UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

14-05-2014 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

14-05-2014 22:00:00


PUNKTER

65. Godkendelse af dagsorden til møde d. 14. maj 2014
66. Årsregnskab 2013 - oversendelse til revisionen
67. Beslutning - udlejning af bygningen "Sølyst" til Jyderup Højskole
68. Holbæk Arena - finansiering af 1.etape
69. Godkendelse af digitaliseringsstrategi 2014-2018
70. Beslutning om rammeaftale 2015 på det specialiserede børne- og voksenområde
71. Forhåndsgodkendelse af ombygning af Bostedet Jyderup - Tornhøj
72. Godkende helhedsplan for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 01-412 Anders Larsensvej, Kapellanvej og Sejerøvej samt godkende budgettet for 2014
73. Detailhandelsrammerne for Holbæk bymidte i medfør af Kommuneplan 2013
74. Beslutning om forlængelse af stationsvej i Vipperød frigivelse af anlægsmidler
75. Beslutning om dispensation for indskuddets størrelse, for tildeling af havneplads for lystfartøjer og for joller i Holbæk Havn
76. Beslutning vedr. 3 ejendomme der ønsker at træde ud af Bukkerup Spildevand Aps
77. Sophienholm Grusgrav - Komuneplantillæg og råstofindvindingstilladelse, sag 12/39976
78. Beslutning om forlængelse af overgangsperiode for Museum Vestsjælland
79. Beslutning om flexboligordning i Holbæk Kommune
80. Beslutning om tilslutning til Charter for unges deltagelse i byudvikling og samfundsplanlægning
81. Beslutning vedr. generalforsamling Holbæk Forsyning
82. Orientering om ændringer i skolernes styrelsesvedtægt
83. Orientering om godkendelse af anskaffelsessummen for Fjordstjernen Boliger og Sundhedscenter
84. Beslutning - Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt
85. Beslutning - Salg af Tølløse Centertorv - Lukket punkt65. Godkendelse af dagsorden til møde d. 14. maj 2014

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 14-05-2014
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling66. Årsregnskab 2013 - oversendelse til revisionen

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at

 1. regnskabet for 2013 behandles med henblik på oversendelse til revisionen.

 2. de afsluttede anlægsregnskaber i 2013 for i alt netto 281,5 mio.kr. godkendes.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Ifølge den kommunale styrelseslovs § 45 og 57 skal Økonomiudvalget aflægge årsregnskabet til byrådet således, at regnskabet kan overgives til revisionen senest 1. juni året efter regnskabsårets udløb.

 

Revisor skal revidere regnskabet og afgive beretning senest 15. august, hvorefter byrådet kan godkende regnskabet.

 

Holbæk Kommunes regnskabsresultat for regnskabsåret 2013 viser et overskud på 19,2 mio.kr.

 
 

Resultatopgørelse i mio.kr.

Oprindelig budget 2013

Korrigeret budget 2013

Regnskab 2013

Skatteindtægter

-4.033,7

-4.014,7

-4.018,0

Driftsudgifter – service

2.766,2

2.788,0

2.725,3

Driftsudgifter – overførsler

869,1

882,1

871,3

Medfinansiering af sygehusene

244,0

251,1

254,9

Renter

31,1

23,1

22,1

Resultat af primær drift

-123,2

-70,4

-144,5

Anlægsudgifter netto

185,3

275,1

122,1

Forsyningsområdet

0

0

0

Resultat af det skattefinansierede område

62,1

204,7

-22,4

Finansiering. Låneoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger

-58,1

-62,2

3,2

Regnskabsresultat

4,0

142,5

-19,2

 

Holbæk Kommune kom ud af 2013 med et bedre driftsresultat end forventet og en større kassebeholdning end oprindeligt budgetteret.

 

Resultatet blev et overskud på 19,2 mio.kr. mod et budgetlagt underskud på 4 mio.kr.

 

Årets resultat er ganske tilfredsstillende set i forhold til den økonomiske situation, og medvirker til at realisere de økonomiske pejlemærker.

 

Selvom regnskabsresultatet for 2013 er blevet bedre end forventet, er den likviditetsmæssige udfordring, som Holbæk i Fællesskab skal adressere, stort set uændret. Forbedringen fremkommer i al væsentlighed på grund af forskydninger i forbruget mellem 2013 og 2014 på såvel drift som anlæg.

 

Det samlede resultat af primær drift (indtægter minus drift og renter) kan opgøres til et overskud på 144,5 mio.kr., hvilket skal ses i forhold til et forventet driftsoverskud på 123,2 mio.kr.

 

De samlede netto anlægsudgifter udgør 122,1 mio.kr. og er 63,2 mio.kr. lavere end budgetteret. Dette skyldes, at en række projekter er kommet senere i gang eller er blevet udskudt til 2014.

 

De udskudte projekter er renovering af diverse haller, renovering af Engskovskolen i Nr. Jernløse, IT på skolerne, opførelse af Holbæk Arena, etablering af gadelys, daginstitutionen i Tølløse.

 

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler skal udgifterne/indtægterne på affaldsområdet indarbejdes kommunens regnskab, selvom området er selskabsgjort og fremgår af Holbæk Forsynings regnskab. Registreringen har ingen indvirkning på kommunens kassebeholdning, da regnskabsresultat blot skal optages som borgernes mellemværende med forsyningsselskabet.

 

I 2013 har der på affaldsområdet været en nettodrifts- og anlægsudgift på 5,8 mio.kr., som er optaget på status med -5,8 mio.kr.

 

Vedrørende den samlede finansiering (låneoptagelse, afdrag på lån, finansforskydninger) har der været en udgift på 3,2 mio.kr. imod en forventet indtægt på 58,1 mio.kr. eller en forringelse på 61,3 mio.kr. Dette skyldes, mindre låneoptagelse som følge af færre anlægsudgifter, et fald i den kortfristede gæld til leverandører (regnskabstekniske forskydninger mellem årene), samt forskydninger af udgifter/indtægter mellem regnskabsårene.

 

I forbindelse med de økonomiske forhandlinger mellem KL og regeringen fastsættes en ramme for, hvor høje driftsserviceudgifterne i kommunerne, set under ét, må være. I Holbæk Kommune har det faktiske forbrug været 53 mio.kr. mindre end den udmeldte ramme.

 

Den likvide beholdning udgjorde primo 2013 89,6 mio.kr. og 108,3 mio.kr. ultimo 2013

 

 

Mio.kr.

Likvid beholdning primo 2013

89,6

Regnskabsresultat 2013

19,2

Kursregulering

-0,5

Likvid beholdning ultimo 2013

108,3

 

Den gennemsnitlige kassebeholdning (gennemsnittet af kassebeholdning de sidste 365 dage) er steget fra 223 mio.kr. til 244 mio.kr. ultimo 2013 eller en stigning på 21 mio.kr.

 

Den samlede gældsforpligtigelse er steget fra 1.452 mio.kr. til 1.502 mio.kr. ultimo 2013 eller en stigning på 50 mio.kr.

 

Som det fremgår af oversigten over afsluttede anlægsregnskaber, er der afsluttet anlægsregnskaber for i alt 281,5 mio.kr. Regnskaberne anbefales godkendt i forbindelse med oversendelse af regnskabet til revisionen.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 14-05-2014
 
Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

3515553e1.docx
3515591e2.docx
3537299e3.pdf

Bilag

Regnskab 2013 - bind I
Regnskab 2013 - bind II
Materiale til byrådet vedr. rettelse af regnskab 2013.pdf


67. Beslutning - udlejning af bygningen "Sølyst" til Jyderup Højskole

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet:

 1. godkender, at Holbæk Kommune indgår en 10-årig aftale med Jyderup Højskole om leje af ejendommen Sølyst. Lejen fastsættes til 25.000 kr. årligt, derudover afholder Jyderup Højskole alle forbrugsudgifter. Jyderup Højskole er desuden ansvarlig for al udvendig og indvendig vedligehold af ejendommen og forpligter sig til årligt at deponere et fastsat beløb til vedligeholdelse af Sølyst.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Ejendommen Sølyst i Jyderup har siden 2013 dannet rammerne om Jyderup Højskole, som har en 1-årig benyttelsesaftale frem til 31.august 2014.

 

Såfremt Jyderup Højskole skal kunne modtage statstilskud, er det bl.a. en forudsætning, at højskolen har en 10-årig lejekontrakt. Derfor har Jyderup Højskole og Holbæk Kommune har været i dialog om en lejekontrakt, som vil kunne danne grundlag for statstilskud. Parterne er enige om vedlagte udkast til lejekontrakt.

 

Indhold i lejekontrakt

Fremadrettet samarbejde

Højskolen har tilkendegivet, at den fortsat vil bidrage aktivt til at fremme kulturelle aktiviteter i lokalområdet, herunder samarbejde med Holbæk Kommune og lokalforum om fremtidige aktiviteter.

 

Jyderup Højskole vil have mulighed for på et senere tidspunkt at iværksætte en dialog med Holbæk kommune med henblik på et køb af ejendommen Sølyst.

 

Udvalget for Kultur og Fritid blev den 28. april 2014 forelagt en særskilt sag med henblik på, at afgive en positiv udtalelse om udlejning af Sølyst til Jyderup Højskole.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Det fremgår af lejekontrakten, at Jyderup Højskole afholder alle udgifter til indvendig/udvendig vedligeholdelse af Sølyst.

 

Lejekontrakten forventes ikke at medføre øgede udgifter for Holbæk Kommune, idet den fastsatte leje anslås at kunne dække kommunens udgifter til løbende bygningstilsyn.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Lov om folkehøjskoler giver kommunen mulighed for at yde støtte til en højskole. Støtte kan fx bestå i at indgå en aftale om leje af kommunale lokaler til en leje, som ligger under markedslejen.

 
 
 

Sagshistorik, henvisninger

 

Beslutning om 1-årig benyttelsesaftale 

11.09.2013: Byrådet beslutter at udskyde et salg af Sølyst til Jyderup Højskole, idet det ikke er muligt for højskolen at opnå statstilskud, på baggrund af de aftalte salgsvilkår. I stedet beslutter byrådet, at indgå en 1-årig benyttelsesaftale med Jyderup Højskole. Aftalen indebærer bl.a. at Sølyst stilles gratis til rådighed for højskolen, som afholder alle forbrugsudgifter.

 

Beslutning om betinget salg af ejendommen

Den 15.05.2013 beslutter Byrådet på et lukket dagsordenspunkt, at sælge ejendommen Sølyst samt dele af de omkringliggende arealer til Jyderup Højskole. Salget skulle ske, såfremt en række forudsætninger var opfyldt. En af disse forudsætninger var, at Holbæk Kommune via en tilbagekøbsklausul, skulle have mulighed for at købe ejendommen tilbage til salgsprisen, såfremt højskolen ikke længere brugte Sølyst til højskole virksomhed.

 
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 14-05-2014
 
Godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

3522449e4.docx
3515664e3.pdf

Bilag

Udtalelse fra Udvalget for Kultur og Fritid
Udkast lejeaftale for Sølyst 2014-2024 inkl bilag (12-6350).pdf


68. Holbæk Arena - finansiering af 1.etape

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget og Byrådet

 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller at Byrådet beslutter

 

1. at der udarbejdes et OPP-udbudsmateriale som omfatter 1. etape af Holbæk Arena.

2. at projektets tidsplan, jf. bilag 1, godkendes

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 12. juni 2013 at arbejde for at afdække hvorvidt det var muligt for Holbæk Kommune at anvende OPP som finansieringsmodel til at etablere en række af faciliteterne i Holbæk Arena.

Projektet er nu på et stadie hvor der kan igangsættes udarbejdelse af selve udbudsmaterialet med henblik på at der i september 2014 kan træffes politisk beslutning om at gennemføre selve udbuddet og en endelig beslutning om kontraktindgåelse når udbuddet har været afholdt.

Nærværende beslutningspunkt omhandler således alene en beslutning om at fortsætte processen samt at afstikke rammerne for administrationens videre arbejde.

 

1.etape

Frem til nu har der været arbejdet med at vurdere hvilke faciliteter som kan finansieres via en OPP-model og under den forudsætning af at Holbæk Kommunes andel til infrastruktur og deponering skulle kunne holdes indenfor rammerne i det nuværende budget for 2014-2017. I forhold til de tidligere antagelser vil en væsentlig større andel af idrætsfaciliteter kunne blive etableret allerede i 1. etape.

 

De faciliteter som er indeholdt i det mulige udbud er:

 • Sundhedscenter,

 • Svømmehal (50 meter bassin, terapibassin, morskabsafdeling, undervisningsbassin),

 • Multihal,

 • Foyer (forenings- og klubzone, omklædning, reception mv.)

 • Terræn (parkeringspladser og udearealer)

 

Faciliteterne er valgt ud fra at starte med de mest nedslidte faciliteter som i dag trænger til en gennemgribende renovering. En renovering som er anslået til at udgøre 88 mio. kr. for at bringe faciliteterne i en vedligeholdelsesmæssig forsvarlig stand. Her ud over forventes en del af faciliteterne helt at skulle udskiftes på sigt grundet deres tilstand. Størrelsen af denne investering er endnu ikke blevet vurderet. I stedet er der foretaget et estimat over de forventede vedligeholdelsesomkostninger som ville skulle tillægges de nuværende driftsomkostninger på 6,5 mio. kr. Her er forventningen at driftsomkostningerne skal forøges med 1,7 mio. kr. årligt udover de 88 mio. kr.

 

Faciliteterne i 1. etape er valgt med baggrund i at kunne tilbyde en bred vifte af idrætsgrene, nye faciliteter med en lang række synergier.

 

Det har været et væsentligt princip for udvælgelsen af faciliteterne, at udover at kunne tilbyde en bedre tilgængelighed, fleksibilitet og bevægelse, også at sikre en fornuftig fremtidig drift.

 

Følgende fordele forventes bl.a.:

 • Mere bevægelse i form af flere og bedre tilbud både ude og inde

 • Større synlighed

 • Mulighed for samarbejde mellem foreningerne på tværs

 • Flere tilbud - fx fysioterapi, ernæring, kost, hjælp til afholdelse af stævner, kontingent opkrævning, reklamering af diverse arrangementer og foreningstiltag mm.

 • Bedre muligheder for afholdelse af stævner

 • Flere sundhedsfaglige tilbud

 • Bedre mulighed for at fastholde de borgere der har været i et givent genoptræningsforløb i et aktivt liv via udslusning til foreningerne efter endt behandling

 • Optimal udnyttelse af de fysiske rammer fx kan faciliteterne i sundhedscentret bruges af foreningerne i aftentimerne

 • Bedre forhold for handicappede

 • Flere svømmehalstilbud både for svømmeklubben og borgerne

 • Bidrage til kommunens vækst og udvikling idet den bliver byens og kommunens levende samlingssted. Bosætningsparametre som idrætsliv, fritidsliv og kulturliv er i høj grad med til at tegne kommunen og Holbæk Arena er tidligere nævnt som et af de tre fyrtårne som der med fordel kunne satse på.

 

Udover de nævnte faciliteter i 1. etape er der en forventning om fitness, spa og wellness vil kunne drives på kommercielt plan.

 

Anlægsstart på 1.etape forventes, såfremt byrådet vedtager projektet, ultimo 2015 og det forventes at kunne ibrugtages primo 2018.

 

Finansieringsmodel

Såfremt 1. etape af Holbæk Arena realiseres som et OPP projekt, vil det være OPP-selskabet som opfører og finansierer projektet. Finansieringen af 1. etape er dermed uafhængig af salg af Holbæk Have. Hvad der videre skal ske med Holbæk Have afklares i en særskilt politisk beslutningsproces.

 

Holbæk Kommune vil i øvrigt skulle foretage en deponering af et beløb svarende til den kommunale brugsret.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune skal deponere et beløb svarende til den kommunale brugsret. Der er på nuværende tidspunkt opnået en deponeringsfritagelse på 30 mio.kr. og der vil blive søgt om en yderligere deponeringsfritagelse.

I forbindelse med 1. etape vil der være en række afledte udgifter som skal afholdes af Holbæk Kommune i form af;

 

· infrastruktur

· adgangsveje (stier og veje)

· tilslutningsafgifter

· indledende jordbundsundersøgelser

· rådgivere mv.

 

Disse udgifter forventes at udgøre ca. 19 mio. kr.

 

I kommunens budget er der afsat midler til Holbæk Arena som svarer til det beløb som Holbæk Kommune skal bruge til projektet dvs. finansiering af henholdsvis deponering og førnævnte afledte udgifter.

 

I den efterfølgende driftsperiode er der i det vedtagne budget 2014-2017 afsat de nødvendige midler til drift af arenaen.

 

Projektet fordrer således ikke en budgetudvidelse til hverken anlæg eller drift.

 
 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Økonomiudvalget anbefaler at hovedindstillingen godkendes og følgende bemærkninger protokolleres:
 
For at kunne træffe en politisk beslutning omkring en mulig Holbæk Arena eller mulig alternative placeringer, nedsættes der en styregruppe som kan følge disse arbejder meget tæt frem til et grundlag for en eventuel beslutning i foråret 2015.
 
I styregruppen vil alle partier i byrådet have plads, for at sikre at alle er tæt på kvalificeringerne af de ønsker der måtte være i forhold til økonomi, brugerinteresser og ikke mindst om de alternative forslag som har været præsenteret i dagspressen.
 
Det skal samtidig sikres, at de økonomiske forudsætninger er tilstede, og at der bliver tale om en gennemsigtig finansieringsmodel, således alle risici kan vurderes og belyses.
 
Det er helt afgørende at det kommende projekt:
 • ikke etableres på bekostning af idrætsfaciliteterne uden for Holbæk by og dermed i den øvrige del af Holbæk kommune.
 • ikke finansieres på bekostning af tilskud til forenings- og fritidslivet uden for Holbæk by og dermed i den øvrige del af Holbæk kommune.
 • ikke lader opførelsen og/eller driften af Holbæk Arena påvirke servicen negativt på kommunens kernevelfærdsområder.
 
Styregruppen tillægges ingen kompetencer til at træffe formelle beslutninger, men den gives alene den opgave, at belyse baggrunden for, potentialet og mulighederne i at skabe bedre idræts – og svømmefaciliteter i Holbæk kommune. Alle resultaterne fra arbejdet, vil tilgå byrådet til brug for dets videre behandling og det videre arbejde frem mod et grundlag for en eventuel beslutning i foråret 2015.
 

Beslutning i Byrådet den 14-05-2014
 
For økonomiudvalgets indstilling stemte 29 (A, dog undtagen Steen Klink, B, C, O, V og Ø)
 
Imod stemte 1 (Steen Klink, A)

Sagsfremstilling
Referat

3522676e5.pdf
3522448e6.pdf

Bilag

Bilag 2 - Notat om baggrunden for Holbæk Arena.pdf
Bilag 1 Tidsplan.pdf


69. Godkendelse af digitaliseringsstrategi 2014-2018

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller,

 1. at evaluering af Digitaliseringsstrategien for 2011-2015 tages til efterretning.

 2. at den revurderede Digitaliseringsstrategi for 2014-2018 godkendes.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet i Holbæk Kommune vedtog i 2011 en digitaliseringsstrategi for årene 2011-2015. Til strategien blev knyttet en ambitiøs økonomisk målsætning og en række pejlemærker. Strategien kan evalueres med, at den er nået så langt, at den økonomiske målsætning er tæt på at være nået, og vi er kommet langt i forhold til at nå de vedtagne pejlemærker. Enkelte pejlemærker rækker ind i 2015, hvor de fortsat vil blive iværksat som vedtaget.

 

Vedhæftet følger bilag til ny revurderet Digitaliseringsstrategi 2014 – 2018, der indeholder øget ambitioner på det økonomiske område og en revurdering af de pejlemærker og principper, der knytter sig til strategien.

 

I den ny Digitaliseringsstrategi 2.0 er der lagt mere vægt på implementering, da det har vist sig, at det oftest er her der er udfordringer. Det betyder, at tidligere pejlemærke vedrørende ”effektivitet” er udskiftet med ”implementering” og indeholder et princip der siger: ”vi arbejder med digitalisering, der hvor det giver størst effekt i forhold til indsatsen, og vi gevinstrealiserer via business cases”.

 

Der vil årligt blive udarbejdet et særskilt bilag til strategien, hvilket vil indeholde oversigt over de aktiviteter, der forventes iværksat for indeværende år.

Bilaget vil hver gang blive forelagt styregruppen for Digitalisering- og velfærdsteknologi.


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 14-05-2014
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

3514491e7.docx

Bilag

Digitaliseringsstrategi 2.0 - Holbæk kommune


70. Beslutning om rammeaftale 2015 på det specialiserede børne- og voksenområde

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker og direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. udviklingsaftalen bliver godkendt.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal indgå en aftale om udvikling på det specialiserede social- og undervisningsområde senest 1. juni 2014. Aftalen indgås årligt.

 

Forslaget til Rammeaftale 2015 foreligger nu i form af udviklingsstrategi 2015 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Den omfatter et tillæg (en allonge) om kommunernes specialundervisning. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde 10. marts 2014 og anbefaler, at kommunalbestyrelserne godkender dem.

 

Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

 

Strategien indeholder 4 fokusområder for 2015, og fokuser i øvrigt på den faglige udvikling i de omfattede tilbud og behovet for at oprette nye pladser.

 

Fokusområder

Udviklingsstrategiens fokusområder aftales typisk for et år af gangen.

 

Fokusområderne for 2015 er:

 1. Ministertema 2015: Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse

 2. Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 årige)

 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet som case samt fokus på organisering & finansiering af udvikling.

 4. Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning og ungeområdet(15-25årige)

 

Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og region Sjælland drøftede fokusområderne på et temamøde den 28. februar 2014. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum deltog også.

 

Ministertemaet

Ministeren har anmodet om, at der er fokus på samarbejde på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem. Ministeren ønsker herudover, at drøftelserne tager afsæt i de forskellige målgruppers behov og ressourcer.

 

Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område

De ændrede kontanthjælpssatser kan give unge, der har brug for et botilbud efter Serviceloven, problemer med at betale huslejen i de almene botilbud. Tilsvarende kan unge med psykiske problemer opleve ikke at have råd til at bo i egen lejlighed eller i botilbud, når de ikke har en førtidspension.

 

Derfor indeholder rammeaftalen et forslag om, at kommunerne sætter særlig fokus på konsekvenser af kontanthjælpsreformen for socialområdet i kommunerne i region Sjælland og herunder særligt for de unge (15-25 årige). Samtidig skal de konsekvenser, der involverer koordination og samarbejde mellem kommunerne belyses.

 

Metodeudvikling

Metodeudvikling belyses som faglig metodeudvikling både generelt som tendenser herunder med nyspecialisering som case og mere specifikt/konkret med misbrugsområdet som case.

På metodesiden er det også væsentligt at belyse evidens og effekt. Der er et stigende krav om

dokumenteret effekt for borgerne/brugerne af indsatserne. Dette belyses konkret med misbrugsområdet som case. Endelig belyses måling af og målemetoder i forhold til evidens og effekt.

 

Psykiatriområdet

Psykiatriområdet har efter kommunalreformen haft et særligt i fokus i forhold til samarbejdet mellem kommuner og Regionen. Det er fortsat vigtigt at sikre, at samarbejdet, udviklingen på psykiatriområdet og tilbud til borgerne løbende er til dialog, og at der bliver taget de nødvendige initiativer på området.

 

Der er fortsat temaer på psykiatriområdet, som er vigtige at analysere og udvikle. Særligt kommer reformen på førtidspensionsområdet og opgavedeling mellem Region og kommuner til at have et fokus.

 

Kapacitetsbehov

Hovedkonklusionen er, at der samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for. Behovet for at regulere antallet af pladser er yderst begrænset. Indenfor forsorgsområdet (Herberger og forsorgshjem) oplever kommunerne generelt høj belægning og der forventes stigende belægning og øget behov for pladser pga. kontanthjælpsreformen.

 

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-04-2014
 
Indstilles godkendt.
 
 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 28-04-2014
 
Udviklingsaftalen anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 14-05-2014
 
Godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

3486087e8.pdf
3486055e9.pdf

Bilag

Til godkendelse i Byråd: Udviklingsstrategi 2015 incl. bilag, allonge om specialundervisning og forslag til sagsfremstilling. - Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2015.pdf
Til godkendelse i Byråd: Udviklingsstrategi 2015 incl. bilag, allonge om specialundervisning og forslag til sagsfremstilling. - Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi 2015.pdf


71. Forhåndsgodkendelse af ombygning af Bostedet Jyderup - Tornhøj

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. byrådet forhåndsgodkender rammetidsplanen og fremskyndelse af projektet for ombygning af Bostedet Jyderup - Tornhøj til servicearealer og aktivitetscenter samt opførelse af 40 almene handicapboliger

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Med henblik på at få fremskyndet processen for ombygning af de eksisterende bygninger på Bostedet Jyderup - Tornhøj til servicearealer og aktivitetscenter samt opførelse af 40 almene handicapboliger anmodes om en forhåndsgodkendelse af rammetidsplanen og en fremskyndelse af den videre proces.

 

Ved en forhåndsgodkendelse af rammetidsplanen er det muligt, at arbejde videre med de processer som ellers først ville blive udført når lokalplanen er godkendt og der kan gives tilsagn til opførelse af de 40 almene handicapboliger.

 

Lokalplanen forventes godkendt pr. 31. juli 2014.

 

Ved at arbejde videre med processen nu, kan projektet fremskyndes med 3 måneder og byggearbejdet igangsættes i september 2014 med aflevering og indflytning medio december 2015.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Omkostningerne til den videre proces er indeholdt i de budgetterede byggeudgifter.


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 

14. august 2013: Helhedsplan for boliger og aktivitetstilbud i Bo- og Servicecenter Holbæk.


Beslutning i Udvalget for Voksne den 28-04-2014
 
Indstillingen anbefales godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 14-05-2014
 
Godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

3484233e10.pdf
3484236e11.pdf

Bilag

Rammetidsplan
Skitser for om- og tilbygning til Bostedet Jyderup


72. Godkende helhedsplan for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 01-412 Anders Larsensvej, Kapellanvej og Sejerøvej samt godkende budgettet for 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. byrådet godkender helhedsplan for renovering af etape II i Boligselskabet Sjællands afdeling 01-412 Anders Larsensvej, Kapellanvej og Sejerøvej under forudsætning af, at projektet udføres i overensstemmelse med Landsbyggefondens regulativer og vejledninger.

 2. byrådet godkender at stille kommunegaranti for byggeskadearbejder m.m. med 10.334.075 kr. og 3.298.515 kr. for forbedringsarbejder

 3. byrådet godkender, at yde afdeling 01-412 Anders Larsensvej, Kapellanvej og Sejerøvej et rente og afdragsfrit lån på 300.000 kr. under forudsætning af, at realkreditinstitut, Landsbyggefonden og Boligselskabet Sjælland yder lån/tilskud for tilsammen 1.200.000 kr.

 4. byrådet godkender det ændrede budget for 2014 med en huslejestigning på 17 %.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Boligselskabet Sjælland anmoder byrådet om, at godkende helhedsplanen for renovering af 14 af afdelingens huse i etape II, med en anskaffelsessum på 15.282.590 kr.

 

Derudover anmodes byrådet om, at stille kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af renoveringen samt yde et rente- og afdragsfrit lån på 300.000 kr. i forbindelse med anden kapitaltilførsel. Kommunens andel udgør 1/5 af den samlede kapitaltilførsel på 1.500.000 kr.

 

Boligselskabet har indbragt en tvist med afdelingen om afdelingens budget for 2014 og anmoder byrådet om, at godkende et ændret budget med en huslejestigning på 17 %.

 

Afdelingen består af 20 fritliggende huse opført i 1960. Seks af husene blev renoveret i etape I i 2006.

 

Boligselskabet Sjælland ønsker, at renovere de resterende 14 huse i etape II, men afdelingen har modsat sig renoveringen, på trods af fugtproblemer i gulve og ydervægge med omfattende skimmelproblemer til følge.

 

Der er i perioden fra 2008 til juni 2013 blevet brugt 1.130.787 kr. til skimmelafrensning, et forbrug som ville være undgået hvis husene var blevet renoveret tidligere.

 

Udgifterne til skimmelafrensning har resulteret i underskud i afdelingen samt, at der har været et stort træk på henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.

 

Tilsynet har via styringsdialogen med boligselskabet efterlyst yderligere henlæggelser til vedligeholdelse samt fulgt planerne for renovering af afdelingen. Boligselskabet har ageret på skimmelproblematikken og den manglende renovering, så hurtigt det har været muligt.

 

Boligselskabets repræsentantskab vedtog den 25. maj 2013, at renoveringen af etape II skal gennemføres uanset, at beboerne ikke ønsker boligerne renoveret.

 

Beslutningen blev indberettet til Holbæk Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som begge har taget indberetningen til efterretning og Landsbyggefonden har godkendt, at den videre proces for renoveringen gennemføres.

 

Beboerne er på et afdelingsmøde den 21. februar 2014 orienteret om sagen, herunder om den forventede huslejestigning. Som ved en gennemsnitlig beregning udgør 80 kr. pr. m2 pr. år.

 

Det er desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt, at opgøre hvor store de individuelle huslejeforhøjelser vil blive.

 

Beboerne har varmeudgifter på ca. 2.800 kr. pr. måned, denne udgift vil falde væsentligt, når boligerne bliver isolerede og har fået udskiftet de gamle oliefyr med nye gasfyr.

 

Når afdelingens opsamlede underskud er afviklet, vil der være plads til, at nedsætte lejen. Nedsættelsen kan bruges til, at betale huslejestigningen i forbindelse med renovering. For nogle beboere forventes det, at gå lige op, andre vil få en mindre huslejestigning.

 

Budgettvist

Ved, at godkende helhedsplanen for renovering af afdelingen, bliver behovet for henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser mindre.

 

Boligselskabet Sjælland har derfor udarbejdet et revideret budget for 2014, hvor virkningen af helhedsplanen er indregnet.

 

Det reviderede budget medfører en huslejestigning på 849 kr. pr. måned svarende til en stigning på 17 %.

 

Huslejen pr. 1. januar 2014, vil med det nye budget stige fra 4.995 kr. pr. måned til 5.889 kr. pr. måned.

 

Det oprindelige budget medførte en huslejestigning på 27,9 % og en husleje på 6.389 kr. pr. måned.

 

De store huslejestigninger skyldes, at afdelingen gennem de seneste år har afholdt store udgifter til skimmelrenovering. Det har medført underskud. Den opsamlede underskudssaldo udgjorde pr. 31/12 2012 -556.730 kr.

 

Samtidig er der trukket ekstraordinært på henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Der skal ydes kommunegaranti for støttede og ustøttede realkreditlån på henholdsvis 10.334.075 kr. og 3.298.515 kr. Kommunegarantien er for den del af lånene som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi og kan udgøre op til 100 % af lånene.

 

Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab på det støttede realkreditlån på 10.334.075 kr.

 

Kommunegarantien kan først opgøres når renoveringen er afsluttet.

 

Garantierne som maksimalt udgør 13.632.590 kr. påvirker ikke kommunens låneramme og vil kun få konsekvenser for kommunen, såfremt boligafdelingen ikke er i stand til at betale lånene.

 

Kapitaltilførslen er på 1.500.000 kr. og fordeles med 1/5 til kommunen, 1/5 til kreditforeningen, 1/5 til boligorganisationen og 2/3 til Landsbyggefonden.

 

Kapitaltilførslen, som er et rente- og afdragsfrit lån på 300.000 kr., skal være betinget af de øvrige parters tilsagn om medvirken.

 

Lånet til kapitaltilførslen skal ydes i 2015/2016 og kræver en tillægsbevilling til kontoen for indskud i Landsbyggefonden m.m.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Budgettvisten om det oprindelige budget har været i høring i afdelingsbestyrelsen.

 

Der blev i den forbindelse holdt et møde med Boligselskabet Sjælland og afdelingsbestyrelsen, den 23. januar 2014 for, at se om det var muligt, at finde en afgørelse på den indbragte tvist om budgettet for 2014.

 

Det blev på mødet besluttet:

 • At afdelingsformanden skulle vejre stemning for en godkendelse af budgettet på afdelingsmødet, om den planlagte renovering af afdelingen, i februar måned 2014.

 • At hvis stemning var for en godkendelse af budgettet skulle afdelingsformanden indkalde til et ekstraordinært afdelingsmøde hvor godkendelse af budgetter for 2014 endnu en gang skulle på dagsordenen.

Afdelingsformanden meldte tilbage, at stemningen hos beboerne er uforandret og at det derfor ikke vil være muligt, at få afdelingsmødet til at godkende budgettet.

 

Tilsynets bemærkninger til budgettet

Boligselskabet har udarbejdet et revideret budget, hvor huslejestigningen bliver 17 % når renovering i henhold til helhedsplanen indregnes.

 

Helhedsplanen bevirker, at årets henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser kan nedsættes, da en del af udgifterne afholdes over helhedsplanen.

 

Der er dog stadig tale om en stor huslejestigning som skyldes, at de tidligere års underskud skal budgetteres afviklet over højst 3 år og at der fortsat skal henlægges til planlagt og periodiske vedligeholdelse og fornyelser for, at henlæggelserne kan dække de almindelige planlagte vedligeholdelsesudgifter.

 

Tilsynet indstiller, at det reviderede budget for 2014 godkendes.

 
 

Lovgrundlag – link

 

Almenboligloven.

 

Sagshistorik, henvisninger

 

11. september 2013: Repræsentantskabets beslutning om renovering af afdelingen.

 

Boligselskabet Sjællands indberetning om renovering af afdelingen af 4. juni 2013 beskriver boligernes tilstand og problemer med skimmelsvamp og indeklima.

 

Det fremgår af indberetningen, at der i perioden fra 2008 til maj 2013 er brugt 1.130.787 kr. til skimmelafrensning, et forbrug, som ville være undgået, hvis husene var blevet renoveret.

 

Beslutning i Udvalget for Voksne den 28-04-2014
 
Indstillingerne anbefales godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 14-05-2014
 
Godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

3115953e12.pdf
3488600e13.pdf
3488606e14.pdf

Bilag

Boligselskabet Sjællands indberetning
Nyt budget 2014
Oprindeligt budget 2014


73. Detailhandelsrammerne for Holbæk bymidte i medfør af Kommuneplan 2013

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Udvalget for Klima og Miljø tager sagen til efterretning

 2. Økonomiudvalget og byrådet beslutter at genoptage Kommuneplan 2013-2025 for Holbæk bymidte til fornyet behandling

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommune har modtaget én klage over vedtagelsen af kommuneplan 2013. Klagen er modtaget den 5. marts 2014 fra Strategi og Investering A/S, der klager på vegne af K/S Ahlgade 41 Holbæk.

 

Der er alene klaget over afsnittet om detailhandel for Holbæk bymidte. Klager finder, at der ikke kan påvises et behov for et arealudlæg til detailhandel i Holbæk bymidte på i alt 22.000 m2. Arealudlæg er det der muliggør, at byens butiksareal kan vokse udover det, der allerede er i byen.

 

Klager ønsker, at Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) skal ophæve kommuneplanen om detailhandel af ovennævnte grund. Der er i klagen henvist til, at kommuneplanen har de samme mangler, som kommuneplantillæg nr. 38 (Rosen), der blev ophævet af NMKN med afgørelse af 12. februar 2014.

 

Holbæk Kommune har ikke haft mulighed for at inddrage de bemærkninger i kommuneplanarbejdet, der fremgår af NMKNs afgørelse af 12. februar 2014, da afgørelsen tidsmæssigt ligger efter vedtagelse og offentliggørelse af Kommuneplan 2013-2025.

 

En klage skal sendes videre til Natur- og Miljøklagenævnet senest tre uger efter klagefristens udløb, hvilket var den 28. marts 2014.

Der er også mulighed for, at Holbæk Kommune kan genoptage sagen.

 

Sagsbehandlingstiden i NMKN er meget lang (vi oplever ofte, at der går mere end 1 år). Det vil være usikkert, hvilken ramme Holbæk bymidte har for detailhandel i denne periode, og det er administrationens vurdering, at NMKN efter omstændighederne vil kunne nå til samme resultat, som ved ovennævnte afgørelse i februar 2014.

Administrationen vil derfor anbefale, at Holbæk Kommune af egen drift genoptager afsnittet om detailhandel for Holbæk bymidte.

 

NMKN er orienteret om klagen, og at sagen er til behandling i udvalg og byråd.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Såfremt detailhandelsrammerne for Holbæk bymidte genoptages til fornyet behandling, vil disse skulle udsendes i offentlig høring, inden en genvedtagelse kan ske.

 

Lovgrundlag – link

 

Planloven

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2014
 
Taget til efterretning.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Indstillingens punkt 2 anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 14-05-2014
 
Indstillingens punkt 2 godkendt.

Referat
Sagsfremstilling74. Beslutning om forlængelse af stationsvej i Vipperød frigivelse af anlægsmidler

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 1. der frigives 2,6 mio. kr. til anlæggelse af Stationsvejs forlængelse

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

På mødet d. 15. maj 2013 afsatte byrådet 500.000 kr. af infrastrukturmidlerne i 2013 til projektering og ekspropriation af forlængelse af Stationsvej i Vipperød fra stationen til den nye omfartsvej i Vipperød.

 

På mødet den 10. april 2014 godkendte byrådet en principbeslutning om at ekspropriere de nødvendige arealer for forlængelsen.

 

Vejen anlægges med en normalbredde på 13 m, heraf 7 m kørebane med 3 m kantbane og rabat i begge sider.

 

Forlængelse af Stationsvej vil bevirke en væsentlig forbedring af trafiksikkerheden for de bløde trafikanter og især for skolebørnenes færdsel til og fra Kildevangens skole, afdeling Vipperød.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

De samlede anlægsomkostninger forventes at andrage 3,1 mio. kr.

Der er frigivet 0,5 mio. kr. af infrastrukturmidlerne for 2013

Der ønskes frigivet 2,6 mio. kr. til dækning af den resterende anlægssum.

 

Anlægsudgifterne fordeler sig således:

Entreprenør omkostninger 1,7 mio. kr.

Afledte entreprenørudgifter 0,05 mio. kr.

Arealerhvervelser 1,05 mio. kr

Projekt og tilsyn 0,3 mio. kr

I alt 3,1 mio. kr.

 

Øvrige konsekvenser

 

Anlægget vil afbøde de negative konsekvenser, som følgerne af Banedanmarks erstatningsanlæg påfører Nybyvej. Anlægget vil medføre mindre trafik på Nybyvej og Asmindrupvej nærmest skolen. Derved opnås sikrere skolevej for eleverne til Kildevangens skole, afdeling Vipperød.

 

For trafikanter fra Roskildevej vil Stationsvejs forlængelse medføre en afkortning af kørselsstrækningen til stationen med ca. 800 m.

 

Trafikken ad Nybyvej forventes stort set uændret og med uændret støjbelastning i forhold til forholdene inden den nye omfartsvej tages i brug

 

De østligste enfamiliehusejendomme på Højdedraget samt boligejendommen Stationsvej 8-10, bliver ikke direkte berørt af anlægget, men må forventes at blive påført en øget støjbelastning, som følge af den forventede øgede trafik. Sammenholdt med støjbelastningen fra flere tog, er generne små.

 

I tilfælde af ekspropriation er Holbæk Kommune ekspropriationsmyndighed og Trafik og Ejendomme gennemfører ekspropriationssagen og afholder åstedsforretninger. Byrådet træffer endelig beslutning om evt. ekspropriation hvis en frivillig aftale ikke kan opnås. Trafik og Ejendomme gennemfører udbetaling af evt. erstatning, samt indbringer evt. uafklarede erstatningsspørgsmål for taksationsmyndighederne.

 

Trafik og Ejendomme står for projektering, udbud og tilsyn af anlæggets gennemførelse.

 
 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 14-05-2014
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling75. Beslutning om dispensation for indskuddets størrelse, for tildeling af havneplads for lystfartøjer og for joller i Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at:

 1. der, indtil der foreligger reviderede takster, gives dispensation for indskud for tildeling af havneplads for lystfartøjer, således at indskuddet ændres fra 30.000 kr. til 10.000 kr. fra foråret 2014 og frem til nye takster foreligger.

 2. der, indtil der foreligger reviderede takster, gives dispensation for indskud for tildeling af havneplads for joller, således at indskuddet ændres fra 8.000 kr. til 5.000 kr. fra foråret 2014 og frem til nye takster foreligger.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Baggrund

Byrådet besluttede på mødet d. 30. april 2008: ”at der ved fremtidig tildeling af havnepladser, der administreres af Holbæk Kommune, opkræves et indskud på kr. 30.000 vedr. både og et indskud på kr. 8.000 vedr. joller - udover den normale bådleje.”

 

Indskuddet er tiltænkt eventuelle erstatninger og/eller reparationer efter opsigelse af havneplads.

 

Holbæk Kommune har fået flere henvendelser vedrørende kommunens ”Takster for havneområdet” herunder særligt størrelsen på indskud på 30.000 kr. En af henvendelserne omhandler en turistvirksomhed som ønsker at sejle turister rundt i de nord- og vestsjællandske fjorde. De oplyser, at indskuddet er af så væsentlig en størrelse, at det afholder dem fra at lægge til i Holbæk Havn. De overvejer i stedet at vælge andre havne i de vestsjællandske nabobyer, hvor det er væsentligt billigere.

 

Nye takster gælden fra 2015

De nuværende takster på havneområdet er blandt andet udarbejdet ud fra forudsætningen om, at Holbæk Havn er en erhvervshavn. Fra sommeren 2014 stopper det sidste erhverv. I forlængelse heraf er det naturligt at revidere hele takstbladet i forhold til de nye forudsætninger. Reviderede takster forelægges til politisk godkendelse efteråret 2014.

 

I forbindelse med revision af taksterne, skal der dannes et fuldt overblik over allerede indbetalte indskud. Eventuel tilbagebetaling af allerede indbetalte indskud udskydes således til at der vedtaget nye takster.

 

Dispensation fra gældende takster

Indtil der foreligger reviderede takster indstilles at der fra foråret 2014 dispensation således, at indskuddet for nye pladser til lystfartøjer ændres fra 30.000 kr. til 10.000 kr. og indskuddet for nye jollepladser ændres fra 8.000 kr. til 5.000 kr.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2014
 
Det indstilles, at der ikke opkræves depositum i 2014, og størrelsen på et eventuelt fremtidigt depositum afklares i forbindelse med revideringen af taksterne i efteråret 2014.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Indstillingen anbefales godkendt, herunder indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø.

Beslutning i Byrådet den 14-05-2014
 
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Referat
Sagsfremstilling76. Beslutning vedr. 3 ejendomme der ønsker at træde ud af Bukkerup Spildevand Aps

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersent indstiller, at byrådet:

 1. godkender revideret forslag til tillæg nr. 7 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2010 – 2018”, hvilket betyder at spildevandsoplandet for Bukkerup forbliver privat spildevandskloakeret og at tre ejendom at udtræder af Bukkerup Spildevand og overgår til ”åbent land”

 
 

Alternativ indstilling

 

Det indstilles alternativt, at udvalget:

1. annullerer Tillæg nr. 4 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan, hvilket betyder at alle omfattede ejendomme i Bukkerup overgår fra privat spildevandskloakeret til spildevandskloakeret.

 

Beskrivelse af sagen

 

En række beboerne i Bukkerup har stiftet ”Bukkerup Grønne Spildevandslav” med henblik på at etablere et privat spildevandslav, som erstatning for en offentlig kloakering af spildevandsoplandet for Bukkerup (BP01og KE04).

 

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af kommunens spildevandsplan 2010 - 2018, at den vil arbejde på at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen, som ændrer oplandet i Bukkerup fra offentligt til et privat spildevandsopland.

 

Ved godkendelse af Tillæg nr. 4 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan på byrådsmøde den 11. september 2013, blev opland BP01 og KE04 Bukkerup ændret fra spildevandskloakeret til privat spildevandskloakeret.

 

Efterfølgende ønsker tre ejendom at udtræde af Bukkerup Spildevand og overgå til ”åbent land”.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling

 

By og Landskab annullerer Tillæg nr. 4 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan til Holbæk Kommunes Spildevandsplan, således at opland BP01 og KE04 Bukkerup ændres fra privat spildevandskloakeret til spildevandskloakeret, hvilket betyder at de omfattede ejendomme i Bukkerup overgår til offentlig kloakering, via Holbæk Forsyning.

 
 

Økonomiske konsekvenser

 

Begge indstillinger har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

 

Bukkerup Spildevands samlede økonomi ikke forringes væsentligt, og projektet kan fortsat fungere teknisk forsvarligt, hvis hovedindstillingen godkendes.

 

Holbæk Forsyning har på møde med Bukkerup Spildevand den 24. marts 2014 oplyst, at:

 
 • forsyningen ikke ser de tre ejendommes eventuelle udtræden af Bukkerup Spildevand og overgang til ”Åbent Land”, som et problem i forhold til Holbæk Forsyning

 • forsyningen forbeholder sig at hele projektet Bukkerup Spildevand revurderes i forhold til spildevandsplan og kloakerings/renseløsninger, såfremt flere ejendomme måtte ønske at udtræde af Bukkerup Spildevand

 
 
 

Øvrige konsekvenser

 

Ved godkendelse af hovedindstilling skal By og Landskab skal meddele påbud om forbedret rensning til de 3 ejendomme jf. bestemmelser for ”Åbent land” til udførelse i 2014.

 

Ved godkendelse af alternativ indstilling, skal Holbæk Forsyning udarbejde projekt for kloakering i spildevandsoplandet for Bukkerup (BP01og KE04).

 
 

Høring

 

Forslag til spildevandstillæg skal fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger.

 
 
 

Lovgrundlag – link

 

Miljølovens § 32

 

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

 

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=132218

 
 
 
 

Sagshistorik, henvisninger

 

11. september 2013: Tillæg nr. 4 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2010 – 2018” vedtages.

 

Vedr. Ændring af opland BP01 og KE04 Bukkerup fra spildevandskloakeret til privat spildevandskloakeret

 

12. marts 2014: Tillæg nr. 7 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2010 – 2018” vedtages.

 

Vedr. Ændring af BP01 (En ejendom udtræder)

 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2014
 
Hovedindstillingen indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 14-05-2014
 
Hovedindstillingen godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

3493156e15.docx
3493134e16.docx
3461332e17.docx
3452336e18.docx
3440356e19.docx

Bilag

Tillæg nr. 7 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan
Referat af møde
Beslutning vedr. ejendom der ønsker at udtræde af Bukkerup Grønne Spildevandslav
Beslutning vedr. ejendom der ønsker at udtræde af Bukkerup Grønne Spildevandslav
Beslutning vedr. ejendom der ønsker at udtræde af Bukkerup Grønne Spildevandslav


77. Sophienholm Grusgrav - Komuneplantillæg og råstofindvindingstilladelse, sag 12/39976

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Udvalget for Klima og Miljø tager punktet til efterretning.

 2. Økonomiudvalg og byråd godkender udkast til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, til offentliggørelse i 8 uger.

 3. Økonomiudvalg og byråd tager udkast til råstoftilladelse for Sophienholm Grusgrav til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Sophienholm Grusgrav har i 2012 søgt om tilladelse til indvinding af ca. 1,6 millioner m³ sand og grus over en 10-årig periode. Ansøgningen omhandler det af Vestsjællands Amt tilladte areal, samt et tilknyttet areal mod nord og vest. Ansøgningen er begrundet i udnyttelse af restressourcen.

 

Den nuværende grusgrav ligger uden for de af Region Sjælland udpegede gravområder og interesseområder og grusgravens samlede aktivitetsperiode er mere end 10 år. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg (bilag 1) med tilhørende VVM-redegørelse. Kommuneplantillægget indeholder desuden opsamling på første offentlighedsfase, samt miljørapport. VVM-redegørelsen er vedhæftet som bilag 2.

 

VVM-redegørelsen er udarbejdet i efteråret 2013. Sideløbende er der udarbejdet udkast til råstofindvindingstilladelse (bilag 3).

 

Region Sjælland skal som planmyndighed på råstofområdet give samtykke til råstofindvinding uden for regionalt graveområde. Det forventes at ske primo 2014.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Fortsat råstofindvinding må forventes at medføre forøgede omkostninger til vedligeholdelse af Sophienholmvej og Tjørnedevej.

 

Øvrige konsekvenser

 

Forsat råstofindvinding vil medføre landskabelige forandringer. Efterbehandlingsplanen vil tilpasse grusgraven til omgivelserne.

 

Høring

 

I sommeren 2013 blev der indkaldt ideer og forslag til den videre planlægning. Indkomne bemærkninger og ideer fremgår af kommuneplantillægget.

 

Der gennemføres et borgermøde i offentlighedsperioden.

 

Lovgrundlag – link

 

LBK 587 af 27. maj 2013. Lov om Planlægning (Planloven)

LBK 939 af 3. juli 2013. Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

BEK 1654 af 27. december 2013. Bek. Om vurdering af visse offentlige og private anlægs indvirkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

LBK 657 af 27. maj 2013. Lov om råstoffer (Råstofloven)

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2014
 
Taget til efterretning
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Indstillingens punkt 2 og 3 anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 14-05-2014
 
Indstillingens punkt 2 og 3 godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

3506607e24.pdf
3499952e20.docx
3500014e21.doc
3500028e22.docx
3500023e23.docx
3506601e25.docx
3508351e26.pdf
3508345e27.docx

Bilag

Bilag E - Beregning af sikkerhedsstillelse.pdf
Endelig VVM
Bilag B Deklaration
Bilag D Efterbehandling
Bilag C Graveplan
Tilladelse - endelig
Forslag til tillæg nr 1 til OSD-redegørelse110414.pdf
Forslag til Kommuneplantillæg 1


78. Beslutning om forlængelse af overgangsperiode for Museum Vestsjælland

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at byrådet:

 1. godkender at overgangsperioden for Museum Vestsjælland (2013-2014) samt det nuværende driftstilskud forlænges til udgangen af 2015.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommune indgik den 31. december 2012 en aftale med 5 andre kommuner på midt- vestsjælland om fusion af museumsdriften. Det nye Museum Vestsjælland (MVE) var en realitet 1. januar 2013. Som led i fusionen aftalte kommunerne en overgangsperiode på 2 år (2013 og 2014).

 

MVEs bestyrelse har i foråret 2014 bedt de involverede kommuner om at forlænge overgangsperioden med afsæt i de mange tidskrævende opgaver vedrørende struktur, ledelse, organisering som en så omfattende fusionsproces har indebåret. Desuden er regnskabet for det første driftsår (2013) først afsluttet i foråret 2014, hvorfor et realistisk billede af driftsomkostninger endnu ikke foreligger.

 

Indhold i overgangsaftale

I overgangsperioden bliver kommunernes tilskud til museumsvirksomhed fastholdt. Den nye museumsbestyrelse har i samme periode til opgave at udarbejde og få godkendt en finansieringsmodel fra og med budget 2015, hvor de kommunale bidrag skal harmoniseres.

 

De årlige kommunale museumstilskud i 2013-2014 fordeler sig således:

 

Holbæk

kr. 2.605.000

Kalundborg

kr. 2.813.000

Odsherred

kr. 3.930.000

Ringsted

kr. 2.735.000

Slagelse

kr. 1.482.000

Sorø

kr. 1.072.359

 
 

Der blev endvidere i fusionsprocessen aftalt, at den nuværende bestyrelsessammensætning skulle fastholdes i overgangsperioden (2013-2014), hvorefter der skal nedsættes et repræsentantskab, som vil udpege medlemmer til den nye bestyrelse.

 

De bidragende kommuner pålagde i fusionsprocessen, at der i overgangsperioden frem til udgangen af 2014 arbejdes på at etablere et museum på fagligt og kvalitetsmæssigt højt niveau funderet på et forretningsmæssigt professionelt grundlag. Bestyrelsen skal inden udgangen af 2014 sikre, at vedtægterne ændres i overensstemmelse med denne intention.

 

Baggrund for forlængelse af overgangsperioden

Ifølge MVE er baggrunden for en forlængelse af overgangsperioden:

 1. Et ordentligt beregningsgrundlag for den fremtidige fordelingsnøgle. Budgetforhandlingerne i kommunerne for budget 2015 indledes i forår 2014. På det tidspunkt er Museum Vestsjællands regnskab for 2013 fortsat under afslutning. Det er således først i foråret 2014 muligt at beregne, hvad fællesudgifterne til samdriftsmuseet udgør. Disse beregninger er væsentlige for udregningen af en fremtidig fordelingsnøgle.

 2. Afslutning af mellemregninger med kommunerne.

I det første år siden fusionen har der været en hel del mellemregninger med de enkelte kommuner:

- Udskillelse af dele af museumsdriften (Trelleborg, Bagerimuseet og Trykkeriet i Slagelse)

- ny ejerstruktur i forbindelse med bygningsmassen (Odsherred og Holbæk)

- mellemregninger i forbindelse med overgangen fra kommunal til egen administration (Ringsted og delvis Kalundborg).

 

Før disse mellemregninger er afsluttet, er det ikke muligt at afdække det faktuelle omfang af de enkelte kommuners bidrag til museet.

 

Status hos de øvrige kommuner

I Slagelse og Odsherred har Kultur og Fritidsudvalgene indstillet, at kommunerne imødekommer en forlængelse af overgangsaftalen

 

I Sorø, Ringsted og Kalundborg vil spørgsmålet blive behandlet politisk i april måned.

 

Fremadrettet proces

MVE forventer, at et forslag til fordelingsnøgle for kommunale tilskud samt forslag til nye vedtægter vil blive fremsendt til drøftelse i de enkelte kommuner ultimo 2014.

 

MVE forventer, at der i oktober 2015 kan indgås en ny samdriftsaftale mellem kommunerne gældende fra januar 2016. Det forventes samtidigt, at den nye bestyrelse for MVE kan konstituere sig januar 2016.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

En forlængelse af overgangsperioden betyder, at Holbæk Kommunes museumstilskud i 2015 bliver fastholdt på 2014-niveau. En ændring af museumstilskuddet vil således blive udskudt til 2016.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 28-04-2014
 
Indstilles godkendt.
 
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 14-05-2014
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

3501672e28.pdf

Bilag

MVE anmodning om forlængelse af overgangsperioden for museumsfusion


79. Beslutning om flexboligordning i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø og afgøres i byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

 1. Holbæk Kommune benytter muligheden for flexboliger jævnfør boligreguleringsloven.

 2. ordningen afgrænses geografisk til at omfatte Orø, landsbyer og landdistrikter og således ikke omfatter byer udlagt i kommuneplanen som hovedby, større centerbyer, mindre centerbyer og lokalcenterbyer, hvor det er hensigtsmæssigt for lokalsamfundet at fastholde bopælspligten.

 

Alternativ indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller alternativt, at:

 1. Holbæk Kommune fravælger muligheden for flexboliger.


Beskrivelse af sagen

 

Flexboligordningen er indført som led i regeringens indsats mod forfald af boliger i områder med affolkning i landdistrikterne. Formålet med ordningen er at modvirke affolkning i landdistrikterne og fastholde vækst i nærområderne samt undgå at unødig mange boliger står og forfalder.

 

Kommunen kan vælge at meddele en flexboligtilladelse. Boligejeren kan med en sådan tilladelse benytte boligen som fritidsbolig, og på et senere tidspunkt vende tilbage til at anvende boligen som helårsbolig på ny uden at anmode kommunen om en fornyet tilladelse. Dette er en forskel i forhold til et fritidshus, hvor det ikke er muligt at overgå til helårshus med mindre særlige krav er opfyldt. En flexbolig bibeholder sin status som helårsbeboelse – også skattemæssigt.

 

Flexboligtilladelsen følger ejeren af ejendommen og skal derfor gensøges ved salg eller overdragelse. En køber eller sælger kan bede kommunen om en forhåndstilkendegivelse om hvorvidt de kan få en flexboligordning ved køb af ejendommen. Det er muligt at udleje en flexbolig også til fritidsformål, når den er taget i anvendelse til det.

 

Ordningens geografiske afgrænsning er foretaget, så bopælspligten følger de byer, som er udlagt i kommuneplanen og som i dag rummer service på bl.a. skole- og institutionsområdet. Hvis bopælspligten ophæves så boligerne kun bebos i sommerhalvåret, kan det udhule grundlaget for et bysamfund med de funktioner og aktiviteter, der knytter sig til byerne.

 

Såfremt, der sker ændringer i serviceforholdene, kunne det give mening at genoverveje afgrænsningen.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling

 

Det forventes ikke, at der vil være omfattende konsekvenser ved ikke at benytte muligheden i boligreguleringsloven, da antallet af henvendelser har været begrænset.

 
 

Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser

 

Administrationen vil i forbindelse med forespørgsler, konkrete ansøgninger samt registrering og ajourføring af data skulle anvende i omfanget af 200 timer årligt på sagsbehandlingen.

 

Beslutningen beror på en individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde. Nærmere retningslinjer udarbejdes efter politisk behandling og vil fremgå af kommunens hjemmeside.

 

Høring


Lovgrundlag – link

 

Ordningen blev indført ved lov nr. 413 af 29.april 2013 om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene med virkning fra 1. maj 2013.

 

Med lovændringen er boligreguleringslovens § 50 blevet præciseret således, at kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at ejeren af en helårsbolig kan benytte boligen til fritidsformål og på et senere tidspunkt vende tilbage til helårsbeboelse uden yderligere ansøgning om samtykke fra kommunalbestyrelsen.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2014
 
Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 14-05-2014
 
Hovedindstillingen godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

3516530e29.pdf

Bilag

bymoenster_byhierarki.pdf


80. Beslutning om tilslutning til Charter for unges deltagelse i byudvikling og samfundsplanlægning

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 
 1. Byrådet tilslutter sig Charter for unges deltagelse i byudvikling og samfundsplanlægning.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

CityLAB er et tværkommunalt partnerskabsprojekt, hvor formålet er at udvikle nye rammer for, hvordan unge kan deltage i byudvikling og samfundsplanlægning. Projektet er afsluttet med udarbejdelse af et charter, som byrådet opfordres til at tilslutte sig. Charteret vil blive præsenteret på Folkemødet på Bornholm og overrakt til Kulturminister Marianne Jelved.

 

Holbæk Kommune blev udvalgt til at deltage i CityLAB sammen med 13 andre kommuner. Holbæk Kommunes case omhandlede folkeskoler i Holbæk By, samt byrum for unge. Projektet kulminerede i en to-dages konference i Spinderihallerne i Vejle. Fra Holbæk Kommune deltog bl.a. otte unge, som er folkeskoleelever og medlemmer af ungdomsbyrådet. De unge præsenterer på byrådets temamøde i juni resultaterne af deres arbejde på konferencen.

 

Det overordnede resultat fra konferencen er et charter for unges deltagelse i byudvikling og samfundsplanlægning (vedhæftet som bilag). Charteret baseres på en fælles vision fra de 14 partnerskabskommuner. Chartrets hovedpunkter er følgende målsætninger:

 • Medborgerskab. At øge unges indflydelse og medbestemmelse i udviklingen af fremtidige byer gennem samarbejde med kommunalpolitikkere og kommunens medarbejdere.

 • Kommunikation. At sætte fokus på at styrke dialogen mellem politikere, unge og kommunens medarbejdere.

 • Samskabelse. At give vejledning og kompetent sparring til unge, som henvender sig med konkrete udfordringer eller projektforslag, og til at gøre vejen fra ide til handling så kort som muligt.

 • Innovation. At udfordre sig selv i planlægningsprocessen ved at bruge nye arbejdsmetoder og eksperimentere med rammerne for samskabelsesprocesser med unge og det øvrige civilsamfund for derved at sikre, at planlægningen i kommunerne bliver betragtet fra flere vinkler.

Tilslutter Holbæk Kommune sig charteret, forpligter man sig til at sætte særligt fokus på inddragelse af unge i byplanlægningen. Planafdelingen vil fra sag til sag vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at gøre en særlig indsats for at inddrage unge aktivt i planprocessen. Dette skal sikre, at deltagelse giver mening for både de unge og for projektet som helhed samt at kommunens ressourcer bruges bedst muligt. Hvordan de unge inddrages vil veksle fra projekt til projekt og nye, samskabende metoder vil blive taget i brug.

 

Demokratieksperimentariet har været involveret i CityLAB-projektet og vil fremadrettet følge og samle erfaringer med øget inddragelse af unge i byudvikling og samfundsplanlægning.

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Tilslutning til charteret har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 14-05-2014
 
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

3524337e30.pdf

Bilag

Charter CityLAB


81. Beslutning vedr. generalforsamling Holbæk Forsyning

Sagsgang og sagstype

 

Byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

Direktør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Borgmester Søren Kjærsgaard bemyndiges til at gennemføre generalforsamlingen i Holbæk Forsyning Holding A/S og stemme i overensstemmelse med det forslag til beslutningsprotokol, som er vedhæftet denne sagsfremstilling

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet repræsenterer som udgangspunkt kommunen som ejer på generalforsamlingen i Holbæk Forsyning Holding A/S (fremover benævnt Holding). Som aktionær taler kommunen imidlertid med én stemme. Det betyder, at byrådet på et byrådsmøde forud for generalforsamlingen skal have truffet beslutning om, hvorledes kommunen skal stemme på generalforsamlingen. Det er således alene en formel vedtagelse af byrådets beslutninger, som gennemføres på generalforsamlingen, når kommunen er eneaktionær. Derfor kan generalforsamlingen hensigtsmæssigt gennemføres som en såkaldt "skrivebordsgeneralforsamling", hvor borgmesteren repræsenterer kommunen som aktionær, og stemmer i overensstemmelse med sin bemyndigelse fra byrådet.

 

For så vidt angår datterselskaberne i Holbæk Forsyning-koncernen, er det bestyrelsen i Holding, som repræsenterer Holding som eneaktionær på datterselskabernes generalforsamlinger. Byrådet har således som udgangspunkt ikke indflydelse på beslutningerne, som træffes på generalforsamlingen i datterselskaberne. Der kan dog være tale om væsentlige beslutninger, som bestyrelsen i Holding ifølge Holdings vedtægter er forpligtet til at forelægge Holdings generalforsamling (kommunen). Dette er dog alene væsentlige beslutninger, fx om salg af hele eller dele af et datterselskabs virksomhed, om fusioner eller lignende.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 14-05-2014
 
Godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

3532999e31.pdf
3532997e32.pdf
3532995e33.pdf
3534171e34.pdf

Bilag

Ledelsens beretning, generalforsamling
Årsrapport for Holbæk Forsyning Holding A/S, generalforsamling
Dagsorden til generalforsamling i Holbæk Forsyning Holding A/S, generalforsamling
Udkast til protokollat for generalforsamling i Holbæk Forsyning Holding A_S, generalforsamling 2014.05.14 1.0.pdf


82. Orientering om ændringer i skolernes styrelsesvedtægt

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn, byrådet

 

Orienteringssag

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. tager orienteringen om ændringer i skolernes styrelsesvedtægt til efterretning. Ændringerne er konsekvensrettelser som følge af ny skolereform og ny tildelingsmodel på skoleområdet.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Udvalget orienteres her om justeringer af skolernes styrelsesvedtægt.

 

Styrelsesvedtægten er tilrettet i overensstemmelse med ændringerne i folkeskoleloven. Ændringerne af loven er sket i forbindelse med vedtagelse af ny skolereform.

 

Herudover er styrelsesvedtægten tilrettet i overensstemmelse med byrådets beslutning om ny tildelingsmodel samt i overensstemmelse med budgetforlig 2014. Beslutningen om ny tildelingsmodel blev truffet i december 2013, hvor budgettet til specialområdet blev flyttet fra Familiecenteret til folkeskolerne.

 

Konkret er fortaget følgende ændringer i styrelsesvedtægten og i bilaget til styrelsesvedtægten:

 
 • Skolebestyrelsens sammensætning og valgreglerne til skolebestyrelsesvalg, herunder præciseres at forskudte skolebestyrelsesvalg følger samme regler og procedure som ordinære valg.

 • Afdelingsråd udgår som følge af nye valgregler til skolebestyrelsesvalg og skolebestyrelsens sammensætning.

 • Reglerne for folkeskolens timetalsstyring, jf. ny skolereform.

 • Antallet af undervisningstimer udvides, jf. ny skolereform.

 • Begreberne ”understøttende undervisning” samt ”lektiecafé/faglig fordybelse” er indarbejdet, jf. ny skolereform.

 • Pædagogisk råd udgår som følge af lovændringer i folkeskoleloven.

 • Tilretning af helhedsskolen i overensstemmelse af budgetforlig 2014, hvor helhedsskolen udvides til også at omfatte mellemtrinnet (3. kl. – 6. kl.).

 • Skolernes nye navne og skolernes afdelingers navne er rettet som følge af skolestrukturen.

 • Ny praksis i forhold til indskrivning, der nu foregår elektronisk og over en længere periode.

 • Tildelingsmodellen er beskrevet efter de nyeste ændringer.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring

 

Styrelsesvedtægten skal ikke i høring. Der er udelukkende tale om konsekvensrettelser af styrelsesvedtægten på baggrund af byrådsbeslutninger eller lovændringer.

 

Lovgrundlag – link

 

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161104

 

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161332

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 29-04-2014
 
Orienteringen taget til efterretning.
 
 

Beslutning i Byrådet den 14-05-2014
 
Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Referat

3516849e35.pdf
3516843e36.pdf

Bilag

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune
Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune


83. Orientering om godkendelse af anskaffelsessummen for Fjordstjernen Boliger og Sundhedscenter

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. byrådet tager til efterretning, at borgmesteren har godkendt anskaffelsessummen for Fjordstjernen Boliger og Sundhedscenters friplejeboligbyggeri.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

For at undgå forsinkelser, i Fjordstjernen Boliger og Sundhedscenters projekt med opførelse af friplejeboliger, har borgmesteren på byrådets vegne godkendt anskaffelsessummen for boliger og servicearealer jf. § 31 i lov om kommuners styrelse.

 

Anskaffelsessummen for henholdsvis boliger og servicearealer udgør 176.886 tkr. og 32.030 tkr.

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter gav den 6. december 2013 Fjordstjernen Boliger og Sundhedscenter tilsagn til at etablere 84 støttede friplejeboliger med tilhørende serviceareal på et areal i Holbæk Havn.

 

Det er kommunen, som godkender anskaffelsessummen før byggeriets start, samt det endelige byggeregnskab.

 

Der er ingen økonomiske forpligtelser for kommunen forbundet med at godkende anskaffelsessummen og det endelig byggeregnskab.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Etableringen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse.

 

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger.

 
 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 14-05-2014
 
Til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling84. Beslutning - Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 14-05-2014
 
Godkendt.
85. Beslutning - Salg af Tølløse Centertorv - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2014
 
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 14-05-2014
 
Udsat.