UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

27-08-2014 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-08-2014 22:00:00


PUNKTER

130. Godkendelse af dagsorden til møde den 27. august 2014
131. Orientering om halvårsregnskab 2014
132. Beslutningssag - 1. behandling af budget 2015-2018130. Godkendelse af dagsorden til møde den 27. august 2014

Sagsgang og sagstype

Byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 
  1. dagsordenen bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 27-08-2014
Godkendt.
 
 

Referat
Sagsfremstilling131. Orientering om halvårsregnskab 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 
  1. halvårsregnskab 2014 tages til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Regnskabsopgørelsen viser en forventning om et underskud på 16,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 53,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budgetterede underskud på 70,3 mio. kr.

 

De estimerede udgifter for hele 2014 opgjort pr. 30.6. for hele Holbæk Kommune og set i forhold til det korrigerede budget viser et mindreforbrug på driftsudgifterne på 18,2 mio. kr.

 

Konjunkturen ser ud til at vende i Holbæk kommune. Der ses et fald i ledigheden for forsikrede ledige, en udvikling som ser ud til at fortsætte resten af året. Denne udvikling er den væsentligste årsag til det forventede mindreforbrug på driftsudgifterne.

 

På det specialiserede børneområde ses desuden en udvikling med færre udgifter til forebyggende foranstaltninger og færre udgifter til sikrede institutioner som følge af færre domsanbringelser.

 

I modsat retning ses det, at der på det specialiserede voksenområde forventes øgede udgifter til særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) og til efterværn, hvor unge går fra anbringelse til et selvstændigt voksenliv.

 

Hertil kommer at der forventes færre lejeindtægter på Holbæk Seminarium, da de hidtidige lejere har opsagt lejeaftalerne.

 

Halvårsregnskabet

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. I de sædvanlige budgetopfølgninger er fokus på forventet regnskabsresultat set i forhold til det korrigerede budget. I halvårsregnskabet følges der op i forhold til det oprindelige budget.

 

Når der følges op i forhold til det oprindelige budget, vil afvigelser være påvirket af overførsler af uforbrugt budget fra foregående år samt andre budgetændringer. De likviditetsmæssige forskydninger som følger af overførslerne fra 2013, er indeholdt i halvårsregnskabet. Udgangspunktet for afvigelser mellem forventet forbrug og budget, er dermed væsentligt forskelligt i de to opgørelser.

 

Regnskabsopgørelsen viser en forventning om et underskud på 16,6 mio. kr., hvilket er en forringelse på 81,8 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede overskud på 65,2 mio. kr., men en forbedring på 53,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budgetterede underskud på 70,3 mio. kr.

 

Det skyldes i al væsentlighed overførsel af uforbrugt budget fra 2013 som var 57,0 mio. kr. på driftsområdet og 115,0 mio. kr. på anlægsområdet. Det betyder, at nogle af de udgifter som var planlagt til afholdelse i 2013, først vil blive afholdt i 2014. Der er tale om en likviditetsmæssig periodeforskydning.

 

For driftsudgifterne modsvares det dog af en forventning om færre udgifter på beskæftigelsesområdet på 32,3 mio. kr. De færre udgifter på beskæftigelsesområdet kan i al væsentlighed henføres til en gunstig udvikling af ledigheden for forsikrede ledige. Desuden ses et stigende udgiftspres på en række områder og særligt på området vedrørende Udvalget for Voksne.

 

For anlægsudgifterne er det foretaget en fornyet prioritering af anlægsprojekter, hvor en del ikke forventes gennemført (energirenovering) og en del anlægsprojekter periodeforskydes til 2015. Det påvirker også det forventede regnskabsresultat.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2014
Indstilles taget til efterretning
 

Beslutning i Byrådet den 27-08-2014
Indstilles taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling

3664111e1.pdf

Bilag

Sagsnotat - Halvårsregnskab 2014


132. Beslutningssag - 1. behandling af budget 2015-2018

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget - byrådet

 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

  1. Budgetforslaget oversendes til byrådets 1. behandling.

  2. Byrådet beslutter, om Holbæk Kommune senest 4. september skal søge om andel i Økonomi- og Indenrigsministeriets ramme til skatteforhøjelser.

  3. Direktionen anmodes om at fremlægge et beslutningsoplæg i december 2014. Oplægget skal skabe mulighed for vækst og udvikling i budgetoverslagsårene via nye omstillinger, der enten reducerer driftsudgifterne eller kan føre til øgede indtægter.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet har i marts besluttet, at der skal laves forlag til, hvordan der bringes balance i budget 2015-2018 og samtidig er plads til vækstinitiativer. Det samlede initiativ kalder vi for Holbæk i Fællesskab og består af grundpakken og de 4 omstillingsprojekter,

 

Grundpakken består af:

 

Omstillingsprojekterne er ”Aktiv hele livet”, ”Uddannelse til alle unge 16-30 år”, ”Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet”, samt ”Læring og Trivsel hos børn og unge”.

 

Holbæk i Fællesskab hjælper os godt på vej i forhold til at løse den økonomiske udfordring, men som det fremgår af tabellen er der fortsat underskud i alle budgetårene.

 

Budget 2015-2018

I mio. kr.

2015

2016

2017

2018

Skatteindtægter, tilskud og udligning

-4.042

-4.037

-4.093

-4.153

Driftsudgifter

3.872

3.814

3.745

3.683

Renter

18

20

20

19

PL fremskrivning

 

74

147

220

Strukturel balance

-152

-129

-182

-231

Anlæg

189

143

135

128

Lån

-70

-51

-41

30

Afdrag og finansforskydninger

101

130

99

93

Resultat (- overskud, + underskud)

69

93

12

19

 
 

Budgetforslaget for 2015-2018 er baseret på følgende forhold:

 

Driftsudgifter

Budgetforslaget for 2015 indeholder serviceudgifter på 2.750 mio. kr. Serviceudgifter er de udgifter, som bruges til skoler, daginstitutioner, ældrepleje, veje, kultur handicappede mv.

 

Der er overførselsudgifter for 768 mio. kr.. Overførselsudgifter rummer udgifter til forsørgelse det vil sige: kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge mv.

 

Endelig er der driftsudgifter, som hverken er serviceudgifter eller overførselsudgifter. Det drejer sig om udgifter og indtægter på ældreboliger, kommunens bidrag til driften af sygehusene, refusion af særligt dyre enkeltsager samt udgifter til forsikrede ledige. Samlet set 353 mio. kr.

 

Anlægsudgifter

Anlægsudgifterne i budgetforslaget underbygger de ambitioner som byrådet har – og hænger sammen med de øvrige aktiviteter, som iværksættes.

 

Investeringsoversigten er baseret på en 10 års horisont, så også langsigtede behov tilgodeses.

 

Skat

Budgetforslaget bygger på følgende antagelser vedrørende skatteindtægterne. Der er ikke indarbejdet ændringer i skatteprocent og promiller i forhold til 2014.

 

Indkomstskat

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag, 10.747 mio. kr.

Skatteprocent på 25,1

Grundskyld

Grundværdi på 8.746 mio. kr. eksklusiv produktionsjord

Grundskyldspromille på 23.56

 

Herudover fastsættes kirkeskatteprovenuet på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirken på 8.884 mio.kr. med en uændret skatteprocent på 0,96.

 

Hvis kommunen vil søge andel i Økonomi- og Indenrigsministeriets ramme til skatteforhøjelse, skal det ske senest den 4. september.

 

 2. behandling

Budgettet behandles for anden gang i Byrådet den 8. oktober.

 

Budget 2016-2019

På budgetcampen indstillede byrådet at næste års budgetlægning skal bygge videre på de nye elementer i dette års budgetlægning. Direktionen skal således på baggrund af byrådsbeslutning i december, allerede inden udgangen af 2014 begynde på iværksættelsen af ”Holbæk i Fællesskab 2” – hvor fokus fastholdes på fornyelse af måden vi løser vores opgaver og inddragelse af borgerene i budgetarbejdet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

Budgetforslaget sendes i høring i perioden torsdag, den 28. august til fredag, den 19. september.

 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2014
  1. Økonomiudvalget indstiller, at budgetforslaget oversendes til 1. behandling i byrådet. Økonomiudvalget indstiller samtidig, at der inden 2. behandlingen i byrådet udarbejdes et ændringsforslag til budgetforslaget, der gør iværksættelse af proces med henblik på lukning af afdeling Østre og afdeling Hagested på skoleområdet mulig med udgangen af skoleåret 2014/2015.
 
  1. Økonomiudvalget indstiller, at kommunen ikke søger om andel i rammen til skatteforhøjelse
 
  1. Indstilles godkendt.
 
Fristen for ændringsforslag er den 25. september og fristen for underændringsforslag er den 30. september som tidligere besluttet.
 

Beslutning i Byrådet den 27-08-2014
Ad 1- For økonomiudvalgets indstilling stemte 27 (A, B, C, O og V). Imod stemte 2 (Ø)
 
Ad 2- For økonomiudvalgets indstilling stemte 27 (A, B, C, O og V). Imod stemte 2 (Ø)
 
Ad 3 Godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3665886e2.pdf
3666910e3.pdf
3666145e4.pdf
3667183e5.pdf
3667190e6.pdf
3666914e7.pdf
3667049e8.pdf
3666916e9.pdf
3666915e10.pdf
3666913e11.pdf
3665736e12.pdf
3664603e13.pdf
3664281e14.pdf
3666857e15.pdf
3666141e16.pdf
3666144e17.pdf
3666146e18.pdf
3666148e19.pdf
3666147e20.pdf
3666151e21.pdf

Bilag

Bevillingsoversigt budgetforslag 2015
Takstoversigt 2015
Investeringsoversigt
Totaloversigt efter budgetcamp
Økonomiudvalget - budgetbemærkninger ny
Udvalget for Børn - budgetbemærkninger.pdf
Udvalget for Voksne - budgetbemærkninger
Udvalget for Klima og Miljø - budgetbemærkninger.pdf
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse - budgetbemærkninger.pdf
Udvalget for Kultur og Fritid - budgetbemærkninger.pdf
Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet
Læring og trivsel hos børn og unge
Aktiv hele livet
Uddannelse til alle unge 16 - 30 år
Aktiv hele livet (resume)
Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet (resume)
Læring og trivsel (resume)
Uddannelse til alle unge (resume)
Notat om Grundpakken
Valg mellem statsgaranteret og selvbudgetteret udskrivningsgrundlag