UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen

STARTTIDSPUNKT

13-12-2017 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

13-12-2017 22:00:00


PUNKTER

224. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 13. december 2017
225. Initiativsag fra Søren Harboe Rasmussen og Willy Lisby (V) - beslutning om vedståelse af tilsagn
226. Beslutning om indsigelse mod indskrænkninger i Natura 2000-arealer
227. Beslutning om budgetrevision 4 2017
228. Beslutning om anlægsbevilling til renovering af taget på Svinningehallen
229. Beslutning om fordeling af 20 mio. kr. til flere medarbejdere på småbørnsområdet
230. Beslutning om udmøntning af budgetreduktioner - Udvalget Uddannelse og Job
231. Beslutning om etablering af integrationsråd fra 2018
232. Beslutning om etablering af et udsatteråd
233. Beslutning om sekretariatsbetjening og budgetter til Integrationsråd, Udsatteråd, Handicapråd samt Ældreråd
234. Godkendelse af beskæftigelsesplan 2018
235. Godkendelse af Uddannelsesplan 2018
236. Beslutning om endelig vedtagelse af naturpolitik for Holbæk Kommune
237. Beslutning om Holbæk Kommunes deltagelse i det fælles rekreative cykelruteprojekt "Istidsruten"
238. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.83 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 37 for Boliger ved L.C. Worsøesvej
239. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1.51 og kommuneplantillæg nr. 36 for byudvikling ved Smedelundsgade
240. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 12.06 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 29 om dagligvarebutik i Mørkøv
241. Principbeslutning om ekspropriation til vejanlæg
242. Beslutning - Godkendelse af Vejledning om råden over vejarealer
243. Beslutning om byggesagsgebyr for 2018
244. Beslutning om bevilling til etablering af p-pladser på Havnevej i Holbæk
245. Beslutning om gratis færgeoverfart for børn til og fra Orø
246. Beslutning om omprioritering af midler til vejafvandingsforanstaltninger i Hjertebjærgparken
247. Beslutning om Økonomistyring i 2018
248. Beslutning om vedtagelse af takster på det specialiserede område - Aktiv hele Livet
249. Budgetaftale 2018 og politikområde 14
250. Godkendelse af Holbæk Kommunes låneoptagelse
251. Godkendelse af låneoptaglse til OPP Tølløse
252. Beslutning - Udmøntning af rammereduktion på 39,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2018-2021
253. Beslutning om frigivelse af bevilling til færdiggørelse af byggemodning på Auroravej og Kejserkåbevej i Holbæk
254. Godkende lånoptagelse og kommunegaranti i Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 122 Lersøparken, Vipperød
255. Beslutning: Tilsagn til opførelse af 100 almene familieboliger på L. C. Worsøesvej, Holbæk
256. Beslutning - Godkendelse af helhedsplan og udbud for Holbæk Have
257. Beslutning om igangsættelse af handleplan for udviklingsprojekter i Jyderup
258. Beslutning: Tilsagn til opførelse af 54 almene familieboliger i Slotshaven, Holbæk
259. Beslutning om anlægsbevilling til Jernbanevej 6 - Energirenovering
260. Beslutning om proces for dannelse af budget 2019-2022
261. Beslutning om dispensation fra lugtkrav - Sokhøjvej 16, 4300 Holbæk
262. Beslutning om bestilling af maleri af den afgående Borgmester
263. Beslutning om placering af dagligvarebutik i Ugerløse og igangsættelse af lokalplan
264. Lukket punkt
265. Lukket punkt
266. Lukket punkt
267. Lukket punkt224. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 13. december 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 13. december 2017

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. dagsordenen til mødet den 13. december 2017 godkendes

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.
225. Initiativsag fra Søren Harboe Rasmussen og Willy Lisby (V) - beslutning om vedståelse af tilsagn

Initiativsag fra Søren Harboe Rasmussen og Willy Lisby (V) - beslutning om vedståelse af tilsagn

Indstilling
Venstre indstiller, at:
 1. Byrådet vedkender og overholder aftalen indgået med Odsherred Kommune og den selvejende institution NVPRO/Campus, som blev enstemmigt vedtaget under punkt 129 på Byrådsmøde 21. juni 2017.

Beskrivelse af sagen
Aftalen indebærer betaling af ekstratilskud på kr. 478.127,- (i 2017-kroner).
 
Økonomiske konsekvenser
Idet tilskuddet blev fjernet i forbindelse med vedtagelse af 2018 budgettet, tages beløbet fra bufferpuljen på 20 mkr..

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.
 
Christina K. Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.
226. Beslutning om indsigelse mod indskrænkninger i Natura 2000-arealer

Beslutning om indsigelse mod indskrænkninger i Natura 2000-arealer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Holbæk Kommune gør indsigelse mod statslige ændringer i arealudpegningen af Natura 2000 område N 156 St. Åmose, Skarresø og Bregninge Å, således at der ikke sker indskrænkninger i Natura 2000 området langs Åmose Å.

Beskrivelse af sagen
Baggrunden for forslaget om at reducere det udpegede areal er regeringens Naturpakke, maj 2016, hvor det er aftalt at undersøge muligheden for at mindske andelen af intensive jordbrugsarealer og byarealer i Natura 2000 områder, og eventuelt udvide på arealer med mere værdifuld natur, hvor det kan gavne de beskyttede naturtyper/-arter (udpegningsgrundlaget).
 
Med dette udgangspunkt har Miljøstyrelsen foreslået kraftige reduktioner i Natura 2000 området i Store Åmose. I alt foreslås ca. 100 ha udtaget af udpegningen og ca. 3 ha tilføjet. Udtagningen er især begrundet med, at det drejer sig om intensive landbrugsarealer, samt at der bør ske en tilpasning til naturlige skel i området.
 
De foreslåede ændringer vil betyde, at grænsen for Natura 2000 området på længere strækninger kommer helt ned til Åmose Å. Den tørre del af Natura 2000 området er således helt fjernet. Administrationen vurderer, at dette kan forringe levevilkårene for odderen, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området, idet det er vigtigt for denne art, at de ånære områder så vidt muligt henligger i naturtilstand og med en begrænset aktivitet.
 
Administrationen anbefaler derfor, at der ikke sker indskrænkninger i Natura 2000 området langs Åmose Å. Hvis man ønsker, at Natura 2000 områdets afgrænsning skal følge naturlige grænser i landskabet, bør der i stedet ske udvidelser.
 
Fordele og ulemper for lodsejerne:
Kommunen har besigtiget området og kan konstatere, at flere af de udtagne områder ikke er intensivt dyrkede. Flere af lodsejerne i området har gennem de senere år omlagt til mere naturnær drift med græsning og naturgenopretning, og pt. arbejder kommunen og Naturstyrelsen sammen med en række lodsejere på at genskabe et vådområde ved Store Lyng syd for Undløse. Et sådant projekt kan kun opnå støtte, fordi det ligger i et Natura 2000 område. Ved at indskrænke dette, begrænses således også muligheden for at opnå støtte til lignende projekter.
 
For de intensivt dyrkede arealers vedkommende gælder det, at de kan fortsætte med den nuværende drift, hvad enten arealerne ligger indenfor Natura 2000 området eller udenfor. Kun hvis der skal ske væsentlige ændringer i anvendelsen af et område, der ligger indenfor et Natura 2000 område, kan dette kræve, at kommunen foretager en vurdering af mulige konsekvenser for de arter, der er beskyttet (udpegningsgrundlaget). Området er dog i forvejen pålagt en række restriktioner, bl.a. arkæologiske interesser og åbeskyttelseslinje.

Økonomiske konsekvenser
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Lovgrundlag – link
Natura 2000 udpegningen er sket i henhold til Habitatdirektivet, Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.


caseno17-42078_#4328433_v1_orientering om høring til kommunalbestyrelsesmedlemmer.pdf.pdf
caseno17-42078_#4357609_v1_kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf.pdf

Bilag

Orientering om høring til kommunalbestyrelsesmedlemmer.pdf
kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf


227. Beslutning om budgetrevision 4 2017

Beslutning om budgetrevision 4 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget ”Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget  for Klima og Miljø, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb godkendes
 2. der frigives anlægsbevillinger på 15 mio. kr.
 3. budgetrevision 4 godkendes

 

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Byrådet har tidligere på året behandlet budgetrevision 1, 2 og 3 samt halvårsregnskabet, og er ved temamøder og Budgetcamp blevet orienteret om status for driftsøkonomien. Denne sag vedrører budgetrevision 4.
 
Til sagen er i bilag 1 en oversigt over de omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb administrationen anbefaler byrådet at godkende. Der indstilles tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. til kassen vedrørende skatter, og tillægsbevilling fra kassen på 15 mio. kr. vedrørende teknisk håndtering af anlægsbevilling givet af byrådet 11. oktober 2017. De øvrige tillægsbevillinger, som indstilles, går i 0, fordi de indstilles flyttet mellem politikområder.
 
I bilag 2 er en samlet beskrivelse af budgetrevision 4. I bilagene 3-13 er budgetrevision 4 beskrevet for hvert udvalg. I bilag 14 er en liste over anlægsprojekter. I bilag 15 er en oversigt over grunde og ejendomme, der er solgt henholdsvis er til salg.
 
Herunder er et resumé af budgetrevision 4. For uddybning af sagsfremstillingen henvises til bilag 2-13.
 
Forventet årsresultat
Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
 
Det er flere faktorer, der skaber forventningerne til overskuddet:
 
I tabellen herunder fremgår oprindeligt budget 2017, korrigeret budget 2017, forventet regnskab ved budgetrevision 3 2017, forventet regnskab ved budgetrevision 4 2017 samt forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab ved budgetrevision 4. I tabellen er beløbene afrundet. Det giver nogle steder afvigelse mellem summen i tabellen, og det beløb man får, hvis man selv lægger tallene sammen.
 
Mio. kr.
Oprindeligt budget 2017
Korrigeret budget 2017
Forventet regnskab 2017 BR3
Forventet regnskab 2017 BR4
Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2017 BR4
Indtægter
-4.211,7
-4.193,0
-4.196,0
-4.196,0
-3,0
Driftsudgifter
3.959,9
3.970,4
3.974,7
3.956,1
-14,3
Renter
16,2
16,2
16,2
16,2
0
Resultat af primær drift
-235,6
-206,4
-205,0
-223,7
-17,3
Anlæg
134,7
283,4
118,4
108,2
-175,3
Forsyning i alt
-
-
-
-
-
Resultat
-100,9
77,0
-86,7
-115,5
-192,6
Finansiering i alt
109,3
54,6
57,7
56,6
2,1
Resultat i alt
8,4
131,6
-28,9
-58,9
-190,5
Kasseopbygning
-8,4
-131,6
28,9
58,9
190,5
Note: Korrigeret budget er sammensat af oprindeligt budget + overførsler mellem årene + øvrige tillægsbevillinger vedtaget i byrådet + barselsudligningsordning.
 
Forventningen til overskud for kommunens samlede økonomi ved budgetrevision 4 er 58,9 mio. kr. mod 28,9 mio. kr. ved budgetrevision 3. Forventningen om et bedre resultat i 2017 påvirker forventningen til udvikling i likviditeten for 2017, som nu forventes at udgøre ca. 79 mio. kr. ultimo 2017 mod omkring 65 mio. kr. ved budgetrevision 3. Det betyder, at gennemsnitslikviditeten i Holbæk Kommune ultimo 2017 forventes at overstige 1.000 kr. pr. indbygger, jævnfør Økonomi- og Indenrigsministeriets måltal for likviditeten pr. indbygger. For likviditetsudviklingen i 2018 vil det forbedrede resultat i 2017 betyde, at kommunens gennemsnitslikviditet rammer 100 mio. kr. på et tidligere tidspunkt end forudsat ved vedtagelsen af budget 2018-2021.
 
Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget
På indtægtssiden forventes en forbedring i forhold til korrigeret budget på 3 mio. kr. Det dækker over, at det forventes, at der skal tilbagebetales ca. 3 mio. kr. mindre til borgerne vedrørende grundskyld.
 
Driftsudgifterne forventes samlet set at ligge 14,3 mio. kr. under korrigeret budget. Det forventes, at der overføres et mindreforbrug på 32,4 mio. kr. til 2018, og at der er merforbrug i 2017 på 18,1 mio. kr.
 
Anlægsudgifterne er 175,3 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Det skyldes, at byrådet ved budgetrevision 1 og 2, af hensyn til kommunens likviditet, har besluttet, at der alene kan gennemføres anlægsinvesteringer for 134,7 mio. kr. i 2017. Det blev også besluttet, at anlægsinvesteringer udover de 134,7 mio. kr. skal finansieres af salgsindtægter. Salgsindtægterne skal også dække manglende bygherrebidrag grundet hurtig opbremsning i anlægsprojekter.
 
Af nedenstående tabel ses, at der kun er en meget lille afvigelse fra anlægsbudgettet på 134,7 mio. kr. til den forventede nettoudgift til anlæg i 2017.
 
Anlægsudgifter i 2017
180,1 mio. kr.
Provenu fra salg af ejendomme og arealer
-46,3 mio. kr.
Lånefinansierede projekter
-5,6 mio. kr.
Udgifter som følge af manglende bygherrebidrag*
7,0 mio. kr.
 
 
Anlægsudgifter netto
135,2 mio. kr.
*Bygherrebidraget udgør op til 8 pct. af anlægsudgifterne. Bygherrebidraget finansierer de projektstyringsudgifter Holbæk Kommune har, når vi bygger anlæg.
 
Vores samlede forbrug i 2017 på anlæg forventes at blive 108,2 mio. kr. netto, hvoraf en del af salgsprovenuet allerede er disponeret i 2018 og 2019. Det ændrer dog ikke på forbruget i indeværende år.
 
Finansiering er samlet set justeret med 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette er sammensat af et mindre låneoptag og en overførsel af indskud i landsbyggefonden vedrørende etape 2 af Vølunden til 2018.
 
Udvikling siden budgetrevision 3
De vigtigste ændringer siden budgetrevision 3 vedrører drift og anlæg.
 
Der er forventning om lavere udgifter på driften på alle udvalgsområder:
 
Forbedringen på anlæg vedrører både øgede salgsindtægter, lavere udgifter til igangværende anlægsprojekter og en teknisk regulering mellem drift og anlæg.
 
Betydning for budget 2018
Herunder er for hvert udvalg en kort beskrivelse af, hvilken betydning det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i 2017 får for budgetoverholdelse i 2018.
 
Økonomiudvalget
Budgettet og aktivitetsniveauet i 2017 holder. Det vil derfor ikke skabe nye udfordringer på området i 2018.
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
Forbrugsmønsteret for 2017 viser, at flere af skolerne ikke i tilstrækkelig grad har fået tilpasset forbrugs- og aktivitetsniveauet i indeværende år, og at de derfor går ind i 2018 med et for højt aktivitetsniveau i forhold til 2018 budgettet. Området hjælpes dog af, at en række af de handleplaner, der er iværksat i 2017, får fuld effekt i 2018. Der bliver dog fortsat brug for en meget stram styring af skolernes forbrug i forhold til budgetoverholdelsen. I forbindelse med bevillingsberigtigelse ved budgetrevision 4 har koncerndirektionen indstillet at skolerne gives de bedste muligheder for at overholde budget 2018. Se endvidere afsnit om bevillingsberigtigelse længere nede i sagen.
 
De fire dagtilbudsområder samt den selvejende institution Dragebakken har formået at holde deres budget i 2017, hvilket betyder at forbrugs- og aktivitetsniveauet er tilpasset budgettet. I 2018 stiger budgettet for almene dagtilbud, hvorfor der ikke forventes udfordringer med budgetimplementering i 2018 på dette område.
 
Området for ”Børn med særlige behov” har igennem 2017 haft succes med at nedbringe forbrugs- og aktivitetsniveauet. I 2018 er der besluttet yderligere reduktioner på dette område – og det betyder, at der fortsat skal være et betydeligt fokus på styring af økonomi og aktiviteter i forbindelse med implementeringen af budget 2018. 
 
Udvalget ”Uddannelse og Job”
Budgetforudsætninger for 2018 på beskæftigelsesområdet er udfordret, da antallet af borgere på forsørgelse og varighed ikke falder i den hastighed som forventet. Nedbringes niveauet ikke yderligere er den økonomiske årsvirkningen i 2018 23,8 mio. kr. i merforbrug. Den største udfordring er på A-dagpenge, hvor antallet af borgere er langt højere end forudsat i budgetforudsætningerne for 2018.
 
For at sikre budgetoverholdelse i 2018 vedrørende Særlig Tilrettelagt Uddannelse og beskæftigelsesindsatsen for unge under 30 år er der handlingsplaner under udarbejdelse, som skal sikre tilpasning til rammen i budget 2018.
 
På de øvrige politikområder vil det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i 2017 ikke påvirke implementering af budget 2018.
 
Udvalget ”Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg”
Samlet set balancerer forventet forbrug med budgettet i 2017, og på de fleste områder er udgangspunktet for budgetforslag 2018-2021 uændret på baggrund af den viden, der er ved budgetrevision 4 om forbruget i 2017.
 
Der ses dog udfordringer på Voksen handicap- og psykiatriområdet. Et faldende forbrug i slutningen af 2017 skal sikre, at budgetreduktionen i budget 2018 kan realiseres. Forbrugsreduktionen i 2017 ses ikke endnu, hvilket vil vanskeliggøre overholdelsen af budget 2018.
 
Udvalget for Klima og Miljø
Det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i 2017 vil ikke påvirke implementering af budget 2018.
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
Det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i 2017 vil ikke påvirke implementering af budget 2018.
 
Bevillingsberigtigelse ved budgetrevision 4
Jævnfør Holbæk Kommunes kasse- og regnskabsregulativ bilag 8.1 skal der ved årets sidste budgetrevision laves bevillingsberigtigelse. Det vil sige, at der gives tillægsbevillinger, så der opstår balance imellem forventet forbrug og bevilget budget.
 
Der indstilles dog ikke tillægsbevillinger, som skal finansieres af kassen – jævnfør Holbæk Kommunes 3. styringsprincip.
 
Koncerndirektionen iværksatte i forbindelse med budgetrevision 1 tiltagene indkøb og ansættelse med omtanke samt reduktion af sygedagpengerefusionerne til afdelingerne. Der blev samlet 50 mio. kr. til dækning af det forventede merforbrug. Ved budgetrevision 4 skal de 50 mio. kr. fordeles i forbindelse med bevillingsberigtigelse.
 
De 50 mio. kr. gives til udvalg, der har merforbrug samlet set for alle egne politikområder. Ved budgetrevision 4 er det Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og Udvalget ”Uddannelse og Job”.
 
De to udvalg har ved budgetrevision 4 samlet set et forventet merforbrug på 61,7 mio. kr.  24% af merforbruget vedrører Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, og 76% af merforbruget vedrører Udvalget ”Uddannelse og Job”. Fordelingen af de 50 mio. kr. mellem de to udvalg bliver derfor 12,2 mio. kr. til Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og 37,8 mio. kr. for Udvalget ”Uddannelse og Job”.
 
Beløbene på henholdsvis 12,2 mio. kr. og 37,8 mio. kr. dækker merforbrug inden for de to udvalg ud fra følgende prioritering:
a) Merforbrug uden overførselsadgang på det specialiserede socialområde
b) Merforbrug uden overførselsadgang på beskæftigelsesområdet
c) Merforbrug med overførselsadgang på det specialiserede socialområde
d) Merforbrug med overførselsadgang på skoleområdet
 
Koncerndirektionen har med indstilling om denne prioritering lagt op til at give skolerne de bedste muligheder for at overholde budget 2018. Derved afviges der fra overførselsreglen om, at skoleområdet skal overføre det fulde merforbrug mellem årene. Skoleområdet bliver bedre stillet i 2018 i forhold til at overholde budget 2018, fordi der skal findes reduktioner for 11, 4 mio. kr. mindre, end hvis overførselsreglerne fastholdes.
 
Tillægsbevillingerne, som vedrører fordelingen af de 50 mio. kr. fremgår af bilag 1 sammen med de øvrige omplaceringer og tillægsbevillinger, der indstilles godkendt ved budgetrevision 4.
 
Med baggrund af ovenstående prioritering fordeles de 50 mio. kr. som vist i nedenstående tabel.
Mio. kr.
Uden overførselsadgang
Med overførselsadgang
I alt
Specialiseret
Øvrige
Specialiseret
Øvrige
Læring og Trivsel
0,3
0,5
 
11,4
12,2
 
 
 
 
 
 
Uddannelse og Job
3,1
34,7
 
 
37,8
 
 
 
 
 
 
I alt
3,4
35,2
 
11,4
50,0
 
 
Afsættelse af rådighedsbeløb og frigivelse af anlægsbevilling
D. 11. oktober 2017 bevilgede byrådet 15 mio. kr. til anlægsprojekter i 2017. Bevillingen håndteres teknisk ved budgetrevision 4 ved godkendelse af omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb ved budgetrevision 4 samt ved godkendelse af frigivelse af anlægsbevilling på 15 mio. kr. Det forudsættes – i lighed med forudsætningen ved vedtaget budget 2017 -  at de 15 mio. kr. først bruges i 2018. Omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb fremgår af bilag 1.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 27-11-2017
Indstilles godkendt for så vidt gælder udvalgets ansvarsområde (som beskrevet i bilag 10 og 11).

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 29-11-2017
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 28-11-2017
 
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets område.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 27-11-2017
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Ad 1: Godkendt. For stemte 27 (A, Ø, C, B, O og V). Imod stemte 2 (I).
 
Ad 2: Godkendt. For stemte 27 (A, Ø, C, B, O og V). Imod stemte 2 (I).
 
Ad 3: Godkendt.


caseno17-1642_#4369743_v1_bilag 1-omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369744_v1_bilag 2 - samlet oversigt - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369745_v1_bilag 3 - økonomiudvalget - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369746_v1_bilag 4 - læring og trivsel - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369747_v1_bilag 5 - læring og trivsel - bilagstabeller pris x mængde br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369748_v1_bilag 6 - uddannelse og job - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369749_v1_bilag 7 - udannelse og job - bilagstabeller pris x mængde br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369734_v1_bilag 8 - uddannelse og job - uddannelse til alle unge - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369736_v1_bilag 9 - uddannelse og job - alle kan bidrage - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369737_v1_bilag 10 - aktiv hele livet - sundhed og omsorg - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369738_v1_bilag 11 - aktiv hele livet - sundhed og omsorg - bilagstabeller pris x mængde br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369739_v1_bilag 12 - klima og miljø - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369740_v1_bilag 13 - kultur, fritid og fællesskab - br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369741_v1_bilag 14 - liste over anlægsprojekter br4 2017.pdf.pdf
caseno17-1642_#4369742_v1_bilag 15 - oversigt over grunde og ejendomme.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1-omplaceringer, tillægsbevillinger og rådighedsbeløb BR4 2017.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt - BR4 2017.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget - BR4 2017.pdf
Bilag 4 - Læring og Trivsel - BR4 2017.pdf
Bilag 5 - Læring og Trivsel - Bilagstabeller pris x mængde BR4 2017.pdf
Bilag 6 - Uddannelse og Job - BR4 2017.pdf
Bilag 7 - Udannelse og Job - Bilagstabeller pris x mængde BR4 2017.pdf
Bilag 8 - Uddannelse og Job - Uddannelse til alle unge - BR4 2017.pdf
Bilag 9 - Uddannelse og Job - Alle kan bidrage - BR4 2017.pdf
Bilag 10 - Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg - BR4 2017.pdf
Bilag 11 - Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg - Bilagstabeller pris x mængde BR4 2017.pdf
Bilag 12 - Klima og Miljø - BR4 2017.pdf
Bilag 13 - Kultur, Fritid og Fællesskab - BR4 2017.pdf
Bilag 14 - Liste over anlægsprojekter BR4 2017.pdf
Bilag 15 - Oversigt over grunde og ejendomme.pdf


228. Beslutning om anlægsbevilling til renovering af taget på Svinningehallen

Beslutning om anlægsbevilling til renovering af taget på Svinningehallen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget og byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 14,5 mio. kr. af det afsatte beløb i anlægsbudgettet for 2018 til renovering af taget på Svinningehallen

Beskrivelse af sagen
Taget på Svinningehallen har i flere år været så utæt at indtrængning af vand er blevet et stort problem. De bærende åse i taget er angrebet af råd og der er opstået skimmelsvamp i tagkonstruktionen. Derudover falder loftet i hallen ned til fare for brugerne/idrætsudøverne.
Tagrenoveringen har været i udbud 3 gange. 2 gange er renoveringen blevet stoppet, sidste gang pga. manglende penge til udførelsen.
Tagrenoveringen udføres med udskiftning af alt tag så der fremover kommer sort paptag, ny isolering, der overholder nuværende krav, og bærende stålloft med indbygget akustik. De nuværende træspær skiftes ikke, da vægten af det gl. tag bliver samme som det ny tag.
Lofter i omklædningsrum udskiftes og belysning udskiftes over alt til LED.
Ventilationen i omklædningsrummene ændres til anlæg med genvinding af varmen.
Alt det som der er energi gevinst på og som er et led af renoveringen udskiftes.
 
Der tages højde for skolen kan bruge multihallen til idræt og at nogle omklædningsrum kan benyttes under renoveringen.
 
Tidsplan:
Udbud udsendt medio november 2017
Licitation medio december 2017
Politisk behandling november til januar.
Kontrahering januar 2018
Byggestart primo april 2018
Aflevering medio september 2018
Ibrugtagning ultimo september 2018

Økonomiske konsekvenser
 
Der er afsat 14,5 mio. kr. til ”Svinningehallen – Udskiftning af tag” i anlægsbudgettet for 2018 under Kultur, Fritid og Fællesskab.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 27-11-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.
229. Beslutning om fordeling af 20 mio. kr. til flere medarbejdere på småbørnsområdet

Beslutning om fordeling af 20 mio. kr. til flere medarbejdere på småbørnsområdet

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. 0,75 mio. kr. anvendes til flere medarbejdere i sundhedsplejen målrettet den tidlige indsats i forbindelse med skiftet mellem hjem og dagtilbud.
 2. 17,85 mio. kr. anvendes til flere medarbejdere i daginstitutionerne (børnehusene).  Midlerne fordeles mellem de fire dagtilbudsområder ud fra antal enheder.
 3. 1 mio. kr. til styrkelse af det pædagogiske tilsyn i dagplejen (vejledning mm). Midlerne fordeles mellem de fire dagtilbudsområder ud fra antal dagplejere.

Alternativ indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. 18,6 mio. kr. anvendes til flere medarbejdere i daginstitutionerne (børnehusene). Midlerne fordeles mellem de fire dagtilbudsområder ud fra antal enheder.
 2. 1 mio. kr. til styrkelse af det pædagogiske tilsyn i dagplejen (vejledning mm.). Midlerne fordeles mellem de fire dagtilbudsområder ud fra antal dagplejere.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede med vedtagelsen af budgettet for 2018 at tilføre 20 mio. kr. til flere medarbejdere på småbørnsområdet. Byrådet har lagt vægt på at styrke den tidlige og forebyggende indsats, og der er lagt vægt på at midlerne øremærkes til flere medarbejdere på småbørnsområdet.
 
En del af midlerne finansieres ved at reducere pædagogernes deltagelse i undervisningen på mellemtrinnet (3, 1 mio. kr. i 2018 og 7,5 mio. kr. fra 2019 og frem).
 
Da tilskuddet til de private institutioner og privat pasning følger tildelingen de kommunale dagtilbud, skal en andel af de 20 mio. kr. anvendes til at øge tilskuddet til de private tilbud. Beløbets eksakte størrelse afhænger af, hvordan de ekstra midler fordeles til de kommunale tilbud. Anslået vil tilskudsandelen til de private tilbud udgøre ca. 3,5 mio. kr. Nettobeløbet til de kommunale dagtilbud udgør dermed ca. 16,5 mio. kr. Efter regulering for forældrebetaling, friplads og søskendetilskud, så udgør det faktiske beløb til de kommunale tilbud i alt 19,6 mio. kr.
 
Jf. budgetbeslutningen skal der nu tages stilling til, hvordan ekstratilførslen til småbørnsområdet skal prioriteres.
 
De forskellige prioriteringsmuligheder er drøftet med ledelserne for dagtilbudsområdet og ledelsen i Børneindsatsen. Drøftelserne har udmøntet sig i følgende perspektiver:
 
 
Forslag til fordeling af 20 mio. kr. til flere medarbejdere på småbørnsområdet
Det forslås på baggrund af ovenstående, at 0,75 mio. kr. ud af de i alt 19,6 mio. kr. til de kommunale tilbud prioriteres til at udvide sundhedsplejens muligheder for, at understøtte udsatte børn og familier før, under og efter skiftet mellem hjem og dagtilbud. Herunder også et tæt samarbejde med barnets dagtilbud.   
 
De resterende 18,85 mio. kr. anvendes til flere medarbejdere i dagtilbud, hvoraf 1 mio. kr. prioriteres til at styrke det pædagogiske tilsyn i dagplejen i form af vejledning og anden understøttelse af dagplejerne. Midlerne fordeles ud fra antallet af enheder i henholdsvis institution og dagplejen.
 
Målretning af midlerne
Prioriteringen af midlerne indenfor hvert af de fire dagtilbudsområder sker på baggrund af en handleplan, der udarbejdes af det enkelte dagtilbudsområde. Handleplanen udarbejdes med inddragelse af medarbejdere og forældrebestyrelse. For den del af handleplanen, der har et særligt fokus på understøttelsen af børn i udsatte positioner og deres familie, inddrages Børneindsatsen og sundhedsplejen med henblik på sparring.
 
I handleplanen sættes der fokus på, hvordan området via den øgede tildeling vil:
 
Handleplanen udarbejdes med udgangspunkt i beskrivelse af mål, indsatser og den forventede effekt. De fire områders handleplan indgår i de dialogmøder, som i 2018 afholdes med udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og forældrebestyrelsen for hvert af de fire områder. Ligesom udvalget løbende vil blive orienteret om opfølgning på de effektmål, de enkelte distrikter sætter for investeringen.   
 
De private dagtilbud
Da tildelingen til de private tilbud som tidligere beskrevet følger tildelingen til de kommunale tilbud, vil tilskuddet til de private stige i 2018.
 
I henhold til dagtilbudsloven sker godkendelsen af de private institutioner med udgangspunkt i de generelle krav til kommunens egne daginstitutioner. Det forudsættes på den baggrund, at det øgede tilskud til de private institutioner anvendes målrettet ud fra de samme kriterier, som vil være gældende for de kommunale. Opfølgningen sker som del af det årlige tilsyn.
 
Der kan ikke stilles tilsvarende krav til de private pasninger.   

Beskrivelse af alternativ indstilling
 
I den alternative indstilling tildeles alle midler til flere medarbejdere på dagtilbudsområdet.

Økonomiske konsekvenser
En budgettilførsel på 19,6 mio. kr. betyder, at der i 2018 kan ansættes yderligere ca. 53 medarbejdere på småbørnsområdet (beregnet ud fra den nuværende gennemsnitsløn til pædagogisk personale).

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 28-11-2017
 
Hovedindstillingen indstilles godkendt med følgende ændringer:
· De forslåede 1 mio. kr. til styrkelse af det pædagogiske tilsyn i dagplejen tilføres i stedet til flere medarbejdere i daginstitutionerne, så der i alt bliver tilført 18,75 mio. kr. til børnehusene.
· De 0,75 mio. kr. til flere medarbejdere i sundhedsplejen målrettes generelt det forebyggende arbejde med aldersgruppen 0-2 år

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Økonomiudvalget indstiller at:
 
De 0,75 mio. kr. til flere medarbejdere i sundhedsplejen målrettes generelt det forebyggende arbejde med aldersgruppen 0-2 år
 
18,85 mio. kr. anvendes til flere medarbejdere på småbørnsområdet. Midlerne fordeles mellem de fire dagtilbudsområder ud fra antal enheder og antal dagplejere, idet distriktsbestyrelserne foretager den endelige fordeling på småbørnsområdet.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Økonomiudvalgets indstilling godkendes, med den præcisering, at områdebestyrelserne skal træffe beslutning om fordelingen af ressourcer på småbørnsområdet på deres møder i januar. De valgte fordelinger fastholdes hele året.


caseno17-47309_#4370911_v1_økonomisk fordeling mellem dagtilbudsområder.pdf

Bilag

Økonomisk fordeling mellem dagtilbudsområder


230. Beslutning om udmøntning af budgetreduktioner - Udvalget Uddannelse og Job

Beslutning om udmøntning af budgetreduktioner - Udvalget Uddannelse og Job

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, Byrådet

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet:

1. beslutter at finansiere en budgetreduktion i 2018 på 0,5 mio.kr. på kerneopgaven Uddannelse til Alle Unge med midler fra en forventet overførsel på politikområde administration fra kerneopgaven Alle Kan Bidrage
2. beslutter at udmønte en budgetreduktion i 2018 på 0,2 mio.kr. på kerneopgaven Uddannelse til Alle unge på politikområde voksenspecial gennem mindre indgribende foranstaltninger i Uddannelse til Alle Unge

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2017 blev det besluttet, at de enkelte stående udvalg i efteråret skal drøfte udvalgets budget for 2018 og forholde sig til det videre arbejde med budgettet.

Denne sag handler om udmøntning af to budgetreduktioner i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge:
 
0,5 mio. kr. på politikområde unge med særlige behov, hvor forslag vedrørende lukning af klubben 4300 Agervang udgik (forslag nr. 5 i høringsmateriale til budget 2018), men hvor der forsat er indarbejdet en besparelse med 5/12-årsvirkning i 2018 (forslag nr. 9 i høringsmateriale til budget 2018)
0,2 mio. kr. på politikområde voksenspecial, hvor det i forbindelse med budget 2018 blev besluttet ikke at pris- og lønfremskrive taksterne på Center for Specialundervisning (forslag nr. 28 i høringsmateriale til budget 2018), men hvor der også er indarbejdet en ikke-udmøntet besparelse på grund af manglende helårseffekt i 2018 (forslag nr. 29 i høringsmateriale til budget 2018)
 
Det skal nu konkret besluttes, hvorledes besparelserne skal udmøntes indenfor udvalgets område.

Administrationen foreslår, at budgetreduktionen på 0,5 mio. kr. finansieres med midler fra en forventet overførsel på 2 mio. kr. fra 2017 til 2018 på politikområde administration i kerneopgaven Alle Kan Bidrage.
 
Administrationen foreslår endvidere, at budgetreduktionen på 0,2 mio. kr. udmøntes på politikområde voksenspecial i kerneopgaven Uddannelse til Alle Unge gennem mindre indgribende foranstaltninger.
           

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 29-11-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.
231. Beslutning om etablering af integrationsråd fra 2018

Beslutning om etablering af integrationsråd fra 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller til genbehandling, at:
 
1. det besluttes at etablere et integrationsråd fra januar 2018.
2. ”Kommissorium for Holbæk Kommunes integrationsråd” - revision af november 2017 -godkendes.


Beskrivelse af sagen
Denne sag fremlægges til politisk genbehandling, da der i den først fremlagte sag var uklarhed om visse elementer i kommissoriet.

Det lægges frem til politisk beslutning, om der skal etableres et integrationsråd med virkning fra januar 2018. Samtidig lægges et forslag til et kommissorium for integrationsrådets virke frem til politisk godkendelse.
 
Baggrund
Byrådet besluttede i juni 2014 at etablere et integrationsråd i Holbæk Kommune. Hovedformålet for integrationsrådet var at understøtte kommunen i udarbejdelsen af to integrationsstrategier i løbet af 2015. Derfor besluttede Udvalget for Arbejdsmarkedet i november 2014, at integrationsrådet i første omgang kun skulle virke til udgangen af 2015. Byrådet besluttede dernæst i november 2015 at forlænge integrationsrådets virkeperiode til og med udgangen af denne byrådsperiode, således at rådet også kunne arbejde med de øvrige opgaver, som var beskrevet i det daværende kommissorium.
 
Formål og opgaver for et integrationsråd
 
Integrationsrådets formål og opgaver fremgår af forslaget til kommissorium, som er en bearbejdet udgave af det tidligere kommissorium. Kommissoriet baserer sig på § 42 i integrationsloven og dernæst på lokale ønsker og forhold.
 
Det fremgår af forslaget til kommissorium, at integrationsrådets formål er at:
 
 
Af kommissoriet fremgår det desuden, at deltagerkredsen skal bestå af op til 14 medlemmer. Op til 12 medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra administrationen eller relevant institution, og 2 udpeges direkte af byrådet. Alle medlemmer skal være bosiddende i Holbæk Kommune. Fordelingen ser ud som følger:
 
 
 
Kerneområdet Alle Kan Bidrage er ansvarlig for den administrative understøtning af integrationsrådet.


Økonomiske konsekvenser
Ifølge forslaget til kommissorium er medlemskab af integrationsrådet ulønnet. Byrådet afholder udgifterne til rådets administration og virksomhed, ligesom lokaler stilles til rådighed for møder mm.
 
Byrådet forventes i en supplerende sag at vedtage fælles retningslinjer for økonomisk understøtning samt omfanget af sekretariatsbetjeningen af kommunens råd, herunder integrationsrådet.
 
Derfor er forslag til ressourcer til integrationsrådet ikke en del af denne sag.

Øvrige konsekvenser
Byrådet forventes at vedtage fælles retningslinjer for økonomisk understøtning samt omfanget af sekretariatsbetjening af kommunens råd.
 
Derfor er forslag til ressourcer til integrationsrådet ikke et led i denne sag.

Lovgrundlag – link
Integrationsloven, LBK nr. 1094 af 07/10/2014, § 42.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet 25. oktober kl. 18.00: Beslutning om etablering af integrationsråd fra 2018.
 
Økonomiudvalget 11. oktober 2017, kl. 15.30: Beslutning om etablering af integrationsråd fra 2018
 
Udvalget ”Uddannelse og Job”. 27. september 2017, kl. 16.00: Beslutning om etablering af integrationsråd fra 2018.

Udvalget ”Uddannelse og Job”. 30. august 2017, kl. 15.30-16.30:
Dialogmøde med integrationsrådet.
 
Udvalget ”Uddannelse og Job”. 30. august 2017, mødestart kl. 16.30: Sag nr. 84:
Drøftelse af muligt integrationsråd fra 2018.
 
Byrådet. 11. november 2015. sag nr. 225: Beslutning om at forlænge integrationsrådets virkeperiode.
 
Udvalget for Arbejdsmarkedet. 26. november 2014.  Sag nr. 76. Beslutning om kommissorium og medlemmer af Holbæk Kommunes Integrationsråd. Det daværende kommissorium er vedlagt sagen som bilag.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-09-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.
For stemte 5 (A, B, C og V). 1 (O) undlod at stemme.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 29-11-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt med den ændring, at der udpeges 1 repræsentant for den folkeskole i Holbæk Kommune, som har flest flerkulturelle elever.


caseno17-27890_#4364783_v1_kommissorium for integrationsrådet i holbæk kommune - rev. nov17.pdf.pdf

Bilag

Kommissorium for integrationsrådet i Holbæk Kommune - rev. nov17.pdf


232. Beslutning om etablering af et udsatteråd

Beslutning om etablering af et udsatteråd

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. det besluttes at nedsætte et udsatteråd i Holbæk Kommune.
2. forslag til forretningsorden for udsatterådet i Holbæk Kommune godkendes.Beskrivelse af sagen
I forlængelse af budgetaftale 2018 besluttede byrådet, at der skal nedsættes et udsatteråd for Holbæk Kommune.
 
Baggrund
En række kommuner landet over har i de seneste år etableret udsatteråd der kan medvirke til at sikre, at udsatte borgere høres og inddrages i beslutninger om udsattes forhold. Et udsatteråd kan være talerør for udsatte borgere og medvirke til at kaste lys på udsattes forhold i samfundet.
 
Hvad vil det sige at være udsat?
Der findes ingen almen definition af ”socialt udsatte”, men typisk dækker begrebet udsatte over personer, som er i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold. Socialt udsatte er ofte kendetegnet ved at have ikke blot et enkelt problem som for eksempel hjemløshed, men har ofte flere forskellige problemer at slås med.
 
Udsatterådets opgaver
Rådets overordnede opgave er at være med til at forstærke det fælles ansvar for de socialt udsatte. Denne opgave skal rådet løse blandt andet ved at:
 
 
 
Udsatterådets sammensætning
Rådet tænkes sammensat af byrådsmedlemmer, de to kerneområder, som i særlig grad har ansvaret for udsatte borgere samt repræsentanter for lokalafdelingen af foreninger, der arbejder for at bedre udsatte borgeres vilkår. Foreningerne er valgt med henblik på at dække udsatte grupper så bredt som muligt. I alt består rådet af 9 medlemmer, som alle udpeges af byrådet:
 
 
 
 
Kerneområdet Alle Kan Bidrage er ansvarlig for den administrative understøtning af integrationsrådet.


Økonomiske konsekvenser
Ifølge forslaget til forretningsorden udbetales der ikke honorar og diæter til medlemmerne af udsatterådet. Byrådet afholder udgifterne til rådets administration og virksomhed, ligesom lokaler stilles til rådighed for møder mm.
 
Byrådet forventes i en supplerende sag at vedtage fælles retningslinjer for økonomisk understøtning samt omfanget af sekretariatsbetjeningen af kommunens råd, herunder udsatterådet.
 
Derfor er forslag til ressourcer til udsatterådet ikke en del af denne sag.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 29-11-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.
Det indstilles samtidig, at Udvalget ”Uddannelse og Job” skal indgå i dialog med Hovsa Holbæk om fremtidig dialog.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.


caseno17-27890_#4371174_v1_udsatterådet i holbæk kommune udkast til forretningsorden nov 2018.pdf.pdf

Bilag

Udsatterådet i Holbæk Kommune Udkast til forretningsorden nov 2018.pdf


233. Beslutning om sekretariatsbetjening og budgetter til Integrationsråd, Udsatteråd, Handicapråd samt Ældreråd

Beslutning om sekretariatsbetjening og budgetter til Integrationsråd, Udsatteråd, Handicapråd samt Ældreråd

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 
 1. byrådet afsætter kr. 75.000 til Udsatterådet
 2. sekretariatsbetjeningen skal varetages som beskrevet i bilaget ”beskrivelse af rammerne for de tre råd”

Alternativ indstilling
 1. alternativt at budgetter til Integrationsråd, Ældreråd samt Handicapråd omfordeles, så Udsatterådet får en andel af disse budgetter.

Beskrivelse af sagen
Ved indgåelse af budgetaftalen for 2018 blev det besluttet, at der skal nedsættes et udsatteråd i Holbæk Kommune.
 
Beslutning om etablering af Udsatteråd træffes i et særskilt punkt.
 
Baggrund:
I dag har de eksisterende råd et budget på godt 500.000 kr.
Fordeling af rådenes budgetter fremgår nedenfor:
 
Integrationsråd
Kr. 130.000
Handicapråd
Kr. 221.000
Ældreråd
Kr. 163.000
Udsatteråd
Byrådet afsætter kr. 75.000
 
Rådenes omfang af sekretariatsbetjening:
 
Integrationsråd
Ca. 380 timer årligt
Handicapråd
Ca. 225 timer årligt
Ældreråd
Ca. 200 timer årligt + valg hvert 4.år
Udsatteråd
Anslået 150 og 250 timer årligt
 
Den nuværende sekretariatsbetjening baserer sig på gældende vedtægter for Ældreråd og Handicapråd, der beskriver, at der skal afholdes henholdsvis 10 og 6 møder årligt.
 
Vedtægterne er politisk vedtaget
 
I Integrationsrådets forretningsorden er det beskrevet, at der skal afholdes minimum 6 møder årligt. Integrationsrådet beslutter forretningsorden.
 
Hvis det besluttes at der skal ske ændringer i sekretariatsbetjeningen, er det nødvendigt at revidere gældende vedtægter samt forretningsorden.
 
Besluttes det, at byrådet afsætter kr. 75.000 til Udsatterådet, vil der være færre midler til deltagelse i konferencer m.v.
 
Rådenes opgaver, økonomi samt nuværende opgavefordeling er beskrevet yderligere i bilaget ” beskrivelse af rammerne for de tre råd”.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Hvis alternativ indstilling besluttes skal der foretages en omfordeling af de nuværende budgetter.
 
Dette vil få den betydning, at Integrationsråd, Ældreråd samt Handicapråd vil få lavere budgetter.
Det nuværende aktivitetsniveau vil derved ikke kunne opretholdes
.
Ændring i mødefrekvens vil betyde, at der skal ske ændringer i de nuværende vedtægter i Ældre samt Handicapråd, som herefter skal til politisk behandling

Økonomiske konsekvenser
Det samlede budget for Integrationsråd, ældreråd samt Handicapråd er i 2017 kr. 515.000
 
Foreslået budget til Udsatteråd kr. 75.000

Lovgrundlag – link
Ældreråd:
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=137200
 
Handicapråd:
www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=184585
 
Integrationsråd
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=193999

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Den alternative indstilling indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


caseno17-49571_#4372707_v1_udsatterådet i holbæk kommune udkast til forretningsorden nov 2018.pdf.pdf
caseno17-49571_#4372714_v1_kommissorium for integrationsråd.pdf.pdf
caseno17-49571_#4373694_v1_caseno17-49571_#4372698_v1_beskrivelse af rammerne for de tre råd.pdf.pdf

Bilag

Udsatterådet i Holbæk Kommune Udkast til forretningsorden nov 2018.pdf
Kommissorium for Integrationsråd.pdf
CaseNo17-49571_#4372698_v1_Beskrivelse af rammerne for de tre Råd.pdf


234. Godkendelse af beskæftigelsesplan 2018

Godkendelse af beskæftigelsesplan 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. Beskæftigelsesplan 2018 godkendes.

Beskrivelse af sagen
Hvert år vedtager byrådet en beskæftigelsesplan der beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme lokale og nationale beskæftigelsespolitiske udfordringer og målsætninger. Beskæftigelsesplanen indeholder målsætninger for de nationale beskæftigelsespolitiske mål (ministermålene) samt lokale mål, strategier og indsatsområder. Beskæftigelsesplanen behandles og vedtages af byrådet, men har inden da være behandlet af Udvalget ”Uddannelse og Job”.
 
Beskæftigelsesplanens struktur
Beskæftigelsesplan 2018 bygges op omkring budgetmålene for 2018 samt målsætninger og indsatser for de fire hovedmålgrupper i beskæftigelsesindsatsen:
 
 
Som noget nyt er også målgruppen borgere på integrationsydelse en del af beskæftigelsesplanen, selvom der findes en særskilt strategi for denne gruppe. Formålet med at inddrage borgere på integrationsydelse er at skabe et samlet overblik over målgrupperne på beskæftigelsesområdet. Forslagene til indsatser for denne målgruppe har været drøftet i integrationsrådet den 20. september 2017.
 
Om Beskæftigelsesplan 2018
Målet med indsatserne i beskæftigelsesplanen er at færrest muligt skal være på offentlig forsørgelse. Mere konkret er det ambitionen, at Holbæk Kommune ligger i den bedste tredjedel af gruppen af kommuner med samme rammevilkår. For nogle af forsørgelsesområderne skal målet allerede være indfriet i 2018, for andre er ambitionen, at det indfris i 2019 eller 2020.
 
Yderligere er det målet for 2018 at overholde det budget, som byrådet har vedtaget.
På den baggrund baserer Beskæftigelsesplan 2018 på få, men vigtige indsatser. Beskæftigelsesindsatsen fortsættes med de indsatser, som giver gode resultater, introducerer enkelte nye indsatser, hvor der ses et behov og justerer løbende indsatserne for at understøtte ledige med at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
 
Den videre politiske proces for Beskæftigelsesplan 2018
 

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 29-11-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.


caseno17-27890_#4371231_v1_beskæftigelseplan 2018.pdf

Bilag

Beskæftigelseplan 2018


235. Godkendelse af Uddannelsesplan 2018

Godkendelse af Uddannelsesplan 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job, Økonomiudvalget, Byrådet

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet:
 1. godkender Uddannelsesplan 2018


Beskrivelse af sagen
 
Der er brug for uddannet arbejdskraft på fremtidens arbejdsmarked for at sikre vækst og velfærd. Samtidig giver det at være selvforsørgende den enkelte borger livskvalitet. Vi ved, at jo længere en uddannelse man har, jo mere er man i beskæftigelse, jo mere tjener man, og jo sundere er man. Uddannelse er desuden en vigtig forudsætning for demokrati i både små og store fællesskaber. Investering i uddannelse er derfor vigtig, både for samfundet og for den enkelte.

Holbæk Byråd har sat uddannelse højt på dagsordenen ved at definere ’uddannelse til alle unge’ som én af kommunens seks kerneopgaver og organisere opgaver, økonomi og medarbejdere efter kerneopgaven.

Uddannelsesplan 2018 sætter retning for indsatsen med kerneopgaven uddannelse til alle unge i det kommende år og prioriterer hvor de største forandringer skal ske. Planen skal bidrage til, at kerneområdet som helhed og den enkelte medarbejder og leder kan være en stærk medspiller for de unge i Holbæk Kommune, for vores lokale og regionale uddannelsesinstitutioner og for vores virksomheder.

Uddannelsesplanen revideres hvert år af Udvalget ”Uddannelse og Job, så de politiske målsætninger holdes ajour med byrådets ambitioner for kerneopgaven indenfor det budget, som er afsat til kerneopgaven i det kommende budgetår.

Uddannelsesplan 2018 i overskrifter:
 
Forslag til Uddannelsesplan 2018 er vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 29-11-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt


caseno17-33776_#4363924_v1_uddannelsesplan 2018 - forslag_.pdf.pdf

Bilag

Uddannelsesplan 2018 - forslag_.pdf


236. Beslutning om endelig vedtagelse af naturpolitik for Holbæk Kommune

Beslutning om endelig vedtagelse af naturpolitik for Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 1. Naturpolitikken ’Adgang til naturoplevelser’ for Holbæk Kommune vedtages endeligt.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Holbæk Kommune har spurgt borgere, der lige er flyttet til kommunen, hvad der har mest betydning for dem i hverdagen – et helt entydigt svar på dette er naturen. I lighed med Holbæks borgere svarer danskere over hele landet i en undersøgelse fra Realkreditrådet, at nærhed til naturen har langt den højeste prioritet, når der skal købes bolig.
Danske og internationale undersøgelser viser, at naturen spiller en stor rolle for sundhed, livskvalitet og trivsel. Nærheden til naturoplevelser har derfor en stor værdi for borgerne i Holbæk Kommune.
Derfor er det vigtigt for en kommune som Holbæk, der byder på mange landskabelige og naturmæssige oplevelser, at arbejde på at styrke de kvaliteter der gør, at vi er attraktive som bosætningskommune. Hvis vi arbejder på at højne naturværdier og mulighederne for at opleve dem, vil vi kunne tilbyde attraktive rammer for de borgere der allerede bor i kommunen, og være attraktive for tilflyttere, der gerne vil tættere på naturen, som f.eks. børnefamilien i København.
 
Udvalget for Klima og Miljø har på den baggrund besluttet at der skal være en naturpolitik for Holbæk Kommune. Naturpolitikken er udarbejdet i samarbejde med Natur- og miljøforum, der på to af deres møder har haft naturpolitikken som tema.
Titlen på naturpolitikken er ’Adgang til naturoplevelser’. Titlen afspejler naturpolitikkens fokus på oplevelser og den rekreative værdi naturen har for os mennesker.
 
Naturpolitikkens målsætning
Naturen udgør et strategisk aktiv for Holbæk Kommune, hvis potentiale langt fra er udnyttet i dag. Nærhed til natur har betydning for, hvor danskerne køber bolig, og her er tilflyttere i Holbæk Kommune ingen undtagelse. Samtidig spiller naturen og brugen af denne en stor rolle for sundhed, livskvalitet og trivsel. Det er naturpolitikkens formål at sætte fokus på, at øget adgang og kendskab til de natur- og landskabskvaliteter, Holbæk Kommune allerede består af, bør prioriteres. Dette vil understøtte kommunens vækst indenfor bosætning, turisme og lokal udvikling i fremtiden. Det lokale initiativ blandt borgere, organisationer og virksomheder skal være den bærende kraft i arbejdet med at synliggøre de naturområder, der ligger i Holbæk Kommune. Naturværdierne skal bruges i markedsføringen af Holbæk Kommune som et godt sted at bo og besøge.

Økonomiske konsekvenser
Naturpolitikken beskriver en lang række af tiltag og ting man kunne gøre for at forbedre adgangen til naturen og landskabet, skabe flere naturværdier, og ikke mindst fortælle noget mere om de mange steder der findes i Holbæk Kommune. Tiltag der kræver ressourcer og midler. Ressourcer og midler der pt. ikke er afsat.
De forskellige tiltag der er beskrevet i politikken bliver derfor kun realiseret hvis der afsættes midler og ressourcer, samt at der er frivillige der vil løfte arbejdet.

Høring
Naturpolitikken har været i offentlig høring på Holbæk Kommunes hjemmeside, fra d. 3. oktober til d. 3. november 2017. Administrationen har i den forbindelse modtaget 6 høringssvar i perioden. Ét af de 6 høringssvar giver anledning til mindre ændringer i Naturpolitikkens layout. Høringssvarene er generelt meget positive overfor naturpolitikken, men efterlyser at der afsættes midler til både drift og pleje af naturområder, og udvikling af naturoplevelser lokalt. Derudover problematiserer et af høringssvarene, at der planlægges at give tilladelse til at udvide en svineproduktion tæt ved Udby Vig. Se bilag 2 for behandling af de indkomne høringssvar.
 
I forbindelse med den offentlige høring var det muligt at dele sit yndlingssted eller yndlingsrute i naturen i Holbæk Kommune. De steder og ruter der er blevet delt kan ses på kortet i bilag 3, eller på kommunens hjemmeside her.
 
Høringsperioden har givet anledning til mindre administrative ændringer, bl.a. i afsnittet om kommunale arealer under hverdagsnatur. Der er tale om forståelsesmæssige rettelser, og således ikke ændringer i indholdet.

Sagshistorik, henvisninger
Drøftelse af oplæg til Naturpolitik, Udvalget for Klima og Miljø d. 14.10.2016 punkt 148
 
Beslutning om Naturpolitik i offentlig høring, Udvalget for Klima og Miljø d. 26. september 2017 Punkt 99

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.


caseno16-40064_#4360858_v1_naturpolitik for holbæk kommune_adgang til naturoplevelser.pdf.pdf
caseno16-40064_#4360859_v1_behandling af høringssvar_udkast til naturpolitik.pdf.pdf
caseno16-40064_#4360860_v1_del dit yndlingssted i naturen i holbæk kommune.jpg.jpg

Bilag

Bilag 1 Naturpolitik for Holbæk Kommune_Adgang til Naturoplevelser.pdf
Bilag 2 Behandling af høringssvar.pdf
Bilag 3 Del dit yndlingssted i naturen i Holbæk Kommune.JPG


237. Beslutning om Holbæk Kommunes deltagelse i det fælles rekreative cykelruteprojekt "Istidsruten"

Beslutning om Holbæk Kommunes deltagelse i det fælles rekreative cykelruteprojekt "Istidsruten"

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
1. det godkendes at Holbæk Kommune indgår som partner i cykelruteprojektet "Istidsruten"

Beskrivelse af sagen
Sagsresumé:
I 2016-2017 har Holbæk Kommune, sammen med 4 øvrige kommuner og 5 oplevelsesinstitutioner i Midt-Nordvestsjælland, været partner i et forprojekt, om udvikling af et rekreativt regionalt cykelruteprojekt. Forprojektet slutter ved udgangen af 2017 med en fælles ansøgning om fondsmidler til selve etableringsprojektet, der skal realisere cykelruten. Det skal derfor besluttes, og Holbæk Kommune skal indgå som partner i etableringsprojektet.
 
Sagsbeskrivelse:
Cykelruten der har arbejdstitlen "Istidsruten" vil blive en 250 km. rute gennem Midt-Nordvestsjælland med istidens landsskabsdannelse og områdets kulturhistorie som tema. Den vil føre brugeren gennem de 5 kommuner og oplevelsesområder, naturskabte attraktioner, videnformidlingscentre, oplevelsestilbud og lokale aktører på en måde, der bidrager til at gøre Midt- Nordvestsjælland til ét samlet område, til gavn for både lokale, turister, børn og erhvervsliv.
 
Ruten skal formidle den bredde historie om, hvordan istiden, geologien og landskabsdannelsen har skabt grundlaget for områdets historie, kultur, fødevareproduktion, bosætnings- og erhvervsstruktur. Og dermed bliver Istidsruten også en naturlig indgang til områdets mange lokale, engagerede borgere, foreninger og erhvervsdrivende, som har noget at byde på til turister, besøgende og brugere.
 
Holbæk Kommune har i 2016-2017 været partner i forprojektet til Istidsruten, støttet af Nordea-fonden og LAG-Midt/Nordvestsjælland. Forprojektet har skullet undersøge mulighederne for at skabe ruten, herunder bl.a. se på mulige ruteforløb, partnersamarbejde, muligheder for landskabsformidling og lokal inddragelse. Forprojektet skal ved årsskiftet levere en samlet ansøgning fra projektets parterne, om fondsmidler til etableringen af selve cykelruten.
 
Etableringen af cykelruten er planlagt til at forløbe i 2018-2020, med åbning af ruten i sommeren 2019. Ruten vil primært forløbe af eksisterende veje og stier, og vil basere sig på frivillige aftaler, når det gælder private veje.
 
Ud over selve ruteforløb og skiltning, vil projektet bestå af små og større formidlingsinstallationer langs ruten, interaktiv og virtuelle fortællinger, skolemateriale, tilhørende app- og hjemmeside, overnatnings- og rastefaciliteter, betalt af fondsmidler. Desuden vil der blive skabt et tættere samarbejde mellem oplevelsesområderne samt lokalområderne, og et netværk mellem private turistaktører langs ruten. På den måde, vil projektet bidrage til at binde hele området tættere sammen, fremme turismen og skabe synergi mellem mange forskellige aktører.
 
Partnere i projektet er Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Lejre Kommune, Odsherred Kommune, Sorø Kommune, Brorfelde Observatorium, Geopark Odsherred, Naturpark Åmosen, Museum Vestsjælland og Sagnlandet Lejre. Desuden forventes et tæt samarbejde/partnerskab med Nationalpark Skjoldungernes Land.
 
Øvrige forpligtelser
Som medansøger og partner i projektet vil Holbæk Kommune skulle indgå aftale med de øvrige 4 kommuner om skilte- og stivedligeholdelse langs ruten, og indgå i udvikling af en forening/fællesskab til udvikling og markedsføring af istidsruten.
 
Forankring
Da cykelruteprojektet for kommunens vedkommende primært handler om stier, skiltning og adgang i det åbne land, forankres projektet fremover i Udvalget for Klima og Miljø.

Økonomiske konsekvenser
Etablering af ruten, herunder skiltning, stiudbedringer, udvikling af formidling og attraktion, faciliteter langs ruten, markedsføring mv. vil blive finansieret og betalt af fondsmidler. Holbæk Kommune vil skulle stille medarbejderressourcer til rådighed, bl.a. til myndighedsbehandling og projektopgaver, svarende til 0,35 årsværk. Desuden vil Holbæk Kommune skulle stå for den løbende vedligeholdelse af offentlige stier på ruten, samt give et tilskud til drift af 4-6 km. private fællesveje på ruten (beliggende i Holbæk Kommune).
 
De samlede udgifter forventes at være:
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Indstilles godkendt. I underlader at stemme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.


caseno17-11270_#4365058_v1_bilag 1 - udkast til aftale om vedligehold af stier mv. på istidsruten.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - udkast til aftale om vedligehold af stier mv. på Istidsruten.pdf


238. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.83 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 37 for Boliger ved L.C. Worsøesvej

Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.83 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 37 for Boliger ved L.C. Worsøesvej

Sagsgang og sagstype
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 samt Lokalplan 2.83 for Boliger ved L.C. Worsøesvej vedtages endeligt, med de mindre rettelser, der fremgår af sagsfremstillingen samt Bilag 5: Kortbilag 5 (revideret anvendelsesplan)


Beskrivelse af sagen
 
Baggrund for lokalplanen
Udarbejdelsen af planforslagene er sket på baggrund et konkret projekt for et nyt boligbyggeri, hvor Lejerbo opfører op til 100 billige almene boliger samt 6 ’skæve’ boliger til skæve eksistenser på L.C. Worsøesvej. Byrådet har d. 12. okt. 2016 godkendt beslutningen om, at dette projekt skal opføres. Holbæk Kommune oplever en social boligudfordring og har behov for omkring 400 billige boliger. Lokalplanen er dermed med til at realisere en del af det behov. Det er administrationens vurdering, at opførelse af billige boliger vil være omkostningsreducerede ift. områder som botilbud og støtte til særligt høje huslejer.
Det har været udfordringsfuldt at finde egnede placeringer til boligerne, da arealerne skal være bynære og af en vis størrelse. Placeringen af boligerne ved L.C. Worsøesvej er i overensstemmelse med kommuneplanens intentioner om fortætning af den eksisterende by, der skal medvirke til at skabe en mere dynamisk og bæredygtig by.

Lokalplanens indhold
Planområdet omfatter et areal på ca. 3,5 ha og er beliggende syd for L.C. Worsøesvej og vest for jernbanen i Holbæk Vest. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om at sikre tilpasning af ny bebyggelse omgivelserne, herunder nødvendig afstand og støjafskærmning mod jernbanen.
Ydermere fremsætter lokalplanen bestemmelser om, at sammenhæng med omgivende byområde og eksisterende infrastruktur skal sikres gennem stisystem.

Lokalplanen er inddelt i delområde A, B og C:
 • I delområde A muliggøres en opførelse af op til 100 boliger.
 • I delområde B muliggøres 6 ’skæve’ boliger, placeret lidt for sig selv de øvrige boliger på en særskilt matrikel, hvilket skal muliggøre en mere skærmet placering af boligerne.
 • På et areal i delområde C muliggøres opførelse af åben/lav bebyggelse. Den eksisterende vejadgang i delområde C udlægges som en privat fællesvej.


Mindre ændringer der indstilles, vedr. vej- og stiforhold i lokalplan:
I forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslagene indstilles mindre ændringer i forhold til den plan, der blev sendt i høring. De mindre ændringer fremgår nedenfor:
 • Vedr. vej C-D:
  I forbindelse med etablering af vej C-D skal optimale oversigtsforhold sikres. Den endelige placering af vejen vil ske i forbindelse med et godkendt vejprojekt og en overkørselstilladelse i forbindelse med realiseringen af lokalplanen.
  Derfor udvides muligheden for, hvor vej C-D kan placeres, hvilket fremgår af kortbilag 5 (revideret anvendelsesplan)
 • Vedr. den gennemgående sti:
  Grundet væsentlig niveauforskel skal opkobling af den gennemgående sti i lokalplanområdet til Tåstrup Byvej ske mere mod vest, hvilket fremgår af kortbilag 5 (revideret anvendelsesplan).
  Derfor præciseres § 8.2 til ”8.2 Den etablerede sti jf. § 1.2 og § 8.1 skal anlægges i tilslutning til underføring under L.C. Worsøesvej i nord og i sammenhæng til Tåstrup Byvej i syd.
  Det præciseres ligeledes på kortbilag 5, at stiforløbet er angivet med vejledende placering, dog med respekt for § 8.2, der angiver, at stien skal kobles til hhv. eksisterende stier og veje i nord og syd.


 
 

Økonomiske konsekvenser
Hvis Holbæk Kommune skal nå at udnytte muligheden for tilskud fra staten til opførelse af boligerne er det nødvendigt at få lokalplanen endelig vedtaget nu.
For at få statens tilskud til det kommunale grundkapitallån til de 100 boliger, skal byrådet give tilsagn til boligerne inden udgangen af december 2017. Tilsagn til at Lejerbo kan bygge 100 små boliger med en lav husleje vil blive særskilt behandlet på byrådets møde den 13. december 2017, efter endelig vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget.

Høring
Lovgrundlag – link
Planloven

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning - principper for etablering af billige boliger og forslag til løsninger på kort og lidt længere sigt

Beslutning om placering af små og billige boliger samt skæve boliger

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.


caseno16-54378_#4358172_v1_bilag 1 forslag til lokalplan 2.83 boliger ved l.c. worsøesvej.pdf.pdf
caseno16-54378_#4358259_v1_bilag 2 forslag til kommuneplantilæg nr. 37.pdf.pdf
caseno16-54378_#4363543_v1_bilag 3 behandling af bemærkninger til fordebat.pdf
caseno16-54378_#4358043_v1_bilag 4 behandling af bemærkninger til høring.pdf
caseno16-54378_#4358033_v1_bilag 5 kortbilag 5 (revideret anvendelsesplan).pdf
caseno16-54378_#4358046_v1_bilag 6 referat af borgermøde.pdf

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 2.83 Boliger ved L.C. Worsøesvej.pdf
Bilag 2: Forslag til Kommuneplantilæg nr. 37.pdf
Bilag 3: Behandling af bemærkninger til fordebat
Bilag 4: Behandling af bemærkninger til høring
Bilag 5: Kortbilag 5 (revideret anvendelsesplan)
Bilag 6: Referat af borgermøde


239. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1.51 og kommuneplantillæg nr. 36 for byudvikling ved Smedelundsgade

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1.51 og kommuneplantillæg nr. 36 for byudvikling ved Smedelundsgade

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 og Forslag til Lokalplan 1.51 vedtages endeligt, med de i sagsfremstillingen og tilhørende bilag indstillede ændringer.
 2. udbygningsaftale for omlægning af eksisterende kryds og adgangsvej godkendes.

Beskrivelse af sagen
Formålet med udarbejdelsen af lokalplanen er at imødekomme et konkret projektønske om opførelse af boliger og butikker ved Smedelundsgade og Rosen. Lokalplanen foreskriver således en anvendelse til centerformål, og disponerer butiksarealer samt liberale erhverv i stueplan samt boliger på de øvre etager. Formålet med lokalplanen er at sikre ny bebyggelse, der bidrager til aktive, åbne facader langs handelsgaderne, Smedelundsgade og Rosen, og tilpasser sig bygningstypologierne mod gadens byrum. Projektet indgår i naturlig sammenhæng med den eksisterende gadestruktur og detailhandelsmiljøet i Smedelundsgade, der hovedsageligt rummer detailhandelsfunktioner i stueplan og liberalt erhverv eller boliger på de øvre etager.
 
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et projektforslag, der forudsætter nedrivning af den eksisterende bebyggelse på hjørnet af Smedelundsgade og Rosen. Samtidig sikres en bevaring af den eksisterende bevaringsværdige ejendom, ”Komediegården”, der indgår i det nye projekt. Bebyggelsen placeres som randbebyggelse ud mod Smedelundsgade og Rosen, med tilpasning til eksisterende gadeprofil og bygningstypologi i 2 1/2 etage. I lokalplanforslaget var endvidere skitseret indplacering af ny bagvedliggende boligbebyggelse i 4 etager samt et punkthus i op til 7 etager.
 
Høringssvar og forslag til ændringer i projektet
Ved den offentlige høring er indkommet 13 høringssvar, hvori det primære omdrejningspunkt i mange af bemærkningerne er, at punkthuset bør reduceres i højden, så rammerne i stedet tilpasses de eksisterende krav. Administrationen vurderer, at et punkthus vil kunne indplaceres med den givne højde, på det pågældende sted, da dette er beliggende på bagside af eksisterende randbebyggelse. Administrationen finder dog samtidig, at en reduktion af punkthuset med 2 etager vil kunne resultere i en velafbalanceret løsning, og administrationen har i dialog med udvikler derfor vurderet, at en reduktion af punkthuset med to etager kan imødekommes, således at dette fremstår med 5 etager, hvoraf den underste etage er en serviceetage, beliggende under niveau for eksisterende kote ved p-areal ved Føtex. Herefter vil bygningshøjden maksimalt udgøre 17,5 m, og således kun være lidt højere end den eksisterende bebyggelse i nærområdet ved Rosen 5, der er ca. 16 m højt. Som bilag til sagen er vedlagt nye illustrationer af projektet med den reducerede bygningshøjde, inkl. en illustration af reduceret bebyggelsestæthed på taget af den påtænkte dagligvarebutik. Det indstilles på denne baggrund i vedlagte skema med behandling af høringssvar, at kommuneplantillægget og lokalplanforslaget i forbindelse med den endelige vedtagelse ændres, således at der maksimalt kan bygges et punkthus på 5 etager.
 
Endvidere er fremsat bemærkninger om, at projektets facadelinje bør trækkes tilbage fra Rosen, således at der sikres plads til evt. fremtidig cykelsti. Udvikler har tilkendegivet, at en sådan tilbagetrækning vil medføre en uhensigtsmæssig reduktion i projektet og vanskeliggøre indretning af fremtidige butiksarealer i stueplan, da der ikke kan reduceres på bredden af de bagvedliggende parkeringsarealer. Administrationen har indstillet, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer.
 
Der er endvidere fra en nabo til projektområdet gjort indsigelse mod, at der bygges i skel mod den pågældende ejendom, samt at den trafikale omlægning med ny rundkørsel indebærer nødvendig omlægning af 4 p-pladser.
Placering af bebyggelse i skel på det pågældende sted er i overensstemmelse med det tidligere plangrundlag, og den overordnede bygningstypologi i form af sluttet randbebyggelse rundt langs handelsgaderne, og administrationen har på denne baggrund ikke indstillet ændringer herom i planforslaget. Tilsvarende ligger etablering af vejadgang til projektområdet i naturlig forlængelse af tidligere planlægning. Rundkørslen og afledt effekt i form af omlægning af p-pladser er beliggende uden for lokalplanområdet. Det skal sikres, at der udføres afskærmning mellem ejendommen og ny p-plads. Indsiger inddrages i dialog om udformningen.

Økonomiske konsekvenser
Udbygningsaftale
Der er i forbindelse med planlægningen udarbejdet et udkast til udbygningsaftale. Udbygningsaftalen vedrører etablering af ny adgangsvej og omlægning af eksisterende kryds ved Rosen / Markedsgade i forbindelse hermed, i henhold til anbefalinger i udarbejdet trafikrapport. Udvikler afholder alle udgifter til aftalens omhandlede anlæg af infrastruktur, hvorefter driften af nye veje overgår til kommunen på lige fod med andre kommunale veje.
Ved tiltrædelse af hovedindstillingen pkt. 2, godkendes udbygningsaftalen.
 
Salg af mindre kommunale delarealer til vurderingsspris, som beskrevet ved første behandling af planforslagene, gennemføres efter vedtagelse af planerne. Et delareal beliggende ved matr.nr. 92a, ”Borgerstiftelsen”, der udgør del af adgangsvejen til projektområdet, vil eventuelt i stedet for salg, blive udlejet til udvikler, hvis beboerne i ejendommen måtte foretrække denne løsningsmodel. Dialog med beboerne herom pågår.

Høring
Planforslagene har været udsendt i offentlig høring. Indkomne høringssvar og administrationens behandling heraf samt indstilling, kan ses i vedlagte bilag til sagen.

Lovgrundlag – link
Planloven

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.


caseno17-14896_#4358894_v1_illustration af bebyggelse i maks. 5 etager 02.jpg.jpg
caseno17-14896_#4358912_v1_notat med indkomne høringssvar og adm. behandling heraf.docx.docx
caseno17-14896_#4358899_v1_notat fra borgermøde.docx
caseno17-14896_#4358891_v1_illustration af bebyggelse i maks 5 etager 01.jpg.jpg
caseno17-14896_#4361134_v1_tegning bilag til indsigelse.pdf.pdf
caseno17-14896_#4361627_v1_udbygningsaftale underskrevet af udvikler.pdf.pdf
caseno17-14896_#4361614_v1_forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplanforslag 1.51.pdf.pdf

Bilag

Illustration af bebyggelse i maks. 5 etager 02.jpg
Notat med indkomne høringssvar og adm. behandling heraf.docx
Notat fra borgermøde
Illustration af bebyggelse i maks 5 etager 01.jpg
Tegning bilag til indsigelse.pdf
Udbygningsaftale underskrevet af udvikler.pdf
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplanforslag 1.51.pdf


240. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 12.06 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 29 om dagligvarebutik i Mørkøv

Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 12.06 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 29 om dagligvarebutik i Mørkøv

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplan nr. 12.06 for udviklingsprojektet ”Netto i Mørkøv” vedtages endeligt.

Beskrivelse af sagen
 
 
Planforslagene er udarbejdet, efter en gruppe borgere i Mørkøv kontaktede Holbæk Kommune med et konkret ønske om en etablering af en Netto i byen. Dansk Supermarked ansøgte derefter om mulighed for etablering af en dagligvarebutik i Mørkøv. Planforslagene, der skal muliggøre etablering af ny dagligvarebutik på 1000 m2 tæt på Skovvejen i Mørkøv, har før været i offentlig høring. Herudover kan der opføres op til 200 kvm bruttoetageareal til personalefaciliteter. Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med første høring nedlagt veto mod planforslagene (se skema med høringssvar, bilag 3). Erhvervsstyrelsen anfører, at en udvidelse af bymidten i Mørkøv, for at muliggøre en dagligvarebutik i den sydlige ende – tæt på Skovvejen, var i strid med de statslige interesser. Vetoet betød, at planerne ikke kunne vedtages.
 
Erhvervsstyrelsen anviser i høringssvaret i den første høringsperiode, et løsningsforslag og anbefaler, at Mørkøv ændrer status fra bymidte til lokalcenter. Konsekvensen af denne ændring er, at der ikke kan planlægges for yderligere detailhandelsbutikker i Mørkøv. Til gengæld kan detailhandelsbutikkerne placeres mere frit end i dag, hvor de skal placeres indenfor området udlagt til bymidte. De nuværende detailhandelsbutikker i Mørkøv bymidte og den ny dagligvarebutik kan således være indenfor det planlagte lokalcenter.
 
Lokalplanforslag nr. 12.06
 
Lokalplanen vil efter endelig vedtagelse muliggøre etablering af dagligvarebutik i området. Forslaget til lokalplanen fastsætter bestemmelser for bl.a. placering af byggeri, parkeringspladser, beplantning og vejadgang.
 
 
Lokalplanen vil sikre:
 • Etablering af dagligvarebutik
 • Vejadgang til dagligvarebutik fra Ringstedvej
 • Plads til etablering af eventuel cykelsti (ifm. en vejudvidelse)
 • Grøn afskærmning til det tilstødende rekreative areal
 
Kommuneplantillæg nr. 29
 
Det er ikke muligt at finde egnede lokaliteter indenfor nuværende bymidteafgrænsing. Derfor kræves der et kommuneplantillæg der udlægger en detailhandelsramme (12.DLC01). Denne ramme, vil indeholde fire centerområder, hvor 12.C04 er den nye centerramme til den nærværende lokalplan.
 
En konsekvens af dette er at den eksisterende bymidteafgræsning (ramme 12.DBM01) aflyses. Det indebærer at rammen for det maksimale bruttoareal ændres fra 4262 kvm til 3000 kvm.
 
Formålet med tillægget til kommuneplanen er at udlægge Mørkøv som et lokalcenter samt etablere en ny kommuneplanramme til centerområde, således at der kan etableres dagligvarebutik på den ønskede lokation.
 
 
Indsigelse på planerne i tidligere indstilling
 
Planforslagene har været indstillet tidligere og godkendt (KMU 21-02-2017 og ØKU 01-03-2017). Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg blev dog i høringsperioden (9.marts – 4. maj 2017) mødt af en indsigelse fra Erhvervsstyrelsen, grundet uoverensstemmelse med statens overordnede interesser i kommunens planlægning for detailhandel. I indsigelsen anfører Erhvervsstyrelsen, hvordan kommunen lovligt kan planlægge for detailhandel i det pågældende område. Nærværende planforslag er udarbejdet ud fra denne anvisning.
 
Rettelser lokalplan nr. 12.09 og Kommuneplantillæg nr. 29
 
Ændringerne vedrører præcisering af 200 kvm til personale og lagerfaciliteter, specifikation for skilteregulering samt redaktionelle konsekvensrettelser, der er udarbejdet i forbindelse med den endelige lokalplan.
 
 
 

Økonomiske konsekvenser
Realiseringen af forslaget indebærer et mageskifte imellem Holbæk Kommune og Dansk Supermarked Ejendomme. Aftalen indebærer at Holbæk Kommune skal afstå 1.068 m2 og tilkøbe 1.004 m2. Dansk Supermarked Ejendomme skal netto tilkøbe 64 m2 landbrugsjord af Holbæk Kommune.
 
 

Øvrige konsekvenser
Realisering af projektet vil ikke medføre væsentlige ændringer i de eksisterende trafikale forhold i området.

Høring
Forslaget til lokalplanen og kommuneplantillæg var i offentlighøring fra den 9. marts til den 4. maj 2017, samt den fornyede høring fra den 14. september til den 9. november 2017. Der blev holdt borgermøde den 6. april 2017 (se bilag 1). Administrationen har valgt at vedhæfte høringssvar, og behandling af disse, fra begge høringsperioder (bilag 2 og bilag 3). Foruden indsigelsen fra Erhvervsstyrelsen kom der sammenlagt i begge perioder 7 høringssvar.
 
Temaerne i høringssvarene var følgende:
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.


caseno16-20709_#4360678_v1_kp29.pdf.pdf
caseno16-20709_#4360666_v1_lp12.06.pdf.pdf
caseno16-20709_#4366971_v1_bilag 1 borgermøde 12.06.pdf.pdf
caseno16-20709_#4368088_v1_bilag 3 skema til høringssvar første høringsperiode 12.06.pdf.pdf
caseno16-20709_#4366977_v1_bilag 2 skema til høringssvar anden høringsperiode.pdf.pdf

Bilag

KP29.pdf
LP12.06.pdf
Bilag 1 Borgermøde 12.06.pdf
Bilag 3 Skema til høringssvar første høringsperiode 12.06.pdf
Bilag 2 Skema til høringssvar anden høringsperiode.pdf


241. Principbeslutning om ekspropriation til vejanlæg

Principbeslutning om ekspropriation til vejanlæg

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag
 

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller:
 1. at byrådet træffer principbeslutning om at ville ekspropriere til erhvervelse af det nødvendige areal for anlæggelse af ny vej fra nordenden af Smedevej i Svinninge til Nordgårde umiddelbart nord for Nordgårde 1C, såfremt der ikke ved frivillige aftaler kan erhverves de nødvendige arealer/rettigheder for anlæggelse af vejstrækningen, som beskrevet i sagsfremstillingen
 2. at administrationen bliver bemyndiget til at igangsætte forhandlingsforløb / ekspropriationsforløb for erhvervelse af ovenstående arealer og rettigheder for anlæggelse af vejen og
 3. at byrådet udpeger mindst én repræsentant til at lede og deltage i de evt. åstedsforretninger.
 
 

Beskrivelse af sagen
 
På mødet d. 21. juni 2017 bemyndigede byrådet administration til at arbejde for at anlægge en ny vej for at omlægge færdslen på den offentlige vej Nordgårde i Svinninge.
 
Vejen anlægges med en normalbredde på 7 m, heraf 5 m kørebane med 1 m kantbane og rabat i begge sider.
 
Omlægningen af færdslen på Nordgårde vil bevirke en væsentlig forbedring af trafiksikkerheden for de bløde trafikanter og især for skolebørnenes færdsel til og fra Katrinedalskolen, afdeling Svinninge.
 
Det nødvendige areal er skitseret på vedlagte bilag. Arealet ligger på landbrugsjord og udgør ca. 3.300 m².
 
Anlægget vil medføre, at én privat lodsejer må afgive areal til projektet. Det drejer sig om adressen Nordgårde 3. Ingen eksisterende bygninger vil blive berørt af projektet.
 

Økonomiske konsekvenser
 
De samlede anlægsomkostninger forventes at andrage 1,25 mio. kr., som finansieres af dele af salgsprovenuet for salget af grundarealet Nordgårde 4.
 

Øvrige konsekvenser
 
Anlægget vil give ny vejadgang til ejendommene Nordgårde 1B, 1C, 3 og 6, som mister deres nuværende vejadgang, når Nordgårde lukkes for offentlig trafik.
 
De fire ejendomme vil få hhv, 500, 300, 100 og 100 m længere kørselsstrækning til Svinninge by.
 
Trafikken ad Smedevej forventes lidt forøget, da vejen fremover skal betjene fire nye ejendomme ud over de nuværende 11.
 
I tilfælde af ekspropriation er Holbæk Kommune ekspropriationsmyndighed og Vækst og Bæredygtighed gennemfører ekspropriationssagen og afholder åstedsforretninger. Byrådet træffer endelig beslutning om evt. ekspropriation hvis en frivillig aftale ikke kan opnås. Vækst og Bæredygtighed gennemfører udbetaling af evt. erstatning, samt indbringer evt. uafklarede erstatningsspørgsmål for taksationsmyndighederne.
 
Vækst og Bæredygtighed står for projektering, udbud og tilsyn af anlæggets gennemførelse.
 

Høring
Vækst og Bæredygtighed har foretaget en høring af de berørte beboere på Nordgårde. Der er kommet et enkelt høringssvar, som beklager nedlæggelsen af Nordgårde med henvisning til nuværende gående og cyklende adgang til skole, hal og skov.
 
Områdets øvrige beboere, herunder beboerne på Smedevej, er ikke blevet særskilt hørt i anledning af vejomlægningen, men er blevet hørt i forbindelse med vedtagelsen af den nye lokalplan for området.

Lovgrundlag – link
 
Anlæggelse af Smedevejs forlængelse sker i medfør af Lov om offentlige veje, § 23.
Eventuel erhvervelse af nødvendige arealer ved ekspropriation kan ske i medfør af Lov om offentlige veje, kap. 5.
 
Smedevejs forlængelse er indarbejdet i den nye kommuneplan.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt, idet Ole Brockdorff udpeges til at lede og deltage i de evt. åstedsforretninger, jf. indstillingens pkt. 3.


caseno17-22412_#4364430_v1_plot, ny vej ved nordgårde.pdf.pdf

Bilag

Plot, ny vej ved Nordgårde.pdf


242. Beslutning - Godkendelse af Vejledning om råden over vejarealer

Beslutning - Godkendelse af Vejledning om råden over vejarealer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag
 
                                                                                     

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. Vejledning om råden over vejarealer i Holbæk Kommune godkendes
2. Takstbladet for råden over vejareal godkendes
3. Der indføres en digital ansøgningsprocedure via hjemmesiden
4. Vejledningen evalueres efter 1 år

Beskrivelse af sagen
Baggrund
 
Byrådet besluttede den 9. maj 2017 at sende udkast til ny vejledning om råden over vejarealer i høring. Høringen er nu afsluttet, og administrationen fremlægger derfor den endelige udgave af vejledningen og takstbladet til byrådets godkendelse.
 
Nedenfor er en kort beskrivelse af vejledningen, samt et overblik over de områder i vejledningen der enten er kommenteret i høringssvar eller ændret i forhold til det udkast, som blev sendt i høring
 
Formålet med vejledningen
 
Vejledningen skal erstatte det tidligere ”Regulativ for benyttelse af Park- og Vejarealer” fra 1997.
 
Formålet med vejledningen er, at modernisere retningslinjer og takster således at de lever op til nutidige forhold. Det skal være nemt for borgere og erhvervsdrivende at få de nødvendige tilladelser på veje, fortove og pladser, og der skal være god tilgængelighed for alle. Det er desuden vigtigt, at der er opbakning til retningslinjerne og at der er fælles spilleregler, så borgere og erhvervsdrivende får en ensartet behandling.
 
Vejledningen indeholder retningslinjer for gadesalg, udendørsservering, vareudstilling, skilte/reklamer, større arrangementer og takster mv.
Udkast til vejledningen og det tilhørende takstblad har været i høring hos Holbæk Byforum, Handicaprådet og Ældrerådet. Materialet har desuden været i høring på kommunens hjemmeside. Endelig har administrationen skrevet til interessenter, der tidligere har udvist interesse for området og gjort dem opmærksom på høringen.
 
Der er indkommet høringssvar fra Holbæk Byforum og fra en borger.
 
Det opdaterede udkast vedlægges som bilag 1 og de to høringssvar som henholdsvis bilag 2 og 3.
 
Følgende områder i vejledningen er enten kommenteret i høringssvar eller ændret i forhold til det udkast, som blev sendt i høring:
 
 
Indretning og tilgængelighed på Ahlgade
 
Indretningen og tilgængeligheden på Ahlgade er beskrevet i vejledningens underpunkter om ”Vareudstilling”, ”Udendørsservering” og ”Stadepladser og gadesalg”.
 
Administrationen indstiller, at de nuværende bestemmelser vedrørende tilgængelighed på Ahlgade videreføres uændret. Der vil stadig være tale om en konkret vurdering af hvert enkelt tilfælde, som Holbæk Byforum foreslår, og efter samme retningslinjer som hidtil.
 
Denne indstilling er uændret i forhold til høringsudkastet.
 
Holbæk Byforum anfører i deres høringssvar, at gangarealet bør afhænge af fortovets bredde og kundetrafikken det pågældende sted.
 
Ud over vejledningen reguleres Ahlgade også af lokalplan 1.11, som bl.a. fastslår, at ”gangstrøg skal være friholdt i en bredde af min. 3.0 m”. Bortset fra afvigelser af underordnet betydning, kræver det en dispensation fra lokalplanen, hvis der skal ses bort fra denne bestemmelse. En sådan dispensation forudsætter en høring af alle borgere inden for lokalplanens område, hvilket er uforholdsmæssigt tid- og ressourcekrævende.
 
På grund af lokalplanen er det begrænset, hvor store afvigelser fra de 3,0 m, der kan godkendes efter en konkrete vurdering.
 
Administrationen har modtaget et høringssvar fra en borger, som understreger behovet for de 3 m frirum.
 
Holbæk Byforum anfører desuden det er vigtigt, at de regler, der bliver lavet kan og vil blive håndhævet. Administrationen er enig heri, og vil derfor i 2018 gøre en særlig indsats for at informere og sikre god tilgængelighed for alle.
 
 
Balancen mellem boder og butikker
 
Balancen mellem boder og butikker er beskrevet i vejledningens underpunkt ”Stadepladser og gadesalg”.
 
Administrationen indstiller, at den nuværende praksis fastholdes, således at det alene er antallet af ledige pladser, som er afgørende for, om den enkelte ansøger kan få tilladelse – ikke om ansøgeren ønsker en eller flere dage ugentligt.
 
Administrationen indstillede i høringsudkastet, at stader med ferske fødevarer kun skal have tilladelse til salg én dag ugentligt.
 
På dette område kan der opstå uoverensstemmelser dels hvis f.eks. en kaffeknallert opstilles lige foran en café, men også hvis indehaveren af f.eks. en ostebutik føler sig pålagt unfair konkurrence fra en ostebil.
 
Af hensyn til ønsket om mere liv på byens gader og Holbæk Byforums overvejelser om to ugentlige torvedage, har administrationen valgt at ændre indstillingen i forhold til høringsudkastet.
 
Der er ikke modtaget høringssvar der vedrører dette punkt. Administrationen har dog tidligere modtaget henvendelser fra butikker, der mente, at lejen for stadepladser var for lav.
 
I øjeblikket har en ostevogn tilladelse til to dage ugentlig, og en kødvogn en tilladelse til én dag ugentligt, som p.t. ikke udnyttes.
 
 
Krav om anvendelse af lejet areal
 
Krav om anvendelse af lejet areal er beskrevet i vejledningens underpunkt ”Stadepladser og gadesalg”.
 
Administrationen indstiller, at en butik eller cafe får fortrinsret til at leje det foranliggende areal. Hvis butikken ikke ønsker, at arealet bliver udlejet, kan butikken selv leje arealet. I så fald er der intet krav om, at arealet udnyttes. Hvis butikken ikke ønsker at leje arealet, kan det tilbydes til andre butikker uden samtykke fra butikken med fortrinsret.
 
Undtagelsesvis kan der stilles krav til aktiv anvendelse af lejet areal. Eksempelvis er en stor del af Torvet (Ahlgade ved nr. 51) lejet ud til juletræssalg i december måned. For at hindre tyveri er juletræerne indhegnede, så hvis salget først startede om aftenen, ville Torvet resten af dagen ligge hen som et dødt afspærret område.
 
Holbæk Byforum foreslår i deres høringssvar, at det bør kræve samtykke fra den tilstødende butik, hvis denne butik ikke ønsker at benytte udlejningsarealet, og en anden butik ønsker at leje det.
 
Der kan være helt legitime årsager til, at en butik ikke ønsker fortrinsarealet anvendt, f.eks. kundernes mulighed for frit udsyn til butikken. I så fald kan butikken selv leje arealet uden krav om anvendelse til f.eks. placering af tøjstativer eller andet.
 
 
Bannere og plakater
 
Bannere og plakater er beskrevet i vejledningens underpunkter ”Bannere”, ”Valgplakater” og ”Plakater”.
 
Administrationen indstiller, at det ud over valgplakater også skal være muligt at opsætte plakater af almen interesse for kommunens borgere og uden et rent kommercielt, politisk, religiøst eller anstødeligt indhold. Vejledningen er derfor tilføjet et underpunkt med retningslinjer om ophængning af plakater.
 
Administrationen indstillede i høringsudkastet, at der ud over de lovbestemte valgplakater alene skulle være mulighed for at reklamere på bannere, ophængt på fodgængerbroen over Valdemar Sejrsvej. Derved ville der ikke være mulighed for at opsætte almindelige plakater.
 
Grundet den store interesse i at ophænge plakater, har administrationen valgt at ændre indstillingen på dette område.
 
 
Takster
 
Takster er beskrevet i bilag 4.
 
Administrationen indstiller, at det nuværende takstniveau for udlejningsarealer, udeservering, stadepladser og bannere fastholdes. Endvidere indstilles, at der generelt ikke opkræves betaling for forretningsmæssig råden over parkeringsarealer, dog med undtagelse af arealer i Holbæk bymidte (parkeringsfondens område), hvor der kan opkræves betaling.
 
Holbæk bymidte omfatter i denne sammenhæng det område, der indgår i Holbæk Kommunes Parkeringsfond. Området fremgår af bilag 5.
 
I forhold til høringsudkastet er krav om betaling for råden over parkeringsarealer ændret, så råden over parkeringsarealer uden for Holbæk bymidte ikke kræver betaling.
 
Vejloven giver mulighed for at opkræve betaling for råden over vejareal, hvis dette sker i rent forretningsmæssigt øjemed. Placering af genstande på vejarealet skal i sig selv have et direkte forretningsmæssigt formål. Opstilling af et stillads er f.eks. ikke rent forretningsmæssigt, da formålet med stilladset kun er at muliggøre en facaderenovering el.lign. Dermed er formålet kun indirekte forretningsmæssigt, og der kan ikke opkræves betaling.
 
De nuværende takster modsvarer et provenu på ca. 715.000 kr. om året. I øjeblikket opkræves der ikke betaling for el.
 
Da elforbrug på stadepladser medfører en udgift for kommunen, finder administrationen det nærliggende, at denne udgift afholdes af stadepladsholderne. I øjeblikket udleveres en nøgle til elskabet på Torvet mod betaling af depositum, så der kan uden nævneværdigt besvær samtidig opkræves en ugentlig betaling.
 
Administrationen modtager jævnligt anmodninger om råden over parkeringsarealer. Langt de fleste henvendelser om råden over parkeringsarealer vedrører Holbæk bymidte. Da der ikke er overskud af parkeringspladser i bymidten, er det erfaringsmæssigt udfordrende, hvis disse pladser anvendes til andet end parkering.
 
Administrationen indstiller derfor, at der også fremover opkræves betaling for råden over parkeringspladser i Holbæk bymidte. Da der er meget få ansøgninger vedrørende parkeringspladser uden for bymidten, og da denne råden erfaringsmæssigt ikke giver trafikale problemer, indstiller administrationen, at der ikke skal betales for råden over parkeringsarealer uden for Holbæk bymidte.
 
Større arrangementer, f.eks. Skvulp eller Sundhedsdagen, indebærer lukning af veje. Derved omfatter disse arrangementer også arealer, som er afmærket til parkering. Disse arrangementer tænkes ikke at medføre betaling for råden over parkeringsarealer, da denne råden er en indirekte følge af lukningen.
 
Til sammenligning er takster fra Ringsted, Næstved og Slagelse vedlagt i bilag 6. Holbæk stikker ikke prismæssigt ud ift. disse kommuner.
 
 
Digital ansøgning
 
Administrationen indstiller, at der fortsat skal ansøges om råden over vejareal, med undtagelse af fortovsareal nærmest facaden. Fremover skal ansøgningen ske digitalt.
 
Denne indstilling er uændret i forhold til høringsudkastet.
 
 
Det er tanken, at vejledningen på hjemmesiden skal bestå af en række tekststykker, en faktaboks, gode råd mv. og en ansøgningsmulighed. Det indebærer, at vejmyndigheden i hvert enkelt tilfælde træffer individuelle afgørelser.
 
Vejledningen har på et enkelt område karakter af et regulativ, da man uden ansøgning kan råde over et smalt fortovsareal langs facaden. Dette er en fortsættelse af hidtidig praksis, og har hidtil ikke givet problemer.
 
Et regulativ skal godkendes af politiet, og administrationen har fået et forhåndstilsagn om, at politiet vil godkende vejledningen, hvis den vedtages i nuværende form.

Lovgrundlag – link
Lov om Offentlige veje, nr. 1520 af 27. december 2014

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet har på sit møde den 9. maj 2017 besluttet at sende vejledningen i høring.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.


caseno17-10936_#4369812_v1_vejledning om råden over vejarealer.pdf.pdf
caseno17-10936_#4356567_v1_høringssvar holbæk byforum.pdf.pdf
caseno17-10936_#4357247_v1_høringssvar borger.pdf.pdf
caseno17-10936_#4365303_v1_takstblad.pdf.pdf
caseno17-10936_#4365330_v1_parkeringsfondens område.pdf.pdf
caseno17-10936_#4368956_v1_takster hk og andre kommuner - 2017.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Endeligt udkast til vejledning om råden over vejarealer
Bilag 2 - Høringssvar fra Holbæk Byforum
Bilag 3 - Høringssvar fra borger
Bilag 4 - Takstblad
Bilag 5 - Område med betaling for parkeringsarealer
Bilag 6 - Nabokommuners takster for 2017


243. Beslutning om byggesagsgebyr for 2018

Beslutning om byggesagsgebyr for 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. der i 2018 opkræves gebyr for byggesagsbehandling efter tidforbrug til sagsbehandling af den enkelte sag med en timetakst på kr. 700 (med de undtagelser, der fremgår af punkt 3-7 nedenfor)
 2. byggesagsgebyret opkræves pr. påbegyndte 30. minutters sagsbehandling
 3. der ikke opkræves byggesagsgebyr for formøder og dialog inden ansøgningstidspunktet
 4. der ikke opkræves byggesagsgebyr for midlertidige konstruktioner
 5. der ikke opkræves byggesagsgebyr ved afslag på ansøgning om byggetilladelse
 6. der ikke opkræves byggesagsgebyr for behandling af ansøgninger om byggetilladelse til ”småbygninger”, som fremsendes inden småbygningen opføres
 7. der opkræves et fast gebyr på 1.000 kr. i forbindelse med lovliggørelse af ”småbygninger”, som er opført uden forudgående byggetilladelse
 8. byggesagsgebyr for kompliceret byggeri, der kræver ibrugtagningstilladelse opkræves i to ”rater” (første ”rate” når der udstedes byggetilladelse og anden ”rate” når der udstedes ibrugtagningstilladelse)
 9. administrationen bemyndiges til at udarbejde en nærmere betalingsvedtægt (instruks), for opkrævning af byggesagsgebyr, der afspejler byrådets beslutning i denne sag
 

Beskrivelse af sagen
Byrådet vedtog med Budget 2018, at kommunen skal opkræve byggesagsgebyr samt at den samlede gebyrindtægt for 2018 skal udgøre 1,5 mio. kr.
 
Udgangspunktet for kommunernes opkrævning af gebyrer på byggesagsområdet er, at gebyret skal opkræves efter tidsforbrug til den enkelte byggesag. Undtaget fra dette krav er ”småbygninger” (carporte, udhuse, drivhuse m.fl.), hvor der er mulighed for at opkræve et mindre fast beløb. Kommunen fastsætter selv for hvilke sagstyper, der skal opkræves gebyr for. Kommunen fastsætter endvidere selv sin timepris, som skal afspejle kommunens direkte og indirekte udgifter, forbundet med behandling af de sagstyper, hvor der opkræves gebyr.
 
Administrationen foreslår en model for gebyropkrævning, som understøtter den tilgang til samarbejde med borgere og virksomheder, som kommunen i øvrigt har på byggesagsområdet.
 
Holbæk Kommune ønsker en åben, imødekommende og tidlig dialog om det enkelte byggeprojekt, hvor administrationen sammen med ansøger afdækker projektets udfordringer og løsninger, inden der ansøges om byggetilladelse. Denne tilgang medfører erfaringsmæssigt en god og tidlig forventningsafstemning med ansøger om, hvad der kan opnås byggetilladelse til, og fyldestgørende ansøgninger, som indeholder alle relevante oplysninger.
 
God og tidlig forventningsafstemning og fyldestgørende ansøgninger er afgørende for, at den egentlige sagsbehandlingstid (fra der indsendes ansøgning om byggetilladelse til denne opnås) kan holdes på et minimum.
 
Administrationens forslag til model for gebyropkrævning er baseret på følgende principper:
De foreslåede principper og baggrunden herfor er nærmere uddybet nedenfor.
 
Småbygninger
Administrationen foreslår, at ”småbygninger”, såsom carporte, garager, udhuse, drivhuse, legehuse, overdækkede terrasser m.v. skal være undtaget for gebyr, hvis der ansøges om og opnås byggetilladelse inden bebyggelsen opføres.
 
Administrationen foreslår endvidere, at der opkræves et gebyr på 1.000 kr. i sager om lovliggørelse af ”småbygninger”, hvor bebyggelsen er opført uden at der forinden er ansøgt om og opnået tilladelse.
 
Reglerne om opførsel af ”småbygninger” (lokalplaner, bygningsreglement m.fl.) er forholdsvis komplekse. Det er fx ikke entydigt, hvornår den enkelte ”småbygning” kræver byggetilladelse og hvornår den ikke gør. Det afhænger bl.a. af, hvor meget bebyggelse der i forvejen er på den enkelte ejendom.
 
Hertil kommer, at et byggesagsgebyr opkrævet efter tidforbrug for denne sagstype i nogle tilfælde vil medføre en gebyrstørrelse, der er ude af proportion med de omkostninger, der i øvrigt et forbundet med byggeriet. Der er således risiko for situationer, hvor omkostningerne til sagsbehandling vil overstige selve byggeprisen.
 
Der er mulighed for, at fastsætte et fast gebyr på maksimalt godt 1.000 kr. for kommunens sagsbehandling af ”småbygninger”. Hvis et sådant fast gebyr indføres for alle ”småbygninger” anslår administrationen, at det vil medføre en årlig gebyrindtægt på 100-200 t./kr.
 
Administrationen anslår, at 20-25 % af de sager om ”småbygninger” der sagsbehandles er lovliggørelsessager, hvor bygningen allerede er opført uden at der forinden er givet byggetilladelse.
 
Administrationen oplever således, at der i mange tilfælde ikke ansøges om byggetilladelse til at opføre de ”småbygninger”. Administrationen oplever endvidere, at ”småbygninger”, som ikke kræver byggetilladelse opføres i strid med regler, som den enkelte selv skal være opmærksom på at overholde. Dette skyldes primært uvidenhed hos den enkelte om reglerne på området. Administrationen har derfor gennem de senere år arbejdet aktivt for at komme i dialog med bygherren om alle småhusbyggerier inden de opføres.
 
Formålet hermed er dels at sikre, at ”småbygningerne” ikke opføres mod gældende regler. Det gælder både i de tilfælde, hvor ”småbygningerne” skal have en byggetilladelse, og de tilfælde, hvor den enkelte selv er ansvarlig for at overholde gældende regler, og hvor der ikke skal opnå byggetilladelse.
 
Administrationen får daglig flere henvendelser om ”byggeret”, lokalplaner og regler for ”småbygninger” og oplever, at vi i den dialog får forebygget mange ”ulovlige” bygninger, som ellers ville være blevet opført.
 
Administrationen er bekymret for, at den enkelte undlader at søge vejledning hos kommunen om reglerne inden en ”småbygning” opføres, hvis der generelt indføres gebyr for denne sagstype. Det kan få den konsekvens, at flere ”småbygninger” opføres ”ulovligt” (bygningen opføres uden tilladelse, for tæt på skel, bygningen er for høj i forhold til det umiddelbart tilladte osv.). Det er en ærgerlig situation for alle, som i nogle tilfælde vil få den konsekvens, at bygningen skal nedrives.
 
I de sager, hvor ”småbygningen” allerede er opført inden administrationen bliver opmærksom på bebyggelsen er det omvendt for sent med en forudgående dialog. Administrationen foreslår derfor, at der opkræves gebyr et fast gebyr på 1.000 kr. for denne sagstype.
 
Administrationen vurderer endvidere, at et mindre fast gebyr i sager om lovliggørelse af ”småbygninger” måske kan være med til at motivere den enkelte til at søge vejledning og tilladelse inden bebyggelsen opføres, da en sådan vejledning og tilladelse er gratis.
 
Midlertidige konstruktioner
Administrationen indstiller, at midlertidige konstruktioner, såsom festtelte, tribuner, scener og tilsvarende ikke omfattes af byggesagsgebyr.
 
Baggrunden herfor er ligesom for ”småbygningerne”, at et byggesagsgebyr (som opkræves efter tidsforbrug) i mange tilfælde vil være ude af proportion med de omkostninger, der fx er forbundet med leje et festtelt.
 
Hertil kommer, at administrationen generelt oplever stor uvidenhed om, at scener, telte mv. skal byggesagsbehandles, samt administrationen i forhold til denne sagstype vurderer, at der er en særlig risiko for, at den enkelte som midlertidigt ønsker at opstille et telt, en scene eller tilsvarende undlader at ansøge, hvis der opkræves gebyr. Dette kan få den konsekvens, at det sikkerhedsniveau, som er fastsat i bygningsreglementet mv. ikke sikres.
 
Afslag på ansøgning om byggetilladelse (alle sagstyper)
Administrationen indstiller endvidere, at der ikke opkræves gebyr for afslag. Det er ganske få byggesager, som afsluttes med et afslag, da ansøger og administration i langt de fleste tilfælde gennem dialog får tilpasset de ønskede byggeprojekt, så der kan opnås byggetilladelse.
 
Afslag er undtagelsen, og der vil derfor ikke vil være nogen særlig indtægt forbundet med at opkræve gebyr for den sagsbehandling, der er forbundet hermed. Administrationen finder derfor ikke, at der er grund til at efterlade nogen med en oplevelse, hvor de både får afslag på deres ansøgning og skal betale byggesagsgebyr.
 
Anslået gebyrstørrelser for forskellige sagstyper
I tabellen nedenfor at anført eksempler på de byggesagstyper, som jf. administrationens indstilling, skal betale byggesagsgebyr i 2018 samt den forventede gennemsnitlige gebyrstørrelse. Der er ikke tale om en fuldstændig liste over byggesagstyper, men eksempler på forskellige sagstyper. Den forventede gennemsnitlige gebyrstørrelse er anslået på baggrund af administrationens skøn over forventet gennemsnitlig tidsforbrug til den enkelte sagstype. Administrationens skøn er forbundet med nogen usikkerhed, og der vil være nogen variation i gebyrstørrelsen fra sag til sag.
 
Generelt kan det anføres, at den fyldestgørende ansøgning og sager som ikke kræver ”dispensationer” mv. er forbundet med det mindste tidsforbrug til sagsbehandling. Omvendt er sager, hvor ansøgningsmaterialet ikke er fyldestgørende, eller sager som skal i naboorientering mv. inden der kan meddeles byggetilladelse, er forbundet med et større tidsforbrug til sagsbehandling.
 
Sagstype
Forventet gennemsnitlig gebyrstørrelse
Bemærkninger
Enfamiliehuse, sommerhuse, stuehuse
3.500 kr.
Den typiske sag vil have et tidsforbrug på 3-10 timer. Men det vil forekomme sager med et væsentligt større tidsforbrug.
Rækkehuse, dobbelthuse, kædehuse, klyngehuse
1.750 kr. pr. boligenhed
Tidsforbrug pr. boligenhed afhænger af antal boliger, omfang mv.
Landbrugsbygninger
 
Variationen i tidsforbrug mellem de enkelte sager indenfor hver sagstype vil væres så stor, at det ikke meningsfyldt, at betragte den gennemsnitlige gebyrstørrelse
Erhvervsbygninger
 
 
Etageboliger
 
Antenner, pyloner, master, vindmøller m.v
 
Lovliggørelsesdispensationer til ”småbygninger”
1.000 (fast gebyr)
 
 
Sammenligning med øvrige kommuner
Administrationen har sammenlignet med andre kommuners principper for gebyropkrævning og gebyrstørrelser for 2017.
 
Der er stor forskel på, hvilke sagstyper de enkelte kommuner har valgt at gebyrpålægge, og det er derfor svært at sammenligne kommunerne imellem.
 
De sjællandske kommuner, der i 2017 har opkrævet byggesagsgebyr efter medgået tid, har i gennemsnit opkrævet et gebyr på 695 kr./t. Gennemsnittet på landsplan var i 2017 640 kr./t.
 
Bilag 1 indeholder en oversigt over de øvrige sjællandske kommuners gebyrstørrelser i 2017.
 
Holbæk Kommune opkrævede senest byggesagsgebyr i 2014. Da var taksten 694 kr./t.

Økonomiske konsekvenser
Administrationen har beregnet, at der med den indstillede model for gebyropkrævning i 2018 vil blive udført gebyrpligtig byggesagsbehandling for 2 mio. kr. Heraf vil byggesagsbehandling af kommunens egne byggesager anslået udgøre 0,35 mio. kr.
 
Administrationen har ved beregning af den samlede gebyrsum taget udgangspunkt i antallet af sager i 2016. Det forventede tidsforbrug til de enkelte sagstyper er skønnet.
 
Den egentlige gebyrindbetaling i 2018 vil dog ikke blive 2 mio. kr. Gebyrindbetalingen vil heller ikke blive 1,5 mio. kr., som fastsat i budget 2018. Der vil i praksis være en indfasningsperiode. Administrationen kan ikke på nuværende tidspunkt anslå, hvor stor gebyrindbetalingen i 2018 reelt vil blive.
 
Indfasningsperioden skyldes, at byggesagsgebyret i langt de fleste og ”dyreste” sager i udgangspunktet først skal betales når byggeriet tages i brug. For mange byggeriers vedkommende vil det først være i 2019 eller senere.
 
Indfasningsperioden kan ikke undgås. Men for at sikre den størst mulige gebyrindtægt i 2018, indstiller administrationen, at gebyrindbetalingen skal ske i to rater. Første rate skal betales, når der gives byggetilladelse. Anden rate skal betales, når der gives ibrugtagningstilladelse. For ”småbygninger” skal der kun betales en rate (ved byggetilladelse), da bygninger ikke kræver ibrugtagningstilladelse.
 
Administrationen anslår, at de forskellige byggesagstypers andel af den samlede gebyropkrævning vil være fordelt således:
 
Enfamiliehuse, sommerhuse, stuehuse og ”småbygninger”
30 %
Rækkehuse, dobbelthuse, kædehuse, klyngehuse
5 %
Landbrugsbygninger
15 %
Øvrige erhvervsbyggerier og etageboligbyggerier
50 %
 
Den 1. januar 2018 træder et nyt bygningsreglement (BR18) i kraft. Med BR18 indføres bl.a. nye principper for kommunens sagsbehandling i forbindelse med brand og statik i komplicerede byggesager (landbrugsbygninger, øvrige erhvervsbyggerier og etageboligbyggerier). Denne ændring forventes på længere sigt, at få betydning for kommunens tidsforbrug i komplicerede byggesager. Tidsforbruget vil blive mindre, da certificerede rådgivere i fremtiden vil skulle forestå en del af den sagsbehandling, som kommunerne hidtil har udført.
 
 

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18), der forventes at træde i kraft 01-01-2018
Bygningsreglement 2015 (BR15)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Et flertal bestående af A og O indstiller, at indstillingen tiltrædes.
I kan ikke tiltræde, at der opkræves byggesagsgebyr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.
 
For stemte 27 (A, Ø, C, B, O og V). Imod stemte 2 (I).


caseno17-46315_#4355054_v1_byggesagsgebyrer på sjælland.docx

Bilag

Byggesagsgebyrer på Sjælland


244. Beslutning om bevilling til etablering af p-pladser på Havnevej i Holbæk

Beslutning om bevilling til etablering af p-pladser på Havnevej i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.      der gives en bevilling på i alt 3.900.000 kr. til etablering af p-pladser på Havnevej. Beløbet finansieres af Parkeringsfonden

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Havneområdet i Holbæk er udfordret i forhold til parkeringskapaciteten. Denne udfordring er for nuværende bl.a. løst ved midlertidigt etablerede p-pladser i nærområdet, men der er netop tale om midlertidige løsninger, der ikke løfter problemstillingen på længere sigt.
Derfor blev der på økonomiudvalgsmøde den 06.09.2017 forelagt en sag om bevilling til anlæg af p-pladser ved Havnevej.
I forlængelse af dagsordenspunktet på økonomiudvalgsmødet, tilkendegav beboere i havneområdet ønske om inddragelse. Byrådet valgte den 13.09.2017 at lade sagen udgå, med henblik på at foretage en sådan inddragelse samt at få suppleret projektforslaget med alternative forslag.
 

Projektbeskrivelse
Ved tiltrædelse af hovedindstillingen gennemføres anlæg af parkeringspladser ved Havnevej med udgangspunkt i den skitserede projektløsning, der indplacerer nye p-pladser i en samlet grøn, parklignende struktur langs Havnevej. Skitser af projektet er vedlagt sagen som bilag. Realisering af projektet sker for midler i parkeringsfonden, jf. afsnit om økonomi, og er derfor bl.a. bundet op på tidsmæssige rammer for gennemførelse inden udgangen af 2018, medmindre en del af midlerne skal tilbagebetales.
Ved tiltrædelse af hovedindstillingen kan etableres 44 parkeringspladser, svarende til det antal parkeringspladser som parkeringsfonden har opkrævet for.
Arbejdet forventes at blive igangsat i foråret 2018 og færdiggjort i efteråret 2018.
Gennemførelse af projektet forudsætter dispensation eller ophævelse af vejudvidelseslinje ved Havnevej, samt dispensation fra lokalplanbestemmelse inden for Lokalplan 1.34 / 1.46.
 
Interessentinddragelse og alternative projektforslag
Skitserne af projektforslaget blev præsenteret på interessentmøde den 02.11.2017, med deltagelse af parkeringsgruppen og repræsentanter fra beboerforeningerne på havnen. Endvidere blev drøftet alternative placeringsforslag eksempelvis i den store havnehal på Blegstræde Hage, på arealerne vest for retsbygningen samt p-hus på Østre Havnevej.
Fra naboerne blev udtrykt bekymring for, at realisering af projektskitserne ved Havnevej vil indebære øgede støjgener og lugtgener fra udstødning for beboere nærmest Havnevej. Omkring den store havnehal blev drøftet, at denne er tænkt at indgå i omdannelsesplanerne for et kystlivscenter, og derfor ikke er oplagt at disponere til parkering, mens etablering af p-hus ved Østre Havnevej er udfordret dels af tidsmæssige årsager, da et p-hus vil forudsætte gennemførelse af lokalplan, samt desuden af den begrænsede økonomi, der er til rådighed.
Derudover blev fra parkeringsgruppen efterlyst, at der gennemføres de af p-gruppen tidligere bestilte parkeringsanalyser af bymidten, som grundlag for beslutning.
Som bilag til sagen er vedlagt et mødenotat, der ridser drøftelserne på mødet op.

Efter mødet blev fra beboergruppen på havneområdet fremsendt opfølgende skrivelse, med ønske om uddybning af, hvorvidt projektet for p-pladser ved Havnevej kan gennemføres uden gennemførelse af ny lokalplanproces. Dette brev, samt kommunens svarskrivelse hertil er ligeledes vedlagt sagen som bilag.

Økonomiske konsekvenser
Midlerne til etablering af 44 parkeringspladser tages fra Parkeringsfonden. Parkeringsfonden har ikke indflydelse på det øvrige budget for kommunen, da fondens midler kun må bruges til parkeringspladser. Det påvirker således ikke kommunens likviditet.
Der sker løbende indbetalinger til Parkeringsfonden og Holbæk Kommune har 5 år til at etablere parkeringspladserne ellers skal midlerne tilbagebetales.
Ved at bruge midlerne nu undgår Holbæk Kommune i 2018, at tilbagebetale et beløb på 1.800.000 kr.

Høring
Der er gennemført interessentmøde den 02.11.2017, jf. sagsfremstillingen samt vedhæftet mødenotat.
Realisering af projekt ved Havnevej forudsætter gennemførelse af nabohøring, for den del af projektet, der er beliggende inden for Lokalplan 1.34/ 1.46. Det kan besluttes, at gennemføre nabohøring for den samlede projektstrækning, inkl. den del af projektet, der er beliggende inden for Lokalplan 1.22.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.


caseno17-25388_#4360565_v1_mødenotat vedrørende parkering i havneområdet 2.11.2017.pdf.pdf
caseno17-25388_#4360172_v1_brev fra borgere.pdf.pdf
caseno17-25388_#4363073_v1_svarmail vedrørende brev om etablering af parkeringspladser på havnevej.msg
caseno17-25388_#4363539_v1_havnevej- skitseprojekt for ny parkering.pdf.pdf
caseno17-25388_#4364068_v1_mødeoplæg vedrørende parkering i havneområdet 2.11.pdf.pdf

Bilag

Mødenotat vedrørende parkering i havneområdet 2.11.2017.pdf
Brev fra borgere.pdf
Svarmail vedrørende brev om etablering af parkeringspladser på Havnevej
Havnevej- skitseprojekt for ny parkering.pdf
Mødeoplæg vedrørende parkering i havneområdet 2.11.pdf


245. Beslutning om gratis færgeoverfart for børn til og fra Orø

Beslutning om gratis færgeoverfart for børn til og fra Orø

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der i 2018 bliver indført en administrativ forsøgsordning for alle folkeskoleelever indenfor distrikt Holbæk By Skole, der skal reducere hindringer ”for et godt samarbejde mellem afdelingerne eller for relationerne mellem eleverne”.

Alternativ indstilling
 1. Orøfærgens takster for børn (alder 4-11 år) udgår og overfarten gøres gratis i hele kalenderåret 2018 og frem.
 
eller
 
 1. Orøfærgens takster for børn (alder 4-11 år) udgår i skuldersæsonerne og overfarten gøres gratis i perioderne før og efter sommerferien i kalenderåret 2018 og frem.

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede d. 8-11-2017 at sende sagen tilbage til Udvalget for Klima og Miljø, der skal arbejde videre med en administrativ forsøgsordning i 2018 for folkeskoleelever indenfor distrikt Holbæk By Skole, som skal reducere hindringer ”for et godt samarbejde mellem afdelingerne eller for relationerne mellem eleverne”, herunder undersøge, om der kan indføres en ordning, hvorefter man som skoleelev kan tage en legekammerat gratis med færgen fra Holbæk til Orø, hvis man er bosat på Orø, og om legekammeraten kan få udleveret en gratis returbillet, som barnet kan benytte, når det skal retur fra Orø til Holbæk.
 
Administrationen har ikke fundet en løsning, hvor kommunen lovligt kan vælge, at det kun er børn fra bestemte skoler eller med bestemte formål på øen, der kan rejse gratis.
Idéen om, at børn bosat på øen skal have nemmere ved at få legekammerater på besøg, er efter administrationens vurdering en usaglig forskelsbehandling, hvis det kun gælder legekammerater, som går på bestemte folkeskoler i kommunen, ligesom det vil være usaglig forskelsbehandling, at man tilgodeser legeaftaler frem for andre formål (f.eks. familiebesøg).
 
Der er vedhæftet en afgørelse fra Statsforvaltningen, hvor Statsforvaltningen tager stilling til lovligheden af nogle ændrede færgetakster i Randers Kommune. Statsforvaltningen kommer med følgende generelle udtalelse, som også gælder for Orø-færgens billetpriser:
 
Det fremgår af sagens oplysninger, at der før din henvendelse til statsforvaltningen var sket en forskydning mellem færgeriets forskellige takstkategorier, til skade for visse brugere, til relativ fordel for andre. En sådan forskydning strider ikke mod retsregler, hvis overholdelse statsforvaltningen påser. Det er herved en forudsætning, at forskydningen ikke er usagligt begrundet. F.eks. er almindelige trafikpolitiske hensyn, herunder større eller mindre rabat til bestemte brugerkategorier efter statsforvaltningen ikke usaglig, forudsat at kategorierne er objektivt beskrevet og synlige. Heller ikke takstændringer for at muliggøre en mere hensigtsmæssig billetteringsmåde og administration af færgefarten er efter statsforvaltningens opfattelse usaglig.
 
Hvis kommunen ønsker at tilbyde gratis transport til elever og lærere på folkeskoler i Holbæk Kommune, kan det alene gælde for transport i skoletiden. Det er administrationens vurdering, at det ikke vil være usaglig forskelsbehandling at tilbyde elever og lærere fra folkeskoler i Holbæk Kommune gratis transport med færgen i skoletiden, da skolens aktiviteter, herunder transport med færgen i forbindelse med skolearrangementer, finansieres af kommunen. Der vil derfor alene være tale om en budgetmæssig ompostering, som sparer kommunen administrative ressourcer.
 
Gratis transport for børn og lærere fra folkeskoler i Holbæk Kommune i skoletiden kan have en indvirkning på det statslige færgetilskud vedr. personbefordring, der beregnes efter færgens omsætning. Det kan endvidere have en indvirkning på kommunens udgiftslofter og -rammer, at en udgift, der normalt vil belaste den enkelte skoles budget, flyttes over til et andet sted i kommunen.
 
Modsat indtægtsgrundlaget på fx cykler baseret på realiseret omsætningstal fra budget 2016, så er det på nuværende tidspunkt usikkert, hvad omsætningen har været for denne passagertype i budget 2016.
 
Derfor foreslår administrationen, at der indføres en forsøgsordning i 2018, hvor skoleelever og øvrige tilknyttede blot skal tilkendegive deres tilhørsforhold til Holbæk By Skole, hvorefter de kan transporteres med færgen uden beregning i forbindelse med undervisningsformål i skoletiden.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Administrationen vurderer, at følgende 2 muligheder er lovlige bud på, hvordan det politiske ønske om gratis skolebørn økonomisk og konkret kan håndteres i praksis.
 
1. Gratis adgang for alle børn (alder 4-11 år) hele kalenderåret.
Der tages udgangspunkt i, at kalenderåret 2016 er at betragte som et standard år (gennemsnitsbetragtning). Det er rimeligt at antage, da der ikke var store afvigelser i driften 2016. Der var i kalenderåret 2016 billetindtægter ved salg af billetter til børn (alder 4-11 år) på 39.065 kr.
På tilsvarende færgeruter (fx Sejerøfærgen) betales der også for børn. På Sejerøfærgen koster en enkeltbillet til børn (alder 7-15 år) 65 kr, mens en enkeltbillet til børn (alder 4-11 år) på Orøfærgen er 18 kr.
 
2. Gratis adgang for alle børn (alder 4-11 år) i skuldersæsonerne
”Skuldersæsonen” er i 2018 perioden 1/1-24/6 og 8/8-31/12.
Der tages igen udgangspunkt i sæsonen 2016, hvor 2016 antages at være et standard år (gennemsnitsbetragtning). Der blev i ugerne uden for skuldersæsonerne, solgt billetter til børn for 22.687 kr. Det vil sige, at der i skuldersæsonerne 2016 blev solgt billetter til børn for 16.378 kr.

Økonomiske konsekvenser
Der kan henvises til vedhæftede bilag, der omhandler økonomiske overvejelser vedr. færgedriften.
 
Hvis det besluttes, at gøre transporten gratis for børn med Orøfærgen hele året, så vil det fx betyde en prisstigning på fx biler med ca. 7 % i skuldersæsonen.
 
Hvis det besluttes, at gøre transporten gratis for børn med Orøfærgen i skuldersæsonerne, så vil det fx betyde en prisstigning på fx biler med ca. 3 % i skuldersæsonen.

Øvrige konsekvenser
 
En yderligere lokal forøgelse af billetprisen for personbiler vil være i direkte modstrid med Folketingets intentioner om en stadig større udbredelse af landevejsprincippet. Landevejsprincippet er et trafikpolitisk princip, der indebærer at det skal koste det samme at sejle med færge som at køre en tilsvarende strækning i bil på landevejen.
 
Der er for nyligt indgået en lokalaftale med Østre Færge A/S og Holbæk Kommune omkring fordeling af tilskuddet til skuldersæsonerne. Når den typiske kunde hos Orøfærgen enten er en eller to voksne, typisk i personbil, så vil en yderligere forøgelse af billetprisen på personbiler underminere intentionen om at billetprisen nedsættes ligeligt på de to færgeruter.
 
Det skal derfor anbefales, at det nuværende børnebilletsystem fastholdes. Da den afledte effekt ikke vurderes, at leve op til landevejsprincippet og kriterierne for det årlig statslige tilskud samt den indgåede lokalaftale med Østre Færge A/S og de lokale repræsentanter for øen i form af Færgekontaktudvalget (et udvalg oprindeligt sammensat af Orø Lokalforum), hvilket forudsættes af ministeriets bekendtgørelse.
 
Tilskuddet kan kun anvendes til nedsættelser af færgetakster til biler, passagerer m.v. til og fra Orø.
 
 Størrelsen af tilskuddet gør det muligt at nedsætte taksterne for personbiler, passagerer m.v. i skuldersæsonen med ca. 40%. De samlede økonomiske konsekvenser forventes at blive uændrede, da takstnedsættelserne skulle modsvares af et forhøjet tilskud til den kommunale færge. Dog forventes det, at den kommunale færge vil få flere spontane bil- og personoverførsler, når det erkendes, at der er sket en markant prismæssig nedsættelse af billetpriserne.

Høring
Hvis den alternative indstilling tiltrædes, vil administrationen hurtigst muligt gå i dialog med lokale repræsentanter for øen, i form af Færgekontaktudvalget (et udvalg oprindeligt sammensat af Orø Lokalforum). Det vurderes altovervejende sandsynligt, at Færgekontaktudvalget er enige med administrationen i, at gratis transport for børn (alder 4-11 år) vil have en begrænset eller ingen effekt mht. den samlede økonomi. Færgekontaktudvalget har ved flere lejligheder gjort det klart, at man gerne så lavere billetpriser for personbiler, da det har stor økonomisk betydning for øboerne, specielt for dem, som er afhængig af personbilen ifm. et job uden for Orø. Det samme gør sig gældende for sommerhusgæster, som i altovervejende grad medbringer personbil ifm. deres ophold på Orø.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Et flertal bestående af A og O indstiller, at den alternative indstilling 1 tiltrædes.
 
Et mindretal bestående af I indstiller, at det gøres gratis for skolebørn i kommunen, og det finansieres af en forventet merindtægt ved flere besøgende på Orø.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Økonomiudvalget indstiller, at orøfærgens takster for børn (alder 4-11 år) udgår og overfarten gøres gratis i hele kalenderåret 2018 og frem.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


caseno17-38479_#4368455_v1_færgetakster på randers fjord.pdf.pdf
caseno17-38479_#4371604_v1_færgedrift økonomiske overvejelser.pdf.pdf

Bilag

Færgetakster på Randers Fjord.pdf
Færgedrift økonomiske overvejelser.pdf


246. Beslutning om omprioritering af midler til vejafvandingsforanstaltninger i Hjertebjærgparken

Beslutning om omprioritering af midler til vejafvandingsforanstaltninger i Hjertebjærgparken

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1. der, inden for de frigivne midler til broer og bygværker på budget 2018, omprioriteres midler til vejafvandingsforanstaltninger i Hjertebjærgparken 

Beskrivelse af sagen
Historisk set har håndtering af vand på kommunens veje ikke været det store problem, eftersom man afledte vandet til de grøfter eller andre offentlige sidearealer, der lå langs med vejen. Over de seneste år har kommunen fået et stigende antal henvendelser vedr. problemer med, at vandet fra de offentlige veje afledes til private grunde eller veje. Disse henvendelser kan ikke håndteres indenfor driftsbudgettet på området. Jf. vejloven så er kommunen forpligtet til at håndtere disse vandmængder på en hensigtsmæssig vis, således at de ikke afledes til privat grund eller vej. Baggrunden for at denne udfordring er vokset gennem en årrække er bl.a. følgende:
 
 
Beboerne i Hjertebjærgparken har henvendt sig til Holbæk Kommune, fordi der løber store regnvandsmængder fra Hjertebjærgvej ind i Hjertebjærgparken. Problemet har nok hele tiden været der i et vist omfang, men udfordringen med vandet er blevet større i de senere år i forbindelse med de mere intensive skybrud. De store vandmængder er til væsentlig gene for beboerne i Hjertebjærgparken. I forbindelse med byggeriet af Hjertebjærgparken, er der ikke sket ændringer i afvandingsforanstaltningerne på Hjertebjærgvej. Vandet ledes derfor stadig ud i rabatten, der dog ikke længere kan håndtere vandmængderne i en skybrudssituation.
 
Fors skal i 2018 separatkloakere på Hjertebjærgvej. Hermed har Holbæk Kommune mulighed for samtidig at få sat de nødvendige nedløbsbrønde og derved undgå dobbeltudgifter ved fornyet opgravning og reetablering af stedet. Omkostningerne for kommunen i den aktuelle sag estimeres til 500.000 kr. Administrationen foreslår at de 500.000 kr. omprioriteres fra de midler der blev frigivet til broer og bygværker. Administrationen vil efterfølgende foretage en faglig vurdering af hvilke projekter, som bedst kan udskydes som følge af omprioriteringen.
 
Primo 2018 vil der blive forelagt udvalget en generel sag til drøftelse med beskrivelse af udfordringerne på vejafvandingsområdet, økonomiske konsekvenser og oplæg til håndtering.

Økonomiske konsekvenser
Der prioriteres 500.000 kr. på anlægsbudgettet fra puljen til broer og bygværker over til forbedring af afvandingsforanstaltninger i Hjertebjærgparken. De resterende midler til broer og bygværker prioriteres efter hvad der er mest akut i det enkelte budgetår.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.
247. Beslutning om Økonomistyring i 2018

Beslutning om Økonomistyring i 2018

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg, byråd
Beslutningssag

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Processen for økonomistyring i 2018 godkendes

Beskrivelse af sagen
Aftalen om budget 2018 indeholder forslag til styringsmæssige tiltag, som sammen med de 12 økonomistyringsprincipper besluttet af Byrådet i efteråret 2016, skal danne rammen om økonomistyringen i 2018.
 
I budgetaftalen for 2018 står der:
 
Budgetaftalen vedrørende økonomistyringen i 2018 omsættes til følgende tiltag:
 
Økonomiudvalget og de øvrige stående udvalg drøfter månedligt
 
Fire gange årligt, ved budgetrevisionerne, følges op på hele kommunens økonomi.
Det sker i januar/februar, april/maj, august/september, november/december
 
I forbindelse med budgetrevisionerne drøftes økonomien på byrådets temamøde. Ved behov kan økonomien blive drøftet på flere temamøder.
 
For yderligere at styrke økonomistyringen indgik direktionen inden sommeren 2017 aftale med Deloitte om input til forbedret styring af kommunen generelt og på forsørgelsesområdet. 
Analysen vedlægges som bilag. Administrationen vil primo 2018 vende tilbage med en konkret handlingsplan, der omsætter analysens anbefalinger.
 
Holbæk Kommune og 6 andre kommuner besluttede primo 2016 at gennemføre et fælles udbud på løn- og økonomisystem.  Udbuddet sker, fordi kontrakten på det eksisterende løn- og økonomisystem udløber den 31. januar 2018.
 
Planen for implementering af det nye løn- og økonomisystem kører efter planen, men implementeringen er både teknisk og organisatorisk krævende.
 
Overgangen til det nye system sker samtidig med, udskiftning af andre IT-systemer og det vil samlet set påvirke økonomi- og aktivitetsopfølgninger i begyndelsen af 2018. Byrådet kan derfor opleve både forsinkelser og mangler i forhold til de opfølgninger, der normalt leveres.
 
Når implementeringen af de mange nye fagsystemer, økonomi- og lønsystem samt et nyt ledelsesinformationssystem er gennemført i løbet af 2018, vil de budgetansvarlige ledere have bedre værktøjer til at styre økonomien og aktiviteterne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.


caseno17-41286_#4374257_v1_afrapportering styr på styringen_deloitte.pdf

Bilag

Afrapportering Styr på styringen_Deloitte


248. Beslutning om vedtagelse af takster på det specialiserede område - Aktiv hele Livet

Beslutning om vedtagelse af takster på det specialiserede område - Aktiv hele Livet

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. taksterne for det specialiserede voksenområde for 2018 for udvalget ”Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg” godkendes jf. vedlagte bilag.

Beskrivelse af sagen
 
I henhold til bekendtgørelse nr. 1674 af 16. december 2016 skal byrådet fastsætte takster for tilbud på det specialiserede voksenområde.
 
Efter budgetvedtagelsen for budget 2018 er taksterne for udvalget Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg nu færdigberegnet, hvorfor taksterne fremlægges til godkendelse.
 
Den 11. oktober vedtog byrådet, at specialområdet Handicap & Psykiatri skulle fastsætte og tilrettelægge taksterne for 2018 således, at Myndighed (Holbæk kommune) kunne opnå en besparelse på 2,0 mio. kr.
 
De endelige takster ses i vedlagt bilag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.


caseno16-52223_#4372246_v1_takstoversigt 2018 - det specialiserede område aktiv hele livet.pdf.pdf

Bilag

Takstoversigt 2018 - Det specialiserede område Aktiv hele Livet.pdf


249. Budgetaftale 2018 og politikområde 14

Budgetaftale 2018 og politikområde 14

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og byråd
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. forslag om hvordan udmøntning af konsekvensen af budgetaftale 2018 på politikområde 14, Erhverv og turisme godkendes. Forslaget indebærer to ting: dels at der kan overføres udisponerede midler fra kontoen til kommende år. Dels at samarbejdsaftalerne med Holbæk Erhvervsforum skal opsiges med udgangen af 2017 for at kunne reducere tilskuddet til Holbæk Erhvervsforum i 2019.

Beskrivelse af sagen
Budgetaftalen for 2018 betyder, at der skal ske en besparelse på 0,5 mio. kr. på politikområde 14, Erhverv og turisme.
 
Politikområde 14, Erhverv og turisme har i 2017 haft et budget på 7.762.000 kr. Budgettet fordeler sig over 3 hovedområder:
 
 
Kontrakterne på henholdsvis Turismeforum og Holbæk Erhvervsforum udløber den 31. december 2019. Tilskuddet til Væksthus Sjælland udbetales via bloktilskudsmidler. Det betyder altså, at hovedparten af midlerne er ’båndlagt’ med kontrakter.
 
Budget 2017
Alle kontraktmæssige aftaler er nu afregnet for 2017. Der er brugt 7.320.569 mio. kr. Det betyder, at der er 441.431 kr. til rest, som vil kunne dække en del af behovet for midler/budgetbesparelsen de kommende år.
 
Alternativt – og hvis mindre forbruget ikke kan overføres – vil samarbejdet med ’udvikling af yder- og landdistriktsområder’ og på sigt aftalerne med Holbæk Erhvervsforum og Turismeforum skulle brydes før tid. I givet fald skal aftalerne opsiges den 1. januar med 1 års varsel, og det vil sige inden udgangen af 2017.
 
Budget 2018:
Ved at overføre de 441.431 kr. fra mindre forbrug i 2017 til budgettet i 2018, vil der således skulle findes yderligere 58.569 kr., for at dække de 0,5 mio. kr. Den sum kan findes indenfor’Udviklings af yder- og landdistriktsområder’, da aftalerne her primært er årlige aftaler.
 
Forudsætningen for, at det kan lade sig gøre, er, at der kan ske en overførsel af udisponerede midler fra 2017 til 2018, samt at der ikke pålægges flere eller nye udgifter.
 
Derved vil politikområde 14, Erhverv og turisme samlet set i 2018 være reduceret med 0,5 mio. kr., samtidig med at det forventes, at det vil være muligt at opretholde aktivitetsniveauet
 
Budget 2019:
For 2019 vil situationen være en smule mere udfordret end i 2018. På samme måde som i 2018 er langt hovedparten af midlerne fastlagt i kontraktmæssige aftaler (7,7 mio. kr.), og budgettet er 7.363,000 kr. Differencen vil for hovedandelen kunne findes ved overførsel af udisponerede midler i 2018, ca. 300.000, hvor de resterende 200.000 kr. vil være et forventet merforbrug.
 
Alternativt vil samarbejdet med i første omgang ’udvikling af yder- og landdistriktsområder’ indstilles, og potentiel opsigelse af samarbejdsaftale med Holbæk Erhvervsforum og Turismeforum (hvilket skal gennemføres senest med udgangen af 2017).
 
 
 
Budget 2020
Aftalerne med Holbæk Erhvervsforum og Turismeforum udløber den 31/12 2019, og der vil derfor i løbet af 2019 skulle genforholdes aftaler. Budgettet for 2020 er forsat 7.363.000, og de nuværende aftaler indebærer et forventet forbrug på 7,7 mio. kr. (uden de faste KL-fremskrivninger) . Der må derfor forventes et underskud på knap 0,5 mio. kr. i 2020, med mindre aftalerne, der indgås i 2020, tilpasses budgetaftalen.
 
Samlet betyder dette:
Besparelsen på 0,5 mio. kr. kan i 2018 gennemføres ved overføre ubrugte midler fra 2017. I 2019 vil gennemførelsen af besparelsen være afhængig af, at samarbejdsaftalerne med Holbæk Erhvervsforum, Holbæk Byforum og Holbæk Turismeforum opsiges inden udgangen af 2017, da der ikke er andre steder at hente besparelsen. Samarbejdsaftalerne vil derfor skulle opsiges med begrundelsen i, at det er nødvendigt at reducere og tilpasse tilskuddet.
 
Opsiges aftalerne med Holbæk Erhvervsforum, Byforum og Turismeforum ikke med udgangen af 2017, vil budgetbesparelsen på 0,5 mio. kr. skulle findes i de kommende budgetforhandlinger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Forslag til løsning af den indarbejdede besparelse i 2018 indstilles godkendt.
 
Forslag til besparelse i 2019 indstilles ikke godkendt.
 
Det indstilles i stedet, at administrationen går i dialog med Erhvervsforum og Turismeforum med henblik på i løbet 2018 at finde en løsning for 2019 og frem til senere politisk beslutning.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 
For stemte 25 (A, C, B, O og V). Imod stemte 4 (I og Ø).
 
Ø stemmer imod, da de er for hovedindstillingen.
 
I stemmer imod, da de er imod en besparelse på de afsatte midler til erhverv og turisme.
250. Godkendelse af Holbæk Kommunes låneoptagelse

Godkendelse af Holbæk Kommunes låneoptagelse

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. lånoptagelsen til styrkelse af likviditeten i 2018 på 84 mio.kr. i KommuneKredit godkendes

Beskrivelse af sagen
Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 30.08.2017 givet Holbæk Kommune dispensation for lånoptagelse i 2018 på 84 mio.kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.
Lånoptagelsen er indregnet i budgettet for 2018. Det indstilles derfor, at vi primo januar 2018 hjemtager lån 84 mio.kr.
 
De 84 mio.kr. hjemtages som et 10-årigt lån jfr. godkendelsen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor det er anført, at løbetiden er max. 10 år. KommuneKredit har tilbudt kommunen et fast forrentet lån med en rente på 0,61% p.a. Det sidste afdrag i 2027.
 
Det forventes, at provenuet vil tilgå kommunen i uge 1 eller 2 i 2018.
 
Afdraget i 2018 bliver på 8,2 mio.kr., og renter m.v. på 0,5 mio.kr. Den samlede ydelse i 2018 bliver på 8,7 mio.kr.

Økonomiske konsekvenser
I budgettet for 2018 og efterfølgende år er der budgetteret med denne lånoptagelse.

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1580 af 17.12.2013 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.
251. Godkendelse af låneoptaglse til OPP Tølløse

Godkendelse af låneoptaglse til OPP Tølløse

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg, byråd
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. der optages lån på 102 mio. kr. i KommuneKredit til indfrielse af byggekredit etableret i forbindelse med opførelse af OPP Tølløse, Tysingehave Dag- og Plejecenter.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Byrådet vedtog i 2012 at etablere det nye plejecenter i Tølløse som et Offentligt Privat Partnerskab (OPP), og i april 2015 blev byrådet orienteret om, at Danske Diakonhjem havde afgivet det bedste tilbud.
 
I forbindelse med projektering i efteråret 2015 besluttede byrådet at give en anlægsbevilling til opførelse af centeret, samt optage en midlertidig byggekredit hos KommuneKredit til delvis finansiering af anlægsudgifterne til ældreboligerne.
 
Byggeprojektet er nu afsluttet og kreditten skal derfor indfries med et endeligt lån. 
 
Betingelser for lånet
102 mio. kr. hjemtages som et 30-årigt lån. Lånet er et rentetilpasningslån med en 1-årig rentetilpasningsperiode. Det sidste afdrag er i 2047.
 
Lånet vil blive hjemtaget i januar 2018 og provenuet fremskaffes ved salg af obligationer.
 
Det bemærkes, at etablering af lån og andre finansielle instrumenter er afhængig af udviklingen på kapitalmarkederne, og at ændringer i rentesatser og vilkår for etableringen kan forekomme indtil endelig accept foreligger.

Økonomiske konsekvenser
Låneoptagelsen påvirker ikke kommunens likviditet, da der er tale om indfrielse af byggekredit.
 
I budgettet for 2018 og efterfølgende år er der budgetteret med renter og afdrag til låneoptagelsen, ligesom beboernes andel af afdraget er indregnet i huslejen.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet den 9. september 2015 - Pkt. 183: Beslutning om frigivelse af midler til OPP Plejecenter i Tølløse

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.
252. Beslutning - Udmøntning af rammereduktion på 39,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2018-2021

Beslutning - Udmøntning af rammereduktion på 39,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2018-2021

Sagsgang og sagstype
 
Stående udvalg, Økonomiudvalg og byråd

Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 1. Prioritering af projekter i anlægsbudgettet og dermed udmøntning af reduktion i anlægsbudgettet på 36,9 mio.kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. i 2020 sker som beskrevet i bilaget.
 2. Det som del af projekteringen undersøges og drøftes i de stående udvalg, om der på tværs af politikområderne er mulighed for at sammentænke nye anlægsprojekter og eksisterende ejendomme med henblik på at reducere behov for nybygninger og/eller renovering af eksisterende ejendomme.   


Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Byrådet vedtog d. 11. oktober 2017 budget for 2018 samt overslagsår 2019-2021. Som en del af budgettet 2018-2021 blev det besluttet at reducere i investeringsoversigten (anlægsbudgettet) i 2019 med 36,9 mio. kr. og i 2020 med 2,6 mio. kr. i forhold til den investeringsoversigt, som blev sendt i høring ved første behandling af budgettet. Det fremgår af budgetaftalen, at der efterfølgende skal ske en politisk prioritering af, hvilke projekter der kan gennemføres, og hvilke der udsættes.
 
Det indstilles derfor, at det nuværende byråd foretager den nødvendige prioritering og dermed videregiver et endeligt budget for 2018-2021 til det kommende byråd. Supplerende er der administrativt behov for snarest at kende de politiske prioriteringer i overslagsårene således, at arbejdet med realisering af anlægsbudgettet samt bygningsvedligehold under driften kan sættes i værk. Uagtet at der først er tale om en reduktion i 2019 og 2020, så vil den konkrete prioritering således have indflydelse på arbejdet med kommunens ejendomme i 2018. Afhængig af hvilke anlæg der bortprioriteres vil der være en sammenhæng med hvilke ejendomme, der skal renoveres i 2018. Det bemærkes, at det kommende byråd selvfølgelig kan foretage egne tilpasninger/revidere anlægsbudgettet, når byrådet til oktober 2018 vedtager budgettet for 2019-2022.
 
Prioritering
Det er administrationens vurdering, at det udkast til anlægsbudget som byrådet sendte i høring var et realistisk, men også et ambitiøst forsøg på et indhente det akutte vedligeholdelsesefterslæb. Det var dog samtidig et udkast til anlægsbudget, der ikke indeholdt mulighed for et imødekomme nye akut opståede renoveringsudfordringer. Det er fortsat administrationens faglige vurdering, at indhentning af det akutte vedligeholdelsesefterslæb er den største og mest presserende opgave, som anlægsbudgettet 2018-2021 skal håndtere. Det kan derfor ikke fagligt anbefales, at der reduceres i midlerne til det formål i hverken 2019 eller 2020.
 
Forslaget til prioritering af anlægsbudgettet tager derfor afsæt i, at de anlægsprojekter der bortprioriteres/udskydes, er de projekter, der hverken direkte eller indirekte medvirker til at reducere det akutte vedligeholdelsesefterslæb på ca. 320 mio. kr. Det betyder, at renovering af eksisterende bygninger skal prioriteres før nybyggeri. Eneste undtagelse er, hvis et nybyggeri direkte medvirker til at reducere vedligeholdelsesefterslæbet eks. hvis der opføres et nyt børnehus som afløsning for et nedslidt og renoveringskrævende børnehus. Puljen på 130,5 mio. kr. til nye børnehuse fastholdes af samme grund.
 
Det konkrete forslag til prioritering kan ses af bilag 1. Det bemærkes dog, at selv med det det nævnte udgangspunkt, så er det ikke lykkedes for administrationen at fremkomme med et forslag der fuldt og helt friholder midlerne til indhentning af det akutte vedligeholdelsesefterslæb. Forslaget medfører således, at midlerne til renovering og dermed indhentning af det akutte vedligeholdelsesefterslæb reduceres med ca. 15 mio. kr. henover budgetperioden
 
Sammentænkning
I en række lokalområder er der mulighed for, at sammentænke de eksisterende ejendomme, der kræver akut renovering med de forventede nye anlæg og på den måde optimere anvendelse af anlægsbudgettet. Det vil dog kræve, at der tænkes i anvendelse af bygninger og anlægsmidler på tværs af udvalg eks. Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab og Udvalget for Læring og Trivsel. Som eksempel er der en række større renoverings- og anlægsprojekter i Jyderup (Udvidelsen af Jyderup Hallen, nyt klubhus til Jyderup Boldklub samt skimmelsanering af børnehuset Sølyst), hvor det bør overvejes, om der kan findes en mere hensigtsmæssig løsning end den nuværende såfremt de sammentænkes
                                                                                                                                 

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 27-11-2017
Indstilles godkendt for så vidt gælder udvalgets ansvarsområde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 29-11-2017
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 28-11-2017
 
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets område.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Et flertal bestående af A og O, indstiller, at indstillingen tiltrædes.
 
Et mindretal af I kan ikke tiltræde indstillingen.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 27-11-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.
 
For stemte 27 (A, Ø, C, B, O og V). Imod stemmer 2 (I).


caseno17-48558_#4371167_v1_bilag - prioriering af anlægsbudgettet 2018-2021.pdf.pdf

Bilag

Bilag - Prioritering af anlægsbudgettet 2018-2021.pdf


253. Beslutning om frigivelse af bevilling til færdiggørelse af byggemodning på Auroravej og Kejserkåbevej i Holbæk

Beslutning om frigivelse af bevilling til færdiggørelse af byggemodning på Auroravej og Kejserkåbevej i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der frigives en anlægsbevilling på i alt 4.000.000 kr. under Økonomiudvalget med henblik på færdiggørelse af byggemodningen på Auroravej og Kejserkåbevej i Holbæk i starten af 2018.

Beskrivelse af sagen
På grund af anlægsstoppet i april 2017 blev alle ikke kontraktbundne opgaver omkring byggemodningen ved Oldvejen, Kejserkåbevej og Auroravej udskudt til 2018.
 
I forbindelse med budgettet for 2018 vedtog byrådet rent budgetteknisk at fremrykke de 4 mio. kr. anlægsmidler til færdiggørelse af byggemodningen fra 2018 til 2017.  Derfor indstiller administrationen, at beløbet frigives allerede nu.
 
Næsten alle grunde i udstykningen er ved at være bebygget, der er enkelte hvor byggeriet stadig pågår.
Der har løbende været dialog med en gruppe af borgere, der har været inddraget i udarbejdelsen af en landskabsplan for området.
 
De 4 mio. kr. skal bruges til at færdiggøre fællesarealerne med græs og beplantning. Det er områder som den kommende grundejerforening overtager driften af. Derudover skal der etableres belysning, og Oldvejen skal færdiggøres

Økonomiske konsekvenser
Beløbet finansieres af det afsatte beløb på 4.000.000 kr. i anlægsbudgettet for 2018. Beløbet er rent budgetteknisk fremrykket fra 2018 til 2017 i forbindelse med byrådets vedtagelse af budgettet for 2018. Derfor frigives beløbet allerede nu. Selve arbejdet færdiggøres først i 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.
254. Godkende lånoptagelse og kommunegaranti i Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 122 Lersøparken, Vipperød

Godkende lånoptagelse og kommunegaranti i Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 122 Lersøparken, Vipperød

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. byrådet godkender, at Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 122 Lersøparken i Vipperød optager et lån på 3,5 mio. kr. til renovering af boligerne samt, at der stilles 100% kommunegaranti for lånet

Beskrivelse af sagen
Vestsjællands Almene Boligselskab anmoder om tilladelse til at optage et realkreditlån på 3,5 mio. til delvis finansiering af renovering af afdeling 122 Lersøparken i Vipperød, samt at kommunen stiller 100% kommunegarant for lånet. Kommunegarantien udgør ligeledes 3,5 mio.kr.
 
Afdeling 122 Lersøparken, Vipperød er fra 1991 og består af 24 familieboliger, 4 ungdomsboliger og 20 ældreboliger.
 
Afdelingen har behov for at få udskiftet vinduer, døre og ovenlysvinduer, isoleret lofter og, nye isolerede loftlemme med indbyggede stiger. Derudover er der behov for at udskifte eksisterende gaskedler og varmtvandsbeholdere, tagrender m.m.
 
Den samlede renovering er budgetteret til 6,5 mio. kr. og finansieres således:
 
30-årigt realkreditlån
3.500.000 kr.
Forbrug af afdelingens henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse
2.000.000 kr.
Trækningsret/støtte fra boligselskabet
1.000.000 kr.
I alt
6.500.000 kr.
 
Realkreditforeningen kræver 100% kommunegaranti for realkreditlånet, da boligafdelingen, som er opført i 1991, er finansieret med indekslån. Indekslån var den låntype, som staten på daværende tidspunkt fastsatte, at almene boliger skulle finansieres med.
 
Kommunen kan stille kommunegaranti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Det er ikke muligt for Vestsjællands Almene Boligselskab, at opnå realkreditlån til renoveringen uden kommunegaranti. Uden realkreditlån vil det ikke være muligt for boligselskabet, at finansiere renoveringen, hvilket på længere sigt kan gøre det svært at udleje boligerne. Dermed kan der være en risiko for, at kommunen vil få en udgift til tomgangsleje for ældreboligerne.

Økonomiske konsekvenser
Kommunen stiller 100% kommunegaranti for realkreditlånet på 3.500.000 kr.
 
Kommunegaranti for lån i alment boligbyggeri påvirker ikke kommunens låneramme.

Lovgrundlag – link
Almenboligloven

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.
255. Beslutning: Tilsagn til opførelse af 100 almene familieboliger på L. C. Worsøesvej, Holbæk

Beslutning: Tilsagn til opførelse af 100 almene familieboliger på L. C. Worsøesvej, Holbæk

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. byrådet, under forudsætning af at lokalplan 2.83 ”Boligområde ved L. C. Worsøesvej, Holbæk Vest” er godkendt tidligere på mødet, giver Lejerbo, Holbæk tilsagn til at opføre 100 almene familieboliger med tilskud på L. C. Worsøesvej 8, 4300 Holbæk, med en samlet anskaffelsessum på 98,075 mio. kr.
 2. matr.nr. 21 og del af 4ev Tåstrup, Holbæk Jorder beliggende henholdsvis L. C. Worsøesvej 8 og Tåstrup Byvej 33B, 4300 Holbæk, sælges til Lejerbo, Holbæk for 5,978 mio. kr. inkl. moms

Beskrivelse af sagen
Tilsagn til almene familieboliger med tilskud
Lejerbo søger om tilsagn til, at bygge 100 almene familieboliger med tilskud på L. C. Worsøesvej 8, 4300 Holbæk, med en samlet anskaffelsessum på 98,075 mio. kr.

Holbæk Kommune kan opnå tilskud fra staten til grundkapitalen til små og billige boliger. Tilskuddet nedsætter kommunens udgift til grundkapitallån.
 
Tilsagnet betyder samtidig, at:
- Der ydes et kommunalt grundkapitallån på 10 % af byggeriets samlede anskaffelsessum (9,808 mio. kr.)
- 6.117 mio. kr. af grundkapitallånet finansieres af tilskud fra staten.
- Der stilles den nødvendige kommunegaranti for realkreditlånene
- Der på statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til realkreditlånene
- Kommunen har anvisningsretten til boligerne.
 
Projektets 100 boliger fordeler sig således:
68 stk. 1-rums boliger – på gennemsnitlig 39 m2
12 stk. 2-rums boliger – på gennemsnitlig 55 m2
20 stk. 3-rums boliger – på gennemsnitlig 73 m2
 
Bruttohuslejen for en 1-rums bolig inkl. forbrug, kan ikke holdes indenfor de forventede 3.000 kr. pr. måned, som det oprindelig var tiltænkt ved opstart af projekt billige boliger i 2014. Baggrunden herfor er den generelle prisudvikling i perioden samt opblomstringen i byggebranchen, som har gjort det dyrere at bygge.
 
Idet de fremtidige beboere i lejlighederne vil kunne få boligstøtte, så sikres det, at nettohuslejen inkl. forbrug for en 1-rumsbolig holdes under 3.000 kr. pr. måned, f.eks.
 
Huslejen for en 1-rums bolig på 39 m2 udgør:
Bruttohusleje                                   3.063 kr.
Forbrugsafgifter                                  260 kr.
Husleje inkl. forbrug                       3.323 kr.
Anslået boligstøtte                              500 kr.
Nettohusleje inkl. forbrug               2.823 kr.
 
Boligstøtten er beregnet for en enlig under 29 år, som er på uddannelses- eller kontanthjælp, og vil variere alt efter alder, uddannelsesstatus, og økonomi m.m.
 
Huslejerne for 2- og 3-rumsboliger er beregnet til 4.240 kr. og 5.529 kr. med tillæg af forbrugsafgifter på henholdsvis 362 kr. og 485 kr. pr. måned. Også her vil beboerne kunne få boligstøtte, afhængig af indkomst og antal beboere i husstanden.
 
Salg af L. C. Worsøesvej og del af Tåstrup Byvej 33B
Matr.nr. 21 og del af 4ev Tåstrup, Holbæk Jorder beliggende på L.C. Worsøesvej 8 og Tåstrup Byvej 33B, 4300 Holbæk sælges til Lejerbo.
 
Salgsprisen udgør 5,978 mio. kr. inkl. moms, eller 4,782 mio. kr. ekskl. moms.

Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommune har en udgift til grundkapitallån på 9,808 mio. kr. Lånet finansieres ved tilskud fra staten med 6,117 mio. kr. og ved salg af grunden, hvilket giver Holbæk Kommune en nettoindtægt ved salg af grunden på 1,091 mio. kr.
 
Overordnet set giver staten et tilskud på 75% af grundkapitalen. Udmeldingen på de 75% i tilskud tager udgangspunkt i en bolig på 40 m2. Tilskuddets størrelse afhænger altså bl.a. af boligernes størrelse. Tilskuddet for projektet på L.C. Worsøesvej er beregnet til 62,37% af grundkapitalen (svarende til 6,117 mio. kr.). Tilskudsbeløbet er udregnet af staten og ydes som et engangsbeløb, som vil blive udbetalt til kommunen i 2018.
 
Danbolig Holbæk har vurderet, at grunden i fri handel og vandel bør kunne sælges til et beløb af 1.250 kr. inkl. moms pr. byggeret m2. Byggeriet udgør 4.783 m2, hvorfor salgsprisen udgør 5,978 mio. kr. inkl. moms.
 
Grundkapitallånet er en særlig lånekonstruktion til finansiering af alment boligbyggeri. Lånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ibrugtagelsen. Det betyder at kommunen forventer, at boligselskabet begynder at afdrage på lånet om 50 år.
 
Når der gives tilsagn til at opføre almene boliger, giver kommunen samtidig garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.
 
Kreditforeningen har udarbejdet en foreløbig garantiberegning hvor kommunegarantien udgør 57,4% af realkreditlånet, eller 50 mio. kr. Jf. bilaget Garantiberegning.
 
Den endelige garanti beregnes ved byggeriets færdiggørelse og endelige vurdering.
 
Kommunegaranti for lån i alment boligbyggeri påvirker ikke kommunens låneramme.

Øvrige konsekvenser
Kommunen skal, som vilkår for tilsagn til boliger med tilskud, betinge sig, at kommunen har anvisningsretten til boligerne med henblik på løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen, herunder boligplacering af flygtninge. Det betyder at kommunen betaler leje for eventuelle ledige boliger, samt garanterer for boligtagerens kontraktmæssige forpligtigelse til at istandsætte boligen ved fraflytning.
 
Administrationen vurderer på baggrund af erfaringsbaserede analyser fra de forskellige relevante kerneområder understøttet af bl.a. data for antallet af uddannelseshjælpsmodtagere på den laveste ydelse, at alle boliger vil være udlejet.
 
Kommunen og Lejerbo kan efterfølgende aftale, at anvisningen til boligerne overgår helt eller delvist til Lejerbo. Aftalen om kommunal anvisning tages op med Lejerbo 4 år efter byggeriet er taget i brug, og aftalen revideres hvert 4. år. Aftalen kan dog ændres i aftaleperioden, hvis parterne er enige.
 
Der nedsættes et kommunalt visitationsudvalg med repræsentanter fra kerneområderne og Lejerbo for, at sikre en bevist visitation med en bred beboersammensætning, til løsning af boligsociale opgaver.
 
Det er aftalt mellem Holbæk Kommunes kerneområderne, at der, afhængig af beboersammensætningen, tilknyttes sociale viceværter med støtte fra de fagpersoner der er behov for, på tværs af kerneområderne.
 
Ansøgningen om opførelse af de 6 skæve boliger på Tåstrup Byvej 33B, vil blive politisk behandlet i starten af 2018.

Lovgrundlag – link
Støttebekendtgørelsen, bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge og almenboligloven

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets beslutning, den 12. oktober 2016, punkt 222: Beslutning – principper for etablering af billige boliger og forslag til løsninger på kort og lidt længere sigt.
 
Byrådets beslutning, den 12. oktober 2016, punkt 223: Beslutning om placering af små og billige boliger samt skæve boliger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.


caseno17-45911_#4360986_v1_startbo holbæk - l. c. worsøesvej, 4300 holbæk.pdf
caseno17-45911_#4351718_v1_udstykningsplan for l. c. worsøesvej..pdf
caseno17-45911_#4352444_v1_garantiberegning.pdf

Bilag

STARTBO HOLBÆK - L. C. Worsøesvej, 4300 Holbæk
Udstykningsplan for L. C. Worsøesvej.
Garantiberegning


256. Beslutning - Godkendelse af helhedsplan og udbud for Holbæk Have

Beslutning - Godkendelse af helhedsplan og udbud for Holbæk Have

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. helhedsplanen for Holbæk Have godkendes.
 2. byggefelt 5 i Holbæk Have udbydes til salg med mulighed for at byde på de resterende byggefelter.
 3. vilkår for udbuddet godkendes.
 4. udbuddet gennemføres i samarbejde med en erhvervsmægler.
 5. der frigives 0,1 mio. kr. fra anlægsbudget 2018 til projektudvikling ifm. Holbæk Have.
 6. der frigives 0,15 mio. kr. af det fremtidige provenu til igangsætning af trafikanalyser.

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede d. 21. juni 2017 at igangsætte udarbejdelsen af en helhedsplan for det samlede Holbæk Have, som forberedelse af et forestående salg. Byrådet godkendte d. 25. oktober 2017, at sælge byggefelt 5 i Holbæk Have, men ønskede samtidig at det skulle være muligt at byde på det samlede areal, såfremt en tilbudsgiver måtte ønske det. På mødet blev de overordnede rammer for udbuddet godkendt, mens et udkast til helhedsplanen ligeledes blev præsenteret.
 
Administrationen har efterfølgende færdiggjort helhedsplanen samt konkretiseret udbudsvilkårene jf. byrådets ønsker til muligheden for at kunne byde på det samlede areal.
 
Helhedsplanen
Helhedsplanen for Holbæk Have skal fungere som en samlet plan for omdannelse af arealerne og skal danne grundlag for det kommende udbud og salg. Helhedsplanen er en fleksibel plan, der fastlægger de overordnede fysiske rammer for udviklingen af området, såsom veje, parkering, stier, regnvandsafledning og grønne byrum.
 
Helhedsplanen udstikker alene de overordnede linjer for udviklingen af området. Helhedsplanen vil blive fulgt op af konkrete kommuneplantillæg og lokalplaner for de enkelte delområder, når der er gennemført et salg for de enkelte områder.
 
Grundideen i helhedsplanen er en gennemgående grøn struktur, der bringer naturen fra Fælleden ind i projektområdet og som samtidig fungerer som adgangsvej til Fælleden for det eksisterende byområde. Den grønne struktur indeholder bl.a. forskellige aktivitets- og opholdsmuligheder, regnvandshåndtering i form af regnvandssøer og åbne vandrender samt et stisystem. Den grønne struktur skal skabe forbindelser og relationer mellem det nye og det eksisterende samt beboerne imellem.
 
Helhedsplanen rummer en række konkrete angivelser for det enkelte delområde, men i dette dagsordenspunkt skitseres kun de angivne rammer for delområde 5. Angivelserne for de øvrige delområde fremgår af bilaget.
 
Helhedsplanen angiver for delområde 5:
 
 
 
 
 
Herudover angiver helhedsplanen en række overordnede krav til det færdige projekt, og konkret for byggefelt 5 er det følgende:
 
 
 
 
 
 
 
 
Helhedsplanen angiver tilsvarende retningslinjer for de øvrige delområder, og såfremt en tilbudsgiver ønsker at byde på det samlede Holbæk Have, så vil tilbuddet skulle overholde de angivne krav for delområderne.
 
Tilbudsgiver skal aflevere et tilbud på delområde 5, der er i tråd med vilkårene for tilbudsafgivelsen for at komme i betragtning. Såfremt der samtidig bydes på hele arealet, så vil det være muligt at tilkendegive, at man vil leve op til vilkårene i helhedsplanen og angive en pris for køb af det samlede areal. 
 
Udbudsvilkår
Byggefelt 5 vurderes som det mest attraktive byggefelt i Holbæk Have og derfor sælges det først. Byggefelt 5 udbydes som et projektudbud så der kan tages stilling til et konkret projekt ved evalueringen af de enkelte tilbud.  Ejendommen udbydes i offentligt udbud på sædvanlige betingelser, men dog uden at angive en pris på arealet.
 
Projekterne vil blive evalueret ud fra følgende kriterier, der er angivet i ikke-prioriteret rækkefølge:
 
Samarbejde med erhvervsmægler
Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at indgå i et samarbejde med en erhvervsmægler i forbindelse med salget af områder.
Udbygningen af Holbæk Have er et stort og vigtigt projekt for Holbæk, og det er derfor ekstra vigtigt at planlægge udbuddet og salgsstrategien i samarbejde med en professionel partner. Administrationen vurderer, at et sådant samarbejde vil give adgang til en bredere kreds af investorer, idet mæglerne har et løbende samarbejde med store udviklingshuse, institutionelle investorer samt i et vist omfang også med udenlandske investorer. Det vil kunne bidrage til en forhåndsscreening af markedet, med mulighed for hurtigere at kunne udnytte det momentum, der er i markedet for tiden.
 
Administrationen har afholdt møder med 3 erhvervsmæglere, og vil indgå en aftale, når byrådet har truffet beslutning om, at igangsætte opgaven.
 
Den videre proces
Administrationen færdiggør udbudsmaterialet og salgsmateriale i samarbejde med en erhvervsmægleren, og det forventes at materialet offentliggøres i første kvartal 2018. Tilbudsfristen forventes at være umiddelbart før sommerferien 2018, hvorefter resultatet af evalueringen vil blive fremlagt til politisk godkendelse umiddelbart efter sommerferien 2018.
 
Administrationen anbefaler, at der igangsættes en trafikanalyse, så der kan udarbejdes en opdateret oversigt over trafikbelastningen i området. Analysen vil danne grundlag for en konkret vurdering af, hvilke trafikale anlæg, der skal etableres for en sikre en tilpas smidig afvikling af trafikken i området.
 
Sideløbende med udbudsprocessen bliver der igangsat et arbejde med udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg. Processen koordineres med udbudsprocessen, så det tilstræbes, at plangrundlaget for det vindende projekt kan tilvejebringes hurtigst muligt, når byrådet har truffet beslutning om det vindende projekt. Derudover vil der blive igangsat projektering af den grønne struktur, som er beskrevet i helhedsplanen.
 
Beslutningen om udbud af byggefelt 5 i Holbæk Have betyder ikke, at der er taget stilling til rækkefølgen af den videre byudvikling af fremtidige boligområde i Holbæk By.

Økonomiske konsekvenser
Dialogen med erhvervsmæglerne har bevidnet, at vurderingen af byggeretskvadratmeterne spænder vidt, idet vurderingerne er i intervallet 1.000 – 2.500 kr./m2. Det medfører naturligvis at provenuberegningerne er behæftet med en stor usikkerhed. Samtidig har erhvervsmæglerne anbefalet at udbuddet gennemføres uden angivelse af en udbudspris, for at undgå at tilbudsgiverne vil afgive et bud tæt på udbudsprisen.
 
Såfremt det antages, at byggeretskvadratmeterne kan sælges for mellem 1.000 og 1.300 kr. pr. m2, så vil det samlede Holbæk Have kunne sælges for mellem 95 og 123 mio. kr., såfremt de sælges enkeltvis. Mæglerne vurderer at, den økonomiske konsekvens ved et samlet salg af hele Holbæk Have vil være, at salgsprisen reduceres med 15 – 20 %, idet tilbudsgiverne vil indregne en risiko for, at tage ejerskabet på hele området med det samme.
 
Aftalen med erhvervsmægleren vil medføre, at der skal betales provision til mægleren. Aftalen en ikke forhandlet endeligt på plads, og administrationen tilstræber at indgå en aftale, der sikre incitament for mægleren til sikre både et salg og den højest mulige pris. Det må forventes at mæglerens provision vil udgøre 2 – 3 % af købssummen.
 
På anlægsbudget 2018 er der afsat 0,1 mio. kr. til projektudvikling af Holbæk Have, der frigives nu.
 
Der frigives yderligere 0,15 mio. kr. til trafikanalysen, der finansieres fra det fremtidige provenu for salg af Holbæk Have.

Sagshistorik, henvisninger
Referat fra byrådsmøde d. 21. juni 2017 pkt. 134: 134. Initiativsag fra liste I - Beslutning om salg af grunde i Holbæk
 
Drøftet på byrådets temamøde d. 13. september 2017.
 
Referat fra byrådsmøde d. 25. oktober 2017 pkt. 205: 135. Beslutning om delvist salg af Holbæk Have

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.
 
For stemte 5 (A, C, O og V) 1 (B) stemte imod, da B ønsker helhedsplanen for Holbæk Have godkendt med den tilføjelse, at maksimale byggehøjder i delområde 1 er 6 etager, i delområde 3 maksimalt 6 etager og i delområde 5 maksimalt 4 etager samt at parkeringsnormen fastsættes til 2 p-pladser pr. bolig.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.
 
For stemte 24 (A, C, O, I og V). Imod stemte 5 (Ø og B).
 
B og Ø stemmer imod, da de ønsker helhedsplanen for Holbæk Have godkendt med den tilføjelse, at maksimale byggehøjder i delområde 1 er 6 etager, i delområde 3 maksimalt 6 etager og i delområde 5 maksimalt 4 etager samt at parkeringsnormen fastsættes til 2 p-pladser pr. bolig.


caseno17-40477_#4372839_v1_20171122_helhedsplan_forslag.pdf.pdf

Bilag

20171122_helhedsplan_forslag.pdf


257. Beslutning om igangsættelse af handleplan for udviklingsprojekter i Jyderup

Beslutning om igangsættelse af handleplan for udviklingsprojekter i Jyderup

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg, byråd
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der igangsættes en handleplan for udviklingsprojekter i Jyderup.

Beskrivelse af sagen
Der har været ytret et stort politisk ønske om at skabe gode rammer for frivillighed, turisme og foreningsliv i Jyderup, samt at medvirke til den samlede udvikling af Jyderup. Der er henover de seneste par år blevet igangsat en række initiativer i og omkring Jyderup, og der er flere projekter på vej. Administrationen indstiller derfor, at der igangsættes en handleplan for udviklingsprojekterne i Jyderup. Handleplanen skal med udgangspunkt i en overordnet vision give et samlet overblik over, hvordan de enkelte projekter skal udfoldes, prioriteres og realiseres.
 
Nedenfor er en kort beskrivelse af det nuværende samarbejde med Jyderup og de allerede igangsatte initiativer, samt et første udkast til hvilke andre udviklingsprojekter der kan indgå i handleplanen.
 
Samarbejdet med Jyderup og allerede igangsatte initiativer
Administrationen har gennem længere tid samarbejdet med borgere i Jyderup omkring forskellige indsatser i byen. Samarbejdet rummer både konkrete initiativer i bymidten og strategiske langsigtede indsatser for at styrke byens udvikling indenfor forenings-, kultur-, handel-, erhvervs- og turismeområdet. Bl.a. pågår dialog med lokalforum omkring kommune- og lokalplanlægning i forhold til at opnå den mest hensigtsmæssige udvikling af Jyderup. Der blev afholdt et møde om dette den 28. november 2017.
 
Herudover har Vækstudvalget afsat midler til en projektkoordinator i Jyderup. På den baggrund er kommunen og styregruppen for Jyderup Lokalforum påbegyndt et samarbejde hvor en række projekter ønskes udfoldet og konkretiseret.
 
Udkast til udviklingsprojekter der kan indgå i handleplanen
Handleplanen skal udarbejdes i et samarbejde mellem kommunen, styregruppen for Jyderup Lokalforum og lokale interessenter. Gennem arbejdet med handleplanen vil samarbejdet mellem borgere i Jyderup og Holbæk Kommune kunne forstærkes. Handleplanen skal give et samlet overblik over hvordan de enkelte projekter skal udfoldes, prioriteres og realiseres.
 
Styregruppen for Jyderup Lokalforum er kommet med nedenstående forslag til udviklingsprojekter, som kan indgå i handleplanen.
 
Det er væsentligt for styregruppen for Jyderup Lokalforum at initiativerne ses i sammenhæng med ønsket om en samlet byudvikling og byomdannelse.
Styregruppens hovedvision er, at løfte Jyderup ind i en ny identitet som attraktiv bosætningsby og turismedestination. I den sammenhæng ønsker styregruppen at arbejde med følgende projekter:
 
 
Administrationen foreslår derudover, at handleplanen med fordel kan håndtere:
 
 
Foreløbig tidsplan
Udarbejdelsen af handleplanen igangsættes i indeværende år og forventes afsluttet sommeren 2018, hvor byrådet godkender handleplanen. Anlægsprojekterne prioriteres og iværksættes i 2018 som en del af handleplanens godkendelse, ligesom handleplanens øvrige elementer kan indgå i budgetforhandlingerne for 2019-2022.
 
Resurser og midler
Handleplanen vil kræve at administrationen afsætter resurser til projektorganisering for at sikre projektets fremdrift og målopfyldelse.
 
Økonomien udgøres forventeligt af en omprioritering af afsatte anlægsmidler til renovering af kommunale ejendomme i Jyderup, samt en prioritering af puljer til lokal udvikling. Det er muligt at nogle projekter kan opfylde krav i byfornyelsesloven som betyder, at der kan søges statslige støttemidler.

Økonomiske konsekvenser
Der vil være en række økonomiske konsekvenser i medfør af handleplanens realisering som skal belyses i handleplanen. Det skal bl.a. vurderes om nogle af projekterne er egnede ift. statslige tilskud fra områdefornyelses- /byfornyelseslovgivningen.
 
Der er mulighed for at puljerne til lokaludvikling kan bringes i anvendelse. Sagen skal samtidig ses i sammenhæng med sagen om prioritering af anlægsmidler.

Øvrige konsekvenser
Opgaven forankres på tværs i kommunens tekniske område med deltagelse fra andre relevante områder som fx kultur- og børneområdet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.
258. Beslutning: Tilsagn til opførelse af 54 almene familieboliger i Slotshaven, Holbæk

Beslutning: Tilsagn til opførelse af 54 almene familieboliger i Slotshaven, Holbæk

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. byrådet giver Lejerbo, Holbæk tilsagn til at opføre 54 almene familieboliger med tilskud i Slotshaven, 4300 Holbæk, med en samlet anskaffelsessum på 44,405 mio. kr.
 2. matr.nr. 1aqn og dele af matr.nr. 1øv og 1nz Ladegården, Holbæk Jorder beliggende i Slotshaven, 4300 Holbæk sælges til Lejerbo, Holbæk for 2,7 mio. kr. inkl. moms

Beskrivelse af sagen
Tilsagn til almene familieboliger med tilskud
Lejerbo søger om tilsagn til, at bygge 54 almene familieboliger med tilskud i Slotshaven, 4300 Holbæk, med en samlet anskaffelsessum på 44,405 mio. kr.
 
Holbæk Kommune kan opnå tilskud fra staten til grundkapitalen til små og billige boliger. Tilskuddet nedsætter kommunens udgift til grundkapitallån.
 
Tilsagnet betyder samtidig, at:
 
Boligerne tænkes primært udlejet til uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp samt unge under uddannelse.
 
Projektets 54 boliger fordeler sig således:
46 stk. 1-rums boliger – på gennemsnitlig 38 m2
8 stk. 2-rums boliger – på gennemsnitlig 53 m2
 
Bruttohuslejen for en 1-rums bolig inkl. forbrug, kan ikke holdes inden for de forventede 3.000 kr. pr. måned, som det oprindelig var tiltænkt ved opstart af projekt billige boliger i 2014. Baggrunden herfor er den generelle prisudvikling i perioden samt opblomstringen i byggebranchen, som har gjort det dyrere at bygge.
 
Idet de fremtidige beboere i lejlighederne vil kunne få boligstøtte, så sikres det, at nettohuslejen inkl. forbrug holdes under 3.000 kr. pr. måned, f.eks.
 
Huslejen på en 1-rums bolig på 39 m2 (den dyreste) udgør:
Bruttohusleje                                        3.117 kr.
Forbrugsafgifter                                      260 kr.
Husleje inkl. forbrug                            3.377 kr.
Anslået boligstøtte                                  500 kr.
Nettohusleje inkl. forbrug                    2.877 kr.
 
Boligstøtten er beregnet for en enlig under 29 år, som er på uddannelseshjælp, SU eller kontanthjælp.
 
Huslejen for 2-rumsboligerne er beregnet til 4.231 kr. med et tillæg af forbrugsafgifter på 360 kr. Også her vil bebeboerne kunne få boligstøtte, afhængig af indkomst og antal beboere i husstanden.
 
Salg af matr.nr. 1aqn og dele af matr.nr. 1øv og 1nz Ladegården, Holbæk Jorder
Arealet som sælges til Lejerbo består af de mageskiftede P-pladserne på Slotshaven samt et mindre areal af matr.nr. 1nz.
 
Salgsprisen udgør 2,7 mio. kr. inkl. moms, eller 2,16 mio. kr. ekskl. moms.

Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommune har en udgift til grundkapitallån på 4,441 mio. kr. Lånet finansieres ved tilskud fra staten med 3,303 mio. kr. og ved salg af grunden, hvilket giver Holbæk Kommune en nettoindtægt ved salg af grunden på 1,022 mio. kr.
 
Overordnet set giver staten et tilskud på 75% af grundkapitalen. Udmeldingen på de 75% i tilskud tager udgangspunkt i en bolig på 40 m2. Tilskuddets størrelse afhænger altså bl.a. af boligernes størrelse. Tilskuddet for projektet i Slotshaven er beregnet til 74,38% af grundkapitalen (svarende til 3,303 mio. kr.). Tilskudsbeløbet er udregnet af staten og ydes som et engangsbeløb, som vil blive udbetalt til kommunen i 2018.
 
Danbolig Holbæk har vurderet, at grunden i fri handel og vandel bør kunne sælges til et beløb af 1.250 kr. inkl. moms pr. byggeret m2. Byggeriet udgør 2.164 m2, hvorfor salgsprisen udgør 2,700 mio. kr.
 
Grundkapitallånet er en særlig lånekonstruktion til finansiering af alment boligbyggeri. Lånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ibrugtagelsen. Det betyder at kommunen forventer, at boligselskabet begynder at afdraget på lånet om 50 år.
 
Når der gives tilsagn til at opføre almene boliger, giver kommunen samtidig garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60% af ejendommens markedsværdi.
 
Kreditforeningen har udarbejdet en foreløbig garantiberegning hvor kommunegarantien udgør 69 % af realkreditlånet eller 27 mio. kr. Jf. bilaget Garantiberegning.
 
Den endelige garanti beregnes ved byggeriets færdiggørelse og endelige vurdering.
 
Kommunegaranti for lån i alment boligbyggeri påvirker ikke kommunens låneramme.
 
Overskuddet i projektet anvendes som finansiering til afledte forpligtigelser, herunder anlæg af parkeringspladser.

Øvrige konsekvenser
De nuværende P-pladser i Slotshaven mageskiftes med en nyetableret P-plads på Slotshaven 9.
 
Kommunen skal, som vilkår for tilsagn til boliger med tilskud, betinge sig, at kommunen har anvisningsretten til boligerne med henblik på løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen, herunder boligplacering af flygtninge. Det betyder at kommunen betaler leje for eventuelle ledige boliger, samt garanterer for boligtagerens kontraktmæssige forpligtigelse til at istandsætte boligen ved fraflytning.
 
Administrationen vurderer på baggrund af erfaringsbaserede analyser fra de forskellige relevante kerneområder understøttet af bl.a. data for antallet af uddannelseshjælpsmodtagere på den laveste ydelse, at alle boliger vil være udlejet.
 
Kommunen og Lejerbo kan efterfølgende aftale, at anvisningen til boligerne overgår helt eller delvist til Lejerbo. Aftalen om kommunal anvisning tages op med Lejerbo 4 år efter byggeriet er taget i brug, og aftalen revideres hvert 4. år. Aftalen kan dog ændres i aftaleperioden, hvis parterne er enige.
 
Der nedsættes et kommunalt visitationsudvalg med repræsentanter fra kerneområderne og Lejerbo for, at sikre en bevist visitation med en bred beboersammensætning, til løsning af boligsociale opgaver.
 
Det er aftalt mellem Holbæk Kommunes kerneområderne, at der, afhængig af beboersammensætningen, tilknyttes sociale viceværter med støtte fra de fagpersoner der er behov for, på tværs af kerneområderne.

Lovgrundlag – link
Støttebekendtgørelsen, bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge og almenboligloven

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets beslutning, den 12. oktober 2016, punkt 222: Beslutning – principper for etablering af billige boliger og forslag til løsninger på kort og lidt længere sigt.
 
Byrådets beslutning, den12. oktober 2016, punkt 223: Beslutning om placering af små og billige boliger samt skæve boliger.
 
Byrådets beslutning, den 8. november 2017, punkt 196: Beslutning: Mageskifte af arealer på Slotshaven med SOSU Sjælland og 3C Sjælland A/S.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.


caseno17-45938_#4352056_v1_projektmappe.pdf
caseno17-45938_#4358475_v1_slotshaven forslag til revideret grundstørrelse..pdf
caseno17-45938_#4356949_v1_gis-kort til brug for angivelse af areal til startbo boliger i slotshaven.pdf.pdf
caseno17-45938_#4356017_v1_garantiberegning for realkreditlån.pdf

Bilag

Projekt for STARTBO Holbæk på Slotshaven
Slotshaven forslag til grundareal
GIS-kort over arealet i Slotshaven
Garantiberegning for realkreditlån


259. Beslutning om anlægsbevilling til Jernbanevej 6 - Energirenovering

Beslutning om anlægsbevilling til Jernbanevej 6 - Energirenovering

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at:
 
 1. Der gives en anlægsbevilling på kr. 5.000.000 af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2018 til renovering af bygning, primært klimaskærm på Jernbanevej

Beskrivelse af sagen
Administrationsbygningen Jernbanevej 6 har igennem en årrække haft problemer med indeklima.
Huset er oprindeligt opført i 1973, og rummer mange af datidens kvaliteter i en fremsynet og gennemtænkt arkitektur, der fortsat er holdbar. I datidens moderne byggeskik blev der indbygget en lang række byggetekniske fejl, der medførte indeklimaproblemer. En del af disse fejl blev afhjulpet ved et større renoveringsprojekt i 1984, -  og de resterende problemer kunne klares med højere indblæsningstemperatur på ventilationsanlægget og supplerende varme på el-radiatorerne. Bygningen er i dag utidssvarende med hensyn til energiforbrug og de elektriske installationer er nedslidte. 
 
Projektet består af følgende:
 
 
Projektet der ønskes gennemført skal forløbe med bygningen i drift. På facaderne skal der arbejdes både indvendigt og udvendigt samtidigt, dvs. arbejderne sker lodret over hinanden Her vil enkelte kontorer være berørt. De øvrige indvendige arbejder i kontorerne sker etapevis hvor det vil være nødvendigt at foretage interne flytninger, det kan ske til øvrige kontorer eller eventuelt til pavilloner på stedet. En stor del af arbejdet vil foregå i teknikrum og fællesarealer. Arbejdet forventes at forløbe over 2 år.

Økonomiske konsekvenser
Det samlede projekt er budgetteret til 15 mio. kr. hvoraf de 5 mio. kr. er afsat i 2018 og de 10 mio. kr. i 2019. For at projektet kan færdiggøres, er det en forudsætning, at det resterende afsatte rådighedsbeløb i budget 2019 på 10 mio. kr. frigives i januar 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.
 
For stemte 27 (A, Ø, C, B, O og V). Imod stemte 2 (I).
260. Beslutning om proces for dannelse af budget 2019-2022

Beslutning om proces for dannelse af budget 2019-2022

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
Byrådet
 
Beslutningssag

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Den fremlagte proces for dannelse af budget 2019-2022 vedtages

 

Beskrivelse af sagen
I lighed med tidligere år fremlægges tids- og arbejdsplan for det politiske arbejde i forhold til dannelse af det kommende års budget, 2019-2022.
 
Processen er tilrettelagt med udgangspunkt i processen for budget 2018-21 og evalueringen i byrådet i november.
 
De overvejelser, der ligger bag den foreslåede proces, har fokuseret dels på byrådets ønske om at have længere tid til de politiske drøftelser, dels på den sammenhæng, der er imellem politisk arbejdstid, hvornår viden er tilgængelig og den tid, der afsættes til høring.
 
Den væsentligste forskel i den nye budgetproces i forhold til sidste års budgetproces er, at budgetcampen flyttes en uge tættere på sommerferien.
 
Fordelen ved dette er, at:
 
Ulempen ved dette er, at:
 
Svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet i forhold til lån og tilskud påvirkes ikke. De ligger fortsat ultimo august, og vil derfor under ingen omstændigheder være på plads ved budgetcampen. Det samme gælder en eventuel dispensation i forhold til at sætte skatten op. Dette svar ligger fortsat medio september.
 
Frem til sommerferien
I lighed med sidste år afholdes et vinterseminar i januar, men temamødet om budgettet i februar aflyses. Vinterseminaret har fokus på sammenhængen imellem regnskab 2017, budget 2018 og budget 2019 – og lægger rammerne for budgetlægningen for 2019.
 
Økonomiudvalget udarbejder rammer for de ståendes udvalgs budgetter i februar, med vedtagelse i byrådet ultimo februar.
 
De stående udvalg bruger møderne i foråret på at arbejde med forudsætninger for budgettet. Herunder arbejdes der med effektiviserings- og besparelsesstrategien, mere præcist med hvordan gevinsterne skal hentes i 2019 og fremefter. I april afholdes byrådets forårsseminar – hvor udvalgene giver status på arbejdet med aktiviteter, effektiviseringer og servicejusteringer.
 
På byrådets sommerseminar fremlægges de endelige bud på effektiviseringer, og byrådet vedtager ugen efter hvilke effektiviseringer, der skal indarbejdes i budgetforslaget.
 
Efter sommerferien
Der er afholdes anlægsseminar den 13. august, hvor byrådet får præsenteret de anlæg, der er indarbejdet i det budget, som fremlægges til drøftelse på budgetcampen den 16.-17. august.
 
Byrådet har dermed både overblik over effektiviseringer og anlæg, når de mødes til to dages gennemgang og drøftelser af budget 2019-2022.
 
Budgettet 1. behandles i Økonomiudvalget den 29. august og i byrådet den 5. september. Det er dermed byrådet, som sender budgetforslaget i høring. Høringen varer fra den 6. til den 20. september, altså ca. 2 uger.
 
Det er frist for ændringsforslag 24. september, 4 dage efter høringsfristens udløb.
 
Der er 2. behandling i Økonomiudvalget den 3. oktober og i byrådet den 10. oktober, svarende til dette års tidsplan.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.


caseno17-49532_#4376652_v1_politisk tids- og arbejdsplan budget 2019-2022.pdf

Bilag

Politisk tids- og arbejdsplan Budget 2019-2022


261. Beslutning om dispensation fra lugtkrav - Sokhøjvej 16, 4300 Holbæk

Beslutning om dispensation fra lugtkrav - Sokhøjvej 16, 4300 Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives dispensation fra lugtkrav i forbindelse med miljøtilladelse til ejendommen Sokhøjvej 16, 4300 Holbæk, såfremt ansøger foretager justeringer, der mindsker lugtgener.

Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Der ansøges om miljøtilladelse til svinebrug på ejendommen Sokhøjvej 16. Der er allerede svinebrug på ejendommen i henhold ejendommens produktionstilladelse. Med baggrund i ny lovgivning ansøges om miljøtilladelse, da dette vil tillade ejeren at strømline produktionen mellem Sokhøjvej 16 og svinebruget på ansøgers anden ejendom Løserupvej 55. Det vil blandt andet gøre, at søerne kan blive på ejendommen Sokhøjvej 16 i hele deres løbe-, drægtigheds- og faringsperiode. Og som følge heraf behøver der ikke længere være søer på Løserupvej 55, og produktionen på denne ejendom kan ændres til udelukkende at bestå af smågrise og slagtesvin.
 
Sokhøjvej 16 ligger i nærheden af et sommerhusområde. Krav til lugtgene til sommerhusområdet kan ikke overholdes i forbindelse med ansøgt miljøtilladelse til Sokhøjvej 16, 4300 Holbæk. Der er derfor søgt om dispensation fra lugtkrav. Kompetencen til at træffe beslutning om dispensation i forhold til landbrugslovgivningen er uddelegeret til administrationen. Dog fremgår det af administrationsgrundlaget, at konfliktfyldte dispensationssager foreligges Udvalget for Klima og Miljø. Da administrationen vurderer at den ansøgte dispensation kunne blive konfliktfyldt forelægges sagen til afgørelse i Udvalget for Klima og Miljø jævnfør administrationsgrundlaget.
 
Vedhæftet bilag beskriver sagen i detaljer – herunder administrationens redegørelse og vurdering. Administrationen anbefaler, at der gives dispensation fra lugtkravet til sommerhusområde. Administrationen vurderer, at det ansøgte i nogen grad vil mindske lugtgener i området. Nedenfor er en kort beskrivelse af administrationens vurderinger.
 
Ansøgningen om dispensation fra lugtkrav
Den eksisterende produktionstilladelse er ikke omfattet af lugtkrav.
 
Der er ansøgt om miljøtilladelse til at det eksisterende produktionsanlæg til sohold fortsætter i ansøgt drift med det samme produktionsareal og produktionsform som hidtil. Selvom der således ikke ønskes ændringer i sostaldene eller i den eksisterende bygningsmasse, skal krav til lugtgene overholdes for at få en miljøtilladelse.
 
Der kan dispenseres fra lugtkravet på visse betingelser. Blandt andet skal den reelle afstand mellem husdyrbruget og sommerhusområdet være længere end 50 % af den beregnede geneafstand for lugt. Ifølge den oprindelige ansøgning ligger ca. 60 sommerhusgrunde indenfor geneafstanden fra ejendommen, og der har været lugtklager fra sommerhusområdet. Derfor kan administrationen ikke indstille til dispensation, medmindre der bliver foretaget nedenstående justeringer af produktionen.
 
Justeringer af produktionen for at mindske lugtgener
For at reducere lugtgene fra produktionen ændres 11 af 22 ventilationsafkast på staldene, hvorved geneafstanden reduceres med 15%. Dette gør at geneafstanden kan beregnes til 324 meter. Den reelle afstand fra ejendommen til sommerhusområdet er 208 meter, som således udgør 64,2 % af geneafstanden.  Antallet af sommerhuse indenfor geneafstanden reduceres herved til ca. 37 jf. illustration af geneafstand med og uden ændring af ventilationsanlægget i bilaget.
 
Ansøgere driver også svineproduktion på den nærliggende ejendom Løserupvej 69. Ansøgere ønsker, at det udover ovennævnte tiltag indgår i kommunens vurdering, at lugten i området vil falde som følge af at ansøgere vil stoppe al deres produktion på Løserupvej 69, når der er givet miljøtilladelse (og dermed også forudgående dispensation fra lugtkrav) til Sokhøjvej 16, og når nyt staldanlæg på Løserupvej 55 (hvortil der er søgt om ny miljøgodkendelse) er opført.
Administrationen vurderer, at lugtgene i området vil falde, såfremt svineproduktionen på Løserupvej 69 ophører.
 
Driften på Løserupvej 69 foregår i lejede stalde. Ejendommen ejes af en anden. Det skal i den forbindelse bemærkes, at produktionstilladelsen til Løserupvej 69 består, og at den teoretisk vil kunne udnyttes af anden landmand inden for en periode på tre år (før der indtræder kontinuitetsbrud). Endvidere skal det bemærkes, at såfremt nyt staldanlæg på Løserupvej 55 opføres, vil det formentlig først stå færdig i efteråret 2018.
 
Administrationens samlede vurdering
Administrationen vurderer, at de angivne tiltag vedrørende ventilation på staldanlæg på Sokhøjvej 16 i nogen grad vil mindske lugtgener fra ejendommen, og at lugtgener generelt i området vil falde, såfremt svineproduktionen på Løserupvej 69 ophører.
 
Såfremt der ikke gives dispensation fra lugtkrav til Sokhøjvej 16, vil ansøgere formentlig fortsætte eksisterende produktion med uændret lugtgene.
 
På ovenstående baggrund vurderer administrationen, at niveau for lugtgene kan fraviges i det konkrete tilfælde. Dispensationen fra lugtkrav vil være betinget af de beskrevne justeringer.
 
Afgørelse om miljøtilladelse
Afgørelse om miljøtilladelse træffes senere og påtænkes at blive truffet administrativt jævnfør gældende praksis.
 

Høring
Der skal ikke foretages særskilt høring vedrørende dispensation fra lugtkrav. Dispensation vil indgå i udkast til miljøtilladelse, som sendes i høring til ejere og beboere af omkringliggende beboelser og sommerhuse.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Et mindretal bestående af I, indstiller, at dispensationen gives.
Et mindretal bestående af A, indstiller, at dispensationen afvises.
 
Et mindretal bestående af O, undlader at stemme.
 
A og O ønsker sagen behandlet i byrådet.

Supplerende sagsfremstilling
Da A og O i Udvalget for Klima og Miljø udøvede standsningsret, skal sagen behandles i byrådet.

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.
 
For stemter 18 (O, V, I og C). Imod stemte 11 (A, B, Ø).


caseno17-40707_#4360015_v1_notat om dispensation fra lugtkrav.pdf

Bilag

Notat om dispensation fra lugtkrav


262. Beslutning om bestilling af maleri af den afgående Borgmester

Beslutning om bestilling af maleri af den afgående Borgmester

Sagsgang og sagstype
Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Søren Bjerregaard indstiller, at:
 1. byrådet beslutter at bestille et maleri af afgående borgmester Søren Kjærsgaard til byrådssalen

Beskrivelse af sagen
Baggrund
 
Der er tradition for, at der males et portræt af den afgående borgmester, til for fremtiden at hænge i byrådssalen, som en markering af kommunens politiske historie.
 
Økonomi
Der er indhentet et tilbud fra maler Mikael MelbyeI på et maleri i målene 80x100cm til 120.000kr. eksl. 5% moms og eksl. ramme. Maleriet betales af byrådets konto 2017, hvor der er budget til udgiften.
 
Til orientering kostede maleriet af Jørn Sørensen i 1999 90.000kr. Jørn Sørensens maleri måler 110x95cm.   

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Godkendt.
 
Søren Kjærsgaard deltog ikke i behandlingen af sagen.
263. Beslutning om placering af dagligvarebutik i Ugerløse og igangsættelse af lokalplan

Beslutning om placering af dagligvarebutik i Ugerløse og igangsættelse af lokalplan

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. en ny dagligvarebutik i Ugerløse placeres på Hovedgaden 37 og 39, samt mindre del af matr. 78 (Tingstedet) (placering A på bilag 1).
 2. udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for en ny dagligvarebutik igangsættes for placering A.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. en ny dagligvarebutik i Ugerløse placeres på Hovedgaden 38 og 40, samt mindre del af matrikel 1a (skolen) (placering D på bilag 1).
 2. udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for en ny dagligvarebutik igangsættes for placering D.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
På mødet i byrådet d. 17. juni 2015 prioriterede byrådet en ny lokalplan for en dagligvarebutik beliggende Hovedgaden 39 (matr. 71) med den betingelse at der før opstart af lokalplanen blev udarbejdet og vedtaget en helhedsplan for Ugerløse. Helhedsplanen blev vedtaget på byrådsmødet d. 25. oktober 2017.
På et fællesmødet d. 1. december 2016 (på Brorfelde), hvor Udvalget for Klima og Miljø, Vækstudvalget og Ugerløse lokalforum deltog, blev det aftalt at undersøge mulighederne for placering af en dagligvarebutik nærmere, primært på den vestlige side af Hovedgaden. Administrationen har i forbindelse med den undersøgelse modtaget 4 projekter fra 3 forskellige udviklere som ønsker at placere en dagligvarebutik i Ugerløse. Alle udviklere har kontakt til Dansk Supermarked.
 
 
Proces
Der har været afholdt en byvandring i Ugerløse (26. september), hvor de tre udviklere fortalte om deres projekter til de fremmødte. Der blev inviteret en bred skare af interessenter til byvandringen og alle der var inviteret deltog.
Efterfølgende inviterede administrationen, formandskabet i Ugerløse Lokalforum og Dansk Supermarked til et møde (25. oktober), for i fællesskab at komme nærmere en placering. Her meddelte lokalforum, at de ikke kunne støtte op om en placering i skolegården, men at de godt kunne støtte op om en af de tre placeringer på den østlige side af Hovedgaden, og lod det være op til Dansk supermarked at pege på den placering, de helst så. Herunder understregede de, at trafiksikkerheden ved krydsning af Hovedgaden skulle indarbejdes bedst muligt. Samt at Tingstedet skal bevares eller indarbejdes i en varig løsning, som ikke stiller borgerne i Ugerløse ringere end i dag.
Herefter har administrationen modtaget en tilkendegivelse fra Dansk Supermarked om at de ønsker at arbejde videre med en placering på Hovedgaden 37 og 38 (placering A – bilag 1), hvorefter udvikler har indsendt opdateret skitsemateriale (bilag 2).
 
 
En kort gennemgang af placering A (Hovedindstilling) og D (Alternativ indstilling)
Følgende skema opsummerer overordnet fordele og udfordringer ved at placere en dagligvarebutik på de to forslåede adresser.
 
Placering
Fordele
Udfordringer
A (øst)
- Tingstedet ligger centralt ved indgang til butik.
- Dansk Supermarked foretrækker denne løsning.
 
- Behov for vejanlæg (rundkørsel eller venstresvingsbane).
- Behov for ejendomdoms-sag.
- DagliBrugsen finder ikke denne placering hensigtsmæssig.
 
D (vest)
- Adgang til to butikker fra samme p-område.
- Tingstedet berøres ikke.
- Sikrer en koncentreret placering af dagligvarehandlen på vestsiden af Hovedgaden. Ifølge helhedsplanen vil man lokalt primært satse på udviklingen af den vestlige side af Hovedgaden.
 
- Behov for vejanlæg (venstresvingsbane)
- Umiddelbart vurderer Dansk Supermarked, at det ikke er forretningsmæssigt interessant med denne placering.
- DagliBrugsen og Ugerløse Lokalforum støtter ikke denne placering, aht. skolegården. (dog er butikkens placering ændret på de nyeste tegninger)
- Skoleledelsen har tilkendegivet bekymring for støj i de nærliggende klasselokaler i forbindelse med vareindlevering.
 
 
 
Placering A
Hovedgaden 37 og 38, matr.nr. 70a og 71, Ugerløse by, Ugerløse, samt en del af matr.nr. 78 (Tingstedet), Ugerløse by, Ugerløse.
 
Dansk supermarked og udvikler ønsker at placere butikken, som vist i bilag 2, med indkørsel fra et ekstra ben i rundkørslen. Vejdirektoratet har stillet krav om, at rundkørslen i så fald skal ombygges og centrum flyttes mod øst, for at den kan bære den trafikale ændring. Dette vil komme til at påvirke Tingstedet, da det er nødvendigt at bruge et mindre areal til vejbane (se skitse, bilag 2). Vejdirektoratet har endnu ikke set eller godkendt den vedlagte skitse. Tingstedet, matr. 78, er såkaldt gadejord, som ikke ejes af nogen, men administreres af Holbæk Kommune. Der vil derfor skulle gennemføres en ejendomsdom-sag, før Holbæk Kommune kan sælge det pågældende stykke jord fra. Ligeledes skal der i planprocessen udarbejdes et kommuneplantillæg, da der i den gældende ramme står, at Tingstedet ikke må bebygges.
Udvikler har tilkendegivet, at de gerne vil kompensere for den jord de skal bruge på Tingstedet ved at mageskifte med et tilsvarende stykke et andet sted i tilknytning til Tingstedet. Hvilket areal og hvordan det rent teknisk løses, sikres i forbindelse med salg eller mageskifte af arealet ved Tingstedet.
Lokalforum har ønsket, at der sikres en bedst mulig trafiksikkerhed ved krydsning af Hovedgaden.
 
Skema over prioritering af lokalplan og kommuneplantillæg, samt skitser er vedlagt som bilag 2.
 
Øvrige placeringer
Placering B er ikke mulig at udvikle med den skitserede vejadgang, da vejdirektoratet stiller krav om en venstresvingbane, og denne skal placeres min. 100 m. efter rundkørslen (i sydgående retning). Denne afstand kan placering B ikke opfylde.
 
Placering C er ligeledes ikke mulig med den skitserede vejadgang, da afstanden på 100 m fra rundkørslen ikke kan opfyldes. Det ville være muligt at etablere en vejadgang i rundkørslen. Dette ville inddrage hele Tingstedet til vejbane. Dansk Supermarked har tilkendegivet at de vil arbejde videre med placering A og ikke placering C.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Placering D
Hovedgaden 38, 40 og 42, matr. nr. 38g, 38h, 38k samt en del af matr. nr. 1a Ugerløse By, Ugerløse.
 
En placering af dagligvarebutik på Hovedgaden 38, 40 og 42 vil samle dagligvareudbuddet på den vestlige side af Hovedgaden, idet Dagli Brugsen er beliggende på naboejendommen. De to p-områder vil således blive placeret ved siden af hinanden. Da området omfatter kommunalt ejede arealer, vil der være behov for at sælge disse arealer fra.  
 
Ved denne placering skal der etableres en venstresvingsbane på Hovedgaden, hvilket vil kræve Vejdirektoratets godkendelse. Det vurderes at en venstresvingbane kan indplaceres, da vejbanen er bred og da den placeres inden rundkørslen (i nordgående retning).
 
Det skal bemærkes, at Dansk Supermarked har tilkendegivet, at de umiddelbart vurderer, at denne placering ikke vil være forretningsmæssigt interessant.
 
Ugerløse lokalforums officielle udmelding er, at projektet der inkluderer skolegården ikke er anbefalelsesværdigt som det er blevet fremlagt. (se lokalforums udmelding i bilag 4).  Bemærk at lokalforum ikke har kommenteret på de nyeste skitser, hvor butikkens placering og afgrænsningen af området er ændret.
 
Skema over prioritering af lokalplan og kommuneplantillæg, samt skitser er vedlagt som bilag 3. 

Økonomiske konsekvenser
Vejdirektoratet bemærker at udvidelse af rundkørslen eller etablering af venstresvingsbane vil ske som et fremmed bygherreprojekt, hvorfor det er udvikler der afholder samtlige udgifter til vejprojektet.
 
I forhold til placering A skal der i forbindelse med salg af arealet på matr. 78 (Tingstedet) gennemføres en ejendomsdom-sag med de omkostninger der hertil følger, før Holbæk Kommune kan sælge/mageskifte arealet til udvikler, da jorden er såkaldt gadejord. De eksakte udgifter i forbindelse med ejendomsdommen er ikke kendt, et bud vil være i omegnen af 50.000 kr. Såfremt det er muligt, lægges disse sagsomkostninger oven i den købspris, udvikler skal give for det givne areal.
 
I forhold til placering D vil der i forbindelse med et salg af del af matr. 1a, være en mindre indtægt.

Høring
Da der er tale om en mindre ændring i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, vurderes det, at der ikke kræves en for-offentlighedsfase i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget.
 
Lokalplan og kommuneplantillæg følger de ellers lovmæssigt fastsatte høringsfaser. Der vil blive afholdt et formøde for interesserede borgere i opstartsfasen af lokalplanen, samt borgermøde i høringsperioden.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning om prioritering af lokalplan, byrådet d. 17.06.2015 punkt 128 og 129
 
 
Beslutning om Ugerløse helhedsplan, Udvalget for Klima og Miljø d. 01.12.2016 punkt 171
 
 
Beslutning om endelig vedtagelse af Ugerløse Helhedsplan, byrådet d. 25.10.2017 Punkt 188

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-11-2017
Det indstilles, at indstillingerne forkastes.
 
Et flertal bestående af A og O mener, at en eventuel ny dagligvarebutik skal placeres på samme side af vejen som den nuværende brugs, så der bliver synergi mellem den nuværende butik og en eventuelt ny butik. Der skal ligeledes sikres at skolen ikke kommer til at vige / kommer i fare for ny dagligvarebutik.
 
Et mindretal bestående af I mener, at erfaringerne med dagligvareforretninger på hver side af vejen skal undersøges forud for en beslutning.
 
Med denne udmelding sikres det også, at der er respekt over for nylig vedtagen helhedsplan for Ugerløse. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017
Økonomiudvalget besluttede, at sagen skal afgøres i byrådet,
 
Hovedindstillingen indstilles godkendt. For stemte 4 (B, C og V). 2 (A og O) undlod at stemme.

Supplerende sagsfremstilling
Da Økonomiudvalget udøvede standsningsret, skal sagen behandles i byrådet.
 
Der er tilføjet et bilag på sagen: Brev til Økonomiudvalget i Holbæk Kommune

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017
Søren Kjærsgaard stillede ændringsforslag, om at
 1. en ny dagligvarebutik i Ugerløse placeres på vestsiden af Hovedgaden i overensstemmelse med helhedsplanen for Ugerløse.
 2. der iværksættes udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for en ny dagligvarebutik, når der foreligger et konkret projekt med opbakning fra de involverede grundejere.
 
Ændringsforslaget godkendt.


caseno15-27421_#4382697_v1_brev til økonomiudvalget i holbæk kommune.docx
caseno15-57074_#4366973_v1_bilag1 kort m placeringer_1500_opdateret13.11.2017.pdf.pdf
caseno15-57074_#4366020_v1_bilag 2_indstillingsnotat og skitse_ placering a v. tingstedet.pdf.pdf
caseno15-57074_#4366026_v1_bilag 3 - indstillingsnotat vedr. dagligvarebutik i ugerløse, hovedgaden 38, 40, 42.pdf.pdf
caseno15-57074_#4367073_v1_bilag 4_officiel udmelding fra ugerløse lokalforum.pdf.pdf

Bilag

Brev til Økonomiudvalget i Holbæk Kommune
Bilag1 Kort med placeringer.pdf
Bilag2 Indstillingsnotat og skitse_ placering A v. Tingstedet.pdf
Bilag3 Indstillingsnotat og skitse_placering D v. skolen.pdf
Bilag4 Officiel udmelding fra Ugerløse Lokalforum.pdf


264. Lukket punkt
265. Lukket punkt
266. Lukket punkt
267. Lukket punkt