UDVALG

14-17 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen

STARTTIDSPUNKT

17-08-2016 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

17-08-2016 22:00:00


PUNKTER

177. Godkendelse af dagsorden til mødet den 17. august 2016
178. Beslutning om at begrænse modersmålsundervisningen
179. Beslutning - Vedtagelse af byrådets vision for Holbæk Kommune
180. Beslutning om justering af omstillingsprojekt - Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse
181. Beslutning om justering af omstillingsprojekt - Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier
182. Beslutning om den fremtidige forankring af akutlinjen
183. Beslutning - Regulering af leje på Orø Havn
184. Beslutning om godkendelse af regulativ for de private almene vandværker i Holbæk Kommune
185. Beslutning om tiltrædelse af revideret planforslag for tværkommunalt redningsberedskab
186. Beslutning om realisering af mål og indsatser i omstillingsprojekt - Flere flygtninge i beskæftigelse
187. Beslutning om Plan for Ungdomsskolevirksomhed - juni 2016
188. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 2.67, Holbæk Sportsby
189. Orientering om status på flygtningeområdet - juni 2016
190. Godkendelse af regnskab og beretning for 2015
191. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - august 2016
192. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - august 2016 - Lukket punkt
193. Orientering om salg af Karré 3 og 5 på Holbæk Havn - Lukket punkt
194. Beslutning om arealoptimering - Lukket punkt177. Godkendelse af dagsorden til mødet den 17. august 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet den 17. august 2016

Sagsgang og sagstype
Byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller at:
 1. dagsordenen til mødet d. 17. august 2016 bliver godkendt.

Beslutning i Byrådet den 17-08-2016
Godkendt.
178. Beslutning om at begrænse modersmålsundervisningen

Beslutning om at begrænse modersmålsundervisningen

Sagsgang og sagstype
Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Dansk Folkeparti indstiller, at:
 1. styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune ændres, så tilbuddet om modersmålsundervisning følger folkeskolelovens minimumskrav.

Beskrivelse af sagen
Dansk Folkeparti ønsker bl.a. på baggrund af tidligere budgetoverskridelser på en folkeskole i Holbæk By en præcisering og forenkling af modersmålsundervisningen i Holbæk Kommune.
 
Ifølge folkeskolelovens § 5, stk. 6, og bekendtgørelse nr. 689 af 20. juni 2014 skal der tilbydes modersmålsundervisning til børn af herboende forældre fra
· medlemsstater i Den Europæiske Union
· lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
· Færøerne og Grønland.
 
Byrådet vedtog den 18. maj 2016 styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune, herunder de gældende regler for modersmålsundervisning her i kommunen.

Økonomiske konsekvenser
Med det gældende serviceniveau anslås den samlede udgift til modersmålsundervisning i Holbæk Kommune i det kommende skoleår at udgøre 145.000 kr.
 
Der foreligger ikke beregninger på den forventede udgift til modersmålsundervisning, hvis serviceniveauet ændres til folkeskolelovens minimumskrav, men den samlede besparelse udgør maksimalt 145.000 kr.
 
Der foreligger heller ikke beregninger på mulige andre udgifter som følge af en ændring af serviceniveauet for modersmålsundervisning.

Lovgrundlag – link
Lovbekendtgørelse nr. lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016 (folkeskoleloven)
 
Bekendtgørelse nr. 689 af 20. juni 2014 om folkeskolens modersmålsundervisning

Sagshistorik, henvisninger
Byrådsmøde den 18. maj 2016 sag nr. 121

Beslutning i Byrådet den 17-08-2016
Sagen sendes til behandling i Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”.
179. Beslutning - Vedtagelse af byrådets vision for Holbæk Kommune

Beslutning - Vedtagelse af byrådets vision for Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende Direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. byrådets vision for Holbæk Kommune vedtages.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommunes hidtidige vision er fra 2010. Under titlen ”Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil” satte den kursen for kommunes overordnede udvikling.
 
I det seneste halve år har byrådet på temamøderne arbejdet med at udvikle en ny vision, som har fået titlen Holbæk i Fællesskab. Med den nye vision giver byrådet et tydeligt billede af, hvilken fremtid de ønsker for Holbæk Kommune.
 
Byrådet vil:
 
Visionen og dens målsætninger vil fungere som et kompas for byrådet, når der fremover skal sættes mål for prioritering og udvikling af kommunen. Sammen med borgere, virksomheder og medarbejdere i kommunen vil byrådet arbejde for at realisere visionen inden 2025 og vil omsætte ambitionerne til konkrete indsatser.

Beslutning i Byrådet den 17-08-2016
Sagen blev udsat.


caseno16-4929_#3888130_v1_holbæk i fællesskab - byrådets vision for holbæk kommune.pdf

Bilag

Holbæk i Fællesskab - Byrådets vision for Holbæk Kommune


180. Beslutning om justering af omstillingsprojekt - Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse

Beslutning om justering af omstillingsprojekt - Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. tidsperspektivet for det poliske omstillingsprojekt på det specialiserede voksenområde justeres, så det vedrører budget 2017 og frem.
 2. administrationen fremsætter forslag til kompenserende handlinger indenfor det specialiserede voksenområde i budget 2016 til august

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Et flertal i byrådet besluttede den 21. april at godkende igangsættelsen af tre politiske omstillinger. På byrådets sommerseminar den 23. juni skal der præsenteres uddybende information om alle omstillingsprojekternes økonomi. Det besluttede Økonomiudvalget på sit møde den 6. april.
 
Efter at have foretaget en forundersøgelse af området for aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse har det vist sig, at forventningen om en besparelse på 4 mio. kr. i 2016 som resultat af omstillingen, ikke kan nås. Derfor fremlægger administrationen nu en status på omstillingsprojektet ”Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse” samt en plan for det videre arbejde med at til finde kompenserende handlinger i budget 2016.
 
Hovedbudskaber i status:
 
 
Status på omstillingsprojektet ’aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse’
Forundersøgelse af området viser, at det er urealistisk at forvente, at omstillingsprojektet kan reducere budgettet med 4 mio. kr. allerede i 2016. De sociale og økonomiske gevinster kan først høstes på længere sigt.
 
Administrationen vil hen over efteråret arbejde med en beskrivelse af et omstillingsprojekt på det specialiserede voksenområde.
 
Form og indhold i omstillingen vil også være afhængig af, om byrådet godkender det fremlagte oplæg til omorganisering af det specialiserede voksenområde (kendt som ’Nytænkning af den specialiserede indsats’).
 
Det videre arbejde med fremsættelse af forslag til kompenserende handlinger i budget 2016
Administrationen vil til august udarbejde forslag til kompenserende handlinger indenfor det specialiserede voksenområde i budget 2016
Forslaget vil blive sendt i høring i Handicaprådet forud for politisk behandling i Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget samt byrådet.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-06-2016
Indstillingerne godkendt, idet udvalget ønsker at, forslagene fra administrationen også rækker frem i 2017.
Leif Juhl ønsker ikke at stemme for indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2016
Et flertal bestående af V, A og B anbefaler indstillingen godkendt.
 
Inge Langseth (O) kan ikke godkende indstillingen, da omtalte omstillingsprojekter og omstillingsgrupper samlet set har vist at have ringe effekt. Dansk Folkeparti ønsker at få klarlagt de administrative omkostninger ved omstillingsgrupper.

Beslutning i Byrådet den 17-08-2016
Godkendt.
 
Et flertal på 24 (A, B, C, I og V) stemte for.
Et mindretal på 7 (O og Ø) stemte imod.
 
O stemte imod, da omtalte omstillingsprojekter og omstillingsgrupper samlet set har vist at have ringe effekt. Dansk Folkeparti ønsker at få klarlagt de administrative omkostninger ved omstillingsgrupper.
 
Ø stemte imod, fordi de ikke ønsker at fastlægge de stramninger allerede nu for 2017.
181. Beslutning om justering af omstillingsprojekt - Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier

Beslutning om justering af omstillingsprojekt - Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. tidsperspektivet for det politiske omstillingsprojekt ”Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier” justeres, så det vedrører budget 2017 og frem
 2. administrationen fremsætter til august forslag til kompenserende handlinger i budget 2016 inden for det specialiserede børneområde

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Et flertal i Byrådet besluttede den 21. april at godkende igangsætningen af tre politiske omstillinger. På byrådets sommerseminar den 23. juni skal der præsenteres uddybende information om alle omstillingsprojekternes økonomi. Det besluttede Økonomiudvalget på sit møde den 6. april. Derfor fremlægger administrationen her en status på omstillingsprojektet ”Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier”.
Hovedbudskaber i sagsfremstillingen
Kort om erfaringer fra 10 andre kommuner
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) gennemfører i 2014-2016 et forsøg med helhedsindsatser for udsatte familier i 10 kommuner (Assens, Brøndby, Furesø, Hedensted, Kolding, Lolland, Randers, Silkeborg, Skive og Thisted kommuner).
 
Målgruppen i disse projekter er udsatte familier, hvor en eller begge forældre modtager offentlig forsørgelse, og hvor familien har komplekse og sammensatte problemer af social, helbredsmæssig og beskæftigelsesmæssig karakter, der involverer flere forvaltninger og indsatsområder i kommunen.
 
Samlet set har 303 familier deltaget i projektet det første år, herunder 448 voksne og 672 børn og unge. Hver kommune har løbende optaget mellem 15 og 40 familier.
 
Konsulentfirmet Deloitte har udarbejdet en midtvejsevaluering, som i meget korte træk viser følgende efter det første år med en konkret indsats i projekterne (dec. 2014- dec. 2015).
 
Fremskridt med hensyn til:
Ingen fremskridt med hensyn til fald i børns skolefravær samlet set.
 
Foreløbig endnu ingen budgetreduktioner samlet set:
Det videre arbejde med omstillingsprojektet
Administrationen har netop meldt Holbæk Kommune til et samarbejde med en række andre kommuner, der arbejder med tilsvarende projekter. Samarbejdet har til formål hurtigt at finde frem til modeller og løsninger, som kan iværksættes i kommunerne. Dette samarbejde bliver koordineret af Kommunernes Landsforening (KL).
 
Administrationen forventer, at erfaringerne fra dette samarbejde giver konkret inspiration til, hvordan vi i Holbæk Kommune smartest kan tilrettelægge omstillingsarbejdet, så gevinsterne for familierne og kommunen høstes hurtigst muligt.
 
På den baggrund forventer administrationen at kunne præsentere udvalget for et oplæg til en mere konkret indsats i oktober måned. Det betyder samtidig, at omstillingsprojektet får et mere langsigtet perspektiv og antagelig vil løbe frem til udgangen af 2018.
Det videre arbejde med at fremsætte forslag til kompenserende handlinger i budget 2016
Administrationen vil til august fremsætte forslag til kompenserende handlinger i budget 2016. Forslagene vil blive sendt i høring i relevante fora, hvis de lægger op til servicereduktioner.Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-06-2016
Indstillingerne godkendt, idet udvalget ønsker at, forslagene fra administrationen også rækker frem i 2017.
Leif Juhl ønsker ikke at stemme for indstillingen.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Indstillingen anbefales godkendt

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-06-2016
 
Et flertal af udvalget godkendte indstillingen
 
Dansk Folkeparti kan ikke godkende indstillingen, da omtalte omstillingsprojekt og omstillingsgrupper samlede set, har påvist at have ringe effekt. Dansk Folkeparti ønsker at få klarlagt de administrative omkostninger vedr. omstillingsgrupper.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2016
Et flertal bestående af V, A og B anbefaler indstillingen godkendt.
 
Inge Langseth (O) kan ikke godkende indstillingen, da omtalte omstillingsprojekter og omstillingsgrupper samlet set har vist at have ringe effekt. Dansk Folkeparti ønsker at få klarlagt de administrative omkostninger ved omstillingsgrupper.

Beslutning i Byrådet den 17-08-2016
Godkendt.
 
Et flertal på 24 (A, B, C, I og V) stemte for.
Et mindretal på 7 (O og Ø) stemte imod.
 
O stemte imod, da omtalte omstillingsprojekter og omstillingsgrupper samlet set har vist at have ringe effekt. Dansk Folkeparti ønsker at få klarlagt de administrative omkostninger ved omstillingsgrupper.
 
Ø stemte imod, fordi de ikke ønsker at fastlægge de stramninger allerede nu for 2017.
182. Beslutning om den fremtidige forankring af akutlinjen

Beslutning om den fremtidige forankring af akutlinjen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ’Uddannelse og Job’, Udvalget ’Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg’, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at:
 1. den fremtidige forankring af akutlinjen besluttes.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
I drøftelsen af ’Nytænkning af den sociale indsats’ spurgte Udvalget ’Uddannelse og Job’ på deres møde den 25. maj ind til samarbejdet mellem misbrugsindsatsen og akutlinjen, herunder den ledelsesmæssige forankring. Dette spørgsmål blev også drøftet på byrådets møde d. 15. juni.
 
Med afsæt i den drøftelse, som udvalg og byråd har haft om akutlinjen, forelægges Udvalget ’Uddannelse og Job’ og Udvalget ’Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg’ et ændringsforslag til den fremtidige forankring af akutlinjen.
 
Det oprindelige notat om Nytænkning af den sociale indsats er tilrettet efter Ældrerådets ønske og i forhold til ændringerne i forankringen af akutlinjen. Det opdaterede notat er vedlagt som bilag. Desuden er notatet vedrørende samarbejdet mellem akutlinjen og misbrugsindsatsen vedlagt som bilag.
 
Kort om akutlinjen
Akutlinjen har til formål at være én indgang for hele kommunen i forhold til borgere, som kommer i akut psykisk eller social krise, og som har brug for rådgivning og vejledning – og måske yderligere støtte fra kommunen.
Såfremt akutlinjen vurderer, at borgeren har behov for yderligere støtte, videreformidler akutlinjen borgeren til den rette afdeling i kommunen – og på tværs af kerneområder. Afhængig af behov kan dette være forsorgshjemmet, misbrugsindsatsen, ungeindsatsen, Familiecentret, akutsygeplejeteamet, borgerens botilbud, jobcentret, den udvidede akutindsats mm. Akutlinjen er med andre ord et selvstændigt tilbud, som samarbejder med en række andre selvstændige tilbud i kommunen med henblik på at understøtte borgernes behov for at komme i uddannelse, beskæftigelse eller have et aktivt liv – på trods af sociale eller psykiske problemer.
 
Forslaget om den fremtidige forankring af akutlinjen
Indtil nu bliver opgaven med akutlinjen løst i Mental Sundhed. I dagtimerne varetager to medarbejdere telefonvagten, mens telefonvagten mellem kl. 15.30 og 8.00 dækkes af medarbejdere fra støttekontaktpersonteamet og botilbuddene Hybenvang og Ungekollegiet. I dagtimerne udfører de to medarbejdere også udgående krisehjælp.
 
Som en konsekvens af projektet ’Nytænkning af den sociale indsats’ lægger forslaget op til, at hele akutlinjen fra den 1. september 2016 bliver forankret i Aktiv Hele Livet.
 
I det oprindelige oplæg til ’Nytænkning af den sociale indsats’ er de medarbejdere, som varetager aften- og nattevagten i akutlinjen flyttet til Aktiv Hele Livet, da alle botilbud fremover vil være forankret på dette kerneområde. For at fastholde hele akuttilbuddet som en samlet enhed, vil ansvaret for akutlinjen i dagtimerne ifølge forslaget også blive flyttet til Aktiv Hele Livet sammen med to medarbejdere, som varetager denne funktion. Dette gøres for at fastholde en samlet forankring af hele akutlinjen.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-06-2016
Udvalget indstiller, at forankringen af akutlinjen fremover forankres i Aktiv hele livet.
Herudover indstiller udvalget, at den opsøgende indsats efter § 99 også forankres i Aktiv hele livet sammen med akutlinjen.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Udvalget indstiller, at forankringen af akutlinjen fremover forankres i Aktiv hele livet. Herudover indstiller udvalget, at den opsøgende indsats efter § 99 forankres i Aktiv hele livet sammen med akutlinjen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2016
Økonomiudvalget indstiller, at forankringen af akutlinjen fremover forankres i Aktiv hele Livet. Herudover indstiller udvalget, at den opsøgende indsats efter § 99 forankres i Aktiv hele Livet sammen med akutlinjen.

Beslutning i Byrådet den 17-08-2016
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.


caseno15-57887_#3825752_v1_notat vedr. misbrugsindsatsen og akutlinjen.pdf.pdf
caseno16-3802_#3827488_v1_anbefalingsnotat juni 2016.pdf

Bilag

Notat vedr. misbrugsindsatsen og akutlinjen.pdf
Anbefalingsnotat juni 2016


183. Beslutning - Regulering af leje på Orø Havn

Beslutning - Regulering af leje på Orø Havn

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur, Fritid & Fællesskab, Økonomiudvalg og Byråd
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Den fastlagte lejebetaling for Orø Bådelaugs brug af Orø havn reguleres, så den samlede totale leje udgør 59.492,51 kr. (2015-priser)  

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede d. 17. juni 2015, at Orø Bådelaug skal betale en årlig leje på 59.492,51 kr. (2015 priser). Lejen er fastsat til at dække en del af de udgifter, som Holbæk Kommune fortsat har til drift og vedligeholdelse af Orø Havn.
 
Efterfølgende har der været tvivl om, hvorvidt lejeaftalen skal tillægges moms, men det er nu afklaret, at der skal tillægges moms til den årlige leje.
 
Orø Bådelaug ønsker at den samlede totale leje skal udgøre 59.492,51 kr., når der er tillagt moms.
 
Det foreslås derfor, at der træffes beslutning om, at lejen skal fastlægges til 47.594,01 kr. + moms = 59.492,51 kr. 

Økonomiske konsekvenser
Reguleringen af lejen vil medføre, at Holbæk Kommune mister en indtægt på ca. 11.899 kr.
 
Den manglende lejeindtægt finansieres via den generelle drift af havnene.

Sagshistorik, henvisninger
17. juni 2015: Sag 127, Beslutning om nybygning på Orø Havn

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-06-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 17-08-2016
Godkendt.
184. Beslutning om godkendelse af regulativ for de private almene vandværker i Holbæk Kommune

Beslutning om godkendelse af regulativ for de private almene vandværker i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. det fremsendte regulativ ”Regulativ for de private vandværker og Holbæk Vand (FORS) i Holbæk Kommune.” godkendes.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. det nuværende regulativ ”Regulativ for de fleste af de private vandværker i Holbæk Kommune.” fra 2008 fastholdes.
 2. det nuværende regulativ for Holbæk Vand A/S fra 2010 fastholdes.

Beskrivelse af sagen
Resume:
Alle almene vandværker skal have godkendt et regulativ. Regulativet fastsætter retningslinjerne for regulering mellem vandværk og forbruger.
 
Det nye regulativ præciserer de nærmere regler for vandforsyningens administration, grundejerens forpligtelser med hensyn til vandindlæg (stikledning m.m.), betaling og andre bestemmelser af almindelig betydning for vandforsyning iht. vandforsyningsloven.
 
Regulativet udarbejdes af vandværket og godkendes af kommunen.
 
Regulativ er sikring af at loven overholdes og er noget andet end vandværkets vedtægter.
 
Beskrivelse af sagen:
Som konsekvens af ændringen af vandforsyningsloven i 2009 skelnes der i lovgivningen ikke længere mellem kommunale almene vandforsyninger og private almene vandforsyninger. Disse betegnes under ét som almene vandforsyninger. På baggrund af dette ønskede Holbæk vandråd (sammenslutning af vandværkerne i Holbæk Kommune) at der skulle udarbejdes nyt regulativ.
 
Administrationen finder det positivt, at vandrådet i tæt samarbejde med kommunen har udarbejdet et regulativ, som kan være fælles for alle private almene vandværker i kommunen. Dette muliggør at vandværkerne kan hjælpe hinanden med fortolkninger og erfaringer med administration af regulativet.
Det nuværende regulativ for de fleste private almene vandværker i Holbæk Kommune blev godkendt af byrådet d. 28. maj 2008.  Holbæk Forsyning (FORS A/S,) har deres eget regulativ fra juni 2010.
Der er indført følgende ændringer i forhold til eksisterende regulativ:
•           Opdatering af den lovgivningsmæssige ramme
•           Direkte afregning med lejere i lejeboliger
•           Kontrol af vandmålere i drift
•           Eftergivelse af vandskat ved brud på skjulte installationer
•           Oplysningspligt bl.a. med hensyn til vandets kvalitet
 
Til udarbejdelse af regulativet har vi brugt Miljøministeriets vejledning fra 2014 om ”Normalregulativ for almene vandforsyninger samt vejledning fra Foreningen af danske vandværker nr. 370 Standardregulativ for private vandforsyninger.
 
Særligt ejerforhold for 2 vandværker
Regulativet er gældende for alle private vandværker i Holbæk kommune men for 2 vandværker gælder det at de adskiller sig fra de andre, idet vandværket ejes og drives af en grundejerforening. Det gælder Færgebakkerne og Orøgård Vandværk.
 
Der tages udgangspunkt i forelagte fælles regulativ, men for disse 2 vandværker er ejerforholdet præciseret og der tilføjes et vilkår om at vandværkets bestyrelse også skal opfylde grundejerforeningens vedtægter.
 
Betaling for brandslukningsvand
Ugerløse vandværk
Som det eneste private vandværk ønsker Ugerløse Vandværk ikke at tilslutte sig regulativet. Vandværket ønsker, at modtaget betaling for brandslukningsvand jf. regulativets pkt. 13.3.  Regulativet er efter forhandling med Holbæk vandråd og Ugerløse vandværk nu udarbejdet således, at vandværkerne selv kan bestemme om de vil opkræve driftsbidrag for f.eks. byggebrug og brandslukningsvand.  De andre 55 vandværker i Holbæk Kommune har gennem Holbæk Vandråd besluttet ikke at benytte sig af ovenstående og ønsker derfor ikke at modtage betaling for brandslukningsvand men de har accepteret Ugerløse vandværks ændring til regulativet.  

Beskrivelse af alternativ indstilling
Såfremt den alternative indstilling vælges vil det nuværende regulativ for de fleste private vandværker 2008 og regulativ for Holbæk Vand A/S fra 2010 stadig være gældende.
 
Som konsekvens ved ikke at ændre regulativerne, vil der fortsat skelnes mellem kommunalt almen vandforsyning og private almene vandforsyninger, dermed vil reglerne for vandindvinding fortsætte med at være reguleret efter flere regulativer og reguleringen vil ikke blive lettet administrativt.

Økonomiske konsekvenser
Vandværkernes takstblad og opkrævningspraksis skal fremover være i overensstemmelse med det nye regulativ.

Høring
Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55, stk. 4, i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), af Holbæk Kommune efter forhandling med og høring af Holbæk Vandråd og alle almene vandværker i kommunen.

Lovgrundlag – link
For ethvert alment vandforsyningsanlæg skal der udfærdiges et regulativ, som skal indeholde nærmere regler om retten til forsyningsledningerne, herunder om forbruget skal måles ved vandmålere, og om grundejernes forpligtigelser mht. vandindlæg jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 1. Regulativet kan endvidere indeholde andre bestemmelser af almindelig betydning for vandforsyningen.
Siden 1. januar 2010 er det vandværket, der skal udarbejde regulativet, som efterfølgende skal godkendes af byrådet iht. lovens § 55, stk. 2. Kommunens afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Miljøministeren kan udarbejde normalregulativer, jf. lovens § 55, stk. 4.
Vandforsyningsloven indeholder ingen bestemmelser, hvorefter kommunen kan pålægge et privat, alment vandforsyningsanlæg at udarbejde ændringer til eksisterende regulativer.
Byrådets bemyndigelse begrænser sig til en legalitetskontrol, som sikrer at regulativforslaget er i overensstemmelse med lovgivningen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-06-2016
Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 17-08-2016
Hovedindstillingen godkendt.


caseno14-83054_#3788983_v1_endelig udkast til regulativ for vandværkerne.doc

Bilag

Endelig udkast til regulativ for vandværkerne


185. Beslutning om tiltrædelse af revideret planforslag for tværkommunalt redningsberedskab

Beslutning om tiltrædelse af revideret planforslag for tværkommunalt redningsberedskab

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget samt byrådet.
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Den foreliggende risikobaserede dimensionering tiltrædes.

Beskrivelse af sagen
Planen for risikobaseret dimensionering beskriver hvorledes det kommunale redningsberedskab (brandvæsen) er organiseret samt inden for hvilke rammer og servicemål redningsberedskabet skal løse sine opgaver.
 
I forbindelse med etableringen af Vestsjællands Brandvæsen startede sammenskrivningen af  de respektive ejerkommuners planer for risikobaseret dimensionering i efteråret 2015. Udgangspunktet var, at serviceniveau mv. skulle være uændret, men at der skulle etableres en samlet plan for det nye selskab.
Som følge af Slagelse Kommunes beslutning om at udtræde af samarbejdet den 23. december 2015, besluttede Beredskabskommissionen på sit ekstraordinære møde den 5. januar 2016, at revidere materialet.
 
Et revideret planforslag blev fremlagt og behandlet på Beredskabskommissionens møde d. 29. januar 2016. Beredskabskommissionen besluttede at sende det reviderede planforslag i høring med høringsfrist den 7. marts 2016, samt, jf. gældende lovgivning, at sende planforslaget til udtalelse i Beredskabsstyrelsen.
 
Planforslaget er så omfattende, at det ikke udsendes. Der henvises i stedet til Vestsjællands Brandvæsens hjemmeside http://www.vsbv.dk/da-dk/nyheder.aspx (nyhed dateret d. 19-04-2016 / Risikobaseret Dimensionering for Vestsjællands Brandvæsen )
 
Ved høringsfristens udløb er der modtaget 2 høringssvar fra henholdsvis brandmandskabet ved Kalundborg Brandstation samt brandmandskaberne i Odsherred Kommune (Lumsås, Nykøbing og Asnæs brandstationer.)
 
Ud fra høringssvarene fra brandmandskaberne vurderes der ikke behov for at ændre i nuværende planforslag. De forhold og punkter brandmandskabet peger på, medtages i de kommende revisioner, ligesom en del af punkterne umiddelbart kan imødekommes i forbindelse med den daglige planlægning af arbejdet i det operative beredskab.
Det fremgår af udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen, at planforslaget findes gennemarbejdet og at de ikke har yderligere kommentarer.
 
Planforslaget bilagt høringssvar samt udtalelse fra Beredskabsstyrelsen blev behandlet på Beredskabskommissions møde fredag d. 29. april 2016. Beredskabskommissionen godkendte, at planforslaget sendes til behandling og vedtagelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd med beredskabskommissionens anbefaling med den tilføjelse, at væsentlige ændringer i de faktiske udrykningstider ud fra den nye risikobaserede dimensionering kun sker efter en forudgående dialog med den involverede kommune.
 
Bilag: http://www.vsbv.dk/da-dk/nyheder.aspx (nyhed dateret d. 19-04-2016 / Risikobaseret Dimensionering for Vestsjællands Brandvæsen )

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen budgetmæssige konsekvenser.

Høring
Ledelsens kommentarer til høringssvar findes som bilag.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-06-2016
Indstilles tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 17-08-2016
Godkendt.


caseno14-36310_#3805429_v1_ledelsens kommentarer til høringssvar til planforslag for tværkommunalt redningsberedskab .pdf

Bilag

Ledelsens kommentarer til høringssvar til planforslag for tværkommunalt redningsberedskab


186. Beslutning om realisering af mål og indsatser i omstillingsprojekt - Flere flygtninge i beskæftigelse

Beslutning om realisering af mål og indsatser i omstillingsprojekt - Flere flygtninge i beskæftigelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. forslag til realisering af mål og indsatser i det politiske omstillingsprojekt ”Flere flygtninge i beskæftigelse” besluttes.
 2. forankringen af projektet i kerneområdet Alle kan bidrage besluttes.

Beskrivelse af sagen
Et flertal i Byrådet besluttede den 21. april at godkende igangsætningen af tre politiske omstillinger. På byrådets sommerseminar den 23. juni skal der præsenteres uddybende information om alle omstillingsprojekternes økonomi. Det besluttede Økonomiudvalget på sit møde den 6. april. Derfor fremlægger administrationen her et forslag til, hvordan mål og indsatser i omstillingsprojektet ” Flere flygtninge i beskæftigelse” tænkes realiseret.
 
Hovedbudskabet i omstillingen
Formålet med omstillingen er at nedbringe udgifterne til nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med 4 mio. kr. i 2016. Administrationen forventer, at midlerne kan findes – men ikke i forlængelse af selve omstillingen. Dette uddybes nærmere nedenfor.
 
Rammerne – effekt og økonomi
Udgangspunktet for integrationsindsatsen og dermed omstillingen er Integrationsstrategierne spor 1 og 2 samt en revideret beskæftigelseshandleplan: ”Flygtninge i job”. Dertil kommer, at integrationsloven m.fl. netop er blevet ændret.  Dette betyder, at indsatsen – og omstillingen - skal tilpasses nye, udefrakommende rammer. Ovennævnte rammer og omstillingens indsatser vedrører primært kerneområdet Alle kan bidrage. Det samme gælder forslaget til, hvordan midlerne skal findes. Derfor foreslår administrationen, at omstillingsprojektet forankres i Alle kan bidrage.
 
Det politiske ansvar for at fremskaffe midlertidige og permanente boliger til flygtninge, som ligger dog i Udvalget for Klima og Miljø. Derfor forelægges denne sag også dette politiske udvalg til godkendelse.
 
Ønsket effekt
Foruden den økonomiske reduktion er den ønskede effekt af omstillingen:
 
Således kan de fire millioner kr. findes:
Baggrund: De nyankomne flygtninge – som ikke er i job – overgår senest 1. juli 2016 fra kontanthjælp til integrationsydelse. Flygtningene bliver omfattet af reglen om, at kontanthjælpsmodtagere, som ikke har opholdt sig i landet i sammenlagt 7 ud af de seneste 8 år, fremover modtager integrationsydelse.
Satserne for integrationsydelsen er lavere end de tilsvarende kontanthjælpssatser, og der kan derfor hentes et provenu.
 
Baggrund: I henhold til ny lovgivning ydes der 50 pct. refusion af de serviceudgifter, som kommunen afholder til midlertidig boligindkvartering, og som ikke kan dækkes af flygtningen selv, dog maksimalt 2.000 kr. pr. måned. pr. flygtning.
 
 
Forudsætning for ovenstående er, at kommunen i 2016 ikke modtager flere flygtninge end den tildelte kvote.
 
 
Det videre arbejde med omstillingsprojektet
 
Inden for rammerne af omstillingen arbejder administrationen videre med følgende udfordringer:
 
 1. Hvordan får vi flere flygtninge hurtigere i permanent boligindplacering?
 2. Hvordan får vi flere i beskæftigelse? Herunder: hvordan sikrer vi en vellykket implementering af branchepakker? (Se evt. link)
 3. Hvordan kan vi effektivisere samspillet mellem danskuddannelse og beskæftigelse så integrationen via arbejdsmarkedet understøttes bedst og med færrest ressourcer?
 
Administrationen vil løbende afrapportere til Udvalget ”Uddannelse og Job”.
 
Kommissoriet for omstillingen er vedlagt denne sag som bilag.

Lovgrundlag – link
Læs mere om branchepakker på Foreningen Nydanskers hjemmeside

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-06-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Indstillingen anbefales godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 17-08-2016
Godkendt.


caseno15-60438_#3814152_v1_omstilling flere flygtninge i beskæftigelse.pdf.pdf

Bilag

Omstilling Flere flygtninge i beskæftigelse.pdf


187. Beslutning om Plan for Ungdomsskolevirksomhed - juni 2016

Beslutning om Plan for Ungdomsskolevirksomhed - juni 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” og Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Byrådet

Beslutningssag


Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. Plan for Holbæk Kommunes Ungdomsskolevirksomhed godkendes.


Beskrivelse af sagen
 
Plan for Ungdomsskolevirksomhed i Holbæk Kommune er udarbejdet af bestyrelsen for ”UngHolbæk”. Planen sikrer, at ungdomsskolens aktiviteter lever op til de lovmæssige krav og understøtter kerneopgaverne Læring og Trivsel (jfr. målgruppen fra 13 år) og Uddannelse til Alle Unge.

Om Plan for Ungdomsskolevirksomhed i Holbæk Kommune
Ungdomsskole er for målgruppen alle unge i alderen fra 13 år (eller når den unge starter i 7. klasse) til og med det 17. år. Ungdomsskolen kan yderligere etablere aktiviteter for unge i alderen 18 år til 25 år. Ungdomsskolevirksomheden er organisatorisk forankret i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge.

I Holbæk Kommune er formålet med ungdomsskolen at sikre, at kerneopgaverne understøttes bedst muligt gennem styrkelse af unges faglige, personlige og sociale kompetencer samt demokratisk dannelse og medindflydelse. De unge skal opleve sig som aktive medspillere, der træffer argumenterede valg i eget liv og får det bedst mulige afsæt på vejen mod det gode liv.

Ungdomsskolens samlede program skabes og udvikles med input fra flere steder, bl.a. fra de unge selv, idet de efterspørger og medvirker til aktiviteter, der modsvarer deres behov. Men også skoler med overbygningsklasser, andre kommuners ungdomsskoler, ungdomsuddannelser, frivillig-organisationer, idrætsforeninger mm giver værdifulde input til det samlede program.

Aktiviteterne i ungdomsskolens program inddeles i fire hovedspor:
 
 1. Faglige kompetencer, f.eks. understøttende undervisning, prøveforberedende undervisning, specifikke forløb i dansk og matematik målrettet ikke-uddannelsesparate elever (eksempelvis udviklet sammen med EUC) samt valgfag målrettet specifikke erhvervsuddannelser (f.eks. ”mekaniker-fysik”).
 2. Personlige og sociale kompetencer, f.eks. håndtering af eksamensangst, aktiviteter målrettet udsatte unge, drama og andre kreative aktiviteter. I dette hovedspor er det generelt mestring og mestringsstrategier, som er omdrejningspunktet i undervisningen. Det handler om at skabe selvtillid og selvværd, og det handler om at hjælpe de unge til at overvinde og mestre vanskelige situationer.
 3. Demokrati og medindflydelse, f.eks. videreudvikling af arbejdet i og med kommunens ungdomsbyråd, udvikling af indhold og samværsformer i ungdomsklubberne samt nye initiativer, som kommer fra unge i ungdomsskolens målgruppe.
 4. Partnerskaber, f.eks. valgfag udbudt på initiativ fra overbygningsskoler, knallertundervisning som retter sig mod at deltagerne får knallertkørekort, samt foredrag og andre aktiviteter, som kommer i stand gennem samarbejde med foreninger.
 
Ungdomsskolen skal til enhver tid agere proaktivt i forhold til at udvikle og udbyde aktiviteter med og i det omgivende samfund – naturligvis under forudsætning af, at de givne aktiviteter kan rummes i lovgivningen eller flere lovgivninger i kombination.


Lovgrundlag – link
 
Efter Bekendtgørelse af lov ungdomsskoler (LBK nr 375 af 04/04/2014) skal kommunalbestyrelsen fastsætte en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed (§4).


Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-06-2016
 
Godkendt.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 17-08-2016
Godkendt.


caseno16-27672_#3812698_v1_plan for ungdomsskolevirksomhed - juni 2016.pdf

Bilag

Plan for ungdomsskolevirksomhed - juni 2016


188. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 2.67, Holbæk Sportsby

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 2.67, Holbæk Sportsby

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og byrådet.
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. forslag til lokalplan nr. 2.67 Holbæk Sportsby vedtages endeligt med de af administrationen foreslåede ændringer, jf. bilag 1.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. forslag til lokalplan nr. 2.67 Holbæk Sportsby vedtages endeligt med de af administrationen foreslåede ændringer, jf. bilag 1.
  Herunder besluttes det, at følgende to forslag skal indarbejdes i lokalplanen:

  a) Trafik og Parkering:
  At lokalplanen muliggør at der etableres et trådhegn langs skellet mellem Bernts Have og Sportsbyen
 
b) Belysning:
Højdebegrænsning på lysmaster til fodboldstadion udgør max. 35 meter

Beskrivelse af sagen
Byrådet vedtog på sit møde den 21. april 2016 at delegere kompetencen til at udsende et forslag til lokalplan for Holbæk Sportsby til administrationen.
 
Administrationen har udarbejdet et forslag til lokalplan 2.67 Holbæk Sportsbyen hovedsageligt på baggrund af det skitseprojekt der ligger til grund for valg af leverandør af Holbæk Sportsby. Forslaget har været i høring fra den 6. maj til den 1. juli 2016.
 
Indholdet af lokalplanen
Området fastlægges til svømme-, idræts- og sundhedsformål samt kulturelle aktiviteter. Lokalplanen muliggør også aktiviteter og funktioner som relaterer sig til idræts- og sundhedsformål som f.eks. kontorer, mindre butikker, hotelfaciliteter og lignende.
 
Lokalplanen disponerer lokalplanområdet i tre delområder, A, B og C, og er opbygget således, at der fastlægges generelle snævre bestemmelser. Herefter gives der flere muligheder i afgrænsede områder. Det gælder f.eks. delområde A der indeholder Sportsbyens bebyggelse og parkeringsområde.
 
Ændringsforslag til lokalplanens bestemmelser
Siden januar 2016 er projektet for Holbæk Sportsby blevet videreudviklet. Derudover er der indkommet en række indsigelser, hovedsageligt fra naboerne i den vestlige del af Bernts Have, herunder Æblegården m.fl.
 
Begge forhold har givet anledning til at administrationen foreslår ændringer af lokalplanen således, at planernes redegørelse, bestemmelser og kortbilag tilrettes og præciseres i overensstemmelse med administrationens indstilling jf. bilag 1 og 4:
 
Administrationen har generelt følgende kommentarer til ændringsforslagene, mens der for uddybende kommentarer henvises til bilag 1 og 4:

1.         Anvendelse:
a.         Koncerter.
Flere indsigere udtrykker bekymring om støjgener m.m. i forbindelse med koncerter og events. Der efterspørges mulighed for at begrænse antallet og tidsrummet for afholdelsen.
 
Lokalplanen kan ikke begrænse antallet af koncerter, men alene give mulighed for at de kan afholdes i området. Det anbefales dog, at vurderingen af, at området overvåges løbende følges.
 
Administrationen har derfor indstillet at muligheden fastholdes.
 
2.         Trafik og parkering
a.         Der er foreslået en parkeringsplads på det grønne område mellem Skagerakvej og Ladegardsalleén, som en ekstra parkeringsplads til de brugere der kommer nord fra.
 
Da området ligger uden for lokalplanens område kan forslaget ikke imødekommes inden for den fremlagte lokalplans bestemmelser.
 
b.         Parkering i naboområderne. Naboerne fra den vestlige del af Bernts Have er bekymret for, at brugerne af Sportsbyen parkerer i deres bebyggelse. For at undgå parkering på Bernts Have peger indsigerne på en løsning, hvor der opsættes et trådhegn langs hele skellet mellem Bernts Have og Sportsbyen. Et trådhegn vil betyde at dyrelivet ikke kan vandre frit mellem områderne og at beboerne i Bernts Have vil skulle gå en længere rute for at benytte Sportsbyens muligheder.
 
Administrationen har derfor indstillet, at lokalplanen ikke muliggør et trådhegn langs hele det østlige skel, men at der i stedet arbejdes videre med en anden løsning, der tilgodeser  dyrelivets forsatte spredningsmuligheder og uønsket færdsel inden ibrugtagning ultimo 2018.
 
3.         Belysning
a.         Flere indsigere foreslår, at højden på lysanlægget til fodboldstadion reduceres fra de max. 45 meter til max. 35 meter.  Højden på de 45 meter er fastsat for at sikre at belysningen er i overensstemmelse med superliga krav.
 
Administrationen har derfor indstillet, at muligheden for de max. 45 meter fastholdes.
 
4.         Støj
a.         Der er kommet mange indsigelser om at der forventes store støjproblemer.
 
Med hensyn til trafikstøj fremgår det af miljørapporten – jf. bilag 2 – at området i dag generelt er påvirket af trafikstøj fra Omfartsvejen, og at det nuværende og fremtidige trafikniveau på de omkringliggende veje, vil være omtrent uændret.
 
Langt hovedparten af indsigelserne omhandler en forventning om at aktiviteterne på fodboldbanen i den sydøstlige del af området ikke vil kunne overholde de gældende vejledende støjgrænser.
 
Der er derfor udarbejdet supplerende støjberegninger, hvor banen er placeret minimum 38 meter fra det østlige skel ud for Æblegården – jf. bilag 9 - VVM støjnotat.
 
Med baggrund i støjnotatet fastlægges boldbanens placering med min. 38 meter til skel og at lokalplanen muliggør, at der langs denne boldbane kan etableres afskærmende foranstaltninger fx i form af støjvolde.
 
5.         Andre forhold
a.         Derudover fremgår der af bilag 3 indsigelsesnotatet og af bilag 1 lokalplan med rettelser, en række ændringsforslag fra redaktionel karakter til præciseringer og justeringer af mulighederne bl.a. som konsekvens af at viden om projektet er blevet udviklet siden lokalplanen blev sendt i høring.
 
Justeringerne og præciseringerne omhandler f.eks. forhold om gener fra solceller i form af refleksioner, afklaring af uklare formuleringer, opgivelse af krav om regnvandstilslutning, mulighed for at et begrænset antal skorstene kan se fra det omkringliggende terræn, mulighed for udstykninger til teknikbygninger, terrænudjævning, samt forlægning af den interne servicevej. Dertil har Morten C. Henriksen ønsket, at der kan etableres ét velkomstskilt ved hver indgang på 3,5 x 3,5 meter.
 
Alle rettelser fremgår konkret af bilag 1 rettet Lokalplan 2.67. Her fremgår administrationens forslag til ændringer med rødt.
 
Miljøvurdering
Der er i indsigelsesperioden ikke indkommet indsigelser der vedrører Miljøvurderingen af lokalplanen, vedlagt som bilag 2 rapport om miljøvurdering af lokalplan 2.67. Derfor har Administrationen truffet afgørelse om at miljøvurderingen ikke ændres i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 2.67. Afgørelsen vil blive offentliggjort sammen med offentliggørelsen af lokalplanen.
 
VVM screening
Administrationen har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM pligt. De bilag der danner baggrund for afgørelsen er vedlagt til orientering. Det er bilag 6-10. Selve afgørelsen fremgår af bilag 7.
Afgørelsen vil blive offentliggjort sammen med offentliggørelsen af lokalplanen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Etableringen af et trådhegn langs skellet mellem Bernt have og Sportsbyen kunne være et løsningsforslag til at undgå parkering i deres område jf. ovenfor stående bemærkninger. Etablering af et trådhegn indgår ikke i kontrakten med Morten C Henriksen.
 
En reducering af lysmasterne fra de max. 45 meter til de max. 35 meter vil ikke i forhold til den indgåede kontrakt udgøre et problem.  Morten C Henriksen har oplyst, at det ikke forventes at lysmasterne opfylder superliga kravet og dermed at de godt vil kunne overholde de 35 meter. Fordelen ved at fastholde de max. 45 meter er dermed, at der ikke vil skulle udarbejdes ny lokalplan hvis masterne senere ønskes højere.

Økonomiske konsekvenser
Planen vurderes ikke at have nogen direkte økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.
 
I dette sammenhæng skal der skelnes mellem Holbæk Kommune som planmyndighed og bygherre. Vurderingen af om økonomiske konsekvenser tager udgangspunkt i Holbæk Kommune som planmyndighed.
 
Såfremt lokalplanen ikke vedtages i august 2016 kan OPP-leverandøren gøre krav på godtgørelse op til 5 mio. kr. for arbejde udført i forbindelse med udviklingen af projektet, jf. OPP-aftalen.

Høring
Lokalplan nr. 2.67 har, sammen med den tilhørende miljøvurdering været i offentlig høring i perioden 6. maj 2016 til og med den 1. juli 2016.
 
I høringsperioden blev der afholdt to markvandringer den 21. maj 2016 og et borgermøde om planforslagene den 14. juni 2016. På borgermødet har bl.a. naboer til den kommende Sportsby haft mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger til planforslagene og til de fremtidige anlæg i Sportsbyen. Derudover har der været afholdt en række møder mellem Holbæk Kommune og enkelte borgere på forskelig niveau.
 
Referat af borgermødet den 14. juni 2016 fremgår af bilag 3. Herudover er der indkommet 25 høringssvar/mødereferater, der er vedlagt i deres helhed som bilag 5. Administrationen har udarbejdet en samlet oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsperioden samt administrationens indstilling hertil. Dette fremgår af bilag 4.
 
I høringsperioden indkom endvidere ønske om at få trafikforbedringer på de omkringliggende veje. Da dette ikke kan reguleres af lokalplanen, overdrages bemærkningerne til relevante medarbejdere i administrationen til videre behandling.   

Lovgrundlag – link
Planloven
Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Lov om VVM  

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning om delegering af planer, Byrådet 21. april 2016.

Supplerende sagsfremstilling
Efter behandling i Udvalget for Klima og Miljø er bilag 8 suppleret med et ekstra høringssvar fra repræsentanter for adresserne Æblegården 1, 5, 9, 11, 13, 15, 21, 10, 12, 14, 16, 18 og 22.  
 
Høringssvaret er ved en beklagelig fejl ikke blevet vedhæftet i sin fulde længde i bilaget, men de temaer, som høringssvaret berører, er medtaget i administrationens kommentarer først i bilaget.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 09-08-2016
2 medlemmer, A, anbefaler, at hovedindstillingen tiltrædes. 2 medlemmer, O og I afstår fra at tage stilling på nuværende tidspunkt.

Beslutning i Byrådet den 17-08-2016
Godkendt.
 
22 (A, V, Henrik Mosbæk (B), Emrah Tuncer (B), Inge Langseth (O) og Finn Nielsen (O)) stemte for.
9 (Ø, I, C, Peter Hansen (O), Steen Klink Pedersen (O), John Harpøth (O) og Solvej Pedersen (B)) stemte imod.
 
Ø stemte imod, da partiet ønsker, at der udarbejdes en VVM-redegørelse.


caseno16-28689_#3880374_v1_bilag 1 - lokalplan 2.67 hvor administrationens forslag til ændringer fremgår med rødt..pdf.pdf
caseno16-28689_#3856426_v1_bilag 2 - rapport om miljøvurdering af lokalplan 2.67..pdf
caseno16-28689_#3856427_v2_bilag 3 - referat af borgermødet den 14. juni 2016..pdf
caseno16-28689_#3880372_v1_ibilag 4 indsigelsesnotat.pdf.pdf
caseno16-28689_#3877788_v1_bilag 5 - indkomne 25 høringssvar i deres helhed.pdf
caseno16-28689_#3879233_v1_bilag 6_vvm uddybende forklaring vvm screening.pdf
caseno16-28689_#3879239_v1_bilag 7_vvm afgørelse om ikke-vvm-pligt holbæk sportsby.pdf
caseno16-28689_#3887117_v1_bilag 8_vvm_besvarelse af indsigelser og kommentarer inkl indsigelser.pdf.pdf
caseno16-28689_#3880355_v1_bilag 9 - vvm støjrapport holbæk sportsby.pdf.pdf
caseno16-28689_#3879248_v1_bilag 10_vvm screeningsskema.pdf

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan 2.67 hvor administrationens forslag til ændringer fremgår med rødt..pdf
Bilag 2 - Rapport om miljøvurdering af lokalplan 2.67.
Bilag 3 - Referat af borgermødet den 14. juni 2016.
Bilag 4 - Indsigelsesnotat.pdf
Bilag 5 - Indkomne 25 høringssvar i deres helhed
Bilag 6_VVM uddybende forklaring VVM screening
Bilag 7_VVM afgørelse om ikke-VVM-pligt Holbæk Sportsby
Bilag 8_VVM_Besvarelse af indsigelser og kommentarer inkl indsigelser.pdf
Bilag 9 - VVM støjrapport Holbæk Sportsby.pdf
Bilag 10_VVM Screeningsskema


189. Orientering om status på flygtningeområdet - juni 2016

Orientering om status på flygtningeområdet - juni 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. status på flygtningeområdet, juni 2016, tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Administrationen fremlægger hver måned en status på flygtningeområdet. Formålet er at give en generel orientering om udviklingen på centrale indsatser for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under den treårige integrationsindsats. Orienteringen har tre fokusområder; midlertidig boligindplacering af nyankomne, beskæftigelsesindsatsen samt indsatsen i samarbejde med frivillige. De tre områder er uddybet i et bilag, som er vedlagt sagen.
 
Det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på det treårige integrationsprogram udgør april 2016 318 personer. Derudover er der i alt 193 børn under integrationsprogrammet.
 
Modtagelsen af flygtninge
 
Holbæk Kommune skal modtage 241 flygtninge i perioden marts 2016 - marts 2017 (2016-kvoten). Siden sidste statusopgørelse har Holbæk Kommune modtaget 47 personer, herunder 9 medbragte børn samt 3 uledsagede unge.
 
Antallet af modtagne flygtninge er fortsat lavere end forventet sammenholdt med 2016-kvoten på 241 personer.
 
Midlertidig boligindplacering af flygtninge
 
Primo juni 2016 er 155 flygtninge midlertidigt indkvarteret i Holbæk Kommune. 53 pct. af flygtningene er indkvarteret i private ejendomme, 32 pct. er indkvarteret i almene boliger og 15 pct.er indkvarteret i kommunale ejendomme.
 
De 155 midlertidigt indkvarterede er fordelt på indkvarteringsløsninger, der er beliggende i 7 af kommunens byer.  Fire af disse indkvarteringsløsninger havde primo maj 2016 mindst 10 midlertidigt indkvarterede. Disse indkvarteringer er beliggende i Vipperød, Holbæk by, Stigs Bjergby samt i Jyderup.
 
Den midlertidige indkvartering af flygtningene baserer sig på et princip om, at flytte dem mindst muligt. Desværre er det for tiden svært at indfri dette princip, specielt hvad angår unge enlige under 30. Der er ikke er boliger nok til denne målgruppe, da mange boliger kun må tildeles enlige over 30. På samme måde er det svært at fastholde princippet om, at børnefamilier så vidt muligt skal permanent boligplaceres med det samme for at skabe tilknytning til skole og daginstitution.
 
Beskæftigelse og danskuddannelse
 
Ud af det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på 318 personer, modtager 293 personer kontanthjælp efter integrationsloven eller integrationsydelse. Disse borgere er målgruppen for beskæftigelsesindsatsen.
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” besluttede 24. februar 2016 at iværksætte en handleplan for at opfylde målene for integrationsstrategien spor 1 og at understøtte jobrettet fokus allerede fra flygtningenes ankomst. Handleplanen lægger vægt på, at flygtningene kommer hurtigt ud på arbejdsmarkedet, og virksomhedsbaseret praktik er oftest det første skridt på vejen.
 
138 flygtninge er pt. i aktive tilbud (ved siden af sprogskole), hvilket vil sige, at de enten er i praktik i en virksomhed eller i introforløb før praktikken.
 
Som udgangspunkt er alle nyankomne flygtninge tilmeldt en danskuddannelse frem til gennemført uddannelse. Undtagelser herfra kan for eksempel skyldes barselsorlov eller svær sygdom. I alt er 303 flygtninge er tilmeldt danskuddannelse, mens én person går på FVU (Forberedende Voksenundervisning).
 
 
Integration, frivillige aktiviteter og tilbud i hele Holbæk
Der er stor interesse fra frivillige og foreninger for at bidrage til integrationsindsatsen, eksempelvis:
 
Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Holbæk (RKH), AOF Sprogcenter Nordvest og Holbæk Kommune: Medio juni er underskrevet en ny samarbejdsaftale med integrationsgruppen i RKH, der yder en meget stor indsats på integrationsområdet i Holbæk Kommune.  Gruppen startede i 2011, og aktiviteterne er aktuelt:
 
Røde Kors Holbæk Integrationsgruppe støtter også opstart af nye lokale integrationsgrupper – senest i Jyderup-Mørkøv området – som efter opstart fungerer som selvstændige grupper.
 
Fritidsaktiviteter: Et af målene i integrationsstrategien spor 1 er, at nyankomne flygtninge skal deltage i fællesskabet i Holbæk Kommune. Når nyankomne flygtninge ankommer til Holbæk Kommune spørges der i forbindelse med udarbejdelse af integrationskontrakt og ”Min plan” ind til eventuelle fritidsinteresser. Kontakten formidles via lokale frivillige, de frivillige fritidsguider og de sociale viceværter og KUF er behjælpelige med at udpege eventuelle relevante foreninger m.v.
 
Det er dog en stor økonomisk udfordring for de nyankomne flygtninge på integrationsydelse at deltage i fritidsaktiviteter på ordinære vilkår. Generelt er klubberne gode til at hjælpe med udstyr, og nogle giver nedsat kontingent, får støtte fra fritidsguide-midler eller søger støtte i DIF. Som noget nyt kan der via Dansk Flygtningehjælp søges støtte til fritidsaktiviteter for alle under 30 på integrationsydelse.
 
Flere flygtninge er startet i lokale fodboldklubber (herunder en tidligere landsholdsspiller), i Holbæk Cykelsport (også kvinder), i Volleyballklubben Holbæk, i Holbæk Judo, og andre steder.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Orienteringen taget til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2016
Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 17-08-2016
Taget til efterretning.


caseno15-60438_#3819167_v1_månedsstatus på flygtningeindsatsen - juni 2016. pdf.pdf

Bilag

Månedsstatus på flygtningeindsatsen - juni 2016. pdf


190. Godkendelse af regnskab og beretning for 2015

Godkendelse af regnskab og beretning for 2015

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Holbæk Kommunes regnskab for 2015 godkendes
 2. Revisionens beretning for 2015 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Iflg. styrelseslovens regler er kommunen underlagt lovpligtig revision. Revisionen skal påse, at byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er foretaget på betryggende vis. Revisionens bemærkninger til årsregnskabet meddeles økonomiudvalget. Økonomiudvalget oversender beretningen med tilhørende bemærkninger til byrådet, der skal orienteres om fremkomne revisionsbemærkninger og godkende kommunens regnskab for 2015.
 
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har den 15. juni 2016 afgivet den afsluttende beretning for 2015. Beretningen er, via mail, fremsendt til byrådets medlemmer 16. juni 2016. Som følge af en præcisering af teksten i afsnit 2, omhandlende kommunens økonomi, er der udsendt en korrigeret beretning til samtlige byrådsmedlemmer 24. juni 2016 (præciseringen har ingen indflydelse på de fremsatte konklusioner for det udførte revisionsarbejde).
 
Beretningen for 2015 (senest udsendte) vedhæftes i sin helhed.
 
I beretningens afsnit 1.4 afgiver revisionen de bemærkninger, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden.
 
Jfr. afsnit l.4.2 har den udførte revision ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Regnskabsafdelingen vil følge op på de af revisionen fremførte anbefalinger og øvrige bemærkninger.

Lovgrundlag – link
§ 45 i lov om kommunernes styrelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 17-08-2016
Godkendt.


caseno15-34405_#3838041_v1_ny beretning nr. 22 - afsluttende beretning 2015, holbæk kommune.pdf.pdf
caseno15-34405_#3825822_v1_beretning - påtegning på årsregnskabet 2015.pdf.pdf
caseno15-34405_#3825817_v1_afsluttende beretning 2015, underskrift.pdf.pdf

Bilag

NY beretning nr. 22 - Afsluttende beretning 2015, Holbæk Kommune.pdf
Beretning - Påtegning på årsregnskabet 2015.pdf
Afsluttende beretning 2015, UNDERSKRIFT.pdf


191. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - august 2016

Beslutning om salg af ejendomme og grunde - august 2016

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde

Beskrivelse af sagen
Byrådet har den 10. december 2014 vedtaget, at dagsordenspunkter om salg af ejendomme og grunde fremover opdeles således, at beslutningen om salg bliver behandlet på åbent møde, og at priserne for salget bliver fastsat på lukket møde.
 
Kirkevej 1a, 5432 Gislinge
Klubhuset er beliggende Kirkevej 1a, 5432 Gislinge (del af matr.nr. 23q, Gislinge By). Klubhuset er oprindeligt opført i 1950 og herefter udbygget i 1973 samt 1992.
 
Bygningen er opført på kommunal grund, men der nu opstået tvivl om det juridiske ejerskab af selve bygningen, idet der ikke foreligger skriftlig dokumentation for ejerforholdet. Gislinge Boldklub har opfattet sig selv som værende ejer af bygningen og har varetaget drift og vedligehold af bygningen. Holbæk Kommune har i vid udstrækning opfattet Gislinge Boldklub som værende ejer af bygningen og har derfor udbetalt lokaletilskud til boldklubben.
 
Derfor ønsker både administration og Gislinge Boldklub at skabe juridisk klarhed over ejerforholdet ved at overdrage bygningen til Gislinge Boldklub.
 
Holbækvej 102, 4450 Jyderup
Ejendommen anvendes i dag til børnehuset Mariendal. Sammenlægges den 1. september med Børnehuset Troldhøjen i det nybyggede institution Galaxen.
Ejendommens anvendelses muligheder Skole, rådhus m.v.
 
Fællesarealer til grundejerforeninger
 
I forbindelse med gennemgang af uafsluttede sager er det konstateret at der en del sager hvor grundejerforeningen ikke har fået overdraget fællesarealer.
 
Det omhandler overdragelse af ubebyggede arealer til grønne fælles og stiarealer, hvor ejerskabet af arealerne ikke er overdraget til grundejerforeningerne, da grundejerforeningerne ikke i lokalplanen er forpligtiget til at tage skøde på arealerne.
 
Ejerskabet på arealerne ønskes overdraget til grundejerforeningerne som er pålagt at forestå drift og vedligehold af arealerne.
 
Gennem dialog opfordres grundejerforeningen til at tage skøde på arealerne.
Hvis grundejerforeningen ikke ønsker at tage skøde på arealerne lukkes sagen.
 
Østre Hovvej, 4520 Svinninge.
Fællesarealet udgør matrikel 27a og 27fl, Svinninge by, Svinninge.
 
Hvedevænget, 4520 Svinninge.
Fællesarealet udgør matrikel 7dg, vold, Svinninge by, Svinninge.
 
Vestre Hovvej, 4520 Svinninge
Fællesareal udgør matr. nr. 27eh og 27fo Svinninge By, Svinninge.
 
Barnekow Parken, 4340 Tølløse
Fælles friarealer udgør matr. nr. 1du og 1em, Tølløse Hgd. Tølløse.

Økonomiske konsekvenser
Kirkevej 1a, 5432 Gislinge
Et salg af bygningen til Gislinge Boldklub forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune, idet driften af klubhuset i en årrække har været varetaget af Gislinge Boldklub.
Gislinge Boldklub vil som hidtil kunne modtage lokaletilskud, som vil kunne udbetales inden for den afsatte ramme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 17-08-2016
Godkendt med undtagelse af salget af Holbækvej 102 (Mariendal). Denne del af sagen blev udsat.
192. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - august 2016 - Lukket punkt
193. Orientering om salg af Karré 3 og 5 på Holbæk Havn - Lukket punkt
194. Beslutning om arealoptimering - Lukket punkt