UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

Andelslandsbyen

STARTTIDSPUNKT

05-01-2015 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-01-2015 16:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde d. 5. januar 2015
2. Beslutning om tilskud til projektet "Ugerløse i Bevægelse"
3. Beslutning om tilsagn om støtte til "Holbæk Art 2016"
4. Beslutning om samarbejde med Hjalm om maritim formidling (2015-2018)
5. Beslutning om Kongelig Sommerballet i Standparken
6. Beslutning om frigivelse af budget til udviklingspulje til haller og fordeling ved konkurrence
7. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler fra halpuljen 2015
8. Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til renovering af Ugerløse Friluftsbad
9. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning, november 2014
10. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid1. Godkendelse af dagsorden til møde d. 5. januar 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:1. dagsorden til mødet den 5. januar 2015 bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2015
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling2. Beslutning om tilskud til projektet "Ugerløse i Bevægelse"

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. yder tilskud på 40.000 til projektet ”Ugerløse i Bevægelse”.

 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Frivillige i Ugerløse har iværksat projektet ”Ugerløse i Bevægelse – den nye historie”. Projektets formål er at skabe aktivitet og sammenhed i lokalområdet gennem nye faciliteter for bevægelse og leg i Ugerløse. Projektet har ansøgt om tilskud på 40.000 kr.

 

Projektet skal ses i lyset af ”Holbæk i Fællesskab”. Derudover vil projektet på langt sigt være med til at gøre lokalområdet mere attraktivt for nye beboere, ved at skabe et aktivt bevægelsestilbud og samlingssted i Ugerløse.

 

Projektets indhold

Projektet vil etablere en offentlig tilgængelig aktivitetsplads ved i Ugerløse på et kommunalt areal tæt på skole og idrætsfaciliteter. De nye faciliteter vil kunne bruges af både børn og voksne til fysisk aktivitet. Aktivitetspladsen vil indeholde klatretårn, skaterfaciliteter og parkour-anlæg samt opholdsfaciliteter.

 

En uddybende projektbeskrivelse er vedlagt.

 

Med et tilskud på 40.000 kr. fra Udvalget for Kultur og Fritid vil projektets fulde finansiering være på plads. Herefter forventer foreningen at kunne begynde anlægsfasen i foråret 2015, så projektet kan indvies i sommeren 2015.

 

Projektets formelle rammer

Projektet er forankret i en frivillig forening, som har indhentet tilsagn om finansiering via LAG-midler samt fra Holbæk Kommune i form af sundhedspulje og lokalområdernes udviklingspulje.

 

Holbæk Kommune og den frivillige forening er i dialog om en benyttelsesaftale for arealet, som skal bruges til faciliteterne. I aftalen vil der også være en tydelig fordeling af ansvaret for vedligeholdelse og faciliteternes sikkerhed.

 

Mellemfinansiering

Den frivillige forening har også ansøgt om mellemfinansiering på 153.250 kr. svarende til LAG-midlerne. Denne ansøgning bliver behandlet i et særskilt dagsordenspunkt til Økonomiudvalg og byråd.

 

Beslutning om mellemfinansiering træffes i byrådet.

 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Kultur og Fritid anbefaler, at bevillingen på 40.000 kr. sker fra frivilligheds- og sundhedspuljen.

 

Det samlede anlægsbudget for projektet 312.000 kr. inkl. moms

 

Anlægsfinansiering 

LAG-midler

153.250 kr.

Tilsagn er opnået

Lokalområdernes udviklingspulje

68.750 kr.

Tilsagn er opnået

Sundhedspuljen

50.000 kr.

Tilsagn er opnået

KFUs Frivilligheds- og sundhedspulje

40.000 kr.

Tilsagn afventer

Total

312.000 kr.

 

 

 Driftsfinansiering

Foreningen er indforstået med, at foreningen selv forestår udgifterne til vedligehold og drift af faciliteterne.

 
 
 
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Kommunalfuldmagtsreglerne giver Holbæk Kommune mulighed for at yde tilskud til aktiviteter til fremme af borgernes fritids- og friluftsliv.

 
 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2015
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3821427e1.pdf

Bilag

Projektbeskrivelse Ugerløse version 08.12.2014


3. Beslutning om tilsagn om støtte til "Holbæk Art 2016"

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 

1. godkender at der i budget 2016 reserveres 250.000 kr. til støtte af Holbæk Art

 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har modtaget en anmodning fra Holbæk Art omkring støtte til realiseringen af nye værker i det offentlige byrum i 2016.

 

Holbæk Art er en selvejende institution, som har til formål at skabe en vedvarende kulturaktivitet i Holbæk, der bidrager til at skabe fornyelse af byens udseende. Holbæk Art ønsker samtidig at styrke borgernes fælles identitetsfølelse og samtidig formidle kulturoplevelse til glæde for kommunens borgere, turister og borgere i omegnskommunerne.

 

Holbæk Kommune gav i 2014 støtte til Holbæk Art på 250.000 kr, som blev anvendt til at realisere 13 kunstværker i Holbæk by´s byrum af kendte danske kunstnere. Holbæk Art ønsker i 2016 at videreføre projektet med flere værker ligesom der samtidig arbejdes på at skabe lys i de mørke timer omkring de eksisterende værker.

 

Projektet har formået at skabe et stærkt ejerskab blandt medvirkende foreninger, ildsjæle, erhvervsfolk med videre. Samtidig understøtter – og underbygger – den det fortløbende arbejde med at give Holbæk by en markant kulturprofil på billedkunst-området. Et arbejde som tillige har været underbygget af Hotel-Aurelia, Horisont, Holbæk Art 2014 og så i fremtiden af Kunstbro-projektet og Holbæk Art 2015 samt Images.

 

Holbæk Art arrangerer allerede nu i samarbejde med Turistbureauet og enkelte restauratør guidede ture til kunstværkerne og medvirker dermed også til at skabe turist- og omsætningsaktiviteter i kommunen.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Der afsættes årligt 0,5 millioner kroner i eventpuljen.

 

Udvalget har tidligere bevilliget 0,25 mio. kroner til Images fra samme pulje i 2016.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2015
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3824816e2.docx

Bilag

Ansøgning fra Holbæk Art - Ansøgning til Holbæk Kommune vedr. Holbæk art 2016.docx


4. Beslutning om samarbejde med Hjalm om maritim formidling (2015-2018)

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalg og byråd

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:

 1. godkendelse af samarbejdsaftale med Hjalm i perioden 2015-2018 samt frigivelse af de midler, som i budgettet er afsat til dette formål.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for 2015-2018 afsatte byrådet 210.000 kr. årligt til at indgå en flerårig aftale med fonden bag træskibet Hjalm. Kultur og Fritid har efterfølgende udarbejdet en samarbejdsaftale med fonden. Denne aftale skal godkendes af byrådet, som også skal frigive de midler, som er afsat i budgetaftalen.

 

Formål med samarbejdet

Formålet med aftalen er at fastholde og udvikle det maritime træskibsmiljø i Holbæk gl. havn, som Hjalm er en vigtig del af. Samarbejdet sikrer, at Hjalm fortsat vil være et grundelement i formidling af fjordens liv og det maritime miljø til folkeskoleelever og andre interesserede

 

Aftalens indhold

Aftalen indebærer, at Holbæk Kommune yder et årligt tilskud på 210.000 kr. til Hjalm.

 

Hjalm forpligter sig til at afholde op mod 25 sejladser årligt for folkeskoleelever i samarbejde med den kommunale naturvejleder. På sejladserne vil eleverne blive introduceret til det maritime miljø og gøres til ansvarlige trafikanter på vandet. Eleverne vil også lære om livsbetingelser for livet i fjordene.

 

Hjalm forpligter sig også til at afholde et årligt togt med overnatning i samarbejde med Brorfelde Observatorium, så der skabes en sammenhæng mellem den naturfaglige formidling på Brorfelde Observatorium og på Hjalm.

 

Endelig er det et element i aftalen, at der fortsat er dialog mellem Hjalm og Holbæk Kommune (Uddannelse for alle unge) om etablering af praktikpladsforløb.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Samarbejdsaftalen bliver finansieret via de midler (210.000 kr. årligt) som er afsat i budget 2015-2018 til at indgå en flerårig aftale med Hjalm.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Byrådet 8. oktober 2014: Budgetaftale 2015-2018

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3824432e3.pdf

Bilag

Samarbejdsaftale m Hjalm 2015-2018


5. Beslutning om Kongelig Sommerballet i Standparken

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 
 
 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 
 1. godkender at der afsættes en ramme på 54.000 kr. fra eventpuljen til brug for arrangementet ”Kongelig sommerballet i Strandparken - juni 2015”.

 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Den Kongelige Ballet drager hvert år i juni måned rundt i landet og opfører et potpourri af de største publikumsfavoritter fra repertoiret.

 

På baggrund af en dialog mellem Holbæk Kommune og Det Kongelige Teater er der nu opstået en mulighed for, at en af turne-byerne i juni 2015 kan blive Holbæk. I 2014 deltog 8 byer.

 

Den kongelige sommerballet er som koncept et gratis tilbud til alle, der har lyst til at se 15-17 af de bedste dansere fra Den Kongelige Ballet opføre et potpourri af de største publikumsfavoritter fra repertoiret.

 

Sommerballetten foregår altid i det fri, og efter fælles besigtigelse flere steder i Holbæk er der enighed om, at arrangementet i Holbæk mest hensigtsmæssigt kan afvikles i Strandparken.

 

Der er tale om et gratis arrangement for alle besøgende. Samtidig vil vi lokalt lægge op til - i et tæt samarbejde med Holbæk Erhvervsforum – at en række interesserede restaurantvirksomheder i kommunen kan få mulighed for at sælge picnic-kurve til de gæster som måtte være interesserede heri.

 

Det Kongelige Teater er ansvarlig for scene, lyd og lys og indgår aftale med det lokale arrangementssted (som i Holbæk bliver Musikhus Elværket) omkring strømforhold og anden logistik. Det Kongelige Teater bistår tillige med fælles koordinering og markedsføring af turneen i hele landet.

 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Begivenheden beløber sig til en samlet udgift på ca. 104.000 kr. Heraf skal der betales 65.000 kr. til Det Kongelige Teater, som påtager udgifter til scene, dansere, markedsføring m.v. Hertil kommer udgifter til strøm, køreplader, affaldstømning, lokal/regional markedsføring på godt 39.000 kr.

 

Holbæk Kommune har opnået tilsagn fra to lokale erhvervs-sponsorer (Kullegaard Arkitekter og Selandia Advokater). Derfor kan Holbæk Kommunes samlede udgift til begivenheden reduceres til 54.000 kr.

 
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser

Begivenheden giver borgere mulighed for at få en ballet-oplevelse lokalt på meget højt niveau. Samtidig vil lokale restauratører få mulighed for at sælge frokost-kurve til arrangementet via samarbejde med Holbæk Erhvervsforum.

 
 
 
 
 
 
 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2015
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3835613e4.pdf

Bilag

Kongelig Sommerballet i Strandparken - Udgiftsoverslag, Kgl Sommerballet 150619 Strandparken.pdf


6. Beslutning om frigivelse af budget til udviklingspulje til haller og fordeling ved konkurrence

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det besluttes:

 1. at frigive anlægsbudget på 1 mio. kr. fra halpuljen til en udviklingspulje på kultur og fritidsområdet til nye idrætsfaciliteter og at puljen fordeles ved konkurrence.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I Holbæk Kommunes budget for 2015-2018 er der under halpuljen afsat en udviklingspulje på kultur- og fritidsområdet på 1. mio. kr. årligt til nye faciliteter i sportshallerne i lokalområderne.

 

Mange af kommunens haller er bygget i 60’erne og 70’erne og der er behov for at skabe nye udviklingstiltag i disse haller og deres udeanlæg, som kan appellere til nye brugere – såvel organiserede som uorganiserede.

 

I budgetaftalen er det præciseret, at udviklingspuljen alene må anvendes til at skabe nye faciliteter, som ikke findes i en radius af 10 km. fra, hvor aktiviteten etableres.

 

Der udmeldes en konkurrence om fordeling af puljen, hvor lokale aktører kan ansøge til projekter, der opfylder puljens formål fra budgetaftalen.

 

Proces og tidsplan for konkurrencen

Kriterier for konkurrencen godkendes af Udvalget for Kultur og Fritid

5. januar 2015

Konkurrence annonceres på hjemmeside med ansøgningskriterier og frister mv. Der udsendes desuden pressemeddelelse.

Primo februar 2015

Idé-workshop for hal- og foreningsaktører med fagfolk fra kommunen.

Primo marts 2015

Deadline for ansøgninger.

1. maj 2015

Kvalificering og screening af ansøgninger.

Maj 2015

Udvælgelse af projekter.

1. juni 2015

Nedsættelse af følgegruppe til udvalgte projekter.

Efter sommerferien 2015

 

Dommerkomite

Kultur- og fritidssekretariatet bemyndiges til at sammensætte en dommerkomite til at behandle de indkomne projektforslag. Komiteen skal bestå af:

Desuden indbydes Lokale og Anlægsfonden til at deltage med en repræsentant i dommerkomiteen.

 

Kriterier

Følgende kriterier vil indgå i bedømmelsen af de projektforslag, der kan opnå støtte:

· Stærk lokal forankring – lokale foreninger eller brugere skal stå bag.

· Nye faciliteter som ikke findes i en radius af 10 kilometer, hvorfra aktiviteten etableres.

· Projekter skal appellere til selvorganiserede brugere og aktiviteter.

· Projekter skal appellere til nye brugertyper.

Hvem kan ansøge?

Ansøgninger kan komme fra foreninger, frivillige brugere, borgere mv. Ansøgninger skal indsendes via den lokale halbestyrelse. Hver halbestyrelse kan kun indsende en ansøgning.

 

Ansøgninger

Idéer og projektforslag må indleveres som skitser, da det primært er den gode idé, som efterspørges. Efterfølgende vil der ske en faglig kvalificering og projektering af forslag.

 

Vinderen af konkurrencen kan forvente

· Bistand til at kvalificere projektet.

· Økonomisk bistand til at realisere projektet.

 

Der er afsat 1. mio. kr. til puljen i 2015, men realisering af idéer og projektforslag må gerne koste mere end 1. mio. kr., da projekter gerne må budgettere med medfinansiering fra anden side.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2015
Indstilles godkendt, idet alle medlemmer af Udvalget for Kultur og Fritid er medlemmer af dommerkomiteen.
 

Referat
Sagsfremstilling7. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler fra halpuljen 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag

 
 
 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:

 1. der frigivelse af anlægsmidler til renovering af hallerne i Holbæk Kommune på i alt 9,4 mio. kr.

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Center for Ejendomme varetager større renoveringsprojekter på haller placeret i Holbæk Kommune samt foranstaltninger, der skal medvirke til at sænke energiforbruget. Der er i budget 2015 afsat anlægsmidler til renovering af hallerne i Holbæk Kommune på i alt 9,4 mio. kr.

 

Hvorfor frigives midlerne så tidligt

Midlerne til renoveringsprojekter skal anvendes inden udgangen af budgetåret, for at undgå der sker overførsler mellem årene. Derfor skal frigivelsen ske så tidligt på året som muligt, for at sikre at renoveringsprojekterne kan blive afsluttet.

 

Oversigt over renoveringsprojekter

I bilag 1 er en oversigt over de haller, som i 2015 vil blive renoveret eller, hvor der skal arbejdes med energibesparende foranstaltninger. Udvælgelsen sker med udgangspunkt i registreret vedligeholdelsesbehov, energimærkninger samt bygningsreglementet 2010, kap. 6.

 

Den samlede oversigt kan ændre sig over året, hvis der opstår akutte sager, der kræver en anden disponering af midlerne. Beløbene på de forskellige renoveringer er prisoverslag, da der ikke er indhentet endeligt tilbud endnu. Derfor har oversigten en samlet total der ligger over de 9,4 mio. kr.

 

Opfølgning

Som opfølgning på den vedlagte oversigt laver Center for Ejendomme ultimo januar en prioriteret version af bilag 1, der viser vigtigheden af de individuelle projekter.

 

Derudover vil der i juni 2015 komme en status på renoveringsprojekterne til orientering i Udvalget for Kultur og Fritid.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Bevillingsskema:

Opgave

Bevillingstype

Indeværende år

Halpulje 2015

Anlæg

9.400.000 kr

I alt

 

9.400.000 kr

 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2015
Indstilles godkendt, idet klatrevæg i Værftet og serviceaftaler ikke indgår udmøntningen af midlerne, idet disse opgaver falder uden for formålet med midlerne, jf. budgetaftalen for budget 2015-2018.
 

Referat
Sagsfremstilling

3827554e5.pdf

Bilag

Bilag 1 -14-70842 - Oversigt over Halpuljen 2015.pdf


8. Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til renovering af Ugerløse Friluftsbad

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og fritid, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningsforslag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:

 
 1. Der bliver frigivet anlægsmidler på 7,3 mio. kr. til renovering af Ugerløse Friluftsbad, vandbehandling og bassin, samt naturlige følgearbejder.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Renoveringen af friluftsbadet omfatter:

 

Primært omhandler renoveringen kun selve bassinet og vandbehandlingsanlægget, som i dag ikke lever op til nutidens krav, og er helt nedslidt, dog har det vist sig at beton konstruktionen, stadig er i en god stand. Trapper til omklædning er ved at smuldre og der er stor risiko for at disse går i stykker, når der graves tæt på. For at bevare hovedbygningen, vil denne blive malet.

 1. Nye højtliggende overløbs render på langsiderne af bassinet

 2. Ny bund i bassinet med nyt indløbssystem

 3. Nye klinker på alle overflader

 4. Udvidelse af eksisterende teknikkælder

 5. Nyt vandbehandlingsanlæg, kemikalieanlæg,

 6. Ny udligningsbeholder og skyllevandstank.

 7. Nyt bassinudstyr

 8. Myndighedskrav om lukning af en vandboring som forefindes i teknikrum, der skal sløjfes af vandmiljømæssige årsager.

 9. Udskiftning af trapper til omklædning

 10. Maling af klubhus

 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Ved grundopgaven med renovering af bassin og vandbehandling vil der være anlægsudgifter for 7,3 mio. kr. Midlerne er afsat i budgettet for år 2015.

 
 
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser

Hvis ikke renovering og opdatering bassin og vandbehandlingsopgaven bliver igangsat, kan det ikke forventes at bassin kan åbne i år 2015.

 

Ved renovering af bassin og vandbehandling, bevares et stykke kulturhistorien, da Ugerløse Friluftsbad er en af de ældste i Danmark.

Samtidig bevares det store lokale engagement, der er forbundet med bassinet.

 

Det skal forventes, at bade- og omklædningsfaciliteterne skal renoveres inden for de næste par år. Indtil da vil der være afledte driftsudgifter på dette område, da faciliteterne er i dårlig stand.

En renovering af faciliteterne vil koste mellem 1,1 og 2,5 mio. kr. alt efter hvilken løsning der bliver valgt.

 
 
 
 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling9. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning, november 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Orienteringssag

 
 
 
 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. udvalget tager økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. 30.11.2014 til efterretning

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Økonomi – og aktivitetsopfølgning

November 2014

 

Økonomisk overblik for Holbæk Kommune

 

I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende meget – og mere udtalt end på landsplan. Denne tendens har afspejlet sig i forventningerne til det samlede regnskabsresultat på området. Forventningen ved denne sidste budgetopfølgning i 2014 er ingen undtagelse. Vi forventer yderligere mindreforbrug.

 

Den forventede reduktion af de samlede driftsudgifter er - sammen med forventningen om samlet set lavere anlægsudgifter - medvirkende til, at regnskabsresultatet, som viser et forventet overskud på 69 mio. kr., er forbedret med 37 mio. kr. i forhold til budgetrevision 3.

 

Samlet set forventes en overførsel til 2015 på 124 mio. kr. af uforbrugt drift- og anlægsbudget.

 

Økonomisk overblik for Udvalget for Kultur og Fritid

 

På Udvalget for Kultur og Fritid forventes der et mindreforbrug på 0,2 mio.kr.

 

Forventet overførsel til budget 2015

 

Samlet set forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

 

Den samlede forventede afvigelse består af mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på områder med overførselsadgang.

 

Det forventede mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vil blive ansøgt overført til budget 2015.

 

Samlet overblik for politikområde 15

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområdet

Mio. kr.

Oprindeligt Budget 2014

Korrigeret Budget 2014

Forventet regnskab pr. november

Forventet afvigelse pr. november

 

A

B

C

D=C-B

Økonomisk ramme uden overførselsadgang

 

 

 

 

Politikområde 15 - Kultur og fritid

23,5

24,9

24,9

0,0

I alt

23,5

24,9

24,9

0,0

Økonomisk ramme med overførselsadgang

 

 

 

 

Politikområde 15 - Kultur og fritid

87,0

92,5

92,3

-0,2

I alt

87,0

92,5

92,3

-0,2

Projekter med overførselsadgang

 

 

 

 

Politikområde 15 - Kultur og fritid

0,4

0,5

0,5

0,0

I alt

0,4

0,5

0,5

0,0

Total - Udvalget for Kultur og Fritid

111,0

117,9

117,7

-0,2

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3834512e6.pdf

Bilag

ØA_11_2014-60_UKF-UDV


10. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Orientering


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget tager følgende orientering til efterretning:

 
 1. Holbæk i Pinsen 2015 v/ Mikkel Thorning og Leif Skov

 2. Holbæk udpeget til AntiDoping kommune 2015-2017

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2015
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling