UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.16

STARTTIDSPUNKT

26-10-2015 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-10-2015 13:49:00


PUNKTER

97. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 26. oktober 2015
98. Orientering om Images 2016
99. Beslutning om frigivelse af midler til evaluering af kulturindsats med afsæt i Images 2016
100. Beslutning om anlægsbevilling til renovering af tag og facader på Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41,4360 Kirke Eskilstrup
101. Beslutning om salgsudbud af Skarresø Camping i Jyderup og Skarridsøhjemmet
102. Beslutning om samarbejde og udvikling af Holbæk Naturskole
103. Orientering - Salg af ejendom til forening i Jyderup - Lukket punkt
104. Beslutning om driftsaftale for Holbæk Svømmehal 2016
105. Beslutning om leje af lokaler på Kunsthøjskole i Holbæk til kunstfaglige aktiviteter
106. Beslutning om samarbejde mellem Musikskolen og Holbæk Garden
107. Beslutning om støtte til bog om Holbæk Havn
108. Udvalget for Kultur og Fritid - Budgetrevision 3
109. Orientering om aftale om benyttelse af kunstgræsbanerne i Holbæk Kommune
110. Orientering om fordeling af midler fra puljen "kulturelle arrangementer"
111. Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen
112. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid97. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 26. oktober 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og fritid d. 26. oktober 2015 godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-10-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling98. Orientering om Images 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid 
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orienteringen om Images 2016 til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Siden 2012 har Holbæk Kommune (Kultur og Fritid) samarbejdet med CKU (Center for Kultur og udvikling) om tilrettelæggelse og afvikling af en række kunst- og kulturfaglige projekter med fokus på samtidskunst af kunstnere fra Afrika, Asien og Mellemøsten. Indsatserne skabte på en gang kunstoplevelser, læring og viden om udviklingslande for de børn, unge og voksne som deltog.
På den baggrund godkendte Byrådet og Kultur- og Fritidsudvalget i oktober-november 2014 en ny aftale mellem CKU og Holbæk Kommune om afholdelsen af ”Holbæk Images” under IMAGES 2016. Hvor CKU bidrog med 4,4 mio. kr. afsatte Holbæk Kommune samlet 1,0 mio. kr. i 2015-16 til afholdelsen. I januar 2015 supplerede CKU bevillingen med yderligere 300.000 kr., ligesom projektet i foråret modtog 298.000 kr. fra Statens Kunstråd.
IMAGES og Holbæk Images
IMAGES er et kunstprogram, der afvikles hvert andet år, og præsenterer samtidskunst fra Afrika, Asien og Mellemøsten i Danmark.
”Holbæk Images” har fået temaet An Age of Our Own Making / En Menneskeskabt Tidsalder, som er en måde at betragte vores tidsalder på. Inden for geologien taler man om at det i dag er os mennesker, der udgør den største påvirkning af jorden, naturen og økosystemet, hvilket blandt andet opleves gennem klimaforandringer, ressourcemangel etc.
An Age of Our Own Making består af en skulpturudstilling i Holbæk byrum, et program med performancekunst på Roskilde Festival og Museet for Samtidskunst i Roskilde samt en udstilling på Kunsthal Charlottenborg. Udstillingen i Holbæk udgør kernen i kunstprojektet, der udfoldes i Roskilde og København med henblik på at forankre det lokale initiativ både regionalt og hos det Københavnske kunstpublikum. Både i indhold og kommunikation vil synergien imellem de tre udstillingsplatforme blive underbygget, så deres målgrupper påvirker hinanden.
Udstilling i Holbæk by
Fra 14. maj – 15. august 2016 udstilles kunstværker af elleve forskellige kunstnere i Holbæk by, på Havnen, i Vangkvarteret og på Holbæk Museum. Deres kunst handler om produktion, råvarer, materialer, transport og cirkulation og de sætter fokus på den måde, mennesket påvirker naturen på. Kunstværkerne placeres strategisk, så de både passer til temaet og til Holbæks visioner for byudviklingen. Udstillingen åbnes i forbindelse med Holbæk i Pinsen 2016 og rundes af med opbygningen af Holbæk Arts udstilling.
Aktiviteter og partnere
Kunstudstillingen i byen danner en scene for en række aktiviteter, herunder offentlige omvisninger, workshops for børn, sommerferieaktiviteter samt offentlige debatter. Der udarbejdes desuden undervisningsmateriale, som skoler frit kan downloade på images.holbaek.dk eller skolenivirkeligheden.dk.
Projektet har etableret partnerskaber med Holbæk Bibliotek, Holbæk Museum, Kunsthøjskolen, Billedkunstnerisk Grundkursus, Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder, Holbæk Erhvervsforum, Holbæk Art, Sofielundsskolen, Holbæk Billedskole og Lejerbo/Vangkvarteret. Disse institutioner arbejder sammen med Kultur- og Fritidssekretariatet om afholdelsen af ”Holbæk Images”.
Formål
Motivationen bag deltagelsen i IMAGES 2016 ligger ikke alene i gennemførelsen af en række internationale udstillingsprojekter af høj kunstfaglig kvalitet, der bidrager til at markedsføre Holbæk som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune.
Projektet vil desuden inddrage og inspirere Holbæks borgere og besøgende med kunst, der overrasker, pirrer og udfordrer vores faste forestillinger. Udstillingen og aktiviteterne belyser et aktuelt, globalt tema og udvider forståelsen for, hvordan kunst kan gribe ind i samfundet. Samtidig skaber projektet en mulighed for at de lokale kulturaktører fremover kan indgå internationale partnerskaber og udvikle deres publikumssammensætning.
An Age of Our Own Making understøtter kerneopgaverne Læring og trivsel samt Vækst og bæredygtighed. Projektet fremlægges af projektlederen på mødet, og man kan læse mere om udstillingen på hjemmesiden for Holbæk Images.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
27. oktober 2014: Beslutning om støtte til projekt Images 2015-16
 
5. november 2014: Beslutning om støtte til projekt Images 2015-16
 
12. december 2014: Beslutning om støtte til projekt Images 2015-16
 
27. april 2015: Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-10-2015
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-31456_#3465637_v1_sv - an age of our own making - fotos til kfu.pdf.pdf

Bilag

SV: - An Age of Our Own Making - fotos til KFU.pdf


99. Beslutning om frigivelse af midler til evaluering af kulturindsats med afsæt i Images 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid 
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. afsætter kr. 100.000 fra puljen ”Øvrige kulturelle opgaver 2016” til evaluering af Images 2016

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Indhold
Holbæk Kommune arbejder i stigende grad med udvikling og afvikling af større kulturevents samt støtte til lokale kulturinstitutioner. Det gør vi med udgangspunkt i at støtte kerneopgaverne ”Læring og trivsel” samt ”Vækst og bæredygtighed”.
 
Frem mod sommeren 2016 arbejder vi blandet på projektet IMAGES 2016. Det sker i et tæt og koordineret samarbejde med Center for Kultur og Udvikling (CKU) om et ambitiøst kunstprojekt under kunstprogrammet IMAGES 2016. Samarbejdet udgør en tredelt udstilling med titlen ”An Age of Our Own Making”, der finder sted i Holbæk by, på Museet for Samtidskunst i Roskilde, på Roskilde Festival og Kunsthal Charlottenborg i 2016.
 
Udstillingerne indeholder værker af anerkendte samtidskunstnere fra Afrika, Asien og Mellemøsten. Udstillingen i Holbæk udgør kernen i kunstprojektet, og de lokale kulturinstitutioner er samarbejdspartnere.
 
Motivationen bag deltagelsen i IMAGES 2016 ligger ikke alene i gennemførelsen af en række internationale udstillingsprojekter af høj kunstfaglig kvalitet. Projektet forventes desuden at kunne skabe oplevelser, viden, dialog og læring for borgere, kultur- og uddannelsesinstitutioner samt besøgende. Derigennem styrkes Holbæk Kommunes brand som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. Deltagelsen I IMAGES 2016 understøtter kerneområderne.
 
For at kunne få dokumenteret om dette sker, er der behov for, at en ekstern – og anerkendt – evalueringsinstitution til at evaluere arbejdet.
 
Formål
At få frigivet midler til at kunne dokumentere effekten på den kulturelle satsning på Images 2016.
 
Evaluering
Med ovenstående afsæt har vi sammen med CKU kontaktet en række eksterne rådgivere på området. Af dem har vi udvalgt konsulent Lene Bak fra firmaet Pluss Leadership, der har evalueret Holbæk Teater blandt mange andre kulturinstitutioner, og varetager evalueringen af hele IMAGES 2016.
 
Tilbuddet fra Pluss har fokus på slutbrugeren - borgeren. Oplægget rummer en kvantitativ og en kvalitativ analyse samt et værktøj, som kan bruges fremover til at evaluere andre, lignende projekter. Pluss fungerer som metodemæssig samarbejdspartner undervejs, og dataindsamlingen foregår i tæt samarbejde med kommunens og de eksterne kulturinstitutioner.
 
Pluss leverer ved projektets afslutning en rapport, der giver Holbæk Kommune et klart, objektivt og brugbart billede af effekten og gevinsten ved at gennemføre store kulturprojekter. Resultaterne vil indgå i en samlet satsning på ekstern publikumsevaluering, der kan højne kvaliteten i andre store satsninger, som for eksempel Holbæk i Pinsen, Kinesisk Festival og Holbæk Art.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Tilbud fra Pluss, samlet pris:                                       kr. 150.000 ex moms
 
Forslag til finansiering:
 
Afsat i budget for ”Holbæk Images”:                                    kr. 50.000
 
Midler fra Øvrige kulturelle opgaver 2016:                kr. 100.000

Øvrige konsekvenser
Projektet dækkes med midler fra puljen ”Øvrige kulturelle opgaver” i budget 2016.

Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
27. oktober 2014: Beslutning om støtte til projekt Images 2015-16
 
5. november 2014: Beslutning om støtte til projekt Images 2015-16
 
12. december 2014: Beslutning om støtte til projekt Images 2015-16
 
27. april 2015: Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-10-2015
Indstillingen godkendt

Referat
Sagsfremstilling100. Beslutning om anlægsbevilling til renovering af tag og facader på Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41,4360 Kirke Eskilstrup

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Andersen indstiller, at:
 
 1. Der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb vedr. renovering af idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by i budget 2016 til udskiftning af tag og facader på Stestrup Fritidsgård.
 
 1. Der optages energilån på 0,8 mio. kr. i 2016 til de aktiviteter der omfatter energirenovering.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
I anlægsbudgettet for 2015, (halpuljen), er der afsat samlet 1 mio. kr. til udskiftning af en mindre del af taget samt vinduer og døre. Siden prioriteringen af anlægsbudgettet, har det vist sig af bygningen er mere nødlidende end først antaget. Derfor vil det koste samlet 3 mio. kr. at renovere bygningens tag og facader inklusiv energirenovering.
 
Stestrup fritidsgård er opført i 1974. Generelt fremstår bygningerne intakte, brugbare og i rimelig stand, alderen taget i betragtning.  Bygningerne er forsynet med eternittag, (asbestholdige) og en del af taget er ved ombygning i firserne forsynet med ikke-asbestholdige tagplader. Begge tagtyper har udlevet deres levetid, og fremstår med huller i taget, hvor det direkte regner ind. Der foretages løbende midlertidige foranstaltninger for at begrænse skadernes omfang, men der opstår jævnligt nye huller i taget.
 
Et fladt tag på en mellembygning har utætheder, der forårsager en manglende bæreevne af taget under et ventilationsanlæg (formodentlig rådskader).
 
En del af bygningernes syd/vestvendte vinduer/facadepartier er utætte, - har rådskader og trænger til udskiftning.  En del af termoruderne er punkterede og giver også et unødigt energispild.  Bygningerne er oprindeligt forsynet med skjulte tagrender, - en konstruktion der er vanskelig at vedligeholde og derfor forårsager rådskader i tagudhænget og problemer med vedligeholdelse. En del af disse er løbende blevet udskiftet, men der resterer en del.
 
Der er derfor et behov for at genoprette bygningerne og udskifte de bygningsdele der er slidt op. Samtidig er det driftsmæssigt rentabelt at udføre en efterisolering af bygningsdele hvor det er relevant med en energirenovering. 
 
Der er et renoveringsprojekt under udarbejdelse der omfatter følgende:
 
- Ombygning af tagfod fra skjult til synlig tagrende.
- Udskiftning af tagbelægninger.
- Efterisolering af loftsrum.
- Udskiftning af fugtskadede loftsplader i rum
- Udskiftning af vinduer og døre
- Fejlfinding af El-installationer omkring vandskader
- Udbedringer af vandskadede EL-installationer
- Tagrender og nedløb
- Påforing, opretning og efterisolering af hallens tagflade
- Montering af bjælker til bæring af ventilationsanlæg
- Udbedring af fugtskader i tagkonstruktion ved halventilation
 
Entreprisen udbydes i hovedentreprise, med laveste pris som tildelingskriterie.
Aftalegrundlaget er AB92. Entreprisen omfatter primært tømrerarbejder, men også en smule el, murer og ventilationsarbejder.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Den samlede genopretning af bygningsmassens klimskærm beløber sig til 3 mio. kr. som beskrevet i indstillingen.
 
Ydelsen på energilån finansieres ved de energibesparelser renoveringen vil medføre.
 
Der er en økonomisk risiko i projektet, - idet det fulde omfang af rådskader og omfang af PCB og blysanering ikke kan fastlægges før konstruktionerne skilles ad.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-10-2015
Punkt 1 og 2 indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling101. Beslutning om salgsudbud af Skarresø Camping i Jyderup og Skarridsøhjemmet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Slagelsevej 21 og 21B, 4450 Jyderup, matrikel 6ah og 6ak (Skarridsøhjemmet) samt Slagelsevej 40, 4450 Jyderup, del af matrikel 26a (Skarresø Camping) sættes samlet til salg ved offentligt udbud.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Den nuværende forpagtningsaftale for Skarresø camping udløber 31. december 2015.
 
De begrænsede udvidelsesmuligheder for campingpladsen, herunder at det med den nuværende størrelse er vanskeligt at drive en campingplads, som økonomisk hænger sammen, samt fraflytningen fra Skarridsøhjemmet er baggrunden for kommunens ønske om at udbyde de to ejendomme samlet til salg. Herved er der mulighed for at skabe synergi mellem benyttelsen af de to ejendomme og således give et generelt løft til Jyderup.  Det er ønsket, at de to ejendomme også i fremtiden anvendes til at etablere flere overnatningsmuligheder og turismefremmende aktiviteter.
 
Skarresø camping og Skarresøhjemmet udbydes samlet til salg i januar 2016, udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.
 
Arealerne vil derfor blive udbudt med en generel anvendelsesbegrænsning, som sikrer at campingpladsen kan være klar til åbning i foråret 2016. Skarridsøhjemmet, skal tænkes sammen med campingpladsen og anvendes til formål, som er med til at understøtte den samlede udvikling af særligt erhvervslivet, turismen og bosætningen i Jyderup by og dermed Holbæk Kommune.
 
I budgetaftalen for 2016-2019 fremgår det:
”Vi igangsætter inden udgangen af 2015 et projektudbud omfattende både Jyderup Camping og Skarridsøhjemmet. Det skal sikre, at der sker et salg, når der er sikkerhed for, at der ligger et realiserbart projekt, som er med til at understøtte den samlede udvikling af særligt Jyderup by og dermed Holbæk Kommune. Salget gennemføres således, at en ny ejer har mulighed for at åbne campingpladsen i foråret 2016 og campingpladsen derfor vedbliver med at være i drift. Holbæk Kommune vil sørge for, at campingpladsen fortsætter og ikke kommer til at stå stille.”
 
Uddybende notat er vedlagt som bilag.
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Byrådet besluttede den 14. august 2013 at opføre nye botilbud i Jyderup som erstatning for Skarridsøhjemmet. Det fremgår af dagsordenspunktet, at indtægterne fra et fremtidigt salg af Skarridsøhjemmet skal medvirke til at finansiere ombygningen af de eksisterende bygninger på Tornhøj.
 
Ved salg af Skarridsøhjemmet skal Holbæk Kommune tilbagebetale moms på knapt 60.000 kr. til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Øvrige konsekvenser
Forudsætningen for et salg af Skarresø camping og Skarridsøhjemmet er, at en kommende interesseret køber kan og vil påtage sig, at campingpladsen er klar til drift i foråret 2016.
 
Holbæk kommune har ikke planer om at påtage sig driften af campingpladsen, hvis der ikke kan findes en køber.

Høring
Lovgrundlag – link
Kommunestyrelseslovens § 68 om offentligt udbud af fast ejendom

Sagshistorik, henvisninger
19.09.2011: KFU beslutning om at finde ny forpagter - https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=4633&agendaType=Indscannet%20referat
 
19.09.2011: Udvalget for Kultur og Fritid
14.08.2013: Byrådet
 
01.06.2015: Udvalget for Kultur og Fritid
 
10.06.2015: Økonomiudvalget

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-10-2015
Indstilles godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-25874_#3456546_v1_bilag 2 - referat fra borgermøde 15. juni 2015.pdf.pdf
caseno15-25874_#3456548_v1_bilag 3 - projektgrundlag jyderup fonden.pdf.pdf
caseno15-25874_#3456816_v1_bilag 1 - notat om salg af ejendommene.pdf.pdf

Bilag

Bilag 2 - referat fra borgermøde 15. juni 2015.PDF
Bilag 3 - Projektgrundlag Jyderup fonden.pdf
Bilag 1 - Notat om salg af ejendommene.pdf


102. Beslutning om samarbejde og udvikling af Holbæk Naturskole

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Kultur & Fritid, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet:
 
 1. tager status på samarbejdsaftalen til efterretning
 2. godkender at der arbejdes videre med etableringen af en Dyrehave

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Holbæk Kommune indgik i foråret 2011 en aftale med Nordvestsjællands Produktionsskole (herefter NVPRO) om udlån af naturskolefaciliteterne. Formålet med aftalen er, at det tilstræbes, at skabe mulighed for fremtidig drift og vedligehold af matriklen, herunder naturformidlingstilbud i den tidligere naturskoles lokaler og arealer. NVPRO låner naturskolefaciliteterne vederlagsfrit mod, at kunne gennemføre indtægtsdækket virksomhed på stedet.
 
Den oprindelige aftale var gældende indtil 1. juli 2013, men med mulighed for forlængelse. I december 2014 blev der indgået en forlængelse af aftalen, hvormed aftalen er forlænget til d. 1. april 2022. Forlængelsen af aftalen bygger på de samme forudsætninger som den oprindelige aftale.
 
Holbæk Kommune giver NVPRO et tilskud på 500.000 kr. årligt, hvilket dækker at kommunens skoler fortsat kan modtage naturvejledning/naturskoleundervisning.
Skolerne i Holbæk kommune benytter Naturskolen i relation til den enkelte klasses undervisning. Den enkelte lærer booker et forløb i dialog med Naturskolen, og har dermed den direkte kontakt. Der er ikke en samlet registrering af antallet af forløb på den enkelte skole eller samlet i Fagcenteret for Læring og Trivsel. Det påhviler Naturskolen at registrere en samlet optælling af forløb og gøre opmærksom på, hvis skolerne ikke benytter de afsatte ressourcer optimalt. Der er ikke lavet en tilfredshedsundersøgelse af tilbuddet.
Naturskolen skal herudover bidrage til skolernes arbejde med Åben Skole med forløb som både forholder sig til fælles mål i bl.a. natur & teknologi samt udnytter Naturskolens ressourcer til en varieret skoledag. Samtidig skal Naturskolen fremadrettet involveres i arbejdet med at Kultur og Natur skal være en aktiv del af alle børns liv. Naturskolen bidrager med minimum et arrangement, der offentliggøres i Kulturbogen, der udleveres til alle 5-årige og deres forældre.
En succesfuld drift af Naturskolen fordrer et godt samarbejde mellem NVPRO, Holbæk Kommune og øvrige interessenter i og omkring Ladegårdsskovene. Der arbejdes løbende på at sikre og udvikle den nødvendige samarbejdsorganisation samt fordele roller og ansvar mest hensigtsmæssigt.
Dyrehave
NVPRO mener at de nuværende rammer og bygninger begrænser muligheden for at skabe et attraktivt naturskoletilbud. I forbindelse med arbejdet med Naturvejledning på Holbæk Naturskole, pasning af dyr og den erfaring der er indsamlet i øvrigt, har NVPRO gjort sig overvejelser om, hvilke muligheder der er for at udvikle og udvide denne vejledning, og samtidig løfte området som et rekreativt område for både de fastboende og turister.
 
På baggrund af ovenstående har NVPRO foreslået at der arbejdes videre med et projekt, hvor et større område indhegnes med et hegn og der etableres færiste m.m.. Den eksisterende hegning af de mindre folde skal nedlægges således, at dyrene vil kunne færdes frit i området og således omdanne området til en dyrehave.
 
Projektet kan udvides dels med køb af omkringliggende arealer, formidlings- og oplevelsesbygninger, opdaterede og udvidede toiletforhold, flere og bedre parkeringspladser, observationsplatforme og skjul, Porte, oplysningstavler/QR-koder.
 
 
Der er nedsat en projektorganisering med deltagelse af NVPRO og Holbæk Kommune. Såfremt der er opbakning til det fortsatte arbejde, så inddeles projektet i minimum 3 faser, hvor første fase er, at få afdækket hvorvidt der kan ske en indhegning af det nuværende område, hvori Naturskolen er placeret. De følgende faser indeholder en udvidelse af hegningen samt evt. opførelse af nye bygninger, formidlingspunkter samt udvidelse af infrastruktur.
 
På nuværende tidspunkt afdækkes, hvad det kræver at lave en ansøgning til Naturstyrelsen vedr. tilladelse til at opføre hegningen. Samtidig arbejdes der på en proces for at sikre involvering af øvrige interessenter i og omkring Ladegårdsskovene.
 
Sagen genfremsættes til politisk behandling når det konkrete projekt foreligger.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.
 
Såfremt det politisk besluttes, at igangsætte projektet med etableringen af dyrehaven, så vil der være behov for kommunal medfinansiering. På nuværende tidspunkt estimeres det, at fase 1 medfører en samlet omkostning på ½ mio. DKK til hegn, opsætning, færiste m.m. Finansieringen af projektet forventes håndteret i en samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune, investor/partner, evt. flere samt NVPRO som udførende. Det nuværende oplæg til samarbejdsaftalen fordrer en kommunal finansiering på 40 % af den samlede udgift. Der er ikke afsat midler i det nuværende budget. En kommunal finansiering vil dermed kræve prioritering indenfor det nuværende budget.  

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
 
Holbæk Kommune har udarbejdet en juridisk vurdering, af hvorvidt kommunen lovligt kan indgå i den skitserede konstruktion. Det vil være en grundlæggende forudsætning for at yde støtte til projektet, at NVPRO og kommunen sikrer sig, at en dyrehave er en lovlig aktivitet for produktionsskolen at drive. Det skal derfor være en forudsætning for støtte og leje, at NVPRO indestår for, at anvendelsen ikke er i strid med offentlig regulering, herunder rammerne for udøvelse af produktionsskolevirksomhed. Hvis dette er tilfældet, har Holbæk Kommune mulighed for at støtte produktionsskolen, jf. produktionsskolelovens § 9, stk. 6 og 7, ligesom en dyrehave ligeledes er en lovlig kommunal aktivitet, som kommunen også kan medvirke til.
 
Det bør overvejes, hvilken konstruktion der er mest hensigtsmæssig i forhold til, at kommunen er ejer af arealet. Tilsvarende bør det overvejes, om kommunen ønsker at drive videre med en dyrehave, hvis Produktionsskolen senere ønsker at lade den ophøre. Hvis muligheden ønskes holdt åben, bør dette medgå af aftalegrundlaget”

Sagshistorik, henvisninger
9. februar 2011: Punkt 12 – Udlån af naturskolefaciliteter til NVPRO

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-10-2015
Bjarne Kongsted erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandling af punktet
 
 
1. Status på samarbejdsaftalen tages til efterretning
 
2. Det kan for indeværende ikke indstilles godkendt, at der arbejdes videre med etablering af en dyrehave. Forud herfor ønskes der information om antal besøgende samt information om skolernes vurdering af det leverede indhold.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-49277_#3463864_v1_notat_naturskolen_oktober 2015.pdf.pdf

Bilag

Notat_Naturskolen_oktober 2015.pdf


103. Orientering - Salg af ejendom til forening i Jyderup - Lukket punkt

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-10-2015
Godkendes
104. Beslutning om driftsaftale for Holbæk Svømmehal 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. Beslutter at indgå en aftale med Holbæk Svømmeklub om, at klubben fortsat varetager driften af Holbæk Svømmehal frem til udgangen af 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Med virkning fra 2.halvår 2016 indgik Holbæk Kommune og Holbæk Svømmeklub en aftalen om driften af Holbæk Svømmehal.  Aftalen indebar, at svømmeklubben inden for den eksisterende driftsramme varetog driften af Holbæk Svømmehal. Denne aftale udløber 31. december 2015.  Derfor er det nødvendigt at tage stilling til varetagelse af driften i 2016.
 
Kultur og Fritid har været i dialog med Holbæk Svømmeklub om at forsætte det nuværende samarbejde om driften af Holbæk Svømmehal.
 
Holbæk Svømmeklub vil gerne fortsætte driften inden for de eksisterende økonomiske rammer og vilkår, herunder præciserede krav til omfanget af offentlig åbningstid. Aftalen vil også fastholde omfanget af timer til foreningsaktiviteter, herunder omfanget af timer til øvrige foreninger end Holbæk Svømmeklub
 
Aftalen vil fortsat indebære, at Holbæk Svømmeklub bl.a. har ansvaret for rengøring, daglig opsyn med det tekniske vandbehandlingsanlæg, livredderfunktion i den offentlige åbningstid samt fordeling af tid i svømmehallen ud fra rammer fastsat af Holbæk Kommune.
 
Begge parter er enige om, at en ny aftale vil være 1-årig og derfor udløbe 31. december 2015. Den korte løbetid skal ses i lyset af det igangværende arbejde med etablering af fremtidens idrætsfaciliteter i Holbæk.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Driftstilskuddet for 2016 vil være en fortsættelse af den eksisterende driftsramme, som i 2015 var 1.717.000 kr.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
23. juni 2014: Udvalget for Kultur og Fritid modtog orientering om aftale om driften af Holbæk Svømmehal

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-10-2015
Sagen udsættes med henblik på at få undersøgt hvilke omkostninger der vil være forbundet med at holde åbent for offentlig svømning på helligdage.

Referat
Sagsfremstilling

caseno12-40264_#3472429_v1_driftskontrakt holbæk svømmeklub 2016.pdf

Bilag

Driftskontrakt Holbæk Svømmeklub 2016


105. Beslutning om leje af lokaler på Kunsthøjskole i Holbæk til kunstfaglige aktiviteter

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det besluttes:
 
 1. at der indgås en 9-årig lejeaftale fra 2016 til 2024 med Kunsthøjskolen i Holbæk for lokaler til kunstfaglige aktiviteter.
 2. at der godkendes et underskud på lokalekontoen på politikområde15 i årene 2016 – 2024 til at dække forudbetalt leje til Kunsthøjskolen i Holbæk for lokaler til kunstfaglige aktiviteter.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Kunsthøjskolen er som institution i Holbæk by med til at skabe, understøtte og udvikle et dynamisk kreativt miljø i vore lokalområde. Dels via skolen egen indsats som højskole men også i forhold til samarbejdsrelation med øvrige aktører i kommune (f.eks Holbæk Art, Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK)).
 
I forbindelse med oprettelsen af Jyderup Højskole i 2013 blev BGK nye hjemstedsadresse i Holbæk på Kunsthøjskolen. Det er der god faglig synergi i – bl.a. i forhold brug af lærerkræfter og fælles faglighed.
 
BGK er i dag finansieret via Kulturregion Midt- og Vestsjælland på lønningssiden og via Holbæk Kommune på bygningssiden (husleje). I den nye kulturregionale aftale lægges der om til en 3-årlig forlængende af BGK med efterfølgende stillingtagen til anden finansieringsmodel.  Det er imidlertid en realistisk mulighed at forsætte samarbejde på mellemkommunalt niveau med kommuner som fortsat ønsker at understøtte det billedkunstneriske miljø.
 
Med henblik på at styrke dette miljø ønsker Kunsthøjskolen at gennemføre en større renovering – herunder skabe nye lokaler ved at ombygge et garageanlæg til atelier og undervisningslokaler for BGK. BGK er positivt indstillet på at flytte til disse lokaler.
 
Imidlertid må kunsthøjskolen ikke finansiere andre aktiviteter end højskoleaktiviteter, hvorfor denne del af udbygning skal realiseres med anden finansiering
 
Kunsthøjskolen i Holbæk ønsker at indgå en lejeaftale på 9 år med Holbæk Kommune, om at stille lokaler til rådighed Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) eller andre kommunale kunstfaglige aktiviteter, som er forenelige med kunsthøjskolens profil.
 
BGK stiller sig positivt til de nye lokaler.
 
Derfor søger Kunsthøjskolen om hjælp til finansieringen til anlæg af de nye lokaler til BGK således:
 
Finansiering
 
Kunsthøjskolen har indhentet tilbud på ombygning af garagen til en pris på 4.500 kr. pr m2. BGK får anvis lokaler på 120 m2. + toiletter på 2 m2. - i alt 122 m2. og svarende til en samlet byggepris på 550.000 kr.
 
Holbæk Kommune betaler i dag en årlig leje på 65.000 kr. til Kunsthøjskolen for at stille lokale til rådighed for BGK. Hertil betaler kommunen for BGK’s forbrug med en ramme på op til 20.000 kr. årligt. Det vil sige en samlet udgift for kommunen på op til 85.000 kr. årligt incl forbrug. (2015-tal)
 
Finansieringen søges dækket ved at Holbæk Kommune forudbetaler leje for 9 år med et beløb på 550.000 kr. I lejeperioden betaler Holbæk Kommune ikke yderligere leje. I årene fra ombygningen påbegyndes og 9 år frem vil der være et løbende underskud på lokalekonto under politikområde 15, som nedskrives årligt.
 
År
Lejebetaling
Nedskrivning af saldo
Saldo
2016
-550.000
65.000
-485.000
2017
 
65.000
-420.000
2018
 
65.000
-355.000
2019
 
65.000
-290.000
2020
 
65.000
-225.000
2021
 
65.000
-160.000
2022
 
65.000
-95.000
2023
 
65.000
-30.000
2024
 
65.000
35.000
 
Foruden leje betaler Holbæk Kommune for lokalernes forbrug op til 20.000 kr. årligt.
 
Lokalernes brug
 
I lejeperioden får Holbæk Kommune råderet over lokalerne til kunstfaglige aktiviteter. Lokalerne anvises til BGK. Såfremt BGK i den 9-årige lejeperiode ophører - f.eks. hvis Kulturregionen ophører med at give tilskud til BGK, vil kommunen fortsat kunne råde over lokalerne til kunstfaglige aktiviteter, som er forenelige med kunsthøjskolens profil.
 
I forhold til kerneopgave og Kultur- og Fritidspolitik
 
Ved at sikre gode lokaler til BGK i det kunstfaglige miljø på Kunsthøjskolen, understøttes kerneopgaven ”Læring og trivsel”.
 
Lejemålet understøtter kultur- og fritidspolitikkens mål D3 om at skabe bedre og mere fleksible rammer for, at talenter får mulighed for at udvikle sig.
 
Om BGK
 
BGK MIDT og VEST er forankret i Kulturregion Midt- og Vestsjælland, der består af 8 kommuner.
 
BGK MIDT OG VEST har tre afdelinger i kommunerne: Holbæk, Ringsted og Roskilde.
 
BGK er finansieret ved Kulturregion Midt og Vestsjælland, Holbæk, Ringsted og Roskilde kommuner, Region Sjælland, Kunstrådet og deltagerbetaling.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
22. juni 2015: Beslutning om fortsat leje af lokaler til Billedkunstnerisk Grundkursus
 
26. august 2013: Flytning af Billedkunstnerisk Grundkursus

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-10-2015
Punkt 1 og 2 indstilles godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-4846_#3463136_v1_ projekt-bgk-garagerne - projektbeskrivelse kunsthøjskolen.pdf.pdf
caseno15-4846_#3463147_v1_- nye lokaler til bgk pa° kunsthøjskolen (2).pdf.pdf

Bilag

Projekt-BGK-garagerne - projektbeskrivelse Kunsthøjskolen.pdf
- nye lokaler til BGK pa° Kunsthøjskolen (2).pdf


106. Beslutning om samarbejde mellem Musikskolen og Holbæk Garden

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget
 
 1. godkender at Musikskolen og Holbæk Garden indgår aftale om undervisning af Gardens medlemmer i Musikskolen i perioden 1. januar 2016 frem til og med 30. juni 2017, herunder at det hidtidige kommunale tilskud til Holbæk Garden (371.000 kr./årligt) overgår til Musikskolen i aftaleperioden.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Garden og Holbæk Musikskole ønsker at indgå et samarbejde, som i første omgang løber frem til og med 30. juni 2017, med henblik på at gøre samarbejdet permanent.
 
Samarbejdet indebærer, at Holbæk Musikskole vil varetage al undervisning af Holbæk Gardens medlemmer. Derfor vil det nuværende kommunale tilskud til Holbæk Garden overgå til Holbæk Musikskole.
 
Baggrund for samarbejdet
Samarbejdet vil øge det musiske miljø på tværs af forening og musikskole – det er i tråd med Holbæk Kommunes Kultur og Fritidspolitik samt kerneopgaverne ”Læring og Trivsel” og ”Fællesskab”.
 
Indhold i samarbejdsaftale
Holbæk Garden varetager i dag selv undervisningen af Gardens medlemmer – både den individuelle musikundervisning og den samlede orkestertræning/visuelle træning. Med samarbejdsaftalen vil alt undervisning foregå i regi af Musikskolen.
 
Holbæk Gardens medlemmer vil skulle indmeldes som elever på Musikskole og betale kontingent til Musikskolen, på lige fod som Musikskolens øvrige elever.
 
Holbæk Gardens medlemmer vil blive undervist på lige fod med Musikskolens øvrige elever, og kan deltage i alle musikskolens tilbud. Gardens medlemmer vil opleve, at de kan deltage i en bredere vifte af aktiviteter, da de som elever på Musikskolen også kan deltage i Musikskolens aktiviteter.
 
Samarbejdsaftalen vil resultere i, at Holbæk Musikskole kan tilbyde et mere varieret udbud af musikundervisning, til gavn for kommunens unge musikinteresserede.
 
Undervisere
Undervisningen af Holbæk Gardens medlemmer varetages i dag af en række undervisere, som er ansat i Holbæk Garden uden overenskomst.
 
Fremadrettet vil alle undervisere være ansat hos Holbæk Musikskole på overenskomstvilkår. Disse stillinger vil Holbæk Musikskole derfor opslå som tidsbegrænsede stillinger i efteråret 2015.
 
Evaluering
Aftalen vil blive evalueret i 1. halvår 2017 med henblik på at gøre samarbejdet permanent.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Samarbejdsaftalen vil indebære, at det årlige tilskud til Holbæk Garden overføres til Holbæk Musikskole.
 
I forbindelse med ansættelsen af medarbejdere til at undervise garden vil der opstå et øget administrativt ressourceforbrug, som dog kan holdes inden for den eksisterende ramme.
 
Samarbejdsaftale har derfor ikke væsentlige økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-10-2015
Godkendes

Referat
Sagsfremstilling

caseno11-60174_#3467048_v1_samarbejdsaftale, holbæk garden - holbæk musikskole .pdf

Bilag

Samarbejdsaftale, Holbæk Garden - Holbæk Musikskole


107. Beslutning om støtte til bog om Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur- og Fritid.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. beslutter, hvorvidt der skal gives tilskud på 25.000 kr. til udgivelse af bog om Holbæk Havn. Udgiften finansieres af puljen til øvrige kulturelle opgaver. 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Søren Wolstrup søger Udvalget for Kultur- og Fritid om 25.000 kr. til udgivelse af bogen –
”Holbæk, havnen – byens livsnerve, værftet – byens stolthed”.
 
Bogen er en skildring af skibsværfter og havneaktiviteter, der har dannet rammen om Holbæk som søfarts by siden 1800-tallet. 
 
Bogen understøtter historien om det maritime miljø, som Holbæk Kommune har fokus på i forbindelse med renoveringen af Værftet og aktiviteterne ved beddingen.  Der er ligeledes fokus på træskib, som senest er udtrykt i en aftale med Nationalmuset renoveringen af træskibet Anna Møller over de næste 3 år.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Den samlede udgift på 25.000 kr. finansieres af puljen til øvrige kulturelle opgaver.
 
Puljens restbudget udgør 79.000 kr.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-10-2015
Godkendes idet bogen forventes at understøtte kommunens satsning på udvikling af det maritime miljø. 

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-51208_#3465982_v1_ansøgning om støtte til bog om holbæk havn.pdf

Bilag

Ansøgning om støtte til bog om Holbæk havn


108. Udvalget for Kultur og Fritid - Budgetrevision 3

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Udvalget tager budgetrevision 3 pr. september 2015 til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Holbæk Kommune
Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det forventede resultat ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august 2015.
 
Navnlig på driften ses forbedring på flere politikområder og samlet set forventer Koncernledelsen, at der på driften skal bruges ca. 33 mio. kr. mindre end ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august 2015.
 
Forbedringen er resultatet af alle de initiativer og handlinger, der er sat i værk til at håndtere udfordringerne på driften og lidt medvind på beskæftigelsesområdet. Der er behov for, at Koncernledelsen fortsat skal have forstærket fokus på alle udfordringerne.
 
De væsentligste opmærksomhedspunkter
 
Indtægterne
Holbæk Kommune får samlet færre indtægter i form af skat og tilskud. Det er sammensat af; tilbagebetaling af både grundskyld og beskæftigelsestilskud for 2014 og 2015 som de væsentligste. I modsat retning får vi et tilskud til modtagelse og integration af flygtninge. Samet set får vi ca. 15 mio. kr. mindre.
 
Driftsudgifterne
Integrationsindsatsen (flygtninge)
På integrationsområdet er det stadig de flere flygtninge vi skal modtage, i størrelsesordenen 180 – 225 personer, i 2015. Her forventer vi fortsat at skulle bruge ca. 19 mio. kr. mere end budgetteret.

De to initiativer på integrationsområdet – muligheden for at benytte kommunens tomme boliger til indkvartering samt etablering af tværgående projektorganisation med henblik på en helhedsorienteret indsats – kører på højtryk.
 
Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har i forhandlingen om kommunernes økonomi for 2016 aftalt, at der skal igangsættes et eftersyn af den samlede økonomi på integrationsområdet. Det skal sikre, at kommunernes mulighed for en god integration af de nytilkomnes flygtninge styrkes.
 
Kontant- og uddannelseshjælp
På området for passiv kontant- og uddannelseshjælp ses fortsat en tendens, hvor antallet af borgere er stigende. Her forventer vi nu, at bruge ca. 19 mio. kr. mere end budgetteret.

Investering i virksomhedsindsatsen, i form af flere sagsbehandlere, skal medvirke til, at flere borgere får tilbud om virksomhedsrettet aktivering. Det er en handling der omfatter flere målgrupper og som går på tværs af indsatser. Det fulde udbytte af investeringen er endnu ikke realiseret.
 
Det forventes, at det stigende antal borgere som modtager passiv kontant- eller uddannelseshjælp vil give udfordringer med, at indfri de vedtagne målsætninger på de to omstillingsprojekter, ”Alle kan bidrage” og ”Uddannelse til alle”, som netop skulle reducere forbruget. Det er der taget højde for i budget 2016.
 
Generelt er der et øget fokus på, at der er en sammenhæng mellem målgrupper, muligheder og de initiativer som iværksættes med det formål, at sikre de rigtige tiltag med borgerne i centrum.
 
Specialiserede børne- og voksenområde
På det specialiserede børneområde ses en generel udvikling hvor der konstateres et øget behov for anbringelser, forebyggelse, familiebehandling og aflastning og på det specialiserede voksenområde ses et øget behov for midlertidige botilbud, krise- og forsorgshjem samt øget tilgang til hjerneskadetilbud.
Her forventer vi nu, at bruge ca. 27 mio. kr. mere end budgetteret.
 
KL’s konsulentvirksomhed (KLK) udarbejder en analyse af hele det specialiserede område. Analysen skal afdække potentialer i samspillet mellem faglig praksis, effektorientering og ændret organisering. Analysen kan danne grundlag for ændringer af det specialiserede socialområde.
 
Kerneopgaverne
Kerneopgaverne går på tværs af udvalg og politikområder, og synliggør hvordan økonomien overordnet set udvikler sig på de store velfærdsområder.
 
Tabellen viser ikke driftsbudgettet for stabene og Kultur & Fritidsområdet.
 
Tabel 2.3: Forventet mer-/mindreforbrug på Kerneopgaverne
Mio. kr.
Oprindeligt Budget 2015
Korrigeret Budget 2015
Forventet regnskab september 2015
Forventet afvigelse september 2015
Kerneopgaver
A
B
C
D=C-B
Læring & trivsel - Børn & Familier
1.006,6
1.068,9
1.053,3
-15,6
Uddannelse til alle unge
299,4
247,0
264,4
17,4
Alle kan bidrage - Beskæftigelse & Borgerservice
988,0
991,2
1.016,5
25,3
Aktiv hele livet - Sundhed & Omsorg
926,3
978,2
998,8
20,6
Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden
317,5
316,2
319,0
2,9
Total - Kerneopgaver
3.537,7
3.601,4
3.652,0
50,6
Eventuelle differencer skyldes afrundinger
 
Som det ses af tabel 2.3 forventes der relativt store afvigelser på en del af kerneopgaverne og dermed på store velfærdsområder, med et samlet forventet merforbrug på 50,6 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med de omstillinger og reduktioner som allerede er besluttet og billedet er, at der er udfordringer med at få realiseret nogle af omstillingerne og budgetreduktionerne.
 
De mange initiativer og handlinger, til imødegåelse af udfordringerne på driften, ser ud til, i en vis grad, at have båret frugt. Koncernledelsen vil fortsætte med, at have et stort og forstærket fokus på alle udfordringerne.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-10-2015
Tages til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-930_#3478605_v1_br_3_2015-60_ukf.pdf.pdf

Bilag

BR_3_2015-60_UKF.pdf


109. Orientering om aftale om benyttelse af kunstgræsbanerne i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur- og Fritid.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. aftale om benyttelse af kunstgræsbanerne i Holbæk Kommune bliver taget til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Der er anlagt 4 kunstgræsbaner i Holbæk Kommune, fordelt mellem byerne Holbæk, Mørkøv, Tuse og Tølløse.
 
Holbæk Kommune har ydet støtte til anlægsudgifterne til hver af de 4 kunstgræsbaner.
 
Kunstgræsbanerne skal med udgangspunkt i Holbæk Kommunes anlægsstøtte kunne benyttes af alle fodboldklubber i hjemmehørende i Holbæk Kommune.
 
Kultur og Fritid har udarbejdet et oplæg til aftale om de 4 kunstgræsbaner. Aftalen sikre, at fodboldklubberne i Holbæk Kommune har adgang til kunstgræsbanerne.
 
Oplægget til aftale om kunstgræsbanerne er præsenteret på et møde den 20. oktober 2015, hvor repræsentanter fra hver kunstgræsbane var inviteret.
 
På mødet den 20. oktober 2015 blev oplægget drøftet og der var efterfølgende enighed om én samlet aftale.
 
Aftale om kunstgræsbaner i Holbæk Kommune godkendt på mødet den 20. oktober 2015 er vedlagt som bilag.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Kultur og Fritid har ikke driftsudgifter i forbindelse med aftalen om kunstgræsbanerne og omklædningsrum.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-10-2015
Tages til efterretning
 
Udvalget for kultur & Fritid ønsker en evaluering af kunstgræsbanernes brug i vintersæsonen 2015/16 til foråret. Herunder også fra de fodboldklubber, som ikke selv har kunstgræsbane i eget lokalområde.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-50582_#3477067_v1_benyttelsesaftale kunstgræsbaner i holbæk kommune.pdf

Bilag

Benyttelsesaftale kunstgræsbaner i Holbæk Kommune


110. Orientering om fordeling af midler fra puljen "kulturelle arrangementer"

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orienteringen om fordeling af – Kulturelle Arrangementer – til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Puljen for Kulturelle Arrangementer bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Der er i 2015 samlet afsat 228.086 kr. til de tre fordelinger.
 
Der er til denne ansøgningsfrist den 1. oktober 2015 indkommet 8 ansøgninger for i alt 101.600 kr. og der er 16.942 kr. i rest til denne fordeling.
 
Det administrative udvalg har valgt at give underskudsgaranti til 3 af de 8 ansøgninger for i alt 34.800 kr., hvoraf de 20.000 kr. vedrører budgettet i 2016.
 
I vedlagte bilag, er der anført begrundelse for underskudsgaranti / afslag, samt angivet eventuelt underskudsgaranti.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-10-2015
Tages til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno12-15493_#3464342_v1_01.10.2015 - kulturelle arrangementer - fortegnelse .pdf

Bilag

01.10.2015 - kulturelle arrangementer - fortegnelse


111. Orientering om fordeling af midler fra Udstyrspuljen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orientering om fordelingen af – Udstyrspuljen – til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udstyrspuljen bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Der er i 2015 samlet afsat 314.315 kr. til de tre fordelinger.
 
Der er til denne ansøgningsfrist den 1. oktober 2015 indkommet 10 ansøgninger for i alt 167.735 kr.
 
Det administrative udvalg har valgt at give støtte til 8 af de 10 ansøgninger for i alt 92.290 kr.
Herefter vil puljen være opbrugt.
 
I vedlagte bilag er der anført begrundelse for tilskud / afslag, samt angivet eventuelt tilskudsbeløb. 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-10-2015
Tages til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno12-5692_#3457518_v1_1. oktober 2015 - fortegnelse over ansøgninger til udstyr og rekvisitter.pdf

Bilag

1. oktober 2015 - fortegnelse over ansøgninger til udstyr og rekvisitter


112. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Orientering.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget tager følgende orientering til efterretning:
 
 1. Udkast til program for temadrøftelse med Folkeoplysningsudvalget.
 2. Kvartalsrapport fra FrivilligCenter Holbæk.
 3. Indgåelse af kulturaftale mellem Kulturministeriet og de otte kommuner i Kulturregion Midt- og Vestsjælland for 2015 – 2018.
 4. Udmøntning af midler på kulturområdet som følge af budgetaftale 2016 – 2019.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-10-2015
1. Program godkendes
2. Tages til efterretning
3. Tages til efterretning
4. Drøftet. Konkret sag fremlægges på næste møde i KFU.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-51547_#3466021_v1_rådgivningsforløb frivilligcenter 03-2015.pdf.pdf
caseno15-51547_#3466020_v1_notat - status på frivilligcenter holbæk - 3 kvartal 2015.pdf.pdf
caseno15-51547_#3466018_v1_handlingsplan frivilligcenter 2013-2015 - version 2.3.pdf.pdf

Bilag

Rådgivningsforløb FrivilligCenter 03-2015.pdf
Notat - Status på FrivilligCenter Holbæk - 3 kvartal 2015.pdf
Handlingsplan FrivilligCenter 2013-2015 - Version 2.3.pdf