UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

Teatret Fair Play

STARTTIDSPUNKT

25-01-2016 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-01-2016 16:00:00


PUNKTER

12. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 25. januar 2016
13. Beslutning - Istandsættelse af skulptur(springvand) og beplantning af plantekummer - Jernbanevej 6 i Holbæk
14. Beslutning om driftsbevilling til Brorfelde Observatorium
15. Beslutning om justering og afslutning af renovering af Ugerløse Friluftsbad
16. Beslutning om økonomisk støtte til integrationsprojekt i HB&I
17. Beslutning om støtte til Den Kgl. Ballet i Strandparken2016
18. Beslutning om tilskud til 1-årigt pilotprojekt med Svinninge Modeljernbane
19. Beslutning om tilskud til boldhegn til Jernløse Boldklub
20. Beslutning om tilskud til Copenhagen Phil / Et orkester kommer til byen
21. Beslutning om tilskud til projekt "Grønne Hjerte" i Regstrup
22. Beslutning om to samarbejdsaftaler med Beijing Silk-road Culture Development Centre
23. Orientering om arbejdet med Holbæk Drama College
24. Orientering om multibane i Undløse
25. Orientering om status for kunstgræsbane hos Vipperød Boldklub
26. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid12. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 25. januar 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for kultur og fritid
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:
 
 1. dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid d. 25. januar 2016 godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-01-2016
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling13. Beslutning - Istandsættelse af skulptur(springvand) og beplantning af plantekummer - Jernbanevej 6 i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalg, Byråd
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der fra renoveringspuljen for 2016 til renovering og vedligeholdelse, frigives 510.000 kr. til istandsættelse af skulptur/kar/springvands- anlæg samt ræling omkring kar og kummer og beplantning af plantekummer på torvet.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der fra renoveringspuljen for 2016 til renovering og vedligeholdelse, frigives 210.000 kr. til istandsættelse kun af skulptur/kar/springvandsanlæg samt ræling omkring kar. 

Beskrivelse af sagen
 
Hovedindstilling
 
Bagrund
 
Pengeinstitutterne forærede Holbæk By, en Børge Jørgensen skulptur i gave til byens 700 års jubilæum i 1986.
 
Ved budgetaftalen 2016 – 2019 er det besluttet, at der skal gennemføres en renovering af skulpturen m.m. som står på torvet på hjørnet Jern-
Banevej 6 og Dampmøllevej.
 
Efter en gennemgang af skulptur og planteanlæg på torv på hjørnet af Jernbanevej og Dampmøllevej er det konstateret, at både springvand, skulptur og planteanlæg trænger til ”en kærlig hånd”, hvorfor det anbefales, at der udføres følgende arbejder på det samlede anlæg:
 
Skulptur og springvand
 
 
Området omkring skulpturen
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Der udføres kun istandsættelse af skulpturen/springvand og kar/ræling og ikke området omkring skulpturen.

Økonomiske konsekvenser
 
Budgetforslag - hovedindstilling
Renovering af både torv og springvand:
 
Skulptur/bassin renovering                             kr.      130.000
Bede og beplantning                                      kr.      120.000
Ræling bede og kumme springvand              kr.      160.000
UFO                                                               kr.        61.500
Administration                                               kr.        38.500
I alt                                                                 kr.      510.000
 
Budgetforslag – alternativ indstilling
Kun renovering af skulptur og bassin:
 
Skulptur/bassin renovering                             kr.      130.000
Ræling                                                            kr.        40.000
UFO                                                               kr.        25.000
Administration                                               kr.        16.000
I alt                                                                 kr.      210.000

Øvrige konsekvenser
 
Ved istandsættelse af både torv og springvand vil der være en årlig driftsudgift på kr. 65.000 for vanding og lugning og vedligeholdelse af beplantning og bassin.
 
Ved kun en istandsættelse af springvand, vil der være en årlig driftsudgift på kr. 10.000, som går til giftfri behandling af bassin mod alger og evt. påfyldning af bassin samt rensning.
 
Ved valg af istandsættelse af både skulptur/springvand og beplantning
af plantekummer vil byens borgere fået et ”nyt” torv med en springende skulptur, der samtidigt vil være med til at skabe en imødekommende indgang fra stationen.

Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-01-2016
Et flertal bestående af O, B og løsgænger Solvej Pedersen indstiller den alternative indstilling. Et mindretal bestående af V indstiller hovedindstillingen.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-56816_#3588585_v1_oversigtstegning over istandssættelse af torv - jernbanevej 6 -.docx

Bilag

Oversigtstegning over istandssættelse af torv - Jernbanevej 6 -


14. Beslutning om driftsbevilling til Brorfelde Observatorium

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. fra udvalgets uforbrugte midler i 2016 frigiver 230.000 kr. til brug for ansættelse af et ekstra årsværk tilknyttet til Brorfelde Observatorium på fuldtid i andet halvår af 2016

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune købte i efteråret 2013 Brorfelde Observatorium. Dette skete med betydelig finansiel støtte fra henholdsvis A. P. Møller-fonden og Nordea-fonden med hanblik på at udviklet et naturvidenskabeligt oplevelsescenter. Ud over at skulle formidle naturvidenskab, skal centret samtidig fungere som vækstkatalysator for Holbæk Kommune.
 
Netop nu pågår der en større renovering af Brorfelde Observatoriums bygninger. Parallelt hermed har Brorfelde Observatorium allerede formået at positioneret sig som en naturvidenskabelig attraktion, der tiltrækker både gæster, skoleklasser og samarbejdspartnere. Dette sker som et resultat af kvalitetsbårne tilbud, en høj faglighed og en vellykket kommunikationsstrategi. Dermed tyder alt på, at Brorfelde Observatorium rummer et stort potentiale og dermed – også i praksis - støtter op om konklusionerne fra den rapport, som konsulentfirmaet Manto, som i 2012 fastlagde et potentielt markedsscenarium for et helt færdigudviklet oplevelsescenter på 36.500 gæster om året.
 
Disse ambitioner er ikke urealistiske, men harmonerer vanskeligt med de nuværende økonomisk ramme for drift for Brorfelde Observatorium, idet drift og vedligehold af jord og bygninger ikke levner mange midler til lønninger og udvikling.
 
Brorfelde Observatorium har selv – via fundraising - indhentet eksterne midler til brug for midlertidige ansættelser af en naturvejleder og en udviklingskonsulent. Men afhængigheden af løbende ansøgninger gør enheden sårbar. Skal ambitionerne for Brorfelde Observatorium derfor fremadrettet kunne indfries og forøges samtidig med at aktivitetsniveauet og kvaliteten bevares, kræver det en udvidelse af det fastansat personale.
 
Brorfelde Observatorium har et årligt driftsbudget på 2 mio. kr. Disse midler går til drift af bygninger og anlæg samt til aflønning af leder af Brorfelde Observatorium samt delvis lønning af en naturvejleder. 
 
Sagen er forud for dette dagsordenpunkt blev drøftet i Udvalget for Kultur og Fritid på møde den 5. januar 2016, hvorunder der blev anmodet om at tilføre et driftstilskud på 230.000 kr. til ½ årsværk i 2016. Stillingtagen til hvorledes denne driftsbevillig videreføres i 2017 og frem afklares i forbindelse med politiske forhandlinger for budget 2017 og frem.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Anlæg:
Holbæk Kommune, AP Møller-fonden og Nordea-fonden gav hver 10 mio. kr. Udover køb af Brorfelde Observatorium er pengene ved at blive brugt til gennemførelse af 1. byggefase. De renoverede bygninger står klar til åbning den 3. juni 2016.
 
Drift:
Holbæk Kommune bevilliger et årligt driftstilskud på 2 mio.kr. Disse midler går primært til drift af bygninger og anlæg samt til aflønning af leder af Brorfelde Observatorium samt delvis lønning af en naturvejleder.  Ifald Udvalget for Kultur- og Fritid godkender indstillingen hentes bevillingen i 2016 fra udvalget egne uforbrugte midler i 2016. En stillingtagen til finansiering for 2017 og frem afklares i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 og frem.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
5. januar 2016: Drøftelse af status og fremtidig udvikling af Brorfelde Observatorium

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-01-2016
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno13-50134_#3587029_v1_driftssituation brorfelde.pdf.pdf

Bilag

Driftssituation Brorfelde.pdf


15. Beslutning om justering og afslutning af renovering af Ugerløse Friluftsbad

Sagsgang og sagstype
Udvalg for Kultur & Fritid, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:
 
 1. Udgifter til belægning med fliser på resterende areal, nye banetove, banetovsvogne, skiltning, bænke og borde, sæbeautomater, affaldspande samt afhjælpning af problemer med tilsvining af indgang til omklædning på grund af svalereder i alt 180.000 kr. finansieres indenfor rammen af den allerede godkendte anlægsbevilling til renovering af Ugerløse Friluftsbad.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
På byrådsmødet den 15. januar 2015 blev det besluttet at igangsætte renoveringen af Ugerløse Friluftbad. Dette arbejde er nu afsluttet. Anlægsregnskabet er ikke endeligt afsluttet, men der er pt. et mindreforbrug på anlægsbudgettet på 200.000 kr.
 
Der er bevilget i alt 8,4 mio. kr. til renoveringen, og det forventes at anlægsarbejdet kan afsluttes med en samlet anlægssum på 8,2 mio. kr.
 
Ugeløse Friluftbad har i forbindelse med renoveringen af bassinet fået frigivet yderligere ca. 100 m2 opholdsareal i tilknytning til bassinet. I forhold til renholdelse af området vil det være hensigtsmæssigt at få anlagt fliser på arealet, således at støv og græs ikke bliver overført til badeområdet.
Da disse 100 m2 opholdsareal ikke har været med i den oprindelige plan, er der ikke afsat penge til denne flisebelægning i det oprindelige budget.
 
De banetove der i dag anvendes til adskillelse af svømmebanerne i bassinet er af ældre dato, tovværket er slidt og flyderne delvis ødelagt, hvilket betyder at de kan være til fare for de svømmende gæster. Derfor er der et ønske om at få dem udskiftet til nye og sikre tove.
 
I tilknytning til området er der ligeledes et ønske om at få opfrisket området med nye skilte, affaldsspande, sæbeautomater mv.
 
Forslagene vil samlet set koste ca. 180.000 kr.
 
I forbindelse med renoveringen løb projektet ind i komplikationer, som betød at tidsplanen blev skubbet. Ugerløse Friluftsbad nåede på den baggrund ikke at have åbent i sæsonen 2015.  Kommunen har med en investering på 8,2 mio. kr. skabt et nyt og moderne svømmemiljø, hvorfor det måske giver god mening at få opgraderet de sidste elementer i området, således at hele området fremstår som ny renoveret.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-01-2016
Indstilles tiltrådt

Referat
Sagsfremstilling16. Beslutning om økonomisk støtte til integrationsprojekt i HB&I

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid

BeslutningssagIndstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. godkender oplæg til partnerskabsaftale og afsætter en samlet ramme til projektet på 138.400 kr. fra Frivilligheds- og Sundhedspuljen fordelt med 78.700 kr. i 2016 og 59.700 kr. i 2017.Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Kultur- og Fritidssekretariatet fik en henvendelse fra en flygtning fra Eritrea, bosiddende i Vipperød, der gerne ville have hjælp til at starte en fodboldklub, så han og hans ca. 40 andre flygtning fra primært Eritrea kunne få tilmeldt deres motionsfodboldhold til en turnering. Flygtningen fik det gode råd, at et bedre alternativ var at lade alle deres fodboldspillere starte i en allerede etableret fodboldklub, da det ville lette den administrative byrde for dem selv. Dette alternativ var han enig i.

Der blev derfor indledt drøftelse med Holbæk Bold- og Idrætsforening (HB&I) samt DBU Sjælland om et samarbejde, hvor de ca. 40 flygtninge kunne begynde til fodbold i HB&I og indgå i klubbens ordinære træning og på deres ordinære hold. Drøftelserne har mundet ud i et oplæg til en aftale, hvor DBU Sjælland og Holbæk Kommune økonomisk støtter projektet, mens HB&I påtager sig alle praktiske og administrative opgaver med at integrere flygtningene i klubbens aktiviteter og i egentlig turneringsdeltagelse.

Projektet sigter mod at højne lysten til fortsat at inddrage idræt og motion i flygtningenes hverdag, samt sikre kendskab og daglig gang i en forening og i et almindeligt foreningstilbud.

Det er i projektets økonomiske forudsætninger vurderet, at deltagernes forpligtelse og ejerskab øges ved at stille et mindre krav om egenbetaling. Dog med respekt for deltagernes anslåede økonomiske formåen. Der arbejdes efter en trinordning, så egenbetalingen stiger i projektperioden. Der er også i aftalen beregnet et klubbidrag til kontingentet fra deltagerne.

Projektet følges løbende af en styregruppe bestående af repræsentanter fra HB&I, Holbæk Kommune, DBU Sjælland og en repræsentant fra flygtningene.

Oplægget til en partnerskabsaftale bygger på en ét-årig aftale med mulighed for forlængelse med yderligere ét år.

Projektets økonomi
Den samlede økonomi i projektet er skruet således sammen:

 
2016
2017
Total
Holbæk Kommune
78.700 kr.
59.700 kr.
138.400 kr.
DBU Sjælland
72.500 kr.
48.500 kr.
121.000 kr.
Deltagerbidrag
8.000 kr.
46.000 kr.
54.000 kr.
Holbæk B&I
61.400 kr.
61.400 kr.
122.800 kr.
Total
220.600 kr.
215.600 kr.
436.200 kr.

I forhold til kerneopgaver
Projektet støtter kerneopgaverne:
· Alle kan bidrage - Integration
· FrivillighedBeskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Udvalget træffer beslutning om at afsætte 138.400 kr. for årene 2016 og 2017 i alt. Hvis ikke aftalen forlænges efter det første år, vil det kun være et beløb på 78.700 kr. for året 2016, der reelt bruges.

Den samlede udgift på 138.400 kr. finansieres af Frivilligheds- og Sundhedspuljen, hvor der er afsat i alt 333.000 kr. i 2016.

På dette møde behandles to øvrige sager, hvor der ønskes bevilling fra samme pulje.Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-01-2016
Godkendt med 3 stemmer for – V og B. Imod stemte 2 - O og løsgænger Solvej Pedersen.

Referat
Sagsfremstilling

caseno12-32708_#3588400_v1_oplæg til partnerskabsaftale med holbæk bi-holbæk kommune-dbu sjælland verfinal.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1: Oplæg til Partnerskabsaftale med Holbæk BI-Holbæk Kommune-DBU Sjælland


17. Beslutning om støtte til Den Kgl. Ballet i Strandparken2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Der frigives 35.000 kr. fra puljen Øvrige kulturelle arrangementer til brug for afvikling og markedsføring af Den Kongelige Ballet’s sommer-arrangement i Strandparken torsdag den 9.juni 2016

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I 2015 gennemført den kongelige ballet deres årlige sommerturne i 8 danske byer, herunder i Holbæk.  Grundet vejrmæssige omstændigheder blev arrangementet i Holbæk delvist  aflyst grundet regn / vand på scenen. Det dårlige vejr til trods var over 1000 mennesker mødt frem på dagen, hvorfor vi fik en klar indikation af, at der lokalt er interesse for arrangementet blandt borgere.
 
I 2016 besøger Den Kongelige Ballet kun 5 byer (grundet udlandsrejse), hvoraf Holbæk igen har mulighed for at komme med som værtsby.
 
Arrangementet i Holbæk kan finde sted torsdag 9. juni 2016.  Den Kongelige Ballet har selv ansvar for at opstille scene og indrykker ligeledes annoncer i lokale medier omkring arrangementet.  Holbæk kommune’s andel af udgifterne udgør 65.000 kr. herfor.
 
 Holbæk Kommune søger i 2016 at indgået et samarbejde med to lokale erhvervsvirksomheder omkring delfinansiering. Hver erhvervsvirksomhed skal bidrage med er sponsorat på 20.000 kr. til arrangementet. Herefter skal Holbæk Kommune finansiere 25.000 kr. + 10.000 kr. til markedsføring. 
 
Det ene af de to erhvervssponsorater er faldet på plads med Kullegaard. Det andet arbejdes der på at få på plads i disse dage.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Beløbet betales fra puljen Øvrige kulturelle arrangementer. Puljen har et samlet budget på 209.000 kr. i 2016. før behandling af denne sag er der disponeret 100.000 kr. Restsum efter godkendelse af denne sag udgør 74.000 kr.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-01-2016
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling18. Beslutning om tilskud til 1-årigt pilotprojekt med Svinninge Modeljernbane

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstillet, at:
 
 1. der gives et tilskud på 50.000 kr. i 2016 til pilotprojekt med Svinninge Modeljernbane målrettet aktiviteter for unge og ældre i lokalområdet.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Svinninge Modeljernbane har ansøgt om tilskud til pilotprojekt med undervisning og særlige aktiviteter på Svinninge Modeljernbanen i samarbejde med institutioner i Svinninge. Formålet med projektet er at udvikle Svinninge Modeljernbane ved at tilbyde konkrete aktiviteter for forskellige målgrupper.
 
Pilotprojektet afprøves i 2016 og evalueres i 4. kvartal 2016.
 
Projektet finansieres af midler afsat til foreningsudviklende aktiviteter i budget 2016.
 
Målgruppen for projektet er som udgangspunkt skoleelever på Katrinedalsskolen, beboere på Kildehaven (unge med handicap) og brugere på Aktivitetscenter Byparken.
 
Projektet har to spor:
 
 
 
Krav til projektet
 
I forhold til kerneopgaver
Projektet understøtter kerneopgaven Læring og trivsel og Aktiv hele livet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
5. januar 2016: Orientering om projekter hos Svinninge Modeljernbane

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-01-2016
Godkendt med 4 stemmer for – V, O og løsgænger Solvej Pedersen. Imod stemte 1 – B.

Referat
Sagsfremstilling

caseno11-61192_#3584975_v1_1-årig tilskudsaftale svinninge modeljernbane.pdf.pdf

Bilag

1-årig tilskudsaftale Svinninge Modeljernbane.pdf


19. Beslutning om tilskud til boldhegn til Jernløse Boldklub

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. ansøgningen om opsætning af boldhegn støttes med 33.000 kr.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Jernløse Boldklub søger om støtte til opsætning af boldhegn på idrætspladsen ved Jernløse hallen.
 
I samarbejde med Vej & Park har Jernløse Boldklub indhentet 2 tilbud på boldhegn der beløber sig til henholdsvis 66.000 kr. og 74.000 kr. ekskl. moms
 
Baggrunden for ansøgningen er, at der ud til fodboldbanerne ligger et vandhul der giver store gener for fodboldtræning og når der spilles turneringskampe. Vandhullet ligger så tæt på banerne at fodbolde uhindret kan sparkes vandhullet.
 
Jernløse Boldklub ser det som et sikkerheds problem i de våde perioder, når der står åbent vand i vandhullet. Det gælder for især de mindste spillere samt børn i institutionen Stjernehuset når idrætspladsen benyttes til fodbold, skole- og institutionsaktiviteter. 
 
Jernløse Boldklub kan i samarbejde med Vej & Park yde frivilligt arbejde til aftalt afgrænsede opgaver i forbindelse med opsætningen af boldhegnet.
 
Der vedlægges bilag der viser idrætspladsen med markering af hvor Jernløse Boldklub søger boldhegnet sat op.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Udgiften til boldhegnet finansieres 50/50 mellem Kultur- og Fritid og Vækst og Bæredygtighed. Der er givet accept på 33.000 kr. fra Vækst og Bæredygtighed.
 
Tilskuddet på 33.000 kr. betales fra Frivilligheds- og Sundhedspuljen, hvor der er afsat 330.000 kr. i 2016.
 
På dette møde behandles to øvrige sager, hvor der ønskes bevilling fra samme pulje.
 
Efterfølgende drift og vedligehold af boldhegnet varetages af Holbæk Kommune.

Øvrige konsekvenser
Vækst og Bæredygtighed, Kommunal drift har oplyst, at opsætning boldhegn på idrætspladsen ved Jernløse hallen er godkendt.

Høring
Repræsentanter fra Vej & Park og Kultur- og Fritidssekretariatet har i samarbejde med Jernløse Boldklub besigtigede idrætspladsen.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-01-2016
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno12-14156_#3573323_v1_baneoversigt - ved jernløse hallen.pdf

Bilag

Baneoversigt - ved Jernløse hallen


20. Beslutning om tilskud til Copenhagen Phil / Et orkester kommer til byen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. der afsættes 100.000 kr. fra puljen Øvrige Kulturelle Arrangement til støtte for realiseringen af musikeventen ”Et orkester kommer til byen” / Copenhagen Phil.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Musik er et universelt emotionelt sprog, der kommunikerer og forbinder på tværs af
økonomiske, kulturelle, religiøse og sproglige forskelle. Musikken bringer mennesker sammen og kan danne rammen om fællesskaber, man slet ikke kunne forestille sig.
 
I erhvervslivet og på offentlige arbejdspladser tales der meget om innovation og talent som
grundpiller i samfundet. En grundlæggende forudsætning for, at innovation i realiteten kan finde sted, er at opøve og dyrke egenskaber som fantasi (evnen til at forestille sig noget der ikke eksisterer) og kreativitet (evnen til at udvikle nye idéer der har værdi). I disse processer kan både åbenlyse og skjulte talenter opdyrkes. Copenhagen Phil ønsker som symfoniorkester, gennem musikken, at bidrage til, at disse felter udfoldes – både hos børn, unge og hos voksne.
 
Copenhagen Phil – hele Sjællands Symfoniorkester –  ønsker at ”invaderer” Holbæk én dag,
skaber forankring hos den lokale befolkning og afslutter festligt med en udendørs
familiekoncert for alle.
 
 
Det samlede arrangement – ”et orkester kommer til byen” – har en samlet budgetramme på 350.000 kr. og indbefatter 3 initiativer:
 
1) Copenhagen Phil Erhverv
2) Copenhagen Phil Outreach
3) Udendørskoncert.
 
Samarbejdspartenere lokalt i forhold til at realisere projektet er Holbæk Erhvervsforum, Holbæk kommune og Copenhagen Phil. Midlerne skal samlet set rejses via 1) erhvervsbetaling/sponsorater 2) kommunalt tilskud og 3) fundraising fra ikke kommunale puljer.
 
 
Konkret indhold:
 
1. Copenhagen Phil Erhverv:
Et til to særarrangementer for lokale virksomheder, deres ledere og medarbejdere,
eventuelt ledsagere og/eller kunder hvor deres organisation og hverdag sættes i et nyt perspektiv gennem musikken. Begivenheden ledes af musikchef Uffe Savery og et ensemble fra orkestret og varer ca. 1 ½ time fx fra kl. 16.00-17.30. Herefter kan der være spisning og et socialt arrangement, hvorefter man kan gå over i Strandparken og overvære den store familiekoncert med hele symfoniorkestret.
 
2. Copenhagen Phil Outreach:
Et antal ensembler fra orkestret besøger folkeskoler  og udfolder det at skabe musik sammen, at danne fællesskaber gennem musikken, hvad det indebærer af tillid, fokus og koncentration og meget andet. De mange børn vil få mulighed for at komme helt tæt på musikerne og musikken og på egen krop mærke, hvordan musikken kommunikererbåde blandt de udøvende og fra de udøvende til modtagerne. Disse events i skolens aulaer vil vare ca. 45 minutter, som en festlig afslutning på skoledagen i tidsrummet kl. 13.30-14.15 og bliver således også en appetitvækker til aftenens udendørskoncert.
 
Konkret tænkes arbejdet at indgå i det pædagogiske projekt ”Musik på Tværs”, som bliver et forløb eleverne modtager over de næste tre måneder. Der er tilsagn om deltagelse med:
 
 
Desuden er der skabt kontakt til 40 – 70 elever fra Hjortholmskolen
 
Eleverne vil blive tilbudt et forløb i maj måned med besøg tre gange af musikere fra Copenhagen Phil. Jeg vil i samråd med Henrik Dahl udvikle et forløb der er meningsgivende for eleverne.
 
 
Udendørskoncert:
Om aftenen inviteres hele byen til en festlig udendørskoncert  den 1. juni fra kl. 20-ca. 21.30 i Strandparken. Et ”crash-kursus” i den klassiske musik for hele familien, der guides igennem koncerten af en konferencier fra orkestret.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-01-2016
Godkendt. For stemte 3 – Bjarne Kongsted, V, B og løsgænger Solvej Pedersen. Imod stemte 2 – Morten Bjørn Nielsen, V og O.

Referat
Sagsfremstilling21. Beslutning om tilskud til projekt "Grønne Hjerte" i Regstrup

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives et tilskud til Holbæk- og Regstrup Baptistspejdernes projekt ”Grønne Hjerte” på 50.000 kr. fra Frivilligheds- og Sundhedspuljen.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baptistspejderne i Holbæk- og Regstrup har søgt udvalget for Kultur og Fritid, om 50.000 kr. til medfinansiering af projekt ”Grønne Hjerte”.
 
Spejderne ønsker at rejse penge til at købe og indrette et areal i tilknytning til den lokale spejderhytte, der skal fungere som et grønt samlingspunkt i midten af Regstrup for byens borgere, foreninger og institutioner. Pladsen skal bruges til udeaktiviteter, der kan understøtte det lokale fællesskab, samvær, uddannelse, naturkendskab. Håbet er, at området ”Grønne Hjerte” skal være hjemsted for fælles begivenheder, familier kan finde fællesskaber, øge aktiviteterne i byen og tiltrække nye borgere.
 
Projektet understøtter kerneopgaverne - Læring og Trivsel, Uddannelse til alle unge, Aktiv hele livet og Vækst og bæredygtighed.
 
Projektet har et samlet budget på 1.241.713 kr. På nuværende tidspunkt har spejderne rejst 449.929 kr. – herunder 50.000 kr. fra Holbæk Kommunes borger budgettering – og spejderne har ansøgninger ude til flere fonde.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Ansøgningen kan finansieres af Frivilligheds- og Sundhedspuljen.
 
Tilskuddet på 50.000 kr. betales fra Frivilligheds- og Sundhedspuljen, hvor der er afsat 330.000 kr. i 2016.
 
På dette møde behandles to øvrige sager, hvor der ønskes bevilling fra samme pulje.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
5. januar 2016: Orientering om projekt ”Grønne Hjerte” i Regstrup

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-01-2016
Godkendt under forudsætning af, at spejderne indsamler 1 mio. kr. udover dette tilskud.

Referat
Sagsfremstilling

caseno12-9595_#3587027_v1_projekt grønne hjerte version 6 den 13. januar 2016.pdf

Bilag

Projekt " Grønne Hjerte" version 6 den 13. januar 2016


22. Beslutning om to samarbejdsaftaler med Beijing Silk-road Culture Development Centre

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Projektudvalget for Vækst og byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. de to samarbejdsaftaler med Beijing Silk-road Culture Development Centre godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune, Panda og Holbæk Teater var på en delegation til Beijing i december 2015. Der var to hovedformål med delegationen:

 
Det lykkedes for delegationen, at skaffe betydelig støtte til Kina-festivalen i Holbæk Kommune, Eventyret om Silkevejen. Delegationen modtog således flere tilkendegivelser om at støtte festivalen både med konkrete bidrag, men også med støtte af en mere formel officiel karakter.
 
For at forfølge det officielle spor havde delegationen en række møder med diverse kinesiske parter, hvilket i sidste ende førte frem til formuleringen af de to samarbejdsaftaler som nu skal behandles politisk.
 
Aftalerne er som udgangspunkt holdt i overordnede termer og indholdsmæssigt læner de sig op af de hensigtserklæringer som Byrådet godkendte i slutningen af 2015.
 
Hovedaftalen, Foreslået dagsorden og tidsplan for det dansk kinesiske samarbejde opridser et udkast til en tidsplan og forslag til, hvordan nogle af de aktiviteter man fra kinesisk og dansk side arbejder sammen om kan realiseres.

Den anden aftale Tilføjelse til aftalerne om den kinesiske kulturfestival i Holbæk Kommune er en tillægsaftale, der er lidt mere konkret og har fokus på kultursamarbejdet og festivalen i Holbæk Kommune. Denne aftale indeholder et afsnit om, at man fra kinesisk side vil undersøge mulighederne for at yde økonomisk støtte til festivalen i Holbæk Kommune i 2017 og 2018.
 
I forhold til det praktiske arbejde blev der etableret flere kontakter til artister og andre aktører der eventuelt kan deltage ved festivalen. Da Panda har ansvaret for festivalens indhold, er det blevet aftalt at de selv følger op på de konkrete spor de ønsker at arbejde videre med.
 
Det lykkedes desværre ikke at komme til at optræde ved Spring Galla i 2016 men der arbejdes videre med at realisere projektet i 2017.
 
Se bilag for mere uddybende beskrivelse af delegationen og dens formål og resultater.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-01-2016
Indstilles godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno16-3737_#3596903_v1_kina - oversættelse - tilføjelse til aftalerne om den kinesiske kultur festival i holbæk i 2016.docx.docx
caseno16-3737_#3596907_v1_kina - tilføjelse til aftalerne om den kinesiske kultur festival i holbæk i 2016.pdf.pdf
caseno16-3737_#3596894_v1_kina - møde med ambassaden - opsamling.pdf.pdf
caseno16-3737_#3614598_v1_kina - foreslået dagsorden og tidsplan for det dansk-kinesiske samarbejde.pdf.pdf
caseno16-3737_#3596901_v1_kina - oversættelse - foreslået dagsorden og tidsplan for det dansk-kinesiske samarbejde.docx.docx
caseno16-3737_#3596899_v1_kina - notat - opfølgning på delegation til kina i december 2015.docx.docx

Bilag

Kina - Oversættelse - Tilføjelse til aftalerne om den kinesiske kultur festival i Holbæk i 2016.docx
Kina - Tilføjelse til aftalerne om den kinesiske kultur festival i Holbæk i 2016.pdf
Kina - Møde med ambassaden - Opsamling.pdf
Kina - Foreslået dagsorden og tidsplan for det dansk-kinesiske samarbejde.pdf
Kina - Oversættelse - Foreslået dagsorden og tidsplan for det dansk-kinesiske samarbejde.docx
Kina - Notat - Opfølgning på delegation til Kina i december 2015.docx


23. Orientering om arbejdet med Holbæk Drama College

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. status med arbejdet med Holbæk Drama College tages til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet ved i 2011 en kultur og fritidspolitik, som blandt andet sætter fokus på at styrke talentudvikling og læringsmiljøer i kommunen.
 
Et af de konkrete initiativer som der sidenhen er arbejdet med at oprettelsen af Holbæk Drama College, som er et samarbejde mellem Holbæk Teater, Teatret Fairplay, Stenhus Gymnasium og Holbæk Kommune.
 
Holbæk Drama College har på det individuelle plan til formål at udfylde det tomrum som eksisterer mellem amatørteater og det professionelle teater for de unge, som ønsker at forfølge en levevej indenfor scenekunst.  For Holbæk-området medvirker Holbæk Drama College til at tiltrække og fastholde unge i vores område i et stærkt scenekunstmiljø, hvorved Holbæks position som stærkt teater by på Sjælland yderligere bakkes op af disse aktiviteter.
 
 
Holbæk Drama College skal kunne optage op til otte unge på hver årgang, således at der ved fuld indfasning efter tre år går op til 24 unge i Holbæk Drama College, hvoraf 1/3 udskiftes hvert går. I Skoleåret 2015/16 er anden årgang optaget. Der går 8 elever på første årgang og 6 elever på anden årgang.  Det er et eksplicit krav, at den enkelte elev parallelt med deltagelsen på Holbæk Drama College er i stand til at følge undervisningen på Stenhus Gymnasium på tilfredsstillende vis. Sker dette ikke vil eleven blive udelukket fra drama College.
 
Mødet i dag har til formål at give medlemmerne af Kultur og fritidsudvalget et indblik i det arbejde i regi af Holbæk Drama College.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Udvalget for Kultur og Fritid yder et samlet tilskud til projektet på 0,5 mio. kr. årligt til Holbæk Drama College. Fra og med 2017, hvor der skal indgås en ny egnsteateraftale, arbejder vi for at få en statsligs godkendelse af, at dette tilskud indgå som en del af egnsteateraftalen hvorved der kan ydes statslig refusion til projektet, som igen skal medvirke til at finansiere 3. årgang.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Holbæk Drama College har tilknyttet
 
 
Egen hjemmeside, som kan findes her: http://dramacollege.holbaek.dk/
Egen facebookside, som kan findes her: https://www.facebook.com/dramacollege/?fref=ts

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-01-2016
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno13-7104_#3587223_v1_sgk - folder 2016 .pdf+.pdf

Bilag

SGK - folder 2016 .pdf+


24. Orientering om multibane i Undløse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orientering om planerne for ny multibane i Undløse tages til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Frivillige fra Undløse præsenteres deres projekt om etablering af multibane i Undløse.
 
En kreds af frivillige i Undløse med repræsentanter fra skolen og foreningslivet ønsker at rejse penge til at etabler en multibane i Undløse. Banen placeres på areal ved skolen.
 
Det samlet budget for anlæg af banen er oplyst til 1. mio. kr. Der er indhentet tilbud fra to leverandører og gruppen ønsker at arbejde videre med det af tilbuddene, som kræver mindst vedligeholdelse/drift.
 
Initiativtagerne har på nuværende tidspunkt rejst 120.000 kr. Bidragsyderne er:
 
Desuden har andre erhvervsdrivende tilkendegivet, at de ønsker at støtte projektet for et ikke nærmere defineret beløb.
 
Der planlægges støttearrangementer i lokalområdet, hvor overskuddet skal gå til multibanen.
 
De frivillige påtænker at stifte en forening, som skal stå for driften af banen.
 
I øjeblikket arbejdes videre med fundraising – bl.a. med ansøgninger til DBU, LAG og andre fonde og virksomheder. Endvidere påtænkes at søges om tilskud fra Holbæk Kommune.
 
I forhold til kerneopgaver
Projektet understøtter kerneopgaverne:

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-01-2016
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno16-3260_#3588273_v1_ansøgning om multibane - undløse - ansøgning om multibane med multifunktionelle aktiviteter i undløs.docx

Bilag

Ansøgning om Multibane - Undløse - Ansøgning om Multibane med multifunktionelle aktiviteter i Undløse (signe sode).docx


25. Orientering om status for kunstgræsbane hos Vipperød Boldklub

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Orienteringssag.

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Orientering om foreløbig status på projektet vedr. Kunstgræsbanen i Vipperød Boldklub tages til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I henhold til Budgetaftalerne 2016 er det blevet aftalt, at Holbæk Kommune giver 2 mio. kr. til Vipperød Boldklub til anlæg af en ny kunstgræsbane. Dette er en status på det nuværende forløb af projektet.
 
Efter endt møde i november med Vipperød Boldklub, Kultur og fritid, Vækst og Bæredygtighed, er det besluttet at Holbæk er ejer af arealet og bygherre på projektet.
 
Anlægsomkostningerne vurderes at komme til at koste 3.6 mio. (se økonomiske konsekvenser for uddybende tabel).
 
Det vurderes, at det koster 120.000 kr.årligt at drifte banen. Ved nedlæggelse af Kongstrup klubhus og bane, samt omlægning af en nuværende græsbane til kunstgræsbane – bør dette give de 120.000 kr. til drift.
 
Projektet forventes at køre efter nedenstående tidsplan.
 
Tidsplan
 
Fundraising periode
3 - 6 mdr.
Valg af rådgiver
1 mdr.
Placering af kunststofbane
2 uger
Projektering
1 mdr.
Licitation, entreprenør
Udførelse
2½ mdr.
 
Der skal gøres opmærksom på, at der er to mulige placeringer til denne kunstgræsbane.
Placeringen af denne besluttes i fællesskab med brugeren(Vipperød Boldklub).

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Projektet påbegyndes først efter, at Vipperød Boldklub har skaffet de resterende midler til projektet. Nedenstående tabel – hertil kommer rådgivere mm. oveni omkostningerne.
 
Kunstgræsbelægning
Kr.
1.400.000
Dræningsarbejde
Kr.
420.000
Jordarbejder, bære- og afretningslag
Kr.
1.100.000
Anskaffelse af mål og maskiner
Kr.
166.000
Etablering af hegn
Kr.
145.000
Brolægningsarbejder
Kr.
90.000
Belysning
Kr.
50.000
Diverse(revision, Skilte, indvielse m.m.)
Kr.
200.000
Budget i alt, ekskl. Moms
Kr.
3.571.000
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-01-2016
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling26. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget tager følgende orientering til efterretning:
 
 1. Orientering om status på halrenovering v/ chef for Vækst og Bæredygtighed Kristian Nabe Nielsen.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-01-2016
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling