UDVALG

14-17 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen

STARTTIDSPUNKT

12-10-2016 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

12-10-2016 22:00:00


PUNKTER

218. Godkendelse af dagsorden til mødet den 12. oktober
219. Initiativsag fra Radikale Venstre og Konservative - beslutning om den fremtidige anvendelse af Holbækhus og revision af straetgi for placering af flygtninge i midlertidige boliger
220. Beslutning om Budgetrevision 3
221. Beslutning om mageskifte af areal
222. Beslutning - principper for etablering af billige boliger og forslag til løsninger på kort og lidt længere sigt
223. Beslutning om placering af små og billige boliger samt skæve boliger
224. Beslutning vedrørende mad til ældre og beboere på bosteder
225. Beslutning om forslag til kommuneplantillæg nr. 30 – Markedspladsen og Østre Skole, samt forslag til lokalplan 1.50 - Uddannelses og Læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk by.
226. Beslutning om frigivelse af midler til faciliteter til affaldshåndtering
227. Beslutning om anlæg af del af Fjordstien
228. Beslutning - Beslutning om asfaltering af Krags Brygge
229. Beslutning vedrørende ændringer i fyrværkeriloven, beskyttelsesrumsloven samt havmiljøloven.
230. Beslutning om forhandlingsgrundlag med Banedanmark
231. Beslutning om anvendelse af tilskudsmidler til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv. til og fra Orø
232. Godkendelse af ejerstrategi for KARA/NOVEREN
233. Offentlig høring af udkast til Natura 2000-handleplaner 2016-2021
234. Beslutning om håndtering af driftsunderskud på isskøjtebanen Isrosen i 2016
235. Beslutning om finansiering af omstillingen de 10 mest udsatte familier
236. Beslutning om fremtidig organisering af uddannelsesvejledning
237. Beslutning om opstart af projektet Udviklingskraft i lokalområderne
238. Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2015
239. Beslutning om godkendelse af mødeplan for 2017
240. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - September 2016
241. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - September 2016 - Lukket punkt
242. Beslutning om udbud af forsikringer - Lukket punkt218. Godkendelse af dagsorden til mødet den 12. oktober

Godkendelse af dagsorden til mødet den 12. oktober

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. dagsordenen til mødet den 12. oktober 2016 godkendes

Beslutning i Byrådet den 12-10-2016
Godkendt.
219. Initiativsag fra Radikale Venstre og Konservative - beslutning om den fremtidige anvendelse af Holbækhus og revision af straetgi for placering af flygtninge i midlertidige boliger

Initiativsag fra Radikale Venstre og Konservative - beslutning om den fremtidige anvendelse af Holbækhus og revision af straetgi for placering af flygtninge i midlertidige boliger

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Radikale Venstre og Konservative indstiller, at:
 1. Holbækhus sælges i projektudbud efter inddragelse af borgere i lokalområdet via Projektudvalget for Lokal Udvikling (PLU) omkring samskabelse af udviklingen i bydelen.
 2. Salgsprovenuet anvendes til dækning af lån i ejendommen – eventuelt restbeløb dækkes via anlægsbudgettet.
 3. I stedet for den planlagte brug af Holbækhus til midlertidige flygtningeboliger placeres flygtninge i integrationsprogrammet i videst muligt omfang i mindre bo-enheder og spredt i kommunen med henblik på at undgå store koncentrationer og dermed skabe de bedste forudsætninger for god integration.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
I 2014 og 2015 oplevede Danmark en voldsom stigning i antallet af asylansøgere, og dermed fik også Holbæk kommune en voldsom stigning i kvoten af flygtninge, som kommunen skulle tage imod.
 
Siden da har en lang række forhold ændret sig. Asylansøgertallet er dalet kraftigt, og for Holbæk kommunes vedkommende betyder det, at de 241 flygtninge, som vi var varslet at modtage i 2016, er nedsat til 111. Samlet har vi siden 2014 modtaget 383 flygtninge pr. september 2016 samt 213 børn under 18 år.
 
Nedenstående forhold har ændret sig siden Radikale og Konservative stemte for at anvende Holbækhus, som nødløsning ved en massiv tilstrømning af flygtninge, til midlertidige flygtningeboliger i 2015:
 
Vi ønsker at skabe forudsætninger for god integration og vi ønsker et trygt og godt gademiljø i bymidten af Holbæk by.
 
Det opnår vi ved at sprede flygtninge mest muligt i kommunen, og ikke skabe koncentrationer, der f.eks. vil medføre, at antallet af grupper af unge mænd i bymidten øges.
 
Midlertidig boligindplacering af flygtninge
Primo juni 2016 er 161 flygtninge midlertidigt indkvarteret i Holbæk Kommune. 61 pct. af flygtningene er indkvarteret i private ejendomme, 27 pct. er indkvarteret i almene boliger og 12 pct.er indkvarteret i kommunale ejendomme.
 
De 161 midlertidigt indkvarterede er fordelt på indkvarteringsløsninger, der er beliggende i 7 af kommunens byer.
 
Fire af disse indkvarteringsløsninger havde primo august 2016 mindst 10 midlertidigt indkvarterede. Disse indkvarteringer er beliggende i Vipperød, Holbæk by, Stigs Bjergby samt i Jyderup.
 
Ovenstående tal fortæller os, at der er rigelig plads til placering af flygtninge i midlertidige boliger decentralt i mellemstore og mindre byer, mens der er stor koncentration allerede i Holbæk/Vipperød, Jyderup og Stigs Bjergby/Mørkøv.
 
Ejendommen Holbækhus, Smithsvej 1, 4300 Holbæk
Ejendommen Holbækhus er en arkitektonisk smuk og bevaringsværdig ejendom i bymidten, og en markant bygning i Markedspladskvarteret.
 
Ejendommen fremstår i dag som slidt indendørs, og udendørs kræver ejendommen vedligeholdelse, da den ellers hurtigt vil forfalde, og tabe yderligere i værdi.
Der er i en teknisk rapport fundet skimmelsvamp, PCB og asbest i ejendommen. 6. september 2016 blev Byrådet orienteret om, at administrationen ville bruge 1,5 mio til 1 grundrengøring og et støvværn. Dette giver anledning til bekymring over ejendommens tilstand fremover:
 
Radikale venstre og Konservative ønsker, at der igangsættes en plan for såvel bevarelse af ejendommen i god stand, samt en inddragelse af beboerne i Markedspladskvarteret med henblik på at skabe en udviklingsplan for bydelen, der beskriver områdets karaktér og særkende.

Beslutning i Byrådet den 12-10-2016
Sagen afvist.
 
For stemte 22 (A, Ø, O med undtagelse af Steen Klink Pedersen, I og V).
Imod stemte 4 (B og C).
1 (Steen Klink Pedersen (O)) undlod at stemme.
220. Beslutning om Budgetrevision 3

Beslutning om Budgetrevision 3

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag
.

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Budgetrevision 3 godkendes

Beskrivelse af sagen
Budgetrevision 3 er udarbejdet på baggrund af data ultimo august og på baggrund af forventninger til, hvordan økonomien vil udvikle sig resten af året.
 
Generelt for Holbæk Kommune
Ved Budgetrevision 2 besluttede Byrådet udgiftsreduktion for 35 mio. kr. og derudover at overførslerne på driften fra 2016 til 2017 skal udgøre det samme beløb, som blev overført fra 2015 til 2016. I alt besluttede Byrådet, at der i sidste halvår af 2016 skulle ske forbrugsreduktioner på ca. 95 mio. kr.
 
Budgetrevision 3 viser at:
 
Den samlede vurdering er, at udfordringen på serviceudgifterne er større end ved BR2. Her bliver vi hjulpet af at der på landsplan, via indberetningerne til KL, forventes et mindreforbrug på 0,3 mia. Vi er næsten i mål når det gælder overførsler. Vi er udfordret på forsørgelsesudgifter. Og samlet er vores driftsudgifter højere end ved BR2. Det samlede resultat er et forventet kassetræk på 165 mio. kr., svarende til den usikkerhedsmargin vi præsenterede ved budgetcampen.
 
Vi har udfordret organisationen ved medio 2016 at indføre udgiftsreduktioner og krav om overførsler. Vi har endvidere taget nye styringsredskaber i brug, bl.a. ansættelsesstop og ”indkøb med omtanke”. Det samlede billede er derfor lidt mere usikkert end ved tidligere budgetrevisioner.
 
Særligt for Økonomiudvalget
Med beslutning om fastfrysning af overførslerne til 2017, skal hvert udvalgsområde overføre det samme beløb til 2017 som blev overført til 2016. Området under Økonomiudvalget skal overføre 35 mio. kr. . Budgetrevisionen viser, at vi forventer at overføre 22,4 mio. kr. Dermed forventes det, at udvalgsområdet ved udgangen af året vil mangler 14,6 mio. kr., for at kunne overføre det samme beløb til 2017, som blev overført til 2016.
 
Det manglende beløb skal imidlertid ses i forhold til, at Holbæk Kommune som helhed forventer at overføre 58 mio. kr., hvilket er tæt på det samlede mål.
 
Budgetrevision 3 viser, at det korrigerede budget holder, idet forventningerne til regnskabet er 23,8 mio. kr. lavere ned det korrigerede budget.
 
 
Udvalgsbehandling
Sagen har for så vidt angår hver enkelt udvalgs område været behandlet i de stående udvalg.
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”; Godkendes dog således, at Byrådet anmodes om en tillægsbevilling på 300.000 kr. til brug for Isrosen i 2016.
 
Udvalget ”Uddannelse og Job”; Indstilles godkendt
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”; Et flertal af udvalget med undtagelse af Enhedslisten (Karen Thestrup Clausen) indstiller Budgetrevision 3 til godkendelse i Byrådet.
 
Vedrørende indstillingspunktet om forslag til de politiske handlingsplaner for Læring og Trivsel indstiller Venstre (Rasmus Brandstrup Larsen, Rolf Rasmussen og Maria Friis Keyani) de forslåede handlingsplaner til godkendelse.
 
Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti (Lars Dinesen, Jens Kristiansen og Peter Hansen) indstiller ligeledes forslaget til handlingsplaner til godkendelse med undtagelse af forslagene om opsigelse af tidsbegrænsede medarbejdere, samt forslag om den decentrale finansiering af udgifter til fællespasning i Dagtilbud og SFO. Desuden bemærkes, at der ikke er tale om at stoppe forbruget af specialtandlæger, men om at mindske forbruget i resten af 2016, der hvor det er muligt. 
 
Enhedslisten (Karen Thestrup Clausen) kan ikke indstille forslaget til politiske handlingsplaner til godkendelse, da Enhedslisten ikke ønsker at tage ansvaret for hverken indkøbs- eller ansættelsesstop. Enhedslisten ønsker i stedet, at udvalget skal stoppe omkostnings- og ressourcekrævende projekter. 
 
Udvalget for Klima og Miljø; Indstilles godkendt
 
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”; Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2016
Et flertal bestående af V, S, C og O indstiller budgetrevision 3 godkendt, dog ikke forslag om opsigelse af tidsbegrænsede medarbejdere, samt forslag om den decentrale finansiering af udgifter til fællespasning i Dagtilbud og SFO. Desuden bemærkes, at der ikke er tale om at stoppe forbruget af specialtandlæger, men om at mindske forbruget i resten af 2016, der hvor det er muligt.
 
Emrah Tuncer (B) indstiller budgetrevision 3 godkendt, dog ikke de foreslåede handlingsplaner.

Beslutning i Byrådet den 12-10-2016
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 
For stemte 23 (A, C, O, I og V).
Imod stemte 4 (B og Ø).
 
B og Ø  kan ikke godkende de foreslåede handlingsplaner.


caseno16-10621_#3935840_v1_br3 samlet oversigt.pdf
caseno16-10621_#3945455_v1_br3 notat øko.pdf
caseno16-10621_#3935852_v1_br3 notat asu.pdf.pdf
caseno16-10621_#3935850_v1_br3 handleplan asu.pdf.pdf
caseno16-10621_#3935849_v1_br3 notat ukm.pdf.pdf
caseno16-10621_#3935847_v1_br3 handleplan ukm.pdf.pdf
caseno16-10621_#3935846_v1_br3 notat ukff.pdf.pdf
caseno16-10621_#3935844_v1_br3 notat ltbu.pdf.pdf
caseno16-10621_#3935843_v1_br 3 handleplan ltbu.pdf.pdf
caseno16-10621_#3935839_v1_br3 handleplan uj.pdf
caseno16-10621_#3935838_v1_br3 notat uj.pdf
caseno16-10621_#3948166_v1_oversigt salg af ejendomme grunde og arealer br 3 april 2016 endelig ny version af den 26 sep 2016.pdf

Bilag

BR3 Samlet oversigt
BR3 Notat ØKO
BR3 Notat ASU.pdf
BR3 Handleplan ASU.pdf
BR3 Notat UKM.pdf
BR3 Handleplan UKM.pdf
BR3 Notat UKFF.pdf
BR3 Notat LTBU.pdf
BR 3 Handleplan LTBU.pdf
BR3 Handleplan UJ
BR3 Notat UJ
Oversigt salg af ejendomme grunde og arealer BR 3 april 2016 endelig ny version af den 26 sep 2016.pdf


221. Beslutning om mageskifte af areal

Beslutning om mageskifte af areal

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. matrikel 1e, Tåstrup, Holbæk Jorder mageskiftes med matrikel 4fr, Tåstrup, Holbæk Jorder, som er ejet af Region Sjælland.
 2. omkostninger til gennemførelsen af mageskiftet deles ligeligt mellem Region Sjælland og Holbæk Kommune.

Beskrivelse af sagen
Region Sjælland og Holbæk Kommune har været i dialog omkring et mageskifte af matriklerne 1e og 4fr, begge Tåstrup, Holbæk Jorder. Holbæk Kommune ejer matrikel 1e, mens Region Sjælland ejer matrikel 4fr.
 
Region Sjælland er interesseret i at afgive deres areal, idet størstedelen af arealet ikke anvendes og de funktioner, der er i dag på arealet, kan rummes andre steder.
 
Holbæk Kommunes areal har tidligere været benyttet af Bevilling og Hjælpemidler, men den funktion er flyttet til Ved Faurgården 7. Ejendommen kan enten sælges eller mageskiftes. Region Sjælland er interesseret i arealet, idet det kan anvendes til udvidelse af parkeringskapaciteten, som påvirkes af, at der udvides på sygehuset.
 
Holbæk Kommune er interesseret i at erhverve Region Sjællands areal, idet det ligger centralt placeret og kan være et aktiv i forbindelse med den fortsatte udvikling af Holbæk By.

Økonomiske konsekvenser
Da både Region Sjælland og Holbæk Kommune har ønske om at foretage mageskiftes, så foreslås omkostninger til gennemførelsen af mageskiftet fordelt mellem parterne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 12-10-2016
Godkendt.


caseno15-51439_#3939601_v1_kortbilag_rosenvænget 13, 4300 holbæk.pdf.pdf
caseno15-51439_#3939599_v1_kortbilag_hybenvang 63-65, 4300 holbæk.pdf.pdf

Bilag

Kortbilag_Rosenvænget 13, 4300 Holbæk.pdf
Kortbilag_Hybenvang 63-65, 4300 Holbæk.pdf


222. Beslutning - principper for etablering af billige boliger og forslag til løsninger på kort og lidt længere sigt

Beslutning - principper for etablering af billige boliger og forslag til løsninger på kort og lidt længere sigt

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Aktiv hele Livet - Sundhed og Omsorg”, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. de styrende principper for etableringen af billige boliger godkendes
 2. de iværksatte tiltag til hurtig etablering af billige boliger tages til efterretning
 3. de foreslåede tiltag til hurtig etablering af billige boliger godkendes
 4. planen for tilvejebringelsen af billige boliger på lidt længere sigt godkendes
 5. de tre nævnte adresser anvendes til nye, billige boliger

Beskrivelse af sagen
Billige boliger – behov og rammer
Holbæk Kommune oplever en social boligudfordring. Udfordringen betyder, at der i kommunen er behov for over 400 økonomisk overkommelige boliger – særligt til enlige. Den sociale boligudfordring har konsekvenser, som vanskeliggør kommunens kerneopgaver. Den manglende adgang til en egnet bolig hæmmer eksempelvis mulighederne for at komme i uddannelse/arbejde og blive integreret i det danske samfund.  Holbæk Kommune har samtidig store omkostninger til hhv. botilbud, støtte til særligt høje huslejer og midlertidig indkvartering af flygtninge. Det er administrationens vurdering, at omkostningerne kan sænkes med det større udbud af billige boliger.
 
Etablering af nye, billige boliger er et komplekst område, og der er mange hensyn at tage højde for. På baggrund af tidligere politiske drøftelser, fremlægger administrationen et konkret beslutningsforslag for styrende principper til etableringen af billige boliger, forslag til konkrete tiltag på kort sigt samt forslag til løsninger på lidt længere sigt.
 
Styrende principper for etableringen af det nødvendige antal billige boliger
 
1. Fleksibel etablering: Boligerne projekteres med den størst mulige fleksibilitet for at sikre anvendeligheden på længere sigt.
2. Bæredygtig etablering
2.1. Gode og sunde boliger: Boligernes udformes på en god og sund facon, som bidrager til beboernes velbefindende og selvhjulpenhed trods det lave huslejeniveau.
2.2. Placering med omtanke: Boligerne placeres på en måde, der tager størst muligt hensyn til omgivelserne. Der skal således sikres diversitet i lokalområdets beboersammensætning, og (for) store enheder skal undgås.
2.3. Balance i størrelsen: Boligerne etableres i enheder med en størrelse, der balancerer mellem hensynet til bæredygtig drift og beboersammensætningen i lokalområdet. Boligselskabet Lejerbo taler om et bæredygtigt minimum på 40 boliger ved opførelsen af billige boliger efter StartBo-konceptet.
3. Bæredygtig anvisning: Den kommunale anvisning af boligerne praktiseres i en balance, som på den ene side bidrager til at løse den sociale boligudfordring og på den anden side fastholder velfungerende og efterspurgte bebyggelser, der kan bidrage til selvhjulpne og integrerede beboere.
 
Konkrete tiltag til hurtig etablering af billige boliger
 
1. Anvendelse af eksisterende, ikke-almene kommunale boligejendomme
 
 
2. Anvendelse af eksisterende, ledige ældreboliger opført efter almenboligloven
 
Holbæk Kommune har med hjemmel i almenboligloven lov til at anvise ledige, almene ældreboliger til andre borgergrupper, såfremt der ikke er efterspørgsel på boligerne i den oprindelige målgruppe. Udvælgelsen af beboere til en sådan anvisning vil naturligvis skulle tage størst muligt hensyn til de eksisterende beboere.
 
Hovedudfordringen ved tiltaget er imidlertid, at huslejen i disse ældreboliger vil være markant for høj til de målgrupper, der skal drage nytte af flere billige boliger. De fleste boligers månedlige nettohusleje er på eller over 5000 kr. og mange andre ligger ligeledes på over 6000 kr. Huslejefastsættelsen i almene boliger er baseret på balancelejeprincippet, og lejen kan derfor ikke umiddelbart nedsættes. Almenboligloven tillader endvidere ikke Holbæk Kommune at give støtte til huslejen udover de eksisterende boligstøtteregler.
 
Anvendelsen af disse boligtyper som billige boliger må derfor forventes at få et relativt begrænset omfang.
 
3. Etablering af 6 bofællesskabsboliger i 2 eksisterende, større almene familieboliger
 
Almenboligloven giver Holbæk kommune mulighed for at leje større almene familieboliger og videreudleje værelserne i disse som såkaldte kollektive, almene familiebofællesskaber for 3 eller 4 personer. Muligheden anvendes allerede i lejligheder, der benyttes til bofællesskaber til yngre borgere med særlige sociale behov.
 
Som et supplement til etableringen af nye, billige boliger, påtænker administrationen imidlertid at indrette flere af disse bofællesskabsboliger. Boligerne vil kunne benyttes til permanent boligplacering af enlige flygtninge og til boligplacering af både yngre og ældre med behov for en billig bolig. Som en særlig fordel, har beboerne i disse boliger endvidere adgang til boligsikring.
 
Det er dog vigtigt at holde sig følgende opmærksomhedspunkter for øje:
 
 
Forslag til tilvejebringelsen af det nødvendige antal boliger på lidt længere sigt
 
Rammer for opførelsen af i alt 154 nye, billige boliger i enheder af mindst 40 boliger
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har givet Holbæk Kommune tilsagn om et tilskud på 9.414.444 kr. til etablering af 154 små og billige almene familieboliger. Etablering af disse boliger skal bidrage til at løse påtrængende boligsociale opgaver i kommunen, herunder boligplacering af flygtninge.
 
Det kommunale grundkapitallån til disse boliger vil efter tilskud fra staten, netto udgøre 3.138.148 kr. Uden tilskuddet ville Holbæk Kommune skulle have ydet et grundkapitallån på 12.552.592 kr.
 
For at få tilskuddet udbetalt skal kommunen inden udgangen af december 2017 give tilsagn til opførelse af små og billige familieboliger. Det kræver, at der forefindes egnede byggegrunde, samt at der foreligger en godkendt lokalplan for området, inden kommunen kan give tilsagn.
 
Det er derfor afgørende for de billige boligers succesfulde tilvejebringelse, at der hurtigst muligt besluttes beliggenheder for de 154 boliger, så lokalplanarbejdet kan iværksættes og tilsagnene gives inden fristens udløb.
 
Administrationen foreslår, at de 3 nedenfor nævnte beliggenheder anvendes til etableringen af nye, billige boliger:
 
 
Arealet ved Abildgården på Ny Tåstrupvej 2, 4300 Holbæk indgår ikke i administrationens overvejelser til etablering af billige boliger. Administrationen forventer, at der efter tilvejebringelsen af en ny lokalplan, i stedet skal opføres større almene familieboliger.

Økonomiske konsekvenser
Økonomiske konsekvenser uden en etablering af flere billige boliger
Administrationen har udarbejdet en vurdering af, hvor store omkostningsreduktioner Holbæk Kommune vil gå glip af, hvis der ikke tilvejebringes det fornødne antal billige boliger. Problemstillingen er uhyre kompleks, og vurderingen skal ses som administrationens bedste bud på nuværende tidspunkt.
 
De nedenstående tabeller viser således:
 
 
Socialt udsatte borgere
Antal fornødne boliger (socialt udsatte borgere, som får tilskud til særligt høje boligudgifter)
207
Mistet, potentiel omkostningsreduktion i kr. (per år)
2.500.000
 
Udslusningsparate unge på botilbud, samt unge som får tilskud til særligt høje boligudgifter
Antal fornødne boliger
150
Mistet, potentiel omkostningsreduktion i kr. (per år)
13.140.000
 
Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
Antal fornødne boliger
150
Mistet, potentiel omkostningsreduktion i kr. (per år)
4.300.000
 
Med etableringen af det ovennævnte antal billige boliger forventes det således, at Holbæk Kommunes udgifter ville kunne reduceres med i alt 19.940.000 kr. om året.
 
Det kan ikke udelukkes, at en tilvejebringelse af flere billige boliger vil føre til, at flere borgere får ret til boligstøtte. Potentialet for omkostningsreduktioner er imidlertid så stort, at det ikke ændrer grundlæggende ved ovenstående estimater.
 
Dertil kommer, at de berørte kerneområder har en forventning om, at kommunen vil kunne lykkes bedre med beskæftigelsesopgaven og uddannelsesopgaven, hvis de boliger, som borgerne har brug for, er til rådighed. Dette vil medføre færre udgifter til overførselsudgifter.
 
Administrationen vurderer desuden, at det ville medføre færre udgifter til specialiserede botilbud for unge, hvis der var bedre og billige boliger til rådighed.

Lovgrundlag – link
Almenboligloven
 
Lejeloven
 
Planloven

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Uddannelse og Job” 25. maj 2016, punkt 64: Orientering om en vurdering af det økonomiske potentiale ved at etablere billige boliger
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” 22. juni 2016, punkt 87: Drøftelse af principper for etablering af billige boliger
 
Byrådet 15. juni 2016, punkt 167: Beslutning – godkende at kommunen søger om tilskud til grundkapital til små og billige boliger
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” 24. august 2016, punkt 107: Orientering om statslig støtte til etablering af almene boliger og flygtningeindkvarteringer

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 19-09-2016
Punkterne 1-5 indstilles godkendt i økonomiudvalg og byråd.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Hovedindstillingens punkt 1, 2 og 3 indstilles godkendt.
Et flertal bestående af I og O kan ikke godkende indstillingens punkt 4 og 5, men ønsker arbejdet med L.C. Worsøes Vej og Slotshaven fortsat.
Ole Brockdorff ønsker antallet af boliger på Samsøvej reduceret.
Udvalget ønsker mulighederne for billige boliger i Tølløse, Jyderup og Svinninge undersøgt.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21-09-2016
Udvalget indstiller,
 
 1. at de styrende principper for etableringen af billige boliger godkendes med tilføjelser til princip 2.1, at udenomsmiljøet også er attraktivt, og til princip 2.2, at for store koncentrationer af samme målgruppe skal undgås.
 
 1. at de iværksatte tiltag til hurtig etablering af billige boliger tages til efterretning
 
 1. at de foreslåede tiltag til hurtig etablering af billige boliger godkendes
 
 1. at planen for tilvejebringelsen af billige boliger på lidt længere sigt godkendes
 
 1. at de tre nævnte adresser anvendes til nye, billige boliger oversendes til Byrådet til beslutning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2016
Økonomiudvalget indstiller:
 1. at de styrende principper for etableringen af billige boliger godkendes med tilføjelser til princip 2.1, at udenomsmiljøet også er attraktivt, og til princip 2.2, at for store koncentrationer af samme målgruppe skal undgås 
 2. at de iværksatte tiltag til hurtig etablering af billige boliger tages til efterretning
 3. at de foreslåede tiltag til hurtig etablering af billige boliger godkendes
 
Et flertal bestående af V, B, O og C indstiller:
 1. at planen for tilvejebringelsen af billige boliger på lidt længere sigt godkendes 
 2. at anvendelse af arealerne på LC Worsøs Vej og Slotshaven til nye, billige boliger oversendes til byrådet til beslutning. Arealet på Samsøvej indstilles sendt i projektudbud.
 
Christina K. Hansen (A) indstiller:
 1. at planen for tilvejebringelsen af billige boliger på lidt længere sigt godkendes
 2. at anvendelse af alle de tre nævnte adresser til nye, billige boliger oversendes til byrådet til beslutning.

Beslutning i Byrådet den 12-10-2016
Pkt. 1 – 3 i indstillingen fra Økonomiudvalget godkendt.
 
A stillede et ændringsforslag svarende til pkt. 6 og 7 i indstillingen fra Økonomiudvalget. Ikke godkendt. For stemte 8 (A med undtagelse af Ole Brockdorff, C og Ø). Imod stemte 18 (B, O, I, og V). 1 (Ole Brockdorff (A)) undlod at stemme.
 
Pkt. 4 og 5 i indstillingen fra Økonomiudvalget godkendt. For stemte 26 (A med undtagelse af Ole Brockdorff, B, C, I, O, V og Ø). 1 (Ole Brockdorff (A)) undlod at stemme.


caseno15-17090_#3926979_v1_kortbilag - l.c. worsøes vej, 4300 holbæk.pdf
caseno15-17090_#3926985_v1_kortbilag - slotshaven, 4300 holbæk.pdf
caseno15-17090_#3926991_v1_kortbilag - samsøvej 48, 4300 holbæk.pdf

Bilag

Kortbilag - L.C. Worsøes Vej, 4300 Holbæk
Kortbilag - Slotshaven, 4300 Holbæk
Kortbilag - Samsøvej 48, 4300 Holbæk


223. Beslutning om placering af små og billige boliger samt skæve boliger

Beslutning om placering af små og billige boliger samt skæve boliger

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. det godkendes, at Lejerbo opfører 100 billige boliger, samt 6 skæve boliger på matr. nr. 21 og 4 ev Tåstrup, Holbæk jorder, beliggende på L. C. Worsøesvej 8
 2. det godkendes, at en del af matr. nr. 21 og 4 ev Tåstrup, Holbæk jorder udmatrikuleres og stilles vederlagsfrit til rådighed for opførelse skæve boliger samt, at det øvrige areal sælges til Lejerbo til brug for opførelse af billige boliger

Beskrivelse af sagen
Der har været store udfordring med, at finde egnede placeringer af billige boliger og skæve boliger. Arealerne skal være bynære og af en vis størrelse.
 
Matr. nr. 21 og 4 ev Tåstrup, Holbæk jorder, beliggende på L. C. Worsøesvej vil være en god placering af både billige boliger og skæve boliger.
 
Der skal udarbejdes lokalplan samt kommuneplanstillæg for arealet. Der skal gives tilsagn til opførelse af de billige boliger inden udgangen af 2017, som er fristen for tilsagn, hvis kommunen skal benytte sig af muligheden for tilskud fra staten til grundkapitallånet. Boligerne kan først opføres i 2018.
 
Billige boliger
Der opføres 100 billige boliger. Godkendelsen til at opføre boligerne (tilsagn) vil senere blive fremsendt til politisk godkendelse.
 
Det er en stor boligafdeling. De lave huslejer kræver en vis volumen og en stram styring af driftsudgifterne. Det er boligernes husleje, som skal dække alle boligafdelingens udgifter herunder terminsydelser.
 
De 100 boliger fordeler sig med 70 boliger på 37 m2 og 30 boliger på 73 m2. Boligerne vil blive opført med tilskud fra staten til det kommunale grundkapitallån, hvorfor der vil være kommunal anvisning til boligerne, som er tænkt til:
 
Udfordringen er at huslejen for de små boliger maks. må være 3.000 kr. inkl. forbrug.
 
For boligerne på 37 m2 udgør huslejen 2.400 kr.+ forbrug ca. 500 kr., i alt 2.900 kr. pr. md.
For boligerne på 73 m2 udgør huslejen 4.700 kr. + forbrug ca. 600 kr., i alt 5.300 kr. pr. md.
 
En del af arealet udmatrikuleres til skæve boliger, det øvrige areal sælges til Lejerbo.
 
Skæve boliger
Byrådet godkendte på mødet den 21. oktober 2015, at Lejerbo skulle bygge skæve boliger på Marievej 28 C, Holbæk. 
 
En placering på L. C. Worsøesvej vil muliggøre en mere skærmet placering af boligerne. Målgruppen til de skæve boliger, ønsker selv, at boligerne skal skærmes så indkik fra naboerne kan undgås.
 
En del af arealet udmatrikuleres og stilles vederlagsfrit til rådighed for Lejerbo til opførelse af skæve boliger. Det udmatrikulerede areal kan endnu ikke specificeres, da projektet ikke er færdigt, og vi derfor ikke ved hvor stor en afstand, der skal være mellem boligerne for at sikre den nødvendige afskærmning.
 
Projektet vil senere blive fremsendt til politisk godkendelse med konkretisering af det udmatrikulerede areal.

Økonomiske konsekvenser
Billige boliger
Lejerbo har opgjort den forventede anskaffelsessum til 90 mio. kr. med en købspris for grunden på 5 mio. kr.
 
Kommunen skal yde et rente- og afdragsfrit grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen, eller 9 mio.kr.
 
Staten yder et tilskud til dækning af en del af kommunens grundkapitallån, såfremt der gives tilsagn til boligerne inden udgangen af 2017. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af den kommunale grundkapital for boliger under 40 m2. For de boliger som er over 40 m2 reduceres tilskuddet, så det svarer til en beregnet anskaffelsessum for en bolig på 40 m2. 
 
Statens tilskud er beregnet til ca. 5.352.000 kr.
 
Grundkapitallån
 
9.000.000 kr.
Tilskud fra staten beregnet til
5.352.000 kr.
 
Salgspris for grunden
5.000.000 kr.
 
Moms af salgsprisen
-1.000.000 kr.
-9.352.000 kr.
Nettoindtægt
 
352.000 kr.
 
Kommunens nettoindtægt ved salg af arealet udgør ca. 352.000 kr.
 
Der skal stilles kommunegaranti for den del af realkreditlånene som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.
 
Kommunegaranti for lån i alment boligbyggeri påvirker ikke kommunens låneramme.
 
Skæve boliger
Den forventede anskaffelsespris er pt. ikke opgjort, da den endelige udformning og størrelse af boligerne endnu ikke er på plads.
 
Skæve boliger etableres som almene boliger, dog med den undtagelse, at kommunen ikke skal yde grundkapitallån til opførelsen. I stedet yder Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet tilskud til at etablere skæve boliger med op til 400.000 kr. pr. bolig afhængig af boligens størrelse og indretning.
 
Da nettohuslejen maksimalt må udgøre ca. 3.000 kr. pr. måned for at opnå tilskud til skæve boliger, stiller kommunen grunden vederlagsfrit til rådighed for Lejerbo.
 
Kommunen skal stille kommunegaranti for realkreditlånene. Kommunegarantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet beslutning, den 21. oktober 2015, punkt 200: Godkende at der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af skæve boliger til skæve eksistenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 12-10-2016
Godkendt.


caseno13-39690_#3936790_v1_kortbilag matr. nr. 21 og 4 ev tåstrup, holbæk jorder.pdf

Bilag

Kortbilag: Matr. nr. 21 og 4 ev Tåstrup, Holbæk jorder


224. Beslutning vedrørende mad til ældre og beboere på bosteder

Beslutning vedrørende mad til ældre og beboere på bosteder

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget, byråd
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. det besluttes, hvordan den fremtidige madproduktion og bespisning af ældre og beboere på bosteder skal være i Holbæk Kommune.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” besluttede i marts 2016, at der skulle udarbejdes en analyse, som grundlag for den videre beslutning om maden til ældre og handicappede i Holbæk Kommune.
 
Analysen opstiller syv scenarier for bespisning på ældreområdet og bosteder. Hvert scenarie er beskrevet med fordele og ulemper samt en estimeret økonomisk konsekvens. Alle de beskrevne scenarier kan opfylde kravet om levering af mad til ældre og på bosteder med en høj ernæringsmæssig og kulinarisk kvalitet. Scenarierne adskiller sig fra hinanden på:
Analysens hovedpointer blev præsenteret af på udvalgets møde i juni. Under præsentationen og den efterfølgende dialog kom der ønsker frem til yderligere beskrivelser i den allerede eksisterende analyse. Disse beskrivelser er tilføjet i rapporten i august 2016.
 
Byrådet og Ældrerådet drøfter emnet på et temamøde den 19. september 2016. På mødet for udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” efter temamødet vil leder af de kommunale produktionskøkkener Signe Stavnsbjerg Hallager gennemgå centrale pointer fra temamødet.
 
Administrationen foreslår, at der træffes beslutning med baggrund i analysen og temamødet om den fremtidige bespisning på ældreområdet og bosteder i Holbæk Kommune.


Sagshistorik, henvisninger
Møde den 29.03.2016. Punkt 39. Beslutning om den videre proces vedrørende mad til ældre.
 
Møde den 20.06.2016. Punkt 75. Beslutning vedrørende madproduktion for ældre i Aktiv Hele Livet.
 
Møde den 22.08.2016. Punkt 83. Beslutning vedrørende tilføjelser til analysen omkring mad til ældre og bosteder i Aktiv Hele Livet.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 19-09-2016
Signe Hallager gennemgik resultaterne fra spørgeskemaerne fra dagens temamøde. Vedlagt som bilag.
 
Udvalget besluttede, at indstille Scenarie 5 videre til økonomudvalg og byråd. Herunder at de bosteder, som i dag laver mad selv, kan fortsætte med egenproduktionen og at plejecentrene kan få leveret halvfabrikata til at bearbejde videre på de enkelte centre, og mulighed for at fx at tilkøbe hjemmebagt kage og salater mv.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 12-10-2016
Godkendt.


caseno16-42662_#3916305_v1_invitation til temamøde den 19.09.2016.pdf.pdf
caseno16-42662_#3916636_v1_muligheder for fremtidig bespisning af borgere på ældreområdet og bosteder i holbæk kommune.pdf.pdf
caseno16-42662_#3933132_v1_opsamling på temamøde og meningsmåling.pdf.pdf

Bilag

Invitation til temamøde den 19.09.2016.pdf
Muligheder for fremtidig bespisning af borgere på ældreområdet og bosteder i Holbæk Kommune.pdf
Opsamling på temamøde og meningsmåling.pdf


225. Beslutning om forslag til kommuneplantillæg nr. 30 – Markedspladsen og Østre Skole, samt forslag til lokalplan 1.50 - Uddannelses og Læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk by.

Beslutning om forslag til kommuneplantillæg nr. 30 – Markedspladsen og Østre Skole, samt forslag til lokalplan 1.50 - Uddannelses og Læringscenter ved Markedspladsen, Holbæk by.

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. indsigelsesnotat fra indkaldelse af ideer og forslag tages til efterretning.
 2. forslag til kommuneplantillæg nr. 30 og forslag til lokalplan nr. 1.50 godkendes til udsendelse i offentlig høring i perioden 13. oktober 2016 til og med 8. december 2016.

Beskrivelse af sagen
Baggrund og formål
Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplan nr. 1.50 udarbejdes for at skabe det planmæssige grundlag for ny anvendelse af den tidligere Østre Skole.
 
Indhold i planerne
Med kommuneplantillægget muliggøres nye og flere anvendelser af den tidligere Østre Skole. Kommuneplantillægget ændrer rammeområdets status fra at være et område forbeholdt offentlige formål (skole, eventuelt beboelse i tilknytning hertil og  bypark) til at være et centerområde, dog uden mulighed for detailhandel, hotel og beboelse. Kommuneplantillægget fastholder rammeområdets afgrænsning og alle bestemmelser, bort set fra anvendelsesbestemmelsen, der ved tillæggets endelige vedtagelse giver flere muligheder for anvendelse af området fremover.
 
Før udarbejdelsen af forslaget, har der været indkaldt idéer og forslag til områdets fremtidige anvendelse i overensstemmelse med planlovens §23c om indkaldelse af ideer og forslag. I perioden indkom tre henvendelser vedr. emnerne bygningernes bevaringsværdi, trafikale forhold (herunder parkering) og indhold/funktioner. Ideer og forslag er refereret og kommenteret af administrationen i et indsigelsesnotat, der er vedhæftet som bilag.
 
Forslag til lokalplan 1.50 omfatter udelukkende matriklen for den tidligere Østre Skole, og således ikke hele det område, der er omfattet af kommuneplantillæg nr. 30. Med lokalplanen gives der mulighed for, at der kan etableres typiske centerfunktioner, så som undervisningsformål, kursus- og konferencefaciliteter, liberalt erhverv, medborgerhus, kulturelle aktiviteter, caféer, restauranter, serviceerhverv og offentlige funktioner, dog ikke detailhandel, hotel og beboelse, indenfor lokalplanområdet.
 
Lokalplanen indeholder retningslinjer  for mulige facade- og tagændringer i den eksisterende bebyggelse, samt principper for opførelse af eventuelt nyt mindre byggeri, for at sikre at bygningernes bevaringsværdier og rolle i det udpegede kulturmiljø fastholdes, og eventuelt nyt byggeri opføres i harmoni hermed.
 
Endelig fastlægger lokalplanen også bestemmelser vedr. friarealernes udformning og benyttelse, således at det sikres, at der kan etableres et attraktivt gårdmiljø med opholds- og parkeringsfaciliteter.
 
Vejadgang til området sker fortsat ad Tidemandsvej. Der stilles krav om, at der skal etableres ca. 100 parkeringspladser i gården, og krav om hvor ind- og udkørsel skal ske, af hensyn til trafiksikkerhed.
 
Kerneopgaven vækst og bæredygtighed
Etablering af et centralt beliggende uddannelses- og læringscenter, suppleret med relaterede offentlige funktioner, kursus- og konferencefaciliteter, medborgerhus, liberalt erhverv og fællesfaciliteter giver mulighed for at der kan skabes en god ramme for nye partnerskaber og samarbejder mellem videns- og uddannelsesinstitutioner, studerende, virksomheder, offentlige institutioner og lokalområdet, hvilket vil understøtte Holbæk Kommunes vækst- og bæredygtighedsdagsorden.
 
Miljøvurdering
Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 og forslag til lokalplan nr. 1.50 vurderes på baggrund af udarbejdet miljøscreening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor til ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:
Administrationen har derfor afgjort at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planerne.

Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommune er ejer af den tidligere Østre skole, og er således bygherre og udgiftsafholder. Planerne giver i sig selv ikke anledning til udgifter for Holbæk Kommune.

Øvrige konsekvenser
Af planforslaget fremgår det, at der stilles krav om etablering af ca. 100 nye parkeringspladser indenfor lokalplanområdet. De 100 parkeringspladser er baseret på kommuneplanens regler for parkering i centerområder, med udgangspunkt i kravet til kontor- og serviceerhverv, og fastsat efter et skøn ud fra det vidensniveau om indhold, der er på planlægningstidspunktet, samt de konkrete fysiske forhold.
Det vurderes, at den ny anvendelse af området og etablering af de nye parkeringspladser vil generere ny trafik i området. Dog vurderes det, at denne mængde trafik ikke får nævneværdig betydning for lokalområdet, da der tidligere har været en del trafik langs Tidemandsvej, da området var skole. Det formodes i øvrigt, at mange af de nye brugere vil benytte offentlig transport i form af de gode tog- og busforbindelser i nærområdet.
Lokalplanen giver mulig for at etablere ca. 150 nye arbejdspladser på den tidligere Østre Skole.

Høring
Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 13. oktober 2016 til den 8. december 2016.

Lovgrundlag – link
Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 12-10-2016
Godkendt.


caseno16-43663_#3922328_v1_forslag til kommuneplantillæg nr. 30_markedspladsen og østre skole.pdf.pdf
caseno16-43663_#3922339_v1_forslag til lokalplan 1.50_uddannelses- og læringscenter ved markedspladsen.pdf.pdf
caseno16-43663_#3922327_v1_miljøscreening_østre skole_markedspladsen_kmpt 30 og lokpl. 1.5.pdf.pdf
caseno16-43663_#3922342_v1_indsigelsesnotat vedr. indkaldelse af ideer og forslag for et område ved....pdf.pdf

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 30_Markedspladsen og Østre Skole.pdf
Forslag til lokalplan 1.50_Uddannelses- og Læringscenter ved Markedspladsen.pdf
Miljøscreening_Østre Skole_Markedspladsen_kmpt 30 og lokpl. 1.5.pdf
Indsigelsesnotat vedr. indkaldelse af ideer og forslag for et område ved....pdf


226. Beslutning om frigivelse af midler til faciliteter til affaldshåndtering

Beslutning om frigivelse af midler til faciliteter til affaldshåndtering

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der frigives anlægsbevilling på 1 mio. kr. til etablering af faciliteter til affaldshåndtering ved kommunale ejendomme. Beløbet er afsat i kommunens anlægsbudget 2016, Affaldsplaner under Udvalget for Klima og Miljø.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med regerings ressourceplan skal kommunerne medvirke til at sikre at genanvendelsesprocenten af husholdningsaffald når 50 % i 2020.
 
I den forbindelse har Holbæk Forsyning i efteråret 2015 stillet krav til husstandene i Holbæk Kommune om at frasortere plast og metal fra restaffaldet, så det kan genanvendes. Frasortering af plast og metal medfører ikke ekstra udgifter for borgerne.
Disse krav gælder ligeledes for Holbæk Kommunes egne ejendomme og institutioner.
 
Der blev i forbindelse med budget 2016 afsat en ramme på 1. mio. kr. til at udbedre dette forhold på de kommunale bygninger.
 
Administrationen har gennemgået alle kommunens bygninger, og har identificeret hvilke bygninger der skal have etableret en ny eller forbedret deres affaldsplads til containere.
I forbindelse med arbejdet vil de nye og gamle pladser blive brandsikret så disse lever op til forsikrings krav om afstand til bygninger og brandsikring. Arbejdet forventes igangsat henover vinteren 2016/2017.
 
Bygningslisten fremgår af bilag 1.

Økonomiske konsekvenser
Der er i budgettet for 2016 afsat 1 mio. kr. til de tiltag, der er påkrævet ved de kommunale ejendomme som en afledt konsekvens af de vedtagne affaldsplaner.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådsbeslutning den 9.9.2015

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 12-10-2016
Godkendt.


caseno16-43947_#3924780_v1_bilag 1.docx

Bilag

Bilag 1


227. Beslutning om anlæg af del af Fjordstien

Beslutning om anlæg af del af Fjordstien

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der afsættes 3.600.000 kr. (heraf er 1.660.000 midler fra Grøn Ordning) til anlæg af Fjordstien langs Tuse Næs Vej mellem Mårsø og Uglerupvej og strækningen mellem Audebo og Lammefjordsdæmningen med tilhørende krydsningspunkter
 2. anlæggene delvist finansieres af midler fra Grøn Ordning og trafiksikkerhedsforanstaltninger fra budget 2016
 3. der udarbejdes deklaration på ejendommene langs Tuse Næs Vej og evt. aftale om arealerhvervelse
 4. Hørby Skovsti mellem Mårsø og Gurede udtages af kommuneplanen

Beskrivelse af sagen
Fjordstien rundt om Isefjorden mangler som det eneste sted at blive anlagt på strækningen mellem Mårsø og Lammefjordsdæmningen. Udvalget for Klima og Miljø vedtog derfor den 20. februar 2015, at der skulle udarbejdes et projektforslag for etablering af Fjordstien på denne strækning.
 
For at sikre en forbedret trafiksikkerhed på Tuse Næs er det bedste stiforløb for Fjordstien, at stien etableres som en trafiksti langs Tuse Næs Vej. Der vil således være stiforbindelse til Uglerupvej som fører til Udby Skole. Dette tilgodeser den politiske prioritering om, at trafiksikre skoleveje prioriteres før andre trafikfarlige kryds og strækninger i Kommunen.
 
Der er indgået forhåndsaftale med Christian Castenskiold om, at han vederlagsfrit vil lægge jord til stien langs Tuse Næs Vej, således at jorden forbliver hans, men at der tinglyses en rådighedsservitut hvorved offentligheden vederlagsfrit kan anvende arealet til sti for gående og cyklende færdsel.
 
Den tilbudte stiforbindelse erstatter herved det alternative stiforløb angivet i kommuneplanen fra Mårsø (Hørby Skovsti) langs skoven og frem til Lindebjergvej, som ejes af samme lodsejer. Det alternative stiforløb udtages derfor af kommuneplanen ved næste kommuneplanrevision i 2017 og efter rådighedsservitutten er tinglyst.
Det bemærkes, at såfremt Hørby Skovsti på et senere tidspunkt etableres, så er Christian Castenskiold berettiget til med 12 måneders varsel at opsige kommunens brug af arealet langs Tuse Næs Vej.
 
Langs Tuse Næs Vej projekteres stien at skulle udlægges med asfalt. Ved Faurbjergvej og ved Uglerupvej skal der af trafiksikkerhedsmæssige grunde anlægges to helleanlæg. Ud over at skabe en mere sikker krydsningsmulighed for cyklister, vil helleanlæggene også have en hastighedsdæmpende effekt for biltrafikken på Tuse Næs Vej.
 
Frem til Audebo forløber stien ad kommuneveje Faurbjergvej og Lindebjergvej. Mellem Audebo og Lammefjordsdæmningen anlægges en grussti over erhvervsskolens areal.
 
Etableringen af stiforløbet igangsættes 4. kvartal 2016.

Økonomiske konsekvenser
Fjordstien langs Tuse Næs Vej fra Mårsø til Uglerupvej er 1,65 km lang, arealet stilles vederlagsfrit til rådighed af Hørbygård efter særlig aftale, så der bliver kun tale om arealerhvervelse af en strimmel ved nr. 6. Det forudsættes af den afrømmede muldjord kan reguleres på marken langs stien. Cykelsti som 2,5 meter bred trafiksti i asfalt, pris 2.400.000 mio. kr.
 
Fjordstien ved Audebo, her mangler ca. 500 meter, den kan udføres som rekreativ grussti for 425.000 kr.
 
Krydsningsheller ved Uglerupvej og Faurbjergvej pris 600.000 kr.
 
Trafiksikkerhedsmæssigt vil stien langs Tuse Næs Vej også have værdi for cyklister fra Udby til Holbæk. Tilsvarende vil de to helleanlæg ved Faurbjergvej og Uglerupvej være nødvendige af trafiksikkerhedsmæssige hensyn.
 
Fjordstien er en rekreativ sti og kan delvist finansieres af midler fra Grøn Ordning (vindmøllepenge), som vil udgøre 1.664.306,61 kr. Det vil dog ikke være muligt at dække alle anlægsomkostninger med disse midler.
 
Der indstilles derfor, at projektet også finansieres med ca. 1.940.000 kr., med midler fra budget 2016 sat til trafiksikkerhedsforanstaltninger.
 
Budget for Trafiksikkerhedsmæssige forbedringer
Der er sat 5.000.000 kroner af i budget 2016 til trafiksikkerhedsforanstaltninger. Der er d.d. 3.735.000 kr. tilbage, hvor af 500.000 kr. er øremærket til forundersøgelse af cykelstier.
Hvis indstillingen tiltrædes, afsættes der 1.940.000 kr. fra puljen Trafiksikkerhedsforanstaltninger 2016 til Fjordstien.
 
Det resterende beløb i 2016 vil herefter udgøre 1.295.000 kr.
 
Der henvises til åbent punkt nr. 11. – beslutning – Forslag til trafiksikkerhedsplane 2016-2020 – sag nr. 16/14421, godkendt af Byrådet den 15. juni 2016, for en oversigt over det foreløbige forbrug af trafiksikkerhedsmidlerne sat i budget til 2016.
 
Der er fremsat forslag til budgettet (i investeringsoversigten) for 2017-2020 om, at der afsættes 2.000.000 kr. til trafiksikkerhedsmæssige forbedringer i budgetoverslagene for 2017, 2018, 2019 og 2020
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 12-10-2016
Godkendt.


caseno15-6954_#3827194_v1_tuse næs_anlæg af trafik og rekreativ sti_15_6954.pdf.pdf

Bilag

Tuse Næs_Anlæg af trafik og rekreativ sti_15_6954.pdf


228. Beslutning - Beslutning om asfaltering af Krags Brygge

Beslutning - Beslutning om asfaltering af Krags Brygge

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgård Andersen indstiller, at:
 1. der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til asfaltering af Krags Brygge. Beløbet finansieres af kontoen for køb og salg

Alternativ indstilling
Arbejdet kan vente med at blive udført til næste år, men der skal i så fald udføres en del asfaltreparationer, her i efteråret.
Ved udførelse til næste år kan det allertidligst blive til april. Det vil stadig give gener for gående, kørestole og cyklister at skinnerne stadig er synlige og der vil kommer klager over dette.

Beskrivelse af sagen
Der har før været frigivet midler til en lettere istandsættelse af Krags Brygge fra Pakhusstræde til Filmtorvet.
Denne lettere istandsættelse har vist sig ikke at være nok. Administrationen har fået en del henvendelser om, at der er gener af de gamle jernbanespor og huller i asfalten.
 
Administrationen havde på et tidspunkt fået et tilbud om at få taget  skinnerne op gratis, men der vil stadig være er en del omkostninger ved at komme af med de gamle sveller.
Tilbage vil der være 2 store dybe områder uden asfalt, der skal bygges op med stabilgrus og asfaltering.
 
Den billigste løsning vil være at lade skinnerne ligge, indtil der sker en udmøntning af lokalplanen for området.
 
For at imødekomme borgernes henvendelser og den fremtidige drift, frem til udmøntningen af lokalplanen, kan man udlægge et lag asfalt som dækker skinner og de værste huller.
Der vil stadig være enkelte ujævnheder, men det vil være en acceptabel løsning, da det vil være til at færdes for gående, kørestolsbrugere og cyklister. Arbejdet forventes igangsat i foråret 2017 når vejrliget muliggør asfaltarbejde.

Økonomiske konsekvenser
Udførelse af asfaltarbejdet vil koste 300.000 kr. der finansieres af kontoen for køb og salg.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets dagsorden den 15.06.2016: pkt. 151

Supplerende sagsfremstilling
Ved sagsfremstillingen til Udvalget for Klima og Miljø var der fejlagtigt indsat en tekst under den alternative indstilling, og der skal derfor ses bort fra denne.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 12-10-2016
Godkendt.
229. Beslutning vedrørende ændringer i fyrværkeriloven, beskyttelsesrumsloven samt havmiljøloven.

Beslutning vedrørende ændringer i fyrværkeriloven, beskyttelsesrumsloven samt havmiljøloven.

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Byrådet henlægger sine beføjelser og pligter til Den Fælleskommunale Beredskabskommission vedr. flg. lovgivninger:
· lov om beskyttelsesrum (lbk. 732 af 20. august 2003)
· lov om fyrværkeri og pyrotekniske artikler (lbk. 363 af 9. april 2013)
· lov om beskyttelse af havmiljøet, kapitel 11 (lbk. nr. 1616 af 10. december 2015)

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med de årlige aftaler mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi, blev det i 2014 aftalt, at de kommunale beredskaber skulle samordnes til maximalt 20 kommunale beredskaber, hvilket medførte at de kommunale beredskaber blev etableret som § 60-selskaber.
Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kommuner besluttede således at samordne de kommunale beredskaber i "Vestsjællands Brandvæsen" - og overførte i den forbindelse alle opgaver, som hidtil havde været varetaget af det kommunale beredskab.
 
Et byråd kan imidlertid ikke delegere sine beføjelser og pligter til en anden myndighed eller organisation med mindre der en bemyndigelse til det i lovgivningen.
For så vidt angår fyrværkeriloven, beskyttelsesrumsloven samt havmiljølovens kap. 11 om beredskab i forbindelse med bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening af havet og de kystnære dele af søterritoriet, som hidtil har været varetaget af de kommunale beredskaber, har der således hidtil ikke været den fornødne bemyndigelse i lovgivningerne for kommunalbestyrelser/byråd til at delegere bemyndigelser og pligter til Den fælleskommunale Beredskabskommission.
 
Da dette var generel problemstilling i hele landet, traf Folketinget på sit møde den 26. maj 2016 beslutning om ændringer i hhv. beskyttelsesrumsloven, fyrværkeriloven samt havmiljøloven, således at kommunalbestyrelserne/byrådene kan henlægge beføjelser og pligter til Den Fælleskommunale Beredskabskommission på de nævnte lovområder. Hvilket dog fordrer, at kommunalbestyrelse/byråd træffer beslutning om det.
 
Den Fælleskommunale Beredskabskommission har på sit møde den 10. juni 2016 besluttet at indstille til kommunalbestyrelser og byråd i ejerkommunerne, at henlægge sine beføjelser og pligter til Den fælleskommunale Beredskabskommission vedr. de i indstillingen nævnte lovgivninger.

Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i og med at det er opgaver, der hidtil har været varetaget af de kommunale beredskaber, der hermed overdrages til Vestsjællands Brandvæsen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 12-10-2016
Godkendt.
230. Beslutning om forhandlingsgrundlag med Banedanmark

Beslutning om forhandlingsgrundlag med Banedanmark

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. administrationen i forbindelse med elektrificeringen af Nordvestbanen får mandat til at forhandle med Banedanmark om nedenstående forhold, med det formål at få ønskerne indarbejdet i den kommende anlægslov.
a) Vejbroen over jernbanen ved Springstrupvej i Holbæk ændres i forbindelse med elektrificeringen i 2019. Vækst og Bæredygtighed skal forhandle den bedst mulige løsning med Banedanmark om en evt. udvidelse af broen.
b) Vejbroen over jernbanen ved Friheden mellem Mørkøv og Jyderup. Vækst og Bæredygtighed forhandler en eventuel nedlæggelse eller reduktion af broen under forudsætning af at besparelsen benyttes til udvidelse eller forbedring af andre vejbroer.
c) Vejbroen over jernbanen ved Gl. Ringstedvej i Holbæk kan reduceres til en kørebane bredde på 5 til 5,5 meter samt cykelsti og fortov i begge vejsider.
d) Gangbroen over jernbanen ved Dommerstien i Holbæk skal hæves i forbindelse med elektrificeringen. Vækst og Bæredygtighed vil forhandle med Banedanmark om at få istandsat broen i forbindelse med arbejdet

Beskrivelse af sagen
Banedanmark arbejder på at etablere el-køreledninger (elektrificering) og opgradere hastigheden på togstrækningen Nordvestbanen mellem Roskilde og Kalundborg. I forbindelse med dette arbejde har de startet forarbejdet på en VVM redegørelse, som senere skal danne grundlag for en anlægslov.
Når der etableres nye el-køreledninger vil det blive nødvendigt for Banedanmark, at etablere nye vejbroer over banelegemet, de steder hvor broerne i dag ikke er høje nok til at de nye ledninger kan etableres, alternativt skal sporene sænkes. I Holbæk Kommune er der tale om 4 vej- eller gangbroer hvor frihøjden ikke er tilstrækkelig.
 
Banedanmark ændrer de pågældende broer til nugældende standarder om brobredder mv. (Se vedlagte notat). Såfremt kommunen har ønsker til yderligere forbedringer kan de tilkøbes i forbindelse med det forestående arbejde. Det kræver, at ønskerne fremsendes nu, og administrationen har derfor behov for et mandat til de videre drøftelser med Banedanmark.
Nedenfor er en gennemgang af mulighederne for de 4 vej- eller gangbroer.
 
 
Vejbro ved Springstrupvej i Holbæk
Broen ved Springstrupvej er smal og utidssvarende. Den ca. 5 meter bredde kørebane har ikke arealer til cykler og gående, og oversigtsforholdene er ikke gode. I forbindelse med etablering af dagligvarebutik på Kalundborgvej samt boligudstykningerne på Rishøjgård er trafikken stigende på broen, og problemerne øges hele tiden. Der har tidligere været vurderinger omkring muligheder for at lave en supplerende sti bro ved siden af broen.
Ved en kommunal medfinansiering af en ny bro vil der samtidig med banearbejderne kunne etableres en bedre løsning på vejanlægget.
Broen ejes af Banedanmark.
 
Vejbro ved Friheden mellem Mørkøv og Jyderup
Broen ved Friheden kan man overveje at nedlægge. Der skal dog først laves en grundig undersøgelse af brugen, og en undersøgelse af hvilke alternativer som kan sættes i stedet. Der er behov for en politisk stillingtagen til om en nedlæggelse overhovedet er en mulighed.
Broen ejes af Banedanmark.
 
Vejbro ved Gl. Ringstedvej i Holbæk
Den eksisterende bro ved Gl. Ringstedvej består af 2 kørespor + 2 parkeringsspor samt fortov og cykelsti i begge vejsider. Holbæk Kommune er forpligtet til at betale 60 % af broens vedligeholdelse, og den har for nyligt gennemgået en større reparation.
Det kan være et alternativ til en sporsænkning at udføre en ny bro i reduceret udgave, dette vil give Holbæk Kommune den fordel at den nye bro bliver billigere i drift de næste mange år. En eventuel besparelse vil kunne overføres til et forbedret broanlæg ved eksempelvis Springstrupvej.
Broen ejes af Banedanmark, 60 % af vedligeholdelsesudgifterne skal afholdes af Holbæk Kommune.
 
Gangbro ved Dommerstien i Holbæk
Gangbroen ved Dommerstien har længe trængt til vedligeholdelse og indgår i kommunens prioritering af broer som skal istandsættes. Banedanmark skal hæve broen i 2019, hvorfor Holbæk Kommune bør udarbejde projekt i 2018 og renovere i 2019.
Broen ejes og vedligeholdes af Holbæk Kommune.
 
Der er vedlagt to kortbilag, der viser broernes placeringer.
Den videre proces
Når forhandlingerne er afsluttet vil den endelige forhandlingsløsning blive fremlagt til politisk behandling.

Økonomiske konsekvenser
Broen ved Springstrupvej trænger til forbedringer lidt afhængig af hvilke løsninger der kan arbejdes med vil disse koste Holbæk Kommune 10 til 15 mio. kr.
 
Såfremt broen ved Friheden kan nedlægges, vil Banedanmark kunne spare omkring 10 til 15 mio. kr. Holbæk kommune vil kunne forhandle med Banedanmark om at få dette beløb overført til den yderligere forbedring kommunen ønsker at lave ved Springstrupvej.
 
Broen ved Gl. Ringstedvej er af ældre dato og kræver jævnlig vedligeholdelse, Holbæk Kommune skal betale 60 % af vedligeholdelsesudgifterne. Broen er renoveret for et større beløb forrige år og kræver formentlig ikke større renoveringsudgifter de næste 10 år.
Etablerer man i stedet en ny bro, bør vi forhandle fordelingen af driftsudgifterne fremadrettet, under alle omstændigheder vil en ny bro ikke være dyr at vedligeholde de næste mange år frem.
 
Gangbroen ved Dommerstien er kommunens, det er tale om en stålbro og den har et stort behov for i istandsættelse.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2016
Indstilles godkendt.
 
Når forhandlinger med Banedanmark er afsluttet præsenteres Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet for forhandlingsresultatet med henblik på endelige beslutninger.

Beslutning i Byrådet den 12-10-2016
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


caseno16-32212_#3927832_v1_bro friheden.pdf.pdf
caseno16-32212_#3919536_v1_status elektrificering af nordvestbanen.docx
caseno16-32212_#3927831_v1_broer holbæk.pdf.pdf

Bilag

bro Friheden.pdf
Status elektrificering af Nordvestbanen
broer Holbæk.pdf


231. Beslutning om anvendelse af tilskudsmidler til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv. til og fra Orø

Beslutning om anvendelse af tilskudsmidler til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv. til og fra Orø

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Orøfærgens takster for personbilstransport til og fra Orø for ”Skuldersæsonener” med start pr. 08. august 2016 nedsættes, som beskrevet i oversigten i afsnittet om økonomiske konsekvenser.

Alternativ indstilling
 1. Orøfærgens takster for personbils- og cykeltransport til og fra Orø for ”Skuldersæsonener” med start pr. 08. august 2016 nedsættes, som beskrevet i oversigten i afsnittet om økonomiske konsekvenser.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Byrådet behandlede d. 6. September 2016 sagen om anvendelse af tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv. til og fra Orø. Byrådet besluttede at sende sagen retur til KMU med henblik på at overveje en reduktion af taksterne for cykler.
 
Folketinget har med virkning fra 1. august 2016 besluttet at yde et årlig til tilskud, der skal anvendes til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. for visse øer. Tilskuddet kan kun anvendes i perioden fra den 16. marts til 30. november med undtagelse af perioden fra den sidste lørdag i juni måned og 6 uger frem, inkl. lørdag og søndag i umiddelbar forlængelse heraf. Disse to perioder på hver side af sommerferieperioden benævnes af ministeriet som ”skuldersæsoner”.
 
Det samlede tilskud til reduktion af takster udgør i 67.000 kr. i 2016 og 130.000 kr. i 2017. Sagen omhandler udelukkende anvendelse af tilskuddet i skuldersæsonerne, og skal være udgiftsneutral for Holbæk Kommune. Sagen omhandler således ikke de generelle takster, der gælder resten af året herunder i sommerferien. 
 
Det fremgår af bekendtgørelsen, at der forud for udformning af takster skal være gennemført en dialog med lokale repræsentanter for øen. Dette er i praksis sket via dialog med Færgekontaktudvalget (et udvalg sammensat af Orø Lokalforum). Taksterne er efter dialog med færgekontaktudvalget - med forventning om politisk godkendelse - allerede nedsat pr. 8. august 2016. Det skyldes, at tilskuddet kun kan anvendes til nedsættelser af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra Orø, og at ikke forbrugt tilskud i yderste konsekvens skal tilbagebetales til Social- og Indenrigsministeriet, da der på et senere tidspunkt skal redegøres for, at tilskuddet er anvendt efter formålet.
 
Hovedindstilling
Administrationen indstiller at tilskuddets anvendelse fastholdes. Det skyldes dels, at taksterne er fastsat efter dialog med Orøboerne og dermed imødekommer Øboernes ønsker, dels at en ændring af taksterne midt i den nuværende skuldersæson vil medføre forvirring om taksterne og administrativt merarbejde. Endvidere vil taksterne i 2016 kun være gældende i ca. 6 uger før, at de generelle takster atter vi gælde.
 
Administrationen anbefaler i stedet, at ønsket om reduktion af taksterne til cykler medtages som mulighed og forelægges til politisk beslutning i forbindelse med, at der inden udgangen af 2016 skal træffes beslutning om de generelle takster gældende for 2017 samt eventuel justering af anvendelsen af tilskuddet på baggrund af erfaringer fra 2016. Herved bliver det også muligt at træffe beslutning om, eventuelt at gøre cykler gratis hele året og ikke kun i skuldersæsonerne.
 
Det bemærkes at fastboende på Orø allerede nu kan medtage cykler gratis.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Administrationen indstiller alternativt at anvendelsen af tilskuddet ændres således, at cykler gøres gratis i skuldersæsonerne. Det betyder samtidig, at der vil skulle ske en mindre prisstigning for biltransport i skuldersæsonerne i forhold til de nuværende takster. Det er ikke en mulighed at gøre cykler gratis uden samtidig at justere øvrige takstreduktioner, da Orø-færgen derved vil blive påført et indtægtstab større end tilskuddet.
 
Endvidere forudsætter en ændring i anvendelse af takster midt i skuldersæsonen, at Indenrigsministeriet kan godkende dette.

Økonomiske konsekvenser
Konsekvenser for taksterne ved henholdsvis hovedindstilling og alternativ indstilling
 
 
Tilskuddet kan kun anvendes til nedsættelser af færgetakster til biler, passagerer m.v. til og fra Orø. Hvis ikke beløbet anvendes skal det i yderste konsekvens tilbagebetales til Social- og Indenrigsministeriet.

Øvrige konsekvenser
Social- og Indenrigsministeriet har fastsat et samlet tilskud på i alt 2.112.000 kr. for 2016 til nedsættelser af færgetakster til biler, passagerer m.v. til og fra Orø.
Ministeriet har fordelt tilskuddet mellem Orøfærgen og Østre færge med 67.000 kr. til Orøfærgen og 2.045.000 kr. til Østre Færge. Fordelingen af tilskuddet er foretaget på baggrund af de to færgers indmeldte trafiktal fra år 2013.
 
Administrationen har været i dialog med ministeriet om fordelingsnøglen. Orø færgen overgik først i 2014 til elektronisk billettering, og der kan således være
usikkerhed om det indmeldte trafiktal i 2013. Ministeriet vil evaluere ordningen efter 4 år, men overvejer bl.a. på baggrund af dialogen med Holbæk Kommune at fremskynder evalueringen.
 
Det samlede tilskud udbetales til Holbæk Kommune, som sørger for udbetaling af tilskuddet til både Orøfærgen og Østre Færge. Tilskuddet til Østre Færge udbetales af Holbæk Kommune på baggrund af skriftlig aftale mellem Holbæk Kommune og Østre Færge.

Høring
Administrationen har været i dialog med lokale repræsentanter for Orø, i form af Færgekontaktudvalget.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2016
Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 12-10-2016
Hovedindstillingen godkendt.


caseno16-38696_#3889351_v1_bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv..pdf.pdf

Bilag

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv..pdf


232. Godkendelse af ejerstrategi for KARA/NOVEREN

Godkendelse af ejerstrategi for KARA/NOVEREN

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at:
 
1. ejerstrategi for KARA/NOVEREN godkendes.

Beskrivelse af sagen
På fællesmøde den 17. marts 2015 med borgmestrene i KARA/NOVEREN I/S ejerkreds og bestyrelsen blev det besluttet, at der skal udarbejdes en fælles ejerstrategi for KARA/NOVEREN. (K/N)
 
KARA/NOVEREN er et interessentejet affaldsselskab, der behandler affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner. Udover Holbæk Kommune er følgende kommuner medejere: Greve, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Stevns. Udkast til ejerstrategi udlægges derfor til godkendelse i Byrådet i Holbæk Kommune samt i de øvrige 8 kommuners byråd.
 
Forslag til ejerstrategi
Forslaget til ejerstrategi er udarbejdet af kommunaldirektørerne fra Kalundborg, Roskilde og Stevns kommuner med inddragelse af ejerudvalget.

Forslaget blev drøftet på borgmestermøde den 27. juni 2016, og borgmestrene og bestyrelsen for K/N anbefaler forslaget.

Ejerstrategien sætter fokus på at sikre et aktivt ejerskab og god selskabsledelse, hvilket forudsætter et godt, konstruktivt og positivt samarbejde mellem selskabets ledelse og ejerne, og at kommunerne og selskabet sikrer dette.

Ejerkommunerne har en fælles vision om at K/N drives effektivt, med særlig fokus på at skabe miljømæssige og økonomisk bæredygtige løsninger. K/N skal være innovativ og gå foran i udviklingen af affaldssektoren, gerne i samarbejde med virksomheder, forskningsinstitutioner og øvrige aktører i branchen.

Ejerudvalg
Kommunerne deltager i et ejerudvalg, der består af de 9 ejerkommuner, som er repræsenteret ved kommunaldirektør, teknisk direktør eller anden chef på strategisk ledelsesniveau udpeget af den enkelte kommune. Selskabet repræsenteres ved direktionen. Ejerudvalget har til formål at bidrage til at sikre den fornødne administrative koordinering og informationsudveksling på administrativt niveau, herunder undgå "overraskelser", mellem selskabets direktion og interessentkommunerne og at bidrage til den fornødne forberedelse af kommunernes beslutninger om selskabets forhold.

Den videre proces
Forinden igangsætning af større strategiske tiltag for selskabet med væsentlig betydning for selskabet og ejerkommunerne eller undersøgelser heraf, skal der indkaldes til et borgmestermøde, hvor alle interessentkommuner deltager. Ved mødet fremlægges kommissorium for selskabets videre arbejde med større strategiske ændringer, som skal godkendes af borgmestrene, inden det videre arbejde igangsættes.

Kommunerne og K/N skal i den daglige drift være gode samarbejdspartnere på alle niveauer. Dialogen foregår i Affaldsforum samt ad hoc grupper. Selskabet skal desuden samarbejde med interessentkommunerne i forbindelse med udarbejdelse af kommunale planer, strategier mv., herunder bidrage med alle relevante oplysninger, som kommunerne har behov for i den forbindelse.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Øvrige konsekvenser
Ingen.

Høring
Ingen.

Lovgrundlag – link
Ingen.

Sagshistorik, henvisninger
Ingen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 12-10-2016
Godkendt.


caseno16-43203_#3921519_v1_udkast til ejerstrategi for karanoveren_pdf.pdf

Bilag

Udkast til ejerstrategi for KaraNoveren_pdf


233. Offentlig høring af udkast til Natura 2000-handleplaner 2016-2021

Offentlig høring af udkast til Natura 2000-handleplaner 2016-2021

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller at:
 1. at forslagene til Natura 2000-handleplaner vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Planlægning og forvaltning af Natura 2000-områder sker i 6-årige planperioder.
For hver periode fastlægges i Danmark en statslig målsætning i Natura 2000-planen. Denne målsætning skal ifølge miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 med senere ændringer) omsættes i en kommunal Natura 2000-handleplan. Handleplanen fastlægger indsatsen i det enkelte område og skal vedtages senest 1 år efter de statslige målsætninger er offentliggjort. Senest 6 måneder efter denne dato, dvs. 20. oktober 2016, skal udkast til handleplanerne i 8 ugers offentlig høring.
 
Sagsfremstilling
I Holbæk Kommune findes Natura 2000-områderne nr. 155 Udby Vig og nr. 156, Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å.
 
Holbæk Kommune har udarbejdet handleplanerne for Åmosen og Udby Vig. To Natura 2000 områder i Lejre Kommune (146 Hejede Overdrev og 239 Ryegaard) har minimale områder (<1 ha) beliggende i Holbæk Kommune. Efter aftale er udarbejdelsen af disse overladt til Lejre Kommune. Handleplanerne kan ses i deres helhed i vedhæftede bilag.
 
Handleplanerne er skrevet efter en skabelon udsendt af KL og indeholder bl.a.:
En redegørelse for gennemførte indsatser i forrige periode
Et skøn over aktuelt behov for indsats i det enkelte område (herunder indsatser, der ikke er opnået i første planperiode)
En tabel med mål for indsatser i den kommende planperiode
En områdemæssig og/eller tidsmæssig prioritering af indsatserne i planperioden
En tabel med forventede initiativer til interessentinddragelse.
 
Overordnet set er de statslige målsætninger i denne planperiode mere beskedne i forhold til første planperiode. Dette viser sig ved at der er færre af de generelle retningslinjer, der gælder for alle Natura 2000-områderne, og færre specifikke retningslinjer for det enkelte område. I sidste ende er målet stadig at opnå en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper i Natura 2000-områderne.
 
Som følge af statens målsætning planlægges kun et begrænset antal nye indsatser i de kommunale handleplaner. Til gengæld skal visse indsatser, der ikke blev løftet i første planperiode, videreføres i den kommende planperiode.
 
Fordi indsatser som udgangspunkt skal ske ved at lodsejere indgår frivillige aftaler om naturpleje mv., vil der også i den kommende planperiode være indsatser, der ikke kan løftes. De til enhver tid gældende tilskudsordninger, primært under NaturErhvervstyrelsen, er ofte en væsentlig motivation i forbindelse med indgåelse af aftaler.
 
Særligt for fredede områder, der i vidt omfang indgår i Natura 2000-områderne, gælder det at der skal udformes en plejeplan, hvis naturpleje skal igangsættes. Både processen omkring udformningen af plejeplaner og naturplejeprojekter i øvrigt vil kræve inddragelse af kommunens interessenter på naturområdet og ikke mindst af de berørte lodsejere.

Økonomiske konsekvenser
De indsatser, kommunen eller private ønsker gennemført, vil blive støttet gennem tilskudsordninger, som både kommuner og de private lodsejere kan søge. Pt. findes der ikke tilskudsordninger for bl.a. artsindsatser, og denne del af indsatsen forudsættes finansieret af kommunerne indenfor f.eks. budget til naturpleje, såfremt de vil blive gennemført.

Høring
Forslag til Natura 2000-planerne sendes i høring i 8 uger.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-09-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 12-10-2016
Godkendt.


caseno16-36902_#3927843_v1_155 udby vig - natura 2000-handleplan 2016-2021 - forslag.pdf.pdf
caseno16-36902_#3927842_v1_146 hejede overdrev m f - natura 2000-handleplan 2016-2021 - forslag.pdf.pdf
caseno16-36902_#3927841_v1_156 åmose å mm. - natura 2000-handleplan 2016 2021 - forslag.pdf.pdf
caseno16-36902_#3928641_v1_natura 2000 handleplaner - n-239 ryegård dyrehave- natura 2000-handleplan 2016-2021 til høring.pdf.pdf

Bilag

155 Udby Vig - Natura 2000-handleplan 2016-2021 - forslag.pdf
146 Hejede overdrev m f - Natura 2000-handleplan 2016-2021 - forslag.pdf
156 Åmose Å mm. - Natura 2000-handleplan 2016 2021 - forslag.pdf
239 Ryegård Dyrehave- Natura 2000-handleplan 2016-2021 til høring.pdf


234. Beslutning om håndtering af driftsunderskud på isskøjtebanen Isrosen i 2016

Beslutning om håndtering af driftsunderskud på isskøjtebanen Isrosen i 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Isskøjtebanen Isrosen ikke sættes op i sæsonen 2016/17.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Isrosen opsættes så den kan tages i brug i starten af januar 2017

Beskrivelse af sagen
Isskøjtebanen (Isrosen) på Markedspladsen i Holbæk blev anlagt i 2001. Anlægget består af 2 forbundne skøjtebaner på i alt ca. 1.600 m2. Isrosen er åben 3 måneder om året fra den 1. december til omkring den 1. marts.
 
Udfordringer på driftsbudgettet
I slutningen af 2015 brød Isrosens køleanlæg sammen. For at få anlægget funktionsdygtigt samt lovliggjort igangsatte Holbæk Kommune reparationsarbejdet på anlægget. Holbæk Kommune har i august måned modtaget den sidste regning i forbindelse med dette arbejde. Udgifter til reparation og efterfølgende justeringer af dette anlæg har medført, at de afsatte driftsmidler til Isrosen i 2016 ikke er tilstrækkelige.
 
Hvis Isrosen skal sættes op og i drift per den 1. december 2016, estimeres der et driftsunderskud på ca. 300.000 kr.
 
Det anbefales derfor, at Isrosen ikke sættes op i sæson 2016/17.
 
Drift af Isrosen koster årligt mellem 800.000 kr. og 900.000 kr. på Vækst og Bæredygtigheds budget og ca. 300.000 kr. på Kultur og Fritids budget. 
 
Kultur og Fritid har indgået en driftskontrakt med Foreningen Sidesporet, som i den forbindelse forestår opsætning og nedtagning af Isrosen, skøjteudlejning samt salg af kioskvarer mv. Aftalen løber indtil 31. december 2016. Kultur og Fritid har indgået en ny kontrakt gældende for perioden 2017 til 2020. I kontrakten har Holbæk Kommune mulighed for at fjerne skøjtebanen indenfor kontraktperioden. Evt. fjernelse af Isrosen skal ske med varsel 6 måneder forud for afvikling af næste års sæson.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Sæsonen 2016/17 kortes ned således at Isrosen først kan benyttes fra starten af januar 2017. Det vil derfor ikke være muligt at benytte skøjtebanen i december 2016.

Økonomiske konsekvenser
Hvis Isrosen ikke sættes op i sæsonen 2016/17 kan der i 2016 forventes en besparelse på mellem 100.000 kr. og 150.000 kr. på Vækst og Bæredygtigheds budget. Herudover skal der ikke findes de ekstra 300.000 kr. som mangler på driftsbudgettet i 2016.
 
Hvis Isrosen skal sættes op, så den kan benyttes i december 2016, så vil det kræve at byrådet godkender en tillægsbevilling på 300.000 kr.
 
Økonomiske konsekvenser – alternativ indstilling
Løsningen forventes som udgangspunkt at kunne afholdes indenfor driftsbudgettet.
 
Status på driftsbudgettet vil blive evalueret med udgangspunkt i forbruget primo 2017, og eventuelle forskydninger i forbruget vil blive medtaget i budgetrevision II.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 26-09-2016
Idet udvalget hverken kan tiltræde hovedindstilling eller alternativ indstilling sendes sagen i Økonomiudvalget og Byrådet med ønske om at opnå tillægsbevilling i 2016 på 300.000 kr. således at Isrosen åbnes fra normal sæsonstart.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2016
Et flertal bestående af V, A, C og O sender sagen retur til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, idet der er fundet en løsning for den økonomiske udfordring i 2016, men der skal findes løsning indenfor Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”’s budget for finansiering i 2017.
 
Emrah Tuncer (B) ønsker at sagen sendes retur til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, men mener ikke, at løsningen på finansieringsproblematikken skal findes i Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”s budget for 2017, men at der skal søges efter finansiering i hele kommunens budget.

Beslutning i Byrådet den 12-10-2016
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 
For stemte 20 (V, A (med undtagelse fra Lars Dinesen), O (med undtagelse af Steen Klink Pedersen), Ø og C).
Imod stemte 4 (B og Lars Dinesen (A)).
3 (I og Steen Klink Pedersen (O)) undlod at stemme.
235. Beslutning om finansiering af omstillingen de 10 mest udsatte familier

Beslutning om finansiering af omstillingen de 10 mest udsatte familier

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 1. Finansieringen af de 4 mio. kr. for omstillingen De 10 mest udsatte familier i år 2016 sker ved, at
  1. 2,75 mio. kr. finansieres ved et forventet mindreforbrug på Familiecentrets budget
  2. 1,25 mio. kr. finansieres ved at reducere budgetterne på de fire skoler.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede den 21. april 2016, at der skulle etableres et omstillingsprojekt ”De 10 mest udsatte familier”.
 
Den økonomiske ambition er at minimere de sociale udgifter med 4 mio. kr. – på tværs af kerneområderne Læring og Trivsel, Alle kan bidrage, Uddannelse til alle unge, Aktiv hele livet.
 
Gennem erfaringer fra tilsvarende projekter fra andre kommuner stod det hurtigt klart, at det var urealistisk at forvente, at omstillingsprojektet kan reducere budgettet med 4 mio. kr. allerede i 2016. De sociale og økonomiske gevinster kan først høstes på længere sigt.
 
Sagen fremlægges for økonomiudvalget den 10. august og for Byrådet den 17. august til endelig godkendelse.
 
I sagen anføres, at administrationen i august vil fremsætte forslag til kompenserende handlinger i budget 2016 inden for det specialiserede børneområde.
 
Således foranlediget er Familiecentrets budget gennemgået med udgangspunkt i, hvad vi kan forvente, at det forventede forbrug vil blive for 2016. Denne har givet anledning til forslag af følgende justeringer (et positivt tal svarer til et mindreforbrug, mens et negativt tal svarer til et merforbrug) i mio. kr.:
 
 
Sted
Kor.budget 2016
Forventet forbrug
 
Difference
05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge
15,710
12,810
2,900
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger
40,842
39,642
1,200
05.28.22 Plejefamilier
39,628
38,928
0,700
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge
10,425
11,525
-1,100
05.57.72 Sociale formål
10,914
11,864
-0,950
Mindreforbrug i alt
2,750
 
Mindreforbruget kan realiseres, fordi der er sket opstramninger af praksis i Familiecentret. Eksempelvis skal alle bevillingssager forelægges i et visitationsudvalg, så den faglige som den økonomiske vurdering kan gå hånd i hånd.
 
De manglende 1,250 mio.kr. foreslås hentet på de 4 skoles budgetter. Grunden til dette er:
a)
Der er et merforbrug på dagbehandling § 52.3.1 på 2,5 mio. kr. Baggrunden for dette er delvis, at skolerne henviser børn til denne.
 
b)
Skolerne skal have et incitament til selv – så langt det nu er muligt – at inkludere flere børn i eget regi, så børnene kan forblive i deres nærmiljø.
 
c)
Besparelsen på de 4 mio. kr. skal nås.
 
 

Høring
Sagens indstillingspunkt 1.b ”at 1,25 mio. kr. finansieres ved at reducere budgetterne på de fire skoler” sendes i høring i skolebestyrelserne forud for byrådets beslutning.

Supplerende sagsfremstilling
Efter sagens behandling i udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” har sagens indstillingspunkt 1.b ”at 1,25 mio. kr. finansieres ved at reducere budgetterne på de fire skoler” været i høring i skolebestyrelserne fra d. 24. august til 19. september 2016.
Høringssvarene fra de fire skoler er vedlagt i sagen.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 23-08-2016
 
Lars Dinesen (Socialdemokratiet), Rasmus Brandstrup Larsen (Venstre) og Rolf Rasmussen (Venstre) godkendte indstillingen.
 
Enhedslisten (Karen Thestrup Clausen) stemte nej til indstillingen, idet enhedslisten finder det helt uacceptabelt at spare så drastisk inden for et område, der udelukkende rammer de børn og familier, der i forvejen er presset.
 
Dansk Folkeparti (Peter Hansen) stemte nej til indstillingen og henviser til byrådsdagsorden den 17.08.16 punkt 181.
 
Jens Kristiansen (Socialdemokratiet) undlod at stemme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2016
Økonomiudvalget indstiller pkt. 1a til godkendelse.
 
Økonomiudvalget indstiller at pkt. 1b ikke godkendes.

Beslutning i Byrådet den 12-10-2016
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 
For stemte 26 (A, V, O, B, I og C).
Imod stemte 1 (Ø).


caseno16-23527_#3931858_v1_høringssvar fra holbæk by skole.pdf
caseno16-23527_#3931835_v1_høringssvar fra kildedamsskolen.pdf
caseno16-23527_#3931854_v1_høringssvar fra skovvejen skole.pdf
caseno16-23527_#3933932_v1_høringssvar - katrinedalskolen.pdf

Bilag

Høringssvar fra Holbæk by Skole
Høringssvar fra Kildedamsskolen
Høringssvar fra Skovvejen skole
Høringssvar - Katrinedalskolen


236. Beslutning om fremtidig organisering af uddannelsesvejledning

Beslutning om fremtidig organisering af uddannelsesvejledning

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, byrådet

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. Holbæk Kommune udtræder af samarbejdet om UU Nordvestsjælland med virkning fra skoleåret 2017/2018 eller tidligere, hvis der indgås en aftale med de øvrige kommuner i UU Nordvestsjælland om dette.
 2. Holbæk Kommune indleder dialog med Odsherred Kommune om mulig fremtidig samarbejdsmodel om uddannelsesvejledning mellem de to kommuner

Beskrivelse af sagen
Om UU Nordvestsjælland
UU"s opgave er at understøtte, at alle unge bliver kompetente til på et kvalificeret grundlag at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Kalundborg, Odsherred og Holbæk kommuner har siden 2009 haft et driftssamarbejde omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Formålet med UU-samarbejdet på tværs af de tre kommuner var ved opstarten at sikre et professionelt vejledningsmiljø omkring de unge med udgangspunkt i et fælles sekretariat og en samlet organisation.

På nuværende tidspunkt varetager UU Nordvestsjælland alle kommunale forpligtelser omkring uddannelsesvejledning i henhold til LBK nr. 995 af 12/09/2014 ”Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.”. Vejledningen gælder alle unge, fra de går i 7. klasse til de fylder 25 år, herunder eksempelvis også unge på efterskoler, interne skoler og privatskoler i kommunen.

De overordnede rammer for UU Nordvestsjælland varetages af styregruppen, hvor alle tre kommuner er repræsenteret. Holbæk Kommune er administrationskommune på vegne af de tre kommuner i samarbejdet. UU er i Holbæk Kommune forankret i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge, og den daglige ledelse af UU varetages af lederen af UU.

UU Nordvestsjælland koordinerer desuden samarbejdet om flere projekter, herunder psykologordningen UPCN (Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland). UPCN yder psykologbistand til eleverne på ungdomsuddannelserne og finansieres af de tre nordvestsjællandske kommuner (i alt 60 % af udgifterne) samt ungdomsuddannelserne (i alt 40 % af udgifterne). Der er generelt god effekt af og tilfredshed med UPCN.

Ændrede rammebetingelser for UU-opgaven
Med Kontanthjælpsreformen (2014) følger, at unge ledige under 30 år skal understøttes i at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelsesvejledningen til unge i aldersgruppen 25-29 år bliver i Holbæk Kommune i dag varetaget af Ungeguiden og øvrige ungekonsulenter i Uddannelse til Alle Unge, da UU-Nordvestsjælland kun vejleder de unge op til det 25. år. Der er mulighed for at tilkøbe ekstra vejledning til de 25-29 årige, men Holbæk Komme har valgt selv at løfte denne del af vejledningsopgaven.

Erhvervsuddannelsesreformen (aug. 2014) betød et ændret fokus i UU"s vejledning. UU skal nu primært have fokus på de unge, der ikke er uddannelsesparate eller har vanskeligt ved at vælge uddannelse. UU vejleder stadig alle unge, men skal prioritere indsatsen i forhold til de unge med størst behov. På landsplan er cirka 20% af de unge midt i 8. klasse ”ikke umiddelbart uddannelsesparate”, mens det i de nordvestsjællandske kommuner gælder cirka 30% af de unge.

På baggrund af ovenstående ændrede rammebetingelser har styregruppen for UU Nordvestsjælland i foråret 2016 fået udarbejdet en intern analyse og et notat, der beskriver mulige modeller for, hvordan uddannelsesvejledningsopgaven kunne organiseres og løses fremover, under den forudsætning at det skal bringe vejledningen tættere på den kommunale kontekst i såvel grundskolen som i ungeindsatserne. Notatet er vedhæftet sagens bilag.

Med afsæt i dette notat har kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune den 31. august 2016 besluttet at udtræde af UU-Nordvestsjælland med virkning fra skoleåret 2017/18 eller tidligere, hvis der blandt de tre kommuner bag UU-Nordvestsjælland kan opnås enighed om dette.

Beslutningen i Kalundborg Kommune giver anledning til, at også Holbæk Kommune træffer beslutning om fremtidens uddannelsesvejledning for at sikre den bedst mulige understøttelse af de unges uddannelsesvalg.

Et fremtidigt lokalt forankret UU
Administrationen i Holbæk Kommune anbefaler, at Holbæk Kommune udtræder af UU-samarbejdet til fordel for en lokalt forankret uddannelsesvejledning for unge fra 7. klasse.

Dette vil give mulighed for at styrke den direkte politiske og administrative prioritering af vejledningsindsatsen i overensstemmelse med mål og strategier for kerneopgaverne læring og trivsel og uddannelse til alle unge. Det kan eksempelvis besluttes at vejlede alle unge op til 30. år, at prioritere nogle årgange eller skoler højere hvis der er brug for det, eller at udvide omfanget af vejledningsindsatsen – selvsagt forudsat at lovens minimumsvejledningskrav opfyldes, og at bliver afsat ressourcer til det.

Muligt fremtidigt samarbejde med Kalundborg og Odsherred Kommuner
Ved hjemtagning af UU vil der, hvis de tre kommuner ønsker det, kunne indgås formaliserede aftaler kommunerne imellem om eksempelvis fælles arrangementer, faglig sparring og kompetenceudvikling på tværs. Også samarbejdet om UPCN og eventuelt andre projekter vil kunne fortsætte, i fald en eller flere af kommunerne måtte ønske dette nu eller i fremtiden.

Administrationen anbefaler, at Holbæk Kommune indleder dialog med Odsherred Kommune om mulig fremtidig samarbejdsmodel om uddannelsesvejledning mellem de to kommuner. Unge fra Odsherred Kommune vælger i stort omfang ungdomsuddannelser i Holbæk, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at de to kommuner fortsat har et koordineret samarbejde med ungdomsuddannelserne. Endvidere vil et samarbejde kunne mindske risikoen for udtynding af det høje faglige niveau i vejledningsindsatsen, som de unge oplever i dag.

Der vil i givet fald blive forhandlet og indgået en aftale med Odsherred Kommune om dette, som vil komme til politisk godkendelse i Udvalget ”Uddannelse og Job”.

Økonomiske konsekvenser
Det samlede budget for Holbæk Kommunes andel i UU Nordvestsjælland udgør i budgetforslag 2017 9,4 mio.kr.

Der kan være et mindre økonomisk rationale ved en hjemtagelse af UU til Holbæk Kommune, også selvom der skal være ressourcer til at varetage ledelsesmæssige og administrative opgaver relateret til uddannelsesvejledningen. Potentialet er i budgetforslag 2017 skønnet til 0,5 mio kr./år med det nuværende vejledningsniveau, som opfylder lovens minimumskrav.


Øvrige konsekvenser
UU er i dag forankret i kerneområdet Uddannelse til Alle unge. Det anbefales, at også et UU Holbæk forankres her, hvorfra der kan samarbejdes tæt med kerneområdet Læring og Trivsel, herunder folkeskolerne og Børneindsatsen samt med eksterne samarbejdsparter.

Personalet i UU forudsættes virksomhedsoverdraget til de tre kommuner. Der etableres snarest muligt en tre-kommunal personalejuridisk arbejdsgruppe, som udarbejder forslag til en tids- og procesplan for denne overdragelse til beslutning i styregruppen for UU-Nordvestsjælland.

I fald byrådet godkender indstillingen vil chefen for Uddannelse til Alle Unge have ansvar for at udarbejde en plan for, hvordan de UU-medarbejdere, som virksomhedsoverdrages til Holbæk kommune, vil blive organisatorisk og ledelsesmæssigt forankret i Uddannelse til Alle Unge. Til orientering er der i dag 10,2 årsværk direkte beskæftiget med UU-vejledningsopgaver i Holbæk Kommune, heraf 7 årsværk tilknyttet vejledningen af elever i grundskolen. Hertil kommer ledelse og administration. 

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21-09-2016
Indstillingen godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 12-10-2016
Godkendt.
237. Beslutning om opstart af projektet Udviklingskraft i lokalområderne

Beslutning om opstart af projektet Udviklingskraft i lokalområderne

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. kommissoriet for ”Udviklingskraft i lokalområderne” godkendes
 2. projekt Udviklingskraft i lokalområderne igangsættes

Beskrivelse af sagen
Under forudsætning af konsekvenserne af Budget 2017 skal byrådet beslutte, at igangsætte projektet Udviklingskraft i lokalområderne.
 
Projektudvalget for Lokal Udvikling skal igangsætte aktiviteter der støtter langsigtet lokaludvikling og afprøve nye måder at gøre dette på.  Projektudvalget ønsker derfor at igangsætte projekt ”Udviklingskraft i lokalområderne” og har i den forbindelse udarbejdet vedlagte kommissorium for projektet. Kommissorium beskriver rammerne for hvordan projektet kan realiseres i perioden januar til december 2017.
 
Projektet har to hovedformål:
 • at styrke de medvirkendes lokalområders mulighed for at arbejde målrettet med lokal udvikling gennem kompetenceudvikling,
 • at give Holbæk Kommune viden om hvorvidt kompetenceudvikling kan skabe grundlag for langsigtet udvikling i lokalområderne.
 
Projektet er udformet som en foregangsprojekt, der skal give ny viden til Holbæk Kommune om metoder til langsigtet lokal udvikling. Derfor anbefaler Projektudvalget for Lokal Udvikling, at to lokalområder indgår i projektet.
 
Proces for at finde deltagende lokalområder
Det er vigtigt at lokalområderne har mulighed for, at bringe sig selv i spil som deltagere i projektet. Der planlægges følgende proces for at finde frem til hvilke lokalområder der deltager:
a) Alle lokalområder informeres via fælles-skabere og opslag om projektet og kriterierne for at deltage.
b) Lokalområder der har lyst til at indgå i projektet sender en kort motiveret tilkendegivelse om at man ønsker at deltage.
c) På baggrund af tilkendegivelserne og en vurdering ud fra de nedenfor opstillede kriterier, beslutter PLU med hvilke lokalområder, der indgås en aftale om at deltage i projektet.
 
Kriterier for at deltage
I lyset af projektets ambition om at høste brugbare erfaringer, som kan spredes og deles med de øvrige lokalområder og den relativt korte tid til at gennemgå udviklingsforløbet, er det nødvendigt, at deltagerne har en parathed og en vis grad af et organisatorisk fundament at tage afsæt fra.
 
De medvirkende lokalområder bør desuden:
 • have forskellige størrelser,
 • have en tydelig ambition om at flytte deres lokalområde til en ny ”tilstand”,
 • have en åbenhed for, at involvere nye lokale interessenter, og
 • ikke være for langt og etableret i deres arbejde med lokale udviklingsplaner.

Økonomiske konsekvenser
Under forudsætning af at der fortsat er tilstrækkelig med midler i Projektudvalget For Lokal Udvikling efter udmøntningen af budgetvedtagelsen vil der bevilges 400.000 kr. til dette projekt.

Sagshistorik, henvisninger
Projektudvalget for Lokal Udvikling den 13. september: pkt. 2 Drøftelse af kommissorium for projektet Udviklingskraft i lokalområderne

Beslutning i Byrådet den 12-10-2016
Godkendt.


caseno16-2941_#3921190_v1_kommissorium udviklingskraft i lokalområderne 080916.pdf.pdf

Bilag

Kommissorium udviklingskraft i lokalområderne 080916.pdf


238. Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2015

Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2015

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
1. opfølgningen på borgerrådgiverens årsberetning for 2015 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Orienteringen kommer som følge af den orientering byrådet fik om borgerrådgiverens årsberetning for 2015 på mødet den 21. april i byrådet. På dette møde blev der efterspurgt et notat om, hvordan der i administrationen følges op på borgerrådgiverens anbefalinger. Opfølgningen er udarbejdet i tæt dialog med borgerrådgiveren.
 
I det vedhæftede bilag kan det ses, hvordan der følges op på borgerrådgiverens anbefalinger og kritikpunkter med en kort opsummering af de handlinger, der er sat i gang eller vil blive sat i gang. Det handler om følgende temaer (som også kan ses i bilaget):
 
Kommunikation
 
Bedre breve
 
Støttekontaktpersoner
 
Gældsrådgivning
 
Orientering og rådgivning ved beslutning om indkomstgrundlag
 
Kommunikation mellem borger og Familiecentret
 
Aktindsigt
 
Tidsfrister på §50-undersøgelser
 
IT-rygsæk

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets dagsorden den 21. april 2016: Pkt. 85: Orientering om Borgerrådgiverens beretning 2015

Beslutning i Byrådet den 12-10-2016
Orienteringen taget til efterretning.


caseno16-3802_#3950229_v1_opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2015.pdf

Bilag

Opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2015


239. Beslutning om godkendelse af mødeplan for 2017

Beslutning om godkendelse af mødeplan for 2017

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. byrådet godkender mødeplan for 2017

Beskrivelse af sagen
Administrationen foreslår, at byrådet afholder ordinære møder i Byrådssalen kl. 18:00 på følgende datoer:  
 
Derudover foreslår administrationen, at byrådet afholder temamøder og seminarer på følgende datoer:
 
Dette under forudsætning af, at:
 
Disse punkter bliver sat på dagsorden til næste møde i de berørte udvalg.

Beslutning i Byrådet den 12-10-2016
Godkendt.


caseno15-27421_#3958950_v1_politisk mødekalender - 2017.pdf.pdf

Bilag

Politisk mødekalender - 2017.pdf


240. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - September 2016

Beslutning om salg af ejendomme og grunde - September 2016

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde
 2. kommunen igangsætter og forestår byggemodning af 6 parceller i boligområdet i den nordvestlige del af Knabstrup, lokalplan 13.01med henblik på efterfølgende salg.

Beskrivelse af sagen
Bødkervej 2b – 4300 Holbæk (Del af matr. Nr. 6dh)
Grunden er en del af matr. nr. 6 dh Tåstrup, Holbæk Jorder på 55.003 m2. Bødkervej 2b er på 5.532 m2 og er under udstykning til et selvstændigt grundstykke.
 
Der foreligger kun en offentlig vurdering på hele grundstykket. Grundværdi for hele grundstykket kr. 7.231.700. 
 
Bødkervej anvendes i dag af Vej og Park som lagerplads, men de nuværende aktiviteter kan flyttes til andre steder, såfremt et salg gennemføres.
 
Sneppevej 11- 4450 Jyderup (Matr. Nr. 6d)
Ejendommen er på 165 m2 og fremstår i dag med 3 boliger med eget køkken og bad, og har været anvendt som § 108 institution for domfældte. Funktionen er flyttet til Søbæk Have, og derfor står ejendommen nu tom.
 
Den offentlige ejendomsvurdering er1.100.000 kr. og med en grundværdi på 410.900 kr.
 
Minibo, Sofievej3 – 4300 Holbæk (Matr. Nr. 316)
Ejendommen har været anvendt til døgninstitution for unge, men tilbuddet er nedlagt pr. 1. september 2016, så ejendommen står nu tom. Der er foretaget en vurdering af, hvorvidt ejendommen enten kan anvendes som billige boliger eller til indkvartering af flygtninge, men konklusionen er, at hhv. huslejeniveau og placering ikke er hensigtsmæssig.
 
Den offentlige ejendomsvurdering er 1.250.000 kr., og med en grundværdi på 600.300 kr..
 
Ahlgade 60/Kirkestræde - 4300 Holbæk
I forbindelse med opførelse af nyt menighedshus beliggende i Kirkestræde, skal der
ske en arealoverførsel på 56 m2, som består af fortov. Arealoverførslen sker til Skt. Nikolai Sogn, Holbæk.
 
Labæk 65 – 4300 Holbæk (Del af matr. Nr. ”cb”, ”ae”, 583 og 602)
Ejeren af Cafe Svanen lejer på nuværende tidspunkt et areal af Holbæk Kommune til parkeringsplads (areal 1 på bilag). Ejeren ønsker at skabe mulighed for en udvidelse af kølekapaciteten og har derfor henvendt sig med ønsket om, at tilkøbe et mindre areal (areal 2 på bilag). I forbindelse med vurderingen af sagen, så er det vurderet hensigtsmæssigt at begge arealer sælges samlet samt at der tillægges et mindre areal (areal 1A), da det medfører en mindre driftsomkostning for Holbæk Kommune. 
 
Udstykning af boligområde i den nordvestlige del Knabstrup
Administrationen har været i dialog med lokalområdet og ejendomsmæglere med henblik på at vurdere, hvordan kommunen forsat kan understøtte den positive udvikling i bosætningen i lokalområdet, og tilbagemeldingen er, at Holbæk Kommune kan understøtte væksten ved at udbyde byggegrunde.
Holbæk Kommune ejer matr. nr. 2 b og 2 c Nøkkentved by, Mørkøv og det forventes at der på sigt, samlet set, kan udstykkes ca. 35 parceller på arealet.
 
Hvis grundstykket byggemodnes i 3 etaper og sælges i 3 etaper, vil det samlede anlægsoverslag excl. moms ved byggemodning over 3 etaper være 16.688.150 kr., mens de forventede indtægter af de 35 parcelhusgrunde over 3 etaper vil være 35 grunde á 275.000 kr. = 9.625.000 kr., hvilket vil give en nettopåvirkning på -7.063.150 kr.
 
Det indstilles, at der indledningsvis udstykkes og byggemodnes 6 parceller, hvilket forventes at koste 3.435.000 kr., og med en forventet salgsindtægt på 1.650.000 kr., så estimeres nettopåvirkningen til at være -1.785.000 kr. Estimatet vil naturligvis være påvirket af den generelle udvikling på markedet, og kan derved ændre sig over tid.
 
I forbindelse med igangsætning af første etape, så igangsættes der arkæologiske undersøgelser af hele arealet, idet den viden er vigtig i forhold til muligheden for realiseringen af det samlede areal.
 
Administrationen anbefaler, at Holbæk Kommune selv forestår byggemodningen og derefter sælger de enkelte parceller via ejendomsmægler. 

Økonomiske konsekvenser
Nettoudgiften til udviklingen af arealet i Knabstrup dækkes af kontoen for køb og salg.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 12-10-2016
Godkendt.


caseno13-50002_#3935607_v1_kort_bilag sneppevej.pdf
caseno13-50002_#3930502_v1_kort_bilag, bødkervej.pdf
caseno13-50002_#3935577_v1_kort_bilag sofievej.pdf
caseno13-50002_#3930501_v1_gis kort, knabstrup.pdf
caseno13-50002_#3935673_v1_kort bilag kirkestræde.pdf
caseno13-50002_#3951120_v1_korbilag_labæk65.pdf

Bilag

Kort_bilag Sneppevej
kort_bilag, bødkervej
Kort_bilag Sofievej
Gis kort, knabstrup
Kort Bilag Kirkestræde
Korbilag_Labæk65


241. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - September 2016 - Lukket punkt
242. Beslutning om udbud af forsikringer - Lukket punkt