UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

Byrådssalen

STARTTIDSPUNKT

13-12-2017 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

13-12-2017 22:00:00


PUNKTER

268. Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet d. 13. december 2017
269. Beslutning om legalitetsgodkendelse af FORS' takster på vand, spildevand og varme268. Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet d. 13. december 2017

Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet d. 13. december 2017

Sagsgang og sagstype
Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
  1. tillægsdagsordenen til mødet den 13. december 2017 godkendes

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.
269. Beslutning om legalitetsgodkendelse af FORS' takster på vand, spildevand og varme

Beslutning om legalitetsgodkendelse af FORS' takster på vand, spildevand og varme

Sagsgang og sagstype
Byrådet
Beslutningssag

 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. takster vedrørende vand og spildevand legalitetsgodkendes
  2. takster for affald godkendes
  3. orientering om takster for varme tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Sagen er grundet en beklagelig ekspeditionsfejl udsendt efter udløbet af fristen i § 8, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse for udsendelse af dagsordener, og sagen har af samme grund ikke været behandlet i Økonomiudvalget. Sagen kan imidlertid ikke udsættes, da taksterne på forsyningsområdet i 2018 skal være endeligt godkendt for affaldsområdets vedkommende og legalitetsgodkendt for spildevands- og vandområdets vedkommende inden årets udgang.
 
Bestyrelserne for Fors Vand Holbæk A/S, Fors Spildevand Holbæk A/S, Fors Affald Holbæk A/S, Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S og Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S har fremsendt takster for 2018.
 
Byrådet skal godkende, at de fastsatte takster vedrørende vand- og spildevand opfylder gældende lovgivning, herunder at de fastlagte indtægtsrammer er overholdt (legalitetsgodkendelse)
 
Taksten for fjernvarme skal anmeldes til Energitilsynet og forelægges byrådet til orientering.
 
Byrådet skal endeligt godkende priserne for affald.
 
Bestyrelserne for Fors Vand Holbæk A/S, Fors Spildevand Holbæk A/S, Fors Affald Holbæk A/S, Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S og Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S har på deres møde den 30. oktober 2017 besluttet at vedtage følgende takster, som forelægges byrådet.
 
Spildevand:
Der henvises til vedlagte prisblad for prisoverblik.
Afgørelse om indtægtsramme er udsendt fra Forsyningssekretariatet 13. oktober 2017. Indtægtsrammen udgør 138,6 millioner kr. excl. afgifter, og den vedtagne takst overholder indtægtsrammen.
 
Vand:
Der henvises til vedlagte prisblad for prisoverblik.
Statusmeddelelse om indtægtsramme er udsendt fra Forsyningssekretariatet 13. oktober 2017. Indtægtsrammen udgør 12,6 millioner kr. excl. afgifter i 2018 og 11,3 millioner kr. i 2019, og den vedtagne takst overholder således indtægtsrammen, da denne gælder for en toårig periode.
 
Byrådet skal godkende priserne for vand og spildevand ud fra en legalitetskontrol (vandsektorlovens kapitel 3) og i henhold til vandforsyningslovens § 53, betalingslovens § 3.
 
Legalitetsgodkendelse indebærer, at kommunen skal sikre, at taksterne er i overensstemmelse med ”hvile i sig selv”- princippet og overholder Forsyningssekretariatets udmeldte prislofter for 2018. Efter gældende lovgivning skal økonomien i vand- og spildevandsforsyningen hvile i sig selv. Dette betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække.
 
Forvaltningen har gennemgået taksterne og kan bekræfte, at gældende lovgivning og fastsatte indtægtsrammer er overholdt.
 
Fjernvarme:
Der henvises til vedlagte prisblad for prisoverblik.
Taksterne for fjernvarme anmeldes til Energitilsynet.
Den variable takst for fjernvarme for Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S er på 568,52 kr. pr. mwh og for Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S er den variable pris 555,62 kr. pr. mwh
 
Taksterne oplyses alene til orientering for byrådet.
 
Affald:
For affald fastsættes grundgebyret for helårsboliger til 1.120,91 kr. ex. moms. For erhvervskunder indføres betaling pr. besøg i stedet for den tidligere abonnementsordning
Der henvises i øvrigt til vedlagte prisblad for prisoverblik.
 
Priserne for affald skal godkendes af byrådet i henhold til affaldsbekendtgørelsens kapitel 8.
 
De fremlagte prisers betydning for borgerne i kommunen:
De fremlagte priser medfører følgende ændringer i den samlede pris, som en standardhusstand i kommunen betaler for Fors A/S ydelser:
 
Affald:
Affaldsgebyrerne er uændrede, hvilket betyder en årlig omkostning på 2.262 kr.
 
Spildevand:
Prisen ved Fors Spildevand Holbæk A/S forhøjes med et beløb svarende til 682 kr. om året for en husstand med et forbrug på 100 m3. Prisstigningen sker for i videst muligt omfang at for at skabe økonomisk råderum til fremtidige anlægsinvesteringer og for at skabe øget robusthed i selskabet.
 
En husstand i Holbæk Kommune vil i 2018 med de fremlagte priser betale 4.719 kr. i spildevandsafgift.
 
Vand:
Fors Vand Holbæk A/S sænker prisen. Det sker for at overholde indtægtsrammen fastlagt af forsyningssekretariatet. Det svarer til 27 kr. om året for en husstand.
 
En husstand i Holbæk Kommune vil i 2018 med de fremlagte priser betale 1.912 kr. for vand.
 
Den samlede regning for levering og afledning af vand vil i 2018 lyde på 6.631 kr. – samlet set en stigning på 657 kr. for en husstand, svarende til 11 %.
 
Varme:
Fors Varme Jyderup A/S har igen i 2017 oplevet en reduceret naturgaspris. Der er således opkrævet for meget hos kunderne. Oplægget er, at der sker en tilbagebetaling for 2017 med årsafregningen og at 2018 prisen fastholdes uændret.
 
Det medfører en varmepris for kunderne i Jyderup på 16.868 kr.
 
Fors Varme St. Merløse A/S hæver prisen med 3 %, hvilket betyder en øget udgift for den enkelte husstand på 493 kr. om året. Prisstigningen skylds behov for renovering af ledningsnettet.
 
Det medfører en varmepris for kunderne i St. Merløse på 17.569 kr.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.


caseno16-52223_#4385234_v1_prisblad- fors spildevand holbæk as.pdf
caseno16-52223_#4385233_v1_prisblad- fors vand holbæk as.pdf
caseno16-52223_#4385232_v1_prisblad- fors varme holbæk jyderup as.pdf
caseno16-52223_#4385227_v1_prisblad- fors varme holbæk st merløse as.pdf
caseno16-52223_#4385236_v1_prisblad- fors affald holbæk as- erhvervsaffald.pdf
caseno16-52223_#4385235_v1_prisblad- fors affald holbæk as- husholdning.pdf
caseno16-52223_#4385237_v1_prisblad- fors as.pdf

Bilag

Prisblad- Fors Spildevand Holbæk AS
Prisblad- Fors Vand Holbæk AS
Prisblad- Fors Varme Holbæk Jyderup AS
Prisblad- Fors Varme Holbæk St Merløse AS
Prisblad- Fors Affald Holbæk AS- Erhvervsaffald
Prisblad- Fors Affald Holbæk AS- Husholdning
Prisblad- Fors AS