UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

Holbæk Museum

STARTTIDSPUNKT

27-04-2015 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-04-2015 16:00:00


PUNKTER

38. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 27. april 2015
39. Beslutning om nybygning på Orø Havn
40. Beslutning om støtte til Cirkus Kæphøjs gæsteoptræden i Celle i Tyskland
41. Beslutning om tilskud til Holbæk Clown Festival 2015
42. Beslutning om tilskud til Zulu -sommerbio 2015
43. Drøftelse af en ny politisk struktur med afsæt i kerneopgaver
44. Drøftelse af effektmål for kerneopgaverne
45. Drøftelse af fremtidig vedligeholdelse af museumsbygninger i Holbæk
46. Orientering til Kultur og Fritidsudvalget38. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 27. april 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag
 
 
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Dagsorden til mødet d. 27. april 2015 bliver godkendt.
 
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-04-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling39. Beslutning om nybygning på Orø Havn

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgård Andersen indstiller, at det besluttes:
 
 1. at imødekomme Orø Bådelaugs ønske om, at der ikke skal betales årlig leje på 59.492,51 kr. (2015 priser) i ny overenskomst for drift af Orø Havn.
 
 1. at den manglende lejeindtægt på havnebudgettet dækkes fra politikområde 15.
 
 1. at tilbagebetaling af anlægstilskud fra Holbæk Kommune på 550.000 kr. samt løbetid for ny overenskomst ændres fra en løbetid på 20 år til 10 år.
 
 1. at øvrige vilkår jf. beslutning i byrådet den 13. marts 2013 om nybygning på Orø Havn fastholdes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
I forbindelse med udmøntningen af byrådets beslutning den 13. marts 2013 om nybygning på Orø Havn, har Orø Bådelaug fremført følgende ønsker:
 
 
Den tabte lejeindtægt på kommunens havnebudget dækkes af politikområde 15.
 
Lejebetaling i eksisterende aftale
 
I den eksisterende overenskomst mellem Orø Bådelaug og Holbæk kommune om drift af Orø Havn, (se bilag) betaler Orø Bådelaug en årlig leje til Holbæk Kommune. Lejen er fastsat til at dække en del af de udgifter, som Holbæk Kommune fortsat har til drift og vedligeholdelse af Orø Havn – det gælder udgifter som:
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Det tabt lejeindtægt for Holbæk Kommune udgør 59.492,51 kr. (2015 priser) årligt og dækkes fra politikområde 15.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
13. marts 2013: Nybygning på Orø Havn
11. april 2012: Nybygning på Orø Havn
27. oktober 2010: Udvidelse af Orø Havn

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-04-2015
Sagen udskydes til næste møde i KFU, idet der ønskes en fremlagt en oversigt over hvilke lejeaftaler der findes i kommunen for øvrige marina-/havneanlæg forud for politisk behandling af sagen.

Referat
Sagsfremstilling

caseno12-39386_#2094247_v1_underskrevet overenskomst med orø bådelaug.pdf.pdf

Bilag

Underskrevet overenskomst med Orø Bådelaug.pdf


40. Beslutning om støtte til Cirkus Kæphøjs gæsteoptræden i Celle i Tyskland

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. beslutter at give et tilskud på 30.000 kr. til Cirkus Kæpshøjs gæsteoptræden i Celle i Tyskland i juni - juli 2015. Tilskuddet finansieres via puljen ”børnekultur”.
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Det kommunale fritidstilbud Cirkus Kæphøj søger om 30.000 kr. til en gæsteoptræden i Holbæk Kommunes venskabsby Celle i Tyskland. Der er tale om en tur på en uge fra den 27. juni 2015.
 
Cirkus Kæphøj har kontakter i Celle der gør det muligt at arrangere forestillinger for kommunes borgere og foreninger. Herudover er der arrangeret workshops og fælles aktiviteter med lokale børn og unge, skoler og børnehaver den lokale cirkusklub Knalltüte.
 
Senest i 2010 var Cirkus Kæphøj på besøg i Celle. Cirkus Kæphøj har gennem en årrække gennemført besøg til Celle der har fastholdt muligheden for at kunne komme på turné og dyrke samarbejdsrelationerne.
 
Kultur- og Fritidssekretariatet vurdere at ansøgningen er i tråd med Holbæk Kommunes kerneopgaver om læring og trivsel. Ligeledes vurder sekretariatet at Holbæk Kommune sender ambassadører ud der både vil brande Holbæk Kommune og vise ”Holbæksk” børnekultur.
 
I Kultur- og Fritidspolitikken – mål C1, er der fokus på at børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud. Aktiviteter skal være for, med og af børn.
 
Ansøgningens indhold vurder Kultur- og Fritidssekretariatet at lever op til Kultur- og Fritidspolitikken, derfor indstiller Kultur- og Fritidssekretariatet, at ansøgningen støttes.
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Ansøgningen kan finansieres af tilskudspuljen til børnekultur der har formålet, at ”børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud. Aktiviteter skal være for, med og af børn”.
 
Restbudgettet i puljen er på 46.000 kr. og med en bevilling på 30.000 kr. vil der være 16.000 kr. tilbage.
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-04-2015
Godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-61574_#3262932_v1_budget til celle tur sommer 2015.pdf
caseno14-61574_#3262926_v1_ansøgning om støtte til tur til celle.pdf

Bilag

Budget til Celle tur sommer 2015
Ansøgning om støtte til tur til Celle


41. Beslutning om tilskud til Holbæk Clown Festival 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. beslutter at give et tilskud på 75.000 kr. til realisering af Holbæk Clown Festival 2015 i august 2015. Tilskuddet gives på nedenfor beskrevne vilkår. Tilskuddet finansieres via ”Eventpuljen”.
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Arrangøren af Holbæk Clown Festival har ansøgt om et kommunalt tilskud på 75.000 kr. festivalen i 2015. Udvalget skal derfor beslutte, om ansøgningen kan imødekommes.
 
Der er ansøgt om et større beløb end de tidligere år. Arrangøren begrunder dette i øgede udgifter til dækning af rejseudgifter og logi for udenlandske artister.
 
Holbæk Clown Festival 2015
Festivalen er en årlig begivenhed i slutningen af august. Holbæks gader fyldes med klovne, som laver gadeshows, klovneløb og bringer liv til det årlige aften-åbent i Holbæk. Derudover giver artisterne en række shows i Holbæk og lokalområderne.
 
Arrangørerne forventer 25 deltagende artister – bl.a. fra England, Irland, Grønland, Kroatien og Finland og Sverige. Arrangøren oplyser, at flere lokale virksomhed støtter festivalen gennem sponsorater og donationer.
 
I 2015 har Holbæk Clown Festival iværksat samarbejder med 2 klovnefestivaler i Irland samt Dyrehavsbakkens Pjerrot med henblik på at markere Holbæk og festivalen i det internationale cirkus-miljø.
 
Vilkår for tilskud i 2015
 
Kommunal støtte i de foregående år.
I 2013 og 2014 ansøgte og fik Holbæk Clown Festival et kommunalt tilskud på 35.000 kr.
 
Begge år har det været et vilkår, at Holbæk Clown festival afholdte 6 shows med gratis adgang (4 for kommunale daginstitutioner samt 2 for ældre borgere). Disse shows har med succes været opført i både Holbæk, Tølløse og Jyderup.
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Tilskuddet på 75.000 kr. gives via puljen ”øvrige kulturelle aktiviteter”. Restsaldo for eventpuljen vil herefter være 166.252 kr.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-04-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling42. Beslutning om tilskud til Zulu -sommerbio 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. beslutter at give tilskud på 100.000 kr. fra puljen ”Øvrige kulturelle opgaver” til afholdelse af Zulu Sommer Bio på filmtorvet ved Kulturbiografen Frysehuset i Holbæk den 23. og 24. juli 2015.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
TV2 Zulu har fremsendt et tilbud til Holbæk Kommune om at blive en del af det officielle Zulu Sommerbio program 2015 med to udendørs filmforevisninger i Holbæk den 23. og 24. juli 2015.
 
Arrangementet vil ske i samarbejde med Kulturbiografen Frysehuset. Der vil være gratis adgang til begge forestillinger.
 
Holbæk Kommune betaler 100.000 kr. til TV2 Zulu for at få arrangementet til byen.
 
Kulturbiografen Frysehuset vil dække udgifter til oprydning, renovation og strøm i forbindelse med arrangementet.
 
Zulu Sommerbio vil stå for den øvrige afvikling – herunder rettigheder til film og musik, incl. Koda- og Gramex afgift til de to filmforevisninger. Desuden står Zulu for salg af forplejning mv.
 
Zulu Sommerbio har været en fast tilbagevendende begivenhed de seneste 13 år, hvor der er blevet vist gratis film i de fire største byer – hvert år med ca. 100.000 besøgende. I 2015 øges antallet af visninger til andre byer.
 
Markedsføring
 
Zulu Sommerbio markedsføres i spots på TV2 og TV2 Zulu og eksponeres på Zulus hjemmeside og sociale medier.
 
I forhold til kerneopgaver og politikker
 
Zulu Sommerbio understøtter kerneopgaven: Vækst og Bæredygtighed. Endvidere understøtter eventen Erhvervs- og turismepolitikkens udviklingsmål om, at: ”Holbæk Kommunes samlede udbytte at turistområdet skal øges. Dette skal ske gennem øget samarbejde mellem turismeerhvervet, detailhandlen, erhvervslivet, kulturinstitutioner, Holbæk Kommune og nabokommuner.”
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Tilskuddet på 100.000 kr. gives fra puljen ”Øvrige kulturelle opgaver”. Saldo for puljen vil herefter være 116.958 kr.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-04-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling43. Drøftelse af en ny politisk struktur med afsæt i kerneopgaver

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Udvalget for Børn, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Voksne – Økonomiudvalget
 
Drøftelsessag
 

Indstilling
Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at de stående udvalg inden for det enkelte udvalgs område og Økonomiudvalget drøfter og afgiver en udtalelse til brug for byrådets drøftelse på temamødet i maj 2015 om
 1. mulige navne til udvalgene i en eventuel ny udvalgsstruktur, der tager afsæt i kerneopgaverne.
 1. hvilke opgaver, der skal ligge i de enkelte udvalg i en eventuel ny udvalgsstruktur.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede i oktober 2014 rammen for kerneopgaverne i Holbæk Kommune med de seks overordnede kerneopgaver:
I november 2014 besluttede byrådet, at administrationen i Holbæk Kommune med virkning fra den 1. januar 2015 skulle organiseres i overensstemmelse med oplægget ”En stærk medspiller” i tre tværgående stabe – Strategi og Udvikling, Økonomi og Effekt samt Koncernservice – og de fem områder, Alle kan bidrage - Beskæftigelse og Borgerservice, Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg, Uddannelse til alle unge, Læring og Trivsel - Børn og Familier samt Vækst og Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden, der hver har ansvar for en af kerneopgaverne. Derudover er der Kultur- og fritidssekretariatet samt Socialtilsyn Øst. Der ligger et organisationsdiagram på kommunens hjemmeside (organisation.holbaek.dk/organisationsdiagram/).
 
På byrådets temamøde i november 2014 blev det blandt andet tilkendegivet, at byrådet ikke bare af navn men også af gavn gerne vil organiseres og arbejde med afsæt i kerneopgaverne. Derfor blev byrådet på dets temamøde i marts 2015 præsenteret for en helt foreløbig model for en mulig ny politisk struktur med de to nuværende projektudvalg, et Økonomiudvalg og fem nye stående udvalg.
 
Det er i det vedhæftede notat nærmere beskrevet hvilke udfordringer, der er i den nuværende model og hvilke opgaver, der kunne ligge i de enkelte nye udvalg.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-04-2015
Oplæg til politisk struktur er drøftet. 
 
Dog bemærkes det, at kulturområdet bidrager til løsning af de øvrige kerneopgaver.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-13557_#3269005_v1_notat om en ny politisk struktur organiseret efter kerneopgaverne.pdf

Bilag

Notat om en ny politisk struktur organiseret efter kerneopgaverne


44. Drøftelse af effektmål for kerneopgaverne

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Drøftelsessag
 
 
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. Drøfter første udkast til effektmål for kerneopgaverne
 
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådets beslutning om seks kerneopgaver og ”En stærk medspiller” har forenklet organiseringen og sat fokus på den forskel, kommunen skal gøre for og med borgere og virksomheder. Næste skridt er at styrke og forenkle den politiske styring, ved at byrådet fastlægger effektmål for kerneopgaverne. 
 
Effektmål
Få, overordnede effektmål for kerneopgaverne er med til at gøre det tydeligt for borgere, virksomheder og ansatte, hvilken forandring, der skal skabes, og hvilken værdi byrådet forventer at få ud af de penge, der er afsat i budgettet.
 
Når byrådet har besluttet få, overordnede effektmål for de seks kerneopgaver, har cheferne ansvaret for, at effektmålene bliver nedbrudt til mere konkrete mål, som den enkelte leder og medarbejder kan styre efter i dagligdagen. Dermed bidrager arbejdet med at drøfte og fastlægge effektmål til, at alle får en fælles forståelse af, hvad kerneopgaverne er. På den måde gør effektmålene indsatserne mere målrettede, og de gør det nemmere at følge op på de opstillede mål.
 
Drøftelse af første udkast til effektmål for kerneopgaverne
Administrationen har udarbejdet et forslag til, hvilke overordnede emner, der bør være i fokus, når der skal fastlægges effektmål for kerneopgaverne. 
 
Forslag til effektmål for alle kerneopgaver er vedlagt i bilag 1 og vil blive uddybende præsenteret på udvalgets møde. I den forbindelse foreslår administrationen desuden, at udvalget drøfter:
 
Videre proces med at fastlægge effektmål for kerneopgaverne
Alle stående udvalg arbejder i april og maj med at formulere effektmål for kerneopgaverne. Herefter beslutter byrådet til sommer få, overordnede effektmål for de seks kerneopgaver.
 
Processen frem til sommer er følgende:
 
Byrådet følger op på alle effektmål mindst én gang om året for at se, om udviklingen på kerneområderne går i den rigtige retning. Opfølgningen danner grundlag for en nærmere drøftelse af behovet for at justere mål og prioriteringer. På den måde er effektmålene med til at styrke den politiske styring af kerneopgaverne og sikre sammenhæng til den økonomiske styring.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-04-2015
Oplæg til effektmål er drøftet.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-19808_#3459962_v1_drøftelse af effektmål for kerneopgaverne - bilag politiske effektmål stående udvalg april 2015.pdf.pdf

Bilag

Drøftelse af effektmål for kerneopgaverne - Bilag Politiske effektmål Stående udvalg april 2015.pdf


45. Drøftelse af fremtidig vedligeholdelse af museumsbygninger i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Drøftelsessag
 

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. med afsat i præsentation ved Fonden for museumsbygninger i Holbæk drøfter finansieringen af fremtidig større vedligeholdelsesarbejder på museumsbygningerne
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Den 1. januar 2013 fusionerede museumsaktiviteterne i 6 kommuner til ét samlet Museum Vestsjælland.
 
Den politiske aftale bag fusionen indebar, at museumsbygninger ikke skulle indgå i det nye Museum Vestsjælland. Museumsbygningerne i Holbæk var inden fusionen ejet af Holbæk Museum. Derfor skulle museumsbygningerne overdrages til en selvstændig juridisk enhed.
 
På den baggrund stiftede Museum Vestsjælland en selvstændig enhed ”Fonden for Museumsbygninger i Holbæk” (bygningsfonden).
 
Fakta om bygningsfonden
Bygningsfondens formål er:
Bygningsfondens bestyrelse er sammensat, så den besidder følgende relevante kompetencer:
Nuværende kommunalt tilskud til bygningsvedligehold
Byrådet har for perioden 2013-2015 afsat 500.000 kr. årligt i anlægsmidler til renovering/vedligeholdelse af museumsbygningerne.
 
Fremtidige renoveringsbehov
Bygningsfonden vil give udvalget en samlet præsentation af de kommende større vedligeholdelsesopgaver på museumsbygningerne i Holbæk og redegøre for finansieringsbehovet.
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Byråd - 5. december 2012: Principbeslutning om samdrift af museer på Midt- og Vestsjælland
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-04-2015
Orientering taget til efterretning

Referat
Sagsfremstilling46. Orientering til Kultur og Fritidsudvalget

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager Holbæk Svømmeklubs orientering om skolesvømningsprojekt samt drift af Holbæk Svømmehal til efterretning
 2. tager orientering om aktiviteter i Museum Vestsjælland til efterretning
 3. tager orientering om ”Holbæk Images 2015” til efterretning
 4. tager orientering om arbejdet med talentudvikling til efterretning
 5. tager orientering fra bibliotekskonference til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Holbæk Kommunes fokus på talentudvikling

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-04-2015
1) Udsat til næste møde
2) Orientering givet af museumsdirektør Eskil Vagn Olsen tages til efterretning
3) Orientering taget til efterretning.
4) Orientering givet.  Bl.a. blev foreninger orienteret om det igangværende talentarbejde, hvor der i højere grad fokuseres på miljøer ift individuelstøtte. Flere foreninger vil også gerne gennemgå mønster-klub-analyse
5) Orientering givet af Bjarne Kongsted. Bl.a. debat om biblioteks fremtidige strategi. 
 
 
Eventuelt:
· Skarresø Camping: Udvalget for Kultur og Fritid kan konstatere, at arbejdet med at sælge campingpladsen har været sat i bero med henblik på at få undersøgt hvorvidt der var udvidelsesmuligheder for det samlede område omkring Skarresø, Åmosen og Jyderup by. I relation hertil er det håbet, at opkvalificeringen af Åmosen til Naturparken ville kunne åbne op for at skabe øgede muligheder for turistfremme i området. En imødekommenhed fra nationale myndigheder viser sig ikke mulig. Med baggrund i dette forhold anmodes administrationen om at komme med et forslag til en videre strategi for håndtering af Skarresø Campingplads.
· Projekt Meget mere Merløse: Der gives tilsagn om mellemfinansiering til LAG-ansøgning relateret til projetket.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-20375_#3264087_v1_orientering til kfu om holbæk images 2015.pdf

Bilag

Orientering til KFU om Holbæk Images 2015