UDVALG

14-17 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

26-03-2015 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-03-2015 22:00:00


PUNKTER

62. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 26. marts 2015
63. Fremtidens idrætsbillede62. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 26. marts 2015

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 1. dagsordenen til mødet d. 26. marts 2015 bliver godkendt.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Byrådet den 26-03-2015
2 medlemmer (Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, Ø), ønskede ikke dagsordenen godkendt.
 
Dagsordenen godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling63. Fremtidens idrætsbillede

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
 

Indstilling
Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller,
 
a) at der gennemføres et udbud af en ny samlet svømme-, idræts- og sundhedsfacilitet omfattende svømmefaciliteter, multihal, ketcherhal, fodboldbaner og fodboldarena, atletikfaciliteter, tennisfaciliteter, foyer, infrastruktur og et sundhedscenter på matrikel nr. 1aag, 1ua, samt en del af matrikel nr. 1a, 6p og iaaf Ladegården, Holbæk Jorder som OPP-projekt med kommunal finansiering.
b) at sundhedscenter, infrastruktur og byggemodning finansieres på traditionel vis inden for rammen af de i budgettet afsatte midler.
c) at svømme- og idrætsfaciliteter finansieres inden for en maksimal anlægssum på 275 mio. kr., ved indgåelse af aftale om finansiel leasing.
d) at de samlede årlige kommunale udgifter til finansiering, drift og vedligehold ikke overstiger de budgetlagte 10 mio. kr. tillagt eksisterende driftsudgifter fra de faciliteter som flyttes til centret på 5,7 mio. kr. samt yderligere driftsudgifter fra fodbold, atletik og tennis på 2,0 mio. kr.
e) at de i dagsordenspunktet beskrevne principper for udbuddet godkendes.
f) at for at opnå den mest optimale finansiering med årlige driftsudgifter på forventet 5,6 mio. kr. fra 2019 bruger vi kommunens likviditetsbeholdning som mellemfinansiering. Det betyder at vi i 2015 låner 2,5 mio.kr., i 2016 yderligere 54,4 mio. kr. og i 2017 yderligere 62,7 mio. kr. af kommunens egen kassebeholdning. Tilbagebetaling sker fra 2018 og er færdig senest i 2022.
g) at Byrådet træffer beslutning om tildelingen af kontrakten efter modtagelse af endelige tilbud.
 
 

Alternativ indstilling
Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller:
 
a) At der arbejdes videre med det fremsendte oplæg ”Holbæk, en by i bevægelse”
 

Beskrivelse af sagen
En række idrætsforeninger i Holbæk by tog allerede i 2011 initiativ til at udarbejde og præsentere et ideoplæg, der samler flere af byens idrætsfaciliteter.
 
Samtidig blev der udarbejdet en rapport om vedligeholdelses- og energiinvesteringer i haller og bygninger til sportsfaciliteter i Holbæk by. Det fremgik heraf, at en række af Holbæk bys haller og idrætsfaciliteter stod over for et stort vedligeholdelsesefterslæb.
 
Siden har der været et omfattende arbejde med kortlægningen af det fremtidige idrætsbillede i Holbæk by.
 
I 2013 traf byrådet beslutning om at udbyde projektet som et OPP-projekt, og på den baggrund blev der i 2013 og 2014 indgivet ansøgning til Indenrigs og Økonomiministeriets særlige pulje til fremme af offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringspotentiale (OPP-puljen).
 
Holbæk Kommune har opnået dispensation fra OPP-puljen til realisering af projektet for kr. 30 mio. i 2013 og for kr. 45. mio i 2014. Økonomi og indenrigsministeriet har givet tilladelse til overførelse af den samlede dispensation på kr. 75 mio. til 2015.
 
Der har i forbindelse med kortlægningen været drøftet en række alternative forslag til hvilke faciliteter der skal erstattes, deres størrelse og placering samt en række finansielle aspekter forbundet med de forskellige forslag.
 
Forslagene har senest været drøftet på to lukkede temamøder hhv. den 10. december 2014 og den 15. januar 2015.
 
Byrådet har haft mulighed for at spørge ind til forskellige problemstillinger samt pege på en række forhold som krævede yderligere undersøgelser.
 
Kortlægningen er nu nået et stade, hvor der er behov for at træffe beslutning om projektets videre forløb og ikke mindst om byrådet ønsker en økonomisk model hvor Holbæk Kommune er sikret en lav årlig driftsbetaling på 5,6 mio. kr. i aftaleperioden.
 
På den baggrund indstilles, at en ny samlet svømme-, idræts- og sundhedsfacilitet udbydes som et OPP-projekt med kommunal finansiering.
 
OPP-leverandøren vil være ansvarlig for finansiering i anlægsfasen, design, projektering, anlæg og opførelse samt efterfølgende drift, vedligehold, rengøring og renhold af den nye svømme-, idræts- og sundhedsfacilitet i en driftsperiode på op til 25 år.
 
Formålet er således at etablere et Offentligt-Privat Partnerskab (OPP) mellem Holbæk Kommune og den fremtidige OPP-leverandør med henblik på at optimere projektets totaløkonomi gennem sammentænkning af projektering og opførelse med den efterfølgende bygningsdrift, vedligeholdelse og levering af tilknyttede serviceydelser, herunder rengøring, samt at understøtte et langsigtet og konstruktivt samarbejde.
 
Projektet vil blive udbudt med krav om en række faciliteter, hvor vi udbyder mindstekravet til faciliteterne. Mindstekravet er her at foreningerne er garanteret mindst sammen facilitet og tid, som de har i dag.
 
Det forventes, at projektet som minimum omfatter følgende faciliteter:
 
 • Svømmehalsfaciliteter med et undervisnings-, trænings- og konkurrencebassin på 50x25m, tilskuerfaciliteter, et lege- og undervisningsbassin samt terapibassin mm.
 • Multihal med 2 håndboldbaner både faste tilskuerpladser og mobile pladser.
 • Ketcherhal med plads til squash, badminton, bordtennis og mobile tilskuerpladser.
 • Fodboldfaciliteter herunder tilskuerfaciliteter.
 • Tennisfaciliteter,
 • Atletikfaciliteter
 • Sundhedshus med 5 træningssale af varierende størrelse, behandlerum, on-line rum, mv.
 • Tilhørende foyer med foreningszone med fællesfaciliteter, cafe og køkkenfaciliteter, garderobe, reception og varegård mm.
 • Infrastrukturelle anlæg som vej, sti og parkeringsforhold samt håndtering af regnvand, beplantning og belysning mm.
Projektet opføres på matrikel nr. 1aag, 1ua, samt en del af matrikel nr. 1a, 6p og iaaf Ladegården, Holbæk Jorder.
 
Holbæk Kommunes krav til de nye faciliteter vil i videst muligt omfang blive opstillet som åbne funktionskrav, der ikke begrænser den private parts muligheder for at tilbyde løsningsforslag med udgangspunkt i totaløkonomien for hele kontraktperioden. Principperne for udbuddet er beskrevet i Bilag 1 Notat, principper for udbud.
 
Det indstilles, at projektet finansieres ved indgåelse af en aftale om finansiel leasing. Vurderingen er, at det er den mest optimale finansielle løsning og økonomiske mest fordelagtige nu og på sigt, da den sikre en årligt driftsudgift på forventet 5,6 mio. kr i aftaleperioden jf. Bilag 2 Notat, økonomisk overblik i aftaleperioden.
 
De indkomne tilbud vil gennemgå 3 faser:
 1. Udvælgelsesfase
 2. Dialogfase
 3. Tildelingsfase
 
I udvælgelsesfasen foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave herunder virksomhedens økonomisk og finansiel kapacitet og teknisk kapacitet. Formålet med egnethedsvurderingen er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere som kan løfte opgaven.
 
I dialogfase vil der være mulighed for at stille skarpt på i forvejen udvalgte emner.
Efter afslutning af dialogprocessen, vil tilbudsgiveren blive opfordret til at afgive et justeret og dermed endeligt tilbud, som danner grundlag for Holbæk Kommunes evaluering og indstilling om tildeling af kontrakten.
 
I tildelingsfasen foretages en konkret vurdering og sammenligning af de indkomne tilbud. Herefter vil evalueringen og indstillingen blive forelagt byrådet til godkendelse.
 
Tidsplan
Det forventes at udbuddet vil ligge klar primo maj, mens dialogprocessen kan igangsættes efter sommerferien og at en indstilling forventes at ligge klar primo december.
Sideløbende med udbudsprocessen vil lokalplanprocessen blive gennemført således, at det endelige projekt og lokalplanen vil være samstemmende.
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Michael Suhr har fremsendt en anmodning om, at Byrådet vil forholde sig til et fremsendt 10 siders plancheoplæg der indeholder et uformelt oplæg til en alternativ løsning på fornyelse af de sportslige faciliteter i Holbæk jf. Bilag 3 Holbæk, en by i bevægelse..
 
Oplægget indeholder etableringen af en ny multihal og foyer, renoveringen af stadionhallen samt parkering og indkørsel, nedrivning af Brunhøjskolen og anlæg af 2 nye fodboldbaner, ketchercenter, nyt atletikstadion og ny træningshal med omklædning der skal etableres i 2016 i Holbæk Have.
 
I 2017 skal der etableres et nyt fodboldstadion og loungeområde. Og I 2018 skal der etableres en ny svømmehal på Holbæk Have til træning.
 
I 2016 til 2018 skal der etableres en Havnepark og nyt vandkulturhus på Ny Hage.
 
Dertil skal der etableres en motionsring som oplægget angiver kan udføres på mange niveauer og i den takt, der kan afses midler hertil.
 
Oplægget idrætsfaciliteter kan inddeles i 6 etaper hvor de kommunale anlægsudgifter eks. Moms inden 2020 udgør 270 mio. kr. Det anføres, at øvrige omkostninger og etapevis af motionsringen ikke er medregnet og derudover skal der søges fondsmidler på omkring 150 mio. kr til vandkulturhus og lounge ved nyt stadion. Oplægget anbefaler, at ovenfor stående opdeles i mindre etaper og entrepriser så flest mulige, lokale rådgivere og håndværkere har mulighed for at byde ind på opgaverne.
 
Økonomiske og juridiske udfordringer
Oplægget indeholder en række juridiske og økonomiske udfordringer som først vil skulle afdækkes før der kan tages stilling til hvorvidt dette alternative forslag vil kunne realiseres.
 
Forslaget savner derfor en beskrivelse af hvilken finansieringsmodel, der vil sikre en gennemførelse samt en beregning af den forventede årlige driftsomkostning.
 
Forslag til projekt Holbæk Havnepark indebærer, at Holbæk Kommune vederlagsfrit skal overdrage grunden til en selvejende institution, samt yde kommunalt bidrag til anlægsudgifter og betale løbende driftsudgifter. Projektet indeholder for få oplysninger til at svare på hvorvidt det inden for den kommunale fuldmagt er en mulig model.
 
 
 
 
 
 
 

Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2015
Et flertal bestående af V, A, O og B indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes.
 
Et mindretal bestående af C indstiller, at den alternative indstilling tiltrædes.
 
Et mindretal bestående af C, er af den opfattelse, at der ikke har været arbejdet på lige vilkår med alternative løsninger.
 
 

Beslutning i Byrådet den 26-03-2015
Borgmester Søren Kjærsgaard gjorde inden afstemningen opmærksom på, at der i hovedindstillingens punkt f er en fejl, idet der fremgår et beløb på 5,6 mio. som forventede årlige driftsudgifter fra 2019. Beløbet skal være 7,6 mio.
 
For hovedindstillingen stemte 20 (Jørgen Jensen, Finn Martensen, Ole Brockdorff, Ole Hansen, Jens Kristiansen, Christina Krzyrosiak Hansen, Lars Dinesen, A, Henrik Mosbæk, Emrah Tuncer, B, Inge Langseth, Finn Nielsen, O, Søren Kjærsgaard, Kurt Næsted, Rasmus Brandstrup Larsen, Morten Bjørn Nielsen, Maria Friis, Pernille Kruse, Bjarne Kongsted, Søren Harboe Rasmussen og Rolf Rasmussen, V).
 
Imod hovedindstillingen stemte 7 (John Harpøth og Peter Hansen, O, Leif Juhl og Karen Thestrup Clausen, Ø, Steen Klink Pedersen, Søren Stavnskær og Christian Ahlefeldt-Laurvig, løsgængere).
 
1 (Solvej Pedersen, A) undlod at stemme.
 
Søren Stavnskær, Christian Ahlefeldt-Laurvig, løsgængere, samt John Harpøth og Peter Hansen, O, støttede projektet ud fra foreningernes ønske, men ville en mere præcis økonomi/behovs matrix tilknyttede, samt en maksimal anlægsramme på 250 mio. kr. indeholdt sundhedscenteret. Samtidig et fuld og bindende tilsagn om et vandkulturhus med byggestart inden udgangen af 2017, som finansieres ved fonde og salget af fra Holbæk Have. For funktionerne i og placering af vandkulturhuset tages der udgangspunkt i bilag 3: ”Holbæk en by i bevægelse”. Efterslæbet på vedligeholdelse af idrætsfaciliteter uden for Holbæk by forudsættes indhentet i perioden 2016-2020.
 
Enhedslisten støtter ideen om nye idrætsfaciliteter, men ønsker at der arbejdes videre med Alternativet. De er især bekymrede for, om
 

Sagsfremstilling
Referat

3950245e1.pdf
3950247e2.pdf
3949894e3.pdf
3965945e4.pdf

Bilag

Bilag 1 Notat, principper for udbuddet
Bilag 2 Notat, økonomisk overblik i aftaleperioden
Bilag 3. Holbæk, en by i bevægelse.pdf
Fremtidens idrætsbillede i Holbæk by