UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

Andelslandsbyen Nyvang, Nyvangs Allé 4, 4300 Holbæ

STARTTIDSPUNKT

20-06-2016 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

20-06-2016 16:15:00


PUNKTER

89. Godkendelse af dagsorden til mødet den 20. juni 2016
90. Drøftelse af driftskontrakt mellem Holbæk Kommune og Andelslandsbyen Nyvang 2017-2018
91. Drøftelse af driftskontrakter og lejekontrakt mellem Holbæk Kommune og Sidesporet
92. Orientering om resultater fra borgerpanelundersøgelse om borgerens fritidsliv
93. Drøftelse af forbedring af faciliteterne på idrætsanlægget i Kundby
94. Beslutning om godkendelse af udviklingsplan for Musikskolen Holbæk
95. Beslutning - Regulering af leje på Orø Havn
96. Beslutning om medfinansiering af traverskran til foreningen Holbæk Gl. Havns beddinger
97. Beslutning om pilotprojekt med særlig kvindesvømning i Holbæk Svømmehal
98. Orientering - Status på puljen "Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by"
99. Orientering om status på byggeprojekter i Tølløse, Knabstrup og Mørkøv
100. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" 20. juni 2016
101. Eventuelt.89. Godkendelse af dagsorden til mødet den 20. juni 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet den 20. juni 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. godkender dagsorden til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 20. juni 2016.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” holder møde den 20. juni 2016 i mødelokale i Andelslandsbyen Nyvang, Nyvangs Allé 4, 4300 Holbæk – i bygningen ”Sandby Forsamlingshus”. 
 
Oversigt over deltagere i mødet:
 
· Kl. 13.10 – 13.40, direktør i Andelslandsbyen, Keld Grinder-Hansen om drøftelse af ny driftsaftale med Andelslandsbyen Nyvang.
 
· Kl. 13.45 – 14.15, leder af Sidesporet, Kasper Lomholdt om drøftelse af ny driftsaftale med Fonden Sidesporet.

· Kl. 14.20 – 14.40, repræsentanter fra Fonden Jyderup Bad om projekt i Jyderup Bad.

· Kl. 14.45 – 15.00, udviklingskonsulent i Strategi og Udvikling Camilla Wikke, om orientering om Borgerpanelundersøgelse.

· Kl. 15.05 – 15.25, repræsentanter fra Kundby IF´s bestyrelse samt afdelingsleder - Ejendomsadministration & Risikostyring, Kasper Enevoldsen, om forbedringer af faciliteterne på idrætsanlægget i Kundby.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-06-2016
Godkendt.
90. Drøftelse af driftskontrakt mellem Holbæk Kommune og Andelslandsbyen Nyvang 2017-2018

Drøftelse af driftskontrakt mellem Holbæk Kommune og Andelslandsbyen Nyvang 2017-2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Drøftelsessag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. drøfter oplæg til driftskontrakt mellem Holbæk Kommune og Andelslandsbyen Nyvang.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune og Andelslandsbyen Nyvangs (Andelslandsbyen) nugældende driftskontrakt udløber 31. december 2016. På den baggrund fremlægges der udkast til en ny kontrakt til fælles drøftelse.
 
Overordnet er intentionen fra kommunens side, at ressourcer og aftaler på kulturområdet generelt skal understøtte kommunernes arbejde med kerneopgaver. Det betyder, at kultur betragtes som ”investeringer i” løsninger, som skal medvirke til at løse de udfordringer og indfri målsætninger kommunen står overfor.
 
I forhold til den konkrete aftale betyder det, at Andelslandsbyen blandt mere, aktivt skal:
 
 
Der lægges op til:
 
 
Oplægget til driftskontrakt er behandlet på bestyrelsesmøde i Andelslandsbyen d. 6.juni 2016 uden bemærkninger.

Drøftelsen på udvalgsmødet d. 20. juni 2016 sker med henblik på endelig behandling på udvalgets møde d. 22.august 2016.
 
Det historiske oplevelsescenter Andelslandsbyen er en af Holbæk Kommunes kulturelle fyrtårne. Andelslandsbyen havde i 2015 et besøgstal på 61.000 besøgende. Andelslandsbyen afholder over sæsonen en række større arrangementer såsom fx ”Farlig ungdom”, Stumpemarkede, ”Andelslandsbyen besættes” herudover arrangeres dagsbesøg og lejrskole i samarbejde med skoletjenesten.

Sagshistorik, henvisninger
19. december 2011: Indgåelse af driftskontrakt med Andelslandsbyen Nyvang
28. april 2014: Beslutning af en forlængelse af driftskontrakten for Andelsbyen Nyvang til 2016

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-06-2016
Drøftet - kontraktoplæg indstilles til godkendelse på næste møde.


caseno11-60155_#3819685_v1_udkast til driftskontrakt 2017-2018 mellem andelslandsbyen nyvang og holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

Udkast til driftskontrakt 2017-2018 mellem Andelslandsbyen Nyvang og Holbæk Kommune.pdf


91. Drøftelse af driftskontrakter og lejekontrakt mellem Holbæk Kommune og Sidesporet

Drøftelse af driftskontrakter og lejekontrakt mellem Holbæk Kommune og Sidesporet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Drøftelsessag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. drøfter oplæg til driftsaftaler, drifts- og benyttelsesaftale og erhvervslejeaftale mellem Holbæk Kommune og Fonden Sidesporet.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune (Kultur og Fritid) har følgende oplæg til kontrakter med Fonden Sideporet (Sidesporet):
 
 1. Driftskontrakt 2017-2020
 2. Driftskontrakt vedr. Musikcafé 2017-2020
 3. Drifts- og benyttelsesaftale vedr. volleyballbane, p-plads og området ved Søbadet 2016-2031
 4. Lejekontrakt vedr. grundarealet ved Tyrkisk Bad 2016-2031
 
Den samlede tilskudsramme er uændret.
 
 
Vedr. 1 Driftskontrakt
 
 
 
 
Vedr. 2 Driftskontrakt vedr. Musikcafé
 
 
Vedr. 3 Benyttelses- og driftsaftale vedr. volleybane, p-plads m.v.
 
 
Vedr. 4 Lejekontrakt vedr. grundarealet ved Tyrkisk Bad
 
 
 
 
Drøftelsen på mødet i udvalget d. 20. juni sker med henblik på endelig behandling på mødet d. 22.august 2016.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-06-2016
Drøftet – De fremlagte kontraktoplæg indstilles til godkendelse på næste møde.


caseno11-60219_#3825840_v1_erhvervslejeaftale tyrkisk bad 2016-2031.pdf.pdf
caseno11-60219_#3825836_v1_driftskontrakt mellem sidesporet og holbæk kommune 2017-2020.pdf.pdf
caseno11-60219_#3825834_v1_driftskontrakt for musikcafe, sidesporet 2017-2020.pdf.pdf
caseno11-60219_#3825831_v1_drifts- og benyttelsesaftale, volleyballbane, p-plads, område ved søbadet mellem sidesporet og holbæ.pdf

Bilag

Erhvervslejeaftale Tyrkisk bad 2016-2031.pdf
Driftskontrakt mellem Sidesporet og Holbæk Kommune 2017-2020.pdf
Driftskontrakt for Musikcafe, Sidesporet 2017-2020.pdf
Drifts- og benyttelsesaftale, Volleyballbane, p-plads, område ved Søbadet mellem Sidesporet og Holbæk Kommune 2016-2031.pdf


92. Orientering om resultater fra borgerpanelundersøgelse om borgerens fritidsliv

Orientering om resultater fra borgerpanelundersøgelse om borgerens fritidsliv

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
1. tager orientering om de vigtigste resultater fra borgerpanelundersøgelsen om borgernes fritidsliv til efterretning.
2. orienteres om hvordan resultaterne fra borgerpanelundersøgelsen kommer til at indgå i den nye kultur- og fritidspolitik.

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede 16. marts 2016 at igangsætte arbejdet med en ny kultur- og fritidspolitik. En afgørende faktor i dette arbejde er et bredt samarbejde, der både skabe rum for deltagelse og involvering og sikre synlighed og interesse for politikken.
 
Flere elementer indgår i processen for at sikre det brede samarbejde. Borgerpanelundersøgelsen er et af disse elementer. Andre elementer er blandt andet:
 
Fast følgegruppe bestående af centrale interessenter, der både skal kvalificere processen og indholdet i politikken.
Digitale og sociale medier som aktive værktøjer, der supplerer de fysiske møder og sikrer en bredere involvering og samskabelse af politikken.
 
Om Borgerpanelet.
Borgerpanelet er et spørgeskema der elektronisk bliver sendt til borgere i Holbæk Kommune der har tilmeldt sig. Panelundersøgelsen om deres fritidsliv løb i perioden 30. marts til 19. april 2016. I alt blev der sendt spørgeskema ud til 1.010 borgere, hvoraf de 624 tog imod og besvarede undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 62 %, hvilket er en acceptabel svarprocent.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2016
Udsat.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-06-2016
Orientering tages til efterretning.


caseno16-4391_#3807352_v1_bilag borgerpanel - highlights rapport.pdf

Bilag

Bilag borgerpanel - Highlights rapport


93. Drøftelse af forbedring af faciliteterne på idrætsanlægget i Kundby

Drøftelse af forbedring af faciliteterne på idrætsanlægget i Kundby

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Drøftelsessag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. drøfter mulige forbedringer af faciliteterne på idrætsanlægget i Kundby.

Beskrivelse af sagen
På mødet i Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 25. april 2016 besluttede et flertal bestående af O, B og løsgænger Solvej Pedersen, at den nuværende fodboldbane i Kundby fastholdes, og at der anvendes 250.000 kr. til forbedring af faciliteterne.
 
Repræsentanter fra Kundby IF og Vækst og Bæredygtighed er inviteret til at deltage i drøftelserne om mulige forbedringer.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-06-2016
Et flertal bestående af B, O, Morten Bjørn Nielsen (V) og løsgænger Solvej Pedersen ønsker fodboldbanen i Kundby fastholdt på dens nuværende placering. Samtidig anmodes administration om at fremkomme med at oplæg til udbedring af de eksisterende klubhusfaciliteter indenfor en maksimal økonomisk grænse på op til 250.000 kr.
 
Et mindretal bestående af Bjarne Kongsted (V) ønsker forud for stillingtagen om banens fremtidige placering, at der gennemføres en drøftelse med lokalforum i Kundby samt at sagen drøftes i udvalget for lokal udvikling på møde i Kundby den 28. juni 2016.
94. Beslutning om godkendelse af udviklingsplan for Musikskolen Holbæk

Beslutning om godkendelse af udviklingsplan for Musikskolen Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. godkender udviklingsplan for Musikskolen Holbæk.

Beskrivelse af sagen
På mødet i Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 30. maj 2016 drøftede Udvalget oplæg til ny udviklingsplan for Musikskolen Holbæk.
 
På den baggrund er der udarbejdet en udviklingsplan til godkendelse i Udvalget.
 
Udviklingsplanen skal understøtte den seneste folkeskolereform og herunder understøtte folkeskolen.
 
Yderligere skal udviklingsplanen understøtte kommunens kerneopgaver og herved udbrede Musikskolen på tværs af organisationen. Samtidig vil Musikskolen tilbyde flere kunstfaglige aktiviteter, så Musikskolen udvikles til en egentlig kulturskole.
 
Musikskolens medarbejdere og bestyrelse er inddraget i processen.

Sagshistorik, henvisninger
30. maj 2016: Drøftelse af udviklingsplan for Musikskolen Holbæk

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-06-2016
Godkendt.


caseno16-23318_#3821511_v1_musikskolens visionsplan 2016-2021.pdf

Bilag

Musikskolens visionsplan 2016-2021


95. Beslutning - Regulering af leje på Orø Havn

Beslutning - Regulering af leje på Orø Havn

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur, Fritid & Fællesskab, Økonomiudvalg og Byråd
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Den fastlagte lejebetaling for Orø Bådelaugs brug af Orø havn reguleres, så den samlede totale leje udgør 59.492,51 kr. (2015-priser)  

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede d. 17. juni 2015, at Orø Bådelaug skal betale en årlig leje på 59.492,51 kr. (2015 priser). Lejen er fastsat til at dække en del af de udgifter, som Holbæk Kommune fortsat har til drift og vedligeholdelse af Orø Havn.
 
Efterfølgende har der været tvivl om, hvorvidt lejeaftalen skal tillægges moms, men det er nu afklaret, at der skal tillægges moms til den årlige leje.
 
Orø Bådelaug ønsker at den samlede totale leje skal udgøre 59.492,51 kr., når der er tillagt moms.
 
Det foreslås derfor, at der træffes beslutning om, at lejen skal fastlægges til 47.594,01 kr. + moms = 59.492,51 kr. 

Økonomiske konsekvenser
Reguleringen af lejen vil medføre, at Holbæk Kommune mister en indtægt på ca. 11.899 kr.
 
Den manglende lejeindtægt finansieres via den generelle drift af havnene.

Sagshistorik, henvisninger
17. juni 2015: Sag 127, Beslutning om nybygning på Orø Havn

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-06-2016
Indstilles godkendt.
96. Beslutning om medfinansiering af traverskran til foreningen Holbæk Gl. Havns beddinger

Beslutning om medfinansiering af traverskran til foreningen Holbæk Gl. Havns beddinger

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget træffer beslutning om:
 
 1. at godkende tilsagnsskrivelse til foreningen Holbæk Gl. Havns Beddinger (foreningen) på op til 75.000 kr. til indkøb af traverskran med anskaffelsespris på 150.000 kr. Tilsagnet er betinget af, at foreningen forinden skaffer 50% af finansieringen på egen hånd. Udgiften afholdes i budget 2017.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune (Kultur og Fritid) har modtaget ansøgning fra Holbæk Gl. Havns Beddinger (beddingeforeningen) vedrørende tilskud til indkøb af traverskran i reparationshallen. Foreningen oplyser at anskaffelsesprisen er 150.000 kr.
 
Holbæk Kommune, Kultur og Fritid afsætter op til 75.000 kr. i tilskud til traverskran forudsat at beddingeforeningen skaffer minimum 50 % af finansieringen på egen hånd.
 
Traverskran anvendes til at løfte både op i forbindelse med reparation og vedligehold. Kranen skal monteres fast inde i reparationshallen, og kan ikke flyttes rundt til andre lokaliteter.
 
Beddingeforeningen holder til i reparationshallen på havnen og har ifølge foreningens vedtægter som formål bl.a. at vedligeholde beddingerne på havnen, samt skabe liv i havneområdet omkring beddingerne. Ved opløsning tilfalder foreningens formue velgørende formål indenfor det maritime område på havnen.
 
Enhver kan blive medlem af beddingeforeningen for et årligt kontingent på 100 kr. Medlemmer i Beddingeforeningen står for vedligeholdelse af bl.a. maskiner og traverskran. Beddingeforeningen afholder udgifter til strøm og slidtage i forbindelse med brugen af maskinerne.

I forhold til politikker og kerneopgaver

Det er administrationens opfattelse, at indkøb af traverskran understøtter den igangværende udvikling med at styrke det maritime liv på Holbæk havn, hvortil der allerede er skabt fripladsordning for træskibe, fastholdelse af Hjalm i Holbæk havn, renoveret værft og beddinger, samt tiltrækning af Nationalmuseets Galease Anna Møller til hal 3 de næste 2-3 år.

Økonomiske konsekvenser
Der reserveres 75.000 kr. i puljen ”Øvrige kulturelle opgaver” i budgetår 2017.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-06-2016
Godkendes.


caseno13-20363_#3819276_v1_tilsagnsbrev til foreningen holbæk gl. havns beddinger vedr. traverskran.pdf.pdf

Bilag

Tilsagnsbrev til Foreningen Holbæk Gl. Havns Beddinger vedr. traverskran.pdf


97. Beslutning om pilotprojekt med særlig kvindesvømning i Holbæk Svømmehal

Beslutning om pilotprojekt med særlig kvindesvømning i Holbæk Svømmehal

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager stilling til, hvorvidt der skal tilbydes lukket svømmetid for kvinder i Holbæk Svømmehal som 6 måneders pilotprojekt.

Beskrivelse af sagen
Kerneområde Aktiv hele livet ønsker at køre et pilotprojekt i 6 måneder med særlig kvindesvømning i Holbæk Svømmehal
 
Projektet skal ses i sammenhæng med de fælles sundhedsindsatser som led i ”Boligsociale helhedsplan for Vangkvarteret 2014 – 2018”, hvor der er kommet henvendelser fra kvinder med anden etnisk baggrund og kvinder med dansk etnisk baggrund, som efterspørger svømmetid særligt for kvinder.
 
Holbæk Svømmeklub, som drifter Holbæk Svømmehal, har oplyst, at der kan afsættes en time ugentlig til lukket svømning for kvinder.
 
Der vil være tale om en udvidelse af den offentlige svømmetid. Det betyder, at der skal aflønnes to livreddere svarende til 740 kr. pr. uge – eller 17.760 kr. for en 6 måneders forsøgsperiode. Udgiften afholdes af kerneområde Aktiv hele livet.
 
Kvinderne skal betale entré efter svømmehallens takster.
 
Mødernetværket i Vangkvarteret tilbyder at sy særlige forhæng til svømmehallens omklædningsrum, som foræres til Holbæk Svømmehal. Hygiejnen har nemlig været en barriere tidligere, da der har været forsøgt etablering af hold med kvinder med anden etnisk baggrund end dansk.
 
Projektet understøtter mål A4 i kultur- og fritidspolitikken: ”Vi vil gennem en aktiv og opsøgende indsats i højere grad nå gruppen af ’ikke-deltagere’”.
 
Endvidere understøtter projektet udviklingsområde 3 i Sundhedspolitikken – herunder delmål G: ”Sundhedstilstanden skal løftes hos socialt udsatte, psykisk handicappede, og i de boligområder med mange udsatte borgere”.
 
Projektet evalueres efter 6 måneder.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-06-2016
Godkendes.
98. Orientering - Status på puljen "Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by"

Orientering - Status på puljen "Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by"

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Orienteringssag          

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 1. Status på renoveringsprojekterne i puljen ”Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by” for 2016 bliver taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
I februar 2016 blev der i udvalget for ”Kultur, fritid og fællesskab” frigivet 20,8 mio. kr. til renovering af eksisterende idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by.
 
Overførsler og samlet budget
Der er fra 2015 overført 0,7 mio. kr. til 2016.
Puljen har derfor et samlet budget på 21,5 mio. kr.
 
Status
Administrationen har ultimo maj fulgt op på alle projekterne. Projekterne samt forbrug fremgår af nedestående skema.
 
Der har i år, indtil videre, været et forbrug i renoveringspuljen på 1,725 mio. kr. Administrationen udarbejder en statusopdatering primo november 2016, som belyser forbrug og status på projekterne.
Hal
Projekt
Midler
Forbrug
Forventet forbrug
Forventet slut dato
Tuse hallen
Opbevaring og udskiftning af regnvandsledning
260.000,-
0,-
260.000,-
Okt. 2016
Vipperød Hallen
Renovering af tag og cafeteria
3.100.000,-
248.000,-
3.100.000,-
Nov. 2016
Nr. Jernløse Hallen
Renovering af hal gulv
1.700.000,-
160.900,-
1.700.000,-
Sep. 2016
Stestrup Fritidsgård
Renovering af tag og vinduer
2.070.000,-
145.044,-
2.070.000,-
Jun. 2016
Svinninge Hallen
Renovering af taget
11.800.000,-
502.133,-
1.750.000,-
2017
Knabstrup Hallen
Renovering af toilet
250.000,-
0,-
250.000,-
Aug. 2016
Jyderup boldklub
Flytning af omklædnings rum
700.000,-
69.631,-
700.000,-
Dec. 2016
Ugerløse Friluftsbad
Kloak
350.000,-
350.000,-
350.000,-
Er færdig
Tølløse Hallen
Kloak
350.000,-
303.365,-
350.000,-
Aug. 2016
 
Total
20.580.00,-
1.725.072,-
10.530.000,-
 
 

Sagshistorik, henvisninger
Referat fra "Kultur, fritid og fællesskab" den 22.2.2016

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-06-2016
Tages til efterretning.
99. Orientering om status på byggeprojekter i Tølløse, Knabstrup og Mørkøv

Orientering om status på byggeprojekter i Tølløse, Knabstrup og Mørkøv

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Orienteringssag.Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget
 
 1. tager orienteringen om status på byggeprojekter i Tølløse, Knabstrup og Mørkøv til efterretning.Beskrivelse af sagen
Udvalget vedtog 22. juni 2015 at bevilge 1 million kroner fra udviklingspuljen til tre halprojekter i hhv. Tølløse, Knabstrup og Mørkøv. Midlerne blev fordelt således:
 
 
Status på de tre projekter er beskrevet nedenfor.
 
Tølløse Hallen – Aktivitetsspor
Tølløse Hallen ansøgte om i alt 1.150.000 kr. til fire delprojekter og fik 250.000 kr. til delprojekt A – Aktivitsspor. De fremlagde yderligere et delprojekt om udvidelse af hallen til en pris af mellem 1 og 25 millioner kroner.
 
Status på deres projekt er, at de har indhentet tilbud på etablering af udendørs motionsredskaber inkl. en renovering af underlaget foran hallen. De har sørget for nødvendige tilladelser fra kommunen.
 
Hallen arbejder videre med overvejelser om etablering af andre uden- og indendørs aktiviteter og redskaber.
 
Knabstrup Hallen – Projekt Grønt område
Knabstrup Hallen ansøgte om i alt 515.000 kr. til et samlet projekt med modelbilbane, lydsoleret skydebane, udgravning af sø og shelters. De fik 515.000 kr. til deres projekt.
 
Status på projektet er, at modelbilbanen er ved at tage form. Dele af banen er bygget, mens andre dele mangler. Der er ansøgt om byggetilladelse til tribune.
 
Der er bestilt tre shelter, der er blevet bygget, men ikke installeret endnu, da der mangler en landzonetilladelse.
 
Der bliver lavet en prøveudgravning til søen efter Sankt Hans, hvor det undersøges om vandet flyder til hullet, som forventet.
 
Den udendørs skydebane er under projektering. Der er igangsat en proces med byggetilladelse i kommunen. En støjberegning har vist, at den forventede miljøgodkendelse ikke kunne gives, men projektet tilpasses dette.
 
Mørkøv Hallen – Street Multibane
Mørkøv Hallen ansøgte om i alt 836.625 kr. ud af et samlet projektbudget på 1.540.625 kr. til etablering af en multibane med omliggende aktiviteter. De fik 235.000 kr.
 
Projektet er fuldført og taget i brug tidligere i år.
 
Der er etableret en multibane med plads til street fodbold, futsal, crossfit, basketball, boldvæg, løbespot, scene, lydanlæg, minibane og parkour.Sagshistorik, henvisninger
22. juni 2016: Beslutning om fordeling af tilskud til projekter fra udviklingspulje til nye aktiviteter i sportshaller (punkt 65)Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-06-2016
Tages til efterretning.


caseno15-2519_#3821369_v1_status på projekter fra halkonkurrencen pr 2016-06-13.pdf

Bilag

Status på projekter fra halkonkurrencen pr 2016-06-13


100. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" 20. juni 2016

Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" 20. juni 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget tager følgende orientering til efterretning:
 
1. Fonden Jyderup Bad – om ansøgning til ny projekt i svømmehallen.
2. Maritim satsning på Holbæk Havn ved museumsdirektør for Museum Vestsjælland Eskil Vagn Olsen.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-06-2016
Ad 1)
En ny bekendtgørelse fastsætter pr. 1. juli 2017 øgede krav til bassiner på 25 meter eller derover i forhold til rensning af vand. Med den baggrund er der behov for øgede investeringer.
 
Der blev orienteret herom samt om en igangværende proces – herunder med mulig fundraising. Kommunen kan udarbejde sindetskrivelse med tilkendegivelse om mulighed støtte op til en mio. kr. forudsat at de øvrige midler skaffes fra foreningen eller øvrige eksterne aktører.
 
Ad 2)
Der blev orienteret om et igangværende arbejde omkring arbejdet med maritim satsning på Holbæk havn. Der er opbakning til at fortsætte med det videre arbejde.
101. Eventuelt.

Eventuelt.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-06-2016
Der ønsket på mødet den 22. august 2016 en status på arbejdet med Svinninge modeljernbaneklub.