UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

12-11-2014 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

12-11-2014 22:00:00


PUNKTER

178. Godkendelse af dagsorden til mødet 12. november 2014
179. Principbeslutning om fremtidens idrætsfaciliteter i Holbæk by
180. Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen
181. Beslutning om tilsagn til opførelse af 20 almene familieboliger på Jernbanevej 26A, 4340 Tølløse
182. Godkendelse af boligsocial helhedsplan for Vangkvarteret
183. Godkendelse af kvalitetsstandard
184. Beslutning om opnormering af stofmisbrugsbehandling
185. Beslutning om støtte til projekt Images 2015 -16
186. Beslutning om godkendelse og delegering af lokalplaner mv.
187. Beslutning - Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og revideret forslag til Lokalplan 19.05 for et boligområde ved Høbjærggård sendes i høring
188. Beslutning - Ekspropriation til forlængelse af Stationsvej
189. Beslutning - Nedlæggelse af vejarealer i Svinninge
190. Beslutning - Godkendelse af omdisponering af midler til tilgængelighed
191. Beslutning - Udbud af vinterruter
192. Beslutning - Flytning af SFO2 i Jyderup
193. Beslutning om forslag til ny organisation - ’En stærk medspiller’
194. Beslutning om udvidet mellemfinansiering af Kildebo projektet
195. Anmodning om garantistillelse fra Holbæk Forsyning for 2015
196. Holbæk Forsyning A/S. Godkendelse af gebyrer og budget 2015 vedrørende Holbæk Affald A/S
197. Legalitetsgodkendelse af takst og budget for 2015 for Holbæk Spildevand A/S og Holbæk Vand A/S samt orientering om takst og budget for 2015 for Jyderup Varme A/S og St. Merløse Varme A/S
198. Beslutning - Nyt husholdningsaffaldsregulativ
199. Beslutning - Pensionistrabat på Orø-færgen
200. Beslutning om Budgetrevision 3 2014
201. Beslutning - Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt
202. Beslutning - Salg af grund - Lukket punkt
203. Beslutning - Salg af grund - Lukket punkt178. Godkendelse af dagsorden til mødet 12. november 2014

Sagsgang og sagstype

Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen til mødet 12. november 2014 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 12-11-2014
Godkendt, idet Byrådet besluttede at udsætte sag nr. 192.
 

Referat
Sagsfremstilling179. Principbeslutning om fremtidens idrætsfaciliteter i Holbæk by

Sagsgang og sagstype

Byrådet


Indstilling

Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at byrådet

 1. træffer principbeslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med

  1. Holbæk Arena-projektet som en central idrætsfacilitet,

  2. en ny decentral model, eller

  3. renovering af de eksisterende faciliteter.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I et fælles ønske om at skabe fremtidens idrætsfaciliteter i Holbæk by har byrådet arbejdet med flere modeller for, hvordan nutidens og fremtidens behov bedst løses.

 

Holbæk Arena-projektet blev introduceret af foreningslivet som ide og vision, og byrådet har efterfølgende vedtaget en fælles vision og plan for projektet.

 

Den politiske styregruppe for Holbæk Arena har arbejdet med forslagene om en decentral løsning af fremtidens behov for idrætsfaciliteter i Holbæk by.

 

Fra anden side er der peget på muligheden for at løse fremtidens behov for idrætsfaciliteter i Holbæk by gennem renovering af de eksisterende faciliteter.

 

Der er således tre alternative modeller for fremtidens idrætsfaciliteter i Holbæk. Det er derfor nødvendigt, at byrådet træffer en principbeslutning om, hvilken af de tre modeller, der skal arbejdes videre med. Afklaringen sker ved, at hvert enkelt byrådsmedlem placerer en stemme på én – og kun en - af de tre modeller eller undlader at stemme.

 

A. Holbæk Arena-projektet

Byrådet har senest den 14. maj 2014 behandlet en sag vedrørende Holbæk Arena. I sagen er der redegjort nærmere for projektet, herunder visionen, arkitektkonkurrencen, masterplanen og de mulige elementer i en fase 1.  

 

En videreførelse af Arena-projekter forudsætter, at byrådet som næste skridt beslutter, at igangsætte udbud, som omfatter 1. etape af Holbæk Arena. En sag herom forelægges i givet fald for byrådet på det ordinære byrådsmøde i december 2014 eller januar 2015.

 

B. En decentral model

Den 14. maj 2014 besluttede byrådet at nedsætte en politisk styregruppe for Holbæk Arena, som skulle afdække de fysiske og økonomiske konsekvenser ved en række alternative muligheder for fremtidige idræts- og svømmefaciliteter i Holbæk.

 

Den politiske styregruppe afrapporterede på byrådets temamøde den 10. september 2014.

 

En gennemførelse af en ny decentral model forudsætter, at der

En sag om den videre proces forelægges i givet fald for byrådet i begyndelsen af 2015.

 

C. Renovering af de eksisterende faciliteter

Hvis der ikke arbejdes videre med enten Arena-projektet eller en decentral model, skal en række af Holbæk bys haller og andre idrætsfaciliteter renoveres. De står overfor et stort vedligeholdelsesefterslæb.

 

Skal de eksisterende faciliteter renoveres, skal der

En sag om den videre proces forelægges i givet fald for byrådet i begyndelsen af 2015.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Uanset hvilken model, der vælges, sker realiseringen inden for de nuværende budgetmæssige rammer.

 

Hvis byrådet vælger at arbejde videre med Holbæk Arena-projektet, vil den samlede deponeringsfritagelse på 75 mio. kr. blive indarbejdet i budgettet, idet der på nuværende tidspunkt kun er indregnet en deponeringsfritagelse på 52 mio. kr.

 

Vælger byrådet en af de andre modeller, bliver det indregnede beløb på 52 mio. kr. taget ud af budgettet, idet tilsagnet om deponeringsfritagelse er givet til Holbæk Arena-projektet.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Byrådsmøde d. 14. maj 2014

 

Beslutning i Byrådet den 12-11-2014
A. Holbæk Arena-projektet
Søren Kjærsgaard, Kurt Næsted, Rasmus Brandstrup Larsen, Morten Bjørn Nielsen, Maria Friis, Pernille Kruse, Bjarne Kongsted, Søren Harboe Rasmussen, Rolf Rasmussen, Henrik Mosbæk, Emrah Tuncer, Finn Martensen, Ole Hansen og Jens Kristiansen.
 
B. En decentral model
Michael Suhr, Karen Thestrup Clausen, Leif Juhl, Sine Agerholm, Solvej Pedersen, Ole Brockdorff, Lars Dinesen, Jørgen Jensen, Christina Krzyrosiak Hansen, Steen Klink Pedersen, John Harpøth, Finn Nielsen, Inge Langseth og Peter Hansen.
 
C. Renovering af de eksisterende faciliteter
Ingen.
 
Følgende undlod at stemme:
Willy Lisby, Søren Stavnskær og Christian Ahlefeldt-Laurvig
 
 

Referat
Sagsfremstilling180. Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. forslag om at lægge skoleafdeling Østre sammen med skoleafdeling Bjergmarken pr. 1. august 2015 sendes i offentlig høring.

 1. forslag om at skoleafdeling Hagested lægges sammen med skoleafdeling Tuse pr. 1. august 2015 sendes i offentlig høring.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at lukke skoleafdeling Hagested og skoleafdeling Østre fra skoleåret 2015-16.

 

Administrationen har derfor udarbejdet forslag til at lægge afdeling Østre sammen med afdeling Bjergmarken og til at lægge afdeling Hagested sammen med afdeling Tuse. Byrådet skal nu beslutte, om man ønsker at sende det konkrete forslag i høring for herefter at træffe endelig beslutning.

 

Baggrund

Byrådet vedtog med budget 2015, at byrådet med omstillingsprojektet ”læring og trivsel for børn og unge” i løbet af de næste 4 år vil reducere budgettet med 21 mio. kr. på børne- og ungeområdet. Et af byrådets forudsætninger i dette arbejde er, at pengene skal findes uden at gå på kompromis med byrådets mål om at øge børn og unges læring og trivsel. Et af de temaer, byrådet har besluttet at arbejde videre med, er at skabe bæredygtige skoler og børnehuse – fagligt og økonomisk.

 

Den konkrete sag om at lægge skoleafdelinger sammen er byrådets første skridt til, at iværksætte konkrete initiativer, som skal sikre budgetmålet for omstillingen ”læring og trivsel”. Byrådet vil i de næste måneder tilrettelægge en proces, som skal sikre, at der bliver udarbejdet flere og forskellige løsningsforslag afhængigt af hvilke distrikter og temaer, der er tale om. I dette arbejde vil forældrebestyrelser, borgere og unge blive inviteret med til at sikre de bedste løsninger for børn og unge.

 

Forslag om at lægge skoleafdeling Østre sammen med afdeling Bjergmarken

Begge skoleafdelinger (Østre og Bjergmarken) er en del af Sofielundskolen. Skolebestyrelsen for Sofielundskolen og Udvalget for børn har inden for det seneste halve år været i dialog. Senest på initiativ fra skolebestyrelsen som har ønsket at drøfte afdeling Østres fremtid. Den vigende indskrivning til afd. Østre har været udgangspunktet for dialogen. Det har givet anledning til at drøfte, hvordan skolen fremover kan sikre det bedst mulige undervisningsmiljø. Bestyrelsen har stor opmærksomhed på, at de fysiske rammer skal være på plads for at kunne sikre en god sammenlægning af de to afdelinger på afd. Bjergmarken. Administrationen arbejder i samarbejde med bestyrelsen på en løsningsmodel, hvor eleverne fra 8. og 9. årgang har klasselokaler på Holbæk Seminarium, som ligget tæt op af afdeling Bjergmarken.

 

Forslag om at lægge skoleafdeling Hagested sammen med afdeling Tuse

Begge skoleafdelinger (Hagested og Tuse) er en del af Skolen ved Tuse Næs. Initiativ til at lægge afdeling Hagested sammen med afdeling Tuse er taget af byrådet. Dialog med skolebestyrelsen er igangsat af Udvalget for Børn efter byrådets 1. behandling af budget 2015.

 

Administrationen anbefaler at igangsætte en sammenlægning med virkning pr. 1. august 2015. Det skal ses ud fra, at elevgrundlaget på afdeling Hagested pt. er på i alt 40 elever fra 0. klasse – 3. klasse. Der gøres et anerkendt arbejde på afdeling Hagested, hvor ressourcerne udnyttes bedst muligt ved at undervise i hold på tværs af klasser. Afdelingen er dog udfordret af de rammevilkår afdelingen har, heraf delt ledelse med afdeling Udby og det at få personaleressourcer til at række. Indførelsen af ny skolereform kan også være med til at udfordre afdelingen rent fagligt. Administrationens anbefaling skal også ses på baggrund af forældrenes søgningsmønster, og det at klasserne på afdeling Hagested fysisk kan rummes på Tuse skoleafdeling. Ligesom administrationen har lagt vægt på, at skoleområdets økonomi som følge af budget 2015-18 skal reduceres. Her vil en sammenlægning frigive økonomi, da skolen ikke længere vil få tildelt det grundbeløb, som tildeles pr. skoleafdeling i distriktet.

 

Hvad er konsekvensen for den samlede skolestruktur?

Forslaget ændrer ikke på antallet af folkeskoler i kommunen. Skoleområdet vil fortsat bestå af otte skoler og UngHolbæk med 10. klassecentret. Udgangspunktet for den nuværende skolestruktur er, at der tilbydes undervisning i alle lokalområder. Såfremt afdeling Hagested lægges sammen med afdeling Tuse, vil der ikke tilbydes undervisning i Hagested lokalområde.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Det konkrete forslag vil betyde en budgetreduktion på i alt 3,4 mio. kr. på skoleområdet i år 2016 og frem. I 2015 er der en budgetreduktion fra 1. august 2015 (5/12 af 3,4 mio.kr.). Det sker ved, at Sofielundskolen og Skolen ved Tuse Næs fra skoleåret 2015-16 ikke længere tildeles det grundbeløb, skolerne får pr. skoleafdeling og pr. SFO i distriktet.

 

Herudover bidrager forslaget også til byrådets mål om at reducere kommunens udgifter til bygningsdrift, da det vil betyde at afd. Østre ikke anvendes til undervisning. Afd. Hagested anvender samme bygning som Hagested børnehus, hvorfor forslaget her i mindre omfang betyder reduktion af bygningsdrift.

 

Øvrige konsekvenser


Høring

Forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring forud for endelig beslutning i byrådet.

 
 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 28-10-2014
 
Et flertal i Udvalget for børn anbefaler indstillingerne godkendt, således at:
 1. forslag om at lægge skoleafdeling Østre sammen med skoleafdeling Bjergmarken pr. 1. august 2015 sendes i offentlig høring.
 2. forslag om at skoleafdeling Hagested lægges sammen med skoleafdeling Tuse pr. 1. august 2015 sendes i offentlig høring.
 
Karen Thestrup Clausen er imod at sende de 2 forslag i høring, idet Enhedslisten er imod lukning af de pågældende skoleafdelinger.
 
 

Supplerende sagsfremstilling

I sagsfremstillingen står, ”Skolebestyrelsen for Sofielundskolen og Udvalget for børn har inden for det seneste halve år været i dialog”. I den sammenhæng skal det præciseres, at der har været dialog to gange. En gang i forbindelse med udvalgets besøg på afdeling Østre og næste gang ved et møde i august 2014, hvor var det formanden og næstformanden for Udvalget for Børn, som deltog i møde med bestyrelsen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstillingen anbefales godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-11-2014
For indstillingen stemte 28.
 
Imod indstillingen stemte 3 (Ole Hansen, A, Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, Ø).
 

Referat
Sagsfremstilling

3752271e1.pdf

Bilag

Bilag, beslutningspunkt om at lægge skoleafdelinger sammen, d. 22.10.2014.pdf


181. Beslutning om tilsagn til opførelse af 20 almene familieboliger på Jernbanevej 26A, 4340 Tølløse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
 1. Byrådet giver Vestsjællands Almene Boligselskab tilsagn til at opføre 20 almene familieboliger på Jernbanevej 26 A, 4340 Tølløse.

 2. Byrådet godkender, at sælge matr. nr. 4 r, Kvarmløse By, Tølløse beliggende Jernbanevej 26 A, 4340 Tølløse til Vestsjællands Almene Boligselskab.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Vestsjællands Almene Boligselskab søger om tilsagn til at bygge 20 almene familieboliger på adressen Jernbanevej 26A, Tølløse.

 

Tilsagn til opførelse af almene familieboliger betyder samtidig, at:

- der ydes et kommunalt grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen.

- der stilles den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån.

 

Boligerne er 3-rums boliger på 75 m2. Heraf udgør 2,6 m2 boligens andel af et fællesrum til boligerne på 54 m2.

 

Anskaffelsessummen udgør 29 mio. kr.

 

Den foreløbige leje er beregnet til 865 kr. pr. m2 svarende til 5.406 kr. pr. måned plus forbrugsudgifter.

 

Forbrug af el, vand, varme og it m.m. er skønsmæssigt sat til 1.500 kr. pr. måned.

 

Salg af matr. nr. 4 r Kvarmløse By, Tølløse

Grunden sælges til Vestsjællands Almene Boligselskab til brug for opførelse af 20 almene familieboliger.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune finansierer grundkapitallånet på 2,9 mio. kr. ved at sælge matr. nr. 4 r Kvarmløse By, Tølløse til Vestsjællands Almene Boligselskab.

 

Grundkapitallånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ibrugtagelsen.

 

Når der gives tilsagn til at opføre almene familieboliger, giver kommunen samtidig kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.

 

Den kommunale garanti vil ikke belaste kommunens økonomi.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Støttebekendtgørelsen og almenboligloven.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-10-2014
Udvalget indstiller at:
 1. Byrådet giver Vestsjællands Almene Boligselskab tilsagn til at opføre 20 almene familieboliger på Jernbanevej 26 A, 4340 Tølløse.
 2. Byrådet godkender, at sælge matr. nr. 4 r, Kvarmløse By, Tølløse beliggende Jernbanevej 26 A, 4340 Tølløse til Vestsjællands Almene Boligselskab.
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-11-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3740132e2.pdf

Bilag

Ideoplæg til boliger på Jernbanevej 26A, 4340 Tølløse


182. Godkendelse af boligsocial helhedsplan for Vangkvarteret

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Den boligsociale helhedsplan for Vangkvarteret skal fornys med virkning for perioden 2014-2018. Det er Lejerbo Holbæk og Landsbyggefonden, der indgår aftalen om en helhedsplan med kommunal anbefaling og medfinansiering.

 

Helhedsplanen omfatter aktiviteter i forhold til følgende indsatsområder:

 

De konkrete aktiviteter på de enkelte indsatsområder er udviklet i et tæt samarbejde mellem Lejerbo Holbæk og relevante dele af Holbæk Kommune. Administrationen vurderer, at aktiviteterne omfattet af den kommende boligsociale helhedsplan supplerer den kommunale sociale og boligsociale indsats på de respektive områder.

 

Samtidig har samarbejdsprocessen afstedkommet en bred, tværfaglig opbakning til helhedsplanen og det boligsociale arbejde. Dette peger frem mod en mere tværgående organisering af indsatserne i tråd med intentionerne i Holbæk i Fællesskab.

 

Der udarbejdes en overordnet samarbejdsaftale mellem Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune samt delsamarbejdsaftaler mellem Lejerbo Holbæk og de relevante kommunale afdelinger.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Ansøgningen om en helhedsplan for Vangkvarteret omfatter og forudsætter en kommunal medfinansiering.

 

Fordelingen af medfinansieringen fremgår af tabellen (2014-tal):

 
 

2014-2018

Sundhedsafdelingen (under indsatsområdet Sundhed)

1.940.000

Børnekonsulentcentret (under indsatsområdet Børn, unge og familie)

711.000

Tandplejen (under indsatsområdet Børn, unge og familie)

200.000

Center for Misbrug og Forsorg (under indsatsområdet Udsatte grupper)

800.000

Center for Mental Sundhed (under indsatsområdet Udsatte grupper)

200.000

I alt

3.851.000

 

De enkelte dele af administrationen har været med til at udpege konkrete indsatser og fastlægge økonomien. Indsatserne er forpligtende for kommunen.

 

Den samlede økonomi for helhedsplanen inklusive Landsbyggefondens tilskud og Lejerbos egen finansiering udgør tilsammen 14.198.000 kroner fordelt over fire år.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Almenboliglovens § 91 a

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-11-2014
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3740959e3.pdf
3751457e4.pdf

Bilag

Fællesskab i Vangkvarteret - budget for boligsocial helhedsplan i Vangvarteret 2014-2018
Fællesskab i Vangkvarteret - Boligsocial helhedsplan for Vangkvarteret 2014 - 2018


183. Godkendelse af kvalitetsstandard

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Byrådet

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune er forpligtet til at udvikle en kvalitetsstandard for den sociale behandling af stofmisbrug. Kvalitetsstandarden skal være tilgængelig på Holbæk Kommunes hjemmeside, og den skal revideres minimum hvert andet år.

 

Kvalitetsstandarden beskriver den service, borgerne kan forvente at få når de henvender sig om behandling. Den er udtryk for de politiske målsætninger og prioriteringer, der ligger til grund for indsatsen. Holbæk Kommune tilrettelægger behandlingsindsatsen, så den videst muligt foregår i ambulant- eller dagregi.

 

KL’s anbefalinger til god misbrugsbehandling er styrende for den kvalitative udvikling af behandlingsindsatsen i Holbæk Kommune. Der arbejdes sammen med region Sjællands 16 andre kommuner om kvalitetsudvikling, sammenhæng og helhed i tilbuddene til borgerne.

 

Kvalitetsstandarden skal synliggøre den service, borgerne kan forvente indenfor stofmisbrugsbehandling, og den skal fungere som et redskab for Holbæk Kommunes planlægning og styring af indsatsen.

 

Kvalitetsstandarden er opbygget ud fra Socialstyrelsens vejledning om kvalitetsstandarder. Den afviger derfor på nogle punkter fra Holbæk Kommunes øvrige kvalitetsstandarder og administrationsgrundlag.

 

Kvalitetsstandarden vil blive opdateret i foråret 2015 med oplysninger om, hvordan kommunen følger op på behandlingsplaner efter afsluttet behandling. Kvalitetsstandarden vil samtidig blive suppleret med måltal for, hvor mange der opnår stoffrihed eller reduktion i deres stofmisbrug.

 

Vi forventer endvidere, at Folketinget vedtager ny lov om stofmisbrugeres rettigheder i folketingsåret 2014-2015.

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162836&exp=1

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-10-2014
Den reviderede kvalitetsstandard for misbrugsbehandling blev foreløbigt godkendt.
Det revurderes i forbindelse med revisionen af kommunens samlede kvalitets standarder, om denne kvalitetsstandard kan/skal forenkles.
 

Beslutning i Byrådet den 12-11-2014
Voksenudvalgets indstilling godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3734292e5.docx

Bilag

Kvalitetsstandard


184. Beslutning om opnormering af stofmisbrugsbehandling

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, Byrådet

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Den ambulante stofmisbrugsbehandling har det seneste år modtaget et støt stigende antal henvendelser. Der er derfor et ønske om at permanentgøre en projektstilling oprettet som led i Misbrugscentrets Sundhedsprojekt. Dette vil være en opnormering af den ambulante stofmisbrugsbehandling.

 

Sundhedsprojektet har ansat en sygeplejerske, der varetager en forebyggende sundhedsudredning hos nyindskrevne borgere i risikogruppen også i alkoholbehandlingen. Omfanget af denne indsats er en halv stilling.

 

I den anden halvdel af stillingen varetager sygeplejersken en halv sagsstamme i den sociale behandling af de tungest belastede stofmisbrugere (18 borgere).

 

En fortsat stigende tilgang til behandlingen kan håndteres ved at skrue ned for den forebyggende sundhedsudredning. Denne er dog værdifuld for borgerne, idet der findes mange alvorlige sygdomme, som borgeren ingen viden har om, at de har.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

2015 finansieres ved omlægning af midler fra døgnbehandling.

 
 
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-10-2014
Det anbefales at stofmisbrugsområdet opnormeres med en stilling finansieret ved omlægning af midler fra døgnbehandling.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-11-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling185. Beslutning om støtte til projekt Images 2015 -16

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalg og byråd.

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:

 
 1. at godkende vedlagte samarbejdsaftale mellem CKU (Center for Kultur og Udvikling) og Holbæk Kommune om ”IMAGES” i 2015 og 2016.

 
 1. at afsætte 250.000 kr. i 2015 samt 250.000 kr. i 2016 fra Udvalget for Kultur og Fritids Eventpulje til projektet ”IMAGES”

 
 1. at de i budgettet øremærkede midler (250.000 kr. i 2015 og 250.000 i 2016) bliver frigivet til gennemførelse af projektet ”IMAGES”

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Siden 2012 har Holbæk Kommune (Kultur og Fritid) samarbejdet med CKU (Center for Kultur og udvikling) omkring tilrettelæggelse og afvikling af en række kunst- og kulturfaglige projekter med særlig fokus på samtidskunst og kulturudveksling. Indsatserne skaber på en gang kunst og medvirker til at skabe læring og forståelse om udviklingslande for de børn og unge som deltager i projekterne.

 

På baggrund af de hidtidige samarbejder med Holbæk Kommune tilbyder CKU at indgå i et samarbejde med Holbæk Kommune i forbindelse den foranstående event IMAGES i 2016, hvor CKU er indstillet på at bidrage med 4,4 mio. kr. ifald Holbæk Kommune bidrager med 1,0 mio. kr.

 

IMAGES er et landsdækkende kulturprojekt, som præsenterer international samtidskunst fra Afrika, Asien og Mellemøsten i Danmark.

Projektet har fokus på de visuelle kunstarter (billedkunst, skulptur, installation, film, fotografi, designkunst, videokunst, projektionskunst/video mapping, performance kunst, kunst i det offentlige rum og grafiske kunstarter).

 

Images forventes også i 2016 og få national opmærksomhed, hvorfor eventen vil medvirke til at sætte Holbæk på det kulturelle danmarkskort. Der skal bl.a. arbejdet med kunst i det offentlige byrum i Holbæk, på Roskilde Festivallen og fra Kunsthal Charlottenborg. Alle events som Holbæk kommunen – med økonomisk bistand fra CKU – skal medvirke til at arrangere.

 

Formål med IMAGES i Holbæk

Motivationen bag IMAGES i Holbæk Kommune ligger ikke alene i gennemførelsen af en række internationale udstillingsprojekter af høj kunstfaglig kvalitet. Projektet vil bl.a. inddrage og inspirere publikumsgrupper, der ellers sjældent deltager i kulturtilbud med kunstneriske værker der overrasker, pirrer, provokerer og udfordrer gængse holdninger og derigennem belyser ny kontekster og formidlingsformer for kunstneriske oplevelser.

 

IMAGES vil også understøtte læringsprocesser samt længerevarende kunstneriske processer og samarbejdsformer, som inddrager lokale produktionsværksteder og videregående uddannelser i tæt samspil med kunstnere fra lande i Afrika, Asien og Mellemøsten for at skabe en vekselvirkning af erfaringer og øget kulturforståelse og kompetenceudvikling.

 

Det er ligeledes sekretariatets ansvar at sikre lokal inddragelse og forankring til aktiviteterne. Konkrete har der allerede været ført indledende dialoger med blandt andet Holbæk Teater og Holbæk Art omkring deltagelse i projektet.

 

IMAGES er et landsdækkende kulturprojekt, som præsenterer international samtidskunst fra Afrika, Asien og Mellemøsten i Danmark.

 

Projektet har fokus på de visuelle kunstarter (billedkunst, skulptur, installation, film, fotografi, designkunst, videokunst, projektionskunst/video mapping, performance kunst, kunst i det offentlige rum og grafiske kunstarter).

 

Sammenspil med kerneopgaver

 

Images understøtter kerneopgaverne Læring og trivsel samt Vækst og bæredygtighed.

 

Læring og Trivsel

Skoler, uddannelsesinstitutioner og dagtilbud vil få mulighed for at møde kunst og kultur fra såkaldte udviklingslande, som bidrager til at nuancere og udfordre de typiske billeder af de lande. Der er masser af kultur og kunst i Afrika, Asien og Mellemøsten, som kan berige både os og de besøgende kunstnere.

 

Der er i budgettet afsat midler til midlertidig ansættelse af en formidler, som skal udfolde og varetage kerneopgaven omkring læring gennem målrettede tilbud og dialog med skoler og dagtilbud. Dette skal ske i tæt samarbejde med CKU, som udarbejder et overordnet undervisningsmateriale til unge.

 

Vækst og bæredygtighed

Projektet forventes at medvirke til at brande Holbæk på internationalt plan i forhold til at være interessant bosætnings- og kulturby.

 

Om CKU

 

CKU’s aktiviteter indgår som et element i Udenrigsministeriets arbejde med kultursamarbejde og public diplomacy og gennemføres inden for rammerne af Udenrigsministeriets udviklingspolitiske strategier.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget for den del af IMAGES 2016, som Holbæk Kommune er ansvarlig for er 5,4 mio. kr.

 

Projektet finansieres således:

 

CKU bidrag 4,4 mio. kr.

Holbæk Kommune 1,0 mio. kr*

 

*500.000 kr. er afsat i budgettet for 2015 og 2016. De resterende 500.000 kr. finansieres via Kultur og Fritidsudvalgets Eventpulje (250.000 kr. i hhv. 2015 og 2016 jf. indstillingen)

Udover den økonomiske finansiering bidrager begge parter med administrative ressourcer.


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-10-2014
Indstillingerne 1-3 indstilles godkendt.
 
Udvalget lægger vægt på at blivende produkter prioriteres ligesom der også skal satses på aktiviteter og værker i Holbæk Kommune.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-11-2014
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3732096e6.pdf
3732092e7.pdf
3732115e8.pdf
3751334e9.docx

Bilag

Organisationsdiagram HK IMAGES.pdf
HK IMAGES BUDGET FINAL.pdf
HK IMAGES - koncept.pdf
Samarbejdsaftale 9. oktober 2014 - efter korrektur uden synlige ændringer.docx


186. Beslutning om godkendelse og delegering af lokalplaner mv.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

1. Økonomiudvalget beslutter, at igangsætte Lokalplan for boligområde på Vølundsvej og Lokalplan for boligområde ved Rishøjgård i henhold til tidsplanen nedenfor.

2. Byrådet beslutter, at delegere beslutningskompetencer vedrørende udsendelse til høring samt endelig vedtagelse af Lokalplanen for boligområdet på Vølundsvej til administrationen.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Kort beskrivelse af lokalplaner

Lokalplanen for boligområde på Vølundsvej (jf. bilag 1) muliggør etagebyggeri og tæt lavt byggeri. Det indstilles at planen igangsættes i 4. kvartal 2014.

 

Lokalplanen for Rishøjgård (jf. bilag 2) er en ny lokalplan for et boligområde i Holbæk Vest, som muliggør ca. 100 parcelhusboliger. Det indstilles at planen igangsættes i 1. kvartal 2015.

 

Delegering

Da kun byrådet kan træffe afgørelse om at delegere beslutningen om høring samt endelig vedtagelse af planerne, behandles sagen også af byrådet.

 

For at fremme sagsgangen indstilles det, at beslutningen om høring samt endelig vedtagelse af Lokalplanen for boligområde på Vølundsvej delegeres til administrationen i Holbæk Kommune. Det vurderes at der i denne lokalplan ikke foretages væsentlige ændringer i forhold til den nuværende lokalplan og en delegering vil derfor lette sagsgangen betydeligt. Ydermere forelå ingen høringssvar ved høringen af områdets nuværende lokalplan.

 

Lokalplanen for Rishøjgård kan ikke delegeres grundet væsentlige forhold i kommuneplanen, herunder kystnærhed og drikkevandsområder samtidig med, at området vil være et nyt rammeområde i kommuneplanen.

 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt, idet udvalget noterede sig, at Klima- og Miljøudvalget forinden forelæggelsen for Økonomiudvalget, var blevet orienteret om sagen.
 

Beslutning i Byrådet den 12-11-2014
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3717676e12.pdf
3717666e10.doc
3717662e11.doc

Bilag

Status på lokalplaner til kmu okt 2014.pdf
Prioriteringsgrundlag Vølundsgrunden
Prioriteringsgrundlag Rishøjgård


187. Beslutning - Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og revideret forslag til Lokalplan 19.05 for et boligområde ved Høbjærggård sendes i høring

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 vedtages og sendes i offentlig høring.

 2. Det reviderede forslag til Lokalplan 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd, vedtages og sendes i offentlig høring sammen med Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet har besluttet at imødekomme et konkret ønske om at etablere et nyt boligområde i den sydligste del af stationsbyen Tølløse. Udvalget for Klima og Miljø besluttede på mødet den 24. juni 2014 at tiltræde administrationens hovedforslag til en ny disponering af området ved Høbjærggård, dog med et særligt hensyn til områdets trafiksikkerhed. På den baggrund har administrationen udarbejdet Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og Revideret forslag til Lokalplan 19.05 for et boligområde ved Høbjærggård.

 

Planforslagenes indhold 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 udlægger hele området til boligformål og er udarbejdet for at rammeområde 19.B12 kan blive udvidet og afspejle grænsen på det reviderede lokalplanforslag.

 

Det reviderede lokalplanforslag 19.05 er i forhold til det oprindelige lokalplanforslag blevet udvidet, så det omfatter området vest for Søndermarken. Årsagen er udvalgets beslutning den 24. juni 2014, der bl.a. fastlægger, at hele planområdet skal have vejadgang fra Sønderstrupvej via Søndermarken.

 

Det reviderede lokalplanområde afgrænses dermed af Sønderstrupvej mod vest, et eksisterende boligområde mod nord, Høngbanen mod øst samt af landbrugsarealer og landsbyen Nr. Eskilstrup mod syd. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 24 ha og anvendes i dag til landbrug. Der er ikke eksisterende bebyggelse i området.

 

Se revideret forslag til Lokalplan 19.05 Boligområde ved Høbjærggård, Tølløse Syd med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 11

 

Det reviderede lokalplanforslag 19.05 fastlægger følgende disponering af lokalplanområdet:

 • Området udlægges til omkring 89 åben/lav-boliger og 28 tæt/lav-boliger.

 • Boligerne udlægges i boliggrupper i 1 til 1½ etage med fælles adgangstorve.

 • Der sikres en sammenhæng imellem tagene i lokalplanområdet.

 • Der sikres et hensyn til områdets naturbeskyttede arealer.

 • Der sikres et hensyn til grundvandet i området.

 • Der sikres et veludviklet stisystem i lokalplanområdet.

 • Lokalplanområdet får en sammenhængende vejstruktur, hvor hele planområdet og boligområdet ved Søndermarken benytter den eksisterende vejadgang ved Søndermarken som ny fælles vejadgang til Sønderstrupvej. Begrundelsen herfor blev behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 29. oktober 2013 (sag nr. 102).

 • Den eksisterende adgangsvej mellem Sønderstrupvej og det nye boligområde syd for Søndermarken skal ændres, så der opnås større afstand til de eksisterende boliger på Søndermarken (se lokalplanforslagets kortbilag 5a). Trafikken til og fra lokalplanområdet opdeles i to ensrettede vejbaner.

Administrationen blev inviteret til møde ved lokalplanområdet med repræsentanter fra de to grundejerforeninger nord for lokalplanområdet. På mødet blev følgende forslag fremlagt af grundejerforeningerne:

 1. Ønske om at nedlægge den eksisterende cykelsti mod Nr. Eskilstrup og som alternativ forlænge den eksisterende cykelsti på bagsiden af de vestligste boliger i Søndermarken gennem lokalplanområdet til Nr. Eskilstrup.

 2. Ønske om større afstand mellem eksisterende boliger på Søndermarken og ny adgangsvej til lokalplanområdet.

 3. Ønske om ny vejstruktur, der følger lokalplanområdets afgrænsning mod syd og vest og dermed muliggør anvendelse som fremtidig adgangsvej for tung trafik til Høbjærggård.

Forslagene er blevet behandlet i administrationen, men har ikke givet anledning til ændringer. Begrundelsen herfor er, at

 1. den eksisterende cykelsti mellem Nr. Eskilstrup og Tølløse kun krydser en enkelt vej – den foreslåede sti gennem Søndermarken vil krydse 3 veje, hvilket forringer trafiksikkerheden. Det reviderede lokalplanforslag forhindrer ikke, at cykelstien på bagsiden af de vestligste boliger i Søndermarken forlænges ned til adgangsvejen i lokalplanområdet.

 2. der vil være en afstand på mindst 20 meter fra skel ved den nærmeste boliggrund på Søndermarken til den dobbeltrettede adgangsvej, hvilket anses for rimeligt.

 3. det vurderes at være en uhensigtsmæssig løsning at lede eventuel fremtidig tung trafik gennem det nye boligområde, særligt i forhold til trafiksikkerheden i området.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Størstedelen af lokalplanområdet er privat ejet. Realiseringen af lokalplanen, herunder byggemodningen, forventes at blive gennemført på den nuværende ejers bekostning.

 

I forbindelse med realisering af det reviderede lokalplanforslag, skal der ske en ombygning af den eksisterende adgangsvej vest for Søndermarken. Grundejeren af lokalplanområdet har accepteret omlægningen af adgangsvejen med de økonomiske følger den måtte have.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

Sagshistorikken vedr. den politiske behandling af den tidligere udgave af lokalplanforslaget fremgår af bilag 1.

 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-10-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-11-2014
For indstillingen stemte 29.
 
Imod stemte 2 (Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, Ø).
 

Referat
Sagsfremstilling

3708260e13.pdf

Bilag

Bilag 1 Sagshistorik.pdf


188. Beslutning - Ekspropriation til forlængelse af Stationsvej

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 1. der træffes beslutning om ekspropriation i henhold til ekspropriationsplan (bilag 1), arealfortegnelser (bilag 2), indvarslingsbreve (bilag 3) og til den førte åstedprotokol, (bilag 4),

 2. tiltræder forligstilbud accepteret af lb. nr. 1, 4 og 5, (bilag 5 - 7),

 3. fastholder de til lb. nr. 2, 3 og 6 fremsendte forligstilbud samt bemyndiger administrationen til at indbringe erstatningsspørgsmål for taksationskommissionen,

 4. bemyndiger administrationen til at udbetale erstatningsbeløbene i henhold til de tiltrådte forligstilbud eller afsagt taksationskendelser, således:

  • for lb. nr. 1, 2, 3 og 4 udbetales erstatningsbeløbene uden at indhente panthaversamtykke, idet værdien af det eksproprierede er ubetydelig i forhold til den samlede ejendoms værdi.

  • for lb. nr. 5 og 6 udbetales erstatningsbeløbene først efter indhentet samtykke fra panthaverne.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

På mødet den 15. maj 2013 afsatte byrådet 500.000 kr. af infrastrukturmidlerne i 2013 til projektering og ekspropriation til forlængelse af Stationsvej i Vipperød fra stationen til den nye omfartsvej, Nygårdsvej, syd for Vipperød.

 

I løbet af foråret 2014 blev arbejdet med anlæggelse af Stationsvejs forlængelse aktualiseret af, at BaneDanmark skulle i gang med spor- og vejomlægningsarbejder ved Vipperød Station. For at mindske trafikbelastningen fra disse arbejder på områdets eksisterende vejnet indgik administrationen aftale med BaneDanmark om at benytte Stationsvej i stedet. Administrationen har derfor indgået aftaler om leje og midlertidig brug af arealerne for den nye Stationsvej med de berørte lodsejere.

 

Der er afholdt åstedsforretninger med de berørte lodsejere den 23. maj 2014, iht. indvarslingerne (bilag 3) udsendt til ejerne og iht. annonce (bilag 8).

 

Ingen af de berørte lodsejere har gjort indsigelse mod projektet, jf. bilag 4.

 

Lb. nr. 1, 4 og 5 har tiltrådt det fremsatte forligstilbud, jf. bilag 5, 6 og 7.

 

Med lb. nr. 2 og 3 (BaneDanmark) er der på åstedsforretningen og i efterfølgende dialog enighed om, (jf. bilag 4, side 3-5), at BaneDanmark afstår hele arealet vest for jernbanen og at BaneDanmark modtager et afskåret areal på ca. 1550 m², som grænser op til banen, jf. bilag 1.

 

BaneDanmark har ikke kunnet acceptere det fremsatte forligstilbud, som fra administrationens side er begrundet i, at jernbanearealer – i lighed med vejarealer – sædvanligvis erstattes med kr. 0. Udover at BaneDanmark er tilbudt at modtage et afskåret areal 1550 m² kræves en erstatning på kr. 662.000,- for afståelse af arealet. Erstatningsspørgsmålet for denne ejendom må derfor forventes at skulle indbringes for taksationskommissionen.

 

Lb. nr. 6 (Qubiqa A/S) gav til kende allerede under åstedsforretningen, at det mundtligt fremsatte forligstilbud ikke kunne accepteres. Ejendommen var også inddraget ved ekspropriation til udvidelse af jernbanen og den sags afgørelse af erstatningsspørgsmålet verserer i øjeblikket ved taksationsmyndighederne. Ejeren ønsker derfor vished for, at erstatningen i nærværende sag fastsættes ud fra samme principper som ved jernbaneekspropriationen. Erstatningsspørgsmålet for denne ejendom må derfor forventes at skulle indbringes for taksationskommissionen.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

De samlede anlægsomkostninger, incl. ekspropriationserstatninger, forventes at andrage 3,5 mio. kr. Der er bevilliget 0,5 mio. kr. af infrastrukturmidlerne for 2013. Der anvendes 3 mio. kr. af infrastrukturmidlerne for 2014.

 
 
 

Øvrige konsekvenser

Anlægget vil afbøde de negative konsekvenser, som følgerne af BaneDanmarks erstatningsanlæg påfører Nybyvej. Anlægget vil medføre mindre trafik på Nybyvej og Asmindrupvej nærmest skolen. Derved opnås sikrere skolevej for eleverne til Kildevangens skole, afdeling Vipperød.

 

For trafikanter fra Roskildevej vil Stationsvejs forlængelse medføre en afkortning af kørselsstrækningen til stationen med ca. 800 m.

 

Trafikken ad Nybyvej forventes stort set uændret og med uændret støjbelastning i forhold til forholdene inden den nye omfartsvej tages i brug.

 

De østligste enfamiliehusejendomme på Højdedraget samt boligejendommen Stationsvej 8-10, bliver ikke direkte berørt af anlægget, men må forventes at blive påført en øget støjbelastning, som følge af den forventede øgede trafik. Sammenholdt med støjbelastningen fra flere tog, er generne små.

 
 
 

Høring

Igennem hele høringsfasen for udvidelsen af Nordvestbanen, har det været et ønske fra Vipperådet, (sammenslutning af lokale foreninger), at Stationsvej blev ført igennem til den nye omfartsvej, Nygårdsvej. Vipperådet har ved samtlige dialogmøder påpeget ønsket om dette projekt. Ekspropriationssagen er gennemført iht. vejlovens procedureregler for ekspropriation.

 
 
 

Lovgrundlag – link

Anlæggelse af Stationsvejs forlængelse sker i medfør af Lov om offentlige veje, § 23.

 

Erhvervelse af de nødvendige arealer ved ekspropriation sker i medfør af Lov om offentlige veje, kap. 5.

 

Stationsvejs forlængelse er indarbejdet i Holbæk Kommuneplan 2013-2025.

 

Sagshistorik, henvisninger

I perioden 2012-2015 arbejder BaneDanmarks med udvidelse af jernbanen mellem Lejre og Vipperød til 2 spor. I den forbindelse lukkes jernbaneoverkørslen på Asmindrupvej og der er anlagt en omfartsvej (Nygårdsvej) syd om Vipperød mellem Roskildevej og Nybyvej.

 

I forbindelse med miljøredegørelsen om jernbanearbejderne blev muligheden for en forlængelse af Stationsvej omtalt og vurderet. Men Stationsvejs forlængelse er ikke medtaget i anlægsloven for jernbaneudbygningen.

 

Holbæk Kommune fik dog udvirket, at Nygårdsvej med en rundkørsel er forberedt for en forlængelse af Stationsvej.

 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-10-2014
 
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-11-2014
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3734599e14.pdf
3734602e15.pdf
3734605e16.pdf
3734614e17.pdf
3734615e18.pdf
3734617e19.pdf
3734622e20.pdf
3734731e21.pdf

Bilag

Bilag 1, Ekspropriationsplan
Bilag 2, Arealfortegnelse
Bilag 3, Indvarslingsbreve
Bilag 5, Lb.nr. 1 underskrevet aftale og forligstilbud
Bilag 6, Lb.nr. 4 underskrevet aftale og forligstilbud
Bilag 7, Lb.nr. 5 underskrevet aftale og forligstilbud
Bilag 8, Annonce til By og Land 22-04-2014
Bilag 4, Protokol med protokolbilag, lb.nre. 1-6


189. Beslutning - Nedlæggelse af vejarealer i Svinninge

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 1. Der træffes beslutning om nedlæggelse af offentligt vejareal ved Markedsvej i Svinninge.

  1. Markedsvej nedlægges som offentlig vej og ændres til privat fællesvej, forvaltningen bemyndiges til når den 4 årige karensperiode udløber at foretage den endelige nedklassificering til privat fællesvej.

  2. Offentligt vejareal som i dag fungerer som parkeringsareal, nedlægges og sælges med det formål at etablere butiksformål i henhold til lokalplan 10.07

  3. Offentligt vejareal som i dag fungerer som parkeringsareal, nedlægges og ændres til privat fællesvej straks, for at skabe adgang til Matr. Nr. 17aø og 17aæ.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I forbindelse med at tilvejebringe de fysiske rammer for en ny dagligvarebutik i Svinninge skal der nedlægges offentlige vejarealer omkring Markedsvej.

 1. Markedsvej nedlægges som offentlig vej og genopstår som privat fællesvej åben for almen trafik, samtidig vil vejen fungere som parkeringsvej til dagligvarebutikken. I henhold til vejloven kan nedklassificeringen først træde i kraft 4 år fra byrådets beslutning, og først efter en teknisk gennemgang af at vejanlægget som skal sikre at dette har en passende restlevetid. Vejarealet overdrages til den kommende dagligvarebutik

 2. En del af vejarealet nedlægges, og indgår i salg til en kommende dagligvare butik. Arealet kan nedlægges straks efter Byrådets beslutning

 3. En del af vejarealet nedlægges med det formål at skaffe vejadgang til matr. Nr.17aø og 17aæ, arealet kan nedlægges straks og overgå til privat fællesvej, idet det sker ved aftale på et fuldt oplyst grundlag.

Arealerne fremgår af vedlagte bilag.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Driftsudgifterne på den nedklassificerede del af Markedsvej afholdes af vejens kommende ejer. I den 4 årige periode hvor vejen skal opretholdes som offentlig vej, aftales det at den kommende vejejer forestår al ombygning og drift.

 
 

Øvrige konsekvenser

I en kortere periode hvor Markedsvej ombygges, vil benyttelsen være begrænset af anlægsarbejder, i denne periode må beboerne på Markedsvej benytte den smalle tilkørsels vej fra Chr. Hansensvej til dobbeltrettet trafik.

 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-10-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-11-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3741451e22.pdf

Bilag

Vejarealer - Markedsvej


190. Beslutning - Godkendelse af omdisponering af midler til tilgængelighed

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. der ud af de allerede disponerede 300.000 kr. til tilgængelighedsprojekter afsættes 150.000 kr. til akutte trafiksikkerhedsprojekter.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet afsatte i 2013 300.000 kr. til tilgængelighedsprojekter. Status er:

 • at det ikke har været muligt at gennemføre en række af tilgængelighedsprojekterne på grund af omfattende grave- og byggearbejder på og ved kommunens vejarealer.

 • at en række af tilgængelighedsprojekterne er gennemført som en del af retableringen efter gravearbejderne, og at det som en følge heraf ikke har været nødvendigt at anvende det budgetterede beløb.

Administrationen foreslår derfor, at der bruges 150.000 kr. til tilgængelighedsprojekter, og at restbeløbet på 150.000 kr. foreslås omdisponeret til en nyoprettet pulje til nødvendige trafiksikkerhedsfremmende projekter. Midlerne kan f.eks. anvendes til en hurtig og nødvendig indsats på vejarealerne efter alvorlige ulykker.

 

Tilgængelighedsprojekter der forventes udført:

 

· Ujævne belægninger (fortove) 70.000 kr.

· Ganglinjer, anlæg (Ahlgade, Holbæk) 50.000 kr.

· Busstoppested, indretning mv. (Smedelundsgade, Holbæk) 15.000 kr.

· Handicapparkering 15.000 kr.

 

Trafiksikkerhedsprojekter der umiddelbart ønskes udført og finansieret af puljen er:

 • Ændret afmærkning på Landevejen ved Svinninge (dødsulykke 2013)

 • Ændret afmærkning i krydset Gl. Skovvej/Hellestrupvej (dødsulykke 2013)

 • Ændret afmærkning i krydset Skagerakvej/Rørvangsvej (dødsulykke 2012)

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

At der af den meddelte anlægsbevilling på 300.000 kr. sker anvendelse af 150.000 kr. til tilgængelighedsprojekter, som anført under Beskrivelse af sagen. Restbevillingen på 150.000 kr. omdisponeres og anvendes til nødvendige trafiksikkerhedsfremmende projekter.


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-10-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-11-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling191. Beslutning - Udbud af vinterruter

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller:

 
 1. at Holbæk Kommune i forbindelse med vintertjenesten udbyder 3 ruter fra og med vinteren 2015/2016 

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Baggrund

Udvalget for Klima og Miljø har tidligere ønsket at private udbydere på forsøgsbasis får mulighed for at stå for snerydningen i St. Merløse, Mørkøv og Tuse Næs. Udvalget blev på seneste møde orienteret om, at administrationen på møde i udvalget 26. oktober 2014 ville blive forelagt forslag til proces herfor.

 

Byrådet har efterfølgende, ved vedtagelse af budgetaftale for budgetåret 2015, indgået aftale om, at iværksætte en potentialeafklaring af, om vintertjeneste med fordel kan konkurrenceudsættes.

 

Udbud af 3 ruter

Det ønskes allerede nu truffet beslutning om at udbyde dele af vintertjenesten dog således, at der i stedet for geografiske områder i stedet udbydes 3 ruter. Årsagen til dette er, at et udbud i geografiske områder så kræver det, tilbudsgiveren skal have materiel og mandskab til forskellige typer af opgaver, f.eks. til større og mindre veje, til stier langs de større veje og stier i eget tracé og til fortove. Mængderne indenfor de forskellige opgaver kan risikere at være forholdsvis små.

 

Hvis vintertjenesten derimod udbydes med eksempelvis 3 ruter, der udspringer i 3 forskellige geografiske områder, vil volumenet indenfor den enkelte opgavetype blive større og mere rentabelt for tilbudsgiver at byde på. Muligheden for at sammenligne udbyttet for Holbæk Kommune, vil ligeledes være langt bedre i denne situation.

 

Derfor anbefales det, at der udvælges 3 ruter, der udspringer henholdsvis i Mørkøv, Tuse og St. Merløse.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-10-2014
 
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-11-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling192. Beslutning - Flytning af SFO2 i Jyderup

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg og Byråd

 

Beslutningssag

 
 
 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. SFO2, Tornved skole, afdeling Jyderup flyttes fra Elmegården 56 til skoleafdelingens lokaler på Holbækvej 108.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Arealoptimering – en del af Holbæk i Fællesskab

Som del af Holbæk i Fælleskab har byrådet besluttet, at der skal realiseres en reduktion af kommunens udgifter til drift på ejendomme (arealoptimering) på 20 mio. kr. inden udgangen af 2018. Allerede i 2015 skal der realiseres en reduktion af udgifter til drift på 10 mio. kr. Arealoptimering udgør således et væsentligt bidrag til at bringe kommunens budget i balance og skabe mulighed for udvikling af kommunen.

 

På byrådets budgetcamp i august 2014 behandledes – som del budgetmaterialet – en række principper for, hvordan der skal ske arealoptimering. Af principperne fremgår det, at kommunens lokaler dels skal kunne anvendes til forskellige funktioner på forskellige tidspunkter. Dels at funktioner der skal flyttes, skal flyttes til bygninger, hvor der er mulighed for at øge kvadratmeterudnyttelse og belægningsgrad.

 

Administrationen gennemgår i forbindelse med arealoptimering kontinuerligt alle kommunens ejendomme for at analysere, hvor der kan optimeres på kvadratmeterudnyttelsen. Som en del af dette gennemgik rådgivningsfirmaet Bascon i foråret 2014 en række af kommunens skoleafdelinger herunder Tornved skolens, afdeling Jyderup for at kortlægge potentialet for arealoptimering. Bascon peger på, at afdeling Jyderup har potentiale til at frigøre betydelige arealer.

 

SFO 2

Afdeling Jyderups SFO 2, er i modsætning til de fleste andre skoleafdelingers SFOer placeret på en selvstændig matrikel. Det er derfor nærliggende at opnå bedre arealudnyttelse ved at samle skolens funktioner på færre matrikler. Dette kan ske ved at flytte SFO 2 til lokaler på skolens matrikel.

 

Aktiviteter i forbindelse med en flytning

I forbindelse med flytningen er det vigtigt at afdække, hvordan SFO 2 funktionens flytning kan medvirke til at optimere anvendelsen af skolens øvrige arealer til glæde for brugerne. Herunder sikre den bedst mulige udnyttelse, som også kan være med til at understøtte intentionerne i folkeskolereformen om en mere varieret skoledag og ønsket om at sikre en tæt sammenhæng mellem læringsaktiviteter i skole og SFO (jf. pejlemærkerne i Holbæk Danner Skole). Det anbefales derfor, at CFE sammen med skolens ledelse igangsætter en analyse af, hvordan lokale tilpasninger i forbindelse med flytningen af SFO 2 funktionen bedst bidrager til disse formål i fremtiden.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Driftsbesparelsen på Bygningen er 147.224 kr. pr. år. Besparelsen er beregnet på nøgletal.  

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 
Finn Martensen, A, deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.
 

Beslutning i Byrådet den 12-11-2014
Udsat.
 

Referat
Sagsfremstilling193. Beslutning om forslag til ny organisation - ’En stærk medspiller’

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg – ByrådBeslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at byrådet

 

1. beslutter forslag til ny organisation - ’En stærk medspiller’

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Sammenfatning


Forslaget til ny organisation ’En stærk medspiller’ har nu været i høring i MED-udvalg, Ældreråd og Handicapråd. På baggrund af høringen er forslaget rettet til (bilag 1).Med ’En stærk medspiller’ får Holbæk Kommune kerneopgaven i centrum: Læring & trivsel, Uddannelse til alle unge, Alle kan bidrage, Aktiv hele livet, Ansvar for fremtiden og Fællesskab.Der er i alt modtaget 49 høringssvar (se alle høringssvar i bilag 2 og en kort sammenfatning i bilag 3). Generelt er der i høringssvarene stor opbakning til den nye organisering med kerneopgaven i centrum og til at Holbæk Kommune skal være ’en stærk medspiller’ til borgerne, virksomhederne og øvrige samarbejdspartnere. Mange høringssvar gør opmærksom på behovet for at udvikle nye samarbejder både internt og eksternt, ligesom der er en række forslag og opmærksomhedspunkter til den konkrete realisering. Endeligt er en del høringssvar med konkrete ændringsforslag (se bilag 4).Den nye organisation træder i kraft 1. januar 2015.Baggrund


Holbæk Kommunes nuværende administrative organisation (’Tid til strategisk tænkning og handling’, april 2010) har bidraget til robust økonomistyring og prioritering af strategisk udvikling.Byrådet har med ’Holbæk i Fællesskab’ sat udvikling af fremtidens kommune for og med borgerne øverst på dagsordenen. Derfor forandrer vi nu den måde, vi er organiseret på.Økonomiudvalget besluttede i september 2014, at forandringen skal være styret af ét overordnet princip: Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for den enkelte borger, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. I oktober 2014 sendte Byrådet direktionens forslag til ny organisation ’En stærk medspiller’ i høring.Sammenfatning af høringssvar


De mange høringssvar vidner om stort engagement i udviklingen af Holbæk Kommune:

 
 • Der er i høringssvarene generelt meget stor opbakning til den nye organisering med kerneopgaven i centrum og til at Holbæk Kommune skal være ’en stærk medspiller’ til borgerne, virksomhederne og øvrige samarbejdspartnere. Dette ligger i direkte forlængelse af den nye personalepolitik (december 2013) og af byrådets ambitioner om ’Resultater gennem forenkling og tillid’ for at styrke medarbejdernes mulighed for at lykkes med kerneopgaven.

 
 • Mange høringssvar gør opmærksom på behovet for at udvikle nye samarbejder både internt og eksternt.

 
 • En række høringssvar bidrager med forslag og opmærksomhedspunkter til den konkrete realisering. Alle bidrag er vigtige i det videre arbejde med at gøre den nye organisation til virkelighed, og cheferne har et særligt ansvar for at bidragene bliver brugt.

 
 • Endeligt er en del høringssvar med konkrete ændringsforslag (se bilag 4)

 

Udover de ændringsforslag, der er indarbejdet i det endelige forslag til ny organisation giver høringssvarene konkret anledning til følgende handlinger:

 

a) Samarbejdet med borgere, virksomheder og andre skal være stærkere. Det samme skal det interne samarbejde. De ledere og medarbejdere, der er tættest på borgere, virksomheder og andre samarbejdsparter skal opleve, at de har både ansvar og kompetence til at samarbejde.

b) Der skal ske en forenkling af styringen og dokumentationen. Koncernledelsen bliver ansvarlig for dette og inddrager ledere og medarbejdere i arbejdet.

c) Trepartsmidlerne prioriteres til kompetenceudvikling i forhold til kerneopgaver, effekt og samarbejde.Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Forslaget bidrager til byrådets beslutning om færre ledere i Holbæk Kommune.
Øvrige konsekvenser

Medarbejdere, hvis opgaver flytter fra et område til et andet, flytter som udgangspunkt med opgaverne. Alle medarbejdere og ledere skal senest den 12. december 2014 kende deres rolle i den nye organisation.

Høring

Forslaget ’En stærk medspiller’ har været i høring i MED-organisation (kommunens samarbejdsfora for medarbejdere og ledere), Ældreråd og Handicapråd fra 9. til 24. oktober 2014. Der er modtaget i alt 49 høringssvar (bilag 2).Efter byrådets beslutning den 12. november bliver relevante lokale MED-udvalg involveret i den konkrete organisering og det fremtidige samarbejde indenfor og mellem de nye områder i organisationen.
Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt med den ændring, at Folkeskolen i sin helhed ( 0.-9. kl) placeres under chefen for læring og trivsel.
 

Beslutning i Byrådet den 12-11-2014
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3762017e23.pdf
3762021e24.pdf
3762028e25.pdf
3762147e26.pdf

Bilag

Bilag 1 - En stærk medspiller oktober 2014
Bilag 2 - Alle høringssvar samlet
Bilag 3 - Temaer i høringssvar
Bilag 4 - Ændringsforslag


194. Beslutning om udvidet mellemfinansiering af Kildebo projektet

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget og Byrådet

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:

 1. at yde mellemfinansiering på i alt 1.237.999 kr. til ”Kildebo-projektet” i Soderup til realisering af projektet, idet mellemfinansieringen sker på de betingelser, som er anført nedenfor under punktet ”økonomiske konsekvenser”.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

I august 2014 besluttede byrådet at yde mellemfinansering på 758.245 kr. til ”Kildebo-projektet” i Soderup. Den 17. oktober 2014 henvendte folkene bag Kildebo-projektet med en fornyet ansøgning om mellemfinansieringen. Der ansøges nu om at mellemfinansieringen øges fra 758.245 kr. til i alt 1.237.999 kr.. Der er opnået fondstilsagn svarende til dette beløb. Disse tilsagn bliver imidlertid ikke udbetalt, før projektet er udført. (Fondstilsagn er vedlagt sagen)

 

Udvalget for Kultur og Fritid har på møde den 27.10.2014 afgivet en fornyet positiv udtalelse om at yde mellemfinansiering til ”Kildebo-projektet” i Soderup. Udvalget anbefaler, at der ydes mellemfinansiering på i alt 1.237.999 kr.

 

Formål med ”Kildebo-projeket”

At genskabe brugen af Soderups fælles jord og hus til glæde og gavn for byens beboere og besøgende på tværs af alder. Projektet vil skabe et samlingssted- og værested for byens indbyggere, som kan fungere som udgangspunkt for eksisterende og nye kulturelle aktiviteter i byen.

 

Indhold i ”Kildebo-projektet”

 • Omdanne haven til æblelund og indretning af opholdsstæder

 • Nedrive det eksisterende hus og genopføre et tilsvarende bindingsværkshus, som skal fungere som formidlingsstation, opbevaringsrum, mødelokale samt huse el, vand, håndvask, arbejdsbord mv.

 • Nedrivning og genopførelse af anneks med toiletfacilitet.

 • Gadekær oprenses og brinken renovers.

 

Det er Kultur og Fritids vurdering, at projektet understøtter Kultur- og Fritidspolitikkens målsætning om at ”Skabe kreative og rekreative rum, der understøtter selv- og uorganiserede aktiviteter i både byrum og naturområder”. Dels vil foreninger på mere formel vis afholde arrangementer og aktiviteter i landsbyen, dels vil indretning af æblelund og opholdsstæder medvirke til at skab attraktive rammer for uformelle møder mellem borgere i området - herunder med mulighed for sammenkomster på tværs af generationer.

 

Samme indsats understøtter målsætningen om at udvikle nye initiativer til fremme af frivilligt arbejde, hvilket er et fokuspunkt i byrådets frivillighedsstrategi. Der er tale om et godt konkret eksempel at man også i de helt små lokalsamfund kan udvikle og løfte initiativer som understøtter frivillighed.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Mellemfinansieringen vil indebære et midlertidigt træk på kommunens kassebeholdning, da beløbet skal registreres som et kortfristet tilgodehavende.

 

Det betyder, at i det/de år hvor udlægget udbetales skal der for hvert enkelt år gives en tillægsbevilling på der svarer til udlægget, i det pågældende år.

 

Mellemfinansieringen vil være betinget af, at:

 

- projektet er fuldt finansieret før det påbegyndes

- der er udpeget en ansvarlig for projektets gennemførelse

- der er sikkerhed for beløbets tilbagebetaling via transport/udlæg i finansieringstilsagn (LAG-midler, Lokale og Anlægsfonden, Friluftsrådet, A.P.Møller fonden)

- mellemfinansieringen kan ikke udgøre et større beløb end tilsagnet fra LAG-midler og eksterne fonde (ej sponsormidler eller lignende)

- der kan kun ske udbetaling i takt med afholdelse af faktiske udgifter (dokumentation fra den ansvarlige for projektets gennemførelse)

- udbetalingerne kan kun medgå til betaling af de forudsatte anlægsudgifter

- udbetalingerne må ikke anvendes til drift af projektet

- der er en deadline for lånets tilbagebetaling (max. løbetid på f.eks. 2 år)

 

Ifald projektet – mod forventning - ikke fuldføres efter igangsættelsen, er der risiko en risiko for, at Holbæk Kommune ikke kan – helt eller delvis - få det det udlagte beløb retur igen.

 

Øvrige konsekvenser

Relateret til arbejdet med arealoptimering ønsker Holbæk Kommune ikke at påtage sig omkostninger relateret til driften af bygningen.

 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 
 
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-11-2014
Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3549233e31.docx
3750008e27.pdf
3746283e28.pdf
3549230e29.pdf
3549231e30.pdf
3549236e32.docx

Bilag

Tilsagnsbrev, Landdistriktspuljen
Tilsagnsbrev, Friluftsrådet.
Tilsagnsbrev, A.P. Møller fonden
Tilsagnsbrev, NaturErhvervsstyrelsen
Tilsagnsbrev, Lokale og Anlægsfonden
Tilsagnsbrev, Lokalområdernes Udviklingspulje v. Holbæk Kommune


195. Anmodning om garantistillelse fra Holbæk Forsyning for 2015

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Byrådet

 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at

 
 1. Holbæk Kommune påtager sig garantiforpligtigelser for lån på 70,0 mio.kr., som Holbæk Forsyning optager til delvis betaling af anlægsinvesteringer. Holbæk Forsyning har planlagt anlægsinvesteringer i 2015 på i alt 111,2 mio.kr.

 

Påtagelse af forpligtigelserne er betinget af:

 
 • At der oprettes en byggekredit i KommuneKredit

 • At der kun foretages udbetalinger i takt med afholdelse af låneberettigede anlægsinvesteringer – d.v.s. ratevis

 • At udbetalingerne kun medgår til betaling af anlægsudgifter vedr. de forudsatte anlægsprojekter

 • At der senest 1. april året efter fremsendes et regnskab, der godtgør, hvordan de lånte midler er anvendt

 • At den foreløbige kreditkontrakt i KommuneKredit indfries med en endelig finansiering af anlægsudgiften inden for garantisummen

 • At forsyningsselskaberne, ud over lånerammen, selv skal finansiere den del af anlægsprojektet, der svarer til de i anlægsperioden tilskrevne renter

 • At der opkræves en årlig garantiprovision på p.t. 1 pct. årligt af de udnyttede garantier pr. 1. januar hvert år

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Koncernen Holbæk Forsyning A/S har i skrivelse af 10.10.2014 ansøgt Holbæk Kommune om, at der meddeles garanti for lån på i alt 70 mio.kr.

 

Lånene skal anvendes til delvis finansiering af anlægsprojekter i 2015 på 111,2 mio.kr.

 

Lånebehovet og de forventede anlægsudgifter for de enkelte forsyningsselskaber er opgjort som følgende:

 

Selskab

Anlægsinvesteringer mio.kr.

Lånebehov mio.kr.

Holbæk Spildevand A/S

100,0

67,0

Holbæk Vand A/S

3,0

3,0

Holbæk Affald A/S

6,2

0,0

Jyderup Varme A/S

1,0

0,0

St. Merløse Varme A/S

1,0

0,0

I alt

111,2

70,0

 

Ifølge lånebekendtgørelsens § 15 stk. 1 skal beslutning om påtagelse af garantiforpligtigelser træffes af kommunalbestyrelsen i et møde.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

I h.t. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. ville kommunen have automatisk låneadgang til de i denne sag omhandlende anlægsinvesteringer. Som følge heraf vil påtagelse af garantiforpligtigelse over for Holbæk Forsyning A/S ikke skulle henregnes til kommunens låntagning.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-11-2014
For indstillingen stemte 29.
 
Imod indstillingen stemte 1 (Søren Harboe Rasmussen, V)
 
1 medlem (Henrik Mosbæk) var ikke til stede.
 

Referat
Sagsfremstilling196. Holbæk Forsyning A/S. Godkendelse af gebyrer og budget 2015 vedrørende Holbæk Affald A/S

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalg, byråd

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at udvalget:

 

1. godkender affaldsgebyrerne for 2015

2. godkender drift- og anlægsbudget 2015 for Holbæk Affald A/S

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Forsyning A/S har fremsendt forslag til affaldsgebyrer og affaldsbudgetfor 2015 for Holbæk Affald A/S.

 

Affaldsgebyrer 2015

 

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal der fastsættes særskilt gebyr for hver affaldsordning, baseret på de indtægter/udgifter, som er opgjort i Holbæk Forsyning A/S regnskaber. Over en årrække skal hver ordning hvile i sig selv.

 

Ordningerne omfatter:

Generel Administration Husholdning

Generel Administration Erhverv

Ordning for dagrenovation

Ordning for storskrald og haveaffald

Ordning for glas, papir og pap

Ordning for farligt affald

Genbrugspladser Husholdninger

Genbrugspladser Erhverv

 

Samlet set giver gebyrfastsættelsen for 2015 den samme omsætning som i 2014. For forskellige typiske kundesegmenter sker der dog mindre ændringer.

 

Erhvervsvirksomheder vil generelt opleve en stigning i takstniveauet, hvor det for tilmelding til genbrugspladsen vil betyde en takststigning på ca. 10 %. Ordningen for den erhvervsmæssige brug af genbrugspladserne trådte i kraft pr. 1. januar 2012. Her har det i løbet af de sidste år vist sig, at antallet af kunder der er tilmeldt ordningen, ikke står mål med, hvad det koster at drive ordningen. Direktionen og bestyrelsen i Holbæk Forsyning arbejder videre på mulige alternative løsninger i 2015.

 

For en almindelig hustand vil gebyrerne blive reduceret med 3%. For en gennemsnitlig husstand vil gebyret blive på 1.947.92 kr. eks. moms. Sommerhuse vil tilsvarende opleve en reduktion på 4%, hvis helårstilmelding vælges.

 

Den største stigning i taksterne vedrører dagrenovation, hvor specielt kunder med mange  kg affald opleve en takststigning. Stigningen skyldes finansieringen af beholdere til plast/metal og vedrører kun 2015. I 2016 vil der således forventes en reduktion i taksten for dagrenovation.

 

Affaldsbudget 2015

 

 Holbæk Affald A/S budgetterer i 2015 med et overskud på driften på 3,5 mio.kr.

 

Indtægterne i 2015 er marginalt ændret med 0,1 mio. kr. i forhold til 2014. På omkostningssiden er de samlede omkostninger øget med 11,4 mio. kr. Den største post er de samlede omkostninger til beholdere af Plast/metal på 9,7 mio. kr. Ligeledes påvirker en ny fordelingsnøgle af omkostningerne fra Holbæk Service A/S budgettet med 2,3 mio. kr.

 

Samlede besparelser på dagrenovation er på 2,3 mio. kr. hvoraf hovedparten er på helårseffekt af ny kontrakt med Reno/Norden.

 

Det fastlagte investeringsprogram for 2015 på 6,2 mio. kr. er egenfinansieret, hvorved det ikke er nødvendigt at anmode om garanti. Investeringerne omhandler primært færdiggørelse af Tornved Genbrugsplads, ombygning af Tølløse Genbrugsplads samt containerkøb.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-11-2014
For indstillingen stemte 27.
 
Imod indstillingen stemte 2 (Søren Harboe Rasmussen, V, og Leif Juhl, Ø).
 
2 undlod at stemme (Karen Thestrup Clausen og Ole Brockdorff).
 

Referat
Sagsfremstilling

3750729e33.pdf

Bilag

Budget og takst for 2015 - Holbæk Affald AS.pdf


197. Legalitetsgodkendelse af takst og budget for 2015 for Holbæk Spildevand A/S og Holbæk Vand A/S samt orientering om takst og budget for 2015 for Jyderup Varme A/S og St. Merløse Varme A/S

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalg, byråd

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at udvalget:

 

1. legalitetsgodkender takster og budget for 2015 for Holbæk Spildevand A/S og Holbæk Vand A/S

 

2. bliver orienteret om takst og budget for 2015 for Jyderup Varme A/S og St. Merløse Varme A/S

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Spildevand A/S – Bestyrelsen og direktionen i Holbæk Forsyning har udfærdiget taksten for den normale vandafledning pr. m3 for 2015. Taksten bliver på 24,82 kr. ekskl. moms. Det svarer til et takstfald på 10,5 % i forhold til 2014. For kunder på tømningsordningen er taksterne for 2015 uændrede.

 

Tilslutningsbidrag pr. boligenhed (spildevand + regnvand) er i 2015 fastsat til 48.141,90 kr. ekskl. moms, og tilslutningsbidrag pr. boligenhed (kun spildevand) er fastsat til 28.885,14 kr. ekskl. moms, svarende til en stigning på 0,9 %.

 

Der er i 2014 indført trappemodel, som giver erhvervsmæssige virksomheder ret til rabat, jo større mængder de afleder. Ordningen indfases fra 2014 frem til år 2018, hvor rabatten øges fra år til år. Dette forhold lægger et pres på omsætningen for det erhvervsmæssige kundesegment og det betyder, at det er nødvendigt at vælte den tabte omsætning over på det private kundesegment. Set i dette lys, er der med virkning fra 2015 indført fast bidrag per stik på 500,00 kr. ekskl. moms. Det faste bidrag opkræves per stik, hvilket er i tråd med at langt størstedelen af omkostningerne til afledning af spildevand er faste omkostninger.

 

Takstfastsættelsen for 2015 betyder overordnet, at erhvervsmæssige virksomheder vil opleve et takstfald, mens en privat kunde med lavt forbrug og med et stik vil opleve en takststigning. En privat forbruger bosiddende i lejlighed vil derimod opleve et mindre takstfald og private med et højt forbrug vil opleve uændret pris.

 

Holbæk Spildevand A/S budgetterer i 2015 med et resultat/overskud på 9,1 mio.kr. før skat.

 

De fastsatte takster og det samlede budget overholder reglerne i vandsektorloven og er indenfor rammerne af det modtagne prisloft 2015 fra Forsyningssekretariatet.

 
 

Holbæk Vand A/S - Bestyrelsen og direktionen i Holbæk Forsyning har udfærdiget den samlede takst for vandafgift pr. m3 for 2015. Taksten bliver på 13,78 kr. ekskl. moms, hvilket svarer til en stigning på 0,4 %.

Holbæk Vand A/S budgetterer i 2015 med et resultat/overskud på 0,6 mio.kr. før skat.

Den fastsatte takst og det samlede budget overholder reglerne i vandsektorloven og er indenfor rammerne af det modtagne prisloft 2015 fra Forsyningssekretariatet.

 

Jyderup Varme A/S - Bestyrelsen og direktionen i Holbæk Forsyning har fremsendt takst og budget for 2015 til Byrådets orientering. Budgettet for 2015 udviser et resultat/overskud før skat på 0,1 mio. kr., som resulterer i en takststigning på samlet 2,9 %.

Den varme vinter fra oktober 2013 - marts 2014 samt højere bidrag fra El-salg medfører en overdækning (kunderne har betalt for meget) i Jyderup Varme A/S ultimo 2014. Betingelserne omkring el-produktion ændrer sig markant frem mod 2018, da bidraget for at stå til rådighed, bortfalder. For at kompensere for det positive bidrag fra el-aktiviteten, er det nødvendigt allerede nu at foretage opsparing til alternativ varmekilde. Den samlede opsparing (henlæggelse) indgår i budget 2015 med 5,0 mio. kr.

 

St. Merløse Varme A/S - Bestyrelsen og direktionen i Holbæk Forsyning har fremsendt takst og budget for 2015 til Byrådets orientering. Budgettet for 2015 – som er fastlagt i h.t. årsregnskabsloven - udviser et resultat/underskud før skat og reguleringer på 0,4 mio. kr., som resulterer i en takstreduktion på samlet 7,9 %. Takstreduktionen kan primært henføres til en estimeret overdækning (kunderne har betalt for meget) for 2014. Overdækningen skyldes den varme vinter i halvåret oktober 2013 – marts 2014.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-11-2014
For indstillingen stemte 27.
 
Imod indstillingen stemte 2 (Søren Harboe Rasmussen, V, og Leif Juhl, Ø).
 
2 undlod at stemme(Karen Thestrup Clausen og Ole Brockdorff).
 

Sagsfremstilling
Referat

3749368e34.pdf
3749477e35.pdf
3749506e36.pdf
3749527e37.pdf

Bilag

Takst og budget for 2015. Holbæk Spildevand A/S. Legalitetsgodkendelse.pdf
Budget og takst for 2015 - Holbæk Vand AS. Legalitetsgodkendelse.pdf
Budget og takst for 2015 - Jyderup Varme AS. Orientering.pdf
Budget og takst for 2015 - St. Merløse Varme AS. Orientering.pdf


198. Beslutning - Nyt husholdningsaffaldsregulativ

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø og byrådet.

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. husholdningsaffaldsregulativ af 30. september 2014 bliver sendt i høring med henblik på efterfølgende vedtagelse.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunes regulativ for husholdningsaffald skal revideres med henblik på at optimere affaldsordningerne for husholdninger. Samtidigt foreslås en række mindre ændringer i regulativet på områder, hvor bestemmelserne har vist sig at være uhensigtsmæssige, herunder i reglerne for afbrænding af affald.

 

Rammerne for regulativet er i overensstemmelse med regeringens ressourcestrategi samt Holbæk Kommunes Affaldsplan 2014-19, og rammerne er fastlagt af lovgivning herunder bl.a. affaldsbekendtgørelsen.

 

Hovedformålet med regulativet for husholdningsaffald er at beskrive Holbæk Kommunes regler for affaldshåndtering. Regulativet skal på én gang opfylde borgernes behov for højt serviceniveau og regeringens krav til øget genanvendelse.

 

Der er ikke foretaget radikale ændringer i forhold til gældende regulativ for husholdningsaffald.

 

Ændringer i hovedtræk

- Sproglige præciseringer (eksempelvis definition af diverse boligformer)

- Ændring i enkelte tømningsfrekvenser (glas og papir afhentes fremover hver 6. uge frem for hver 4. uge)

- Ændring af enkelte fraktioners sammensætninger på baggrund af nye tekniske muligheder

- Nye fraktioner på genbrugspladserne som følge af øgede krav til genanvendelse af bygge- og anlægsaffald

- Mulighed for at afbrænde større bål end hidtil (eksempelvis kan der ansøges om store bål i forbindelse med større kulturarrangementer).

- Nye fraktioner på genbrugspladserne (som følge af øgede krav til genanvendelse af bygge- og anlægsaffald)

 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Regulativet har ikke umiddelbart nogle økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

 

Øvrige konsekvenser

De sproglige præciseringer forventes at medføre en lettelse af administrationen af de gældende regler samt færre klager til forvaltningen. Særligt forventes de foreslåede lempelser af ordning for afbrænding af haveaffald, Sankt Hans bål og øvrige bål at mindske mængden af klager.

 
 

Høring

Efter affaldsbekendtgørelsens § 23 skal regulativ for husholdningsaffald

i minimum 4 ugers offentlig høring. Regulativet forventes at sendes i høring medio november 2014.

 
 
 

Lovgrundlag – link

Affaldsbekendtgørelsen nr. 1309 af 20. december 2012.

 

”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage regulativer om ordninger for affald produceres af husholdninger og virksomheder i kommunen, jf. § 24, stk.1-3, jf. dog stk.2 og § 40”. Affaldsbekendtgørelsen kap. 6, § 19.


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-10-2014
 
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 12-11-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3719892e38.pdf

Bilag

Sagnotat - Bilag til dagsordenspunkt-Husholdningsaffaldsregulativ


199. Beslutning - Pensionistrabat på Orø-færgen

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg og Byråd

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

1. Det besluttes at indføres pensionistrabat ved sejlads med Orøfærgen i perioden 17. november 2014 til 31. januar 2015.

2. At rabatten fastsættes sådan at pensionister kan medbringe bil til samme pris som er gældende for cykler.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Der er udtrykt ønske om at der ydes rabat til pensionister med bil i perioden 17. november 2014 til 31. januar 2015. Det konkrete forslag og motivation herfor kan læses i vedhæftede bilag.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Forslaget forventes at være udgiftsneutralt. Se i øvrigt bilag.

 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt, idet udvalget noterede sig, at sagen forinden har været drøftet i KMU.
 

Beslutning i Byrådet den 12-11-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3756037e39.docx

Bilag

Notat vedr. julerabat til pensionister med Orø-færgen


200. Beslutning om Budgetrevision 3 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at

 
 1. budgetrevision 3 2014 tages til efterretning

 2. budgettet reduceres med 20,2 mio. kr. på baggrund af estimaterne ved budgetrevision 3 2014

 3. der gives en anlægsbevilling på samlet set 82 mio. kr. til vejbelysning

 4. udviklingspuljen på småbørnsområdet nedlægges og de 0,4 mio. kr. der er i puljen, indgår i finansieringen af de yderligere 5 mio. kr. til børneområdet som er en del af budgetaftalen for 2015-18

 5. opfølgning på budgetaftalen 2014-2017 tages til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved budgetrevision 3 at blive ca. 102 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

 

Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste forklaring på, at de samlede driftsudgifter forventes at falde med ca. 60 mio. kr.

 

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

 

En stor del af det forventede mindreforbrug på driften forventes at blive overført til budget 2015. Det drejer sig om ca. 40 mio. kr.

 

Samlet set viser budgetrevision 3 flotte resultater på beskæftigelsesområdet og at der i øvrigt er styr på driften. Mindreforbruget på driften er allerede disponeret til efterbetaling af beskæftigelsestilskud og overførsler i 2015.

 

Tabel 1: Totalbalance

I mio. kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget 30.9.2014

Forventet regnskab 30.9.2014

Forventet afvigelse 30.9.2014

Ompla-cering

Forventet overførsel til 2015

Tillægs-bevilling

 

A

B

C

D=C-B

E

F

G

Indtægter

-4.081,3

-4.085,4

-4.066,9

18,5

0,0

0,0

18,5

Skatter

-2.901,1

-2.901,1

-2.894,6

6,5

0,0

0,0

6,5

Tilskud og udligning

-1.180,2

-1.184,3

-1.172,3

12,0

0,0

0,0

12,0

Driftsudgifter

3.908,4

3.954,2

3.894,6

-59,6

0,0

-40,3

-19,3

- Økonomiudvalget

453,0

479,9

449,4

-30,5

3,4

-29,5

-4,4

- Udvalget for Børn

1.172,9

1.190,9

1.182,9

-7,9

8,4

-16,5

0,2

- Udvalget for Voksne

1.150,5

1.153,1

1.165,8

12,7

0,1

5,2

7,4

- Udvalget for Klima og Miljø

139,2

145,0

145,2

0,2

-6,5

0,5

6,3

- Udvalget for Arbejdsmarked

881,8

870,1

833,4

-36,7

-5,7

0,0

-31,0

- Udvalget for Kultur og Fritid

111,0

115,3

117,9

2,6

0,4

0,0

2,2

Renter

27,7

27,7

23,7

-4,0

0,0

0,0

-4,0

Resultat af primær drift

-145,2

-103,4

-148,6

-45,1

0,0

-40,3

-4,8

Anlæg

143,8

259,9

180,5

-79,4

0,0

-41,8

-37,6

Forsyningsvirksomhed

-0,1

7,3

7,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultat

-1,5

163,8

39,2

-124,6

0,0

-82,1

-42,4

Finansiering

-63,8

-92,7

-70,5

22,2

0,0

0,0

22,2

- Låneoptagelse

-131,4

-153,7

-119,1

34,6

0,0

0,0

34,6

- Afdrag på lån

60,4

60,4

48,0

-12,4

0,0

0,0

-12,4

- Balanceforskydninger

7,2

0,6

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultat i alt

-65,2

71,1

-31,4

-102,4

0,0

-82,1

-20,2

Anm: Eventuelle differencer skyldes afrundinger

 

Indtægter

Ændringen af budgettet med 18,5 mio. kr. under skat, tilskud og udligning omhandler flere modsatrettede forhold. Den væsentligste ændring vedrører beskæftigelsestilskud, hvor der er tale om endelig regulering for 2013 og midtvejsregulering for 2014. Her er der samlet set en tilbagebetaling på 15,0 mio. kr. (mindreindtægt).

 

Udover regulering af beskæftigelsestilskuddene for 2013 og 2014 er der en række ændringer vedrørende skat og en række andre reguleringer vedrørende diverse tilskud, som samlet set betyder færre indtægter på 3,5 mio. kr. (mindreindtægt).

 

Driftsudgifter

De samlede driftsudgifter er estimeret til 3.895 mio. kr., hvilket er ca. 60 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. I det korrigerede budget er indeholdt overførsel af restbudget fra 2013 på ca. 57 mio. kr.

 

Det samlede forventede mindreforbrug dækker over forventet ansøgning om overførsel til budget 2015 på 40,3 mio. kr. og en reduktion af budgettet med 19,3 mio. kr.

 

Uddybende bemærkninger om det samlede behov for budgetmæssige ændringer i driftsbudgettet fremgår af sagsnotat.

 

Udviklingspulje på småbørnsområdet

I 2014 er der afsat 0,4 mio. kr. til udviklingspulje på småbørnsområdet. De penge bliver lagt i kassen og vil indgå som en del af finansieringen af ”Styrket læring og trivsel af førskolebørn”, som er en del af budgetaftalen for 2015-2018.

 

Denne ændring indgår ikke i totalbalancen og er derfor en yderligere reduktion af driftsudgifterne i 2014.

 

Anlægsudgifter

Anlægsudgifterne er estimeret til ca. 181 mio. kr., hvilket er ca. 79 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. I det korrigerede budget er indeholdt overførsel af restbudget fra 2013 på ca. 115 mio. kr.

 

Reduktionen af det forventede forbrug på anlægsbudgettet kan sammenfattes i tre hovedpunkter. For det første vil der være en reduktion vedrørende energirenoveringer, for det andet vil der være realiserede salgsindtægter på grunde og ejendomme og for det tredje vil en række anlægsprojekter ikke nå at blive færdiggjort i 2014 hvilket betyder, at der vil være ansøgninger om overførsel til 2015.

 

Der er en anlægssag indeholdt i Budgetrevision 3, hvortil der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb. Sagen har været behandlet i Udvalget for Klima og Miljø og udvalget har indstillet rådighedsbeløb frigivet. Uddybende bemærkninger fremgår af sagsnotat.

 

Øvrige forhold

Øvrige forhold omhandler renter, lånoptagelse og afdrag på lån. Uddybende bemærkninger vedrørende disse forhold fremgår af sagsnotat.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Pkt. 1 og 5 taget til efterretning.
 
Pkt. 2, 3 og 4 indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-11-2014
For pkt. 1 og 5 tog byrådet indstillingen til efterretning.
 
For pkt. 2, 3 og 4 stemte 29. 2 stemte imod (Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, Ø) idet de ønskede pengene anvendt til trafiksikkerhed.
 

Sagsfremstilling
Referat

3763507e40.pdf
3763509e41.pdf
3763485e42.pdf
3751497e43.pdf
3751299e44.pdf
3751459e45.pdf
3750825e46.pdf
3751698e47.pdf
3750781e48.pdf

Bilag

Budgetrevision 3 - Notat til Økonomiudvalget
Sagsnotat - Budgetrevision 3 2014
BR_3_2014-10_ØU-UDV
BR_3_2014-20_UB-UDV
BR_3_2014-30_UV-UDV
BR_3_2014-40_UKM-UDV
BR_3_2014-50_UA-UDV.pdf
BR_3_2014-60_UKF-UDV
Opfølgning på budgetaftale 2014-2017_ved BR3


201. Beslutning - Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-11-2014
Godkendt.
 
202. Beslutning - Salg af grund - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-11-2014
Godkendt.
 
203. Beslutning - Salg af grund - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-11-2014
Hovedindstillingen indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 12-11-2014
Godkendt.