UDVALG

14-17 Byrådet

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Byrådssalen

STARTTIDSPUNKT

29-06-2016 17:30:00

SLUTTIDSPUNKT

29-06-2016 18:30:00


PUNKTER

174. Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. juni 2016
175. Beslutning om nedsættelse af byrådsmedlemmernes vederlag
176. Budgetrevision 2 og handlingsplaner174. Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. juni 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. juni 2016

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller at:
 1. dagsordenen til mødet den 29. juni 2016 bliver godkendt.

Beslutning i Byrådet den 29-06-2016
Godkendt.
175. Beslutning om nedsættelse af byrådsmedlemmernes vederlag

Beslutning om nedsættelse af byrådsmedlemmernes vederlag

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Liste Ø indstiller, at byrådet beslutter, at:
 1. samtlige vederlag til byrådsmedlemmer sænkes med 10 % med virkning fra den 1. september 2016.


Beskrivelse af sagen
På baggrund af den aktuelle økonomiske situation ønsker liste Ø, at byrådet beslutter at bidrage til de kommunale besparelser ved at sænke samtlige vederlag til byrådsmedlemmer med 10 % med virkning fra den 1. september 2016.  
 
Vederlaget for hvervet som byrådsmedlem består dels af et fast vederlag - herunder et tillæg, hvis man har hjemmeboende børn under 10 år – og et vederlag for at varetage hvervet som udvalgsformand, udvalgsmedlem eller viceborgmester.
 
Både det faste vederlag inkl. eventuelt tillægsvederlag og vederlagene for de enkelte poster, man bestrider, har man som byrådsmedlem ikke alene ret men også pligt til at modtage.
 
Det faste vederlag – herunder tillægsvederlaget for hjemmeboende børn under 10 år – fastsættes af staten. Størrelsen af dette vederlag kan byrådet ikke ændre.
 
Vederlaget for posten som udvalgsformand, udvalgsmedlem eller viceborgmester fastsættes derimod inden for den øvre grænse, staten har fastsat, af byrådet i styrelsesvedtægten. Byrådet kan derfor ved en ændring af styrelsesvedtægten beslutte at sænke disse vederlag med f.eks. 10 %.
 
Da en reduktion af vederlagene for at varetage hvervet som udvalgsformand, udvalgsmedlem eller viceborgmester kræver en ændring af styrelsesvedtægten, og da ændringer af styrelsesvedtægten skal vedtages på to byrådsmøder, kræver gennemførelsen af en beslutning om at sænke størrelsen vederlagene for at varetage hvervet som udvalgsformand, udvalgsmedlem eller viceborgmester med virkning fra den 1.september 2016, kræver gennemførelsen af den beslutning, at byrådet afholder et ekstraordinært møde mindst 6 dage før eller mindst 6 efter det ordinære byrådsmøde den 19. august 2016 og inden den 1. september 2016.


Økonomiske konsekvenser
Beslutter byrådet at sænke de vederlag til byrådsmedlemmer, byrådet kan ændre, med 10 % med virkning fra den 1. september 2016, bliver besparelsen i 2016 83.029 kr.
 
Beslutter byrådet at sænke de vederlag til byrådsmedlemmer, byrådet kan ændre, med 10 % med virkning fra den 1. oktober 2016, bliver besparelsen i 2016 62.271 kr.
 
Beslutter byrådet at sænke de vederlag til byrådsmedlemmer, byrådet kan ændre, med 10 %, bliver besparelsen i 2017 249.087 kr.

Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse
 
Bekendtgørelse nr. 793 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Beslutning i Byrådet den 29-06-2016
Forslaget blev ikke godkendt.
 
For stemte 4 (Ø, Emrah Tuncer (B) og Lars Dinesen (A)).
 
Imod stemte 25 (A, undtagen Lars Dinesen, B, undtagen Emrah Tuncer, C, V, O og I).
176. Budgetrevision 2 og handlingsplaner

Budgetrevision 2 og handlingsplaner

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag
..

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Budgetrevision 2 tages til efterretning, herunder den administrative handlingsplan jf. bilag 3
 2. Mindreforbrug på dagtilbud på 2,5 mio.kr. omplaceres til skoleområdet
 3. Fra 1. januar 2017 skal pædagogernes deltagelse i skoleundervisning reduceres fra 12 lektioner til 6 lektioner, som puljes, så skoleledelsen kan bruge ressourcerne, hvor behovet er størst
 4. Der indføres øget egen- og brugerbetaling på visse serviceydelser inden for kerneområdet Aktiv Hele Livet, jf. Handleplan BR2 – AHL
 5. Der ændres i visse serviceydelser på kerneområdet Aktiv Hele Livet, jf. Handleplan BR2 – AHL og beslutning i Udvalget ”Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg”
 6. Der indledes forhandling med ekstern plejecenterleverandør om reduktion af priser
 7. Puljemidler på kerneområdet Aktiv Hele Livet omfordeles som beskrevet i Handleplan BR2 – AHL
 8. Budgetter på serviceområder inden for kerneområdet Aktiv Hele Livet reduceres med 1 pct., jf. Handleplan BR2 - AHL
 9. Der iværksættes stop for brug af vikarer fra 1. september 2016 og året ud, på kerneområdet Aktiv Hele Livet
 10. Genbesættelse af stillinger udsættes generelt med to måneder året ud på kerneområdet Aktiv Hele Livet
 11. Handlingerne i handleplaner for kerneområderne Alle kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge godkendes
 12. Driftsoverførslerne 2015 til 2016 indefryses.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune skal holde budgettet. Budgetrevision 2 viser, at kommunen har store udfordringer i forhold til at holde budgettet på driften, især på serviceudgifterne. Budgetrevision 2 følges derfor af handleplaner, som adresserer udfordringerne på de enkelte kerneområder. 
 
Det er altid vigtigt at overholde budgettet. I år er det endnu vigtigere at holde budgettet på serviceudgifterne. Det skyldes, at der er stor sandsynlighed for, at en overskridelse af budgettet på serviceudgifterne vil betyde, at Holbæk Kommune vil blive ramt af sanktion fra regeringen.
 
Hvis kommunen skal overholde den budgetterede serviceramme, er det nødvendigt, at indstillingerne vedrørende handleplanerne besluttes, så de kan blive implementeret straks.
 
De vigtigste årsager til udfordringerne er:
 
 
 
Holbæk Kommune var én af de 43 kommuner, som i 2015 ikke overholdt deres del af servicerammen for 2015. Det er et udtryk for, at mange kommuner oplever et udgiftspres på flere områder, som skal håndteres indenfor den udmeldte serviceramme.
 
Budgetrevision 2 viser, at alle kerneområder er udfordret. Og fordi budgettet skal holdes, har administrationen udarbejdet forslag til handlingsplaner.
 
Handleplanerne indeholder forslag til initiativer og servicejusteringer, som er nødvendige for at gennemføre udgiftsreduktioner og dermed holde budgettet og servicerammen. Det er nødvendigt, at servicejusteringerne vedtages allerede nu, hvis de skal nå at få den nødvendige effekt i år. Fordelen ved den hurtige implementering er, at det gør opgaven med at håndtere de nye budgetreduktioner i 2017 lidt lettere.
 
Handleplanerne fortæller også kort om de administrative handlinger, der igangsættes med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Kendetegnet for disse handlinger er, at de ligger indenfor de rammer, der allerede er vedtaget politisk.
 
Driftsoverførsler
Budgetrevision 2 bygger på en antagelse om, at de enkelte kerneområder overfører samme beløb til 2017, som de har fået overført til 2016. Med andre ord lægger budgetrevisionen op til en indefrysning af overførslen fra 2015 til 2016, dog således at sammensætningen af mer- og mindreforbruget kan variere, blot det samlede beløb til overførsel er konstant.
 
Normalt ligger overførslerne imellem årene på omtrent samme niveau, og overførslerne er dermed blot udtryk for en likviditetsforskydning. I år er vi jævnfør ovenfor imidlertid nødt til at sikre, at forbruget af serviceudgifter ikke overstiger det oprindelige budget, der svarer til vores del af servicerammen.
 
I budgetrevisionen er der derfor lagt op til, at de overførte midler fra 2015 til 2016, 60 mio. kr. på driften, indefryses. Det betyder, at administrationen forventer, at et tilsvarende beløb bliver overført fra 2016 til 2017.
 
Proces – udvalgsbehandling
Sagen har for så vidt angår hver enkelt udvalgs område været behandlet i de stående udvalg.
 
Således behandlede:
Udvalget ”Uddannelse og Job” indstillingerne 1, 11 og 12 på møde den 25. maj 2016. Udvalget indstillede følgende: Ad 1: Budgetrevisionen tages til efterretning, ad 11: Handleplanerne for kerneområderne Alle kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge godkendes, herunder at 2,6 mio. kr. på kerneområdet Alle kan Bidrage findes blandt midlerne til vejledning/opkvalificering i beskæftigelsesindsatsen, og ad 12: Godkendes. Referatet vedlægges som bilag.
 
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” indstillingerne 1, 4-10 og 12 på møde den 30. maj 2016. Et flertal (V og A) videresender sagen til behandling i Økonomiudvalget og byrådet med følgende to bemærkninger:
Et mindretal (O og Ø) kan ikke anbefale sagen videresendt, da O og Ø ikke ønsker nedskæringer på ældreområdet. Referatet vedlægges som bilag.
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” indstillingerne 1 og 12 på møde den 30. maj 2016. Udvalget indstillede følgende: Ad 1: Tages til efterretning for udvalgets ressortområde, og ad 2: Godkendes for udvalgets ressortområde. Referatet vedlægges som bilag.
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” indstillingerne 1-3 og 12 på møde den 31. maj 2016. Udvalget indstillede følgende: Ad 1: Tages til efterretning, ad 2: Et flertal (V, A og O) anbefaler, at dette godkendes, mens et mindretal (Ø) anbefaler, at det ikke godkendes, ad 3: Godkendes ikke, og ad 12:Et flertal (V, A og O) anbefaler, at dette godkendes, mens et mindretal (Ø) anbefaler, at det ikke godkendes. Referatet vedlægges som bilag.
 
Udvalget for Klima og Miljø indstillingerne 1 og 12 på møde den 31. maj 2016. Udvalget indstillede følgende: Ad 1: Tages til efterretning for udvalgets ressortområde og ad 12: Godkendes for udvalgets ressortområde. Referatet vedlægges som bilag.
 
Proces – høringer m.v.
Efter udvalgsbehandlingen er handleplanen for kerneområdet Aktiv Hele Livet sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
 
Handleplanerne, herunder navnlig handleplanerne for kerneområderne Aktiv Hele Livet og Læring og Trivsel, er inden sagens behandling i byrådet drøftet i Hovedudvalget, og i forbindelse med implementeringerne vil handleplanerne blive drøftet i de lokale med-udvalg.

Supplerende sagsfremstilling
Efter sagens behandling i Økonomiudvalget, er der modtaget høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet. Svarene vedlægges som bilag. Hovedudvalget har den 8. juni 2016 fået en orientering om sagen. Hovedudvalget tilkendegav i den forbindelse, at det ønskede at blive inddraget yderligere i processen. Der planlægges et nyt møde med Hovedudvalget om Budgetrevision 2-sagen.

Supplerende sagsfremstilling til byrådets møde den 29. juni 2016
Et flertal i byrådet besluttede på det ordinære møde den 15. juni 2016 at udsætte behandlingen af sagen til et ekstraordinært møde den 29. juni 2016. Byrådet tilkendegav samtidig, at administrationen skulle fortsætte arbejdet med forslag til udgiftsreduktioner i 2016.
 
Administrationen har på den baggrund udarbejdet et bruttokatalog med forslag til mulige forbrugsreduktioner vedrørende serviceudgifter på alle kerneområder og stabe i 2016 og frem. Bruttokataloget vedlægges som bilag. Bruttokataloget indeholder forslag til udgiftsreduktioner på 45,9 mio. kr. i 2016 og 24,8 mio. kr. i 2017 og frem. Der skal i 2016 samlet findes 35 mio. kr., men hvis byrådet følger punkterne 1 – 5 i Økonomiudvalgets indstilling, resterer der at blive fundet 24,4 mio. kr.
 
Reduktioner i forbruget af serviceudgifter er nødvendige for at nedbringe merforbruget i 2016 og dermed kunne holde budgettet i 2016, men de vil også have betydning for udgiftsniveauet i 2017 og frem og derved også for størrelsen og håndteringen af den økonomiske udfordring, byrådet skal tage stilling til i forbindelse med budget 2017-2020. Administrationen er i gang med at udarbejde det tekniske budgetforslag for 2017 -2020, herunder at skabe forslag til aktiviteter, der kan sikre balance i 2017-2020. Det tekniske budgetforslag tager udgangspunkt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, som bl.a. indeholder en reduceret serviceudgiftsramme i forhold til serviceudgiftsrammen i 2016. 
 
Det tekniske budgetforslag for 2017-2020 foreligger medio august og vil bl.a. i lyset af økonomiaftalen for 2017 indeholde forslag til handlinger, som reducerer udgifterne vedrørende serviceudgifter.
 
Bruttokataloget over mulige forbrugsreduktioner i 2016 har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet samt skolebestyrelserne, daginstitutionsbestyrelserne, bestyrelsen i CSU og bestyrelsen i UngHolbæk. Høringssvarene vedlægges som bilag. Kataloget har været sendt til orientering til lokalfora og Frivilligrådet, som har fremsendt deres bemærkninger til kataloget. Bemærkningerne vedlægges som bilag. Derudover har enkelte ansatte, borgere og foreninger kommenteret kataloget. Kommentarerne vedlægges som bilag. Endelig har Hovedudvalget på et ekstraordinært møde den 24. juni 2016 drøftet kataloget over mulige forbrugsreduktioner. Referat af Hovedudvalgets møde den 24. juni 2016 vedlægges som bilag.   
 
I forbindelse med sagens behandling i Økonomiudvalget den 8. juni og i byrådet den 15. juni 2016 var beslutningsreferaterne fra behandlingen af Budgetrevision 2 i de stående udvalg vedlagt som bilag til sagen. Disse bilag er nu udgået, da beslutningsreferaterne fremgår af de publicerede dagsordener.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016
Et flertal bestående af V, A, B og C indstiller at:
 
 1. Driftsoverførslerne fra 2015 til 2016 indefryses
 2. Mindreforbrug på dagtilbud på 2,5 mio.kr. omplaceres til skoleområdet
 3. Handleplaner for kerneområderne Alle kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge på 2,6 mio. kr. gennemføres
 4. Handleplan for Vækst og Bæredygtighed på 5 mio. kr. gennemføres
 5. Projektudvalget for Lokal Udvikling overfører 0,5 mio. kr. fra 2016 til 2017
 6. Det samlede forbrug for serviceområdet i 2016 reduceres med 24,4 mio. kr. 
 
Imod stemmer O, Inge Langseth.

Beslutning i Byrådet den 15-06-2016
Sagen udgik af dagsordenen, jf. punkt 138.

Beslutning i Byrådet den 29-06-2016
Der tilknyttes to til bilag til sagen.
 
Enhedslisten stiller følgende ændringsforslag:
Enhedslisten foreslår, at budget 2016 fortsætter, og at det forventede driftsunderskud tages af kassebeholdningen. Samtidig arbejdes der hen imod et budget for 2017, som helt anderledes fordeler de midler kommunen har til serviceområdet. En fordeling som tilgodeser de grupper i vores fællesskab som har det sværest. De syge, de gamle, vores flygtninge, vores børn og unge. Og hvor de som har mest også bidrager med mest.
 
For stemmer 2 (Ø)
 
Imod stemmer 27 (A, B, C, O, V og I)
 
V, A, B, C, I og O stiller følgende ændringsforslag:
 1. Budgetrevision 2 tages til efterretning
 2. Mindreforbrug på dagtilbud på 2,5 mio.kr. omplaceres til skoleområdet
 3. Handleplanerne for kerneområderne Alle kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge på 2,6 mio. kr. gennemføres
 4. På kerneområdet Uddannelse til Alle Unge gennemføres bruttokataloget til forbrugsreduktioner bortset fra punkt nr. 1 med en samlet forbrugsreduktion på 0,8 mio. kr.
 5. På kerneområdet Alle kan Bidrage gennemføres punkt 1 og 2 delvist i bruttokataloget med en samlet forbrugsreduktion på 1,5 mio. kr.
 6. Handleplanen for kerneområdet Vækst og Bæredygtighed prioriteres af Udvalget for Klima og Miljø med en forbrugsreduktion på 2,5 mio. kr.
 7. På kerneområdet Vækst og Bæredygtighed finder Udvalget for Klima og Miljø blandt forslagene 2, 3, 4, og 5 i bruttokataloget til forbrugsreduktioner med en samlet forbrugsreduktion på 2,5 mio. kr.
 8. På kultur- og fritidsområdet finder Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab blandt forslagene 1, 2, 3 og 4 i bruttokataloget til forbrugsreduktioner en samlet forbrugsreduktion på 0,5 mio. kr.
 9. På kerneområdet Aktiv Hele Livet gennemføres punkt 5, 6 og 7 med 2 mio. kr., punkt 10 delvis med 2,5 mio. kr. og punkt 11 delvis (eksklusiv ældreområdet) med 5 mio. kr. i bruttokataloget til forbrugsreduktioner en samlet forbrugsreduktion på 9,5 mio. kr.
 10. På den samlede administration og erhverv gennemføres bruttokataloget til forbrugsreduktioner bortset fra punkterne 3 og 7 og yderligere tiltag med en samlet forbrugsreduktion på 5 mio. kr.
 11. På flygtningeområdet gennemføres besparelser på 2,9 mio. kr. Kan der ikke gennemføres besparelser på det fulde beløb gennemføres besparelserne i stedet på midlerne til vækst. Administrationen orienterer byrådet ved en kommende budgetrevision om, hvordan besparelserne er gennemført
 12. Projektudvalget for Lokal Udvikling overfører 0,5 mio. kr. fra 2016 til 2017
 13. Overførslen af driftsmidler til service øges fra 60 til 64,2 mio. kr. Administrationen bemyndiges til at gennemføre de nødvendige tiltag for at sikre dette. Administrationen orienterer byrådet ved en kommende budgetrevision om, hvordan det er gennemført
 
For stemmer 27 (A, B, C, O, V og I).
 
Imod stemmer 2 (Ø).


caseno16-10621_#3795954_v1_br2 - 0_samlet oversigt samlet dokument 26.05.2016.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795929_v2_samlet - handleplan - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3809797_v1_handlingsplan br2 - administration-pol 2.pdf
caseno16-10621_#3795867_v1_handleplan br2 - v&b - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795878_v1_handleplan br2 - ahl - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795899_v1_handleplan br2 - akb - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795912_v1_handleplan br2 - l&t - 250516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3795925_v1_handleplan br2 - uta - 240516.pdf.pdf
caseno16-10621_#3803293_v1_oversigt salg af ejendomme grunde og arealer br 2 april 2016.pdf.pdf
caseno16-10621_#3818193_v2_høringssvar - ældrerådet.pdf
caseno16-10621_#3818548_v2_høringssvar - handicaprådet.pdf
caseno16-10621_#3838171_v1_bruttokatalog til forbrugsreduktioner.pdf
caseno16-10621_#3835844_v1_supplerende høringssvar - ældrerådet.pdf
caseno16-10621_#3837838_v1_supplerende høringssvar - handicaprådet.pdf
caseno16-10621_#3838051_v1_referat af hu-møde 24. juni 2016.pdf
caseno16-10621_#3837827_v1_høringssvar - medarbejdersiden i hovedudvalget.pdf
caseno16-10621_#3835847_v2_høringssvar - bestyrelsen for dagtilbudsdistrikt elverdam.pdf
caseno16-10621_#3837839_v1_høringssvar - bestyrelsen for dagtilbudsdistrikt isefjord.pdf
caseno16-10621_#3837840_v1_høringssvar - bestyrelsen for dagtilbudsdistrikt kildevangen.pdf
caseno16-10621_#3835846_v1_høringssvar - bestyrelsen for dagtilbudsdistrikt sofielund.pdf
caseno16-10621_#3837841_v1_høringssvar - bestyrelsen for dagtilbudsdistrikt tuse næs og katrinedal.pdf
caseno16-10621_#3835843_v1_høringssvar - skolebestyrelsen for kildedamsskolen.pdf
caseno16-10621_#3837830_v1_høringssvar - skolebestyrelserne for isefjordskolen og sofielundskolen.pdf
caseno16-10621_#3837831_v1_høringssvar - skolebestyrelserne for skolen ved tuse næs og katrinedalskolen.pdf
caseno16-10621_#3837832_v1_høringssvar - skolebestyrelserne for tornvedskolen og engskovskolen.pdf
caseno16-10621_#3837842_v1_høringssvar - bestyrelsen for ungholbæk.pdf
caseno16-10621_#3835841_v1_høringssvar - gislinge lokalforum.pdf
caseno16-10621_#3836511_v1_høringssvar - hagested lokalforum.pdf
caseno16-10621_#3837847_v1_høringssvar - jyderup lokalforum.pdf
caseno16-10621_#3835842_v1_høringssvar - kundby lokalforum.pdf
caseno16-10621_#3837828_v1_høringssvar - mørkøv, skamstrup og stigs bjergby lokalforum.pdf
caseno16-10621_#3838210_v1_høringssvar - svinninge lokalforum.pdf
caseno16-10621_#3837834_v1_høringssvar - tuse næs lokalforum.pdf
caseno16-10621_#3837836_v1_høringssvar - ugerløse lokalforum.pdf
caseno16-10621_#3837837_v1_høringssvar - vipperød lokalforum.pdf
caseno16-10621_#3838212_v1_høringssvar - frivilligrådet.pdf
caseno16-10621_#3837833_v1_høringssvar - skovvejens blå spejdere.pdf
caseno16-10621_#3837843_v1_høringssvar - erik andkjær.pdf
caseno16-10621_#3837849_v1_høringssvar - medarbejdere i familiecenteret.pdf
caseno16-10621_#3837845_v1_høringssvar - folkesundheds trio-udvalg.pdf
caseno16-3802_#3844996_v1_bestyrelsens høringssvar vedr budget 2016.pdf
caseno16-3802_#3844997_v1_bestyrelsens høringssvar vedr budget 2016_2.pdf

Bilag

BR2 - Samlet oversigt
Samlet handleplan BR 2
Handleplan BR2 - Administration
Handleplan BR2 - V&B
Handleplan BR2 - AHL
Handleplan BR2 - AKB
Handleplan BR2 - L&T
Handleplan BR2 - UTA
Oversigt salg af ejendomme grunde og arealer BR 2 april 2016
Høringssvar - Ældrerådet
Høringssvar - Handicaprådet
Bruttokatalog til forbrugsreduktioner
Supplerende høringssvar - Ældrerådet
Supplerende høringssvar - Handicaprådet
Referat af HU-møde 24. juni 2016
Høringssvar - Medarbejdersiden i Hovedudvalget
Høringssvar - Bestyrelsen for dagtilbudsdistrikt Elverdam
Høringssvar - Bestyrelsen for dagtilbudsdistrikt Isefjord
Høringssvar - Bestyrelsen for dagtilbudsdistrikt Kildevangen
Høringssvar - Bestyrelsen for dagtilbudsdistrikt Sofielund
Høringssvar - Bestyrelsen for dagtilbudsdistrikt Tuse Næs og Katrinedal
Høringssvar - Skolebestyrelsen for Kildedamsskolen
Høringssvar - Skolebestyrelserne for Isefjordskolen og Sofielundskolen
Høringssvar - Skolebestyrelserne for Skolen ved Tuse Næs og Katrinedalskolen
Høringssvar - Skolebestyrelserne for Tornvedskolen og Engskovskolen
Høringssvar - Bestyrelsen for UngHolbæk
Høringssvar - Gislinge Lokalforum
Høringssvar - Hagested Lokalforum
Høringssvar - Jyderup Lokalforum
Høringssvar - Kundby Lokalforum
Høringssvar - Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby Lokalforum
Høringssvar - Svinninge Lokalforum
Høringssvar - Tuse Næs Lokalforum
Høringssvar - Ugerløse Lokalforum
Høringssvar - Vipperød Lokalforum
Høringssvar - Frivilligrådet
Høringssvar - Skovvejens Blå Spejdere
Høringssvar - Erik Andkjær
Høringssvar - Medarbejdere i Familiecenteret
Høringssvar - Folkesundheds TRIO-udvalg
Bestyrelsens høringssvar vedr budget 2016
Bestyrelsens høringssvar vedr budget 2016_2