UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

Multihuset, Rævebjerg 1, 4440 Mørkøv

STARTTIDSPUNKT

24-10-2016 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-10-2016 16:00:00


PUNKTER

126. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 24. oktober 2016
127. Drøftelse af Fox Festival og foreningssamarbejde i Mørkøv
128. Beslutning om godkendelse af Kultur- og Fritidspolitik 2017-21
129. Beslutning om budgettilpasning 2017
130. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Tuse Idrætsanlæg
131. Beslutning om spor til mountainbike i Dragerup Skov
132. Beslutning om egnsteateraftale mellem Teatret Fair Play og Holbæk Kommune for 2017 - 2020
133. Beslutning om Holbæk Teaters egnsteateraftale 2017 - 2020
134. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" 24. oktober 2016
135. Eventuelt126. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 24. oktober 2016

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 24. oktober 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. godkender dagsorden til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 24. oktober 2016.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” holder møde den 24. oktober 2016 hos Mørkøv Handels-, Håndværker- & Borgerforening, Multihuset, Rævebjerg 1, 4440 Mørkøv. 
 
Oversigt over deltagere i mødet:
 
Kl. 14.00 – 15.00, drøftelse af 4400 Fox Festival med repræsentanter fra foreningen Fox Festival.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 24-10-2016
Godkendt.
127. Drøftelse af Fox Festival og foreningssamarbejde i Mørkøv

Drøftelse af Fox Festival og foreningssamarbejde i Mørkøv

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Drøftelsessag.

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. drøfter Fox Festival og foreningssamarbejde i Mørkøv.

Beskrivelse af sagen
Foreningen Fox Festival er et lokalt samarbejde mellem Mørkøv Fodbold, Mørkøv Handels, Håndværker og Borgerforening, Mørkøv Hallen Støtteforening, Skamstrup Gymnastikforening, Stigs Bjergby Beboerforening og Foreningen for Holbæk Radio.
 
Formålet med foreningen er at sætte Mørkøv på landkortet som en musik by bl.a. med afholdelse af en årlig musikfestival på Rævebjerg.
 
På mødet præsenteres og drøftes Foreningen Fox Festival perspektiver og ideer for en musikfestival på Rævebjerg.
 
Desuden drøftes forslag fra lokalområdet om at flytte Holbæk Radio fra lokaler på Kasernen i Holbæk til den tidligere biblioteksbygning i Mørkøv. Samtidig vil det tidligere bibliotek kunne indeholde andre aktiviteter, som sekretariat for Fox Festival, turismekontor, mødelokaler for lokalområdet mv.
 
Fox Festival understøtter den nye Kultur- og Fritidspolitiks tema om ”Fællesskaber, Læring og Dannelse” Endvidere understøtter samarbejdet målsætningen i kommunens vækstpolitik om at: ”Turismetiltag skal skabe vækst på flere måder. Dels vil events, koncerter, teatre o.l. i høj grad kunne bruges af kommunens borgere, samtidig med, at turismetiltagene drives, skabes og udføres af det lokale erhvervs- og foreningsliv”.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 24-10-2016
Drøftet.


caseno16-48864_#3958932_v1_begrebet holbæk flytter til mørkøv - biblioteket.pdf.pdf
caseno16-48864_#3958930_v1_præsentationfox festival 2017 [skrivebeskyttet].pdf.pdf

Bilag

Begrebet Holbæk flytter til Mørkøv - Biblioteket.pdf
PræsentationFOX Festival 2017 [Skrivebeskyttet].pdf


128. Beslutning om godkendelse af Kultur- og Fritidspolitik 2017-21

Beslutning om godkendelse af Kultur- og Fritidspolitik 2017-21

Sagsgang og sagstype
Udvalget ” Kultur, Fritid og Fællesskab”, byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at udvalget
 
  1. godkender Kultur- og Fritidspolitik 2017-2021.

Beskrivelse af sagen
Byrådet vedtog 16. marts 2016 at igangsætte processen med at formulere en ny kultur- og fritidspolitik for perioden 2017-21. Denne proces er nu tilendebragt.
 
Fra tilskud til investering
Der er i disse år en særlig opmærksomhed på kulturens rolle i vores samfund, som Holbæk Kommune med en ny politik kan spille ind i. Kultur og fritid skal ikke betragtes som et område, der skal gives tilskud til ved siden af andre velfærdsopgaver. Tværtimod er kulturområdet en ressource, som man skal investere i, for at kunne løse velfærdsopgaverne. Dette skyldes bl.a. kulturens evne til at samle os i fællesskaber på andre præmisser end sociale, nationale og historiske. Kultur- og fritidsområdet bør ses som en integreret del af velfærdssamfundet – en stærk medspiller og garant for god branding.
 
Fortællingen om det gode håndværk
Politikken skal desuden angive en samlet retning for de mange aktører og aktiviteter, der udgør vores kultur- og fritidsliv. Den er ikke tænkt som en ”udtømmende opremsning” af eksisterende aktiviteter og faciliteter, men som indsatsområder der kan spille ind i kerneopgaverne og som eksisterende og fremtidige aktører (store som små) kan byde ind på og være med til at udvikle.
 
Den overordnede retning i politikken findes i fortællingen om det gode håndværk, der både samler op på Holbæk Kommunes historie, sammenkæder den aktuelle kultur- og fritidsprofil og peger frem mod nye mål. Det gode håndværk er afsættet for en ny måde at tænke friluftsliv, oplevelser, kreative miljøer, byliv og fællesskaber på nu og i fremtiden.
 
De øvrige seks fortællinger skriver sig ind i denne ramme med disse overskrifter:
 
1. Det maritime liv
2. Bevægende byrum
3. Fællesskab, læring og dannelse
4. Natur, idræt og udeliv
5. Udsyn og oplevelse
6. Kreative miljøer
 
Proces og dialog
Fra vedtagelsen af processen 16. marts 2016 har Kultur og Fritid holdt møder med organisationen, kultur- og fritidsaktører og borgere. Herudover er der gennemført en borgerpanelundersøgelse om borgernes kultur- og fritidsvaner, samtidig med at kommunens hjemmeside og facebookprofil har bidraget til at skabe dialog. Alle disse input, kommentarer og drøftelser har suppleret den form og det indhold, politikken har i dag. En følgegruppe med repræsentanter fra kultur- og fritidslivet har desuden fulgt processen, ligesom materialet løbende er blevet drøftet på minitemamøder forud for møder i Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”. Byrådet drøftede politikken på sommertemamødet den 23. juni 2016.
 
Fra den 7. september til den 5. oktober 2016 har politikken været i høring. Der blev indsendt seks høringssvar. I vedlagte bilag ses temaer i høringssvarene, konkrete forslag til ændringer, besluttede tilpasninger og de fulde høringssvar.
 
Forløbet og udviklingen af politikken har gennem hele processen været tilgængelig på Holbæk Kommunes hjemmeside www.holbaek.dk/nykfpolitik.  

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet, 16. marts 2016, punkt 55, beslutning om proces og tidsplan for udarbejdelse af en ny Kultur- og Fritidspolitik.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 24-10-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-4391_#3964931_v1_oversigt over indkomne høringssvar - kultur- og fritidspolitik.pdf
caseno16-4391_#3967170_v1_kultur og fritidspolitk endelig af 13.10.2016.pdf

Bilag

Oversigt over indkomne høringssvar - Kultur- og fritidspolitik
Kultur og Fritidspolitk endelig af 13.10.2016


129. Beslutning om budgettilpasning 2017

Beslutning om budgettilpasning 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
  1. godkender forslag til driftsbesparelse på 1.500.000 kr. på budget 2017.

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede på mødet den 5. oktober 2016 at der på Kultur og Fritidsområdet skal reduceres med 1.500.000 kr. på budgettet i 2017.
 
Administrationen har udarbejdet følgende forslag til reduktion af budget 2017:
 
1.
Personalereduktion * Indfasning i 2017 – herefter 400.000 kr. fra 2018 og frem. Se også punkt 13 i bilag)
300.000 kr.
2.
Omlægning af driftskontrakter (herunder Andelslandsbyen)
500.000 kr.
3.
Omlægning af skoleklassekort-ordning (fremover Museum Vestsjælland) fra 350.000 kr. til 150.000 kr. årligt
200.000 kr.
4.
Rammereduktion på lokalekontoen
300.000 kr.
5.
Udstyrspuljen
100.000 kr.
6.
Nedlæggelse af naturformidlingspulje
50.000 kr.
7.
Eventpuljen
50.000 kr.
 
Total
1.500.000 kr.
 

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 24-10-2016
Godkendt, idet rammereduktionen på lokalekontoen udgør 200.000 kr., og der gennemføres en rammereduktion på 50.000 kr. på børnekultur og 50.000 kr. på frivilligheds- og sundhedspuljen.


caseno16-32449_#3965601_v1_budget 2017 - udmøntning af besparelse på 1.500.000 kr..pdf

Bilag

Budget 2017 - udmøntning af besparelse på 1.500.000 kr.


130. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Tuse Idrætsanlæg

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Tuse Idrætsanlæg

Sagsgang og sagstype
Udvalget for ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
  1. frigiver anlægsbevillingen på 150.000 kr. til forbedringer af Tuse Idrætsanlæg. Beløbet er afsat som selvstændigt punkt i anlægsbudget for 2016.

Beskrivelse af sagen
I budgetaftalen 2016 er der afsat 150.000 kr. til forbedringer af Tuse Idrætsanlæg i forbindelse med oprykningen til Danmarksserien.
Følgende stadionforbedringer foretages for bevillingen:
 
Det bliver prioriteret at opgradere stadionfaciliteterne, da Tuse Boldklub har oplevet stigende tilskuertal til hjemmekampe. Derfor er ønsket at bruge de fleste af midlerne til nye toiletter.
 
Link til budgetpublikationen for 2016

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 24-10-2016
Indstilles godkendt.
131. Beslutning om spor til mountainbike i Dragerup Skov

Beslutning om spor til mountainbike i Dragerup Skov

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
BeslutningssagIndstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget
 
  1. træffer beslutning om at yde støtte på 81.450 kr. til anlæggelse af et spor til mountainbike i Dragerup Skov
  2. træffer beslutning om at indgå aftale med Humleore Skovdistrikt om benyttelse af Dragerup Skov til etablering og anvendelse af ovennævnte spor til en årlig benyttelsesafgift på 100.000 kr.
  3. træffer beslutning om at yde et årligt tilskud på 8.000 kr. til Holbæk Cykelsport til drift og vedligeholdelse af sporetBeskrivelse af sagen
På sidste møde i udvalget mandag 26. september 2016 fremlagde en repræsentant fra Holbæk Cykelsport en detaljeret plan for etablering og drift af et spor til mountainbike i Dragerup Skov.
 
I forlængelse af denne præsentation, der blev positivt modtaget af udvalget, har Kultur- og Fritidssekretariatet i samarbejde med Holbæk Cykelsport og Humleore Skovdistrikt forhandlet sig frem til en gensidig aftale om etablering og drift af ovennævnte spor. En kontrakt omhandlende de detaljerede aftaler findes i bilag 1.
 
Holbæk Cykelsport etablerer sporet og søger til udgifter forbundet hermed 81.450 kr. Samlet anlægsbudget kan ses i kontrakten.
 
Den løbende drift og vedligeholdelse af sporet varetages af Holbæk Cykelsport. Holbæk Kommune yder et tilskud til dette på 8.000 kr. årligt.
 
Til Humleore Skovdistrikt betaler Holbæk Kommune en årligt benyttelsesafgift på 100.000 kr. Holbæk Cykelsport yder modsvarende et driftstilskud til Holbæk Kommune på 25.000 kr. for at anvende sporet.
 
Det betyder, at der søges støtte til anlægsarbejdet på 81.450 kr. og at den årlige driftsudgift for Holbæk Kommune er på netto 83.000 kr.Økonomiske konsekvenser
Det foreslås at bevilge 81.450 kr. til anlægsarbejdet og at beløbet tages fra Frivilligheds- og sundhedspuljen i 2017.
 
Det foreslås endvidere at bevilge 83.000 kr. til den årlige drift og vedligeholdelse og at beløbet tages fra Frivilligheds- og sundhedspuljen i 2017.
 
Der er 333.000 kr. til rådighed i Frivilligheds- og sundhedspuljen i 2017, hvor der i forvejen er disponeret 59.700 kr. til integrationsprojektet med Holbæk B&I og DBU Sjælland.
 
Såfremt begge indstillinger følges vil der herefter være en rest i puljen for 2017 på 108.850 kr.
 
 
Anlæg 2017
Drift 2017
 
Støtte til anlægsarbejdet
81.450 kr.
100.000 kr.
Benyttelsesafgift til Humleore Skovdistrikt
 
 
-25.000 kr.
Driftstilskud fra Holbæk Cykelsport
 
 
8.000 kr.
Vedligeholdelsestilskud til Holbæk Cykelsport
Total
81.450 kr.
83.000 kr.
TotalSagshistorik, henvisninger
26. september 2016: Drøftelsessag om spor til mountainbike (punkt 119)Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 24-10-2016
Godkendt.


caseno16-36374_#3958832_v1_samarbejdsaftale mtb dragerup skov - version final til godkendelse.pdf

Bilag

Bilag 1: Samarbejdsaftale MTB Dragerup Skov - Version FINAL til godkendelse


132. Beslutning om egnsteateraftale mellem Teatret Fair Play og Holbæk Kommune for 2017 - 2020

Beslutning om egnsteateraftale mellem Teatret Fair Play og Holbæk Kommune for 2017 - 2020

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
  1. godkender egnsteateraftale mellem Teatret Fair Play og Holbæk Kommune for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.
  2. godkender at midler anvend til Holbæk Drama College overføres til Teatre Fairplays egnsteateraftale med henblik på at opnå statsrefusion af beløbet fremadrettet

Beskrivelse af sagen
Nuværende egnsteateraftale mellem Teatret Fair Play og Holbæk Kommune udløber 31. december 2016.
 
Derfor indgås en ny egnsteateraftale for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020 i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 759 af 24. juni 2014 om egnsteatre.
 
Der er i Holbæk Kommune to egnsteatre (Teatret Fair Play og Holbæk Teater) med hver sin profil. Teatret Fair Play har en del turnevirksomhed og henvender sig særligt til børn og unge. De to egnsteatre samarbejder på en række områder – bl.a. om Holbæk Drama College.
 
Statslig anerkendelse af Holbæk Drama College.
Holbæk Teater, Teatret Fairplay, Stenhus Gymnasium og Holbæk Kommune har for 3 år siden igangsat Holbæk Drama College som forsøgsprojekt. Projektet har til formål at skabe et attraktivt udviklingsmiljø for unge mennesker, som ønsker at prøve sig selv af i forhold til scenekunst i et professionelt miljø. Der optages 8 elever årligt. Holbæk kommune har sammen med parterne været i dialog med kulturstyrelsen med henblik på at opnå statslig anerkendelse af aktiviteterne, hvorved der kan opnås statslig refusion for aktiviteterne på linje med de øvrige teateraktiviteter. Holbæk kommune har fra Slots- og Kulturstyrelsen modtaget besked om, at Holbæk Drama College fra 2017 kan indgå som en del Teatret Fair Plays egnsteateraftale, hvilket dermed bliver en faglig såvel som økonomisk anderkendelse af talentmiljøet.
 
Med indgåelsen af egnsteateraftalen overtager Teatret Fair Play således ledelse, drift og udvikling af HDC fra 1. januar 2017.
 
De samlede aktiviteter:
Der er aftalt følgende punkter til strategi og delmål i aftaleperioden:
 
- Egenproduktioner, minimum 2 årligt
- Gæsteforestillinger
- Talentudviklingen
- Samarbejde med Holbæk Teater
- Deltagelse i Holbæk Drama College (HDC)
 
Efter dialog med Teatret Fair Play er egnsteateraftalen i overensstemmelse med ny politik på Kultur og Fritidsområdet i forhold til politikkens afsnit om ”Udsyn og oplevelse - Vi vil samarbejde med professionelle aktører om begivenheder, der kan være løftestang for lokale aktører og initiativer inden for maritimt håndværk, astronomi og naturvidenskab, kunst i byrummet og scenekunst.”

Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommune yder støtte til egnsteateraftalen i hvert af aftalens 4 år således:
 
 
Holbæk Kommune
2017
2018
2019
2020
Fair Play
950.000 kr.
959.500 kr.
969.095 kr.
978.786 kr.
HDC
625.000 kr.
631.250 kr.
637.562 kr.
643.938 kr.
I alt
1.575.000 kr.
1.590.750 kr.
1.606.657 kr.
1.622.724 kr.
 
Kultur- og Fritid har indarbejdet driftstilskuddet i budgettet. Driftstilskuddet følger den almindelige prisudvikling.
 
Egnsteateraftalen skal indgås for en periode på 4 år. Ved indgåelsen egnsteateraftalen modtager Holbæk Kommune teaterrefusion til tilskuddet. Kulturstyrelsen har meddelt at teaterrefusionen i 2017 er minimum på 36,3%. Den endelige refusionsprocent bliver meddelt primo 2017.
 
Til sammenligning var refusionsprocenten i 2016 på 37,7% og 2015 på 38,5%.
 

Lovgrundlag – link
Lov om Scenekunst nr. 526 og Bekendtgørelse nr. 759 af 24. juni 2014 om egnsteatre.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 24-10-2016
Godkendt.


caseno11-62190_#3958838_v1_fair play egnsteateraftale 2017-2020 07102016.pdf.pdf

Bilag

Fair Play egnsteateraftale 2017-2020 07102016.pdf


133. Beslutning om Holbæk Teaters egnsteateraftale 2017 - 2020

Beslutning om Holbæk Teaters egnsteateraftale 2017 - 2020

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
  1. godkender egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.

Beskrivelse af sagen
Nuværende egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune udløber 31. december 2016.
 
Derfor indgås en ny egnsteateraftale for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020 i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 759 af 24. juni 2014 om egnsteatre.
 
Der er i Holbæk Kommune to egnsteatre (Holbæk Teater og Teatret Fair Play) med hver sin profil. Holbæk Teater er et stedspecifikt teater med eget teaterhus. De to egnsteatre samarbejder på en række områder – bl.a. om Holbæk Drama College.
 
Der er aftalt følgende punkter til strategi og delmål i aftaleperioden:
 
- Egenproduktioner, minimum 2 årligt
- Gæsteforestillinger
- Talentudviklingen
- Samarbejde med Teatret Fair Play
- Deltagelse i Holbæk Drama College (HDC)
 
Efter dialog med Holbæk Teater er egnsteateraftalen i overensstemmelse med ny politik på Kultur og Fritidsområdet i forhold til politikkens afsnit om ”Udsyn og Oplevelse - Vi vil samarbejde med professionelle aktører om begivenheder, der kan være løftestang for lokale aktører og initiativer inden for maritimt håndværk, astronomi og naturvidenskab, kunst i byrummet og scenekunst.”

Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommune yder støtte til egnsteateraftalen i hvert af aftalens 4 år således:
 
 
Driftstilskud
2017
6.735.616 kr.
2018
6.802.972 kr.
2019
6.871.001 kr.
2020
6.939.711 kr.
 
Kultur- og Fritid har indarbejdet driftstilskuddet i budgettet. Driftstilskuddet følger den almindelige prisudvikling.
 
Egnsteateraftalen skal indgås for en periode på 4 år. Ved indgåelsen egnsteateraftalen modtager Holbæk Kommune teaterrefusion til tilskuddet. Kulturstyrelsen har meddelt at teaterrefusionen i 2017 er minimum på 36,3%. Den endelige refusionsprocent bliver meddelt primo 2017.
 
Til sammenligning var refusionsprocenten i 2016 på 37,7% og 2015 på 38,5%.

Lovgrundlag – link
Lov om Scenekunst nr. 526 og Bekendtgørelse nr. 759 af 24. juni 2014 om egnsteatre.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 24-10-2016
Godkendt.


caseno11-81486_#3960416_v1_holbæk teater egnsteateraftale 2017-2020 af 10102016.pdf

Bilag

Holbæk Teater egnsteateraftale 2017-2020 af 10102016


134. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" 24. oktober 2016

Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" 24. oktober 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Udvalget tager følgende orientering til efterretning:
 
1. Evaluering af ”Kongens Togt 2016”.
2. Folkeoplysningsudvalgets Årsrapport 2015.
3. Svinninge Modeljernbane.
4. Klubhus til Jyderup Boldklub.
5. Hagested Hallen.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 24-10-2016
Taget til efterretning.


caseno16-12377_#3959068_v1_evaluering af kongens togt 2016.pdf
caseno16-12377_#3964960_v1_årsrapport 2015 folkeoplysningsudvalget af 11-10-2016.pdf

Bilag

Evaluering af Kongens togt 2016
Årsrapport 2015 Folkeoplysningsudvalget af 11-10-2016


135. Eventuelt

Eventuelt

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 24-10-2016
Intet.