UDVALG

14-17 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen

STARTTIDSPUNKT

08-03-2017 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-03-2017 22:00:00


PUNKTER

40. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 8. marts 2017
41. Beslutning om ny organisering af modtageundervisning
42. Beslutning om serviceniveau for modersmålsundervisning
43. Beslutning om delegation af kompetence til anmodning om værgemål
44. Beslutning om delegation af planer for boligbebyggelse Jernbanevej 21-23, Holbæk
45. Beslutning om godkendelse af nye kriterier for indstilling til akutbolig
46. Beslutning om rammer for pædagogers deltagelse i undervisningen
47. Beslutning om tilskud til etablering af brune turistoplysningstavler om Andelslandsbyen og Brorfelde
48. Godkendelse af kommuneplanens mål for detailhandelsudviklingen
49. Godkendelse af Holbæk Kommunes låneoptagelse
50. Beslutning om bestyrelsesmedlemmer i Fonden - Holbæk i Pinsen
51. Beslutning om udvidelse af lokalekapaciteten ved Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken
52. Beslutning om serviceændringer som følge af budget 2017
53. Beslutning om ændret timetal for pædagogers deltagelse i undervisningen 0.-6. klasse
54. Beslutning om godkendelse af revideret integrationsstrategi
55. Beslutning om at godkende medlemmer til integrationsrådet
56. Beslutning om autorisation af kommunale pantefogeder til at inddrive ejendomsskatter mm.
57. Beslutning - Etablering af elevator ved gangtunnel i Tølløse
58. Beslutning om låneoptag og frigivelse af anlægsmidler til havnerelateret opgaver
59. Beslutning om trafikbestilling 2018 - kollektiv trafik
60. Beslutning forslag til Lokalplan 12.06 og Kommuneplantillæg nr. 29 for dagligvarebutik Mørkøv
61. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.79 Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej, Holbæk Vest samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 28
62. Beslutningssag forslag til lokalplan 2.80 og Kommuneplantillæg nr.35 Boliger ved Ny Taastrupvej Sag nr. 16/26460
63. Beslutning om at søge om at indgå i et partnerskab om regelforenkling med Økonomi- og Indenrigsministeriet (KORA).
64. Initiativsag fra Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialdemokratiet - beslutning om forhandlinger med Lærerkredsen vedr. arbejdstidsaftale
65. Beslutning - Salg af ejendomme og grunde - marts 2017
66. Beslutning - Godkendelse af salgspriser - marts 2017 - Lukket punkt
67. Beslutning om fremtidig varetagelse af vandløbsadministrationen - Lukket punkt
68. Ansættelse af ny koncerndirektør - Lukket punkt
69. Beslutning - Salg af areal - Lukket punkt40. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 8. marts 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 8. marts 2017

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. dagsordenen til mødet den 8. marts 2017 godkendes

Beslutning i Byrådet den 08-03-2017
Godkendt
41. Beslutning om ny organisering af modtageundervisning

Beslutning om ny organisering af modtageundervisning

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 
 1. forslag til principper for ny organisering af modtageundervisning besluttes.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge har på mødet d. 29.11.2016 sendt forslag i høring om de principper, der skal ligge til grund for en ny organisering af modtagelsesklasser. Høringssvarene har ikke givet anledning til en ændring af principperne, men har affødt en række opmærksomhedspunkter i forbindelse med selve udmøntningen
 
Der forslås på den baggrund, at den ny organisering af modtageundervisning (dansk som andetsprog) bygger på følgende principper:
 
Principper
Det betyder at
Den højest mulige grad af inklusion
Der tænkes i løsninger, der sikrer elevens tilknytning til lokalmiljøet med henblik på integration så tidligt som muligt
De yngste børn/elever forbliver som udgangspunkt i nærmiljøet
Børnene i daginstitution forbliver i lokalområdet og de yngste skolebørn går som udgangspunkt i skole i lokalområdet på lige fod med andre børn.
Eleven er kortest mulige tid i modtageklasse
Elever, der visiteres til modtageklasse, modtager intensivt forløb og går i modtageklasse så kort tid som muligt efter individuel vurdering. Det har positiv betydning for elevernes udbytte, hvis tiden i modtageklasse begrænses til ca. et år.
Én indgang til visitation
Der etableres et kommunalt forankret visitationsteam der består af koordinator for modtageundervisning, repræsentanter fra Børneindsatsen (asylteam, sundhedsområdet) samt områdeleder eller dennes repræsentant. Visiteringen bygger på grundig afdækning af eleven i samarbejde med familien.
Eleven indskrives i distriktsskolen
Eleven indskrives i distriktsskolen, og tæller med i skolens elevtal. Budget til nyankomne elever der skal modtage undervisning i dansk som andetsprog justeres løbende.
Pengene følger eleven
Hvis eleven i en periode visiteres til skolegang et andet sted end distriktsskolen, betaler distriktsskolen for undervisningen
Lokale løsninger
Indenfor skolelederens ledelsesrum og i samarbejde med visitationsteamet er der mulighed for at etablere lokale løsninger. Det kan f.eks. være en midlertidig modtageklasse, holddannelse, enkeltintegration eller andet.
Fleksibilitet i organiseringen
Organiseringen kan understøtte en eventuel øget tilgang af elever, der har brug for dansk som andetsprog
 
I praksis betyder principperne blandt andet:
 

Økonomiske konsekvenser
 
Budget til nyankomne elever med behov for dansk som andetsprog tillægges distriktsskolen/Ung Holbæk som elevtalsbeløb og justeres løbende. Økonomien pr. elev svarer til den nuværende udgift i modtageklasserne omregnet pr. elev.

Høring
 
Generelt er der tilslutning til forslaget til principperne, der understøtter inklusionstankegangen. To områder peger på, at det er mest hensigtsmæssigt kun at etablere modtageklasser ét sted i kommunen for at fastholde og bevare kompetencerne i de nuværende modtageklasser. Ung Holbæk peger desuden på at etablering af udvidet modtageklasse bør havde den nødvendige volumen, så det samtidigt bliver økonomisk bæredygtigt. Integrationsrådet pointerer vigtigheden af grundig visitation samt kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. Integrationsrådet gør samtidig opmærksom på at midlertidig boligplacering også vil betyde indskrivning i midlertidig distriktsskole, samt at der kan trækkes på eksisterende ressourcer i Sprogskolens Ungeklasse ved etablering af udvidet tilbud.
 
Elevtal pt.
Etablering af modtageklasser flere steder i kommunen vil være afhængigt af elevantallet, jf. ovenfor. Da elevtallet for nuværende er lavt, forventer administrationen at der indtil videre kun etableres modtageklasse på Holbæk By Skole. Det kendte elevtallet pr. 6.02.2017 er 95 elever i modtageklasser og ca. 65 til august. Asylteamet forventer ca. 10 familiesammenføringer det næste halve år.

Sagshistorik, henvisninger
 
Høringssvar er vedlagt som bilag

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017
 
Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti tilslutter sig indstillingen og indstiller den til godkendelse.
 
Enhedslisten kan ikke tilslutte sig indstillingen, da Enhedslisten er bekymret for, at den ny organisering af modtagerundervisningen betyder, at man mister den tidlige indsats.

Beslutning i Byrådet den 08-03-2017
Godkendt.
For stemte 26 (A, B, C, O, I og, V).
Imod stemte 2 (Ø). Enhedslisten er bekymret for, at den ny organisering af modtagerundervisningen betyder, at man mister den tidlige indsats.


caseno16-53805_#4113319_v1_høringssvar modtagelsesklasserne holbæk by.pdf.pdf
caseno16-53805_#4113312_v1_høringssvar modtageklasser skovvejen.pdf.pdf
caseno16-53805_#4113308_v1_høringssvar modtageklasser katrinedal.pdf.pdf
caseno16-53805_#4113305_v1_høringssvar modtageklasser - ung holbæk 230117 - udkast.pdf.pdf
caseno16-53805_#4113299_v1_høringssvar modtageklasser kildedamsskolen.pdf.pdf
caseno16-53805_#4113292_v1_høringssvar modtageklasser integrationsrådet.pdf.pdf

Bilag

Høringssvar modtagelsesklasserne Holbæk By.pdf
Høringssvar modtageklasser Skovvejen.pdf
Høringssvar modtageklasser Katrinedal.pdf
Høringssvar modtageklasser - Ung Holbæk 230117 - udkast.pdf
Høringssvar modtageklasser Kildedamsskolen.pdf
Høringssvar modtageklasser Integrationsrådet.pdf


42. Beslutning om serviceniveau for modersmålsundervisning

Beslutning om serviceniveau for modersmålsundervisning

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 
 1. udvalget beslutter forslag til serviceniveau for modersmålsundervisning.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge har på mødet d.29.11.2016 sendt forslag til fremtidigt serviceniveau for modersmålsundervisning i høring i skolebestyrelserne. Forud for udarbejdelsen af høringsforslaget var der indhentet udtalelse fra Integrationsrådet.
 
Aktuelt serviceniveau for modersmålsundervisning
Det aktuelle serviceniveau for Holbæk Kommunes tilbud i om modersmålsundervisning er beskrevet i bilag til den gældende styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune. Her fremgår følgende:
 
”Modersmålsundervisning
Undervisningen placeres, hvor det er mest hensigtsmæssigt i forhold til elevernes bopæl. Elever fra 0. klasse til og med 6. klasse, der opfylder et eller flere af følgende kriterier:
 1. Eleven er flyttet til Danmark fra et land, hvor elevens modersmål er det almindelige talesprog.
 2. Begge elevens forældre er flyttet til Danmark fra et land, hvor elevens modersmål er det almindelige talesprog.
 3. Den ene af elevens forældre er flyttet til Danmark fra et land, hvor elevens modersmål er det almindelige talesprog, mens den anden forælder af samme nationalitet er født her i landet.
 4. Elever fra EØS lande, Færøerne og Grønland. Disse elever har krav på modersmålsundervisning fra 1 til 9. klasse.
 
Betaling
Tilbuddet er gratis for elever fra EU, EØS samt Færøerne og Grønland, og inkluderer befordring i overensstemmelse med Holbæk Kommunes kriterier herfor.
For elever fra andre sprogområder betales 200 kr. pr. måned i 10 måneder, og der ydes ingen befordringsgodtgørelse.”
 
Tilbud om modersmålsundervisning til elever fra EU, EØS samt Færøerne og Grønland er lovpligtigt. Undervisningen er gratis og omfatter også befordring.
 
Tilbud om modersmålsundervisning for andre sprogområder ligger ud over den lovgivningsmæssige ramme.
 
I det nuværende serviceniveau tilbydes undervisning til andre sprogområder, hvis der er elever nok, og der kan findes kvalificerede undervisere. Tilbuddet er omfattet af brugerbetaling, der dog ikke har stået mål med udgiften.
 
Forslag til fremtidigt serviceniveau

Høring
 
I høringssvarene gives der udtryk for, at det kan være en økonomisk udfordring for skolen at finansiere det ikke-lovpligtige tilbud. Der ses derfor positivt på Integrationsrådets forslag om fremtidigt samarbejde med de frivillige foreninger. To bestyrelser udtaler at placeringen af undervisningen bør være hensigtsmæssig i forhold til eleven. Én bestyrelse ønsker modersmålsundervisningen gratis for børn af økonomisk eller socialt udsatte familier.
 
Administrationen foreslår, at forslaget til fremtidigt serviceniveau fastholdes som foreslået, da det er muligt for den enkelte bestyrelse, at prioritere den ikke-lovpligtige undervisning inden for rammen.

Sagshistorik, henvisninger
 
Høringssvarene findes som bilag.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017
 
Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti tilslutter sig indstillingen og indstiller den til godkendelse.
 
Enhedslisten kan ikke tilslutte sig indstillingen, da Enhedslisten mener, at forslaget har en social slagside.

Beslutning i Byrådet den 08-03-2017
Godkendt.
For stemte 26 (A, B, C, O, I og V).
Imod stemte 2 (Ø). Enhedslisten mener, at børn fra økonomiske eller socialt udsatte familier kan tilbydes gratis modersmålsundervisning.


caseno16-49994_#4113353_v1_høringssvar modersmålundervisning katrinedal.pdf.pdf
caseno16-49994_#4113349_v1_høringssvar modersmålsundervisning skovvejen.pdf.pdf
caseno16-49994_#4113346_v1_høringssvar modersmålsundervisning 2017 kildedamsskolen.pdf.pdf
caseno16-49994_#4113341_v1_høringssvar modermålsundervisningen holbæk by.pdf.pdf

Bilag

Høringssvar modersmålundervisning Katrinedal.pdf
Høringssvar modersmålsundervisning Skovvejen.pdf
Høringssvar modersmålsundervisning 2017 Kildedamsskolen.pdf
Høringssvar modermålsundervisningen Holbæk By.pdf


43. Beslutning om delegation af kompetence til anmodning om værgemål

Beslutning om delegation af kompetence til anmodning om værgemål

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. byrådet delegerer kompetencen til at fremsætte anmodning om iværksættelse af værgemål for borgere til følgende 4 medarbejdere:
 • Jette Nørrekær Lund, Aktiv hele livet, leder af Bevilling og Hjælpemidler
 • Pia Anette Stausgaard, Aktiv hele livet, teamleder, Bevilling
 • Lone Haar, Aktiv hele livet, juridisk konsulent
 • Lisbet Daugaard-Hansen, Uddannelse til alle unge, teamleder og jurist

Beskrivelse af sagen
Flere af de medarbejdere, der tidligere havde kompetencen, er fratrådt. Andre medarbejdere bør derfor have kompetencen til at anmode om iværksættelse af værgemål.
 
Værgemålsloven giver mulighed for at iværksætte værgemål for personer, der på grund af sindssygdom, herunder svær demens eller hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred er ude af stand til at træffe beslutninger, hvis der er behov for det. Der er efter værgemålsloven tre værgemålsformer, nemlig:
o Almindeligt værgemål
· Almindeligt værgemål kan angå økonomiske og/eller personlige forhold
 
o Værgemål med fratagelse af den (økonomiske) retlige handleevne
· Fratagelse af den (økonomiske) retlige handleevne kan foretages, hvis det er nødvendigt for at forhindre, at personen udsætter sin formue, indkomst eller andre økonomiske interesser for fare for at blive væsentligt forringet, eller for at hindre økonomisk udnyttelse.
 
o Samværgemål
· Angår kun økonomiske forhold og kan iværksættes for den, der på grund af uerfarenhed, svækket helbred eller anden lignende tilstand har behov for hjælp til at administrere sin formue eller varetage økonomiske anliggender.
 
Anmodning om værgemål kan bl.a. fremsættes af byrådet. Byrådet har mulighed for at delegere sin kompetence.
 
Byrådets beslutning om delegation skal meddeles til Statsforvaltningen og Retten i Holbæk, der efter anmodning kan træffe beslutning om at iværksætte værgemål.

Lovgrundlag – link
Værgemålsloven, særligt § 16.
 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2681

Sagshistorik, henvisninger
Byrådsmøde 6. juni 2012 punkt 108

Beslutning i Byrådet den 08-03-2017
Godkendt
44. Beslutning om delegation af planer for boligbebyggelse Jernbanevej 21-23, Holbæk

Beslutning om delegation af planer for boligbebyggelse Jernbanevej 21-23, Holbæk

Sagsgang og sagstype
Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet:
 
 1. delegerer kompetencen til at tilvejebringe lokalplan og kommuneplantillæg for på ejendommen Jernbanevej 21-23 Holbæk by til administrationen

Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget besluttede den 1. februar 2017 at igangsætte kommuneplantillæg og lokalplan for ny boligbyggeri på ejendommen Jernbanevej 21-23, Holbæk by. Planerne udarbejdes på baggrund af en ansøgning fra grundejer, og muliggør en ny boligbebyggelse i 4 etager. Det er vurderet, at projektet vil medvirke til at skabe fortætning, samtidig med at der tilvejebringes gode boligkvaliteter (bilag 1).
 
Det er vurderet, at planerne er egnet til delegation. Det vil sige at forslag til planer og de endelige planer vedtages administrativt.

Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger
Økonomiudvalgets dagsorden den 1. februar 2017. Pkt. 18: Beslutning om igangsættelse af planer

Beslutning i Byrådet den 08-03-2017
Godkendt.
 
For stemte 26 (A, B, C, O, I og V).
 
Imod stemte 2 (Ø).


caseno17-6963_#4127289_v1_prioriteringsnotat lokalplan for boligbyggeri på ejendommen jernbanevej 21-23 holbæk by.pdf.pdf

Bilag

Prioriteringsnotat lokalplan for boligbyggeri på ejendommen Jernbanevej 21-23 Holbæk by.pdf


45. Beslutning om godkendelse af nye kriterier for indstilling til akutbolig

Beslutning om godkendelse af nye kriterier for indstilling til akutbolig

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. de reviderede kriterier for anvisning til kommunalt anviste boliger godkendes.

Beskrivelse af sagen
 
Administrationen fremlægger reviderede kriterier for opskrivning til en kommunalt anvist bolig i kommunen – populært kaldet en akutbolig. Baggrunden er en henvendelse fra Statsforvaltningen. Her fremgår det, at Holbæk Kommunes kriterier for opskrivning til en bolig i kommunen ikke er i fuld overensstemmelse med reglerne om kommunal anvisning i almenboligloven. Sideløbende med Statsforvaltningens henvendelse har administrationen arbejdet med at revidere kriterierne generelt.
 
Henvendelsen fra Statsforvaltningen
Statsforvaltningen har set på Holbæk Kommunes tildelingskriterier, fordi en borger har klaget til kommunen og i samme sag henvendt sig til Statsforvaltningen. Statsforvaltningen vurderer, at ét af kommunens kriterier for opskrivning ikke er i overensstemmelse med almenboliglovens regler for anvisning. Det gælder kriterieriet om, at man skal have haft bopæl i Holbæk Kommune i mindst to år ud af de seneste fem år for at være omfattet af den kommunale boliganvisning.
 
Statsforvaltningen har i sin udtalelse henvist til, at kommunen skal anvise boligsøgende på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Desuden må kommunen ikke tilsidesætte princippet om opholdskommune og bopæl efter cpr-lovens § 6, stk. 1. Princippet medfører, at enhver boligsøgende med ophold i Holbæk Kommune har krav på at få behandlet sin ansøgning om anvisning af en almen bolig. Kommunen må derfor ikke stille kriterier op, der på forhånd vil kunne afskære borgere med ophold i kommunen fra at søge.
 
Forslag til nye kriterier
Holbæk Kommune foretager altid en konkret og individuel vurdering af borgerens behov og beboersammensætningen i den boligafdeling, borgeren anvises til eller bor i på anvisningstidspunktet.
 
En borger kan som hovedregel blive anvist til en bolig, hvis borgeren har et akut boligsocialt behov. Holbæk Kommune inddrager altid borgerens samlede situation i sin betragtning.
De hensyn, kommunen vil tage med i sin vurdering, kan eksempelvis være:
 
 
Desuden vil kommunen tage i betragtning, om der er tale om et uforudsigeligt boligproblem, for eksempel:
 
 
 
Kommunen vurderer derfor i hvert enkelt tilfælde borgerens behov og tager desuden med i sin vurdering, hvilke boligsøgende, der har det mest påtrængende behov for at få anvist en bolig.
 
Om principperne for nye kriterier
Med de nye kriterier har administrationen taget højde for, at kommunen altid skal foretage en konkret og individuel vurdering af ansøgeren. Derudover tages der hensyn til princippet om opholdskommune og bopæl efter cpr-lovens § 6, stk. 1. Det betyder, at alle borgere med ophold i kommunen kan søge, og at kommunen i hvert enkelt tilfælde skal tage stilling.
 
Derfor er det heller ikke som tidligere kriterier, som kommunen skal følge, men kriterier for de hensyn, kommunen kan lægge vægt på i sin vurdering. Det betyder også, at ovenstående ikke er udtømmende. Der kan være andre hensyn i det konkrete tilfælde; dette vil dog altid bero på en samlet vurdering af, hvor påtrængende et behov for bolig, borgeren har.

Lovgrundlag – link
Lov om almene boliger. Det er lov nr. 374 af 22. maj 1996. Senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15. august 2016 med senere ændringer.
 
Lov om Det Centrale Personregister. Det er lov nr. 426 af 31. maj 2000, som er senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 5 af 9. januar 2013 med senere ændringer.
 
 
 
 
 
                             

Sagshistorik, henvisninger
De hidtidige kriterier er senest godkendt i Udvalget for Voksne den 23.6.2014. Godkendelse af kriterier for indstilling til akutbolig (sag. nr. 57)

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-02-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 08-03-2017
Godkendt


caseno16-59800_#4116775_v1_bilag - kriterier før og nu v2.pdf.pdf

Bilag

Bilag - kriterier før og nu


46. Beslutning om rammer for pædagogers deltagelse i undervisningen

Beslutning om rammer for pædagogers deltagelse i undervisningen

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. den samlede ressource til pædagogers deltagelse i undervisningen i højere grad end i dag kan målrettes de klasser, hvor behovet er størst.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget besluttede på deres møde d. 29. november, at sende forslag i høring, om at den samlede ressource til pædagogers deltagelse i undervisningen i højere grad end i dag kan målrettes de klasser, hvor behovet er størst. Der foreligger nu høringssvar fra skolebestyrelserne.
 
Baggrund
Holbæk Kommune har på skoleområdet prioriteret en udvidet indsats i indskolingen og på mellemtrinnet, dvs. 0. til 3. klasse samt 4. til 6. klasse. Igennem en årrække har der medvirket pædagoger i undervisningen fra 0.-3. klasse og i forbindelse med folkeskolereformen er indsatsen udvidet, så der nu også medvirker pædagoger i undervisningen på mellemtrinet.
 
Byrådet har senest med vedtagelsen af budget 2017 tilkendegivet, at man fortsat ønsker at prioriterer denne indsats. På den baggrund har administrationen blandt andet drøftet med skolelederne, hvordan denne ressource bedst understøtte skolens opgaver. Dette ikke mindst med henblik på, at flest mulige børn kan tilbydes et udviklende og lærerigt undervisningstilbud i den almindelige folkeskole.
 
Ovenstående skal blandt andet ses i lyset af, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen er forudsat en betydelig reduktion i 2018 af de midler, der i dag anvendes til specialtilbud og specialundervisning.
 
Forslag om rammer for pædagogers deltagelse i undervisningen
De generelle rammer for pædagogernes deltagelse i undervisningen er beskrevet i bilaget til styrelsesvedtægten for kommunens folkeskoler. Det fremgår her, at der medvirker pædagoger i klasserne svarende til gennemsnitslig 12 timer pr. skoleuge. Der skelnes ikke mellem klassestørrelse eller mellem, at nogle klasser måske har et større behov end andre.
 
For at opnå den størst mulige effekt af den ressource som pædagogerne udgør forslås det, at rammerne justeres således, at ressourcen i endnu højere grad kan prioriteres ud fra behovet i de enkelte klasser. Dette betyder i praksis, at de gennemsnitligt 12 timer pr. uge alene betragtes som en beregningsmetode, der anvendes ved beregningen af det samlede timetal, der er afsat til pædagogers medvirken i undervisningen.
 
Det vil i højere grad end nu give mulighed for, at ressourcen kan anvendes, hvor det vurderes, at den kan give størst mulig effekt i forhold til elevernes læring og trivsel med et særligt fokus på, at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle børn.
 
Konkret ændring af formulering i styrelsesvedtægten
I konsekvens heraf forslås det, at formuleringen: ”pædagoger medvirker i klasserne svarende til gennemsnitslig 12 timer pr. skoleuge,” i bilaget til styrelsesvedtægten ændres til, at: ”der samlet set er prioriteret en ressource til pædagogers medvirken i undervisningen svarende til 12 timer pr. skoleuge pr. klasse (0.-6. klasse)”.

Økonomiske konsekvenser
 
Økonomien til pædagogers deltagelse i undervisningen i 0. – 6. klasse er uændret med forslaget. Der er alene tale om en ændring i, hvordan ressourcerne kan disponeres på den enkelte skole.
 
Det bemærkes, at der også er en anden sag på dagsordenen, som handler om udmøntning af 2017, og hvor der er tale om en reduktion af antal timer til pædagogers deltagelse svarende til en reduktion fra 12 timer til 9 timer om ugen pr. klasse. Høringssvar fra bestyrelserne til dette spørgsmål indgår i samme sag på dagsordenen.

Høring
 
Skolebestyrelserne har haft forslaget i høring, og høringssvar er vedlagt som bilag i sagen.
 
De fire skolebestyrelser er enige i forslaget om, at den samlede ressource til pædagogers deltagelse i undervisningen på den enkelte skole kan prioriteres, der hvor behovet er størst og giver mest effekt. Bestyrelserne er enige i, at de gennemsnitlige 12 timer pr. uge pr. klasse derved er at betragte som en beregningsmetode (tildelingsmodel), som anvendes til at beregne det samlede antal timer, der er afsat til pædagogers deltagelse i undervisningen.  

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017
 
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 08-03-2017
Godkendt


caseno16-49458_#4113537_v1_høringssvar kildedamsskolen.pdf
caseno16-49458_#4113536_v1_høringssvar holbæk by skole.pdf
caseno16-49458_#4113535_v1_høringssvar skovvejens skole.pdf
caseno16-49458_#4113534_v1_høringssvar katrinedalskolen.docx

Bilag

Høringssvar Kildedamsskolen
Høringssvar Holbæk By Skole
Høringssvar Skovvejens Skole
Høringssvar Katrinedalskolen


47. Beslutning om tilskud til etablering af brune turistoplysningstavler om Andelslandsbyen og Brorfelde

Beslutning om tilskud til etablering af brune turistoplysningstavler om Andelslandsbyen og Brorfelde

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. det besluttes, at yde et tilskud på 255.000 kr. til etablering af i alt 4 brune turistoplysningsstavler, som viser til Brorfelde og Andelslandsbyen ved udvalgte motorvejsafkørsler.

Beskrivelse af sagen
Langs de danske motorveje står der brune turistoplysningstavler, som viser en attraktion eller seværdighed, som trafikanten kan nå frem til fra næste motorvejsfrakørsel. De nuværende tavler er del af en forsøgsordning, som nu er blevet permanent.
 
Således er der nu mulighed for at ansøge om etablering af nye tavler langs motorvejene. Både Andelslandsbyen Nyvang og Brorfelde Observatorium ønsker at blive synliggjort på de brune turistoplysningstavler. Derfor skal Vækstudvalget beslutte, om der skal afsættes midler til at etablere tavlerne, såfremt Vejdirektoratet giver tilladelse hertil.
 
Et eksempel på en eksisterende tavle er vedlagt i bilaget.
 
Tavler som viser hhv. Brorfelde og Andelslandsbyen vil være en markant synliggørelse af attraktionerne for de mange forbipasserende, som benytter motorvejene. Denne synliggørelse er i tråd med Holbæk Kommunes vækstpolitik, som har fokus på potentialet i at skabe vækst gennem udvikling af turismen.
 
En tavle ved motorvejen vil styrke synligheden af Andelslandsbyen, som i 2016 havde 65.000 besøgende. Ligeledes vil det være en markant synliggørelse af det nyetablerede Brorfelde Observatorium, som forventer op mod 40.000 besøgende årligt i 2020 og frem.
 
Det er Vejdirektoratet, som beslutter, om der kan opsættes en tavle, og som administrerer den nye ordning for brune turistoplysningstavler. Motiv og navn afklares individuelt mellem den enkelte seværdighed eller attraktion og Vejdirektoratet. Illustrationen laves af Vejdirektoratets grafiker.
 
Deadline for ansøgninger er ultimo februar.
 
Skiltenes placering
Holbæk Kommune vil i sin ansøgning og sideløbende dialog arbejde for den mest optimale placering med mest mulig synlighed for begge attraktioner. Det er Vejdirektoratet, som beslutter, hvilke frakørsler skiltene skal placeres ved.
 
Vedhæftede bilag viser de motorvejsfrakørsler, som er relevante for de ønskede placeringer af skiltene.
 
Holbæk Kommune er i sideløbende dialog med Odsherreds Kommune om koordinering af evt. ansøgninger til Vejdirektoratet.
 
Kommunal supplerende vejvisning
For at understøtte de brune turisttavler langs motorvejen, kan kommunen opsætte servicevejvisningstavler ved kommunevejene, som guider trafikanterne fra motorvejen og helt hen til attraktionerne. 
 
Administration anslår, at den samlede udgift til etablering af disse skilte vil være 25.0000 kr.

Økonomiske konsekvenser
Omkostningerne er beregnet til ca. 140.000 kr. pr. seværdighed (etablering af ét skilt i hver retning), svarende til 280.000 kr. for begge seværdigheder:
 
Omkostninger Brorfelde-skilt                         140.000 kr.
Omkostninger Andelslandsbyen-skilt            140.000 kr.
Omkostninger kommunale servicetavler          25.000 kr.
Total omkostninger                                       305.000 kr.    
 
Både Brorfelde og Andelslandsbyen Nyvang har tilkendegivet, at kunne bidrage med 25.000 kr. hver, dermed ender det samlede finansieringsbehov på 255.000 kr.
 
Finansieringsmodel
Bidrag Brorfelde                                               25.000 kr.
Bidrag Andelslandsbyen                                  25.000 kr.
Bidrag Holbæk Kommune                              255.000 kr.
 
Da der er tale om en ny ordning, er der endnu ikke fuld klarhed over driftsforpligtelserne. Vejdirektoratet har telefonisk anslået en samlet årlig driftsudgift på 2.000 kr. for alle 4 skilte.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 07-02-2017
Et flertal bestående af A, B og V anbefaler, at indstillingen blev tiltrådt.
Et mindretal bestående af O anbefaler, at indstillingen blev tiltrådt for så vidt angår Brorfelde, og forkastet for så vidt angår Andelslandsbyen.
Et mindretal bestående af I anbefaler, at indstillingen forkastes.
 
O og I ønsker at gøre brug af standsningsretten og at sagen forelægges byrådet.

Beslutning i Byrådet den 08-03-2017
Godkendt
 
For stemte 17 (A, V, C)
 
Imod stemte 11 (O, I, B og Ø)


caseno17-3635_#4101076_v1_bilag, relevante motorvejsfrakørsler og eksempel på tavle.pdf.pdf

Bilag

Bilag, relevante motorvejsfrakørsler og eksempel på tavle.pdf


48. Godkendelse af kommuneplanens mål for detailhandelsudviklingen

Godkendelse af kommuneplanens mål for detailhandelsudviklingen

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. kommuneplanens detailhandelsafsnit opstiller mål og retningslinjer for en arbejdsdeling mellem Holbæk bymidte og Holbæk Mega Center som beskrevet i sagen.

Beskrivelse af sagen
På byrådets temamøde om kommuneplanen den 12. oktober 2016 blev kommuneplanens detailhandelsafsnit drøftet. Som opfølgning på drøftelserne fremlægges hermed et udkast til kommuneplanens mål for detailhandel med særlig fokus på en fremtidige arbejdsdeling mellem Holbæk bymidte og Holbæk Mega Center.
 
Nye muligheder
Planloven er ved at blive revideret, så kommunerne får bedre muligheder for at planlægge for detailhandel. Nu afventes folketingets behandling af lovforslag og en endelig ikrafttrædelse. De forventede ændringer til loven vil bl.a. muliggøre, at kommunen kan planlægge for større butikker og nye placeringer af butikker.
 
Fra aftalen og forslaget til en ny planlov, vil reglerne give kommunen mulighed for at planlægge for udvalgsvarebutikker[1] i alle byer og uden en størrelsesbegrænsning for butiksarealet, mens størrelsesbegrænsningen for dagligvarebutikker[2] øges. Samtidigt bliver det muligt at udpege aflastningsområder (Holbæk Mega Center er i spil) til nye detailhandelsbutikker.
 
Det bliver bl.a. muligt at planlægge for flere butikker i og omkring Holbæk Mega Center – både dagligvarebutikker og store og små udvalgsvarebutikker.
 
Der er stor interesse fra kædebutikker og developere mv. for at udvikle nye detailhandelsbutikker og nye butikskoncepter samt større dagligvarebutikker i Holbæk. Med den nye lovgivning for detailhandelsbutikkers størrelser og placeringer bliver der efterspørgsel for at udnytte mulighederne til at etablere nye butikker, hvor developere og butikker synes de, ligger mest optimalt.
 
Muligheden for at kunne udlægge nye områder til butikker i og omkring Holbæk Mega Center kan gå hen og skabe en uhensigtsmæssig konkurrence om kundegrundlaget mellem Holbæk bymidte og kommunens andre bymidter på den ene side og Holbæk Mega Center på den anden side. Konkurrenceparametrene til fordel for Holbæk Mega Center er; kvadratmeterpris og kundernes fremkommelighed med bil.
 
Det er svært at forudsige, om flere butikker i og omkring Holbæk Mega Center vil betyde tomme butikslokaler og et mindre kundegrundlag for kommunens bymidter, heriblandt by- og cafélivet i Holbæk bymidte. Erfaringerne fra andre byer som f.eks. Kolding og Næstved tyder dog på, at et stærkt detailhandelsområde udenfor bymidten kan have en negativ påvirkning af antallet af butikker i bymidten. Det er selvfølgelig ikke alene kommunens planlægning, der er med til at understøtte detailhandlens udvikling samt café- og byliv mv. –  mange andre faktorer spiller ind.
 
Arbejdsdelingen mellem Holbæk Mega Center og bymidterne
Den nuværende kommuneplan har i dag ’en form for’ arbejdsdeling mellem Holbæk bymidte og arealerne i og ved Holbæk Mega Center. Store dele af området omkring Holbæk Mega Center er i dag planlagt til varer der er såkaldt ’særligt pladskrævende varegrupper’ (særlige pladskrævende varer er: biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler). I en mindre del af området er der mulighed for detailhandelsbutikker, der forhandler forskellige typer af udvalgsvarer og en enkelt dagligvarebutik.
 
Det foreslås, at hele området ved Megacenteret fremover også kan anvendes til restauranter og større udvalgsvarebutikker, der har et stort udvalg, og derfor vanskeligt kan indpasses i bymidten.
 
Der er udarbejdet et forslag (se bilag 1), hvor Holbæk Kommune udnytter de nye muligheder i lovgivningen, men samtidig sikrer en balance mellem Hollbæk Mega Center og bymidterne, så både Holbæk Mega Center og bymidterne fremover er stærke detailhandelsområder. Bilaget indeholder følgende udkast til byrådets mål for detailhandelsudvikling:
 
Det er byrådets mål;
At planlægge for dagligvarebutikker i alle kommunens byer, hvor der er konkret interesse, og hvor der samtidigt kan redegøres for at der er et tilstrækkeligt kundegrundlag til butikken.
 
At planlægge for udvalgsvarebutikker i alle kommunens byer, hvor der er konkret interesse.
 
At sikre Holbæk bymidte som en attraktiv og velfungerende bymidte med et varieret sortiment af udvalgsvarebutikker og dagligvarebutikker, caféer og kulturelle tilbud mv, der skaber rammerne for handel, byliv og puls.
 
At Holbæk Mega Center udvikles som et aflastningsområde, der tiltrækker kunder fra et stort opland, og som indeholder udvalgsvarebutikker med store vareudvalg og restauranter, eller butikker som ikke fysisk kan indpasses i Holbæk bymidte. Enten fordi butikken arealmæssigt ikke kan indpasses i det eksisterende, eller ved at varegrupperne er så store og at transport og handlen af varegrupperne derfor er uhensigtsmæssig at placere i bymidten.
 
At der kun planlægges for etableringen af en ny dagligvarebutik i eller i tilknytning til Holbæk Mega Center, hvis der er et lokalt kundegrundlag, der kan understøtte etableringen af en ny dagligvarebutik.


[1] Udvalgsvarer er varer der ikke umiddelbart forgår ved forbrug, fx møbler, beklædning og hårde hvidevarer.
[2] Dagligvarer er varer der forgår ved forbrug, fx fødevarer samt produkter til personlig pleje og rengøring.

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse af lov om planlægning nr 1529 af23.11.2015 fra Erhvers- og vækstministeriet
 
Et flertal i Folketinget bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Dansk Folkepartiet har indgået en aftale om at modernisere planloven. Forslag til en ny planlov blev fremsat den. 25/1 2017 i Folketinget http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L121/tidsplan.htm#dok. Det blev 1. behandlet den 2/2 2017. Lovforslaget forventes efter den nuværende tidsplan vedtaget ved 3. behandling den. 4/5 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 08-03-2017
Ø stillede følgende ændringsforslag:
 
Forslaget til nye detailhandelsbestemmelser sendes tilbage til ØU og rettes til, så det understøtter de eksisterende bymidters butikkers eksistens og udviklingsmuligheder imod at blive drænet af MEGAcentret.
 
For ændringsforslaget stemte 2 (Ø)
 
Imod stemte 26 (A, C, B, O, I og V)
 
Ændringsforslaget dermed bortfaldet.
 
Økonomiudvalgets indstilling blev herefter godkendt med den tilføjelse, at Holbæk Byforum og Holbæk Megacenter opfordres til - inden byrådets behandling af forslag til ny kommuneplan - at udtale sig om en videreførelse af arbejdsdelingen mellem Holbæk Megacenter og bymidten, herunder byrådets 5 mål for detailhandelsudviklingen.
 
For stemte 24 (A, C, B, O og V)
 
Imod stemte 4 (I og Ø)


caseno16-20285_#4115456_v1_notat om detailhandel.pdf.pdf

Bilag

Notat om detailhandel


49. Godkendelse af Holbæk Kommunes låneoptagelse

Godkendelse af Holbæk Kommunes låneoptagelse

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. restlåneoptagelsen for regnskabsåret 2016 for i alt 34 mio.kr. i KommuneKredit godkendes
 2. låneoptagelsen til styrkelse af likviditeten i 2017 på 21 mio.kr. i KommuneKredit godkendes

Beskrivelse af sagen
Restlåneoptagelsen for 2016 på 34 mio.kr.
I de tidligere år var det muligt at hjemtage restlåneoptagelsen for det pågældende regnskabsår på baggrund af de forventede anlægsudgifter, der er forudsat lånefinansieret, men på grund af ændrede regler fra ministeriet, må der fra 2016 først optages lån, når udgifterne har været afholdt, hvorfor lånet først kan optages i marts 2017. Tidligere blev eventuelt for meget hjemtaget lån modregnet næste års låneoptagelse.
 
Låneadgangen for regnskabsår 2016 er opgjort til 59 mio.kr., og er til finansiering af følgende udgifter:
 
I den samlede låneadgang for 2016 på 59 mio.kr., skal der dog trækkes for meget hjemtaget lån i 2015 på 25 mio.kr., hvorved der resterer en manglende låneoptagelse for 2016 på 34 mio.kr. Det indstilles derfor, at vi hjemtager lån på 34 mio.kr.
 
Styrkelse af likviditeten i 2017 på 21 mio.kr.
Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31.08.2016 givet Holbæk Kommune dispensation for låneoptagelse i 2017 på 21 mio.kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.
Låneoptagelsen er indregnet i budgettet for 2017. Det indstillet derfor, at vi hjemtager lån på 21 mio.kr.
 
Betingelser for lånene
34 mio.kr. hjemtages som et 25-årigt lån. Lånet er fastforrentet hele lånets løbetid med en rente på p.t. 1,62% p.a. Det sidste afdrag er i 2042.
21 mio.kr. (styrkelse af likviditeten) hjemtages som et 10-årigt lån jfr. godkendelsen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor det er anført, at løbetiden er på max. 10 år. KommuneKredit har tilbudt kommunen et 3 måneders variabelt forrentet lån med en rente på p.t. -0,17% p.a. (negativ rente). Det sidste afdrag er i 2027.
 
Det forventes, at provenuet vil tilgå kommunen i uge 12/13.
 
Afdraget i 2017 bliver på 1,6 mio.kr., og renter m.v. på 0,3 mio.kr. Den samlede ydelse i 2017 bliver på 1,9 mio.kr.

Økonomiske konsekvenser
I budgettet for 2017 og efterfølgende år er der budgetteret med denne låneoptagelse.

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1580 af 17.12.2013 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 08-03-2017
Godkendt
50. Beslutning om bestyrelsesmedlemmer i Fonden - Holbæk i Pinsen

Beslutning om bestyrelsesmedlemmer i Fonden - Holbæk i Pinsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Toni Lee-Larsen bliver udpeget til bestyrelsesmedlem i fonden ”Holbæk i Pinsen” for perioden 1. februar 2017 – 30. juni 2019.
 2. De resterende bestyrelsesmedlemmer bliver genudpeget for perioden 1. juli 2017 – 30. juni 2019.

Beskrivelse af sagen
Fonden – Holbæk i Pinsen er stiftet af Holbæk Kommune. Fonden har til formål at tilrettelægge og gennemføre den årlige SKVULP, Holbæk Havnefestival.  Det er Holbæk Byråd, som udpeger fondens bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år.  Et af de hidtidige bestyrelsesmedlemmer er udtrådt af bestyrelsen og derfor skal byrådet udpege et nyt medlem.
Derudover udløber den samlede bestyrelsesperiode den 30. juni 2017, byrådet skal derfor beslutte om den resterende bestyrelse skal genudpeges.
 
Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem pr. 1. februar 2017
Det hidtidige bestyrelsesmedlem Can-Seng Ooi er udtrådt af bestyrelsen for Fonden – Holbæk i Pinsen på grund af et varigt udlandsophold.
 
Den resterende bestyrelse indstiller, at Holbæk Kommune i stedet udpeger Toni Lee-Larsen, som de seneste 8 år har været direktør for Vejle Musikteater og forinden da var hun arrangementschef i 6 år samme sted. Hun er desuden med i bestyrelsen for Danmarks Underholdningsorkester. Toni Lee-Larsen er anerkendt indenfor eventmanagement og eventplanlægning, hun har erfaring med PR samt teater og musik i bred forstand.
 
Det er bestyrelsens opfattelse, at Toni Lee-Larsen i særdeles høj grad lever op til de krav, som fondens vedtægter stiller til bestyrelsesmedlemmers kompetencer.
 
I henhold til fondens vedtægter skal der udpeges en ny bestyrelse den 1. juli 2017, men bestyrelsen ønsker, at Toni Lee-Larsen indtræder i bestyrelse allerede pr. 1. februar 2017, således at bestyrelsen kan drage nytte af hendes solide kompetencer i forbindelse med SKVULP’17.
 
Genudpegning af den resterende bestyrelse pr. 1. juli 2017
Formanden for fonden – Holbæk i Pinsen oplyser at alle øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker at fortsætte i en ny 2-årig bestyrelsesperiode.
 
Disse bestyrelsesmedlemmer er:
- Steen Marslew, formand (partner hos advokatfirmaet Advodan)
- Jan Løve (presse- og direktionsrådgiver, Sparekassen Sjælland)
- Dorthe Bjerre (selvstændig brand-konsulent, tidligere City Brand Manager i Vejle Kommune)
- Kasper Lomholdt (leder af Sidesporet)
 
Relation til kultur- og fritidspolitikken
Kultur- og Fritidspolitikken har et tema kaldet ”Bevægende byrum”. Under dette tema er der vedtaget en indsats, som hedder: ”Vi vil skabe fleksible byer, der understøtter et aktivt liv med midlertidige byrum og kunst”.

Økonomiske konsekvenser
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Sagshistorik, henvisninger
18. marts 2015, byrådet – punkt 53: udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Fonden i Holbæk i Pinsen 2015- 2017

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-02-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 08-03-2017
Godkendt
51. Beslutning om udvidelse af lokalekapaciteten ved Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken

Beslutning om udvidelse af lokalekapaciteten ved Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller:
 
 1. at byrådet efter høring blandt de høringsberettigede parter træffer beslutning om, at Holbæk By Skole som erstatning for midlertidig pavillon, får rådighed over undervisningsfaciliteter til fem klasser på Holbæk Seminarium.
 2. at der frigives 0,87 mio. fra udvalgets anlægsramme til finansiering af lokaleændringer og afvikling af midlertidig pavillon.

Beskrivelse af sagen
 
Et flertal i Økonomiudvalget (ØU) besluttede på ØU’s møde den 1. februar 2017, at udsætte sagen om forlængelse af lejekontrakten for pavillon opstillet ved afdeling Bjergmarken indtil, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” har taget stilling til en model, der indebærer, at skolen får mulighed for at benytte lokaler på Holbæk Seminarium som alternativ til pavillonen. ØU bad i den forbindelse administrationen, i samarbejde med skoleledelsen på Holbæk By Skole og bestyrelsen for CSU, udarbejde en løsningsmodel – med respekt for de meget forskellige grupper af unge, der i dag anvender seminariet – for at skabe plads på seminariet til de funktioner, der i dag rummes i pavilloner i Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken.
 
ØU tilkendegav samtidig, at det er en forudsætning for stillingtagen til en model med placering på seminariet, at denne har været udsendt i høring i de relevante organer.
 
Sagsforløb
I forbindelse med lukningen af Sofielundskolen, afdeling Østre besluttede byrådet
d. 15. april 2015 midlertidigt at udvide antallet af undervisningslokaler på afd. Bjergmarken med 5 klasselokaler. Lokalerne blev indrettet i lejede pavilloner opstillet ved skolen. Lejekontrakten på pavillonerne udløber den 13. juli 2017 med mulighed for et års forlængelse. Fristen for en forlængelse af lejekontrakten er den 1. april 2017.
 
Efter høring i skolebestyrelsen har Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge den 10. januar 2017 indstillet til byrådet, at lejekontrakten forlænges et år. Udvalget har efterfølgende på sit møde den 24. januar indstillet, at udgiften til forlængelse af lejemålet finansieres af henholdsvis Holbæk By Skoles driftsbudget og af midler til bygningsdrift på skoleområdet.
 
Såfremt indstillingen i nærværende sag følges, og Holbæk By Skole får rådighed over lokaler på seminariet, bortfalder Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unges indstilling fra mødet den 10. januar 2017. Lejemålet vil således som aftalt udløbe pr. 13. juli 2017.
 
Lokaler på seminariet
Ledelsen af Uddannelse til Alle Unge har i samarbejde med ledelsen af Holbæk By Skole udarbejdet vedlagte notat.
 
Overordnet set peger notatet på, at der er lokalekapacitet på seminariet, og at kapaciteten bedst udnyttes af de største elever, der i forvejen bruger seminariets idrætsfaciliteter.   
 
Notatet peger således på, at den bedste placering af undervisningsfaciliteter til skolens aktiviteter vil være i tilknytning til seminariets idrætsfaciliteter. Placeringen tilgodeser i størst mulig udstrækning hensynet til både CSU’s handicappede, udviklingshæmmede og psykisk sårbare brugere og muligheden for at skabe et sammenhængende undervisningsmiljø for overbygningseleverne. Endelig er de foreslåede lokaler placeret med afstand til seminariets mange administrative arbejdspladser.
 
Lokalerne rummer i dag CSU’s billedkunstfaciliteter og faciliteterne omkring Kuben anvendes til mødeaktiviteter med eksterne deltagere. Placeringen forudsætter derfor, at faciliteterne til billedkunst genetableres et andet sted på seminariet, og at mulighederne for ekstern booking af faciliteterne omkring Kuben tilpasses hensynet til skolens brug af lokalerne.
 
Ledelsen på Holbæk By Skole oplyser, at det vil være muligt at tilrettelægges skolens aktiviteter således, at pavillonen kan afvikles, hvis der stilles lokaler til rådighed for fem klasser på seminariet. Lokalerne på seminariet vil i givet fald skulle anvendes af elever fra skolens overbygning. Da lokalerne ligger i gåafstand fra afdeling Bjergmarken vil transport mellem matriklerne være uproblematisk for såvel elever som lærere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Økonomiske konsekvenser
Med den foreslåede løsning i form af brug af lokaler på seminariet, vil der på afdeling Bjergmarken være udgifter til bygningsændringer på eksisterende lokaler og flytning af klasser på ca. 0,15 mio. kr. Desuden anslås det, at der i forbindelse med ibrugtagning af lokaler på seminariet vil være udgifter til flytning og bygningsændringer for ca. 0,32 mio. kr.
 
Der forventes ikke øgede udgifter til drift af seminariets bygninger i forbindelse med ændringen. Dog forudsættes afledte udgifter til rengøring etc. finansieret indenfor rammene af det budget, der i dag anvendes på drift af pavillonen.
 
De samlede engangsudgifter til flytning af funktionerne fra pavillonen til henholdsvis afdeling Bjergmarken og seminariet anslås således, at blive 0,47 mio. kr. Dertil kommer allerede forudsatte udgifter til nedtagning af pavillonen på 0,4 mio. kr.
 
Udgifterne forudsættes finansieret af et ikke-disponeret beløb på anlægskontoen under udvalget, hvor der i alt henstår 3,9 mio. kr.
 
Lejeudgiften ved en forlængelse af lejekontrakten er tidligere opgjort til 0,95 mio. kr.
Beløbet vil dog blive ca. 95.000 kr. lavere, da udlejer nu har meddelt, at lejen ved en forlængelse af lejemålet vil blive reduceret med 5.900 kr. om måneden fra den 1. april i år.

Høring
 
Økonomiudvalget har som nævnt forudsat, at der gennemføres høring forud for ØU´s behandling af forslaget om en mulig placering på seminariet. Af hensyn til skolens planlægning af det kommende skoleår samt hensynet til forældre og børn, er det vigtigt, at der træffes en afgørelse i sagen snarest muligt. Hertil kommer, at udlejer af pavillonen som nævnt har meddelt, at fristen for forlængelse af lejekontrakten er 1. april 2017.
 
På den baggrund og for at give mest mulig tid til høring (indenfor den givne tidsramme) anbefales det, at sagen sendes i høring i perioden fra d. 22. februar til d. 2. marts kl. 9.00. Resultatet af høringen vil derfor ikke blive forelagt til behandling i Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og ØU, idet høringssvarene først foreligger i forbindelse med offentliggørelsen af dagsorden til byrådsmødet den 8. marts 2017.
 
Forslaget og herunder notat med forslag til disponering af lokalerne på seminariet sendes i høring i:
 
Der vil desuden forud for byrådets behandling af sagen blive indhentet udtalelse fra MED-organisationen. Udtalelsen vil i lighed med høringssvarene indgå i sagen til byrådet.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017
 
Venstre (Rasmus Brandstrup Larsen og Rolf Rasmussen) og Dansk Folkeparti (Steen Klink Pedersen) tilslutter sig indstillingen og indstiller den til godkendelse.
 
Enhedslisten (Karen Thestrup Clausen), Socialdemokratiet (Lars Dinesen) og Det Radikale Venstre (Solvej Pedersen) kan ikke tilslutte sig indstillingen, da de ikke kan tiltræde den disponering af lokaler på seminariet, som udvalget har fået forelagt og som er beskrevet i bilaget til sagen.

Beslutning i Byrådet den 08-03-2017
Administrationens indstilling blev godkendt.
 
For stemte 14 (V, I og O med undtagelse af Lene Larsen)
 
Imod stemte 13 (A, Ø, B og C)
 
Lene Larsen (O) undlod at stemme
 
A med undtagelse af Finn Martensen, B og Ø kan ikke tiltræde den disponering af lokaler, som Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” har fået forelagt, og som er beskrevet i sagen.
 
C og Finn Martensen (A) stemte imod, da den eneste fornuftige løsning er, at der skal findes de nødvendige lokaler på Holbæk Skole, afdeling Absalon.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017
V og O indstiller, at administrationens indstilling godkendes.
 
B indstiller, at administrationens indstilling godkendes med den ændring, at der findes fem sammenhængende lokaler til Holbæk Skole på Holbæk Seminarium.
 
Finn Martensen (A) og C indstiller, at administrationens indstilling godkendes med den ændring, at der findes de nødvendige lokaler på Holbæk Skole, afdeling Absalon.
 
Christina K. Hansen (A) indstiller, at administrationens indstilling ikke godkendes, da hun ikke kan tiltræde den disponering af lokaler, som Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” har fået forelagt, og som er beskrevet i sagen.


caseno17-6934_#4121249_v1_notat 09.02.2017 flytning af elever til seminariet.pdf
caseno17-6934_#4140584_v1_høringssvar, skolebestyrelsen, holbæk by skole.pdf
caseno17-6934_#4140596_v1_høringssvar, skolebestyrelsen ved csu.pdf
caseno17-6934_#4140606_v1_høringssvar, handicaprådet.pdf
caseno17-6934_#4140854_v1_udtalelse fra meddialogmøde.pdf

Bilag

Notat 09.02.2017 Flytning af elever til seminariet
Høringssvar, skolebestyrelsen, Holbæk By Skole
Høringssvar, skolebestyrelsen ved CSU
Høringssvar, Handicaprådet
Udtalelse fra MEDdialogmøde


52. Beslutning om serviceændringer som følge af budget 2017

Beslutning om serviceændringer som følge af budget 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, byrådet

Beslutningssag
 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 1. serviceændringer som følge af budget 2017 godkendes.


Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” besluttede på møde 23. januar 2017, at sende ændringerne på serviceniveauet i høring.
 
Implementeringen af budget 2017 gør det nødvendigt, at ændre de politisk vedtagne serviceniveauer for at overholde budgettet på følgende områder:
 
Rengøring og skift af sengetøj hver 4. uge til borgere i eget hjem og på plejecentre
Der vil være en individuel faglig vurdering i forhold til om borgeren af helbredsmæssige årsager har behov for hyppigere rengøring og skift af sengetøj.
 
Natberedskabet
Beredskabet håndterer kun akut opståede opgaver. Planlagte besøg om natten vil i vid udstrækning ændres til aften eller dag. Natberedskabet på Orø varetages fra fastlandet, som en del af det øvrige natberedskab.
 
Reduktion af rammen til drift af plejecentre
Basisplejen opretholdes, men i perioder vil der være færre medarbejdere i fremmøde, særligt i ydertimerne. Ledsagelse til læge, sygehus, tandlæge etc. forventes at blive udført af pårørende.
 
Færre specialister
Fremover varetager basissygeplejerskerne opgaver i forbindelse med sårbehandling og inkontinens.
 
Ændringer i akutsygeplejerskernes opgaver
Planlagte sygeplejeindsatser flyttes så vidt muligt til dagtiden på hverdage og primært i sygeplejeklinikker.
 
Egenbetaling på sygeplejeartikler samt kørsel til træning og til dagcenter
Der indføres en brugerbetaling på transport på 50 kroner pr tur/retur til henholdsvis dagcenter og træning.
Fremover skal borgeren selv betale for sygeplejeartikler.
 
Omprioritering af ressourcer i de kommunale caféer
Fremover holder alle caféer lukket i weekenden og på helligdage.


Økonomiske konsekvenser
De ændrede serviceniveauer giver en samlet besparelse på 8 mio. kr. på budgettet til Aktiv Hele Livet. Besparelser der er nødvendige for at budgettet kan holde. Det betyder, at hvis de foreslåede ændringer i serviceniveauer, ikke besluttes skal der findes andre besparelser indenfor kerneområdet.
 
De ændrede serviceniveauer bidrager med følgende besparelser:
 
 
mio. kr.
Rengøring og skift af sengetøj hver 4. uge
1,0
Natberedskab
1,9
Reduktion af rammen til drift af plejecentre
1,5
Færre specialister
0,8
Ændringer i akutsygeplejeteamets opgaver
0,8
Egenbetaling på kørsel til træning § 86 og dagcenter, og på sygeplejeartikler
1,4
Omprioritering af ressourcer i de kommunale caféer
0,6
Total
8,0Høring
Serviceændringer som følge af budget 2017 har været til høring i Ældrerådet og MED udvalg på kerneområdet Aktiv hele livet. Høringsfristen var den 3. februar 2017.


Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 23. januar 2017: Punkt 4: Orientering om udmøntning af budget 2017

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-02-2017
Et flertal bestående af Finn Nielsen (DF), Christina Krzyrosiak Hansen (A) og Leif Juhl (Ø) indstiller, at ingen af de indstillede serviceforringelser godkendes, da de ikke ønsker, at der sker besparelser på ældreområdet.
 
Et mindretal bestående af Pernille Kruse og Willy Lisby (begge V) indstiller, at den indstillede servicereduktion vedr. rengøring og skift af sengetøj hver 4. uge til borgere i eget hjem og på plejecentre ikke godkendes. De indstiller endvidere, at
 • natberedskabet ændres, idet natberedskabet på Orø fortsætter med tilstedeværende og bosiddende personale på Orø, som har tilkaldevagten, hvorved Orø bibeholder natdækning.
 • der i overensstemmelse med Ældrerådets høringssvar indføres brugerbetaling på transport på 50 kroner pr tur/retur til henholdsvis dagcenter og træning.
 • der sker omprioritering af ressourcer i de kommunale caféer, som sikrer, at alle cafeer er åbne i hverdagene.
Idet der med de af udvalget indstillede forslag til budgetreduktioner ikke opnås budgetoverholdelse inden for udvalgets ressortområde, indstiller udvalget, at det økonomiske udestående blive løst i forbindelse med den kommende budgetrevision i henhold til budgetaftalen og kommunens principper for økonomistyring.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017
V og O indstiller til godkendelse følgende ændringsforslag:
 
Med baggrund i resultatet af udvalgsbehandlingen i Aktiv Hele Livet og Læring & Trivsel er der samlet et finansieringsbehov på 11,5 mio. kr. i sagerne pkt. 43 og pkt. 56. Der anvises i stedet en samlet finansieringsløsning for begge udvalgsområder, som på den ene side sikrer budgetoverholdelse og på den anden side fjerner de foreslåede reduktioner på Aktiv Hele Livet og Læring & Trivsel.
 
Finansieringsløsningen gennemføres ved:
 
En slankere administration målrettet stabsfunktionerne med 3 mio. kr. samt færre sagsbehandlere mv. i Vækst og bæredygtighed (ØU) med 2 mio. kr.                                                                    5 mio. kr.
Tilbageføring af ikke disponerede koncertmidler (KFFU)                                  0,25 mio. kr.
Billigere administration af vandløbsvedligeholdelsen (KMU)                                 1 mio. kr.
Billigere drift af havneområdet (KMU)                                                                 0,5 mio. kr.
Færre uddannelses- og beskæftigelsesrettede tiltag på flygtning og integrationsområdet (UJU)      0,3 mio. kr. 
En reduktion af midler til Projektudvalget for Vækst                                            4,5 mio. kr.
 
Samlet finansiering                                                                                           11,55 mio.kr.
 
Den administrerende direktør bemyndiges til at foretage de nødvendige organisatoriske tilpasninger for at udmønte reduktionerne på administration.
 
A, B og C undlader at stemme.

Beslutning i Byrådet den 08-03-2017
Sagen behandlet sammen med punkt 53.
 
Høringssvar fra HU-medarbejdersiden og de berørte lokal-MED er vedhæftet sagen.
 
Økonomiudvalgets indstilling godkendt
 
For stemte 16 (V, I, O og C)
 
Imod stemte 4 (Ø og B)
 
8 (A) undlod at stemme


caseno17-5453_#4114364_v1_høringssvar fra med bevilling og hjælpemidler.docx
caseno17-5453_#4108317_v1_høringsmateriale med udvalg.pdf
caseno17-5453_#4112711_v1_høringssvar fra social og sundhedspersonale samt husassistenter.docx
caseno17-5453_#4110980_v1_høringssvar fra café og rengøring.docx
caseno17-5453_#4114532_v1_høringsvar fra sygeplejersker og terapeuter.docx
caseno17-5453_#4115238_v1_høringssvar fra ældrerådet.docx
caseno17-5453_#4115391_v1_høringssvar fra økonomi og administration.docx
caseno17-5453_#4115614_v1_høringssvar fra dansk sygeplejeråd kreds sjælland.docx
caseno17-5453_#4115799_v1_høringssvar fra produktionskøkkenet.docx
caseno17-5453_#4115819_v1_høringssvar fra medarbejderne i folkesundhed.docx
caseno17-5453_#4115890_v1_høringssvar fra medarbejdere og ledelse på samsøvej.docx
caseno15-27421_#4535358_v1_vs konsekvenser af ændringsforslag - hu medarbejderdrøftelse 07.03.2017.docx.docx
caseno15-27421_#4535357_v1_vs konsekvenser af ændringsforslag - høringssvar fra med 07.03.2017.pdf.pdf
caseno15-27421_#4535356_v1_vs konsekvenser af ændringsforslag - høringssvar - besparelse på administration.pdf.pdf

Bilag

Høringssvar fra MED Bevilling og hjælpemidler
Høringsmateriale MED udvalg
Høringssvar fra social og sundhedspersonale samt husassistenter
Høringssvar fra Café og rengøring
høringsvar fra sygeplejersker og terapeuter
Høringssvar fra Ældrerådet
Høringssvar fra Økonomi og Administration
Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland
Høringssvar fra produktionskøkkenet
Høringssvar fra medarbejderne i Folkesundhed
Høringssvar fra medarbejdere og ledelse på Samsøvej
HU medarbejderdrøftelse
Høringssvar fra MED
Høringssvar - besparelse på administration.


53. Beslutning om ændret timetal for pædagogers deltagelse i undervisningen 0.-6. klasse

Beslutning om ændret timetal for pædagogers deltagelse i undervisningen 0.-6. klasse

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 0.-6. klasse reduceres fra nuværende tildeling på 12 timer om ugen pr. klasse til 9 timer om ugen pr. klasse. 

Beskrivelse af sagen
 
Som led i udmøntning af budget 2017 har administrationen sendt et forslag i høring hos de fire folkeskolers skolebestyrelser, om at reducere ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 0.-6. klasse fra skoleåret 2017-18. Der foreligger nu høringssvar, og der skal tages politisk stilling til om forslaget skal indgå som et led i udmøntningen af budgettet for 2017 og frem.
 
Udmøntning af budget 2017
Administrationen arbejder intenst med implementering af budgettet og har planlagt handlinger, der skal sikre, at budget 2017 overholdes, og at rammereduktioner, herunder reduceret prisfremskrivning, udmøntes i konkrete besparelser.
 
I budget 2014 og 2015 vedtog byrådet med ’Holbæk i Fællesskab’ budgetreduktioner i form af politiske og administrative omstillinger. Begge år rakte beslutningerne ind i 2017, og en stor del af de reduktioner, som er navngivet i budget 2017, stammer oprindeligt fra reduktionerne i ’Holbæk i Fællesskab’.
 
Udvalget ”Læring og Trivsel fr Børn og Unge” blev på udvalgsmødet d. 24. januar 2017 orienteret om forudsætningerne for budget 2017, herunder udmøntning af rammereduktioner.
 
I forhold til kerneopgaven ”Læring og Trivsel” er det især på skolerne og Børneindsatsen, at der er indlagt reduktioner i budget 2017. På skoleområdet indeholder budgetaftalen for 2017 besparelser for 15,7 mio. kr. Derudover er der indarbejdet reduktioner for 28 mio. kr. (fra Holbæk i Fællesskab, overførsel fra skolerne til styrket læring og trivsel i dagtilbud samt afvikling af et merforbrug på skoleområdet).
 
Administrationen har vurderet, at omfanget af budgetreduktionerne forudsætter nedjustering af en række aktiviteter for at kunne nå i mål med at overholde budget 2017.
 
På skoleområdet har byrådet i indskolingen og på mellemtrinnet, dvs. 0. til 3. klasse samt 4. til 6. klasse, prioriteret en indsats, hvor pædagoger deltager i 12 timer pr. uge pr. klasse.
 
Forslaget betyder, at ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 0.-6. klasse reduceres fra nuværende tildeling på 12 timer om ugen pr. klasse til 9 timer om ugen pr. klasse.
 
Konkret vil det betyde, at der ikke i samme omfang som nu kan deltage pædagoger i undervisningen dels med henblik på at understøtte den almene undervisning og dels i forhold til at understøtte inklusionsindsatser samt varetage den understøttende undervisning.

Økonomiske konsekvenser
 
Forslaget betyder, at der i 2017, fra starten af skoleåret 2017-18 (fra august til december) vil blive anvendt for 3,5 mio. kr. mindre til pædagogers deltagelse i undervisningen, hvilket svarer til 3 timer pr. uge pr. klasse. I 2018 vil det udgøre 8,5 mio. kr. (fra januar til december 2018).
 
Det bemærkes, at de budgetreduktioner som skal udmøntes i budget 2017 er taget ud af skolernes budgetter for 2017. Forslaget er derfor alene et spørgsmål om en handling for at reducere udgiftsniveauet. Størstedelen af skolens budgetter anvendes til lønninger.

Høring
 
Forslaget har været i høring i de fire skolebestyrelser samt der har været afholdt MED-dialogmødet (dialogmøde mellem tillidsrepræsentanter og ledelse). Høringssvar og referat fra MED-dialogmøde er vedlagt i sagen.
 
Skolebestyrelserne bakker ikke op om forslaget. I høringssvarene fremhæves bl.a.:

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017
 
Karen Thestrup Clausen (Enhedslisten), Lars Dinesen (Socialdemokratiet) og Det Radikale Venstre (Solvej Pedersen) kan ikke tilslutte sig indstillingen.
 
Rasmus Brandstrup Larsen (Venstre), Rolf Rasmussen (Venstre) og Steen Klink Pedersen (Dansk Folkeparti) undlod at stemme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017
V og O indstiller til godkendelse følgende ændringsforslag:
 
Med baggrund i resultatet af udvalgsbehandlingen i Aktiv Hele Livet og Læring & Trivsel er der samlet et finansieringsbehov på 11,5 mio. kr. i sagerne pkt. 43 og pkt. 56. Der anvises i stedet en samlet finansieringsløsning for begge udvalgsområder, som på den ene side sikrer budgetoverholdelse og på den anden side fjerner de foreslåede reduktioner på Aktiv Hele Livet og Læring & Trivsel.
 
Finansieringsløsningen gennemføres ved:
 
En slankere administration målrettet stabsfunktionerne med 3 mio. kr. samt færre sagsbehandlere mv. i Vækst og bæredygtighed (ØU) med 2 mio. kr.                                                                    5 mio. kr.
Tilbageføring af ikke disponerede koncertmidler (KFFU)                                  0,25 mio. kr.
Billigere administration af vandløbsvedligeholdelsen (KMU)                                 1 mio. kr.
Billigere drift af havneområdet (KMU)                                                                 0,5 mio. kr.
Færre uddannelses- og beskæftigelsesrettede tiltag på flygtning og integrationsområdet (UJU)      0,3 mio. kr. 
En reduktion af midler til Projektudvalget for Vækst                                            4,5 mio. kr.
 
Samlet finansiering                                                                                           11,55 mio.kr.
 
Den administrerende direktør bemyndiges til at foretage de nødvendige organisatoriske tilpasninger for at udmønte reduktionerne på administration.
 
A, B og C undlader at stemme.

Beslutning i Byrådet den 08-03-2017
Sagen behandlet sammen med punkt 52.
 
Høringssvar fra HU-medarbejdersiden og de berørte lokal-MED er vedhæftet sagen.
 
Økonomiudvalgets indstilling godkendt
 
For stemte 16 (V, I, O og C)
 
Imod stemte 4 (Ø og B)
 
8 (A) undlod at stemme


caseno15-27421_#4535358_v1_vs konsekvenser af ændringsforslag - hu medarbejderdrøftelse 07.03.2017.docx.docx
caseno17-6775_#4116106_v1_høringsbilag, vedr. udmøntning af budget 2017.pdf
caseno17-6775_#4117235_v1_høringssvar, katrinedalskolen.pdf
caseno17-6775_#4117234_v1_høringssvar, kildedamsskolen.pdf
caseno17-6775_#4117232_v1_høringsvar, holbæk by skole.pdf
caseno17-6775_#4116077_v1_høringssvar skovvejens skole.pdf
caseno17-6775_#4117077_v1_referat fra med-dialogmøde den 25. januar 2017.pdf
caseno17-6775_#4117082_v1_udtalelse fra bupl's tillidsmandsgruppe..pdf
caseno15-27421_#4535357_v1_vs konsekvenser af ændringsforslag - høringssvar fra med 07.03.2017.pdf.pdf
caseno15-27421_#4535356_v1_vs konsekvenser af ændringsforslag - høringssvar - besparelse på administration.pdf.pdf

Bilag

HU medarbejderdrøftelse
Høringsbilag, vedr. udmøntning af budget 2017
Høringssvar, Katrinedalskolen
Høringssvar, Kildedamsskolen
Høringsvar, Holbæk By Skole
Høringssvar Skovvejens skole
Referat fra MED-dialogmøde den 25. januar 2017
Udtalelse fra BUPL's tillidsmandsgruppe.
Høringssvar fra MED
Høringssvar - besparelse på administration


54. Beslutning om godkendelse af revideret integrationsstrategi

Beslutning om godkendelse af revideret integrationsstrategi

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. den reviderede integrationsstrategi godkendes.

Beskrivelse af sagen
Udvalget besluttede på sit møde den 21. september 2016, at den eksisterende integrationsstrategi skal revideres. Baggrunden er, at der i løbet af den integrationsstrategiens virketid er sket omfattende ændringer i love, der har betydning for integrationsindsatsen. Det gælder Integrationsloven, Lov om Aktiv Beskæftigelse, Lov om Aktiv Socialpolitik m.fl. Ændringerne omfatter blandt andet ændringer i målgruppen for indsatsen og integrationsprogrammets varighed, samt at beskæftigelse skal prioriteres i indsatsen. Dertil kommer indførelse af integrationsydelse.
 
På udvalgets møde den 24 januar fremlagde administrationen et udkast til en revideret integrationsstrategi til drøftelse.
 
Den oprindelige strategi
 
Den hidtidige integrationsstrategi har to spor. Spor 1 er strategien for nyankomne flygtninge og deres familier, godkendt af byrådet august 2015. Spor 2 er strategien for borgere med indvandrer- og flygtningebaggrund, der blev godkendt januar 2016.
 
Den reviderede strategi
 
Principperne i udkastet til en revideret integrationsstrategi er:
 
 
 
Kerneområderne Læring & Trivsel, Uddannelse til Alle Unge, Alle Kan Bidrage og Aktiv Hele Livet er omfattet af strategien. Fællesskab, bolig og sundhed er temaer, som på tværs af kerneområderne understøtter strategiens indsatser.
 
Kerneområdet Alle Kan Bidrage er ansvarlig for, at strategien revideres.
 
Processen for revision af integrationsstrategien
 
Integrationsrådet drøftede strategien på rådets møde den 16. januar med deltagelse af repræsentanter fra de involverede kerneområder. I forhold til det første strategiudkast er udvalgets kommentarer fra mødet den 24. januar indarbejdet i strategien. Desuden har kerneområderne skærpet og præciseret beskrivelsen af indsatserne, ligesom strategien er bearbejdet rent sprogligt.

Sagshistorik, henvisninger
Drøftelse af behov for en revision af integrationsstrategiens spor 1 og 2. Sag nr. 102,
 21. september 2016.
 
Drøftelse af udkast til revideret integrationsstrategi. Sag nr. 12, 24. januar 2017.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-02-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 08-03-2017
Godkendt


caseno16-59800_#4114115_v1_integrationsstrategi 2017.pdf.pdf

Bilag

Integrationsstrategi 2017.pdf


55. Beslutning om at godkende medlemmer til integrationsrådet

Beslutning om at godkende medlemmer til integrationsrådet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. Gitte Damm udpeges til medlem af integrationsrådet som repræsentant for arbejdsmarkedets parter.
 2. Nasrat Malikzada udpeges til medlem af integrationsrådet som repræsentant for ungdomsuddannelserne.

Beskrivelse af sagen
Det fremgår af kommissoriet til Holbæk Integrationsråd, at integrationsrådet skal indstille medlemmer af rådet til byrådets godkendelse.
 
Indstilling af Gitte Damm
Administrationen indstiller på vegne af integrationsrådet Gitte Damm som medlem af rådet i stedet for Hanne Ulendorf.  Gitte Damm er afdelingsnæstformand for FOA Holbæk og repræsenterer arbejdsmarkedets parter i integrationsrådet.
 
Ifølge integrationsrådets forretningsorden kan rådet udpege stedfortrædere for de faste medlemmer. Gitte Damm var stedfortræder for Hanne Ulendorf, indtil denne stoppede i rådet i august 2015, hvorefter Gitte Damm indtrådte i rådet i september 2015. Sagen skulle have været forelagt udvalget allerede, da Gitte Damm tiltrådte, men administrationen var beklageligvis ikke opmærksom på dette på daværende tidspunkt.
 
Indstilling af Nasrat Malikzada
På vegne af integrationsrådet indstiller administrationen Nasrat Malikzada som medlem af Integrationsrådet. Nasrat Malikzada skal repræsentere ungdomsuddannelserne. Hun afløser Ahmad Al Jasiri, som efter eget ønske trådte ud af rådet pr. 1. februar 2016. Nasrat Malikzada er HTX studerende og sidder også i bestyrelsen for Team Succes.

Sagshistorik, henvisninger
Kommissorium for integrationsrådet blev godkendt af byrådet 10. december 2014:
Beslutning om kommissorium og medlemmer af Holbæk Kommunes Integrationsråd (sag nr. 209)

Supplerende sagsfremstilling
Administrationen præciserer, at det ifølge kommissoriet for integrationsrådet ikke er integrationsrådet selv, der har indstillingsret til optagelse i rådet, men de institutioner og organisationer, der er repræsenteret i rådet. Gitte Damm er indstillet af arbejdsmarkedets parter.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-02-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017
Det indstilles godkendt, at Gitte Damm optages som medlem af integrationsrådet. Det indstilles desuden, at den repræsentant, som ungdomsuddannelserne peger på, optages som medlem af integrationsrådet.

Beslutning i Byrådet den 08-03-2017
Økonomiudvalgets indstilling godkendt
56. Beslutning om autorisation af kommunale pantefogeder til at inddrive ejendomsskatter mm.

Beslutning om autorisation af kommunale pantefogeder til at inddrive ejendomsskatter mm.

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag  

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. byrådet bemyndiger borgmesteren til på vegne af byrådet at autorisere kommunale pantefogeder til at varetage opgaven med inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav.

Beskrivelse af sagen
Opgaven med at opkræve ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav er hidtil varetaget i kommunerne, mens opgaven med inddrivelse er varetaget af staten (SKAT).
 
Fra 2. februar 2017 skal kommunerne varetage begge opgaver. Det vedtog Folketinget den 26. januar 2017. I Holbæk Kommune vil opgaven blive organiseret i Borgerservice, nærmere betegnet opkrævningsgruppen, under kerneområdet Alle Kan Bidrage. SKAT skal færdigbehandle alle restancer, som er oversendt til inddrivelse frem til 2. februar 2017. Kommunerne skal således ikke inddrive restancer bagudrettet.
 
Det er vigtigt at pointere, at inddrivelsesopgaven kun vedrører ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav, og ikke alle øvrige kommunale restancer.

 
Opkrævningsopgaven  
Opgaven med at opkræve ejendomsskatter indeholder udsendelse af opkrævninger til borgere, virksomheder m.v. på ejendomsskatter. De opkræves i 2 rater hvert år med forfaldsdato 1. februar og 1. august. Ved siden af udsender andre kerneområder diverse andre regningskrav. Disse har i lighed med ejendomsskatter en lovhjemlet fortrinsret i forhold til anden pantegæld. Det betyder blandt andet, at hvis en ejendom går på tvangsauktion, skal køberen betale ejendomsskatten og andre fortrinsberettigede krav oven i budssummen. Fortrinsretten har en varighed på 2 år og 3 måneder.
 
Efterfølgende kontrollerer opkrævningsgruppen, om kravene bliver betalt inden for den fastsatte betalingsfrist, ligesom gruppen udsender rykkere.
 
 
Inddrivelsesopgaven
Inddrivelsesopgaven er hidtil varetaget af SKAT, men pr. 2. februar 2017 overgår denne opgave til kommunerne. Det betyder, at Holbæk Kommune begynder at inddrive (sende tilsigelse til udlægsforretning) og sætte ejendomme på tvangsauktion via advokat ved manglende betaling af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav (f.eks. hegnssyn m.v.).
 
Det er helt afgørende, at kommunen sikrer, at fortrinsretten på kravene ikke udløber, og at alle krav opkræves og inddrives så hurtigt som muligt og inden for rammen på 2 år og 3 måneder. I modsat fald mister kommunen fortrinsretten til at inddrive gælden og må i stedet tinglyse udlæg efter de øvrige pantehæftelser.
 
Loven giver ikke mulighed for at overdrage krav til SKAT med henblik på at inddrive på anden vis i form af lønindeholdelse eller lignende.
 
Der kan ikke indgås betalingsaftaler på ejendomsskat. Det fremgår af administrationsreglerne for opkrævningsområdet, som byrådet vedtog den 10. september 2014.

 
Autorisation som kommunal pantefoged
Medarbejderne og afdelingslederen for opkrævningsgruppen i Borgerservice autoriseres som kommunale pantefogeder, som kan varetage opgaven omkring inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav. Opkrævningsgruppen består af seks medarbejdere. Heraf har fem medarbejdere samt afdelingslederen tidligere været autoriseret som kommunale pantefogeder før SKAT´s overtagelse af inddrivelsesopgaven i 2005. Alle er i øvrigt tilmeldt et 2-dages kursus ”inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav”, som er udbudt af Center for Offentlig Kompetenceudvikling i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Kammeradvokaten.

 
Ressourcer
2 deltidsmedarbejdere i den nuværende opkrævningsgruppe, som er ansat på henholdsvis 30 og 31 timer pr uge opnormeres til 37 timer pr uge.  
 
 
Restancerne i hovedtal på ejendomsskatter
De nuværende restancer er fordelt på ca. 420 ejere og ca. 450 ejendomme – og udgør i alt ca. 2,6 mio. kr. Hovedparten er allerede overdraget til inddrivelse i SKAT
 
Efter rykkerproces har kommunerne hidtil overdraget ubetalte krav til inddrivelse i SKAT.
Holbæk kommune har dog forinden overdragelse til SKAT ved de seneste 3 rater ejendomsskat haft stor succes med at ringe til borgere og virksomheder med restancer på ejendomsskat.

Økonomiske konsekvenser
Af lovforslaget fremgår det, at kommunerne fra 2017 kompenseres for 35 årsværk, svarende til 18,2 mio. kr. ud fra princippet om, at når kommuner pålægges merarbejde, skal de også kompenseres for dette (i fagsprog: Det Udvidede Totalbalanceprincip – DUT). For Holbæk Kommunes vedkommende vil det årligt betyde en merindtægt på ca. kr. 230.000, som tilfalder kommunens kasse.
 
To deltidsmedarbejdere i den nuværende opkrævningsfunktion, som er ansat på henholdsvis 30 og 31 timer pr. uge, opnormeres til 37 timer pr. uge. Merudgiften vil årligt være ca. 144.000 kr.
 
Engangsudgift i 2017 til kursusdeltagelse vil udgøre 42.000 kr.
 
Systemudgifter: IT-leverandøren har tre måneder efter lovvedtagelsen til at udvikle en elektronisk fogedbog. Udgiften hertil er foreløbig ukendt.
 
Gebyrindtægt og retsafgift: Der arbejdes for tiden på ændringer af gebyrbestemmelsen i den kommunale rente- og gebyrlov. Derfor kan indtægten herfra endnu ikke beregnes skønsmæssigt. Det samme gælder den tilsvarende retsafgift.  
 
Engangs- og driftsudgifter kan afholdes inden for rammerne af det eksisterende budget.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-02-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 08-03-2017
Godkendt
57. Beslutning - Etablering af elevator ved gangtunnel i Tølløse

Beslutning - Etablering af elevator ved gangtunnel i Tølløse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         der ikke arbejdes videre med etablering af en elevator, da tilgængeligheden imellem de to bydele er tilstrækkelig

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på i alt 200.00 kr. til udarbejdelse af projektforslag til en elevator i Tølløse. Beløbet finansieres af puljen for tilgængelighed i anlægsbudgettet for 2017.

Beskrivelse af sagen
Resume
Borgere, politikere, og administration har været optaget af udestående ved Banedanmarks udvidelse af Nordvestbanen med etableringen af dobbeltsporet.
 
Punktet har sidst været behandlet i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet i januar 2016.
Administrationen har afholdt møde med Banedanmark og de vil sørge for at
mangler, der kunne henføres til dem, vil blive udført. Derudover var der øvrige
forhold både i Tølløse, Soderup og Vipperød der skulle prioriteres og håndteres
politisk hos os selv, jf. byrådets beslutning den 28. januar 2016.
 
Dette dagsordenspunkt omhandler forholdene med tilgængeligheden for de gangbesværede, der skal færdes mellem Tølløsevej og Kvarmløsevej i Tølløse. En borgergruppe i Tølløse ønsker, at der udover de nuværende løsninger etableres en elevator ved gangtunnellen der forbinder Tølløsevej og Kvarmløsevej.
 
Banedanmark har gennemført dobbeltsporprojektet i Tølløse i overensstemmelse med de gældende regler om tilgængelighed. På den baggrund indstiller administrationen, at der ikke gennemføres yderligere tilgængelighedsfremmende foranstaltninger i denne sammenhæng.
 
Tilgængeligheden mellem Tølløsevej og Kvarmløsevej
Efter at Banedanmark har udført dobbeltsporet har der fra borgere været utilfredshed med hvordan handicappede og andre dårligt gående skal komme fra Tølløsevej til Kvarmløsevej.
 
Banedanmark har udført en vejunderføring med cykel- og gangsti (markeret med rød i vedlagte bilag) og en gangtunnel (markeret med blå i vedlagte kortbilag). Begge løsninger forbinder Tølløsevej med Kvarmløsevej.
 
Vejunderføringen med cykel- og gangsti kan bruges af handicappede og gangbesværede. Gangtunellen kan anvendes af gangbesværede, men er vanskelig at bruge for kørestolsbrugere. Kørestolsbrugere kan med fordel anvende elevatoren ved Tølløse Station og gangbroen over banen for at komme fra Tølløsevej til Kvarmløsevej.(Markeret med grøn i vedlagte kortbilaget). De driftsproblemer der tidligere har været med med elevatoren er udbedret, og belysningen er også blevet forbedret.
 
Hele projektet har løbende været tilgængelighesdsrevideret og er udført efter gældende regler for tilgængelighed. På den baggrund anbefaler administrationen, at der ikke etableres en elevator ved gangntunnellen. Administrationen vurderer derudover, at tilgængeligheden omkring krydsning af jernbanen i Tølløse er den samme som i andre stationsbyer i kommunen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Efter at Banedanmark har udført dobbeltsporet har der fra borgere været utilfredshed med hvordan handicappede og andre dårligt gående skal komme fra Tølløsevej til Kvarmløsevej. Borgergruppen føler ikke, at deres  forventningerne til projektet  er blevet opfyldt. De synes  vejen igennem vejunderføringen er meget lang og de mener ikke at løsningen med at de handicappede skal anvende elevatoren ved stationen for at komme fra Tølløsevej til Kvarmløsevej er optimal. De ønsker derfor at der bliver etableret  en elevator ved gangtunnelen.
 
Administrationen anbefaler derfor alternativt, at der udarbejdes et projektforslag til etablereing af elevatoren. Administrationen forventer, at det koster 200.000 kr.
Projekteringen vil resultere i et konkret projektforslag, der ikke er budgetteret midler til.
Projektforslaget vil blive forelagt politisk samtidig med en stillingtagen til hvordan midlerne til etablering af selve elevatoren skal finansieres.

Økonomiske konsekvenser
Bliver den alternative indstilling besluttet, skal der bruges 200.000kr til udarbejdelse af et projektforslag. Midlerne tages fra puljen til tilgængelighed under anlægsbudgettet for Udvalget for Klima og Miljø. Der er budgetlagt 1.100.000kr. i 2017. Herefter vil der være 900.000kr. tilbage.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017
Det indstilles, at den alternative indstilling tiltrædes.
 
Henvendelsen fra Tølløse Lokalforum, Ældresagen Tølløse og Fællesskab Tølløse vedlægges som bilag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017
Det indstilles, at den alternative indstilling tiltrædes.
 
Henvendelsen fra Tølløse Lokalforum, Ældresagen Tølløse og Fællesskab Tølløse vedlægges som bilag.

Beslutning i Byrådet den 08-03-2017
Den alternative indstilling godkendes, idet frigivelsen af midlerne indgår i en kommende budgetrevision.


caseno17-5464_#4119128_v1_tølløse.pdf.pdf
caseno17-5464_#4132410_v1_bem. til sag 17-5464 - kmu møde 21.02 - 2017 02 bem. til sag 17-5464 på kmus møde 21.02.pdf.pdf

Bilag

Kortbilag
Henvendelse fra Tølløse lokalforum, Tølløse i fællesskab og Ædresagen i Tølløse


58. Beslutning om låneoptag og frigivelse af anlægsmidler til havnerelateret opgaver

Beslutning om låneoptag og frigivelse af anlægsmidler til havnerelateret opgaver

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         der frigives en anlægsbevilling på 4.300.000 kr. til havnerelaterede vedligeholdelsesarbejder og akutrenovering af skader og nedbrudte elementer på Havnene i Holbæk og på Orø. Beløbet finansieres af låneoptag til havneformål uden at påvirke kommunens låneramme.
2.         der frigives en anlægsbevilling på 730.000 kr. til udskiftning af akselgenerator på Orø-færgen. Beløbet finansieres af låneoptag til havneformål uden at påvirke kommunens låneramme.

Beskrivelse af sagen
Holbæk og Orø havn trænger til at blive renoveret. De har været meget udsat efter den sidste stormflod Urd og den forrige stormflod Bodil. Havnene trænger derfor til en akutrenovering og generelle vedligeholdelsesarbejder. Der er nedbrudte elementer der skal fornyes og renoveres.
 
Gammel havn i Holbæk har være udsat for stormfloden Urd og Bodil. Belægninger og kajkant har taget skade. Derfor er der steder som trænger til at få nyt asfalt og enkelte steder hvor der skal asfalteres. Der er enkelte steder hvor belægningen ved kajkanten er sunket så meget, at hvis der ikke bliver gjort noget, skal området spærres af.
 
Orø havn har også været udsat for stormen Urd og Bodil. Ved den sidste stormflod blev en del af hammeren (det øverste stykke træ på kajen) langs en del af kajen revet løs. Resten af hammeren er meget gammel og råden og trænger til en akutrenovering. Belægninger og lejdere (stiger) trænger til en renovering og udskiftning.
 
Havnebassinet i Holbæk gl. havn trænger til en oprensning/uddybning, da det til tider er svært at få skibe op på store bedding. De sidder fast. Det vil også være svært fremover at sige hvilke størrelse skibe der kan komme ind i havnebassinet. Det har stor betydning for skibsværftet at få skibe, der skal have udført værftsreperationer.
 
Orøfærgens akselgeneratoer skal udskiftes og indgår i samme låneramme som de øvrige arbejder på havnen.

Økonomiske konsekvenser
Udgifter på Orø-færgen og havneområdet, som ikke er indregnet i det oprindelige vedtagne budget for 2017 er udgiftsneutral for kommunen det pågældende år.
 
Lånebekendtgørelsen giver adgang til lånefinansiering af kommunens udgifter til eller lovlig støtte til udskiftning, nybygning og renovering af færger og færgefaciliteter for færgeoverfarter, der er anført i bilaget til lånebekendtgørelsen.
 
Efter ministeriets praksis omfatter låneadgangen til anlægsarbejder i kommunale havne og kommunale selvstyrehavne eksempelvis grundkøb, køb af havneanlæg, uddybning af sejlrender og havnebassiner, udbygning af moler, katodebeskyttelse af stålspunsindfatninger, spulebassin, bådbroer og faste forsyningsinstallationer, veje, opmarchbåse, parkeringsarealer, kajanlæg, højvandsværn og bygninger, herunder f.eks. havneadministrationsbygninger, toilet- og badfaciliteter og legepladser, der er beliggende på havneområdet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 08-03-2017
Godkendt
59. Beslutning om trafikbestilling 2018 - kollektiv trafik

Beslutning om trafikbestilling 2018 - kollektiv trafik

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. det nuværende niveau af kollektiv bustransport genbestilles til 2018 for 29 mio. kr.
 

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommunens kollektive bustransport for 2018 skal bestilles hos Movia inden den 1. maj 2017. Administrationen anbefaler, at det nuværende niveau af kollektiv bustransport genbestilles for 2018.
 
Trafikbestilling med udgangspunkt i omstillingsgruppens anbefalinger
I december måned 2016 blev flere busruter omlagt og reduceret i timetal. Ændringerne blev foretaget på baggrund af anbefalinger fra omstillingsgruppen, og tog udgangspunkt i en budgetreduktion på 2 mio. kr. Anbefalingerne kan sammenfattes i følgende:
- enklere linjenet i byen, regelmæssige afgange og mere direkte linjeføring.
- mere direkte linje til Tuse Næs.
- reduktioner på de mindst benyttede landlinjer, der herefter fokuseres omkring skolebetjeningen
 
Henvendelser vedrørende den nye køreplan fra december 2016
Ændringerne har afstedkommet flere henvendelser som kan opdeles i følgende hovedemner:
 
Reduktion af landlinjer:
- gymnasielever mangler de senere afgange på landlinjerne f.eks. 511 og på linjerne, der betjener områderne syd for Tølløse
- der efterlyses aftenafgangen på linje 530 Undløse og linjerne 228 og 504 til Tjebberup
 
Enklere linjenet i byen har givet bemærkninger om/fra:
- manglende direkte forbindelse mellem Sofiesminde Alle og Bjergmarksskolen
- Stenhus gymnasium efterlyser mere kapacitet og linjer direkte til skolen
- omlægning af rute 504 bevirker, at elever i øst byen har svært ved at benytte skolerne i Ågerup/Vipperød.
- Tveje Merløse om manglende bus til bl.a. kirken
 
Omlægning af linjerne på Tuse Næs har givet reaktion fra elever i Holbæk by som mener, at der er for mange skift med bussen.
 
De konkrete henvendelser fremgår af bilaget.
 
Håndtering
De oplistede udfordringer ved det nuværende rutenet bliver håndteret på følgende måde:
- Elever på ungdomsuddannelserne der ikke kan nå de sidste landbusser, er orienteret om deres mulighed for at benytte Flextur til den lave takst.
- Områderne Undløse, Tjebberup og Tveje Merløse er ligeledes oplyst om, at de kan benytte Flextur til den lave takst.
- Området Sofiesminde Alle er oplyst om, at deres elever enten kan benytte linje 504 fra Munkholmvej og blive kørt direkte til skolen eller benytte linje 502 fra Sofiesminde Alle og til Munkholmvej. Begge løsninger giver en max gå afstand på 1 km.
- Reduktionen af busruterne i vestbyen har bevirket, at elever mod Tuse Næs kan benytte direkte linje om eftermiddagen fra Kalundborgvej (800 m). Om morgenen er der direkte forbindelse fra Tuse Næs. Kapaciteten på Stenhusvej er ikke reduceret, da linje 502 nu kører halvtimesdrift mod tidligere timedrift på linje 501A og 502
- Det er ikke muligt at omlægge linje 504 så elever i Holbæk By kan blive kørt til Kildedamsskolen.  Eleverne kan dog tage bussen fra Tjebberup vest mod Ågerup/Vipperød eller benytte toget fra Holbæk Station.
 
Anbefaling
Administrationen anbefaler derfor, at de nye ruter bibeholdes for at skabe ro omkring det nye rutenet.

Økonomiske konsekvenser
Movia har fremsendt trafikbestillingsgrundlag 2018 der estimerer en udgift på 29,05 mio. kr. til drift af det nuværende rutenet.
 
Estimatet har en usikkerhed på +/- 5 pct. (27,6 mio. kr. – 30,5 mio. kr.), idet der kan ske mange ændringer frem til endelig vedtagelse af Movias budget i september 2017. Denne usikkerhed har ligeledes været gældende for tidligere trafikbestillinger. Movias trafikbestillingsgrundlag er udarbejdet på baggrund af 2016 tal.
 
Kommunens budget i 2018 udgør ca. 29 mio. kr. til kollektiv trafik. En evt. budgetoverskridelse i 2018 vil blive reguleret i trafikbestillingen for 2020.

Høring
Der har været afholdt møde med et lokalområde, der ikke havde konkrete input til den kollektive bustrafik. Øvrige lokalområder har ikke ønsket at holde møde med administrationen om trafikbestillingen.
 
Der afholdes som tidligere møder med skolerne i februar, for at høre skolernes ønsker til evt. ændringer til de eksisterende køreplaner - mindre justeringer indenfor det nuværende rutenet.

Lovgrundlag – link
Lov om offentlig trafik.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 08-03-2017
Godkendt


caseno16-50213_#4109919_v1_samlet oversigt over henvendelser - udvalgsbilag.pdf.pdf

Bilag

Samlet oversigt over henvendelser - udvalgsbilag.pdf


60. Beslutning forslag til Lokalplan 12.06 og Kommuneplantillæg nr. 29 for dagligvarebutik Mørkøv

Beslutning forslag til Lokalplan 12.06 og Kommuneplantillæg nr. 29 for dagligvarebutik Mørkøv

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplan 12.06 for udviklingsprojektet ”Netto i Mørkøv” godkendes til udsendelse i offentlig høring
 2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdet en egentlig miljørapport

Beskrivelse af sagen
Byrådet har med nærværende lokalplan valgt at imødekomme et ønske om at muliggøre etablering af dagligvarebutik i området. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for bl.a. placering af byggeri, parkeringspladser, beplantning og vejadgang.
 
Lokalplanområdet omfatter et areal på omkring 4000 kvm og er beliggende i byzone. Området anvendes i dag til boligformål. Planområdet grænser op til Mørkøvs hovedgade "Ringstedvej" mod vest. På den anden side af hovedgaden ligger et boligområde. Mod syd grænser planområdet op til motortrafikvejen "Skovvejen", og mod øst til det rekreative område Rævebjerg.
 
I processen har placeringen af dagligvarebutikken været diskuteret mhp. en eksisterende ramme for vejudvidelse af hovedgaden (Ringstedvej). I dag ligger der er en byggelinje på 12 meter fra hovedgaden. Efter drøftelser internt med bl.a. afdelingen for Vej & Trafik er det besluttet, at man vil bibeholde 2,5 meter til anlægning af cykelsti. Servitutten på den pågældende matrikel, hvor der bygges, aflyses derfor.
 
Lokalplanområdet udlægges til centerformål med mulighed for etablering af dagligvarebutik. Lokalplanen giver mulighed for, at butikken kan opføres med et butiksareal på op til 1000 kvm. Herudover kan der opføres op til 200 kvm bruttoetageareal til personalefaciliteter.
 
Lokalplanen vil sikre
- Vejadgang til dagligvarebutik fra Ringstedvej
- Plads til etablering af eventuel cykelsti (ifm. en vejudvidelse)
- Grøn afskærmning til det tilstødende rekreative areal

Øvrige konsekvenser
Realisering af projektet vil ikke medføre væsentlige ændringer i de eksisterende trafikale forhold i området.

Høring
Ved tiltrædelse af indstillingen sendes planerne ud i offentlig høring i 8 uger. Der afholdes offentligt borgermøde i Mørkøv Hallen 10.maj 2017 kl.19-21.
 
Efter høringsperiodens udløb behandles indkomne høringssvar, der forelægges ved politisk anden behandling.
 
Planforslagene har været i fordebat fra d. 18. maj til d. 15. juni 2016. Under fordebatten blev afholdt borgermøde. Der indkom flere bemærkninger under fordebatten. Alle bemærkninger ytrede et ønske om, at dagligvarebutikken blev placeret så langt fra vejen som muligt, hvilket der er taget hensyn til i lokalplanforslaget.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om Miljøvurdering

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 08-03-2017
Godkendt


caseno16-20709_#4110477_v1_miljøscreening 12.06.pdf.pdf
caseno16-20709_#4110475_v1_kommuneplantillæg nr. 29 .pdf.pdf
caseno16-20709_#4110473_v1_lokalplanforslag 12.06 nyeste version.pdf.pdf

Bilag

Miljøscreening 12.06.pdf
Kommuneplantillæg nr. 29 .pdf
Lokalplanforslag 12.06 nyeste version.pdf


61. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.79 Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej, Holbæk Vest samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 28

Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.79 Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej, Holbæk Vest samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 28

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Forslag til Kommuneplantillæg 28 samt Lokalplan 2.79 for dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej, Holbæk Vest godkendes til offentlig høring i 8 uger
 2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport

Beskrivelse af sagen
Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen er et ønske fra Dansk Supermarked om at flytte Netto fra Gl. Ringstedvej 22-24 over på den modsatte side af Ringstedvej til Spånnebæk 1 og samtidig give mulighed for etablering af benzinpåfyldningsanlæg og restaurant, café, kontor eller liberalt erhverv.
 
Lokalplanområdet udlægges til centerformål med mulighed for etablering af dagligvarebutik, benzinpåfyldningsanlæg og restaurant, café, kontor eller liberalt erhverv. Lokalplanen giver mulighed for, at dagligvarebutikken kan opføres med et butiksareal på op til 1000 kvm. Herudover kan der opføres op til 200 kvm bruttoetageareal til personalefaciliteter.
 
I forbindelse med lokalplanlægningen har udvikler tilkendegivet ønske om at indgå en aftale om beplantning langs Valdemar Sejrsvej samt etablering og drift af sti. Aftalen vil indeholde vilkår omkring ønsket fra udvikler om at udtynde beplantningen til trægrupper samt etablere og vedligeholde stiforløb.
 
Ny bebyggelse til dagligvarebutik, restaurant, café, kontor eller liberalt erhverv skal placeres inden for de byggefelter der er vist på kortbilag 5 i forslaget til lokalplanen. Ny bebyggelse til benzinpåfyldningsanlæg kan placeres inden for delområde I som vist på samme kortbilag.
 
Den planlagte dagligvarebutik placeres i den nordlige del af planområdet tæt på et større boligområde. Parkering etableres syd for butikken. Lokalplanen sikrer at vareindlevering og indgang for bløde trafikanter i videst muligt omfang holdes adskilt. I den sydlige del af planområdet kan etableres restaurant, café, kontor eller liberalt erhverv.
 
Den eksisterende dagligvarebutik på Gl. Ringstedvej vil blive nedrevet i forbindelse med opførelse af nyt boligbyggeri som en randbebyggelse ved hjørnet af Valdemar Sejrsvej og Gl. Ringstedvej. Der skal udarbejdes særskilt lokalplan herfor, hvilket forventes at forløbe i indeværende år.

Høring
Der er afholdt en indledende borgerinddragelse med indkaldelse af idéer og forslag fra den 23. maj 2016 til den 20. juni 2016.
 
Planforslagene sendes i offentlig høring fra 9. marts 2017 til 4 maj 2017. Herefter vil planforslagene sendes til endelig politisk behandling.

Lovgrundlag – link
Lov om Planlægning
 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 08-03-2017
Godkendt


caseno16-19727_#4117592_v1_lokalplanforslag 2.79_dagligvarebutik ved gl. ringstedvej.pdf.pdf
caseno16-19727_#4110705_v1_forslag_til_kommuneplantillæg_nr28.pdf.pdf
caseno16-19727_#4110709_v1_miljøscreening 2.79.pdf.pdf

Bilag

Lokalplanforslag 2.79_Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej.pdf
forslag_til_kommuneplantillæg_nr28.pdf
Miljøscreening 2.79.pdf


62. Beslutningssag forslag til lokalplan 2.80 og Kommuneplantillæg nr.35 Boliger ved Ny Taastrupvej Sag nr. 16/26460

Beslutningssag forslag til lokalplan 2.80 og Kommuneplantillæg nr.35 Boliger ved Ny Taastrupvej Sag nr. 16/26460

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
Beslutningssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr.35 og lokalplan 2.80 for udviklingsprojektet ”Boliger ved Ny Taastrupvej 2” godkendes til udsendelse i offentlig høring
 2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport
 

Beskrivelse af sagen
Det tidligere specialcenter Abildgården er ikke længere i brug, da dets tidligere aktiviteter er flyttet. Derfor har Holbæk Kommune besluttet, at der skal etableres almennyttige boliger på området. Lokalplanforslaget samt et nyt kommuneplantillæg udarbejdes på baggrund af et konkret byggeønske fra Lejerbo.
 
Udarbejdelsen af lokalplanforslaget har til formål at muliggøre etableringen af ny boligbebyggelse på det allerede kommuneplanlagte område for Ny Taastrupvej 2. Derudover vil lokalplanen muliggøre etableringen af den kommuneplanlagte offentlige sti, der planlagt til at gå igennem planområdet, samt sikre området vejadgang fra Ny Taastrupvej.
 
Lokalplanområdet består af matrikel 4ka Tåstrup, Holbæk Jorder, er ca. 15.400kvm stort. Området afgrænses af villavejen Ny Taastrupvej mod syd, Roskildevej mod øst, jernbanen mod vest og rækkehus og etagebyggeri mod nord. Området mod vest fremstår som uplejet græsområde og jernbanevold, i midten er den tidligere institution Abildgården, og mod øst de sidste rester af plantagen, der tidligere dækkede hele matriklen.
 
Lokalplanforslaget udlægger områdets anvendelse til boligområde bebygget med højst 2 etagers boligbebyggelse mod Roskildevej og højst 3 etager på det resterende område. Der er for området som helhed fastsat en maksimal bebyggelsesprocent på 45.
 
Boligbebyggelsen forventes at blive en blanding af familieboliger og single- eller seniorboliger. Boligbebyggelsen består af rækkehuse i 2-3 etager, hvor boligerne i stueetagerne vil have egen lille have eller terrasse. Boligbebyggelsen vil have adgangsvej fra Ny Taastrupvej, og lokalområdet forbinder den eksisterende offentlige gangsti mod nord med Ny Taastrupvej.
 
Der er flere stiforbindelser i områdets nærhed. Ny Taastrupvej er en del af en eksisterende stiforbindelse med stibro over jernbanen. Roskildevej har cykelsti i begge retninger samt en eksisterende gangsti langs jernbanevolden nord for planområdet, der planlægges videreført gennem planområdet.

Høring
Ved tiltrædelse af indstillingen sendes planerne ud i offentlig høring i 8 uger fra 20. marts til 12. maj 2017. Der afholdes offentligt borgermøde på Vipperød Sognegård 1. marts 2017 kl.19-21.
 
Efter høringsperiodens udløb behandles indkomne høringssvar, der forelægges ved planens endelige vedtagelse.
 
 

Lovgrundlag – link
Planloven og Loven om Miljøvurdering

Supplerende sagsfremstilling
Under afsnittet ”Høring” er der ved en fejl indsat dato og sted for et forkert borgermøde. Dato og sted for borgermødet om lokalplan 2.80 er endnu ikke fastlagt.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 08-03-2017
Godkendt


caseno16-26460_#4112869_v1_01.02.2017 miljøvurdering lokalplanforslag 2.80.pdf.pdf
caseno16-26460_#4112862_v1_01.02.2017 kommuneplantillæg nr.35.pdf.pdf
caseno16-26460_#4114787_v1_samlet pdf. lokalplanforslag 2.80, 02.02.2017.pdf.pdf

Bilag

01.02.2017 Miljøvurdering lokalplanforslag 2.80.pdf
01.02.2017 Kommuneplantillæg nr.35.pdf
SAMLET pdf. Lokalplanforslag 2.80, 02.02.2017.pdf


63. Beslutning om at søge om at indgå i et partnerskab om regelforenkling med Økonomi- og Indenrigsministeriet (KORA).

Beslutning om at søge om at indgå i et partnerskab om regelforenkling med Økonomi- og Indenrigsministeriet (KORA).

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Holbæk Kommune søger om at blive en del af et partnerskab om regelforenkling med Økonomi- og Indenrigsministeriet med fokus på ældreområdet
 2. borgmester Søren Kjærsgaard bemyndiges til at godkende den endelige ansøgning
.

Beskrivelse af sagen
Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll har inviteret landets kommuner til at søge om at blive en del af et partnerskab med Økonomi- og Indenrigsministeriet omkring regelforenkling. Ministeriet bidrager med finansieringen af eksperter og bistand fra KORA til den praktiske afvikling.
 
Ministeren opfordrer til at få en bevægelse i den offentlige forvaltning fra regelryttere til regelryddere. Han vil derfor give mulighed for i udvalgte kommuner at få friske øjne til at kigge på egne kommunale regler og processer.
 
På baggrund af ansøgningerne vil der blive udvalgt to kommuner. KORA vil herefter i samarbejde med de udvalgte kommuner deltage i en nøje gennemgang af de administrative og processuelle byrder, som er et resultat af kommunernes egne beslutninger og organisering af opgaveløsningen.
 
I udvælgelsen vil der blive lagt vægt på, at kommunen er motiveret til at indgå i partnerskabet og kan pege på nogle relevante udfordringer med et potentiale for afbureaukratisering. Endelig er det vigtigt, at projektet har både politisk og ledelsesmæssig opbakning i kommunen, herunder i forhold til at følge op på resultaterne af analysen.
 
Holbæk Kommunes baggrund for at deltage i partnerskabet
Holbæk Kommune har igennem de sidste mange år arbejdet løbende på at effektivisere administrationen, og der er igangsat en række projekter i forlængelse heraf. Som eksempler kan nævnes Væk med Bøvlet, Resultater gennem forenkling og tillid, Holbæk i Fællesskab, involvering af Valcon omkring gennemførsel af effektiv administration og ikke mindst organisationsændringen En stærk Medspiller.
 
Meget er forsøgt og meget er gennemført; men der er fortsat uudnyttede potentialer.
 
Udfordring/dilemma vi ønsker at fremhæve i ansøgningen
Lige nu står kommunen over for en relativ stor økonomisk udfordring, som må løses med relativt rigide implementeringsplaner efterfulgt af stram styring og kontrol, hvor der skrues op for de administrative arbejdsgange, opfølgninger og tilsyn.
 
Dilemmaet er, at vi – fortsat - ønsker en ledelse i Holbæk Kommune, hvor samskabelse med både medarbejdere og borgere fortsat er et vigtigt element i hverdagen og i vores styring. Effekt handler ikke kun om økonomistyring, det handler også om de resultater vi leverer for borgere og virksomheder, og den indsats skal ikke begrænses med svære bureaukratiske arbejdsgange. 
 
Vi ønsker at blive skarpere på hvilke værktøjer der understøtter balancen mellem styring og ledelse – mellem den stramme økonomiske styring og den nødvendige frihed, der ligger i f.eks. den tillidsbaserede og samskabende ledelse.
 
Tema
Det foreslås, at ældreområdet sættes i fokus i ansøgningen i forhold til mere konkrete indsatser. Det er et regeltungt område, så potentialet er der. Vi vil særskilt vurdere dokumentationskravene på ældreområdet.
 
Forankring
Den politiske forankring vil være i Økonomiudvalget, og den administrative forankring vil være i Koncernledelsen. Desuden vil både Hovedudvalget samt den strategiske ledergruppe blive inddraget.
 
Proces
Da der er deadline for ansøgningen den 31. marts 2017 bemyndiges borgmester Søren Kjærsgaard til at godkende den endelige ansøgning.
 
Byrådet orienteres, når der er kommet svar på ansøgningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 08-03-2017
Godkendt


caseno17-9079_#4131469_v1_partnerskab om regelforenkling - ansøgningsskema.docx.docx
caseno17-9079_#4131464_v1_partnerskab om regelforenkling - brev vedr. partnerskab om regelforenkling.pdf.pdf

Bilag

Partnerskab om regelforenkling - Ansøgningsskema.docx
Partnerskab om regelforenkling - Brev vedr. partnerskab om regelforenkling.pdf


64. Initiativsag fra Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialdemokratiet - beslutning om forhandlinger med Lærerkredsen vedr. arbejdstidsaftale

Initiativsag fra Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialdemokratiet - beslutning om forhandlinger med Lærerkredsen vedr. arbejdstidsaftale

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialdemokratiet indstiller, at:
 1. Byrådet beslutter, at der indledes forhandlinger med Lærerkredsen om en arbejdstidsaftale, der indeholder bestemmelser om undervisnings- og forberedelsestid – herunder maximalt timetal, tid på opgaverne samt sikring af tilstrækkelig forberedelsestid.
 2. Forslag til aftale forelægges Udvalget for Læring og Trivsel til orientering, så snart det foreligger – dog senest i maj 2017.

Beskrivelse af sagen
Partierne bag forslaget ønsker at skabe mest mulig ro og stabilitet på skoleområdet, og det vil en aftale med Lærerkredsen bl.a. medvirke til.
 
I dag arbejdes der ud fra et såkaldt forståelsespapir, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Holbæk Kommune og Lærerkredsen – der er således ikke indgået en egentlig aftale. Det forudsættes, at forhandlingerne tager afsæt i forståelsespapiret.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådsmøde den 12. marts 2014 punkt 26

Beslutning i Byrådet den 08-03-2017
Indstillingen blev ikke godkendt.
 
Imod stemte 15 (V, O undtagen Steen Klink, I og C)
 
For stemte 12 (A, B, Ø)
 
Steen Klink (O) undlod at stemme
65. Beslutning - Salg af ejendomme og grunde - marts 2017

Beslutning - Salg af ejendomme og grunde - marts 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. administration bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde i tabel 1.

Beskrivelse af sagen
Administrationen har i nedenstående tabel 1 udarbejdet en oversigt over de ejendomme, der potentielt kan sælges i 2017. En række af bygningerne er ikke fraflyttet på nuværende tidspunkt, og både salg og overtagelse vil naturligvis blive tilpasset til, hvornår ejendommen er fraflyttet. Eventuelt berørte brugere af ejendommene vil blive involveret i flytteprocessen.
Tabel 1:
Ejendomme - adresse
Anvendelse i dag:
Kvartal for muligt salg
Kalundborgvej 133, 4300 Holbæk
AKBI Administration og Center for mental sundhed
1. kvartal 2018
Anneberg Parken 17, 4500 Nykøbing Sj.
CSU afdeling
4. kvartal 2017
Hovedgaden 2, Nr. Jernløse, 4420 Regstrup
Indskoling Regstrup
4. kvartal 2017
Hovedgaden 55, Nr. Jernløse, 4420 Regstrup
Tidligere lægehus
2. kvartal 2017
Ny Taastrupvej 2-6, 4300 Holbæk
Abildgården - fraflyttet
3. kvartal 2017
Rosenvænget 13, 4300 Holbæk
Tidligere Bevilling og Hjælpemidler - fraflyttet
2. kvartal 2017
Ørnevej 50, 4370 St. Merløse
Plejecenter Møllevang
4. kvartal 2017
Vestergade 7, 4300 Holbæk
Ungdomscafe
3. kvartal 2017
Anders Larsensvej 1-9, 4300 Holbæk
Socialcenter Øst m.fl.
2. kvartal 2017
Vandtårnsvej 8, 4300 Holbæk
Holbæk svømmehal
4. kvartal 2017
Rørvangsvej 29, 4300 Holbæk
Ubebygget grund, areal 87762 m2, LP 02.77, miljøklasse 2-4 (evt. udfordringer med jordbundsforholdene)
3. kvartal 2017
 
Byrådet har tidligere godkendt salget af nedenstående ejendomme og grunde i tabel 2.
 
Tabel 2:
Ejendomme til salg
Hovedgaden 38, Undløse, 4340 Tølløse
Hovedgaden 50, 4350 Ugerløse
Sejergårdsvej 26, 4340 Tølløse (Kernehuset)
Sneppevej 11, 4450 Jyderup
Sofievej 3, 4300 Holbæk
Engvang 2, 4300 Holbæk
Mellemvang 12, 4300 Holbæk
Slagelsevej 21 + 40, 4450 Jyderup
Holbækvej 102, 4450 Jyderup
Tølløsevej 46, 4340 Tølløse
Dragerupvej 9, 4300 Holbæk
 
Grunde til salg
Bødkervej 2b, 4300 Holbæk
Schulin Parken, 4340 Tølløse
Spurvevej 3, 4370 St. Merløse
Torpet, 4300Holbæk - 7 grunde - salg i gang
Børstenbindervej 5, 4300 Holbæk
Digemosevej 6, 4340 Tølløse
Håndværkervej 9, 4520 Svinninge
Præstemarken 1, Sdr. Jernløse
Ridebanevej, Udby, Holbæk - 9 grunde / forventet salg i 2017 – 5 stk.
Samsøvej 48, 4300 Holbæk
 
TOTAL - EJENDOMME OG GRUNDE
 

Økonomiske konsekvenser
I forbindelse med indgåelse af budgetaftale 2017-2021 blev det besluttet at administrationen skulle arbejde videre med at undersøge om byggeprocessen for sportsbyen kunne optimeres for at opnå en likviditetsmæssig forbedring i størrelsesorden 30 mio. kr. Dette arbejde pågår.
Samtidig blev det besluttet at administrationen skulle undersøge mulighederne for at igangsætte salget af byggeretter ved Holbæk Sportsby, og udviklingen og salget af Holbæk Have samt Svømmehallen, så der kunne gennemføres et salg i løbet af 2017 og 2018. Grunden til Holbæk Sportsby skulle dertil finansiere et antal fleksible boliger.
 
Såfremt ejendommene kan sælges vil det være muligt at fremrykke et provenu. Som en følge deraf iværksættes derfor en salgsproces med henblik på at tilvejebringe den fornødne likviditet blandt andet til styrkelse af kommunens samlede likviditet. Det betyder dermed, at administrationen på baggrund af nærværende beslutning igangsætter salg jf. salgslisten ovenfor.
Salget af de ovenstående ejendomme er en forudsætning for at kommunen kan lykkedes med arealoptimering, der skal nedbringe kommunens arealer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 08-03-2017
Ejendommene Vestergade 7, Ørnevej 50 og Hovedgaden 55 blev taget af salgslisten indtil de nuværende aktiviteter i ejendommene er omplaceret.
 
Indstillingen blev med den ændring godkendt.
66. Beslutning - Godkendelse af salgspriser - marts 2017 - Lukket punkt
67. Beslutning om fremtidig varetagelse af vandløbsadministrationen - Lukket punkt
68. Ansættelse af ny koncerndirektør - Lukket punkt
69. Beslutning - Salg af areal - Lukket punkt