UDVALG

14-17 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

18-05-2016 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

18-05-2016 22:00:00


PUNKTER

112. Godkendelse af dagsorden til mødet den 18. maj 2016
113. Beslutning om opbakning til vedtagelsen på KL's delegeretmøde vedrørende omprioriteringsbidrag
114. Beslutning om serviceniveauet for modersmålsundervisning
115. Beslutning om godkendelse af effektiviseringskatalog Vej og Park
116. Beslutningssag - Deltagelse i frikommuneforsøg 2016 - 2019
117. Beslutning - Tilsagn til opførelse af almene boliger på Vølunden, 4300 Holbæk
118. Drøftelse af Aprilfestival - teater for små og store
119. Beslutning - Etablering af Holbæk Dyrehave
120. Beslutning af styrelsesvedtægt for kommunens dagtilbudsdistrikter
121. Beslutning af styrelsesvedtægt for Holbæk Kommunens folkeskoler
122. Beslutning om anlægsbevilling til sti fra Ugerløse til Nr. Vallenderød
123. Beslutning om ekspropriation til sti Nr. Vallenderød - Ugerløse
124. Beslutning om anlægsbevilling til færdiggørelse af fortov på Gl. Ringstedvej ved Fakta i Holbæk
125. Beslutning om renovering af Vejerhusstræde i Holbæk
126. Beslutning om renovering af Vimmelskaftet - Brostensbelægning
127. Beslutning om ekstra bevilling til etablering af elevator
128. Beslutning om yderligere nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra Orø
129. Beslutning - Finansiering af vandløbsindsatsen i 2016
130. Beslutning om iværksættelse af landzoneadministrationsgrundlag
131. Beslutning om flexboligtilladelser
132. Beslutning - Godkendelse af Lokalplan 3.48 for boliger ved Samsøvej
133. Beslutning om etablering af udslusningsboliger i Regstrup
134. Beslutning - Udpegning af ny formand for Beboerklagenævnet og ny suppleant for formændene for Beboerklagenævnet og Huslejenævnet
135. Beslutning om deltagelse i generalforsamlingen i FORS A/S den 26. maj 2016
136. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - maj 2016
137. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde maj 2016 - Lukket punkt112. Godkendelse af dagsorden til mødet den 18. maj 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet den 18. maj 2016

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller at:
 
 1. dagsordenen til mødet d. 18. maj 2016 bliver godkendt.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016
Punkterne 114, 122 og 123 på dagsordenen til mødet den 18. maj 2016 udgår. Dagsorden til mødet den 18. maj 2016 derefter godkendt.
113. Beslutning om opbakning til vedtagelsen på KL's delegeretmøde vedrørende omprioriteringsbidrag

Beslutning om opbakning til vedtagelsen på KL's delegeretmøde vedrørende omprioriteringsbidrag

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Liste Ø og liste A indstiller, at:
 
 1. byrådet beslutter at bakke op om vedtagelsen vedrørende regeringens omprioriteringsbidrag på KL’s delegeretmøde i marts 2016 og opfordre KL’s bestyrelse til at afvise en proces for økonomiforhandlingerne med regeringen, der forudsætter en implementering af omprioriteringsbidrag for kommunerne i 2017 og de efterfølgende år, under henvisning til, at byrådet ønsker velfærdsudvikling – ikke nedskæringer.

Beskrivelse af sagen
På KL’s delegeretmøde i marts 2016 vedtog forsamlingen følgende udtalelse:
 
"Regeringen har lagt op til, at kommunernes økonomi beskæres med 2,4 milliard årligt gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag. Det vil føre til omfattende forringelser af den borgernære velfærd.
Derfor bakker KLs delegeretmøde KLs bestyrelse op i dens fortsatte anstrengelser for at opnå en økonomiaftale for 2017, der ikke påfører kommunerne minusvækst."
 
Regeringen og Dansk Folkeparti har efterfølgende lagt op til, at omprioriteringsbidraget i 2017 vil blive tilbageført til kommunerne. Det er efter forslagsstillernes opfattelse et skridt i den rigtige retning, men det løser ikke det grundlæggende problem. Dels er der ingen sikkerhed for, hvad der vil ske i de efterfølgende år, og dels vil kommunerne stadig skulle aflevere besparelser på 1 %, som regeringen eller Folketinget efterfølgende kan omfordele og fastlægge til bestemte formål - evt. først i forbindelse med finansloven efter vedtagelse af de kommunale budgetter. Det vil skabe en betydelig usikkerhed om den kommunale budgetlægning, og det finder forslagsstillerne både uhensigtsmæssigt og uacceptabelt.

Sagshistorik, henvisninger
Punkt 24 – byrådets dagsorden 10. februar 2016

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016
A og Ø stillede følgende ændringsforslag:
 
”Byrådet er imod regeringens omprioriteringsbidrag og støtter KL’s bestyrelses bestræbelser på at minimere skaderne af dette.  Skader som udhuler vores fælles velfærd og underminerer vores kommunale selvstyre."
 
For dette ændringsforslag stemte 12 (A, B, Ø og Solvej Pedersen (UP)).
Imod stemte 16 (V, I, O).
C undlod at stemme.
Dette ændringsforslag ikke godkendt.
 
O, I og V stillede følgende ændringsforslag:
 
”Holbæk Byråd bakker KL’s bestyrelse op i dens fortsatte anstrengelser for at opnå en økonomiaftale for 2017, der ikke påfører kommunerne minusvækst f.eks. gennem kommunale omprioriteringer og dermed indskrænker den kommunale selvbestemmelsesret.”
 
Dette ændringsforslag godkendt.
 
For stemte 23 (V, O, I, C, Ø og A med undtagelse af Ole Hansen, Jørgen Jensen og Lars Dinesen).
Imod stemte 5 (B, Jørgen Jensen,( A), Lars Dinesen (A) og Solvej Pedersen (UP)).
Ole Hansen (A) undlod at stemme.
114. Beslutning om serviceniveauet for modersmålsundervisning

Beslutning om serviceniveauet for modersmålsundervisning

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Liste B indstiller, at:
 
 1. byrådet beslutter, at der ikke administrativt kan ske nedjusteringer i det faktiske serviceniveau for modermålsundervisning på en folkeskole, før beslutningen herom er behandlet i Udvalget ”Læring og trivsel for Børn og Unge” under inddragelse af Integrationsrådet.

Alternativ indstilling
Liste B indstiller, at:
 
 1. byrådet beslutter, at Sofielundskolen opretholder det nuværende serviceniveau for modermålsundervisning.

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede i 2010, at der fortsat skal tilbydes modersmålsundervisning i folkeskolerne i Holbæk Kommune.
 
Byrådet har i styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune fastsat serviceniveauet for modermålsundervisning således:
 
"Undervisningen placeres, hvor det er mest hensigtsmæssigt i forhold til elevernes bopæl. Elever fra 0. klasse til og med 6. klasse, der opfylder et eller flere af følgende kriterier:
 1. Eleven er flyttet til Danmark fra et land, hvor elevens modersmål er det almindelige talesprog.
 2. Begge elevens forældre er flyttet til Danmark fra et land, hvor elevens modersmål er det almindelige talesprog.
 3. Den ene af elevens forældre er flyttet til Danmark fra et land, hvor elevens modersmål er det almindelige talesprog, mens den anden forælder af samme nationalitet er født her i landet.
 4. Elever fra EØS lande, Færøerne og Grønland. Disse elever har krav på modersmålsundervisning fra 1 til 9. klasse.
 
Der tilbydes ikke modersmålsundervisning til elever, som udelukkende er dansktalende, men hvor der ønskes begynderundervisning i forældrenes modersmål.
Ligeledes tilbydes ikke undervisning til elever, hvis der ønskes undervisning i et modersmål, som er et andet end elevens modersmål.
 
Oprettelse af hold:
· Tilmeldes mindst 12 elever til modersmålsundervisning i et sprog, og kan der tilknyttes en kvalificeret lærer oprettes et hold.
· Et hold deles i to, hvis antallet af elever er 25.
· Undervisning tilbydes i alle årene fra 0. til og med 6. klasse.
· Holdene kan sammensættes af elever fra flere årgange.
· I forhold til elever fra EØS-lande, Færøerne og Grønland henvises eleverne til evt. oprettede hold i andre kommuner, såfremt elevtallet er under 12 til et hold.
 
Betaling
Tilbuddet er gratis for de elever, der opfylder kriterierne 1, 2 eller 4 og inkluderer befordring i overensstemmelse med Holbæk Kommunes kriterier herfor.
For elever, der alene opfylder kriterium 3, betales 200 kr. pr. måned i 10 måneder, og der ydes ingen befordringsgodtgørelse."
 
Sofielundskolen har hidtil haft et serviceniveau, som ligger over det, byrådet har vedtaget.
 
Skolens tilbud inden for modermålsundervisning omfatter i indeværende skoleår tyrkisk, arabisk og somalisk og tilbydes elever fra 0. til og med 6. klassetrin.
 
Skolens skole/hjem-vejleder koordinerer tilmeldingen og sikrer, at forældrene med anden etnisk baggrund indenfor de tre sprog kan tilmelde deres børn tilbuddet.
 
Alle tilmeldte elever modtager undervisning. Styrelsesvedtægtens kriterier har ikke været benyttet, til at afvise elever.
 
Omfanget af modersmålsundervisningen i indeværende skoleår på Sofielundskolen er:
 
Somalisk: 2 hold, 4 timer om ugen = 130 timer årligt
Arabisk: 3 hold, 6 timer om ugen = 180 timer årligt
Tyrkisk: 5 hold, 15 lektioner om ugen = 450 timer årlig.
 
Skolen har i lyset af de økonomiske udfordringer, skolen står overfor, besluttet at justere det nuværende modersmålstilbud med virkning fra det kommende skoleår til det niveau, byrådet har fastsat i styrelsesvedtægten. Samtidig er skolen i gang med at undersøge, om noget af den del af den nuværende modersmålsundervisning – altså den del, der ligger ud over det kommunale serviceniveau - kan videreføres f. eks. som et tilbud via brug af frivillige.
 
Liste B finder, at en sådan nedjustering altid skal behandles politisk og under inddragelse af Integrationsrådet.

Økonomiske konsekvenser
Den anslåede besparelse for Sofielundskolen ved udelukkende at tilbyde modermålsundervisning i det omfang, der følger af styrelsesvedtægten for folkeskolerne, er i det kommende skoleår 285.000 kr.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016
Udgået.
115. Beslutning om godkendelse af effektiviseringskatalog Vej og Park

Beslutning om godkendelse af effektiviseringskatalog Vej og Park

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. effektiviseringskatalog godkendes og Vej og Park igangsætter alle initiativer. Effektiviseringsgevinsten på 4,5 mio.kr. indarbejdes pr. 1. januar 2017 i driftsbudgettet efter fordeling på de enkelte politikområder baseret på historisk forbrug

Beskrivelse af sagen
I andet halvår af 2015 fik Holbæk Kommune foretaget en potentialeafklaring der omhandlede konsekvenserne ved at konkurrenceudsætte kommunens entreprenørafdeling - Vej og Park. Potentialeafklaringen konkluderede bl.a., at der kunne hentes en effektiviseringsgevinst på ca. 4,5 mio. kr. ved at konkurrenceudsætte opgaven. Denne vurdering tog udgangspunkt i det nuværende serviceniveau fra de vedtagne administrationsgrundlag.
 
På byrådsmødet i februar 2016 blev det besluttet at nedsætte en projektgruppe med Klima- og Miljøudvalget i spidsen, ledelsen i Vækst og Bæredygtighed, medarbejdere fra Vej og Park samt repræsentanter fra 3F. Projektgruppen fik til opgave at realisere det økonomiske potentiale via interne effektiviseringer i Vej og Park. Dette skal ske uden serviceforringelser på området.
 
Effektiviseringskatalog:
Projektgruppen har gennemgået økonomien og driften i Vej og Park og det er lykkes at finde effektiviseringstiltag, som kan imødekomme effektiviseringskravet på 4,5 mio.kr. uden at disse tiltag har en negativ effekt på det serviceniveau, som Vej og Park skal levere.
 
Økonomi
Fra 1. januar 2017 indføres en ny økonomisk model i Vej og Park. På nuværende tidspunkt er økonomien opbygget således, at en del af de indirekte omkostninger betales af centraladministrationen. Fremadrettet vil denne udgift være indeholdt i Vej og Parks egen økonomi. Herudover fjernes overskudskravet og den økonomiske opbygning forenkles.
Dermed kan priserne justeres og gøres konkurrencedygtige. De to modeller kan ses i bilag ”Ny økonomisk model”.

Effektiviseringstiltag
Forslagene indebærer både ændring af arbejdsprocesser og indkøb af mere effektive maskiner og redskaber. Fremadrettet vil Vej og Park styre endnu skarpere efter de vedtagne serviceniveauer på området.
 
I bilag ”Effektiviseringskatalog Vej og Park” er der beskrevet effektiviseringer på følgende områder:
 
Mandskabsreducering ved naturlig afgang
Rabat og oversigtklipning
Renholdelse/fejning af veje
Kridtning af boldbaner
Værkstedssammenlægning
Fra fravær til fremmøde
Hækklipning
Græsslåning – idrætsanlæg
Optimering af "hverdagsdrift"
 
Med byrådets accept af effektiviseringerne vil Vej og Park påbegynde afprøvninger og igangsætte alle initiativer. Projektgruppen evaluerer i september 2016 for at sikre fremdriften. Såfremt initiativerne ikke viser de planlagte effektiviseringer vil projektgruppen finde nye initiativer og sikre at kravet kan indfris pr. 1. januar 2017.
 
Yderligere baggrundsmateriale findes i bilag ”Potentialeafklaring Vej og Park” og ”Resume Vej og Park”.

Økonomiske konsekvenser
 
Da Vej og Park leverer ydelser, der finansieres via forskellige politikområder, vil effektiviseringsgevinsten på 4,5 mio. kr. blive indarbejdet i budgetterne efter en nøgletalsfordeling med udgangspunktet i det historiske forbrug på de enkelte politikområder. Ændringen vil træde i kraft pr. den 1. januar 2017.

Sagshistorik, henvisninger
Punkt 220 på Økonomiudvalgets dagsorden den 3. november 2015
 
Punkt 43 på byrådets dagsorden den 10. februar 2016

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016
Godkendt.


caseno16-14960_#3758541_v1_ny økonomisk model.pdf
caseno16-14960_#3757388_v1_resume vej og park.pdf
caseno16-14960_#3762367_v1_effektiviseringsprogram 2017_vej og park_maj 2016.pdf
caseno16-14960_#3763437_v1_potentialeafklaring - vej og park.pdf

Bilag

Ny økonomisk model
Resume Vej og Park
Effektiviseringsprogram 2017_Vej og Park_maj 2016
Potentialeafklaring - vej og park


116. Beslutningssag - Deltagelse i frikommuneforsøg 2016 - 2019

Beslutningssag - Deltagelse i frikommuneforsøg 2016 - 2019

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Holbæk Kommune søger om at deltage i Social- og Indenrigsministeriets frikommuneforsøg 2016 – 2019 i to netværk med temaerne:
  1. Øget borgerinvolvering og samskabelse
  2. En familie – en plan – et system

Beskrivelse af sagen
På byrådets møde den 10. februar 2016 godkendte byrådet, at Holbæk Kommune arbejder videre med en ansøgning om at deltage i Social- og Indenrigsministeriets frikommuneforsøg 2016-2019. I forlængelse af Holbæk i Fælleskab ønskede byrådet et særligt fokus på temaet øget og forstærket borgerinvolvering i løsningen af kerneopgaven.
 
Byrådet skal nu træffe endelig beslutning inden ansøgning sendes til ministeriet.
 
På baggrund af interessen fra andre kommuner samt administrationens vurdering af relevante temaer, foreslår administrationen følgende temaer:
 
Tema 1 – Borgerinvolvering og samskabelse
Holbæk har dannet et kommunenetværk med Slagelse, Assens, Nordfyn og Ringkøbing-Skjern, hvor temaet er videreudvikling af arbejdet med borgerinvolveringen og samskabelse med borgerne.
 
De fire kommuner ønsker at arbejde med følgende emner:
 1. Udbetaling af offentlige støttemidler til fælles sociale formål, eksempelvis § 18 midler til grupper/enkeltpersoner (uden foreningstilknytning) uden at dette vil få skattemæssige konsekvenser for modtageren.
 2. Ret til, at dagpenge- og efterlønsmodtagere kan arbejde frivilligt og ulønnet uden fradrag i ydelsen på offentlige institutioner (udenom foreninger), hvilket ikke er muligt i dag.
 3. Mulighed for, at kommunen kan yde godtgørelse til kommunale frivillige, fx befordring, telefon m.v. jf. muligheden for godtgørelse igennem foreninger.
 4. Forsikring af frivillige
 
Der er lavet et endelig udkast til ansøgning, som vedlægges.
 
Tema 2 – Borgeren og familien i centrum, Sammenhængende indsats for komplekse familier /borgere på tværs af sektorer
Et netværk er desuden dannet med Næstved, Faxe og Holbæk, hvor temaet er en sammenhængende og koordineret indsats i forhold til indsatserne overfor komplekse familier på tværs af sektorer – Én familie, én plan, ét system.
 
Der er efterhånden udviklet flere planer og understøttende systemer på det sociale område. Karakteristisk er, at planerne og de understøttende systemer tager udgangspunkt i en problemstilling og ikke i en helhedsbetragtning omkring familiens samlede problematik.
 
Det betyder, at samme familie kan blive involveret i flere forskellige planer og understøttende systemer. De samme oplysninger kan derfor være registreret i flere systemer, ligesom der er oplysninger i ét system, som ikke er i et andet.
 
Det betyder, at de administrative systemer ikke understøtter en sammenhængende og koordineret plan for hele familien.
 
Én plan
Der er brug for at undersøge potentialet ved at udforme én sammenhængende plan for den enkelte borger/familie, hvor deres hele liv er centrum for alle indsatser/tiltag.
 
Gevinster og rationaler:
 
Ét system
Som understøttende system udvikles en fælles elektronisk borgerplan.
 
Det undersøges, om det er muligt at skabe en mere sammenhængende og gennemskuelig indsats ved hjælp af en elektronisk platform, hvor de forskellige aktører sammen med borgeren kan skabe én fælles plan.
 
Den fælles elektroniske platform skal indeholde de nødvendige oplysninger for den samlede tværsektorielle indsats. Hensigten er at undgå dobbelt dokumentation og dobbelt indsats.
 
Temaet har også en kobling til de politiske omstillinger i 2016, som byrådet besluttede i april.
 
Lovmæssige udfordringer:
Som nævnt er de eksisterende planer meget præcist hjemlet i lovgivningen. Der skal således meddeles en dispensation på, at disse planer kan samles i én. Der vil muligvis ligge en problemstilling i forhold til forvaltningsloven og persondataloven omkring udveksling af oplysninger, som skal undersøges. Mulig barriere i forhold til dokumentationskrav skal ligeledes undersøges.
 
Udkast til ansøgning vedlægges.
 
Som konkrete supplerende emner under dette tema kunne administrationen i Holbæk forestille sig at arbejde med følgende konkrete emner:
 
Udkast til beskrivelser af emnerne vedlægges til orientering, idet Byrådet først ved en endelig ministeriel godkendelse af frikommuneforsøget vil få dem forelagt til godkendelse.

Sagshistorik, henvisninger
Pkt. 25 på byrådets dagsorden den 10. februar 2016

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016
Godkendt.


caseno16-3410_#3771953_v1_ansøgning om deltagelse i frikommuneforsøg, borgeren og familien i centrum.docx
caseno16-3410_#3769010_v1_udkast til emne _opsøgende tandbehandling.docx
caseno16-3410_#3769019_v1_ukast til emne - rimelighedskravet.docx
caseno16-3410_#3769002_v1_udkast emne - undervisningspligt.docx
caseno16-3410_#3772135_v1_ansøgning frikommuneforsøg, øget borgerinvolvering og samskabelse (1).docx

Bilag

Ansøgning om deltagelse i frikommuneforsøg, Borgeren og familien i centrum
Udkast til emne _opsøgende tandbehandling
Ukast til emne - rimelighedskravet
Udkast emne - undervisningspligt
Ansøgning frikommuneforsøg, Øget borgerinvolvering og samskabelse (1)


117. Beslutning - Tilsagn til opførelse af almene boliger på Vølunden, 4300 Holbæk

Beslutning - Tilsagn til opførelse af almene boliger på Vølunden, 4300 Holbæk

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. Byrådet giver Vestsjællands Almene Boligselskab tilsagn til at opføre 64 almene familieboliger og 29 almene ældreboliger på Vølunden, 4300 Holbæk, med en samlet anskaffelsessum på 161,212 mio. kr.

  Det resterende beløb på 1,122 mio. kr. til finansiering af grundkapitallån indarbejdes i anlægsbudgettet for 2018.

Beskrivelse af sagen
Resume
Byrådet gav i august 2015 Vestsjællands Almene Boligselskab tilsagn til at bygge 60 almene familieboliger og 29 almene ældreboliger på Vølunden, 4300 Holbæk med en samlet anskaffelsessum på 157,885 mio. kr.
 
Projektet har været i licitation. Projektet kunne desværre ikke opføres indenfor den godkendte anskaffelsessum, hvorfor Vestsjællands Almene Boligselskab, med henblik på et billigere projekt, har ændret byggeriet fra 6 etager til 5 etager. Der er derved blevet plads til yderligere 4 1-rumsboliger.
 
Nyt projekt
Vestsjællands Almene Boligselskab søger om tilsagn til at bygge 64 almene familieboliger og 29 almene ældreboliger på Vølunden, 4300 Holbæk, med en samlet anskaffelsessum på 161,212 mio. kr.
 
Tilsagn til at bygge almene boliger betyder samtidig, at:
 
Der er tale om etagebyggeri som består af 64 almene familieboliger, 29 almene ældreboliger.
 
Antallet af familieboliger er ændret fra 60 til 64, da byggeriet på grund af økonomien er ændret fra 6 etager til 5 etager. Dermed er der blevet plads til 20 1-rumsboliger, i stedet for de 16 som det første projekt indeholdt.
 
Familieboliger
Antal tidligere projekt
Antal nuværende projekt
1-rums boliger
16
20
2-rums boliger
17
19
3-rums boliger
21
20
4-rums boliger
6
5
Familie boliger i alt
60
64
Ældreboliger
 
 
3-rums boliger
29
29
Boliger i alt
89
93
 
Den samlede anskaffelsessum udgør 161,212 mio. kr.
 
Den foreløbige gennemsnitlige leje er beregnet til 898 kr. pr. m2 pr. år plus forbrugsafgifter.
 
Bidrag til kerneopgaven
Byrådet skal i henhold til almenboligloven give tilsagn til opførelse af nye almene boliger, samt stille den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån.

Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommune finansierer grundkapitallånet på 16,122 mio. kr. med midler fra Boligstrategien på ældreområdet i perioden 2016-2018.
 
Der er i budgettet afsat 15 mio. kr. i perioden 2016-2018 til etablering af støttet boligbyggeri (ældreboliger mv.) i Holbæk by.
 
De resterende 1,122 mio. kr. bliver finansieret ved kassetræk. Beløbet indarbejdes i anlægsbudgettet for 2018.
 
Grundkapitallånet er i det nye projekt steget fra 15,789 mio. kr. til 16,122 mio. kr.
 
Differencen på kassetrækket, som i august 2015 blev godkendt med 789.000 kr. og det nødvendige kassetræk på 1,122 mio. kr. udgør 333.000 kr. som forventes finansieret ved salg af kommunale grunde på Vølunden, i forbindelse med de planlagte etaper 2 og 3 for almene boliger på Vølunden.
 
Grundkapitallånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ibrugtagelsen.
 
Når der gives tilsagn til at opføre almene boliger, giver kommunens samtidig garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.
 
Kommunegaranti for lån i alment boligbyggeri påvirker ikke kommunens låneramme.

Lovgrundlag – link
Støttebekendtgørelsen og almenboligloven.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets møde 19. august 2015: Punkt 159: Beslutning om tilsagn til opførelse af almene boliger på Vølunden, Holbæk.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016
Godkendt.


caseno15-28365_#3749007_v1_perspektivtegning.pdf
caseno15-28365_#3749008_v1_perspektivtegning.pdf

Bilag

Perspektivtegning
Perspektivtegning


118. Drøftelse af Aprilfestival - teater for små og store

Drøftelse af Aprilfestival - teater for små og store

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Drøftelsessag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. drøfter om, og i givet fald under hvilken præmis, at Holbæk kommune skal arbejde videre for at tiltrække og tilbyde værtsskab for børneteaterfestivalen ”April-festivalen 2020”.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune arbejder indenfor kulturområdet vedvarende for at understøtte udviklingen af stedbundne kompetence-miljøer, som er stærkt forankret i lokalområdet.  Konkret er der særligt fokus på 1) maritimt miljø og håndværk 2) kunst i byrummet 3) Brorfelde Observatorium og 4) scenekunst.
 
Det betyder samtidig, at tiltrækning af events som enten direkte eller indirekte støtter op omkring et af disse temaer har særlig interesse for Holbæk Kommune, idet en sådan event kan medvirke til at understøtte miljøet.
 
I forhold til Scenekunst har Holbæk Kommune to i dag statsanerkendte egnsteatre placeret i kommunen, et betydeligt antal amatørteatre samt et samarbejde omkring styrkelse af læringsmiljøet for teaterinteresserede unge via understøttelse af Holbæk Drama College som afvikling i et samarbejde mellem de to egnsteatre, Stenhus Gymnasium og Holbæk Kommune. http://dramacollege.holbaek.dk/
 
Teatercentrum afholder hvert år en national børneteaterfestival (Aprilfestival), hvor børneteatre og opkøbere mødes. http://www.teatercentrum.dk/aprilfestival.asp Med henblik på at styrke den scenekunstmiljøet i Holbæk kan der være en strategisk fordel i at byde ind på et værtsskab på denne event.
 
Set i det lys havde ”Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab” inviteret teatercentrum til udvalgsmøde den 29. marts 2016 med henblik på at få forelagt præmisser og indhold for festivalen.
 
Om Aprilfestivalen:
 
Aprilfestivalen er et nationalt arrangement, der strækker sig over en uge. Under festivalen afvikles i 2016 godt 200 forskellige forestillinger og samlet set bliver til godt 800 opførelser. Festivalen beskæftiger teaterfolk, formidlere, børn og unge, internationale gæster, frivillige og personale. Værtskommunen får mulighed for at præsentere teatre for alle klasser på alle skoler (på egen matrikel), på ældrecentre, åbne pladser, virksomheder mv.
 
For de besøgende børn og voksne er festivalen et overflødighedshorn, for de tilrejsende teaterarrangører fra skoler, biblioteker, institutioner og teaterforeninger er det en enestående mulighed for at orientere sig i det store udbud og for børneteatrene selv, er det et livsvigtigt udstillingsvindue med henblik på efterfølgende salg af turneforestillinger. Detailhandel vil her opleve øget besøgstal og hertil knyttet omsætning, hvorved turismeerhvervet også styrkes.
 
Et værtsskab vil koste Holbæk kommune godt 3 mio. kr. De samlede udgifter til festivalen udgør over 5 mio. kr., men der ydes statsrefusion fra Kulturministeriet til afvikling af festivalen.
 
Den videre proces:
 
Set i lyset af ovenstående bedes udvalget/ byrådet tage stilling til om – eller på hvilken måde – Holbæk Kommune skal arbejde videre i forhold til at kunne tilbyde værtsskab for Aprilfestival 2020:
 
Følgende scenarier opstilles:
 1. Holbæk Kommune arbejder videre med en konkretisering af værtsskab for ”Aprilfestival 2020” med et sigte på en nettodriftsudgift på 3 godt 3 mio. kr.
 2. Holbæk Kommune arbejder videre med en konkretisering af værtsskab for ”Aprilfestival 2020” dog således at der arbejdes på at finde en med-værts-kommune med henblik på at nedbringe den samlede nettoudgift for Holbæk kommune.
 3. Holbæk Kommune afholder ikke ”Aprilfestival” 2020 og meddeler umiddelbart Teatercentrum, at Holbæk Kommune ikke ønsker at søge værtsskab for Aprilfestival i 2020.
 
I forhold til kerneopgaver og politikker
 
Aprilfestivalen understøtter følgende mål i ”Kultur og Fritidspolitik”:
 
 
Festivalens størrelse vil åbne byen op og trække borgere og besøgende ud til andre dele og områder af byen. Således kan deres øjne åbnes op for at besøge og benytte et nyt sted/område i byen.
 
Festivalen foregår både i det offentlige (ude)rum og i institutioner virksomheder mv. Således når festivalen uundgåeligt ud til borgere, der normalvis ikke beskæftiger sig med kultur. En nysgerrighed kan blive vakt, som kan udforskes nærmere fx i kommunens to egnsteatre, Holbæk Drama College etc.
 
Såfremt der indgås partnerskab.
 
De mange forestillinger skaber en unik mulighed for på en meget lettilgængelig måde at opleve meget varieret teater.
 
Aprilfestivalen understøtter følgende kerneopgaver:
 
Festivalen samler borgere og besøgende omkring fælles oplevelser. Den styrker oplevelsen af at have en fælles fortælling af Holbæk Kommune som et sted, hvor der sker fede kulturelle arrangementer.
 
Kommunen vil opleve en øget tilstrømning af mennesker, omsætning og muligvis overnatninger.

Økonomiske konsekvenser
Aprilfestivalens budget er i 2016 5-6 mio. kr. Da festivalen er refusionsberettiget i Scenekunstloven § 25 yder staten 50% refusion. Det vil sige at Holbæk Kommunes netto udgift i forbindelse med afholdelsen af Aprilfestivalen vil være 2,5-3 mio. kr.
 
I forbindelse med planlægning, koordinering m.v. af Aprilfestivalen vil Holbæk Kommune beskæftige en midlertidig stilling i Kultur og Fritid, denne stilling vil estimeret beløbe sig til 0,5 mio.kr.
 
Det samlede netto-budget vil således være ca. 3-3,5 millioner kr. for afholdelse af Aprilfestivalen 2020.

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse af lov om scenekunst nr. 30 af 4. januar 2014 § 25

Sagshistorik, henvisninger
29. marts 2016: Drøftelse af Aprilfestivalen 2020

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-04-2016
Det indstilles, at der arbejdes videre med scenarie 1.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Det indstilles, at der arbejdes videre med scenarie 1.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
119. Beslutning - Etablering af Holbæk Dyrehave

Beslutning - Etablering af Holbæk Dyrehave

Sagsgang og sagstype
Udvalget for ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, økonomiudvalget, byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der arbejdes videre med etablering af Holbæk Dyrehave og den anviste finansiering godkendes
 2. Holbæk Kommune bidrager med op til halvdelen af etableringsomkostningerne

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. den nuværende hegning på området udbedres til en tilfredsstillende stand og den anviste finansiering godkendes

Beskrivelse af sagen
Resume af sagen
Udvalget behandlede sagen om etablering af Holbæk Dyrehave d. 27. oktober 2015. Udvalget tog sagen til efterretning, og ønskede forud for en beslutning at der blev indsamlet information om antal besøgende samt information om skolernes vurdering af det leverede indhold.
 
Den ønskede information er indsamlet og udvalget fra ”Kultur, Fritid og Fællesskab” og udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” er i marts 2016 blevet orienteret, og har besluttet at rammerne for etablering af Holbæk Dyrehave skal undersøges og afdækkes.
 
 
Etablering af Holbæk Dyrehave
Holbæk Kommune indgik i foråret 2011 en aftale med Nordvestsjællands Produktionsskole (herefter NVPRO) om udlån af naturskolefaciliteterne. Formålet med aftalen er, at det tilstræbes, at skabe mulighed for fremtidig drift og vedligehold af matriklen, herunder naturformidlingstilbud i den tidligere naturskoles lokaler og arealer. NVPRO låner naturskolefaciliteterne vederlagsfrit mod, at kunne gennemføre indtægtsdækket virksomhed på stedet.
 
NVPRO mener at de nuværende rammer og bygninger begrænser muligheden for at skabe et attraktivt naturskoletilbud. I forbindelse med arbejdet med Naturvejledning på Holbæk Naturskole, pasning af dyr og den erfaring der er indsamlet i øvrigt, har NVPRO gjort sig overvejelser om, hvilke muligheder der er for at udvikle og udvide denne vejledning, og samtidig løfte området som et rekreativt område for både de fastboende og turister. Overvejelserne er ydermere påvirket af, at størstedelen af den nuværende hegning ikke kan vedligeholdelses på et tilfredsstillende niveau. NVPRO vurderer, at det nuværende tilbud ikke kan fastholdes medmindre der sker en udbedring af den nuværende hegning. Jf. aftalen så er NVPRO forpligtiget til at vedligeholde den hegning, der blev overtaget i 2011, mens større udbedringer ikke er håndteret i aftalen.
 
På baggrund af ovenstående har NVPRO foreslået at der arbejdes videre med et projekt, hvor et større område indhegnes med et hegn og der etableres færiste m.m. Den eksisterende hegning af de mindre folde skal nedlægges således, at dyrene vil kunne færdes frit i området og således omdanne området til en dyrehave.
 
Projektet kan udvides dels med køb af omkringliggende arealer, formidlings- og oplevelsesbygninger, opdaterede og udvidede toiletforhold, flere og bedre parkeringspladser, observationsplatforme og skjul, Porte, oplysningstavler/QR-koder.
 
Der er nedsat en projektorganisering med deltagelse af NVPRO og Holbæk Kommune. Såfremt der er opbakning til det fortsatte arbejde, så inddeles projektet i minimum 3 faser, hvor første fase er, at få afdækket hvorvidt der kan ske en indhegning af det nuværende område, hvori Naturskolen er placeret. De følgende faser indeholder en udvidelse af hegningen samt evt. opførelse af nye bygninger, formidlingspunkter samt udvidelse af infrastruktur.
 
På nuværende tidspunkt afdækkes, hvad det kræver at lave en ansøgning til Naturstyrelsen vedr. tilladelse til at opføre hegningen. Samtidig arbejdes der på en proces for at sikre involvering af øvrige interessenter i og omkring Ladegårdsskovene.
 
Sagen genfremsættes til politisk behandling når det konkrete projekt foreligger.
 
Såfremt det politisk besluttes, at igangsætte projektet med etableringen af Holbæk Dyrehave, så vil der være behov for kommunal medfinansiering. På nuværende tidspunkt estimeres det, at fase 1 medfører en samlet omkostning på ca. 0,6 mio. til hegn, opsætning, færiste m.m.
 
Der er fokus på, at inddrage flere relevante aktører i projektet, og herunder afdækkes det, hvorvidt der kan findes alternative finansieringskilder. Dermed vil finansieringen af projektet forventes håndteret i en samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune, sponsorer/investorer/partnere samt NVPRO som udførende, og det vil dermed ikke være Holbæk Kommune, der skal finansiere hele projektet. 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Såfremt det ikke ønskes, at der arbejdes videre med etableringen af Holbæk Dyrehave, så er der fortsat behov for, at der sker en udbedring af den nuværende hegning, såfremt der fortsat skal være mulighed for at drive dyrehold på naturskolen. Det vurderes at næsten samtlige stopler og tråd skal skiftes, hvormed der er tale om en total udskiftning af den nuværende hegning.
 
Kontraktuelt er det ikke fast defineret, hvordan en større udskiftning skal finansieres, og NV Pro kan dermed ikke pålægges at finansiere den samlede udbedring.
 
Der er udarbejdet et overslag på den nødvendige udbedring af den nuværende hegning, og overslaget er på 511 t.kr. + moms.

Økonomiske konsekvenser
Der er ikke afsat midler i det nuværende budget. En kommunal finansiering vil dermed kræve prioritering indenfor det nuværende budget.  
 
Den kommunale finansiering i forbindelse med hovedindstillingen estimeres til 300 t.kr., mens den kommunale finansiering ved den alternative indstilling er estimeret til 511 t.kr.
 
Den kommunale finansiering findes indenfor omprioriteringer i renoveringspuljen, herunder via prioritering af de midler, der bliver i overskud i forbindelse med ombygningen af plejehotellet i Regstrup.

Sagshistorik, henvisninger
9. februar 2011: Punkt 12 – Udlån af naturskolefaciliteter til NVPRO
 
27. oktober 2015: Punkt 135 - Samarbejde og udvikling af Holbæk Naturskole
 
29. marts 2016: Punkt 65 - Orientering om skolernes brug af Holbæk Naturskole

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-04-2016
Indstilles godkendt, idet det undersøges om NVPro eller andre samarbejdspartnere kan løse opgaven.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Hovedindstillingen indstilles godkendt, idet det undersøges om NVPro eller andre samarbejdspartnere kan løse opgaven.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
120. Beslutning af styrelsesvedtægt for kommunens dagtilbudsdistrikter

Beslutning af styrelsesvedtægt for kommunens dagtilbudsdistrikter

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. det reviderede forslag til styrelsesvedtægt godkendes
 2. bestyrelsernes plan for tilrettelæggelse af bestyrelsesarbejdet i overgangsfasen godkendes

Beskrivelse af sagen
Udvalget besluttede på sit møde d. 30. marts 2016 at sende udkast til ny styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet med til hørende bilag i høring frem til d. 20. april. Forældrebestyrelsernes høringssvar vedlægges som bilag.
 
I forbindelse med gennemgangen af høringssvarerene er hovedparten af bestyrelsernes ændringsforslag indarbejdet i forslaget til nye vedtægter.  Dagtilbudsdistrikternes høringssvar og status for behandlingen af disse fremgår af vedlagte notat med opsamling af høringssvar.
 
Generelt viser høringen, at der er stor enighed blandt bestyrelserne. Den største principielle uenighed handler om tidspunkt for bestyrelsesvalg. Dette er begrundet i, at der er store forskelle mellem distrikterne i forhold til, hvornår de kommende skolebørn skifter til SFO. I det reviderede forslag foreslås det derfor, at bestyrelserne kan afholde valget fra maj til oktober.
 
I forbindelse med behandlingen af høringssvarene blev det tydeligt, at der er flere afsnit i bilaget til styrelsesvedtægten, der først kan færdiggøres, når der er truffet endelig beslutning om de senest foreslåede strukturændringer indenfor Læring og Trivsel. Desuden mangler der blandt andet en beslutning om navne til de ny områder. 
 
Bilaget til styrelsesvedtægten er i forvejen tænkt som et dynamisk materiale, der samler de politisk fastsatte mål og rammer for bestyrelsesarbejdet. Bilaget skal derfor fremover løbende revideres (årligt). Udkastet til bilag vedlægges til orientering i sin nuværende form. Bilaget til styrelsesvedtægterne planlægges i sin endelige form forelagt til beslutning i Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” til september.
 
Bestyrelserne i forbindelse med overgang til ny struktur
De siddende bestyrelser har ud fra de konkrete lokale vilkår forholdt sig til, hvordan bestyrelsesarbejdet får den bedste start i den nye struktur. Det anbefales at byrådet godkender de 4 distrikters planer for overgang til ny struktur.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 26-04-2016
 
Et flertal i udvalget godkendte indstillingen.
 
Dansk Folkeparti stemmer nej til indstillingen og henviser til udvalgsmødet den 30.03.2016 pkt.48.
 
Enhedslisten stemmer nej til indstillingen. Enhedslisen anerkender, at der er behov for en styrelsesvedtægt, men kan ikke tilslutte sig den nye skolestruktur.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016
Godkendt.
 
For stemte 17 (V og A),
Imod stemte 12 (O, Ø, B, I, C og Solvej Pedersen (UP)).
 
Enhedslisten anerkender, at der er behov for en styrelsesvedtægt, men kan ikke tilslutte sig den nye skolestruktur.
 
O, B, I, C og Solvej Pedersen (UP) henviser til udvalgsmødet den 30. marts 2016, punkt 48.


caseno16-12370_#3753866_v1_1høringssvar dagtilbud fra katrinedal og tuse næs - 16.03.31 høringsspørgsmål. dagtilbud fra katrine.pdf
caseno16-12370_#3753867_v1_høringssvar om styrelsesvedtægt fra dagtilbud sofielund 12.04.16 - høringssvar om styrelsesvedtægt f.pdf
caseno16-12370_#3753870_v1_høringssvar dagtilbud elverdam kildevang - 16.03.31 høringsspørgsmål. dagtilbud.pdf.pdf
caseno16-12370_#3753874_v1_høringssvar dagtilbud. engskov tornved -.pdf
caseno16-12370_#3753881_v1_høringssvar. dagtilbud. isefjord - .pdf
caseno16-12370_#3754181_v1_12.11.01 styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud - gældende.pdf
caseno16-12370_#3754238_v1_16.04.21 dagtilbud.styrelsesvedtægt og bilag pdf.pdf
caseno16-12370_#3754233_v1_16.04.21 opsamling af høringssvar, dagtilbud. - pdf.pdf.pdf

Bilag

1Høringssvar Dagtilbud fra Katrinedal og Tuse Næs - 16.03.31 Høringsspørgsmål. Dagtilbud fra Katrinedal og Tuse Næs.pdf
Høringssvar om styrelsesvedtægt fra Dagtilbud Sofielund 12.04.16 - Høringssvar om styrelsesvedtægt fra Dagtilbud Sofielund 12.04.16.pdf
Høringssvar dagtilbud Elverdam Kildevang - 16.03.31 Høringsspørgsmål. Dagtilbud.pdf
Høringssvar Dagtilbud. Engskov Tornved -
Høringssvar. Dagtilbud. Isefjord -
12.11.01 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud - Gældende
16.04.21 DAGTILBUD.Styrelsesvedtægt og bilag pdf
16.04.21 Opsamling af høringssvar, dagtilbud. - pdf.pdf


121. Beslutning af styrelsesvedtægt for Holbæk Kommunens folkeskoler

Beslutning af styrelsesvedtægt for Holbæk Kommunens folkeskoler

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. det reviderede forslag til styrelsesvedtægt godkendes
 2. bestyrelsernes plan for tilrettelæggelse af bestyrelsesarbejdet i overgangsfasen godkendes

Beskrivelse af sagen
Udvalget besluttede på sit møde d. 30. marts 2016 at sende udkast til ny styrelsesvedtægt for folkeskolerne med tilhørende bilag i høring frem til d. 20. april. Skolebestyrelsernes høringssvar vedlægges som bilag.
 
I forbindelse med gennemgangen af høringssvarerene er en række af bestyrelsernes ændringsforslag indarbejdet i forslaget til nye vedtægter. Skolebestyrelsernes høringssvar og status for behandlingen af disse fremgår af vedlagte notat med opsamling af høringssvar.
 
Generelt er der få ændringsforslag til det fremlagte vedtægtsforslag. Dog peger bestyrelserne i Elverdam/Kildevang og Katrinedal på, at bestyrelserne fortsat skal kunne beslutte om der skal oprettes afdelingsråd.
 
I forbindelse med behandlingen af høringssvarene blev det tydeligt, at der er flere afsnit i bilaget til styrelsesvedtægten, der først kan færdiggøres, når der er truffet endelig beslutning om de senest foreslåede strukturændringer indenfor Læring og Trivsel. Desuden mangler der blandt andet en beslutning om navne til de ny områder.
 
Bilaget til styrelsesvedtægten er i forvejen tænkt som et dynamisk materiale, der samler de politisk fastsatte mål og rammer for bestyrelsesarbejdet. Bilaget skal derfor fremover løbende revideres (årligt). Udkastet til bilag vedlægges til orientering i sin nuværende form. Bilaget til styrelsesvedtægterne planlægges i sin endelige form forelagt til beslutning i Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” til september.
 
Bestyrelserne i forbindelse med overgang til ny struktur
De siddende bestyrelser har ud fra de konkrete lokale vilkår forholdt sig til, hvordan bestyrelsesarbejdet får den bedste start i den nye struktur. Det anbefales, at byrådet godkender skolebestyrelsernes planer for overgang til ny struktur.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 26-04-2016
Et flertal i udvalget godkendte indstillingen.
 
Dansk Folkeparti stemmer nej til indstillingen og henviser til udvalgsmødet den 30.03.2016 pkt.47.
 
Enhedslisten stemmer nej til indstillingen. Enhedslisen anerkender, at der er behov for en styrelsesvedtægt, men kan ikke tilslutte sig den nye skolestruktur.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016
Godkendt.
 
For stemte 17 (V og A).
Imod stemte 12 (O, Ø, B, I, C og Solvej Pedersen (UP)).
 
Enhedslisten anerkender, at der er behov for en styrelsesvedtægt men kan ikke tilslutte sig den nye skolestruktur.
 
O, B, I, C og Solvej Pedersen (UP) henviser til udvalgsmødet den 30. marts 2016, punkt 47.


caseno16-11836_#3753930_v1_høringssvar katrinedal. pdf.pdf
caseno16-11836_#3753922_v1_høringssvar tornved engskov.pdf.pdf
caseno16-11836_#3753918_v1_ 1hørigssvar skolen ved tuse næs.pdf.pdf
caseno16-11836_#3753891_v1_15.04.16 bestyrelsens kommentarer til styrelsesvedtægten -elverdam kildevangf.pdf
caseno16-11836_#3753898_v1_15.04.16 hæøringssvar isefjord sofielund.pdf.pdf
caseno16-11836_#3753883_v1_høringssvar elverdam kildevang.pdf
caseno16-11836_#3754218_v1_2012- styrelsesvedtægt for folkeskolerne i holbæk kommune pr. august 2014 (2) - endelig styrelsesve.pdf
caseno16-11836_#3754264_v1_16.04.21 skoler.styrelsesvedtægt og bilag-.pdf.pdf
caseno16-11836_#3754262_v1_16.04.21 opsamling af høringssvar, skoler .pdf

Bilag

Høringssvar Katrinedal. pdf
Høringssvar Tornved Engskov.pdf
1Hørigssvar Skolen ved Tuse Næs.pdf
15.04.16 bestyrelsens kommentarer til styrelsesvedtægten -Elverdam Kildevangf
15.04.16 Hæøringssvar Isefjord Sofielund.pdf
Høringssvar Elverdam Kildevang
2012- Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune pr. august 2014 (2) - ENDELIG Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune pr. august 2014 (2).pdf
16.04.21 SKOLER.Styrelsesvedtægt og bilag-.pdf
16.04.21 Opsamling af høringssvar, skoler


122. Beslutning om anlægsbevilling til sti fra Ugerløse til Nr. Vallenderød

Beslutning om anlægsbevilling til sti fra Ugerløse til Nr. Vallenderød

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. til udførelse af stianlægget fra Ugerløse til Nr. Vallenderød. Beløbet er afsat i kommunens budget for 2015 med 3 mio. kr. og 2016 med 4,3 mio. kr.

Beskrivelse af sagen
Som et led i opfyldelsen af ”Stiplan 2009” besluttede byrådet med vedtagelse af budgettet for 2015, at igangsætte arbejdet med anlæggelse af en sti langs Tølløsevej gennem Nr. Vallenderød til Ugerløse.
Stien anlægges som dobbeltrettet trafiksti i 2,5 meters bredde.
Ved stiføringen gennem Nr. Vallenderød er der vanskelige pladsforhold, hvorfor stien på en kort strækning får et lidt smallere forløb, samtidig indarbejdes trafikdæmpende foranstaltninger og hastigheden gennem Nr. Vallenderød ønskes reduceret til 40 km/t.
 
Der har været afholdt 2 borgermøder i Ugerløse i 2015 omkring projektet, og der er nedsat en følgegruppe som orienteres i takt med der er nyt i sagen. Alle berørte lodsejere har fået tilsendt dispositionsforslaget på deres ejendom forud for det 2. borgermøde, og er blevet opfordret til at komme med eventuelle bemærkninger til projektet.
 
Der er gennemført en åstedsforretning i marts 2016, med henblik på arealerhvervelse. Ekspropriationsbeslutningen fremgår af særskilt sag på denne dagsorden.
 
En række entreprenører har henvendt sig med ønske om at afgive bud på anlægsarbejdet, og der forventes afhold licitation efter en budrunde med relevante entreprenører, således arbejdet kan igangsættes straks byrådet har truffet ekspropriationsbeslutning og frigivet anlægsmidlerne.
 
Stien forventes at kunne åbne i 2016, med forbehold for at det vil være muligt at udlægge asfalt sidst på året.

Økonomiske konsekvenser
Anlægget vil koste ca. 12,1 mio. kr. og financierers med 40 % tilskud fra Vejdirektoratets stipulje. Der er givet tilsagn fra Vejdirektoratet om støtte fra stipuljemidlerne.
Holbæk Kommunes andel udgør 7,3 mio. kr.

Høring
På grundlag af dispositionsforslaget fra 2009 blev projekteringen i foråret 2015 påbegyndt for stiens placering langs sydsiden af Tølløsevej.
 
På baggrund af borgermøde den 6. maj 2015 blev det besluttet at arbejde videre med en placering af stien langs Tølløsevejs nordside. Dispositionsforslaget blev derfor ændret og sendt ud til alle berørte lodsejere og til lokalforum i juli 2015.
 
Projektet blev forelagt på et nyt borgermøde den 25. august 2015 og administrationen har i tiden efter besvaret spørgsmål og kommentarer fra beboere. På borgermødet blev endvidere nedsat en følgegruppe af interesserede ejere og beboere fra Ugerløse og Nr. Vallenderød, som er blevet orienteret, når der har været ændringer i projektet.
 
På baggrund af borgermødet udarbejdede administrationen et forslag til alternativ forslag til linjeføringen gennem Nr. Vallenderød (en såkaldt 2-1-vej), som dog ikke vandt gehør, hverken i følgegruppen eller i Udvalget for Klima og Miljø.
 
I forbindelse med Åstedsforretningen er der indkommet bemærkninger til projektet. Bemærkningerne fremgår af dagsordenspunktet om ekspropriationsbeslutningen.

Sagshistorik, henvisninger
· Orientering om borgerinddragelsesproces og tidsplan på cykelstiprojektet Nr. Vallenderød og Ugerløse Udvalget for Klima og Miljø den 26. januar 2016 punkt 18

Supplerende sagsfremstilling
Siden behandlingen i Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget er der tilføjet et bilag, der beskriver hvordan den nye sti forbindes til eksisterende cykelsti.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016
Udgået.


caseno14-84225_#3752437_v1_oversigtsplan - cykelsti mellem ugerløse og nr. vallenderød - unv-h-1301_oversigtsplan_udbud.pdf.pdf
caseno14-84225_#3772997_v1_sti notat - sti fra ugerløse til nr. vallenrød.pdf.pdf

Bilag

Oversigtsplan - Cykelsti mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød - UNV-H-1301_Oversigtsplan_UDBUD.pdf
Sti notat - Sti fra Ugerløse til Nr. Vallenderød.pdf


123. Beslutning om ekspropriation til sti Nr. Vallenderød - Ugerløse

Beslutning om ekspropriation til sti Nr. Vallenderød - Ugerløse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet
 1. træffer beslutning om ekspropriation til anlæggelse af dobbeltrettet sti, som beskrevet i ekspropriationsplaner (bilag 1), arealfortegnelser (bilag 2), indvarslingsbreve (bilag 3) og den førte åstedsprotokol med protokolbilag (bilag 4), herunder
  1. tiltræder de forligstilbud, som ejerne har accepteret – jævnfør sagsfremstilling.
  2. fastholder de fremsendte forligstilbud til ejendommene, som ikke har acceptereret forligstilbud – jævnfør sagsfremstilling.
  3. bemyndiger administrationen til at indbringe evt. klager over ekspropriationsbeslutningen for klagemyndigheden.
  4. bemyndiger administrationen til at indbringe erstatningsspørgsmål for taksationskommissionen.
  5. bemyndiger administrationen til at sikre udbetaling af erstatningsbeløbene i henhold til de tiltrådte forligstilbud eller afsagte taksationskendelser.

Beskrivelse af sagen
Som et led i opfyldelsen af ”Stiplan 2009” besluttede byrådet med vedtagelse af budgettet for 2015, at igangsætte arbejdet med anlæggelse af en sti langs Tølløsevej gennem Nr. Vallenderød til Ugerløse, se oversigtskort i bilag 5.
 
For at sikre en ensartet proces for alle berørte ejere har administrationen under forsæde af byrådsmedlem Ole Brockdorff afholdt åstedsforretninger for de berørte ejendomme den 2., 4. og 9. marts 2016, hvor stiprojektet er drøftet med de pågældende lodsejere. Parterne var indvarslet i henhold til udsendte indkaldelsesbreve og annonce offentliggjort den 2. februar 2016 (bilag 6).
 
De berørte lodsejere må i henhold til ekspropriationen afstå areal i forbindelse med etablering af stien og tåle beliggenheden af Tølløsevej med sti ud for deres ejendom.
 
Projektet er beskrevet i det udsendte materiale i form af arealfortegnelse og ekspropriationsplaner.
 
Projektet er ved åstedsforretningerne søgt tilpasset de enkelte lodsejeres indvendinger og bemærkninger, jævnfør den førte åstedsprotokol med bilag, bilag 4.
 
Under forbehold for byrådets beslutning om ekspropriation er der på åstedsforretninger afgivet tilbud om erstatning til hver enkelt lodsejer. Tilbuddene er afgivet ud fra en konkret bedømmelse af stiprojektets indvirkning på den enkelte ejendom og under hensyntagen til at der på forskellige ejendomme ydes samme erstatning for samme påvirkning.
 
Ejerne havde frist indtil mandag den 18. april 2016 til at fremsætte bemærkninger til projektet og til de fremsendte erstatningstilbud.
 
Status den 20. april 2016 med modtagelse af indkomne bemærkninger er,
1. at lb. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 20, 21, 23, 25 har tiltrådt det fremsatte erstatningstilbud, jævnfør bilag 7,
2. at lb. nr 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 24, 26, 27 og 29 ikke har accepteret forligstilbuddet,
3. at lb. nr. 28 efter en ændring af projektet alligevel ikke berøres, fordi projektet er ændret med en indsnævring af kørebanen og en hævet flade,
4. at lb. nr. 12 telefonisk har gjort indsigelse mod den tilbudte erstatning, bilag 8,
5. at lb. nr. 13 har skriftligt fremsendt bemærkninger, hvori det påpeges, at stien burde være lagt på sydsiden af Tølløsevej. Ejeren gør gældende, at det fremlagte stiprojekt ikke er detaljeret nok beskrevet. Herudover gør ejer indsigelse mod den tilbudte erstatning, bilag 9,
6. at lb. nr. 14 telefonisk har gjort indsigelse mod den tilbudte erstatning, bilag 10,
7. at lb. nr. 16 har skriftligt gjort indsigelse mod erstatningen. Herudover fremsættes der supplerende kommentarer til den på åstedsforretningen aftalte støttemur, bilag 11,
8. at lb. nr. 26 har skriftligt gjort indsigelse mod erstatningen, bilag 12,
9. at lb. nr. 27 skriftligt har fremsendt bemærkninger til stiens udformning og til den tilbudte erstatning, bilag 13,
10. at lb. nr. 29 på åstedsforretningen gjorde indsigelse mod projektet og skriftlig har fremsendt bemærkninger, bilag 14. Ejer finder, at kommunen burde have undersøgt og valgt at lave en omfartsvej uden om Nr. Vallenderød eller alternativt totalekspropriere ejendommene Tølløsevej 193 og 197 for derved at opnå tilstrækkelig trafiksikkerhed gennem Nr. Vallenderød. Herudover gør ejer indsigelse mod den tilbudte erstatning,
11. at ejeren af Tølløsevej 193, protesterer mod stiprojektet gennem Nr. Vallenderød, bilag 15.
 
Administrationens kommentarer til indkomne bemærkninger:
Ad. 4:    Erstatningsspørgsmålet indbringes om nødvendigt til afgørelse i taksationskommissionen.
Ad. 5:    Åstedsforretningen er afholdt på grundlag af det foreliggende projekt for stien. Spørgsmål til den tekniske udførelse af stien blev søgt besvaret på åstedsforretningen og vil i dialog med ejer blive detaljeret afklaret i forbindelse med detailprojekteringen og anlægsarbejdets udbud og i forbindelse med arbejdets udførelse. Erstatningsspørgsmålet indbringes om nødvendigt til afgørelse i taksationskommissionen.
Ad. 6:    Erstatningsspørgsmålet indbringes om nødvendigt til afgørelse i taksationskommissionen.
Ad. 7:    Tekniske spørgsmål afklares i forbindelse med udførelsen af projektet. Erstatningsspørgsmålet indbringes om nødvendigt til afgørelse i taksationskommissionen.
Ad. 8:    Erstatningsspørgsmålet indbringes om nødvendigt til afgørelse i taksationskommissionen.
Ad. 9:    Tekniske spørgsmål afklares i forbindelse med udførelsen af projektet. Erstatningsspørgsmålet indbringes om nødvendigt til afgørelse i taksationskommissionen.
Ad. 10:  jf. ad. 4.
Ad. 11:  Ejendommen er ikke omfattet af ekspropriationen, da den ikke afgiver jord i forbindelse med anlæg af stien. Ejer har derfor heller ikke fået tilsendt ekspropriationsmateriale og har ikke været skriftligt indvarslet til åstedsforretning.
 
Anlægsarbejderne forventes at finde sted fra maj til december 2016.

Økonomiske konsekvenser
Byrådet har i budgettet for 2015 afsat 3 mio. kr. og for 2016 afsat 4,3 mio. kr. til anlæggelse af stien. Disse beløb udgør 60 % af anlægssummen. De resterende 40 % afholdes af Vejdirektoratets stipuljemidler.
Den samlede økonomiske ramme for udførelse af stien er således ca. 12,2 mio. kr.
 
Under kommunens tilsyn udføres projekteringsarbejdet af kommunens rådgiver.
 
Anlægsomkostninger udbydes i licitation med forbehold for byrådets beslutning om ekspropriation og dermed fremme af projektet.
 
Landinspektørbistand indhentes i forbindelse med ekspropriationens gennemførelse og efterfølgende matrikulær berigtigelse.
 
Kommunen forestår projektets samlede ledelse og ekspropriationssagens gennemførelse og afslutning.

Øvrige konsekvenser
Der forventes en markant forbedring af trafikforholdene på strækningen, især for de bløde trafikanter og specielt gennem Nr. Vallenderød, som modsvarer indgrebene i de berørte ejendomme.

Høring
På grundlag af dispositionsforslaget fra 2009 blev projekteringen i foråret 2015 påbegyndt for stiens placering langs sydsiden af Tølløsevej.
 
På baggrund af borgermøde den 6. maj 2015 blev det besluttet at arbejde videre med en placering af stien langs Tølløsevejs nordside. Dispositionsforslaget blev derfor ændret og sendt ud til alle berørte lodsejere og til lokalforum i juli 2015.
 
Projektet blev forelagt på et nyt borgermøde den 25. august 2015 og administrationen har i tiden efter besvaret spørgsmål og kommentarer fra beboere. På borgermødet blev endvidere nedsat en følgegruppe af interesserede ejere og beboere fra Ugerløse og Nr. Vallenderød, som er blevet orienteret, når der har været ændringer i projektet.
 
På baggrund af borgermødet udarbejdede administrationen et forslag til alternativ forslag til linjeføringen gennem Nr. Vallenderød (en såkaldt 2-1-vej), som dog ikke vandt gehør, hverken i følgegruppen eller i Udvalget for Klima og Miljø.
 
Åstedsforretningernes afholdelse blev offentliggjort ved annoncering den 2. februar 2016.
De berørte lodsejere blev skriftligt indkaldt til åstedsforretningen, som blev afholdt den 2., 4. og 9. marts 2016.
 
Ejerne har i breve af 18. marts 2016 fået tilsendt udskrift af ekspropriationsprotokollen med tilhørende erstatningstilbud.
 
Indkomne bemærkninger til projekt og erstatningstilbud er omtalt ovenfor under beskrivelse af sagen.
 
Byrådets ekspropriationsbeslutning vil skriftligt blive meddelt ejere med en frist på fire uger for at klage til Vejdirektoratet. En klage har i udgangspunktet ikke opsættende virkning.

Lovgrundlag – link
Kap. 10 i Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014.
 
Etablering af stien langs Tølløsevej indgår som et led i virkeliggørelsen af planen om at etablere sti fra Nr. Vallenderød til Ugerløse, som det er beskrevet i Stiplan 2009, der blev vedtaget som tillæg nr. 7 til Holbæk Kommuneplan 2007-2018. I stiplanen anføres, at denne trafiksti prioriteres højt og planlægges bygget inden for fire år.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets vedtagelse af budget 2015-2018 på møde den 08.10.2014, pkt. 159.
Byrådets vedtagelse af budget 2016-2019 på møde den 07.10.2015, pkt. 189.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016
Udgået.


caseno15-50678_#3724926_v1_bilag 1, ekspropriationsplaner.pdf
caseno15-50678_#3724932_v1_bilag 2, arealfortegnelse.pdf
caseno15-50678_#3724935_v1_bilag 3, indvarslingsbrev med liste og vejledning.pdf
caseno15-50678_#3724986_v1_bilag 4, protokol og protokolbilag med erstatningstilbud.pdf
caseno15-50678_#3724993_v1_bilag 5, oversigtskort.pdf
caseno15-50678_#3724997_v1_bilag 6, annonce.pdf
caseno15-50678_#3751069_v1_bilag 7, underskrevne erstatningstilbud, 19.04.2016.pdf
caseno15-50678_#3751067_v1_bilag 15, bemærkninger tølløsevej 193.pdf
caseno15-50678_#3751062_v1_bilag 14, bemærkninger lb. nr. 29.pdf
caseno15-50678_#3751058_v1_bilag 13, bemærkninger lb. nr. 27.pdf
caseno15-50678_#3751054_v1_bilag 12, bemærkninger lb. nr. 26.pdf
caseno15-50678_#3751049_v1_bilag 11, bemærkninger lb. nr. 16.pdf
caseno15-50678_#3751044_v1_bilag 10, bemærkninger lb. nr. 14.pdf
caseno15-50678_#3751038_v1_bilag 9, bemærkninger lb. nr. 13.pdf
caseno15-50678_#3751035_v1_bilag 8, besvarelse til lb. nr. 12.pdf

Bilag

Bilag 1, Ekspropriationsplaner
Bilag 2, Arealfortegnelse
Bilag 3, Indvarslingsbrev med liste og vejledning
Bilag 4, Protokol og protokolbilag med erstatningstilbud
Bilag 5, Oversigtskort
Bilag 6, Annonce
Bilag 7, underskrevne erstatningstilbud, 19.04.2016
Bilag 15, Bemærkninger Tølløsevej 193
Bilag 14, Bemærkninger lb. nr. 29
Bilag 13, Bemærkninger lb. nr. 27
Bilag 12, Bemærkninger lb. nr. 26
Bilag 11, Bemærkninger lb. nr. 16
Bilag 10, Bemærkninger lb. nr. 14
Bilag 9, Bemærkninger lb. nr. 13
Bilag 8, Besvarelse til lb. nr. 12


124. Beslutning om anlægsbevilling til færdiggørelse af fortov på Gl. Ringstedvej ved Fakta i Holbæk

Beslutning om anlægsbevilling til færdiggørelse af fortov på Gl. Ringstedvej ved Fakta i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet.
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives anlægsbevilling på 175.000 kr. til færdiggørelse af fortov på Gl. Ringstedvej ved Fakta i Holbæk. Beløbet finansieres af rammebeløb til Vej – Anlæg for budget 2016.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med at Fakta blev etableret på Tåstrup Møllevej i Holbæk, blev der udført helleanlæg på Tåstrup Møllevej og Gl, Ringstedvej. Fortovet blev forlænget så gående til Fakta fik bedre forhold.
For at afslutte arbejdet i forbindelse med etablering af Fakta, mangler der 70 m fortov ud for butikken. Med etablering af de sidste 70 m fortov bliver forholdene for de mange kunder der tager bussen til Fakta bedre, da de ellers skal gå i rabatten, med de gener det giver med blød jord og vand i rabatten.
Der etableres følgende:
· Opgravning for sætning af granitkantsten
· Bortgravning af muld og jord.
· Udlægning af stabilgrus
· Udlægning af asfalt, GAB 0 og asfaltslidlag, som eksisterende forhold.
· Bortfræsning af striber og udførelse af nye striber, for cykelbane.
 
I forbindelse med arbejdet bliver der etableret en smal cykelbane, for at forbedre sikkerheden for cyklister.
 
Projektet forventes at kunne realiseres i perioden juni -juli måned 2016 og være afsluttet i slutningen af juli.

Økonomiske konsekvenser
Udgiften til etablering af anlægget beløber sig til 175.000 kr. Beløbet tages fra rådighedsbeløbet på 1.500.000 kr. budget 2016, til Vej – anlæg (rammebeløb).

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016
Godkendt.


caseno16-6395_#3733046_v1_gl. ringstedvej-fortov.pdf.pdf

Bilag

Gl. Ringstedvej-fortov.pdf


125. Beslutning om renovering af Vejerhusstræde i Holbæk

Beslutning om renovering af Vejerhusstræde i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 375.000 kr. til renovering af Vejerhusstræde sydlige del. Beløbet finansieres af det afsatte rammebeløb til trafikforanstaltninger  i budget 2016Beskrivelse af sagen
Baggrund
 
Der har de sidste par år været henvendelse fra ejerforeningen Vejerhuset, om at Vejerhusstræde sydlige del, er meget ujævn, hullet og sporkørt.
Vejen er blevet anlagt med græsarmeringssten i plast. Dette kan ikke holde til skraldevogne og flyttevogne.  Ved besigtigelse af Vejerhusstræde kunne det konstateres, at vejen har fordybninger og er meget ujævn. Man kan ikke blive ved med at lægge grus ud, da det ikke vil løse problemerne eftersom det ikke er hensigten med en græsarmeringssten i plast.
 
Den nordlige del af Vejerhusstræde er udført i brosten og for at løse problemet på den sydlige del kan der også udføres brostensbelægning her. Brostensbelægningen vil desuden give harmoni og sammenhæng i havneområdet, da der er brostensbelægningen i resten af havneområdet. 
Der udføres følgende:

Økonomiske konsekvenser
Udgiften til at renovere Vejerhusstræde, sydlige del beløber sig til 375.000 kr. Beløbet tages fra rammebeløb på 5.500.000 kr. til trafikforanstaltninger budget 2016,

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016
Godkendt.
126. Beslutning om renovering af Vimmelskaftet - Brostensbelægning

Beslutning om renovering af Vimmelskaftet - Brostensbelægning

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives anlægsbevilling på 300.000 kr. til renovering af Vimmelskaftet, på strækningen ud for ejendommene nr. 13 og 15. Beløbet finansieres af det afsatte rammebeløb til trafikforanstaltninger i budget 2016.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives anlægsbevilling på 150.000 kr. til renovering af brostensbelægningen kun ud for indkørslerne til Vimmelskaftet 13 og 15. Beløbet finansieres af det afsatte rammebeløb til trafikforanstaltninger i budget 2016.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
 
Vejen Vimmelskaftet i Holbæk, har en brostensbelægning, som er blevet ujævn. Der har været klager fra vejens naboer, da de har svært ved at komme ind og ud af deres indkørsel. Beboernes biler skraber i mod de ujævnheder der er kommet i brostensbelægningen.
 
Vimmelskaftet er igennem årene blevet meget ujævn og sporkørt. Administrationen har besigtiget forholdene på Vimmelskaftet, og kunne bekræfte, at brostensbelægningen er meget udjævn, og beboerne i nr. 13 og 15 har svært ved at komme ind og ud af deres indkørsler, da bilen skraber i mod de ujævnheder, der er i brostensbelægningen.
 
Strækningen ud for nr. 13 og 15 er brostensbelægningen skredet, så den ikke fremstår jævn. Se bilag med billeder. Strækningen der foreslås udbedret er meget dårlig i forhold til resten af Vimmelskaftet, der er tålelig og er i en beskaffenhed, der er acceptabel.
 
Der udføres følgende:
 
 
Projektet forventes at kunne realiseres i perioden juni-august 2016 og være afsluttet i slutningen af august.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Brostensbelægningen rettes kun op ud for ind- og udkørslerne til Vimmelskaftet 13 og 15, så beboerne kan komme ind og ud af deres indkørsel.
 
Det er ikke kun lige ved selve ind og udkørslen til ejendommene der skal renoveres, men et større område, da opretningen skal tilpasses den ujævne belægning, det skal støde op til.
 
Der udføres følgende:
 
 
Forskellen mellem hovedindstillingen er vanskelig at forklare skriftligt, men er illustreret  på vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser
Hovedindstilling
 
Udgiften til at renovere en del af Vimmelskaftet beløber sig til 300.000 kr. Beløbet tages fra rammebeløb på 5.500.000 kr. til trafikforanstaltninger på budget 2016.
 
 
Alternativ indstilling
 
Udgiften til at renovere ud for indkørslerne til Vimmelskaftet 13 og 15, beløber sig til 150.000 kr. Beløbet tages fra rammebeløb på 5.500.000 kr. til trafikforanstaltninger på budget 2016.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Hovedindstillingen anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016
Godkendt.


caseno16-13475_#3696848_v1_renovering, del af vimmelskaftet. udfor nr. 13 og 15.pdf.pdf
caseno16-13475_#3696827_v1_renovering indkørsel vimmelskaftet 13-15.pdf.pdf
caseno16-13475_#3723723_v1_bilag billeder.pdf.pdf

Bilag

Renovering, del af Vimmelskaftet. Udfor nr. 13 og 15.pdf
Renovering indkørsel Vimmelskaftet 13-15.pdf
Bilag billeder.pdf


127. Beslutning om ekstra bevilling til etablering af elevator

Beslutning om ekstra bevilling til etablering af elevator

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en ekstra anlægsbevilling på 500.000 kr. til etablering af elevator ved trappen mellem Valdemar Sejrs Vej og Erik Menveds Vej i Holbæk.
  Beløbet finansieres af det afsatte beløb til tilgængelighed i budget 2016

Beskrivelse af sagen
I efteråret 2015 fik vi vores rådgiver Niras A/S til at udarbejde et overslag på projektering og anlægsudgifter til etablering af en platforms elevator for dårligt gående og handicappede kørestolsbrugere, ved trappen fra Erik Menveds Vej og Valdemar Sejrs Vej i Holbæk.
 
Der har ved den efterfølgende projektering været flere udgifter til dette, som ikke har været indeholdt i overslaget. Det har blandt andet været nødvendigt at holde flere møder med Banedanmark og få udarbejdet flere geotekniske undersøgelser.
 
Efter afholdt licitation den 17. februar 2016, blev den lavestbydende entreprenør dyrere end overslaget.
 
Elevatorens beliggenhed er tæt på muren ind til naboejendommen. Det er derfor nødvendig at følge arbejdet nøje, da skader på muren til naboen skal undgås. Det kan være svært, da det er store tunge maskiner der skal til for at udføre arbejdet. Derfor skal posten til tilsyn og uforudsigelige udgifter forhøjes.
 
Under projekteringen blev det opdaget at skellet ind til naboejendommen er beliggende ude på offentlige areal. Matrikelskellet skal ændres og der skal ydes erstatning til det areal der overgår til offentligt areal.
 
Oversigt over det oprindelige estimeret budget og nyt budget:
 
Post
 
Estimeret budget
Nyt budget
Entreprenørudgifter
 
620.000,00
843.537,00
SEAS NVE – Belysning
 
21.000,00
25.000,00
SEAS NVE – Elevator elforsyning
 
20.000,00
25.000,00
Matrikel overførsel
 
20.000,00
25.000,00
Landinspektør
 
25.000,00
15.000,00
Honorar til forstudie, projektering, geoteknik. Tilsyn og byggeledelse
 
180.000,00
300.000,00
Reserver, uforudseligt
 
50.000,00
150.000,00
Administrationsbidrag
8%
74.080,00
110.682,96
Samlet anlægsoverslag
 
1.000.080,00
1.494.219,96
 

Økonomiske konsekvenser
Den ekstra udgift til at etablere handicapelevatoren beløber sig til 500.000 kr. og finansieres af det afsatte rammebeløb i 2016 på 1.1 mill. kr. til, tilgængelige-busstopsteder etc. Forbrug på budget 2016, 370.000 kr. til forbedringer ved Stenhusbakken. Restbeløb under rammen er 230.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling
Efter behandling i Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget er der tilføjet et bilag, der viser forbrug og restmidler for tilgængelighedspuljen i 2016.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Udvalget indstiller, at finansieringen af etablering af elevatoren tilvejebringes af Udvalget Aktiv hele Livet, og at driften af elevatoren finansieres af Udvalget for Klima og Miljø.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Et flertal bestående af V, S, C og B anbefaler hovedindstillingen godkendt.
 
Inge Langseth, O, anbefaler indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø godkendt.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016
Hovedindstillingen godkendt.
 
For stemte 21 (A bortset fra Ole Brockdorff, V, C, B og Ø).
Imod stemte 7 (O bortset fra Finn Nielsen, I, Ole Brockdorff (A) og Solvej Pedersen (UP)).
Finn Nielsen (O) undlod at stemme.


caseno15-44972_#3772422_v1_orientering vedr. tilgængelighedspuljen.doc

Bilag

Orientering vedr. tilgængelighedspuljen


128. Beslutning om yderligere nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra Orø

Beslutning om yderligere nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra Orø

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Orøfærgens takster for godstransport til og fra Orø for resten af 2016 pr. start april nedsat som, som beskrevet i bilaget ”Nye takster for godstransport 2016”

Beskrivelse af sagen
Social- og Indenrigsministeriet yder et årligt tilskud, der skal anvendes til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer. Tilskuddet ydes til kommuner med mindre øer og til kommuner med øer uden fast forbindelse, der består af én kommune.
 
Da administrationen nedsatte taksterne for godstransport tilbage i juni 2015, var det en meget forsigtig nedsættelse. Der blev anlagt et forsigtighedsprincip, idet et eventuelt indtægtstab, som var større end det modtagne tilskud skulle dækkes af egne budgetmidler. Det har nu vist sig, at taksterne ikke er sat tilstrækkeligt ned. Der er derfor behov for at nedsætte dem yderligere, for at nå at anvende tilskudsbeløbet inden årets udgang.
 
Taksterne er - med forventning om politisk godkendelse - allerede nedsat pr. start april. Det skyldes, at tilskuddet kun kan anvendes til nedsættelser af færgetakster på godstransport til og fra Orø, og at ikke forbrugt tilskud skal tilbagebetales til Social- og Indenrigsministeriet.
 
De nye takster
Der er i bekendtgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet givet mulighed for at nedsætte taksterne for godstransport med maksimalt 80%. Med de seneste nedsættelser er taksterne tæt på at nå denne grænse, men beløbene er afrundede, så det gør billettering hurtigere for kunder, som betaler med kontanter(”runde beløb”, som fx 20,00 og 100,00kr).
 
En lignende takstjustering som følge af erfaringerne fra ordningens opstart har fundet sted hos andre færgeoperatører.

Økonomiske konsekvenser
Tilskuddet kan kun anvendes til nedsættelser af færgetakster på godstransport til og fra Orø. Hvis ikke beløbet anvendes skal det tilbagebetales til Social- og Indenrigsministeriet.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning om finansiering og fordeling af tilskudsmidler til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra Orø – Byrådsbeslutning fra den 17. juni 2016 – Punkt 126

Supplerende sagsfremstilling
Efter behandlingen i Udvalget for Klima og Miljø er der vedhæftet et nyt bilag, der forklarer de forskellige køretøjsformer der er angivet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016
Godkendt.


caseno15-26789_#3759203_v1_nye takster for godstransport2016forklaring.pdf.pdf

Bilag

Nye takster for godstransport2016forklaring.pdf


129. Beslutning - Finansiering af vandløbsindsatsen i 2016

Beslutning - Finansiering af vandløbsindsatsen i 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. den manglende finansiering på 2,3 mio. kr. til den øgede udgift til vandløbsadministration i 2016 anvises.
 2. finansieringen sker inden for områderne beskrevet i sagsfremstillingen.

Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget besluttede på møde den 3. november 2015 (punkt 220), at administrationen skulle arbejde videre med udbud og kontrolbud af vandløbsområdet. Baggrunden for denne beslutning var, at Holbæk Kommune har en ambition om at forny vandløbsadministrationen. Det kan ske gennem et øget samarbejde med en ekstern rådgiver om bistand til sagsforberedende arbejder. I perioden indtil et udbud af vandløbsområdet er gennemført, er der ikke finansierede omkostninger på i alt 2,8. kr.
 
På mødet d. 30. marts 2016 besluttede Udvalget for Klima og Miljø dels at indstille, at udgiften på 2,8 mio. kr. blev godkendt, at delvis på finansiering på 500.000 kr. i 2016 sker via Vækst og Bæredygtigheds nuværende lønbudget, samt at de øgede udgifter til vandløbsområdet indarbejdes i budget for 2017. Udvalget ønskede ikke at indstille forslag til restfinansiering på 2,3 mio. kr.
 
Økonomiudvalget behandlede sagen på møde d. 6. april 2016. Økonomiudvalget tiltrådte Udvalget for Klima og Miljøs indstilling hvad angår at udgiften på 2,8 mio. kr. blev godkendt, at delvis finansiering på 500.000 kr. i 2016 sker via Vækst og Bæredygtigheds nuværende lønbudget, samt at de øgede udgifter til vandløbsområdet indarbejdes i budget for 2017.
Hvad angår den manglende restfinansiering på 2,3 mio. kr. blev den del af sagen sendt retur til Udvalget for Klima og Miljø med krav om, at Udvalget for Klima og Miljø anviser af finansiering på 2,3 mio.kr. indenfor udvalgets budget i 2016.
 
Administration har gennemgået Udvalget for Klima og Miljø budget og har nedenstående forslag til, hvorfra finansieringen kan anvises. Afhængig af størrelsen på tilbagebetaling af à conto betaling Movia, og forudsat at udvalget ønsker at anvende tilbagebetalingen til finansiering af vandløbsindsatsen, så vil de øvrige forslag i større eller mindre omfang skulle bringes i anvendelse. Udvalget bedes derfor prioritere i hvilken rækkefølge finansieringsforslagene skal anvendes.
 
Finansiering
Udgiften på 2,3 mio. kr. til bistand vedr. vandløbsadministration i 2016 finansieres ved en prioritering blandt følgende:
 
Politikområde 10 – Miljø og planer
 
 1. Natur – kr. 250.00
  Kommunens samarbejde med ca. 15 frivilliggrupper må stilles i bero, og grejtraileren vil ikke blive vedligeholdt. På Brorfeldefredninger har kommunen som ejer en forpligtelse til at gennemføre de tiltag, som plejeplanen foreskriver. Der er bevilliget 82.500 kr. fra en fond til naturplejen på Brorfelde og der mangler ca. 150.000 kr., som kommunen selv skal finde. Der vil ikke blive udviklet - og fundraiset til - nye projekter indenfor natur og friluftsliv som følge af, at kommunen ikke vil kunne stille medfinansiering. Endelig vil stier og friluftfaciliteter ikke blive vedligeholdt.
 
 
Politikområde 11 – Ejendomme
 
 1. Gulvbelægninger, udskiftninger – kr. 200.000
  Udseende af overfladen forbliver "trist" og øger dårlig og mangelfuld rengøring. 
 
 1. Terræn – kr. 100.000
  Der vil kun ske opretning af belægninger eks. fliser, riste mv., der er alvorligt nedbrudte/ansvarspådragende. Slidtage og tilsmudsning af indvendige gulvbelægninger øges hermed.
 
 1. Legepladser og inventar i terræn - kr. 150.000
  Ingen forebyggende vedligehold af legepladser, inventar og hegn om ejendommen.
 
 1. Udvendig maling af vinduer og træværk – kr. 500.000
  Der har ikke været malet udvendigt træværk og vinduer/døre i minimum 5 år. En yderligere udsættelse vil flere steder kunne resultere i nedbrydning af vinduer og døre til grænsen/over grænsen af holdbarhed.
 
 1. Indvendig maling af vægge og lofter – kr. 400.000
  Medfører et yderligere forfald på helhedsindtrykket af vedligeholdstilstanden.

 
Politikområde 12 – Kommunale veje og trafik
 
 1. Busdrift – kr. 300.000
  Det forventes at Movias udgifter til busdrift i 2016 bliver lavere end forventet, hvorfor kommunens à conto betalingen nedsættes med ca. kr. 300.000. Holbæk kommunen forventer at modtage et første estimat på beløbsstørrelsen d. 21. april. Hvis indtægtsgrundlaget i 2016 viser sig at være lavere end estimeret, vil det medføre et underskud der overføres til kommunens trafikbestilling for 2018.  
 
 1. Vejdrift – kr. 500.000
  Der har de senere år været et mindre ’overskud’ på funktionskontrakterne som følge af, at udgiften til denne er afhængig af olieprisen. I 2015 gav dette et mindre forbrug på ca. 2,0 mio. kr. Der er allerede nu disponeret kr. 500.000 til delvis at dække det akutte reparationsarbejde på Eriksholmsvej. Dette er sket ud fra en forventning om, at funktionskontrakterne også i 2016 vil give et mindre forbrug. Det skal dog bemærkes, at funktionskontrakterne reguleres finansielt med udgangspunkt i asfaltprisindekset for 3. kvt. i regnskabsåret, og at der på det seneste har været en svag stigning i oliepriserne. Der er derfor en reel risiko for, at ’overskuddet’ i 2016 vil være lavere end i 2015.  Hvis ’overskuddet’ bliver mindre en 1 mio. kr. i 2016 vil det medfører et behov for en tillægsbevilling til finansiering af funktionskontrakterne. 
 
 1. Fortovs- og kantstensgenopretninger – kr. 1.400.000
  Der kan være en synlig konsekvens af dette spareforslag. Kommunens har et efterslæb på området, og alle eventuelle ønsker om renovering af fortove skal ske via anlægsbevillinger.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Det indstilles, at midlerne tages fra i prioriteret rækkefølge:
- 7. busdrift 0,3 mio. kr.,
- 8. vejdrift / asfaltkontrakter 1 mio. kr.,
- 6. indvendig maling af vægge og lofter 0,4 mio. kr.,
- 5. udvendig maling af vinduer og træværk 0,5 mio. kr.
- samt 0,1 mio. kr. fra midlerne til 3. terræn og 4. legepladser og inventar i terræn.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Økonomiudvalget anbefaler indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø godkendt.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
130. Beslutning om iværksættelse af landzoneadministrationsgrundlag

Beslutning om iværksættelse af landzoneadministrationsgrundlag

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller,
 1. at ikke afgjorte ansøgninger om landzonetilladelse til terrænregulering på landbrugsjorder, som er indkommet før byrådets beslutning af 21. oktober 2015 om at ændre praksis, behandles i overensstemmelse med den nye praksis.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller,
 1. at ikke afgjorte ansøgninger om landzonetilladelse til terrænregulering på landbrugsjorder, som er indkommet før byrådets beslutning af 21. oktober 2015 om at ændre praksis, behandles i overensstemmelse med den praksis, som gjaldt på ansøgningstidspunktet.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Byrådet har den 21. oktober 2015 vedtaget en ændring af praksis for terrænregulering af landbrugsjorder. Med den nye praksis vil der herefter som udgangspunkt blive meddelt afslag på landzonetilladelse, hvis jordpåfyldning/terrænregulering går ud over, hvad der er nødvendigt for at forbedre jordens dyrkningsmæssige værdi og landbrugsdriften.
 
Efter byrådets beslutning opstod der behov for en afklaring af, hvornår praksisændringen skulle være gældende fra, da en ansøger havde indsendt tre ansøgninger i juni og juli 2015, som ikke er afgjorte.
 
Det blev i starten af december 2015 udmeldt, at de tre ansøgninger ville blive behandlet efter tidligere praksis. Dette blev begrundet med, at en væsentlig og for borgeren bebyrdende praksisændring som udgangspunkt bør implementeres, så borgerne gives mulighed for at indrette sig på ændringen. Udmeldingen kunne ud fra en overordnet betragtning ses som udtryk for princippet om, at Holbæk Kommune ønsker at være en stærk medspiller for den enkelte borger, vores virksomheder og samarbejdspartnere. Det vil dog altid være en konkret afvejning af samtlige hensyn i en sag, hvornår en praksis skal være gældende fra, samt hvordan Holbæk Kommune bedst varetager opgaven med at være en stærk medspiller.
 
I januar 2016 og frem opstod der et øget fokus på og ny viden om de gener, som terrænregulering indebærer, hvilket administrationen bl.a. blev vidende om ved en stor mængde henvendelser fra utilfredse borgere. Herved opstod der en ny viden om bl.a. påvirkning af beboere, boliger, natur, landskab, afvikling af trafikken og trafiksikkerheden. Hensyn, som administrationen vurderer, bør tillægges stor betydning ved vurdering af, hvornår praksisændringen skal være gældende fra.
 
Det kan yderligere oplyses, at jordtransporterne også medførte omfattende skader på de benyttede lokale kommuneveje, og at Holbæk Kommune har afholdt betydelige reparationsudgifter for at sikre, at vejene fortsat er i god og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Der kan henvises til byrådets beslutning den 16. marts 2016.
 
Uddybning af administrationens anbefaling
Med erfaringerne fra de hidtidige terrænreguleringsarbejder ved Eriksholm og Marup, finder administrationen, at byrådets beslutning af 21. oktober 2015 om at ændre praksis bør have virkning for alle fremtidige landzoneafgørelser, således at også ansøgninger, indkommet før byrådets beslutning, behandles efter den nye praksis.
 
Terrænreguleringsarbejder gennem vinteren 2016 har gjort det klart for administrationen, at terrænreguleringer med tilhørende transporter af jord er forbundet med væsentlige større gener og påvirkninger af omgivelserne, herunder beboere, boliger, natur, landskab og trafik, end der hidtil har været opmærksomhed på. Samtidig har jordtransporterne medført omfattende skader på de benyttede lokale kommuneveje, hvilket har medført betydelige reparationsudgifter for at sikre, at vejene fortsat er i god og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
 
Administrationen antager, at de gener og påvirkninger af omgivelserne, som er opstået i forbindelse med terrænreguleringsarbejderne ved Eriksholm og Marup, vil kunne opstå tilsvarende ved lignende arbejder, som der er ansøgt om.
 
 
Ved at følge hovedindstillingen vægter byrådet de almene samfundsmæssige hensyn overfor beboere, trafiksikkerhed, trafikken, naturen og landskabet højere end hensynet til den pågældende landbrugsejendom.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Ved at behandle ansøgninger, som er indkommet før byrådets beslutning om at ændre praksis, efter den ”gamle” praksis, vil der blive lagt mindre vægt på hensynet til beboere, trafiksikkerhed, trafikken, naturen og landskabet og mere vægt på hensynet til den pågældende landbrugsejendom.
 
Konsekvensen må forventes at blive gener og påvirkninger af omgivelserne, herunder beboere, boliger, naturen og landskabet, samt stærkt forøget tung trafik på små og mindre veje og en voldsom øget slitage af vejene.

Økonomiske konsekvenser
Hvis hovedindstillingen følges, vil de indkomne ansøgninger om terrænregulering blive afgjort efter byrådets beslutning den 21. oktober 2015, hvorefter der kun i begrænset omfang kan forventes tilladelse til terrænregulering på landbrugsjorder.
Med henvisning til byrådets beslutning den 16. marts 2016 om renovering af Eriksholmvej, kan det oplyses, at der må forventes uforudsete udgifter til udbedring og reparation af berørte kommuneveje ved den alternative indstilling.
           

Øvrige konsekvenser
På privat initiativ har der været afholdt borgermøde den 7. marts 2016, hvor der var udtalt protest mod at tillade terrænreguleringer på landbrugsjorder, med deraf affødt tung lastbiltrafik. I mødet deltog politikere fra byrådet og repræsentanter for administrationen.
 
Administrationen har håndteret, behandlet og besvaret et utal af henvendelser om jordtransporter på igangværende sager om terrænreguleringer på landbrugsjorder.
Administrationen forventer, at generne og påvirkningen af omgivelserne, herunder beboere, boliger, natur, landskab og trafik holdes på et normalt niveau, hvis hovedindstillingen følges.

Høring
Forud for administrationens afgørelser af de indkomne ansøgninger fra før byrådets beslutning om at ændre praksis, vil administrationen foretage partshøring af udkast til afgørelse.

Lovgrundlag – link
Planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015
Vejledning nr. 9563 af 16.10.2002 om landzoneadministration af planlovens §§34-38

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i byrådet den 21-10-2015, pkt. 206

Supplerende sagsfremstilling
På mødet i Udvalget for Klima og Miljø ønskes der: ”en oversigt over, hvilke andre kommuner, der har ændret praksis med tilbagevirkende kraft på et sammenligneligt område.”
Administrationen har på denne baggrund været i kontakt med KL for at høre KL’s kendskab til sammenlignelige sager. Telefonnotat af 04.05.2016 er vedlagt som bilag.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Et flertal bestående af O og Ole Brockdorff, A indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes.
 
Et mindretal bestående af I, indstiller at den alternative indstilling tiltrædes. I ønsker en oversigt over, hvilke andre kommuner, der har ændret praksis med tilbagevirkende kraft på et sammenligneligt område.
 
Et andet mindretal bestående af Ole Hansen, A undlader at stemme.
 
Christian Ahlefeldt-Laurvig, I deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Et flertal bestående af V, S, B og O anbefaler hovedindstillingen godkendt.
 
Michael Suhr, C, anbefaler den alternative indstilling godkendt.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016
Udsat. Christian Ahlefeldt- Laurvig (I) deltog ikke i behandlingen af sagen.


caseno16-19013_#3758883_v1_bilag 1, korrespondance med ansøger.pdf
caseno16-19013_#3758901_v1_bilag 2, ansøgers svarbrev.pdf
caseno16-19013_#3770507_v1_telefonnotat kl.docx

Bilag

Bilag 1, Korrespondance med ansøger
Bilag 2, Ansøgers svarbrev
Telefonnotat KL


131. Beslutning om flexboligtilladelser

Beslutning om flexboligtilladelser

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. administrationen har mulighed for at give flexboligtilladelser til boligejere i landdistrikter, landsbyer og på hele Orø på baggrund af en konkret ansøgning.
 2. tilladelserne gives uden tidsbegrænsning.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. administrationen giver altid flexboligtilladelser til boligejere i landdistrikterne, landsbyerne og på hele Orø.
 2. tilladelser bortfalder ved salg. Det vil sige en ny ejer skal søge på ny.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Den 1. januar 2016 trådte der nye regler i kraft for flexboligtilladelser. En flexboligtilladelse betyder, at en helårsbolig kan benyttes som fritidsbolig. Efter de hidtidige regler har en flexboligtilladelse fulgt ejeren af boligen, og derfor skulle en ny ejer af boligen søge kommunen om en ny tilladelse til at benytte boligen som flexbolig. De nye regler betyder, at der er mulighed for at lade flexboligtilladelsen følge boligen frem for ejeren.
 
Det er vigtigt, at fastholde bopælspligten i byerne for at understøtte servicefunktionerne. Byrådet har derfor i maj 2014 besluttet, at flexboligordningen udelukkende anvendes i landdistrikterne, landsbyerne og på hele Orø. Der gives derfor ikke flexboligtilladelser i Holbæk, Jyderup, Tølløse, Svinninge, Regstrup/Nr. Jernløse, Mørkøv, Undløse, Vipperød, St. Merløse, Udby, Hagested, Gislinge, Kundby, Tuse, Knabstrup og Ugerløse (se vedlagte bilag). Nærværende sag ændrer ikke på denne beslutning.
 
Flexboligtilladelser kan være med til at øge efterspørgslen på boliger og dermed bidrage til vækst og udvikling. Omvendt kan den øgede efterspørgsel betyde, at en attraktiv bolig har større værdi som fritidsbolig end som helårsbolig. Derved bliver boligen solgt til fritidsformål, og kommunen går glip af reelle indbyggere.
 
Der er siden den 1. januar 2015 behandlet 15 sager om flexboliger. Der er givet 10 tilladelser og 5 afslag. Afslagene er givet på grund af følgende:
3 boliger, der ligger i henholdsvis Holbæk, Jyderup og Udby. I disse byer gives der aldrig tilladelser.
1 bolig på en landbrugsejendom, hvor der ifølge landbrugsloven er bopælspligt. Det er således ikke muligt at give en flexboligtilladelse.
1 bolig i Hørby i første række til fjorden, da det vurderes, at der er tale om en meget attraktiv ejendom.
 
Ønsket praksis
Såfremt hovedindstillingen vælges, foretages der en vurdering af ejendommens attraktivitet på baggrund af ejendommens beliggenhed, boligens størrelse og stand samt evt. periode som ejendommen har været forsøgt solgt. Såfremt der er tale om en attraktiv ejendom gives der afslag. En unik beliggenhed i første række til fjorden kan begrunde et afslag. På samme vis gives der afslag til attraktive, store og godt vedligeholdte boliger. Der gives tilladelse til ejendomme der er vanskellige at sælge til helårsformål, fordi der er tale om små og utidssvarende vedligeholdte boliger. 
 
Da der laves en konkret vurdering af de enkelte sager inden der gives tilladelse foreslås det, at tilladelserne gives uden tidsbegrænsning. Det vil sige, tilladelsen følger boligen, og en ny ejer kan frit bruge boligen som flexbolig.
 
Ved at vælge hovedindstillingen sikres det, at attraktive boliger fastholdes til helårsformål, og hermed understøttes en gunstig udvikling med liv i lokalområderne.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Såfremt den alternative indstilling vælges vurderes ejendommens attraktivitet ikke, og administrationen giver flexboligtilladelser til boligejere i landdistrikterne, landsbyerne og på hele Orø, såfremt det ikke strid mod anden lovgivning. Det anbefales, at tilladelserne tidsbegrænses, således at en ny ejer af ejendommen skal søge på ny. Dermed bliver det muligt at få boligerne tilbage til helårsformål, hvis udviklingen viser, at der skal ændres praksis i forhold til tilladelser.
 
Ved at vælge denne praksis sikres det, at der bliver skabt maksimal efterspørgsel på boliger. Hvilket kan være med til at øge priserne på boliger. Til gengæld kan der være fare for, at attraktive boliger bliver solgt som fritidshuse, og at kommunen derved går glip af helårsbeboeres skatteindtægter, og det liv som helårsbeboere bidrager med. 
 
Såfremt den alternative indstilling vælges vil det i forhold til hidtidig praksis betyde, at boligen i Hørby fremover vil få tilladelse. De øvrige fire ejendomme vil fortsat få afslag.

Økonomiske konsekvenser
Ejere af fast ejendom betaler indkomstskat til den kommune, hvor de er bosiddende. Det vil sige ejere af flexboliger i Holbæk Kommune betaler ikke indkomstskat til Holbæk Kommune.
Ved at følge hovedindstillingen må det forventes, at de mest attraktivt beliggende boliger vil stige i pris. Da det må forventes, at der vil være flere interesserede købere til disse ejendomme.

Lovgrundlag – link
Planloven
 
Lovændring

Sagshistorik, henvisninger
Denne sag er tidligere behandlet på Udvalget for Klim og Miljø den 22-02-2016 og i byrådet den 16-03-2016. Byrådet besluttede, at sende sagen retur til ny behandling i Udvalget for Klima og Miljø. Dagsordenspunktet er derfor revideret, og oplysninger om afgjorte flexboligsager efter 1. januar 2015 er tilføjet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Et flertal bestående af A og O indstiller, at administrationen har mulighed for at give flexboligtilladelser til boligejere i landdistrikter, landsbyer og på hele Orø på baggrund af en konkret ansøgning, at tilladelsen bortfalder ved salg af boligen, og at ordningen evalueres efter et år.
 
Et mindretal bestående af I indstiller, at den alternative indstilling tiltrædes.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016
Udvalget for Klima og Miljøs indstilling godkendt.
For stemte 27 (A, O, V, C, Ø, B og Solvej Pedersen (UP)).
Imod stemte 2 (I).
 
I ønsker, at den alternative indstilling godkendes.


caseno16-6734_#3648679_v1_bymoenster_byhierarki.pdf.pdf

Bilag

bymoenster_byhierarki.pdf


132. Beslutning - Godkendelse af Lokalplan 3.48 for boliger ved Samsøvej

Beslutning - Godkendelse af Lokalplan 3.48 for boliger ved Samsøvej

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og byrådet
 
Beslutningssag  

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. lokalplan 3.48 for boliger på Samsøvej godkendes med følgende ændringer:
  1. Lokalplanens pkt. 3.1 efter boligformål tilføjes ”, så som tætlav og etageboliger”
  2. Lokalplanen konsekvensrettelser, således at det af redegørelsen fremgår at området tillige kan anvendes til rækkehus.
  3. Lokalplanen konsekvensrettelser, således at der ikke i redegørelsen er referencer til det konkrete projekt.
 2. indsigelser og bemærkninger til den gennemførte høring af forslag til lokalplan svares, som det er vist i Høringsnotat om forslag til kommuneplantillægget nr. 23 og lokalplan 3.48 Boliger ved Samsøvej.    

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller alternativt, at:
 1. lokalplan 3.48 for boliger på Samsøvej godkendes med følgende ændringer:
  1. Lokalplanens pkt. 3.1 efter boligformål tilføjes ”, så som tætlav og etageboliger”
  2. Lokalplanen konsekvensrettelser, således at det af redegørelsen fremgår at området tillige kan anvendes til rækkehuse.
  3. Lokalplanen konsekvensrettelser, således at der ikke i redegørelsen er referencer til det konkrete projekt.
  4. Lokalplanen tilrettes så boligstørrelsen er på minimum 50 m2
 2. indsigelser og bemærkninger til den gennemførte høring af forslag til lokalplan svares, som det er vist i Høringsnotat om forslag til kommuneplantillægget nr. 23 og lokalplan 3.48 Boliger ved Samsøvej.   

Beskrivelse af sagen
Baggrunden for at udarbejde Lokalplan 3.48 for boliger ved Samsøvej er at muliggøre opførelse af boliger i området.
 
Området er ikke lokalplanlagt og er udlagt til fritidsformål, herunder kolonihaver, i kommuneplanen.
 
Området har efter anden verdenskrig været en del af HF Fælleshaven, men er i slutningen af 60’erne blevet inddraget til skolelokaler. Disse lokaler er nedrevet omkring år 2000. Siden da har området ligget hen som en tom grund. Området er ikke omfattet af Haveforeningsaftalen med HF Fælleshaven.
 
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at der kan opføres etageboliger i området.
Lokalplanens bestemmelser skal sikre at bebyggelsen indpasses i området, så der skabes en overgang mellem etagebebyggelsen nord for området og kolonihavernes små bygninger.
 
Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger i op til 2 etager. Lokalplanen giver også mulighed for opførelse af fælleshus. Bygningerne må kun placeres indenfor to anviste byggefelter. Lokalplanen fastsætter placeringen af fælles udendørs opholdsarealer, som skal placeres mellem de to byggefelter af hensyn til naboerne. Parkering til beboerne skal placeres i den nordlige del af området. Lokalplanen sikrer, at bebyggelsens facader eller gavle mod syd udformes uden vinduer, samt at der ikke etableres altaner tæt på skel. Begge dele er for at begrænse indkig i de eksisterende kolonihaver. Området trafikbetjenes fra Samsøvej, og der er et lavere parkeringskrav end fastsat i kommuneplanen, idet det forventes, at færre i bebyggelsen har bil end gennemsnittet.
 
For at udvide fleksibiliteten af lokalplanen konsekvensrettet hele lokalplanen, således at der ikke i redegørelsen er referencer til det konkrete projekt. Dette er indstillet til beslutning.
 
Det er en forudsætning for vedtagelsen af lokalplan 3.48 Boliger ved Samsøvej at Kommuneplantillæg nr. 23 godkendes af Byrådet.   

Beskrivelse af alternativ indstilling
I forhold til ovenstående beskrivelse, vil en beslutning om den alternative indstilling vedrørende minimums boligstørrelse på 50 m2 betyde, at det ikke vil være muligt at gennemføre det projekt, start boliger, som er baggrunden for lokalplanen.

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af forslaget.

Høring
Lokalplan 3.48 boliger ved Samsøvej har, sammen med Kommuneplantillæg nr. 23, været i offentlig høring fra den 12. januar til den 9. marts 2016, hvor borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og interesserede har haft mulighed for at komme med forslag og bemærkninger.
 
I høringsperioden blev der indsendt 4 høringssvar, samt afholdt et møde med haveforeningen og et åbent borgermøde. Referater fra møderne er vedhæftet som bilag.
Høringssvarene omhandler i det væsentligste bemærkninger om trafik, støjgener og ”brandvejen” til Haveforeningens fælleshus. Derudover er der flere forslag til alternativ placering af bebyggelsen.
På baggrund af høring indstiller administrationen at lokalplanen tilføjes bestemmelser og kortbilag om brandvej til haveforeningens fælleshus, samt en præcisering af bestemmelser om friareal på 1.sal. Det vurderes at dette ikke vil hindre muligheden for etableringen af bebyggelsen.  
 
Høringen har medført at lokalplanen foreslås tilføjet, at der også kan etableres rækkehuse.

Lovgrundlag – link
Planloven 

Sagshistorik, henvisninger
159: Beslutning - Godkendelse af Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 3.48 for boliger på Samsøvej

Supplerende sagsfremstilling
Efter behandlingen i Udvalget for Klima og Miljø er der tilføjet et bilag med 4 skitser over alternativ udnyttelse af lokalplanens byggemuligheder. De fire skitser viser byggeri med hhv. startboliger 32 m2, rækkehuse i 2 plan, række i 1 plan (gårdhuse) og etageboliger på mindst 50 m2. Skitserne er ikke udtømmende for mulige bebyggelsestyper, men viser relevante alternativer.
 
Ved en beklagelig fejl er et enkelte høringssvar ikke medtaget ved behandlingen i Udvalget for Klima og Miljø. Der er redegjort for høringssvaret i vedhæftede bilag ”Notat – Tilføjelse af indsigelse mod lokalplan 2.48 Boliger på Samsøvej” og det skal indgå i byrådets behandling af sagen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Udvalget indstiller, at byrådet tager stilling til lokalplanen.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016
Hovedindstillingen blev godkendt.
 
For stemte 17 (V, C og A bortset fra Ole Brockdorff).
 
Imod stemte 12 (I, O, B, Ø, Ole Brockdorff (A) og Solvej Pedersen (UP))
 
O går ind for den alternative indstilling med henvisning til bilag 4 og det konkrete kortbilag 7 med et minimum på lejligheder netto 50 m2.
 
I, B, Ø, Ole Brockdorff (A) og Solvej Pedersen (UP) ønsker tæt-lav byggeri, lejligheder med et nettoareal på minimum på 50 kvm. i et plan og med have.


caseno16-6660_#3707725_v1_indsigelsesskema 3-48.docx.docx
caseno16-6660_#3707727_v1_kortbilag_samsøvej 3.pdf.pdf
caseno16-6660_#3707834_v1_lokalplan_3-48_boliger_ved_samsoevej.pdf.pdf
caseno16-6660_#3772184_v1_fire bebyggelses skitser.pdf
caseno16-6660_#3775337_v2_notat - tilføejlse af indsigelse mod lokalplan 2.48 boliger på samsøvej.pdf

Bilag

Indsigelsesskema 3-48.docx
Kortbilag_Samsøvej 3.pdf
Lokalplan_3-48_boliger_ved_samsoevej.pdf
fire bebyggelses skitser
Notat - Tilføejlse af indsigelse mod lokalplan 2.48 Boliger på Samsøvej


133. Beslutning om etablering af udslusningsboliger i Regstrup

Beslutning om etablering af udslusningsboliger i Regstrup

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. de 14 1-værelsesboliger på Hovedgaden 36B, 4420 Regstrup, godkendes anvendt som udslusningsboliger for unge.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Holbæk Kommune ejer 14 et-værelses ældreboliger samt en række kontor- og køkkenfaciliteter i bygningslængen Hovedgaden 36B i Regstrup (Åvang). Disse faciliteter var oprindeligt 6 ekstra boliger.
 
Efter en årrække med udlejningsvanskeligheder blev det i april 2013 besluttet, at der skulle etableres plejehotel i 14 af boligerne. De 6 resterende skulle ombygges til køkken- og kontorbrug. I beslutningen var det forudsat, at placeringen af plejehotellet i Regstrup skulle være af midlertidig karakter.
 
Primo 2015 blev det besluttet, at Holbæk Kommunes plejehotelfaciliteter skulle samles på Stenhusvej 21 i Holbæk. På denne baggrund blev de 14 boliger og de andre faciliteter på Hovedgaden 36B rømmet med udgangen af januar 2016.
 
Hovedgaden 36B er bygget sammen med ejendomme, hvor der fortsat skal være såvel boliger som faciliteter for ældre borgere. Administrationen vurderer derfor, at det vil være uhensigtsmæssigt at afhænde bygningslængen.
 
En anvendelse af Hovedgaden 36B som udslusningsboliger for unge
Holbæk Kommune har yderst vanskeligt at finde egnede boliger til unge, som er klar til egen bolig. Alternativet for disse unge vil ofte være et fortsat ophold på et kostbart botilbud eller en ny, dyr foranstaltning.
 
Administrationen foreslår derfor, at de 14 boliger anvendes som udslusningsboliger for normalt fungerende og uddannelsesaktive unge. Der vil blive tale om midlertidige lejekontrakter på 3 år.
 
I udslusningsforløbet vil de unge få både fælles og individuel støtte til efterfølgende at kunne klare sig selvstændigt. Der vil ligeledes blive tilknyttet frivillige indsatser efter mulighed og behov (eksempelvis Ungdommens Røde Kors).
 
Proces og fremgangsmåde
Der fordres en nænsom proces, såfremt boligerne anvendes til disse formål. Det skyldes de fortsat beboede ældreboliger samt de fælles faciliteter for ældre i ejendommen.
 
Forslaget har derfor været forelagt brugerrådet på Åvang og det lokale plejepersonale. De var ikke negative overfor ideen.
 
For at sikre en tryg anvendelse af boligerne til formålet vil der blive tilvejebragt følgende foranstaltninger:
Der forventes mindre omkostninger til etablering af adgangsforhold og afskærmning. Midlerne hertil er afsat i og frigivet fra anlægsbudgettets renoveringspulje.

Økonomiske konsekvenser
De uddannelsesparate unge koster i gennemsnit 50.000 kr. om måneden i botilbud eller andre foranstaltninger. Der regnes med en hjemtagelse af 14 unge svarende til antallet af boliger.
 
Uddannelse til alle unges personaleomkostning ved denne brug af boligerne vil være 48.000 kr om måneden per årsværk (2016-priser). Der regnes med 4 årsværk til denne pris inklusiv ledelse. Administrationen af lejemålene varetages af Vækst & Bæredygtighed.
 
De unges nettohusleje (2775 kr.) er på niveau med den markedsleje, en uvildig ejendomsmægler har vurderet boligerne til. Huslejeindtægterne fratrækkes kommunens driftsomkostninger på ejendommen. 
 
Nettobesparelsen ved forslaget er således besparelsen ved hjemtagelsen af de unge fratrukket personale- og driftsomkostninger (minus huslejeindtægten).
 
Årlig udgift i nuværende botilbud eller foranstaltninger
14 unge x 50.000 x 12 måneder
8.400.000 kr.
 
Årlige personaleomkostninger ved boligerne på Hovedgaden 36B
Uddannelse til alle unge
2.304.000 kr.
 
Årlige driftsomkostninger ved boligerne på Hovedgaden 36B (2015-tal)
Afskrivninger
618.566 kr.
Forrentning
211.371 kr.
Drift (inklusiv administration af lejemålene)
400.000 kr.
 
Årlige nettohuslejeindtægter ved boligerne på Hovedgaden 36B
14 x 2775 x 12 måneder
466.200 kr.
 
Nettobesparelse ved en anvendelse af Hovedgaden 36B som udslusningsboliger
Nettobesparelse
5.332.263 kr.
 
Ibrugtagningen af Hovedgaden 36B som udslusningsboliger er en vigtig forudsætning for, at Uddannelse til alle unge kan realisere budgetreduktioner på 2,5 mio. kr. i 2016.

Supplerende sagsfremstilling
Jævnfør ønske fra Økonomiudvalget er der tilføjet et kort bilag omhandlende målgruppen og indholdet i tilbuddet om udslusningsboliger i Regstrup.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-04-2016
Indstillet til godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016
Godkendt.


caseno15-61469_#3770200_v1_bilag - målgruppe og indhold i tilbud - udslusningsboliger i regstrup.pdf

Bilag

Bilag - målgruppe og indhold i tilbud - udslusningsboliger i Regstrup


134. Beslutning - Udpegning af ny formand for Beboerklagenævnet og ny suppleant for formændene for Beboerklagenævnet og Huslejenævnet

Beslutning - Udpegning af ny formand for Beboerklagenævnet og ny suppleant for formændene for Beboerklagenævnet og Huslejenævnet

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. byrådet indstiller, at:
  1. Ove Birger Ulrichsen efter anmodning grundet helbredsforhold bevilges afsked som formand for Beboerklagenævnet og som suppleant for formanden for Huslejenævnet, og
  2. Bent Pedersen beskikkes for resten af byrådsperioden som ny formand for Beboerklagenævnet og Søren Baastrup beskikkes for resten af byrådsperioden som ny suppleant for formændene for Beboerklagenævnet og Huslejenævnet.

Beskrivelse af sagen
Den nuværende formand for Beboerklagenævnet og suppleant for formanden for Huslejenævnet, Ove Birger Ulrichsen, har ved brev af 1. maj 2016 anmodet om at få lov til at fratræde de to poster grundet helbredsmæssige forhold.
 
Den nuværende suppleant for formanden for Beboerklagenævnet og formand for Huslejenævnet, Bent Pedersen, har i en lang periode fungeret som formand for Beboerklagenævnet. Han er villig til at lade sig beskikke som formand for Beboerklagernævnet.
 
Såfremt Ove Birger Ulrichsen bevilges afsked og Bent Pedersen beskikkes som ny formand for Beboerklagenævnet, skal der beskikkes en ny suppleant for såvel formanden for Huslejenævnet som formanden for Beboerklagenævnet.
 
Søren Baastrup, der i dag er formand for begge nævn i Kalundborg Kommune, er villig til at lade sig beskikke som suppleant de to nævn her.
 
Formændene og suppleanterne for formændene for de to nævn beskikkes og afskediges af Statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet.

Lovgrundlag – link
§§ 97 og 97 i lov om leje af almene boliger
§§ 36 og 37 i lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016
Godkendt.
135. Beslutning om deltagelse i generalforsamlingen i FORS A/S den 26. maj 2016

Beslutning om deltagelse i generalforsamlingen i FORS A/S den 26. maj 2016

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. byrådet bemyndiger borgmesteren til at deltage på generalforsamlingen i Fors A/S og stemme på Holbæk Byråds vegne.

Beskrivelse af sagen
Forsyningsselskaberne i Holbæk, Roskilde og Lejre Kommuner blev med virkning fra 1. januar 2016 fusioneret i et fælles holdingselskab – Fors A/S.
 
Fors A/S har nu indkaldt til den første ordinære generalforsamling i selskabet. Dagsordenen, der vedlægges med bilag, har følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af årsrapport
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
 6. Valg af revisor
 7. Vederlag til bestyrelsen
 8. Valg af arbejdsgiverorganisation
 9. Eventuelt
 
Det fremgår af vedtægterne, at generalforsamlingen skal afholdes med fysisk fremmøde fra repræsentanter for ejerne. Ejerkommunerne skal derfor give mandat til, at en eller flere repræsentanter stemmer på deres kommunes vegne på generalforsamlingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016
Godkendt.
 
For stemte 27 (O, I, V, A, C, B, Solvej Pedersen (UP)).
Imod stemte Ø, i det Ø er imod et valg af DI som arbejdsgiverorganisation.


caseno15-37107_#3771266_v1_indkaldelse til ordinær generalforsamling i fors holding as inklusiv bilag - indkaldelse til ordinæ.pdf
caseno15-37107_#3771273_v1_indkaldelse til ordinær generalforsamling i fors holding as inklusiv bilag - bilag 3_ fors holding .pdf
caseno15-37107_#3771276_v1_indkaldelse til ordinær generalforsamling i fors holding as inklusiv bilag - bilag 8.1_ overblik ov.pdf
caseno15-37107_#3771284_v1_indkaldelse til ordinær generalforsamling i fors holding as inklusiv bilag - bilag 8.2_ notat om va.pdf
caseno15-37107_#3771290_v1_indkaldelse til ordinær generalforsamling i fors holding as inklusiv bilag - bilag 8.3_ faq vedr v.pdf

Bilag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Bilag til mødeindkaldelse - Årsrapport 2015
Bilag til mødeindkaldelse - Overblik over konsekvneser ved ændring af valg af arbejdsgiverorganisation
Bilag til mødeindkaldelse - Notat om valg af arbejdsgiverorganisation
Bilag til mødeindkaldelse - FAQ vedr. valg af arbejdsgiverorganisation


136. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - maj 2016

Beslutning om salg af ejendomme og grunde - maj 2016

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde

Beskrivelse af sagen
Byrådet har den 10. december 2014 vedtaget, at dagsordenspunkter om salg af ejendomme og grunde fremover opdeles således, at beslutningen om salg bliver behandlet på åbent møde, og at priserne for salget bliver fastsat på lukket møde.
 
Hovedgaden 55, 4420 Regstrup
Har tidligere været udlejet til lægehus og til dagplejehus, og har stået tom i en periode. Der er 3 klubværelser på 2. sal som er i ringe stand, og ikke har været anvendt i mange år.
 
Ungdomsklubben benytter på nuværende tidspunkt lokalerne, og det bygningen sælges først, når det afklaret, hvor ungdomsklubben fremadrettet skal placeres.

Sagshistorik, henvisninger
Behandling af Hovedgaden 55, Regstrup er udsat fra sidste møde i Økonomiudvalget d. 6. april 2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Indstilles godkendt, idet det præciseres, at der skal findes lokaler til ungdomsklubben i enten Jernløse eller Regstrup.

Beslutning i Byrådet den 18-05-2016
Godkendt.


caseno13-50002_#3705868_v1_hovedgaden 55.pdf.pdf

Bilag

Hovedgaden 55.pdf


137. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde maj 2016 - Lukket punkt