UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

10-09-2014 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

10-09-2014 22:00:00


PUNKTER

154. Beslutning - Hvedevænget, Svinninge - ønske om ændring af vejbelægning
155. Beslutning - Salg af Silvangrunden154. Beslutning - Hvedevænget, Svinninge - ønske om ændring af vejbelægning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for klima og miljø

 

Sagen er begæret behandlet i byrådet.

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller:

 
  1. at ændring af belægning på Hvedevænget godkendes.

  2. at tilbuddet godkendes og finansieres som angivet under økonomiske konsekvenser.

 
 
 
 
 

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller:

  1. at eksisterende belægningen på Hvedevænget fastholdes, og at der gives afslag til asfaltslidlag på Hvedevænget.

 
 
 

Beskrivelse af sagen

Hvedevænget, Svinninge er en offentlig boligvej i byzone, der fra udstykningstid er udlagt som grusvej.

 

Der har af flere omgange efter kommunesammenlægningen og senest i 2012 være henvendelser om, at vejen burde omlægges til en asfalteret vej. Det er tidligere blevet afvist med begrundelse i manglende finansiering. For at imødekomme kritikken dengang besluttes det, at tilføre vejen et lag skræver (sten) som ny belægning i 2013. En driftsudgift på ca. kr. 100.000 ekskl. Moms. Asfaltering ville, alt efter metoden, have haft en udgift på ca. kr. 0,6-0,8 mill. i følge kommunens vurdering.

 

Der er i 2014 kommet en ny henvendelse fra Jørgen Nyholm og Benny Jørgensen (Kildehaven) efter, at De i 2013 købte ejendommen på Hvedevænget 16. Kildehaven har daglige brugere der benytter Hvedevænget 16 og smutvej til ”Gården”. Ved vejkrydsninger er kørestolsbrugere særligt generet at stenene, der gør det meget vanskelig at krydse. Belægningen er ikke egnet set i forhold til tilgængelighed for kørestolsbrugere mv.

 

Trafik og Ejendomme holdte d. 8. maj 2014 et fællesmøde med ovennævnte repræsentanter fra Kildehaven, samt 6 personer fra grundejerforeningen Hvedevænget.

 

Trafik og Ejendomme orienterede om tidligere afslag på slidlag. Det blev aftalt, at Kildehaven kunne komme med et oplæg på, hvad de mener, det kan koste at udføre arbejdet. Kildehaven vil forestå gennemførelse med lokal entreprenør i samarbejde med kommunen mod, at kommunen finansierer tilbuddet, da det er offentlig vej.

 

Tilbuddet er nu modtaget og opdelt i 3 etaper til en samlet pris på kr. 344.500 ekskl. moms af en lokal entreprenør. I prisen indgår fjernelse af eksisterende skærver, afretning til 6 cm AB slidlag (asfaltbeton) regulering af riste mv. Der tages i tilbuddet forbehold for evt. mindre pytter, da det ikke er muligt at opnå tilstrækkeligt fald for korrekt afvanding. Evt. bløde punkter i vejkassen ligger som tillægsarbejde.

 
 

Sagen fremsendes til Handicaprådet til orientering efter endt udvalgsbehandling.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling

Med begrundelse, at vejen er født som grusvej fastholdes udgangspunktet som grusvej på lige fod med andre offentlige grusveje i kommunen.

 
 
 

Økonomiske konsekvenser

Finansieres via Konto for Funktionskontrakter, som grundet et faldende prisindeks i 2014 kan finansiere denne udgift på kr. 344.500,- ekskl. moms

 
 
 

Øvrige konsekvenser

Løser et længe ventet ønske om at opklassificere vejbelægningen til asfalt på lige fod med andre offentlige veje.

 

Fjerner støvproblemer i de meget tørre perioder, som giver grundejere støvgener.

 

Høring


Lovgrundlag – link

Lov om offentlige veje § 10:

Det påhviler vejbestyrelserne at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver.

Stk. 2. Vejbestyrelserne bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på deres veje og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er bestemt.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-08-2014
Godkendes ikke. Imod stemte O og S. For stemte V.
 

Beslutning i Byrådet den 10-09-2014
13 (Michael Suhr, C, Emrah Tuncer og Henrik Mosbæk, B, Chr. Ahlefeldt Laurvig, Maria Friis, Morten Bjørn Nielsen, Pernille Kruse, Rasmus Brandstrup Larsen, Rolf Rasmussen, Søren Kjærsgaard, Søren Harboe Rasmussen, Søren Stavnskær og Willy Lisby, V) stemte for indstillingen.
 
16 (Christina Krzyrosiak Hansen, Finn Martensen, Jørgen Jensen, Lars Dinesen, Ole Brockdorff, Ole Hansen, Sine Agerholm, Solvej Pedersen, Steen Klink Pedersen og Jens Kristiansen, A, Finn Nielsen, Inge Riis Langseth , John Harpøth og Peter Hansen, O samt
Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, Ø) stemte imod forslaget
 
Indstillingen er således ikke godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3639194e1.pdf

Bilag

Kortbilag - Hvedevænget


155. Beslutning - Salg af Silvangrunden

Sagsgang og sagstype

 

Byråd

 

Beslutningssag


Indstilling

Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

  1. Del af matr.nr. 168b Holbæk Bygrunde udbydes til salg gennem et projektudbud

  2. Byrådet forelægges vinderforslag til endelig godkendelse af salg og realisering

  3. Restprovenuet fra salget anvendes til et nyt teater på Blegstrædehagen


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet blev ved temamøde i juni måned 2014 præsenteret for en gennemgang af alle gældende planer for havneområdet. På temamødet blev drøftet, hvilke yderligere konkrete initiativer, der bør igangsættes i relation til havneudviklingen.

 

Hen over sommeren har Silvan fraflyttet lejemålet på Blegstræde 23, Holbæk matr.nr. 168b Holbæk Bygrunde, og Silvan har nedrevet deres bygning på den af kommunen lejet grund.

En del af matriklen foreslås nu udbudt til salg. I udbuddet indtænkes derudover en del af nabogrunden, som er del af matrikel 168f Holbæk matr.nr. 168b Holbæk Bygrunde, udbudt jf. bilag 1.

 

Udbuddet gennemføres af Holbæk Kommune som en projektkonkurrence. De overordnede bedømmelseskriterier vil være følgende:

 
 

En efterfølgende konkretisering af bedømmelseskriterierne foretages i forbindelse med udarbejdelse af konkurrenceprogrammet.

 

Det forventes at projektet kan igangsættes straks efter tilvejebringelsen af en godkendt lokalplan for området.

 

Projektkonkurrencen foreslås igangsat hurtigst muligt, da grunden er fraflyttet og ryddet. Samtidig er der modtaget interessetilkendegivelser for at udvikle arealet.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Et provenu ved salget skal i første omgang dækker omkostninger til infrastruktur og øvrige medfølgende omkostninger som kommunen skal påtage sig.

 

Et eventuelt restprovenu foreslås reserveret til udviklingen af en attraktion på Blegstrædehagen med henblik på at færdiggøre havneudviklingen i og omkring Gl. Havn og Blegstrædehagen. Holbæk Teater står foran en total renovering og indledende drøftelser med teateret har vist et fælles ønske om at skabe et helt nyt teater, der kan placeres på den i visionsplanen anviste placering for en fremtidig attraktion. Projektet skal i den kommende tid udvikles, ligesom det skal undersøges, om andre attraktioner kunne indgå i et nyt byggeri. Det foreslås derfor, at et restprovenu reserveres til et sådant projekt.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 10-09-2014
Indstillingens punkt 1 og 2:
 
23 stemmer for (Christina Krzyrosiak Hansen, Finn Martensen, Jens Kristiansen, Jørgen Jensen, Lars Dinesen, Ole Brockdorff, Ole Hansen, Sine Agerholm og Solvej Pedersen, A, Emrah Tuncer og Henrik Mosbæk, B, Maria Friis, Morten Bjørn Nielsen, Chr. Ahlefeldt Laurvig, Pernille Kruse, Rasmus Brandstrup Larsen, Rolf Rasmussen, Søren Kjærsgaard, Søren Harboe Rasmussen, Søren Stavnskær og Willy Lisby, V, samt Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl, Ø).
 
5 undlader at stemme (Michael Suhr, C, Finn Nielsen, Inge Riis Langseth , John Harpøth og Peter Hansen, O).
 
1 stemmer imod forslaget (Steen Klink Pedersen, A)
 
Indstilllingens punkt 3 udsættes og sendes tilbage til Udvalget for Kultur og Fritid.
 

Referat
Sagsfremstilling

3686598e2.pdf

Bilag

Vejledende afgrænsning af udbudsareal Blegstræde Hage.pdf