UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

27-10-2014 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-10-2014 17:00:00


PUNKTER

87. Godkendelse af dagsorden til møde d. 27. oktober 2014
88. Beslutning - Overdragelse af drift af Tuse Idrætsanlæg til Tuse Idrætsforening
89. Beslutning om støtte til projekt Images 2015 -16
90. Godkendelse af driftsoptimeringer på kulturområdet i 2015
91. Drøftelse af konceptudvikling af unikke koncerter i Holbæk
92. Fornyet drøftelse om mellemfinansiering af "Kildebo-projektet i Soderup
93. Orientering om fordeling af puljen "Udstyr og rekvisitter"
94. Orientering om fordeling af puljen "Kulturelle arrangementer"
95. Udvalget for Kultur og Fritid - Budgetrevision 3 2014
96. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid87. Godkendelse af dagsorden til møde d. 27. oktober 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. dagsorden til mødet den 22. september 2014 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-10-2014
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling88. Beslutning - Overdragelse af drift af Tuse Idrætsanlæg til Tuse Idrætsforening

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. Beslutter et 2 årigt pilotprojekt med start 1. januar 2015, hvor driften af Tuse Idrætsanlæg herefter forvaltes af Tuse Idrætsforening som en selvforvaltende kommunal enhed.

 2. At pilotprojektet evalueres i efteråret 2016, forinden et nyt budgetår..

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Tuse Idrætsforening som selvforvaltende kommunale enhed i forhold til at varetage driften på Tuse Idrætsanlæg.

Baggrund

Før Holbæk Kommunes udbud på idrætsarealerne i 2012, blev det politisk drøftet, om Tuse Idrætsforening selv skulle overtage driften af Tuse Idrætsanlæg. I udbudsmaterialet blev der derfor bedt om en separat pris på driften af Tuse Idrætsanlæg eksklusiv kunstgræsbanen. Efter budrunden blev udbuddet aflyst og driften, inklusive Tuse Idrætsanlæg, blev overdraget til Vej & Park, til den pris, som de havde afgivet i udbuddet. Tuse IF har stadig en forventning om, at kunne overtage driften af Tuse Idrætsanlæg.

 

Kontrakt og tilsyn

Tuse IF ønsker at forvalte driften af Tuse Idrætsanlæg som en selvforvaltende kommunal enhed - samme ordning der drøftes som pilotprojekt for Tuse Hallen. Der ønskes ikke en reel overdragelse, men alene rådighed over de kommunale midler, der aktuelt er til rådighed i dag.

Der skal efterfølgende udarbejdes en kontrakt, som beskriver aftalen og som sikrer, at den grønne kapital bevares. Holbæk Kommune vil føre tilsyn for at sikre, at Tuse Idrætsforening udfører arbejderne fagligt korrekt så standarden på idrætsanlægget ikke forringes..

 

Udfordringer – Bevaring af den grønne kapital

Faglig korrekt pleje og vedligeholdelse af idrætsarealerne:

Det er vigtigt, at idrætsanlægget får den korrekte pleje og vedligeholdelse, så Holbæk Kommunes værdier ikke forringes. Drift af idrætsanlæg kræver specialudstyr, som er dyrt i indkøb. Tuse Idrætsforening har vedligeholdt kunstgræsbanen fra den blev færdig i 2011. Desværre har foreningen ikke haft det specialudstyr, som skal til at vedligeholde kunstgræs, og banen bærer præg af, at den ikke har fået den rette vedligeholdelse. Den er væsentligt mere slidt, end den burde være.

Tuse IF har på foranledning heraf bestilt en uvildig vurdering af banens tilstand med udgangspunkt i den særlige brug af banen samt en kvalitetsvurdering af den lagte vedligeholdelsesplan. Vurderingen forventes at foreligge den 10. oktober 2014.

 

Tuse IF forvalter al drift af de idrætsanlæg som aktuelt driftes af Vej og Park - eksklusiv drift af lysanlæg:

Hvis driften af Tuse Idrætsanlæg fremover skal forvaltes af Tuse IF bør det være al driften der overdrages, eksklusiv drift af lysanlæg. Begrundelsen er, at såfremt kun dele af driften forvaltes, vil der kunne opstå tvivl om, hvem der gør hvad, med risiko for at nogle opgaver ikke bliver udført. Med hensyn til drift af lysanlæg, så har Holbæk Kommune et ansvar ifølge stærkstrømsregulativet, hvorfor det ikke er ønskeligt, at Tuse IF forvalter vedligeholdelsen af det.

 

Tidspunkt for påbegyndelse af forvaltningen

Det anbefales, at Tuse IF påbegynder forvaltningen af Tuse Idrætsanlæg til en 1. januar. Begrundelsen for det er, at et nyt budgetår starter på dette tidspunkt, samt at vintersæsonen er den tid, hvor der udføres færrest forskellige arbejder, hvilket gør det nemmere.

 

Pilotprojekt

Det anbefales, at selvforvaltningen af Tuse Idrætsanlæg vedtages som et pilotprojekt, dels for at give Tuse IF mulighed for at få et positivt udbytte af aftalen og dels for, at aftalen vil kunne danne grundlag for indgåelse af lignende aftaler andre steder i kommunen.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Driftsøkonomi

Vej & Parks pris på drift af Tuse Idrætsanlæg eksklusiv kunstgræsbane var 265.016,27 kr.

 

Kunstgræsbanen bliver vedligeholdt af Tuse Idrætsforening frem til 1. januar 2016. Vedligeholdelsen er tilbagebetaling for det lån på 600.000,- kr., som skulle dække Tuse Idrætsforenings andel af anlægssummen til kunstgræsbanen. Holbæk Kommune overfører hvert år, i 4 år, 150.000 kr. fra den kommunale driftskonto til idrætsanlæg til lånet. Fra budgetår 2016 er lånet betalt og driftsmidlerne kommer tilbage på kontoen og Holbæk Kommune skal overtage vedligeholdelsen af kunstgræsbanen.

 

Såfremt det besluttes, at Tuse IF skal forvalte driften af Tuse Idrætsanlæg som en selvforvaltende kommunal enhed og derved får rådighed over de kommunale midler, der aktuelt er til rådighed i dag, betyder det, at der pr. 1. januar 2015 er 265.016, 27 kr. til rådighed og pr. 1. januar 2016 vil være yderligere 150.000 kr. til rådighed.

 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring

Dagsordenspunktet har været sendt i høring hos Tuse Idrætsforening og deres kommentarer er indarbejdet. Se vedhæftede bilag.

 
 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-10-2014
Indstilling 1 og 2 godkendes.
 
Udvalget betinger sig, at vedligeholdelsesniveuaet af banerne tilses af kommunen og at dette niveau fastholdes på samme standard, som de øvrige baner i kommunen.
 
Udvalget ønsker primo 2016 en redegørelse for hvorledes vedligeholdelsesniveauet er sikret i løbet af 2015.
 

Referat
Sagsfremstilling

3751343e1.pdf

Bilag

Bemærkninger fra Tuse IF til forslag til overdragelse af Tuse Idrætsanlæg.pdf


89. Beslutning om støtte til projekt Images 2015 -16

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalg og byråd.

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:

 
 1. at godkende vedlagte samarbejdsaftale mellem CKU (Center for Kultur og Udvikling) og Holbæk Kommune om ”IMAGES” i 2015 og 2016.

 
 1. at afsætte 250.000 kr. i 2015 samt 250.000 kr. i 2016 fra Udvalget for Kultur og Fritids Eventpulje til projektet ”IMAGES”

 
 1. at de i budgettet øremærkede midler (250.000 kr. i 2015 og 250.000 i 2016) bliver frigivet til gennemførelse af projektet ”IMAGES”

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Siden 2012 har Holbæk Kommune (Kultur og Fritid) samarbejdet med CKU (Center for Kultur og udvikling) omkring tilrettelæggelse og afvikling af en række kunst- og kulturfaglige projekter med særlig fokus på samtidskunst og kulturudveksling. Indsatserne skaber på en gang kunst og medvirker til at skabe læring og forståelse om udviklingslande for de børn og unge som deltager i projekterne.

 

På baggrund af de hidtidige samarbejder med Holbæk Kommune tilbyder CKU at indgå i et samarbejde med Holbæk Kommune i forbindelse den foranstående event IMAGES i 2016, hvor CKU er indstillet på at bidrage med 4,4 mio. kr. ifald Holbæk Kommune bidrager med 1,0 mio. kr.

 

IMAGES er et landsdækkende kulturprojekt, som præsenterer international samtidskunst fra Afrika, Asien og Mellemøsten i Danmark.

Projektet har fokus på de visuelle kunstarter (billedkunst, skulptur, installation, film, fotografi, designkunst, videokunst, projektionskunst/video mapping, performance kunst, kunst i det offentlige rum og grafiske kunstarter).

 

Images forventes også i 2016 og få national opmærksomhed, hvorfor eventen vil medvirke til at sætte Holbæk på det kulturelle danmarkskort. Der skal bl.a. arbejdet med kunst i det offentlige byrum i Holbæk, på Roskilde Festivallen og fra Kunsthal Charlottenborg. Alle events som Holbæk kommunen – med økonomisk bistand fra CKU – skal medvirke til at arrangere.

 

Formål med IMAGES i Holbæk

Motivationen bag IMAGES i Holbæk Kommune ligger ikke alene i gennemførelsen af en række internationale udstillingsprojekter af høj kunstfaglig kvalitet. Projektet vil bl.a. inddrage og inspirere publikumsgrupper, der ellers sjældent deltager i kulturtilbud med kunstneriske værker der overrasker, pirrer, provokerer og udfordrer gængse holdninger og derigennem belyser ny kontekster og formidlingsformer for kunstneriske oplevelser.

 

IMAGES vil også understøtte læringsprocesser samt længerevarende kunstneriske processer og samarbejdsformer, som inddrager lokale produktionsværksteder og videregående uddannelser i tæt samspil med kunstnere fra lande i Afrika, Asien og Mellemøsten for at skabe en vekselvirkning af erfaringer og øget kulturforståelse og kompetenceudvikling.

 

Det er ligeledes sekretariatets ansvar at sikre lokal inddragelse og forankring til aktiviteterne. Konkrete har der allerede været ført indledende dialoger med blandt andet Holbæk Teater og Holbæk Art omkring deltagelse i projektet.

 

IMAGES er et landsdækkende kulturprojekt, som præsenterer international samtidskunst fra Afrika, Asien og Mellemøsten i Danmark.

 

Projektet har fokus på de visuelle kunstarter (billedkunst, skulptur, installation, film, fotografi, designkunst, videokunst, projektionskunst/video mapping, performance kunst, kunst i det offentlige rum og grafiske kunstarter).

 

Sammenspil med kerneopgaver

 

Images understøtter kerneopgaverne Læring og trivsel samt Vækst og bæredygtighed.

 

Læring og Trivsel

Skoler, uddannelsesinstitutioner og dagtilbud vil få mulighed for at møde kunst og kultur fra såkaldte udviklingslande, som bidrager til at nuancere og udfordre de typiske billeder af de lande. Der er masser af kultur og kunst i Afrika, Asien og Mellemøsten, som kan berige både os og de besøgende kunstnere.

 

Der er i budgettet afsat midler til midlertidig ansættelse af en formidler, som skal udfolde og varetage kerneopgaven omkring læring gennem målrettede tilbud og dialog med skoler og dagtilbud. Dette skal ske i tæt samarbejde med CKU, som udarbejder et overordnet undervisningsmateriale til unge.

 

Vækst og bæredygtighed

Projektet forventes at medvirke til at brande Holbæk på internationalt plan i forhold til at være interessant bosætnings- og kulturby.

 

Om CKU

 

CKU’s aktiviteter indgår som et element i Udenrigsministeriets arbejde med kultursamarbejde og public diplomacy og gennemføres inden for rammerne af Udenrigsministeriets udviklingspolitiske strategier.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget for den del af IMAGES 2016, som Holbæk Kommune er ansvarlig for er 5,4 mio. kr.

 

Projektet finansieres således:

 

CKU bidrag 4,4 mio. kr.

Holbæk Kommune 1,0 mio. kr*

 

*500.000 kr. er afsat i budgettet for 2015 og 2016. De resterende 500.000 kr. finansieres via Kultur og Fritidsudvalgets Eventpulje (250.000 kr. i hhv. 2015 og 2016 jf. indstillingen)

Udover den økonomiske finansiering bidrager begge parter med administrative ressourcer.


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-10-2014
Indstillingerne 1-3 indstilles godkendt.
 
Udvalget lægger vægt på at blivende produkter prioriteres ligesom der også skal satses på aktiviteter og værker i Holbæk Kommune.
 

Sagsfremstilling
Referat

3732096e2.pdf
3732092e3.pdf
3732115e4.pdf
3751334e5.docx

Bilag

Organisationsdiagram HK IMAGES.pdf
HK IMAGES BUDGET FINAL.pdf
HK IMAGES - koncept.pdf
Samarbejdsaftale 9. oktober 2014 - efter korrektur uden synlige ændringer.docx


90. Godkendelse af driftsoptimeringer på kulturområdet i 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 
 1. godkender at de foreslåede driftsoptimeringsforslag for budget 2015 realiseres

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet har på møde den 8. oktober 2015 godkendt budget 2015-18.

 

Som en del af budgetvedtagelsen er det besluttet at tilbageføre 0,7 mio. kr. til kultur- og fritidsområdet i 2015, således at en tidligere besluttet besparelse på 1,0. mio. kr. årligt - som følge af harmoniseringer på halområdet - næste år er reduceret til 0,3 mio. kr.

 

Udvalget for Kultur og Fritid skal fra budgetår 2016 og frem finde de resterende 0,7 mio. kr. årligt.

 

Som konsekvens af ovenstående beslutning foreslås følgende budgettilpasninger for budget 2015:

 

 

Område

Bemærkning

Årlig driftsoptimering

1.

Svinninge Modeljernbane

Aftale udløber ultimo 2014. Aftalen forlænges ikke

64.000 kr.

2.

Jyderup Svømmebad

Ny aftale er indgået med Jyderup Bad for 2015-17

140.000 kr.

3.

Foreningsbaseret SFO2 tilbud

Reduceret takstbetaling på de foreningsbaserede SFO2 i hhv. Krudthuset og Viften som følge af kommunale til

96.000 kr.

 

 

 

300.000 kr.

 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Driftsoptimering i budget 2015 reduceres til 0,3 mio. kr.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Vedtagelse af budget 2015-18

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-10-2014
Besparelsesforslag 2 og 3 godkendes.
 
Der tages stilling til besparelsesforslag 1 på næste møde efter indhentning af supplerende oplysninger.
 

Referat
Sagsfremstilling91. Drøftelse af konceptudvikling af unikke koncerter i Holbæk

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 
 
 1. får præsenteret og drøfter det fremlagte forslag fra Arena Concert aps om konceptudvikling for unikke koncerter i Holbæk.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

 

Eventarrangøren Arena Concert aps har udarbejdet et oplæg om ”Konceptudvikling for unikke koncerter i Holbæk”, som præsenteres og drøftes med udvalget.

 

I oplægget kommer Arena Concert med en række anbefalinger og en tidsplan for at tiltrække koncertarrangementer til Holbæk.

 

Arena Concert konkluderer bl.a.:

 • at der bliver arbejdet videre med at lave koncerter i Østre Anlæg og på havneområdet omkring SoHo.

 • at der sideløbende bliver arbejdet med en udtømmende projektbeskrivelse for fremtidige koncerter på Holbæk Fælled.

 

I august 2013 stod Arena Concert i samarbejde med Holbæk Volleyball Klub for en koncert i Østre Anlæg i Holbæk med Tina Dickow og Kashmir, hvor der blev solgt 1.200 billetter.

 

Baggrund:

 

Udvalget for Kultur og Fritid har tidligere den 26. maj 2014 besluttet at afsætte 50.000 kr. til konceptudvikling for koncerter i Holbæk Kommune. Udvalget ønskede med beslutningen at:

 
 • Understøtte udviklingsmål for turisme i kommunens Erhvervs- og Turismepolitik:

”Holbæk Kommunes samlede udbytte af turismeområdet skal øges. Dette skal ske gennem øget samarbejde mellem turisterhvervet, detailhandel, erhvervslivet, kulturinstitutioner, Holbæk Kommune og nabokommuner ”.

 • Understøtte udviklingsmål for fremtidens vækstmarkeder i kommunens Erhvervs- og Turismepolitik: ”Holbæk Kommune vil kendes som en innovativ samarbejdspartner, der bevidst arbejder med at udvikle nye modeller for samarbejde, udvikling og innovation på alle kommunale områder sammen med erhvervslivet”.

 

De afsatte beløb til konceptudvikling for koncerter vil blive uddelt af administrationen, når den endelig kreds af aktører, som skal forestå konceptudviklingen, er fastlagt.

 

Arbejdet med udvikling af koncert- og musiktilbud understøtter kerneopgaven Ansvar for fremtiden: Vækst og bæredygtighed.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-10-2014
Orienteringen tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling
Referat

3721730e6.pdf
3736174e7.pdf

Bilag

Inspirationskatalog for Østre Anlæg og Kulturkasernen
2konceptudvikling for unikke koncerter i Holbæk.pdf


92. Fornyet drøftelse om mellemfinansiering af "Kildebo-projektet i Soderup

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Drøftelsessag

 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærsgaard Andersen indstiller, at udvalget

 
 1. Afgiver en positiv udtalelse om mellemfinansiering af i alt 1.237.999 kr. til ”Kildebo-projektet” i Soderup til realisering af projektet, idet mellemfinansieringen sker på de betingelser, som er anført under punktet ”økonomisk konsekvenser”.

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget for Kultur og Fritid har på møde den 23.06.2014 drøftet muligheden for at yde mellemfinansiering til ”Kildebo-projektet” i Soderup. Udvalget bifaldt, at der blev ydet mellemfinansiering på 758.245 kr.

 

Efterfølgende blev sagen behandlet i hhv. økonomiudvalget og byrådet, som den 06.08.2014 godkendte at yde mellemfinansiering på 758.245 kr.

 

Den 17. oktober 2014 henvendte folkene bag Kildebo-projektet men en fornyet ansøgning om mellemfinansieringen. Der ansøges om at mellemfinansieringen øges fra 758.245 kr. til i alt 1.237.999 kr.. Der er opnået fondstilsagn svarende til dette beløb. Disse tilsagn bliver imidlertid ikke udbetalt, før projektet er udført. (Fondstilsagn er vedlagt sagen)

 

Formål med ”Kildebo-projeket”

At genskabe brugen af Soderups fælles jord og hus til glæde og gavn for byens beboere og besøgende på tværs af alder. Projektet vil skabe et samlingssted- og værested for byens indbyggere, som kan fungere som udgangspunkt for eksisterende og nye kulturelle aktiviteter i byen.

 

Indhold i ”Kildebo-projektet”

 • Omdanne haven til æblelund og indretning af opholdsstæder

 • Nedrive det eksisterende hus og genopføre et tilsvarende bindingsværkshus, som skal fungere som formidlingsstation, opbevaringsrum, mødelokale samt huse el, vand, håndvask, arbejdsbord mv.

 • Nedrivning og genopførelse af anneks med toiletfacilitet.

 • Gadekær oprenses og brinken renovers.

Det er Kultur og Fritids vurdering, at projektet understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens målsætning om at ”Skabe kreative og rekreative rum, der understøtter selv- og uorganiserede aktiviteter i både byrum og naturområder”. Dels vil foreninger på mere formel vis afholde arrangementer og aktiviteter i landsbyen, dels vil indretning af æblelund og opholdsstæder medvirke til at skab attraktive rammer for uformelle møder mellem borgere i området - herunder med mulighed for sammenkomster på tværs af generationer.

 

Samme indsats understøtter målsætningen om at udvikle nye initiativer til fremme af frivilligt arbejde, hvilket er et fokuspunkt i byrådets frivillighedsstrategi. Der er tale om et godt konkret eksempel at man også i de helt små lokalsamfund kan udvikle og løfte initiativer som understøtter frivillighed.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Mellemfinansieringen vil indebære et midlertidigt træk på kommunens kassebeholdning, da beløbet skal registreres som et kortfristet tilgodehavende.

 

Det betyder, at i det/de år hvor udlægget udbetales skal der for hvert enkelt år gives en tillægsbevilling på der svarer til udlægget, i det pågældende år.

 

Mellemfinansieringen vil være betinget af, at:

 • projektet er fuldt finansieret før det påbegyndes

 • der er udpeget en ansvarlig for projektets gennemførelse

 • der er sikkerhed for beløbets tilbagebetaling via transport/udlæg i finansieringstilsagn (LAG-midler, Lokale og Anlægsfonden, Friluftsrådet, A.P.Møller fonden)

 • mellemfinansieringen kan ikke udgøre et større beløb end tilsagnet fra LAG-midler og eksterne fonde (ej sponsormidler eller lignende)

 • der kan kun ske udbetaling i takt med afholdelse af faktiske udgifter (dokumentation fra den ansvarlige for projektets gennemførelse)

 • udbetalingerne kan kun medgå til betaling af de forudsatte anlægsudgifter

 • udbetalingerne må ikke anvendes til drift af projektet

 • der er en deadline for lånets tilbagebetaling (max. løbetid på f.eks. 2 år)

 

Ifald projektet – mod forventning - ikke fuldføres efter igangsættelsen, er der risiko en risiko for, at Holbæk Kommune ikke kan – helt eller delvis - få det det udlagte beløb retur igen.

 
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser

Relateret til arbejdet med arealoptimering ønsker Holbæk Kommune ikke at påtage sig omkostninger relateret til driften af bygningen.

 
 
 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-10-2014
Udvalget anbefaler at mellemfinansiering godkendes.
 

Sagsfremstilling
Referat

3549233e10.docx
3549230e8.pdf
3549231e9.pdf
3549236e11.docx
3746283e12.pdf
3750008e13.pdf

Bilag

Tilsagnsbrev, Landistriktspuljen
Tilsagnsbrev, NaturErhvervsstyrelsen
Tilsagnsbrev, Lokale og Anlægsfonden
Tilsagnsbrev, lokalområdernes udviklingspulje v. Holbæk kommune
Tilsagnsbrev, AP Møller Fonden
Tilsagnsbrev, Friluftsrådet.


93. Orientering om fordeling af puljen "Udstyr og rekvisitter"

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 
 1. tager orienteringen om fordelingen af puljen ”Udstyr og rekvisitter” i oktober 2014 til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget for Kultur og Fritid har afsat en pulje til udstyr og rekvisitter. Puljen bliver fordelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Der er i 2014 afsat 312.000 kr. samlet til de tre fordelinger.

 

Fordelingen sker i et administrativt nedsat udvalg, hvorefter Udvalget for Kultur og Fritid bliver orienteret om fordelingen jf. pkt. 8a, i http://holbaek.dk/media/317811/AdministrationsgrundlagKFU2014.pdf

 

Tilskuddet gives primært til udstyr og rekvisitter, der tilgodeser og fremmer de primære aktiviteter for børn og unge under 25 år, og som er nødvendige for aktivitetens udførelse.

 

Efter uddelingen i februar og juni 2014 er der 138.244 kr. tilbage i puljen til fordeling i oktober 2014.

 

Pr. 1. oktober er der indkommet 21 ansøgninger til et beløb på i alt 457.390 kr.

 

Det administrative udvalg har fordelt 138.244 kr. til 10 foreninger.

 

I vedlagte bilag er der anført begrundelse for tilskud / afslag, samt angivet evt. tilskudsbeløb.

 

Det er som udgangspunkt en betingelse for alle tilskud, at andre foreninger også kan bruge rekvisitterne / materialerne.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-10-2014
 
Tages til efterretning

Referat
Sagsfremstilling

3729367e14.pdf

Bilag

Fortegnelse - 1. oktober 2014 - over ansøgninger til udstyr og rekvisitter


94. Orientering om fordeling af puljen "Kulturelle arrangementer"

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 
 1. tager orienteringen om fordelingen af puljen ”Kulturelle Arrangementer” i oktober 2014 til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Udvalget for Kultur og Fritid har afsat en pulje til kulturelle arrangementer. Puljen bliver fordelt tre gange årligt – henholdsvis 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Der er i 2014 afsat 228.000 kr. samlet til de tre fordelinger.

 

Fordelingen sker i et administrativt nedsat udvalg, hvorefter udvalget for Kultur og Fritid bliver orienteret om fordelingen jf. pkt. 14, i http://holbaek.dk/media/317811/AdministrationsgrundlagKFU2014.pdf

 

Efter uddeling i februar og juni 2014 er der 124.526 kr. tilbage i puljen til fordeling i oktober 2014.

 

Det administrative udvalg har fordelt 43.000 kr. til 4 foreninger, ud fra de prioriteringer der tidligere er besluttet.

 

I vedlagte bilag er der anført begrundelse for tilskud / afslag, samt angivet evt. tilskudsgrundlag.  

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-10-2014
Tages til efterretning.
 
 
Udvalget opfordrer til, at der gøres mere reklame for puljen i forhold foreningslivet.
 

Referat
Sagsfremstilling

3732745e15.pdf

Bilag

Fortegnelse 1. oktober 2014 over ansøgninger til kulturelle arrangementer


95. Udvalget for Kultur og Fritid - Budgetrevision 3 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalg og byrådet

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. udvalget anbefaler, at budgetrevision 3 pr. september 2014 sendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

 2. udvalget tager opfølgning på budgetaftalen 2014-2017 til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Økonomisk overblik for Holbæk Kommune

 

Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste forklaring på, at de samlede driftsudgifter forventes at falde med ca. 60 mio. kr.

 

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

 

En stor del af det forventede mindreforbrug på driften forventes at blive overført til budget 2015. Det drejer sig om ca. 40 mio. kr.

 

Samlet set viser budgetrevision-3 flotte resultater på beskæftigelsesområdet og at der i øvrigt er styr på driften.

 

Mindreforbruget på driften er allerede disponeret til efterbetaling af beskæftigelsestilskud og overførsler i 2015.

 

I forhold til det korrigerede budget er der tale om forbedring på ca. 102 mio. kr.

 

Økonomisk overblik for Udvalget for Kultur og Fritid

 

På Udvalget for Kultur og Miljø forventes der et merforbrug på 2,6 mio.kr.

 

Byrådet har tidligere vedtaget, at der skal en effektivisering på halområdet, som er modregnet i budgetterne med 2,1 mio. kr. Denne beslutning er efterfølgende blevet annulleret. Resultatet er derfor at der søges en tillægsbevilling til dækning af de budgetterede effektiviseringer som vedrører årene 2013 og 2014. Budget reduktionen fra 2015 og frem vil ske via omlægning på andre områder.

 

Der søges om tillægsbevilling på netto 2,2 mio. kr. og omplaceringer på netto 0,4 mio. kr. i 2014.

 
 

Samlet overblik for politikområde 15

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområdet

 

Mio. kr.

Oprin-deligt Budget     2014

Korri-geret Budget   2014

Forven- tet regnskab pr. sep.

Forven-tet afvigelse pr.sep.

Om- place-ring

Forven- tet over- førsel 2014 til 2015

Tillægs- bevilling

 

A

B

C

D=C-B

E

F

G

Økonomisk ramme uden overførselsadgang

 

 

 

 

 

 

 

Politikområde 15 - Kultur og fritid

      23,5

      24,3

      24,9

0,6

0,6

0,0

0,0

I alt

      23,5

      24,3

      24,9

0,6

0,6

0,0

0,0

Økonomisk ramme med overførselsadgang

 

 

 

 

 

 

 

Politikområde 15 - Kultur og fritid

87,0

90,5

92,5

2,0

-0,2

0,0

2,2

I alt

87,0

90,5

92,5

2,0

-0,2

0,0

2,2

Projekter med overførselsadgang

 

 

 

 

 

 

 

Politikområde 15 - Kultur og fritid

0,4

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

I alt

0,4

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Total - Udvalget for Kultur og Fritid

111,0

115,3

117,9

2,6

0,4

0,0

2,2

Anm: Eventuelle differencer skyldes afrundinger

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-10-2014
Punkt 1 indstilles godkendt
Punkt 2 tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling
Referat

3751698e16.pdf
3750781e17.pdf

Bilag

BR_09_2014-60_UKF-UDV.pdf
Opfølgning på budgetaftale 2014-2017_ved BR3


96. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget tager følgende orientering til efterretning:

 
 1. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 fra FrivilligCenter Holbæk.

 2. Status for renovering af haller med midler fra halpuljen 2013.

 3. Aftale om værtsskab for TV2 Øst-løbet d. 3. maj 2015.

 4. Status på pinseevent 2015

 5. Status på museumssamarbejdet

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-10-2014
1 Orientering givet
2 Orientering givet.
3 Der kommer motionsløb til Holbæk. Løbet er forankret hos DGI og lokale løbeklubber
4 Status givet. Eventgruppen inviteres ind til næste møde i KFU
5. Der blev orienteret om det igangværende arbejde omkring økonomisk harmonisering kommunerne imellem i forhold til Museum Vestsjælland.
 

Sagsfremstilling
Referat

3734508e18.pdf
3734506e19.pdf
3735971e20.xlsx

Bilag

FrivilligCenter - Rådgivningsforløb 03-2014.pdf
FrivilligCenter - Handlingsplan 2013-2015 - Version 1.7.pdf
Status på halrenoveringsprojekter.xlsx