UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

25-08-2014 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-08-2014 17:30:00


PUNKTER

64. Godkendelse af dagsorden til møde 25. august 2014
65. Beslutning om overgangsordning for pinseevent 2015
66. Beslutning om støtte til udvekslingsprogram mellem Holbæk og Kina
67. Drøftelse af salg af ejendom - Lukket punkt
68. Drøftelse af udkast til udviklingsplan for Holbæk Bibliotek 2015-2020
69. Drøftelse med Folkeoplysningsudvalget (dialogmøde)
70. Orientering - status på renovering af Ugerløse Friluftsbad
71. Orientering om evaluering af "TV2 på Tour" 2014
72. Orientering om vedligeholdelses- og energiinvesteringer i idrætshaller udenfor Holbæk by
73. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid64. Godkendelse af dagsorden til møde 25. august 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 25. august 2014 bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-08-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling65. Beslutning om overgangsordning for pinseevent 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 
 1. afsætter 250.000 kr. til planlægning og afvikling af pinseevent 2015 fra den eksisterende eventpulje i 2015 (puljen har et samlet budget på 0,5 mio. i 2015).

 2. godkender, at denne bevilling – ifald byrådet afsætter nye midler afvikling af en årlig pinseevent på havnen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-18 – efterfølgende konverteres fra eventpuljen til denne nye budgetramme, ifald en sådan afsættes fra 2015 og frem.

 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Gennem de senere år har Holbæk Kommune arbejdet aktivt for at tiltrække, udvikle og gennemføre en række events som kan medvirke til at eksponere Holbæk Kommune overfor egne borgere såvel som for turister, potentielle tilflyttere, medarbejdere med videre.

Dels er der afviklet og understøttet enkeltstående event såsom koncerter: (Østre Anlæg) og Sportsbegivenheder: (Postdanmark-cykelløb i Ahlgade, DM i handicap triatlon). Yderligere er der arrangeret, støttet og udviklet projekter som kobler Holbæk Kommune med international kunst (Hotel Aurelia, How far away is the horizon?, Holbæk Art og fremadrettet ”kunstbroen”) og andre typer af events (f.eks. Middelalderdage).

Disse enkeltstående aktiviteter skal vi fortsat arbejde på at tiltrække og afvikle i et tæt og dynamisk samarbejde med foreninger, erhvervsliv og andre lokale aktører.


Stor tilbagevendende kulturbegivenhed


Som et supplement til de enkeltstående events har byrådet i juni 2014 vedtaget en eventstrategi. Strategien, som er udarbejdet med konsultation fra eksterne eksperter med erfaring for eventudvikling, sætte fokus på at skabe en ny stor kulturbegivehed, som kan sætte Holbæk på landkortet nationalt og ikke mindst gøre os selv endnu mere stolte af vores kommune.

Indholdsmæssigt lægger strategien op til:

1. En stedbunden kulturbegivenhed over tre dags i pinsen

2. Som foregår på Holbæk havn

3. Som hvert år har et fast overordnet tema

4. Som år for år besidder fem gennemgående formelementer

  1. Teater, dramatugi (forstået som aktiviteter, der stiler mod et kunstnerisk udtryk og som iscenesættes af virkeligheden)

  2. Det professionelle (de ypperste, kvalitative tolkninger af temaet)

  3. Det internationale (andre nationaliteters tolkning og perspektivering af temaet)

  4. Fjorden og vandet – og byen)

  5. De lokale aktører – summen af helheden (de lokale kulturaktørers ressourcer spejlet i temaet)En selvstændig begivenhedsorganisation med armslænge til Holbæk Kommune (fond)

 1. Et årligt budget på 3-4 millioner (beløbet er betinget af de indtjeningsmuligheder (eksklusivitet) som byrådet måtte beslutte at tildele fonden ifm afvikling af eventen – f.eks salg af mad og drikkevarer).

Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-18 beslutte om – og i givet fald hvilket beløb – der årligt skal afsættes til formålet. Efterfølgende skal der stiftes en fond og udpeges og ansættes personer med de rette faglige kvalifikationer.


Pinseevent i 2015 bliver et overgangsår


I 2013 og 2014 har Holbæk Kommune i samarbejde med foreninger, frivillige og andre aktører arrangeret pinseevents. I 2013 afviklede vi træskibstræffet hvor 30.000 gæster besøgte eventen. I 2014 hed arrangement ”Holbæk i Krig” med udgangspunkt i havnen og Andelslandsbyen. Her deltog 10.000 gæster.


For at kunne have en event klar til pinsen næste år (22.–24. maj 2015) er det nødvendigt allerede nu at igangsætte planlægningen. Kultur og Fritid samarbejder med en række nøglepersoner (som også har bistået med input til eventstrategien) ligesom afholdes møder med de to teatre allerede nu. Involveringen af nøglepersonerne skal sikre, at ”rammen” for 2015 eventen understøtter de langsigtede elementer i strategien således at 2015 eventen allerede nu understøtter retningen fremad. For at kunne planlægge og disponere er det allerede nu nødvendigt at frigøre midler til formålet. Midler til bistand fra eksterne nøglepersoner er allerede finansieret indenfor den budgetramme, som byrådet af afsat til formålet i 2014. Imidlertid er der behov for midler til at skabe konkret indhold.

 

Idet byrådet ikke – før budget 2015-18 er vedtaget – har afsat midler til den årlige pinseevent foreslås det derfor, vi i første omgang frigiver 250.000 kr. fra Kultur- og Fritidsområdets eksisterende ”eventpulje” (den som anvendes til de mindre enkeltstående events – cykelløb, middelalderfestivals, koncerter m.v.), men at midlerne så – ifald byrådet bevilliger et større fast beløb til events fra 2015 og frem på havnen i forbindelse med budgetvedtagen – efterfølgende konverterer forbruget fra den eksisterende eventpulje” det den fremadrettede driftsbevilling for årlig pinseevent.

 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-08-2014
 
Ad 1: Godkendt
Ad 2: Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3655883e1.docx

Bilag

Konceptbeskrivelse for 2015


66. Beslutning om støtte til udvekslingsprogram mellem Holbæk og Kina

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 
 1. Godkender ansøgning fra foreningen ”Panda Holbæk” på 50.000 kr. til brug for gennemførelses af kinesisk udvekslingsbesøg. Midlerne hentes fra puljen ”Diverse kultur- og fritidsopgaver”.

 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning fra ”Panda Holbæk”, som er en nyoprettet forening, som via sport, kultur, uddannelse og erhverv og turisme, arbejder for at bringe Holbæk til Kina og Kina til Holbæk, og derved skabe relationer mellem de to lande til gavn for den fortsatte udvikling af Holbæk.

 

Sideløbende med Panda Holbæks arbejde, arbejdes der på at etablering venskabsbyrelationer mellem Holbæk og den kinesiske by Quanzhou.

 

Konkret ansøges der om støtte på 50.000 kr. til gennemførelse af et kinesisk besøg i Holbæk Kommune i uge 39, hvor ”Panda Holbæk” står for invitationen af to u18 basket hold fra byen Quanzhou i Kina, der skal deltage i en international basket turnering på Stenhus Kostskole og Stenhus Gymnasium. ”Panda Holbæk” søger tillige om midler fra andre aktører.

 

Parallelt med tuneringen vil der blive gennemført en række spændende events i Holbæk by, herunder et Street basket- arrangement i/ved Elværket, hvor byens unge kan deltage.

 

De deltagende kinesiske hold skal selv stå for transporten til Danmark, mens Panda Holbæk står for at afholde og arrangere indkvartering og ophold for vores kinesiske gæster i uge 39. På grund af sparsomme engelsk-kundskaber vurderes privat indkvartering ikke at være muligt, men der arbejdes for at indkvartere delegationen på Skouholm ved Jyderup for 200 kr. pr. døgn. Der vil være i alt 30 gæster og der ud over skal der anvendes midler til bl.a. transport, sightseeing og streetbasket-event.

 

Det er Kultur- og Fritidssekretariatets vurdering, at udvekslingstiltag mellem unge gennem sport og kultur understøtter Kultur- og Fritidspolitikken målsætninger på flere områder. Dels i forhold til at:

 

Flere perspektiver for fremtiden

 

Arbejdet med at styrke relationen mellem Holbæk og Kina har flere perspektiver fremadrettet. Allerede nu er der stærke forbindelser mellem Stenhus Kostskole/Stenhus Gymnasium og Kina og disse relationer skal fremadrettet følges op via intensiveret samarbejde mellem parterner ift erhverv, kultur, sport m.v. Dette projekt lægger derfor op til, at Kultur og Fritid fremadrettet vil indgå aktivt i samarbejde med Panda Holbæk omkring udvikling og fremme at kulturel udveksling fremadrettet.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

De ansøgte midler på 50.000 kr. foreslås finansieret fra puljen ”Øvrige kulturelle aktiviteter”. Udbetaling af støtten sker mod dokumentation for afholdelse af udgifter relateret til opholdet i uge 39.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-08-2014
 
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3661981e2.pdf
3661979e3.pdf

Bilag

Panda projekt - ansøgning.pdf
Panda projekt - Panda Holbæk beskrivelse.pdf


67. Drøftelse af salg af ejendom - Lukket punkt

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-08-2014
 
Drøftet – Udvalget afgiver en positiv tilkendegivelse.
 
68. Drøftelse af udkast til udviklingsplan for Holbæk Bibliotek 2015-2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Drøftelsessag

 

Indstilling

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. drøfter det vedlagte udkast til udviklingsplan for Holbæk bibliotek 2015 - 2020.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet har vedtaget en kultur og fritidspolitik for Holbæk Kommune. Af politikken fremgår det, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for fremtidens bibliotek.

 

Derfor havde Kultur og Fritidsudvalget den 28. april 2014 en drøftelse om input til en kommende udviklingsplan for Holbæk bibliotek.

 

Med afsæt i de politiske drøftelser har Holbæk Bibliotek nu udarbejdet et 1. udkast til en udviklingsplan for Holbæk bibliotek 2015-2020.

 

Udviklingsplanen indeholder følgende fokusområder:

· Det fysiske bibliotek – læselyst og læsekompetencer

· Det digitale bibliotek – den digitale borger

· Biblioteket som mødested – arrangementer, aktiviteter og oplevelser

 

Videre proces

Udkastet vil blive revideret i lyset af de politiske drøftelser i udvalget den 25. august 2014. Det reviderede udkast til udviklingsplan vil efterfølgende blive forelagt udvalget med henblik på endelig godkendelse.

 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

28/4 2014: Udvalget for Kultur og Fritid, drøftelse af input til udviklingsplan

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-08-2014
 
Drøftet – på baggrund af drøftelserne fremlægges det endelige forslag til udviklingsplan på et kommende udvalgsmøde.
 

Sagsfremstilling
Referat

3653869e4.pdf
3653873e5.pdf

Bilag

Udkast til udviklingsplan 2015-2020 for Holbæk bibliotek, juli 2014
Bilag - Udkast til udviklingsplan 2015-2020, Holbæk bibliotek, juli 2014


69. Drøftelse med Folkeoplysningsudvalget (dialogmøde)

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Drøftelsessag

 
 
 
 

Indstilling

Direktør Renè Junker indstiller, at udvalget:

 
 1. afholder dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet har – som alle kommuner i landet - vedtaget en Folkeoplysningspolitik, hvortil det blandt andet er besluttet, at der nedsættes et Folkeoplysningsudvalg.

 

Det fremgår af politikken, at Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget to gange årligt skal afholde dialogmøder, hvorfor der på dette udvalgsmøde afsættes tid til dialogmøde.

 

Mødet er det første dialogmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget i 2014. Forud for mødet har Folkeoplysningsudvalget afholdt formøde tirsdag den 19. august 2014, hvorunder det er besluttet at, at medtage følgende punkter til det fælles dialogmøde:

 
 1. Generel orientering om projekter som Folkeoplysningsudvalget pt arbejder med v/ formand Dorte Mogensen.

 2. Forslag om involvering af Folkeoplysningsudvalget i administration af visse puljer.

 3. Nye svømmehaller i Holbæk Kommune – hvordan sikres, at der kommer varmtvandsbassiner.

 4. Hvordan ser KFU at Folkeoplysningsudvalget kan bidrage til ”Holbæk i Fælleskab”?

 5. Evt.

Der afsættes en time til de fælles drøftelser fra kl 16:30 – 17:30.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Link til Holbæk Kommune´s Folkeoplysningspolitik

http://holbaek.dk/politik/politikker-og-strategier/politikker/folkeoplysningspolitik/

 

Link til vedtægter for Folkeoplysningsudvalget

http://holbaek.dk/media/89623/vedtaegt-folkeoplysningudvalget.pdf

 
 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-08-2014
 
Dialogmøde afholdt.
 

Referat
Sagsfremstilling70. Orientering - status på renovering af Ugerløse Friluftsbad

Sagsgang og sagstype

Kultur- og Fritidsudvalget

Orienteringssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Rene Junker indstiller at

1. Udvalget orientereres om status på renovering af Ugerløse Friluftsbad

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Baggrund

Byrådet besluttede d. 12. marts 2014 at frigive midler til mph. at få uarbejdet et politisk beslutningsgrundlag for mulig fremtidig renovering. I forlængelse heraf har Teknologisk Institut udarbejdet en rapport herunder beskrivelse og prisoverslag for en renovering og/eller fornyelse af hhv. bassin og vandbehandlingsanlæg.

 

Teknologik Institut vurderer, at projekt med renovering og genopretning kan realiseres inden for den budgetmæssige ramme, som er afsat i budgettets overslagsår. Trafik og Ejendomme påbegynder derfor i efteråret 2014 projektering af renoveringen. Den konkrete renovering afventer vedtagelse af budgettet for 2015, og forventes at kunne gennemføres for 8 - 9 millioner jf. Teknologisk Institut.

 

Renovering

Selve renoveringen og moderniseringen af friluftsbadet omfatter i hovedtræk, nye højtliggende overløbsrender på langsiderne af bassinet og plinte ved bassingavle, ny bund i bassinet med nyt indløbssystem, nye klinker på alle overflader, nyt bassinudstyr, nyt dæk over teknikkælderen, udvidelse af teknikkælderen via fjernelse af eksisterende betonsandfiltre, nyt vandbehandlingsanlæg placeret i eksisterende teknikrum, nye kemikalieanlæg placeret i to nye kemikalierum samt ny udligningsbeholder og ny skyllevandstank placeret i jord. Ydermere vil der være behov for forbedring af personalefaciliteter med eget bad, toilet og frokost stue. Der er også et miljøkrav om lukning af en vandboring, som forefindes i teknikrum.

 

Alternative løsninger er undersøgt

Der har været flere løsninger i spil, men ovenstående løsning er den mest fordelagtige under de givne forhold. I Ugerløse er man i den situation, at bassinkonstruktionen fremtræder i en sund tilstand, hvor hele bassinkonstruktionen kan bevares. Af vandbehandlingstekniske årsager skal der etableres højtliggende overløbsrender og en ny bund med et nyt indløbssystem.

 

Stålelementer

En løsning med et nyt bassin af stålelementer giver ingen mening, idet der i Ugeløse ikke er brug for en ekstra bassinkonstruktion. Placering af et stålbassin i den eksisterende bassinkonstruktion vil ikke være billigere idet, der stadig skal etableres overløbsrender og en ny bund.

 

Foliebeklædning

Folie er et udmærket princip, som især finder anvendelse i Sydeuropa. Der vil være en besparelse ved anvendelse af folie eller malerbehandling i stedet for klinker, men herved vil der være en øget driftsudgift til udskiftning af folie hvert 15 år eller maling hvert 2 år hvorimod, klinkebeklædninger har en holdbarhed på 30 – 40 år.

 

Det bemærkes i øvrigt, at badefaciliteterne trænger til renovering. Disse vil med vedligehold kunne holde til 2018. Herefter bør badefaciliteter totalrenoveres, hvilket forventes at kunne gøres for kr. 800.000 med omklædningsskabe og lidt ombygning. Renovering af badefaciliteterne indgår ikke som del af den planlagte renovering.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-08-2014
 
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling71. Orientering om evaluering af "TV2 på Tour" 2014

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. Tager orienteringen om evalueringen af Tv2 på tour 2014 til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Den 9-10. juli 2014 var Holbæk værtsby for ”TV2 på Tour” - et cykelevent som led i TV2s dækning af årets Tour de France.

 

Den 9. juli blev der gennemført et børneløb, mens der den 10.juli blev gennemført et voksenløb. Begge løb havde start/mål ved det gamle skibsværft, hvor TV2 også havde et aktivitetsområde.

 

Holbæk Kommune havde bevilget 300.000 kr. fra vækstpuljen til gennemførelse af ”TV2 på Tour” i Holbæk.

 

Som opfølgning på ”TV2 på Tour” har Kultur og Fritid udarbejdet en evaluering, som er vedlagt.

 

Evalueringen konkluderer bl.a.:

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Byrådsbeslutning den 09.04.2014 om bevilling af midler til TV2 på Tour 2014

 
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-08-2014
 
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling

3651048e6.pdf

Bilag

Evaluering af TV2 på Tour 2014


72. Orientering om vedligeholdelses- og energiinvesteringer i idrætshaller udenfor Holbæk by

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør Rene Junker indstiller, at:

 1. Udvalget tager orienteringen vedrørende Vedligeholdelses- og energiinvesteringer i idrætshaller udenfor Holbæk by til efterretning 

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Baggrund

I 2012 blev der udarbejdet en rapport omhandlende vedligeholdelses- og energiinvesteringer i haller og bygninger til sportsfaciliteter i Holbæk by. I første halvår af 2014 er der udarbejdet en supplerende rapport, som omhandler øvrige idrætshaller beliggende udenfor Holbæk By samt hallen på seminaret. Den supplerende rapport behandler såvel kommunale, selvadministrerende og selvejende haller.

 

Status på hallerne primært uden for Holbæk by

Herunder er foretaget en karaktergivning af hallernes vedligeholdelsestilstand på baggrund af den kategorisering som anvendes generelt i forbindelse med arealoptimering. Karakterren er et udtryk for en samlet vurdering af bygningens vedligeholdelsesstand.

 

Karakter og beskrivelse

1

Perfekt stand - Nybyggeri eller gennemrenoveret ejendom. Energi – og vedligeholdelsesmæssigt i top.

2

Over middel stand - Mindre efterslæb på vedligeholdelse eller mindre manglende energiforanstaltninger.

3

Middel stand - Ejendom i rimelig stand. Der bør prioriteres vedligeholdelsesprojekter og/eller energioptimering inden for en kortere årrække.

4

Under middel stand - Der bør igangsættes renoveringsprojekt og/eller energioptimering snarest. Uden renovering er der væsentlig risiko for, at ejendommen inden for en kortere periode vil forfalde til en ejendom med vedligeholdelseskarakter 5.

5

Anbefales nedrevet - Ejendom bør nedrives, med mindre bevaringsværdi eller andre særlige forhold er gældende.

 

I erkendelse af at der er efterslæb på vedligehold af en del af hallerne er der yderligere foretaget en prissætning af de tiltag, der er nødvendige for at bringe hallerne op på et forsvarligt vedligeholdelsesmæssigt niveau.

 

Haller

Karakter

Vedligehold til tidssvarende god stand – genopretning (I 1.000 kr.)

Samlet investering i vedligehold og energi – tidssvarende niveau (I 1.000 kr.)

De kommunale haller

 

 

 

Bjergmarkshallen

3

2.292

2.391

Gislinge hallen

3

1.745

2.229

Kundby hallen

3

217

430

Seminariet

2

241

241

Undløse hallen

2

716

2.306

Nr. Jernløse

4

1.924

2.224

Selvadministrerende, kommunale haller 

 

 

 

Tuse Næs hallerne

3

884

2.085

Vipperød hallen

4

4.089

5.018

Tuse hallen

3

5.955

6.783

Selvejende haller

 

 

 

Hagested hallen

4

2.181

2.451

Jyderup hallen

2/3

1.217

1.642

Knabstrup hallen

4

1.930

2.403

St. Merløse fritidscenter

4

403

783

Mørkøv hallen

4

3.270

4.150

Orø hallen

2

416

1.024

Svinninge hallen

4

5.927

6.542

Stestrup Fritidsgård

4

1.512

1.683

Tølløse hallen

3

1.923

2.173

I alt

 

36.839

46.557

 

 

 

 

Samlet vedligeholdelsesefterslæb på haller med karakter 4

21.236

25.254

 
 

Vedligeholdelsesmæssigt efterslæb

Aktiviteter af vedligeholdelses- og energimæssig karakter er i rapporten prissat til udførelse inden for en 3-årig periode (2014-2016) Derved matcher tallene i rapporten den tidligere rapport for haller og bygninger til sportsfaciliteter i Holbæk by.

 

Der er registreret vedligeholdelsesopgaver (anlæg) for ca. 36,8 mio. kr. og mulighed for energiinvesteringer på ca. 9,7 mio. kr. til klimaskærm og tekniske installationer, som vil reducere de årlige energiudgifter med ca. 0,6 mio. kr. Altså en samlet investering på knap 46,5 mio.kr. Alle registreringer, såvel afsluttede som igangsatte og ikke planlagte aktiviteter er medregnet i rapporten.

 

Udarbejdelsen af energimærkerne startede i efteråret 2009 og i den takt de blev færdige påbegyndte kommunen at optage energilån til udførelse af energirenovering. Med udgangspunkt i energimærket blev de investeringer der havde den korteste tilbagebetalingstid iværksat først. Derfor er der i dag kun en mindre mulighed for energirenoveringer tilbage.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-08-2014
 
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling73. Orientering til Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Direktør René Junker indstiller, at udvalget tager følgende orientering til efterretning:

 1. Program for udvalgets besøg i september

 2. Plan for driftsoptimeringer i 2015/2016

 3. Brev til Kulturministeren fra Kulturregion Midt/Vestsjælland

 4. Retningslinjer for vedligehold af haller

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-08-2014
 
Taget til efterretning – dog under punkt 4: Retningslinjer for vedligehold af haller genskrives den konkrete ansvarsfordeling mellem hallerne og center for ejendom for en klar præcisering af, at udgifter til serviceaftaler betales af center for ejendoms budget. Retningslinjerne forelægges udvalget på næste møde.
 
 

Sagsfremstilling
Referat

3664161e7.pdf
3664152e8.pdf
3664662e9.pdf
3664658e10.pdf

Bilag

Brev fra kulturministeren om nyt koncept for kulturaftaler
Svar fra Kulturregion Midt/Vestsjælland om tilbagemelding på nyt koncept for kulturaftaler
Info til selvejende og selvadministrerende haller - 12. august 2014.PDF
Info til kommunale haller 12 august 2014..PDF