UDVALG

14-17 Byrådet

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

Byrådssalen

STARTTIDSPUNKT

08-02-2017 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-02-2017 22:00:00


PUNKTER

38. Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet d. 8. februar 2017
39. Budgetramme 201838. Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet d. 8. februar 2017

Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet d. 8. februar 2017

Sagsgang og sagstype
Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
  1. tillægsdagsordenen til mødet den 8. februar 2017 godkendes.

Beslutning i Byrådet den 08-02-2017
Godkendt
39. Budgetramme 2018

Budgetramme 2018

Sagsgang og sagstype
Beslutningssag
 
Økonomiudvalget

 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
  1. de økonomiske rammer for de stående udvalg og Økonomiudvalget fastsættes som beskrevet.

Beskrivelse af sagen
Styringsprincip om rammer for budgettet
Byrådet vedtog den 8. november 2016 12 principper for økonomistyring. Det 4. princip vedrører, at der i forbindelse med budgetlægningen arbejdes med rammer.
 
Det betyder, at hvert udvalg får en budgetramme at arbejde indenfor. Udvalget skal indenfor rammen lave et forslag til budget 2018 for de politikområder, som udvalget har ansvaret for. Rammen skal jf. styringsprincipperne overholdes. Hvis udvalget har merudgiftsdrivende ønsker på et område, skal udvalget selv anvise finansiering. Udvalget skal også anvise finansiering til eventuelle merudgifter grundet den demografiske udvikling.
 
Udmeldingen i februar af rammen for budget 2018 følger den vedtagne tidsplan for budgetprocessen 2018-2021. Det giver de stående udvalg mest mulig tid til budgetarbejdet. Udvalgets forslag til budget indenfor egne politikområder præsenteres for byrådet på sommerseminaret.
 
Beregning af budgetramme og råderum
Rammen for budget 2018 er beregnet med udgangspunkt i budgetoverslaget for 2018 fra det vedtagne budget 2017-2020. Det budgetterede kassetræk på 11,2 mio. kr. i 2018 er ved beregning af rammen neutraliseret og fordelt mellem politikområderne.
 
I rammen for budget 2018 er der indarbejdet 0,5 % reduktioner af serviceudgifterne, så der bliver et råderum på 13,8 mio. kr. til politisk prioritering – jf. det 7. styringsprincip.
 
Råderummet kan af byrådet bruges til:
· at finansiere eksisterende reduktioner, så besparelserne bliver mindre
· at regulere for demografi i stedet for at spare det tilsvarende beløb
· at modregne forskydninger i indtægter, som følger af aftalen om kommunernes økonomi. Aftalen indgås i juni og vi kender konsekvenserne for Holbæk Kommune i august
· at lægge penge i kassen og dermed styrke likviditeten
· at vælge andre politiske prioriteringer
 
Budgetramme
Udvalg                             Beløb i mio. kr.
Budgetramme uden kassetræk og med 0,5% råderum
Økonomiudvalget
459,8
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
1.038,9
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
1.042,5
Udvalget ”Uddannelse og Job”
1.131,7
Udvalget ”Klima og Miljø”
138,9
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
113,1
Udvalg I alt
3.924,9
Byrådets råderum
13,8
I alt
3.938,7
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Et flertal bestående af V, O og C tiltræder indstillingen.
 
Et mindretal bestående af A og B kan ikke tilslutte sig indstillingen, idet partierne ønsker, at budgetforslaget for 2018 tager afsæt i partiernes budgetforslag for 2017. Herudover ønskes råderummet fundet gennem øgede skatteindtægter og ikke gennem reduktioner af serviceudgifterne.

Beslutning i Byrådet den 08-02-2017
Godkendt.
 
For stemte 16 (I, O og V).
 
Imod stemte 12 (A, B og Ø)  Partierne ønsker, at budgetforslaget for 2018 tager afsæt i partiernes budgetforslag for 2017. Herudover ønskes råderummet fundet gennem øgede skatteindtægter og ikke gennem reduktioner af serviceudgifterne.


caseno16-52223_#4109025_v1_rammer for budget 2018 -beregningsmetode.docx

Bilag

Rammer for budget 2018 -beregningsmetode