UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.16, Kanalstræde 2, Holbæk

STARTTIDSPUNKT

28-11-2016 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-11-2016 16:00:00


PUNKTER

136. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 28. november 2016
137. Orientering om evaluering af integrationsprojekt i Holbæk Bold- og Idrætsforening
138. Beslutning om Administrationsgrundlag for Kultur og Fritidsområdet 2017
139. Beslutning om tidsplan for brugerundersøgelser og ønsker til borgerpanelet i 2017
140. Beslutning om internationalt cykelløb i Holbæk i 2017
141. Beslutning om støtte til foreningen Fox Festival i Mørkøv
142. Beslutning om udmøntning af individuel talentstøtte 2016 efter indstilling fra Talentrådet
143. Beslutning om tilskud til undervisningsforløb på Billedskolen
144. Beslutning om driftskontrakt til OrØkontoret i 2017 og 2018
145. Orientering om status på puljen "Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By" i 2016
146. Beslutning om klubhus til Jyderup Boldklub
147. Beslutning af renoverings rækkefølge af "idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By" 2017-2019
148. Beslutning om tilskud til ny multibane i Undløse
149. Beslutning om støtte til forskningsprojektet "Fremtidens Idrætsfaciliteter"
150. Budgetrevision 4 2016 KFF
151. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28. november 2016
152. Eventuelt.136. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 28. november 2016

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 28. november 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. godkender dagsorden til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 28. november 2016.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” holder møde den 28. november 2016 i mødelokale 0.16 på Kanalstræde 2 i Holbæk. 
 
Oversigt over deltagere i mødet:
 
Kl. 13.15 – 13.45, orientering om evaluering af integrationsprojekt i HBI ved Henrik Lund fra HBI og idræts- og foreningskonsulent Jens Albagaard.
Kl. 13.45 – 14.15, orientering om status på puljen ”Idrætsfaciliteter uden for Holbæk by” i 2016, beslutning om klubhus til Jyderup Boldklub og beslutning om renoverings rækkefølge af ”Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by” 2017-2019 ved afdelingsleder Kasper Enevoldsen og Asset Manager David Nygaard Ekstrøm fra Vækst og Bæredygtighed.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28-11-2016
Godkendt.
137. Orientering om evaluering af integrationsprojekt i Holbæk Bold- og Idrætsforening

Orientering om evaluering af integrationsprojekt i Holbæk Bold- og Idrætsforening

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
OrienteringssagIndstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget
 
 1. tager orienteringen om evalueringen af integrationsprojektet i Holbæk Bold- og Idrætsforening til efterretningBeskrivelse af sagen
Udvalget besluttede på møde 25. januar 2016 at bevilge 138.400 kr. til et integrationsprojekt i samarbejde med Holbæk Bold- og Idrætsforening og DBU Sjælland. Projektet skulle arbejde med at integrere op mod 40 flygtninge fra Eritrea i Danmark via deltagelse i dansk foreningsliv.
 
Efter projektets første år er det blevet evalueret med henblik på at fortsætte det også i 2017. Evalueringen er vedlagt som bilag til dette dagsordenspunkt.
 
Pointer fra evalueringen:
 
En repræsentant fra Holbæk Bold- og Idrætsforening vil præsentere evalueringen for udvalget på mødet.Sagshistorik, henvisninger
25. januar 2016: Beslutning om økonomisk støtte til integrationsprojekt i HB&IBeslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28-11-2016
Taget til efterretning.


caseno12-32708_#4013139_v1_evaluering af integrationsprojekt 2016.pdf

Bilag

Evaluering af integrationsprojekt 2016


138. Beslutning om Administrationsgrundlag for Kultur og Fritidsområdet 2017

Beslutning om Administrationsgrundlag for Kultur og Fritidsområdet 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Administrationsgrundlaget for Kultur og Fritidsområdet 2017 godkendes.

Beskrivelse af sagen
Administrationsgrundlaget fastsætter rammer og kriterier for udmøntning af puljer, tilskud og anden støtte relateret til kultur- og fritidsområdet.
 
I slutningen af et kalenderår bliver administrationsgrundlaget revideret og en ny version, som gælder for det efterfølgende kalenderår, behandles i Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”. På dette møde behandles administrationsgrundlaget for kalenderåret 2017.
 
Høring Folkeoplysningsudvalget
 
Folkeoplysningsudvalget har haft administrationsgrundlaget for 2017 i høring og gennemgik dokumentet på møde den 5. oktober 2016. Folkeoplysningsudvalget havde følgende bemærkninger:
 
”Folkeoplysningsudvalget bakker op om ”Administrationsgrundlag for Kultur og Fritid 2017” – dog med en bemærkning om, at der i relation til fripladsordningen (side 21) indskrives en passus om øget synlighed i forhold til, at foreninger kan hente øget information om ordningen”.  Dette er tilføjet side 23 i det vedhæftet administrationsgrundlag.
 
Indholdsmæssige ændringer
 

Sagshistorik, henvisninger
Folkeoplysningsudvalget, 5. oktober 2016: Høring over Administrationsgrundlaget for Kultur og fritid 2017.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28-11-2016
Godkendt, idet den nuværende ordning for medlemstilskud fastholdes.


caseno11-60399_#3994579_v1_forslag - administrationsgrundlag for kultur og fritid 2017.pdf

Bilag

Forslag - Administrationsgrundlag for Kultur og fritid 2017


139. Beslutning om tidsplan for brugerundersøgelser og ønsker til borgerpanelet i 2017

Beslutning om tidsplan for brugerundersøgelser og ønsker til borgerpanelet i 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. beslutter tidsplan for brugerundersøgelser på kultur- og fritidsområdet i 2017.
 2. beslutter at ønsker til borgerpanel afventer udarbejdelsen af udviklingsplanen for den nye kultur- og fritidspolitik,”Kultur og Fritid i Fællesskab”.

Beskrivelse af sagen
Jævnfør ”Strategi for brugerundersøgelser i Holbæk Kommune” skal udvalget ”kultur, fritid og fællesskab” beslutte, hvilke brugerpejlinger der skal gennemføres i 2017. Samtidig skal udvalget beslutter, om der ønskes temaer til borgerpanelundersøgelser i 2017, som skal indarbejdes i økonomiudvalgets årshjul.
 
Tidsplan for brugerundersøgelser 2017
På kultur- og fritidsområdet er følgende brugerundersøgelser planlagt i 2017:
Emne
Tidspunkt
Hvem forestår evalueringen
Ansvarlig
Brugertilfredshedsundersøgelse i forbindelse med events og turistaktiviteter
Fortløbende
Brorfelde Observatorium
Brorfelde Observatorium
Effekt af kulturprojekt Images 2016
1. – 2. kvartal 2017
Firmaet ”Pluss Leadership”
Images sekretariatet
Kapacitetsbenyttelse og brugertilfredshedsundersøgelse af idrætsfaciliteter
1. -2 kvartal 2017
Idrættens Analyseinstitut og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet
Kultur- og fritidssekretariatet
 
Biblioteksområdet gennemførte i 2013 og 2015 en større brugerundersøgelse med over 1.000 respondenter. Der er derfor ikke brugerundersøgelser på dette område i 2017.
 
Resultater fra brugerundersøgelserne foreligges løbende for udvalget.

Temaønsker til borgerpanel 2017
Administrationen anbefaler, at temaønsker til borgerpanel afventer udarbejdelsen af udviklingsplanen for den nye kultur- og fritidspolitik,”Kultur og Fritid i Fællesskab” og der derfor ikke besluttes ønsker til borgerpanel 2017. Temaønsker til borgerpanel kan således først indgå i prioriteringen i 2018.
 
Borgerpanelet er et elektronisk panel bestående af en repræsentativ gruppe af borgere i Holbæk Kommune. Økonomiudvalget samler og koordinerer udvalgenes ønsker af undersøgelser til borgerbanelet i 2017.

Øvrige konsekvenser
Yderligere kan det nævnes, at Talentrådet i vinteren/foråret 2017 ønsker at gennemføre en række screeninger af talentmiljøer inden for sport, teater og billedkunst. Disse screeninger inddrager også borgernes vurderinger at nuværende indhold.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28-11-2016
Godkendt.
140. Beslutning om internationalt cykelløb i Holbæk i 2017

Beslutning om internationalt cykelløb i Holbæk i 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag.Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget
 
 1. træffer beslutning om at tilbyde Danmarks Cykle Union at være værtsby for UCI Gran Fondo i 2017.
 2. træffer beslutning om at yde et tilskud på 125.000 kr. fra ”Eventpuljen” til Danmarks Cykle Union.
 3. træffer beslutning om at søge ekstern finansiering på 125.000 kr. som supplement til betalingen til Danmarks Cykle Union.Beskrivelse af sagen
UCI Gran Fondo 2017 er en international løbsserie på 15 cykelløb fordelt over hele verden. Løbsserien afsluttes med et finaleløb i Frankrig til efteråret 2017. UCI Gran Fondo har været afviklet siden 2011 – og sidste år blev finaleløbet afholdt i Danmark. Deltagerne er niveauet lige under verdenseliten. Det anslås, at der til løbet i Danmark, der skal afvikles medio august 2017, vil være ca. 1.700 ryttere. Der kommer deltagere fra hele verden, dog primært fra Europa.
 
Danmarks Cykle Union (DCU) har tilbudt Holbæk Kommune at være værtsby for løbet i 2017. Det er DCU, der i samarbejde med Holbæk Cykelsport, arrangerer selve cykelløbet, mens Holbæk Kommune og samarbejdspartnere står for alle side events.
 
Cykelløbet består af en enkeltstart, der køres om lørdagen, og et linjeløb, der køres om søndagen.
 
Holbæk Cykelsport hjælper DCU med alle de løbsmæssige detaljer, men da det er en stor opgave, vil de gerne have hjælp fra flere frivillige end de selv kan mønstre. Derfor anbefales det åbne op for, at lokalområderne i Holbæk kommune kan byde ind både som økonomiske bidragsydere og med frivillige, der kan hjælpe med den praktiske afvikling. Modsat kan de deltagende lokalområder få cykelløbet ud til dem selv geografisk, de kan lave lokale events, og få lokale sponsorer tilknyttet arrangementet.

Onsdag 9. november 2016 blev der afholdt et orienteringsmøde på Værftet i Holbæk, hvor DCU fortalte om cykelløbet for en forsamling bestående af repræsentanter fra lokalområder, foreninger, interesseorganisationer og virksomheder. På mødet blev alle deltagerne opfordret til at overveje, hvordan de kunne se sig selv involveret i cykelløbet. Efter mødet blev der udsendt yderligere information til lokalområderne, hvor de blev bedt om at oplyse, hvorvidt de kunne tænke sig at involvere sig i forskellig grad i cykelløbet – enten ved at få løbet gennem deres område og/eller arrangere særlige lokale events som fx bakke- eller pointspurter.
 
På nuværende tidspunkt har tre lokalområder samt Turismeforum og Holbæk Byforum meddelt deres opbakning til cykelløbet. Endvidere har tre potentielle sponsorer meddelt deres interesse i at støtte cykelløbet økonomisk. Den ekstra, nødvendige finansiering på 125.000 kr. kan hentes ved at få fire sponsorer med i arrangementet.Økonomiske konsekvenser
DCU skal have en betaling på 250.000 kr. for at gøre Holbæk til værtsby for UCI Gran Fondo 2017.
 
Det foreslås at bevilge 125.000 kr. ”Eventpuljen”, hvor der i 2017 er 595.422 kr. til rådighed.
 
Hvis der bevilges tilskud til UCI Gran Fondo 2017 på 125.000 kr. vil der være et restbudget i ”Eventpuljen” i 2017 på 470.422 kr.
 
Det foreslås at de resterende 125.000 kr. fundraises via lokal deltagerbetaling, sponsorer og lignende.Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28-11-2016
Tiltrådt.
141. Beslutning om støtte til foreningen Fox Festival i Mørkøv

Beslutning om støtte til foreningen Fox Festival i Mørkøv

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Projektudvalget for Vækst.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der træffes beslutning om, hvorvidt der skal gives driftstilskud på 500.000 kr. til ”4440 Fox Festival 2017” i Mørkøv.
 2. der træffes beslutning om, hvorvidt der skal gives underskudsgaranti på 500.000 kr. til ”4440 Fox Festival 2017” i Mørkøv under forudsætning af, at arrangøren selv rejser øvrige 500.000 kr. fra anden ekstern sponsor.

Beskrivelse af sagen
Foreningen 4440 Fox Festival i Mørkøv (foreningen) er et lokalt samarbejde mellem Mørkøv IF, Mørkøv Fodbold, Mørkøv KFUM, Mørkøv Handels-, Håndværker- og Borgerforening, Mørkøv Hallens Støtteforening, Skamstrup Gymnastikforening, Stigs Bjergby Beboerforening.
 
Formålet med foreningen er at sætte Mørkøv på landkortet som en musikby bl.a. med afholdelse af en årlig musikfestival på Rævebjerg.
 
”4440 Fox Festival No 1” bliver første musikfestival på Rævebjerg, som afvikles over to dage, nemlig den 26.- 27. maj 2017. Til denne festival søger foreningen om støtte fra Holbæk Kommune på 500.000 kr. som driftsstøtte og 500.000 kr. som underskudsgaranti.
 
Det kommunale driftstilskuddet skal være med til at dække de opstartsomkostninger, der vil være ved at starte en ny festival op.
 
Fox Festival har på nuværende tidspunkt selv rejst 500.000 kr. fra medlemskredsen og fra sponsorer.
 
Den kommunale underskudsgaranti skal være med til at sikre, at interne og eksterne samarbejdspartnere og kunstnere har tiltro til, at de får deres arbejde betalt, og Fox Festival således kan opnå de nødvendige kreditter. Det er foreningens mål at rejse yderligere underskudsgaranti for 500.000 kr. hos andre samarbejdspartnere, så der i alt opbygges en underskudsgaranti på 1. mio. kr.
 
I konceptet for festivallen er der lagt op til at understøtte det frivillige foreningsarbejde økonomisk i lokalområdet, hvor foreningerne kan tjene penge ved forskellige arbejdsopgaver på festivallen. Men også andre foreninger i kommunen uden for lokalområdet vil kunne byde ind med deres arbejdskraft på festivallen og på den måde tjene penge til deres frivillige arbejde.
 
Økonomi ”4440 Fox Festival 2017”
Kommunalt driftstilskud
500.000 kr.
Egenkapital i Foreningen 4400 Fox Festival
500.000 kr.
Kommunal underskudsgaranti
500.000 kr.
Forventet underskudsgaranti rejst fra andre eksterne sponsorer
500.000 kr.
 

Økonomiske konsekvenser
Eventpuljen under udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Oprindeligt budget 2017
595.422
Reserveret til Grand Fondo cykelløb 2017
-125.000
Rest til Fox Festival 2017 m.m.
470.422 kr.
 

Øvrige konsekvenser
”4440 Fox Festival 2017” afvikles d. 26.- 27. maj 2017. Kommunen har ikke kendskab til andre større events i disse dage. Dog afvikles Skvulp Havnefestival i Holbæk i weekenden efter (d. 3.- 4. juni).

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 24. oktober 2016: Punkt 127: Drøftelse af Fox Festival og foreningssamarbejde i Mørkøv.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28-11-2016
KKFU afsætter 150.000 kr. fra egen eventpulje mod, at Vækstudvalget tager stilling til – og restfinansierer – øvrige midler til direkte ansøgt tilskud samt eventuel ansøgt underskudsgaranti hvis Vækstudvalget ønsker at stille en sådan.


caseno16-48864_#4006101_v1_ansøgning om driftstilskud og underskudsgaranti 2017- ansøgning til holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning om driftstilskud og underskudsgaranti 2017- Ansøgning til Holbæk Kommune.pdf


142. Beslutning om udmøntning af individuel talentstøtte 2016 efter indstilling fra Talentrådet

Beslutning om udmøntning af individuel talentstøtte 2016 efter indstilling fra Talentrådet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Talentrådets indstillinger af støtte til individuel talentstøtte for 100.000 kr. godkendes.

Beskrivelse af sagen
Talentrådet indstillede på mødet d. 26. oktober 2016 ansøgninger om talentstøtte til individuel talentstøtte.
 
Indstillingerne er med udgangspunkt i den Talentstrategi som Byrådet godkendte den 10. december 2014.
 
Talentrådet besluttede at indstille støtte til følgende aktiviteter i individuelle ansøgninger:
 
Landvejscykling støttes med 22.000 kr. til udstyr og træningslejr.
 
MTB cykling støttes med 10.000 kr. til træner, undervisning, coach og forebyggelse.
 
Sang støttes med 20.000 kr. til højskole ophold.
 
Atletik støttes med 12.000 kr. til træningslejr.
 
Basketball støttes med 36.000 kr. til træningslejr.
 
Alle ansøgninger er samlet i et lukket bilag til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Om Talentmiljøerne:
Der er nedsat en screeningsgruppe, som arbejder på at få klarlagt det videre arbejde i forhold til udmøntning af talentstrategien med fokus på blandt andet:
· Afdækning af potentielle talentmiljøer i Holbæk Kommune
· Skabe en sammenhæng mellem potentielle talentmiljøer og for eksempel lokale understøttende talentmiljøer.
· Brande Holbæk Kommune og regionen samt opbygge netværk og partnerskaber som kan fremme talentudvikling på tværs af miljøer.

Økonomiske konsekvenser
Der er i budgettet på talentområdet afsat 300.000 kr. som er fordelt med 200.000 kr. til støtte af talentmiljøer og 100.000 kr. til individuel talentstøtte.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28-11-2016
Godkendt.
143. Beslutning om tilskud til undervisningsforløb på Billedskolen

Beslutning om tilskud til undervisningsforløb på Billedskolen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
BeslutningssagIndstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget
 
 1. træffer beslutning om at yde tilskud på 30.000 kr. fra puljen ”Børnekultur” til undervisningsforløbet ”Pyt i panden” på BilledskolenBeskrivelse af sagen
Musikskolen har med bistand fra Kultur- og Fritidssekretariatet søgt og opnået tilsagn på 102.000 kr. fra Huskunstnerordningen under Statens Kunstfund til undervisningsforløbet – ”Pyt i panden”.
 
Beskrivelse af undervisningsforløbet
”Pyt i panden” er et undervisningsforløb, der skal har til formål at styrke børns kreative evner i et samspil mellem mad og billedkunst. Børnene skal tilberede og spise maden selv – og på den måde få nye spændende oplevelser ud af det. De skal opleve smage, konsistenser, sammensætninger, dufte og serveringsformer.
 
Legen og arbejdet med mad og billedkunst skal lære børnene om fællesskabsfølelse og om at bruge kunsten til andet end det man sædvanligvis bruger kunst til.
 
Den samlede pris for det fulde undervisningsforløb, som e godkendt af statens kunstråd, udgør  162.000 kr. Musikskolen/Billedskolen bidrager selv med 30.000 kr. til forløbet men der søges med denne sag en frigivelse af 30.000 kr fra puljen til brug for børnekultur.
 
”Pyt i panden” skal afvikles på Billedskolen i løbet af 2017 med folkeskoleelever som målgruppe.

I forhold til politikker
I forhold til den nye kultur- og fritidspolitik, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”, understøtter projektet temaet ”Kreative miljøer”. Under dette tema er der vedtaget en indsats som hedder: ”Vi vil sikre, at alle børn fra dagtilbud til udskoling møder et bredt udsnit af kunstneriske genrer og håndværksfag med fokus på stedbundne, kreative miljøer.”Økonomiske konsekvenser
Det foreslås at bevilge 30.000 kr. til ”Pyt i panden” og at beløbet tages fra puljen ”Børnekultur”.
 
Hvis der gives tilskud på 30.000 kr. fra puljen ”Børnekultur” i 2017 til projekt ”Pyt i panden”, vil der være et restbudget i puljen ”Børnekultur” i 2017 på 267.549 kr.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28-11-2016
Godkendt.


caseno16-55821_#4013502_v1_projektbeskrivelse - pyt i panden.pdf
caseno16-55821_#4014383_v1_budget - pyt i panden.pdf.pdf
caseno16-55821_#4013512_v1_tilsagnsskrivelse fra statens kunstfond - pyt i panden.pdf

Bilag

Projektbeskrivelse - Pyt i panden
Budget - Pyt i panden.pdf
Tilsagnsskrivelse fra Statens Kunstfond - Pyt i panden


144. Beslutning om driftskontrakt til OrØkontoret i 2017 og 2018

Beslutning om driftskontrakt til OrØkontoret i 2017 og 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. godkender driftskontrakt til OrØkontoret for 2017 og 2018.

Beskrivelse af sagen
Nuværende samarbejdsaftale om professionalisering af turismeindsatsen på Orø udløber den 31. december 2016.
 
I aftalen indgår Holbæk Kommunes tilskud til OrØkontorets almindelige drift til øens turisme.
 
OrØkontoret er årligt støtte fra Holbæk kommune. Dette tilskud har årligt udgjort 78.000 kr.
 
Imidlertid er der løbende behov for at prioritere og optimere på de ressourcer som Kultur & Fritid kan udmønte indenfor sit område. I det lys, kan det fremadrettet være meningsfuldt at se på, i hvilket omfang de enkelte eksterne institutioner/foreninger med flere, i højere grad kan arbejde med og indarbejde alternative finansieringskilder.  Nogle institutioner/foreninger vil kun i ringe grad kunne opfylde denne mulighed, hvorimod andre vil have lidt større potentiale. Imidlertid kræver den slags omstillinger lidt tid, hvis de skal kunne gennemføres succesfuldt.
 
Driften af OrØ-kontoret som en enhed vurderes til i nogen grad at kunne finde andre supplerende indtægtskilder, hvorfor det indstilles, at der udarbejdes en 2-årig aftale, hvor der i 2017 gives et tilsvarende beløb som i 2016 (dvs 78.000 kr) men at beløbet i 2018 sænkes med 18.000 kr. til 60.000 kr.). Dermed har Ø-kontoret et fuldt budgetår til at finde frem til, hvordan den nye budgetramme skal håndteres. 
 
I driftskontrakten fremgår det, at det er opgaverne med udvikling af turismen på Orø der løftes:
 
1. Udarbejdelse af turistkort/-brochure for Orø – én gang årligt forud for højsæsonens start primo maj.
2. Facilitere den lokale turisme-arbejdsgruppe på Orø: Mødeindkaldelse, dagsordener/referater etc.
3. Løbende opsamling og levering af aktuelt op opdateret indhold fra alle Orøs turistaktører/seværdigheder/naturoplevelser etc. til www.visitholbaek.dk
4. Samarbejde med Holbæk Erhvervsforum.

Økonomiske konsekvenser
Kultur- og Fritid har budget til at indgå driftskontrakten med OrØkontoret. 

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28-11-2016
Godkendt.


caseno13-17134_#4009283_v1_orøkontor årsrapport 2015.pdf
caseno13-17134_#4011873_v1_orøkontorets driftskontrakt 2017-2018.pdf

Bilag

Orøkontor årsrapport 2015
OrØkontorets driftskontrakt 2017-2018


145. Orientering om status på puljen "Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By" i 2016

Orientering om status på puljen "Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By" i 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Orienteringssag. 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
 1. Status på renoveringsprojekterne i puljen ”Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by” for 2016 bliver taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
I februar 2016 frigav Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” 20,81 mio. kr. til renovering af idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by.
 
Overførsler og samlet budget
Der blev fra 2015 overført 1,09 mio. kr. til 2016, og puljen havde dermed et samlet budget på 21,9 mio. kr.
 
Status
Administrationen har primo november 2016 fulgt op på alle projekterne. Projekterne samt forbrug fremgår af nedestående skema. Overførsler til 2017 fremgår ligeledes af skemaet.
Der har i år, indtil videre, været et forbrug på 7,311 mio. kr., men det forventes at der inden årets udløb vil være forbrugt ca. 10,275 mio. kr.
 
Der er et ”restbeløb” på 226.000 kr., som ikke er møntet på et konkret projekt. Beløbet overføres til næste år, hvormed beløbet kan prioriteres i 2017.
 
Hal puljen
 
Haller
Beskrivelse
 Budget
Forbrug
Overføres til 2017
Tuse hallen
Opbevaring og udskiftning af regnvandsledning
237.320,-
216.520,-
-
Vipperød Hallen
Renovering af tag og cafeteria
3.100.000,-
1.285.204.-
500.000,-
Nr. jernløs hal
Renovering af hal gulv
1.800.000,-
1.490.336,-
-
Stestrup Fritidsgård
Renovering af tag og vinduer
2.320.000,-
1.983.90,-
-
Svinninge Hallen
Renovering af taget
11.800.000,-
876.770,-
10.300.000,-
Knabstrup Hallen
Renovering af toilet
270.000,-
270.000,-
-
Jyderup boldklub
Flytning af omklædnings rum
700.000,-
85.631,-
600.000,-
Ugerløse Friluftsbad
Kloak
350.000,-
350.000,-
-
Gislinge Hallen
Vinduer og døre
190.458,-
190.458,-
-
St. Merløse
Kloak
44.820,-
44.820,-
-
St. Merløse
adgang til toilet
250.000,-
0,-
-
Mørkøv hallen
Bøsninger i gulvet
20.000,-
0,-
-
Ugerløse Friluftsbad
Baderum
400.000,-
0,-
400.000,-
Hagested hallen
Dræn
19.440,-
13.308,-
-
Tuse hallen
Forbedring
150.000,-
149.962,-
-
Tølløse Hallen
Kloak
350.000,-
354.825,-
-
 
Total
22.020.038,-
7.311.735,-
11.400.000,-
 

Sagshistorik, henvisninger
Udvalgsmøde KFFU, 22. februar 2016: Sag 28 - Beslutning om frigivelse af anlægsmidler fra Halpuljen 2016

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28-11-2016
Taget til efterretning.
146. Beslutning om klubhus til Jyderup Boldklub

Beslutning om klubhus til Jyderup Boldklub

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og fællesskab”, økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. det træffes beslutning om, hvilket af de 2 scenarier, som administrationen skal arbejde videre med for Jyderup boldklubs klubhus.

Beskrivelse af sagen
Jyderup Boldklubs klubhus er i meget dårlig stand, hvilket er blevet bekræftet af den gennemførte miljøscreening.
Administrationen har med udgangspunkt i nuværende budgetramme opstillet 2 mulige scenarier til, hvordan opgaven kan løses:
 
 
Scenarie 1:
Er det oprindelige forslag, som blev fremlagt til beslutning d. 26/9 2016 i udvalget.
I dette scenarie ombygges den tidligere børneinstitution Troldhøjen til klubhus mens det gamle klubhus rives ned. Administrationen estimerer at omkostningen for dette er på 2.6 mio.
Jyderup Boldklub har udtrykt at de ikke ønsker at eje et evt. nyt klubhus, de ønsker ligeledes heller ikke at være ansvarlige for driften (selv adm. enhed). Derfor vil Holbæk kommunen være ejere af det nye klubhus. Drift omkostningen estimeres til 165.000 kr.
 
 
 
Scenarie 2:
Det gamle klubhus sættes i stand og energioptimeres. Administrationen har genbesøgt muligheden for at istandsætte klubbens nuværende klubhus. Administrationen vurderer at det er muligt at istandsætte det nuværende klubhus, det anbefales at alle lofter og vægge skiftes til gips samt at der efterisoleres på taget. Der vil være omkostninger i forbindelse med at den delte varmeforsyning mellem Troldhøjen og klubhuset skal nedlægges.
Administrationen estimerer at omkostningen for dette er på 2 mio.
Jyderup boldklub vil være ejere af huset og vil derfor kunne søge lokaletilskud til drift omkostninger. Jyderup boldklub får i dag et lokale tilskud på 103.000 kr.


Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 0,7 mio. til renovering og fornyelse af klubfaciliteterne i Jyderup i puljen ”idræts faciliteter udenfor Holbæk by i 2016. Der er i 2016 brugt 100.000 kr. på miljøscreeningen af det nuværende klubhus.
Der overføres 0,6 mio. til 2017.
 
I puljen for 2017 har administrationen foreslået at der afsættes 2 mio. kr. til ombygning af klubhus. Der vil derfor være et totalt anlægsbudget på 2,6 mio. til Jyderup boldklubs klubhus
 
Anlægsmidler til projekterne i puljen ”Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By” for 2017 frigives på særskilt sag i januar 2017.

Høring
Administrationen har haft et møde med repræsentanter fra Jyderup Boldklubs bestyrelse.
Jyderup Boldklub har udtrykt at de ikke ønsker at eje et evt. nyt klubhus, de ønsker ligeledes heller ikke at være ansvarlige for driften.
Jyderup boldklub har fremsendt et notat på udvikling af området omkring klubhuset samt de ønsker som de har til et nyt klubhus.
 
Administrationen vurderer, at der grundet Holbæk Kommunes økonomiske situation ikke kan afsættes flere penge på budgettet i 2017 til at imødekomme yderligere udvikling på området.
Derfor er der ikke på nuværende tidspunkt arbejdet med at beregnet overslag.

Sagshistorik, henvisninger
KFFU møde d. 26. september 2016: Sag 120 - Beslutning om nyt klubhus til Jyderup boldklub

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28-11-2016
Det indstilles, at der arbejdes videre med scenarie 1.


caseno15-59119_#4013189_v1_boldklubbens ønsker.pdf

Bilag

Boldklubbens ønsker


147. Beslutning af renoverings rækkefølge af "idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By" 2017-2019

Beslutning af renoverings rækkefølge af "idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By" 2017-2019

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. godkender rækkefølgen for renovering af idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by.
 2. godkender at alle haller tilbydes nyt elektronisk nøglesystem.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
I foråret 2016 har medarbejdere fra Vækst og Bæredygtighed gennemgået de 17 idrætshaller uden for Holbæk by sammen med repræsentanter fra hallerne.
 
Efterfølgende er der udarbejdet en tilstandsrapport for hver hal, der indeholder en beskrivelse af vedligeholdelsesbehovet på kort og lang sigt samt et overslag over, hvad det vil koste at indfri vedligeholdelsesbehovet.
 
Der er på anlægsbudgettet for 2017 afsat 5 mio. til renovering af idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by. Der er ligeledes afsat 5 mio. kr. i hhv. 2018 og 2019, hvormed der i perioden 2017 – 2019 er afsat samlet 15 mio. kr.
 
Byrådet besluttede på mødet d. 28. januar 2016 at afsætte yderligere 10 mio. kr. til renovering af Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by. De 10 mio. kr. er finansieret via det fremtidige provenu fra salget af Holbæk Have. 2 mio. kr. er prioriteret i 2016, mens de resterende 8 mio. kr. fordeles ligeligt i årerne 2017 – 2019 (2,7 mio. kr. årligt).
 
Samlet set er der dermed, i perioden 2017 – 2019, årligt 7,6 mio. kr. i puljen til renovering af Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by.
 
Prioritering
Administrationen har vurderet hallerne ud fra følgende kriterier:
 
Ud fra ovenstående kriterier så anbefaler administrationen, at idrætsfaciliteterne udenfor Holbæk By renoveres i følgende rækkefølge:
 
2017 prioriteringsliste
Facilitet
Budget
Note
Knabstrup hallen
3.603.000,-
Renovering af omklædningsrum, nye vinduer, renovering af skydebane og renovering af lyskasser og murværk.
Svinninge hallen
1.000.000,-
Blev sidste år brugt til gulv i Jernløse hallen.
Jyderup boldklub
2.000.000,-*
Beløbet er afsat baseret på administrationens oprindelige bud på, hvad det koster at renovere de eksisterende faciliteter.  (Der overføres 600.000 kr. fra 2016, hvormed det samlede afsatte budget er 2.6 mio. kr.)
Jyderup Hallen
597.000,-
I forbindelse med op føringen af en ny tilbygning til Jyderup hallen, afsættes der midler til renoveringen af resten af hallen.
Vipperød Boldklub
 
Afsat 2 mio. på budget 2016 til kunstgræsbane. Boldklubben mangler 0,7 mio. til betaling af deres andel af banen.
Diverse og uforudsete udgifter
400.000,-
 
                         Totalt
7.600.000,-
 
 
 
 
2018 prioriteringsliste
Facilitet
Budget
Note
Tølløse hallen
3.655.000,-
Renovering af omklædningsrum, renovering af toiletter og ventilation i skydekælder
Mørkøv hallen
3.850.000,-
Renovering af omklædningsrum, nyt maskinhus, maling og udskiftning af lys.
Totalt
7.515.000,-
 
 
2019 prioriteringsliste
Facilitet
Budget
Note
Nr. Jernløse Hallen
915.000,-
Nyt bruse system, renovering af omklædningsrum og udskiftning af lys
Hagested Hallen
645.000,-
Ventilation repareres, udskiftning af lys og renovering af gammel bygning
Orø Hallen
80.000,-
Reparation af tagpap
Stestrup Hallen
449.000,-
Sløjfning af olietank, renovere murværk og udskiftning af lys
St. Merløse Hallen
655.000,-
Maling og rensning af taget, mindre reparationer i murværk
Gislinge Hallen
670.000,-
Renovering af omklædningsrum, maling og sætningsskader
Tuse Næs Hallen
1.610.000,-
Udskiftning af gavl beklædning og renovering af ridehuset.
Tuse Hallen
692.000,-
Nyt gulv i cafeteria, ny presenning til multihal og energioptimering
Undløse Hallen
553.000,-
Renovering af omklædningsrum, reparation af halgulv og renovering af køkkenfaciliteter
Vipperød Hallen
875.000,-
Ventilations system repareres og udskiftning af lys
Totalt
7.144.000,-
 
 
Nøglesystem
I forbindelse med gennemgangen af hallerne, blev et centralt nøglesystem efterspurgt.
I mange haller benyttes i dag fysiske nøgle, hvilket betyder at der er mange nøgler i omløb, og hallerne har derfor begrænset mulighed for at holde styr på alle nøgler.
Der ønskes derfor et elektronisk nøglesystem (brik) indført i alle haller. Dette vil gøre det nemmere for hallerne at styre, hvem der har adgang hvor og hvornår. Herudover ligger der et potentiale i, at udnytte det elektroniske nøglesystem til, at kunne udnytte hallerne i højere grad.
 
Det estimeres at koste 90.000 kr.pr. hal. Systemet vil blive sat op, i forbindelse med den prioritering som er fremlagt ovenover. Udgiften til nøglesystemet er indregnet i ovenstående budget tal, såfremt det ikke ønskes at prioritere nøglesystemet, så frigør det 1.5 mio. kr. i ovenstående prioriteringsliste.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådsmøde d. 28 januar

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28-11-2016
Godkendt, idet det i Knabstrup i første omgang er skydebanen, der renoveres og renoveringen af Tølløse Hallen igangsættes i 2017. Hallerne tilbydes et nyt elektronisk nøglesystem.
148. Beslutning om tilskud til ny multibane i Undløse

Beslutning om tilskud til ny multibane i Undløse

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives tilskud fra Frivilligheds- og Sundhedspuljen på 100.000 kr. til anlæg af multibane i Undløse.

Beskrivelse af sagen
En kreds af frivillige i Undløse med Undløse Boldklub som omdrejningspunkt har det seneste år arbejdet på at rejse penge til at anlægge en multibane i Undløse på areal ved skolen.
 
Projektet er således forankret i Undløse Boldklub (foreningen) som den juridiske projektejer.
 
Foreningen har indgået en 5-årig benyttelsesaftale med Holbæk Kommune om areal ved skolen til anlæg af multibanen. Arealet stilles gratis til rådighed af kommunen mod at foreningen selv står for alt drift og vedligeholdelse af den nye bane.
 
Holbæk Kommune har desuden som ejer af arealet givet fuldmagt til foreningen om, at de må opføre en multibane på benyttelsesarealet.
 
Foreningen søger om kommunalt tilskud til at opføre multibanen, og det indstilles at der bevilges kommunalt tilskud på 100.000 kr.
 
Det er indhentet tilbud på anlæg af multibane til en samlet pris på 698.000 kr. excl. moms.
(872.500 kr. incl. moms) Projektets budget er således:
 
Budget
Tilskudsgiver
Beløb
Bemærkninger
Lokale og Anlægsfonden
180.000
Ansøgning afventer behandling.
Egenfinansiering med bidrag fra:
 • Skovvejens Skole, afd. Undløse
 • Undløse Børnehus
 • Undløse Idrætsforening
 • Undløse Boldklub
 • Undløse Lokalforum
 • Lokale sponsorer (erhvervsdrivende)
120.000
Foreningen oplyser, at skolen alene har givet  tilsagn om støtte på 50.000 kr.
Forventet rabat på gravearbejde
55.000
Forventer forhandlet på plads med lokal entreprenør
Nordea
100.000
Ansøgning afventer behandling.
Tilskud fra udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
100.000
Under forudsætning af politisk godkendelse
I alt forventede indtægter
555.000
 
Manglende finansiering
317.500
Incl. moms.
 
Tilskuddet gives under forudsætning af, at foreningen kan rejse den samlede finansiering til anlæg af multibanen senest 31.12.2017. Hvis det ikke lykkedes, bortfalder det kommunale tilskud, og ansøgning om kommunalt tilskud skal i givet fald behandles politisk igen.
 
Anlægsarbejdet må først igangsættes, når projektet er fuldt finansieret.
 
 
I forhold til politikker
I forhold til den nye kultur og fritidspolitik, ”Kultur og Fritid i Fællesskab”            , understøtter projektet temaet ”Bevægende Byrum”.Under dette tema er der vedtaget en indsats, som hedder: ”Vi vil integrere fysisk bevægelse og leg i byerne ved at etablere faciliteter, der kan bruges af folk i alle aldre på alle tidspunkter i døgnet”.

Økonomiske konsekvenser
Anlægstilskud til multibanen i Undløse betales fra Frivilligheds- og Sundhedspuljen, budget 2017.
 
Hvis der gives tilskud på 100.000 kr. fra Frivilligheds- og Sundhedspuljen til anlæg af multibane i Undløse, vil der være et restbudget i Frivilligheds- og Sundhedspuljen i 2017 på 0 kr.

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Kultur og Fritid den 25. januar 2016: Punkt 24: Orientering om multibane i Undløse.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28-11-2016
Tiltrådt.


caseno16-3260_#4010347_v1_prospekt multibane og samlingspunkt ny (2).pdf.pdf
caseno16-3260_#4012493_v1_microsoft word - benyttelses aftale undløse multibane.pdf.pdf
caseno16-3260_#4012971_v1_ansøgning multibane undløse - mail.pdf.pdf

Bilag

Prospekt Multibane og Samlingspunkt NY (2).pdf
Microsoft Word - Benyttelses aftale Undløse Multibane.pdf
Ansøgning Multibane Undløse - mail.pdf


149. Beslutning om støtte til forskningsprojektet "Fremtidens Idrætsfaciliteter"

Beslutning om støtte til forskningsprojektet "Fremtidens Idrætsfaciliteter"

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget
 
 1. bevilger en ramme på op til 60.000 kr. fra puljen ”Øvrige kulturelle opgaver” til gennemførsel af projektets fase 2.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune, Kultur- og Fritid samt Vækst og Bæredygtighed har siden oktober 2015 deltaget i forskningsprojektet ”Fremtids idrætsfaciliteter”, som gennemføres af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut.
 
Forskningsprojektet er støttet af TrygFonden og Lokale og Anlægsfonden.
 
Undersøgelsen har til formål at belyse, hvilke forhold der har betydning for idrætsfaciliteters benyttelse, brugertilfredshed og økonomi.
 
Projektets fase 1 er gennemført i maj 2016 hvor idrætshallerne, svømmefaciliteterne og multihus har svaret på grundlæggende oplysninger i forhold til:

- Ansvar for indholdet i faciliteten (f.eks. bookinger og dialog med brugerne)
- Økonomisk ansvar (f.eks. driftsøkonomien og årsresultat)
- Eventuel langsigtet planlægning af idrætsanlæggets fremtid.
 
Samlet har 50 ud af 52 adspurgte kommuner deltaget i fase 1. Der er 80% svar fra de 1.060 idrætsanlæg der har modtaget undersøgelsens spørgeskema. Resultatet præsenteres den 8. februar 2017 i Odense.
 
Projektets fase 2.
Fase 2 planlægges gennemført i 4 uger fra 27. februar til 26. marts 2017 hvor der indsamles kapacitets- og brugertilfredshedsdata i 3-5 store idrætsanlæg, 4-6 mindre idrætsanlæg og 2 kunstgræsbaner.
 
Undersøgelsen gennemføres i tidsrummet kl. 8.00 til kl. 22.00 alle ugens dage.
 
Gennemførelsen af fase 2 vil som minimum kræve, at der skal tilknyttes 4 personer for at kunne sikre indsamlingen af et tilstrækkeligt antal brugertilfredsheds besvarelser.
 
Kultur- og Fritidssekretariatet vurderer, at udgiften til gennemførsel af fase 2 vil være op til 120.000 kr. Undersøgelsen foreslås gennemført i samarbejde med Vækst & Bæredygtighed, Kommunal drift, derfor vil Kultur- og Fritids udgift være op til 60.000 kr.- eller halvdelen af udgiften.   

Økonomiske konsekvenser
Udgiften til gennemførsel af fase 2 finansieres af puljen ”Øvrige kulturelle opgaver” i budget 2017.
 
Hvis bevilling på 60.000 kr. til undersøgelsen af ”Fremtidens Idrætsfaciliteter” godkendes, vil der være et restbudget i puljen ”Øvrige kulturelle opgaver” i 2017 på kr. 121.319 kr. 

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28-11-2016
Godkendt.
150. Budgetrevision 4 2016 KFF

Budgetrevision 4 2016 KFF

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab", Økonomiudvalget og byrådet
.

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Budgetrevision 4 pr. oktober 2016 godkendes.
.

Beskrivelse af sagen
 
Holbæk Kommune
Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr. til 2017. Begge dele blev besluttet af byrådet i juni måned ved Budgetrevision 2 og samlet set betyder det, at forbruget skal reduceres med ca. 95 mio. kr. i 2016. Det er en stor udfordring, som kræver, at hele organisationen arbejder med økonomi-styring på en ny måde.
 
Budgetrevision 4 viser, at skønnet for de samlede driftsudgifter er vokset med 23,8 mio.kr i forhold til Budgetrevision 3.
 
Resultatet af budgetrevisionen kræver handling. Resten af året vil blive brugt til at forberede handlingsplaner, som skal sikre budgetoverholdelse i 2017. Handlingsplanerne præsenteres for de stående udvalg i januar.
 
Også Budgetrevision 3 viste, at vi, målt i forhold til Budgetrevision 2, fortsat var udfordrede på at overholde driftsbudgettet. Derfor blev byrådet præsenteret for administrative og politiske handleplaner. I alt viste Budgetrevision 3 en stigning i driftsudgifterne på 24,9 mio. kr. i forhold til Budgetrevision 2.
 
Den væsentligste del af forklaringen på stigningen er den fejl på 10 mio. kr., i skønnet over kontanthjælp, som vi blev opmærksomme på ved behandling af Budgetrevision 3. Udvalget for Uddannelse og Job blev orienteret om regnefejlen, da udvalget behandlede Budgetrevision 3.
 
Hertil kommer, at vi alene på grund af periodeforskydninger får merudgifter på sygedagpenge på 8 mio. kr. Alternativt skulle dette beløb betales i 2017. Disse to forhold udgør 18 mio. kr. af stigningen i driftsudgifter på i alt 23,8 mio. kr.
 
Endelig har hjemmeplejen under udvalget for Aktiv hele livet – Sundhed og Omsorg et merforbrug, fordi kapaciteten ikke er tilpasset til den lavere visitation af timer af hjemmeplejetimer.
 
Budgetrevision 4 viser:
 
et forventet mindreforbrug på driften på 10,0 mio. kr., så det korrigerede driftsbudget holder. Resultatet skal dog ses i forhold til, at vi skulle have haft et mindreforbrug på 64,2 mio. kr., så derfor har vi reelt en udfordring på 54,2 mio. kr.
 
skønnet for driftsudgifter er 23,8 mio. kr. højere end ved Budgetrevision 3.
 
vi er tæt på målet om kunne overføre 64,2 mio. kr., idet vi forventer at overføre 60 mio. kr.
 
servicerammen overskrides med 40 mio. kr. målt i forhold til den udmeldte ser-viceramme for Holbæk.
 
budgettet for forsørgelsesudgifter overskrides med 30,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
 
anlægsbudgettet nedjusteres med 151,4 mio. kr., og der forventes overført 132,8 mio. kr. til 2017.
 
vi forventer at skulle trække 181,7 mio. kr. op af kassen, mod en forventning om 165,3 mio. kr. ved Budgetrevision 3
 
Udfordringen på serviceudgifterne er større end ved BR3. Hvis andre kommuner havde samme adfærd, ville Holbæk Kommune formodentlig rammes af regeringens sanktion. KL har imidlertid modtaget indberetninger fra alle landets kommuner, som viser at servicerammen samlet set ikke forventes overskredet.
 
Den likviditetsmæssige påvirkning af det nye skøn fremgår af likviditetsoversigten nedenfor.
 
 
Likviditetsoversigten viser, at vi forventer at have den laveste gennemsnitslikviditet i maj 2017, hvor gennemsnitslikviditeten kommer ned på 100 mio. kr. Det ligger lige på niveau med det spænd på 100-150 mio. kr., som byrådet har besluttet, at kommunens gennemsnitslikviditet skal ligge indenfor.
 
Driftsudgifterne i budget 2017 er 180 mio. kr. lavere end skønnet for driftsudgifterne i Budget-revision 4. Det kræver store omlægninger, at få driftsudgifterne ned på niveau med budget 2017. Den gennemførte personalereduktion og implementering af alle budgetreduktionsforslagene fra budget 2017 vil hjælpe os på vej, men for at sikre at vi gør det nødvendige for at holde budgettet, vil de stående udvalg i januar blive præsenteret for handleplaner, som skal sikre budgetoverholdelse.
 
På den lidt længere bane styrkes økonomistyringen generelt med de nye styringsprincipper vedtaget i Byrådet.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28-11-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-10621_#4020515_v1_budgetrevision 4 notat - kff.pdf

Bilag

Budgetrevision 4 Notat - KFF


151. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28. november 2016

Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28. november 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Udvalget tager følgende orientering til efterretning:
 
1. Holbæk Badmintonhal – ny driftsaftale for 2017 og 2018.
2. Jyderup Svømmehal – fondsmidler til renovering.
3. Maritim satsning på Holbæk Havn.
4. Jyderup Bibliotek.
5. Handicapidræt.
6. Jyderup Højskole.
7. Forsamlingshuse.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28-11-2016
Taget til efterretning.


caseno16-12377_#4015748_v1_nyhedsbrev #2 - 2016 - den maritime havn.pdf

Bilag

Nyhedsbrev #2 - 2016 - Den Maritime Havn


152. Eventuelt.

Eventuelt.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28-11-2016
Det skal undersøges, om en del af de midler kommunen yder i støtte til events mv. kan investeres i blivende materiel, der kan anvendes af foreninger og eventarrangører, eksempelvis materiel mv.