UDVALG

14-17 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

18-03-2015 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

18-03-2015 22:00:00


PUNKTER

42. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 18. marts 2015
43. Beslutning om ny procedure i forbindelse med afskedigelse af tillidsvalgte medarbejdere
44. Beslutning om modtagelse af kvoteflygtninge i 2015
45. Beslutning om kvalitetsrapport for folkeskolen 2013-14
46. Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af IT infrastruktur, forældreintra og IT-udstyr i dagtilbud.
47. Godkendelse af anlægsbevilling til nyt børnehus i Jyderup
48. Beslutning - Endelig vedtagelse af revideret lokalplanforslag 19.05 for Høbjærggård og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11
49. Beslutning vedrørende høringssvar til debatoplæg om råstofplan 2016-2027
50. Beslutning - Ekspropriation til sikring af vandforsyning, Svinninge Vandværk
51. Beslutning om rammer for benyttelses/lejeaftaler med faste brugere af Værftet
52. Beslutning om tilskud til indfrielse af kreditforeningslån i Svinninge Forsamlingshus
53. Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til fonden "Holbæk i Pinsen"
54. Beslutning om brug af konkurrence mellem private leverandører af hjemmepleje
55. Beslutning om etablering af 5 skæve boliger til skæve eksistenser
56. Beslutning af budget 2015 - godkendelse af overførsler fra 2014 til 2015
57. Beslutning om revidering af politisk tids- og arbejdsplan for budget 2016-2018
58. Godkendelse af revideret økonomiske pejlemærke
59. Beslutning om salg af ejendomme og arealer
60. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - Lukket punkt
61. Beslutning om køb af areal - Lukket punkt42. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 18. marts 2015

Sagsgang og sagstype

Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen til mødet d. 18. marts 2015 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 18-03-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling43. Beslutning om ny procedure i forbindelse med afskedigelse af tillidsvalgte medarbejdere

Sagsgang og sagstype

Byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Enhedslisten indstiller, at:

 1. byrådet beslutter, at der i fremtiden ikke varsles afskedigelse af beskyttede tillidsvalgte medarbejdere, uden at disse varslinger har været behandlet politisk i byrådet.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Enhedslisten vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at afskedigelse af beskyttede tillidsvalgte medarbejdere behandles politisk i byrådet, inden eventuel varsling og afskedigelse iværksættes.

 

Med beskyttede tillidsvalgte medarbejdere menes tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, disses suppleanter samt MED-udvalgsmedlemmer.

 

Ændringen vil medføre, at Økonomiudvalgets delegationsplan af 11. december 2013 skal revideres.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Møde i Økonomiudvalget, 11. december 2013 (pkt. 237: Regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager)


Beslutning i Byrådet den 18-03-2015
Sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på behandling af Økonomiudvalgets kompetencefordelingsplan, hvorefter sagen genoptages i byrådet.
 

Referat
Sagsfremstilling

3331692e1.docx

Bilag

Økonomiudvalgets kompetencefordelingsplan


44. Beslutning om modtagelse af kvoteflygtninge i 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. den af Udlændingestyrelsen udmeldte kvote på 182 kvoteflygtninge tages til efterretning.

 2. Holbæk Kommune påtager sig at modtage i alt 182 kvoteflygtninge i 2015.

 

Alternativ indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller alternativt, at:

 1. den af Udlændingestyrelsen udmeldte kvote på 182 kvoteflygtninge tages til efterretning

 2. Holbæk Kommune påtager sig at modtage i alt 228 kvoteflygtninge i 2015.

 
 
 
 
 

Beskrivelse af sagen

Flygtninge modtages på nationale asylcentre, hvorfra de fordeles efter et kvotesystem, der er aftalt mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen. Kommunekvoterne fastsættes hvert år af Udlændingestyrelsen på baggrund af en prognose og en matematisk model.

 

Kvote i 2015

Udlændingestyrelsen har i maj 2014 udmeldt kommunekvoterne for 2015. Holbæk Kommune fik her tilkendt 65 flygtninge. I december 2014 forhøjede Udlændingestyrelsen forventningerne vedr. antal flygtninge fra 4.000 til 12.000 flygtninge på landsplan. Holbæk Kommunes andel er derfor nu øget til 182. Ændringen blev meddelt i brev af 23. januar fra Kommunernes Landsforening (KL). Brevet er vedlagt sagen som bilag 1, og fordelingen mellem de enkelte kommuner er vist i bilag 2.

 

Kommunerne har indtil 1. marts 2015 mulighed for at melde, om kommunen ønsker at modtage flere flygtninge i 2015. For selvom Holbæk Kommune har fået tildelt 182 flygtninge i 2015, kan udlændingestyrelsen uden forudgående aftale, visitere op til 25 pct. flere flygtninge end udmeldt. Det vil i givet fald betyde et samlet kvotetal i Holbæk Kommune på 228 flygtninge. I lyset af erfaringerne fra 2014 er det vurderingen, at det endelige flygtningetal i 2015 vil være tættere på 228 end 182.

 

Familiesammenføringer

I 2014 modtog Holbæk Kommune 98 kvoteflygtninge samt 20 familiesammenførte til flygtninge, som kommunen modtog i 2014. Til sammenligning modtog kommunen i 2013 i alt 4 familiesammenførte til flygtninge, som kommunen modtog før 2014. Af de flygtninge der er modtaget i 2014, har de 69 ægtefælle eller kæreste i hjemlandet samt i alt 69 børn. Det betyder, at der i alt kan forventes familiesammenføringer på omkring 138 personer til de 98 flygtninge, som kommunen har modtaget i 2014. Hovedparten vil først få ret til familiesammenføring i 2015.

 

Datagrundlaget for 2013 og 2014 er svagt, og fremskrivning for 2015 også derfor behæftet med betydelig usikkerhed. Hvis forholdstallet fra 2014 anvendes ift. antallet af 182 kvoteflygtninge i 2015, må der forventes ca. 255 familiesammenførte personer til de 182 flygtninge, og 321 hvis antallet af kvoteflygtninge bliver 228. Uanset antal kvoteflygtninge, vil de fleste af disse familiesammenføringer først ske i løbet af 2016, og muligvis først i 2017 som følge af de nye regler om familiesammenføring.

 

Finansiering af integrationsområdet

Budgetgrundlaget i Holbæk Kommune er baseret på forventet modtagelse af 65 flygtninge. Derfor medfører en stigning til hhv. 182 eller 228 flygtninge, naturligvis en stor udfordring for økonomien på integrationsområdet.

 

KL har udarbejdet et notat, der kort beskriver, hvordan området generelt finansieres. Dette notat er vedlagt som bilag 3. Som bilag 3 beskriver, er kommunerne under ét kompenseret for opgaverne med at modtage kvoteflygtninge. Den enkelte kommune vil af tekniske årsager altid være enten over- eller underkompenseret, men afvigelsen vurderes at være af mindre betydning i det store regnestykke. Som udgangspunkt dækker staten kommunernes samlede nettoudgifter efter integrationsloven. Det er bl.a. udgifter til integrationsprogrammer og introduktionsforløb, samt kontanthjælp til personer omfattet af et integrationsprogram. Finansieringen sker hovedsagligt gennem nedenstående finansieringsregler:

 

Herudover bidrager det generelle udligningssystem og den særlige udligningsordning vedrørende flygtninge, indvandrere og efterkommere til, at kommuner, der har et højt udgiftsniveau som følge af flygtninge og familiesammenførte, tilgodeses ved omfordeling mellem kommunerne. Udligningsordningen tager sigte på generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, folkeskoleundervisning, dagtilbud mv.

 

Den økonomiske håndsrækning ved den ekstraordinære flygtningesituation.

Regeringen har i Finansloven for 2015 afsat midler til kommunerne i forbindelse med modtagelsen af flygtninge knyttet til den ekstraordinære situation i bl.a. Syrien.

 

Investeringstilskuddet på 125 mio. kr. fordeles på baggrund af den andel af flygtninge, som den enkelte kommune modtager ud over den fordeling af flygtninge, som allerede er fordelt. Fordelingen vil således tage højde for, at de kommuner, der modtager flest flygtninge, får en økonomisk håndsrækning. Tilskuddet svarer til, at kommunerne modtager ca. 15.600 kr. ekstra pr. flygtning på årsbasis, som følge af den ekstraordinære situation. For Holbæk Kommune betyder dette et investeringstilskud på 1,825 mio. kr., som kan anvendes til etablering og indretning af boliger.

 

Det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. vil blive fordelt på baggrund af oplysninger om grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte i 2014 som tillægges antal personer, der indgår i de fastsatte kommunekvoter pr. 1. april 2015. Tilskuddet vil være en håndsrækning til kommuner, som i 2015 oplever udfordringer med udgifter til både flygtninge og familiesammenførte. Tilskuddet forventes at blive i størrelsesordenen 8.000 kr. pr. flygtning. For Holbæk Kommune betyder dette et ekstraordinært tilskud i 2015 på ca. 1,4 mio. som fx kan anvendes til den administrative understøtning af integrationsindsatsen, dvs. til jobkonsulenter mv., men også til udgifter til særlige modtageklasser på Isefjordsskolen for børn af flygtninge og familiesammenførte.

 

Modtagelse og boligplacering

Kommunen er forpligtet til at finde en passende bolig til integrationsborgere. Indtil der er fundet en passende bolig, placeret flygtninge i midlertidige boliger. Det er Holbæk Kommune, som afholder alle udgifter i forbindelse med flytningen. Der kan ikke ske boliganvisning i særligt udsatte boligområder, og bl.a. derfor er det en væsentlig udfordring at finde permanente boligløsninger til målgruppen. Med aftalen om det tidligere flygtningecenter i Vipperød er udfordringen med midlertidige boliger blevet væsentligt forbedret, men det forudsætter, at flygtningene kan visiteres videre til permanente, egnede løsninger inden for kort tid efter den midlertidige boligplacering. Med den nuværende tilgang af flygtninge er det forventningen, at løsningen i Vipperød er fyldt op til april.

 

Udfordringen med permanente boliger kompliceres af, at hovedparten af de modtagne flygtninge er enlige, som efterfølgende får familiesammenføring. Det betyder, at behovet for permanente boliger ændrer sig i takt med at den enkelte flygtning får familiesammenføring. Hvor der i begyndelsen alene er behov for fx en 1 værelseslejlighed, ændrer behovet sig til en familiebolig ved familiesammenføring.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling

KL ønsker en tilbagemelding på, om Holbæk Kommune ønsker at påtage sig at modtage flere end 182 kvoteflygtninge. De mulige konsekvenser heraf, har administrationen indarbejdet i den generelle sagsfremstilling ud fra det eksempel, at byrådet kunne beslutte at modtage i alt 228 kvoteflygtninge. Byrådet kan naturligvis beslutte et hvilket som helst antal udover 182, og administrationen vil på baggrund af byrådets beslutning efterfølgende udarbejde en fornyet vurdering af de økonomiske og indsatsmæssige konsekvenser af det besluttede antal.

 
 
 
 

Økonomiske konsekvenser

Den samlede økonomi og finansiering af integrationsindsatsen er meget kompleks, og selvom antallet af flygtninge stiger til enten 182 eller 228, er kommunens udgifter til forsørgelse, sprogskole mv. dækket af budgetgarantien samt en række tilskuds- og refusionsordninger. Der skal dog foretages en teknisk omplacering af budget til politikområde 4, 9, 11 og 13, hvor udgifterne til integrationsindsatsen afholdes.

 

Kommunens udgifter til administrationen, er ikke direkte dækket af budgetgarantien, men indgår i det generelle grundtilskud mv. Her kan der forventes et betydeligt større udgiftspres. Pt. anvendes der 6 årsværk til varetagelsen af indsatsen for 233 personer (flygtninge og familiesammenførte) omfattet af integrationsprogrammet. Det er forventningen, at den forøgede tilgang af flygtninge vil medføre yderligere administrative omkostninger på yderligere 4,5 eller 6 årsværk.

 

Nedenfor er en beregning af de umiddelbare konsekvenser for modtagelse af tilskud som følge af aftalen om økonomisk håndsrækning, samt vurderede personaleressourcer.

 

Ved 182 kvoteflygtninge

Holbæk Kommune vil foruden grundtilskuddet som følge af aftalen om økonomisk håndsrækning modtage i alt 3,281 mio. kr. (1,825 samt 1,456). Den forøgede omkostning til medarbejderressourcer vil være 4,5 fuldtidsmedarbejdere, svarende til 2,25 mio. kr.

 

Ved 228 kvoteflygtninge

Holbæk Kommune vil foruden grundtilskuddet som følge af aftalen om økonomisk håndsrækning modtage i alt 4,343 mio. kr. (2,543 + ca. 1,800 tkr.) Den forøgede omkostning til medarbejderressourcer vil være 6 fuldtidsmedarbejdere, svarende til 3,0 mio. kr.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-02-2015
Henrik Mosbæk, Willy Lisby og Søren Harboe Rasmussen anbefaler indstillingen om:
 1. at tage den af Udlændingestyrelsen udmeldte kvote på 182 kvoteflygtninge til efterretning.
 2. at Holbæk Kommune påtager sig at modtage i alt 182 kvoteflygtninge i 2015.
 
Sine Agerholm og Christina Krzyrosiak Hansen anbefaler indstillingen om:
 1. at tage den af Udlændingestyrelsen udmeldte kvote på 182 kvoteflygtninge til efterretning.
 2. at Holbæk Kommune påtager sig at modtage i alt 228 kvoteflygtninge i 2015.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2015
Økonomiudvalget indstiller, at hovedindstillingen godkendes. Det afgørende er ikke antallet af flygtninge, det afgørende er håndteringen af integrationen, herunder inddragelse af lokalområder, boligplacering, beskæftigelse, danskundervisning mv.
 
Emrah Tuncer deltog ikke i behandlingen af punktet.
 

Beslutning i Byrådet den 18-03-2015
For Økonomiudvalgets indstilling stemte 27. Imod økonomiudvalgets indstilling stemte 2 (Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, Ø). Økonomiudvalgets indstilling er dermed godkendt.
 
Enhedslisten går ind for at modtage kvoteflygtninge, men Enhedslisten stemte imod indstillingen, idet Enhedslisten ønsker den alternative indstilling vedtaget, således at Holbæk Kommune modtager 228 kvoteflygtningen. Dette for at sende et positivt signal til flygtningene om at de er velkomne.
 
Emrah Tuncer deltog ikke i behandlingen af punktet.
 

Sagsfremstilling
Referat

3894277e2.pdf
3894280e3.pdf
3894286e4.pdf

Bilag

Bilag 1 - borgmesterbrev af 23. jan vedr. procedure for fordeling af flygtninge i 2015.pdf
Bilag 2 - foreløbige kommunekvoter 2015.pdf
Bilag 3 - finansiering af integrationsområdet.pdf


45. Beslutning om kvalitetsrapport for folkeskolen 2013-14

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, byråd

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at,

 1. kvalitetsrapporten 2013-14 indstilles til godkendelse i byrådet.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Det er formålet med kvalitetsrapporten for folkeskolen,

Indhold i kvalitetsrapport 2013-14

I juni 2014 udsendte undervisningsministeriet en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen. På baggrund af den nye bekendtgørelse skal der for skoleåret 2013/14 udarbejdes en ekstraordinær kvalitetsrapport. Det betyder, at kvalitetsrapporten 2013/14 er en blanding af den tidligere bekendtgørelse og den nye bekendtgørelse.

 

Udvalget tog beslutning om, hvilke temaer, der ønskes belyst i rapporten ved Udvalgsmødet i marts 2014. De valgte temaer er indsatsområderne i Fremtidens Folkeskole for skoleåret 2013-14:

Kvalitetsrapporten er opdelt i en kommunedel for hele skoleområdet og en skoledel, hvor hver skole er beskrevet. De to dele foreligger som to bilag i sagen.

 

Der er specifikke krav til indholdet, som bl.a. skal være resultatoplysninger, herunder karaktergivning og resultater af de nationale test i dansk og matematik samt en handleplan for udviklingsaktiviteter. Udviklingsplanen tager udgangspunkt i de to indsatsområder Synlig læring og Digitalisering, som er de to områder, der beskriver indsatserne fra Fremtidens Folkeskole.

 

Resultater for folkeskolerne – afgangsprøver

Der er opstillede nye parametre med den nye bekendtgørelse, hvilket betyder, at kvalitetsrapporten fremadrettet kun indeholder de obligatoriske afgangsprøver, men det kan fremhæves, at karaktergennemsnittet af de obligatoriske afgangsprøver i skoleåret 2013/14 er steget til 6,2 samlet set for folkeskoler i Holbæk kommune. De obligatoriske afgangsprøver for skoleåret 2012/13 var 6,1.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Kvalitetsrapporten har været til høring i skolebestyrelserne i januar 2015.

 
 

Lovgrundlag – link

Folkeskoleloven af 20/06 2014 § 40a

 

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen nr. 665 af 20/06/2014

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 24-02-2015
 
Udvalget indstiller at kvalitetsrapporten 2013-14 godkendes.
 
 

Beslutning i Byrådet den 18-03-2015
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3899733e5.pdf
3899734e6.pdf

Bilag

Bilag 1, SKOLEDEL kvalitetsrapport 2013-14.pdf
Bilag 2, KOMMUNEDEL, kvalitetsrapport 2013-14.pdf


46. Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af IT infrastruktur, forældreintra og IT-udstyr i dagtilbud.

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på 7.1 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af IT infrastruktur i kommunes børnehuse og i dagplejen, herunder etablering af forældreintranet og relevant hardware.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet har i budgettet for 2015 afsat en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til etablering af IT infrastruktur i kommunes børnehuse og i dagplejen. Baggrunden er, at der jf. aftale mellem regeringen og kommunerne skal være etableret forældreintranet på dagtilbudsområdet fra 2015.

 

Ved indførelsen af IT infrastrukturen bliver det muligt for alle ansatte i daginstitutionerne samt i dagplejens kontorer og legestuer at få trådløs adgang, samt sikrer at daginstitutionerne kan anvende digitale læringsmidler i deres lokaler.

 

Dette indebærer nedenstående:

 
 1. Infrastruktur til dagtilbud, børnehuse og dagpleje


  It kabling, stik og acces point kabling, rack skabe server mm., samt fiberforbindelser.


  Alt til et fuldt funktionsdygtigt trådløst netværk i de berørte bygninger. Udgift estimeret til 3.700.000 kr.

 1. Forældreintranet


  Indkøb og etablering af platform til forældreintranet. Udgift er estimeret til 700.000 kr.

 1. Indkøb af udstyr


  Ipads/tablet, computere, it-skærmer mm. Udgift er estimeret til 2.700.000 kr.

 

Tidsplan:

  1. Udbud februar - april 2015,

  2. Udførsel maj - august 2015

  3. Implementering september - november 2015

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Der vil være en anlægsudgift på 7,1 mio. kr. Anlægsmidlerne er afsat i budgettet for 2015.

 

I beregning af anlægsudgiften, er der afsat ekstra midler, da Forældreintranet platform ikke er valgt endnu.

 

Udgifter til drift indarbejdes i dagtilbudsområdets budget for 2016.

 

Øvrige konsekvenser

 

Kommunikationen med forældre vil blive meget nemmere, og kommer til at foregå på næsten samme måde som i skoler og SFO.

Det vil være muligt for alle ansatte i kommunen at gå trådløst på intranet og internettet i alle dagtilbud.

Dagtilbuddene vil få mulighed for at benytte de nye digitale medier sammen med børnene.

 
 

Høring


Lovgrundlag – link

 

Regeringen, KL og Danske Regioner står bag den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd fra september 2013, der løber frem til 2020. Strategien skal sætte fart på brugen af teknologi og digitalisering på de store velfærdsområder, så effektive digitale velfærdsløsninger hurtigere udbredes og gøres til standard.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 24-02-2015
 
Børneudvalget anbefaler:
At der gives en anlægsbevilling på 7.1 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af IT infrastruktur i kommunes børnehuse og i dagplejen, herunder etablering af forældreintranet og relevant hardware.
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-03-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling47. Godkendelse af anlægsbevilling til nyt børnehus i Jyderup

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling på 28 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 28 mio. kr. i 2015 til børneinstitution i Jyderup. Af det samlede beløb på 28 mio. kr. skal 8 mio. kr. anvendes i 2015, og de resterende 20 mio. kr. i 2016.

 2. der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 3,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 12,7 mio. kr. under daginstitutioner og skoler for 2016, som skal anvendes i 2016.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Baggrund

I anlægsbudgettet for 2015 er der afsat 28 mio.kr. til opførelse af en ny børneinstitution i Jyderup. Siden prioriteringen af anlægsbudgettet til huset har prognoserne for børnetal ændret sig. Der er således behov for at bygge en større institution end først antaget. Institutionen skal være på mindst 1350 m², hvilket svarer til 6,25 m² pr. barn. Det foreløbige budgetoverslag viser, at det vil koste 31,5 mio. kr. at opføre. Det er 3,5 mio. kr. mere, end der er afsat i anlægsbudgettet for 2015.

 

Budgetoverslag for den kommende børneinstitution i Jyderup.

Det fremlagte overslag er basseret på erfaringstal fra børneinstitutionen i Undløse.

Undløse Børnehus blev udbudt og bygget i 2008, et tidspunkt hvor konjunkturen i byggeriet var på sit højeste. Byggeriet af Midgård i Tølløse er til gengæld i lave ende, nu hvor udbud og efterspørgsel er anderledes og med andre priser.

 

Undløse Børnehus er bygget iht. BR 08 (Bygningsreglementet for 2008) og er ikke et lavenergi byggeri. Kravet dengang var at byggeriet skulle rumme ca. 10 m²/barn til børneinstitutioner (alle rum, gangarealer, depoter, toiletter mv.). I byggesummen var inkluderet liggehal, udearealer og legeplads, men ikke P-plads, inventar, rådgiver udgifter og omkostninger.

 

Det er nu vedtaget at den nye institution skal ligge på Elmegården. Der er afsat beløb til både nye P-pladser og trafikforanstaltninger. Derudover er der afsat beløb til nyt inventar, udstyr, rådgiver udgifter og omkostninger.

 

Den videre proces

Byggeriet vil blive udbudt her i foråret, og administrationen forventer at byggeperioden vil vare fra sommer 2015 og cirka halvandet år frem.

 

Sideløbende med byggeprocessen vil administrationen i samarbejde med beboerne i området, grundejerforeninger, halbestyrelse og skolen drøfte mulighederne for parkering og trafikforanstaltninger i forbindelse med børneinstitutionen.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Ny institution i Jyderup

Elmegården

 

Areal

1.350

24.030.920

P-plads og trafikforanstaltninger

1.180.000

Inventar og udstyr

1.500.000

Uforudsigelig udgifter

2.500.000

Nedrivning af SFO

250.000

Omkostninger

2.039.080

Samlet bevilling

 

31.500.000

 

Der er i alt afsat 28 mio.kr. i anlægsbudgettet for 2015 til ny børneinstitution i Jyderup. De sidste 3,5 mio.kr. forslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 12,7 mio.kr. under daginstitutioner og skoler for 2016.

 

Af de 31,5 mio.kr. skal 8 mio.kr. bruges i 2015, og de 23,5 mio.kr. i 2016.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 24-02-2015
 
Børneudvalget anbefaler at:
 1. der gives en anlægsbevilling på 28 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 28 mio. kr. i 2015 til børneinstitution i Jyderup. Af det samlede beløb på 28 mio. kr. skal 8 mio. kr. anvendes i 2015, og de resterende 20 mio. kr. i 2016.
 2. der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 3,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 12,7 mio. kr. under daginstitutioner og skoler for 2016, som skal anvendes i 2016.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2015
Indstilles godkendt, jf. beslutning i Udvalget for Børn.
 
Genplaceringen af SFO’en finansieres af de samlede anlægsmidler, ikke af midlerne til dette projekt.
 
 

Beslutning i Byrådet den 18-03-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling48. Beslutning - Endelig vedtagelse af revideret lokalplanforslag 19.05 for Høbjærggård og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11

Sagsgang og sagstype

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.

 
 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 Boligområde ved Høbjærggård vedtages endeligt uden ændringer.

 2. Revideret forslag til Lokalplan 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd vedtages endeligt uden ændringer.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede på mødet den 12. november 2014 at sende revideret forslag til Lokalplan 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd, med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 i offentlig høring.

 

Planforslagenes indhold

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 udlægger hele området til boligformål og er udarbejdet for at rammeområde 19.B12 kan blive udvidet og afspejle grænsen på det reviderede lokalplanforslag.

 

Det reviderede lokalplanområde afgrænses af Sønderstrupvej mod vest, et eksisterende boligområde mod nord, Høngbanen mod øst samt af landbrugsarealer og landsbyen Nr. Eskilstrup mod syd. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 24 ha og anvendes i dag til landbrug. Der er ikke eksisterende bebyggelse i området. Med det reviderede lokalplanforslag udlægges området til omkring 89 åben/lav-boliger og 28 tæt/lav-boliger.

 

Se revideret forslag til Lokalplan 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 11

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Størstedelen af lokalplanområdet er privat ejet. Realiseringen af lokalplanen, herunder byggemodningen, forventes at blive gennemført på den nuværende ejers bekostning.

 

I forbindelse med realisering af det reviderede lokalplanforslag, skal der ske en ombygning af den eksisterende adgangsvej vest for Søndermarken. Grundejeren af lokalplanområdet har accepteret omlægningen af adgangsvejen med de økonomiske følger den måtte have.

 

Øvrige konsekvenser


Høring

Der blev indsendt 8 høringssvar under den offentlige høring. Høringssvarene omhandler primært vejstrukturen, cykelstierne, den øgede trafikbelastning og generelle miljøforandringer i planområdet.

Høringssvarene kan ses som bilag 1 til dagsordenspunktet. Administrationens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 2.

 

Administrationen vurderer, at ingen af høringssvarene skal give anledning til ændringer af planforslagene i forbindelse med den endelige vedtagelse. Dog bemyndiges administrationen til at foretage redaktionelle ændringer inden offentliggørelsen af kommuneplantillægget og lokalplanen.

 

Et af høringssvarene omhandler desuden beskyttelsen af flagermus i området. Høringssvaret er sidenhen blevet omformuleret til en klage over miljøscreeningen af det reviderede lokalplanforslag nr. 19.05. I klagen påpeges det, at det reviderede lokalplanforslag ikke sikrer et hensyn rastestederne for flagermus i planområdet.

 

Holbæk Kommune har videresendt klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, som vil behandle sagen. Som svar på klagen henviser administrationen til den Bilag IV-undersøgelse, der er blevet udarbejdet i forbindelse med miljøscreeningen, og som fastslår, at det reviderede lokalplanforslag ikke vil påvirke potentielle rasteområder for flagermus. Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen forhindrer ikke den endelige vedtagelse af planforslagene. Den udarbejdede Bilag IV-undersøgelse fremgår af bilag 4 til dagsordenspunktet.

 

Områdets vejføringer


Da det oprindelige lokalplanforslag blev behandlet i Udvalget for Klima og Miljø den 24. september 2013 blev forslaget sendt tilbage til administrationen med henblik på at få belyst mulige løsningsmodeller for vejtilslutninger i den vestlige del af lokalplanområdet.


Administrationen fremlagde på udvalgsmødet den 29. oktober 2013 tre forskellige vejtilslutningsløsninger til lokalplanområdet. På daværende tidspunkt blev der arbejdet med vejtilslutninger både fra øst og vest. Løsningerne og administrationens anbefaling kan ses af Bilag 5 til dagsordenspunktet.

Som det fremgår af bilag 5 vurderer administrationen, at løsningen med tilslutning til Sønderstrupvej via eksisterende overkørsel til Søndermarken er den mest hensigtsmæssige i forhold til trafiksikkerheden (antallet af overkørsler til Sønderstrupvej forbliver det samme) og da forslaget vil medføre et behov for yderligere vejanlæg med omkostninger for Holbæk Kommune, hvis en af de to øvrige løsningsmodeller følges.

 

I det reviderede lokalplanforslag trafikbetjenes området kun fra vest. Den øgede trafikbelastning i områdets vestlige del er blevet miljøscreenet, og det vurderes, at overkørslen til Sønderstrupvej vil kunne rumme den ekstra trafik og at stigningen ikke er væsentlig. Desuden sikrer planforslagene et særligt hensyn til de vestligste boliger i Søndermarken med en vejstruktur med to ensrettede kørebaner og en øget afstand til de nærmeste boliger.

 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Sagshistorikken vedr. den politiske behandling af den tidligere udgave af lokalplanforslaget fremgår af bilag 3.

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-02-2015
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-03-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3901356e7.pdf
3901357e8.pdf
3901358e9.pdf
3901359e10.pdf
3911053e11.pdf

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar_rev_19-05_samlet.pdf
Bilag 2 - Behandling af høringssvar.pdf
Bilag 3 - Sagshistorik.pdf
Bilag 4 - Bilag IV-undersøgelse.pdf
Bilag 5 - vejtilslutningsløsninger okt 2013.pdf


49. Beslutning vedrørende høringssvar til debatoplæg om råstofplan 2016-2027

Sagsgang og sagstype

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at:

 

1. Udvalget sender vedlagte notat til Region Sjælland, som Holbæk Kommunes høringssvar til Region Sjællands debatoplæg om råstofplan 2016-2027.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Region Sjælland er i gang med at udarbejde en råstofplan for 2016-2027. I den forbindelse har de udsendt et debatoplæg om planen.

 

Region Sjælland vil revidere råstofplanen af følgende årsager:

 

Administrationen har udarbejdet et forslag til høringssvar til debatoplægget. Det er vedlagt i bilag. I høringssvaret giver Holbæk Kommune udtryk for følgende holdninger:

 

I løbet af 2015 forventes det, at selve Råstofplan 2016-2027 kommer i høring. Planen forventes vedtaget i slutningen af 2016.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser

Holbæk Kommune vil komme til at tage konkret stilling til Region Sjællands udlægning af nye graveområder indenfor kommunegrænsen.

 
 

Høring


Lovgrundlag – link

Råstofloven : https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=145835

 
 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-02-2015
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-03-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3891892e12.docx

Bilag

Bilag til svar til debatoplæg råstofplan 2016-2027


50. Beslutning - Ekspropriation til sikring af vandforsyning, Svinninge Vandværk

Sagsgang og sagstype

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

1. byrådet træffer principbeslutning om at ville ekspropriere til sikring af Svinninge Vandværks forsyningssikkerhed, såfremt Svinninge Vandværk ikke ved frivillige aftaler kan erhverve de nødvendige rettigheder for etablering af en ny råvandsledning, som beskrevet i sagsfremstillingen,

2. administrationen efter anmodning fra Svinninge Vandværk kan igangsætte ekspropriationsforløb for vandværkets erhvervelse af nødvendige rettigheder for etablering af en ny råvandsledning, som beskrevet i sagsfremstillingen, såfremt vandværket ikke ved frivillige aftaler kan erhverve de nødvendige rettigheder, og

3. byrådet udpeger byrådsmedlem Ole Brockdorff til på vegne af byrådet at lede og deltage i en eventuel åstedsforretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Svinninge Vandværk har anmodet Holbæk Kommune om at ville ekspropriere, hvis det ikke ved frivillige aftaler er muligt at erhverve de nødvendige rettigheder for etablering af en ny råvandsledning til vandværket fra vandværkets nyeste boring ved Torslunde.

 

Ledningen planlægges anlagt på dyrkede landbrugsarealer fra boringen på Torslunde 17A til vandværket på Holmegården 2; en samlet strækning på ca. 1600 m, se bilag 1. Ledningen er nødvendig for at kunne indvinde vand fra boringen ved Torslunde

 

Vandværket har haft en foreløbig orientering til de berørte lodsejere og har en forventning om at kunne erhverve ret til ledningens placering ved frivillige aftaler.

 

Svinninge Vandværk har i dag tre boringer fordelt på to kildepladser. Den nye kildeplads ved Torslunde skal aflaste kildepladsen på vandværksgrunden, Holmegården 2, 4520 Svinninge, hvor vandværket har to boringer, som ligger med kort indbyrdes afstand og i bymæssig bebyggelse.

 

Boringen ved Torslunde er placeret ud fra et ønske om at sprede indvindingen, på sigt at kunne flytte indvindingen ud af Svinninge by, samt med en forventning om at kunne indvinde fra et dybtliggende magasin.

 

Udover at forsyne eget forsyningsområde udgør Svinninge Vandværk en del af leverandørkredsen til Vandfællesskabet Nordvestsjælland, som er med til at sikre tilstrækkelig vandforsyning til Kalundborg by, herunder vandforbrugende industri med forventninger om stærkt øget vandbehov inden for en forholdsvis kort tidshorisont.

 

Det kan vise sig nødvendigt med kort varsel at flytte og udvide indvindingen til boringen ved Torslunde på grund af de nuværende boringers alder og en forventet produktionsudvidelse for industrien i Kalundborgområdet.

 

Derfor har Holbæk Kommune, Grundvandsteamet, vurderet, at den nye boring er nødvendig for at sikre den fremtidige vandforsyning i Svinninge-området, og har givet tilladelse til boringens etablering og indvinding fra boringen.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune betinger sig over Svinninge Vandværk, at alle omkostninger forbundet med en eventuel ekspropriation skal afholdes af Svinninge Vandværk. Dette gælder også såfremt ekspropriationsbeslutningen og erstatningsspørgsmålet måtte blive påklaget.


Øvrige konsekvenser

Holbæk Kommune, som ekspropriationsmyndighed, gennemfører ekspropriationen.

Kommunen forestår ekspropriationssagens gennemførelse, herunder indvarsling og afholdelse af åstedsforretning, indstilling om beslutning om ekspropriation, sikring af Svinninge Vandværks udbetaling af erstatninger, evt. videresendelse af klage til klageinstans samt evt. indbringelse af erstatningsspørgsmålet for taksationsmyndigheder.

 

Høring

Offentliggørelse og indvarsling til en eventuel åstedsforretning varetages af Holbæk Kommune i henhold til lovgivningen for området.

 

En eventuel endelig ekspropriationsbeslutning vil skriftlig blive tilsendt berørte ejere og brugere.


Lovgrundlag – link

Hjemmelen til ekspropriation er kapitel 7, § 37 i vandforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013 om vandforsyning m.v.

 

Ekspropriation gennemføres efter procedurereglerne herom i vejlovens kapital 5, lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011 om offentlige veje.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-02-2015
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-03-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3872563e13.pdf

Bilag

Bilag 1, oversigtskort


51. Beslutning om rammer for benyttelses/lejeaftaler med faste brugere af Værftet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det besluttes:

 
 1. at bemyndige administrationen til at indgå aftaler med faste brugere om benyttelse/leje af lokaler i Værftet inden for de nedenstående rammer.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Det gamle skibsværft på Holbæk havn er ved at blive renoveret og omdannet til et maritimt kulturhus. Det nye værftsområde vil bl.a. rumme følgende faste brugere: Holbæk Klatreklub, Beddingsforeningen (HGHB), Produktionsskolen NVPRO samt UngHolbæk.

 

Værftet vil i det daglige høre under lederen af Holbæk Kulturkaserne.

 

Udviklingen omkring værftet og havneområdet på gammel havn tager fart i de kommende år. Med åbningen af værftet vil mange muligheder for brugerne opstå. Det betyder, at vi i første omgang ønsker at indgå kontrakter med en tidshorisont på 5 år med de faste brugere, således at vi inden for en kortere årrække kan evaluere og tilpasse brugen på området til de faktiske behov.

 

Indgåelse af 5-årige aftaler vil desuden sikre, at det kommende byråd får et fleksibelt handlerum. 

 

Fælles for alle aftaler 

Det vil fremgå af alle aftaler, at Fonden Holbæk i Pinsen kan råde over hele værftsområdet inkl. beddinger og alle lokaler i værftsbygningen i ugen op til og under det årlige pinsearrangement.

 

Alle faste brugere skal indgå i et Brugerråd for Værftet for at sikre fælles koordination og samarbejde.

 

Alle faste brugere skal færdes i og bidrage til betaling af udgifterne til værftet. Fællesudgifterne til driften af huset vil blive fordele mellem Holbæk Kommune og de faste brugere efter en aftalt fordelingsnøgle.

 

Holbæk Klatreklub

Klatreklubben er en godkendt folkeoplysende forening og har ifølge Folkeoplysningsloven ret til at benytte kommunale lokaler vederlagsfrit.

 

I værftets østlige ende bliver der etableret et rum med klatrefaciliteter. Klatreklubben får ret til at råde over dette lokale til foreningsaktiviteter. Holbæk Kommune afholder forbrugsudgifter (el, vand og varme), jf. Folkeoplysningsloven.

 

Klatreklubben kan frit benytte fælles faciliteterne (toilet/bad samt mødelokaler) og kan derudover booke multisal på lige fod med andre foreninger.

 

Holbæk Gl. Havns Beddinger

Beddingsforeningens formål er at drive Holbæk gl. havns beddinger. Beddingsforeningen får vederlagsfri ret til at råde over de to beddinger og tilhørende arbejdsarealer samt den ny-opførte værkstedsbygning ved beddingerne.

 

Beddingsforeningen afholder alle udgifter til forbrug og drift af beddinger og værkstedsbygninger, herunder forestår foreningen den løbende vedligeholdelse af bygningen efter instruks fra Holbæk Kommune.

 

Beddingsforeningen er ansvarlig for at den fornødne sikkerhed omkring beddingsaktiviteterne bliver overholdt, herunder afspærring i forbindelse med optrækning af skibe på bedding.

 

Beddingsforening har adgang til at benytte fællesfaciliteter i Værftet (toilet, bad samt mødelokaler) og kan derudover booke multisalen på lige fod med andre foreninger.

 

NVPro

Som beskrevet i det oprindelige projekt, som vil Nordvestsjællands Produktionsskole bruge to lokaler i Værftet til produktionsskoleaktiviteter – dels et værkstedslokale til maritim undervisning og dels cafeen, som vil blive drevet som cafe, som led i produktionsskoleundervisningen. Derudover ønsker NVPro at benytte en del af udearealet til maritim formidling

 

Der vil blive indgået to lejeaftaler med NVPro – én for cafeen og én for værkstedslokalet. En uvildig mæglervurdering af markedslejen vil danne grundlag for fastsættelsen af huslejen.

Mæglerens fastsættelse af markedsleje tager bl.a. højde for, at NVPro ikke kan råde frit over lokalerne i forbindelse med afvikling af det årlige pinsearrangement.

 

NVPro afholder alle forbrugsudgifter forbundet med de to lokaler.

 

Derudover vil NVPro forestå den daglige rengøring af de offentlige toilet-/badefaciliteter samt fællesarealer i Værftet.

 

UngHolbæk

Ung Holbæk vil gerne benytte værftet som et alternativt og uformelt sted at holde mindre undervisning/samtaler samt større aktiviteter for unge i UngHolbæk.

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-02-2015
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-03-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling52. Beslutning om tilskud til indfrielse af kreditforeningslån i Svinninge Forsamlingshus

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag.


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det besluttes:

 

1. at bevilge et tilskud fra politikområde 15 på op til 195.651 kr. til indfrielse af kreditforeningslån med pant i Svinninge Forsamlingshus og godkender underskud på tilskudskonto i årene 2015 – 2019.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Bestyrelsen for Svinninge Forsamlingshus har ansøgt om økonomisk støtte til at få indfriet et kreditforeningslån med pant i Svinninge Forsamlingshus. Restgælden på kreditforeningslånet er 207.979 kr. pr. 1. januar 2015.

 

Svinninge Forsamlingshus ønsker at indfri lånet før tid for at få en bedre likviditet.

 

Holbæk Kommune yder i dag et årligt tilskud til kreditforeningslånet på 43.478 kr., som betales fra politikområde 15 i to rater i forbindelse med de halvårlige terminsbetalinger. Pr. 1. januar 2015 har lånet en restløbetid på 4 ½ år eller 9 terminer.

 

I forbindelse med indfrielsen af lånet betaler Holbæk et engangsbeløb på op til 195.651 kr. - dog højest svarende til den restgæld på indfrielsestidspunktet, som kommunen har aftalt at betale til Svinninge Forsamlingshus. Samtidig ophører det årlige tilskud på 43.478 kr. til Svinninge Forsamlingshus. Det betyder, at der i årene 2015 – 2019 vil være et underskud på tilskudskontoen.:

 

År

Udbetalt Tilskud

Sparet tilskud

Saldo

2015

- 195.651 kr.

43.478 kr.

-152.173 kr.

2016

 

43.478 kr.

-108.695 kr.

2017

 

43.478 kr.

-65.217 kr.

2018

 

43.478 kr.

-21.739 kr.

2019

 

21.739 kr.

0 kr.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 blev det besluttet at ophøre med at betale driftstilskud til forsamlingshuse. Samtidig blev det besluttet fortsat at yde terminstilskud til Svinninge Forsamlingshus, fordi der lå en juridisk bindende aftale herom.

 

Tilskuddet er historisk betinget og bygger på en aftale mellem den tidligere Svinninge Kommune og Svinninge Forsamlingshus. I 1980’erne blev Svinninge Rådhus udvidet. I den forbindelse blev en del af forsamlingshusets sal inddraget til rådhus og der skete en tilsvarende tilbygning af forsamlingshuset. Som kompensation til forsamlingshuset indvilgede Svinninge Kommune dengang i at give et årligt tilskud på 43.478 kr. i den fulde løbetid til det kreditforeningslån, som blev optaget af forsamlingshuset for at finansiere tilbygningen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

I årene 2015 – 2019 vil der være et underskud på politikområde 15 på tilskudskonto.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-02-2015
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-03-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3867980e14.docx

Bilag

Ansøgning om Indfrielse Kreditforeningslån - Kreditforeningslån 2.docx


53. Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til fonden "Holbæk i Pinsen"

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:

 1. at udpege de foreslåede bestyrelsesmedlemmer til fonden ”Holbæk i Pinsen”.

 2. at frigive de i budgettet afsatte midler til arbejdet med Holbæk i Pinsen til formålet.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Gennem de senere år har Holbæk Kommune arbejdet aktivt med eventudvikling. Dels med en række enkeltstående events som PostDanmark Rundt, TV2 Cykelløb samt koncerter i Østre Anlæg m.v.

 

Samtidig har Holbæk Kommune de sidste to år arbejdet med en større begivenhed i pinsen – ”Træskibstræf” i 2013 og ”Holbæk i Krig” i 2014. Begge arrangementer blev udført i et tæt samarbejde med lokale foreninger og kulturinstitutioner.

 

Vedtagelse af eventstrategi

Byrådet den 11.juni 2014 en eventstrategi, som udtryk for at arbejdet med eventudvikling er en fortsat prioritet.

 

Den overordnede vision i eventstrategi er at Holbæk om 3-5-10 år har en årligt tilbagevendende, attraktiv og unik kulturbegivenhed i pinsen:

 • af høj kvalitet med udgangspunkt i havnen og fjorden, næsset og øen, som er værdi- og identitetsskabende for og med borgerne og for fællesskabet

 • er unik, inkluderende og opsigtsvækkende, og som skaber refleksion og forundring

 • den tager udgangspunkt i eksisterende forcer og potentialer

 • den samler en lang række aktører på tværs af fagligheder

 • den skaber opmærksomhed fra publikum - både lokalt, regionalt og nationalt

 • den er en vækstdriver lokalt og regionalt

 

Budget, fundsats for fond og samarbejdsaftale for fonden ”Holbæk i Pinsen”

Efter vedtagelse af eventstrategien afsatte byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-18 et årligt beløb på budgettet til brug for den fremtidige fonds arbejde.

 

Byrådet godkendte den 10. december 2014

 • et konkret oplæg til fundats for fonden Holbæk i pinsen samt

 • en samarbejdsaftale mellem fonden Holbæk i pinsen og Holbæk kommune,

Udpegning af medlemmer til bestyrelsen i fonden ”Holbæk i Pinsen”.

Med baggrund i byrådets ønsker har Kultur og Fritid gennemført en dialog med en række ressourcepersoner, lokalt og nationalt, om disses eventuelle interesse for at deltage i bestyrelsesarbejdet. Den mulige sammensætning af bestyrelsen har indledningsvist været drøftet med borgmesteren, formanden for Vækstudvalget samt formanden for Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Herefter har Kultur og Fritid rettet kontakt til følgende personer, som har bekræftet, at de gerne vil deltage i bestyrelsesarbejdet.

 

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller på den baggrund, at følgende 7 personer bliver udpeget til bestyrelsen:

 
 • Steen Marslew, (advokat, lokal erhvervsmand, lokalt engageret)

 • Can Seng Ool, (forsker hos CBS i autensitet ift. turisme)

 • Jan Løve, (kommunikationsmedarbejder hos Sparekassen Sjælland, mange års journalistisk erfaring, lokal og med stærkt netværk)

 • Sune Bang, (medejer af kommunikationsbureauet ”København”, arrangør af den nationale event Danmarksindsamlingen)

 • Dorthe Bjerre, (City Brand Manager - Detail og Turisme, Vejle Kommune)

 • Kasper Lomholdt, (Daglig leder, Sidesporet)

 • Kristoffer Møller Hansen, (Direktør, Holbæk Teater)

Bestyrelsen for fonden ”Holbæk i Pinsen” har råderet over de i de kommunale budgetter afsatte midler til formålet. Bestyrelsen skal arbejde indenfor rammerne af fondens fundats og arbejde på at realisere de mål og krav, som er indskrevet i samarbejdsaftalen mellem fonden og Holbæk Kommune.

 

I relation til budget 2015 er der allerede er iværksat en række initiativer indenfor budgettet med henblik på at kunne realisere ”Holbæk i Pinsen 2015”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

I Budgetaftalen for 2015-2018 er der afsat følgende midler til udmøntning af eventstrategien (Holbæk i Pinsen):

 

Budgetår

2015

2016

2017

2018

Beløb

1,8 mio. kr.

2,5 mio.kr.

2,8 mio. kr.

2,8 mio. kr.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Byrådet 11. juni 2014, punkt 89: Godkendelse af eventstrategi

 

Byrådet 10, december 2014, punkt 214: Godkendelse af vedtægter for fonden samt samarbejdsaftale

 
 
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-02-2015
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-03-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling54. Beslutning om brug af konkurrence mellem private leverandører af hjemmepleje

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget

 1. godkender, at der gennemføres udbud af hjemmehjælp på fritvalgs-området blandt private leverandører

 2. godkender, at udbuddet omfatter personlig pleje og praktisk hjælp, samt sygepleje som optionsmulighed.

 3. godkender, at antallet af leverandører holdes på et minimum

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Borgere i eget hjem, som er visiteret til hjemmepleje, skal have flere leverandører at vælge imellem, jf. Servicelovens § 91.

 

I Holbæk Kommune er det muligt at vælge Holbæk Kommunes hjemmepleje eller forskellige private leverandører. Borgernes frie valg af leverandør tilvejebringes via en godkendelsesmodel. Dvs. at Holbæk Kommune er hovedleverandør og at alle private leverandører, som lever op til samme service- og kvalitetsniveau, kan blive godkendt som ’fritvalgs-leverandører’ til samme pris, som kommunens hjemmepleje.

 

Administrationen har udarbejdet en potentialeafklaring, som belyser de mulige fordele ved at gå fra den nuværende godkendelsesmodel til en udbudsmodel. Potentialeafklaringen blev behandlet i Udvalget for Voksne den 24. november 2014, og beslutningen blev:

 

Udvalget godkendte indstillingen, idet der skal kunne vælges 2-4 virksomheder

 

1. Udbuddet omfatter personlig pleje og praktisk hjælp

2. sygeplejen udbydes som option

3. potentialeafklaringen godkendes og sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet

 

Leif Juhl ønsker ikke at udbyde sygeplejen.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

Potentialeafklaringen har været sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet, som begge har afgivet høringssvar den 27. januar 2015. Høringssvarene er vedlagt som bilag 1 og 2.

 

Ældrerådet ser det som en absolut fordel at gå fra en godkendelsesmodel til en udbudsmodel. Ældrerådet støtter derudover, at der med de private leverandører er et tæt offentlig-privat samarbejde og at sygeplejeopgaverne indgår i udbuddet som option. Ældrerådet finder endvidere, at udbuddet bør ende med kun 2 leverandører udover Holbæk Kommune.

 

Handicaprådet peger på, at reduktionen af antallet af leverandører kan medføre, at mindre lokale leverandører falder bort, men at det samtidig giver mulighed for én samlet leverandør til hele borgerens behov.

 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-02-2015
Et flertal af udvalget (V, S, DF) anbefaler at det
 1. godkendes, at der gennemføres udbud af hjemmehjælp på fritvalgs-området blandt private leverandører
 2. godkendes, at udbuddet omfatter personlig pleje og praktisk hjælp, samt sygepleje som optionsmulighed.
 3. godkende, at antallet af leverandører bliver 2 – 4
Leif Juhl ønsker ikke at udbyde sygeplejen.
 
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-03-2015
For indstillingen stemte 27. Imod indstillingen stemte 3 (Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, Ø, samt løsgænger Steen Klink Pedersen).
 
Indstillingen er dermed godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3897580e16.docx
3894320e15.pdf

Bilag

Høringssvar fra handicaprådet i form af referat fra møde i handicaprådet
Høringssvar fra Ældrerådet vedr. potentialeafklaring.pdf


55. Beslutning om etablering af 5 skæve boliger til skæve eksistenser

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

 

1. beslutter at der udarbejdes et projekt om etablering af 5 skæve boliger til skæve eksistenser samt et lokale til en social vicevært.

 1. beslutter at den kommunale grund Marievej 28 C, Holbæk stilles til rådighed for projektet.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Det blev i budgetaftalen for 2014-2017 aftalt, at behovet for skæve boliger skal vurderes med afsæt i erfaringerne fra blandt andet Randers Kommune. Der er positive erfaringer med skæve boliger også i mange andre af landets kommuner – eksempelvis Slagelse.

 

Der er behov for boliger til skæve eksistenser, og derfor etableres der 5 skæve boliger til skæve eksistenser i Holbæk Kommune.

 

Der er tale om mindre boliger med tilknyttet social støtte, hvor huslejen er så lav, at borgere med kontanthjælp har råd til at bo der.

 

Målgruppen for boligerne er borgere, som har svært ved at indpasse sig, har en helt særlig social adfærd og ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri.

 

Mange fra målgruppen har en problemfyldt fortid eller opholder sig på forsorgshjem eller lever som hjemløse. Målet er at have et relevant tilbud til den lille, men meget udsatte gruppe, som i dag boplaceres i andre kommuners tilbud eller til stor gene for øvrige beboere i den normale boligmasse.

 

Holbæk Kommune har årligt ca. 90 borgere på § 110 tilbud, hvor ca. halvdelen har ophold på kommunens eget forsorgshjem Karlsvognen. Karlsvognen afviser årligt mellem 150 og 200 borgere, hvoraf ca. 10 % vurderes til at være i målgruppen til en skæv bolig. 10 % af beboerne på forsorgshjemmet vil også være i målgruppen.

 

Vejen frem

Skæve boliger kan ejes af en almen boligorganisation, en selvejende institution eller Holbæk Kommune.

 

Efterfølgende afklares ejerforholdet, og der iværksættes en dialog med brugerne, naboerne og de mulige fremtidige driftsansvarlig for blandt andet at afklare ejerforhold og boligernes udformning.

 

Når der foreligger et specifikt projekt fremlægges et nyt dagsordenpunkt til godkendelse.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Et permanent boligtilbud rettet mod målgruppen forventes at give beboerne en mere stabil tilværelse med et reduceret misbrug, bedre sundhedstilstand, færre konflikter og en generelt højere livskvalitet. Dette kan muligvis afstedkomme reducerede omkostninger på andre områder, eksempelvis hospitalsindlæggelser.

 

Forsorgshjemmet Karlsvognen vurderer, at udgiften til social støtte vil udgøre ca. 700.000 kr. årligt. Udgifterne til den sociale støtte er prioriteret i forbindelse med budgetlægningen for 2015 – 2018.

 

Skæve boliger etableres som almene boliger, dog med den undtagelse, at kommunen ikke skal yde grundkapitallån til opførelsen. I stedet yder Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tilskud til at etablere skæve boliger med op til 400.000 kr. pr. bolig afhængigt af boligens størrelse og indretning.

 

Da nettohusleje maksimalt må udgøre ca. 3.000 kr. pr. måned for at opnå tilskud til etablering af skæve boliger, foreslås det, at kommunen stiller grunden vederlagsfrit til rådighed for boligernes ejer, som kan være en almen boligorganisation, en selvejende institution eller Holbæk kommune.

 

Boliger som indgår i et projekt med skæve boliger, finansieres efter realkreditlovens almindelige regler. Kommunen skal garantere for den del af realkreditlånene, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

 

Kommunegarantien påvirker ikke kommunens låneramme.

 

Etableringsomkostninger

 

5 boliger samt lokale til social vicevært i alt 240 m2 til ca. 18.000 kr. pr. m2

 

4.320.000 kr.

Muligt tilskud fra ministeriet – max. 400.000 kr. pr. bolig

-2.000.000 kr.

Netto anskaffelsessum

2.320.000 kr.

 

Netto anskaffelsessummen lånefinansieres og terminen dækkes af huslejen sammen med boligerne øvrige driftsudgifter.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 
 

Sagshistorik, henvisninger

 
 
 
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-02-2015
Udvalget Indstiller at det:
 
1. Besluttes at der udarbejdes et projekt om etablering af 5 skæve boliger til skæve eksistenser samt et lokale til en social vicevært.
 1. Besluttes at den kommunale grund Marievej 28 C, Holbæk stilles til rådighed for projektet.
 
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-03-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3570839e17.pdf

Bilag

Kortbilag Marivej 28C, Holbæk


56. Beslutning af budget 2015 - godkendelse af overførsler fra 2014 til 2015

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:

 
 1. der gives tillægsbevilling til skattefinansieret drift på i alt 88.753.690 kr.

 2. der gives tillægsrådighedsbeløb til skattefinansieret anlæg på i alt 77.243.260 kr.

 3. der gives et negativt tillægsrådighedsbeløb (låneoptagelse) på 11.728.500 kr. til finansiering af den overførte energirenovering og gadelys

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I henhold til bilag 8.1. i kasse- og regnskabsregulativet kan afdelingerne /institutionerne med økonomisk decentralisering overføre overskud og underskud fra et regnskabsår til det efterfølgende i forhold til den økonomiske ramme.

 

For at afdelingerne/institutionerne kan få overført overskuddet eller underskuddet fra 2014 til 2015, skal sagen behandles af byrådet, da overførslen skal gives som tillægsbevilling/tillægsrådighedsbeløb til 2015.

 

I forbindelse med overførselsadgang skelnes mellem følgende typer:

 

1. Enheder med budget i forhold til tildelingsmodel. Skole inkl. SFO, dagpleje, daginstitutioner

2. Enkeltstående enheder. Bibliotek, ungdomsområdet, musikskole m.fl.

3. Personalekonti på de administrative medarbejdere, der aflønnes på konto 06. Administrationen

4. Projekt primært med ekstern finansiering. Eksempelvis trepartsmidler, arbejdsmiljøforanstaltninger, EU-projekter m.fl.

5. Enkeltstående enheder. Specialinstitutioner inden/uden for rammeaftalen

6. Øvrige områder. Børn, unge og familier med særlige behov, sundhed, ældreområdet, kultur og fritid

7. Ingen overførselsadgang af mer-/mindreforbrug. Vækst og Bæredygtighed, Alle kan Bidrage og budgetter under stabene (f.eks. revision, medlemskab af KL, tjenestemandspension m.v.)

8. Frigivne rådighedsbeløb der ikke er benyttet ved årets udgang, indgår i en samlet opgørelse i begyndelse af det efterfølgende år, og skal vurderes af Holbæk Byråd på ny.

 

Byrådet har i sit møde d. 18.12.2013 og tidligere vedtaget, at

Ad. 1, 2, 3 og 6

Ubegrænset overførsel af mindre-/merforbrug

Ad. 4

Ubegrænset overførsel af mindre-/merforbrug. Det skal sikres, at der er mulighed for at overføre midler fra et år til et andet i forhold til kontraktgrundlaget.

Ad. 5

Ubegrænset overførsel af mindre-/merforbrug. Indgår i taksten 2 år efter.

 

På baggrund af ovenstående har Koncernservice, Regnskab i samarbejde med Økonomi og Effekt og de relevante afdelinger/institutioner opgjort overførslerne fra 2014 til 2015 på det skattefinansierede område således:

 
 

Vedrørende

Driftsoverførsler

Anlægsoverførsler

I alt fra 2013 til 2014

Økonomiudvalget

8.098.176

21.237.560

29.335.736

Udvalget for Børn

11.912.671

13.022.656

24.935.327

Udvalget for Voksne

5.401.805

2.229.915

7.631.720

Udvalget for Klima og Miljø

0

6.495.612

6.495.612

Udvalget for Kultur og Fritid

2.494.015

15.497.912

17.991.927

Ejendomsudgifter

909.528

 

909.528

Projekter

59.937.495

 

59.937.495

Byggemodningsudgifter

 

18.759.604

18.759.604

Overførsler i alt

88.753.690

77.243.259

165.996.949

Lånefinansiering, energirenovering, gadelys

 

-11.728.500

-11.728.500

Nettoudgifter herefter der skal finansieres

88.753.690

65.514.759

154.268.449

 

Driftsoverførslerne fra 2013 til 2015 har været følgende:

 

Driftsoverførsler

Fra 2012 til 2013

Fra 2013 til 2014

Fra 2014 til 2015

Økonomiudvalget

2.987.720

5.682.609

8.098.176

Udvalget for Børn

5.784.729

10.223.089

12.007.171

Udvalget for Voksne

2.238.865

-4.078.776

5.401.805

Udvalget for Klima og Miljø

0

0

0

Udvalget for Kultur og Fritid

2.056.542

1.119.552

2.494.015

Projekter

31.466.631

45.258.312

59.937.495

Ejendomsudgifter

-1.500.000

-1.247.365

909.528

I alt

43.034.487

56.957.421

88.848.190

 

Som det fremgår af ovenstående var driftsoverførslerne til 2013 på 43,0 mio.kr., og steg i 2014 til 57,0 mio.kr. og i 2015 til 88,8 mio.kr. Stigningen var 2014 til 2015er på 31,8 mio.kr. Stigningen er på alle områder, men det er især Udvalget for Voksne med 9,5 mio.kr. (primært specialinstitutionsområdet som har fået bedre styring på deres økonomi og nu overfører et mindre forbrug på 2,8 mio.kr. imod sidste år et merforbrug på 4,5 mio.kr.) og projekter med 14,7 mio.kr. (hovedsageligt til pulje til ny organisering 8,3 mio.kr. og IT projekter med 7,3 mio.kr.)

 

Anlægsoverførsler fra 2013 til 2015 har været følgende:

 

Anlægsoverførsler

Fra 2012 til 2013

Fra 2013 til 2014

Fra 2014 til 2015

Økonomiudvalget

1.248.019

35.161.017

21.237.560

Udvalget for Børn

5.641.616

31.725.010

13.022.656

Udvalget for Voksne

15.086.515

17.553.007

2.229.915

Udvalget for Klima og Miljø

1.881.150

3.596.037

6.495.612

Udvalget for Kultur og Fritid

1.833.807

5.158.233

15.497.912

Byggemodningsudgifter

432.607

22.242.916

18.759.604

I alt

26.123.714

115.436.220

77.243.259

 

Som det fremgår af ovenstående var anlægsoverførslerne til 2013 26,1 mio.kr., og steg i 2014 til 115,4 mio.kr., men er faldet i 2015 til 77,2 mio.kr.

 

Anlægsoverførslen fra 2014 til 2015 er hovedsageligt til energirenovering, nedrivning Holbæk Have (tidl. CSU), nye projekter (19), daginstitution Midgården (11,6), klimaforanstaltninger, veje, vejbelysning m.m. (6,5), Holbæk Arena, Brorfelde (19,4) og byggemodning Holbæk Havn (15,3).

 

I løbet af 2015 vil administrationen undersøge, hvordan driftsoverførslerne kan nedbringes uden, at det øger udgifterne permanent eller belaster budgetoverholdelsen unødigt.

 

Den automatiske overførelsesadgang for projekter udgør 68% af de samlede driftsoverførelser. Her skal foretages en nærmere kortlægning af projekternes indhold, hvorefter det må genovervejs, hvorvidt den automatiske overførelsesadgang skal fastholdes i sin nuværende form.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Direktionen den 18-02-2015
 
Godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-03-2015
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3905455e18.xlsx
3905459e19.xlsx
3905452e20.xlsx

Bilag

Driftsoverførsler - samlet
Driftsoverførsler udspecificeret
Anlægsoverførsler


57. Beslutning om revidering af politisk tids- og arbejdsplan for budget 2016-2018

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:

 1. Den reviderede politiske tidsplan for budget 2016-2019 godkendes.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog den 15. januar den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2016-2019.

 

Administrationen er herefter blevet opmærksom på, at der i den vedtagne plan ikke var den fornødne tid, imellem Økonomiudvalgets 2. behandling og byrådets 2. behandling. I den vedtagne plan er der kun 2 dage mellem behandlingerne, men det følger af styrelsesloven, at Økonomiudvalgets indstilling skal sendes ud til byrådet senest fire hverdage før byrådsmødet.

 

Tidsplanen er derfor revideret, så der nu er 1 uge imellem de to behandlinger. Denne ændring har forårsaget, at 1. behandlingen, høringsperioden og tidspunkt for aflevering af ændrings- og underændringsforslag også må flyttes.

 

Tidsplanen for budget 2016-2019 indebærer, at det er Økonomiudvalgets budgetforslag, som sendes i høring, og at byrådet delegerer igangsættelsen af høringen til Økonomiudvalget. Dette er ikke ændret i forhold til den tidsplan. byrådet besluttede den 15. januar.

 

I det medfølgende bilag, som erstatter det tidligere vedtagne bilag, er alle de berørte datoer markeret.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-03-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3911615e21.docx

Bilag

Revideret politisk tids- og arbejdsplan 2015


58. Godkendelse af revideret økonomiske pejlemærke

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:

 1. notatet ”Pejlemærke – gældsudvikling” tages til efterretning.

 2. det reviderede økonomiske pejlemærke godkendes.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I forbindelse med fastlæggelse af det økonomiske pejlemærke på gældsudviklingen sidste år, besluttede byrådet, at gælden indenfor byrådsperioden, dvs. frem til 31. december 2017, ikke måtte stige i forhold til den gæld der var ved byrådsperioden.

 

Revideret pejlemærke:

”Gælden udgjorde den 1. januar 2015 1.007 mio.kr. Gælden må ved udgangen af byrådsperioden den 31. december 2017 udgøre 959 mio.kr.

Det indebærer:

 • At der optages lån til energirenovering i overensstemmelse med det vedtagne budget.

 • At der optages lån og ekstraordinært afdrag jævnfør vedtagelsen ved budget 2015-2018, dog korrigeret for den mindre låneoptagelse der blev opnået for 2015 som følge af de faktiske lånedispensationer for 2015.

 • At gælden i øvrigt afdrages som planlagt.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-03-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3918135e22.docx

Bilag

Pejlemærke - gældsudvikling


59. Beslutning om salg af ejendomme og arealer

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 10. december 2014 vedtaget, at dagsordenspunkter om salg af ejendomme og grunde fremover opdeles således, at beslutningen om salg bliver behandlet på åbent møde, og at priserne for salget bliver fastsat på lukket møde.

 

Brøndevej 34B, Orø, 4300 Holbæk

Byrådet vedtog på mødet den 12. november 2014, at grunden skulle sælges.

Arealet ligger som offentligt formål i lokalplan nr. 26 for et område til bolig- og erhvervsformål i Bybjerg, Orø.

 

Platanvej 22-40, 4360 Kr. Eskilstrup

Ejendommen anvendes som ældreboliger, og administreres af VAB. Det er boligkontoret der har den fulde anvisningsret. Boligerne er fuldt udlejet, men da de ikke er tidssvarende i forhold til indretning og beliggenhed og derfor sjældent kan udlejes til ældre - er størstedelen udlejet til yngre mennesker.

 

Tuse Byvej 10, Tuse, 4300 Holbæk

Ejendommen har været anvendt som tandklinik men har siden 1. januar 2015 stået tom.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 03-03-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Byrådet den 18-03-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling60. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - Lukket punkt
61. Beslutning om køb af areal - Lukket punkt