UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

21-09-2015 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

21-09-2015 16:00:00


PUNKTER

84. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 21. september 2015
85. Beslutning om tilskud til udvidelse af fodboldfaciliteter i Tuse
86. Godkendelse af mødeplan for 2016
87. Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. august 2015
88. Beslutning om renovering af Jyderup Boldklubs klubhus
89. Beslutning om tilskud Horror Night Løb 2015 som led i kommunal markedsføring
90. Beslutning om tilskud til "Projekt Kunst og Fællesskaber"
91. Beslutning om tilskud til etablering af cykellegebane ved Isefjordskolen
92. Orientering om udskiftning af tag på Svinningehallen
93. Drøftelse af Plan- og udviklingsstrategi
94. Orientering om ekspropriation for etablering af adgangsvej til Idræts- og Sundhedscenter
95. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid
96. Dialogmøde mellem Udvalget for Kultur og Fritid og Folkeoplysningsudvalget84. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 21. september 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. dagsorden til mødet i Udvalget for Kultur og fritid d. 21. september 2015 godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 21-09-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling85. Beslutning om tilskud til udvidelse af fodboldfaciliteter i Tuse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. Beslutter at yde et årligt tilskud på 65.000 kr. til drift af en ekstra fodboldbane i Tuse fra 2016 og frem. Tilskuddet bliver finansieret med 15.000 kr. fra driftstilskud til kulturforening, som er ophørt, samt 50.000 kr. som tages fra puljen ”øvrige kulturelle arrangementer”.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Tuse IF har den 10. juli indsendt en ansøgning om øgede økonomisk tilskud. Ansøgningen indeholder ønsker om:
et øget årligt driftstilskud på 65.000 kr. til drift af en ekstra fodboldbane i Tuse
et anlægstilskud på 193.000 kr. til udgifter i forbindelse med Tuse IF’s oprykning til Danmarksserien.
et anlægstilskud på 1.500.000 kr. + moms til etablering af nye omklædningsfaciliteter
 
Denne sag forholder sig alene til driftstilskuddet, da de øvrige ønsker om anlægstilskud behandles som led i budgetforhandlingerne.
 
Driftstilskud på 65.000 kr. årligt til drift ekstra fodboldbane
På grund af en samling af flere elever på Tuse skole samt et øget medlemstilgang i Tuse IF samt overflytning af Fodboldklubben Holbæk United fra Holbæk Fælled til Tuse IF´s anlæg er der opstået kapacitetsudfordringer på fodboldbanerne i Tuse. Derfor har Tuse IF har rettet henvendelse til Holbæk Kommune.
 
Tuse IF oplyser, at det nuværende anlæg i Tuse ikke kan rumme de ønskede kapacitetsudvidelser. Derfor ønsker Tuse IF at tage en ekstra fodboldbane i brug.
 
Merudgiften ved at tage en ekstra fodboldbane i brug vil være 65.000 kr. årligt.
 
På udvalgets møde den 24. august 2015 udtrykte udvalget ønske om en finansiering af driftstilskuddet, som ikke ville indebære lukning af en tilsvarende fodboldbane andet steds i kommunen. På den baggrund indstiller Koncernchef Erik Kjærgaard Andersen at tilskuddet kan finansieres på følgende måde inden for den eksisterende økonomiske ramme for Kultur og Fritidsområdet:
 
- 15.000 kr. ved at overføre et driftstilskud til kulturforening, som nu er ophørt.
- 50.000 kr. ved at reducere puljen ”øvrige kulturelle arrangementer”

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der er i 2016 afsat 261.000 kr. til puljen ”øvrige kulturelle arrangementer” forinden behandlingen af dette dagsordenspunkt.  Efter vedtagelsen af dette dagsordenspunkt vil den samlede pulje for 2016 vil være 211.000 kr.

Øvrige konsekvenser
Anlægstilskud som følge af oprykning til Danmarksserien.
Tuse IF har søgt om, at der afsættes 193.000 kr. til udgifter i forbindelse med klubbens oprykning til Danmarksserien. En specifikation af udgiftsposterne er vedlagt som bilag.
 
Dette ønske vil indgå på den samlede prioriteringsliste for fordeling af halpuljemidlerne for 2016.
 
Anlægstilskud som følge af øgede foreningsaktiviteter
Tuse IF har modtaget henvendelser fra flere hold, som gerne vil spille på anlægget i Tuse og være en del af Tuse IF. Dette vil Tuse IF gerne kunne imødekomme, men vurderer, at der er behov for at udvide de eksisterende omklædningsfaciliteter.
 
Tuse IF foreslår, at der sker en tilbygning på 100 m2 i forlængelse af den eksisterende foreningsbygning. Tuse IF forventer, at tilbygningen maksimalt vil koste kr. 1.500.000 + moms.
 
Dette ønske vil indgå på den samlede prioriteringsliste for fordeling af halpuljemidlerne for 2016.

Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
24. august 2015, punkt 79: Udvalget for Kultur og Fritid udsatte sagen, da der ønskedes en alternativ finansiering af driftstilskuddet.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 21-09-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling86. Godkendelse af mødeplan for 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. udvalget godkender mødeplan for 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Administrationen foreslår, at udvalget mødes kl. 13.00-16.00 i kommunens administrationsbygning på følgende datoer:
 
Som bilag er vedlagt en oversigt over forslaget til mødedatoer for alle stående udvalg, Økonomiudvalget og byrådet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Lov om kommuners styrelse, § 20.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 21-09-2015
Godkendt, idet mødet mandag den 4. januar flyttes til tirsdag den 5. januar.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-45580_#3429665_v3_forslag til politisk mødekalender 2016.pdf

Bilag

Forslag til politisk mødekalender 2016


87. Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. august 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Byrådet

Indstilling
 
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Udvalget tager den månedlige økonomi – aktivitetsopfølgning til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Pr. august forventer vi, at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere, end det Byrådet planlagde, da budget 2015 blev vedtaget i oktober sidste år.
 
Halvårsregnskabet viste flere store udfordringer på driften. Denne opfølgning, som har afsæt i august tal, viser, at de udfordringer vi har, er vokset.
 
Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.
 
Koncernledelsen har fortsat et stort og forstærket fokus på alle udfordringer. Der er overblik over områder med merforbrug, og der er sat initiativer i gang, som reducerer merforbruget. Denne opfølgning viser, at der er behov for at skrue op for den indsats, som skal modvirke øget merforbrug.
 
Vi forventer på Udvalget for Kultur og Fritid, at det korrigerede budget for 2015 kan holdes.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 21-09-2015
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-14584_#3438828_v1_øa_08_2015-60_ukf.pdf

Bilag

ØA_08_2015-60_UKF.pdf


88. Beslutning om renovering af Jyderup Boldklubs klubhus

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der frigives 0,2 mio. kr. til miljøscreening og projektudvikling fra det afsatte rådighedsbeløb til idrætsfaciliteter fra januar 2016.
 2. at der bliver udarbejdet en totaløkonomisk vurdering af muligheden for at flytte Jyderup Boldklubs klubhus over i Idrætsbørnehuset Troldhøjens lokaler vinteren 2016/2017, og at projektet bliver prioriteret udført af anlægsmidlerne afsat til idrætsfaciliteter i budget 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Det nuværende klubhus er i meget dårlig bygningsmæssig stand, og den umiddelbare vurdering er, at det bør nedrives.
Administrationen anbefaler, at der bliver udført en miljøscreening af det nuværende klubhus januar 2016. Screeningen vil give et overblik over om bygningen indeholder eventuelle miljøskadelige stoffer, hvilket er afgørende for prisen på en eventuel nedrivning. Samtidig vil den give et mere præcist overblik over hvad det vil koste at nedrive ejendommen og bortskaffe eventuelle miljøskadelige stoffer.
 
Samtidig anbefales det, at der bliver lavet en totaløkonomisk vurdering af muligheden for at flytte Jyderup Boldklubs klubhus over i Idrætsbørnehuset Troldhøjens lokaler vinteren 2016/2017, og at projektet bliver prioriteret udført af anlægsmidlerne afsat til idrætsfaciliteter i budget 2016 (Halpuljen).

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der skal frigives 0,2 mio. kr. til miljøscreening og projektudvikling fra det afsatte rådighedsbeløb til idrætsfaciliteter fra januar 2016.
Hertil anbefales det, at der på baggrund af den totaløkonomiske vurdering bliver prioriteret midler fra det afsatte rådighedsbeløb til idrætsfaciliteter (halpuljen) til flytning, ombygning og nedrivning i budgetårene 2016 og 2017.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 21-09-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling89. Beslutning om tilskud Horror Night Løb 2015 som led i kommunal markedsføring

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. Beslutter at yde et tilskud i form af en underskudsgaranti på 15.300 kr. til Horror Night Løbet 2015 som led i markedsføring af Holbæk Kommune. Underskudsgarantien finansieres via ”event-puljen”.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Eventvirksomheden MoveUS afholdte i 2014 for første gang et ”Horror Night løb” i Holbæk.  Arrangøren ønsker at gentage arrangementet i 2015 og har i den forbindelse kontakt Holbæk Kommune om et økonomisk tilskud.
 
Arrangøren er blevet kontaktet af DR1, som ønsker at have Horror Night løbet med i udsendelsesrækken ”So F***ing Special” på DR1. På den baggrund vil arrangøren gerne gøre en ekstra indsats for at styrke præsentationen af løbet og promoveringen af Holbæk. Løbet vil blive afviklet under alle omstændigheder, men ansøger ønsker et tilskud til at udbygge præsentationen af løbet i lyset af den nationale pressedækning.
 
Holbæk Kommune opfatter henvendelsen som en ansøgning om tilskud til branding af Holbæk kommune, som et sted hvor der er plads til skæve og nye bevægelsesaktiviteter. Tilskuddet gives som en underskudsgaranti på max. 15.300 kr.
 
Markedsføringstiltag
Arrangøren vil lave
- et banner til startpladsen, hvor der står ”Velkommen til Horror Night Løbet – Holbæk”
- trykke sætningen ”Horror Night Løbet – Holbæk” på løbs-T-shirt
- sætte kommunens logo på hjemmeside og sociale medier
 
Derudover modtager Holbæk kommune 100 billetter, som gives til unge i kommunen efter dialog med ungdomsområdet.
 
 
Hvad er Horror Night Løbet?
Et 5 kilometer trail-løb, hvor løberne bliver sat på en prøve igennem skov, mudder og øde veje. Løbet foregår i nattens mulm og mørke, og løberne vil igennem ruten blive konfronteret med zombier, der desperat er ude efter frisk kød.
 
Det er muligt at tilmelde sig til Horror Night Løbet som løber eller som zombie. Deltager man som løber, gælder det om ikke at blive smittet. Deltager man som zombie, gælder det om at smitte flest løbere og forsøge at forhindre at Horror Night Løbet får en vinder.
 
Minimumsalderen for deltagelse er 16 år. Arrangøren forventer 200 deltager.
 
Projektøkonomi
Det samlede projektbudget er vedlagt som bilag. Projektets samlede økonomi forventes at være ca. 45.000 kr.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Såfremt den fulde underskudsgaranti på 15.300 kr. bliver taget i brug, vil det ske ved et træk på Eventpuljen, som herefter vil have en restsaldo på 74.858 kr.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 21-09-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-45155_#3433199_v1_budget horror night løbet 2015.pdf

Bilag

Budget Horror Night Løbet 2015


90. Beslutning om tilskud til "Projekt Kunst og Fællesskaber"

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. bevilger 80.000 kr. til ”Projekt Kunst og Fællesskaber” i 2016. Pengene tages fra puljen ”øvrige kulturelle opgaver” fra budget 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
”Kunst og Fællesskaber” er en projekt- konkurrence til lokalområderne uden for Holbæk by. Formålet er, at der skal arbejdes med lokal kunst og med lokale kunstnere. Slutproduktet er, at der etableres 2 – 3 blivende kunstværker i forskellige lokalområder. Projektet forankres i Kultur- og fritidssekretariatet.
 
Projektet er et supplement til de øvrige kunstprojekter i Holbæk Kommune, hvor bl.a. kan nævnes:
 
I forbindelse med tidligere kunstprojekterne er der fra flere borgere og kunstnerkredse rejst ønske om også at arbejde med lokal kunst og lokale kunstnere i Holbæk Kommune. ”Kunst og Fælleskaber” skal imødekomme dette ønske.
Krav til projektet
”Kunst og Fællesskaber” skal have lokal forankring og ejerskab og kunne bruges i formidlingsperspektiv for borgere i alle aldre.
Projektet skal involvere borgere og lokale kunstnere i den skabende proces samt fungere som forum for talentudvikling og formidlingsplatform for øvrige igangværende kunstprojekter i kommunen.
Via Fælles-skaberne skal det afklares, hvilke lokalområder der vil samarbejde om lokale kunstprojekt. Der skal være tale om nye og blivende kunstværker. Et samarbejde indebærer for lokalområderne, at de skal:
 
 
Samarbejdsparter
De kunstfaglige institutioner og miljøer i Holbæk Kommune inviteres til at samarbejde om projektet. F.eks.: Kunsthøjskolen, Jyderup Højskole, VAK, Knabstrup Kulturfabrik/Makværket, BGK, Billedskolen samt andre interesserede.
Økonomi
Udvalget for Kultur og Fritid afsætter en samlet økonomisk ramme på 80.000 kr. Heraf anvendes de 70.000 til at realisere lokale kunstprojekter via konkurrence og 10.000 til afholdelse af inspirations-workshops.
Desuden yder Kommunen rådgivning til finansiel planlægning i forhold til praktisk realisering.
Dommerkomite
Der nedsættes en dommerkomite med følgende sammensætning:
- Lederen af BGK (Billedkunstnerisk GrundKursus)
- En repræsentant fra Kultur- og fritidssekretariatet
- Kommunens koordinator for Fælles-skabere - frivillighed og lokaldemokrati
- En repræsentant fra hvert af de lokalområder, der deltager i konkurrencen
Placering af kunstværker
Kommunen anviser egnede steder i/på kommunal ejendom (udendørs eller indendørs), hvor kunstværker kan etableres og giver de fornødne tilladelser.
Såfremt der lokalt er ønske om at opføre kunstværk på privat ejendom – f.eks. på husgavl - skal der lokalt indhentes tilladelse og laves aftale med ejeren. Aftaler skal godkendes af kommunen.
I forhold til kerneopgaver og Kultur og fritidspolitikken
Projektet understøtter kerneopgaverne ”Læring og Trivsel” og ”Vækst og bæredygtighed”
Desuden understøtter projektet mål C1 i Kultur- og fritidspolitikken om at: ”Børn og unge introduceres til en bred vifte af kulturtilbud. Aktiviteterne skal være for, med og af børn”.
Proces (se også bilag)
Detaljeret procesplan fremgår af bilag.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 21-09-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-32708_#3432455_v1_procesplan kunst og fællesskaber bilag kfu.docx.docx

Bilag

Procesplan kunst og fællesskaber bilag kfu.docx


91. Beslutning om tilskud til etablering af cykellegebane ved Isefjordskolen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. bevilger 70.000 kr. til medfinansiering af ansøgning til Dansk Cyklist Forbunds ”pulje til cykellegebaner” til anlæg af en cykellegebane ved Isefjordsskolen, afd. Holbæk under forudsætning af, at øvrig medfinansiering falder på plads.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Distrikt Isefjord under kerneområdet Læring og Trivsel arbejder for at etablere en cykellegebane ved Isefjordskolen, afdeling Holbæk. Til finansiering af projektet ansøges Dansk Cyklist Forbunds ”pulje til cykellegebaner” - en pulje, som er etableret i samarbejde med Nordea Fonden. Der søges om tilskud på 500.000 kr. Anlægget er budgetteret til 1 mio. kr. For at komme i betragtning til puljen, skal ansøger stille med 50% medfinansiering, hvorfor der skal findes 500.000 til medfinansiering.
 
Medfinansieringen på 500.000 dækkes således:
 1. Projektet har fået tilsagn om støtte fra:
· Dagtilbudsdistrikt Isefjord  – 250.000 kr.
· Aktiv Hele Livet – 50.000 kr.
· Fællesskabers-puljen – 50.000 kr.
 
 1. Projektet afventer beslutning om støtte fra:
· Holbæk By Lokalforum – 50.000 kr.
· Holbæk Boligselskab – 30.000 kr.
· Frivilligheds- og Sundhedspuljen – 70.000 kr.
 
Frivilligheds- og Sundhedspuljen under Udvalget for Kultur og Fritid vil være opbrugt for 2015, når tilskuddet på 70.000 kr. er givet.
 
I ansøgningsmaterialet fra Dansk Cyklist Forbund anvises fire modeller af cykellejebaner, der kan søges støtte til. Til det konkrete projektet på Isefjordskolen henvises til eksempel 4 i bilagsmaterialet.
 
Forundersøgelsen om placeringen
Lokalplan nr. 2.41 er gældende på området, hvor anlægget skal placeres. Den umiddelbare vurdering fra Vækst og Bæredygtighed er, at der godt kan etableres cykellegebane på området i overensstemmelse med den nuværende lokalplan.
 
Holbæk Kommune ejer området, hvor der ønskes etableret cykellegebane. Området, ligger alene inden for matrikel nr. 1nz, Ladegården, Holbæk Jorder. En screening af servitutter for matriklen viser umiddelbart ingen konflikt med det ønskede anlæg.
 
Der er ikke registreret jordforurening i området ej heller naturbeskyttelse eller andre former for bindinger.
 
I forhold til politikker og kerneopgaver
Anlægningsprojektets overordnede mål er at bidrage til at skabe et aktivitets- og mødested i form af en cykellegebane, som styrker cykelkulturen og sikrer en god start på et aktivt cykelliv for børn og unge i Holbæk Kommune. Anlægget vil blive offentligt og tilgængeligt for alle.
 
I Børne- og ungepolitikken og i Sundhedspolitikken forstås sundhed bredt som et sundt liv, hvor barnet trives, har selvtillid og selvværd. Fysisk aktivitet er afgørende for at styrke barnets sundhed, trivsel og mulighed for at håndtere dagligdagens udfordringer. Cykellegebanen støtter dermed et aktivt cykelliv for børn og unge i dagtilbud og skoler såvel som brug af cyklen som transportmidler og fritidsaktivitet.
 
Kultur- og fritidspolitikkens mål A3 om at skabe kreative og rekreative rum, der understøtter selv- og uorganiserede aktiviteter, er imødekommet med etablering af en cykellegebane, som kan bruges af foreninger og forældre hele dagen og i særdeleshed uden for skoletiden.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 21-09-2015
Godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-35212_#3352594_v1_ansøgningsmateriale til pulje til cykellegebaner.pdf
caseno15-35212_#3433867_v1_placering af cykellegebane.pdf

Bilag

Ansøgningsmateriale til pulje til cykellegebaner
Placering af Cykellegebane


92. Orientering om udskiftning af tag på Svinningehallen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. status på udskiftning af taget på Svinningehallen bliver taget til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I budgettet for 2015 er der via halpuljemidlerne afsat 3 mio. kr. til udskiftning af Svinningehallens tag.
 
Projektet blev igangsat allerede i starten af året og der har været samarbejde med halinspektøren og ledelsen af hallen omkring projektforløbet og den direkte konsekvens ved udførelse af projektet.
 
I forbindelse med afdækningen af projektet, er der opstået følgende udfordringer, som skal afklares inden projektet kan komme videre:
 
Nye krav til tagets konstruktion
Da haltaget udgør 72 % af den samlede klimaskærm, skal projektet byggesagsbehandles og dermed leve op til kravene i bygningsreglementet (BR10) om efterisolering af taget og brandtekniske krav.
 
Det nye tag kommer til at veje meget mere end det gamle. Der er nye øgede krav til snelast, og da hallen samtidig ofte bliver brugt til arrangementer med over 250 mennesker er der krav om øget sikkerhed til tagets bærende konstruktioner.
De nuværende tagkonstruktioner kan ikke bære den øgede last som det nye tag vil få. Tagkonstruktionerne skal derfor forstærkes.
 
Flere muligheder for løsninger
Der er flere forskellige muligheder der skal afdækkes inden projektet kan komme videre.
Uanset hvilken løsning der bliver valgt, så vil det ikke kunne holde sig indenfor den økonomiske ramme på 3 mio. kr. som der er afsat i indeværende budget.
 
En efterisolering af taget og en forstærkning af tagets bærende konstruktion anslås at koste omkring 13 mio. kr.
 
Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med en totaløkonomisk vurdering af udskiftning af taget på Svinningehallen.
Når arbejdet er færdigt, vil der blive femlagt en politisk bevillingssag.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 21-09-2015
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling93. Drøftelse af Plan- og udviklingsstrategi

Sagsgang og sagstype

Kultur- og fritidsudvalg

Drøftelse


Indstilling

Koncerndirektør Erik K. Andersen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter,
Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen

KFU skal drøfte en opdatering af Plan- og udviklingsstrategiens pejlemærke engageret medborgerskab, dog med et særligt fokus på delmålet
Styrke foreningslivet og de organiserede fællesskaber.
 
Formålet med opdateringen af Plan- og udviklingsstrategien er, at Byrådet, får diskuteret en række vigtige strategiske spørgsmål om kommunens langsigtede udvikling.
 
Byrådet fastslog ved deres drøftelse i juni 2015, at der er tale en opdatering af Plan- og Udviklingsstrategien, og derfor vil det overordnede indhold og målene i den strategi som Byrådet vedtog i april 2012 som udgangspunkt ikke blive ændret markant.
Udvalget bedes derfor drøfte, om de nuværende delmål stadig er brugbare og i, hvilket omfang de eventuelt skal opdateres.
 
Den oprindelige strategi fra 2012 indeholder 8 overordnede pejlemærker: Engageret medborgerskab, uddannet til fremtiden, gode byer at leve i, attraktive steder at flytte til, et sundere liv, flere job, ansvar for fremtiden og en samlet kommune med by og land.
 
På Byrådets temamøde i juni 2015, var der enighed om at reducere de oprindelige 8 overordnede temaer til 7, idet de to temaer Gode byer at leve i og Attraktive steder at flytte til bliver slået sammen. Da disse to temaer, sammen med temaet En samlet kommune med by og land, er meget tværgående ønskede Byrådet at have en fælles drøftelse af dem, hvilket de havde på temamødet i Byrådet den 9. september 2015. Derudover besluttede Byrådet, at de resterende temaer skal drøftes i de relevante udvalg i løbet af efteråret.
 
Plan- og Udviklingsstrategien er forløberen for kommuneplanen, som fastsætter arealanvendelsen i hele kommunen. Det betyder, at Plan-og udviklingsstrategien påvirker den efterfølgende planlægning.
 
En overordnet strategi 
Plan- og udviklingsstrategien skal være helhedsorienteret og sammentænke den fysiske planlægning med økonomiske aspekter og bæredygtighed.  Det er her, Byrådet kan fastlægge de vigtigste og overordnede politiske pejlemærker for en langsigtet udvikling i Holbæk Kommune. I en tid, hvor der er mange emner på den kommunale dagsorden, er det vigtigt, at Byrådet får mulighed for at prioritere de mest aktuelle og vigtigste strategiske spørgsmål og temaer.
 
Strategien er Byrådets svar på kommunens strategiske udfordringer og skal ses som et bindeled mellem visionen og fremtidige politikker. Politikkerne går mere i dybden med et enkelt område, og følges op af udviklingsplaner med konkrete handlinger. Plan- og Udviklingsstrategien er langsigtet og tværgående og har fokus på politiske valg og pejlemærker.
 
Byrådets beslutning om seks kerneopgaver og ”En stærk medspiller” har forenklet organisationen og sat fokus på den forskel kommunen skal gøre for og med borgere og virksomheder. De 6 kerneopgaver er i høj grad inspireret af de oprindelige 8 temaer i Udviklingsstrategien. Den nye organisering, der udspringer af kerneopgaverne, skal derfor også opfattes som et udtryk for, hvordan Holbæk Kommune gennem arbejdet med kerneopgaverne aktivt understøtter temaerne fra udviklingsstrategien.
 
Borgerinddragelse
For at give borgerne mulighed for at komme med input til Plan- og udviklingsstrategien vil der blive afholdt et borgermøde eller lignende i løbet af efteråret. Fællesskaberne er, i samarbejde med interesserede repræsentanter fra lokalområderne, ved at planlægge processen og arbejder på at have finde en dato i begyndelsen af oktober. Byrådet vil modtage en invitation til at deltage, når programmet er fastlagt.
Holbæks nabokommuner vil også blive inddraget idet omfang det giver mening. Helt konkret er der blevet igangsat et arbejde for at se om samarbejdet mellem Holbæk, Roskilde og Lejre kan optimeres.
Arbejdet med Plan- og Udviklingsstrategien skal også sikre, at byrådet får udbygget forståelsen for planlægning, bæredygtighed og planlægningsredskaber og forberede arbejdet med den næste kommuneplan
 
Formelle krav
I følge planloven Kommunerne skal i løbet af første halvdel af byrådsperioden lave en strategi for de kommende års udvikling af kommunen og den kommende kommuneplanrevision. Kommunerne skal også lave en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling. I forlængelse heraf udarbejdes den næste kommuneplan. Denne strategi kalde ofte en Planstrategi eller en Plan- og Agenda 21-strategi, men navnet er ikke fastsat i loven. Proces og fokus skal tilpasses de aktuelle behov og vilkår, der er i de enkelte kommuner.

Plan- og Udviklingsstrategien fungerer både som Planstrategi og Agenda 21-strategi


Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link

Den juridiske baggrund for projektet er planloven der beskriver krav til indhold og borgerinddragelseSagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 21-09-2015
Styrkelsen af foreningslivet og de organiserede fællesskaber skal udvides til også at omfatte en styrkelse af al frivillighed, herunder den uorganiserede.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-24950_#3306996_v1_udviklingsstrategi.pdf.pdf
caseno15-24950_#3433468_v1_pus - engageret medborgerskab.docx.docx

Bilag

Udviklingsstrategi.pdf
PUS - Engageret medborgerskab.docx


94. Orientering om ekspropriation for etablering af adgangsvej til Idræts- og Sundhedscenter

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orientering om ekspropriation for adgangsvej til Idræts- og Sundhedscenter bliver taget til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udvalget for Klima og Miljø får på deres møde den 22. september 2015 forelagt en beslutningssag om ekspropriation til etablering af adgangsvej til Idræts- og Sundhedscenter. Sagen bliver afgjort i byrådet.
Sagen er beskrevet således overfor Udvalget for Klima og Miljø:
 
Arbejdet med at muliggøre etableringen af Holbæks nye svømme-, idræts- og sundhedscenter er i gang. I den forbindelse har der gennem nogen tid været kontakt til ejeren af matr. nr. 6p om muligheden for at erhverve areal for anlæggelse af adgangsvejen. Senest holdt administrationen den 2. juni 2015 et møde med ejer, men det har ikke været muligt at nå til enighed.
 
Byrådet traf på sit møde den 17. juni 2015 beslutning om at igangsætte ekspropriation af vejarealet, såfremt arealet ikke kunne erhverves ved frivillig aftale med ejeren. Arealets beliggenhed fremgår af bilag 6.
 
Der har været afholdt åstedsforretning den 25. august 2015 under forsæde af byrådsmedlem Ole Brockdorff.
 
Ved åstedsforretningen gjorde ejeren indsigelse mod lovligheden af at ekspropriere, jf. bilag 4 og bilag 5, med henvisning til, at ekspropriation er unødvendig, fordi lokalplan endnu ikke er vedtaget og projektet derfor savner aktualitet. Ejer har ved sin advokat uddybet sin indsigelse i brev af 7. september 2015, se bilag 7. Ejer finder ikke at betingelserne for ekspropriation er til stede og at etablering af adgangsvejen over hendes ejendom går ud over det nødvendige, idet der findes andre - for hende mindre indgribende - muligheder for vejadgang.
 
Realisering af idræts og sundhedsfaciliteterne forudsætter, at der er gode adgangsveje til området allerede fra påbegyndelsen af anlægsarbejderne. Holbæks nye svømmehal, idræts- og sundhedscenter forventes at have mange brugere både i form af idrætsudøvere, genoptræningspatienter, ansatte, tilskuere og andre besøgende.
 
Vejadgangen er vurderet af kommunens vejafdeling. Omfartsvejen er en del af Holbæk bys overordnede vejnet, som har god forbindelse til motorvejen ved afkørsel 19 og 20. Ingen andre muligheder for vejadgang til områder kan levere den samme grad af trafikafvikling og trafiksikkerhed. For at undgå trafikuheld og en god trafikafvikling har der derfor i hele forløbet været arbejdet med, at den overordnede trafik til området følger Omfartsvejen og således at vejadgangen sker fra Omfartsvejen, over matr. nr. 6p. Etableringen af den primære vejadgang over denne ejendom vil desuden give den mest hensigtsmæssige mulighed for indretning og planlægning af idræts- og sundhedsområdet.
 
Lokalplanarbejdet blev sat i gang primo maj 2015 og det forventes, at byrådet på sit møde den 9. december 2015 – samtidig med godkendelse af OPP-tilbuddet – får forelagt forslag til lokalplan til offentliggørelse.
 
En forudsætning for at kunne ekspropriere er, at indgrebet er nødvendigt og aktuelt. I kraft af at byrådet har igangsat projektet med idræts- og sundhedscentret, at administrationen er i færd med at undersøge tilbud på projektet og at byrådet har afsat midler til centret, så er der efter administrationens vurdering ikke tvivl om, at der lovligt kan eksproprieres til erhvervelse af vejadgangen med hjemmel i vejloven.
 
Af hensyn til fremdriften i det samlede projekt er det af afgørende vigtighed, at kommunen kan disponere over vejadgangsarealet, når lokalplanprocessen og udbudsprocessen er gennemført.
 
I den forudgående dialog med ejeren og under åstedsforretningen har det været administrationens vurdering, at der hos ejeren er forventning om erstatning af en størrelse, som ligger væsentlig over, hvad ejendommen påføres af tab og ulemper. Der blev under åstedsforretningen derfor ikke fremsat forslag til erstatning.
 
Efter åstedsforretningen har administrationen og byrådsmedlemmet gjort sig overvejelser over erstatningens omfang og har udarbejdet vedlagte overslag. Overslaget er med forbehold for byrådets tiltrædelse af indstillingen fremsendt til ejer som kommunens forslag til erstatning sammen med referatet fra åstedsforretningen, jf. bilag 5.
 
Som følge af ejers indsigelse mod ekspropriationens lovlighed vil sagen efter byrådets tiltrædelse af indstillingen, derfor blive fremsendt til Vejdirektoratet, som er klagemyndighed. Klagen har i udgangspunktet ikke opsættende virkning.
 
Når Vejdirektoratet som forventet har afgjort, at der lovligt kan eksproprieres, sendes spørgsmålet om erstatningen til afgørelse hos Taksationskommissionen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Den samlede erstatningsudbetaling til ejer er anslået til ca. 163.000 kr.
 
Øvrige omkostninger i forbindelse med erhvervelse af arealet til landinspektør til rådgivning og matrikulær berigtigelse anslået til ca. 50.000 kr.
 
Omkostninger til anlæggelse af vejen, incl. projektering og rådgivning, anslås til 900.000 kr.
 
Alle de nævnte omkostninger dækkes af afsatte midler fra kultur- og fritidsområdet.

Øvrige konsekvenser
Holbæk Kommune sender klagen videre til Vejdirektoratet og sender evt. erstatningsspørgsmålet videre til taksationsmyndighederne.
 
Adgangsvejen er ud fra et trafikalt og trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt en nødvendighed for et velfungerende idræts- og sundhedscenter, både i den første anlægsfase, når centret tages i brug og når det efterfølgende udbygges.

Høring
Offentliggørelse ved annoncering af åstedsforretning i ugeavisen By og Land fandt sted den 21. juli 2015.
Den berørte lodsejer blev ved brev af 10. juli 2015 skriftligt indkaldt til åstedsforretningen, som blev afholdt den 25. august 2015.

Lovgrundlag – link
Kap. 10 i Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets møde den 26. marts 2015, punkt nr. 63.
Byrådets møde den 15. april 2015, punkt nr. 67.
Byrådets møde den 17. juni 2015, punkt 133.
Udvalget for Klima og Miljø´s møde den 22. september 2015.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 21-09-2015
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling95. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget tager følgende til efterretning:
 1. Orientering om udmøntning af budgettilpasninger i 2016 på KFU’s område.
 2. Orientering om 3. ansøgningsrunde til puljen ”Uddannelse af ledere og instruktører/trænere”
 3. Orientering om henvendelse fra Orø Bådelaug
 4. Orientering om intern sikkerhedsinstruks for skolesejlads med Hjalm
 5. Eventuelt

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 21-09-2015
Taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling96. Dialogmøde mellem Udvalget for Kultur og Fritid og Folkeoplysningsudvalget

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid            
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. afholder dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet har – som alle kommuner i landet – vedtaget en Folkeoplysningspolitik, hvortil det blandt andet er besluttet, at der nedsættes et Folkeoplysningsudvalg.
 
Det fremgår af politikken, at Folkeoplysningsudvalget og Udvalget for Kultur og Fritid to gange årligt skal afholde dialogmøder, hvorefter der på dette udvalgsmøde afsættes tid til dialogmøde.
 
Mødet er det første dialogmøde mellem Udvalget for Kultur og Fritid og Folkeoplysningsudvalget i 2015. Folkeoplysningsudvalget har den 9. september 2015 afholdt møde, hvorunder det er besluttet at medtage følgende punkter til det fælles dialogmøde:
 
 
Der afsættes en time til de fælles drøftelser fra kl. 14.00 – 15.00.
 
I administrationsgrundlaget for 2015 omkring Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje har Folkeoplysningsudvalget fået beslutningskompetencen.
 
En gang årligt – i forbindelse med et af dialogmøderne med Udvalget for Kultur og Fritid – sendes en redegørelse for udmøntning af Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje.
 
I 2014 er der fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje bevilget:
 
 
Restbeløbet på 31.000 kr. er overført til 2015 – tillige med beløbene til Kundby Fitness Park som er udbetalt i 2015, samt Meget Mere Merløse som afventer.
 
I 2015 er der fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje bevilget:
 
 
Restbeløbet i Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje er d.d. 52.600 kr.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 21-09-2015
Afholdt

Referat
Sagsfremstilling