UDVALG

14-17 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

17-06-2015 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

17-06-2015 22:00:00


PUNKTER

109. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 17. juni 2015
110. Beslutning om en ny politisk struktur med afsæt i kerneopgaver
111. Beslutning om emner til omstillinger i efteråret 2015
112. Beslutning om opdatering af Udviklingsstrategien
113. Beslutning om delegation af kompetence til anmodning om værgemål
114. Godkende byggeregnskabet for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 01-106 Østergade, Tølløse
115. Godkendelse af Udbudspolitik
116. Godkendelse af indkøbspolitik
117. Orientering vedrørende projektudbud af udviklingsgrunde og ejendomme
118. Beslutning om Holbæk Erhvervsforums afrapportering 2014
119. Beslutning om etablering af fælles beredskab på Vestsjælland.
120. Beslutning om udpegning af medlemmer Beredskabskommissionen for Vestsjællands Brandvæsen
121. Beslutning om at investere i virksomhedsindsatsen på beskæftigelsesområdet
122. Orientering om borgerrådgiverens årsberetning 2014
123. Beslutning om at standse de planlagte strukturændringer inden for skole- og dagtilbudsområdet
124. Beslutning om høring af ny struktur for skoler og dagtilbud
125. Beslutning - Rabat på Orøfærgens afgange med lav belægning
126. Beslutning om finansiering og fordeling af tilskudsmidler til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra Orø
127. Beslutning om nybygning på Orø Havn
128. Beslutning om deltagelse i Borgmesterpagten og Klimakommuneaftalen
129. Beslutning om lokalplanlægning og landsbyfornyelse i Ugerløse
130. Beslutning om igangsætning og delegering af lokalplaner
131. Beslutning vedrørende planlægning for et solenergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup
132. Bevilling til lavfrekvent støjmåling på Hagesholm vindmøller
133. Sikring af vejadgang til idrætsfaciliteter
134. Beslutning om fripladsordning for træskibe i Holbæk gl. havn
135. Beslutning om salgsudbud af Skarresø Camping i Jyderup og Skarridsøhjemmet
136. Beslutning om samarbejde med Nationalmuseet om renovering af træskibe
137. Beslutning om mellemfinansiering til "Meget mere Merløse"
138. Beslutning om etablering af frit valg på genoptræning
139. Beslutning om nedrivning af Holbæk Have 11, 4300 Holbæk
140. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til ekstra klasselokaler på Sofielundskolen
141. Beslutning om mulighed for andre end Økonomiudvalgets medlemmer til at deltage i Økonomiudvalgets dialogmøder med Hovedudvalget
142. Beslutning om styrkelse af bymidten i Holbæk by
143. Beslutning - Budgetrevision 2 2015
144. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - juni 2015
145. Beslutning om salg af grund med Kulturbiografen
146. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - juni 2015 - Lukket punkt
147. Beslutning om forlængelse/udbud af pengeforretningskontrakt - Lukket punkt109. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 17. juni 2015

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 1. dagsordenen til mødet d. 17. juni 2015 bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Godkendt, idet der var enighed om, at sag nr. 135 udsættes til næste møde. Godkendt, idet der var enighed om, at sag nr. 135 udsættes til næste møde.
 
Fraværende: Emrah Tuncer, B.

Referat
Sagsfremstilling110. Beslutning om en ny politisk struktur med afsæt i kerneopgaver

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Udvalget for Børn, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Voksne – Økonomiudvalget - byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at byrådet beslutter, at:
 1. byrådets fem stående udvalg organiseres med afsæt i kerneopgaverne
 2. de nye stående udvalg får følgende navne
  1. Udvalget for Læring og Trivsel for Børn
  2. Udvalget Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg
  3. Udvalget for Uddannelse og Job
  4. Udvalget for Bæredygtig Fremtid
  5. Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede i oktober 2014 rammen for kerneopgaverne i Holbæk Kommune med de seks kerneopgaver: fællesskab, læring og trivsel, uddannelse til alle unge, alle kan bidrage, aktiv hele livet og ansvar for fremtiden. Efterfølgende vedtog byrådet ”En stærk medspiller”, hvorefter administrationen i Holbæk Kommune med virkning fra den 1. januar 2015 er organiseret efter kerneopgaverne.
 
Efter implementeringen af ”En stærk medspiller” er den manglende sammenhæng mellem den nuværende politiske udvalgsstruktur og kerneopgaverne blevet meget synlig. Den manglende sammenhæng mellem den politiske struktur og kerneopgaverne giver i det daglige en række udfordringer. Det er vanskeligt for borgere og virksomheder at se, hvilket udvalg en konkret sag hører under, og forankringen af centrale politiske styringsredskaber som f. eks. budget, politikker og effektmål er vanskelig, da de går på tværs af flere udvalg i den nuværende struktur.
 
Byrådet har på temamødet i november 2014 drøftet en mulig ny politisk struktur. Det blev da af flere tilkendegivet, at byrådet kunne overveje at indføre en udvalgsstruktur, der tager afsæt i kerneopgaverne, når den administrative omstrukturering er på plads.
 
På byrådets temamøde i marts 2014 blev byrådet præsenteret for en skitse til en mulig ny politisk udvalgsstruktur med de to nuværende projektudvalg, et Økonomiudvalg og fem nye stående udvalg organiseret med afsæt i kerneopgaverne.
 
Efter den indledende drøftelse på temamødet i marts af en mulig ny organisering af de stående udvalg med afsæt i kerneopgaverne, har de nuværende stående udvalg inden for det enkelte udvalgs område og Økonomiudvalget drøftet mulige navne og opgaver i forhold til kerneopgaverne i en eventuel ny udvalgsstruktur.
 
Byrådet fortsatte på baggrund af tilbagemeldingerne fra udvalgene på temamødet i maj 2015 drøftelsen af en mulig ny politisk struktur, hvor de fem stående udvalg organiseres efter kerneopgaverne. Herefter er det op til byrådet formelt at beslutte, om byrådets fem stående udvalg fremover skal organiseres med afsæt i kerneopgaverne.
 
Sagen her drejer sig udelukkende om, hvorvidt den nuværende model med to projektudvalg, et Økonomiudvalg og fem stående udvalg skal tilpasses de seks kerneopgaver, byrådet besluttede i oktober 2014, eller ej. Spørgsmål om antallet af henholdsvis stående udvalg og projektudvalg, den fremtidige politikerrolle og tilsvarende indgår ikke i denne sag.
 
Såfremt byrådet nu træffer en formel beslutning om, at de fem stående udvalg skal organiseres med afsæt i kerneopgaverne, vil byrådet efter sommerferien få forelagt et udkast til en styrelsesvedtægt.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Økonomiudvalget møde 6/5 2015

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-06-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
28 stemte for økonomiudvalgets indstilling om udvalgenes navne under punkterne a, b, c, e.
2 ( Christian Ahlefeldt Laurvig, løsgænger og Søren Stavnskær, løsgænger), stemte imod. Indstillingens pkt. a, b, c og e er derved godkendt til at indgå i forslag til ny styrelsesvedtægt.
 
13 (B, O, Ø, V samt Steen Klink Pedersen, løsgænger) stemte for økonomiudvalgets indstilling om udvalgets navn under punkt d. 13 (A, undtagen Solvej Pedersen, Bjarne Kongsted, Maria Friis og Rasmus Brandstrup Larsen, V, samt Christian Ahlefeldt Laurvig, løsgænger og Søren Stavnskær, løsgænger stemte imod og 3 (Pernille Kruse og Kurt Næsted, V, samt Solvej Pedersen, A), undlod at stemme. Økonomiudvalgets indstilling om pkt. d er derved bortfaldet.
 
 
13 (A, undtagen Solvej Pedersen og V, undtagen Søren Kjærsgaard, Søren Harboe Rasmussen og Willy Lisby) stemte for hovedindstillingens punkt d om udvalgets navn . 13 (B, O, Ø samt løsgængerne Christian Ahlefeldt Laurvig, Søren Stavnskær og Steen Klink Pedersen, samt Søren Kjærsgaard, Søren Harboe Rasmussen og Willy Lisby, V stemte imod og 2 undlod at stemme (Kurt Næsted, V og Solvej Petersen, A). Hovedindstillingens pkt. d er derved bortfaldet.
 
Fraværende: Emrah Tuncer, B.

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 03-06-2015
Udvalget anbefaler navnet Udvalget for Uddannelse og Job.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
Et mindretal bestående af S indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes.
Et mindretal bestående af de to løsgængere Christian Ahlefeldt Laurvig og Søren Stavnskær indstiller, at udvalgets nuværende navn fastholdes.
Et mindretal bestående af O indstiller, at udvalget får navnet Udvalget for Klima, Miljø og bæredygtig fremtid.

Beslutning i Udvalget for Børn den 02-06-2015
 
Det anbefales at udvalgets navn fremover bliver:
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn & Unge”

Beslutning i Udvalget for Voksne den 01-06-2015
Udvalget for voksne kan anbefale at:
 
Udvalg organiseres med afsæt i kerneopgaverne
Udvalget fremover hedder: Udvalget Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Økonomiudvalget indstiller, at udvalgene organiseres efter kerneopgaverne.
 
Økonomiudvalget indstiller følgende navne for udvalgene:
 1. Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 2. Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
 3. Udvalget ”Uddannelse og Job”
 4. Udvalget ”Bæredygtig Fremtid – Klima og Miljø”
 5. Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”

Referat
Sagsfremstilling111. Beslutning om emner til omstillinger i efteråret 2015

Sagsgang og sagstype
De stående udvalg, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 1. byrådet igangsætter følgende omstillinger under Holbæk i Fællesskab i efteråret 2015:

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
 
Som et element i Holbæk i Fællesskab har byrådet besluttet at arbejde med politiske omstillinger.
 
De politiske omstillinger har to formål. Dels skal omstillingerne arbejde på nye måder med inddragelse af borgere, virksomheder og øvrige aktører. Dels skal omstillingerne bidrage til den økonomiske udfordring i budget 2016 – 2019. Holbæk i Fællesskab skal samlet set pege på mulige budgetreduktioner på 50 millioner i 2016 og 50 millioner i 2017.
 
Planlægningen af de nye omstillinger skal tage udgangspunkt i de hidtidige erfaringer, og ikke mindst forholde sig til den omfattende arbejdsbyrde som arbejdet i omstillingsgrupperne har medført for både politikere og administration. Derfor skal der på nuværende tidspunkt ikke fastlægges metode og arbejdsform, udvalgene skal alene forholde sig til emner til efterårets omstillinger. 
 
Arbejdet med politiske omstillinger kan ske på mange måder. Byrådets hidtidige måde at arbejde med omstillingsgrupper på er blot en mulighed. På byrådets sommerseminar bliver byrådet præsenteret for en evaluering af omstillingsgruppernes arbejde. På den baggrund får byrådet mulighed for at drøfte arbejdsformen i de kommende omstillinger, herunder ressourcemæssige forhold. I planlægningen af de nye omstillinger vil der desuden blive lagt vægt på, at formen og omfanget for omstillingerne bliver tilpasset temaet på en sådan måde, at arbejdet bliver værdiskabende for alle parter.
 
Byrådet havde en indledende drøftelse af tre nye omstillinger på byrådets temamøde i april. Perspektiver fra denne drøftelse er indarbejdet i emnebeskrivelserne.
 
Formål
 
Den overordnede proces for arbejdet med politiske omstillinger er skitseret nedenfor.  Der tages afsæt i de emnebeskrivelser, som blev drøftet på byrådets temamøde i april 2015.
 
Desuden drøftes emnet til den politiske omstilling - Det gode liv på plejecentre og bosteder i egen bolig. Emnet blev omtalt på byrådets vinterseminar 2014 og forelagt på byrådets temamøde i april med henblik på opstart oktober 2015.
 
For at realisere den økonomiske udfordring fremlægger administrationen desuden forslag til en femte politisk omstilling under kerneopgaven Ansvar for fremtiden.
 
Proces for politiske omstillinger
 1. Emnerne for omstillingerne, der skal arbejdes med fra efteråret 2015, bliver behandlet i de stående udvalg fra d. 1. – 3. juni, i Økonomiudvalget d. 10. juni og byrådet d. 17. juni.
 2. På byrådets sommerseminar den 25. juni drøftes tilrettelæggelsen af arbejdsformen i omstillingerne. Tilrettelæggelsen tager udgangspunkt i drøftelserne i udvalgene samt evaluering og læringspointer fra arbejdet med omstillinger i Holbæk Kommune.
 3. Baseret på byrådets drøftelser på sommerseminaret udarbejdes et endeligt kommissorium for de omstillinger, der skal indgå i byrådets budgetcamp den 13. og 14. august 2015.
 4. Arbejdet i omstillingerne forventes at starte i uge 43. I den mellemliggende periode tilrettelægges organisering og arbejdsform baseret på kommissorierne. Byrådets inddrages undervejs i tilrettelæggelsen.
 
Fokus for de politiske omstillinger er følgende:

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-06-2015
Et flertal bestående af S, B og løsgænger Steen Klink indstiller, at beslutningen om, hvorvidt der skal igangsættes yderligere omstillinger og indholdet i eventuelle omstillinger afventer evalueringen af forårets omstillingsgrupper ved Byrådets sommerseminar sidst i juni.
 
Et mindretal bestående af V indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes.

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
For økonomiudvalgets indstilling stemte 23 ( A, B, C, V samt Inge Riis Langseth, O) og 8 (John Harpøth, Peter Hansen og Finn Nielsen, O,  Ø samt løsgængerne Christian Ahlefeldt Laurvig, Søren Stavnskær og Steen Klink Pedersen) stemte imod.
Økonomiudvalgets indstiller er derved godkendt.

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 03-06-2015
Udvalget anbefaler omstillingen ny beskæftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
Et flertal bestående af Ole Brockdorff, S, O og løsgængerne Christian Ahlefeldt Laurvig og Søren Stavnskær indstiller, at udvælgelsen af omstillinger mv. afventer evalueringen af forårets omstillinger ved byrådets sommerseminar.
 
Et mindretal bestående af Ole Hansen, S indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes.

Beslutning i Udvalget for Børn den 02-06-2015
 
Udvalget for Børn kan støtte at der bliver et omstillingsprojekt vedr:
Dansk Folkeparti stemmer nej til indstillingen og har som minimum et ønske om at beslutningen udskydes til efter evalueringen på byrådets seminar den 25.06.2015.
 
Enhedslisten ønsker at der bliver et omstillingsprojekt om Landdistrikter.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 01-06-2015
Voksenudvalget kan anbefale de foreslåede omstillingsprojekter:

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Økonomiudvalget indstiller at følgende omstillingsprojekter igangsættes:

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-21562_#3298800_v1_ny beskæftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen.pdf
caseno15-21562_#3298799_v1_noter fra byrådets temamøde 15. april 2015 - udvikling af det specialiserede socialområde for unge o.pdf
caseno15-21562_#3298786_v1_det gode liv på plejecentre, boenheder og i eget hjem.pdf
caseno15-21562_#3299501_v2_familieindsats og forebyggelse.pdf
caseno15-21562_#3305376_v1_grønne arealer og snerydning.pdf
caseno15-21562_#3305809_v1_udvikling af det specialiserede socialområde for unge og voksne.docx

Bilag

Ny beskæftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen
Noter fra byrådets temamøde 15. april 2015 - Udvikling af det specialiserede socialområde for unge og voksne
Det gode liv på plejecentre, boenheder og i eget hjem
Familieindsats og forebyggelse
Grønne arealer og snerydning
Udvikling af det specialiserede socialområde for unge og voksne


112. Beslutning om opdatering af Udviklingsstrategien

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg, byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at
 1. planstrategi og strategi for bæredygtig udvikling fortsætter med at være forenet i en fælles Udviklingsstrategi der har bredere fokus end blot fysisk planlægning
 2. de 8 temaer i Udviklingsstrategien fastholdes, men at Udviklingsstrategien i forbindelse med opdateringen skifter navn til Plan- og Udviklingsstrategi (PUS)
 3. Udviklingsstrategien fortsat fungerer som en Agenda 21-strategi og at det videre arbejde bliver gennemført som beskrevet i bilaget Tidsplan

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen

Formålet med opdateringen af udviklingsstrategien er, at byrådet, på et kvalificeret grundlag og på baggrund af visionen, får diskuteret en række vigtige strategiske spørgsmål om kommunens langsigtede udvikling. Af visionen fremgår det eksempelvis, at vi skal sikre en sund økonomi, og at vi fortsat vil være et attraktivt sted at bo, arbejde og opleve. Plan- og Udviklingsstrategien er med til at fastlægge, hvordan det skal ske. Plan- og Udviklingsstrategien er forløberen for kommuneplanen, som fastsætter arealanvendelsen i hele kommunen. Det betyder, at Plan-og Udviklingsstrategien har direkte konsekvenser for den efterfølgende planlægning.
 
Indholdet og målene i den udviklingsstrategi som Byrådet vedtog i april 2012 ændres ikke, og de 8 overordnede temaer bliver således fastholdt.
 
Plan- og Udviklingsstrategien fungerer også som Planstrategi og Agenda 21-strategi.
 
Kommunerne skal ifølge planloven i løbet af første halvdel af byrådsperioden lave en strategi for de kommende års udvikling af kommunen og den kommende kommuneplanrevision. Kommunerne skal også lave en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling. I forlængelse heraf udarbejdes den næste kommuneplan. Denne strategi kalde ofte en Planstrategi eller en Plan- og Agenda 21-strategi, men navnet er ikke fastsat i loven. Proces og fokus skal tilpasses de aktuelle behov og vilkår, der er i de enkelte kommuner.
 
Strategien skal være helhedsorienteret og sammentænke den fysiske planlægning med økonomiske aspekter og bæredygtighed, og foreslås derfor kaldt Plan- og Udviklingsstrategi. Det er her, byrådet kan fastlægge de vigtigste og overordnede politiske pejlemærker for en langsigtet udvikling i Holbæk Kommune. I en tid, hvor der er mange emner på den kommunale dagsorden, er det vigtigt, at byrådet får mulighed for at prioritere de mest aktuelle og vigtigste strategiske spørgsmål og temaer.
 
Strategien er byrådets svar på kommunens strategiske udfordringer og skal ses som et bindeled mellem visionen og fremtidige politikker. Politikkerne går mere i dybden med et enkelt område, og følges op af udviklingsplaner med konkrete handlinger. Plan- og Udviklingsstrategien er langsigtet og tværgående og har fokus på politiske valg og pejlemærker.
 
Byrådets beslutning om seks kerneopgaver og ”En stærk medspiller” har forenklet organisationen og sat fokus på den forskel kommunen skal gøre for og med borgere og virksomheder. De 6 kerneopgaver er i høj grad inspireret af de 8 temaer i Udviklingsstrategien. Den nye organisering der udspringer af kerneopgaverne, skal derfor også opfattes som et udtryk for, hvordan Holbæk Kommune gennem arbejdet med kerneopgaverne aktivt understøtter de 8 temaer fra udviklingsstrategien.
 
Borgerne skal inddrages aktivt i processen. Den præcise proces vil løbende blive koordineret med fællesskaberne. Holbæks nabokommuner vil også blive inddraget i det omfang det giver mening. Helt konkret er der blevet igangsat et arbejde for at se om samarbejdet mellem Holbæk, Roskilde og Lejre kan optimeres.
 
Arbejdet med Plan- og Udviklingsstrategien skal også sikre, at byrådet får udbygget forståelsen for planlægning, bæredygtighed og planlægningsredskaber og forberede arbejdet med den næste kommuneplan.


Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link

Den juridiske baggrund for projektet er planloven der beskriver krav til indhold og borgerinddragelse.


Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-24950_#3306977_v1_pus - tidsplan til øku og byråd.pdf.pdf
caseno15-24950_#3288633_v1_pus - fra 8 temaer til 6 kerneopgaver - 2.0 - (jem).pdf.pdf
caseno15-24950_#3306996_v1_udviklingsstrategi.pdf.pdf

Bilag

PUS - Tidsplan til ØKU og Byråd.pdf
PUS - Fra 8 temaer til 6 kerneopgaver - 2.0 - (jem).pdf
Udviklingsstrategi.pdf


113. Beslutning om delegation af kompetence til anmodning om værgemål

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at byrådet:
 
 1. delegerer kompetencen til at fremsætte anmodning om iværksættelse af værgemål til følgende fem medarbejdere:
Karsten Nørgaard Friis, Aktiv hele livet, leder af Bevillig & Hjælpemidler
Jan Adrian, Alle kan bidrage, leder Mental Sundhed, Misbrug og forsorg
Lisbet Daugaard-Hansen, Uddannelse til alle unge, teamleder og jurist, Uddannelsesbroen
Pia Anette Stausgaard, Aktiv hele livet, fagspecialist, Bevilling & Hjælpemidler
Asker Mattsson, Aktiv hele livet, fagspecialist, Bevilling & Hjælpemidler

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Formål
Én af kommunens ansatte, som havde delegation til at anmode om iværksættelse af værgemål, er fratrådt, og andre har fået nye titler og ansat i andre kerneområder. Der er derfor behov for, at byrådet beslutter at delegere sin kompetence til de relevante fagpersoner, som er nævnt i hovedindstillingen.
 
Sagsbeskrivelse af hovedindstilling
Værgemålsloven giver mulighed for at iværksætte værgemål for personer, der på grund af sindssygdom, herunder svær demens eller hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred er ude i stand til at træffe beslutninger, hvis der er behov for det.
 
Værgemålsformer:
 1. Almindeligt værgemål:
Almindeligt værgemål kan angå økonomiske og-/eller personlige forhold.
 
 1. Værgemål med fratagelse af den (økonomiske) retlige handleevne:
En person kan få frataget sin (økonomiske) retlige handleevne, hvis det er nødvendigt for at forhindre, at personen udsætter sin formue, indkomst eller andre økonomiske interesser for fare for at blive væsentligt forringet, eller for at hindre økonomisk udnyttelse. 
 
 1. Samværgemål: 
Kan kun angå økonomiske anliggender og kan iværksættes for den, der på grund af uerfarenhed, svækket helbred eller anden lignende tilstand har behov for hjælp til at administrere sin formue eller varetage økonomiske anliggender.
En nøjere beskrivelse af de tre former er beskrevet i det vedlagte bilag.
 
Det er Statsforvaltningen eller retten, der træffer afgørelse om værgemål.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Værgemålsloven, særligt § 16.
 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=2681

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno12-57658_#3291661_v1_beskrivelse af værgemålsformer.docx

Bilag

Beskrivelse af værgemålsformer


114. Godkende byggeregnskabet for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 01-106 Østergade, Tølløse

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 
 1. Byggeregnskabet for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 01-106 Østergade, Tølløse godkendes, samt at kommunen stiller den nødvendige kommunegaranti.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte i mødet den 18. december 2013 skema B for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 01-106, Østergade i Tølløse, samt at stille kommunegaranti for realkreditlån hertil.
 
Skema B blev godkendt af Landsbyggefonden den 10. januar 2014.
 
Boligselskabet Sjælland har afsluttet renoveringen og fremsender byggeregnskabet (skema C) for byrådet godkendelse.
 
Den samlede udgift udgør 15.676.000 kr. og er opdelt i støttede byggeskadearbejder og ustøttede forbedringsarbejder.
 
I forbindelse med renoveringen blev der konstateret PCB og bly i samtlige badeværelser samt skimmel under gulvene i 8 af afdelingens 22 boliger.
 
Det betyder, at renoveringen er blevet 436.165 kr. dyrere end den kalkulerede udgift i skema B.
 
Renoveringsarbejderne finansieres således:
 
 
Skema B
Skema C
Byggeskader m.m.
Lån med kommunal garanti med regaranti fra Landsbyggefonden
10.006.000 kr.
10.113.000 kr.
 
Øvrige renoveringsarbejder:
 
 
Lån med kommunal garanti
3.293.835 kr.
3.623.000 kr.
Tilskud, egne midler m.m.
1.940.000 kr.
1.940.000 kr.
 
Samlede renoveringsudgift
 
15.239.835 kr.
 
15.676.000 kr.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der skal stilles kommunegaranti for realkreditlånene på henholdsvis 10.113.000 kr. og 3.623.000 kr.
 
Landsskattefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab på det støttede realkreditlån på 10.113.000 kr.
 
Kommunegarantien for det ustøttede lån kan først opgøres, når byggeregnskabet er godkendt, og kreditforeningen har vurderet ejendommens handelsværdi. Kommunegarantien for forbedringslånet kan maks. udgøre 3.623.000 kr.
 
Kommunegaranti for lån til almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Almenboligloven

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet beslutning af 18. december 2013. Punkt 240.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling115. Godkendelse af Udbudspolitik

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst, Økonomiudvalget, og Byrådet. 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. vedlagte udkast til Udbudspolitik godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med udbudspolitikken får borgere, potentielle leverandører og medarbejdere et overblik over Byrådets beslutninger om, hvordan konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver gribes an i Holbæk Kommune.
 
Byrådet har ved vedtagelsen af Budgetaftale 2015 – 2018 udpeget en række kommunale driftsområder, som skal nærmere analyseres for eventuelt potentiale ved en konkurrenceudsættelse. I forarbejdet (potentialeafklaringen) indgår undersøgelser af mulige gevinster, risici og opmærksomhedspunkter i forbindelse med det konkrete udbudsemne. Den konkrete potentialeafklaring indgår i de politiske drøftelser, og der træffes beslutning om, hvorvidt der skal gennemføres udbud eller ej.
 
De vedtagne retningslinjer for medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering skal følges.
 
Efterfølgende aftaler med interne eller eksterne leverandører skal evalueres løbende, og der skal ske en rapportering til Udvalg og Byråd.
 
Kriterier for udvælgelse af leverandører til kommunens serviceydelser skal afspejle muligheder og risici i det konkrete udbud. Der vil således naturligvis blive stillet høje krav til erfaringer, virksomhedens økonomiske fundament, kvalitetskontroller, borgerinddragelse, mv. hos leverandører, som skal udføre borgernær service for vores udsatte medborgere. Kommunen vil desuden udarbejde beredskabsplaner, som skal sikre at der ikke sker svigt i leverancerne.
 
Leverandører skal ligeledes kunne indstille sig på og kompetencemæssigt bidrage til udviklingen af Holbæk Kommune. Strategisk vigtige leverandører skal indgå i tæt og fleksibelt samarbejde om udviklingen af velfærdsteknologi, digitalisering af arbejdsgange, inddragelse af borgere, frivillige og pårørende, budgetændringer i henhold til de politiske prioriteringer, mv.
 
Byrådet ønsker, at kommunen skaber gode rammer i forbindelse med udbud og kontraktindgåelse, således at leverandørerne kan tænke nye og bedre løsninger i opgaven. I det omfang det er muligt, skal kommunen fokusere på resultater og effekter, fremfor hvordan leverandøren skal løse opgaven.  
 
Den fulde beskrevne Udbudspolitik fremgår af vedlagte bilag.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Udbudspolitikken og Indkøbspolitikken danner rammerne for, hvilke af de budgetterede indkøbs- og udbudsgevinster der skal realiseres.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-80428_#3286988_v1_udbudspolitik fremsat forslag maj 15.pdf.pdf

Bilag

Udbudspolitik fremsat forslag maj 15.pdf


116. Godkendelse af indkøbspolitik

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst, Økonomiudvalget og Byrådet.
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. vedlagte udkast til Indkøbspolitik, samt tilslutning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter (CIR1H nr. 9471 af 30. juni 2014) godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommunes indkøbspolitik fastlægger først og fremmest kommunens generelle krav til leverandørerne, samt ønsker til samarbejdet mellem kommunen og private virksomheder. Indkøbspolitikken indeholder desuden de overordnede retningslinjer for, hvorledes organisationen tilrettelægger og foretager konkrete indkøb. Med indkøbspolitikken får borgere, leverandører og kommunens medarbejdere et overblik over Byrådets forventninger til kommunens indkøb.
 
Indkøbspolitikken skal fastsætte de generelle krav, som sættes til kommunens leverandører. Eksempel (fremgår af gældende politik).: Holbæk Kommune ønsker, at forpligtige leverandører og eventuelle underleverandører til at sikre, at deres ansattes løn- og ansættelsesforhold ikke er mindre gunstige end de forhold, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommendes fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres.
 
Holbæk Kommune er som offentlig virksomhed omfattet af reglerne for offentlige indkøb. Reglerne fastsætter en række procedurer- og annonceringsforpligtigelser, som har til formål at skabe effektiv konkurrence. Reglerne afhænger af indkøbets art og kontraktværdi, men grundlæggende principper skal altid overholdes. Det betyder bl.a., at ordrer til eksterne leverandører sker på åbne og saglige vilkår.
 
Projektudvalget for Vækst har overvejet og drøftet indkøbspolitikken samt balanceret de forskellige hensyn, som er knyttet til kommunens indkøb.
 
Kommunen har en naturlig interesse i et stærkt lokalt erhvervsliv, hvorfor Projektudvalget for Vækst i forbindelse med overvejelserne med en kommende Indkøbspolitik nedsatte et Vækstråd med deltagelse af lokale leverandører. Vækstrådets anbefalinger er inddraget i forslaget til ny Indkøbspolitik.
 
Udkast til Indkøbspolitik samt partnerskabsaftale med Dansk Byggeri vedlagt som bilag.
Nyt cirkulære
Under finanslovsforhandlingerne for 2013, blev der opnået enighed om at øge brugen af arbejdsklausuler. Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet et cirkulære om arbejdsklausuler.
 
Det beror på Byrådets beslutning, i hvilket omfang cirkulærets regler skal anvendes. (jf. bemærkningerne til § 8 i vejledningen).
 
Det fremgår af cirkulæret, at leverandøren skal følge de overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår på det aktuelle ansættelsesområde, eller de vilkår der sædvanligt gælder for tilsvarende arbejde. Denne bestemmelse er omfattet af den eksisterende indkøbspolitik, og den er medtaget i fremlagte forslag til Holbæk Kommunes indkøbspolitik.
 
Derudover indeholder cirkulæret krav om:
 
 
Cirkulære (CIR1H nr. 9471 af 30. juni 2014) samt vejledning vedlagt som link.
 
Med vedtagelsen af Indkøbspolitikken og de efterfølgende administrative tilpasninger af kontraktskabelonerne tiltræder Holbæk Kommune cirkulæret i sin helhed.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Administrationsgrundlag for budgetterede udbudsgevinster 2015 – 2018.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Cirkulære:https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163870
Vejledning til cirkulære: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163873

Sagshistorik, henvisninger
Forslag til Indkøbspolitik er udarbejdet og indstillet af Projektudvalget for Vækst.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-80428_#3286896_v1_indkøbspolitik fremsat forslag maj 15.pdf.pdf

Bilag

Indkøbspolitik fremsat forslag maj 15.pdf


117. Orientering vedrørende projektudbud af udviklingsgrunde og ejendomme

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orienteringen om, at administrationen gennemfører projektudbud i forbindelse med salg af en række udviklingsgrunde og ejendomme, bliver taget til efterretning. Administrationen vil løbende forelægge udbudskriterierne for Økonomiudvalget og byrådet.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Administrationen arbejder p.t. på at gennemføre projektudbud vedrørende en række udviklingsgrunde og ejendomme i Holbæk. De grunde og ejendomme, der på nuværende tidspunkt er i betragtning er:
 
· Holbæk Have 11 (tidligere Brunhøjskolen)
· Torpet 24 (Erhvervsareal)
· Dragerupvej 9a og b (Wegenersminde)
 
Salg ved projektudbud vil være hensigtsmæssigt for at sikre en bred og åben proces, der samtidig tilgodeser mulighederne for vækst og udvikling i Holbæk Kommune.
 
Administrationen vil løbende forelægge udbudskriterierne vedrørende de enkelte grunde for byrådet i takt med, at disse er klar.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Taget til efterretning, idet projektudbud af Holbæk Have 11 indtænkes i en samlet udvikling af hele området.

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling118. Beslutning om Holbæk Erhvervsforums afrapportering 2014

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg, byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at:
 
1) Holbæk Erhvervsforums årsrapportering for 2014 tages til efterretning
2) Projektudvalget for Vækst sikrer, at den nye aftale med Holbæk Erhvervsforum tager afsæt i vækstpolitikken inden den behandles i Økonomiudvalget og byrådet.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I 2011 indgik Holbæk Kommune og Holbæk Erhvervsforum en samarbejdsaftale, som løb fra 1. januar 2012 til og med 31. december 2015.
 
Formålet med samarbejdsaftalen var og er at styrke udviklingen i erhvervslivet i hele kommunen. Det sker ved at stille relevante og fremadrettede servicetilbud til rådighed for virksomheder og iværksættere, som enten allerede bor i kommunen – eller dem, der overvejer at flytte her til. De fire udviklingsområder, der blev fastlagt af det forrige Byråd, er indsatser overfor: Etablerede virksomheder; Turisme, Iværksætteri og ”
Fremtidens Vækstmarkeder”.
 
Hvert år efter Holbæk Erhvervsforums generalforsamling aflægger Erhvervsforum en ”aktivitets-afrapportering” til Holbæk Kommune med de aktiviteter, som er blevet gennemført. Afrapporteringen for 2014 er lagt som bilag til sagen.
 
Med udsigt til, at den nuværende kontrakt udløber med udgangen af 2015, skal en ny samarbejdsaftale mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune forhandles på plads.
Som led i at sikre vækst i kommunen – som den vedtagne Vækstpolitik definerer som: flere jobs og flere borgere – er arbejdet omkring at få fastlagt et forslag til en solid samarbejdsaftale et vigtigt redskab i Projektudvalg for Væksts værktøjskasse. Det foreslås derfor, at Projektudvalget for Vækst sikrer, at den kommende samarbejdsaftale mellem kommunen og Holbæk Erhvervsforum understøtter realiseringen af vækstpolitikken og den hertil hørende handleplan.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno12-1830_#3508493_v1_aktivitetsafrapportering holbæk erhvervsforum 2014.pdf

Bilag

Aktivitetsafrapportering Holbæk Erhvervsforum 2014


119. Beslutning om etablering af fælles beredskab på Vestsjælland.

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at
 1. at § 60-fællesskabet navngives "Vestsjællands Brandvæsen"
 2. forslag til vedtægt godkendes
 3. ejerkommunerne godkender Vestsjællands Brandvæsens budget som en integreret del af den enkelte kommunes budget
 4. forslag til ejerstrategi godkendes
 5. principper for overførsel af bygninger og driftsudstyr godkendes
 6. principper for udarbejdelse af budget 2016 for Vestsjællands Brandvæsen godkendes
 7. Vestsjællands Brandvæsens hovedadresse placeres i Svebølle
 8. Kalundborg Kommune udpeges til administrationskommune

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Byrådet traf på sit møde den 22. oktober 2014, sag nr. 163, principbeslutning om, at der etableres et fælles kommunalt beredskab på Vestsjælland med deltagelse af Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner.
 
Baggrunden for beslutningen var, at der, som led i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, var indgået aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samles i op til 20 større og mere bæredygtige tværkommunale beredskaber.
 
Der skal nu træffes endelig beslutning om etablering et fælles beredskab med deltagelse af de ovennævnte 6 kommuner. Det fælles beredskab etableres i henhold til § 60 i Kommunestyrelsesloven. Ikrafttræden for det fælles beredskab, som foreslås navngivet "Vestsjællands Brandvæsen", er 1. januar 2016.
 
Som led i principbeslutningen blev der vedtaget 15 principper, som angav dels de indholdsmæssige rammer for udarbejdelse af et konkret beslutningsgrundlag, dels rammerne for organiseringen af arbejdet.
 
Der blev nedsat en politisk styregruppe bestående af borgmestrene fra de 6 kommuner, en administrativ styregruppe bestående af kommunaldirektørerne samt en projektgruppe bestående af direktører og ledende medarbejdere fra de 6 kommuner. Herudover har der været nedsat et antal arbejdsgrupper, bestående af medarbejdere med faglig indsigt og viden på de enkelte arbejdsgruppers område.
 
Herudover er der etableret et forum af medarbejderrepræsentanter fra de kommunale beredskaber samt fra Falck-stationerne, kaldet "TR-Forum". Der har indtil videre været afholdt 4 møder i TR-Forum. Herudover er de lokale MED-udvalg løbende blevet orienteret.
 
Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.
 
Alle projektdokumenter, herunder referater og bilag til styregruppemøde m.v., er tilgængelige på projektets hjemmeside www.brand-redning-vest.dk.
 
Følgende dokumenter forelægges nu til politisk behandling med henblik på, at det fælles beredskab kan etableres pr. 1. januar 2016:
 
Forslag til vedtægt
Forslag til vedtægt fremlægges med forbehold for efterfølgende godkendelse af Statsforvaltningen.
 
I vedtægten foreslås bl.a.:
 
Navn
 
Beredskabskommissionens sammensætning
 
Basisopgaver
De opgaver, der overføres fra de kommunale beredskaber til Vestsjællands Brandvæsen, er de opgaver, der følger af beredskabsloven. Hvilket vil sige det operative beredskab og de forebyggende opgaver (også kaldet myndighedsopgaver).
 
"Kan"-opgaver
Herudover giver vedtægten hjemmel til, at Vestsjællands Brandvæsen kan løse andre serviceopgaver for kommunerne i det omfang, at det overordnede formål er at sikre mandskab til førsteudrykningen. Hvilket betyder, at de serviceopgaver, der i dag løses af de kommunale beredskaber, vil kunne videreføres i Vestsjællands Brandvæsen efter konkret aftale mellem den enkelte kommune og Vestsjællands Brandvæsen.
 
Storebæltberedskabet og Brandskolen RESC
Af bilag 1 til vedtægten fremgår, at Storebæltsberedskabet og Brandskolen RESC i Korsør overføres til Vestsjællands Brandvæsen.
 
Ejerstrategi
Med ejerstrategien fastsætter ejerkommunerne rammer og retning for Vestsjællands Brandvæsens etablering. Det fremgår, at beredskabskommissionen en gang i hver kommunalbestyrelsesperiode skal udarbejde et forslag til ejerstrategi.
 
Det forslag til ejerstrategi, der forelægges til beslutning, er således en "1-generations-ejerstrategi", der skal sikre et fælles fundament for opstarten af det fælles beredskab. Ejerstrategien fastsætter bl.a. rammerne for:
 
Økonomi
Bygninger
Det foreslås, at de kommunale bygninger, der i dag benyttes af beredskaberne, fortsat skal ejes af kommunerne - og udlejes til Vestsjællands Brandvæsen. Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet en generel dispensation for deponering i forbindelse med beredskabernes leje af kommunale bygninger, således at der ikke skal deponeres for lejekontrakter, der indgås inden 1. januar 2016 under forudsætning af, at bygningerne inden 1. januar 2016 har været anvendt til beredskabsmæssige formål.
 
Driftsudstyr (materiel)
For så vidt angår det driftsudstyr, der ejes af de kommunale beredskaber, foreslås, at alt materiel til en værdi over 100.000 kr. sælges til et leasingselskab og genleases af Vestsjællands Brandvæsen. Nuværende leasingkontrakter overtages af Vestsjællands Brandvæsen.
 
Driftsudstyr m.v. til en værdi under 100.000 foreslås vederlagsfrit overdraget til Vestsjællands Brandvæsen - og forudsættes genanskaffet/fornyet indenfor de budgetmæssige rammer.
 
Budget 2016
Budget for Vestsjællands Brandvæsen foreslås udarbejdet på grundlag af
 
Endeligt forslag til budget for 2016 fremlægges for kommunalbestyrelser og byråd i ejerkommunerne, således at det godkendes sideløbende med at kommunens budget vedtages. Budget for efterfølgende år godkendes i beredskabskommissionen og fremsendes til kommunalbestyrelser og byråd i ejerkommunerne.
 
Hovedadresse
Med udgangspunkt i, at Vestsjællands Brandvæsens hovedsæde vil blive et samlende led for samtlige brandstationer i beredskabsområdet, foreslås at hovedadressen placeres i Svebølle, og dermed placeres i nærheden af såvel en nord/syd-gående som en øst/vestgående hovedfærdselsåre.
 
Administrationskommune
Det foreslås ligeledes, at den kommune, som hovedadressen er placeret i, udpeges som administrationskommune. Som følge heraf, foreslås at Kalundborg Kommune udpeges til administrationskommune.
 
Ledelse og styring
Ny beredskabsdirektør forventes at tiltræde pr. 1. august 2015.
Beredskabsdirektøren forelægger forslag til organisering af det nye fællesskab - med afsæt i de politisk vedtagne servicemål (den risikobaserede dimensionering), vedtægter og ejerstrategi samt kvalitetsstandarder - til godkendelse i den politiske styregruppe i efteråret 2015, idet det forudsættes, at den politiske styregruppe i perioden 1. august til 31. december 2015 dannes af de personer, der pr. 1. januar 2016 danner beredskabskommissionen, dog undtaget repræsentanter for politidirektørerne.
 
Forslaget forelægges forinden til høring i det TR-Forum, som har virket i 2015, og som videreføres i resten af 2015 indtil den formelle organisation træder i kraft 1. januar 2016. Desuden fremsendes forslaget til høring i de lokale MED-udvalg.
 
Styringen af det fælles beredskab varetages i det daglige af beredskabsdirektøren med reference til Beredskabskommissionen. Kommunalbestyrelserne/byrådene i kommunerne varetager den overordnede og strategiske styring ved
 
For at understøtte et smidigt og udviklingsorienteret samarbejde, etableres et driftsforum, der består af en repræsentant for ejerkommunerne og beredskabsdirektøren. Formålet med driftsforum er løbende at evaluere og tilpasse samarbejdet - bl.a. med afsæt i de aftalte kvalitetsstandarder og de behov, der opstår herudover i kommunerne.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Sagen har været til høring i Beredskabskommissionen og MED-udvalget - se bilag.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-27662_#3312783_v1_vs etablering af fælles beredskab på vestsjælland. - 326_2015_163674_notat_om_budget_2016.pdf.pdf
caseno15-27662_#3312781_v1_vs etablering af fælles beredskab på vestsjælland. - 326_2015_167378_udkast_til_ejerstrategi___ende.pdf
caseno15-27662_#3312779_v1_vs etablering af fælles beredskab på vestsjælland. - 326_2015_179325_vedtægt_2._juni_2015.pdf.pdf
caseno15-27662_#3313612_v1_referat fra beredskabskommissionen.pdf
caseno15-27662_#3313613_v1_referat fra med-udvalgsmøde 4. juni.pdf

Bilag

Notat om budget 2016
Udkast til ejerstrategi
Vedtægt 2. juni 2015
Referat fra beredskabskommissionen
Referat fra MED-udvalgsmøde 4. juni


120. Beslutning om udpegning af medlemmer Beredskabskommissionen for Vestsjællands Brandvæsen

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget – byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at byrådet
 1. udpeger
  1. en stedfortræder for borgmesteren
  2. et byrådsmedlem
  3. en stedfortræder for byrådsmedlemmet
til Beredskabskommissionen med virkning fra den 1. januar 2016 for Vestsjællands Brandvæsen – og således at de pågældende fra 1. august til den 31. december 2015 er henholdsvis medlem eller stedfortræder for medlemmet af styregruppen for projektet.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Det fremgår af forslaget til vedtægt for Verstsjællands Brandvæsen, at den fælles beredskabskommission, som tillige udgør bestyrelsen for Vestsjællands Brandvæsen, sammensættes at 15 medlemmer og 2 repræsentanter med observatørstatus, nemlig:
 
De pågældende skal hver have en stedfortræder.
 
Det betyder, at byrådet skal udpege en stedfortræder for borgmesteren, et byrådsmedlem og en stedfortræder for byrådsmedlemmet til Beredskabskommissionen for Vestsjællands Brandvæsen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Økonomiudvalget indstiller, at

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Referat
Sagsfremstilling121. Beslutning om at investere i virksomhedsindsatsen på beskæftigelsesområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, Byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget
 
1) beslutter at investere i virksomhedsindsatsen i forlængelse af anbefalinger fra omstillingsgruppen ”Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse”.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Omstillingsgruppen ”Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse” har som led i en række omstillingsmøder i løbet af foråret 2015 udarbejdet et konkret forslag til, hvordan virksomhederne tilskyndes til at stille aktiveringspladser til rådighed for kommunens beskæftigelsesindsats.
 
Modellen
Forslaget indebærer, at der investeres i virksomhedsindsatsen på beskæftigelsesområdet med henblik på at indgå partnerskab med op til 160 virksomheder og tilbyde særlige servicepakker afhængig af virksomhedens størrelse, herunder især en fast virksomhedskonsulent i jobcentret. Til gengæld for en fast konsulent er det forventningen, at virksomhederne vil stille aktiveringspladser til rådighed for beskæftigelsesindsatsen.
 
Herudover etableres der en virksomhedsservice i jobcentret, som skal være en enkel og smidig indgang for alle virksomheder. Den fælles indgang kan tage imod alle henvendelser, som registreres og formidles videre til det rette sted i den kommunale administration. Virksomhedsservice tilbyder således også virksomhederne hjælp til at udfylde nødvendige blanketter og godkendelser.
 
Til virksomhedsservice er der tilknyttet et antal opsøgende virksomhedskonsulenter (super-sælgere), der strategisk afdækker det lokale arbejdsmarked for jobmuligheder m.m. Konsulenterne har et særligt ansvar for at formidle viden om det lokale arbejdsmarked videre til jobkonsulenterne og øvrige i kerneområderne Alle kan bidrage og Uddannelse til alle unge. Forslaget er beskrevet i vedlagte notat.
 
Omstillingsgruppens anbefaling
De medvirkende virksomheder i omstillingsgruppen har klart givet udtryk for, at forslaget indfrir virksomhedernes forventninger, og at forslaget efter deres vurdering vil fremme virksomheders tilskyndelse til at stille aktiveringspladser til rådighed for beskæftigelsesindsatsen og dermed indfri målsætningen om, at flere ledige kommer i beskæftigelse.
 
For at holde momentum i omstillingsprocessen ønsker byrådets repræsentanter i omstillingsgruppen en politisk behandling af forslaget inden sommer frem for at vente med en politisk behandling af forslaget til budgetprocessen i efteråret 2015. Det giver administrationen mulighed for at implementere forslaget umiddelbart efter sommerferien, såfremt forslaget vedtages.
 
Økonomi
Forslaget indebærer, at der investeres 3,75 mio. i 2015 stigende til 7,5 mio. i 2016. Det er forventningen, at investeringen på sigt vil indebære en besparelse i udgifter til forsørgelse på 12,5 mio., sådan at omstillingsgruppens økonomiske målsætning på 5. mio. i 2017 indfris.
 
 
2015
2016
2017
2018
Investering
3,25 mio.
7,5 mio.
7,5 mio.
7,5 mio.
Færre udgifter til forsørgelse og aktivering
0
0
12,5 mio.
12,5 mio.
Netto gevinst
-3,25 mio.
-7,5 mio.
5. mio.
5. mio.

Der forventes først en effekt i form af færre udgifter til offentlig forsørgelse og aktivering fra 2017 i og med at implementeringen af forslaget vil ske gradvist i takt med, at partnerskaberne bliver indgået og de henviste aktivitetsparate ledige gennemfører deres forløb i virksomhederne.
Finansieringen indgår i budgetrevision 3, når refusionsreformens konsekvenser for Holbæk Kommune kendes og indarbejdes i budgettet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 03-06-2015
Anbefales.
Det blev for udvalget præciseret, at der i 2016 forventes en gevinst på 3. mio., som allerede er budgetlagt

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Indstilles godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-83960_#3299786_v1_notat - virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse -version 4.pdf.pdf

Bilag

Notat - Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse -version 4.pdf


122. Orientering om borgerrådgiverens årsberetning 2014

Sagsgang og sagstype
De stående udvalg, Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Borgerrådgiveren indstiller, at byrådet:
 1. tager Borgerrådgivningens beretning 2014 til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.
 
Der udarbejdes en gang årligt beretning til Byrådet, som forelægges til politisk drøftelse.
 
Nyansat Borgerrådgiver pr. 1. maj 2014.
Som det forhåbentlig er bekendt er der ansat ny Borgerrådgiver pr. 1. maj 2014.
I den forbindelse kan der være en vis usikkerhed med hensyn til registrering og dermed en vis forsigtighed med at sammenligne registreringer med tidligere år.
 
Borgerrådgiveren vil, hvilket den nye organisationsopbygning også påkræver, finde en ny optimal måde at registrere på i 2015.
 
Selve beretningen er i 2014 opbygget i en prosa- og bilagsdel. De enkelte oversigter/statistikker er samlet i bilagsdelen.
 
Borger/Borgerrådgivning:
Borgerrådgivningen tilstræber at modtage den enkelte borger med respekt og forståelse. Udgangspunktet er, at borgeren henvender sig fordi borgeren har et problem og ikke for at forstyrre. Borgeren skal opleve at blive modtaget, som et unikt menneske.
Det peger de tilbagemeldinger vi får fra borgerne også på, men vi har opmærksomhed på, at man som ansat i en offentlig organisation altid kan gøre tingene på en anderledes, mere hensigtsmæssig og bedre måde. Vi er her for borgeren!
 
Borgerrådgivning/administration:
Den nye borgerrådgiver har oplevet en god og venlig modtagelse i hele organisationen og der opleves en generel forståelse for eksistensen og opgaveløsningen.
Oplevelsen ved ny tiltrædelse og iagttagelser i den efterfølgende periode var en oplevelse af en meget søjleopdelt organisation, hvor der ikke var optimal kommunikation mellem de enkelte afdelinger og vilje til indsigt og kommunikation mellem medarbejdere i de enkelte søjler. Det medførte at borgere efter kontakt til en fejlagtig afdeling selv måtte forsøge, at finde rette vej til rette afdeling eller kontakte Borgerrådgivningen. I den anledning ser Borgerrådgivningen frem til den nye organisationsopbygning –
 
Kerneopgaverne er den værdi, kommunen vil skabe for og med borgere og virksomheder.
 
Det forventes at den enkelte medarbejder træffer afgørelse/beslutning og står ”på mål” for beslutningen. Det er i den forbindelse vigtigt med fokus på, at organisationsopbygning og ombygning ikke automatisk medfører bedre borgerservice, men at borgerservice afhænger af den enkelte medarbejders ”mindset”.
 
Generelt foregår den daglige dialog med afdelinger og medarbejdere. Problemer og oplevelser tages op med de respektive afdelinger og ledelser, når behovet er til stede. Der er i 2014 aftalt og gennemført faste møder med Familiecentret, Socialcentret, Arbejdsmarkedscentret og Borger- og Organisationsservice.
 
Samarbejdet og dialogen til organisationen opleves fra Borgerrådgivningens side, som stort set uproblematisk. Mange henvendelser har ført til hurtige og smidige afklaringer/løsninger og eller forståelse til gavn for både borger og administration.
 
Borgerrådgiveren som bisidder opleves herfra som værende et aktiv for både den enkelte borger, men også for medarbejderen/afdelingen.
 
Det er fortsat meget positivt, at Familiecentret har fået en fast person, der tager sig af behandlingen af klager samt henvendelser, hvor borgere ikke kan komme igennem til sagsbehandler og eller få svar på deres ansøgning/spørgsmål. 
 
 
Kommentarer til datamaterialet:
Samlede antal 1. gangs henvendelser til borgervejledningen i 2014.
Antallet af henvendelser i 2014 er faldet til 1203 mod 1414 henvendelser i 2013. 
Det kan ved mindre analyse konstateres, at den nye Borgerrådgiver ikke har registreret 1. gangs henvendelser fra organisationen og samarbejdspartnere udenfor organisationen i samme omfang som tidligere Borgerrådgiver. Dette kan sammenholdt med ”skift på posten” anses som årsag.
 
Yderligere oplysninger vedrørende møder, møder med tolk, førstegangshenvendelser, antal sager og antal lukkede sager fremgår af selve rapporten og bilag til rapporten som er vedlagt dagsordenen.
 
Borger/administration:
Kommunikation/dialog mellem borger og Holbæk Kommune er også i 2014 et område, der giver udfordringer:
 
Bemærkninger og kritiske områder:
 
Sagsbehandling af ansøgning om overlevelseshjælp.
Ved henvendelser, hvor borgere søger om overlevelseshjælp, opleves en forbedring i forhold til tidligere, hvor der kunne gå op til 3 uger før de fik en afgørelse. I de sager henvender borgeren sig løbende til både borgerrådgivningen og Ydelseskontoret, hvilket giver unødige afbrydelser i flere afdelinger (tidsrøvere).
 
Langvarige afklaringsforløb i Jobcenter.
Mange henvendelser har været vedr. langvarige forløb, hvor borgeren har været af den opfattelse, at der var gang i en førtidspensionssag etc., hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet. Derfor er det vigtigt, at den enkelte borger oplyses om og forstår, hvad det er der sker i borgerens forløb.
I forbindelse med de langvarige forløb har der været urimelige lange ventetider til møder i rehabiliteringsteamet. Det ser dog ud til at ekstramøder har medført forbedring.
 
Overholdelse af tidsfrister vedr. §50 samt anmodning om aktindsigt.
De lovgivningsmæssige tidsfrister (§50, aktindsigt) bør overholdes, men det sker ikke altid. I de tilfælde, hvor det af forskellige årsager ikke kan overholdes, bør borgeren have besked.
 
Postmodtagelse.
Det er ved fremsendelse af post vigtigt, at posten journaliseres og fremsendes rette person/afdeling.
 
Kommunikation.
Når borgeren skal opleve sig set, hørt og respekteret er der plads til forbedring i kommunikationen mellem borger og medarbejdere i Holbæk Kommune.
 
Inklusion og dysleksi.
Folkeskolereformen fylder blandt borgerne meget. Specielt fylder den inkluderende folkeskole. Såvel administration som presse og Borgerrådgivning har været involveret i sager vedrørende børn med dysleksi (ordblindhed). Efter Ankestyrelsens afgørelse i disse sager er der behov for refleksion i folkeskolen over hvornår indsatsen iværksættes, hvilken indsats der skal iværksættes og hvilke hjælpemidler/kurser/støtteforanstaltninger der skal tilbydes elev/forældre.
 
 
Anbefalinger:
Kommunikation mellem borger og Holbæk Kommune er stadig et område, der giver udfordringer:

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-06-2015
Indstilles taget til efterretning

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 03-06-2015
Taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
Taget til efterretning. Der ønskes fremover en præcisering i beretningen af, hvilke områder bemærkningerne omhandler.

Beslutning i Udvalget for Børn den 02-06-2015
 
Taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 01-06-2015
Borgerrådgivningens beretning 2014 taget til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-20578_#3288516_v1_borgerrådgiverens beretning 2014.pdf.pdf
caseno15-20578_#3288506_v1_bilag til borgerrådgiverens årsberetning 2014.pdf.pdf
caseno15-20578_#3299471_v1_alle kan bidrages kommentar til borgerrådgiverens beretning for 2014..pdf

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2014.pdf
Bilag til Borgerrådgiverens årsberetning 2014.pdf
Alle kan bidrages kommentar til borgerrådgiverens beretning for 2014.


123. Beslutning om at standse de planlagte strukturændringer inden for skole- og dagtilbudsområdet

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Byrådsmedlemmerne Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, begge liste Ø, indstiller, at byrådet beslutter at:
 1. de planlagte strukturændringer inden for skole og dagtilbud tages af bordet
 2. pålægge administrationen at skaffe 10 mio. kr. gennem andre tiltag

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrunden for forslaget er, at det ikke lykkedes at skaffe 21 mio. kr. gennem omstillingsgruppernes arbejde. Ændringer af skole- og dagtilbuddistrikter samt besparelser på den administrative del af skoleledelserne vil kun bringe mere usikkerhed og forvirring til et område, der mest af alt trænger til ro.
 
Forslaget skal ses som et modsvar til det forslag om ændring af skolestrukturen, som et flertal i Udvalget for Børn har indstillet sendes i høring.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
For forslaget stemte 3 (Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, Ø, samt løsgænger Steen Klink Pedersen).
 
Imod forslaget stemte 25 (A undtagen Solvej Pedersen, B, C, O undtagen Peter Hansen, V samt løsgængerne Christian Ahlefeldt Laurvig og Søren Stavnskær)
 
2 stemte hverken for eller imod (Peter Hansen, O samt Solvej Pedersen, A)
 
 
Forslaget er dermed bortfaldet.

Referat
Sagsfremstilling124. Beslutning om høring af ny struktur for skoler og dagtilbud

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at:

 1. forslag til ny distriktsstruktur for henholdsvis skoler og dagtilbud sendes i høring forud for endelig beslutning i byrådet.

 2. forslag til ny samlet ledelsesstruktur på skole- og dagtilbudsområdet sendes i høring forud for endelig beslutning i byrådet.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Baggrunden for de to forslag udspringer af initiativer igangsat af byrådet inden for det seneste år. Byrådet besluttede med budget 2015 at igangsætte et omstillingsprojekt med det formål at finde løsninger, som sikrer mere læring og bedre trivsel for børn og unge for færre midler. Økonomisk skal projektet bidrage med løsninger til, hvordan udgiften til dagtilbud og skoler inden 2018 kan reduceres med 21 mio. kr. ved blandt andet at mindske udgifter til ledelse og administration. 
 
Der har fra februar til juni 2015 været nedsat to omstillingsgrupper ”Bæredygtige skoler og dagtilbud” og ”Større og bedre udskolinger”. Her har byrådspolitikkere sammen med borgere, medarbejdere og ledere drøftet, hvordan børn og unge bedre rustes til at tage en ungdomsuddannelse – og hvordan vi bedst sikre at skoler og dagtilbud er fagligt og økonomiske bæredygtige.
 
Desuden har byrådet i efteråret 2014 under overskriften ”En stærk medspiller” besluttet en ny administrativ organisering og i den forbindelse er det tidligere børne- og ungeområde nu samlet i kerneområdet ”Læring og trivsel”.
 
Med afsæt i den ny organisering har administrationen arbejdet med forslag til principper for en ny ledelsesstruktur i skoler og dagtilbud, som skal understøtte intentionerne med ”En stærk medspiller”.

Forslaget til en ny distriktsstruktur og en ny måde at organisere ledelse på er tæt forbundet, da en ny ledelsesstruktur tager afsæt i, at skoler og dagtilbud organiseres i større geografiske områder med henblik på at reducere udgiften til ledelse, samt øge den faglige og økonomiske robusthed. Forslaget om en ny distriktsstruktur for skoler og dagtilbud er således en forudsætning for forslaget til ny ledelsesstruktur.
 
Forslag til ny distriktsstruktur for henholdsvis skole og dagtilbud
Skoleområdet og dagtilbudsområdet i Holbæk Kommune er i dag opdelt i otte distrikter, hvor der i hvert distrikt er én skole, som består af en eller flere skoleafdelinger og et dagtilbud med et eller flere børnehuse.
 
Forslaget betyder, at henholdsvis skole- og dagtilbudsstrukturen ændres, således at kommunen fremover opdeles i fire skole- og dagtilbudsdistrikter fremfor de nuværende otte distrikter.
Det betyder, at antallet af selvstændige skoler og dagtilbud ændres fra henholdsvis otte skoler og dagtilbud til henholdsvis fire skoler og fire dagtilbud.
Forslaget om ny struktur ændrer ikke på antallet af skoleafdelinger og antallet af børnehuse/dagpleje.
 
Konkret betyder forslaget, at:

Distrikt 1: Holbæk by udgør et geografisk distrikt svarende til en sammenlægning af Sofielundskolen og Isefjordskolen. Skolen i distriktet vil bestå af de tre skoleafdelinger beliggende i distriktet
 
Distrikt 2: Er en sammenlægning af distrikt Kildevangen og Elverdam. Skolen vil bestå af de seks skoleafdelinger, som i dag udgør Kildevangens skole og Elverdamsskolen.
Distrikt 3: Er en sammenlægning af distrikt Engskov og Tornved. Skolen vil bestå af fem skoleafdelinger, som i dag udgør Engskovskolen og Tornvedskolen.
 
Distrikt 4: Er en sammenlægning af distrikt Katrinedal og Ved Tuse Næs. Skolen vil bestå af de fire skoleafdelinger beliggende i distriktet.
 
På tilsvarende vis vil dagtilbuddet i de fire distrikter bestå af de børnehuse og dagplejere som i dag er beliggende i de fire nye distrikter.
 
Børn og forældre: Principper for børnenes placering på de enkelte afdelinger i distriktet ændres ikke ved forslaget. Byrådet har formuleret rammerne i styrelsesvedtægten (hvor blandt andet afstand mellem børnenes bopæl og skoleafdeling er et kriterie). Skolebestyrelsen fastlægger principper for børnenes placering. Det er skolelederen som i sidste ende træffer afgørelsen om, i hvilken klasse (og dermed afdeling) barnet skal gå.
 
Forældre tilbydes i dag som udgangspunkt plads i et dagtilbud inden for det distrikt, hvor man bor i. Ved beslutning om ny distriktsstruktur vil pasningsgarantien tage udgangspunkt i de nye distrikter. Fordelingen af pladser sker dog så vidt muligt i overensstemmelse med forældrenes ønsker.
 
Bestyrelsesstrukturen: Antallet af skolebestyrelser reduceres fra otte til fire svarende til antal skoler/dagtilbud. Ligeledes reduceres antal forældrebestyrelser i dagtilbud fra otte til fire. I en overgangsperiode kan bestyrelserne fra de skoler som sammenlægges fungere sammen indtil udløbet at de enkelte medlemmers valgperiode.
 
Ledelse: Der bliver færre skoleledere og dagtilbudsledere, da antallet af skoler og dagtilbud bliver mindre. Der vil fremover være fire skoleledere og fire dagtilbudsledere svarende til antal skoler og dagtilbud.
 
Forslag til ny ledelsesstruktur for dagtilbuds- og skoleområdet
Administrationen foreslår, at der besluttes nye principper for ledelse af skoler og dagtilbud. Formålet er – i samspil med en ny distriktsstruktur - at reducere udgifterne til ledelse og administration, samt styrke den faglige ledelse tæt på opgaveløsningen med det sigte, at øge alle børns læring og trivsel. Desuden vægtes en styrkelse af sammenhænget mellem dagtilbud og skole, såvel som samarbejdet med forældre og andre samarbejdspartner.
 
Principperne for den ny organisering er bygget op om:
o I hvert af de 4 distrikter er der én skoleleder og én dagtilbudsleder, der tilsammen udgør ledelsen af distriktet.
o Personaleledelsen og den daglige faglige ledelse varetages af pædagogiske ledere, der i udgangspunktet er leder for gennemsnitligt 25-30 medarbejdere. Det betyder, at der i skoleafdelinger og børnehuse med mange medarbejdere er mere end én pædagogisk leder. Tilsvarende kan én pædagogisk leder være leder for flere små enheder med få medarbejdere.
o De pædagogiske lederes opgaver og ansvar er organiseret således,
· at det i alle skoleafdelinger og børnehus er tydeligt, hvem der ”tegner” stedet og er den naturlige kontakt til forældre samt andre samarbejdspartnere
· at der sikres ledelse på kvalitetssikring og udvikling af de enkelte fagområder indenfor skole såvel som dagtilbud 
o At der i hvert distrikt er et læringscenter og et administrativt center, som betjener både dagtilbud og skole.
o At der i hvert distrikt ligeledes er en ”lærings- og trivselsleder”, hvis opgave er, at koordinere og kvalitetssikring indsatser, der er målrettet børn i udsatte positioner.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Ny distriktsstruktur vil betyde en budgetreduktion på 4,4 mio. kr. årligt på skole og dagtilbudsområdet fra 2017 og frem. I 2016 vil budgetreduktionen udgøre 5/12 af beløbet (dvs. de fem måneder fra 1. august til 31. december 2016). Budgetreduktionen svarer til, at der vil blive tildelt midler svarende til fire distrikter i stedet for otte. Tilsvarende vil området have færre udgifter til ledelse, da antal skole- og distriktsledere reduceres.
 
Ny ledelsesstruktur vil betyde mulighed for at reducere dagtilbud og skoleområde med yderligere 5,6 mio. kr. fra 2017 og 5/12 af beløbet i 2016. Dels via reduktioner i administration samt ledelse og dels via en justering af den nuværende tildelingsmodel, der tager højde for, at de nye distrikter vil have en større økonomisk robusthed.
 
Det samlede beløb på i alt 10 mio. kr. indgår, som et led i udmøntningen af den budgetreduktion, som byrådet besluttede med budget 2015, hvor byrådet med omstillingen Læring og Trivsel vil finde reduktioner for 21 mio. kr. med fuld virkning fra budget 2018.

Øvrige konsekvenser
Høring
 
Forslag om ny distriktsstruktur betyder ændring af skolestrukturen og høringsprocedurer er fastsat i folkeskoleloven. Forslaget sendes i otte ugers offentlig høring forud for endelig beslutning i byrådet.
 
For skolerne vedkommende følger den ændrede struktur skoleåret og forslaget har derfor virkning fra den 1. august 2016. For dagtilbud ændres strukturen ligeledes med fuld virkning fra 1. august 2016.
 
Forslag til ny ledelsesstruktur sendes i høring i skole- og dagtilbudsbestyrelser forud for endelig beslutning i byrådet. Den ny ledelsesstruktur har fuld virkning fra 1. august 2016.


Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 02-06-2015
 
Et flertal bestående af Venstre og Socialdemokratiet indstiller at:
 
· Der i forbindelse med en mulig ny distriktsstruktur skal ses på en ny samlet ledelsesstruktur for dagtilbud og skoleområdet. Inden en egentlig høring iværksættes ønskes en yderligere inddragelse af skoleledere og distriktsledere. Dette for at belyse fordele og ulemper, ved det nuværende forslag samt en vurdering af en evt. anden og styrket samlet ledelsesstruktur.
 
· Den nye distriktsstruktur for skole og dagtilbud og en kommende ny ledelsesstruktur forventes at frigøre 10 mio. kr.
 
Enhedslisten stemmer imod at begge forslag sendes i høring. Enhedslisten ønsker i stedet at der gives en merbevilling til området, således at der kan fortsættes med den nuværende struktur – for derigennem at give både skole og dagtilbud ro til arbejdet med at opfylde ambitionerne i skolereformen.
 
Dansk Folkeparti stemmer nej til indstillingen og ønsker en nærmere redegørelse, for hvilke konsekvenser det får for de enkelte skoleafdelinger.

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
For økonomiudvalgets indstilling stemte 20 (A, B, C og V).
 
5 (Ø, Peter Hansen, O, Solvej Pedersen, A samt Steen Klink Pedersen, løsgænger), stemte imod, og 5 (O undtagen Peter Hansen, Christian Ahlefeldt Laurvig, løsgænger, Søren Stavnskær, løsgænger, undlod at stemme.
 
Økonomiudvalgets indstilling er derved godkendt.
 
Fraværende: Christina Krzyrosiak, A.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Økonomiudvalget indstiller hovedindstillingens punkt 1.
 
Et flertal bestående af V, B og S tiltræder børneudvalgets indstilling vedrørende punkt 2. 
 
O og C undlader at stemme.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-24615_#3304830_v1_ny ledelsesstruktur for skoler og dagtilbud d. 28.05.2015 .pdf
caseno15-24615_#3311552_v1_bilag, oversigt over nye distrikter.pdf

Bilag

Ny ledelsesstruktur for skoler og dagtilbud d. 28.05.2015
Bilag, oversigt over nye distrikter


125. Beslutning - Rabat på Orøfærgens afgange med lav belægning

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. passagerer der i perioden fra den 1. november til den 1. marts benytter Orøfærgens afgange fra Holbæk til Orø kl. 6.35 og kl. 7.45 og fra Orø til Holbæk kl. 17.30 og 18.40 kun betaler en pris svarende til turkortsprisen (20-turskort). Ordningen gælder i en prøveperiode indtil den 1. marts 2016, hvorefter den vil blive evalueret

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der ikke bliver indført rabat til passagerer på Orøfærgens afgange med lav belægning.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
 
Udvalget for Klima og Miljø behandlede på mødet i marts forslag til rabatordning til alle pensionister der benytter Orøfærgen. Forslaget blev behandlet i byrådet i midten af april 2015. I forbindelse med den politiske behandling blev administrationen bedt om at udarbejder forslag til en rabatordning på Orøfærgens afgange med lav belægning.
(Udvalget for Klima og Miljø blev på mødet i april orienteret om den videre proces med udarbejdelse af yderligere rabatordninger. Procesnotatet er vedhæftet som bilag.)
 
 
Afgange med lav belægning
 
Administrationen har gennemgået passagertallene for Orøfærgen de seneste par år, og der er ikke umiddelbart noget mønster der gør at man på årsbasis med sikkerhed kan udpege faste afgange med lav belægning.
Tallene viser, at færgens hovedindtægtskilder er sommersæsonens turister. Der er høj belægning i alle ferieperioder. Det gælder både i påske, pinse og andre helligdage og skoleferier.
Fra medio juni til medio august er indtægterne fra billettering 2½-3 gange højere end i fx januar.
Passagertal for juli 2014 er 14.819 passagerer og 2.791biler, for oktober 2014 er tallet 7426 passagerer og 2055 biler, og for januar 2015 er tallet 5430 passagerer og 1737 biler.
 
Ud fra et driftsøkonomisk perspektiv er det af største vigtighed for Orøfærgens indtægter, at der er plads til de turister, som betaler fuld pris.
Administrationen forslår på baggrund af ovenstående, at passagerer der i perioden fra den 1. november til den 1. marts benytter Orøfærgens afgange fra Holbæk til Orø kl. 6.35 og kl. 7.45 og fra Orø til Holbæk kl. 17.30 og 18.40 kun betaler en pris svarende til turkortsprisen (20-turskort).
 
På grund af den store usikkerhed i udpegning af afgange forslår administrationen at ordningen gælder i en prøveperiode indtil den 1. marts 2016, hvorefter den vil blive evalueret med henblik på økonomi og passagertal.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Afgange med lav belægning
 
Det er forbundet med meget stor usikkerhed at udpege faste færgeafgange med lav belægning. Belægningsprocenten kan være mindre på de yderligere afgange, men erfaringsmæssigt afhænger det meget af vejret og af hvilke arrangementer, der bliver afholdt i hhv. Holbæk og på Orø. En solrig dag/periode kan meget vel give høje passagertal også på de sene afgange fra Orø og Holbæk. De faste passagerer der benytter færgen i de tidlige morgentimer benytter som oftest enten et 20 turs rabatkort eller et månedskort, som allerede sikrer dem en lav pris.
Det er administrationens vurdering at en yderligere rabat på afgange med lav belægning ikke vil tiltrække yderligere passagerer til Orøfærgen, men snarere en omfordeling af passagererne.

Økonomiske konsekvenser
Det er vanskeligt at forudsige de totale økonomiske konsekvenser for indførelsen af rabat til passagerer der benytter Orøfærgens afgange med lav belægning. Den overordnede vurdering er dog, at det vil have en negativ effekt på Orø færgens økonomi.

Øvrige konsekvenser
Indførelse af yderligere rabatordninger betyder, at det tager længere tid for færgepersonalet at billettere. I højsæsonen er det i forvejen et tidsmæssigt problem at håndtere forskellige billetsystemer og forskellige kreditkort på turen, inden færgen atter er i havn. Ud fra en LEAN-betragtning er der et behov for, at billet- og takstsystem forenkles, så det fx kommer til at ligne den model, som anvendes af Sejerø-færgen.
           

Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
Hovedindstillingen indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Godkendt.
 
Fraværende: Christina Krzyrosiak, A.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Referat
Sagsfremstilling126. Beslutning om finansiering og fordeling af tilskudsmidler til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra Orø

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der tilføres 510.000 kr. i 2015 og 892.000 kr. årligt fra 2016 og frem til Vækst og Bæredygtighed, således at tilskudsmidlerne fra Økonomi- og Indenrigsmisteriet til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra Orø kan fordeles på de to færgeruter i Holbæk Kommune. Beløbet for 2015 bliver finansieret via kassen og indarbejdes i budgetrevision 3. Beløbet for 2016 indarbejdes i budget 2016.
 
 1. Tilskudsmidlerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet for 2015 bliver fordelt med 71.000 kr. til færgeruten Orø-Holbæk og 439.000 kr. til færgeruten Orø-Hammer Bakke, og for 2016 bliver fordelt med 125.000 kr. til færgeruten Orø-Holbæk og 767.000 kr. til færgeruten Orø-Hammer Bakke.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Økonomi- og indenrigsministeren yder et årligt tilskud der kan anvendes til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer. Tilskuddet ydes til kommuner med mindre øer og til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af én kommune. Private færgeoperatører kan ligeledes modtage tilskud gennem en kommune.
 
Færgeruter i Holbæk Kommune der er omfattet af ordningen:
 
 
Tilskuddet udgjorde 510.000 kr. i 2015 og 892.000 kr. årligt fra 2016 og frem. Tilskuddet reguleres fra tilskudsåret 2016 én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.
 
Holbæk Kommune har i 2015 ikke anvendt tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport. Disse tilskudsmidler er derimod indarbejdet i kommunens overordnede budget.
 
Ifølge en ny bekendtgørelse skal Holbæk Kommune fremover anvende tilskudsmidlerne til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer.
Holbæk Kommune skal inden udgangen af juni 2015 indsende følgende oplysninger om færgetakster og tilskuddets anvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet:
 
 1. Færgetakster for godstransport pr. 1. januar 2015
 2. Færgetakster for godstransport pr. 1. juni 2015
 3. Forventet anvendelse af tilskuddet i 2015 specificeret på de enkelte billettyper
 
Holbæk Kommune skal sikre, at eventuelt overskydende tilskudsmidler anvendes i det efterfølgende kalenderår til nedsættelse af øvrige færgetakster eller andre serviceforbedringer på færgeområdet.
 
Holbæk Kommune skal hvert år udarbejde en opfølgningsredegørelse om, hvordan tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport er anvendt. Økonomi- og Indenrigsministerens tildeling af tilskud forudsætter, at Holbæk Kommunes opfølgningsredegørelse på tilfredsstillende vis godtgør, at tilskuddet er anvendt efter formålet.
 
Holbæk Kommune kan beslutte at opkræve en mindstetakst på 20 kr. for godstransport.
 
Fordeling af tilskudsmidler
Holbæk Kommune skal tilrettelægge en ordning, som giver færgeoperatørerne mulighed for at nedsætte færgetakster for godstransport med maksimalt 80 pct., ekskl. vareafgift opkrævet af havnene.
 
Ved indførelsen af ordningen skal nedsættelsen af færgetaksterne for godstransport ske med en ligelig procentvis nedsættelse af færgetakster for de enkelte billettyper og rabatordninger, der vedrører godstransport, pr. 1. januar 2015, med mindre særlige forhold gør sig gældende.
 
Da Holbæk Kommune har to færgeruter, der er omfattet af denne ordning, skal tilskuddet fordeles med udgangspunkt i de to ruters respektive volumen af godstransport. Denne fordeling iværksættes for ikke at foretage konkurrenceforvridende støtte til én færge eller til specifikke former for godstransport.
 
Holbæk Kommune har fået følgende tilbagemelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. fordelingen af tilskuddet med udgangspunkt i den samlede godsomsætning på de to færgeruter.
 
Tilskudsbehovet til nedsættelse af godstakster på færgeruterne til Orø
Færgerute
2015
2016 og frem
Orø - Holbæk
71.000 kr.
125.000 kr.
Orø - Hammer Bakke
439.000 kr.
767.000 kr.
I alt
510.000 kr.
892.000 kr.
 
Da de nye færgetakster for godstransport skal være implementeret fra den første 1. juni 2015, for at være i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriet krav, har administrationen fordelt midlerne med udgangspunkt i ovennævnte tilbagemelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. godstransportvolumen.
 
Administrationen har bedt de to færgeruter redegøre for, hvorledes de vil sikre, at de vil nedsætte priserne for godstransport i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets kriterier for tilskudsberettiget godstransport.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der tilføres 510.000 kr. i 2015 og 892.000 kr. årligt fra 2016 og frem til Vækst og Bæredygtighed, således at tilskudsmidlerne fra Økonomi- og Indenrigsmisteriet til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra Orø kan fordeles på kommunens to færgeruter. Beløbet for 2015 bliver finansieret via kassen og indarbejdes i budgetrevision 3.
 
Der kan forekomme justeringer i tilskuddet fra 2016 og frem. Økonomi- og Indenrigsministeriet vil senest den 1. juli i året forud for tilskudsåret give Holbæk Kommune meddelelse om det kommende tilskudsbeløb til nedsættelse af færgetakster for godstransport.
Beløbet for 2016 indarbejdes i budget 2016.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer(BEK nr. 670 af 21/05/2015).

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Godkendt.
 
Fraværende: Christina Krzyrosiak, A.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Indstilles godkendt.

Referat
Sagsfremstilling127. Beslutning om nybygning på Orø Havn

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det besluttes:
 
 1. hvorvidt Orø Bådelaugs skal betale en årlig leje på 59.492,51 kr. (2015 priser) i ny overenskomst for drift af Orø Havn.
 1. at den manglende lejeindtægt på havnebudgettet i givet fald dækkes fra politikområde 15.
 1. at tilbagebetaling af anlægstilskud fra Holbæk Kommune på 550.000 kr. samt løbetid for ny overenskomst ændres fra en løbetid på 20 år til 10 år.
 1. at øvrige vilkår jf. beslutning i byrådet den 13. marts 2013 om nybygning på Orø Havn fastholdes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med udmøntningen af byrådets beslutning den 13. marts 2013 om nybygning på Orø Havn, har Orø Bådelaug fremført følgende ønsker:
 
 
Den tabte lejeindtægt på kommunens havnebudget dækkes af politikområde 15.
 
Lejebetaling i eksisterende aftale.
 
I den eksisterende overenskomst mellem Orø Bådelaug og Holbæk kommune om drift af Orø Havn, (se bilag) betaler Orø Bådelaug en årlig leje til Holbæk Kommune. Lejen er fastsat til at dække en del af de udgifter, som Holbæk Kommune fortsat har til drift og vedligeholdelse af Orø Havn – det gælder udgifter som:
 
 
Aftaler for øvrige havne- og marina anlæg i Holbæk Kommune.
 
Udvalget for Kultur og Fritid behandlede samme sag den 27. april. 2015. Her var beslutningen, at ”sagen udskydes til næste møde i KFU, idet der ønskes fremlagt en oversigt over hvilke lejeaftaler der findes i kommunen for øvrige marina-/havneanlæg forud for politisk behandling af sagen”.
 
Derfor har administrationen udarbejdet en oversigt over aftaler på havne/marineanlæg i Holbæk Kommune (se bilag)
 
De forskellige aftaler dækker over følgende havne foruden Orø:
 
Havn
Aftaleholder/lejer
Økonomi
Holbæk Lystbådehavn
(Finsings Plads)
a/Holbæk Bådelaug
b/Holbæk Kajak klub
c/Søspejdere
d/Fritidsfiskeforeningen af 1984
a/Årlig benyttelsesafgift på 58.000 kr.+ pålignede udgifter
b/Årlig benyttelsesafgift 12.000 kr.
c/Vederlagsfrit (men lejer skal betale alle udgifter, der pålignes arealet.)
d/Årlig benyttelsesafgift på 6.182 kr.(1993 priser)
Tempelkrogens ophalerplads
Tempelkrogens Bådelaug
Årlig benyttelsesafgift på 1.800 kr.(2004 priser) + pålignede udgifter.
Hørby Lystbådehavn
Hørby Bådelaug
Bådelauget har i 1986 betalt et engangsvederlag på 120.000 kr. for brugsret til bådebroen. Desuden skal lejer betale alle pålignede udgifter.
Holbæk Marina
Den selvejende institution Holbæk Marina, Dragerup Vig
Lejer betaler skatter og afgifter af de på arealet opførte bygninger. (se også bilag)
 
Holbæk Havn drives og vedligeholdes af Holbæk kommune.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Den tabte lejeindtægt for Holbæk Kommune udgør 59.492,51 kr. (2015 priser) årligt og dækkes fra politikområde 15.

Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
27. april 2015: Nybygning på Orø Havn
13. marts 2013: Nybygning på Orø Havn
11. april 2012: Nybygning på Orø Havn
27.oktober 2010: Udvidelse af Orø Havn

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-06-2015
Indstilles godkendt, idet Orø Bådelaug skal betale leje og løbetiden på aftalen ikke må overstige 20 år.

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 
Fraværende: Christina Krzyrosiak, A.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Indstilles godkendt, jf. beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid.

Sagsfremstilling
Referat

caseno12-39386_#2094247_v1_underskrevet overenskomst med orø bådelaug.pdf.pdf
caseno12-39386_#3298423_v1_oversigt over havneaftaler (4).docx.docx

Bilag

Underskrevet overenskomst med Orø Bådelaug.pdf
Oversigt over havneaftaler (4).docx


128. Beslutning om deltagelse i Borgmesterpagten og Klimakommuneaftalen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Holbæk Kommune fastholder sin deltagelse i Borgmesterpagten og Klimakommuneaftalen

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller alternaivt, at:
 
 1. Holbæk Kommune melder sig ud af Borgmesterpagten og Klimakommuneaftalen

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune tiltrådte i august 2009 Borgmesterpagten, som er en anerkendt, europæisk bevægelse, der involverer lokale og regionale myndigheder, der frivilligt har forpligtet sig til øget energieffektivitet og brug af vedvarende energikilder i deres områder.
 
Borgmesterpagtens underskrivere har forpligtet sig til at opfylde og gå længere end EU’s mål om at reducere CO2-emissionen med 20 % inden 2020.
 
Holbæk Kommune tiltrådte i november 2009 en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Det indebærer bl.a. en forpligtelse til at nedbringe CO2-udledningen med minimum 2 % årligt frem mod 2018. Byrådet har dog vedtaget, at udledningen af drivhusgasser, herunder CO2, skal reduceres med 3 % pr. år.
 
Som en del af begge aftaler, så skal Holbæk Kommune årligt udarbejde et CO2 regnskab. Kommunen har udarbejdet regnskab for følgende år:
 
-           2009: 15.876 tons CO2
-           2010: 14.853 tons CO2
-           2011: 14.215 tons CO2
 
Næste skridt er, at der skal udarbejdes en klimahandlingsplan, som beskriver hvordan målet på 3 % skal realiseres. Byrådet godkendte d. 25. november 2009 ”Handleplan for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune”, som indeholder en række projekter og aktiviteter som skal realisere målet på de 3 %.
 
Holbæk Kommune har ikke afleveret CO2 regnskab for årerne 2012 og 2013, mens deadline for indrapportering for 2014 er 30. juni 2015. Den manglende udarbejdelse af CO2 regnskaberne har resulteret i, at Holbæk Kommune i princippet er sat på ”standby” på begge aftaler. Det forventes at Holbæk Kommune kan indtræde i begge aftaler igen, såfremt der afleveres CO2 regnskab for 2014 og årerne fremover.
 
Der er behov for at revitalisere arbejdet med CO2 regnskabet, og det foreslås derfor, at basere opgørelser og regnskabet på de principper og vejledninger som Dansk Naturfredningsforening har udarbejdet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Holbæk kan vælge at melde sig ud af begge aftaler, hvormed der ikke krav til udarbejdelse af CO2 regnskaber samt handleplaner.
 
I forbindelse med udarbejdelsen af Effektmål for Vækst & Bæredygtighed, så arbejdes der med et mål om at nedbringe udledningen af CO2.  

Økonomiske konsekvenser
Skal Holbæk Kommune fortsat opfylde sine forpligtigelser i Klimakommuneaftalen og Borgmesterpagten, så skal der prioriteres ressourcer til at udarbejde CO2 regnskaber samt følge op og udvikle handlingsplanen.
Det estimeres at arbejdet med det aftaler kræver 0,5 årsværk, hvilket med fordel kan kombineres med øvrige energiopgaver. Såfremt der ikke tilføres yderligere ressourcer til afdelingen, så er det nødvendigt at nedprioritere andre opgaver. Prioriteringen af opgaverne gennemføres administrativt indenfor Vækst & Bæredygtighed – Kommunal Drift.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
Indstilles godkendt.
 
Christian Ahlefeldt ønsker at prioriteringen drøftes på budgetcampen

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Godkendt.
 
Fraværende: Christina Krzyrosiak, A.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-26120_#3296864_v1_dn's vejledning.pdf
caseno15-26120_#3296865_v1_udkast til co2 regnskab for forsøgskommune. .pdf

Bilag

DN's vejledning
Udkast til CO2 regnskab for forsøgskommune.


129. Beslutning om lokalplanlægning og landsbyfornyelse i Ugerløse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Planproces for lokalplanforslag 16.04 Dagligvarebutik og boliger på Hovedgaden i Ugerløse stoppes.
 2. Beslutning om nedrivning og anvendelse af midler fra pulje til landsbyfornyelse til projekt beliggende Hovedgaden 21,25, 29 og 31 bortfaldes. Sagens vedr. Hovedgaden 29 bortfaldes for så vidt nedrivningen, indfasningsstøtte til genhusede husstande bortfaldes ikke.
 3. De midler, der alligevel ikke anvendes til nedrivning overføres til budget 2015, og indgår i den ansøgningsrunde (ansøgning om midler til landsbyfornyelse) der har frist 1. juni 2015.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I december 2013 blev der igangsat planproces for dagligvarebutik og boliger på Hovedgaden i Ugerløse. I maj 2014 blev det besluttet at give tilsagn om, at tildele midler fra pulje til landsbyfornyelse til projekt for byfornyelse på Hovedgaden i Ugerløse.
 
Lokalplansagen og byfornyelsessagen har løbet parallelt, men som to særskilte sager. Selve gennemførslen af byfornyelsen har afventet lokalplanens endelige vedtagelse. I april 2015 har det vist sig umuligt at realisere lokalplanen, hvorfor ansøger har tilkendegivet, at planprocessen ikke skal fortsættes.
Efterfølgende er det undersøgt, om det er muligt at gennemføre byfornyelsen, hvilket i maj 2015 har vist sig ikke at være tilfældet.
 
Uddybende beskrivelse af sagens forløb findes i bilag 1.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der er d. 13. maj 2014 bevilget 1 mio. kr. til støtte til nedrivning af ejendommene Hovedgaden 21,25,29 og 31 i Ugerløse. Kommunen vil heraf få 60 % refunderet fra staten.
 
Beslutning om nedrivning af ejendommene Hovedgaden 21, 25 og 31 bortfaldes som helhed.
 
Vedr. Ejendommen Hovedgaden 29 er 3 familier genhuset permanent, hvorfor denne beslutning kun bortfaldet for så vidt angår nedrivningen. Familierne har stadig krav på indfasningsstøtte.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Sagens historik fremgår af bilag 1.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
Indstilles godkendt.
 
Kommunen udarbejder forslag til projekt for områdefornyelse i Ugerløse.

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Godkendt.
 
Fraværende: Christina Krzyrosiak, A.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Indstilles godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno13-34688_#3290254_v1_notat om sagens forløb.pdf.pdf

Bilag

Notat om sagens forløb.pdf


130. Beslutning om igangsætning og delegering af lokalplaner

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Økonomiudvalget beslutter at igangsætte følgende lokalplaner:
  1. Lokalplan for byudvikling på Silvangrunden i Holbæk.
  2. Lokalplan for erhvervsområde Rørvangsvej syd i Holbæk
  3. Lokalplan for erhvervsområde ved Spånnebæk i Holbæk
  4. Lokalplan for boliger på Samsøvej i Holbæk samt kommuneplantillæg
  5. Lokalplan for dagligvareforretning på Hovedgaden i Ugerløse
  6. Lokalplan for centerformål i Tølløse
 
 1. Byrådet beslutter, at delegere beslutningskompetencer vedrørende udsendelse til offentlig høring samt endelig vedtagelse af:
  1. Lokalplan for erhvervsområde Rørvangsvej syd i Holbæk
  2. Lokalplan for erhvervsområde ved Spånnebæk i Holbæk
  3. Lokalplan for centerformål i Tølløse
 
 1. Byrådet tager status over vedtagne og udgåede planer til efterretning
Siden status i april 2015 er følgende lokalplaner endeligt vedtaget:
· Lokalplan 2.17 Boligområde på Vølundsvej samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 13. Vedtaget d. 5. maj 2015 og offentliggjort d. 8. maj 2015
· Lokalplan 4.41 Havnefaciliteter på Orø Havn samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 12. Vedtaget og offentliggjort d. 6. maj 2015.
 
Følgende planer udgår af planprioriteringen:
· 2.69 Jernstøberiet
Udgår af planprioriteringen, da der undersøges muligheder for et helt andet projekt. Der vil skulle ansøges om lokalplan igen når mulighederne er afdækket, det forventes at ske i 2016 eller 2017.
· 2.70 Jorddeponi i Holbæk vest, Tuse bakker
Udgår af planprioriteringen. Sagen afventer juridisk afklaring af nyt projektforslag. Det nye projektforslag forventes indstillet til prioritering efter sommerferien 2015.
· 20.20 Flygtningecenter på Roskildevej i Vipperød
Udgår af planprioriteringen, da en lovændring har unødvendiggjort planlægningen.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Kort beskrivelse af lokalplaner
Lokalplan for byomdannelse på Silvangrunden i Holbæk (jf. bilag 1). Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for opførelse af ny bebyggelse, der kan understøtte den overordnede målsætning om opnåelse af mere liv og aktivitet i havneområdet. Det indstilles, at lokalplanen igangsættes i 3. kvartal 2015.
 
Lokalplan for erhvervsområde Rørvangsvej syd i Holbæk + evt. tilhørende tillæg til kommuneplan 2013-25 (jf. bilag 2). Formålet med lokalplanen er, at revidere den eksisterende lokalplan 2.04 og udvide anvendelsesbestemmelserne. Det indstilles, at lokalplanen og evt. tilhørende tillæg til kommuneplanen igangsættes i 3. kvartal 2015.
 
Lokalplan for erhvervsområde ved Spånnebæk i Holbæk (jf. bilag 3). Formålet med lokalplanen er, at muliggøre en udvidelse af anvendelsesbestemmelserne i den gældende lokalplan, således at lokalplanen er i overensstemmelse med den faktiske efterspørgsel i området. Det indstilles, at lokalplanen igangsættes i 4. kvartal 2015.
 
Lokalplan for boliger på Samsøvej i Holbæk samt tilhørende tillæg til kommuneplan 2013-25 (jf. bilag 4). Formålet med lokalplanen er, at muliggøre etablering af små, billige boliger på området. Det indstilles, at lokalplanen og tilhørende tillæg til kommuneplanen igangsættes i 3. kvartal 2015.
 
Lokalplan for Dagligvareforretning på Hovedgaden i Ugerløse (jf. bilag 5). Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for, at etablere en dagligvarebutik og tilhørende faciliteter i Ugerløse. Det er en forudsætning for igangsætning af denne planlægning, at der for inden er taget beslutning om at stoppe planprocessen for lokalplanforslag 16.04 Dagligvarebutik og boliger i Ugerløse. Såfremt dette ikke er sket, bortfalder igangsætning af denne lokalplan fra planprioriteringen. Det indstilles, at lokalplanen igangsættes i 3. kvartal 2015.
 
Lokalplan for på centerformål i Tølløse (jf. bilag 6). Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for, at udvide anvendelsen af området i forhold til gældende lokalplan. Det indstilles, at lokalplanen igangsættes i 4. kvartal 2015.
 
Delegering
Da kun byrådet kan træffe afgørelse om, at delegere beslutningskompetencen vedrørende udsendelse i høring samt endelig vedtagelse af planer, behandles sagen også af byrådet.
 
For at fremme sagsgangen indstilles det, at beslutning om udsendelse i offentlig høring samt endelig vedtagelse af følgende lokalplaner delegeres til administrationen:
 
Lokalplan for byudvikling på Silvangrunden i Holbæk har en central placering i Holbæk by og vurderes at have en principiel karakter. Lokalplanen kan derfor ikke delegeres til administrationen.
 
Lokalplan for dagligvareforretning i Ugerløse delegeres ikke, da placering af dagligvareforretning i en mindre by har stor betydning for lokalområdet. I Ugerløse har det vist sig at have særlig stor betydning og interesse for lokalbefolkningen, hvorfor sagen må anses for at være af principiel karakter for Ugerløse. Lokalplanen kan således ikke delegeres til administrationen.
 
Lokalplan for boliger på Samsøvej i Holbæk forudsætter kommuneplantillæg og for-offentlighedsfase. Lokalplanen kan derfor ikke delegeres til administrationen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Indstilles godkendt. O kan ikke tiltræde punkt 1 d.

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
For indstillingen stemte 23 (A, B, C, V, samt løsgængerne Søren Stavnskær og Christian Ahlefeldt Laurvig.
 
Imod indstillingen stemte 7 (O, Ø samt Steen Klink Pedersen.
 
Indstillingen er derved godkendt.
 
Indstillingens punkt 1e afpasses områdefornyelsen i Ugerløse.
 
Fraværende: Christina Krzyrosiak, A.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-695_#3290141_v1_bilag 1_byudvikling på silvangrunden.pdf.pdf
caseno15-695_#3290142_v1_bilag 2_rørvangsvej syd.pdf.pdf
caseno15-695_#3290143_v1_bilag 3_erhvervsområde ved spånnebæk.pdf.pdf
caseno15-695_#3290144_v1_bilag 4_boliger på samsøvej, holbæk øst.pdf.pdf
caseno15-695_#3290145_v1_bilag 5_ dagligvareforretning i ugerløse.pdf.pdf
caseno15-695_#3290140_v1_bilag 6_centerformål i tølløse.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1_Byudvikling på Silvangrunden.pdf
Bilag 2_Rørvangsvej syd.pdf
Bilag 3_Erhvervsområde ved Spånnebæk.pdf
Bilag 4_Boliger på Samsøvej, Holbæk øst.pdf
Bilag 5_ Dagligvareforretning i Ugerløse.pdf
Bilag 6_Centerformål i Tølløse.pdf


131. Beslutning vedrørende planlægning for et solenergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet.
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 vedtages og sendes i offentlig høring.
 2. Forslag til lokalplan 11.15 solenergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup vedtages og sendes i offentlig høring sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 18.
 3. Sende miljøvurdering af planforslagene i offentlig høring.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 8. april 2015 (punkt 74) at igangsætte ny planlægning for et solenergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup. Baggrunden var en konkret ansøgning om etablering af det pågældende anlæg.
 
Ansøger ønsker at etablere et solenergianlægget ved Lynggårdsvej i Jyderup som et led i omlægningen af varmeforsyningen i Jyderup. Imødekommelse af ansøgningen forudsætter, at der vedtages både et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for området. I forbindelse med planlægningen er der udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene. Det konkrete projekt vil særskilt bliver screenet for VVM pligt (Vurdering af Virkninger på Miljøet).
 
Administrationen har på denne baggrund udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplanforslag 11.15. Dokumenterne kan ses her.
 
Planforslagenes indhold
Planområdet er beliggende ved Lynggårdsvej i den østlige del af Jyderup og har en størrelse på ca. 4,2 ha. Området er i dag udlagt til erhvervsområde og anvendes til landbrugsdrift.
 
Området udlægges i planforslagene til tekniske anlæg, herunder solenergianlæg. Planområdet fremgår af planforslagene.
 
Planforslagene sikrer et hensyn til omgivelserne bl.a. med bestemmelser om placering og omfang af anlægget samt etablering af afskærmende beplantning.
Vejadgang sker fra Lynggårdsvej.
 
Hovedkonklusionen i miljøvurderingen er, at planforslagene ikke medfører en væsentlig indvirkning på miljøet idet anlægget afskærmes visuelt og der ikke sker en påvirkning af beskyttet natur. Der etableres der ud over afværgeforanstaltninger til beskyttelse af grundvandet og anlægget er ikke i strid med beskyttelseslinjer.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Arealet er ejet af Holbæk Kommune. Realisering af lokalplanen forventes at ske efter et salg af arealet.

Øvrige konsekvenser
Høring
Fordebat
Der blev afholdt en fordebat om den nye planlægning i perioden 20. april til 4. maj 2015. I høringsperioden blev der indsendt 2 høringssvar, som fremgår af bilag 1. Høringssvarene vedrører hovedsagligt størrelsen på solenergianlægget, som i begge tilfælde ønsket gjort større.
 
Administrationens kommentarer til høringssvarene
Det er i Kommuneplan 2013-25 muliggjort, at etablere en anden vejføring end den Vejdirektoratet har en vejreservation til. Så længe Vejdirektoratet har en vejreservation skal kommunen forholde sig til den i planlægningen. Hvis lokalplanområdet i pågældende tilfælde skal udvides, vil det kræve enten en ændring af vejreservationen eller at man deler lokalplanområdet op i to området, et nord for vejreservationen og et syd for vejreservationen.
 
Administrationen vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke vil være muligt at lave denne ændring af lokalplanafgrænsningen og samtidig overholde tidsplanen for lokalplanen. Administrationen arbejder videre med at afdække mulighederne for at etablere en alternativ vejføring. Bemærkningerne giver således ikke anledning til ændring af den nuværende lokalplangrænse for lokalplanforslag 11.15.
 
Offentlig fremlæggelse af planforslag
Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplanforslag 11.15 solenergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup sendes i offentlig høring i 8 uger. Der vil blive afholdt et offentligt borgermøde i høringsperioden. Datoen vil blive annonceret i annoncen for den offentlige høring.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Indstilles godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-14051_#3292796_v1_bilag 1_samlede høringssvar.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1_Samlede høringssvar.pdf


132. Bevilling til lavfrekvent støjmåling på Hagesholm vindmøller

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget samt byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 1. Godkender bevilling på op til 300.000 kr. til at måle lavfrekvent støj fra 10-500 Hz fra vindmøllerne ved Hagesholm i efteråret 2015. Målingerne skal laves indendørs i tre boliger.
Beløbet finansieres ved at nedprioritere indsatsen for naturpleje i indeværende år.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærsgaard indstiller, at udvalget:
 1. Godkender bevilling på op til 360.000 kr. til at måle lavfrekvent støj fra 0-500 Hz fra vindmøller ved Hagesholm i efteråret 2015. Målingerne skal laves indendørs i tre boliger.
Beløbet finansieres ved at nedprioritere indsatsen for naturpleje i indeværende år.

Beskrivelse af sagen
Vækst og Bæredygtighed (VBAF) har fra efteråret 2011 jævnligt modtaget klager over støj fra vindmølleparken ved Hagesholm, fra samtlige naboer. Naboerne fortæller samstemmende, at de har fysiske og psykiske gener af at bo tæt på vindmøllerne.
 
Holbæk Kommune (HK) kan under den gældende vindmøllebekendtgørelse ikke stille krav til vindmølleejerne om, at foretage lavfrekvente støjmålinger og har derfor taget kontakt til både Folketingets Miljøudvalg og Miljøministeren.
 
Folketingets Miljøudvalg foreslår, at HK selv foretager målinger. Miljøstyrelsen (MST) har efterfølgende kontaktet HK og foreslår, at dele udgifterne til støjmålingerne, da MST har en faglig interesse i resultaterne.
 
Der er tvivl om hvilke målemetoder, der giver det mest sande billede af den lavfrekvente støj. Derfor har HK sammen med MST – for at få et mere fyldestgørende billede - foreslået at der måles ud fra følgende tre metoder:
•           MSTs anbefalede metode for måling af lavfrekvent støj indendørs, når støjen kommer fra virksomheder,
•           Aalborg Universitets (AAU) 3D målemetode som universitet mener, er den optimale målemetode ved måling af lavfrekvent støj indendørs, og
•           En beregning af den lavfrekvente støj indendørs, beregnet med det konkrete målte lydisolationstal for den pågældende bolig, og ud fra de kildestyrkemålinger som blev målt af vindmølleejerne i 2014.
 
Administrationen har bedt om to tilbud fra akkrediterede støjlaboratorier. MST og HK er nået til enighed om, hvem man ønsker at gå videre med.
 
Tidspunkt for målingernes udførelse
For på bedste vis at imødekomme klagerne, foretages målingerne i efteråret 2015, da naboerne er lovet at målingerne skal foregå, når der ikke er blade på træerne. Desuden kræves der høje vindhastigheder, hvilket stemmer fint overens med efteråret.
                       
                       
                                                           
                                   
                                               

Beskrivels af alternativ indstilling
Støjmålinger i infralydområdet 1-10 Hz kræver særligt udstyr og prisen for målinger i disse frekvenser er derfor højere. AAU, DTU og MST vurderer, at der ikke er fagligt belæg for at måle fra 0-10 HZ. Naboerne ønsker imidlertid at målingerne i infralydområdet 1-10 Hz også foretages. Den alternative indstilling ville dermed kunne give naboerne ro.
Merprisen for denne måling fremgår under økonomiske konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser
 
 
Indstilling
Alternativt
 
Det valgte akkrediterede støjlaboratorie
270.800 kr
327.500 kr
*
AAU’s udgifter til bl.a.metodebeskrivelse og deltagelse i målingerne
83.000 kr
83.000 kr
**
Kompensation til vindmølleejerne for måling af baggrundsstøjen
81.000 kr
81.000 kr
***
Uforudsete udgifter
15.000 kr
15.000 kr
 
Samlede udgifter
449.800 kr
506.800 kr
 
MST bidrag
-150.000 kr
-150.000 kr
 
HK maksimale bidrag
299.800 kr
356.800 kr
 
                                                           
*) Tallene er bygget på det valgte tilbud.
**) AAUs tilbud dækker både en metodebeskrivelse, deltagelse i støjmålingerne, beregning af støjbidraget udfra rådatamaterialet og udarbejdelse af en konklusion af hele forløbet.
MST og HK har besluttet, udelukkende at få foretaget en metodebeskrivelse. HK afventer nyt tilbud fra AAU. DTU vil herudover vurdere resultatet.
***) HK skal sammen med MST have et møde med Vattenfall, vindmølleejerne, hvor HK bl.a. vil forhandle kompensation for når møllerne står stille under baggrundsmålingen.

Øvrige konsekvenser
Konsekvenser for omprioritering af naturpleje
 
Omprioriteringen vedrører ca. 40 % af budgettet for naturpleje og vil dermed gå ud over bl.a. samskabelsesprojekter og medføre kritik fra brugere af rekreative områder.
 
Emne
Konsekvenser
Stivedligeholdelse. Kommunen vedligeholder de regionale stier, Jyderupstien og Fjordstien, samt nogle ganske få af de mest benyttede trampestier. Vedligeholdelsen er som følge af tidligere besparelser i dag på et så lavt niveau, at vores ”stikapital” forringes år for år. Vi havde derfor – udover vedligeholdelsen – planlagt en begrænset retablering af nogle problemstrækninger.
· Der bliver ikke foretaget nogen form for stivedligeholdelse – hverken slåning, beskæring eller retablering af problemstrækninger.
· Der er tale om en besparelse, der kan medføre større udgifter til retablering i fremtiden.
· Vi vil modtage klager fra utilfredse brugere af stierne samt fra interessenter indenfor turisterhvervet, hvis kunder færdes på stierne.
· Negativ branding af kommunen: Turister og andre vil opleve, at stien bliver delvist ufremkommelig, når de cykler ind i Holbæk Kommune.
Naturpleje - udvidelse af fold på Orø. Kommunen udfører i samarbejde med i Orø Kogræsserlaug naturpleje på et antal fredede/beskyttede naturområder på Orø – et fint eksempel på samskabelse med frivillige og lodsejere. I 2015 var det aftalt, at folden ved Tornholmen skulle udvides.
· Den manglende udvidelse af folden betyder, at en strandeng, som er truet af tilgroning, ikke bliver plejet. Desuden er der p.t et momentum, en mulighed pga. velvillighed hos en lodsejer og en gejst blandt de frivillige, som vi muligvis forspilder.
· De frivillige vil opfatte det som manglende vilje fra kommunens side til at bidrage til projektet, som de frivillige bruger deres fritid på.
Gravning af vandhuller til truet art – grønbroget tudse. Kommunen har i mange år gennemført et projekt som omfatter bl.a. overvågning af denne truede paddeart. Tudserne, som tidligere har været en attraktion på Orø, nærmer sig i dag kritisk bestand. En af konklusionerne på projektet er, at der skal flere vandhuller til. Vi havde planlagt at grave to vandhuller til i alt 60.000 kr. Chancen for at opnå tilskud på 50% til projektet er stor. Besparelsen er således kun halvdelen af de 60.000 = kommunens medfinansiering.
· Vandhullerne bliver ikke gravet.
· Risikoen for at arten uddør på Orø stiger for hvert år.
· Kommunen går glip af fondspenge – 30.000 kr – til projektet.
 

Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
Det indstilles, at den alternative indstilling godkendes. Det indstilles, at finansieringen sker via mindreudgifter til vejvedligeholdelse.

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Den alternative indstilling godkendes, idet Aalborg Universitet gives adgang til at gennemføre egne målinger, med eget udstyr, på den måde og med den metode, som de finder nødvendig.
 
Fraværende: Christina Krzyrosiak, A.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Indstilles godkendt, jf. beslutning i Udvalget for Klima og Miljø.

Referat
Sagsfremstilling133. Sikring af vejadgang til idrætsfaciliteter

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.
Beslutningssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller,
 1. at byrådet træffer principbeslutning om at ville ekspropriere til sikring af vejadgang til fremtidens idrætsfaciliteter (som behandlet af byrådet på møde den 26. marts 2015, pkt. 63), såfremt kommunen ikke ved frivillige aftaler kan erhverve de nødvendige arealer for etablering af adgangsveje,
 2. at administrationen kan igangsætte ekspropriationsforløb for kommunens erhvervelse af nødvendige arealer, jf. pkt. 1, såfremt kommunen ikke ved frivillige aftaler kan erhverve de nødvendige arealer, og
 3. at byrådet udpeger et byrådsmedlem til på vegne af byrådet at lede og deltage i en eventuel åstedsforretning.
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet har den 26. marts 2015 punkt nr. 63 besluttet, at gennemføre udbud af idrætsfaciliteter på kommunalt ejede arealer ved Ladegården. Vejadgangen til idrætsområdet er angivet over matr. nr. 6p Tveje Merløse, Holbæk Jorder, som er privatejet.
 
Realisering af idrætsfaciliteterne forudsætter, at der er gode adgangsveje til området allerede fra påbegyndelsen af arbejderne med anlæggelse af idrætsfaciliteterne.
Holbæks nye svømmehal, idræts- og sundhedscenter forventer at have mange brugere både i form af idrætsudøvere, genoptræningspatienter, ansatte, tilskuere og andre besøgende.
 
En del af brugerne vil komme gående eller cyklende og for dem er korte afstande væsentlige. Et stisystem inden for idrætsområdet, som kobles sammen med det eksisterende stisystem langs den fredede Ladegårds Allé vil give den korteste bynære adgang til og ind i området. Mellem Ladegårds Allé og Skagerakvej vil der blive mulighed for at etablere busstoppested, afsætnings- og parkeringspladser.
 
Den anden gruppe brugere vil komme til området i bil fra Holbæk by, oplandet og den øvrige del af kommunen. Ved stævner og andre events forventes en del trafik, der kommer langvejs fra.
 
Risikoen for uheld i byområder stiger, når trafikmængden stiger.
Hverken Stenhusvej eller Valdemar Sejrsvej og disses krydsningspunkter med Skagerakvej er indrettede til større mængder trafik og er derfor i deres nuværende udformning ikke egnede til den forventede trafikmængde til idrætsområdet.
Omfartsvejen er en del af Holbæk bys overordnede vejnet og som har god forbindelse til motorvejen ved afkørsel 19 og 20. For at undgå trafikuheld og en god trafikafvikling anbefales det derfor, at den overordnede trafik til idrætsområdet følger Omfartsvejen og således at vejadgangen sker fra Omfartsvejen, over matr. nr. 6p, Tveje Merløse, Holbæk Jorder, ind til idrætsområdet, jf. bilag 1. Etableringen af den primære vejadgang over denne matrikel vil give den mest hensigtsmæssige mulighed for indretning og planlægning af idræts- og sundhedsområdet.
 
På grund af det tidlige tidspunkt i forløbet er det endnu uafklaret, om det kan vise sig nødvendigt at medinddrage matr. nr. 6r Tveje Merløse, Holbæk Jorder, for etablering af svingbaner på Omfartsvejen.
 
Lokalplanarbejdet forventes igangsat primo maj 2015 og vil indeholde en nærmere redegørelse for de nævnte principper for trafikafviklingen.
 
Af hensyn til fremdriften i det samlede projekt er det af afgørende vigtighed, at kommunen kan disponere over vejadgangsarealet, når lokalplanprocessen og udbudsprocessen er gennemført.
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Omkostningerne til erhvervelse af nødvendigt areal for vejadgangen, incl. nødvendige omkostninger til udarbejdelse af vejprojekt, køb af jord/erstatning, hvis der skal eksproprieres, landinspektør omkostninger m.m., må forventes at kunne andrage op til 500.000 kr. Beløbet er frigivet, jf. byrådets beslutning den 15. april 2015, punkt nr. 67.
 
 

Øvrige konsekvenser
Holbæk Kommune, som ekspropriationsmyndighed, gennemfører den evt. ekspropriation.
Kommunen forestår ekspropriationssagens gennemførelse, herunder indvarsling og afholdelse af åstedsforretning, indstilling om beslutning om ekspropriation, udbetaling af erstatninger, evt. videresendelse af klage til klageinstans samt evt. indbringelse af erstatningsspørgsmålet for taksationsmyndigheder.
 
 
 

Høring
Offentliggørelse og indvarsling til en eventuel åstedsforretning varetages af Holbæk Kommune i henhold til lovgivningen for området.
En eventuel endelig ekspropriationsbeslutning vil skriftlig blive tilsendt berørte ejere og brugere.
 
 

Lovgrundlag – link
Hjemmelen til ekspropriation er kapitel 10, § 96 i lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje.
 
Ekspropriation gennemføres efter procedurereglerne herom i samme lovs kap. 10.
 
 

Sagshistorik, henvisninger
Der henvises til byrådets møde den 26. marts 2015, punkt nr. 63 samt til byrådets møde den 15. april 2015, punkt nr. 67.
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-06-2015
Et flertal bestående af S, løsgængerne Christian Ahlefeldt Laurvig og Søren Stavnskær  indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes.
 
O undlader at stemme.
Det indstilles, at Ole Brockdorff varetager åstedsforretningen.

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
For hovedindstillingen stemte 22 (A, B, V samt løsgængerne Søren Stavnskær og Christian Ahlefeldt Laurvig).
 
Imod hovedindstillingen stemte 8 (C, O, Ø samt løsgænger Steen Klink Pedersen.
 
Hovedindstillingen er dermed godkendt.
 
Fraværende: Christina Krzyrosiak, A.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Et flertal bestående af V, S og B indstiller hovedindstillingen.
 
C stemmer imod.
 
O undlader at stemme.

Referat
Sagsfremstilling

caseno13-47051_#3288137_v1_bilag 1, idrætsområde, oversigtskort.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1, Idrætsområde, oversigtskort.pdf


134. Beslutning om fripladsordning for træskibe i Holbæk gl. havn

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:
 1. at gøre fripladsordningen for træskibe i Holbæk Gl. Havn permanent indenfor de rammer som beskrives nedenfor.
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk byråd besluttede i 2013, at lave en fripladsordning for træskibe i Holbæk Gl. Havn med en prøveperiode på 2 år. Holbæk Kommune har nu udarbejdet en evaluering af fripladsordningen og på baggrund heraf, skal Byrådet træffe beslutning om en fremtidig fripladsordning for træskibe.
 
Formål med fripladsordning for træskibe i Holbæk Gl. Havn.
Formålet med fripladsordningen for træskibe i Holbæk Gl. Havn er at styrke rammerne for et autentisk og fortættet træskibsmiljø i havnen i overensstemmelse med Holbæk Kommunes visionsplan for Holbæk Havnefront.
 
Fripladsordningen er led i den kommunale kerneopgave ”Vækst & Bæredygtighed”. Fripladsordningen er med til at bevare kulturhistorien og samtidig styrke Holbæks identitet som en by med attraktive kultur og byrumstilbud til borgere og turister.
 
Fripladsordningen understøtter sammen med den ny renoverede Værftsbygning den maritime identitet og det levende byrum, som er ved at blive skabt på Holbæk Havn. Denne udvikling skal også ses i lyset af den årlige begivenhed ”Holbæk i Pinsen”, der har havnen som omdrejningspunkt.
 
Fakta om fripladsordningen
I dag har 13 træskibe fået tildelt en friplads i Holbæk Gl. Havn. En friplads indebærer at skibsejeren er fritaget fra at betale havneafgift. Enhver anden driftsudgift skal afholdes af skibsejeren.
 
Rammer for fremtidig fripladsordning:
Holbæk Kommune har udarbejdet en evaluering af fripladsordningen ultimo 2014/primo 2015. Det anbefales at gøre fripladsordningen permanent, men i prøveperioden (2013-2014) er der konstateret en række uhensigtsmæssige konsekvenser, som forsøges elimineret via følgende anbefalinger til rammer for den fremtidige fripladsordning:
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Fripladsordningen indebærer en fraskrivelse af et potentielt indtægtsgrundlag, idet Holbæk Kommune ikke vil kunne opkræve havneafgift for de kajarealer, som benyttes af træskibe med friplads.
 
Dette skal ses i forlængelse af det i øvrigt vigende indtægtsgrundlag for Holbæk Havn i 2015, som følge af generelle takstnedsættelser for havneområdet jf. byrådsbeslutning den 10.december 2014, punkt 220. samt nedlæggelse af Holbæk Havn som international erhvervshavn.
 
En permanent fripladsordning vil dog samtidig skabe bedre rammer for byliv og turister i Holbæk havn og de deraf forventede øgede indtægtsmuligheder for byen og kommunen.
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning om etablering af fripladsordning – prøveperiode: Byrådet, 13/03 2013.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-06-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Godkendt.
 
Fraværende: Christina Krzyrosiak, A.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

caseno13-8341_#3294705_v1_evaluering fripladsordning for træskibe (2014-2015).pdf
caseno13-8341_#2484519_v1_bilag i (træskibe havnekort med lodsbåd).pdf.pdf

Bilag

Evaluering Fripladsordning for Træskibe (2014-2015)
Bilag I (træskibe havnekort med lodsbåd).pdf


135. Beslutning om salgsudbud af Skarresø Camping i Jyderup og Skarridsøhjemmet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:
 
 1. at udbyde Slagelsevej 21 og 21B, 4450 Jyderup, matrikel 6ah og 6ak (Skarridsøhjemmet) samt Slagelsevej 40, 4450 Jyderup, del af matrikel 26a (Skarresø Camping) til samlet salg gennem et projektudbud.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:
 
 1. at udbyde Slagelsevej 40, 4450 Jyderup, del af matrikel 26a (Skarresø Camping) til salg gennem et projektudbud.

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Kultur og Fritid besluttede på deres møde d. 27. april 2015, at administrationen skal fremkomme med forslag til en strategi for den videre håndtering af Skarresø Camping.
 
Skarresø Camping ligger naturskønt i grønne omgivelser ved Skarresø på en del af matrikel 26a. Den øvrige del af matriklen er § 3-beskyttet natur.  Den nuværende forpagter har været forpagter af pladsen siden 1. januar 2013.  Den nuværende forpagter har siden overtagelsen af forpagtningen været i dialog med Holbæk Kommune om behovet for at renovere det store vedligeholdelsesefterslæb på campingpladsen, herunder de kommunalt ejede bygninger.  Den nuværende forpagtningsaftale udløber 31. december 2015.
 
Campingpladsens areal er afgrænset af hhv. Skarresø, Slagelsevej samt beskyttet natur og skov.  Området er beskyttet af en række restriktioner i forhold til naturbeskyttelsen. Derfor er det desværre ikke muligt at udvide campingarealet. Et frasalg af campingpladsen i Jyderup, skal ses i naturlig forlængelse af tidligere frasalg af campingpladserne på hhv. Orø og i Holbæk, hvor det er vurderet, at ejerskab af campingpladser ikke er en del af den kommunale kerneopgave i Holbæk.
 
Skarridsøhjemmet er et botilbud til primært voksne udviklingshæmmede.  Skarridsøhjemmet er et ældre byggeri, og er på en række punkter mindre egnet til den nuværende brug af ejendommen. Derfor besluttede byrådet i 2013, at etablere nye og moderne boliger som erstatning for Skarridsøhjemmet. De nye boliger bliver etableret på Tornhøj og er klar til forventet ibrugtagning i 2016. Det er forventningen, at Skarridsøhjemmet skal sælges, når de nye boliger er klar.
 
Det følger af erhvervs- og turismestrategien for Holbæk Kommune, at der er fokus på udviklingen af turismen i Holbæk med henblik på at skabe en øget indtjening og flere arbejdspladser. Herudover fremgår det af helhedsplanen for Jyderup, at der i Jyderup er et potentiale i forhold til turistfremmende tiltag i Jyderup med naturen som omdrejningspunkt, som bl.a. bliver understøttet af campingpladsen samt ”Naturpark Åmosen”.
 
De begrænsede udvidelsesmuligheder for campingpladsen og fraflytningen fra Skarridsøhjemmet er baggrunden for kommunens ønske om at udbyde disse to områder samlet til salg, idet der herved er mulighed for at skabe synergi mellem benyttelsen af de to ejendomme og således give et generelt løft til Jyderup. Overtagelse af campingpladsen kan ske den 1. januar 2016, når den eksisterende forpagtningsaftale er udløbet, hvorimod overtagelse af Skarrildsøhjemmet først kan finde sted, når de nye boliger i Tårnhøj er klar til indflytning.
 
Ejendommene vil blive udbudt i et projektudbud, som gennemføres af Holbæk Kommune. Det skal sikre, at der først sker et salg, når der er sikkerhed for, at der ligger et realiserbart projekt, som er med til at understøtte den samlede udvikling af særligt Jyderup by og dermed Holbæk Kommune.
 
De overordnede bedømmelseskriterier vil være følgende:
 
En efterfølgende konkretisering af bedømmelseskriterierne foretages i forbindelse med udarbejdelsen af konkurrencematerialet.
 
Administrationen bedømmer de indkomne tilbud ud fra de opstillede kriterier og indstiller en vinder til byrådets godkendelse.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Et frasalg af campingpladsen i Jyderup, skal ses i naturlig forlængelse af tidligere frasalg af campingpladserne på hhv. Orø og i Holbæk by, hvor det er vurderet, at ejerskab af campingpladser ikke er en del af den kommunale kerneopgave i Holbæk kommune. Overtagelse af campingpladsen kan ske den 1. januar 2016, idet forpagtningsaftalen løber indtil den 31. december 2015.
 
Campingpladsen vil blive udbudt i et projektudbud, som gennemføres af Holbæk Kommune. Det skal sikre, at der først sker et salg, når der er sikkerhed for, at der ligger et realiserbart projekt, som er med til at understøtte den samlede udvikling af særligt Jyderup by og dermed Holbæk Kommune.
 
De overordnede bedømmelseskriterier vil være følgende:
 
En efterfølgende konkretisering af bedømmelseskriterierne foretages i forbindelse med udarbejdelsen af konkurrencematerialet.
 
Administrationen bedømmer de indkomne tilbud ud fra de opstillede kriterier og indstiller en vinder til byrådets godkendelse.

Økonomiske konsekvenser
Byrådet besluttede den 14. august 2013 at opføre nye botilbud i Jyderup som erstatning for Skarridsøhjemmet. Det fremgår af dagsordenspunktet, at indtægterne fra et fremtidigt salg af Skarridsøhjemmet skal medvirke til at finansiere ombygningen af de eksisterende bygninger på Tornhøj.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
19.09.2011: KFU beslutning om at finde ny forpagter - https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=4633&agendaType=Indscannet%20referat

Sagshistorik, henvisninger
19.09.2011: Udvalget for Kultur og Fritid
14.08.2013: Byrådet

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-06-2015
Hovedindstillingen indstilles godkendt, idet udbuddet gennemføres ultimo august efter borgermøde i Jyderup og dialog med de interesserede parter.

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Udsat.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Indstilles godkendt, jf. beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-25874_#3295327_v1_kortbilag.pdf.pdf

Bilag

kortbilag.pdf


136. Beslutning om samarbejde med Nationalmuseet om renovering af træskibe

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:
 
1. at indgå et 3-årigt samarbejde med Nationalmuseet om reparation og formidling af træskibe i Hal 3 på Holbæk havn på de nedenfor beskrevne vilkår.
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har gennem de seneste år arbejdet målrettet på at styrke det maritime miljø på Holbæk gamle havn. I 2013 var Holbæk værtsby for Træskibs Sammenslutningens årlige Pinsestævne. Der er indført fripladsordning for træskibe. Holbæk Kommune har indgået samarbejdsaftale med træskibet Hjalm og senest er det gamle skibsværft og beddinger blevet renoveret med støtte fra en række fonde.
 
Der er nu opstået en mulighed for et samarbejde med Danmarks Nationalmuseum, idet Nationalmuseet ønsker at bruge Hal 3 (den yderste Stark hal) på Holbæk Havn til at etablere et midlertidigt renoveringsværft. Nationalmuseet skal bruge hallen og det omkringliggende areal til at renovere flere af de gamle træskibe i Nationalmuseets fartøjssamling. Projektet varer til og med 2018 og forventes bl.a. finansieret af A.P. Møller fonden.
 
Det er et grundelement i Nationalmuseets projekt, at der sker en formidling af renoveringsprocessen og den maritime kulturhistorie, som skibene kan fortælle. Formidlingen vil være rettet mod skoleklasser, borgere og turister, og dette arbejde passer godt i Holbæk Kommunes arbejde i forhold til at styrke det maritime miljø omkring gammel havn.
 
Vilkår for benyttelse af Hal 3
Administrationen anbefaler, at hallen og det omkringliggende areal bliver stillet vederlagsfrit til rådighed for Nationalmuseet på følgende overordnede rammer:
 
- Nationalmuseet afholder alle udgifter til opfyldelse af myndighedskrav (brandsikring, flugtveje mv.)
- Nationalmuseet afholder alle løbende udgifter til el, vand og varme
- Nationalmuseet afsætter ressourcer til en værdi af 200.000 kr. over 3 år til konkret formidling af arbejdet i hallen til gavn for skoleklasser, borgere og turister.
- At formidlingsindsatsen sker i samarbejde med Museum Vestsjælland og foreningen Holbæk Gamle Havn Beddinger.
 
Sammenhæng med kommunale kerneopgaver
Projektet er i god tråd med kerneopgaven ”Læring og Trivsel”, idet det er en væsentlig del af projektet at lave formidling til skoleklasser. Derudover vil projektet skabe liv og aktivitet på havnen – også i vinterhalvåret. Projektet vil være et attraktivt kulturtilbud for borgere og turister og derved bidrage positivt til kerneopgaven ”Ansvar for fremtiden - Vækst og Bæredygtighed” som bl.a. har fokus på turismeudvikling og kulturarv.
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Samarbejdet med Nationalmuseet kan ske indenfor de eksisterende budgetrammer, idet udgifter til brandsikring mv. af bygningen samt forbrugsudgifter vil blive afholdt af Nationalmuseet.
 
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-06-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Godkendt.
 
Fraværende: Christina Krzyrosiak, A.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Indstilles godkendt.

Referat
Sagsfremstilling137. Beslutning om mellemfinansiering til "Meget mere Merløse"

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:
 
 1. at yde mellemfinansiering på i alt 475.000 kr. til projektet ”Meget mere Merløse”, som vil opføre idrætsfaciliteter i St. Merløse. Mellemfinansiering gives på de betingelser, som er anført nedenfor under punktet ”økonomiske konsekvenser”.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
St. Merløse Gymnastikforening og andre frivillige har iværksat projektet ”Meget mere Merløse”, som vil etablere en række faciliteter i St. Merløse. Det første del-projekt er, at etablere et parkour-anlæg samt et udendørsområde med motionsredskaber.
 
Projektet har opnået tilsagn om støtte, bl.a. i form af:
 
- 300.000 kr. i LAG-midler
-   50.000 fra Kultur og Fritidsudvalget
- 125.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalget i Holbæk Kommune.
 
Disse midler bliver først udbetalt, når projektet er etableret. Derfor har foreningen søgt om kommunal mellemfinansiering på i alt 475.000 kr. Mellemfinansieringen vil blive tilbagebetalt i takt med udbetalingen af de ovennævnte tilsagn.
 
Projektet skal ses i lyset af ”Holbæk i Fællesskab”. Derudover vil projektet på langt sigt være med til at gøre lokalområdet mere attraktivt for nye beboere, ved at skabe et aktivt bevægelsestilbud og samlingssted i St. Merløse.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Det samlede anlægsbudget for projektet er 635.000 kr.
 
Den forventede finansiering er således:
 
LAG-midler
300.000 kr.
Tilsagn opnået
Lokalområdernes udviklingspulje
  38.562 kr.
Tilsagn opnået
Folkeoplysningsudvalg (Holbæk Kommune)
125.000 kr.
Tilsagn opnået
Kultur og Fritidsudvalg (Holbæk Kommune)
50.000 kr.
Tilsagn opnået
Elverdamsskolens skolebestyrelse
60.000 kr.
Tilsagn opnået
Privat finansiering
23.000 kr.
opnået
Frivillig arbejdskraft
40.000 kr.
forventet
Total
636.562 kr.
 
 
Mellemfinansieringen vil indebære et midlertidigt træk på kommunens kassebeholdning. Det betyder, at i det/de år, hvor mellemfinansieringen bliver udbetalt, skal der gives en tillægsbevilling, der svarer til udlægget i det pågældende år.
 
Mellemfinansieringen vil være betinget af:
- Projektet er fuldt finansieret før det påbegyndes
- Der er udpeget en ansvarlig for projektets gennemførelse
- Der er sikkerhed for beløbets tilbagebetaling via transport/udlæg i finansieringstilsagn fra eksterne aktører
- Mellemfinansieringen kan ikke udgøre et større beløb end 475.000 kr.
- Der sker udbetaling af mellemfinansieringen i takt med afholdelsen af faktiske udgifter (efter anmodning fra den projektansvarlige)
- Udbetalingerne kan kun medgå til betaling af de forudsatte anlægsudgifter
- Udbetalingerne må ikke anvendes til drift af projektet
- Der er deadline for mellemfinansieringens tilbagebetaling
 
Såfremt projektet – mod forventning – ikke bliver fuldført efter igangsættelsen, er der en risiko for, at Holbæk Kommune ikke kan – helt eller delvist – få det udlagte beløb retur igen.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
22. september 2014: Kultur og Fritidsudvalget
 
23. september 2014: Folkeoplysningsudvalget

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 01-06-2015
Indstilles godkendt.
 
Solvej Pedersen, S deltog ikke i behandling af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Godkendt.
 
Solvej Pedersen, A, deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.
 
Fraværende: Christina Krzyrosiak, A.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-38867_#3041554_v1_ansøgning fra meget mere merløse til folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje.pdf
caseno14-38867_#3040957_v1_oplag om projekt meget mere merløse.pdf
caseno14-38867_#3043967_v1_oversigt over ansøgninger - meget mere merløse.pdf

Bilag

Ansøgning fra "Meget mere Merløse" til Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje
Oplag om Projekt Meget Mere Merløse
Oversigt over ansøgninger - "Meget mere Merløse"


138. Beslutning om etablering af frit valg på genoptræning

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. Beslutter at der etableres frit valg for genoptræningen
 2. Beslutter at udbud gennemføres som en godkendelsesmodel

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet har i 2011 vedtaget, at frit valg skulle forsøges etableret på genoptræningsområdet. Derfor har Koncernservice i samarbejde med Aktiv hele livet lavet en potentialeafklaring omkring etableringen af frit valg på genoptræning efter sundhedslovens § 140.
 
På baggrund af møder med de lokale leverandører er de mindre komplekse og mere standardiserede genoptræningsforløb udvalgt som værende relevante genoptræningsforløb, der kan varetages af en privat leverandør. Det frie valg vil i givet fald blive etableret for denne del af genoptræningsområdet
 
Gevinsten ved at etablere frit valg er ikke økonomisk. Gevinsten er, at borgeren får mulighed for selv at vælge leverandøren af indsatsen. Det kan være ønsket om at leverandøren ligger tættere på bopæl eller arbejde, eller det kan være en leverandør, som borgeren benytter i anden sammenhæng.
 
Anbefalingen i potentialeafklaringen er at etablere frit valg på området ved en godkendelsesmodel. I godkendelsesmodellen er det kommunens servicemål og budget der danner grundlag for de vilkår, som en leverandører kan blive godkendt på. Kommunen vil fortsat være leverandør og dermed en valgmulighed for borgerne.
 
Et udbud på området er ikke anbefalet fordi, der er tale om relativt få ydelser en privat leverandør kan overtage. Der vil ikke være mulighed for en stor stigning i omsætningen for en privat leverandør, og derfor forventes det ikke at der vil komme økonomisk fordelagtige tilbud ved et udbud. 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Handicaprådet har på møde den 19.maj 2015, udtrykt tilfredshed med forslaget, og mener at det vil være til stor gavn for alle.
 
Ældrerådets høring er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 01-06-2015
Udvalget indstiller at det besluttes:
at der etableres frit valg for genoptræningen
at udbuddet gennemføres som en godkendelsesmodel

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Godkendt.
 
Fraværende: Christina Krzyrosiak, A.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-12418_#3303122_v1_ældrerådets høringssvar vedr potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet.docx
caseno15-12418_#3302240_v1_potentialeafklaring genoptræning 26 maj 2015.pdf.pdf

Bilag

Ældrerådets høringssvar vedr potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet
Potentialeafklaring Genoptræning 26 maj 2015.pdf


139. Beslutning om nedrivning af Holbæk Have 11, 4300 Holbæk

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Der gives en anlægsbevilling på 3,375 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til nedrivning af Holbæk Have 11, 4300 Holbæk.
 2. Der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på i alt 1,325 mio. kr. til forøget miljøomkostninger. Beløbet finansieres af kassen.

Alternativ indstilling
 1. Der gives en anlægsbevilling på 0,81 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til afholdte projektomkostninger i forbindelse med nedrivning af Holbæk Have 11, 4300 Holbæk.
 2. Holbæk Have 11, 4300 Holbæk ikke nedrives.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Have 11, 4300 er også kendt som Brunhøjskolen. Bygningerne er i sin tid bygget af Amtet og har huset CSU indtil for nydeligt. CSU er i dag på Seminariet.
 
Der er ved miljøgennemgang af bygningerne og grunden konstateret asbest, bly, olietank, pcb og jordforurening, der har medført en fordyrelse af nedrivningsomkostningerne.
 
Bygningerne har været udsat for hærværk og ildspåsættelse efter CSU fraflytning.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Hvis bygningerne ikke nedrives skal der forventes forsat hærværk. Der vil derfor være behov for løbende opsyn.

Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Anlægsbevillingen til nedrivningen er behandlet i forbindelse med byrådets behandling af overførsler. Byrådsmødet den 18. marts 2015. Punkt 56.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Godkendt.
 
Fraværende: Christina Krzyrosiak, A.

Referat
Sagsfremstilling140. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til ekstra klasselokaler på Sofielundskolen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn, Økonomiudvalg, byråd
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 1 mio.kr. af det resterende rådighedsbeløb på 3,4 mio.kr. under anlægsrammen til dagtilbud og skoler til finansiering af opsætning af pavilloner på Sofielundskolen, afdeling Bjergmarken.
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. af det resterende rådighedsbeløb på 3,4 mio.kr. under anlægsrammen til dagtilbud og skoler til optimering af nuværende lokaleanvendelse på Sofielundskolen, afdeling Bjergmarken.
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. af det resterende rådighedsbeløb på 3,4 mio.kr. under anlægsrammen til dagtilbud og skoler til finansiering af opsætning af pavilloner til SFO.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede den 15. april 2015 at antallet af undervisningslokaler på Sofielundskolen, afdeling Bjergmarken udvides midlertidig med fem klasselokaler, som indrettes i pavilloner, der opstilles på afdeling Bjergmarkens grund.
 
Sammenlægningen betyder øget behov for plads til SFO.
Der har været undersøgt mulighed for indretning i eksisterende kælderrum og sikringsrum, men indretning til SFO er ikke umiddelbart mulig. En ekstern arbejdsmiljøkonsulent har vurderet, at lokalerne ikke er egnet som opholdsrum for børn.
 
Opsætningen af pavillonerne og optimering af nuværende lokaleanvendelse finansieres af anlægsrammen til dagtilbud og skoler i 2015.
 
Driften af pavilloner finansieres af midler afsat til bygningsdrift af afdeling Østre. Udgifter til bygningsdrift af afdeling Østre er pt. årligt på 2,4 mio. kr. Denne udgift kan derved ikke fuldt ud reduceres fra kommende skoleår og mens pavillonerne er i brug.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 02-06-2015
 
Indstillingen anbefales godkendt af et flertal (Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti)
 
Enhedslisten stemmer imod. Er enig i at man skal sikre lokaler til skolestarten, men kan ikke godtage at man lukker en skole uden at have ordentlige rammer at tilbyde der hvor børnene flyttes hen.

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
27 (A, B, C, O, V samt løsgængerne Søren Stavnskær og Christian Ahlefeldt Laurvig stemte for godkendelse af indstillingen.
 
2 (Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, Ø) stemte imod indstillingen.
 
1 (Steen Klink Pedersen) undlod at stemme.
 
Indstillingen  er godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Indstilles godkendt.

Referat
Sagsfremstilling141. Beslutning om mulighed for andre end Økonomiudvalgets medlemmer til at deltage i Økonomiudvalgets dialogmøder med Hovedudvalget

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget - byrådet

Indstilling
Byrådsmedlemmerne Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, begge liste Ø, indstiller, at byrådet beslutter, at:
 1. repræsentanter for de partier i byrådet, der ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget, samt byrådsmedlemmer uden partitilhørsforhold, som ikke er medlem af Økonomiudvalget, kan deltage med observatørstatus i Økonomiudvalgets dialogmøder med Hovedudvalget.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Enhedslisten ønsker, at repræsentanter for de partier i byrådet, der ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget, og byrådsmedlemmer uden partitilhørsforhold, som ikke er medlem af Økonomiudvalget, kan overvære alle møder mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget. Det gælder kun selve drøftelserne mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget – ikke Økonomiudvalgets efterfølgende drøftelser.
 
Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budgetprocessen besluttet, at Økonomiudvalget og Hovedudvalget skal gennemføre to årlige dialogmøder.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
§ 20 i lov om kommunernes styrelse

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Indstilles forkastet.

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
For indstillingen stemte 2 (Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, Ø)
 
Imod indstillingen stemte 27 (A, B, C, O, V samt løsgængerne Steen Klink Pedersen, Christian Ahlefeldt Laurvig og Søren Stavnskær)
 
Forslaget er derved forkastet.
 
Fraværende: Christina Krzyrosiak, A.

Referat
Sagsfremstilling142. Beslutning om styrkelse af bymidten i Holbæk by

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Der afsættes årligt 1,7 mio.  kr. til udvikling og implementering af en levende bymidte, herunder sikring af julebelysning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Levende bymidte
Vækstudvalget i Holbæk Kommune har i vækstpolitikken og i handlingsplanen sat fokus på skabelse af en mere levende bymidte med henblik på at tiltrække flere forretninger, øge omsætningen i byens forretninger, øge bosætningen i kommunen samt øge beskæftigelsen i kommunen.
 
Der har derfor siden 2014 været en proces, hvor byens mange aktører har formuleret indsatser og aktiviteter.  Arbejdet har været forankret i en visionsgruppe, hvor de, der ønskede at deltage, kunne være med. Intentionerne med visionsgruppens arbejde har der været stor konsensus om, og man er nu så langt i processen, at der kan etableres en organisation, som har til formål at realisere en levende bymidte i Holbæk by.
 
De primære parter i samarbejdet har været Holbæk Kommune, Holbæk Erhvervsforum, Holbæk Handelsstandsforening, og ejendomsejere.
 
På et ekstraordinært møde i Vækstudvalget den 2. juni 2015 fremlagde parterne en fælles organisationsmodel for fremme af en levende bymidte.
 
Byforum
Der etableres et Byforum i regi af Holbæk Erhvervs Forum (HEF). Se bilag
 
Byforum består af repræsentanter for Holbæk Handelsstandsforening, Foreningen af Ejendomsejere, Holbæk Erhvervsforum, Sjællandske Medier og Holbæk Kommune.
 
Byforum får til opgave indledningsvist at prioritere i de af visionsgruppens ønskede aktiviteter, indenfor ”koordination og kommunikation” samt ”oplevelser”.
 
Der ansattes en Handelschef i HEF, som får til opgave at servicere Byforum herunder at sikre, at de konkrete aktiviteter udmøntes.
 
Byforum er et operativt forum, som primært skal varetage interesser i Ahlgade, Smedelundsgade, Nygade, Labæk samt på havnen.
 
Byforums aktiviteter evalueres en gang årligt i forbindelse med HEF årsberetning til Holbæk Kommune.
 
Ansvaret for udmøntning af Vækstudvalgets handlingsplan omkring fremme af Holbæk bymidte forankres således i Holbæk Erhvervsforum.  Kontrakten mellem Holbæk kommune og Holbæk Erhvervsforum, som skal genforhandles inden udgangen  af 2015, udvides til at omhandle detailhandel.
 
Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommune øger tilskuddet til Holbæk Erhvervsforum  med 1,7 mio. kr. årligt fra 2016 – og i 2015 med halvdelen af beløbet svarende til 850.000 kr. Handelschefen finansieres  af det øgede tilskud. Endvidere skal julebelysningen fra og med 2015 finansieres af det øgede tilskud. Fortovslejen, der alene opkræves i Holbæk by, indgår i finansieringen af det øgede tilskud til Holbæk Erhvervsforum.
 
HHF kanalisere 90 pct. af deres medlemskontingent til aktiviteterne i Byforum, svarende til ca. 500.000 kr.
 
Sjællandske Medier yder i dag et tilskud til Handelsstandsforeningen på ca. 180.000 kr. til annoncering og markedsføring. Handelsstandsforeningen forventer af dette beløb videreføres og dermed føres over til Byforum.
 
Endelige er der en hensigtserklæring fra ejendomsejerne om et årligt bidrag via den nystiftede forening.
 
Yderligere samarbejde
Holbæk Erhvervsforum, Vækstfabrikken og Handelsstandsforeningen ønsker at etablere fælles kontorfaciliteter og mødelokaler. Der arbejdes mod at finde lokaler til indflytning primo 2016
 
Holbæk Kommune vil sikre en øget administrativ forankring ved at skabe en administrativ koordinationsgruppe i regi af koncerndirektøren. Se det vedlagte bilag

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der afsættes 1,7 mio. kr. årligt til Holbæk Erhvervsforum fra 2016  til understøttelse af Byforum. Beløbet udgør i 2015 850.000 kr., svarende til halvdelen.
 
Beløbet dækkes af det i budgettet for 2015 – 2018 forudsatte likviditetstræk til vækstinitiativer.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
26 stemte for indstillingens godkendelse.
2 (Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, Ø) stemte imod.
 
Fraværende: Christina Krzyrosiak og Sine Agerholm, A.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-28786_#3312265_v1_organisering - levende bymidte.pdf

Bilag

Organisering - Levende bymidte


143. Beslutning - Budgetrevision 2 2015

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at
 
 1. budgetrevision 2 2015 tages til efterretning
 2. der gives en anlægsbevilling på 7,1 mio. kr., som beskrevet i sagen
 3. opfølgning på budgetaftalerne 2014-2017 og 2015-2018 tages til efterretning
4. opfølgning på salg af ejendomme, grunde og arealer samt byggemodning tages til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved budgetrevision 2 at blive 105,6 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.
 
Driftsudgifterne er estimeret til 3.975,7 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget.
 
Anlægsudgifterne er estimeret til 184,2 mio. kr., hvilket er 80,2 mio. mindre end det korrigerede budget.
 
Budgetrevisionen er præget af flere større afvigelser. De væsentligste er:
 
 
Uddybende bemærkninger vedrørende de væsentligste forhold fremgår af sagen.
 
Samtidig er budgetrevisionen præget af overførelserne fra 2014, som blev godkendt i byrådet i marts måned. For en stund betyder det, at driftsudgifterne forventes at stige med 88 mio. kr.
 
Det er helt forudsigeligt og det påvirker resultatet væsentligt på nuværende tidspunkt. Men som altid forventer vi, at driftsoverførslerne til efterfølgende år vil påvirke resultatet, så vi kommer tættere på forventningerne fra budgetvedtagelsen i oktober 2014.
 
På indtægterne er forventes en ændring af budgettet med 2,0 mio. kr. Det vedrører færre skatteindtægter som følge af tilbagebetaling af ejendomsskatter for 2015 samt et tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015.
 
Der er en anlægssag indeholdt i budgetrevision 2, hvortil der ansøges om anlægsbevilling. De økonomiske konsekvenser er beskrevet senere i sagen.
 
Tabel 1. Mer-/ mindreforbrug fordelt på udvalg
I mio. kr.
Oprindeligt budget
Korrigeret budget april 2015
Forventet regnskab april 2015
Forventet afvigelse april 2015
 
A
B
C
D=C-B
Indtægter
-4.062,7
-4.064,3
-4.066,3
-2,0
 Skatter
-2.934,6
-2.934,6
-2.932,1
2,5
 Tilskud og udligning
-1.128,1
-1.129,7
-1.134,2
-4,5
Driftsudgifter
3.885,8
3.976,0
3.975,7
-0,3
- Økonomiudvalget
441,0
467,6
460,4
-7,2
- Udvalget for Børn
1.163,0
1.207,3
1.188,0
-19,2
- Udvalget for Voksne
1.192,3
1.208,6
1.218,3
9,7
- Udvalget for Klima og Miljø
143,4
142,6
144,8
2,1
- Udvalget for Arbejdsmarked
832,0
831,5
846,3
14,8
- Udvalget for Kultur og Fritid
114,2
118,4
117,9
-0,5
Renter
18,3
18,3
21,5
3,2
Resultat af primær drift
-158,6
-70,1
-69,1
0,9
Anlæg
170,2
264,4
184,2
-80,2
Forsyningsvirksomhed
-5,8
-5,8
-5,8
0,0
Resultat
5,8
188,6
109,3
-79,3
Finansiering
68,7
57,1
30,8
-26,3
 - Låneoptagelse
-38,5
-50,2
-62,6
-12,4
 - Afdrag på lån
70,9
70,9
56,5
-14,3
 - Balanceforskydninger
36,3
36,5
36,9
0,4
Resultat i alt
74,5
245,7
140,1
-105,6
Eventuelle differencer skyldes afrundinger
 
Opfølgning på de politiske budgetaftaler sker 3 gange i løbet af året, og ved denne budgetrevision er det første opfølgning i 2015. Der er foretaget opfølgning på dele af budgetaftalen for 2014-2017 og hele budgetaftalen for 2015-2018.
 
Opfølgning på dele af budgetaftalen 2014-2017 omfatter alene de områder, hvor der enten er en progression i forhold til 2014 måltallet, eller hvor opfølgningen ved budgetrevision 3 i 2014 var markeret med gul eller rød.
 
Af vedlagte oversigter ses aktuelle status på de enkelte opfølgningspunkter.
 
For 2015 viser salg af ejendomme, grunde og arealer samt byggemodningsudgifter forbundet med salg, at det balancerer. Oversigt er vedlagt sagen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Driftsbudgettet
Der er en række større forskydninger på driftsbudgettet. De væsentligste er:
 
Den beskæftigelsesmæssige og den boligmæssige del af integrationsindsatsen, hvor der forventes et samlet merforbrug på 15 mio. kr.
 
Øget tilgang til kontant- og uddannelseshjælp, som påvirker omstillingsprojekterne ”Uddannelse til alle” og ”Alle kan bidrage” samt efterbetaling af gensidig forsørgerpligt, hvor der forventes et samlet merforbrug på 5 mio. kr.
 
Faldende elevtal i skolerne herunder mindre behov for befordring, hvor der forventes et samlet mindreforbrug på 14 mio. kr.
 
Anlægsbudgettet
 
Reduktion af det forventede forbrug på anlægsbudgettet kan i al væsentlighed sammenfattes i tre hovedpunkter:
 
Reduktion vedrørende boligstrategien på ældreområdet, hvor der forventes et mindreforbrug på 8 mio. kr.
 
Forøgelse af udgifter til vejbelysning som omfatter både offentlige som private veje, hvor der forventes et merforbrug på 12 mio. kr. Udgifterne til vejbelysning lånefinansieres.
 
Overførsel til 2016 på 90 mio. kr.
 
Herudover er der i budgetrevision 2 en anlægssag, hvortil der søges om anlægsbevilling. Det omhandler renovering af skolernes IT-netværk. Der er ikke tale om en bevilling, der påvirker kommunens bundlinje. Ansøgningen sikrer udelukkende, at formalia kommer på plads, idet der principielt skal frigives midler til at dække vores anlægsudgifter i takt med, at vi bruger dem.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Indstillingens punkt 1 og 3 indstilles taget til efterretning.
 
Indstillingens punkt 2 indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Christina Krzyrosiak og Sine Agerholm, A.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-930_#3309616_v1_samlenotat budgetrevision 2 2015.pdf
caseno15-930_#3309610_v1_br_2_2015-10_øu.pdf
caseno15-930_#3304814_v1_br_2_2015-20_ub.pdf
caseno15-930_#3304836_v1_br_2_2015-30_uv.pdf
caseno15-930_#3304811_v1_br_2_2015-40_ukm.pdf
caseno15-930_#3304716_v1_br_2_2015_50_uam.pdf
caseno15-930_#3304810_v1_br_2_2015-60_ukf.pdf
caseno15-930_#3312399_v1_opfølgning på budgetaftale 2014-2017_ved br2 2015.pdf
caseno15-930_#3312417_v1_opfølgning på budgetaftale 2015-2018_ved br2.pdf
caseno15-930_#3312424_v1_oversigt over salg af ejendomme_grunde_arealer samt byggemodningsudgifter ved salg.pdf

Bilag

Samlenotat Budgetrevision 2 2015
BR_2_2015-10_ØU
BR_2_2015-20_UB
BR_2_2015-30_UV
BR_2_2015-40_UKM
BR_2_2015_50_UAM
BR_2_2015-60_UKF
Opfølgning på budgetaftale 2014-2017_ved BR2 2015
Opfølgning på budgetaftale 2015-2018_ved BR2
Oversigt over salg af ejendomme_grunde_arealer samt byggemodningsudgifter ved salg


144. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - juni 2015

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet har den 10. december 2014 vedtaget, at dagsordenspunkter om salg af ejendomme og grunde fremover opdeles således, at beslutningen om salg bliver behandlet på åbent møde, og at priserne for salget bliver fastsat på lukket møde.
 
Del af matr.nr. 5v Kr. Eskilstrup By, Kr. Eskilstrup- i alt ca. 380 m2. Se bilag.
Ejer af Brinken 2, Kr. Eskilstrup lejer ovennævnte areal, og vil nu gerne købe arealet.
Arealet indgår ikke i kommuneplan eller lokalplan. Da arealet er under 2.000 m2 kan det sælges uden offentligt udbud.
Køber afholder alle udgifter i forbindelse med handlen.

Del af matr.nr. 11d Jyderup By, Jyderup, Lynggårdsvej – i alt ca. 35.000 m2. Se bilag.
Arealet udbydes til salg, via en af administrationen valgt ejendomsmægler,
Arealet ligger som landbrugsareal.
Arealet udbydes til salg med anvendelse til solvarmeanlæg, idet der er indledt en planproces herfor.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

caseno13-50002_#3269966_v1_tilkøb ttil brinken 4.pdf.pdf
caseno13-50002_#3298905_v1_areal lynggårdsvej, jyderup.pdf.pdf

Bilag

tilkøb ttil Brinken 4.pdf
areal Lynggårdsvej, Jyderup.pdf


145. Beslutning om salg af grund med Kulturbiografen

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Administrationen bemyndiges til ved offentligt udbud at sælge plads nr. 142, som Kulturbiografen lejer.
 2. Kommunen forpligter sig til at anvende provenu fra salg til færdiggørelse og udbedring af belysning, fortov og vejbelægning omkring grunden. Restprovenu anvendes til aktiviteter og byudviklingsinitiativer i havneområdet. Sidstnævnte to forslag er begrænset til aktiviteter, kommunen må støtte.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Holbæk Kommune er ejer af den grund, hvor Kulturbiografen ligger. Grunden lejer kommunen ud til Kulturbiografen, mens Kulturbiografen er ejer af den bygning, som der drives biograf i.
Investeringer i en bygning på lejet grund kan give vanskeligheder for bygningsejer, og Kulturbiografen har derfor udtrykt ønske om at købe grunden.
 
Ejendommens beliggenhed og størrelse
Grunden betegnes plads nr. 142, som udgør et delareal af matr. nr. 356a Holbæk Bygrunde, beliggende Parallelvej 35, 4300 Holbæk (kort fremgår af bilag 1).
Arealet er 4290 m2
 
Salg vil forudsætte offentligt udbud
Salg af grunden kan kun finde sted ved et forudgående offentligt udbud. Den omstændighed, at Kulturbiografen er nuværende lejer af arealet og er ejer af bygning på grunden, ændrer ikke på kravet om offentligt udbud.
 
Lejeaftale på grunden overdrages ved salg
Holbæk Kommune har den 18. maj 2012 samtykket til, at Kulturbiografen kunne overtage lejemålet af havneplads nr. 142. Det blev aftalt, at kommunen (udlejer) tidligst kan opsige lejemålet til ophør den 1. juli 2034.
 
En ny køber vil derfor skulle overtage de rettigheder og forpligtelser, der følger af lejeforholdet. Det betyder, at en ny ejer er forpligtet til fortsat at leje ud til Kulturbiografen.
 
Vilkår for handlen
Det vil være et vilkår for handlen, at arealet alene kan anvendes til biografformål med tilhørende aktiviteter, der knytter sig til en biograf. Dvs. kiosk og café.
Det vil være et vilkår i handlen, at hvis grunden anvendelse ændres, vil kommunen til enhver tid have ret til at kræve grunden tilbageskødet til den samme pris, som grunden oprindeligt blev solgt til, - dog reguleret i forhold til nettoprisindekset. Deklarationen bortfalder ikke ved ejerskifte.
Det vil videre være et vilkår for handlen, at Holbæk Kommune har forkøbsret, dvs. en ret til at købe ejendommen, hvis og når ejer ønsker at sælge den.
 
Udbud og mindstepris
Udbuddet vil blive gennemført af en af administrationen udvalgt ejendomsmægler med angivelse af en mindstepris, som kan betragtes som et vejledende udgangspunkt for afgivelse af købstilbud.
For fastsættelse af fortrolig mindstepris henvises til lukket punkt om godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde.
Salg kan ikke finde sted til under markedsprisen.
 
Anvendelse af provenu
En del af overskuddet vil blive anvendt til færdiggørelse og udbedring af belysning, fortov og vejbelægning omkring grunden. Herudover er der stillet forslag om, at restprovenuet fra salget anvendes til aktiviteter på havnen for at understøtte byudviklingsinitiativer i havneområdet, herunder at initierer konkrete aktiviteter gennemført.
Støtten er begrænset til de aktiviteter, som kommunen lovligt må yde støtte til efter lovgivningen eller kommunalfuldmagten.
 
Kulturbiografen er stillet uændret, hvis salg ikke finder sted
Hvis det besluttes, at grunden ikke skal sættes til salg, vil lejeforholdet mellem Holbæk Kommune og Kulturbiografen fortsat være gældende. Det betyder, at Holbæk Kommune i overensstemmelse med det, der er aftalt i maj 2012, skal oprette en ny lejeaftale.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Kommunestyrelseslovens § 68 om offentligt udbud af fast ejendom

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 17-06-2015
Godkendt.
 
Fraværende: Christina Krzyrosiak og Sine Agerholm, A.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-28198_#3310094_v1_t-rids kulturbiografen.pdf

Bilag

Kortbilag


146. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - juni 2015 - Lukket punkt
147. Beslutning om forlængelse/udbud af pengeforretningskontrakt - Lukket punkt