UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

11-06-2014 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

11-06-2014 22:00:00


PUNKTER

86. Godkendelse af dagsorden til møde 11. juni 2014
87. Beslutning om Budgetrevision 2 2014
88. Beslutning om samarbejdsaftale om turismeindsatsen på Orø
89. Beslutning om vedtagelse af eventstrategi for Holbæk Kommune
90. Orientering om gældsudvikling og godkendelse af ændring af økonomisk pejlemærke
91. Beslutning om tillægstakster mv.
92. Beslutning om Resultat Revision 2013 (RR2013)
93. Beslutning om oprettelse af integrationsråd
94. Opførelse af 40 handicapboliger med tilhørende servicearealer på Søbæksvej 30, 4450 Jyderup
95. Beslutning om ændring i administrationsgrundlag for lokalplanlægning
96. Beslutning vedr. planprioritering
97. Beslutning - Godkendelse af ændret vejstatus og forbedring af de trafikale forhold på Slotshaven
98. Beslutning om landsbyfornyelse i Ugerløse
99. Beslutning om klimatilpasningsplan, Kommuneplatillæg 2
100. Beslutning vedr. Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplan 1.38 for udvidelse af dagligvarebutik, Borgmester N. E. Hansensvej
101. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til færdiggørelse af Engskovskolen afd. Jernløse etape 1
102. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til analyse og prisfastsættelse af etape 2 på Engskovskolen afd. Jernløse
103. Beslutning vedr. banesti mellem Lejre og Vipperød
104. Beslutning af revision af Spildevandsplan 2010-2018
105. Beslutning - Antennepolitik i Holbæk kommune
106. Ansøgning om udvidelse af råstofindvinding ved Mogenstrup
107. Orientering - Midtvejsevaluering af rengøringsudbud
108. Orientering om revisionens delberetning samt beretning om revisionsaftale
109. Orientering om udbud af botilbud
110. Beslutning - Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt
111. Udbud af Tølløse Centertorv - Lukket punkt
112. Beslutning - Udbud af Havnevej 7 - Lukket punkt86. Godkendelse af dagsorden til møde 11. juni 2014

Sagsgang og sagstype

Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 11-06-2014
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling87. Beslutning om Budgetrevision 2 2014

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at

 1. budgetrevision 2 2014 tages til efterretning.

 2. driftsbudgettet til administration reduceres med 5,0 mio. kr. i 2014, som beskrevet i sagen.

 3. der gives anlægsbevillinger på samlet set 11,0 mio. kr. som beskrevet i sagen.

 4. anlægsbevillingerne finansieres, som beskrevet i sagen.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved budgetrevision 2 at blive 37,2 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

 

Der er forskydninger i forhold til Økonomi- og aktivitetsopfølgningen fra februar måned. Det hænger sammen med overførsler af restbudget fra 2013. Det påvirker skønnene, men forventningen til regnskabsresultatet bærer præg af sikker drift.

 

I mio. kr.

Opr.

budget

Korr.

budget

Forventet

regnskab

pr. april

Forventet

afvigelse

pr. april

Ompla

-cering

Forventet

overførsel

2014 til

2015

Forventet

tillægs-

bevilling

 

A

B

C

D=C-B

E

F

G

Indtægter (skat,

tilskud,

udligning)

-4.081,3

-4.085,4

-4.082,9

2,5

0,0

0,0

2,5

Driftsudgifter

3.908,4

3.958,9

3.956,4

-2,5

0,0

-11,8

9,2

- Økonomi-

udvalget

453,0

488,5

479,9

-8,6

0,0

-10,8

2,2

- Udvalget

for Børn

1.172,9

1.190,9

1.186,3

-4,5

1,0

-2,3

-3,3

- Udvalget for

Voksne

1.150,5

1.152,5

1.155,2

2,7

-0,1

1,3

1,4

- Udvalget for

Klima og Miljø

139,2

141,9

150,7

8,8

0,0

0,0

8,8

- Udvalget for

Arbejdsmarked

881,8

870,6

869,4

-1,2

-1,2

0,0

0,0

- Udvalget for

Kultur og Fritid

111,0

114,5

114,8

0,3

0,3

0,0

0,0

Renter

27,4

27,4

23,4

-4,0

0,0

0,0

-4,0

Strukturel balance

-145,5

-99,1

-103,1

-4,0

0,0

-11,8

7,7

Anlæg

143,8

255,6

217,5

-38,1

0,0

-20,0

-18,1

Lån

-131,4

-153,7

-136,4

17,3

0,0

0,0

17,3

Afdrag

60,4

60,4

48,0

-12,4

0,0

0,0

-12,4

Finans-

forskydninger

7,2

-0,2

-0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Forsyning (Renovation)

-0,1

7,3

7,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultat (-overskud, +underskud)

-65,6

70,3

33,1

-37,2

0,0

-31,8

-5,5

 
 

Byrådet har vedtaget, at der i budgetrevision 2 ikke kan søges om forhøjelse eller reduktion af budgettet. Eventuelle budgetmæssige ændringer vil som udgangspunkt ske ved budgetrevision 3 i efteråret 2014.

 

Som en undtagelse fra reglen ansøges om tillægsbevilling, der reducerer administrationen i 2014. Dette sker, fordi ændringen er en del af ”Holbæk i fællesskab”, og reduktionen blev i realiteten besluttet på byrådets temamøde om budget – den 27. februar. De økonomiske konsekvenser er beskrevet senere i sagen.

 

Indtægter

Ændringen af budgettet med 2,5 mio. kr. vedrørende skat, tilskud og udligning, skyldes forventning om tilbagebetaling af ejendomsskatter for 2014 (mindreindtægt).

 

Driftsudgifter

Driftsudgifter er estimeret til 3.956,4 mio. kr., hvilket er 2,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder overførsel af restbudget fra 2013 på 57,0 mio. kr.

 

Det samlede forventede mindreforbrug dækker over forventet ansøgning om overførsel til budget 2015 på 11,8 mio. kr. og behov for at forhøje budgettet med 9,2 mio. kr. i 2014.

 

Uddybende bemærkninger om det samlede behov for budgetmæssige ændringer i driftsbudgettet fremgår af sagsnotat.

 

Anlægsudgifter

Anlægsudgifterne er estimeret til 217,5 mio. kr., hvilket er 38,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. I det korrigerede budget er indeholdt overførsel af restbudget fra 2013 på 115,4 mio. kr.

 

Reduktionen af det forventede forbrug på anlægsbudgettet kan sammenfattes i tre hovedpunkter. For det første vil der være en reduktion vedrørende energirenoveringer, for det andet vil der være realiserede salgsindtægter på grunde og ejendomme og for det tredje vil en række anlægsprojekter ikke nå at blive færdiggjort i 2014 hvilket betyder, at der vil være ansøgninger om overførsel til 2015.

 

Der er to anlægssager indeholdt i Budgetrevision 2, hvortil der ansøges om anlægsbevilling. De økonomiske konsekvenser er beskrevet senere i sagen og uddybende bemærkninger fremgår af sagsnotat.

 

Øvrige forhold

Øvrige forhold omhandler renter, lånoptagelse og afdrag på lån. Uddybende bemærkninger vedrørende øvrige forhold fremgår af sagsnotat.

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Driftsbudgettet

Driftsbudgettet til administration reduceres med 5,0 mio. kr. i 2014 som led i udmøntningen af ”Holbæk i Fællesskab”. Der er primært tale om reduktion af den centrale administration i administrationscentrene, men der er også en relativ mindre reduktion af decentral administration på folkeskoleområdet.

 

Anlægsbudgettet

I budgetrevision 2 er der to anlægssager som har økonomiske konsekvenser og hvor der er behov for, at der bliver taget beslutning om bevilling. Det omhandler projekteringsomkostninger til en række anlægsprojekter samt udarbejdelse af udbudsmateriale vedrørende Holbæk Arena. Uddybende bemærkninger til disse er beskrevet i sagsnotat.

 

Til projekteringsomkostninger på en række af de større anlægsprojekter og renoveringer som skal igangsættes primo 2015, er der behov for, at

a. der gives en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. i 2014.

 

Anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen i 2014 og beløbet frigives. Samtidig indarbejdes en reduktion af anlægsbudgettet i budgetforslag 2015 på 5,0 mio. kr.

 

Til udarbejdelse af udbudsmateriale vedrørende Holbæk Arena er der behov for, at

b. der gives et tillæg til anlægsbevilling på 6,0 mio. kr.

 

Anlægsbevillingen finansieres af en del af det afsatte rådighedsbeløb til Holbæk Arena og beløbet frigives.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2014
 
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-06-2014
 
Godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

3563275e1.pdf
3563270e2.pdf
3563286e3.pdf
3554405e4.pdf
3554060e5.pdf
3554404e6.pdf
3555468e8.pdf
3553930e7.doc

Bilag

Sagsnotat - Budgetrevision 2 2014
Budgetrevision 2 - Notat til Økonomiudvalget
BR_2_2014-10_ØU-UDV
BR_2_2014-20_UB-UDV
BR2_04_2014-30_UV-UDV
BR_2_2014-40_UKM-UDV
BR_2_2014-60_UKF-UDV
BR_2_2014-50_UA-UDV


88. Beslutning om samarbejdsaftale om turismeindsatsen på Orø

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at der:

 1. bevilges 375.000 kr. i 2014 samt 560.000 i 2015 og 2016 fra Vækstpuljen til Kultur og Fritid med henblik på at indgå en 3-årig samarbejdsaftale med Holbæk Erhvervsforum omkring turismeindsatsen på Orø.

 2. tiltrædes samarbejdsaftale mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune omkring professionalisering af turismeindsatsen på Orø

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommune indgår et 3-årigt samarbejde med Holbæk Erhvervsforum om professionalisering af turismeindsatsen på Orø.

 

Til at understøtte turistindsatsen bevilges 370.000 i 2014 og 560.000 kr. i 2015 og 2016 fra kommunens vækstpulje. Endvidere indgår det årlige driftstilskud, som OrøKontoret allerede modtager fra Kultur og Fritid på ca. 74.500 kr. samt et årligt tilskud 31.500 kr. fra Borgerservice.

 

Den samlede pulje skal bruges til at understøtte turistaktiviteter på Orø bl.a. ved at ansætte en turistfaglig medarbejder.

 

Turistindsatsen udføres af Holbæk Erhvervsforum efter aftale med Kultur og Fritid. Der opstilles handlingsmål, som fremgår af samarbejdsaftalen.

 

Vækstudvalget er bl.a. nedsat for at understøtte Holbæk Kommunes Erhvervs- og turismepolitik.

 

Som led i kommunens vækststrategi satses på bosætning, erhvervsudvikling og turisme.

 

De seneste år er Orø eksponeret som aldrig før bl.a.:

Denne eksponering har medført, at et stigende antal mennesker – også uden for Holbæk Kommune – har opdaget øens mange muligheder for natur-, kultur- og turistoplevelser.

 

Holbæk Erhvervsforum har derfor været i dialog med borgere og turistaktører på Orø. Vurderingen er, at der grobund for at udbygge turismen yderligere.

 

Vækstudvalget har drøftet sagen den 24. marts 2014, hvor der var støtte til at give bevilling på 375.000 kr. i 2014 og 560.000 kr. i 2015 og 2016 til Kultur og Fritid med henblik på at indgå aftale med Holbæk Erhvervsforum. Sagen er behandlet i Vækstudvalget igen den 22. april 2014 og blev anbefalet.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2014
 
Oversendes til drøftelse i Projektudvalget for Vækst.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2014
 
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-06-2014
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

3476272e9.pdf
3476270e10.pdf
3476269e11.pdf
3476267e12.docx
3476266e13.pdf

Bilag

Opbakningsliste, turismeudvikling Orø
Erhvervsforumsoplæg, Turismeudvikling Oræ
2014 Budget, OrøKontoret
Samarbejdsaftale, Turismeudvikling Orø
Projektbeskrivelse, turismeudvikling Orø


89. Beslutning om vedtagelse af eventstrategi for Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. indstiller at eventstrategien Holbæk i pinsen godkendes

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Gennem de senere år har vi arbejdet aktivt med at tiltrække, udvikle og gennemføre en række events såsom koncerter, sportsbegivenheder som cykelløb i Ahlgade og international kunst i byrummet. Disse aktiviteter skal vi fortsat arbejde på at tiltrække og afvikle, men som supplement hertil ønsker vi at skabe et ny stor kulturbegivehed, som kan sætte Holbæk på landkortet nationalt og ikke mindst gøre os selv endnu mere stolte af vores kommune.


Som en del af den indgåede konstitueringsaftale for den gældende byrådsperiode, blev det derfor indskrevet, at der skal udarbejdes en eventstrategi. På den baggrund er der igangsat en proces, som nu munder ud i et forslag til en konkret strategi, som ønskes vedtaget inden udgangen af juni 2014. Et udkast til eventstrategi er vedlagt som bilag:

 

Den overordnede vision for strategien er, at:

 
 1. Holbæk om 3-5-10 år har en årligt tilbagevendende, attraktiv og unik kulturbegivenhed i pinsen af højkvalitet med udgangspunkt i havnen og fjorden, næsset og øen, som er værdi- og identitetsskabende for og med borgerne og for fællesskabet

 2. den er unik, inkluderende og opsigtsvækkende, og som skaber refleksion og forundring

 3. den tager udgangspunkt i eksisterende forcer og potentialer

 4. den samler en lang række aktører på tværs af fagligheder

 5. den skaber opmærksomhed fra publikum - både lokalt, regionalt og nationalt

 6. den er en vækstdriver lokalt og regionalt

 

Strategien tager naturligt afsæt i Holbæk Kommunes kulturpolitik, som ganske klart beskriver, hvad formålet med kulturen er, idet den understreger, at ”Kultur spiller en særlig rolle for identitet og sammenhængskraft. For den enkelte er kulturtilbud i stigende

grad det, der giver livet mening og værdi. Og for fællesskabet er kulturelle oplevelser det kit, der binder kommunen sammen – både lokalt og på tværs af by og lokalsamfund.

I Holbæk Kommune har vi brug for at skabe en ny fælles fortælling. Vi skal fortælle om, og være stolte af, de forcer og potentialer, vi har.”

 
 

Indholdsmæssigt lægges der op til

 
 1. En stedbunden kulturbegivenhed over tre dags i pinsen

 2. Som foregår på Holbæk havn

 3. Som hvert år har et fast overordnet tema

 4. Som år for år besidder fem gennemgående formelementer

  1. Teater, dramatugi (forstået som aktiviteter, der stiler mod et kunstnerisk udtryk og som iscenesættes af virkeligheden)

  2. Det professionelle (de ypperste, kvalitative tolkninger af temaet)

  3. Det internationale (andre nationaliteters tolkning og perspektivering af temaet)

  4. Fjorden og vandet – og byen)

  5. De lokale aktører – summen af helheden (de lokale kulturaktørers ressourcer spejlet i temaet)

 5. En selvstændig begivenhedsorganisation med armslænge til Holbæk Kommune (fond)

 6. Et årligt budget på 3-4 millioner.

 
 

En konkret politisk stillingtagen til budgetramme fastlægges først vedtagelse af eventstrategien og efterfølgende en politisk behandling og vedtagelse budget 2015-18. Valg af juridiske konstruktion for oprettelse af en eventorganisation (fond) afventer vedtagelse af budget 2015 og forelægges derefter til politisk godkendelse i Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalg og byråd.

 

Den viden der skabes indenfor en evenorganisation (fond) skal samtidig, i takt med at den store årlige pinsebegivenhed får manifisteret sig,  på sigt kunne bidrage med knowhow, ideer m.v. i forhold til andre kulturelle initiativer og aktiviteter rundt omkring i kommunen.

 
 

-4 millioner

 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

Undervejs har eksterne ressourcepersoner bistået i arbejdet med at udforme anbefalingerne i strategien ligesom erfaringer fra hidtidige planlagte og gennemførte arrangementer (eksempelvis Træskibstræffet i 2013 og Holbæk i Krig i 2014 – begge med inddragelse af en lang række lokale aktører) er lagt til grund for de konkrete anbefalinger.

 

Vækstudvalget såvel som Udvalget for Kultur og Fritid har drøftet indehold i strategien undervejs

 
 
 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-05-2014
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2014
 
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 11-06-2014
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

3554143e14.pdf

Bilag

Eventstrategi 2016


90. Orientering om gældsudvikling og godkendelse af ændring af økonomisk pejlemærke

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag


Indstilling

 

Direktør Hans Søie indstiller, at udvalget:

 1. tager notatet ”Gældsudviklingen i Holbæk Kommune til efterretning.

 2. godkender ændring af det økonomiske pejlemærke ”Ansvarlig gældsudvikling”.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Anbefalingen er at ændre det økonomiske pejlemærke for gældsudviklingen til følgende;

 

Gælden udgør den 1. januar 2015 1.037 mio.kr. Gælden må ved udgangen af byrådsperioden den 31. december 2017 udgøre 983 mio. kr.

 

Begrundelsen for at justere pejlemærket er, at Holbæk Kommune i 2014 skal betale cirka 69 mio. kr. årligt i renter og afdrag, stigende til 92 mio.kr. i 2018 – og dette beløb vil stige, hvis gælden stiger og dermed lægge beslag på en endnu større del af kommunens økonomi.

 

Udvikling i Holbæk Kommunes gæld

Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. – ved udgangen af 2013 var gælden steget til 965 mio.kr. Under forudsætning af at der optages lån som forudsat i det vedtagne budget for 2014, vil Holbæk Kommunes gæld ultimo 2014 udgør 1.037 mio.kr. efter årets afdrag. Stigning i gælden har ikke kun betydning for Holbæk Kommunes fremtidige forpligtigelser, men påvirker også det årlige driftsresultat i form af stigende renter og afdrag.

 

Den gæld, der sigtes til i forslaget til det nye pejlemærke er gælden på de nuværende 965 mio. kr., som er Holbæk Kommunes gæld eksklusiv gæld til ældreboliger. Det skyldes, at renter og afdrag på ældreboliggæld betales af lejerne af boligerne, som en del af huslejebetalingen. Gæld til ældreboliger ultimo 2013 udgør 163,9 mio.kr.

 

Ved at ændre pejlemærket fra ”Ansvarlig gældsudvikling” til ”at gælden maksimalt må udgøre 983 mio. kr. ved udgangen af byrådsperioden” vil den nuværende gæld blive reduceret i forhold til budget 2014. Dermed lægges der bånd på kommunens låneoptag, idet pejlemærket forudsætter at låneoptaget begrænses til det der allerede ligger i det vedtagne budget 2014-2017 samt det foreslåede lånoptag i Holbæk i Fællesskab.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2014
 
Notatet godkendt. Pejlemærket indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 11-06-2014
 
Ad 1. Til efterretning.
Ad 2. Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

3460979e15.docx

Bilag

Økonomiudvalg, byråd - Gældsudvikling i Holbæk Kommune


91. Beslutning om tillægstakster mv.

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:

 1. godkender fremsatte 7 principper for fastsættelse af tillægstakster.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Der skal besluttes hvilke principper Socialtilsyn Øst skal opkræve tillægstakst for tilbud med flere afdelinger og om, hvilket beløb tillægstaksten skal lyde på:

 1. at Socialtilsyn Øst kun opkræver tillægstakster for tilbud med flere afdelinger i de tilfælde, hvor underopdelingen i flere enheder vurderes at medføre en meropgave for socialtilsynet

 2. at Socialtilsyn Øst skal opgøre om der er tale om flere afdelinger efter en række fælles pejlemærker, som er baseret på enhedens fysiske eller indholdsmæssige adskillelse i for holdt til det øvrige tilbud. De fælles pejlemærker er udarbejdet af de 5 Socialtilsyn i Danmark

 3. at socialtilsynene i de konkrete tilfælde skal opgøre antallet af afdelinger efter samme fælles pejlemærker

 4. at tillægstaksten beregnes ud fra en fast takst, der opkræves forholdsmæssigt i forhold til antallet af afdelinger

 5. at tillægstaksten ikke opkræves for de første to afdelinger i tilbuddet

 6. at tillægstaksten fremover opkræves sammen med de almindelige tilsynstakster, det vil sige som udgangspunkt en halvårlig opkrævning

 7. at tillægstakstens størrelse skal udgøre 50 procent af tilsynstaksten for tilbud med 0 – 7 pladser.

 

Det skal understreges, at der må tages forbehold for, hvad der kommer til at stå i vejledningen til Lov om Socialtilsyn om tillægstakster.

 

Byrådet vedtog d. 18. december 2013 tilsynstakster vedrørende Socialtilsyn Øst. Tilsynstaksterne var beregnet ud fra fælles principper de 5 Socialtilsyn imellem.

På daværende tidspunkt valgte de 5 Socialtilsyn, at afvente med tillægstakster vedrørende tilbud med flere afdelinger, da der var en forventning om, at vejledningen til Lov om Socialtilsyn ville kunne give pejlemærker for hvordan tilbud og afdelinger skulle defineres.

Det skal endvidere bemærkes, at flere tilbud er slået samme til et tilbud med flere afdelinger. Såfremt Socialtilsyn Øst ikke opkræver tillægstakster, vil der ikke være overensstemmelse med opgavernes omfang om budget, herunder dimensionering.

Vejledningen er endnu ikke udsendt, men muligheden for tillægstakster for tilbud med flere afdelinger i fremgår i § 19, stk. 5 i Bekendtgørelse om Socialtilsyn. Generelt er de 5 Socialtilsyn af den opfattelse, at det ikke er muligt at afvente vejledningens eventuelle principper vedrørende defineringen af tilbud og afdelinger, da det skal sikres at socialtilsynene hver især kan foretage en grundlæggende budgetstyring og samtidig sikre indfrielse af gældende målsætninger. Det er ligeledes væsentligt, at princippet om fælles principper for taksberegningen fastholdes blandt de 5 Socialtilsyn

De fem Socialtilsyn oplever, at der i praksis er mange forskellige versioner af tilbud med flere afdelinger. De 5 Socialtilsyn har derfor set anledning til at fastlægge fælles pejlemærker for, hvornår der er tale om en afdeling i et tilbud, og hvorledes socialtilsynene på tværs af de fem Socialtilsyn, opgør antallet af afdelinger i forbindelse med opkrævning af tillægstaksten. Det vil dog ikke være muligt at lave en fuldstændig udtømmende og entydig definition af en afdeling. Det må bero på konkrete vurderinger, der dog tager udgangspunkt i nogle fælles pejlemærker. Vurderingen fortages af de enkelte Socialtilsyn.

Følgende fælles pejlemærker anbefales:

 1. Der skal være tale om en meropgave.

 2. Der skal være tale om en fysisk adskilt enhed.

 3. Adskiller enheden sig indholdsmæssigt fra de øvrige dele af tilbuddet.

 

Det skal understreges, at der må tages forbehold for, hvad der kommer til at stå i vejledningen om tillægstakster.

 

Hvordan skal tillægstaksten opgøres

Tillægstaksten anbefales opgjort som en fast takst, der udelukkende er differentieret efter antallet af afdelinger. Denne taksttype vurderes at være nemmest at håndterer. Samtidig differentierer den efter det væsentligste parameter, der har betydning for merarbejdet i tilsynsopgaven: Antallet af afdelinger.

Det anbefales endvidere, at der ikke opkræves tillægstakst for de to første afdelinger i tilbuddet. Begrundelsen herfor er: Der skal ikke opkræves tillægstakst for ”den første” afdeling i tilbuddet, fordi tilbuddet i forvejen betaler en grundtakst (årstakst). Der skal heller ikke opkræves tillægstakst for ”den anden” afdeling i tilbuddet, fordi lovgivningen fastlægger, at der kun kan opkræves tillægstakst for tilbud med flere end to afdelinger. Når tilbud med to afdelinger ikke skal betale tillægstakst for afdeling nummer to, vil det ikke være rimeligt at opkræve tillægstakst for afdeling nummer to for de tilbud, der har flere afdelinger end to.

 

Meropgavens omfang – hvad skal tillægstaksten være

Formålet med tillægstaksten er, at dække de omkostninger, der følger af at socialtilsynet har en meropgave, når der føres tilsyn med flere afdelinger i et tilbud. Det vurderes, at meropgaven ved at føre tilsyn med en afdeling svarer til 50 – 75 procent af, hvad tilsynsopgaven ville være, hvis afdelingen var et selvstændigt tilbud. Tillægstaksten vurderes derfor til at skulle udgøre 50 procent af den laveste tilsynstakst.

 

Skærpet tilsyn

Taksten vedrørende skærpet tilsyn er blevet nedreguleret i overensstemmelse med Bekendtgørelsen om Socialtilsyn § 19, der foreskriver at taksten for skærpet tilsyn skal udgøre 25 % af årstaksten.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Socialtilsyn Øst er 100 % takstfinansieret, hvorfor der ikke er økonomiske konsekvenser af indstillingen.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse om socialtilsyn § 19, stk. 5

 

Udkast til vejledning til lov om socialtilsyn kapitel 3, punkt 10-14

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2014
 
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-06-2014
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling92. Beslutning om Resultat Revision 2013 (RR2013)

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:

 1. godkender Resultat Revision 2013 (RR2013).

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Resultatrevisionen udarbejdes en gang om året og har til formål, at følge op på og kommentere på målene i beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen er i den forstand et ”budget” for målsætninger og indsatsen, og resultatrevisionen er det kommenterede ”regnskab” for resultaterne.

 

I RR2013 gøres status på de 4 mål i Beskæftigelsesplanen for 2013 (BP2013), fastsat af ministeren, samt de 3 lokale mål fastsat af byrådet. Herefter kommenteres på den generelle udvikling i beskæftigelses­indsatsen i Holbæk Kommune på baggrund af resultatoversigten og besparelsespotentiale på Jobindsats (www. Jobindsats.dk)

 

Jobcenterets overordnede resultater for Minister- og lokalmål i BP 2013:

 

Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse: ”Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse”

 

Beskæftigelsesplan 2013: ”Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 28 %, svarende til en stigning på 7 procentpoint fra december 2011 til december 2013.”

 

Resultat: Kan ikke opgøres.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplyser, at opfølgning på de beskæftigelsespolitiske mål om flere unge i uddannelse (Uddannelsesgrad) bortfalder af tekniske årsager. Styrelsen anbefaler at der fremadrettet ses på antal unge på offentlig forsørgelse. Jobcenteret noterer sig tilfreds med udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse i 2013, der viser et fald på 10,5 % over året (jan-13 til dec-13). Unge er som befolkningsgruppe særligt afhængige af konjunkturerne i den forstand, at det er de unge der først rammes af ledighed ved en lavkonjunktur, men også de første der går i arbejde i starten af en højkonjunktur

 

Ministermål 2 - Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension: ”Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres”

 

Beskæftigelsesplan 2013: ”Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 100 personer i december 2013 (rullende år), svarende til et fald på 59 pct. fra december 2011 (242 personer) til december 2013.”

 

Resultat: Målet er nået.

Ved udgangen af 2013 er status for året en tilgang på 89 personer.

 

Ministermål 3 - Langtidsledigheden skal bekæmpes: ”Jobcentrene skal sikre, at antallet af lang­­­tidsledige personer begrænses mest muligt”

 

Beskæftigelsesplan 2013: ”Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 460 personer i december 2013, svarende til et fald på 18 pct. fra december 2011 (561 personer) til december 2013”

 

Resultat: Målet er nået.

Ved udgang af 2013 er antallet af langtidsledige jf. Resultatoversigten 380 personer. Svarende til et fald på 32 % i forhold til december 2011.

 

Ministermål 4 - En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder: ”Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen”

 

Beskæftigelsesplan 2013: ”Jobcentret har som mål at andelen af arbejdssteder med mindst 2 ansatte der har en borger i en virksomhedsrettet aktivering, for borgere på: Kontanthjælp stiger fra 20,9 % i 2011 til 25 % i 2013- A-dagpenge stiger fra 25,9 % i 2011 til 30 % i 2013”

 

Resultat: Kan ikke opgøres.

Opgørelsesmetoden for samarbejdet med virksomhederne er blevet ændret af ministeriet. I opgørelsesmetoden for 2013 indgår kun virksomheder, der har borgere på a-dagpenge eller kontanthjælp i en praktik eller løntilskudsjob. Den nye metode tager også samarbejde om borgere på ledighedsydelse, sygedagpenge og førtidspension med. Udfra den ny opgørelsesmetode kan konkluderes at jobcenter Holbæk har en højere samarbejdsgrad (42,9 % i december 2013) med virksomhederne end landsgennemsnittet, hvilket er tilfredsstillende. Det er dog ambitionen, at samarbejdsgraden skal øges yderligere, hvilket også afspejler sig i beskæftigelsesplanen for 2014, hvor målsætningen er en samarbejdsgrad på 48 % i december 2014.

 

Lokalt mål 1 - Flere indvandrere og efterkommere skal i job: ”Jobcenteret skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt”.

 

Beskæftigelsesplan 2013: ”Ved udgangen af 2013 må højst 950 borgere med ikke-vestlig baggrund modtage offentlig forsørgelse. Svarende til et fald på 2 % (969) fra december 2011.”

 

Resultat: Målet er ikke nået.

December 2013 er 980 ’Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande’ modtagere af offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner). Selv om målsætningen med maksimalt 950 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse med anden etnisk herkomst end dansk i december 2013 ikke blev nået, har der dog været en positiv udvikling henover 2013, hvilket er tilfredsstillende.

 

Lokalt mål 2 – Forebyggelse af sygedagpengeforløb over 26 uger: ”Jobcentret skal sikre at andelen af borgere med et sygedagpengeforløb over 26 uger begrænses mest muligt”.

 

Beskæftigelsesplan 2013: ”Andelen af borgere på sygedagpenge med mere end 26 ugers anciennitet må højest udgøre 44 % af det samlede antal sygedagpengesager over 8 uger, og skal begrænses til højest 350 løbende sager.”

 

Resultat: Målet er næsten nået.

For december 2013 er status, at 378 personer har mere en 26 ugers anciennitet. Svarende til 44,3 %. Det bør dog bemærkes, at målet efterfølgende er nået i januar 2014 med 347 personer med mere end 26 ugers anciennitet, svarende til 41,4 % af det samlede antal sygedagpengesager over 8 uger.

 

Lokalt mål 3 - Langsigtet indsats for at øge arbejdskraftsudbuddet: ”Jobcentret skal øge arbejdskraftudbuddet”

 

Beskæftigelsesplan 2013: ”Antallet af førtidspensionister i job skal igennem 2013 stige med 70 personer.”

 

Resultat: Målet er ikke opnået

Der er i 2013 kommet 54 førtidspensionister i job og 16 i praktik. Indsatsen med at få flere førtidspensionister i job indledtes i 2012 med gode resultater, og indsatsen blev derfor fortsat i 2013. I 2013 har der dog været færre i målgruppen, som fortsat har en restarbejdsevne tilbage, og derfor har det ikke været muligt at opnå målet om 70 førtidspensionister i job. Rekrutteringen har med andre ord været vanskeligere, men der informeres kraftigt om mulighederne med pjecer, annoncer og på månedlige informationsmøder. I forhold til jobrotation har der i 2013 være 158 forløb, hvilket er meget tilfredsstillende, og den høje aktivitet er fortsat ind i 2014. De 158 forløb fordeler sig med 85 rotationer på offentlige arbejdspladser og 73 rotationer på private virksomheder.

 

Resultatoversigten

Jobcenteret er samlet set tilfreds med de opnåede resultater og udviklingen for ministermålene, som det fremgår af resultatoversigten. Jobcenteret er særdeles tilfreds med det lave niveau for langtidsledige på a-dagpenge, men er opmærksom på stigningen i antallet af langtidsledige på kontanthjælp. Ministermål 3 er dermed nået og dette med en god margen til det opstillede mål. Det er desuden meget tilfredsstillende at se tilgangen til førtidspension reduceret yderligere i forhold til året før. Ministermål 2 nås også her med en god margen til målet. Ift. øvrige områder er jobcentret med et fald på 6 % i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse ift. samme måned sidste år, samlet set tilfreds med udviklingen – også i lyset af at faldet er større end i klyngen som helhed.

 

Besparelsespotentiale

Holbæk Kommune har et besparelsespotentiale på 10,9 mio. kr. Dertil et negativt besparelsespotentiale – hvilket er tegn på at indsatsen overperformer i forhold til de statistiske rammevilkår – på 64,6 mio. kr. Beregningsmetoden blevet ændret og kan derfor ikke sammenlignes med forrige års besparelsespotentiale på 85,5 mio. kr. Hvor der sidste år var tale om et betydeligt besparelsespotentiale i forhold til klyngeberegningen, så kan man nu glæde sig over de fine resultater på sygedagpenge og permanente ydelser, samt det særdeles flotte resultat på a-dagpenge. Hele besparelsespotentialet er dermed at finde på kontanthjælp inkl. uddannelseshjælp mfl. På dette område – kontanthjælp og uddannelseshjælp – er der allerede som udgangspunkt i kontanthjælpsreformen iværksat initiativer der skal reducere antallet af borgere på ydelserne. Byrådet har som led i Holbæk i Fællesskab i foråret 2014 nedsat til omstillingsgrupper, som skal sikre at alle unge kommer i uddannelse, og at alle kan bidrage på arbejdsmarkedet. Begge initiativer er igangsat for at indfri besparelsespotentialet på 10,9 mio. kr. på kontanthjælpsområdet.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

RR2013 har været i høring i LBR.

 

BRHS har fremsendt kommentarer til RR2013.

 

Ovenstående bilag er vedhæftet sagen.

 
 

Lovgrundlag – link

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats §17. BEK nr 1541 af 16/12/2013.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-05-2014
 
Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler at byrådet:
 1. godkender Resultat Revision 2013

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2014
 
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-06-2014
 
Godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

3536742e16.pdf
3536450e17.pdf
3540114e18.pdf

Bilag

Resultat Revision 2013
BRHS Høringssvar til RR 2013 Holbæk
LBR Høringssvar til RR 2013 Holbæk


93. Beslutning om oprettelse af integrationsråd

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:

 1. beslutter, at der oprettes et integrationsråd i Holbæk Kommune.

 2. at socialområdet tilføres en tillægsbevilling på 165.000 kr. pr. år til aktiviteter, diæter, forplejning og sekretariatsbetjening af integrationsrådet.

 
 
 

Alternativ indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:

 1. beslutter, at der fortsættes med en Styregruppe for integrationsindsatsen i Holbæk Kommune.

 2. at socialområdet tilføres en tillægsbevilling på 165.000 kr. pr. år til aktiviteter, forplejning og sekretariatsbetjening af styregruppen for integrationsindsatsen.

 

Beskrivelse af sagen

 

Baggrund

Udvalget for Arbejdsmarkedet drøftede på mødet d. 30. april 2014 årsrapport for integrationsstrategien samt de anbefalinger, som årsrapporten lægger op til. I den forbindelse blev etablering af et integrationsråd i Holbæk Kommune drøftet.

 

I denne mødesag lægges der op til, at der træffes beslutning om, hvorvidt der skal etableres et Integrationsråd i Holbæk kommune, som bliver forankret i Socialcentret. Da driften af et integrationsråd bliver en meropgave for Socialcentret, kræver etableringen af et integrationsråd en ekstra bevilling.

 

Alternativt til et Integrationsråd kan der fortsættes med en Styregruppe for integrationsindsatsen i Holbæk Kommune.

 

Integrationsråd

Ifølge integrationsloven kan den enkelte kommune oprette et integrationsråd. Et integrationsråd fungerer som talerør for etniske minoriteter og rådgiver kommunalbestyrelsen i forhold til den lokale integrationsindsats.

 

Det fremgår af Integrationsloven, at ” Integrationsrådet kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de integrationsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen. Udtalelserne offentliggøres.”. Der er med andre ord ikke en pligt til at høre integrationsrådet om tiltag i integrationsindsatsen, men alene tale om en mulighed.

 

Et integrationsråd består af mindst syv medlemmer med bopæl i kommunen. Medlemmerne udpeges af kommunalbestyrelsen og rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

 

Hvis byrådet beslutter, at der skal etableres et integrationsråd i Holbæk kommune, vil rådet blive forankret i Socialcentret. Det betyder at den nødvendige sekretariatsbetjening og anden administrativ understøttelse af rådet vil komme fra Socialcentret.

 

Hvis der nedsættes et integrationsråd, skal kommunalbestyrelsen fastsætte forretningsordenen for rådet.

 

Styregruppe for Integrationsindsatsen

Den nuværende Styregruppe for Integrationsindsatsen har haft til formål at følge projekter og indsatser under integrationsstrategien samt opfyldelsen af strategiens mål.

 

Styregruppen kunne også gennemføre arrangementer, som ligger i forlængelse af kommunens integrationsstrategi, og som har til formål at styrke integrationsindsatsen.

 

Herudover har styregruppen haft til opgave at rådgive byrådet i spørgsmål om integrationspolitik. Desuden kunne styregruppen tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til initiativer. Der har med andre ord mere været tale om en følgegruppe for integrationsstrategien, end en egentlig styregruppe.

 

Styregruppen består i dag af 12 medlemmer, som er udpeget af byrådet, og hvis byrådet beslutter, at der fortsat skal være en styregruppe, vil styregruppen blive forankret i Socialcentret. Det betyder at den nødvendige sekretariatsbetjening og anden administrativ understøttelse af styregruppen vil komme fra Socialcentret.

 

Hvis der fortsættes med en styregruppe bør det afklares nærmere, hvad styregruppen skal arbejde med, eftersom den nuværende integrationsstrategi udløber med udgangen af maj måned. Der bør desuden udarbejdes en egentlig forretningsorden for styregruppen.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Et estimat på de årlige udgifter til integrationsråd eller en styregruppe for integrationsindsatsen:

 

25.000 kr. til at igangsætte eller understøtte tiltag på integrationsområdet

40.000 kr. til diæter, transport, mødeforplejning mm

100.000 kr. til sekretariatsbistand (antaget at der holdes omkring 6 årlige møder i Integrationsrådet/styregruppen)

 

Dermed kræver etableringen af Integrationsrådet, alternativt en styregruppe, en ekstra bevilling til Socialcentret på 165.000 kr. pr. år. Administrationen foreslår, at finansieringen dækkes af de afsatte midler i budgetaftalen til den boligsociale indsats.

 

Handicaprådet (som kan ses som et sammenligneligt råd) har årligt 200.000 kr., der dækker diæter, forplejning og tilskud til aktiviteter på handicapområdet.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Integrationsloven, § 42

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 28-05-2014
 
Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler at Byrådet:
 1. beslutter, at der oprettes et integrationsråd i Holbæk Kommune.
 2. at arbejdsmarkedsudvalget i samspil med integrationsrådet udarbejder oplæg til en fornyet integrationsstrategi, som forelægges Byrådet til vedtagelse.
 3. at socialområdet tilføres en bevilling på 165.000 kr. pr. år til aktiviteter, diæter, forplejning og sekretariatsbetjening af integrationsrådet finansieret af de afsatte midler i budgetaftalen til den boligsociale indsats.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2014
 
Indstilles godkendt, jf. beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning i Byrådet den 11-06-2014
 
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Referat
Sagsfremstilling94. Opførelse af 40 handicapboliger med tilhørende servicearealer på Søbæksvej 30, 4450 Jyderup

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 
 1. Byrådet giver Vestsjællands Almene Boligselskab tilsagn til, at opføre 40 handicapboliger på Søbæksvej 30, 4450 Jyderup.

 2. Byrådet giver tilsagn til, at Holbæk Kommune ombygger en del af de eksisterende bygninger til servicearealer.

 3. Byrådet godkender, at en del af ejendommen matr. nr. 7 ag Jyderup By, Jyderup beliggende Søbæksvej 30, 4450 opdeles i to overordnede enheder (kaldet ejerlejligheder), hvor den ene udgør Vestsjællands Almene Boligselskabs handicapboliger.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Vestsjællands Almene Boligselskab skal bygge 40 handicapboliger til erstatning af boligerne på Tornhøj og Skarridsøhjemmet. De tilknyttede servicearealer etableres i en del af de eksisterende bygninger på Tornhøj med Holbæk Kommune som bygherre og ejer.

 

For at sikre fremdrif, for opførelsen af 40 handicapboliger med tilhørende servicearealer på Søbæksvej 30, 4450 Jyderup, søges der om forhåndstilsagn til projektet. Det gør, at projektet kan godkendes overfor Vestsjællands Almene Boligselskab og Holbæk Kommune, når lokalplanen er vedtaget. Det, forventer forvaltningen, sker med udgangen af juli måned 2014.

 

Tilsagn til opførelse af almene handicapboliger betyder, at:

- der ydes et kommunalt grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen

- der stilles den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån

 

Anskaffelsessummen for boliger og servicearealer udgør 74,182 mio. kr. og 5,636 mio. kr.

 

Den foreløbige leje for handicapboligerne er beregnet til 1.079 kr. pr. m2, svarende til 6.744 kr. pr. måned.

 

Forbruget af el, vand og varme er skønsmæssigt sat til 1.280kr. pr. måned.

 

Opdeling af ejerlejligheder

Grunden skal ejes af Vestsjællands Almene Boligselskab og Holbæk Kommune i fællesskab. Den bliver teknisk set opdelt i 2 enheder (kaldet ejerlejligheder). Den ene består af handicapboligerne som ejes af Vestsjællands Almene Boligselskab. Den anden, som er de eksisterende bygninger, ejes fortsat af Holbæk Kommune.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune finansierer grundkapitallånet på 7,418 mio. kr. ved, at sælge den ene af de ejerlejligheder ejendommen skal opdeles i.


Grundkapitallånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ibrugtagelsen.

 

Nettoombygningsudgifterne til servicearealerne udgør 2,911 mio. kr. efter fradrag af moms og tilskud fra staten.

 

Statens tilskud udgør 40.000 kr. pr. bolig, svarende til (40 x 40.000 kr.), 1,6 mio. kr.

 

Når der gives tilsagn til at opføre almene handicapboliger, giver kommunen samtidig kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.

 

Den kommunale garanti vil ikke belaste kommunens økonomi.

 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Støttebekendtgørelsen og almenboligloven.

 

Sagshistorik, henvisninger

14. august 2013: Helhedsplan for boliger- og aktivitetstilbud i Bo- og Servicecenter Holbæk.

 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-05-2014
Indstillingerne anbefales godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2014
 
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-06-2014
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling95. Beslutning om ændring i administrationsgrundlag for lokalplanlægning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. administrationsgrundlag for fysisk planlægning ændres, så det fremover kun omfatter lokalplanlægning

 2. der fremover kan ske løbende planprioriteringer af nye lokalplanønsker i stedet for halvårlige planprioriteringer

 3. administrationsgrundlaget konsekvensrettes som følge af punkt 1 og 2.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Gældende administrationsgrundlag blev udarbejdet med henblik på at omfatte de forskellige plantyper, som planafdelingen udarbejder. I praksis er det kun administrationsgrundlaget for lokalplanlægning der finder anvendelse da planprocesser i andre plantyper tilrettelægges særskilt tilpasset den enkelte plan.

 

Planprioriteringer sker hvert halve år i dag, hvilket betyder, at der kan gå op til et halvt år inden en ansøgning om lokalplanlægning behandles. Derfor anbefaler administrationen at dette ændres til en løbende prioritering, så ansøger oplever en hurtigere sagsbehandling.

 

Administrationsgrundlaget vil tilrettes herefter og offentliggøres på hjemmesiden.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2014
 
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-06-2014
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling96. Beslutning vedr. planprioritering

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Orienterings- og beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Klima- og Miljøudvalget tager planprioriteringen(jf. bilag 1) til efterretning

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Økonomiudvalget og byrådet beslutter, at:

2. Lokalplanerne (jf. bilag 1 & 2) indstilles til delegation

3. Planprioriteringen (jf. bilag 1) vedtages.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Jævnfør politisk beslutning om månedlig planprioritering forelægges planprioriteringen jf. bilag 1 til beslutning.

 

En del af planprioriteringen er også beslutning om delegation, hvor nye lokalplanønsker vurderes i forhold til, om planen har principiel eller politisk karakter hvorved beslutning om høring og endelig vedtagelse ikke kan delegeres til administrationen. Hvor planen ikke vurderes til at have politisk eller principielt indhold bliver planen kun behandlet administrativt og sagsforløbet kan således forkortes med ca. 3 måneder.

Klima- og Miljøudvalget vil fremadrettet månedligt få mulighed for orientering om alle lokalplansager, herunder også de planer, hvor byrådet har delegeret beslutningskompetencen til administrationen.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

Alle lokalplaner skal fortsat i høring uagtet om planen er administrativt eller politisk behandlet.

 
 

Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Punkt 1 taget til efterretning.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2014
 
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-06-2014
 
Indstillingens pkt. 2 og 3 godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

3548613e19.pdf
3554863e20.pdf

Bilag

Indstillingsnotater bilag 2
Lokalplanoversigt_prioritering_maj14.pdf


97. Beslutning - Godkendelse af ændret vejstatus og forbedring af de trafikale forhold på Slotshaven

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Slotshaven optages som offentlig vej i kommunens vejregister.

 2. Slotshaven ombygges så skolebørn kan færdes sikkert i område.

 3. anlæg, forbedringer m.v. finansieres af ikke-forbrugte anlægsmidler.

 

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Slotshaven fastholdes som privat fællesvej i kommunens vejregister.

 2. Slotshaven ombygges så skolebørn kan færdes sikkert i område.

 3. Anlæg, forbedringer m.v. finansieres af ikke-forbrugte anlægsmidler.

 
 

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Slotshavens nuværende status er privat fællesvej. SOSU-skolen flyttede ind på Slotshaven i 2013, og der er flere andre skoler beliggende på Slotshaven herunder VUC og EUC. Vejen anvendes derudover som skolevej for børn til Isefjordsskolen, Stenhus Gymnasie og Holbæk Private Realskole. Trafik og Ejendomme har modtaget flere henvendelser og klager fra borgere i området, forældre, skoler og fra politiet. Henvendelserne handler om stor utryghed, specielt for fodgængere og cyklister i området på grund af den væsentligt forøgede trafikmængde og de manglende trafikale anlæg. Der mangler fortov, fast belægning og en sikring af krydsningen mellem den offentlige sti til Isefjordsskolen og den nye adgangsvej til grusparkeringsarealet, som ligger i forlængelse af Slotshaven. I forbindelse med byggesagen for SOSU-skolen havde det været muligt at kræve vejanlægget udført korrekt, men da det ikke har været en forudsætning for tilladelsen til byggeriet, så er det desværre for sent nu. Det vil således være kommunens udgift, hvis forholdene skal forbedres.

 

Forslag til anlæg og forbedringer samt besigtigelse

De fleste af kommunens private fællesveje ligger i typiske boligkvarterer, mens Slotshaven har en sådan betydning for den offentlige, almene færdsel, at vejen bør optages som offentlig vej. Langs Slotshaven ligger der primært offentlige formål, og derudover er vejen også en meget benyttet skolevej for cyklister. Det bør sikres, at de lette trafikanter kan færdes trafiksikkert i området, herunder at den offentlige sti til Isefjordsskolen og trafikken på tværs af adgangsvejen til grusparkeringsarealet sikres bedst muligt.

 

Trafik og Ejendomme har foretaget flere besigtigelser på Slotshaven. Tidligere blev der hyppigt parkeret på den del af Slotshaven, som giver adgang til SOSU-skolen og VUC, men problemet synes nu at være aftaget i forbindelse med, at det nye grusparkeringsareal for enden af vejen er blevet yderligere udvidet i slutningen af 2013. Der er imidlertid ikke anlagt fortov eller sikret ordentlige stikrydsninger og adgangsvejen fremstår smal og mangler færdiggørelse med belægning og afmærkning.

 

Status ændres til offentlig vej

Det indstilles på den baggrund, at Slotshaven frem til og med stikrydsningen til Isefjordskolen optages som offentlig vej, idet den primært anvendes til offentlige formål. Afmærkningen på stedet skal forbedres, og der bør anlægges fortov og en hævet flade ved stikrydsningen. Desuden, at der udføres diverse asfaltreparationer og slidlagsarbejder. Se kort bilag 1.

 

Da der er overført anlægsmidler fra 2013 til 2014 som umiddelbart ikke skal anvendes andetsteds foreslås en budgetomplacering af disse midler.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling

Status som privat fællesvej fastholdes

Det indstilles alternativt, at Slotshaven fastholder sin status som privat fællesvej.

Det medfører, at vejen fortsat administreres efter privatvejsloven og at de tilstødende grundejere (primært skoler og offentlige institutioner) som udgangspunkt betaler alle udgifter til vejens løbende vedligeholdelse. Kommunen gennemfører og afholder udgifterne til en ny afmærkning på stedet samt anlæg af fortov og en hævet flade ved stikrydsningen. Herefter overdrages disse arbejder til den private fællesvejs tilstødende grundejere.

Se kortbilag 2.

 

Da der er overført anlægsmidler fra 2013 til 2014 som umiddelbart ikke skal anvendes andetsteds foreslås en budgetomplacering af disse midler.

 

Økonomiske konsekvenser

Hovedindstilling

Der vil være anlægsomkostninger for ca. 355.000 kr. til anlæg af fortov, bedre afmærkning, forbedring af stikrydsning og forbedring af asfaltbelægningen. Derudover vil der være udgifter til landinspektør og årlige driftsudgifter på 30.000 kr. Driftsudgifterne afholdes indenfor det nuværende driftsbudget. Det foreslås, at der sker en omplacering af følgende overførte, ikke-forbrugte anlægsmidler til udbedring af Slotshaven:

 

Alternativ indstilling

Der vil være anlægsomkostninger for ca. 205.000 kr. til anlæg af fortov, bedre afmærkning, og forbedring af stikrydsning. Derudover vil der være udgifter til landinspektør og årlige driftsudgifter på 10.000 kr. Driftsudgifterne afholdes indenfor det nuværende driftsbudget. Det foreslås, at der sker en omplacering af følgende overførte, ikke-forbrugte anlægsmidler til udbedring af Slotshaven:

 

Øvrige konsekvenser


Høring

En beslutning om at optage den private fællesvej Slotshaven som offentlig vej kan først gennemføres efter en partshøring af vejens ejer og andre parter der kan have en særlig interesse i vejens status.

 

Midt- og Vestsjællands Politi skal godkende færdselsregulerende foranstaltninger.

 

Lovgrundlag – link

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Hovedindstillingen indstilles tiltrådt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2014
 
Indstilles godkendt, jf. beslutning i Udvalget for Klima og Miljø.

Beslutning i Byrådet den 11-06-2014
 
Hovedindstillingen godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

3536836e21.pdf
3536840e22.pdf

Bilag

Vedr. Slotshaven - 13_59165_Slotshaven_Ny_Asfaltbelægning_2014.pdf
Vedr. Slotshaven - 13_59165_Slotshaven_Ny_Grusbelægning_2014.pdf


98. Beslutning om landsbyfornyelse i Ugerløse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og i byrådet.

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

 1. godkender, at der gives tilsagn om at anvende tildelte midler fra pulje til landsbyfornyelse til projekt for byfornyelse i Ugerløse.

 2. godkender at der bevilges 1 mio. kr. til støtte til nedrivningen af ejendommene Hovedgaden 21, 25, 29 og 31 i Ugerløse. Holbæk Kommune kan opnå statslig refusion på 60 %, hvorfor de resterende 40 % skal frigives fra budget 2014-17.

 3. godkender, at fristerne for arbejdernes udførsel er den 15. juli 2015 og aflæggelse af endeligt byggeregnskab den 1. november 2015.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Ministeriet for by- bolig og Landdistrikter udmeldte i 2013 den statslige pulje til landsbyfornyelse i 2014. Holbæk Kommune er tildelt en vejledende udgiftsramme på 2,9 mio. kr. (Se bilag 4 for yderligere uddybning). Ved beslutning om støtte til byfornyelse i Ugerløse, fastfryses midlerne til brug i Ugerløse og kan ikke anvendes til byfornyelse andre steder.

Baggrund

Baggrunden for at ansøge om midler fra puljen til landsbyfornyelse bunder i et konkret projekt for byfornyelse i Ugerløse. Projektet omfatter etablering af en dagligvarebutik samt et boligprojekt. Lokalplanlægning for byfornyelsesprojektet genoptages, såfremt der gives tilsagn om midler fra puljen til landsbyfornyelse.

Projektet

Ejendommene på hovedgaden nr. 21, 25, 27, 29 og 31 i Ugerløse ønskes nedrevet med henblik på at kunne realisere projekt om landsbyfornyelse. Der søges 1 mio. kr. i støtte til nedrivningen.

Ugerløse er udpeget som kulturmiljø, der er derfor en række hensyn at tage i forhold til placering og udformning af ny bebyggelse, dette gælder både dagligvarebutik og boliger.

De eksisterende bygningers fysiske tilstand

Konklusionen er, at beboelsesejendommene beliggende på Hovedgaden nr. 21 (blandet beboelse og forretningsejendom), 29 og 31 i Ugerløse alle er opført før 1950 og er at betragte som egnede til nedrivning. Ejendommen Hovedgaden 25 er en erhvervsejendom, der er opført i år 1962, men er i en sådan stand, at den også må betegnes som egnet til nedrivning.

De enkelte ejendommes fysiske tilstand er yderligere beskrevet i bilag 1.

Arbejdernes udførsel

Ifølge byfornyelsesloven § 25, stk. 2. skal der i forbindelse med beslutning om at yde støtte fastsættes frister for arbejdernes gennemførelse samt en frist for aflæggelse af byggeregnskab. Midlerne, som blev tildelt i juni 2013 skal være brugt inden 18 måneder.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Støtten ydes som et kontant tilskud. Der ansøges om 1 mio. kr., hvor Holbæk Kommune kan få 60 % af støttebeløbet refunderet fra staten, de resterende 40 % finansieres dermed af Holbæk Kommune.

Der er i budget 2014-17 afsat en pulje på 500.000 kr. til forskønnelse af lokalområderne, med denne beslutning frigives midlerne og reserveres til brug i Ugerløse.

Danske Huse A/S skønner, at omkostninger til nedrivning beløber sig til 1 mio. kr. + moms. Danske Huse A/S tilkendegiver, at de ikke bidrager til medfinansiering af nedrivningen og at nedrivning i det hele taget forudsætter, at man får tilskud fra puljen til landsbyfornyelse.

Ejendommen beliggende Hovedgaden 27 i Ugerløse ønskes ligeledes nedrevet, men kan ikke omfattes af puljens midler. Danske Huse A/S står selv for finansiering af nedrivning af denne ejendom.

I tilfælde af, at der på tidspunktet for nedrivning, bor lejere i de pågældende ejendomme, kan kommunen have pligt til genhusning. Genhusningspligten træder ind, hvis lejere opsiges som følge af nedrivningen og byfornyelsen. Der var i april 2014 registreret andre beboere end ejere på ejendommene Hovedgaden 25, 29A-D og 31, lejere i Hovedgaden 29A-D er varslet om opsigelse (se bilag).

 

Øvrige konsekvenser

Beslutning om tilsagn om midler til byfornyelsen vil medføre, at lokalplanarbejdet for området genoptages.

I umiddelbar tilknytning til beslutningen, skal der ske træk på kommunens vejledende udgiftsramme, hvorved de statslige midler reserveres. (Jf. byfornyelseslovens § 94, stk. 5)

 

Høring

I sagen om kommunens tilsagn om at ville yde tilskud til nedrivning, har der ikke været afholdt borgermøder og sagen skal ikke i offentlig høring. I forbindelse med den afledte sag om lokalplanlægning for området planlægges det, at der afholdes to borgermøder i processen.

 

Lovgrundlag – link

Lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr. 132 af 05-02-2010

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2014
 
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-06-2014
 
Godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

3530541e23.pdf
3539059e24.pdf
3539066e25.pdf
3540431e26.pdf

Bilag

Landsbyfornyelse i Ugerløse - 2014.05.05. Landsbyfornyelse i Ugerløse.pdf
2014 02 11 Forslag.pdf
Opsigelser.pdf
Bilag til sagsbeskrivelse.pdf


99. Beslutning om klimatilpasningsplan, Kommuneplatillæg 2

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. kommuneplantillæg ”Klimatilpasningsplan” og Klimatilpasningsplan for Holbæk Kommune vedtages.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Kommunerne var inden udgangen af 2013 forpligtigede til at udarbejde et forslag til klimatilpasningsplan, hvor områder med oversvømmelsesrisici (klimatilpasningskort) kortlægges og hvor der udvælges og prioriteres indsatser for det videre arbejde på området.

 

Forslag til Klimatilpasningsplan for Holbæk Kommune blev behandlet på Byrådsmødet den 11. september 2013. Planen indarbejdes i Kommuneplanen. Derfor blev der udarbejdet et kommuneplantillæg, som blev behandlet på Byrådsmødet den 18. december 2013. Her blev det besluttet at sende begge planer i 8 ugers høring.

 

De 2 indkomne høringssvar er af teknisk /redaktionel karakter som ikke har givet anledning til ændringer i planerne ud over redaktionelle forbedringer af kortene.

 

Klimatilpasningsplanen indeholder klimatilpasningskort (modelberegninger af, hvor sker der oversvømmelser ved store regnhændelser) og værdikort (ejendomsværdier udtrukket fra BBR). Sammenhold af værdikort og klimatilpasningskort giver et risikokort, der viser, hvor der er størst risiko for tab af økonomiske og lokale værdier ved en oversvømmelse.

Ud fra risikokortet, og det kendskab vi allerede har til, hvor der i dag sker oversvømmelser ved ekstrem regnhændelser, er der udvalgt 11 indsatsområder, hvor årsag til oversvømmelsesrisiko bør undersøges nøjere, og hvor der evt. kan gennemføres fysiske indsatser, hvis der findes finansiering hertil.

 

Handleplanen indeholder også et dynamisk handleplanskema, hvor nye opgaver løbende kan lægges ind. Skemaet bruges derved også som et arbejdsredskab for det videre arbejde med planen.

 

Forslag til Klimatilpasningsplan kan ses her

 

Forslag til Kommuneplantillæg Klimatilpasning kan ses her

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Kommunen er ikke forpligtet til at gennemføre indsatserne i Klimatilpasningsplanen, hvis der ex. ikke opnås tilsagn fra Forsyningssekretariatet til, at forsyningen må afholde udgifterne til gennemførsel af et projekt, som erstatning for et traditionelt regnvandsprojekt.

I øjeblikket er der givet tilsagn fra Forsyningssekretariatet til gennemførsel af klimatilpasningsprojekt ved Lergravskvarteret.

 

Øvrige konsekvenser


Høring

Begge planer har været i høring frem til den 28.02.2014. I høringsperioden er indkommet 2 kommentarer, som har givet anledning til redaktionelle ændringer.

 
 

Lovgrundlag – link

 

EU`s oversvømmelsesdirektiv og Planloven.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2014
 
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 11-06-2014
 
Godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

3483862e29.doc
3483890e27.jpg
3483891e28.jpg

Bilag

Skema med indsigelser
bilag_1a_Klimatilpasningskort.jpg
bilag_1b_Risikokort.jpg


100. Beslutning vedr. Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplan 1.38 for udvidelse af dagligvarebutik, Borgmester N. E. Hansensvej

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplanforslag 1.38 godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger

 2. der ikke udarbejdes en miljørapport i henhold til miljøvurderingsloven, jf. gennemført miljøscreening for Kommuneplantillæg og lokalplanforslag

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et konkret projektønske fra ejer af den eksisterende dagligvarebutik, Borgmester N. E. Hansensvej 3, Holbæk. Udvidelse af dagligvarebutikken ligger inden for detailhandelsrammerne såvel i Kommuneplan 2007 som Kommuneplan 2013. Udvidelsesmuligheden er beskrevet i den eksisterende Lokalplan 1.27, der dog foreskriver, at der skal udarbejdes ny lokalplan for denne udvidelse. Da udvidelsen af butikken samtidig indebærer inddragelse af et naboareal til udvidelse af butikkens parkeringskapacitet, er der udarbejdet et kommuneplantillæg til kommuneplanen, der overfører dette mindre delareal fra boligområde til centerområde.

 

Med lokalplanen muliggøres en udvidelse af den eksisterende butiks etageareal, således at dette kan andrage maksimalt 1.275 m2 alt inkl. Lokalplanen fastsætter en ny placering af bebyggelsen, der forudsætter nedrivning af eksisterende dagligvarebutik. Byggefelt for den nye butik placeres i skel mod vest, hvorved eksisterende p-areal flyttes om på østsiden af butikken. Byggefeltet trækkes helt ud mod byggelinje mod vej.


Et delareal i den ældre boligbebyggelse mod øst henligger som byggetomt, efter nedrivning af ældre mindre erhvervsbygninger. Dette delareal inddrages med lokalplanen og tilhørende kommuneplantillæg til centerområde og udlægges til parkeringsformål. I lokalplanforslaget er fastsat bestemmelser om, at dette nye p-areal skal afskærmes, så de omkringliggende boliger skærmes mod støj- og lysgener.


Arealet trafikbetjenes fra Borgmester N. E. Hansensvej.Lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg kan ses på planportalen.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplanforslag indebærer ikke kommunale udgifter

 

Øvrige konsekvenser


Høring

Projektplanerne har været undervejs i flere år. Der har tidligere været afholdt forfasemøde omkring udvidelsesplanerne, herunder inddragelse af naboareal til p-formål. Navnlig dette forhold gav anledning til bemærkninger fra de nærmeste naboer, der ikke ønskede støj- og lysgener fra parkeringsareal tættere på deres boliger. Med lokalplanforslaget er indarbejdet krav om afskærmning i forhold til disse boliger, samt sikret en grøn bufferzone mellem p-areal og boliger.


Der er programsat borgermøde om lokalplanforslaget den 7. august kl. 19-21 på Holbæk Bibliotek.

 

Lovgrundlag – link

Planloven, Lov om miljøvurdering

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2014
 
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-06-2014
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling101. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til færdiggørelse af Engskovskolen afd. Jernløse etape 1

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 
 
 
 

Indstilling

 

Direktør Rene Junker indstiller, at:

 

1. der frigives 8,8 mio. kr. fra anlægsbudgettet i 2014 til færdiggørelse af Engskovskolen afd. Jernløse etape 1.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet besluttede den 12.06.2013 at renovere Engskovskolen afd. Jernløse. Renovering er delt i to etaper hvoraf etape 1 blev igangsat i 2013 og forventes afsluttet medio 2014. Til færdiggørelse af etape 1 ønskes frigivet 8,8 mio. kr. fra anlægsbudgettet for 2014 til daginstitutioner og skole disponeret til Engskovskolen afd. Jernløse.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Der frigives 8,8 mio. kr. fra vedtagene anlægsbudget afsat til daginstitutioner og skoler, disponeret til Engskovskolen afd. Jernløse.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 27-05-2014
 
Indstilles godkendt.
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2014
 
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 11-06-2014
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling102. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til analyse og prisfastsættelse af etape 2 på Engskovskolen afd. Jernløse

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, og byrådet

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Rene Junker indstiller, at:

 
 1. der af rådighedsbeløbet til renovering af Engskovskolen afd. Jernløse i 2014 frigives 500.000 kr. til analyse og endelig prisfastsættelse af etape 2.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet besluttede d. 12.06.2013 at renovere Engskovskolen afd. Jernløse. Renovering er delt i to etaper, hvoraf etape 1 forventes afsluttet medio 2014

 

Til etape 2 af renoveringen af Engskovskolen afd. Jernløse er der i budgettet for 2014-2017 afsat 44 mio. kr. i henholdsvis 2015 og 2016. Der er siden beslutning om igangsættelse af renoveringen bl.a. opstået et ønske om, at der i projektet indarbejdes omklædningsrum til brug for de idrætsklubber, der benytter de tilstødende boldbaner.

 

For at tilpasse projektet til den vedtagne budgetramme skal projektet genanalyseres og revurderes hvorfor, der af anlægsrammen ønskes frigivet 500.000 kr. til dette formål. Herefter udarbejdes et revideret projektforslag.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Frigivelse af 500.000 kr. fra anlægsbudgettet 2015 til gennemførsel af analyse i 2014.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 27-05-2014
 
Indstilles godkendt.
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2014
 
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 11-06-2014
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling103. Beslutning vedr. banesti mellem Lejre og Vipperød

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

1. der ikke arbejdes videre med projektet.

 
 

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,8 mio. til at etablere banestien fra Vipperød til Soderup samt 50.000 kr. årligt til den afledte driftsudgift.

 

Beskrivelse af sagen

Baggrund

D. 30-4-2013 besluttede Udvalget for Klima og Miljø, at administrationen skulle arbejde videre med projektet herunder søge finansiering fra relevante fonde/puljer samt arbejde på at indgå frivillige ordninger på ekspropriationslignende vilkår med de berørte lodsejere.

 

Administrationen har i den mellemliggende periode gennemført samtaler med lodsejerne, været i kontakt med relevante fonde og arbejdet på at tilvejebringe et tilstrækkeligt oplyst grundlag for en endelig politisk stillingtagen til stiprojektet.

 

Banedanmark (herefter BDK) har den 3. april 2014 oplyst til kommunerne, hvor stor en del af retableringsomkostningerne BDK sparer, hvis stiprojektet realiseres. Det er dette beløb, som BDK vil kunne overføre til kommunerne i tilskud til etablering af stien. For Holbæk Kommune vil tilskuddet fra BDK være 850.000 kr.

 

Mht. til ekstern finansiering har vi været i kontakt med forskellige fonde, som ikke er interesseret i at bidrage, fordi projektet indebærer ekspropriering. Der kan muligvis søges støtte til tilskud af stiens finish (toplag, skilte osv.).

 

Scenariet for stiforløbet og økonomien

Administrationen har i samarbejde med Lejre Kommune og et rådgivende ingeniørfirma fundet det scenarie for Banestien, som er det mest økonomiske og desuden lever op til de krav om hjemmel, der skal være i forhold til ekspropriation.

 

Det anbefalede scenarie tager størst muligt hensyn til lodsejerne. Stien forløber på mindre strækninger ad mark- og fællesveje og i byområder ad eksisterende veje og stier i det omfang, det er muligt. Den del af arbejdsvejen, der skal omdannes til sti omlægges, så den så vidt muligt følger baneskellet.

 

Banestien vil blive 8,1 km lang og ca. 3,5 m bred. og koste Holbæk Kommune 1.940.000 kr., når tilskuddet fra BDK er fratrukket anlægsudgiften.

 

Lodsejere

Holbæk Kommune har været i kontakt med alle berørte lodsejere. Der er blevet gennemført samtaler med langt de fleste lodsejere ude på arbejdsvejen. Selv om der var en god dialog med lodsejerne, kan projektet ikke gennemføres uden ekspropriation. I Holbæk Kommune er der 18 berørte lodsejere, hvoraf 6 er positive, 1 ved ikke og 11 ønsker ikke stien.

 

Risici ved ekspropriation

Lodsejerne har i henhold til de med BDK indgåede aftaler om midlertidig ekspropriation ret til at få arealet tilbage i en stand som før ekspropriationsindgrebet. Lodsejerens ret til at kræve arealet tilbage i retableret stand vil i givet fald kunne fortrænges af en kommunal ekspropriation. Såfremt ekspropriation og efterfølgende klagebehandling kommer ud over fristen for de nuværende aftaler, der udløber med udgangen af 2014, skal Kommunen være villig til at overtage arealerne og de dertilhørende forpligtelser i forhold til retablering, hvis ikke man får medhold i en evt. klage.

 

Samlet vurdering

Overordnet set er idéen om at omdanne den eksisterende arbejdsvej til en rekreativ sti økonomisk fordelagtig for kommunerne, idet der kan etableres en lang, trafiksikker og attraktiv stistrækning for et relativt lille beløb.

 

Der ligger dog et økonomisk risiko moment ved at ekspropriere, da eventuelle klagesager ikke vil blive afgjort førend BDK’s aftale med lodsejerne udløber, og kommunen vil potentielt stå med et stort erstatningsansvar.

 

Administrationen i Lejre Kommune har indstillet til, at projektet opgives, hvad der også er blevet besluttet på Udvalget for Teknik og Miljø den 2.maj 2014 og anbefalet til Økonomiudvalget samt Byrådet.

 

Som følge heraf anbefaler administrationen i Holbæk Kommune, at projektet også opgives i Holbæk Kommune.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling

Det ikke giver mening, at lave en rekreativ sti, der ender blindt ved kommunegrænsen. Men en realisering af Banestien på strækningen fra Vipperød til Soderup kunne give god mening.

 

Holbæk Kommune har en enestående chance, for at lave en relativ billig, rekreativ og trafiksikker sti langs banen. Det er administrationens vurdering, at der ligesom med Fjordstien er hjemmel til at ekspropriere og gennemføre stien. På strækningen fra Vipperød til Soderup er der 14 berørte lodsejere, hvoraf 5 er positive, 1 ved ikke og 8 ønsker ikke stien. Projektet er tilpasset, så stien forløber ad private fællesveje, markveje og eksisterende stier i det omfang, det er muligt. Samtidigt er stien flyttet helt ud til baneskellet, så lodsejerne tilgodeses mest muligt. Nødvendighedskravet i forhold til et lovligt ekspropriationsindgreb forudsætter dog, at formålet der eksproprieres til, skal være umiddelbart forestående, og der skal være afsat midler til at gennemføre projektet.

 
 

Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Se bilag vedrørende risici og lovgivningens bestemmelser vedr. ekspropriation.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
 
Det indstilles, at der ikke arbejdes videre med projektet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2014
 
Det indstilles, at der ikke arbejdes videre med projektet.

Beslutning i Byrådet den 11-06-2014
 
Godkendt at der ikke arbejdes videre med projektet.

Sagsfremstilling
Referat

3538746e30.pdf
3538491e31.pdf

Bilag

Notat vedr. risici
Notat økonomi


104. Beslutning af revision af Spildevandsplan 2010-2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

1.Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2010-2018 revideres således at planperioden forlænges frem til år 2023.

2.samarbejdsaftalen ”Aftale om gennemførelse af Spildevandsplanen og optimering af sagsgange” godkendes.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunens nuværende spildevandsplan tager udgangspunkt i de statslige vandplaner, der blev underkendt i Natur- og Miljøklagenævnet i december 2012. Nye vandplaner er endnu ikke endeligt vedtaget, og var senest i seks måneders høring frem til den 23. december 2013. Høringssvar vil blive behandlet i foråret 2014 og det forventes at relevante ændringer samt opdateret datagrundlag bliver indarbejdet.

 

Ændringer i vandplanen fra høringsversion til vedtaget vandplan vil have betydning for spildevandsplanlægningen i Holbæk Kommune og det kan forventes at mange ejendomme falder ud af planen og andre bliver omfattet, fordi rensekrav er ændret. Som direkte konsekvens af det ændrede og opdaterede datagrundlag samt ændrede renseklasser og krav til spildevandsrensningen især for spredt bebyggelse i det åbne land er der behov for at revidere den kommunale spildevandsplan. Ikke mindst set i lyset af at Holbæk Kommune er den kommune der har næst flest ejendomme i det åbne land i Danmark.

 

Administrationen foreslår endvidere at sagsgangene optimeres og udbygges i samarbejdet mellem Holbæk Kommune og Holbæk Forsyning A/S som beskrevet i medfølgende bilag. Herved vil myndighedsarbejdets kvalitet også kunne øges.

 

Administrationen foreslår at en revideret spildevandsplan udarbejdes som en dynamisk overordnet rammeplan, der ad hoc suppleres med årlige tillæg frem for detaljeret kortsigtet plan. Hermed kan ændrede lovkrav, datagrundlag osv. indarbejdes mere smidigt, når behovet opstår – uden, at vi er nødsaget til at revidere hele spildevandsplanen.

Det udbyggede samarbejde med Holbæk Forsyning A/S vil betyde at varslinger og administrative procedurer koordineres og samtænkes, hvilket vil medføre et forbedret serviceniveau for borgerne.

De fornødne ressourcer til realisering af planen søges frigivet via særskilt tillægsbevilling i økonomiudvalget.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

En revision og forlængelse af planperioden vil gøre det muligt at foretage konkrete miljøvurderinger og evt. revurdere udpegningen af ejendomme, som tydeligt udgør tekniske såvel som økonomiske udfordringer for Holbæk Forsyning A/S og dermed selskabets øvrige kunder, da tilslutningsbidraget bliver udregnet solidarisk for alle ejendomme i Holbæk Kommune.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2014
 
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 11-06-2014
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

3461319e32.docx

Bilag

Aftale om gennemførelse af Spildevandsplanen og optimering af sagsgange


105. Beslutning - Antennepolitik i Holbæk kommune

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 1. Der vedtages generelle retningslinjer for udleje af arealer og bygninger til antenner.

 
 
 
 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Antennepolitik generelt

Der er i Holbæk kommune behov for en ensrettet politik, når der lejes et areal eller en bygning ud til antenner. Lige nu er lejen meget varierende, men den nye antennepolitik, skal være med til at sikre en ensartet behandling af henvendelser vedrørende opsætning af antenner. Priserne i dag svinger fra 2.000 til 40.000 kr. fastsættelse er sket ud fra forhandlinger med udbyder. Der har dog været flere henvendelser fra udbydere, som mener priserne er for høje og gerne vil have genforhandlet lejen.

 

Holbæk Kommune ønsker at have en nuværende og fremtidig god mobil- og datadækning, for at kunne sikre dette og samtidig have en ensartet behandling af ansøgninger om leje af arealer mm. til opsætning af antenner, skønnes det at være bedst at der fastsættes en pris for leje, således at forskelsbehandling ikke sker, ved indgåelse af aftaler med forskellige udbydere.

 

Markedslejen for arealer til opsætning af master

Størrelsen af det udlejede areal aftales mellem parterne i lejeforholdet. Ved arealets fastlæggelse skal der tages højde for adgangsveje til det lejede og anvendelse af eventuel ”spildplads” rundt om mast og udstyr. I forbindelse med prisfastsættelse af jordarealer til opstilling af antenner, master og udstyr er der taget udgangspunkt i Holbæk Kommunes salgspris kr. 150 ekskl. moms ved salg af erhvervsarealer, som ikke må benyttes til beboelse. Ved opsætning af antenner, master og udstyr på et areal skal en årlig leje være 7,50 kr. pr. m2 ekskl. moms. Herudover 2.000 kr. i administrationsudgifter.

Lejen reguleres med nettoprisindekset.

 

Markedslejen for placering af antenner på bygninger

Ved leje til opsætning af antenner til telekommunikationsformål på bygninger, vil der typisk være tale om placering af mobilantenner på bygningens tag eller på siden af bygningen.

Når telekommunikationsudstyr placeres på en bygning, er der typisk tale om faciliteter, som i meget begrænset omfang har andre erhvervsmæssige anvendelsesmuligheder. Det gælder eksempelvis for tagkonstruktioner, gavle eller siderne på fx skorstene og vandtårne.

 

Idet at prisfastsættelse ikke kan ske ved en pris per m2 er lejen et fast beløb per antenne. Dette er uanset om udstyret placeres ovenpå bygningen, inden i bygningen eller i tilknytning til bygningen udendørs. Lejen dækker forrentning af værdien af det udlejede, drift og vedligeholdelse m.v. i det omfang, der ikke særskilt indgås særlige aftaler herom – se nedenfor.

Lejen skal fremover ved opsætning af antenner på en bygning el. lign. være 2.000 kr. i administrationsudgift og 2.000 kr. i leje årligt. I alt 4.000 kr. plus moms årligt.

Lejen reguleres med nettoprisindekset.

 

Administration

Kommunen vil have udgifter til administration i forbindelse med indgåelse af aftalen og til vedligeholdelse af en indgået lejeaftale – udsendelse af fakturaer, korrespondance med lejer m.v. Administrationens omfang er den samme uanset, om der er tale om leje af et areal eller leje af areal på/i en bygning.

Administrationsopgaven fastsættes skønsmæssigt til en omkostning på 2.000 kr. ekskl. moms årligt.

 

Aftalen

I forbindelse med indgåelse af de konkrete lejeaftaler kan der være faktiske forhold og omstændigheder, der skal tages specifikt stilling til i aftalen. Dette kan eksempelvis være:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Den samlede årlige lejeindtægt udgør ca. 200.000 kr. Med vedtagelsen af antennepolitikken må der forventes en væsentlig reduktion i lejeindtægten. Den samlede reduktion i lejeindtægt afhænger af antallet af master og de konkrete forhandlinger med operatøren.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2014
 
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-06-2014
 
Godkendt. Oversigt over kontrakter sendes til Byrådet.

Referat
Sagsfremstilling106. Ansøgning om udvidelse af råstofindvinding ved Mogenstrup

Sagsgang og sagstype

Behandles i Udvalget for Klima og Miljø; Økonomiudvalget og Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 
 1. Holbæk Kommune meddeler Region Sjælland, at ansøgning om udvidelse af råstofindvinding i Mogenstrup Grusgrav anbefales.

 2. At der udarbejdes et kommuneplantillæg for råstofindvinding på arealet, såfremt Region Sjælland vælger at realitetsbehandle ansøgningen.

 

Alternativ indstilling

Ansøgning om udvidelse af Mogenstrup Grusgrav videresendes til Region Sjælland til behandling uden Holbæk Kommunes anbefaling.

 
 

Beskrivelse af sagen

Sagsbehandling på råstofområdet overgår pr. 1. juli 2014 til Region Sjælland, jf. Lov om ændring af lov om råstoffer og lov om miljøbeskyttelse. Udarbejdelse af en råstoftilladelse kræver ud over den faglige sagsbehandling mindst 12 ugers offentlig høring.

 

John Ravn Christensen har d. 24. april 2014 fremsendt ansøgning om udvidelse af råstofindvindingen i Mogenstrup Grusgrav på matr. nr. 8a Mogenstrup, Sdr. Jernløse.

 

Ansøgningen omfatter et tilstødende areal på 4,84 ha, nordøst for det eksisterende tilladte graveområde på 8 ha i Mogenstrup Grusgrav. Området fremgår af bilag 1.

 

Formålet med ansøgningen er at kunne fortsætte en bæredygtig udnyttelse af de tilgængelige råstoffer i Mogenstrup Grusgrav i overensstemmelse med:

 1. Råstoflovens bestemmelser, jf. formålsparagraffen

 2. Retningslinjerne i Region Sjællands Råstofplan 2012-2023, specielt retningslinje 4 – ressourceudnyttelse

 3. Holbæk Kommunes anmodning af 7. maj 2013 til Region Sjælland om udlæg af nye graveområder, herunder det aktuelle område i Mogenstrup Grusgrav (bilag 2).

Det ansøgte areal består af en bakke. Det vurderes, at der kan indvindes ca. 1.6 mill m³ sand, sten og grus, hvis der graves til samme kote, som i gældende tilladelse.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser

Råstofindvindingen vil medføre landskabelige forandringer

 

Efterbehandlingsplanen vil tilpasse grusgraven til omgivelserne

 

En samlet forlængelse af graveperioden i grusgraven vil samtidig medføre en forlængelse af den periode, hvori der foregår nedknusningsaktiviteter.

 

Selv om myndighedsbehandlingen overgår til regionen, vil en behandling af ansøgningen kræve kommunal sagsbehandling i forhold til Naturbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven.

 

Høring


Lovgrundlag – link

Lov om råstoffer, LBK 657 af 27. maj 2013.

 

Lov om ændring af lov om råstoffer og lov om miljøbeskyttelse, nr. 380 af 23. april 2014. (Flytning af myndighedskompetence fra kommunalbestyrelsen til henholdsvis staten og regionsrådet som opfølgning på evaluering af kommunalreformen).

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-05-2014
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2014
 
Indstilles godkendt

Beslutning i Byrådet den 11-06-2014
 
Godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

3528177e33.pdf
3554127e34.pdf

Bilag

VS: Nyt områdekort - Områdekort II.pdf
Borgmester brev.pdf


107. Orientering - Midtvejsevaluering af rengøringsudbud

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Midtvejsevaluering af rengøringsudbuddet tages til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet besluttede den 13. november, at der i 1. kvartal af 2014 skulle ske en midtvejsevaluering af udbud af rengøringen ved kommunens institutioner (eksklusiv specialområdet og ældreområdet). Evalueringen skulle i særlig grad fokusere på:

Der har været afholdt 16 dialogmøder omfattende i alt 64 enheder.

 

Hovedindtrykket fra såvel kvalitetsrapporterne fra 2013 og dialogmøderne i foråret 2014 er:

Som opfølgning på dialogmøderne har der været afholdt møder med rengøringsselskabet, der er resulteret i:

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke umiddelbare konsekvenser i forhold til den foretagne midtvejsevaluering – ud over, at der flere steder et behov for renovering af nedslidte gulve, etablering af riste, så der ikke slæbes jord med ind i lokalerne mv.

 

Italesættes skal dog, at der er skoler, der er hårdt belastede af mange børn og fritidsbrugere (toiletrengøringsfrekvens)

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2014
 
Indstilles taget til efterretning

Beslutning i Byrådet den 11-06-2014
 
Taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

3563348e35.docx
3563347e36.pdf
3563346e37.xlsx
3563345e38.pdf
3563344e39.doc

Bilag

Midtvejsevaluering.docx
Bilag 4 - Uddannelsesprogram..pdf
Bilag 3 - Kvalitetsoversigt Holbæk Kommune 2013 NY.XLSX
Bilag 2 - kommissorium rengøringsevaluering.pdf
Bilag 1 - Informationsfolder om rengøring til brugerne


108. Orientering om revisionens delberetning samt beretning om revisionsaftale

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. revisionens delberetning for 2013 tages til efterretning.

 2. byrådet orienteres om den foreliggende revisionsaftale.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Kommunen er underlagt lovpligtig revision. Revisionen skal påse, at byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens økonomiske anliggender er foretaget på betryggende vis.

 

BDO Kommunernes Revisionen har udført revisionsarbejder vedr. den løbende revision for 2013 og redegør i delberetning nr. 17 for det udførte arbejde. Revisionens bemærkninger skal meddeles økonomiudvalget. Økonomiudvalget oversender beretningen m/tilhørende bemærkninger til byrådet, der skal orienteres om fremkomne revisionsbemærkninger.

 

Delberetningen er modtaget den 30. april 2014 og skal iflg. § 42 b i Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse udsendes til byrådets medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen. Delberetningen er, via mail, fremsendt til byrådets medlemmer den 2. maj 2014.

 

I beretningens afsnit 2 afgiver revisionen de bemærkninger, der skal behandles af byrådet og videresendes til tilsynsmyndigheden.

Jfr. afsnit 2.2 har den udførte revision ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Anbefalinger, kommentar m.v. der er nævnt i beretningens øvrige afsnit, vil Regnskabsafdelingen følge op på.

 

Som følge af, at der pr. 1. januar 2014 er valgt nyt byråd, har BDO Kommunernes Revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik fremsendt en ekstra beretning – nr. 16, der kort redegør for revisionens opfattelse af samarbejdet samt for lovgivningens afgrænsning af byrådet og revisionens opgaver og ansvar. Beretningen er opdel i 4 afsnit – som følgende:

 

1. Opgaver og ansvar

2. Revisionens tilrettelæggelse og udførelse

3. Rapportering om den udførte revision

4. Revisors arbejdsdokumentation

 

Beretning nr. 16 og 17 vedlægges sagen.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

§ 42, § 42b og 42c i Lov om kommunernes styrelse

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2014
 
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 11-06-2014
 
Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

3526545e40.pdf
3526549e41.pdf

Bilag

Beretning nr. 17 Delberetning for regnskabsåret 2013.pdf
Beretning nr. 16 vedr. revisionsaftale.pdf


109. Orientering om udbud af botilbud

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:

 1. tager orienteringen om status på udbud af botilbud til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Vedr. Udbud af botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede.

 

Holbæk Kommune er tovholder i tværkommunale arbejdsgruppe i Fællesudbud Sjælland vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede.

 

Styregruppen for Rammeaftalen for Region Sjælland er også styregruppe for dette udbudsprojekt.

 

Der er tale om udbud på et nyt område. Derfor er høringen af FUS-kommunerne delt i en formel og en uformel høring. Den uformelle høring er en sparringsperiode, hvor kommunerne kan spørge ind til og komme med forslag til forbedring af materialet. Den formelle høring indeholder den politiske godkendelse i kommunerne.

 

Materialet er nu i uformel høring hos kommunerne.

 

FUS kommunerne skal senest den 29. august tilkendegive, om de vil tilslutte sig udbuddet.

 

Der forventes kontraktstart 1. januar 2015.

 

Der er et ønske om at:

 

Disse ovenstående punkter er afspejlet i udformningen af materialet.

 

Botilbud er et nyt område at konkurrenceudsætte ved hjælp af udbud. Hverken kommuner eller botilbud har erfaringer med den type konkurrenceudsættelse. Der er derfor – både hos kommuner og leverandører - behov for læring og udvikling i forhold til udbud på dette område.

 

Arbejdsgruppen har forsøgt at finde en egnet incitamentsmodel i forhold til at ”tilskynde” botilbuddene til at udvikle borgeren. Dette kunne fx være en bonusmodel eller en model, hvor ydelsen som udgangspunkt bliver billigere pr. år. Det er indtil videre ikke lykkes indenfor de givne rammer at finde en egnet model.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2014
 
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 11-06-2014
 
Taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling110. Beslutning - Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2014
 
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-06-2014
 
Godkendt.
111. Udbud af Tølløse Centertorv - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 11-06-2014
 
Godkendt.
112. Beslutning - Udbud af Havnevej 7 - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2014
 
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-06-2014
 
Godkendt.