UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

Musikskolen, Gl. Ringstedvej 32 E, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

30-05-2016 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-05-2016 16:00:00


PUNKTER

86. Godkendelse af tillægsdagsordenen til mødet den 30. maj 2016
87. Beslutning om omprioritering af midler til idrætsfaciliteter i budget 2016
88. Beslutning om partnerskabsaftale med karateklubben Nuetsu-Do JKA Holbæk



86. Godkendelse af tillægsdagsordenen til mødet den 30. maj 2016

Godkendelse af tillægsdagsordenen til mødet den 30. maj 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. godkender tillægsdagsorden til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 30. maj 2016.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2016
Godkendt.




87. Beslutning om omprioritering af midler til idrætsfaciliteter i budget 2016

Beslutning om omprioritering af midler til idrætsfaciliteter i budget 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. Der anvendes 1,76 mio. kr. til renovering af sportsgulv i Jernløse Hallen hvoraf 0,7 mio.kr. allerede er afsat og frigivet i budget 2016.
  2. Manglende finansiering på 1,1 mio. kr. sker ved en omprioritering af de allerede frigivne anlægsmidler i 2016 til renovering af Svinninge Hallen
  3. Manglende delfinansiering på 1,1 mio. kr. til renovering af Svinninge Hallen sker via halpuljen i 2017 

Beskrivelse af sagen
Renoveringen af sportsgulvet i Jernløse Hallen er med på oversigten over, hvilke idrætsfaciliteter, der vil blive renoveret i 2016 som oplyst i sagsfremstilling til KFFU den 22-02-2016.
 
På daværende tidspunkt blev der afsat og frigivet 0,7 mio. kr. til projektet.
Estimatet var baseret på erfaringstal fra udskiftningen af sportsgulve i Vipperød og Tuse i 2015.
 
Der blev afholdt licitation d. 25-05-2016, hvor det laveste bud var på 1,76 mio. kr.
Det højeste bud var på 2,64 mio. kr.
 
Årsagen til den store forskel fra estimat til licitationsresultat skyldes primært underlagets beskaffenhed samt tribuneløsningen. Omfanget og behov for udskiftning af sekundære bygningsdele er samtidigt mere omfattende end først antaget.
 
Det er aftalt med brugerne i Jernløse Hallen, at sportsgulvet skal udskiftes i sommerferien 2016. Hvis ikke sportsgulvet udskiftes nu, så overholder hallen ikke kravene til divisionshåndbold.

Økonomiske konsekvenser
Administrationen foreslår, at dele af renoveringen af Svinningehallen udskydes til 2017, og at der foretages en omprioritering i budget 2016, så sportsgulvet i Jernløse Hallen kan renoveres i sommerferien 2016.
 
Omprioriteringen betyder, at der tilsvarende skal afsættes 1,1 mio. i budget 2017 til Svinningehallen, så der sammen med de overførte midler fra 2016 stadig er afsat 12,8 mio. til renovering af Svinningehallen i budget 2017.    

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2016
Indstilles godkendt.




88. Beslutning om partnerskabsaftale med karateklubben Nuetsu-Do JKA Holbæk

Beslutning om partnerskabsaftale med karateklubben Nuetsu-Do JKA Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
  1.  tager stilling til, hvorvidt der skal indgås en to-årig partnerskabsaftale med karateklubben Nuetsu-Do JKA Holbæk om projekt målrettet udsatte børn og unge.

Beskrivelse af sagen
I 2014 indgik Holbæk Kommune en to-årig aftale om et pilotprojekt med karateklubben Nuetsu-Do JKA Holbæk (karateklubben) om særligt tilbud til udsatte børn og unge. Aftalen udløber 31. maj 2016. Karateklubben har udarbejdet en evaluering af projektet, som fremgår af bilag til denne sag.
 
Karateklubben har udtrykt ønske om, at forlænge aftalen for en ny to-årig periode.
 
Som led i den nuværende partnerskabsaftalen har Karateklubben modtaget et årligt tilskud på 360.000 kr. fordelt således:
 
Beløb
Betales fra
135.252 kr.
Lokaletilskud fra Kultur og fritid jf. Folkeoplysningsloven og gældende administrationsgrundlag for kultur og Fritidsområdet.
8.140 kr.
Medlemstilskud fra kultur og fritid jf. Folkeoplysningsloven og gældende administrationsgrundlag for kultur- og fritidsområdet.
18.000 kr.
Tilskud fra Ung Holbæk med mulighed for at henvise 10 til projektet.
48.000 kr.
Tilskud fra Familiecentret med mulighed for at henvise 10 børn og unge til projektet.
150.608 kr.
Frivillighedspuljen – tilskud til den frivillige indsats i projektet
 
I den nuværende projektperioden har Holbæk Kommune, primært Familiecentret, henvist i alt 17 børn og ung til projektet. Ifølge karateklubben er10 af disse fortsat aktive i klubben.
 
På evalueringsmøder af den nuværende aftale har kerneområde Uddannelse til alle unge meddelt, at de ikke ønsker at bidrage til projektet i en evt. ny kontraktperiode, fordi projektet ikke vurderes at bidrage tilstrækkeligt til kerneopgaven.
 
Familiecentret har meddelt, at de gerne vil fortsætte partnerskabet i en ny toårig periode med en årlig medfinansiering på 80.000 kr., fordi det vurderes, at projektet understøtter kerneopgaven.
 
Strategi og udvikling har meddelt, at der ikke er midler i frivillighedspuljen til fortsat at støtte projektet i samme omfang, fordi der er der er stor søgning om støtte til andre frivillighedsprojekter i kommunen. Dog er der frie midler til at støtte en evt. ny aftale med i alt 80.000 kr.
 
Kultur og Fritid vil fortsat kunne udbetale lokaletilskud og medlemstilskud til karateklubben efter Folkeoplysningsloven og gældende administrationsgrundlag.  Lokaletilskud beregnes som en andel af foreningens udgift til at drive egne lokaler og i forhold til foreningens andel af medlemmer u/25 år og aktivitetstimetal. Medlemstilskud udbetales i forhold til foreningens medlemmer u/25 år. Både lokaletilskud og medlemstilskud kan således stige og falde fra år til år afhængig af foreningens medlemsudvikling af medlemmer u/25 år.
 
Der peges på følgende finansiering af en evt. ny aftale for perioden 1. juni 2016 til 31.05.2018 (24 måneder.):
 
 
2016 (6 md.)
2017 (14 md.)
2018 (6 md)
I alt 24 md.
Familiecentret
40.000 kr.
80.000 kr.
40.000 kr.
160.000 kr.
Frivillighedspuljen
40.000 kr.
40.000 kr.
0
80.000 kr.
Kultur og fritid (lokaletilskud)*
70.000 kr.
140.000 kr.
70.000 kr.
280.000 kr.
Kultur og fritid (medlemstilskud)*
5.500 kr.
11.000 kr.
5.500 kr.
22.000 kr.
*Beregnet på baggrund af senest oplyste lokaleudgifter og medlemstal.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2016
Partnerskabsaftalen forlænges ikke.
 
Foreningen kan som andre foreninger søge fripladsordning og udstyrspuljen.


caseno12-14191_#3747089_v1_partnerskabsaftale nuetsu og holbæk kommune - kontrakt status jan 2016 ny.pdf.pdf
caseno12-14191_#2975079_v1_underskrevet samarbejdsaftale.pdf.pdf
caseno12-14191_#3799855_v1_ny partnerskabsaftale ny mellem karateklubben nuetsu-do og holbæk kommune - version 1 (4).pdf.pdf

Bilag

Partnerskabsaftale Nuetsu og Holbæk kommune - kontrakt status jan 2016 ny.pdf
Underskrevet samarbejdsaftale.pdf
Ny Partnerskabsaftale NY mellem Karateklubben Nuetsu-Do og Holbæk Kommune - Version 1 (4).pdf