UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.B, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

22-06-2015 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

22-06-2015 16:00:00


PUNKTER

64. Godkendelse af dagsorden til mødet den 22. juni 2015
65. Belsutning om fordeling af tilskud til projekter fra udviklingspulje til nye aktiviteter i sportshaller
66. Beslutning om principper for kommunens indgåelse af sponsoraftaler
67. Beslutning om fortsættelse af eksisterende sponsor- og reklameaftaler med HB&I til og med 2016
68. Beslutning om udmøntning af talentstøtte efter indstilling fra Talentrådet
69. Beslutning om fortsat leje af lokaler til Billedkunstnerisk Grundkursus
70. Beslutning om medfinansiering af kunstformidlingsprojekt på Tornvedskolen
71. Orientering om fordeling af kulturelle arrangementer
72. Orientering om fordeling af Udstyrspuljen
73. Orientering om samarbejde om Åben skole og kulturstyrelsens strategi for børn og unge
74. Støtte til billedskolen i Holbæk med henblik på at styrke billedkunst for børn og unge
75. Orientering om status på renoveringsprojekterne i halpuljen for 2015
76. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid64. Godkendelse af dagsorden til mødet den 22. juni 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         Dagsorden til mødet d. 22. juni 2015 bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-06-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling65. Belsutning om fordeling af tilskud til projekter fra udviklingspulje til nye aktiviteter i sportshaller

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. fordeler 1 mio. kr. fra udviklingspulje til nye faciliteter i sportshallerne til projekter i Tølløse, Knabstrup og Mørkøv.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I budgetaftalen for 2015 – 2018 er der afsat 1 mio. kr. årligt til en udviklingspulje, som skal anvendes til nye aktiviteter i sportshaller i lokalområderne.
På møde den15. januar 2015 besluttede byrådet at fordele puljen i en konkurrence.
 
Kriterier
Følgende kriterier blev opstillet for konkurrencen:
 
 1. Stærk lokal forankring – lokale foreninger eller brugere skal stå bag.
 2. Nye faciliteter som ikke findes inden for en radius af 10 km., hvorfra aktiviteten etableres.
 3. Projekter skal appellere til selvorganiserede brugere og aktiviteter.
 4. Projektet skal appellere til nye brugertyper.
 
Ved ansøgningsfristens udløb den 1. maj 2015 er der indkommet 5 ansøgninger til udviklingspuljen – fra henholdsvis:
 
 
På temadrøftelse i Folkeoplysningsudvalget d. 27. maj 2015 har Folkeoplysningsudvalget peget på Knabstrup Hallens og Tølløse Hallen. Hertil var der også interesse for projektet i Tuse. Imidlertid er der allerede i dag mange faciliteter i Tuse, hvorfor dommerkomiteen har valgt at prioritere øvrige områder højere.
 
Den 1. juni 2015 behandlede den til konkurrencen nedsatte dommerkomite de indkomne ansøgninger.
 
På baggrund af dommerkomiteens drøftelser gives der tilskud fra udviklingspuljen til følgende projekter i henholdsvis Tølløse, Knabstrup og Mørkøv:
 
Tølløse Hallen - Aktivitetsspor
Der gives tilskud på 250.000 kr. til ansøgningens delprojekt A – Aktivitetsspor.
 
Med projektet vil ansøger etablere et aktivitetsspor med fysiske, motoriske og sanselige oplevelse i- og uden for hallen. Aktivitetssporet, kan bruges helt eller delvist og af enkeltpersoner eller grupper i forbindelse med træning eller som aktivitet mens man venter i- eller er tilskuer i hallen. Aktivitetssporet anlægges uden for halvgulvet.
 
I forhold til kriterier:
 
 
 
Knabstrup Hallen – Projekt Grønt område
Der gives et tilskud på 515.000 kr. til etablering af Projekt Grønt Område ved Knabstrup Hallen.
 
Projektet omfatter anlæg af en udendørs bane ved hallen til aktiviteter for modelfly- og modelbiler og anlæg af en sø til sejlads med modelbåde. Desuden omfatter projektet anlæg af en shelterplads med 2 – 3 shelters til overnatning eller til ophold i forbindelse med undervisning i det fri. Endelig ønsker ansøger at anlægge en udendørs bueskydningsbane.
 
I forhold til kriterier:
 
Mørkøv Hallen – Street Multibane
Projektet har et samlet budget på 1.540 mio. kr. Der gives delvis medfinansiering på 235.000 kr. til etablering af Street Multibane ved Mørkøv Hallen.
 
Projektet omfatter anlæg af multibane med følgende aktiviteter:
Overskudsjord anvendes til anlæg af kælkebakke og mountainbikebane. Desuden etableres naturløbebane med start-mål ved den nye multibane.
 
I forhold til kriterier:

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
15. januar 2015: Beslutning om frigivelse af budget til udviklingspulje til haller og fordeling ved konkurrence

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-06-2015
Godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-2519_#3321196_v1_05-toelloese-hallen.pdf.pdf
caseno15-2519_#3279884_v1_knabstrup hallen - ansøgning i pdf.pdf
caseno15-2519_#3279891_v1_mørkøv hallen - ansøgning i pdf.pdf

Bilag

05-toelloese-hallen.pdf
Knabstrup hallen - ansøgning i pdf
Mørkøv hallen - ansøgning i pdf


66. Beslutning om principper for kommunens indgåelse af sponsoraftaler

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:
 
 1. principper for kommunens indgåelse af sponsor- og reklameaftaler.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med behandling af sag om forlængelse af sponsor- og reklameaftale med HB&I, har Økonomiudvalget på møde den 10.06.2015 bedt om, at der fastlægges principper for kommunens indgåelse af sponsoraftaler inden der kan træffes beslutning om forlængelse af aftaler med HB&I.
 
Med baggrund i ovenstående foreslås følgende principper, som alene er gældende for aftaler med direkte økonomisk engagement mellem kommunen og en idrætsaktør.
 
Fastlæggelse af overordnede principper for direkte økonomisk støtte fra Kommunen:
 
a) Der skal være tale om eliteniveau.
 
For at der kan blive tale om at kunne indgå en sponsoraftale forudsættes det, at der udøves en aktivitet, som har reel eksponeringsværdi for kommunen. Det betyder, at der dels skal være tale om et udøvende miljø på et vist sportsligt niveau – dels at der samtidig må kunne forventes interesse for miljøet fra presse og borgere – også ud over egen kommunegrænse
 
b) Der skal være et reelt talentmiljø.
 
Der lægges vægt på, at der arbejdes aktivt og professionelt med talentudvikling. I relation hertil ses der samtidig på, hvorvidt området støtte/bakkes op fra talentrådets side
 
c) Andel af børn og unge som involveres.
 
Der lægges vægt på, at de områder, der eventuelt måttes støttes, har en betydelig andel af børn og unge engageret, således at et sponsorat samtidig kan virke til at udvikle forbilleder for unge og dermed styrke deres lyst til at udøve sports og foreningsaktiviteter.
 
 
d) Øvrige forhold.
 
Endelig kan der være særlige forhold som i den konkrete sag kan gøre sig gældende. Et sponsorat kan eksempelvis medvirke til at stille en forening bedre i forhold til selv at kunne indgå øvrige sponsoraftaler med andre private aktører.
 
 
 
.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Ud over at kunne yde direkte økonomisk støtte via sponsoraftaler kan kommunen også mere indirekte støtte foreningslivet. Dette sker blandt andet ved, at foreninger og/eller halbestyrelser har mulighed for at opsætte reklamer i kommunens sports- og svømmehaller.
Disse indirekte støtteformer er ikke medtager i forhold ovenstående principper og fortsætter derfor uændret som hidtil.

Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-06-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling67. Beslutning om fortsættelse af eksisterende sponsor- og reklameaftaler med HB&I til og med 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:
 
 1. at fortsætte den hidtidige sponsoraftale samt reklameaftale med HB & I til og med 31.december 2016. Aftalerne indebærer, at der fortsat ydes et årligt netto sponsorart på 100.000 kr. til HB & I’s eliteafdeling.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede den 9. november 2011 at indgå en reklameaftale samt en sponsoraftale med det daværende Nordvest FC (eliteafdelingen i HB & I). Formålet med aftalerne var – og er fortsat at skabe grundlag for at styrke aktiviteterne i eliteafdelingen til gavn for klubben som helhed (dvs. både bredde og elite).
 
Aftalerne udløb 31.december 2014 og derfor skal der nu træffes beslutning om at indgå nye aftaler for perioden 1. januar 2015 – 31. december 2016. Aftalerne vil have det samme indholdsmæssige indhold, som de hidtidige aftaler.
 
Indhold af reklameaftale
 
 
Indhold af Sponsoraftale
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Sponsoratet er i 2016 og 2015 en fortsættelse af hidtidig praksis og er derfor udgiftsneutralt i forhold til budgetåret 2014. Sponsoratet finansieres indenfor den eksisterende ramme for politikområde 15.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Byrådet 9. november 2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-06-2015
Indstilles godkendt
Morten Bjørn Nielsen, V kan ikke tiltræde indstillingen.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-06-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Sagen tilbagesendes til Udvalget for Kultur og Fritid med henblik på at fastlægge principper for kommunens indgåelse af sponsoraftaler.

Supplerende sagsfremstilling
Da byrådet den 9. november 2011 valgte at indgå en sponsoraftale med HB&I, skulle det på daværende tidspunkt ses i sammenhæng med, at HB&I samtidig indgik en reklameaftale med Holbæk Kommune, hvorved boldklubben købte sig til rettighederne for at kunne sælge stadionavnet på Holbæk Stadion. Formålet hermed var fra byrådets side at give HB&I forbedrede muligheder for at indhente yderligere eksterne sponsorater til brug for støtte og udvikling af klubbens økonomi.
 
Efter denne aftales indgåelse, er det lykkedes HB&I at indgå en aftale med en lokal virksomhed omkring køb af stadionnavn. Ifald reklame og sponsoraftale ikke forlænges, miste HB& I muligheden for at kunne fastholde og udnytte denne aftale.
 
Samtidig har Økonomiudvalget bedt Udvalget for Kultur og Fritid om at udarbejdet generelle forslag til sponsoraftaler med direkte økonomisk støtte. Disse forslag er nu udarbejdet og behandlet i Udvalget for Kultur og Fritid på møde 22.06.15

Referat
Sagsfremstilling68. Beslutning om udmøntning af talentstøtte efter indstilling fra Talentrådet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur- og Fritid.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:
 
 1. at Udvalget for Kultur og Fritid godkender Talentrådets indstillinger af støtte til talentmiljøer og individuel talentstøtte.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Talentrådet indstillede på mødet den 9. juni 2015 ansøgninger om talentstøtte til både talentmiljøer og individuel talentstøtte.
 
Indstillingerne er med udgangspunkt i den Talentstrategi som Byrådet godkendte den 10. december 2014.
 
Indstilling til talentmiljøer:
 
Talentrådet ønske at igangsætte et større udredningsarbejdet omkring kortlægning af talentudviklingsmiljøer. Set i dette lys gives der i første omgang kun 1 årige bevillinger. Talentrådet er dog klar over, at der vil være brug for langsigtede indsatser, der i de kommende år vil kunne gives bevillinger, som rækker flere år frem.
 
Talentrådet har besluttet at indstille følgende miljøer til et-årig støtte:
 
Holbæk Bold & Idrætsforening:
Det givet en samlet bevillig på 60.000 kr. De 40.000 kr. må anvendes til indkøb Eye4talent, hertil gives 20.000 kr. til fagligt behandling af data.
Det stilles som betingelse for denne bevilling, at der genetableres et samarbejde mellem HB&I og Stenhus Fodboldcollege for drenge, og at der som en naturlig forlængelse af dette arbejde samarbejdes med Test- og videncenter på Stenhus Gymnasium og HF omkring indsamling og brug af faglige data.
 
Stenhus Basketball College:
Der giver 50.000 kr. til at sende 3 spillere til Global Squad.
 
Holbæk Billedskole:
Der bevilliges 100.000 kr. til projektet ”Kis To”. Talentrådet lægger vægt på muligheden for at styrke fødekæden indenfor billedkunst fra folkeskole og helt op til BGK-niveau lokalt i Holbæk.
 
Foreningen Minthouse:
Talentrådet ønsker at drøfte den samlede kortlægning af talentmiljøerne, inden Talentrådet træffer beslutning om der skal ydes støtte til musikområdet.
 
Indstilling til individuel talentstøtte:
 
Talentrådet besluttede at støtte følgende aktiviteter i individuelle ansøgninger:
 
Ju jitsu støttes med 10.500 kr. til aktiviteterne Balkan Open, German Open og træningslejr i Lund.
 
Mountainbike støttes med 17.000 kr. til aktiviteterne træningstur til Hartz og træningsskema AIM. Behandling af træningsdata aftales nærmere med testcenter på Stenhus College. 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der er i budgettet på talentområdet afsat 400.000 kr. som er fordelt med 300.000 kr. til støtte af talentmiljøer og 100.000 kr. til individuel talentstøtte.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-06-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling69. Beslutning om fortsat leje af lokaler til Billedkunstnerisk Grundkursus

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag

 
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 1. beslutter at forny den nuværende aftale med Kunsthøjskolen i Holbæk om leje af lokaler til BGK for perioden 1. september 2015 til 31. august 2016.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med at Sølyst i Jyderup blev udlejet til højskole, besluttede Kultur og Fritidsudvalget i august 2013 at flytte Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) til lokaler på kunsthøjskolen i Holbæk.
 
Der er derfor indgået aftale med Kunsthøjskole for et år af gangen. Med denne beslutning fornyes aftale for perioden 1. september 2015 til 31. august 2016.

Kunsthøjskolen har godkendt nyt aftaleudkast (se bilag)  

Udgifterne til leje af lokalerne afholdes inden for den eksisterende budgetramme til BGK.
 
Om BGK
 
BGK MIDT & VEST er forankret i Kulturregion Midt- og Vestsjælland, der består af 8 kommuner.
BGK MIDT & VEST har tre afdelinger i kommunerne: Holbæk, Ringsted og Roskilde.
 
BGK er finansieret ved: Kulturregion Midt- og Vestsjælland, Holbæk, Ringsted og Roskilde kommuner, Region Sjælland, Kunstrådet og deltagerbetaling.
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger

26.08.2013 Flytning af Billedkunstnerisk Grundkursus.

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-06-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-8318_#3316465_v1_lejeaftale kunsthøjskolen.doc

Bilag

Lejeaftale Kunsthøjskolen


70. Beslutning om medfinansiering af kunstformidlingsprojekt på Tornvedskolen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutning.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget beslutter:
 
 1. at yde et tilskud på 70.000 kr. til medfinansiering af kunstformidlingsprojekt ”Hemmelige dyrebander”  for elever på Tornvedskolen, afd. Jyderup. Tilskuddet finansieres via puljen ”øvrige kulturelle opgaver”.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med skolereformen ønsker Kultur og Fritid, Tornved Skolen, afd. Jyderup, Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder (VAK) og Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) at indgå et samarbejde omkring et fælles projekt, der skal formidle kunst på et højt fagligt plan for 4-klasses elever på Tornvedskolen.
 
Projektet skal på en gang skabe et interessant værk, som skal stå på Tornvedskolen og samtidig give eleverne et indblik i – og forståelse for - hvad der sker, når kunstnere arbejder medet samlet indtryk og lader sig inspirere i forhold til at skabe et kunstnerisk værk. VAK kommer til at skabe den fysiske ramme for denne proces og kommer derved til at indgå som aktiv partner i forhold til helhedsskolen.
 
Sammen med kunstneren Hartmut Stockters, er der udviklet et kunstnerisk forløb, med arbejdstitlen ”Hemmelige dyrebander” hvor kunstfagligheden inspireres af biologien i et mytisk undervisningsunivers.
 
Projektet skal give eleverne indblik i den kunstneriske produktion ved aktivt at deltage og fordybe sig i den skabende proces.
 
Samarbejdsparternes roller i projektet.
 
 
 
 
 
Budget
 
Projektet har et samlet budget på 190.000 kr. og projektet har modtaget tilsagn fra kunststyrelsens pulje ”Huskunstnerordningen” om et tilskud på 75.000 kr. til kunstnerhonorar. Kommunen skal samlet medfinansiere 115.000 kr.
 
Samlet budget
Kr.
Tilskud fra ”Huskunstnerordningen” under Kulturstyrelsen
75.000
Medfinansiering Tornved Skolen, afd. Jyderup
45.000
Medfinansiering Udvalget for Kultur og Fritid
70.000
I alt
190.000
 
Projektets relation til kerneopgave og Kultur- og Fritidspolitikken
 
Projektet understøtter kerneopgaven ”læring og trivsel” samt mål i Kultur- og Fritidspolitikken om, at: ”Børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturtilbud. Aktiviteterne skal være for, med og af børn”.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Medfinansiering fra Udvalget for Kultur og Fritid på 70.000 kr. Tilskuddet finansieres via puljen ”øvrige kulturelle opgaver”.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-06-2015
Godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-29118_#3313992_v1_bevilling kulturstyrelsen skhus10.2015-0357.pdf.pdf
caseno15-29118_#3319750_v1_hartmut stockter.pdf.pdf

Bilag

Bevilling Kulturstyrelsen SKHUS10.2015-0357.pdf
Hartmut Stockter.pdf


71. Orientering om fordeling af kulturelle arrangementer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orienteringen om fordeling af – Kulturelle Arrangementer – til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Puljen for Kulturelle Arrangementer bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Der er i 2015 samlet afsat 228.086 kr. til de tre fordelinger.
 
Der er til denne ansøgningsfrist den 1. juni 2015 indkommet 8 ansøgninger for i alt 151.608 kr.
 
Det administrative udvalg har valgt at give underskudsgarantier til 5 af de 8 ansøgere for i alt 42.500 kr. – der var 55.066 kr. i rest til fordeling til ansøgningsfristerne 1. juni og 1. oktober 2015. Herefter vil der være 12.566 kr. til sidste ansøgningsrunde.
 
I vedlagte bilag, er der anført begrundelse for underskudsgaranti / afslag, samt angivet eventuelt underskudsbeløb.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-06-2015
Taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno12-15493_#3315483_v1_fortegnelse kulturelle arrangementer 1. juni 2015.pdf

Bilag

Fortegnelse kulturelle arrangementer 1. juni 2015


72. Orientering om fordeling af Udstyrspuljen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orienteringen om fordelingen af – Udstyrspuljen – til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Udstyrspuljen bliver uddelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Der er i 2015 samlet afsat 314.315 kr. til de tre fordelinger.
 
Der er til denne ansøgningsfrist den 1. juni 2015 indkommet 15 ansøgninger for i alt 383.751 kr.
 
Det administrative udvalg har valgt at give støtte til 8 af de 15 ansøgere for i alt 102.993 kr. - der er 203.450 kr. til fordeling til ansøgningsfristerne 1. juni og 1. oktober 2015. Herefter vil der være 100.457 kr. til sidste ansøgningsrunde.
 
I vedlagte bilag er der anført begrundelse for tilskud / afslag, samt angivet eventuelt tilskudsbeløb.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-06-2015
Taget til efterretning.
Udvalget for Kultur og Fritid er orienteret om, hvilke foreninger, der har fået afslag på deres ansøgning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno12-5692_#3313499_v1_1. juni 2015 - fortegnelse over ansøgninger.pdf

Bilag

1. juni 2015 - Fortegnelse over ansøgninger


73. Orientering om samarbejde om Åben skole og kulturstyrelsens strategi for børn og unge

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. tager orientering om samarbejdet mellem Kultur og Fritid og Læring om Trivsel om Åben skole og kulturstyrelsens strategi for børn og unge til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Med Kulturministeriet Strategi for skolebørns møde med kunst og kultur(maj 2014) og Folkeskole reformen (august 2014) er der nye muligheder for at udvikle samarbejdet og kvaliteten af børns dannelse og læring mellem skole og foreninger og erhvervsliv samt kulturaktører som musik, kunst, teater og museer mv.
De enkelte kulturaktører, foreninger og virksomheder samt skoler skal lære af hinanden og der skal skabes et stærkt netværk mellem aktører og skoler. Kultur & Fritid samt Læring og Trivsel samarbejder om at sikre videndeling og udvikling af Åben skole.
Det overordnet formål med udvikling af digital portal til Åben skole:
“Skolen i virkeligheden.dk/Holbaek er en fælles digital platform, hvor de konkrete tilbud til skolerne og dagtilbud er synlige og sikrer en hurtig og overskuelig adgang for alle.
“Skolen i virkeligheden” er et afprøvet site, udviklet af Fredensborg kommune i samarbejde med Friluftsrådet. Holbæk kommune køber et færdigt og afprøvet site.
Målgruppen og aktørerne
Målgruppen for sitet er lærere og pædagoger, som arbejder med børn og unge fra 0-16 år og dermed et tilbud til dagtilbud og skoler.
Aktørerne er kulturaktører, naturskole, foreningsliv, virksomheder og enkeltpersoner som gerne vil bidrage til “skolen i virkeligheden” med viden og oplevelser til børn og unge. “Skolen i virkeligheden” har i samarbejde med Friluftsrådet indgået en samarbejdsaftale med DGI Danmark om at foreninger, der er medlem af DGI opfordres til at bidrage til “Skolen i virkeligheden”.
Anbefalinger
Det anbefales, at Kultur og Fritid er opmærksom på  ¨Skolen i virkeligheden.dk¨ i de aktiviteter, som området arbejder med og dermed gør opmærksom på siden og mulighederne overfor samarbejdsparter.  Kultur og fritid samt Læring og Trivsel ønsker en synliggørelse af samarbejdsmulighederne mellem dagtilbud/skoler og kultur-, foreningsliv samt virksomheder. “Skolen i virkeligheden” er et redskab for personalet i dagtilbuddet og på skolerne til at inddrage virkeligheden i hverdagen.  

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-06-2015
Udsat.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-29541_#3322464_v1_siv-a-ben-skole-loesning-12-01-2015-1 (1).pdf.pdf

Bilag

siv-a-ben-skole-loesning-12-01-2015-1 (1).pdf


74. Støtte til billedskolen i Holbæk med henblik på at styrke billedkunst for børn og unge

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur- og Fritid.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:
 
1. at støtten til Billedskolen i Holbæk forhøjes med 100.000 kr. i 2015.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Kultur – og fritidslivet skal i forbindelse med indførelsen af helhedsskolen spille en mere aktiv rolle i skoleforløbet. ”Billedskolen Holbæk har tidligere med stor succes arbejdet med billedkunst i folkeskolen via projektet ‘Kunst i Skolehøjde” fra skoleåret 2012/13.
 
For at understøtte kerneopgaven ”læring og trivsel” samt målet i Kultur- og Fritidspolitikken om, at ”Børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturtilbud, og disse aktiviteter skal tilrettelægges for, med og af børn”, ønsker billedskolen at igangsætte en række nye pilotforløb på skoler og i daginstitutioner, som bygger videre på de tidligere erfaringer fra ”Kunst i skolehøje”. Projektet skal skabe/skærpe elevers interesse og motivation i forhold til at udvikle eget billedkunstnerisk udtryk.
 
Billedskolen Holbæk ansøger samlet set om 200.000 kr. til at gennemføre to længerevarende forløb i henholdsvis Tølløse og Jyderup på skoleområdet og et forløb på daginstitutionsområdet hvis placering endnu ikke er fastlagt.
 
Talentrådet finder området støtteværdigt
Talentrådet har i forbindelse med vurderingen af indkomne ansøgninger samtidig indstillet, at samme projekt herfra skal støttes med 100.000 kr. Talentrådet finde, at der er god mening i at styrke det faglige niveau i skoleområdet idet det så samtidig vil kunne fungere som ”naturlig fødekæde” for de eksisterende tilbud som i dag findes i BGK-regi (kulturregionalt støttet miljø med fokus på billedkunst for unge i de ældste skoleklasser samt på gymnasiet niveau).
 
Projektet tænkes tilrettelagt og gennemført i et samarbejde mellem billedkunstlærere, pædagoger, BGK-midt og Vest og Billedskolen Holbæk og realiseres med forløb på en daginstitution og på to folkeskoler.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Talentrådet indstillede på mødet den 9. juni 2015 at støtte med 100.000 kr. Hertil kommer så en ansøgning til Udvalget for Kultur og Fritid om at støtte projektet med yderligere 100.000 kr. Projektet er i første omgang et 1 årigt forsøgsprojekt.
 
Idet vi ikke har haft Friluftsbadet i Ugerløse åbent i 2015 er der reducerede driftsudgifter hertil i 2015. Støtte til nærværende projekt tænkes derfor finansieres med restmidler fra driftsbudgettet afsat til Ugerløse Friluftsbad i 2015.
 
Ugerløse Friluftsbad er under renovering i 2015 og forventer først at åbne efter sommerferien. Da sæsonen i 2015 bliver meget kort, vil friluftsbadets driftsbudget ikke blive anvendt fuldt ud.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-06-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-61561_#3320194_v1_kunst_i_skolehøjde_version9_low.pdf.pdf

Bilag

KUNST_I_SKOLEHØJDE_VERSION9_LOW.pdf


75. Orientering om status på renoveringsprojekterne i halpuljen for 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. status på renoveringsprojekterne i halpuljen for 2015 bliver taget til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I januar 2015 blev der i byrådet frigivet 9,4 mio. kr. til renovering af hallerne i Holbæk kommune.
Administrationen har primo juni fulgt op på alle projekterne og der er i vedlagte bilag tilføjet en status ud for de igangsatte projekter.
 
Prioritering af projekter
Prioritering af projekterne sker med udgangspunkt i registreret vedligeholdelsesbehov, energimærker samt bygningsreglementet 2010, kap. 6.
 
Den samlede oversigt kan ændre sig over året, hvis der opstår akutte sager, der kræver en anden disponering af midlerne. Udvalget bliver orienteret om eventuelle akutsager, og såfremt akutsagerne kræver en ny prioritering af projekterne, vil det blive fremlagt til godkendelse på ny.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-06-2015
Taget til efterretning. Udvalget ønsker en ny status i oktober.

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-70842_#3322557_v1_status 2015 juni halrenoveringspulje.pdf.pdf

Bilag

Status 2015 Juni Halrenoveringspulje.pdf


76. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at udvalget tager følgende punkter til efterretning:
 
 1. orientering om drift af Holbæk Svømmehal, herunder sikkerheden v. Johnny Henriksen, Holbæk Svømmeklub.
 2. orientering om evaluering af TV Øst løb den 3. maj 2015.
 3. orientering om tilbud fra Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet (CISC) om gratis analyse af idrætsfaciliteters drift, ledelse og organisering.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-06-2015
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-30612_#3321376_v1_observatørrapport tv øst løbet 2015.pdf.pdf
caseno15-30612_#3321374_v1_tv øst løbet report.pdf.pdf
caseno15-30612_#3321642_v1_fremtidensfaciliteter.pdf.pdf

Bilag

Observatørrapport TV Øst Løbet 2015.pdf
TV ØST Løbet Report.pdf
FremtidensFaciliteter.pdf