UDVALG

14-17 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

07-10-2015 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

07-10-2015 22:00:00


PUNKTER

188. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 7. oktober 2015
189. Beslutning - 2. behandling af budget 2016-2019
190. Bevilling til ekstern bistand inden for vandløbsområdet188. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 7. oktober 2015

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 1. dagsordenen til mødet d. 7. oktober 2015 bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Byrådet den 07-10-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling189. Beslutning - 2. behandling af budget 2016-2019

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet.
Beslutningssag.
 
Fristen for ændringsforslag var fastsat til tirsdag den 22. september kl. 12.00. Der er inden fristens udløb indkommet forslag fra to grupperinger:
 1. Venstre, Dansk Folkeparti, Det radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, Socialdemokraterne og udenfor partierne Christian Ahlefeldt-Laurvig, Steen Klink, Søren Stavnskær, Solvej Petersen (V, O, B, C, A, UP)
 2. Enhedslisten (Ø)

Indstilling
Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at:
 1. Ved afstemning tages der stilling til, om de administrative ændringsforslag 1,2,3 tiltrædes
 2. Ved afstemning tages der stilling til om forslag 4a eller 4b tiltrædes
 3. Ved afstemning tages der stilling til, om 5a eller 5b tiltrædes
 4. Ved afstemning tages der stilling til, om ændringsforslag 6 tiltrædes
 5. Ved afstemning tages der stilling til, om ændringsforslag 7 tiltrædes
 6. Ved afstemning tages der stilling til, om ændringsforslag 8 tiltrædes
 7. Ved afstemning tages der stilling til, om ændringsforslagene 9,10,11,12,13,14 tiltrædes
 8. Ved afstemning tages der stilling til, om ændringsforslag 15a eller 15b tiltrædes
 9. Ved afstemning tages der stilling til, om ændringsforslag 16 tiltrædes
 10. Ved afstemning tages der stilling til, om ændringsforslagene 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tiltrædes
 11. Ved afstemning tages der stilling til, om ændringsforslag 25 tiltrædes
 12. Ved afstemning tages der stilling til, om ændringsforslagene 26, 27 tiltrædes
 13. Ved afstemning tages der stilling til, om Ændringsforslag 28a eller 28b tiltrædes
 14. Budget 2016-2019 godkendes med de ændringer, der lige er vedtaget.
 
Indholdet i ændringsforslagene fremgår af sagsfremstillingen.
.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet behandlede budgetforslag 2016-2019 første gang den 9. september 2015. Siden har budgettet været i høring og de politiske partier har haft mulighed for at stille forslag til ændringer af budgetforslaget.
 
Nu skal budgettet behandles for anden gang, og byrådet skal beslutte hvilke ændringer, der skal indarbejdes, og så har vi det endelige budget.
 
Afstemningsprocedure
Der er indkommet ændringsforslag fra to grupperinger, Enhedslisten (Ø) og flertalsgruppen (V, O, B, C, A, UP). I år stemmes der om alle enkeltforslag, i det omfang grupperingen har udtrykt ønske om det. Har grupperingen ikke ønske om enkeltafstemning kan flere enkeltforslag samles til én afstemning.
 
Hvor der er to forslag a) og b) stemmes der ikke om forslag b), idet det tiltrædes, hvis forslag a) ikke tiltrædes.
 
Drift
 
 
 
2016
2017
2018
2019
Be-vil- ling
1.
Alle
Medfinansiering af sygehuse, drift
12.301
12.629
16.555
19.301
7
2.
Alle
Medfinansiering af sygehuse, finansiering
-12.301
-12.629
-16.555
-19.301
3
3.
Alle
Særtilskud
-6.000
 
 
 
3
4a
Ø
Flere socialrådgivere til det specialiserede socialområde, Familiecenteret og Arbejdsmarkedscenteret
15.000
15.000
15.000
15.000
2
 
Fler-tals-grup-pe
Styrkelse af sagsbehandler kompetencer op forøgelse af antallet af sagsbehandlere på børne- og ungeområdet
5.000
5.000
5.000
5.000
2
4b
Andre administrative tilpasninger
 
-5.000
-5.000
-5.000
2
5a
Ø
Tovholder til integrationsindsats
600
600
600
600
2
5b
Fler-tals-grup-pe
Tovholder til integrationsindsats
0
0
0
0
2
6.
Ø
Fastholdelse af nuværende distriktsstruktur
10.000
10.000
10.000
10.000
4
7.
Ø
Arbejdstidsaftale max arbejdstid på 26 lektioner
900
2.100
2.100
2.100
4
8.
Ø
Kommunen ophører med at bruge round up
1.000
1.000
1.000
1.000
4
9.
Fler-tals-grup-pe
Bedre mad og bedre måltider til ældre
500
 
 
 
8
10.
Fler-tals-grup-pe
Vandløbsregulativet
500
 
 
 
10
 
 
Kultur gir’ vækst
2.000
2.000
2.000
2.000
15
11.
Fler-tals-grup-pe
Finansiering via vækstmidler fra Vækstudvalget
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
2
12.
Fler-tals-grup-pe
Styrkelse af foreningslivet
800
800
800
800
15
13.
Flert-als-grup-pe
Finansiering af LAG sekretariat
75
75
75
75
15
14.
Fler-tals-grup-pe
Afvikling af Kongstrupbane
-175
-175
-175
-175
15
 
 
Anlæg
 
 
 
2016
2017
2018
2019
Bevil-ling
15a
Ø
Trafikforanstaltninger
20.000
20.000
20.000
20.000
KMU
15b
Fler-tals-grup-pe
Trafikforanstaltninger
5.500
 
 
 
KMU
 
Fler-tals-grup-pe
Infrastruktur – svømmehal, idræts- og sundhedscenter i Holbæk by
-6.200
 
 
 
KMU
 
Projekteringsomkostninger – svømmehal, idræts og sundhedscenter i Holbæk by
-6.200
 
 
 
KFU
16.
Idrætsfaciliteter
12.400
 
 
 
KFU
17.
Fler-tals-grup-pe
Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by
10.400
 
 
1.000
KFU
18.
Fler-tals-grup-pe
Vækstinitiativer udenfor Holbæk by
600
 
 
 
KFU
19.
Fler-tals-grup-pe
Broer
5.000
 
 
 
KMU
20.
Fler-tals-grup-pe
Kabelbane
2.500
 
 
 
KFU
21.
Fler-tals-grup-pe
Vandkulturhus og udviklingsinitiativer or Holbæk Havn
 
 
 
5.000
KFU
22.
Fler-tals-grup-pe
Finansiering af kunstgræsbane
-1.400
 
 
 
KFU
23.
Fler-tals-grup-pe
Brorfelde
 
1.000
1.000
 
KFU
24.
Fler-tals-grup-pe
Overveje om vi skal bygge tandklinik
 
-25.000
 
 
BU
 
Finansiering
 
 
 
2016
2017
2018
2019
Be-vil-ling
25a
Ø
Genindførelsen af dækningsafgiften
-12.900
-13.500
-14.100
-14.900
3
25b
Fler-tals-grup-pen
Der opkræves fortsat ikke dækningsafgift, svarende til en ændring på
0
0
0
0
3
26.
Alle
Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 23,65, svarende til en ændring på
0
0
0
0
3
27.
Alle
Udskrivningsprocenten for kirkeskatten fastsættes uændret til 0,96 pct. med et udskrivnings-grundlag på 9.059 mio.kr., svarende til en ændring på:
0
0
0
0
3
28a
Ø
Statsgaranteret udskrivnings-grundlag på 11.002 mio.kr. og en skattepct på 25,5 pct., svarende til en ændring på:
-4.700
-19.000
-19.400
-31.300
3
28b
Fler-tals-grup-pen
Statsgaranteret udskrivnings-grundlag på 11.002 mio.kr. og en skattepct på 25,1 pct., svarende til en ændring på:
0
0
0
0
3
 
 
 
De to grupperingers ændringsforslag
På hvert af ændringsforslagene er udarbejdet:
- en totaloversigt inklusive ændringer,
- en investeringsoversigt inklusive ændringer,
- en oversigt, der viser ændringerne på bevillingsniveau,
- en 365 dages likviditetsoversigt, der viser udvikling i gennemsnitslikviditet i de 4 år.
 
Flertalsgruppens budgetforslag giver et underskud, der i 2016 er 22,7 mio.kr. større end det
første behandlede budget. Dermed planlægges underskuddet at blive på 91,0 mio.kr. i 2016.
 
Set over hele perioden bruges der 9,3 mio. kr. mere end ved første behandlingen af budgettet.
 
 
Enhedslistens budgetforslag giver et underskud, der i 2016 er 23,9 mio.kr. større end det første behandlede budget. Dermed planlægges underskuddet at blive på 92,2 mio.kr. i 2016.
 
Set over hele perioden bruges der 57,8 mio. kr. mere end ved første behandlingen af budgettet.
.
 
Sundhedsudgifter
Som det fremgår af ændringsforslag 1 og 2 forventes udgifterne til medfinansiering af indlæggelser på sygehusene at vokse med 12,4 mio.kr. i 2016. Det skyldes at staten nu retter op på den takstberegning, der ligger til grund for kommunernes betalinger til regionerne. Netto koster det ikke kommunen noget, idet vores tilskud fra staten sættes tilsvarende op.
 
Foruden denne neutrale merudgift forventes nu også en aktivitetsbestemt merudgift på 4,4 mio.kr. til medfinansiering af indlæggelser på sygehusene i regionen.  Den merudgift indarbejdes ved budgetrevision 1, hvor byrådet også præsenteres for, hvordan beløbet skal finansieres.
.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Budgetforslaget har været i høring hos kommunens borgere, medarbejdere, ældreråd, forældrebestyrelser, nævn, lokalfora med flere fra den 3. september til den 18. september.
 
Der er indkommet 46 høringssvar, som er offentliggjort på Holbæk Kommunes hjemmeside.
.

Lovgrundlag – link
Kommunestyrelsesloven - Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse - retsinformation.dk
 
Budget- og regnskabssystemerne
.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2015
Ad 1: Ændringsforslag 1 - 3 indstilles godkendt. Det indstilles desuden godkendt, at 12,2 mio. kr. i 2016 flyttes fra anlæg (renoveringspuljen) til drift (politikområde 11) som KL har anmodet om, da den samlede anlægsramme for alle landets kommuner forventes overskredet.
 
Ad 2: Ændringsforslag 4b indstilles godkendt 
 
Ad 3: Ændringsforslag 5b indstilles godkendt
 
Ad 4: Et flertal bestående af A, B, C og V indstiller, at ændringsforslag 6 ikke godkendes. O undlader at stemme.
 
Ad 5 og 6: Ændringsforslag 7 og 8 indstilles ikke godkendt
 
Ad 7: Ændringsforslag 9 – 14 indstilles godkendt, dog således at der i ændringsforslag 11
alene afsættes 1 mio. kr. som finansieres med 1 mio. kr. via vækstmidler i overslagsårene 2017, 2018 og 2019, jf. flertalsgruppens ændringsforslag.
 
Ad 8: Ændringsforslag 15 b indstilles godkendt, idet 0,5 mio. kr. afsættes til forundersøgelser af kommende cykelstier
 
Ad 9: Ændringsforslag 16 indstilles godkendt
 
9.1: Et flertalt bestående af A, B og V indstiller godkendt, at de 30 mio. kr., som er afsat til sundhedscenter i anlægsbudgettet i 2017, integreres i Svømmehal, idræts- og sundhedscenter i Holbæk by. Økonomien for sundhedscenter holdes synlig under hele forløbet. O og C undlader at stemme
 
Ad 10: Ændringsforslag 17 – 24 indstilles godkendt
 
Ad 11: Ændringsforslag 25b indstilles godkendt
 
Ad 12: Ændringsforslag 26 og 27 indstilles godkendt
 
Ad 13: Ændringsforslag 28 b indstilles godkendt
 
Ad 14: Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 07-10-2015
Ad 1: Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 
Ad 2: For ændringsforslag 4a stemte 2 (Ø). Imod stemte 29 (V, O, B, C, A, I og UP). Ændringsforslag 4b godkendt.
 
Ad 3: Ændringsforslag 5b godkendt.
 
Ad 4: For ændringsforslag 6 stemte 2 (Ø). Imod stemte 18 (A og V). 11 undlod at stemme (B, C, I, O og UP).
 
Ad 5: For ændringsforslag 7 stemte 2 (Ø). Imod stemte 28 (V, O, B, C, A, I, samt Steen Klink Pedersen (UP)). 1 undlod at stemme (Solvej Pedersen (UP)).
 
Ad 6: For ændringsforslag 8 stemte 2 (Ø). Imod stemte 29 (V, O, B, C, A, I og UP).
 
Ad 7:
For ændringsforslag 9 stemte 31.
For ændringsforslag 10 stemte 29 (V, O, B, C, A, I og UP). Imod stemte 2 (Ø).
For ændringsforlag 11, som præciseret af Økonomiudvalget, stemte 31.
Ændringsforslag 12, 13 og 14 blev godkendt.
 
Ad 8: For ændringsforslag 15a stemte 2 (Ø). Imod stemte 29 (V, O, B, C, A, I og UP). Ændringsforslag 15b som præciseret af Økonomiudvalget godkendt.
 
Ad 9: For ændringsforslag 16 samt Økonomiudvalgets flertals indstillingspunkt 9.1 stemte 24 (V, B, A, I og Ø).  Imod stemte 1 (C) og 6 (O og UP) undlod at stemme.
 
Ad 10: For ændringsforslag 17 – 24 stemte 31.
 
Ad 11: For ændringsforslag 25a stemte 2 (Ø). Imod stemte 29 (V, O, B, C, A, I og UP). Ændringsforslag 25b godkendt.
 
Ad 12: Ændringsforslag 26 og 27 godkendt.
 
Ad 13: For ændringsforslag 28a stemte 2 (Ø). Imod stemte 29 (V, O, B, C, A, I og UP).  Ændringsforslag 28b godkendt.
 
Ad 14: Budget 2016 – 2019 godkendt med de vedtagne ændringer med 29 for (V, O, B, C, A, I og UP).  2 (Ø) undlod at stemme.

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-75679_#3446879_v1_ - totaloversigt 2. behandling flertalsgruppen.pdf.pdf
caseno14-75679_#3446878_v2_ - totaloversigt 2. behandling enhedslisten.pdf.pdf
caseno14-75679_#3446877_v1_ - totaloversigt 1. behandling.pdf.pdf
caseno14-75679_#3446876_v1_ - likviditetsprognose 2. behandlingen flertalsgruppen.pdf.pdf
caseno14-75679_#3446875_v3_ - likviditetsprognose 2. behandlingen enhedslisten.pdf.pdf
caseno14-75679_#3446874_v1_ - likviditetsprognose 1. behandlingen.pdf.pdf
caseno14-75679_#3446873_v3_ - investeringssoversigt 2016-2019 2. behandling flertalsgruppen.pdf.pdf
caseno14-75679_#3446872_v3_ - investeringssoversigt 2016-2019 2. behandling enhedslisten.pdf.pdf
caseno14-75679_#3446871_v1_ - investeringssoversigt 2016-2019 1. behandling.pdf.pdf
caseno14-75679_#3446870_v1_ - bevillingsoversigt 2. behandling flertalsgruppen.pdf.pdf
caseno14-75679_#3446869_v2_ - bevillingsoversigt 2. behandling enhedslisten.pdf.pdf
caseno14-75679_#3446867_v1_bevillingsoversigt 1. behandling.pdf.pdf
caseno14-75679_#3448590_v2_budgetaftale 2016-2019 21.09.15.pdf.pdf
caseno14-75679_#3448589_v1_enhedslistens endelige ændringsforslag.pdf

Bilag

- Totaloversigt 2. behandling flertalsgruppen.pdf
- Totaloversigt 2. behandling enhedslisten.pdf
- Totaloversigt 1. behandling.pdf
- Likviditetsprognose 2. behandlingen flertalsgruppen.pdf
- Likviditetsprognose 2. behandlingen enhedslisten.pdf
- Likviditetsprognose 1. behandlingen.pdf
- Investeringssoversigt 2016-2019 2. behandling flertalsgruppen.pdf
- Investeringssoversigt 2016-2019 2. behandling enhedslisten.pdf
- Investeringssoversigt 2016-2019 1. behandling.pdf
- Bevillingsoversigt 2. behandling flertalsgruppen.pdf
- Bevillingsoversigt 2. behandling enhedslisten.pdf
Bevillingsoversigt 1. behandling.pdf
Budgetaftale 2016-2019 21.09.15.pdf
Enhedslistens endelige ændringsforslag


190. Bevilling til ekstern bistand inden for vandløbsområdet

Sagsgang og sagstype
Beslutningssag
Økonomiudvalget, Byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet
1. godkender bevilling på 1,5 mio. kr. til ekstern rådgivning og bistand inden for vandløbsområdet
2. at bevillingen finansieres ved omprioritering inden for Vækst og Bæredygtigheds samlede økonomiske ramme

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Ultimo juni 2015 ændrede Vækst og Bæredygtighed sin organisation på vandløbsområdet. De medarbejdere, der tidligere havde siddet med området, blev flyttet til andre opgaver.
 
Samtidig indgik kommunen den 3. juli 2015 en overordnet aftale med Grontmij, der skulle bistå Holbæk Kommune med teknisk rådgivning og bistand på vandløbsområdet i en periode, indtil Holbæk Kommune havde endeligt besluttet, hvordan vandløbsområdet i kommunen fremadrettet skulle organiseres.
 
Det er efterfølgende aftalt, at Grontmij bistår kommunen indenfor 7 forskellige områder inden for vandløbsadministrationen og Grontmij har fremsendt udkast til aftaler med priser for de enkelte delydelser.  
 
Der gøres opmærksom på, at den samlede værdi af delaftalerne ift. Grontmij ligger højere end tærskelværdien for udbud.  
 
Der arbejdes p.t. på at sende den fremadrettede rådgivning og bistand på vandløbsområdet i udbud.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
På baggrund af samarbejdet siden juli og frem til nu er det vurderet, at der skal bruges 1,3 mio. kr. til ekstern bistand.
 
Vækst og Bæredygtighed arbejder sideløbende med udbud af rådgivning og bistand til vandløbsområdet for 2016 og frem. Det er vurderet, at nødvendig ekstern rådgivning m.v. til dette arbejde bliver 0,2 mio. kr.
 
Dvs. i alt 1,5 mio. kr. til ekstern rådgivning og bistand i 2015 inden for vandløbsområdet.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2015
Et flertal bestående af V, O, B og C indstiller sagen godkendt. A undlader at stemme.

Beslutning i Byrådet den 07-10-2015
For indstillingen stemte 29 (V, O, B, C, A, I og UP).  2 (Ø) stemte imod.

Referat
Sagsfremstilling