UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

Værftet

STARTTIDSPUNKT

24-08-2015 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-08-2015 16:00:00


PUNKTER

77. Godkendelse af dagsorden til mødet d 24. august 2015
78. Beslutning om finansiering af kunstgræsplæne i Mørkøv
79. Beslutning om tilskud til udvidelse af fodboldfaciliteter i Tuse
80. Beslutning om vilkår for aftale med Holbæk Tennisklub
81. Orientering om afslutning af værftsprojekt
82. Orientering om samarbejde om Åben skole og kulturstyrelsens strategi for børn og unge
83. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid77. Godkendelse af dagsorden til mødet d 24. august 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         Dagsorden til mødet d. 24. august 2015 bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-08-2015
Godkendt
 
Dog medtages punktet eventuelt i dag og fremadrettet på dagsordenen.

Referat
Sagsfremstilling78. Beslutning om finansiering af kunstgræsplæne i Mørkøv

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget samt i byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
  1. kunstgræsbanen i Mørkøv finansieres via at kassetræk på 1.400.000 kr.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
D. 7. marts 2014 fik kommunen et tilsagn fra Energinet på 1.400.000 kr. til en kunstgræsbane i Mørkøv under Den Grønne Ordning (de såkaldte vindmøllepenge).
 
En af præmisserne for tilsagnet er, at projekterne, der søges tilsagn til, ikke må være påbegyndt inden tilsagnet er givet. Projekt har overholdt budget og anlægget er udført som ansøgt, men eftersom regnskab og fakturaer viser, at projektet allerede er påbegyndt i efteråret 2013, altså før tilsagnet er givet, har Energinet i en mail d. 24. april besluttet, at tilsagnet bortfalder. Dermed skal de 1.400.000 kr. findes andetsteds.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Et kassetræk på 1.400.000 kr.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-08-2015
Indstilles godkendt
 
Dog indskærpes det, at man fremadrettet er særdeles opmærksom på de tidsfrister og vilkår som opstilles af fonde/organisationer i forbindelse med modtagelse af tilsagn.

Referat
Sagsfremstilling79. Beslutning om tilskud til udvidelse af fodboldfaciliteter i Tuse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
  1. Beslutter at yde et årligt tilskud på 65.000 kr. til drift af en ekstra fodboldbane i Tuse fra 2016 og frem. Tilskuddet bliver finansieret ved at nedlægge driften af en fodboldbane i Kundby, som har en lav udnyttelsesgrad.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at udvalget alternativt træffer beslutning om:
 
  1. at yde et årligt tilskud på 65.000 kr. til drift af en ekstra fodboldbane i Tuse fra 2016. Tilskuddet bliver finansieret via en reduktion af den samlede ramme for medlemstilskud på Kultur og Fritidsområdet svarende til en nedgang i medlemstilskuddet på 4,5 kr. pr. medlem.

Beskrivelse af sagen
Tuse IF har den 10. juli indsendt en ansøgning om øgede økonomisk tilskud. Ansøgningen indeholder ønsker om:
 
Denne sag forholder sig alene til driftstilskuddet, da de øvrige ønsker om anlægstilskud behandles som led i budgetforhandlingerne.
 
Driftstilskud på 65.000 kr. årligt til drift ekstra fodboldbane
På grund af en samling af flere elever på Tuse skole samt et øget medlemstilgang i Tuse IF samt overflytning af Fodboldklubben Holbæk United fra Holbæk Fælled til Tuse IF´s anlæg er der opstået kapacitetsudfordringer på fodboldbanerne i Tuse. Derfor har Tuse IF har rettet henvendelse til Holbæk Kommune.
 
Tuse IF oplyser, at det nuværende anlæg i Tuse ikke kan rumme de ønskede kapacitetsudvidelser. Derfor ønsker Tuse IF at tage en ekstra fodboldbane i brug.
 
Merudgiften ved at tage en ekstra fodboldbane i brug vil være 65.000 kr. årligt.
 
Administrationen har udarbejdet et overblik over udnyttelsesgraden af de kommunale fodboldbaner. Overblikket sammenholder antallet af 11-mandsbaner med antallet af medlemmer i de fodboldklubber, som anvender banerne. Overblikket er vedlagt som bilag.
 
De kommunale baner bliver også ofte af nærliggende skoler og daginstitutioner. Dette er gældende for langt hovedparten af de kommunale baner, derfor indgår dette ikke som et parameter ved opgørelsen af udnyttelsesgraden
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller på denne baggrund, at finansieringen af driftstilskuddet på 65.000 sker ved at nedlægge den ene af to fodboldbaner (11-mands) i Kundby.  Kriteriet for at indstille Kundby er antallet af eksisterende baner sammenhold med antallet af medlemmer i fodboldklubben.
 
Idet der på nuværende tidspunkt er to 11-mandsbaner i Kundby vil en reduktion til en enkelt 11-mandsbane fortsat sikre, at Kundby Idrætsforening kan spille kampe i lokalområdet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Alternativ finansiering af driftstilskud på 65.000 kr. årligt til drift ekstra fodboldbane
Som nævnt ønsker Tuse IF at tage en ekstra fodboldbane i brug. Merudgiften ved at tage en ekstra fodboldbane i brug vil være 65.000 kr. årligt.
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at finansieringen af dette driftstilskud alternativt kan ske ved at reducere den samlede ramme for medlemstilskud på Kultur og Fritidsområdet med 65.000 kr. svarende til en reduktion af det maximale medlemstilskud til alle folkeoplysende foreninger fra 220 kr. pr medlem til 215,5 kr. pr. medlem.

Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Anlægstilskud som følge af oprykning til Danmarksserien.
Tuse IF har søgt om, at der afsættes 193.000 kr. til udgifter i forbindelse med klubbens oprykning til Danmarksserien. En specifikation af udgiftsposterne er vedlagt som bilag.
 
Dette ønske vil indgå på den samlede prioriteringsliste for fordeling af halpuljemidlerne for 2016.
 
Anlægstilskud som følge af øgede foreningsaktiviteter
Tuse IF har modtaget henvendelser fra flere hold, som gerne vil spille på anlægget i Tuse og være en del af Tuse IF. Dette vil Tuse IF gerne kunne imødekomme, men vurderer, at der er behov for at udvide de eksisterende omklædningsfaciliteter.
 
Tuse IF foreslår, at der sker en tilbygning på 100 m2 i forlængelse af den eksisterende foreningsbygning. Tuse IF forventer, at tilbygningen maksimalt vil koste kr. 1.500.000 + moms.
 
Dette ønske vil indgå på den samlede prioriteringsliste for fordeling af halpuljemidlerne for 2016.

Høring
Folkeoplysningsudvalget vil efterfølgende blive orienteret om udvalgets beslutning.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-08-2015
Sagen udsættes idet udvalget ønsker, at administrationen fremkommer med et alternativt finansieringsforslag til drift af ekstra boldbane i Tuse fra 2016 og frem uden at andre baner nedlægges

Referat
Sagsfremstilling

caseno12-14267_#3404305_v1_overblik, brugere af kommunale fodboldbaner i holbæk kommune.pdf

Bilag

Overblik, Brugere af kommunale fodboldbaner i Holbæk Kommune


80. Beslutning om vilkår for aftale med Holbæk Tennisklub

Sagsgang og sagstype
Kultur- & Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. Holbæk Kommune overtager ejerskabet af tennisanlægget og indfrier Tennisklubbens restgæld ved ibrugtagningsdatoen for nyt anlæg i Holbæk Svømme-, idræts- og sundhedscenter. Finansiering sker via Køb og Salg kontoen.
  2. Indtægter fra sponsorer målrettet tennisklubbens facilitet tilfalder tennisklubben.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrunden
Holbæk Tennisklub har henvendt sig for at få afklaret hvilke vilkår de vil blive stillet, hvis de vælger at træde ud af den nuværende aftale for i stedet, at være en del Holbæk Svømme-, idræts- og sundhedscentret.
 
Holbæk Tennisklub er i dag placeret på Højen 38 og råder over 9 udendørsbaner, 2 minitennisbaner og 3 indendørsbaner samt klubfaciliteter, 2 omklædningsrum, køkken og toilet mm. Bygningsanlægget blev opført for 25 år siden og blev ved opførelsen finansieret af et obligationslån, som tennisklubben nu har nedbragt til 4 mio. kr. De har fuld råderet over anlægget dvs. selv kan afgøre hvad faciliteterne skal bruges til og hvornår samtidig med at de selv står for en stor del af driften og vedligeholdelse af bygningerne. De råder dermed over en række faciliteter hvor placeringen, driften og selve anlægget er kendt for medlemmerne.
 
Byrådet har den 26. marts 2015 truffet beslutning om at udbyde opgaven om etablering og drift af Holbæk Svømme-, idræts- og sundhedscenter med en lang række idrætsfaciliteter herunder etablering af et nyt tennisanlæg med minimum samme forhold som klubben har i dag. Der er dermed tale om en ny placering og nye vilkår og muligheder og det er disse forhold som tennisklubben har ønsket, at få afklaret og belyst.
 
Holbæk tennisklub har endnu ikke taget endelig stilling til hvorvidt klubbens medlemmer ønsker, at indgå en ny aftale med Holbæk Kommune eller hvorvidt de ønsker at fastholde nuværende gældende kontrakt. Forventningen er, at Holbæk Tennisklub afholder ekstra ordinær generalforsamling den 17. september hvor medlemmerne skal tage stilling til hvorvidt de ønsker, at overgå til Holbæk Svømme-, idræts- og sundhedscenter på de i udbudsmaterialet angivne forhold.
 
Aftalen med tennisklubben er derfor, at de som udgangspunkt er med i udbudsmaterialet med en lang række krav til fysiske-, brugs- og driftsmæssige forhold. Kravene er præciseret i Udbudsmaterialet. Såfremt de ikke ønsker at være en del af Holbæk Svømme-, idræts- og sundhedscenter vil dette blive meddelt OPP byderne.
 
Faciliteten stilles vederlagsfrit til rådighed for Holbæk Tennisklub, dvs. at klubben ikke fremover vil skulle betale for drift af bygninger, inventar, renhold og service som de gør i dag, men vil fremover forsat skulle afholde udgifter der knytter sig til tennisfaciliteterne til fx trænere mm.
 
Holbæk Kommune har i det ny Holbæk Svømme-, idræts- og sundhedscenter den fulde råderet over tennisfaciliteten og udgangspunktet er at foreningen har samme banetid, som de har i dag.
 
For at kunne afdække hvilke forhold medlemmerne tilbydes ønskes der derfor en afklaring i forhold til overtagelse af eksisterende gæld samt sponsorater.
 
 
 
Eksisterende aftale
Holbæk Kommune ejer grunden, mens bygningen med indendørs tennisbaner (Tennishallen) ejes af Holbæk Tennisklub.
 
Holbæk Kommune har i 1987 indgået en benyttelsesaftale med Holbæk Tennisklub vedrørende benyttelsesret til arealet. Aftalen er flere gange blevet forlænget – senest i 2013, hvor Udvalget for Kultur og Fritid godkendte, at aftalen forlænges til udgangen af 2034. Det var en forudsætning for dialogen i 2013 om forlængelse af kontrakten at Tennisklubben ville spille konstruktivt med i det videre forløb om Holbæk Svømme-, idræts- og sundhedscenter.
 
Der er ikke mulighed for opsigelse af kontrakten og Holbæk Kommune er dermed bundet af aftalen indtil udgangen af 2034.
 
Holbæk Kommune kan dermed kun komme ud af aftalen ved at indgå en ny aftale med Holbæk Tennisklub, hvor tennisklubben indvilliger i at aftalen om benyttelsesret frem til 2034 ophører tidligere.
 
Eftergivelse af gæld og overtagelse af tennisanlægget
Som et led i at finde en brugbar løsning på at ophæve benyttelsesretten til Holbæk tennisanlæg før 2034 foreligger muligheden for at kunne tilbyde at den nuværende gæld indfries ved ibrugtagningsdatoen for det ny Holbæk Svømme-, idræts- og sundhedscenter. Holbæk tennisklub vil således fortsat skulle varetage driften af anlægget som hidtil frem til ibrugtagningstidspunktet.
 
Holbæk tennisklub har lavet en omprioritering for at nedbringe den årlige ydelse som følge af den gunstige renteudvikling i forår 2015, hvor de har indfriet deres lån på 3,7 mio. kr. jf. skrivelse af 26. juni 2015. Som erstatning af lånet har de optaget et nyt kontant annuitetslån med en obligationshovedstol på 4 mio. kr. Hvis Holbæk Kommune skal indfri dette, vil det være afhængig af kursen på indfrielsestidspunktet og i slutningen af 2015 er det svarende til mellem 3,8-4,0 mio. kr. Beløbet vil være reduceret, når overtagelsen sker.
 
Sponsoraftaler
Holbæk tennisklub modtager hvert år sponsorindtægter for ca. 100.000 kr. Disse midler er afgørende for at klubben forsat kan tilbyde honorering af f. eks trænere. I udbudsmaterialet er det angivet at sponsorindtægterne tilfalder Holbæk Kommune. Det er derfor afgørende for tennisklubben, at vide om de fremover til blive tildelt de midler, som er målrettet tennisfaciliteten.
 
Princippet vil derfor fremover være at de reklamer der opsættes på f.eks. fodboldstadion, tennisanlægget og lignende faciliteter tilfalder de pågældende klubber hvorimod reklamer på fællesarealerne tilfalder Holbæk Kommune. Tilsvarende vil også de sponsorindtægter, der målrettes klubberne tilfalde klubberne som hidtil.
 
Fremtiden i det eksisterende anlæg
Tennisklubben har endvidere ønsket at få klarhed over om det er muligt at udvide den eksisterende tennishal med en ekstra bane, hvis klubbens medlemmer ikke ønsker at være en del af Holbæk Svømme-, idræts- og sundhedscenter.
 
Tennisanlægget er omfattet af Lokalplan 3.78 For bypark, boliger og detailhandel ved Holbæk Have – delområde A. Delområde A udlægges til offentligt formål i form af offentlig tilgængelig bypark, med mulighed etablering af helårsboliger, institutioner og rekreative anlæg til nærområdets betjening. Bestemmelsen udelukker ikke fastholdelse af eksisterende sportsanlæg, men muliggør ikke en udvidelse. Dette vil kræve en ny lokalplan.
 
Administrationen anbefaler, at der først tages stilling til hvorvidt der skal udarbejdes en ny lokalplan hvis tennisklubben skulle vælge at blive på Højen og de fremsender en konkret projektansøgning.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Gælden udgør i december 2015 3,8-4 mio. kr. Holbæk tennisklub betaler renter og afdrag frem til ibrugtagningsdatoen. Og gælden vil dermed udgøre et mindre beløb, som vil afhænge af kursen på det pågældende tidspunkt.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-08-2015
Emrah Tuncer (B), Bjarne Kongsted (V) og Morten Bjørn (V) indstiller indstilling 1 og 2 til godkendelse.
 
Steen Klink (løsgænger) og Solvej Pedersen (løsgænger) stemmer imod indstilling 1 og 2

Referat
Sagsfremstilling81. Orientering om afslutning af værftsprojekt

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
  1. tager orientering om afslutning af Værfts-projektet til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune iværksatte i forsommeren 2014 et større restaureringsprojekt af det gamle skibsværft og beddingsareal.
 
Projektet er finansieret via fonde og kommunal medfinansiering:
 
Udvalget vil på mødet modtage en mundtlig orientering om projektets gennemførelse og afslutning.
 
Det restaurerede værft og bedding blev officielt åbnet den 20. marts 2015 ved et stort åbningsarrangement og fungerer i dag som cafe, undervisningssted, kulturhus og idrætsfacilitet i centrum af Holbæk Havn.
 
Værftet er et mødested i byen og et sted, hvor turister, borgere, elever fra produktionsskolen samt beddingsbrugere og aktive brugere af de nye klatrevægsfaciliteter alle mødes på kryds og tværs.
 
Udover at skabe liv og aktivitet på Holbæk Gl. Havn, har værftsprojektet bl.a. medført en kontakt mellem Nationalmuseet og Holbæk Kommune. Denne kontakt har resulteret i, at Nationalmuseet har valgt Holbæk som stedet, hvor træskibet Ruth skal renoveres over de kommende 3 år.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-08-2015
Gennemgang og orientering er taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling82. Orientering om samarbejde om Åben skole og kulturstyrelsens strategi for børn og unge

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

  1. tager orientering om samarbejdet mellem Kultur og Fritid og Læring om Trivsel om Åben skole og kulturstyrelsens strategi for børn og unge til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Med Kulturministeriet Strategi for skolebørns møde med kunst og kultur(maj 2014) og Folkeskole reformen (august 2014) er der nye muligheder for at udvikle samarbejdet og kvaliteten af børns dannelse og læring mellem skole og foreninger og erhvervsliv samt kulturaktører som musik, kunst, teater og museer mv.
De enkelte kulturaktører, foreninger og virksomheder samt skoler skal lære af hinanden og der skal skabes et stærkt netværk mellem aktører og skoler. Kultur & Fritid samt Læring og Trivsel samarbejder om at sikre videndeling og udvikling af Åben skole.
Det overordnet formål med udvikling af digital portal til Åben skole:
“Skolen i virkeligheden.dk/Holbaek er en fælles digital platform, hvor de konkrete tilbud til skolerne og dagtilbud er synlige og sikrer en hurtig og overskuelig adgang for alle.
“Skolen i virkeligheden” er et afprøvet site, udviklet af Fredensborg kommune i samarbejde med Friluftsrådet. Holbæk kommune køber et færdigt og afprøvet site.
Målgruppen og aktørerne
Målgruppen for sitet er lærere og pædagoger, som arbejder med børn og unge fra 0-16 år og dermed et tilbud til dagtilbud og skoler.
Aktørerne er kulturaktører, naturskole, foreningsliv, virksomheder og enkeltpersoner som gerne vil bidrage til “skolen i virkeligheden” med viden og oplevelser til børn og unge. “Skolen i virkeligheden” har i samarbejde med Friluftsrådet indgået en samarbejdsaftale med DGI Danmark om at foreninger, der er medlem af DGI opfordres til at bidrage til “Skolen i virkeligheden”.
Anbefalinger
Det anbefales, at Kultur og Fritid er opmærksom på  ¨Skolen i virkeligheden.dk¨ i de aktiviteter, som området arbejder med og dermed gør opmærksom på siden og mulighederne overfor samarbejdsparter.  Kultur og fritid samt Læring og Trivsel ønsker en synliggørelse af samarbejdsmulighederne mellem dagtilbud/skoler og kultur-, foreningsliv samt virksomheder. “Skolen i virkeligheden” er et redskab for personalet i dagtilbuddet og på skolerne til at inddrage virkeligheden i hverdagen.  

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-06-2015
Udsat.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-08-2015
Orientering givet og taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-29541_#3322464_v1_siv-a-ben-skole-loesning-12-01-2015-1 (1).pdf.pdf

Bilag

siv-a-ben-skole-loesning-12-01-2015-1 (1).pdf


83. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget tager følgende til efterretning:
 
  1. Orientering om Krudthuset, Tuse Næs
  2. Orientering om Skarresø Camping
  3. Orientering om afrapportering for Frivilligcenter Holbæk - 2.kvartal 2015

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-08-2015
1. Orientering givet
2. Orientering givet
3. Orientering givet

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-41298_#3410362_v1_afrapportering - notat - status på frivilligcenter holbæk - 2 kvartal 2015.pdf.pdf
caseno15-41298_#3410361_v1_afrapportering - handlingsplan 2013-2015 - version 2.2..pdf
caseno15-41298_#3410358_v1_afrapportering - rådgivningsforløb, 2. kvartal 2015.pdf

Bilag

Afrapportering, Status på FrivilligCenter Holbæk - 2 kvartal 2015
Afrapportering, Handlingsplan 2013-2015 - Version 2.2
Afrapportering, Rådgivningsforløb, 2. kvartal 2015