UDVALG

14-17 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen

STARTTIDSPUNKT

08-02-2017 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-02-2017 22:00:00


PUNKTER

17. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 8. februar 2017
18. Godkendelse af udpegning af Lejre Kommune som sekretariatskommune for vandråd i hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord
19. Beslutning om biomassekedelanlæg til Sportsbyen - høring
20. Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til produktionskøkken på Stenhusbakken
21. Beslutning om tildeling af byfornyelsesmidler i Ugerløse Hovedgade
22. Beslutning - Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 20.18 for boligområde Vipperød Bakker
23. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 12.07 samt tilhørende kommuneplantillæg for Mørkøv Station
24. Orientering om sag om fredning af Orøs østkyst
25. Beslutning om værtsskab for børneteaterfestivalen "Aprilfestival 2020"
26. Beslutning om Frigivelse af anlægsmidler i puljen "Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By"
27. Beslutning om gennemførelse af budgetreduktion på 2,9 mio. i daginstitutioner og skoler (SFO)
28. Beslutning om fortsættelse af projektarbejdet med udvikling af Stationsbyen
29. Beslutning om ændring af procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse
30. Beslutning om at godkende Beskæftigelsesplan 2017
31. Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2017
32. Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af nyt børnehus i Knabstrup
33. Beslutning om økonomisk pejlemærke
34. Orientering om proces for valg af revisor
35. Initiativsag fra Enhedslisten, Konservative, Radikale Venstre og Socialdemokratiet - beslutning vedr. proces forud for høring
36. Beslutning om salg af ejendommen og grunde - februar 2017
37. Godkendelse af salgspriser - februar 2017 - Lukket punkt17. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 8. februar 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 8. februar 2017

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. dagsordenen til mødet den 8. februar 2017 godkendes

Beslutning i Byrådet den 08-02-2017
Sagerne 28 og 33 er udgået af dagsordenen.
Dagsordenen er derefter godkendt.
18. Godkendelse af udpegning af Lejre Kommune som sekretariatskommune for vandråd i hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord

Godkendelse af udpegning af Lejre Kommune som sekretariatskommune for vandråd i hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1.         det godkendes, at Lejre Kommune udpeges som sekretariatskommune for vandråd vedr. hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord.

Beskrivelse af sagen
Danmark er opdelt i 4 vanddistrikter med 23 hovedvandoplande i hver. Et hovedvandopland er et større vandløbsopland, som er slået sammen med et antal mindre vandløbsoplande. Holbæk Kommune er beliggende inden for nedenstående 3 hovedvandoplande:
Dette dagsordenspunkt vedrører hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord.
 
Ifølge forslag til bekendtgørelse om vandråd m.m., skal der nedsættes et vandråd for alle hovedvandoplande. Administrationen indstiller, at Lejre kommune bliver udpeget som sekretariatskommune for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord.
 
Lejre kommune som sekretariatskommune
Kommunalbestyrelserne inden for et hovedopland vælger en sekretariatskommune, hvis opgaver blandt andet består i at lede møderne i vandrådet, sikre inddragelse af vandrådene i kommunernes forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger, samt at samle og koordinere kommunens forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger, som indsendes til SVANA (Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning).
Vandoplands-Styregruppens Politikergruppe anbefaler overfor kommunerne i hovedvandoplandet, at Lejre Kommune bliver udpeget til sekretariatskommune.
 
Godkendelse af Lejre Kommune som sekretariats kommune forudsætter dog, at bekendtgørelsen om vandråd m.m. vedtages, som fremlagt i høring.
Lejre Kommune har anbefalet ikke at afvente bekendtgørelsens vedtagelse før der annonceres som følge af en meget stram tidsplan for nedsættelse af vandrådene (se bilag 4).
 
Vandrådets opgaver
Vandrådene har kun en rådgivende rolle ved udarbejdelsen af kommunernes forslag til supplerende vandløbsindsatser.
 
Af forslaget til bekendtgørelse om vandråd m.m. fremgår det bl.a. at vandrådene skal løse følgende opgaver (se bilag 1 og 2):
 
1. Virkelighedstjek af ny afgrænsning af vandløb
2. Kvalificere udpegning af vandløb som kunstige og stærkt modificerede
3. Kommentere indsatser, der er videreført fra vandplan 1.
 
 
Den videre proces
 
Udpegning af medlemmer til vandråd
Ifølge udkast til bekendtgørelsen skal sekretariatskommunen oprette vandrådene og i samarbejde med de øvrige kommunalbestyrelser i hovedvandoplandet træffe beslutning om, hvem der skal virke som medlem og suppleant i vandrådene på baggrund af indstillinger fra foreninger og organisationer.
Landsdækkende erhvervsorganisationer, grønne organisationer samt lokale foreninger kan indstille medlemmer til vandrådet.
Administrationen har annonceret herfor og desuden henvendt sig direkte til de organisationer og foreninger, der tidligere har deltaget i vandrådene. Fristen for at indmelde medlemmer til vandråddet var den 9. januar 2017.
 
Rådet kan højst bestå af 20 medlemmer og det søges, at vandrådenes medlemssammensætning afspejler en ligelig fordeling af vandløbsinteresser.
 
Da kommunalbestyrelsen skal godkende de medlemmer der indgår i vandrådet, vil administrationen fremlægge en beslutningssag, når forslag til medlemmer af vandrådet er på plads.
 
Yderligere hovedvandoplande i Holbæk Kommune
Administrationen vil i løbet af første kvartal af 2017 fremlægge sager for sekretariatskommuner for hovedvandsopland Kalundborg og Smålandsfarvandet, som er de to øvrige hovedvandsoplande, som er beliggende i Holbæk Kommune.

Økonomiske konsekvenser
Ved godkendelse af ovenstående vil udgifterne fordeles efter en fordelingsnøgle mellem alle 20 kommuner, hvor bidraget fra Holbæk Kommune er budgetteret til 42.900 kr. (se bilag 3)
 
Udgiften bliver afholdt indenfor vandløbsbudgettet for 2017.

Øvrige konsekvenser
•           Ingen øvrige konsekvenser

Lovgrundlag – link
•           Forslag til bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb (i høring til 4. november 2016)
•           Lov om vandplanlægning

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 08-02-2017
Godkendt.


caseno16-63664_#4094423_v1_bilag 2 - referat 02-11-2016 vos.pdf
caseno16-63664_#4094429_v1_bilag 3 - fordeling af omkostninger vandråd 2014.pdf
caseno16-63664_#4094442_v2_bilag 4 - forslag til annoncetekst.pdf
caseno16-63664_#4094454_v2_bilag 1 - udpegning af sekretariatskommune.pdf

Bilag

Bilag 2 - Referat 02-11-2016 VOS
Bilag 3 - Fordeling af omkostninger VANDRÅD 2014
Bilag 4 - Forslag til annoncetekst
Bilag 1 - Udpegning af sekretariatskommune


19. Beslutning om biomassekedelanlæg til Sportsbyen - høring

Beslutning om biomassekedelanlæg til Sportsbyen - høring

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. det besluttes, at sende projektet om etablering af biomassekedelanlæg til Sportsbyen i høring.

Beskrivelse af sagen
Politisk beslutning om, at et projekt til etablering af en biomassekedelanlæg til Holbæk Sportsby udsendes i høring i medfør af projektbekendtgørelse / varmeforsyningsloven
Når projekt har været i høring skal projektet incl. evt. høringssvar endeligt politisk godkendes.
 
Fonden Holbæk Sportsby har fremsendt vedhæftede projekt for opførelse af en biomassekedelanlæg til godkendelse.
 
Projektet omhandler etablering af en ny varmecentral til Holbæk Sportsby. Der etableres et 1 MW biomassekedelanlæg til fyring med træflis, flislager, styringsanlæg, regulering og overvågning med pumper i 350 m2 kedel- og lagerbygning, samt en ny skorsten.
 
Som det fremgår af projektforslaget er der en positiv samfundsøkonomi.
 
 
Projektforslaget viser en selskabsøkonomisk fordel ved etablering af et 1 MW biomassekedelanlæg i forhold til 1 MW naturgaskedel og 1 MW biomasse kraftvarme.
 
 
Anlæggene er afskrevet over en 20 årig periode.
 
Projektet er omfattet af lokalplan 2.67 Holbæk Sportsby hvor varmeforsyningen kan ske ved individuel opvarmning, eller der kan etableres fælles varmeforsyning for den samlede bebyggelse, eksempelvis i form af blokvarmeanlæg, jordvarmeanlæg, brinelaug eller lignende.

Økonomiske konsekvenser
Projektøkonomien overholder de kontraktmæssige forhold og udbudsbetingelserne for Holbæk Sportsby. 
 
Som det fremgår af projektforslaget er biomassekedelanlæg det mest samfundsøkonomiske fordelagtige projekt. Herudover er der en klar gevinst for Holbæk Kommune i forhold til at varmeregningen er betydeligt lavere end ved andre opvarmningsformer.

Lovgrundlag – link
Projektbekendtgørelsen bek. Nr. 825 af 24/06/2016
Varmeforsyningsloven Lbk. Nr. 1307 af24/11/2014

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 08-02-2017
Godkendt.
For stemte 25 (A, B med undtagelse af Solvej Petersen, O med undtagelse af Lene Larsen og I).
Imod stemte 2 (Ø).
Lene Larsen (O) og Solvej Petersen (B) undlod at stemme.


caseno17-3857_#4100279_v1_projektforslag holbæk sportsby - varmeforsyning samlet.pdf.pdf

Bilag

Projektforslag Holbæk Sportsby - varmeforsyning samlet.pdf


20. Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til produktionskøkken på Stenhusbakken

Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til produktionskøkken på Stenhusbakken

Sagsgang og sagstype
Udvalget Aktiv Hele Livet – Sundhed og omsorg, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. der frigives anlægsbevilling på 1 mio. kr. til renovering af produktionskøkkenet på  Stenhusbakken, Holbæk fra kommunens anlægsbudget under udvalget Aktiv Hele Livet.

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede d. 12. oktober 2016, at madproduktionen fremover skal samles på Stenhusbakken og at produktionen ændres til halvfabrikata, som bearbejdes videre på de enkelte plejecentre.
 
En samling og ændring af madproduktionen kræver en tilpasning af produktionskøkkenet på Stenhusbakken. Tilpasningen består bl.a. i udvidelse af kølerum, udskiftning til større gryder, indkøb af 2 pakkemaskiner samt mindre ændringer i installationer.
 
Der er i anlægsbudgettet ikke afsat midler til ombygning af produktionskøkkenet, hvorfor ombygningen finansieres af en del de afsatte midler til ombygning af plejehotellet.


Økonomiske konsekvenser
Der er i anlægsbudgettet for 2017 afsat 1,5 mio. kr. til ombygningen af Plejehotel Stenhusbakken. Såfremt der prioriteres 1 mio. kr. til renoveringen af køkkenet, så vil der være 0,5 mio. kr. tilbage i anlægsmidler, som forventeligt vil blive disponeret senere i 2017.
 
De resterende midler anvendes til den planlagte ombygning af foyer og gangareal.


Sagshistorik, henvisninger
Referat fra byrådsmøde d. 12.10.2016 pkt. 224: Beslutning vedr. mad til ældre og beboere på bosteder


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 23-01-2017
Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 08-02-2017
Godkendt.
21. Beslutning om tildeling af byfornyelsesmidler i Ugerløse Hovedgade

Beslutning om tildeling af byfornyelsesmidler i Ugerløse Hovedgade

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         tildeling af byfornyelsesmidler og igangsættelse af de byfornyelsesprojekter, som det fremgår nedenfor, og af bilag 1 godkendes. Herunder at den kommunale støtteandel udgør 109.357 kr.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
I 2015 blev det besluttet at øremærke 260.000 kr. til byfornyelse i Hovedgaden i Ugerløse. Formålet var at forskønne det fysiske miljø i Hovedgaden, der er præget af en nedslidt bygningsmasse, som følge af den stærkt trafikerede Hovedvej der løber igennem Ugerløse. Holbæk Kommune åbnede derfor i juni 2016 op for en ansøgningsrunde, der udelukkende omfattede de bygninger der ligger ud til Hovedgaden i byens kerne. For at få ejernes opmærksomhed på mulighederne for at søge om støtte til istandsættelse og nedrivning, sendte Holbæk Kommune brev ud til alle bygningsejere og lejere, samt til Ugerløse lokalforum. Her blev der givet information om puljen og ansøgningsproceduren (se bilag 2). Ansøgningsfristen blev forlænget med en måned til d. 15. november 2016, grundet for få ansøgninger. Holbæk Kommune modtog i alt 4 ansøgninger.
 
Behandling af indkomne ansøgninger
De 4 ansøgninger er behandlet i forhold til de gældende regler i byfornyelsesloven. Det er vurderet at 3 ud af de 4 ansøgninger kan støttes med byfornyelsesmidler.
Der har i behandlingen af ansøgningerne været en tæt dialog med ansøgerne omkring detaljer i projekterne. De bygningsmæssige og historiske detaljer har været drøftet og vurderet i samarbejde med Museum Vestsjælland, da området er udpeget som værdifuldt kulturmiljø.
 
Det har været en betingelse, at de udvalgte projekter opfylder byfornyelseslovens regler for refusionsberettiget støtte, og Holbæk Kommune kan derfor hente 70 % statsrefusion på alle tre projekter.
 
Nr.
Sted
Projektbeskrivelse
1
Ugerløse forsamlingshus, Hovedgaden 2, Ugerløse
Udskiftning af vinduer i de to gavle i forsamlingshusets to sidefløje.
2
Hovedgaden 28, Ugerløse
Renovering af facade og udskiftning af vinduer, samt renovering af udvendig trappe.
3
Hovedgaden 37, Ugerløse
Omfattende renovering (nyt tag, udskiftning af vinduer, renovering af facade)
 
En nærmere gennemgang af alle projekterne, krav til udførelse, placering og andelen der støttes med, fremgår af bilag 1.
 
Da der er deadline i slutning af februar 2017 på indmeldelse af projekter, for at få del i den ordinære statslige ramme til byfornyelse, er det vigtigt at der træffes beslutning om dette punkt.

Økonomiske konsekvenser
Der er samlet ansøgt om 729.048 kr. De tre projekter støttes med samlet 364.524 kr.
 
Kommunale udgifter
Den kommunale udgift til de 3 projekter er 109.357 kr.
 
Der blev øremærket 260.000 kr. af de afsatte midler til strategi for byfornyelse i 2015, til forskønnelse i Ugerløse. Hvis projekterne støttes er der 150.643 kr. til rest til andre byfornyelsesprojekter i Ugerløse.
 
Statslig Ramme
Støttes de indstillede projekter vil det statslige rammetræk være 255.166,63 kr. Holbæk Kommunes statslige ramme lyder pt på 1.300.000 kr. til ordinær byfornyelse i 2016. Disse midler skal hentes hjem inden slutningen af februar 2017. Det er således fra den ordinære ramme til byfornyelse for 2016 at der hentes refusion til de 3 projekter i Ugerløse Hovedgade.
 
En mere detaljeret oversigt over de økonomiske detaljer fremgår af bilag 1.

Lovgrundlag – link
Tildeling af landsbyfornyelsesmidler sker med hjemmel i Byfornyelsesloven: Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr. 1228 af 03/10/2016

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning om procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, Udvalget for Klima og Miljø den 24. marts 2015 Punkt 44
 
Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler, byrådet den 21. oktober 2015 Punkt 208

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 08-02-2017
Godkendt.


caseno16-1940_#4083357_v1_bilag 1 vurdering af ansøgninger_hovedgaden2016.pdf.pdf
caseno16-1940_#4083363_v1_bilag 2 informationsbrev_landsbyfornyelsesmidler i ugerløse hovedgade_2016.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Vurdering af ansøgninger_Hovedgaden2016.pdf
Bilag 2 Informationsbrev_Landsbyfornyelsesmidler i Ugerløse Hovedgade_2016.pdf


22. Beslutning - Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 20.18 for boligområde Vipperød Bakker

Beslutning - Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 20.18 for boligområde Vipperød Bakker

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 og lokalplan 20.18 for byudviklingsprojektet ”Vipperød Bakker” godkendes til udsendelse i offentlig høring
 2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport

Beskrivelse af sagen
Byrådet har prioriteret udarbejdelse af planlægning for et nyt boligområde nord for Vipperød By, derfor skal denne sag behandles politisk.
 
Der er forudgående vedtaget en lokalplan for hovedparten af området i 2007. Formålet med lokalplan 20.13 var at udlægge området til tæt-lav bebyggelse med en høj bebyggelsestæthed. Lokalplan 20.18 er ændret så boligområdet i dag vil rumme både tæt-lav og åben-lav bebyggelse.
 
Planområdet udvides mod nord
Planområdet udvides i lokalplan 20.18 mod nord, hvilket indebærer en mere klar og veldefineret afgrænsning. Forslag til kommuneplantillæg nr. 31 udlægger området til boligformål i overensstemmelse med den gældende overordnede planlægning, men udvider områdeafgrænsningen i forhold til eksisterende kommuneplanramme 2.B11, og inddrager dermed delareal af rammeområde 20.R02 ved Kongstrupbanen.
 
Det nye planområde omfatter et areal på ca. 12 ha og er beliggende mellem jernbanen, Asmindrupvej og Roskildevej i Vipperød.
 
Planlægningens formål: en udvidelse af et beboelsesareal tæt på den eksisterende bymidte
Det er planlægningens formål at tilvejebringe det planmæssige grundlag for realisering af nyt beboelsesområde på arealet, og i forlængelse heraf ligeledes realisering af hhv. grønne fællesområder, en grøn støjvold mod motorvejen, en grøn kile langs jernbanen samt offentlige veje, stisystemer og parkeringspladser i området.
 
Projektet bidrager til en udvidelse af et beboelsesareal tæt på den eksisterende bymidte, og vurderes således at understøtte en bæredygtig udvikling.
 
Mere konkret kommer den nye planlægning til at sikre
- at bebyggelsen giver mulighed for tæt-lavt byggeri (ca. 39 stk.) mod Asmindrupvej samt ca. 81 parcelhuse på det resterende areal. Mellem parcelhusarealet og tæt-lav- byggeriet anlægges et større grønt fællesareal. I forbindelse med parcelhusene anlægges mindre grønne friarealer. Hele beboelsesområdet forbindes med en offentlig sti, som udgår fra eksisterende grøn sti fra Asmindrupvej
- at bebyggelse tilpasses det kuperede terræn. Minimum halvdelen af arealet skal udlægges til åben/ lav bebyggelse
- at den grønne kile og den højeste bakke på fællesarealet friholdes for bebyggelse
- at lokalplanen holder sig indenfor rammetillægget for Vipperød Bakker, herunder en maksimal bebyggelsesprocent på 30-40, maksimalt etageantal på 2 og maksimal bygningshøjde på 8,5 meter
 
 
Idet lokalplan 20.18 forholder sig til den ændrede afgrænsning, vil den nye planlægning sikre
- udformningen af et afskærmende og støjdæmpende beplantningsbælte op mod Holbæk motorvejen. Herigennem sikres et hensyn til omgivelserne. En del af beplantningen er allerede etableret i form af det eksisterende beplantningsbælte langs med jernbanen. De to adgangsveje til det nye boligområde vil ske fra Roskildevej

Øvrige konsekvenser
Det vurderes, at der ikke stedkommer væsentlige trafikale ændringer ved realisering af projektet.

Høring
Ved tiltrædelse af indstillingen sendes planerne ud i offentlig høring i 8 uger. Der afholdes offentligt borgermøde på Vipperød Sognegård, onsdag den 1. marts 2017, kl. 19-21.
Efter høringsperiodens udløb behandles indkomne høringssvar, der forelægges ved politisk anden behandling.
 
Projektmaterialet for Vipperød Bakker er annonceret i offentlig fordebat fra den 12.09.2016-10.10.2016. Ved den indledende informationsperiode fremkom bemærkninger primært vedr. enkelte lokale interesser for køb af byggegrunde, samt bemærkning fra en lokal beboer om at lokalplanforslaget bør holde sig til det tidligere ønske (jf. lokalplanforslag 20.13) om at holde en vis afstand (minimum 15 meter) mod eksisterende beboelse mod Syd.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om Miljøvurdering

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 08-02-2017
Godkendt.


caseno16-43369_#4080249_v1_kommuneplantillæg nr 31_forslag.pdf.pdf
caseno16-43369_#4080247_v1_samlet pdf. vipperød bakker 20.18.pdf.pdf
caseno16-43369_#4081442_v1_punkt_beslutning - forslag til kommu_05-01-2017 09-10-48.pdf.pdf

Bilag

Kommuneplantillæg nr 31_forslag.pdf
Samlet pdf. Vipperød Bakker 20.18.pdf
Punkt_Beslutning - Forslag til Kommu_05-01-2017 09-10-48.pdf


23. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 12.07 samt tilhørende kommuneplantillæg for Mørkøv Station

Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 12.07 samt tilhørende kommuneplantillæg for Mørkøv Station

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 34 samt Lokalplan 12.07 for Mørkøv Station godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
 2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport

Beskrivelse af sagen
Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen er, at Mørkøv stationsbygning igennem en årrække har stået tom, og ikke fremadrettet skal benyttes til jernbaneformål. DSB har som grundejer ansøgt Holbæk Kommune om tilladelse til at nedrive stationsbygningen, men da denne er en bærende del af kulturmiljøet omkring Mørkøv Stationsby, er en tilladelse til nedrivning ikke opnået. I dialog med DSB har Holbæk Kommune derfor i stedet iværksat nærværende planlægning med henblik på en ændret, udvidet mulig anvendelse af bygningen.
 
Formålet med lokalplanen er at udvide anvendelsesmulighederne af den tidligere stationsbygning fra stationsformål til centerformål, herunder café, restaurant, liberale erhverv, kultur- og foreningsformål, institution, undervisningsformål o. lign samt fortsat anvendelse til stationsformål. Herved gives mulighed for ny anvendelse af bygningen, så der kan skabes nyt liv og indhold på stationsområdet. Nærområdet skal også fremadrettet fungere som byens station, så planens bestemmelser skal samtidig sikre, at mulighederne for en forbedring af vilkår for fremtidige ændringer til glæde for togkunder fortsat består, eksempelvis vedrørende adgangs- og servicefaciliteter, etablering af serviceområde med læskærm samt cykel p-pladser.
Stationsbygningen er et væsentligt element i kulturmiljøet omkring Mørkøv Stationsby, og lokalplanen fastsætter derfor endvidere bestemmelser omkring bygningens bevaring.

Høring
Der er afholdt idéfase med indkaldelse af idéer og forslag, herunder møde ved Lokalforum Mørkøv, den 10. august 2016, kl. 19 i Multihuset, hvor spørgsmålet omkring stationens fremadrettede anvendelse blev drøftet. Der fremkom i idéfasen et forslag på vegne af flere lokale foreninger og interessenter med konkrete forslag til anvendelse af stationen, herunder foreningsformål, caféfunktion, mødelokaler, øvelokaler til musikere, udstillingslokaler m.v.
Forslaget er inddraget i udarbejdelsen af lokalplanen.Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 08-02-2017
Godkendt.


caseno16-63299_#4089462_v1_lokalplanforslag 12_07 mørkøv station inkl. kp tillæg nr. 34_redsize.pdf.pdf

Bilag

Lokalplanforslag 12_07 Mørkøv station inkl. Kp tillæg nr. 34_redsize.pdf


24. Orientering om sag om fredning af Orøs østkyst

Orientering om sag om fredning af Orøs østkyst

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller,
 1. at orienteringen om fredningssagen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Danmarks Naturfredningsforening rejser fredningssag
Danmarks Naturfredningsforening (herefter DN) har meddelt Holbæk Kommune, at foreningen om kort tid rejser en sag om fredning af Orøs marine forland (Orøs østkyst).
 
Generelt om fredninger
Fredning er det stærkeste instrument til sikring af et landskab med dets geologiske, biologiske, kulturhistoriske og rekreative værdier. En fredning er karakteriseret ved, at den principielt kan fortrænge næsten enhver anden form for regulering af fast ejendom. Fredning kan komme på tale i de tilfælde, hvor behovet for beskyttelse, pleje, naturgenopretning eller fremme af befolkningen friluftsliv ikke kan opfyldes ved anvendelse af de øvrige bestemmelser og virkemidler i lovgivningen.
 
Den foreslåede frednings indhold og formål
Fredningen på Orøs østkyst vil berøre et ca. 188 hektar stort område, som udgøres af Orøs østkyst fra næsset i nord til den sydlige spids, bortset fra sommerhusområdet Gamløse og landsbyen Næsby, samt øerne og holmene syd og vest for Orø. Desuden indgår enkelte landbrugsarealer.
 
DN begrunder behovet for fredningen med bl.a.
· bevarelse - og sikring af muligheden for en målrettet pleje - af områdets naturtyper for at fastholde og skabe et artsrigt plante- og dyreliv,
· sikring af sjældne/truede plante- og dyrearter, herunder arterne mygblomst og grønbroget tudse,
· sikring af øerne og holmene som forstyrrelsesfrie yngleområder for kystfugle,
· fastholdelse og forbedring af adgangsmulighederne for offentligheden gennem et veludbygget stisystem samt
· sikring og forbedring af offentlighedens muligheder for friluftsaktiviteter.
 
Fordele og ulemper
Det meste af området er i forvejen beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det vil sige, at lodsejernes muligheder for at foretage ændringer i områdets tilstand er meget begrænsede. Denne beskyttelse sikrer dog ikke området mod at gro til, hvorved naturtilstanden forringes. Den væsentligste fordel ved en fredning er derfor, at den giver kommunen ret til at gennemtvinge nødvendige naturplejetiltag – typisk rydning og afgræsning - samt etablere diverse publikumsfaciliteter i mod lodsejernes vilje, såfremt dette måtte blive nødvendigt.
 
Kommunen har et særdeles godt samarbejde med lodsejerne i det område, ”Forklædet” (se evt. kortbilag), hvor den mest værdifulde natur findes. Administration vurderer derfor ikke, at fredningen i den aktuelle situation vil forbedre kommunens muligheder for at pleje naturen i området. Men der kan naturligvis komme nye ejere til, som ikke ønsker naturpleje, og i en sådan situation kan en fredning vise sig nyttig.
 
Ulemperne ved en fredning, set fra kommunens synspunkt, er de omkostninger, kommunen vil blive pålagt som følge af fredningen.
 
Administrationen har på et offentligt møde, som DN afholdt på Orø, noteret sig, at der er en vis modstand mod fredningen blandt lodsejerne. Administrationen har et godt samarbejde med lodsejerne og har derfor valgt at holde sig neutral i sagen. Kommunen er således ikke medrejser af fredningen.
 
 
Kommuneplanen
Fredningsområdet er i Kommuneplan 2013-2025 omfattet af retningslinjer for værdifulde naturområder og værdifulde landskaber. Gl. Snave Færgested og et område ved Østre Færge er udlagt som værdifuldt kulturmiljø. Fredningsforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens mål og intentioner.
 
Den videre proces
Efter budgethøringen sender DN fredningsforslaget til Fredningsnævnet. Herefter skal Fredningsnævnet afholde et offentligt møde hvor alle – også kommunen – kan kommentere fredningsforslaget. Efter mødet kan nævnet beslutte at afvise sagen eller at realitetsbehandle den. Fredningsnævnet skal afsige en fredningskendelse senest 2 år efter at sagen er rejst, som kan ankes til Natur- og Miljøklagenævnet, der så afsiger en endelig fredningskendelse. En fredningskendelse indeholder bestemmelser om det fredede områdes fremtidige brug samt om erstatning til de enkelte ejere.

Økonomiske konsekvenser
Fredningsforslaget er, som naturbeskyttelsesloven påbyder, ledsaget af et budgetoverslag over de omkostninger, som DN forventer vil knytte sig til gennemførelsen, herunder erstatning til berørte lodsejere og etablering af diverse publikumsfaciliteter i form af p-plads, sti, låger, trappe mm. I følge DNs beregninger vil disse omkostninger beløbe sig til 1.515.660 kr.
 
Kommunens administration har i høringssvar i forbindelse med budgethøringen blandt andet bemærket,
 
Kommunens andel af udgifterne vil normalt være 25 % men kan være både større og mindre afhængig af, om fredningen er af meget lokal eller mere national interesse. Eftersom erstatningen er større end 500.000, skal hele sagen dog om alle omstændigheder vurderes af Natur- og Miljøklagenævnet, uanset om den bliver påklaget eller ej.
 
Erstatningsspørgsmålet kan i øvrigt påklages til en særlig taksationskommission.

Lovgrundlag – link
Naturbeskyttelseslovens kapitel 6.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017
Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 08-02-2017
Taget til efterretning.


caseno16-48913_#4089062_v1_fredningsforslag_orøs marine forland.pdf.pdf
caseno16-48913_#4089110_v1_bilag 1_areal-og_lodsejerliste.pdf.pdf
caseno16-48913_#4089118_v1_bilag 2_budgetoverslag.pdf.pdf
caseno16-48913_#4089125_v1_kortbilag 1a.pdf.pdf
caseno16-48913_#4089127_v1_kortbilag 1b.pdf.pdf
caseno16-48913_#4089129_v1_kortbilag 2.pdf.pdf
caseno16-48913_#4089132_v1_kommunens høringssvar vedr. budgetoverslag.pdf.pdf

Bilag

Fredningsforslag_Orøs marine forland.pdf
Bilag 1_Areal-og_lodsejerliste.pdf
Bilag 2_Budgetoverslag.pdf
Kortbilag 1a.pdf
Kortbilag 1b.pdf
Kortbilag 2.pdf
Kommunens høringssvar vedr. budgetoverslag.pdf


25. Beslutning om værtsskab for børneteaterfestivalen "Aprilfestival 2020"

Beslutning om værtsskab for børneteaterfestivalen "Aprilfestival 2020"

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget, Byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. det godkendes, at Holbæk Kommune i 2017 indgår en bindende aftale indenfor rammerne af de afsatte budgetmidler i overslagsårene 2019 og 2020 om værtsskab for ”Aprilfestival 2020”.

Beskrivelse af sagen
Den 18. maj 2016 drøftede byrådet, at Holbæk kommune skulle arbejde videre med en konkretisering af værtsskab for ”Aprilfestival 2020”. Dette arbejde har nu resulteret i vedlagte udkast til en rammeaftale om værtsskab, som fremlægges til byrådets godkendelse. Ligeledes søges om byrådets endelige godkendelse af, at Holbæk Kommune i 2017 indgår en bindende aftale indenfor rammerne af de afsatte budgetmidler i overslagsårene 2019 og 2020.
 
En bindende aftale om værtsskab for ”Aprilfestivalen 2020” skal indgås primo 2017 for at sikre den fornødne tid til planlægning af festivalen i 2020. Derudover sikres det, at værtsskabet fastholdes i Holbæk.
 
I fald Holbæk by vælger at satse på værtsskabet for ”Aprilfestivalen 2020” vil det betyde, at vi spiller vores særlige, stedbundne kvaliteter på teaterområdet stærke. Værtsskabet for Aprilfestivalen 2020 vil styrke det tværgående samarbejde og den fælles identitet for det unikke stedbundne teatermiljø på de to egnsteatre, talentmiljøet på Holbæk Drama College og amatørscenerne.
 
Hvad er ”Aprilfestival 2020”?
Det er en årlig, ugelang, national børneteaterfestival, hvor børneteatre og opkøbere mødes. Festivalen afholdes af Teatercentrum i samarbejde med forskellige værtskommuner. Ved Aprilfestival 2016 deltog 200 forskellige teaterforestillinger, som samlet set resulterede i ca. 800 opførelser rundt om i værtskommunen.  Holbæk Kommune får mulighed for at lave teatervisninger for alle klasser på alle årgange i alle lokalområder.
 
Yderligere information om aprilfestivalen kan ses her: Aprilfestival
 
Indhold i rammeaftale om værtsskab
Aftalen om værtsskab indebærer, at Holbæk Kommune yder et tilskud til Teatercentrum på i alt 5,5 mio. kr.  Heraf er 500.000kr. øremærket til en ekstraordinær indsats for involvering af særlige målgrupper efter nærmere aftale med Holbæk Kommune
 
Frigivelse af afsatte budgetmidler
I det vedtagne budget for 2017-2020 har et flertal af byrådet afsat midler til at realisere et værtsskab for Aprilfestivalen i 2020.  Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2019 og 5,2 mio. kr. i 2020.
 
Det er disse afsatte midler, som nu skal frigives til brug for rettidig planlægning og afvikling af festivalen. Godkendes nærværende aftale, vil det ikke være muligt at eliminere denne udgift i de følgende budgetforhandlinger for årene 2018, 2019 og 2020.
 
Sammenspil med kultur- og fritidspolitikken ”Kultur og Fritid i Fællesskab”
Holbæk Kommunes værtsskab for Aprilfestivalen 2020 understøtter følgende temaer i kultur- og fritidspolitikken: Kreative miljøer, Bevægende byrum, Udsyn og oplevelse.

Økonomiske konsekvenser
Børneteaterfestivalen er omfattet af en statslig refusionsordning for børneteater.
 
De samlede kommunale udgifter efter refusion forventes at være godt 3 mio. kr., som bliver udbetalt til Holbæk kommune i 2021

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse af lov om scenekunst

Sagshistorik, henvisninger
Drøftelse i Udvalget for Kultur og Fritid, den 29. marts 2016, punkt 39
Drøftelse i Byrådet den 18. maj 2016, punkt 118

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 08-02-2017
Godkendt.


caseno16-13605_#4087056_v1_aftale om værtsskab aprilfestival 2020..pdf

Bilag

Aftale om værtsskab Aprilfestival 2020


26. Beslutning om Frigivelse af anlægsmidler i puljen "Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By"

Beslutning om Frigivelse af anlægsmidler i puljen "Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By"

Sagsgang og sagstype
Udvalget for ”Kultur, Fritid og Fællesskab”. Økonomiudvalget og byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der frigives 5 mio.kr. af anlægsbudgettet til renovering eksisterende idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by.
 2. der frigives 2.6 mio. kr. via kassetræk som besluttet på byrådsmødet d. 28.01.2016
 3. der vælges mellem de foreslåede besparelser i scenarie 1 og 2

Beskrivelse af sagen
Administrationen varetager større renoveringsprojekter på idrætsfaciliteterne i Holbæk Kommune samt foranstaltninger, der skal medvirke til at sænke energiforbruget. Der er i budget 2017 afsat anlægsmidler til renovering af eksisterende idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By på i alt 5 mio. kr. (Halpuljen)
 
Der blev på byrådets møde den 28. januar 2016 besluttet at der i årene 2017-19 skal afsættes yderligere 8 mio. kr., der finansieres via provenuet af et fremtidigt salg af hele Holbæk Have.
 
Dermed er budgettet for 2017 på 7,6 mio. kr.
 
Hvorfor frigives midlerne så tidligt
Midlerne til renoveringsprojekter skal anvendes inden udgangen af budgetåret, for at undgå der sker overførsler mellem årene. Derfor skal frigivelsen ske så tidligt på året som muligt, for at sikre at renoveringsprojekterne kan blive afsluttet.
Nedenstående tabel viser hvordan de frigivne midler vil blive fordelt i mellem de forskellige haller.
 
Facilitet
Budget
Note
Knabstrup hallen
1.101.500,-
Renovering af skydebane. Murværk, lyskasser og spær bliver ikke lavet i år.
Svinninge hallen
1.000.000,-
Blev sidste år brugt til gulv i Jernløse hallen.
Jyderup boldklub
2.000.000,-
Ombygning af Troldhøjen til klubhus.
Jyderup Hallen
1.997.000,-
I forbindelse med op føringen af en ny tilbygning til Jyderup hallen, har administrationen fået beregnet en pris som er 1,4 mio. kr. over det budget lagte. Da der ikke tidligere har været beregnet på udbygning så tages de ekstra midler fra Knabstrup og Tølløse hallen. Der er ydermere afsat 0,59 mio. kr. til renovering af hallen.
Tølløse Hallen
1.101.500,-
Renovering af skydebane og renovering af toiletter. Omklædningsrum bliver ikke lavet i år.
Diverse og uforudsete udgifter
400.000,-
Beløbet er bl.a. prioriteret til finansiering af den kommunale andel af medfinansieringen til kunstgræsbanen i Vipperød.
Totalt
7.600.000,-
 
Der har været en henvendelse fra Mørkøv hallen som har ønsket, at få fremrykket en del af deres investering til 2017. Med denne prioritering til Jyderup hallen vil det blive svært, at imødekomme ønsket fra Mørkøv i indeværende budget år.
Mørkøv har bedt om maling af en del af hallen, og adgangskontrol.

Prioritering
På mødet i KFFU d. 28. november 2016, blev prioriteringen af hallernes renovering besluttet.
Som følge af omprioritering af midler til Jyderup hallen i 2017, vil budgettet for halpuljen i årene 2017-19 blive overskredet med 0,985 mio. kr. hvis alle de besluttede renoveringsopgaver i hallerne bliver løst. Administrationen foreslår derfor, følgende scenarier for at opnå en besparelse på 0,985 mio.kr så budgettet på 22,8 mio. kr. bliver holdt
 
 
 
 
 
 
Scenarie 1:
Facilitet
Budget
Renovering som ikke laves
Gislinge Hallen
100.000,-
Maling udendørs
Gislinge Hallen
50.000,-
Maling indendørs
Gislinge Hallen
10.000,-
Fliser i køkken
Hagested Hallen
75.000,-
Rep. Af omklædningsbygning
Stestrup Hallen
75.000,-
Beton og puds af trapper, belægning bag klubhus og revner i vægge i omklædningsbygningen
Knabstrup Hallen
100.000,-
Renovering af materiale bygning
Knabstrup Hallen
175.000,-
Vinduer i værelsesgang
Mørkøv Hallen
250.000,-
Vinduer og Døre i udlejningsbolig
Mørkøv Hallen
100.000,-
Maling af Springbrættet og døre/vinduer
Undløse Hallen
50.000,-
Pudsning af fundament
Total
985.000,-
 
 
Scenarie 2:
Facilitet
Budget
Renovering som ikke laves
Gislinge Hallen
670.000,-
Renovering af hallen udskydes, hallen vurderes at være den som bedst kan udskydes.
Stestrup Hallen
315.000,-
Renoveringen af hallen bliver skåret til så det kun er sløjfning af Olietank og nyt brusersystem som bliver udført.
Total
985.000,-
 
 

Økonomiske konsekvenser
De 2,6 mio. kr. finansieres via et kassetræk indtil provenuet af et fremtidigt salg af hele Holbæk Have er realiseret.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådsreferat 28.01.2016
 
Kultur, fritid og fællesskabs referat 28.11.2016, sag 147

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-01-2017
Det indstilles, at punkt 1 og 2 godkendes, idet skydebanen i Knabstrup ikke renoveres, og dermed bortfalder de to scenarier.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Indstilles godkendt, jf. beslutning i udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab d. 23. januar 2017.

Beslutning i Byrådet den 08-02-2017
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
27. Beslutning om gennemførelse af budgetreduktion på 2,9 mio. i daginstitutioner og skoler (SFO)

Beslutning om gennemførelse af budgetreduktion på 2,9 mio. i daginstitutioner og skoler (SFO)

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ” Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. I 2017 finansieres besparelsen på 2,5 mio. kr. på dagtilbud ved:
a) 1,5 mio. kr. af de midler, der er afsat til fokuserede indsatser i dagtilbud,
b) 0,1 mio. kr. der er disponeret til brugerundersøgelse i dagtilbud, samt
c) 0,9 mio. kr. fra de midler, der er tildelt til de fire dagtilbudsområder til styrket læring og trivsel.
 1. fra 2018 og frem finansieres besparelsen ved, at de 2,5 mio. kr., der er afsat til fokuserede indsatser i dagtilbud, bortfalder.
 2. besparelsen på 0,4 mio. kr. på skoleområdet (SFO) gennemføres som en rammebesparelse på SFO.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget traf på sit møde d. 10. januar beslutning om, at:
 
 1. I 2017 finansieres besparelsen på 2,5 mio. kr. på dagtilbud ved:
 1. Fra 2018 og frem finansieres besparelsen ved, at de 2,5 mio. kr., der er afsat til fokuserede indsatser i dagtilbud, bortfalder.
 2. Besparelsen på 0,4 mio. kr. på skoleområdet (SFO) gennemføres som en rammebesparelse på SFO.
 
Beslutningen var foreløbig, idet udvalget samtidig besluttede at sende spørgsmålet om indarbejdelse af budgetreduktionerne i høring. Referat af udvalgets møde blev efterfølgende sendt i høring i forældre- og skolebestyrelser.
 
Referatet er desuden drøftet på et MED-dialogmøde med medarbejdernes repræsentanter.
 
Sagen genoptages med henblik på endelig beslutning.

Høring
Der er indkommet høringssvar fra alle dagtilbuds områder og skoleområder, ligesom implementeringen er drøftet på MED-dialogmøde. Høringssvar og referat er vedlagt som bilag.
 
Hovedsynspunkterne er gengivet nedenfor.
 
Alternativ disponering af daginstitutionsbudgettet svarende til 2,5 mio.
 
Besluttet d. 10. januar
Hovedsynspunkter ved høringen
1. Omfordeling af 1,5 mio. i 2017 og 2,5 mio. i 2018 fra rammen til fokuseret indsats til områderne
Den fokuserede indsats er nødvendig for at løfte kvaliteten, således at alle børnehus kan løfte opgaven.  Derfor vil områderne alternativt skulle igangsætte og finansiere lignende indsatser selv.
 
2. Omfordeling af 0,1 mio. som var påtænkt anvendt til brugerundersøgelse i 2017
Dagtilbud Kildedammen peger på, at brugerundersøgelsen kan bidrage med vigtig viden om, hvordan forældrene oplever hverdagen i tilbuddene
 
3. Anvendelse af 0,9 mio. af de midler der er tilført til øget læring og trivsel i 2017.
Områderne peger på, at midlerne er disponerede og tre ud af fire peger på, at midler afsat til forsøg med åbningstider alternativt omfordeles.
 
 
 
Alternativ disponering af SFO-budget svarende til 0,4 mio.
 
Besluttet d. 10. januar
Hovedsynspunkter ved høringen
1. Reduktionen fastholdes som en rammebesparelse
Bestyrelserne påpeger, at det bliver vanskeligt at realisere rammebesparelsen set i lyset af, at der samtidig er gennemført budgetreduktioner svarende til 10 % af kommunens udgifter til SFO.
 
Desuden peges der på, at skolernes økonomi generelt er under pres. Ligesom det problematiseres, det ikke defineres politisk hvad der skal spares på.
 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-01-2017
 
Et flertal bestående af Venstre og Dansk Folkeparti indstiller, at indstillingen godkendes.
 
Enhedslisten og Socialdemokratiet kan ikke tilslutte sig indstillingen og forslår følgende alternativ indstilling:
Punkterne 1b og 1c i indstillingen udgår til fordel for et nyt punkt 1b. I nyt punkt 1b forslås det, at 1. mio. kr. afsat til forsøg med ekstra udvidet åbningstid i 2017 anvendes til, at finansiere besparelsen. Samt at der i den kommende brugerundersøgelse sker en afdækning af behovet for en ekstraordinær udvidet åbningstid. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Et flertal bestående af V, O og C indstiller, at indstillingen fra flertallet i Udvalget for Læring og Trivsel tiltrædes.
 
Et mindretal bestående af A og B indstiller, at indstillingen fra mindretallet i Udvalget for Læring og Trivsel tiltrædes.

Beslutning i Byrådet den 08-02-2017
A, B og Ø fremsatte følgende ændringsforslag:
1.         I 2017 finansieres besparelsen på 2,9 mio kr på dagtilbud ved flg:
a) 1,0 mio finansieres af de midler, der i budget 2017 er afsat til undersøgelse af fleksible åbningstider i daginstitutioner.
b) 1,9 mio finansieres af uforbrugte midler fra Projektudvalget for Vækst.
2. Fra 2018 og frem findes finansieringen af samtlige 2,9 mio. kr. i forbindelse med budgetforhandlinger for 2018 og frem.
 
V, O og I fremsatte følgende ændringsforslag:
1.         I 2017 finansieres besparelsen på 2,5 mio. kr. på dagtilbud ved:
- 1,5 mio. kr. af de midler, der er afsat til fokuserede indsatser i dagtilbud,
- 0,1 mio. kr. der er disponeret til brugerundersøgelse i dagtilbud, samt
-  0,9 mio. kr. fra de midler, der er tildelt til de fire dagtilbudsområder til
styrket læring og trivsel.
2.         Fra 2018 og frem finansieres besparelsen ved, at de 2,5 mio. kr., der er
afsat til fokuserede indsatser i dagtilbud, bortfalder.
3.         Besparelsen på 0,4 mio. kr. på skoleområdet (SFO) gennemføres som en
rammebesparelse på SFO.
4.         Arbejdet med at undersøge, hvorvidt der kan findes alternativ finansiering på de 2,9 mio. kr. helt eller delvist via en fravalgsmodel fortsættes.
 
Der stemtes om pkt. 1a og 2 i ændringsforslaget fra A, B og Ø. For stemte 12 (A, B og Ø) Imod stemte 17 (V, O og I).
 
Der stemtes om pkt. 1b og 2 i ændringsforslaget fra A, B og Ø. For stemte 12 (A, B og Ø) Imod stemte 17 (V, O og I).
 
Ændringsforslaget fra A, B og Ø dermed bortfaldet.
 
Der stemtes om pkt.1, 2 og 3 i ændringsforslaget fra V, O og I. For stemte 15 (V og O). Imod stemte 12 (A, B og Ø). 2 (I) undlod at stemme.
 
Der stemtes om 4 i ændringsforslaget fra V, O og I. For stemte 17 (V, O og I). Imod stemte 12 (A, B og Ø).
 
Ændringsforslaget fra V, O og I dermed vedtaget.


caseno16-60848_#4097633_v1_dagtilbud holbæk by- høringssvar om besparelser 2017.pdf.pdf
caseno16-60848_#4097597_v1_dagtilbud og skole katrinedal- høringssvar implementering af budgetreduktion.pdf.pdf
caseno16-60848_#4097498_v1_dagtilbud skovvejen høringssvar - implementering af budgetreduktion januar 2017.pdf.pdf
caseno16-60848_#4097368_v1_kildedamsskolen - høringssvar sfo sommerferie.pdf.pdf
caseno16-60848_#4097293_v1_høringssvar område kildedam - implementering af budgetreduktion.pdf.pdf
caseno16-60848_#4098097_v1_referat fra med-dialogmøde den 17. januar 2017 - referat fra med-dialogmøde den 17. januar 2017.pdf.pdf
caseno16-60848_#4098221_v1_holbæk by skole høringssvar vedr. besparelser på sfo.pdf.pdf
caseno16-60848_#4098375_v1_skovvejens skole - høringssvar vedr. besparelser sfo_ujj.pdf.pdf

Bilag

Dagtilbud Holbæk By- Høringssvar om besparelser 2017.pdf
Dagtilbud og skole Katrinedal- høringssvar implementering af budgetreduktion.pdf
Dagtilbud Skovvejen Høringssvar - implementering af budgetreduktion januar 2017.pdf
Kildedamsskolen - Høringssvar SFO sommerferie.pdf
Høringssvar Område Kildedam - Implementering af budgetreduktion.pdf
Referat fra MED-dialogmøde den 17. januar 2017 - Referat fra MED-dialogmøde den 17. januar 2017.pdf
Holbæk By Skole Høringssvar vedr. besparelser på SFO.pdf
Skovvejens Skole - Høringssvar vedr. besparelser SFO_ujj.pdf


28. Beslutning om fortsættelse af projektarbejdet med udvikling af Stationsbyen

Beslutning om fortsættelse af projektarbejdet med udvikling af Stationsbyen

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. byrådet godkender, at administrationen kan fortsætte arbejdet med at projektudvikle arealet omkring Stationspladsen, således at der ultimo 2017 kan tages endelig stilling til, hvor vidt der skal planlægges og igangsættes et byggeprojekt i området.

Beskrivelse af sagen
Projekt ”Ny Stationsby” vil kunne danne rammen om en moderne port til Holbæk by, en ny bydel med et opdateret og moderne byggeri der vil signalere en moderne og progressiv by.  Der kan bygges ca. 35.000 – 40.000 etagemeter, som kan bestå af mere end 10.000 m2 nye boliger, og der kan etableres et nyt butikscenter nær centrum. Området skal have plads til folkelige aktiviteter og kulturfaciliteter, og det skal kunne binde stationsområdet sammen med bymidten på en interessant og imødekommende måde. En mere præcis styring af trafikken og etablering af et centralt parkeringsanlæg vil gøre det muligt at skabe bedre forhold for de mange cyklister og fodgængere i området. Det vil i sidste ende kunne bidrage til et mere sikkert, roligere og grønt miljø i bymidten, hvor der vil være mere bymiljø, flere aktiviteter og mennesker og mindre trafik.
 
Som et element i moderniseringen af området vil det være muligt at etablere et nyt samlet administrationscenter – et ”Borgernes hus”, der vil gøre det muligt at samle de fleste af kommunens administrative enheder på et sted. Det vil gøre det nemmere for den enkelte borger at komme i kontakt med de relevante kommunale afdelinger.
Økonomisk set vil det medføre at de ca. 26.000 kvadratmeter administrationslokaler kommunen råder over i dag, vil kunne reduceres til ca. 14.000 kvadratmeter – hvilket er en reduktion på næsten 50%, der dels vil kunne spare kommunen for et tocifret millionbeløb i årlige driftsomkostninger, men også vil kunne frigøre Kanalstræde 2, hvilket kan understøtte en boligudvikling i havneområdet og med administrationens udflytning mindske presset på parkeringsfaciliteterne i samme område.
 
Projektet håndterer således en række af de store udfordringer byrådet har arbejdet med gennem de sidste 4 år.
 
Projektet tænkes gennemført i samarbejde med en eller flere eksterne udviklere og investorer.
 
Der er udarbejdet en procesplan for det videre projektarbejde, hvor byrådet involveres i beslutningerne i de forskellige faser af projektet.
 
 
 
Procesplan
Byrådet træffer de afgørende og fornødne beslutninger undervejs i processen.
Procesplanen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser
 
Finansiering af projektudviklingen vil ske via projekteringskontoen.
 
Til gennemførelse af forundersøgelser og planlægning, ansøges om en anlægsbevilling til
mellemfinansiering af projektudvikling, projektledelse, teknisk rådgivning og                      forundersøgelser på 1,0 mio. kr.
 
 

Beslutning i Byrådet den 08-02-2017
Udgået.


caseno16-37081_#4103985_v1_procesplan stationsbyen - bilag.pdf.pdf

Bilag

Procesplan Stationsbyen - bilag.pdf


29. Beslutning om ændring af procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse

Beslutning om ændring af procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø og byrådet.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Adersen indstiller, at:
 
1. proceduren for anvendelse af midler til landsbyfornyelse godkendes

Beskrivelse af sagen
Landsbyfornyelse
Med Landsbyfornyelsesmidlerne kan Holbæk Kommune støtte nedrivningsprojekter og istandsættelse af bygninger, primært boliger og forsamlingshuse, i de mindre byer og det åbne land.
Baggrund
Der er i forbindelse med de to ansøgningsrunder i 2015 og 2016 givet støtte til en lang række af projekter i de mindre byer og det åbne land i Holbæk kommune (se bilag 2). Opmærksomheden på mulighederne i puljen er stadig stigende blandt bygningsejerne i Holbæk kommune. Indtil nu er alle de projekter det har været muligt at støtte i henhold til Byfornyelsesloven blevet tildelt støtte. Det er administrationens opfattelse, at det nu er det rette tidspunkt at opstille en række kriterier for, hvordan midlerne skal anvendes, for i højere grad at sikre en strategisk udnyttelse af midlerne. Når vi ser på de ansøgninger, vi har fået i de to forrige ansøgningsrunder, er kulturhistoriske aspekter gennemgående i rigtig mange af ansøgningerne. Samtidig er de kulturhistoriske værdier vigtige for den lokale identitet og fortælling.
 
Kriterier
Der opstilles en række kriterier, der skal opfyldes og belyses i ansøgningen om midler til landsbyfornyelse. Disse omhandler:
 
•           Projektets synlighed,
•           Projektets betydning i et lokalsamfund
•           Projektets bidrag til kulturhistoriske værdier.
 
Det vil på denne måde i højere grad kunne sikres, at Holbæk Kommune anvender midlerne strategisk til at understøtte en lokal udvikling og forandring i byer og landområder, med udgangspunkt i de kulturhistoriske værdier. En uddybning af kriterierne fremgår af selve proceduren (se bilag 1).
 
Projektudvalget for Vækst har på deres møde d. 1. november 2016 vedtaget at igangsætte arbejdet med en Bylivsstrategi – for byrum og bygninger i byer og landdistrikter. Kultur- og bevaringsværdier i byerne og det åbne land vil være et af fokusområderne i denne strategi. Ændringen af proceduren for anvendelsen af landsbyfornyelsesmidlerne vil således understøtte den kommende Bylivsstrategi – for byrum og bygninger i byer og landdistrikter.
 
Udover de kriterier der er oplistet ovenover skal projekterne leve op til reglerne i lov om byfornyelse og udvikling af byer - LBK nr. 1228 af 03/10/2016
 
Ændret ansøgningsproces
For at imødekomme ansøgere og gøre ansøgningsmulighederne mere lige til, vil det fremover være muligt at indsende ansøgninger hele året, således at der ingen ansøgningsfrist er.
 
Oversigt over ansøgningsproces
• Annoncering om mulighederne i puljen (februar/marts 2017)
• Løbende administrativ behandling af indkomne ansøgninger (dialog med ansøger og kvalificering af projektet i samarbejde med Museum Vestsjælland/Team bevaring)
• Løbende politisk behandling af de ansøgninger, der med hjemmel i byfornyelsesloven kan støttes (sagsgang: Udvalget for Klima og Miljø, økonomiudvalget og byrådet).
• Løbende tilsagn/afslag til projekter
• Når/hvis der ikke er flere midler meldes dette ud på hjemmesiden og til lokalområderne. Nye ansøgninger modtages i det nye år.
• Ansøgninger der er modtaget, men hvor der ikke er midler til at støtte dem, gemmes til det efterfølgende år (hvis ansøger er interesseret i dette)
 
Se mere om ansøgningsprocessen i selve proceduren (bilag 1)

Økonomiske konsekvenser
I budgetaftale 2015-2018 vedtaget i byrådet d. 8. oktober 2014, blev det vedtaget at afsætte 1 mio. kr. årligt til strategi for byfornyelse.
 
Det endelige støttebeløb vil afhænge af de ansøgninger administrationen modtager på projekter, som lever op til kriterier og krav i byfornyelsesloven, og som derfor kan støttes.
 
Med de nye regler i byfornyelsesloven kan vi opnå 70 % statslig refusion til byfornyelsesprojekter (i landdistrikter og mindre byer) indenfor de rammer Holbæk kommune er blevet tildelt. De statslige rammer til byfornyelse og landsbyfornyelse i 2017 er endnu ikke udmeldt fra staten. Udvalget vil blive orienteret om den statslige rammes størrelse i forbindelse med behandlingen af de konkrete ansøgninger, der kan støttes. Administrationen behandler ansøgningerne så længe, der er kommunale midler og statslig ramme til at opnå refusion på projekterne.

Høring
Når der er truffet beslutning om proceduren for anvendelse af midler fra pulje til landsbyfornyelse, skal denne kommunikeres bredt ud til borgere og virksomheder i Holbæk Kommune. Kommunikationen vil bl.a. ske via Holbæk kommunes hjemmeside og nyheder på holbaek.dk samt direkte til samtlige lokalfora og fælles-skabere i Holbæk kommune.

Lovgrundlag – link
Tildeling af landsbyfornyelsesmidler sker med hjemmel i Byfornyelsesloven: Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr. 1228 af 03/10/2016

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning om procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, Udvalget for Klima og Miljø den 24. marts 2015 Punkt 44

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 08-02-2017
Godkendt.


caseno16-54003_#4088330_v1_procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse.pdf.pdf
caseno16-54003_#4083432_v1_bilag 2 status_landsbyfornyelsesprojekter 2015 & 2016.pdf.pdf

Bilag

Procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse.pdf
STATUS_landsbyfornyelsesprojekter 2015 & 2016.pdf


30. Beslutning om at godkende Beskæftigelsesplan 2017

Beslutning om at godkende Beskæftigelsesplan 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Beskæftigelsesplan 2017 godkendes.

Beskrivelse af sagen
Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for beskæftigelsespolitikken i Holbæk Kommune. Beskæftigelsesplanen udarbejdes én gang om året og beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt tilrettelægge og udøve beskæftigelsesindsatsen. 
 
 
Principper bag Beskæftigelsesplan 2017
 
 
Beskæftigelsesplanens indhold
 
Beskæftigelsesplanens indledende afsnit rummer et forord, en redegørelse for ministerens beskæftigelsesmål for 2017, herunder administrationens kommentar til hvert ministermål med fokus på, hvordan opgaven løftes i Holbæk Kommune. Desuden er der en kort redegørelse for, hvordan arbejdsmarkedet omkring Holbæk ser ud.
 
Planens hoveddel redegør for de fire hovedmålgrupper i beskæftigelsesindsatsen
 
 
For hver hovedmålgruppe beskrives målsætninger for indsatsen samt nuværende og kommende indsatser. 
 
Bemærk, at de økonomiske mål for indsatserne er fremlagt på en lidt anden måde i forhold til det udkast, som administrationen fremlagde den 11. januar 2017. Dette for at give et mere retvisende billede af den økonomiske ambition.
 
Processen bag Beskæftigelsesplanen
 
Beskæftigelsesplan 2017 er udarbejdet med input fra fire temamøder, der er holdt i løbet af 2016. Hvert temamøde omhandlede et af beskæftigelsesindsatsens fire hovedmålgrupper. Til hvert møde udvalget inviterede udvalget arbejdsmarkedets parter, borgere, virksomheder, foreninger samt medarbejdere fra administrationen.
 
Det videre forløb
 
Planen behandles i Økonomiudvalget den 1. februar 2017 og forelægges byrådet til endelig godkendelse den 8. februar 2017.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 08-02-2017
Godkendt.


caseno16-59800_#4098533_v1_beskæftigelsesplan 2017.pdf.pdf

Bilag

Beskæftigelsesplan 2017


31. Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2017

Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. der frigives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til fornyelse af kommunens legepladspladser i 2017.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2014, at der med virkning fra budgetåret 2015 afsættes 2 mio. kr. årligt til fornyelse og renovering af kommunens legepladser.
 
Baggrunden for beslutningen var en gennemgang af sikkerheden på kommunens legepladser. Gennemgangen afdækkede et stort behov for løbende at kunne udskifte legeredskaber og forbedre læringsmiljøet på legepladserne i takt med, at de legeredskaber, der er slidt op, fjernes.
 
Der anmodes nu om, at rammen på 2 mio. kr. for 2017 frigives og anvendes således:
 1. Der dedikeres 1,8 mio. kr. til skolernes multibaner, opfølgning på udskiftning af nedslidte legeanlæg, udskiftning af slidte reservedele på eksisterende redskaber, sikring og nedtagning af legepladser på nedlagte enheder samt indkøb af nye legeredskaber på baggrund af dialog med områdeledere fra skole og dagtilbud området. Nyanskaffelser prioriteres efter kriterier nedenfor.
 2. Der reserveres en pulje på 0,2 mio. kr. til renovering af legeplads på Orø Camping. Renoveringen er en del af Budgetaftale 2017. Renovering er med forbehold for salg. Der er et købstilbud på Orø Camping, hvorfor renoveringen bortfalder ved byrådets godkendelse af et salg. I tilfælde af et salg, indgår puljen på 0,2 mio. kr. i puljen ovenfor.
Ved prioriteringen anvendes nedenstående kriterier.
 
Når kommunen fraflytter ejendomme med legepladser vurderer Vækst & Bæredygtighed, Kommunal drift, om redskaberne skal flyttes og genanvendes et nyt sted.
Fordelen ved centralisering af legepladsernes drift, ses tydelig nu hvor der anvendes dele af kasserede redskaber på andre enheder. Ligeledes er der en økonomisk fordel ved at samle indkøb af nye redskaber i store puljer, hvorved der opnås klækkelige rabatter.
 
Status på arbejdet for 2016 og prioriteringer for 2017
Liste over legeredskaber der forventes prioriteret i 2017, og liste over anlægsarbejder for 2016 vedlægges som bilag.

Økonomiske konsekvenser
 
Der frigives en anlægsbevilling på 2 mio. kr., der skal dække samtlige omkostninger til fornyelse af kommunens legepladser i 2017.
Beløbet kan anvises af det afsatte rådighedsbeløb til fornyelse af kommunens legepladser i Budgetaftale 2017.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-01-2017
 
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 08-02-2017
Godkendt.


caseno16-59858_#4079520_v1_legepladsrenovering 16 fotodok områdeopdelt.pdf

Bilag

Legepladsrenovering 16 fotodok områdeopdelt


32. Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af nyt børnehus i Knabstrup

Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af nyt børnehus i Knabstrup

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. der frigives anlægsbevilling på 2 mio. kr. til projektering af et nyt børnehus i Knabstrup. Beløbet er overførte midler afsat i kommunens anlægsbudget 2016 under Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020, at afsætte anlægsmidler til et nyt børnehus i Knabstrup. Børnehuset skal erstatte de fysiske rammer for det nuværende børnehus Kirsebærhaven. Der er afsat et beløb på 2 mio. kr. i 2017 til projektering og 10 mio. kr. i 2018 til byggeri.
 
Baggrunden for beslutningen var, at:
 
Børnehuset Kirsebærhaven er beliggende på samme matrikel som Skovvejens Skole, afd. Knabstrup. Det er derfor vigtigt, at der i forbindelse med projekteringen, fokuseres på at den samlede bygningsmasse bliver udnyttet optimalt, således at der skabes et velfungerende og fleksibelt læringsmiljø for såvel dagtilbud som skole.
 
Helt konkret går projektering ud på at planlægge projektet bedst muligt, for at sikre et godt og tilfredsstillende resultat. Alle projektets facetter skal nøje undersøges med henblik på at finde frem til de absolut bedste og mest effektive løsninger, arbejdsgange og materialer.
 
Som et led af projekteringen nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter på tværs af administrationen. Arbejdsgruppen tilrettelægger processen frem mod realiseringen af det nye børnehus, herunder også at afklare husets kapacitet og belyse fordele og ulemper ved forskellige placeringer og sammensætninger af det nye børnehus.
 
Arbejdsgruppen arbejder indenfor rammerne af følgende forudsætninger.
 
 
Resultatet af projekteringen skal danne grundlag for, at frigive anlægsmidler til byggeri i 2018.

Økonomiske konsekvenser
 
Der frigives en ramme på 2 mio. kr., der skal dække samtlige omkostninger til projektering af et nyt børnehus i Knabstrup.
Beløbet kan anvises af et ikke disponeret beløb i anlægsbudget 2016 på 5,9 mio. kr. under Udvalget for Læring og Trivsel for børn og unge. Herefter er der 3,9 mio. kr. ikke disponerede anlægsmidler tilbage i anlægsbudget 2017.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-01-2017
 
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 08-02-2017
Godkendt.
33. Beslutning om økonomisk pejlemærke

Beslutning om økonomisk pejlemærke

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. Pejlemærket vedrørende gældsudvikling fastsættes til 965 mio. kr., så Holbæk Kommunes gæld ikke stiger.

 

Beskrivelse af sagen
Ved vedtagelsen af budget 2017-2020 blev gældspejlemærket videreført således, at gælden ved udgangen af byrådsperioden ultimo 2017, maksimalt må udgøre 983 mio. kr. Gælden udgjorde pr. 1. januar 2017 957 mio. kr. Med de nuværende forudsætninger om låneoptag og afdrag vil gælden ultimo 2017 udgøre 965 mio. kr., og dermed vil pejlemærkets målsætning blive mødt.
 
Administrationen anbefaler fortsat at føre en gældspolitik, der medfører en fastholdt eller faldende gæld, og foreslår derfor at pejlemærket videreføres med en målsætning om, at gælden fra 2018 fortsat ikke må stige. Det betyder at gælden ultimo 2018 ikke må overstige gælden ultimo 2017 på 965 mio. kr. Dette indebærer:
 
Hvis disse forudsætninger overholdes, vil gældsudviklingen betyde et nogenlunde fastholdt niveau ultimo 2018 på 962 mio. kr., og herefter et mere faldende niveau i overslagsårene.

Supplerende sagsfremstilling
Da A i Økonomiudvalget udøvede standsningsret, skal sagen behandles i byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Et flertal bestående af V, O, C og B godkender pejlemærket.
 
A undlader at stemme og ønsker sagen oversendt til behandling i byrådet.

Beslutning i Byrådet den 08-02-2017
Udgået.


caseno16-52223_#4102920_v2_gældsudviklingen i holbæk kommune.docx

Bilag

Gældsudviklingen i Holbæk Kommune


34. Orientering om proces for valg af revisor

Orientering om proces for valg af revisor

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg, byråd
 
Orienteringssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Søren Bjerregaard indstiller at:
1.         Processen for indgåelse af ny kontrakt omkring kommunens revision tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af sagen
Kontrakten med kommunens nuværende revisor BDO udløber den 31. december 2017. Efter styrelseslovens § 42 er det byrådet, der ansætter revisor.
 
Ydelsen kan - som kommunen gør nu - købes på SKI rammeaftale 17.01 dvs. i form af et udbud blandt følgende revisionsfirmaer:
 
Da kontrakten er på over 500.000 kr. gennemføres et udbud, der således giver en fornyet konkurrence blandt aftalens leverandører og hvor vi evaluerer dem ud fra kriteriet ”Det økonomisk mest fordelagtige tilbud”. Det vil blive baseret det på følgende kriterier og vægtning:
· Organisation og bemanding 40 – 50%
· Løsningsbeskrivelse 20 – 30%
· Pris 30 – 40 %
Når byrådet har tildelt kontrakten skal Statsforvaltningen efterfølgende godkende denne.
 
Processen forventes at se ud som følger:
 
og være færdig inden sommerferien.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 08-02-2017
Taget til efterretning.
35. Initiativsag fra Enhedslisten, Konservative, Radikale Venstre og Socialdemokratiet - beslutning vedr. proces forud for høring

Initiativsag fra Enhedslisten, Konservative, Radikale Venstre og Socialdemokratiet - beslutning vedr. proces forud for høring

Indstilling
Enhedslisten, Konservative, Radikale Venstre og Socialdemokratiet indstiller, at:
 1. byrådet beslutter, at sager – der påvirker serviceniveau og/eller arbejdsmiljø for kommunens borgere og medarbejdere – altid skal behandles politisk forud for enhver høring/iværksættelse, således at det er politikerne der afgør, hvad der sendes i høring/iværksættes.

Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i sagen ”Orientering om udmøntning af budget 2017” ønskes en principiel drøftelse af og stillingtagen til, hvorvidt sager – der påvirker serviceniveau og/eller arbejdsmiljø for kommunens borgere og medarbejdere – skal behandles politisk forud for enhver høring/iværksættelse.
 
Den 5. oktober 2016 besluttede et flertal i byrådet bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance et budget for 2017 og overslagsår. Budgettet rummer en række rammebesparelser og besparelser som følge af manglende prisfremskrivning.
 
Som følge af budgettet og udgiftsudviklingen i sidste halvdel af 2016 har administrationen udarbejdet en række spareforslag, som efterfølgende er sendt i høring uden politikerne i udvalg/byråd har truffet beslutning herom.
 
Sagt med andre ord: høringen gennemføres rent administrativt uden politikerne/Byrådet har haft lejlighed til at tage stilling til og afklare, hvorvidt et flertal overhovedet er sindet at gennemføre serviceforringelserne.

Sagshistorik, henvisninger
Sagen har været forelagt til orientering i udvalgene Læring og Trivsel (pkt. 23), Aktiv hele Livet (pkt. 4), Uddannelse og Job (pkt. 10), Klima og Miljø (pkt. pkt. 12), Kultur, Fritid og Fællesskab (pkt. 25) samt Økonomiudvalget (pkt. pkt. 31) i januar/februar 2017.

Beslutning i Byrådet den 08-02-2017
Rolf Rasmussen (V) deltog ikke i sagens behandling.
 
A, B og Ø fremsatte følgende ændringsforslag:
 
Byrådet beslutter, at sager der påvirker serviceniveau altid skal behandles politisk forud for enhver høring/iværksættelse, således at det er politikerne der afgør hvad der sendes i høring/iværksættes.
 
V, O og I fremsatte følgende ændringsforslag:
Ændringer af serviceniveauer skal besluttes politisk
 
For ændringsforslaget fra A, B og Ø stemte 12 (A, B og Ø). Imod stemte 16 (V, O og I). Ændringsforslaget fra A, B og Ø dermed bortfaldet.
 
For ændringsforslaget fra V, O og I stemte 16 (V, O og I). Imod stemte 12 (A, B og Ø). Ændringsforslaget fra V, O og I dermed vedtaget.
36. Beslutning om salg af ejendommen og grunde - februar 2017

Beslutning om salg af ejendommen og grunde - februar 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1.         administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde

Beskrivelse af sagen
Wegenersminde – Dragerupvej 9A+B, Holbæk, matr.nr. 50B Holbæk Markjorder
Grundstykket udgør 102.128 m2 og er omfattet af lokalplan 3.26, der indeholder bestemmelse om at området skal anvendes til wellness- og livsstilcenter, samt boligbebyggelse dels som helårsboliger og dels som ferieboliger.
Administrationen indstiller at ejendommen sælges som råjord med gældende lokalplan og har i den forbindelse fået foretaget 2 mæglervurderinger til brug for dette.
Danbolig, Holbæk og Nybolig, Holbæk har vurderet ejendommen.    
Ejendommen udbydes til salg i et vanligt udbud.   
 
Historik:
Oktober 2014, Nybolig vurdere ejendommen.
April 2007, byråd godkender nuværende lokalplan 3.26 men grundet finanskrisen bliver ejendommen ikke solgt. 
 
Foreninger på stedet:
Rollespil (depot) flyttes til Hagested Skole
Datafolk flyttes til Mårsø Plejehjem
Hjerteforeningen (depot) flyttes til Kasernen
Lystfisk flyttes til Kasernevej
MC-klubben flyttes til Hagested Skole
Administrationen har indkaldt foreningerne til orienteringsmøde, hvor genhusningsplanen vil blive fremlagt. Foreningerne har 3 måneders opsigelsesvarsel til den første i måneden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 08-02-2017
Rolf Rasmussen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.
 
Godkendt.


caseno16-60160_#4107127_v1_wegenersminde - giskort.pdf.pdf

Bilag

Wegenersminde - GisKort.pdf


37. Godkendelse af salgspriser - februar 2017 - Lukket punkt