UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

15-01-2015 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

15-01-2015 22:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i byrådet 15. januar 2015
2. Beslutning om nye måder at løse driftsopgaver på
3. Beslutning om byudvikling i havneområdet i Holbæk
4. Beslutning om udpegning af deltagere fra byrådet til Holbæk i Fællesskab
5. Beslutning om opfølgning på budgetaftalen for budget 2015-2018
6. Godkendelse af politisk tids- og arbejdsplan vedrørende budget 2016-2019
7. Beslutning om afskaffelse af flagregulativet
8. Godkendelse af takster 2015 for Børne- og Voksenspecialområdet
9. Godkende helhedsplanen for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 403, Bent Grubbes vej og Marievej, Holbæk
10. Delegation af kompetence i forbindelse med valg til Folketinget
11. Beslutning - Tillægsbevilling til byggeriet af det nye børnehus Midgård
12. Beslutning om mellemfinansiering af projektet "Ugerløse i Bevægelse"
13. Mandat til KKR repræsentanter i praksisplanudvalget
14. Beslutning om samarbejde med Hjalm om maritim formidling (2015-2018)
15. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler fra halpuljen 2015
16. Beslutning om frigivelse af budget til udviklingspulje til haller og fordeling ved konkurrence
17. Beslutning - Frigivelse af energimidler og midler fra renoveringspulje 2015
18. Beslutning om godkendelse og delegering af lokalplaner
19. Beslutning vedrørende planlægning for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo
20. Beslutning om ekspropriation til sikring af vandforsyning, Knabstrup Vandværk
21. Godkendelse af projektforslag til nyt 860 kW biomassefyret kedelanlæg
22. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning, november 2014
23. Orientering - Opgørelse over salg af ejendomme og grunde i 4. kvartal 2014
24. Beslutning om salg af ejendomme og arealer
25. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - Lukket punkt1. Godkendelse af dagsorden til møde i byrådet 15. januar 2015

Sagsgang og sagstype

Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen til byrådsmødet d. 15. januar 2015 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 15-01-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling2. Beslutning om nye måder at løse driftsopgaver på

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg og Byråd

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. byrådet tiltræder vedlagte program for udarbejdelse af potentialeafklaringer for konkurrenceudsættelse i henhold til Budgetaftalen 2015 – 2018.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Der er indgået budgetaftale for 2015 – 2018 mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne.

I aftalen indgår 15 områder til potentialeafklaringer ved konkurrenceudsættelse:

Formålet med potentialeafklaringen er at afdække, hvorvidt det er muligt for Holbæk Kommune selv, at løse opgaven eller om der skal benyttes en ekstern leverandør for levering af den bedst mulige kvalitet til den laveste pris.

Programstyring

For at nå i mål med det aftalte i budgetaftalen foreslås det, at der laves et samlet program for de valgte områder, der skal potentialeafklares.

Programmet skal synliggøre vejen til gevinsterne, og det skal være muligt at følge de forskellige potentialeafklaringer, og forbinde dem med budgetaftalens samlede mål.

 

Deadline for gennemførelse af programmet er udgangen af 2017.

 

Af vedlagte bilag fremgår en nærmere beskrivelse af stadier og forslag til tidsplan.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 15-01-2015
For indstillingen stemte 28.
 
Imod indstillingen stemte 2 (Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, Ø)
 
Indstillingen godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3833216e1.pdf
3846239e2.pdf

Bilag

Budgetaftale_25_september_2014.pdf
Notat - program for potentialeafklaringer januar 15.pdf


3. Beslutning om byudvikling i havneområdet i Holbæk

Sagsgang og sagstype

Byrådet

 

Beslutningssag


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. kommissorium for arbejde med byudviklingsinitiativer i havneområdet i Holbæk godkendes.

 2. der udpeges politiske medlemmer til en havnegruppe.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Ad 1) Der er udarbejdet et kommissorium for igangsætning af byudviklingsinitiativer i havneområdet i Holbæk. Ved tiltrædelse af indstillingens punkt 1, igangsættes dette arbejde.

 

Byrådet blev ved temamøde i juni måned 2014 præsenteret for en gennemgang af alle gældende planer for havneområdet. På temamødet blev drøftet, hvilke yderligere konkrete initiativer, der bør igangsættes i relation til havneudviklingen.

 

Byrådet besluttede efterfølgende på byrådsmøde den 10.9.2014, at prioritere følgende initiativer:

 

1a. et procesforløb med henblik på afklaring af initiativer til midlertidige tiltag på Ny Hage og Blegstræde Hage, herunder events, midlertidig parkering, beplantning, belægning m.v.

 

1b. etablering af en fri offentlig passage langs havnebassinet i Ny Havn, i overensstemmelse med havnevisionsplanens anbefalinger

 

1c. forundersøgelser med henblik på etablering af trædæk med adgang til vandflade i Ny Havn, flere lystbåde og enkelte husbåde

 

1d. forundersøgelser til afklaring af anlæg af havnetorve ved Værftet og ved biografen

 

1e. forundersøgelser med henblik på afklaring af mulighederne for etablering af større projekter af blivende karakter på hagerne, eks. geotekniske undersøgelser.

 

Derudover har byrådet med budgetaftalen besluttet, at der arbejdes videre med etablering af et vandkulturhus i havneområdet, og at der i budgetaftalen afsættes midler hertil, jf. nedenstående afsnit omkring økonomi.

 

Denne beslutning indebærer en konkretisering af ovenstående initiativ 1e, således at forundersøgelserne udvides til også at omfatte forundersøgelser specifikt for indplacering af et vandkulturhus.

 

Ad 2) Der skal nedsættes en havnegruppe. Udpegning af politiske medlemmer sker på dette  byrådsmøde.

 

Administrativt deltager repræsentanter fra Vækst og Bæredygtighed, Kultur og Fritid samt Økonomi og Effekt. Derudover inviteres foreninger, erhvervsdrivende , Marinaen, initiativgruppen til kulturhavn Holbæk og lokale aktører i havneområdet til at deltage.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Der er i budgetaftalen 2015 afsat midler til gennemførelse af byudviklingsinitiativer i havneområdet fordelt med 1 mio. kr. i 2015, 3 mio. kr. i 2016 og 5 mio. kr. i 2017 og 2018.

 

Det skal endvidere afklares, hvilke samarbejdsrelationer der kan skabes til relevante fonde, investorer og lignende.


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 15-01-2015
Ad 1 – godkendt.
 
Ad 2: Byrådet besluttede at følgende byrådsmedlemmer udpeges til havnegruppen:
 
Leif Juhl, Michael Suhr, John Harpøth, Henrik Mosbæk, Christina K. Hansen, Ole Hansen, Finn Martensen, Pernille Kruse, Willy Lisby og Søren Kjærsgaard.
 

Referat
Sagsfremstilling

3853264e3.pdf

Bilag

Kommissorium - byudviklingsinitiativer i havneområdet


4. Beslutning om udpegning af deltagere fra byrådet til Holbæk i Fællesskab

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn/Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at byrådet:

 1. udpeger de byrådsmedlemmer, der skal deltage i omstillingerne under Holbæk i Fællesskab i første halvår af 2015.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede d. 10. december 2014 følgende emner for omstillinger, der skal arbejdes med under Holbæk i Fællesskab i første halvår af 2015:

Medlemmer af de udvalg, hvor omstillingerne bliver forankret, deltager i omstillingerne under deres udvalgsområde. Følgende byrådsmedlemmer, som ikke er i omstillingsgrupperne på grund af deres medlemskab af de stående udvalg, skal indgå i omstillingsgrupperne:

Ved udpegningen af byrådsmedlemmer til de enkelte omstillinger skal byrådet sikre en bred politisk repræsentation i omstillingerne, og at der evt. er repræsentation fra udvalg, som kan bidrage med nye vinkler på omstillingen.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 06-01-2015
Udvalget fordeler sig på følgende måde:
Lars Dinesen (Formand)
Maria Friis
Peter Hansen
Rasmus Brandstrup Larsen (Formand)
Karen Thestrup Clausen
Jens Kristiansen
Rolf Rasmussen
 
 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 06-01-2015
Drøftet. Udpegningen foretages af grupperne i forbindelse med byrådsmødet
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Udpegningen sker i forbindelse med byrådsmødet.
 

Beslutning i Byrådet den 15-01-2015
Byrådet besluttede at imødekomme de indkomne ønsker. Listen med byrådsmedlemmernes fordeling på de fire omstillingsgrupper vedhæftes referatet fra byrådsmødet.
 

Referat
Sagsfremstilling

3866687e4.pdf

Bilag

Deltagere fra byrådet i omstillingsgrupper


5. Beslutning om opfølgning på budgetaftalen for budget 2015-2018

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at byrådet:

 1. beslutter, hvordan der skal følges op på budgetaftalen for budget 2015-2018

 2. beslutter, at de stående udvalg skal drøfte aftalen på deres møder i februar

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I oktober 2014 vedtog byrådet budgetaftalen for 2015-2018.

 

Vi er nu trådt ind i det nye år og bringer budgetaftalen i erindring med det formål at afklare, hvordan der skal følges op på den i løbet af året.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Det indstilles, at der følges op på budgetaftalen kvartalsvis, og at de stående udvalg drøfter aftalen første gang i januar.
 

Beslutning i Byrådet den 15-01-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3714759e4.pdf

Bilag

Budgetaftale 25 september 2014


6. Godkendelse af politisk tids- og arbejdsplan vedrørende budget 2016-2019

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:

 1. Den politiske tids- og arbejdsplan vedrørende budget 2016-2019 godkendes.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Administrationen har udarbejdet et forslag til en politisk tids- og arbejdsplan for den kommende budgetperiode 2016-2019.

 

Planen tager, i lighed med sidste år, højde for at byrådet ønsker at inddrage borgere og virksomheder mere aktivt i budgetarbejdet.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 15-01-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3834785e5.docx

Bilag

Politisk tids- og arbejdsplan 2015


7. Beslutning om afskaffelse af flagregulativet

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:

 1. flagregulativet afskaffes.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Sagen er et led i byrådets arbejde med at forenkle administrationsgrundlag og regulativer mv.

 

Baggrund for flagregulativet

Formålet med flagregulativet var at få et politisk besluttet regelsæt for flagning fra kommunens bygninger – herunder hvilke dage og med hvilke flag, der skal flages.

 

Regulativet læner sig tæt op ad de officielle flagregler og flagdage, og omfatter desuden nogle særlige kommunale flagdage, herunder valgdage, officielle besøg mv.

 

Flagregulativet blev vedtaget af byrådet den 11. april 2012. Efterfølgende vedtog byrådet en tilrettet version den 24. januar 2013. Her blev politiets flagdag slettet af regulativet, fordi politiet var flyttet fra Det Gamle Rådhus, og der derfor ikke længere skulle flages fra bygningen på politiets særlige flagdag.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Det vil ikke have økonomiske konsekvenser at afskaffe flagregulativet.

 

Øvrige konsekvenser

Hvis byrådet afskaffer flagregulativet, vil det fremover være administrationens ansvar at beslutte regningslinjer for flagning fra de kommunale bygninger. Det ansvar havde administrationen også tidligere, og der blev dengang – i det væsentlige - flaget de samme dage.

 

En afskaffelse vil derfor primært have den konsekvens, at byrådet fremover slipper for at tage stilling til eventuelle tilretninger af flagregulativet.

 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Et flertal bestående af V, A og B indstiller, at regulativet afskaffes, og at der flages i overensstemmelse med de nationale regler. DF kan ikke tiltræde, at regulativet afskaffes.
 

Beslutning i Byrådet den 15-01-2015
For indstillingen stemte 25.
 
Imod indstillingen stemte 5 (John Harpøth, Peter Hansen, Finn Nielsen og Inge Riis Langseth, O, samt Steen Klink Pedersen, løsgænger)
 
Indstillingen godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

2978637e6.pdf

Bilag

Flagregulativ.pdf


8. Godkendelse af takster 2015 for Børne- og Voksenspecialområdet

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 1. Takster 2015 for Børne- og Voksenspecialområdet bliver godkendt.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

I henhold til bekendtgørelse nr. 683 af 20-06-2007 skal byrådet fastsætte en takst for tilbud vedrørende de specialiserede kommunale tilbud.

 

Efter budgetvedtagelsen for budget 2015 er der foretaget en korrektion af flere af taksterne på børne- og voksenspecialområdet. Taksterne bliver derfor fremlagt til godkendelse.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 15-01-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3834508e7.pdf

Bilag

Takstoversigt 2015


9. Godkende helhedsplanen for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 403, Bent Grubbes vej og Marievej, Holbæk

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:

 1. byrådet godkender Skema A for helhedsplanen for Boligselskabet Sjællands afdeling 403 Bent Grubbes Vej, Marievej, Holbæk, samt at kommunen stiller den nødvendige kommunegaranti, yder et lån på 200.000 kr. til kapitaltilførsel og, godkender den afledte huslejestigning.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Boligselskabet Sjælland har fremsendt Skema A for helhedsplanen for renovering af afdeling 403 Bent Grubbes Vej og Marievej, Holbæk.

 

Byrådet godkender samtidig, at:

Helhedsplanen, som vedrører renovering af køkkener, badeværelser, tag, vinduer og døre, samt afløb m.m., er foreløbig behandlet og godkendt af Landsbyggefonden.

 

Landsbyggefondens endelige tilsagn kræver kommunens anbefaling og fornødne garantistillelse.

 

Afdeling 403 Bent Grubbes Vej og Marievej, Holbæk består af 12 dobbelt huse med i alt 24 boliger. Boligerne er opført i 1944.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Kommunen skal stille 100 % kommunegaranti for realkreditlånet til de støttede arbejder på 12.358.543 kr. Landsbyggefonden stiller 50 % regaranti for lånet.

 

Der skal ikke stilles kommunegaranti for realkreditlånet til de ustøttede arbejder.

 

Kommunegaranti for lån til alment boligbyggeri påvirker ikke kommunens låneramme.

 

Kommunen skal ydes et rente- og afdragsfrit lån til kapitaltilførsel på 200.000 kr. i 2016.

 

Den samlede kapitaltilførsel udgør 1.000.000 kr. og finansieres således:

 

Boligselskabet tilskud med 1/5

200.000 kr.

Kreditforeningen lån med 1/5

200.000 kr.

Kommunen lån med 1/5

200.000 kr.

Landsbyggefonden 2/5 henholdsvis lån og tilskud

400.000 kr.

I alt

1.000.000 kr.

 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Almenboliglovens §§ 29, 91, 91a, 92

Driftsbekendtgørelsen §§ 45 og 76, stk. 4

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 15-01-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling10. Delegation af kompetence i forbindelse med valg til Folketinget

Sagsgang og sagstype

Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at

 1. byrådet delegerer kompetence i forbindelse med folketingsvalget i 2015.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I 2015 skal der afholdes valg til Folketinget. I forbindelse med valget skal byrådet foretage eller godkende forskellige dispositioner. Sagsgangen kan forenkles gennem generelle bemyndigelser til valgbestyrelserne og administrationen.

 

Det foreslås, at der gives bemyndigelse til valgbestyrelsen for følgende opgaver:

 

Det foreslås, at der gives bemyndigelse til administrationen for følgende opgaver:


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Lov om valg til Folketinget

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 15-01-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling11. Beslutning - Tillægsbevilling til byggeriet af det nye børnehus Midgård

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på i alt 7,85 mio. kr. til færdiggørelse af byggeriet af det nye børnehus Midgård.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Historik

Primo 2013 indgik Holbæk Kommune kontrakt på opførelsen af en ny dagsinstitution, Midgård, i Tølløse med hovedentreprenør Jönssons A/S. Jönssons A/S gik konkurs 19. november 2013. Byggeriet af Midgård blev kort efter under stormen Bodil i december 2013 skadet og den bærende konstruktion skulle efterfølgende rettes op.

 

Frem til sommeren 2014 blev projektet afklaret, så der kunne gennemføres et nyt udbud.

 

Desværre løb byggeriet efterfølgende ind i yderligere en forsinkelse. Holbæk Kommune var nødsaget til at ophæve entreprisekontrakten med tagpap entreprenøren. Der er efterfølgende indgået en ny kontrakt med næst billigste tagpapentreprenør fra udbudsfasen. I perioden efter opsigelse af kontrakten med Icopal var konstruktionen desværre afdækket mangelfuldt. Dette resulterede i en omfattende vandskade og skimmesvamp.

 

Behov for ekstrabevilling

Udbedring af vandskade

De samlede udgifter til udbedring af vandskaden forventes at beløbe sig til i alt 8,2 mio. kr. ekskl. moms. Da de endelige omkostninger ikke kendes før senere i byggeriet indeholder det samlede beløb 10 % til uforudseelige udgifter, svarende til godt 0,7 mio. kr. ekskl. moms. Der er indgået aftale med HM Gruppen om at dele udgiften på 3,0 mio. kr. ekskl. moms til fjernelse af vandskadede bygningsmaterialer samt genopførelse til samme stade. Holbæks Kommunes umiddelbare udgifter beløber sig derfor på grund af vandskaden til 8,2 – 1,5 = 6,7 mio. kr. ekskl. moms.

 

Det er under overvejelse at gennemføre en voldgiftsag med henblik på at fastslå evt. erstatningsansvar. Administrationen udarbejder et notat om disse overvejelser med indstilling til byrådets godkendelse. Det er vigtigt at pointere, at udgifter til at indlede og gennemføre en evt. voldgiftssag ikke er indeholdt i budgettet for vandskaden. Det vil kræve en særskilt bevilling.

 

Uforudseelige udgifter samt ændret vejadgang

Normalt afsættes et rimeligt beløb til uforudseelige udgifter i forbindelse med byggerier. Der er på nuværende tidspunkt gjort et ret stort indhug i disse reserver.

 

Administrationens vurdering er, at de ikke-disponerede midler er stramt kalkuleret. Der er bl.a. ikke afsat uforudseelige udgifter til rådgivere. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. ekskl. moms. til dækning af de supplerende uforudseelige udgifter. I dette beløb er indeholdt 0,27 mio. kr. til en ændret udkørsel fra Midgård til Tølløsevej. Endelig udformning er under afklaring.

 

Honorar til byggeledelsen

Det har som følge af byggeriets udvikling været nødvendigt at ansætte en ekstern byggeleder. Udgiften til honorar til byggelederen forventes at blive på i alt 0,25 mio. kr.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Der gives en samlet tillægsbevilling til færdiggørelse af Midgård.

 
 

Beløb i mio. kr.

Udbedring af vandskade

6,70

Uforudseelige udgifter samt ændret vejadgang

0,90

Honorar til rådgiver

0,25

Total

7,85

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 15-01-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling12. Beslutning om mellemfinansiering af projektet "Ugerløse i Bevægelse"

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:

 1. mellemfinansiering på i alt 153.000 kr. til projektet ”Ugerløse i Bevægelse” på de betingelser, som er anført nedenfor under punktet ”økonomiske konsekvenser”

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Frivillige i Ugerløse har iværksat projektet ”Ugerløse i Bevægelse – den nye historie”. Projektets formål er at skabe aktivitet og sammenhed i lokalområdet gennem nye faciliteter for bevægelse og leg i Ugerløse.

 

Projektet har opnået tilsagn om støtte i form af 153.000 kr. i LAG-midler. Disse midler bliver først udbetalt, når projektet er etableret. Derfor søger foreningen om kommunal mellemfinansiering på 153.000 kr.

 

Projektet skal ses i lyset af ”Holbæk i Fællesskab”. Derudover vil projektet på langt sigt være med til at gøre lokalområdet mere attraktivt for nye beboere, ved at skabe et aktivt bevægelsestilbud og samlingssted i Ugerløse.

 

Projektets indhold

Projektet vil etablere en offentlig tilgængelig aktivitetsplads ved i Ugerløse tæt på skole og idrætsfaciliteter. De nye faciliteter vil kunne bruges af både børn og voksne til fysisk aktivitet. Aktivitetspladsen vil indeholde klatretårn, skaterfaciliteter og parkour-anlæg samt opholdsfaciliteter (se vedlagte projektbeskrivelse).

 

Foreningen forventer at kunne begynde anlægsfasen i foråret 2015, så projektet kan indvies i sommeren 2015.

 

Foreningen afholder selv driftsudgifterne, når faciliteterne er opført.

 

Kommunale tilskud til projektet

Projektet har modtaget tilsagn om følgende kommunale tilskud

Derudover besluttede Udvalget for Kultur og Fritid, den 5. januar 2015, at yde et tilskud til projektet på 40.000 kr.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Det samlede anlægsbudget for projektet er 311.750 kr.

 

Den samlede anlægsfinansiering er:

 

LAG-midler

153.000 kr.

Tilsagn er opnået

Lokalområdernes udviklingspulje

68.750 kr.

Tilsagn er opnået

Sundhedspuljen

50.000 kr.

Tilsagn er opnået

Frivilligheds- og sundhedspulje

40.000 kr.

Tilsagn er opnået

Total

311.750 kr.

 

 

Mellemfinansiering

Mellemfinansieringen vil indebære et midlertidigt træk på kommunens kassebeholdning. Det betyder, at i det/de år, hvor mellemfinansieringen bliver udbetalt, skal der gives en tillægsbevilling, der svarer til udlægget i det pågældende år.

 

Mellemfinansieringen vil være betinget af:

Såfremt projektet – mod forventning – ikke bliver fuldført efter igangsættelsen, er der en risiko for, at Holbæk Kommune ikke kan – helt eller delvist – få det udlagt beløb retur igen.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 15-01-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3821427e8.pdf

Bilag

Projektbeskrivelse Ugerløse version 08.12.2014


13. Mandat til KKR repræsentanter i praksisplanudvalget

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller at


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har 7/1 2015 modtaget anmodning fra formandsskabet i KKR Sjælland om at give mandat til de kommunale repræsentanter i det regionale praksisplanudvalget til at indgå aftale med de praktiserende læger om honorering for en ekstraordinær oprydning på medicinkortet.

 

Formandsskabet anmoder om at mandatet gives senest den 1. februar 2015 og hvis muligt gerne inden 14. januar 2015.

 

I forbindelse med kommunernes implementering af det Fælles Medicin Kort (FMK), har kommunerne oplevet uoverensstemmelse mellem kommunernes egne medicinlister og medicinoplysningerne i FMK.

 

For at gøre det muligt for kommunerne at basere medicinadministration på oplysningerne i FMK er det nødvendigt at en læge foretager den nødvendige oprydning på medicinkortet.Ved den nye overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) blev lægerne honoreret for at tage det nye Fælles Medicin Kort i brug. Der har imidlertid ikke kunne opnås enighed med lægerne om at varetage den ekstraordinære oprydning inden for rammerne af overenskomsten.

 

For at komme hurtig videre med det Fælles Medicin Kort har KL, Danske Regioner og PLO aftalt en plan for den ekstraordinære oprydning. Planen skal forhandles på plads i det regionale praksisplanudvalg.

 

KL har beregnet, at oprydningen vil koste Holbæk Kommune 176.250 kr. som finansieres af midlerne fra økonomiaftalen til styrkelse af det nære sundhedsvæsen - herunder ekstra-ordinære indsatser hos de praktiserende læger.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt under forudsætning af Voksenudvalgets godkendelse.
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 15-01-2015
Udvalget besluttede at anbefale indstillingen godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 15-01-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3850634e9.pdf

Bilag

Udkast til lokal implementerings aftaler mellem kommuner regioner PLO.pdf


14. Beslutning om samarbejde med Hjalm om maritim formidling (2015-2018)

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalg og byråd

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:

 1. godkendelse af samarbejdsaftale med Hjalm i perioden 2015-2018 samt frigivelse af de midler, som i budgettet er afsat til dette formål.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for 2015-2018 afsatte byrådet 210.000 kr. årligt til at indgå en flerårig aftale med fonden bag træskibet Hjalm. Kultur og Fritid har efterfølgende udarbejdet en samarbejdsaftale med fonden. Denne aftale skal godkendes af byrådet, som også skal frigive de midler, som er afsat i budgetaftalen.

 

Formål med samarbejdet

Formålet med aftalen er at fastholde og udvikle det maritime træskibsmiljø i Holbæk gl. havn, som Hjalm er en vigtig del af. Samarbejdet sikrer, at Hjalm fortsat vil være et grundelement i formidling af fjordens liv og det maritime miljø til folkeskoleelever og andre interesserede

 

Aftalens indhold

Aftalen indebærer, at Holbæk Kommune yder et årligt tilskud på 210.000 kr. til Hjalm.

 

Hjalm forpligter sig til at afholde op mod 25 sejladser årligt for folkeskoleelever i samarbejde med den kommunale naturvejleder. På sejladserne vil eleverne blive introduceret til det maritime miljø og gøres til ansvarlige trafikanter på vandet. Eleverne vil også lære om livsbetingelser for livet i fjordene.

 

Hjalm forpligter sig også til at afholde et årligt togt med overnatning i samarbejde med Brorfelde Observatorium, så der skabes en sammenhæng mellem den naturfaglige formidling på Brorfelde Observatorium og på Hjalm.

 

Endelig er det et element i aftalen, at der fortsat er dialog mellem Hjalm og Holbæk Kommune (Uddannelse for alle unge) om etablering af praktikpladsforløb.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Samarbejdsaftalen bliver finansieret via de midler (210.000 kr. årligt) som er afsat i budget 2015-2018 til at indgå en flerårig aftale med Hjalm.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Byrådet 8. oktober 2014: Budgetaftale 2015-2018

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 15-01-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3824432e10.pdf

Bilag

Samarbejdsaftale m Hjalm 2015-2018


15. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler fra halpuljen 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag

 
 
 
 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:

 1. der frigivelse af anlægsmidler til renovering af hallerne i Holbæk Kommune på i alt 9,4 mio. kr.

 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Center for Ejendomme varetager større renoveringsprojekter på haller placeret i Holbæk Kommune samt foranstaltninger, der skal medvirke til at sænke energiforbruget. Der er i budget 2015 afsat anlægsmidler til renovering af hallerne i Holbæk Kommune på i alt 9,4 mio. kr.

 

Hvorfor frigives midlerne så tidligt

Midlerne til renoveringsprojekter skal anvendes inden udgangen af budgetåret, for at undgå der sker overførsler mellem årene. Derfor skal frigivelsen ske så tidligt på året som muligt, for at sikre at renoveringsprojekterne kan blive afsluttet.

 

Oversigt over renoveringsprojekter

I bilag 1 er en oversigt over de haller, som i 2015 vil blive renoveret eller, hvor der skal arbejdes med energibesparende foranstaltninger. Udvælgelsen sker med udgangspunkt i registreret vedligeholdelsesbehov, energimærkninger samt bygningsreglementet 2010, kap. 6.

 

Den samlede oversigt kan ændre sig over året, hvis der opstår akutte sager, der kræver en anden disponering af midlerne. Beløbene på de forskellige renoveringer er prisoverslag, da der ikke er indhentet endeligt tilbud endnu. Derfor har oversigten en samlet total der ligger over de 9,4 mio. kr.

 

Opfølgning

Som opfølgning på den vedlagte oversigt laver Center for Ejendomme ultimo januar en prioriteret version af bilag 1, der viser vigtigheden af de individuelle projekter.

 

Derudover vil der i juni 2015 komme en status på renoveringsprojekterne til orientering i Udvalget for Kultur og Fritid.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Bevillingsskema:

Opgave

Bevillingstype

Indeværende år

Halpulje 2015

Anlæg

9.400.000 kr

I alt

 

9.400.000 kr

 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2015
Indstilles godkendt, idet klatrevæg i Værftet og serviceaftaler ikke indgår udmøntningen af midlerne, idet disse opgaver falder uden for formålet med midlerne, jf. budgetaftalen for budget 2015-2018.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 15-01-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3827554e11.pdf

Bilag

Bilag 1 -14-70842 - Oversigt over Halpuljen 2015.pdf


16. Beslutning om frigivelse af budget til udviklingspulje til haller og fordeling ved konkurrence

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det besluttes:

 1. at frigive anlægsbudget på 1 mio. kr. fra halpuljen til en udviklingspulje på kultur og fritidsområdet til nye idrætsfaciliteter og at puljen fordeles ved konkurrence.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I Holbæk Kommunes budget for 2015-2018 er der under halpuljen afsat en udviklingspulje på kultur- og fritidsområdet på 1. mio. kr. årligt til nye faciliteter i sportshallerne i lokalområderne.

 

Mange af kommunens haller er bygget i 60’erne og 70’erne og der er behov for at skabe nye udviklingstiltag i disse haller og deres udeanlæg, som kan appellere til nye brugere – såvel organiserede som uorganiserede.

 

I budgetaftalen er det præciseret, at udviklingspuljen alene må anvendes til at skabe nye faciliteter, som ikke findes i en radius af 10 km. fra, hvor aktiviteten etableres.

 

Der udmeldes en konkurrence om fordeling af puljen, hvor lokale aktører kan ansøge til projekter, der opfylder puljens formål fra budgetaftalen.

 

Proces og tidsplan for konkurrencen

Kriterier for konkurrencen godkendes af Udvalget for Kultur og Fritid

5. januar 2015

Konkurrence annonceres på hjemmeside med ansøgningskriterier og frister mv. Der udsendes desuden pressemeddelelse.

Primo februar 2015

Idé-workshop for hal- og foreningsaktører med fagfolk fra kommunen.

Primo marts 2015

Deadline for ansøgninger.

1. maj 2015

Kvalificering og screening af ansøgninger.

Maj 2015

Udvælgelse af projekter.

1. juni 2015

Nedsættelse af følgegruppe til udvalgte projekter.

Efter sommerferien 2015

 

Dommerkomite

Kultur- og fritidssekretariatet bemyndiges til at sammensætte en dommerkomite til at behandle de indkomne projektforslag. Komiteen skal bestå af:

Desuden indbydes Lokale og Anlægsfonden til at deltage med en repræsentant i dommerkomiteen.

 

Kriterier

Følgende kriterier vil indgå i bedømmelsen af de projektforslag, der kan opnå støtte:

· Stærk lokal forankring – lokale foreninger eller brugere skal stå bag.

· Nye faciliteter som ikke findes i en radius af 10 kilometer, hvorfra aktiviteten etableres.

· Projekter skal appellere til selvorganiserede brugere og aktiviteter.

· Projekter skal appellere til nye brugertyper.

Hvem kan ansøge?

Ansøgninger kan komme fra foreninger, frivillige brugere, borgere mv. Ansøgninger skal indsendes via den lokale halbestyrelse. Hver halbestyrelse kan kun indsende en ansøgning.

 

Ansøgninger

Idéer og projektforslag må indleveres som skitser, da det primært er den gode idé, som efterspørges. Efterfølgende vil der ske en faglig kvalificering og projektering af forslag.

 

Vinderen af konkurrencen kan forvente

· Bistand til at kvalificere projektet.

· Økonomisk bistand til at realisere projektet.

 

Der er afsat 1. mio. kr. til puljen i 2015, men realisering af idéer og projektforslag må gerne koste mere end 1. mio. kr., da projekter gerne må budgettere med medfinansiering fra anden side.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2015
Indstilles godkendt, idet alle medlemmer af Udvalget for Kultur og Fritid er medlemmer af dommerkomiteen.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt, jf. beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid.
 

Beslutning i Byrådet den 15-01-2015
Godkendt jf. beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid.
 

Referat
Sagsfremstilling17. Beslutning - Frigivelse af energimidler og midler fra renoveringspulje 2015

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der frigives anlægsmidler til:

 1. Renovering af kommunens bygninger på i alt 11,5 mio. kr.

 2. Energibesparende foranstaltninger på i alt 10 mio. kr.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Center for Ejendomme varetager ejendomsdriften af kommunens bygninger herunder renovering og foranstaltninger på bygninger, der skal medvirke til at sænke energiforbruget. Der er i budget 2015 afsat anlægsmidler til renovering af kommunens bygninger på i alt 11,5 mio. kr. og anlægsmidler til energibesparende foranstaltninger på i alt 10 mio. kr.

 

Hvorfor frigives midlerne så tidligt

Midlerne til byggeprojekter skal være anvendt inden udgangen af budgetåret, for at undgå der sker overførsler mellem årene. Derfor skal frigivelsen ske så tidligt på året som muligt, for at sikre, at byggeprojekterne kan blive afsluttet.

 

Oversigt over renoveringsprojekter

I bilag 1 er en oversigt over hvilke bygninger der i 2015 skal renoveres og/eller, hvor der skal arbejdes med energibesparende foranstaltninger. Udvælgelsen sker med udgangspunkt i registreret vedligeholdelsesbehov, energimærker samt bygningsreglementet 2010, kap. 6.

 

Den samlede oversigt kan ændre sig over året, hvis der opstår akutte sager, der kræver en anden disponering af midlerne. Beløbene på de forskellige renoveringer er prisoverslag, da der ikke er indhentet endeligt tilbud endnu.

Oversigten kan også ændre sig som følge af arbejdet med arealoptimering, hvor bygninger løbende rømmes og/eller skal huse nye funktioner, og hvor renoveringsbehovet derfor ændrer sig.

 

Opfølgning

Som opfølgning på den vedlagte oversigt laver Center for Ejendomme ultimo januar en prioriteret version af bilag 1, der viser vigtigheden af de individuelle projekter.

 

Derudover vil der i juni komme en status på renoveringsprojekterne til orientering i Udvalget for Klima og Miljø.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Bevillingsskema:

 

Opgave

Bevillingstype

Indeværende år

Renoveringspulje 2015

Anlæg

11.500.000 kr

Energibesparende foranstaltninger

Energi

10.000.000 kr

I alt

 

21.500.000 kr

 

Udover de frigivne midler jf. bevillingsskemaet forventes det, at der overføres anlægsmidler fra renoveringspuljen 2014 til 2015 som led i den samlede opgørelse af drifts- og anlægsmidler, der skal overføres fra 2014 til 2015

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 06-01-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt, idet igangsætning af projekterne vedrørende skoler og børnehuse afventer arbejdet i omstillingsgruppen henover foråret.
 

Beslutning i Byrådet den 15-01-2015
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3826556e12.pdf

Bilag

Bilag 1 -14-41303 - Oversigt over Renovering og Energi Puljen 2015.pdf


18. Beslutning om godkendelse og delegering af lokalplaner

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

 
 
 
 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Økonomiudvalget beslutter, at igangsætte lokalplan for flygtningecenter på Roskildevej i Vipperød

 2. Økonomiudvalget beslutter, at igangsætte lokalplan for Solcelleanlæg på Lammefjorden.

 3. Byrådet beslutter at delegere beslutningskompetencer vedrørende udsendelse til høring samt endelig vedtagelse af lokalplan for flygtningecenter på Roskildevej i Vipperød til administrationen

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Kort beskrivelse af lokalplaner

Lokalplan for Flygtningecenter på Roskildevej i Vipperød skal erstatte den nuværende lokalplan, hvor området er udlagt til motel og kursusvirksomhed. Formålet med Lokalplan for flygtningecenter på Roskildevej i Vipperød (jf. bilag 2) er at udvide anvendelsesbestemmelserne i den nuværende lokalplan til også at omfatte flygtningecenter.

 

Lokalplan for Solcelleanlæg på Lammefjorden (jf. bilag 1) skal give mulighed for opstilling af et solcelleanlæg, der kan producere op til 67,3 mio. kWt pr. år, hvilket svarer til strømforbruget i ca. 22.000 husstande. Lokalplanområdet omfatter et areal på 180 ha, syd for de eksisterende vindmøller ved Hagesholm.

 

Delegering

Da kun byrådet kan træffe afgørelse om, at delegere beslutningen om høring samt endelig vedtagelse af planerne, behandles sagen også af byrådet.

 

For at fremme sagsgangen indstilles der, at beslutning om høring samt endelig vedtagelse af lokalplanen for flygtningecenter på Roskildevej i Vipperød delegeres til administrationen i Holbæk Kommune. Ejendommen har tidligere været anvendt til flygtningecenter, men den tidligere lovhjemmel er bortfaldet og denne anvendelse er derfor ikke længere mulig. Det vurderes, at der i denne lokalplan ikke foretages væsentlige ændringer i forhold til den nuværende lokalplan samt overordnede planlægning og en delegering vil derfor lette sagsgangen betydeligt.

 

Lokalplanen for solcelleanlæg på Lammefjorden kan ikke delegeres grundet væsentlige forholdt i kommuneplanen samtidig med, at området vil være et nyt rammeområde i kommuneplanen.

 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 06-01-2015
 
KMU har drøftet og tilsluttet sig indholdet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 15-01-2015
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3819739e14.pdf
3820608e13.doc

Bilag

Indstillingsnotat_ flygtningecenter Vipperød.pdf
Indstillingsnotat til prioritering - solcelleanlæg på Lammefjorden.doc


19. Beslutning vedrørende planlægning for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo

Sagsgang og sagstype

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Følgende dokumenter sendes i offentlig høring:

a) Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 og den tilhørende VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for udvidelse af det eksisterende biogasanlæg.

b) Lokalplanforslag nr. 6.13 for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo.

c) Miljøvurdering af Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplanforslag nr. 6.13.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 12. november 2013 (sag nr. 218) at igangsætte en ny planlægning for det eksisterende affaldshåndteringsanlæg ved Audebo. Baggrunden var en konkret ansøgning om en udvidelse af det eksisterende biogasanlæg i området.

 

Ansøger ønsker at udvide det eksisterende biogasanlæg på et areal, der i den gældende planlægning kun er udlagt til deponi (affalds- og jorddeponi). Imødekommelse af ansøgningen forudsætter derfor, at der både vedtages et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og en ny lokalplan for området. Desuden skal der i tilknytning til kommuneplantillægget og lokalplanen udarbejdes en miljøvurdering.

 

Administrationen har udarbejdet udkast til Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 med tilhørende VVM-redegørelse, udkast til lokalplanforslag nr. 6.13 samt en miljøvurdering af de to planforslag. Dokumenterne kan ses her.

 

Den nye planlægning muliggør udover et affaldshåndteringsanlæg også et solenergianlæg i området. Administrationen vurderer, at affaldshåndteringsanlægget på sigt kan drage særlig nytte af solenergi - for eksempel til levering af strøm til anlæggene i området.

 

Planforslagenes indhold

Planområdet ligger i den nordlige del af kommunen og har en størrelse på ca. 67,2 ha. Området anvendes i dag til landbrugsdrift og affaldshåndteringsanlæg, herunder biogasanlæg og deponeringsanlæg. Den østlige del af området henligger som ubebygget græsmark.

 

Lokalplanforslaget inddeler planområdet i fire delområder med følgende hovedanvendelser:

 
 1. Affaldshåndteringsanlæg. Deponeringsanlæg og biogasanlæg, herunder også anlæg til komprimering og opgradering af biogas.

 2. Jorddeponi og solenergianlæg

 3. Jord- og affaldsdeponi

 4. Jorddeponi

 

Grænserne imellem delområderne fremgår af lokalplanforslaget.

 

Lokalplanforslaget sikrer et hensyn til omgivelserne, bl.a. med bestemmelser om placering, omfang og udformning af byggeri og anlæg, bestemmelser om afskærmende beplantning samt bestemmelser om omfanget og udformningen på jord- og affaldsdeponi i området.

 

Miljøvurderingen af forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplanforslag nr. 6.13 belyser miljøpåvirkningerne af de to planforslag. Hovedkonklusionen i dokumentet er, at planforslagene ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til den gældende planlægning for området.

 

VVM-redegørelsen belyser miljøpåvirkningerne af det konkrete projekt for udvidelsen af det eksisterende biogasanlæg. Hovedkonklusionen i dokumentet er, at projektet for udvidelsen af det eksisterende biogasanlæg i området ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til de eksisterende anlæg i området.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Den nye planlægning har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.


Øvrige konsekvenser


Høring

Der blev afholdt en fordebat om den nye planlægning for et affaldshåndteringsanlæg i perioden 15. april – 13. maj 2014. I perioden blev der indsendt ét høringssvar fra Hagested Lokalforum, der fremgår af bilag nr. 1. I høringssvaret bliver der udtrykt en bekymring ift. fremtidige lugtgener fra affaldshåndteringsanlægget i området. De potentielle lugtgener og konsekvenserne heraf er belyst i både miljørapporten til de to planforslag samt i VVM-redegørelsen for udvidelsen af det eksisterende biogasanlæg.

 

I forbindelse med fordebatten blev de berørte, eksterne myndigheder hørt om at komme med inputs til den nye planlægning. Efter høringen har der været en nærmere dialog med Naturstyrelsen og Vejdirektoratet. Bl.a. for at sikre, at lokalplanforslaget sikrer det nødvendige hensyn til hovedvejen rute 21, der ligger vest for området.

Der vil blive planlagt et borgermøde under den offentlige høring af den nye planlægning for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo. Datoen vil blive annonceret i annoncen for den offentlige høring.


Lovgrundlag – link

 • Planloven

 • Lov om miljøvurdering af planer og programmer

 • VVM-bekendtgørelsen

 

Sagshistorik, henvisninger

Ansøger søgte om en ny lokalplan d. 11. november 2013, og efterfølgende besluttede Økonomiudvalget at igangsætte planlægningen på mødet den 12. november (sag nr. 218).


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 06-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 15-01-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3821842e15.pdf

Bilag

Bilag 1 til sagen om et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo - Bilag 1 Høringssvar til kommunen - i fordebatten, Affaldshåndteringsanlæg og solcelleanlæg ved Audebo.pdf


20. Beslutning om ekspropriation til sikring af vandforsyning, Knabstrup Vandværk

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 1. byrådet træffer principbeslutning om at ville ekspropriere til sikring af Knabstrup Vandværks forsyningssikkerhed, såfremt Knabstrup Vandværk ikke ved frivillige aftaler kan erhverve de nødvendige arealer og rettigheder for etablering af en ny indvindingsboring på matr. nr. 6a Bakkerup By, Mørkøv, og for etablering af en ny råvandsledning over matr. nre. 5ap, 5c og 5a, Bakkerup By, Mørkøv,

 2. administrationen igangsætter ekspropriationsforløb for Knabstrup Vandværks erhvervelse af nødvendige arealer og rettigheder for etablering af en ny indvindingsboring og råvandsledning, som ovenfor nævnt, såfremt Knabstrup Vandværk ikke ved frivillige aftaler kan erhverve de nødvendige arealer og rettigheder, og

 3. at byrådet udpeger byrådsmedlem Ole Brockdorff til at lede og deltage i en eventuel åstedsforretning.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Knabstrup Vandværk har anmodet Holbæk Kommune om at udtrykke sin vilje til om nødvendigt at ville ekspropriere, hvis det ikke ved frivillige aftaler er muligt at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder for etablering af en ny indvindingsboring på matr. nr. 6a Bakkerup By, Mørkøv, og for etablering af en ny råvandsledning fra denne boring til vandværket på Stoltenborgvej 8, 4440 Mørkøv

 

Knabstrup Vandværks har i dag to boringer ved vandværket på Stoltenborgvej 8, som er henholdsvis 51 og 43 år gamle og ligger med kort indbyrdes afstand. Boringerne vurderes af Holbæk Kommunes Grundvands-team at have en yderst begrænset restlevetid. Den nye boring skal sikre vandforsyningen dels til vandværkets egne forbrugere og dels Vandfællesskabet Nordvestsjælland, som leverer vand til vandforbrugende industrier i Kalundborg.

 

Den nye boring søges placeret længst væk fra kendte forureningskilder og på en placering, oven over et udnytteligt grundvandsmagasin

 

Holbæk Kommune, Grundvandsteamet har den 16. oktober 2013 givet vandværket tilladelse til at indvinde vand fra både de to eksisterende boringer og fra den nye påtænkte boring.

 

Knabstrup Vandværks ønske om at udvide sin forsyningssikkerhed er af administrationen vurderet at være velbegrundet. Endvidere finder administrationen det både aktuelt og nødvendigt for Knabstrup Vandværk at sikre den nutidige og fremtidige forsyning med drikkevand.

Såfremt et ekspropriationsforløb igangsættes skal byrådet træffe endelig beslutning om ekspropriation, herunder godkendelse af eventuelle erstatnings- og forligstilbud. Eventuel ekspropriation vil ske under hensyn til den private ejendomsret og reglerne for afståelse eller indskrænkning heri.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune betinger sig over Knabstrup Vandværk, at alle omkostninger forbundet med en eventuel ekspropriation skal afholdes af Knabstrup Vandværk. Dette gælder også såfremt ekspropriationsbeslutningen og erstatningsspørgsmålet måtte blive påklaget.

 

Øvrige konsekvenser

Holbæk Kommune, som ekspropriationsmyndighed, gennemfører ekspropriationen.

By og Landskab forestår ekspropriationssagens gennemførelse, herunder indvarsling og afholdelse af åstedsforretning, indstilling om beslutning om ekspropriation, sikring af Knabstrup Vandværks udbetaling af erstatninger, evt. videresendelse af klage til klageinstans samt evt. indbringelse af erstatningsspørgsmålet for taksationsmyndigheder.

 

Høring

Offentliggørelse og indvarsling til en eventuel åstedsforretning varetages af By og Landskab i henhold til lovgivningen for området.

 

En eventuel endelig ekspropriationsbeslutning vil skriftlig blive tilsendt berørte ejere og brugere.


Lovgrundlag – link

Hjemmelen til ekspropriation er kapitel 7, § 37 i vandforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013 om vandforsyning m.v.

 

Ekspropriation gennemføres efter procedurereglerne herom i vejlovens kapital 5, lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011 om offentlige veje.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 06-01-2015
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 15-01-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3786783e16.pdf

Bilag

Skitse


21. Godkendelse af projektforslag til nyt 860 kW biomassefyret kedelanlæg

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø og byrådet

Beslutningssag

 

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at :

 1. udvalget beslutter at sende projektforslag til nyt 860 KW biomassefyret kedelanlæg i høring.

 2. udvalget beslutter at godkende det fremsendte projektforslag til etablering af et biomassefyret kedelanlæg på Mørkøv Fjernvarmeværk, såfremt der ikke ved høringen indkommer indsigelser mod projektet.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Mørkøv fjernvarmeværk har ved rådgiver DFP A.m.b.a. ansøgt om Holbæk kommunes godkendelse af projektforslag til opførelse af et nyt 860 kW biomassefyret kedelanlæg. (bilag 1).

 

Etableringen af et sådan biomassefyret kedelanlæg er omfattet af varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen. I henhold til varmeforsyningslovens § 4 og projektbekendtgørelsen § 3 kræver et sådan anlæg byrådets godkendelse for at måtte igangsættes.

 

Såfremt en virksomhed er nævnt i projektbekendtgørelsens bilag 3, hvilket Mørkøv fjernvarmeværk er, kan virksomheden etablere et biomassefyret kedelanlæg på op til 1M med en årlig produktion på max 8000 MWh. Såfremt anlægget overholder disse krav skal byrådet godkende projektet. Da disse kriterier er opfyldt i dette projektforslag, skal byrådet dermed godkende projektforslaget.

 

Sagen skal i henhold til projektbekendtgørelsen sendes i høring hos de berørte parter som forsyningsselvskaber og evt. naboer.

 

Der sker ikke nogen ændringer i forsyningsafgrænsningerne i forbindelse med dette projekt.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Det ansøgte har ingen økonomisk konsekvenser for Holbæk kommune, men det ansøgte er i henhold til ansøgerens beregning en klar forbedring af Mørkøv varmeværks driftsøkonomi.


Øvrige konsekvenser


Høring

Sagen skal sendes i høring hos berørt naboer og Seas–Nve, Dong, Holbæk forsyning.

 
 

Lovgrundlag – link

Projektbekendtgørelsen:

 

Varmeforsyningsloven:

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 06-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 15-01-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3861969e18.pdf

Bilag

Mørkøv Varmeværk - Projektforslag for nyt 860 kW biomassefyret kedelanlæg rev 24 november 2014


22. Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning, november 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 
 1. økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. november 2014 tages til efterretning

 2. der gives en anlægsbevilling på samlet set 7,5 mio. kr. til diverse ombygninger (sikring af formalia)

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende meget – og mere udtalt end på landsplan. Denne tendens har afspejlet sig i forventningerne til det samlede regnskabsresultat på området. Forventningen ved denne sidste budgetopfølgning i 2014 er ingen undtagelse. Vi forventer yderligere mindreforbrug.

 

De samlede driftsudgifter er estimeret til 3.887 mio. kr., hvilket er 48 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Det samlede forventede mindreforbrug består af et mindreforbrug på 61 mio. kr. på områder med overførselsadgang og et merforbrug på 13 mio. kr. på områder uden overførselsadgang. Mindreforbruget på 61 mio. kr. vil blive ansøgt overført til 2015.

 

Anlægsudgifterne er estimeret til 151 mio. kr., hvilket er 71 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Af mindreforbruget på 71 mio. kr. vil 63 mio. kr. blive ansøgt overført til 2015.

 

Den forventede reduktion af de samlede driftsudgifter er - sammen med forventningen om samlet set lavere anlægsudgifter - medvirkende til, at regnskabsresultatet, som viser et forventet overskud på 69 mio. kr., er forbedret med 37 mio. kr. i forhold til budgetrevision 3.

 

I tabel 1 vises forventningen til det samlede regnskabsresultat med udgangspunkt i estimaterne ved udgangen af november måned 2014.

 

I mio. kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget 30.11.2014

Forventet

regnskab 30.11.2014

Forventet

afvigelse 30.11.2014

 

A

B

C

D=C-B

Indtægter

-4.081,3

-4.066,9

-4.067,7

-0,8

Skatter

-2.901,1

-2.892,2

-2.893,0

-0,8

Tilskud og udligning

-1.180,2

-1.174,6

-1.174,6

0,0

Driftsudgifter

3.908,4

3.934,5

3.886,6

-47,9

- Økonomiudvalget

453,0

473,8

446,2

-27,6

- Udvalget for Børn

1.172,9

1.201,6

1.185,2

-16,4

- Udvalget for Voksne

1.150,5

1.162,9

1.163,1

0,2

- Udvalget for Klima og Miljø

139,2

144,8

145,2

0,4

- Udvalget for Arbejdsmarked

881,8

833,5

829,2

-4,4

- Udvalget for Kultur og Fritid

111,0

117,9

117,7

-0,2

Renter

27,7

23,7

23,7

0,0

Resultat af primær drift

-145,2

-108,6

-157,4

-48,8

Anlæg

143,8

222,3

151,1

-71,2

Forsyningsvirksomhed

-0,1

7,3

7,3

0,0

Resultat

-1,5

121,0

1,0

-119,9

Finansiering

-63,8

-70,7

-69,6

1,1

- Låneoptagelse

-131,4

-119,1

-89,0

30,1

- Afdrag på lån

60,4

48,0

48,0

0,0

- Balanceforskydninger

7,2

0,4

-28,6

-29,0

Resultat i alt

-65,2

50,3

-68,6

-118,9

 
 

Anlægsprojekter hvortil der søges om anlægsbevillinger:

 

Der søges om anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. for årene 2012, 2013 og 2014 til diverse ombygninger. Bevillingen dækker udgifter til sikring (risikostyring), lokaleombygninger, flytteudgifter og IT-investeringer.

 

Der er ikke tale om en bevilling, der påvirker kommunens bundlinje. Ansøgningen sikrer udelukkende, at formalia kommer på plads, idet der principielt skal gives bevilling til at dække vores anlægsudgifter i takt med, at vi bruger dem.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 15-01-2015
Indstillingen godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3849142e18.pdf
3833780e19.pdf
3834587e20.pdf
3834649e21.pdf
3834427e22.pdf
3834379e23.pdf
3834512e24.pdf

Bilag

Notat ØA-11 til Økonomiudvalget- november 2014
ØA_11_2014-10_ØU-UDV
ØA_11_2014-20_UB-UDV
ØA_11_2014-30_UV-UDV
ØA_11_2014-40_UKM-UDV
ØA_11_2014-50_UAM-UDV.pdf
ØA_11_2014-60_UKF-UDV


23. Orientering - Opgørelse over salg af ejendomme og grunde i 4. kvartal 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det tages til efterretning:

 1. At der i 4. kvartal 2014 er solgt arealer til en samlet indtægt på 5.796.000 kr. eks. moms samt 10.707.000 kr. som er momsfrit. I alt 16.503.000 kr.

 2. At der i 4. kvartal 2014 ikke er købt arealer eller ejendomme.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Køb og salg 4. kvartal 2014

Administrationen foretager via ejendomsmæglere salg af parcelhusgrunde, erhvervsgrunde og ejendomme. Salgene sker efter byrådets bemyndigelse på de fastsatte udbudsvilkår inden for de gældende lokalplaner.

 

I perioden 1. oktober til 31. december 2014 er der solgt følgende:

 

Torpet, Holbæk – 5 parcelhusgrunde

Brynet, Holbæk – 1 areal til rækkehuse

Auroravej, Holbæk – 3 parcelhusgrunde

Ridebanevej, Tuse Næs – 1 parcelhusgrund

Elmegården 156, Jyderup - 1 ejendom

Hovedgaden 15, Regstrup – 1 ejendom

Sønderstrupvej 186, Kr. Eskilstrup – 1 ejendom

Brøndevej 18A, Orø – 1 ejendom

Gl. Skovvej 158, Regstrup – 1 ejendom

Øvej 1, Undløse – 1 ejendom

Vestervangen 65, Holbæk – 1 ejendom

Udby Kirkevej 30, Udby – 1 ejendom

Kirkevej 12D, Gislinge – 1 ejendom

 

Der er pr. 31. december 2014 følgende salgsmuligheder

 

7 ejendomme til salg med en udbudspris på i alt 17.350.000 kr.

45 parcelhusgrunde til salg for en minimumspris på i alt 7.520.000 kr. eks. moms

28.077 m2 erhvervsarealer til salg for en minimumspris på i alt 2.450.000 kr. eks. moms

2 erhvervsarealer til salg for i alt 16.949.530 kr. eks. moms

 

Køb og salg i alt 2014

 

1 kvartal

2 kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Total 2014

Solgt

7.876.000

13.193.488

6.517.000

16.503.000

44.089.488

Købt

0

0

0

0

0

 

Sammenligning af salgssummer mellem år

Efter ønske fra ØU ændredes opgørelsen af salgssummer ved årsskiftet.

Salgssummerne blev tidligere opgjort uden moms. Fra årsskiftet 2014 er salgssummerne opgjort som nettobeløb idet, der skal afregnes moms af de fleste salgsindtægter. Det byder, at det ikke er muligt at sammenligne salgssummerne før/efter 2013/2014.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles taget til efterretning.
 

Beslutning i Byrådet den 15-01-2015
Til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling24. Beslutning om salg af ejendomme og arealer

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. arealet på Murervej 9, 4370 St. Merløse bliver sat til salg i offentligt udbud

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet har den 10. december 2014 vedtaget, at dagsordenspunkter om salg af ejendomme og grunde fremover opdeles således, at beslutningen om salg bliver behandlet på åbent møde, og at priserne for salget bliver fastsat på lukket møde.

 

Administrationen foreslår, at grunden Murervej 9, 4370 St. Merløse bliver solgt i offentligt udbud.

Grunden er på ca. 32.800 m2 og ligger som råjord til erhverv. Der er ikke nogen lokalplan for området.

 

En del af grunden bliver i øjeblikket udlejet til foreningen MC Riders. Lejekontrakten er indgået 1. februar 1999, og kan opsiges med et halvt års varsel.

Derudover har nabovirksomheden oplag af containere samt grus og sten på en del af grunden.

Begge parter har ytret ønske om at overtage en del af grunden på forskellige vilkår.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Udsat
 

Beslutning i Byrådet den 15-01-2015
Udsat.
 

Referat
Sagsfremstilling25. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Udsat
 

Beslutning i Byrådet den 15-01-2015
Udsat.