UDVALG

14-17 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

28-01-2016 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-01-2016 22:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 28. januar 2016
2. Beslutning om fremtidens idrætsbillede i Holbæk by - Holbæk Svømme-, idræts- og sundhedscenter tildeling af kontrakt
3. Beslutning om eksisterende idrætsfaciliteter
4. Beslutning - Prioritering af salgsprovenu fra Holbæk Have
5. Beslutning om byudvikling i havneområdet i Holbæk
6. Beslutning om en ny styrelsesvedtægt
7. Beslutning - Holbækhus anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge eller udbydes til salg
8. Beslutning - Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af elevator
9. Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2016
10. Beslutning om anlægsbevilling til p-plads og afsætningsmulighed - Sofielundskolen
11. Beslutning om integrationsstrategien spor 2
12. Beslutning om delegering af lokalplaner
13. Beslutning - Forslag til kommuneplantillæg og Lokalplan 1.49 for Holbæk Havneby 1. behandling
14. Beslutning - Videre proces med forholdene ved dobbeltsporet - Tølløse, Soderup og Vipperød
15. Beslutning - Godkendelse af forslag til Miljøvurdering af Holbæk Kommunes spildevandsplan 2016-2020
16. Beslutning om anlægsbevilling til renovering af tag på både Vipperødhallen og tilhørende cafeteria bygning
17. Orientering - Økonomi- og aktivitetsopfølgning 11 2015
18. Orientering om koncernledelsens strategiplan 2016
19. Beslutning om udpegning af nye suppleanter til Hegnssynet
20. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - Januar 2016
21. Beslutning om godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - januar 2016 - Lukket punkt
22. Orientering om forventet sagsforløb i lejeforhold - Lukket punkt1. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 28. januar 2016

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. dagsordenen til mødet d. 28. januar 2016 bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Byrådet den 28-01-2016
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling2. Beslutning om fremtidens idrætsbillede i Holbæk by - Holbæk Svømme-, idræts- og sundhedscenter tildeling af kontrakt

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Kontrakten tildeles Holbæk Sportsby ved Mortens C. Henriksens konsortiet.
 2. Der frigøres 20 mio. kr. af de allerede afsatte midler til projektet til byggemodning og klargøring af projektområdet.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrunden
Byrådet har den 26. marts 2015 besluttet at sende Fremtidens Idrætsbillede – Svømme-, Idræts- og sundhedscentret i udbud. Visionen er at erstatte nedslidte idrætsfaciliteter i Holbæk by og samle genoptræningsfunktionen og Elisabet Centret til ét samlet center hvor centret opføres og drives af en OPP leverandør i op til 25 år. Dermed er idræts og sundhedsbillede i Holbæk de næste mange år sikret en ramme, der giver foreningerne mulighed for at arbejde på tværs, optimere og skabe nye tilbud med fokus på fællesskab, og som sikrer, at sundhedscentrets bruger efter endt behandlingsforløb kan tilknyttes stedets mange faciliteter og muligheder.   
 
Beslutningen
Byrådet besluttede i marts 2015 at udbyde følgende faciliteter: 
 
 
Anlægsrammen
Anlægsrammen for svømme– og idrætsfaciliteter udgør 275 mio. kr. ved indgåelse af aftale om finansiel leasing. Sundhedscenter, infrastruktur og byggemodning finansieres på traditionel vis indenfor rammen af de i budgettet afsatte midler. Der er i 2016 afsat 30 mio. kr. til sundhedshus samt 12,4 mio. kr. til infrastruktur m.m.
 
Driftsforudsætninger
Driftsudgifterne på de nuværende idrætsfaciliteter udgør 8,5 mio. kr. inkl. drift af fodboldbaner, tennisanlæg og genoptræningscentret på Rebslagervej. Byrådet besluttede, at driften af de nuværende idrætsfaciliteter skal overføres til Svømme-, idræts- og sundhedscentret og der blev afsat en ramme på yderligere 10 mio. kr. til driften. 
 
I det indkomne tilbud er driftsrammen angivet til 7,7 mio. kr. Dette er inklusiv forbrug.
 
De 2 beløb kan dog ikke direkte sammenstilles. Driften af de eksisterende faciliteter indeholder langt færre faciliteter end de faciliteter der opføres i Svømme-, idræts- og sundhedscentret som bl.a. indeholder en langt større svømmehal, en ekstra håndboldbane, 2 ekstra badmintonbaner, en ekstra indendørs tennisbane mm. 
 
Samlet set vil der derfor driftsmæssigt være en gevinst for Holbæk Kommune. Der tilbydes langt flere faciliteter, som vil være sikret en løbende vedligeholdelse i 25 år. De ekstra 10 mio. kr. som blev afsat i driftsbudgettet for 2016 vil ikke skulle anvendes til driften af Svømme-, idræts- og sundhedscentret. 
 
Processen
3 konsortier blev prækvalificeret til at deltage i udbuddet, MT Højgaard og DEAS A/S, Morten C. Henriksen og Gribskovgruppen A/S. MT Højgaard valgte inden dialogrunden at afstå for deltagelse mens Morten C Henriksen og Gribskov Gruppen fortsatte – jf. Bilag 1 Oversigt over tilbudsgiverne.
 
Der blev foretaget 3 dialogmøder med hvert af konsortierne. Til hvert dialogmøde fik tilbudsgiverne mulighed for at fremlægge deres disponering af projektområdet, skitser over faciliteterne samt økonomiske betragtninger i forhold til anlægs- og driftsrammen. Dernæst fik de mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, og der blev afgivet tilbud den 11. januar.
 
Tilbuddene
Holbæk Kommune har modtaget 2 tilbud fra henholdsvis Gribskov Gruppen, som har leveret et projekt med navnet Sport- og Sundhedscenter i Holbæk og fra Morten C. Henriksen med navnet Holbæk Sportsby.
 
Gribskov Gruppen har leveret et projekt, hvor de ikke har overholdt anlægsrammen. Anlægsrammen er overskreddet med 50 mio. kr., hvilket gør at Gribskov Gruppen er  ukonditionsmæssig og projektet indgår derfor ikke i den videre evaluering.
 
Morten C Henriksen har afgivet tilbud der overholder kravene i udbudsmaterialet.
 
Projektet udmærker sig ved, at de har skabt en idræts- og sundheds miniby med en god tilgængelighed til alle faciliteter via strøgforløb med flere ”torvepladser”, der giver mulighed for ophold og hvor der er plads til leg og bevægelse. Hallerne, den logistiske sammenhæng og programmering faciliteterne (inkl. foyer, reception, omklædning og foreningssoner) sikrer en hensigtsmæssig afvikling af både store og mindre arrangementer samt indbydende rammer for ”hverdagsmesteren” og brugeren af sundhedscentret.
 
Sundhedscentrets placering med tilknytning til ”egen” parkeringsplads og ”egen” indgang og reception er optimale for brugerne og personalet således at brugeren er sikret nærhed til fagligt personale også i ventetiden.  Personalet er ligeledes sikret en logisk sammenhæng mellem kontor, behandlerum, træningssale og ventezone.  Sundhedscentret er endvidere tilknyttet en udezone er der angivet som en sansehave. I træningssalene er der godt med depotplads, hvilket har betydning for salenes brug i aftentimerne, hvor de kan anvendes af centrets andre brugere. 
 
I landskabet/idrætsparken er der plads og faciliteter, der henvender sig til forskellige aldersgrupper og dermed til forskellig brug af parken og de uorganiserede aktiviteter. Projektet indeholder flere søer og bakker, der skaber et område, der sikrer aktivitet fra start samt mange muligheder for at lave mindre zoner med plads til alt fra høj puls til rekreation og ro.
 
Projektet præsenteres på Bilag 2 Præsentation af Holbæk sportsby.
 
Projektet er derfor med styregruppens anbefaling indstillet til at være Fremtidens idrætsbillede – Holbæk Svømme-, idræts- og sundhedscenter.
 
Byrådet skal derfor træffe beslutning om tildeling af kontrakt således at arbejdet med at etablerer en helt ny sportsby i Holbæk kan fortsætte.
 
 
Byggemodning og klargøring
Før projektet kan igangsættes skal Holbæk Kommune forestå en række projektforberedelser, herunder byggemodning og klargøring af projektområdet på samme vis som i en række af kommunens øvrige byggesager.
 
Holbæk Kommune skal konkret forstå betalingen af vejadgangen fra Omfartsvejen og indtil projektområdet samt etableringen af en højresvingsbane fra Omfartsvejen og flytning af vandledningen, der løber tværs over projektområdet i den nordlige del mod Skagerakvej, hvis dette forsat vurderes nødvendigt.
 
Der skal endvidere sikres bevilling til betaling af tilslutningsbidrag til kloak, projektledelse i projekterings- og byggefasen samt inventar til sundhedscentret. Der er reserveret en pulje til jordhåndtering, da området via geotekniske undersøgelser har vist at projektområdet indeholder et ekstra ordinært tykt lag muld.
 
Midlerne forventes i alt at udgøre 20 mio. kr., men da flere af posterne vil blive konkurrenceudsat er beløbet ikke udspecificeret på de forskellige poster.
 
Til igangsætning af byggemodningen og klargøring af projektområdet skal der frigives 20 mio. kr. i 2016 af de allerede afsatte midler til sundhedscentret. I stedet vil projektet skulle tilføres ekstra midler når ratebetalingen til sundhedscentret skal betales. Ratebetalingen forventes udbetalt i 2017/2018 og midlerne her skal tilføres via salg af Holbæk Have.
 
Det videre forløb
Lokalplanen og tilhørende miljørapport igangsættes og sendes i høring i februar. Drøftelser omkring kontrakten igangsættes og forventes afsluttet medio marts. Igennem hele forløbet vil der være løbende dialog med foreningerne og det forventes at projektet kan myndighedsgodkendes i løbet af oktober med forventet anlægsstart i november 2016.  Ibrugtagningstidspunktet er fastlagt til senest 15. oktober 2018, mens udearealerne skal afleveres senest 27. november 2018.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2016
Oversendes til behandling i byrådet.

Beslutning i Byrådet den 28-01-2016
Et flertal på 22 bestående af V, A, B, Finn Nielsen, O og Inge Langseth, O stemte for ændringsforslaget: Holbæk Byråd ønsker at genudbyde Fremtidens Idrætsbillede – Svømme-, idræts- og sundhedscenter. Genudbuddet sker hurtigst muligt og på de vilkår, Byrådet vedtog den 26. marts 2015.
 
Et mindretal på 8 bestående af John Harpøth, O, Peter Hansen, O, Steen Klink O, I, Ø, C og løsgænger Solvej Pedersen stemte imod ændringsforslaget.
 
John Harpøth, O, Peter Hansen, O, Steen Klink, O og I støttede et genudbud ud fra foreningernes ønske, men ville en mere præcis økonomi/behovs matrix tilknyttede, samt en maksimal anlægsramme på 250 mio. kr. indeholdt sundhedscenteret. Samtidig et fuld og bindende tilsagn om et vandkulturhus med byggestart inden udgangen af 2017, som finansieres ved fonde og salget af fra Holbæk Have. For funktionerne i og placering af vandkulturhuset tages der udgangspunkt i bilag 3: ”Holbæk en by I bevægelse”. Efterslæbet på vedligeholdelse af idrætsfaciliteter uden for Holbæk by forudsættes indhentet I perioden 2016-2020.
 
Enhedslisten støtter ideen om nye idrætsfaciliteter, men ønsker at der arbejdes videre med Alternativet. De er især bekymrede for, om

Sagsfremstilling
Referat

caseno13-38895_#3595109_v1_oversigt over tilbudsgiverne.pdf.pdf
caseno13-38895_#3594643_v1_præsentation af holbæk sportsby.pdf.pdf

Bilag

Oversigt over tilbudsgiverne
Præsentation af Holbæk sportsby


3. Beslutning om eksisterende idrætsfaciliteter

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller:
 
 1. at der bevilliges ekstra 2 mio. kr. i 2016 til renovering af de eksisterende idrætsfaciliteter
 2. at alle eksisterende idrætsfaciliteter gennemgås med henblik på at kvalitetssikre estimatet af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb.
 3. at der afsættes yderligere 8 mio. kr. i årene 2017-2019 til at indhente efterslæbet.
 4. at finansieringen sker ved at anvende 10 mio. kr. fra salget af det samlede Holbæk Have.  

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I budget 2016-2019 er der afsat midler til renovering af eksisterende idrætsfaciliteter. De afsatte midler dækker primært behovet for akutte renoveringsprojekter samt energirenovering af de enkelte faciliteter.
 
Budget og projekter i 2016
I 2016 er der afsat 13 mio. kr., mens der i overslagsårerne er afsat 5 mio. kr. årligt. De afsatte midler i 2016 suppleres af 5,8 mio. kr., der overføres fra 2015, hvormed budgettet for 2016 reelt er 18,8 mio. kr.
 
Administrationen har gennemgået de planlagte projekter for 2016, og det konstateres, at der er behov for at tilføre budgettet i 2016 yderligere 2 mio. kr. for at kunne gennemføre de oprindelig påtænke projekter.
 
Haller
Projekt
t. kr.
Tuse hallen
Opbevaring og udskiftning af regnvandsledning
260
Vipperød hallen
Renovering af tag og cafeteria
3.100
Nr. Jernløse hallen
Renovering af hal gulv
700
Stestrup fritidsgård
Renovering af tag og vinduer
3.000
Svinninge hallen
Nyt tag, energirenovering
12.800
Knabstrup Hallen
Renovering af toiletter
250
Jyderup boldklub
Flytning af omklædning
700
Total:
 
20.810
 
Vedligeholdelsesmæssigt efterslæb
I 2014 blev der gennemført en revidering af rapporten ”Vedligeholdelses- og energiinvesteringer i idrætshaller 2014-2016”. I rapporten blev det estimeret, at det vedligeholdelsesmæssige efterslæb var 44 mio. kr. i 2014. Det vedligeholdelsesmæssige efterslæb er et udtryk for det beløb, der skal investeres i genopretningen for, at sikre en god stand.
 
Administrationen har igangsat en opdatering af rapporten, idet der siden 2014 er fortaget investeringer i en række af hallerne, mens der i den tilsvarende periode kan være opstået andre efterslæb, der skal håndteres.
 
Indtil rapporten foreligger, kan et nuværende efterslæb estimeres ved at tage udgangspunkt i efterslæbet for 2014 og fremskrive efterslæbet med 5 % årligt, tillægge de på nuværende tidspunkt kendte projekter samt fratrække de investeringer, der er gennemført samt igangsættes de kommende år. Herved kan det vedligeholdelsesmæssige efterslæb primo 2017 estimeres til ca. 23 mio. kr.
 
Renoveringen af de eksisterende idrætsfaciliteter vil ske i tæt dialog og samarbejde med foreninger og haller.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Udover ekstrabevillingen på 2,0 mio. kr. i budget 2016 skal der afsættes ca. 23,0 mio. kr. i alt til eksisterende idrætsfaciliteter for at genoprette det samlede efterslæb i perioden 2017-2019.
 
Det samlede behov i årerne 2016 – 2019 er dermed 25 mio. kr., hvilket er yderligere 10 mio.kr. i forhold til de allerede budgetlagte beløb for overslags årene 2016-2019.
 
( mio. kr)
2016
2017 - 2019
Budgetterede midler (+overførsel):
18.8
15.0
Behov ved genopretning:
20.8
23.0
Manglende midler
-2.0
-8.0
 
 
De ekstra midler finansieres ved prioritering af 10 mio. kr. af provenuet for det fremtidige salg af hele Holbæk Have.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2016
Oversendes til behandling i byrådet.

Beslutning i Byrådet den 28-01-2016
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling4. Beslutning - Prioritering af salgsprovenu fra Holbæk Have

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at:
 
 1. salgsprovenuet fra salget af Holbæk Have anvendes med 20 mio. kr. til Holbæks Kommunes nye Svømme-, idræts- og sundhedscenter, 10 mio. kr. til eksisterende idrætsfaciliteter og den resterende del anvendes til havneudvikling.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede d. 12. juni 2013, at sætte de kommunale arealer i Holbæk Have til salg. Som en del af beslutningen, blev det vedtaget, at salgsprovenuet skulle anvendes til finansiering af fodboldfaciliteter, atletikområde, udearealer samt infrastruktur på det område, hvor de fremtidige idrætsfaciliteter skal etableres.
 
Den nuværende finansieringsmodel for det kommende Svømme-, idræts- og sundhedscenter medfører ikke det forventede behov for finansiering. Salgsprovenuet fra et fremtidigt salg af hele Holbæk Have er dermed større end finansieringsbehovet for det nye Svømme-, idræts- og sundhedscenter. Derfor indstilles en revideret fordeling af salgsprovenuet, hvor 20 mio. kr. benyttes til finansiering af byggemodning mv. i forbindelse med etableringen af det nye Svømme-, idræts- og sundhedscenter, 10 mio. kr. prioriteres til finansiering af eksisterende idrætsfaciliteter mens den resterende del af salgsprovenuet anvendes til udvikling af Holbæk Havn.
 
Byrådet besluttede d. 11. november 2015 at projektudbyde Holbæk Have 11 – Brunhøjskolen. Holbæk Have 11 er en del af det område, som Byrådet besluttede at sætte til salg d. 12. juni 2013, og indtægten fra det kommende salg af Holbæk Have 11 er dermed en del af det samlede provenu for salget af Holbæk Have. På baggrund af byrådets beslutning i november 2015 gennemføres udbuddet af Holbæk Have 11 i februar 2016.
 
Salget af resten af Holbæk Have forudsætter en efterfølgende politisk behandling, hvor salget godkendes. Herunder vil betingelser, vilkår, kriterier, procesplan mm. præsenteres.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
12. juni 2013: Holbæk Arena – OPP rapport
 
11. november 2015: Beslutning om salg af Holbæk Have 11, Brunhøjskolen

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2016
Oversendes til behandling i byrådet.

Beslutning i Byrådet den 28-01-2016
Et flertal på 22 bestående af V, A, B, Finn Nielsen, O og Inge Langseth, O stemte for.
 
Et mindretal på 8 bestående af John Harpøth, O, Peter Hansen, O, Steen Klink, O, I, Ø, C og løsgænger Solvej Pedersen ønsker ikke at afsætte yderligere 20 mio. kr. til Holbæk Kommunes nye Svømme-, Idræts- og Sundhedscenter. Der ønskes afsat 10 mio. kr. til de eksisterende Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by, og at den resterende del anvendes til Vandkulturhus og udvikling af initiativer for Holbæk Havn.

Referat
Sagsfremstilling5. Beslutning om byudvikling i havneområdet i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Der igangsættes arbejde med renovering af den østlige kajkant i havnebassinet, som nødvendig forudsætning for gennemførelse af tidligere beslutning om etablering af midlertidige aktiviteter ved Filmtorvet/ Ny Hage.
  Arbejdet udføres for de overførte midler fra budget 2015 afsat til havneudviklingsarbejde.
 2. Der gennemføres projektering, udbud og anlæg af belægningsarbejde m.v. ved Filmtorvet/ Ny Hage.
  Til dette arbejde frigives 2 mio. kr. af de afsatte midler i budget 2016 til havneudviklingsarbejdet.
 3. Der udføres nyt vejanlæg ved eksisterende grusvejsadgang til Ny Hage.
  Der frigives 2.2 mio. kr. fra købs- og salgskontoen til udførelse af vej til Ny Hage, som forberedende infrastruktur til fremtidigt grundsalg.
 4. Der udføres forsyning til husbåde ved den østlige kajkant.
 5. Der projekteres og gennemføres manglende belægningsarbejder omkring værftet. Arbejdet udføres i forbindelse med færdiggørelse af belægninger til Holbæk Havneby (forventet i 2017)
 6. Der iværksættes oprydning på Ny Hage, nedknusning af murbrokker til genanvendelse i anlægsarbejde i nærområdet, og Miljøstyrelsen ansøges om ny miljøgodkendelse til opfyld af havnedeponi med overskudsjord fra øvrige byggeprojekter i nærområdet.
 7. Mulighed for placering af kabelbane ved marinaen undersøges.
  Der frigives 300.000 kr. af de 2.5 mio. kr. afsat i budget 2016 til kabelbane, til gennemførelse af indledende rådgiverarbejde.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet har nedsat en havnegruppe med deltagelse af udpegne repræsentanter fra byrådet samt en række eksterne interessenter. Havnegruppen beskæftiger sig med byudvikling af havneområdet og giver anbefalinger til byrådet på baggrund af drøftelser og oplæg i gruppen. Havnegruppens sammensætning, oplæg ved havnegruppemøder og ved offentlige møder kan ses på kommunens hjemmeside.
De i indstillingen angivne beslutningspunkter er anbefalinger fra den af byrådet nedsatte havnegruppe, efter afholdt havnegruppemøde den 17.12.2015.
 
Renovering af østlig kajkant i Ny havn
På baggrund af gennemført rådgiverundersøgelse af vedligeholdelsestilstand af kajkonstruktioner ved Ny havn anbefales, at der udføres vedligeholdelsesarbejde ved den østlige havnekaj i form af anodesikring samt anlæg af ny træhammer. Arbejdet vil dels fremtidssikre konstruktionen og dels sikre en afslutning af kajkanten, der er forsvarlig i forhold til den tiltænkte offentlige adgang til arealerne. Anlægsarbejdet estimeres til ca. 1 mio. kr. Den lange kajkant langs Krags Brygge vil kræve en renoveringsindsats inden for en estimeret 5-årig tidshorisont. Dette anlægsarbejde indebærer en anlægssum på estimeret 15-18 mio. kr. og kan ikke løftes af afsatte havnegruppemidler. Det anbefales, at der udføres en projektering/ skitsering af en løsning, hvor renoveringen indtænkes i sammenhæng med forsænket træbro, i forlængelse af tidligere beslutning herom. Projektet skitseres og projekteres for havnegruppemidler i 2017 (evt. 2016 – hvis der kan findes økonomisk råderum.)
 
Midlertidige aktiviteter ved Filmtorv/ Ny Hage
Byrådet har tidligere besluttet, at der skal arbejdes videre med at anvende arealet ved Filmtorvet/Ny Hage til midlertidig vestvendt havnepark. Administrationen anbefaler derfor, at der igangsættes projektering og udbud af belægningsarbejde og anlæg af højbede. Disse anlæg er nødvendige for at give offentlig adgang til arealet i relation til jordforureningsloven, som foranstaltning mod kontakt til forurenet jord. Efterfølgende udføres anlægget, med en forventet færdiggørelse ultimo juni 2016. Hensigten er den, at give mulighed for offentlig adgang, og udnytte stedets attraktive vestvendte beliggenhed ved vandet og bidrage til mere liv i havneområdet. Når belægningerne er udført, tænkes arealet aktiveret ved skaterareal, open air-bio, græsareal til ophold, udspring fra kajkant til havnebassin m.v. Beslutning om at arbejde for ovenstående er tidligere truffet ved byrådsbeslutning 13.05.2015, men den estimerede økonomi relateret hertil er øget, således at der påtænkes gennemført et udbud med en maks. grænse på 2 mio. kr.
 
Nyt vejanlæg til Ny hage
Det anbefales, at den eksisterende grusvejsadgang til Ny Hage, beliggende øst for kulturbiografen, nyetableres, i sammenhæng med ovennævnte belægningsarbejder. Anlægget estimeres at koste ca. 2.2 mio. kr. Udgiften afholdes af køb- og salgskontoen, herunder ved midler fra grundsalg af biografen.
 
Forsyning til husbåde ved østlig kajkant
Det anbefales, at der udføres forsyning til 4 husbådpladser ved den østlige kajkant i Ny Havn, i forlængelse af tidligere byrådsbeslutning af 13.05.2015 om indplacering af 3-4 husbåde. Etablering af ny forsyning i form af el, vand og kloakering skal koordineres med ovenstående nyanlæg af adgangsvej. Udgiften til dette anlæg estimeres til ca. 0.6 mio. kr. Beløbet finansieres ved opkrævning af byggemodningsindskud svarende til en fordeling af beløbet mellem de 4 bådepladser. Indskuddet opkræves i forbindelse med indgåelse af lejeaftaler, hvortil der er forhåndstilsagn på alle 4 pladser. Evt. mellemfinansiering via køb- og salgskontoen kan være nødvendigt, hvis byggemodningsarbejde igangsættes inden indskud er opkrævet.
 
Belægningsarbejde ved Værftet
Ombygningen af værftet er tilendebragt, men der forestår en færdiggørelse af belægningsarbejde ved udearealerne. Det anbefales at få færdiggjort dette delområde, og at færdiggørelsen koordineres med de kommende anlægsarbejder omkring projektet for Holbæk havneby, hvilket forventes at ville ske i 2017. Det estimeres, at udgiften til projektering og anlæg udgør ca. 1 mio. kr.

Oprydning på Ny Hage
Det anbefales, at der iværksættes en oprydning af bunkerne af murbrokker på Ny Hage, ved nedknusning af materialet, der i muligt omfang tænkes genanvendt ved anlægsarbejde omkring Filmtorvet.
 
Kabelbane ved Holbæk Marina
Der er afsøgt en række placeringsmuligheder langs havnearealerne omkring Holbæk By. Ingen af de hidtil undersøgte placeringsforslag er vurderet egnede til at gå videre med.
Administrationen anbefaler, at der laves en nærmere undersøgelse af, om kabelbanen kan placeres ved Holbæk Marina. Marinaen har meldt positivt tilbage på idéen, og undersøgelsen laves i et samarbejde mellem Holbæk Kommune, Holbæk Marina og Dansk Vandski – og Wakeboardforbund. Når resultatet af undersøgelsen foreligger, vil det blive forelagt i et selvstændigt dagsordenspunkt. Med baggrund heri foreslås det, at der frigives 300.000 kr. til udarbejdelse af undersøgelsen. Midlerne finansieres af de i alt afsatte 2.5 mio. kr. til brug for etablering af kabelpark i budget 2016.
 
Øvrige overvejelser
På havnegruppemødet blev endvidere drøftet en mulig færdiggørelse af promenadestrækningen på Krags Brygge. Der blev udtrykt ønske om, at få færdiggjort dette anlæg, dels af hensyn til områdets tilgængelighed og dels for at løfte hele områdets karakter, i forhold til den nuværende stand af de endnu ufærdige promenadestræk.
Anlæg af endelig promenadebelægning bør afstemmes med udbygning af de resterende byggefelter – og renovering af kajkant langs hermed jf. ovenstående pkt. om renovering af kajkant. Ved afklaring af økonomi og tidsplan for renovering af den lange kajstrækning ved Krags Brygge, jf. ovenstående pkt. om renovering af kajkanter, inddrages også vurdering af økonomi og tidsplan for færdiggørelse af promenaden ved Krags Brygge.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Ved tiltrædelse af indstillingen frigives 2 af de 3 mio. kr., der er afsat til havneudviklingsarbejde i budget 2016. Disse midler, samt overførte midler fra havneudviklingsarbejdet i 2016, andragende ca. 1 mio. kr., anvendes til gennemførelse af indstillingens pkt. 1 og 2.

Udgifter på estimeret 2.2 mio. kr. til realisering af pkt. 3 afholdes af køb- og salgskontoen, herunder grundsalg vedr. kulturbiografen.
 
Pkt. 4 finansieres af byggemodningsindskud, som beskrevet i sagsbeskrivelsen.
 
Det vurderes, at udgiften til udførelse af pkt. 6, vil kunne dækkes ind under tilsvarende besparelse til indkøb af materiale under pkt. 2 og 3, og således finansieres heraf.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Byrådet har tidligere, den 13.05.2015, behandlet anbefalinger fra havnegruppen til byudvikling i havneområdet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 28-01-2016
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-1448_#3569839_v1_bilag 1.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1.pdf


6. Beslutning om en ny styrelsesvedtægt

Sagsgang og sagstype
Byrådet - byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at
 1. ”Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune” godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede den 17. juni 2015, at fire af byrådets fem stående udvalg skal skifte navne, således at de stående udvalg i en ny styrelsesvedtægt kommer til at hedde:
 
En del af byrådet – men ikke hele byrådet – har tilkendegivet, at samtidig med navneskiftet ønskes de nuværende ansvarsområder i Udvalget for Børn, Udvalget for Voksne og Udvalget for Arbejdsmarkedet fordelt mellem Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” og Udvalget ”Uddannelse og Job” med afsæt i de kerneopgaver, byrådet vedtog i oktober 2014.
 
Administrationen har på den baggrund udarbejdet et udkast til en ny styrelsesvedtægt, som indeholder netop disse to elementer. I udkastet er der ikke lagt op til, at der skal ske ændringer i antallet af henholdsvis stående udvalg og projektudvalg, den fremtidige politikerrolle, vederlagenes størrelse eller andet tilsvarende.
 
Udkastet indeholder ud over navneændringen for fire af de stående udvalgs vedkommende, ændrede ansvarsområder for tre af de stående udvalgs vedkommende og de deraf følgende nødvendige konsekvensrettelser kun ganske få ændringer.
 
Borgerservice
I den gældende styrelsesvedtægt varetager Økonomiudvalget den umiddelbare administration af indretning af Borgerservice. Den umiddelbare administration af borgerservice foreslås flyttet til Udvalget ”Uddannelse og Job”.
 
Socialtilsyn Øst
Den umiddelbare administration af Socialtilsyn Øst varetages i dag af Økonomiudvalget. Det foreslås, at dette skrives ind i styrelsesvedtægten.
 
Borgerrådgiverfunktionen
Byrådet har tidligere besluttet, at der i Holbæk Kommune skal være en borgerrådgiver. Borgerrådgiveren har ønsket, at borgerrådgiverfunktionen beskrives i styrelsesvedtægten, jf. § 65 e i lov om kommunernes styrelse. Det foreslås derfor, at der indsættes i bestemmelse om borgerrådgiverfunktionen i styrelsesvedtægten.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Ingen

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse

Sagshistorik, henvisninger
Pkt. 110 på byrådets dagsorden den 17. juni 2015

Beslutning i Byrådet den 09-12-2015
Vedtaget. Et flertal på 26 bestående af V, A, O, B, og C tiltrådte indstillingen. Et mindretal på 4 bestående af Ø og I stemte imod. Løsgænger Solvej Pedersen undlod at stemme.
 
Forslaget behandles anden gang i januar 2016.

Beslutning i Byrådet den 28-01-2016
Et flertal på 26 bestående af V, A, O, B, C og løsgænger Solvej Pedersen stemte for. Et mindretal på 3 bestående af I og Ø stemte imod.
 
Morten Bjørn Nielsen, V deltog ikke i afstemningen.

Supplerende sagsfremstilling
Såfremt byrådet også ved andenbehandlingen den 28. januar 2016 godkender ”Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune”, indstilles det, at den nye styrelsesvedtægt træder i kraft den 1. februar 2016.
 
Det foreslås endvidere, at § 12, stk. 6, udgår. Da beskæftigelsesindsatsen fremover varetages af Udvalget ”Uddannelse og Job”, og da det i forvejen fremgår af § 12, at erhvervsindsatsvaretages af Økonomiudvalget, er stk. 6 dels misvisende og dels overflødig.
 
Endelig foreslås det, at ordene ”udbuds- og indkøbsstrategi” i § 13 erstattes med ordene ”udbudspolitik og indkøbspolitik, da byrådet nu har vedtaget to politikker, som erstatter den tidligere strategi på området.
 
De foreslåede ændringer er skrevet ind i bilag 3. Ændringerne fra bilag 1 til bilag 3 fremgår af bilag 4.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-13557_#3616664_v1_styrelsesvedtægt for holbæk kommune - januar 2016.pdf
caseno15-13557_#3531686_v1_udkast til ny styrelsesvedtægt.docx
caseno15-13557_#3531687_v1_gældende styrelsesvetægt sammenholdt med udkast til ny styrelsesvedtægt.docx
caseno15-13557_#3616665_v1_gældende styrelsesvedtægt sammenholdt med udkast til ny styrelsesvedtægt - januar 2016.pdf

Bilag

Udkast til ny styrelsesvedtægt - januar 2016
Udkast til ny styrelsesvedtægt
Gældende styrelsesvedtægt sammenholdt med udkast til ny styrelsesvedtægt
Gældende styrelsesvedtægt sammenholdt med udkast til ny styrelsesvedtægt - januar 2016


7. Beslutning - Holbækhus anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge eller udbydes til salg

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Holbækhus anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller alternativt, at:
 
 1. Holbækhus nedlægges som kommunale almene ældreboliger, de støttede lån i Kommune Kredit indfris og Holbækhus udbydes til salg.

Beskrivelse af sagen
Der skal træffes beslutning om, hvad der skal ske med de kommunale almene ældreboliger på Holbækhus, når beboerne den 1. februar 2016 flytter til det nye Plejecenter på Samsøvej.
 
Det indstilles at Holbækhus anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge.
 
Holbækhus
Der er 51 boliger på Holbækhus. Boligerne er etableret som kommunale almene ældreboliger i 1999 og finansieret med støttede lån.
 
Det er normalt muligt at benytte almene ældreboliger til midlertidig boligplacering, når de er ”midlertidigt ledige”, men for Holbækhus er det besluttet, at beboerne skal flytte til det nye Plejecenter på Samsøvej, hvorfor de fraflyttede boliger ikke kan betragtes som ”midlertidigt ledige” boliger. Det medfører som udgangspunkt, at boligerne skal nedlægges som almene ældreboliger og de støttede lån indfris, før de kan anvendes til andre formål.
 
Som en konsekvens af behovet for at tilvejebringe midlertidige boligplaceringsmuligheder, så er der indgået en aftale mellem Statens Administration og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om, at de støttede lån kan videreføres uændret når almene ældreboliger anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge, hvormed lånene ikke behøver at blive indfriet.
 
Administrationen har udarbejdet en business case for anvendelse af Holbækhus til midlertidig boligplacering af flygtninge.  I beregningen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med tillæg af udgifter til el og varme til boligerne, socialvicevært, vedligeholdelse af værelser og fællesarealer samt drift af servicearealer. Det er i business casen forudsat, at boligerne ikke sættes i stand inden de tages i brug.
 
Den samlede årlige bruttoudgift ved en fuld anvendelse af Holbækhus til midlertidig boligplacering af flygtninge udgør 4.474.526 kr.
 
Den månedlige udgift pr. bolig kan dermed beregnes til 7.311 kr., men da den enkelte flygtning betaler en egenbetaling på 2.122 kr. pr. måned, vil nettoudgiften for Holbæk Kommune være 5.189 kr. pr. bolig pr. måned, hvilket svarer til en årlig udgift på 3.175.862 kr. netto.
 
Såfremt boligerne anvendes til permanent boligplacering af flygtninge, fragår udgiften til socialvicevært og huslejen inkl. forbrug vil være ca. 7.000 kr. pr. måned. Huslejeniveauet vurderes at være over det niveau, som er muligt for en typisk flygtning at betale. Derfor har administrationen ikke arbejdet videre med et projekt om anvendelse af Holbækhus til permanent boligplacering.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Salg af Holbækhus
Det indstilles alternativt at boligerne nedlægges som kommunale almene ældreboliger, de støttede lån indfris og Holbækhus udbydes til salg.
 
Byrådet kan som ejer af almene ældreboliger beslutte, at nedlægge boligerne.
 
Når boligerne nedlægges som almene ældreboliger, skal de støttede lån i Kommune Kredit indfris.
 
Kommune Kredit beregnede i 2014 det forventede indfrielsesbeløb ultimo 2014 til 42,8 mio. kr.
 
Salgsprisen for Holbækhus blev i 2013 vurderet til 15 mio. kr.
 
Hvis det besluttes at Holbækhus skal sælges, vil administrationen fremlægge en særskilt sag vedrørende vilkår og salgspris.

Økonomiske konsekvenser
Med udgangspunkt i den nuværende husleje på Holbækhus på 5.370 kr. pr. måned, vil det årligt koste 3.286.440 kr. at have boligerne stående tomme.
Der vil formentlig kunne spares på nogle af driftsudgifterne i bygningen, men da der skal fastholdes et minimum af opvarmning af boliger og fællesarealer, vil en række driftsudgifter fortsat skulle afholdes.
 
Hvis Holbækhus anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge vil den kommunale nettoudgift udgøre 3.175.862 kr. årligt.
 
Salg af Holbækhus
Udgiften til indfrielse af de støttede lån i Kommune Kredit udgør ca. 42,8 mio. kr. Beløbet er afsat i budgettet for 2016.
 
Den kommunale almene ældreboligafdeling Holbækhus har henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, ifølge regnskabet for 2014 udgjorde henlæggelserne ca. 1,7 mio. kr.
Hvis kommunen nedlægger Holbækhus som kommunale almene ældreboliger, vil kommunen kunne beholde de opsparede henlæggelser, da der ikke vil være almene lejere i ejendommen.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Almenboligloven.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2016
V og A anbefaler indstillingen godkendt.
 
Inge Langseth (O) og Michael Suhr (C) undlader at stemme.
 
Inden Holbækhus anvendes til husning af flygtninge afholdes åbne møder for at inddrage borgere og foreninger med henblik på, at undersøge hvordan de kan støtte op om integrationsopgaven.
 
Administrationen anmodes om at beregne, hvad alternative boformer til Holbækhus vil koste. Det kan være anvendelse af andre tomme kommunale bygninger, privat indkvartering eller etablering af barakker. 

Beslutning i Byrådet den 28-01-2016
Et flertal på 25 bestående V, A, B, I, Ø, C og løsgænger Solvej Pedersen stemte for Økonomiudvalgets indstilling. Imod stemte et mindretal på 5 bestående af O.

Referat
Sagsfremstilling8. Beslutning - Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af elevator

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og byrådet.
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til etablering af en elevator ved trappen mellem Valdemar Sejrs Vej og Erik Menveds Vej i Holbæk. Beløbet finansieres af det i budget 2015 afsatte rammebeløb på 1 mio. kr. til tilgængelighed.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
En del af beboerne omkring Erik Menveds Vej er dårligt gående, og har udtrykt ønske om at få lettere adgang til bymidten, ved at der etableres en elevator ved trappen fra Erik Medveds Vej og Valdemar Sejrs Vej.
 
Det anbefales, at der etableres en platformselevator, som har den bedste robusthed til denne placering, og dermed de laveste vedligeholdelsesudgifter.
Platformselevatoren udfylder behovet for transport af handicappede, kørestolsbrugere samt borgere med bevægelsesbesvær.
 
Udvalget for Voksne har godkendt projektet på deres møde den 23. november 2015, og anlægsbevillingen sendes nu frem til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og byråd.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Udgifterne til etablering af anlægget beløber sig til 1 mio. kr.
Midlerne, der er afsat til bedre tilgængelighed tilbage fra budgetaftalen i 2014, bliver anvendt til projektet.
 
De afledte driftsudgifter til elevatoren er på 40.000 kr. pr. år. De dækker lovpligtigt eftersyn, el, rengøring og almindelig service. Udvalget for Klima og Miljø har på deres møde den 24 november 2015 godkendt, at midlerne i 2016 bliver finansieret via omprioritering af midler indenfor politikområde 12. Finansieringen fra 2017 og frem indgår i budgetlægningen for 2017-2020.

Øvrige konsekvenser
Høring
Sagen nar været til høring i Handicaprådet, der tilslutter sig forslaget. Høringssvar er vedlagt i bilag.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 28-01-2016
Godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-44972_#3502030_v1_vs høringssvar elevator valdemar sejrs vej - høringssvar elevator valdemar sejrs vej 5 nov 2015.doc.doc
caseno15-44972_#3479495_v1_valdemar sejrsvej - erik mensved vej skitse.pdf.pdf
caseno15-44972_#3479494_v1_aritco 7000 datablad cj elevator.pdf.pdf
caseno15-44972_#3468477_v1_vs situationsplan - erik menvedsvej.msg

Bilag

VS: Høringssvar elevator Valdemar Sejrs Vej - Høringssvar elevator Valdemar Sejrs Vej 5 nov 2015.doc
Valdemar Sejrsvej - Erik Mensved Vej skitse.pdf
Aritco 7000 Datablad cj elevator.pdf
VS: Situationsplan - Erik Menvedsvej


9. Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til fornyelse af kommunens legepladsanlæg i 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2014, at der med virkning fra budgetåret 2015 afsættes 2 mio. kr. årligt til fornyelse og renovering af kommunens legepladsanlæg.
 
Baggrunden for beslutningen var den iværksatte gennemgang af sikkerheden på kommunens legepladser. Gennemgangen afdækkede et stort behov for løbende at kunne udskifte legeredskaber og forbedre læringsmiljøet på legepladserne i takt med, at de legeredskaber, der er slidt op, fjernes.
 
Kommunens legepladsinspektør anmoder nu om, at rammen på 2 mio. kr. for 2016 frigives og anvendes således:
 
 1. Der reserveres en pulje på 0,5 mio. kr. til løsning af akut opståede problemer, flytning og geninstallering af legeredskaber i forbindelse med eventuelle sammenlægninger af børnehuse og skoleafdelinger. Hvis puljen ikke er disponeret i løbet af 1. halvår af 2016 – prioriteres midlerne efter samme kriterier som nedenfor.
 2. Der anvendes 1,5 mio. kr. på indkøb og installation af prioriterede legepladser.
 
Ved prioriteringen anvendes nedenstående kriterier.

 
· Legepladsens legeværdi (mulighed for klatring, balance, gynge, rutsje og sandleg)
 
 
· Slidtage og sikkerhed
 
Kommunens legepladser ejes af Vækst og Bæredygtighed – Kommunal drift. Det betyder, at afdelingen har det endelige ansvar for sikkerheden på pladserne og finansierer udskiftninger af legeredskaber m.v. Ved nedlæggelse af børnehuse og afdelinger afgør afdelingens medarbejdere, om redskaberne på de nedlagte legepladser skal flyttes og genanvendes et nyt sted.
 
Status på arbejdet for 2015 og prioriteringer for 2016
I 2015 er der dels fokuseret på erstatning af legeredskaber, der tidligere var blevet fjernet fordi de udgjorde en sikkerhedsrisiko. Dels på at udskifte slidte redskaber og tilføre ovenstående legeværdier til eksisterende legepladsanlæg. 
Det vil være de samme kriterier, der vil blive prioriteret ud fra i 2016.
 
Liste over legeredskaber der forventes prioriteret i 2016, og liste over anlægsarbejder for 2015 vedlægges som bilag.
 
Skoler eller dagtilbudsdistrikter inddrages i forbindelse med den konkrete gennemførelse af de prioriterede anlæg.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 05-01-2016
 
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 28-01-2016
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-12782_#3543167_v1_udkast til disponering 2015 og investering 2015.xlsx

Bilag

Udkast til disponering 2015 og investering 2015


10. Beslutning om anlægsbevilling til p-plads og afsætningsmulighed - Sofielundskolen

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærsgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af en p-plads og afsætningsmulighed ved Sofielundskolen. Beløbet finansieres af rådighedsbeløbet under daginstitutioner og skoler for budget 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Sofielundskolen er blevet samlet på Bispehøjen og har derfor brug for at udvide antallet af p-pladser for personalet. For at få en bedre afvikling af trafikken, når forældre skal aflevere deres børn om morgenen, etableres en afsætningsmulighed (KISS & RIDE).
 
Skolebestyrelsen og skoleledelsen har i dialog med administrationen set på ønsker og muligheder. I fællesskab er fundet frem til en løsning med en udvidelse af p-pladser på Sofielundskolen anlagt i stabilgrus på græsarealet ud mod Kattegatsvej og en KISS & RIDE på den eksisterende p-plads.
 
Trafikken afvikles derved bedre og hurtigere. Det giver også en større sikkerhed for børnene, da de ikke skal krydse den trafikerede p-plads.
 
Ud over dette har Skolebestyrelsen et ønske om en markering af cykelstien med et fodgængerfelt, hvilket også indgår i projektet.
 
Projektet forventes af kunne realiseres i perioden februar-marts 2016 – og vil være klar til brug ved udgangen af marts 2016.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Udgifterne til etablering af anlægget beløber sig til 287.000 kr. Skolebestyrelsens ønsker en markering af cykelsti, som beløber sig til 13.000 kr.
Rådighedsbeløbet under daginstitutioner og skoler overført fra budget 2015 er 943.000 kr. Såfremt indstillingen besluttes vil der være 643.000 kr. af frie midler tilbage fra overførslen til budget 2016.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 05-01-2016
 
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 28-01-2016
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-56617_#3549674_v1_oversigt - trafikforbedringer sofielundskolen.pdf

Bilag

Oversigt - Trafikforbedringer Sofielundskolen


11. Beslutning om integrationsstrategien spor 2

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. Integrationsstrategien spor 2 godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede i juni 2015, at der skulle udarbejdes en integrationsstrategi. På grund af et stort antal nyankomne flygtninge til kommunen var der behov for hurtigt at udarbejde en strategi med særligt fokus på de nye borgere. Derfor blev arbejdet med strategien delt i to spor, hvor spor 1 havde de nyankomne flygtninge som målgruppe. Byrådet godkendte denne del af strategien i september 2015. Nu foreligger integrationsstrategien spor 2 til godkendelse.
 
Målgruppe og formål for spor 2
Målgruppen for integrationsstrategiens spor 2 er indvandrere, efterkommere og flygtninge efter den treårige integrationsperiode. Strategien er særligt målrettet de borgere, hvor sprog kultur og/eller manglende viden kan være en barriere for, at man kan deltage og yde i fællesskabet på lige fod med andre borgere.
Strategien lægger op til, at Holbæk Kommune understøtter, at flere borgere i målgruppen føler sig som en del af fællesskabet og er aktive medborgere.
Udkastet er skrevet med input fra integrationsrådet, det frivillige område samt fra sagkyndige fra de relevante kerneområder.
 
Strategiens opbygning
Integrationsstrategien dækker fem kerneopgaver. Hvert af strategiens afsnit beskriver de udfordringer, indsatser og målsætninger i relation til målgruppen, som det enkelte kerneområde identificerer og er ansvarligt for løsningen af.
 
Kerneopgaverne er:
 
Særligt om kerneopgaven Fællesskab
Kerneopgaven Fælleskab er en tværgående opgave, som de øvrige fire kerneopgaver bidrager til at løfte. Desuden lægger strategien via Fællesskab op til, at integration ikke kun er en kommunal indsats, men en opgave for kommunens borgere, virksomheder, og foreninger. Opgaven ligger således i forlængelse af tankerne bag Holbæk i Fællesskab.
 
Integrationsrådets rolle
Det har været byrådets ønske at integrationsrådet skulle inddrages i udarbejdelsen af strategien. Derfor har integrationsrådet fulgt strategiarbejdet tæt og har ad flere omgange bidraget med input omkring målsætninger og indsatser for integrationsstrategien. Input fra seneste drøftelse mellem integrationsrådet og Udvalget for Arbejdsmarkedet (25. november 2015) vises med rødt i denne udgave af strategien.
 
Ekstern deltagelse
Gorm Hjelm Andersen, Chef for kerneområdet Alle kan bidrage, deltager under behandlingen af dette punkt på mødet i Udvalget for Voksne samt til mødet i Udvalget for Børn.
 
Integrationsstrategiens spor 2 er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 04-01-2016
Strategien anbefales godkendt

Beslutning i Udvalget for Børn den 05-01-2016
 
Integrationsstrategiens spor 2 indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2016
Integrationsstrategiens spor 2 indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 28-01-2016
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-40955_#3544412_v1_strategi- for borgere med indvandrer- og flygtningebaggrund.pdf

Bilag

Strategi- for borgere med indvandrer- og flygtningebaggrund


12. Beslutning om delegering af lokalplaner

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet:
 
 1. delegerer kompetencen til at tilvejebringe lokalplaner til administrationen for så vidt angår:
  1. Lokalplan for Rævebjerg, Mørkøv

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
A. Lokalplan for Rævebjerg, Mørkøv (jf. bilag 1)
Lokalplanarbejdet er igangsat i overensstemmelse med tidligere prioritering.
 
I forhold til det igangværende lokalplanarbejde er lokalplanområdet udvidet til at omfatte en del af matrikel nr. 22n, som udstykkes i to matrikler. Koldhallen placeres på den nye udstykning. Den nye placering vil ikke påvirke området som helhed da store dele af området er afgrænset af træer.  
 
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanen vurderes at kunne delegeres til administrativ behandling.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Byrådet den 28-01-2016
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno16-61_#3569194_v1_prioriteringsnotat_rævebjerg.docx.docx

Bilag

Rævebjerg


13. Beslutning - Forslag til kommuneplantillæg og Lokalplan 1.49 for Holbæk Havneby 1. behandling

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplan 1.49 for byudviklingsprojektet ”Holbæk Havneby” godkendes til udsendelse i offentlig høring
 2. der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport
 3. udbygningsaftale for mindre ændringer af vejbaner ved vejkrydset Isefjords Allé/ Kanalstræde godkendes

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet har prioriteret udarbejdelse af planlægning for et nyt byudviklingsprojekt øst for værftet. Planlægningen tager udgangspunkt i projektet for ”Holbæk Havneby”, der blev udpeget i et gennemført projektudbud.
 
Det er planlægningens formål at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for realisering af ny centerbebyggelse på arealet. Den nye bebyggelse skal medvirke til at skabe mere liv og aktivitet i havneområdet og binde handelslivet i bymidten tættere sammen med havneområdet.

Projektet bidrager til en fortætning af arealer tæt på bymidten, og vurderes således at understøtte en bæredygtig byudvikling. Indplacering af nye udadvendte funktioner, der binder bymidte og havneområde tættere sammen, ligger endvidere i tråd med anbefalingerne i helhedsplan for Holbæk by og målsætningerne i Kommuneplan 2013 for udviklingen af Holbæk By.
 
Planlægningen vedrører et ca. 0,9 ha stort område beliggende ved Havnevej og Kanalstræde. Arealet ligger centralt i havneområdet, ud til den indre ringgade Havnevej og den vigtige forbindelsesstreng Blegstræde mellem bymidte og havn.
 
Projektet giver mulighed for at indplacere ny bebyggelse i op til 3 etager. Projektet udformes med aktive, åbne facader i stueplan, der bidrager til liv såvel ind mod værftet som ud mod Kanalstræde. Der planlægges for anvendelse til dagligvarer, udvalgsvarer, arbejdende værksteder og gallerier, restaurant og fødevaremarked i stueplan, samt boliger og ferieboliger på de to øvre etager. Grusarealet syd for værftet bibeholder anvendelse til parkeringsformål, - der kan inddrages til markedsplads, i overensstemmelse med allerede gældende planlægning.
 
Den fremtidige vejadgang og trafikbetjening af området for såvel kørende som gående sker fra Havnevej og fra Kanalstræde. Vejadgang såvel til Blegstræde Hage som beddingerne ved værftet sikres som ved eksisterende tilkørsel via Kanalstræde.
 
Eksisterende midlertidige p-pladser på arealet reetableres ved tilsvarende midlertidige p-pladser på Isefjords Allé 13 og ved Østre Havnevej.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
I henhold til udarbejdet trafiknotat fra Rambøll afstedkommer gennemførelse af projektet behov for omdisponering af vejbaner i vejkrydset ved Kanalstræde/ Isefjords Allé, således at der foretages en ændret vejopstribning, hvorved Kanalstræde prioriteres som gennemkørende vej, og Isefjords Allé sideordnes. Der er udarbejdet en udbygningsaftale, i henhold til hvilken, projektudvikler og grundejer bag ”Holbæk Havneby A/S” forpligter sig til at afholde udgifter til denne omdisponering.

Øvrige konsekvenser
Realisering af projektet medfører, at eksisterende midlertidige p-pladser på arealet nedlægges. Den nuværende benyttelse af disse midlertidige p-pladser indikerer, at der er et behov for tilvejebringelse af tilsvarende antal erstatnings-p-pladser. Erstatningsparkering etableres midlertidigt på ejendommen Isefjords Allé 13 samt Østre Havnevej 12. Der arbejdes for at afklare, om den langsigtede parkeringsløsning kan ske ved en mulig forøgelse af parkeringskapaciteten på Gasværksgrunden.  

Høring
Ved tiltrædelse af indstillingen sendes planerne ud i offentlig høring i 8 uger. Der afholdes offentligt borgermøde på Holbæk Bibliotek i høringsperioden. Efter høringsperiodens udløb behandles indkomne høringssvar, der forelægges ved politisk 2. behandling.

Projektmaterialet for Holbæk Havneby er endvidere blevet præsenteret ved borgermøde på Holbæk Bibliotek den 20.8.2015. Materialet har derudover været annonceret i offentlig fordebat fra den 26.8.2015 til den 23.9.2015. Ved den indledende inddragelse fremkom bemærkninger primært vedrørende ønske om at sikre adgangen til de eksisterende beddinger, opmærksomhed på samspil mellem ny bebyggelse og disse beddingsaktiviteter, samt opmærksomhed på, at skabe gode forbindelser gennem området for bløde trafikanter. Derudover blev stillet spørgsmålstegn ved, om projektet er det rigtige på det givne sted, eller om der i stedet burde indplaceres funktioner af mere offentlig karakter.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om miljøvurdering

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-01-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 28-01-2016
Godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-61356_#3546795_v1_1_49_forslag.pdf.pdf
caseno15-61356_#3554792_v1_betinget udbygningsaftale.pdf.pdf

Bilag

1_49_Forslag.pdf
Betinget udbygningsaftale.pdf


14. Beslutning - Videre proces med forholdene ved dobbeltsporet - Tølløse, Soderup og Vipperød

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærsgaard Andersen indstiller, at:
 
1. borgmester, Søren Kjærsgaard, bringer oplevelsen af forløbet samt de nævnte forhold og udestående i forbindelse med udbygningen af Nordvestbanen videre til møde med Transportministeren, Hans Christian Schmidt. Udeståender nævnt i bilagsarket under både punkt A og B.
 
2. øvrige forhold under punkt C, øvrige forhold under punkt C, der skal håndteres og prioriteres af Holbæk Kommune, bliver taget til efterretning.
 
3. der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til:
Beløbet kan anvises fra det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til trafiksikkerhed i 2016

Beskrivelse af sagen
Resume
Borgere, politikere og administration har været optaget af udeståenderne ved udvidelsen af Nordvestbanen, der blev udført af Banedanmark. Det har vist sig vanskeligt, at opnå dialog om udeståenderne. Derfor blev der igangsat en inddragende proces med lokale aktører, der har ført til denne indstilling om håndteringen af udeståenderne ved udvidelsen af Nordvestbanen.
 
Beskrivelse af processen
Siden sommeren 2015 har administrationen haft fokus på de forhold som udvidelsen af Nordvestbanen har påført byerne, Tølløse, Soderup og Vipperød. I efteråret 2015 besluttede politikerne, lokalfora i de 3 lokalområder, Handicaprådet, Ældrerådet og administrationen - at ”samle kræfterne” for at afklare udeståender. Der er tale om udestående Holbæk Kommune ikke selv har mulighed for at løse, men forudsætter en tæt dialog med Banedanmark (BD). Dialogen med BD blev genoptaget ved udgangen af november 2015.
 
Administrationen har samlet de mange relevante spørgsmål og bemærkninger som skal bruges i den videre dialog med Transportministeriet og/eller BD.
 
Der er også en række forhold som ikke direkte vedkommer BD, hvorfor disse vil blive håndteret og prioriteret særskilt i Holbæk Kommune.
 
Der blev d. 26. oktober 2015 besluttet, at administrationen skulle indsamle materiale og udarbejde et en fælles opsamling, hvoraf forholdene opdeles i 3 niveauer;
 
 1. Fejl og mangler, der skal direkte til Banedanmark

 2. Udestående, der skal afklares med Banedanmark.

 3. Øvrige forhold, der skal håndteres og prioriteres politisk hos os selv

Dette er at finde i vedlagte bilag. Heraf fremgår mangelgennemgang fra administrationen, input fra de lokale kræfter samt høringssvar og input fra Ældrerådet, Handicaprådet.
Bilaget er udarbejdet med udgangspunkt i netop input fra de lokale kræfter samt råd og deres udsagn fremgår derfor direkte i opsamlingen.
 
Status december 2015
Det skal nævnes, at dialogen med BD blev genoptaget ved udgangen af november 2015.
Derfor forventer administrationen, at de nævnte forhold under niveau A nu bliver håndteret.
 
Forslag til den videre proces
Administrationen anbefaler, at der nu afsættes midler og ressourcer til intens opfølgning på de aftaler der indgås med BD under afhjælpningen.
Endvidere anbefaler administrationen, at forhold under niveau B og C, der enten skal afklares med BD og/eller prioriteres hos os selv - bliver håndteret delvist i arbejdet med den kommende Trafiksikkerhedsplan eller særskilt med igangsætning af projektudvikling, hvor forskellige løsninger efterfølgende kan prioriteres og realiseres.
 
Hvis anbefalingerne godkendes, vil der være konkrete forslag klar til prioritering primo marts 2016.
 
Herunder fx konkret forslag til en tilgængelighedsløsning ved gangtunnellen i Tølløse, da borgerne i Tølløse har stort ønske om forbedringer her.
Flere andre større tiltag i lokalområderne vil ligeledes blive undersøgt med henblik på løsningsforslag til videre politisk prioritering.

Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser er endnu ukendte, da der stadig er uafklarede forhold og udestående med Banedanmark. Der forventes, at komme et bud på samlet økonomi i 2016.
 
Indledningsvist anbefaler administrationen, at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til videre opfølgning på forhold og mangler under punkt A, projektudvikling af løsninger under punkt B samt afhjælpning af de prissatte løsningsforslag som nævnt under punkt C.
Beløbet kan anvises fra det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til trafiksikkerhed i 2016, da forholdene omfatter trafiksikkerhed eller tilgængelighed.

Øvrige konsekvenser
Høring
Ældrerådet, Handicaprådet, og Lokal Forum er alle orienteret om sagen.
Høringssvaret er indarbejdet i vedlagte bilag.

Sagshistorik, henvisninger
Der henvises til Beslutningsreferat fra møde d. 26. okt. 2015 vedr. Forholdene dobbeltsporet – Tølløse, Soderup og Vipperød.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-01-2016
Indstilles godkendt, idet parkeringsforholdene omkring Stationsvej i Vipperød og placering af støjvolde ved Dalvænget og Dalstrøget i Tølløse medtages.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2016
Indstilles godkendt, idet parkeringsforholdene omkring Stationsvej i Vipperød og placering af støjvolde ved Dalvænget og Dalstrøget i Tølløse medtages.

Beslutning i Byrådet den 28-01-2016
Godkendt, idet parkeringsforholdene omkring Stationsvej i Vipperød og placering af støjvolde ved Dalvænget og Dalstrøget i Tølløse medtages.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-54336_#3554331_v1_opsamling - dobbeltsporet ved banedanmark 15.12.15.docx
caseno15-54336_#3488429_v1_beslutningsreferat forholdene dobbeltsporet - tølløse, soderup og vipperød - beslutningsreferat fr.pdf
caseno15-54336_#3542853_v1_opfølgning status vedr. tilgængelighed mv. på ved tølløse station. - opfølgning - status - tølløs.doc

Bilag

Opsamling - Dobbeltsporet ved Banedanmark 15.12.15
Beslutningsreferat: Forholdene dobbeltsporet - Tølløse, Soderup og Vipperød - Beslutningsreferat fra møde 26.10.2015.pdf
Opfølgning / status vedr. tilgængelighed mv. på ved Tølløse station. - Opfølgning - status - Tølløse station.doc


15. Beslutning - Godkendelse af forslag til Miljøvurdering af Holbæk Kommunes spildevandsplan 2016-2020

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. forslag til Miljøvurdering af Holbæk Spildevandsplan 2016-2020 godkendes
 2. forslag til Miljøvurdering bliver lagt frem til offentlig høring

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Forslag til revideret spildevandsplan blev godkendt på Byrådsmøde den 9. december 2015.
 
Da spildevandsplanen indeholder forslag om placering af et nyt Holbæk renseanlæg på Tuse Næs, skal der udføres en strategisk miljøvurdering.
Forslag til Miljøvurdering af spildevandsplanen skal godkendes af Byrådet, da den ikke er omfattet af forvaltningens administrationsgrundlag.
 
Administrationen har udarbejdet et forslag til Miljøvurdering der konkluderer, at det samlet set vil være en fordel at realisere forslaget til revideret spildevandsplan, fremfor at bevare den nuværende løsning. Nyanlæg medfører fordelagtig økonomi på lang sigt, samt bedre muligheder for regionalt samarbejde om rensning med nabokommuner.
 
Forslag til Miljøvurderingen behandler udelukkende ændringer i forhold til den nuværende spildevandsplan, herunder forslaget om placering af et nyt Holbæk renseanlæg på Tuse Næs og kloakledninger hertil.
 
Relevante myndigheder har været hørt om den foreslåede afgrænsning af miljørapporten, og bemærkningerne fokuserer primært på den ændrede placering af udløbet, samt de trafikale konsekvenser af udflytningen.
 
I forslag til Miljøvurdering er de miljømæssige konsekvenser ved placeringen af det nye Holbæk renseanlæg på Tuse Næs vurderet for følgende miljøforhold:
Belastning af vandmiljø
Kystlinje og den visuelle påvirkning
Dyreliv
Naturbeskyttelse, herunder skovrejsning/fredskov
Lugtgener
Grundvandsforhold
Trafik og trafikstøj
Energiforbrug
Friluftsliv og rekreative interesser
 
Den videre proces
Forslag til Miljøvurdering vil blive fremlagt til offentlig høring i lighed med forslag til revideret spildevandsplan. Indkomne bemærkninger vil blive vurderet inden den endelige vedtagelse af miljøvurdering og spildevandsplan.
 
Det skal bemærkes, at kommunen som myndighed skal godkende etableringen af et nyt Holbæk renseanlæg når placeringen er fastlagt helt præcist. Der kan således forventes mere detaljerede vurderinger i forbindelse med det konkrete projekt, som ligeledes skal politisk behandles.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Investeringer ifølge Spildevandsplanen afholdes af Holbæk Forsyning.


Øvrige konsekvenser
Forslag til Spildevandsplan 2016-2020 vil medvirke til at forbedre kvaliteten i vandløb, søer og fjorde, samt sikre rent grundvand, og er samtidig afgørende for, at Holbæk Kommune kan leve op til de statslige vandplaners målsætninger for ferskvande og fjorde.
Det bidrager derfor positivt til Holbæk kommunes kerneopgave om bæredygtighed.


Høring
Efter byrådets behandling af forslaget til spildevandsplan samt forslag til Miljøvurdering skal dette fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger med oplysning om, at der er adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for byrådet.
 
Forslag til revideret spildevandplan samt forslag til Miljøvurdering vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside, ved høringsperiodens start.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Klima og Miljø den 2. juni 2015, Åbent punkt - Beslutning om revision af spildevandsplanen blev indstillet godkendt
 
Udvalget for Klima og Miljø den 27. oktober 2015, Åbent punkt - Orientering om revision af spildevandsplanen blev taget til efterretning
 
Udvalget for Klima og Miljø den 24. november 2015, Åbent punkt - Orientering om revision af spildevandsplanen blev indstillet godkendt
 
Økonomiudvalget den 2. december 2015, Åbent punkt - Beslutning om revision af spildevandsplanen blev indstillet godkendt
 
Byrådet den 9. december 2015, Åbent punkt - Beslutning om revision af spildevandsplanen blev godkendt

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-01-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 28-01-2016
Godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-22634_#3557861_v1_holbækmiljovurdering-spvplan2016rev1.pdf.pdf
caseno15-22634_#3561370_v1_bilag 1 - bilag 1.pdf.pdf

Bilag

HolbækMiljovurdering-SPVPLAN2016rev1.pdf
Bilag 1


16. Beslutning om anlægsbevilling til renovering af tag på både Vipperødhallen og tilhørende cafeteria bygning

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Andersen indstiller, at:
 
 1. Der gives en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. finansieret af halpuljen vedr. renovering af idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by i budget 2016 til renovering af tag på både Vipperødhallen og tilhørende cafeteria bygning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
 
Ved gennemgang af tag på både Vipperød hallen og på tilhørende cafeteria bygning konstateres at, der er utætheder på den eksisterende tagpap, det skyldes at tagpappen på begge tage er slidt og har udlevet deres levetid og er klar til udskiftning.
 
 
Vinduesbånd som adskiller hallen og den tilstødende cafeteria bygning er fra 1978, samlinger og inddækninger er beskadiget, og en enkelt rude er smadret.
 
Iht. Vedhæftede notat vedr. tag renovering er der konstateret fugt i træ i konstruktionerne.
 
 
Følgende arbejder anbefales:
 
Udbedring af fugt skader indarbejdes
 Brand myndighedskrav indarbejdes
Isolering forbedres
Ovenlys og hætter udskiftes
Fald på tag 1:40 sikres
Ny tagmembran udlægges
Murkrone genmonteres
Solfanganlæg nedtages og genmonteres.
Udførelse i 1 kvartal 2016
 
 
 
Entreprisen udbydes i hovedentreprise, med laveste pris som tildelingskriterie.
Aftalegrundlaget er AB92. Entreprisen omfatter primært pap arbejder og tømrerarbejder, men sekundært også en smule el, murer og ventilationsarbejder.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Den samlede genopretning af bygningsmassens klimskærm beløber sig til 3,1 mio. kr. som beskrevet i indstillingen.
 
Der er en økonomisk risiko i projektet, - idet det fulde omfang af rådskader ikke kan fastlægges før konstruktionerne skilles ad.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 28-01-2016
Godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-56797_#3560750_v1_prisoverslag.pdf.pdf
caseno15-56797_#3560837_v1_tilstandsrapport.pdf.pdf
caseno15-56797_#3560847_v1_fotoserie.pdf.pdf

Bilag

Prisoverslag.pdf
Tilstandsrapport.pdf
fotoserie.pdf


17. Orientering - Økonomi- og aktivitetsopfølgning 11 2015

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Økonomi- og aktivitetsopfølgning 11 2015 tages til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
I denne sidste budgetopfølgning for 2015 kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre, at driftsudgifterne ikke bliver ved med at stige, ser ud til at virke. Og vores forventning til de samlede driftsudgifter for 2015 er ikke ændret i forhold til Budgetrevision 3, hvor der blev givet tillægsbevillinger på ca. 56 mio.kr.
 
Det samlede resultat – bundlinjen – betyder, at vi trækker ca. 87 mio. kr. mere op af kassen i forhold til da budgettet blev vedtaget. Vi forventer nu et kassetræk på 162 mio. kr.
 
Tabel 1: Totalbalance
I mio. kr.
Oprindeligt budget
Korrigeret budget november 2015
Forventet regnskab november 2015
Forventet afvigelse november 2015
 
A
B
C
D=C-B
Indtægter
-4.062,7
-4.049,1
-4.049,1
0,0
 Skatter
-2.934,6
-2.930,2
-2.930,2
0,0
 Tilskud og udligning
-1.128,1
-1.118,9
-1.118,9
0,0
Driftsudgifter
3.885,8
4.031,1
4.000,6
-30,5
- Økonomiudvalget
441,0
458,6
445,9
-12,7
- Udvalget for Børn
1.163,0
1.216,5
1.201,1
-15,5
- Udvalget for Voksne
1.192,3
1.242,0
1.237,9
-4,2
- Udvalget for Klima og Miljø
143,4
146,0
138,0
-8,0
- Udvalget for Arbejdsmarked
832,0
848,2
859,2
11,0
- Udvalget for Kultur og Fritid
114,2
119,8
118,6
-1,2
Renter
18,3
21,5
21,5
0,0
Resultat af primær drift
-158,6
3,5
-27,0
-30,5
Anlæg
170,2
310,6
184,4
-126,2
Forsyningsvirksomhed
-5,8
-5,8
-5,8
0,0
Resultat
5,8
308,3
151,6
-156,7
Finansiering
68,7
-9,9
10,1
20,0
 - Låneoptagelse
-38,5
-74,2
-54,2
20,0
 - Afdrag på lån
70,9
58,1
58,1
0,0
 - Balanceforskydninger
36,3
6,1
6,1
0,0
Resultat i alt
74,5
298,4
161,7
-136,7
Eventuelle differencer skyldes afrundinger
 
Indtægter
De samlede indtægter forventes at svare til det korrigerede budget.
 
Driftsudgifter
Driftsudgifterne er estimeret til 4.000,6 mio. kr., og det er 30,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 4.031,1 mio. kr. Vi forventer at overføre ca. 25 mio. kr. til 2016.
 
De væsentligste udfordringer på driften er stadig integrationsindsatsen og det specialiserede børne- og voksenområde. Uddybende bemærkninger fremgår af sagen.
 
Anlægsudgifter
Anlægsudgifterne er estimeret til 184,4 mio. kr., og det er 126,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 310,6 mio. kr. Vi forventer at overføre en stor del af mindreforbruget til 2016.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2016
Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 28-01-2016
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-14584_#3571772_v1_øa_11_2015-10_øu.pdf
caseno15-14584_#3560046_v1_øa_11_2015-20_ub.pdf
caseno15-14584_#3560712_v1_øa_11_2015-30_uv.pdf
caseno15-14584_#3560175_v1_øa_11_2015-40_ukm.pdf
caseno15-14584_#3560809_v1_øa_11_2015-50_uam.pdf
caseno15-14584_#3560300_v1_øa_11_2015-60_ukf.pdf
caseno15-14584_#3578156_v1_notat øa-11 til økonomiudvalget.pdf

Bilag

ØA_11_2015-10_ØU
ØA_11_2015-20_UB
ØA_11_2015-30_UV
ØA_11_2015-40_UKM
ØA_11_2015-50_UAM
ØA_11_2015-60_UKF
Notat ØA-11 til Økonomiudvalget


18. Orientering om koncernledelsens strategiplan 2016

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet:
 1. tager orienteringen om koncernledelsens strategiplan 2016+ til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Koncernledelsen i Holbæk Kommune udarbejder ca. en gang årligt en strategiplan for at sætte fokus på strategisk tænkning og handling i Holbæk Kommune.
 
Koncernledelsens strategiplan sikrer, at de af byrådets visioner og beslutninger der kræver koncernledelsens samlede indsats, realiseres. Derfor tager den afsæt i blandt andet Plan- og udviklingsstrategien, politikkerne, budgettet og effektmålene. Strategiplanen omsættes til virkelighed gennem konkrete projekter og initiativer.
 
Strategiplan 2016+ er, som i planen fra 2015, inddelt i de fire indsatsområder: ’En stærk medspiller’, ’Vækst til velfærd’, ’Økonomi og effekt’ samt ’Medborgerskab og demokrati’, og har vores seks kerneopgaver i centrum. Det nye er, at strategiplanen i år udfolder en række ønskede tilstande - eller ambitioner – der rækker tre år ud i fremtiden. De tydeliggør, hvilken tilstand koncernledelsen ønsker, at organisationen er i år for år.
 
De fire indsatsområder:
 
En stærk medspiller
Vi er en stærk medspiller, der løser kerneopgaverne sammen med borgerne og virksomheder
 
Vækst til velfærd
Vækst er en naturlig del af det vi laver, og Holbæk Kommune er et godt og sundt sted at bo, besøge, drive virksomhed og flytte til
 
Økonomi og effekt
Vi overholder den økonomiske ramme i budgetaftalen, afprøver kontinuerligt nye og anderledes løsninger af kerneopgaverne og prioriterer vores ressourcer der hvor vi opnår den bedste effekt
 
Medborgerskab og demokrati
Holbæk er borgernes kommune. En kommune med et levende demokrati og et stærkt medborgerskab
 
Strategiplanen vedlægges som bilag til orientering.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Byrådet den 28-01-2016
Taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-47315_#3606182_v1_koncernledelsens strategiplan 2016+ 200116 med kompas som billede - optimeret til ipad.pdf.pdf

Bilag

Koncernledelsens strategiplan 2016+


19. Beslutning om udpegning af nye suppleanter til Hegnssynet

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Mogens Justesen indtræder som suppleant i Hegnssynet stedet for Ole Pedersen
 2. Martin Hansen indtræder som suppleant i Hegnssynet i stedet for Leif O. Pedersen  

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Hegnssynet, der blandt andet behandler sager om tvister i forbindelse med rejsning af nyt hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn, samt hegnenes vedligeholdelse, består af tre medlemmer. For hvert medlem er udpeget en suppleant, som er personlig stedfortræder.
 
De 3 medlemmer og 3 suppleanter udpeges af byrådet, udenfor byrådets midte. Mindst et af medlemmerne skal være plantekyndig, og et af medlemmerne skal være bygningskyndig.
 
Medlemmerne skal være myndige og uberygtede og bo i kommunen. Der kræves et rimeligt kendskab til lokale forhold og egnens skikke.
 
I forbindelse med konstitueringen blev følgende valgt:
 
Formand:
Leif Johnsen
V
Butterupvej 86
4420 Regstrup
 
 
Medlemmer:
1
Leif Hansen
Knudskovparken 3A
4300
Holbæk
2
Hans Christian Hansen
Vestervang 2
4520
Svinninge
 
 
Stedfortrædere:
 
Stedfortræder for formand:
Leif Hansen
Knudskovparken 3A
4300
Holbæk
 
Stedfortrædere for medlemmer (1 personlig stedfortræder for hvert medlem):
1
Leif O Pedersen
Søstrupvej 9
4300
Holbæk
2
Ole Pedersen
Dalmosevej 12
4300
Holbæk
 
Det indstilles, at Mogens Justesen, Stokrosevej 12, 4450 Jyderup, indtræder som suppleant i stedet for Ole Pedersen, og Martin Hansen, Søskrænten 12, 4340 Undløse, indtræder som suppleant i stedet for Leif O. Pedersen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Byrådet den 28-01-2016
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling20. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - Januar 2016

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet har den 10. december 2014 vedtaget, at dagsordenspunkter om salg af ejendomme og grunde fremover opdeles således, at beslutningen om salg bliver behandlet på åbent møde, og at priserne for salget bliver fastsat på lukket møde.
 
Tølløsevej 66, 4340 Tølløse
Ejendommen har tidligere været brugt til daginstitution, men står nu tom og vurderes solgt.
 
Falkevej 2-10, 4370 St. Merløse
Ejendommen består af 5 ældreboliger og udlejes via VAB, og udbydes til salg med respekt at disse lejemål.
 
Lindevej 18, 4300 Holbæk
Nabo til arealet har forespurgt om mulighed for at købe arealet. Det er 402 m2 og ligger som grønt område.
Arealet kan pga. størrelsen, udbydes uden udbud.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 28-01-2016
Godkendt, idet Lindevej ikke sælges.

Referat
Sagsfremstilling21. Beslutning om godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - januar 2016 - Lukket punkt
22. Orientering om forventet sagsforløb i lejeforhold - Lukket punkt