UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

05-03-2014 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-03-2014 18:00:00


PUNKTER

18. Godkendelse af dagsorden til møde den 5. marts 2014
19. SAGER TIL DRØFTELSE
20. Drøftelse af nøgletal på skole- og daginstitutionsområdet
21. SAGER TIL BESLUTNING
22. Igangsættelse af 'Holbæk i Fællesskab'
23. Godkendelse af tiltag til minimering af kødannelser ved valgsteder
24. Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt
25. Salg af ejendom - Lukket punkt
26. Finansiering af Klimatilpasningsprojekt ved Kalvemose Å
27. Godkendelse af regnskab for Boligselskabet Munkesøparkens salg af boliger
28. Beslutning om ændring af mål for ”En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder” i Beskæftigelsesplan 2014
29. Beslutning om tilretning af udbudsstrategi i anledning af nye regler om sociale klausuler
30. Delegation af afgørelseskompetence vedrørende støttet boligbyggeri
31. Beslutning om frigivelse af fondsmidler til anlæg og drift af Brorfelde Observatorium
32. Beslutning om frigivelse af midler til renovering af skibsværftet i Holbæk
33. Godkendelse af fuld selvbestemmelse for fonden bag skibet "Hjalm" samt pantsætning
34. Beslutning om frigivelse af midler til Ugerløse Friluftsbad sæson 2014
35. Beslutning om salg af Industrivej 12, Tølløse - Lukket punkt
36. Beslutning om igangsættelse af lokalplaner
37. Beslutning - Ændring af afgrænsning af lokalplan for boligområde ved Vipperød Bakker
38. Beslutning vedr. ejendom der ønsker at udtræde af Bukkerup Grønne Spildevandslav
39. Beslutning for oprettelse af vejadgang til Gartnervænget 25, Regstrup
40. Beslutning om tillægsbevilling til byggemodning ved Munkholmvej/Oldvejen
41. SAGER TIL ORIENTERING
42. Orientering - Silvan, fralytning fra Havnen18. Godkendelse af dagsorden til møde den 5. marts 2014

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling19. SAGER TIL DRØFTELSE

Sagsgang og sagstype


Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Referat
Sagsfremstilling20. Drøftelse af nøgletal på skole- og daginstitutionsområdet

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 

Drøftelsessag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at Økonomiudvalget:

 1. drøfter benchmark nøgletal på skole- og daginstitutionsområdet.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Økonomiudvalget besluttede den 5. februar, at de på mødet i marts ville have en temadrøftelse om skoler og daginstitutioner.

 

Drøftelserne tager udgangspunkt i det materiale, som blev udleveret på Kommunaløkonomisk Forum (KØF), herunder nøgletalsrapporten ”Brug nøgletal i styringen – Hvor ligger din kommune?”, der er vedlagt som bilag.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Drøftet.
 
Fremover sammenholdes nøgletal med sammenlignelige kommuner (K4). Herudover baseres drøftelserne på dilemmaer i tallene.
 
Økonomiudvalget anmoder Børneudvalget om at drøfte forholdet mellem økonomi og kvalitative indikatorer og fordelingen mellem børnepasning, skoler og specialområdet – og om relevant inddrage drøftelserne i omstillingsprojektet ”Læring og trivsel hos børn og unge”.
 
Udvalget drøfter udviklingen i fremmødet i løbet af foråret.
 

Referat
Sagsfremstilling

3428182e1.pdf

Bilag

Brug nøgletal i styringen - hvor ligger din kommune


21. SAGER TIL BESLUTNING

Sagsgang og sagstype


Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Referat
Sagsfremstilling22. Igangsættelse af 'Holbæk i Fællesskab'

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. der igangsættes fire politiske omstillingsprojekter med henblik på, at fremtidens velfærd kan leveres for minimum 84 mio. kr. mindre i 2018.

 2. der igangsættes implementering af de øvrige tiltag i Holbæk i Fællesskab, dvs.:

  1. Velfærdsteknologi

  2. Kerneopgaver og hverdagsinnovation

  3. Digitalisering

  4. Udbud og indkøbsoptimering

  5. Ledelse

  6. Administration

  7. Arealoptimering

  8. Andre tiltag

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Holbæk Kommune står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor en ny økonomisk virkelighed. Vi har grundlæggende styr på udgifterne, men vores indtægter kan ikke følge med. Fra 2015 og frem mangler vi i gennemsnit ca. 125 mio. om året.

Byrådet i Holbæk har taget offensivt fat på denne store udfordring. Et enigt byråd har oprettet Projektudvalget for Vækst for at sætte turbo på at styrke grundlaget for fremtidens indtægter. Og med initiativer som ’Resultater gennem forenkling og tillid’ og ’Holbæk i Fællesskab’ har byrådet sat en ny retning for udvikling af kommunen og af samspillet med borgere, virksomheder, foreninger og mange andre. Den politiske ambition er, at vi skal bruge den økonomiske udfordring til at udvikle den måde, vi løser vores kerneopgaver på. Vi skal ikke bare ’spare os ud af krisen’. Vi VIL noget mere og bedre.

 

For vi vil væk fra en situation, hvor vi populært sagt er nødt til ’at smøre smørret stadigt mere tyndt ud’. Vi vil samle kræfterne om det vigtigste - om det, der gør den største forskel for borgerne. Ikke mindst for dem, som i særlig grad har brug for fællesskabet i en kortere eller længere periode for at kunne komme videre i livet.

En sådan omstilling kræver politisk vilje og lederskab. Dét stiller byrådet i Holbæk Kommune sig i spidsen for.

Da budget 2014-17 blev vedtaget i oktober 2013, blev direktionen bedt om frem til februar 2014 at udvikle forslag til det nye byråd til at tackle den nye økonomiske virkelighed. Direktionens forslag skulle anvise nye måder at arbejde på fremover, som kan sikre balance i budgettet, overholdelse af de økonomiske pejlemærker samt råderum til vækst og udvikling. Direktionen skulle tænke kreativt, innovativt, på tværs af organisationen og dermed give det nye byråd mulighed for at gøre det, byrådet vil og skal.

 

’Holbæk i fællesskab’ er rammen om direktionens oplæg til, hvordan byrådet - sammen med borgere, virksomheder, foreninger, interesseorganisationer og medarbejdere - tager fat på arbejdet med at imødegå både de økonomiske udfordringer og de udfordringer, som handler om fællesskabet og fremtidens velfærd.

 

En bedre kommune for færre penge


Kommunernes rolle i udviklingen af velfærdssamfundet og samspillet med borgere og virksomheder er under forandring. Vi skal i de kommende år bidrage til at finde gode løsninger på store udfordringer. Det skal ske indenfor en økonomisk ramme som bliver mindre og i en tid, hvor mange mennesker ikke oplever at være en del af et fællesskab. Vi har altså både en økonomisk udfordring, og udfordring der vedrører vores fællesskab og fremtidige velfærd.

Derfor sætter vi os nu for at finde ud af, hvad velfærd egentligt er og ikke mindst skal være i fremtiden. Hvilken forskel vil vi skabe? Oprindeligt betyder ’velfærd’ at færdes vel, det vil sige at få en god rejse (gennem livet) – at have et godt liv. ’Samfund’ betyder at finde sammen. Velfærdssamfundet er ideen om, at det gode liv bliver til i relationer, fællesskaber og netværk med andre. Med dét udgangspunktet går kommunen fra at være ’leverandør af velfærdsydelser’ til en rolle som medspiller i løsningen af velfærdsopgaver’. Borgerne skal have kvalitet i velfærden, kommunen skal bruger færre økonomiske ressourcer og medarbejdere skal trives og have arbejdsglæde.

Stærke fællesskaber skaber løsninger


Vi har lang tradition for lokaldemokrati og for en bred og folkelig deltagelse i samfundslivet og samfundsdebatten. De forpligtende fællesskaber og det engagerede medborgerskab er stærkt i Holbæk Kommune - og er samtidig en del af svaret på vores udfordringer.

Det er byrådets ønske, at innovation og udvikling for og med borgerne skal kendetegne vores kommune. Vi tror på, at de bedste løsninger bliver skabt i samarbejde. Derfor griber vi vores udfordringer an på en ny måde - helt i tråd også med den politiske vision, som blandt andet er baggrunden for projektudvalget Demokratieksperimentariet.


I foråret 2014 vil fire ’politiske omstillingsgrupper’ danne rammen om et nyskabende samarbejde i Holbæk Kommune mellem politikere, borgere, virksomheder, medarbejdere og andre interessenter.


Grupperne skal undersøge og foreslå omstillinger som gør det muligt at løfte kerneopgaverne bedre og billigere. Hver gruppe arbejder med et tema, som har stor betydning for både den enkelte og for vores samfund - og som samtidig udgør en stor del af kommunens økonomi:

De politiske omstillingsgrupper arbejder fra marts til juni 2014. Gruppernes slutprodukt er et eller flere mulige scenarier/modeller til byrådet, som byrådet kan vælge at bruge i budget 2015-18, men ikke er forpligtet til at bruge.

 

Det er en ny måde at skabe velfærd på, for og med borgerne. Det er ved at møde udfordringerne på denne måde, at vi skaber ’Holbæk i Fællesskab’. 

Øvrige tiltag under Holbæk i Fællesskab


For at kunne opnå den reduktion af budgettet, som de øvrige tiltag under Holbæk i Fællesskab lægger op til er det vigtigt, at vi allerede nu begynder at arbejde med hvordan vi kan implementere de tanker der ligger i tiltagene.

Der lægges derfor op til, at byrådet allerede nu beslutter at gøre brug af de øvrige tiltag i budget 2015-2018.

 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Indstilles godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3412062e2.doc
3412056e3.doc
3413326e4.doc
3412070e5.doc
3442752e6.doc
3412164e7.doc
3412166e8.doc
3442831e9.doc
3442738e10.doc
3412171e11.doc
3401739e12.doc
3410059e13.doc
3413172e14.doc
3413205e15.doc
3413191e16.doc

Bilag

Aktiv hele livet
Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet
Læring og trivsel hos børn og unge
Uddannelse til alle unge 16-30 år
Velfærdsteknologi
Kerneopgaver
Digitalisering
Udbud
Administration
Arealoptimering
Ledelseskapacitet
Andre former for tiltag
Indledning, Holbæk i Fællesskab
Den økonomiske udfordring
Oversigt over bilag


23. Godkendelse af tiltag til minimering af kødannelser ved valgsteder

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, for at minimere kødannelser på valgstederne i Holbæk Kommune, at:

 1. der afsættes 300.000 kr. til indkøb af nye og flere valgbokse, stemmeurner og bedre skilte.

 2. Holbæk Midt oprettes som et tredje afstemningsområde i Holbæk By med Elværket som valgsted.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Ved afholdelsen af kommunal- og regionsvalget d. 19. november 2013 opstod der problemer med kødannelse flere steder i kommunen. Problemerne opstod navnlig ved de to valgsteder i Holbæk og i særdeleshed på valgstedet i Bjergmarkshallen. I Bjergmarkshallen betød det, at ca. 450 vælgere først fik udleveret deres stemmeseddel efter kl. 20, og at stemmeafgivningen først var færdig omkring kl. 20.40.

 

Byrådet besluttede d. 2. december 2013, at administrationen skulle analysere årsagerne til kødannelserne og udarbejde forslag til tiltag, der kan minimere problemet fremover. Dette drejer sig både om valgstederne i Holbæk og de øvrige valgsteder i kommunen, hvor der også flere steder var lange køer.

 

Administrationen har foretaget en evaluering med alle de involverede aktører i valget. Desuden har den iværksat efterfølgende undersøgelser af parkeringsfaciliteter og hensigtsmæssig afvikling af kødannelser.

 

Administrationen har identificeret følgende generelle årsager til kødannelserne på valgstederne i Holbæk Kommune:

Når det gælder de massive kødannelser på de to valgsteder i Holbæk by kan følgende yderligere årsager identificeres:

Hvad kan vi gøre fremover for at undgå massive kødannelser ved valgafholdelser i Holbæk Kommune?

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Merudgiften til indkøb af ekstra materiel håndteres i forbindelse med budgetrevision.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Afstemningsområder ændres jf. Lov om valg til Folketinget, § 9.

 

Afstemningsområderne til folketingsvalg er også gældende for kommunal- og regionsvalg jf. Lov om kommunale og regionale valg, § 51 samt Europa-Parlamentsvalg jf. Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, § 25.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Indstilles godkendt.
 
Der foretages en evaluering af de kommende EU-valg den 25. maj.
 
I god tid inden det kommende folketingsvalg evalueres de særlige tiltag, Byrådet har iværksat for at øge valgdeltagelsen.
 

Referat
Sagsfremstilling

3426811e17.pdf
3426803e18.pdf
3425513e19.pdf
3425636e20.pdf
3444063e21.pdf

Bilag

Sagsnotat - Minimering af kødannelse ved valg
Evaluering af kommunal- og regionsvalget 2013
Statistik for kommunal- og regionsvalget 2013
Kort over nuværende og alternative valgsteder i Holbæk by
Forslag til nyt afstemningsområde


24. Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Indstilles godkendt
 
25. Salg af ejendom - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Det indstilles, at der fastlægges individuelle minimumspriser for grundene, der forelægges til godkendelse ved byrådets møde.
 
26. Finansiering af Klimatilpasningsprojekt ved Kalvemose Å

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Det indstilles, at:

 1. der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. i 2014 til klimatilpasningsprojektet for Kalvemose Å ved Lergravkvarteret,

 2. der optages et lån på 1,3 mio.kr. i 2014 til finansiering af udgiften. Renter og afdrag på lånet betales af Holbæk Forsyning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Klimatilpasningsprojekter kan gennemføres ved, at forsyningsselskaber medfinansierer omkostningseffektive indsatser, der har til formål både at løse afløbstekniske og samfundsmæssige problemer. Gennemførsel af disse projekter finansernes over spildevandstaksterne. Det er dog kommunerne, der i første omgang optager lånet, hvorefter

Forsyningsselskaberne tilbagebetaler til kommunerne.

 

Udvalget for Klima og Miljø samt Holbæk Forsyningsselskab har tidligere besluttet at indsende en ansøgning til Forsyningssekretariatet (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) om medfinansiering af klimatilpasningsprojekt på Kalvemose Å ved Lergravkvarteret. Anlægsomkostningen er prissat til 1,3 mio. kr.

 

Forsyningssekretariatet har imødekommet ansøgningen, hvilket betyder, at Holbæk Kommune til finansiering af udgifter på 1,3 mio.kr. skal optage et tilsvarende lån, som dog ikke påvirker lånerammen. Der er indgået aftale med Holbæk Forsyning om, at projektet gennemføres i 2014, hvorefter Holbæk Forsyning betaler renter og afdrag på lånet, og lånet forventes indfriet i 2014.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Projektet er udgiftsneutralt for Holbæk Kommune, da Holbæk Forsyning finansierer udgiften.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand af 30.01.2013

 

Sagshistorik, henvisninger

 

Tidligere behandlet på KMU den 25.06.2013 – se dagsordenspunkt. 74

 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling27. Godkendelse af regnskab for Boligselskabet Munkesøparkens salg af boliger

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. byrådet godkender Boligselskabet Munkesøparkens regnskab over salg af almene boliger i Afdeling Vest.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Boligselskabet Munkesøparken har fremsendt regnskab for salg af almene boliger i Afdeling Vest for byrådets godkendelse.

 

Boligselskabet Munkesøparken solgte under forsøgsperioden for salg af almene boliger i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2007 to ud af afdeling Vests daværende 25 boliger.

 

Et af de solgte huse er Kildevangen 45, 4440 Mørkøv i Holbæk Kommune. Det andet ligger i Ringsted Kommune.

 

Af de resterende 23 boliger i afdeling Vest er fem beliggende i Holbæk Kommune. De øvrige 18 boliger er fordelt på henholdsvis Kalundborg Kommune, Odsherred Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune, Næstved Kommune og Ringsted Kommune.

 

Boligselskabet opnåede et provenu på 1.702.855 kr., som indbetales til Landsbyggefonden.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Salget har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Almenboligloven og Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling28. Beslutning om ændring af mål for ”En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder” i Beskæftigelsesplan 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. målet i Beskæftigelsesplan 2014 for ministermål 4 ”En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder” ændres til: ”Holbæk Jobcenter skal øge den lokale samarbejdsgrad fra 35,1 % i december 2012 til mindst 38,0 % i december 2014, og den samlede samarbejdsgrad skal stige fra 42,9 % i december 2012 til mindst 45 % i december 2014”.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

BeskæftigelsesPlan 2014 (BP2014) indeholder målsætninger for de nationale beskæftigelsespolitiske mål (ministermålene) samt lokale mål, strategier og indsatsområder. Ministermål 4 hedder: ”En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder”, og handler om, at byrådet skal sætte et lokalt mål for, hvor stor en andel af de lokale virksomheder, som jobcenteret skal have samarbejde med i løbet af et år.

 

Det nuværende mål for samarbejdsgraden i BP14 er:

 

”Jobcentret skal øge andelen af arbejdssteder der har en borger i et virksomhedsrettet forløb, på:

Ministeriet har meddelt, at målemetoden ændres. I det nuværende mål tælles kun de virksomheder med, der har borgere på dagpenge eller kontanthjælp i en praktik eller et løntilskudsjob. Den nye metode tager også samarbejde om borgere på ledighedsydelse, sygedagpenge og førtidspension med. Samtidig indgår også flere redskaber, så samarbejde om voksenlærlingeordningen, fleksjob, jobrotation mm. indgår i målingen. Og endelig tælles også den kontakt virksomheder måtte have med jobcentre uden for deres egen kommune med. Udgangspunktet for fastsættelse af mål er derfor ændret markant.

 

Målet opgøres år-til-dato, så månederne lægges sammen og tallet derfor kun kan stige igennem året. Den nyeste opgørelse på www.jobindsats.dk viser samarbejdsgraden indtil september 2013.

 

Se vedhæftet bilag: Samarbejdsgraden i perioden januar 2012 til september 2013:

 

Ved udgangen af 2012 havde 35,1 pct. af alle virksomheder i Holbæk haft samarbejde med Holbæk Jobcenter og i alt 42,9 pct. et samarbejde med enten Holbæk Jobcenter eller et andet jobcenter. Det virksomhedsrettede samarbejde er styrket i 2013 og samarbejdsgraden er allerede i september 2013 på højde med niveauet for december 2012. Det kan derfor forventes, at niveauet i december 2013 samlet er omkring 45 pct.. Det er dog særligt den lokale samarbejdsgrad der har et højere niveau. På den baggrund opstilles følgende mål for samarbejdsgraden i BP2014:

 

”Holbæk Jobcenter skal øge den lokale samarbejdsgrad fra 35,1 % i december 2012 til mindst 38,0 % i december 2014, og den samlede samarbejdsgrad skal stige fra 42,9 % i december 2012 til mindst 45 % i december 2014”.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-02-2014
 
Udvalget anbefaler at:
Målet i Beskæftigelsesplan 2014 for ministermål 4 ”En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder” ændres til: ”Holbæk Jobcenter skal øge den lokale samarbejdsgrad fra 35,1 % i december 2012 til mindst 40,0 % i december 2014, og den samlede samarbejdsgrad skal stige fra 42,9 % i december 2012 til mindst 47 % i december 2014”.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales.
 

Referat
Sagsfremstilling

3431933e22.pdf

Bilag

Samarbejdsgraden i perioden januar 2012 til september 2013


29. Beslutning om tilretning af udbudsstrategi i anledning af nye regler om sociale klausuler

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. vedlagte notat tages til efterretning, hvorefter Holbæk Kommune pr. 1. januar 2014 skal følge de nye regler om sociale klausuler i overensstemmelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning.

 2. afsnittet vedrørende sociale klausuler på side 11, pkt. 6 i Holbæk Kommunes udbudsstrategi tilrettes, således at udbudsstrategien er i overensstemmelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning, og at der henvises til vejledningen i udbudsstrategien.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Brugen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i offentlige udbud indgik i forhandlingerne om finansloven 2013, og det er nu besluttet, at kommunerne og regionerne pr. 1. januar 2014 bliver omfattet af statens regler på området.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har derfor i august 2013 offentliggjort en ny vejledning om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud.

 

Byrådets beslutning i august 2012

Byrådet besluttede i august 2012 (jf. pkt. 140 i referat af byrådets møde den 29. august 2012), at der skulle indsættes uddannelses- og beskæftigelsesklausuler i kontrakter vedrørende

Nedenfor gennemgås de nye regler.

 

Hovedkonklusionerne i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vejledning

Statslige, regionale og kommunale ordregivere er via ’følg eller forklar’-princippet fremover forpligtet til at overveje at indsætte sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud.

 

’Følg eller forklar’-princippet indebærer bl.a., at Holbæk Kommune skal forklare det på kommunens hjemmeside, hvis kommunen vælger ikke at bruge en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler i det relevante udbud.

 

Begrundelsen kan for eksempel være, at der ikke er mangel på praktikpladser indenfor det uddannelsesområde, som er relevant for den konkrete kontrakt, eller at det ikke vil være proportionalt at stille en social klausul i kontrakten.

 

Vejledningen

Der fremgår af Konkurrence- og Forbrugerstyrelses vejledning, at relevante udbud er:

Forskelle

Vejledningens definition af varigheden af kontrakterne i de relevante udbud er mere vidtgående end Holbæk Kommunes retningslinjer. De betyder, at der skal overvejes sociale klausuler i kontrakter, som har en varighed på seks måneder (og som opfylder de øvrige betingelser).

 

Endvidere indeholder vejledningen en mulighed for at beregne, om der er tale om et relevant udbud ved at beregne lønsummen. Hvis lønsummen er på 4 mio. kr., skal det overvejes at indsætte sociale klausuler i kontrakten.

 

Må Holbæk Kommune indføre uddannelses- og praktik-klausuler i videre omfang?

Det fremgår af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning, at afgrænsningen af ”relevante udbud” er ens for statslige, regionale og kommunale ordregivere. Det er i øvrigt næppe i overensstemmelse med EU-reglerne, hvis Holbæk Kommune indfører uddannelses- og praktik-klausuler i videre omfang

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-02-2014
 
Orienteringen om at Holbæk Kommune pr. 1. januar 2014 skal følge de nye regler om sociale klausuler i overensstemmelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning blev taget til efterretning.
 
Det anbefales, at:
afsnittet vedrørende sociale klausuler på side 11, pkt. 6 i Holbæk Kommunes udbudsstrategi tilrettes, således at udbudsstrategien er i overensstemmelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning, og at der henvises til vejledningen i udbudsstrategien.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales.
 

Sagsfremstilling
Referat

3326487e23.docx
3401148e24.docx

Bilag

uddrag af vedtaget udbudsstrategi
endeligt notat om nye regler


30. Delegation af afgørelseskompetence vedrørende støttet boligbyggeri

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag.

 
 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. der gives delegation af afgørelseskompetencer vedrørende støttet boligbyggeri til administrationen.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Kommunen fører tilsyn med opførelse og drift af støttet boligbyggeri. Byrådet kan delegere opgaver til administrationen for de områder, hvor kommunen ikke forpligtes økonomisk.

 

Tilsynet omfatter alle almene familie-, ungdoms- og ældreboliger samt alle selvejende ældreboliger opført efter tidligere lovgivning.

 

Tilsynspligten indebærer, at byrådet skal godkende en del dispositioner af rutinemæssig karakter. Sagsgangen kan i disse tilfælde forenkles gennem en generel bemyndigelse til administrationen.

 

Det foreslås, at der gives bemyndigelse til administrationen for følgende opgaver:

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Delegationen har ingen økonomiske konsekvenser.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Konverteringsbekendtgørelsen.

Almenboligloven.

Driftsbekendtgørelsen.

Kollektivboligbekendtgørelsen.

Støttebekendtgørelsen.

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-02-2014
 
Det anbefales, at der gives delegation af afgørelseskompetencer vedrørende støttet boligbyggeri til administrationen som foreslået.
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Anbefales godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling31. Beslutning om frigivelse af fondsmidler til anlæg og drift af Brorfelde Observatorium

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Det indstilles, at udvalget:

 1. godkender en indtægtsbevilling på 22,9 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal, Nordea-fonden, Markedsmodningsfonden samt LAG (regionale EU-midler)

 2. godkender, at de modtagne fondsmidler på 22,9 mio. kr., bliver frigivet til anlæg og drift af Brorfelde formidlingscenter.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Brorfelde Observatorium er et enestående sted, som rummer et stort potentiale i forhold til at blive udviklet til en attraktion indenfor astronomi, natur, geologi og andre læringsoplevelser. På den baggrund har Holbæk Kommune ønsket at få udviklet et fagligt kvalificeret og økonomisk bæredygtigt koncept samt en udviklingsstrategi for Brorfelde Observatorium.

 

Det udarbejdende koncept peger på Brorfelde Observatorium, som en attraktion, der med afsæt i naturvidenskaben, kan blive en håndgribelig, meningsfuld og sjov oplevelse.

 

I weekender og ferieperioder vil Brorfelde være åbent for dagsbesøgende og overnattende børnefamilier, mens attraktionen i hverdagene vil være forbeholdt lejrskoler på grundskoleniveau. Derudover vil der i sommerferien være korte højskoleophold for familier og entusiaster. Yderligere vil Brorfelde være en dynamo i lokalområdet til glæde for lokalbefolkning, foreninger, studerende og forskere.

 

Kombinationen af en markant oplevelsesprofil, et attraktivt overnatningstilbud og muligheden for at holde åbent i perioder uden for højsæsonen, er med til at adskille Brorfelde fra det eksisterende udbud af oplevelser og attraktioner i Danmark. I udgangspunkt eksisterer der ikke en tilsvarende naturvidenskabelig attraktion, som på samme vis kombinerer Brorfeldes autenticitet og historie med den tilhørende oplevelses- og formidlingsprofil og muligheden for overnatning.

 

Læs mere om Brorfelde her

 

Med afsæt i koncept, målgrupper og konkurrencesituationen er der estimeret tre markedsscenerier for den færdigudviklede attraktion. I det forventede scenarium vil Brorfelde tiltrække 36.500 besøgende om året. Dette scenarie vurderes som bæredygtigt med et årligt kommunalt driftstilskud på 2 mio. kr. årligt, hvilket budgetmæssigt er afsat fra 2014 og frem.

 

Holbæk Kommune har modtaget fondsdonationer fra A.P. Møller fonden, Nordea Fonden samt LAG. Disse fondsmidler er bevilget til såvel anlæg- samt driftsomkostninger. Sidstnævnte vil blive brugt til at dække driftsomkostninger i anlægsfasen indtil formidlingscenteret er åbent og generer de forventede indtægter ved besøgstal omkring 36.500.

 

Med baggrund i ovenstående samt modtagelse af større fondsdonationer besluttede Holbæk Kommune i efteråret 2013 at købe Brorfelde Observatorium med tilhørende arealer af statens ejendomsselskab Freja A/S

 

Med henblik på at realisere de konkrete formidlings- og oplevelsestilbud er der nedsat en række arbejdsgrupper, som overordnet bliver koordineret af en styregruppe.

 

Det er styregruppens målsætning, at Brorfelde formidlingscenter officielt åbner i sommeren 2015. Derfor er det på nuværende tidspunkt nødvendigt at ansætte relevant personale og igangsætte de nødvendige renoveringer og opbygninger af formidlingstilbud. På denne baggrund indstiller direktør Anders Asmind, at de modtagne fondsmidler og de til formålet afsatte drifts- og anlægstilskud på budget 2014 bliver frigivet.

 

Brorfelde Observatorium vil blive en kommunal enhed på kulturområdet på linje med Kulturkasernen, Biblioteket og musikskolen med en selvstændig leder som refererer til Kultur- og Fritidschefen.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Status for finansieringen er:

 

Ekstern fondsfinansiering til anlæg og drift af Brorfelde formidlingscenter

 

A.P. Møller fonden

10,0 mio. kr.

Nordea-fonden

10,0 mio. kr.

LAG (Regionale EU-midler)

 1,4 mio. kr.

Markedsmodningsfonden

1,5 mio. kr.

 

Hertil kommer at Holbæk Kommune har afsat 5 mio. kr. til anlæg i både budget 2014 og 2015. De 5 mio. kr. afsat i budget 2014 blev frigivet ved byrådsbeslutning 18.12.2013

 

Endelig har Holbæk Kommune afsat 1,5 mio. kr. i budget 2014 samt 2 mio. kr. i budget 2015 til drift.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 

Byrådsbeslutning om frigivelse af anlægsmidler, 18.12.2013

 
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-02-2014
 
Ad 1: Indstilles godkendt
Ad 2: Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling32. Beslutning om frigivelse af midler til renovering af skibsværftet i Holbæk

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Det indstilles, at udvalget:

 1. godkender en indtægtsbevilling på 19,5 mio. kr. fra Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal samt provenuet fra H.E. Kollegiet.

 2. godkender, at de modtagne fondsmidler (19,5 mio. kr.) samt de kommunale anlægsmidler afsat i budget 2014 (1,4 mio. kr.) bliver frigivet til renovering af skibsværftet.

 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommune opnåede i efteråret 2013 tilsagn om den nødvendige fondsfinansiering til at etablere et maritimt center i den gamle værftsbygning på Holbæk Gl. Havn. På den baggrund er projektet nu klar til at blive realiseret.

 

Beskrivelse af maritimt center

Fondsbevillingerne er givet i lyset af, at det gamle værftsområde i 2011 blev udlagt til center og havneformål, herunder bl.a. offentlige formål, maritime aktiviteter, kulturerhverv, turisterhverv og idrætsaktiviteter. (matrikel 168f) i lokalplan 1.41. Formålet med lokalplanen var at skabe et grundlag for at etablere et maritimt center i det gamle skibsværft, som kan puste nyt liv i værftsområdet og skabe et aktivt byrum.

 

De nuværende aktører i det gamle skibsværft (Holbæk Havns Gl. Beddinger) har deltaget aktivt i planlægning og udvikling af det nye maritime center i værftet, som er sket i Brugerrådet for Værftet på Holbæk Havn.

 

Indholdet af det maritime center

Formålet er at restaurere Holbæks gamle skibsværft og omdanne det omkringliggende område til et attraktivt og rekreativt maritimt byrum. Hensigten er at bl.a. at

Ifølge den vedlagte tidsplan vil renoveringen af skibsværftet være færdiggjort med udgangen af 2014.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Holbæk Kommune har afsat 1,4 mio. kr. i budgettet for 2014 til renoveringen af det gamle skibsværft. Derudover bidrager Holbæk Kommune til projektet ved at stille værftsgrunden og den gamle værftsbygning til rådighed for projektet.

 

Den eksterne finansiering er:

 

A.P. Møller fonden

10,9 mio. kr.

Realdania

6,0 mio. kr.

Midler fra det nedlagte HE-kollegium

2,6 mio. kr.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-02-2014
 
Ad 1: Indstilles godkendt
Ad 2: Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3401897e25.pdf

Bilag

Tidsplan, renovering af skibsværft


33. Godkendelse af fuld selvbestemmelse for fonden bag skibet "Hjalm" samt pantsætning

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Det indstilles, at udvalget:

 1. godkender, at ”Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk” giver Skibsbevaringsfonden pant i ”Hjalm” i forbindelse med fondens optagelse af lån.

 2. godkender tillægget til fundatsen (vedtægterne) for ”Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk”.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Det historiske skib ”Hjalm” er ejet af den selvejende institution ”Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk”.

 

Pantsætning

Fonden har optaget et lån på 50.000 kr. i Skibsbevaringsfonden. Som led i låneoptagelsen, har fonden udstedt et pantebrev i skibet ”Hjalm” på 50.000 kr.

 

Holbæk Byråd skal give samtykke til denne pantsætning. Formålet med låneoptagelsen er at sikre midler til istandsættelse af ”Hjalm”, så skibet fortsat kan være en aktiv del af kultur og formidlingsaktiviteterne omkring Holbæk Gl. Havn og Holbæk Fjord.

 

Tillæg til fondens fundats (vedtægter)

Det fremgår af den nuværende fundats (vedtægter) for fonden, at Holbæk Byråd skal give samtykke til fondens dispositioner, herunder godkende ændringer i fundatsen.

 

Fonden har udarbejdet et tillæg til fundatsen, som fjerner kravene om samtykke fra Holbæk Byråd og dermed giver fonden fuld selvbestemmelse.

 

Kultur og Fritid vurderer, at ændringerne i fundatsen vil sikre en mere smidig arbejdsgang for både fonden og Holbæk Kommune. Såfremt kommunen har behov for indsigt i fondens økonomi eller ønsker at opstille rammer for fondens aktiviteter, vil det fremgå af de samarbejdsaftaler, som fonden og kommunen indgår i forbindelse med kommunal støtte til konkrete projekter.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Samtykke til fondens pantsætning vil ikke have nogen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2013
 
1. at: Indstilles godkendt
2. at: Indstilles ikke godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2013
 
Det indstilles, at 1. at godkendes, og 2. at tilbagesendes til behandling i Udvalget for Kultur og Fritid
 
 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2013
 
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-02-2014
 
Ad 1: Indstilles godkendt
Ad 2: Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3312218e26.pdf
3312223e27.pdf
3312226e28.pdf

Bilag

Hjalm, pantebrev
Hjalm, nuværende fundats.
Hjalm, tillæg til fundats.


34. Beslutning om frigivelse af midler til Ugerløse Friluftsbad sæson 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Det indstilles, at udvalget:

 1. frigiver 0,3 mio. kr. til iværksættelse af foranstaltninger, som muliggør åbning af friluftsbadet i sæson 2014. Midlerne tilføres til Kultur og Fritid.

 2. frigiver 0,5 mio. kr. til Center for Ejendomme med henblik på at kunne tilvejebringe et politisk beslutningsgrundlag, som afdækker løsningsmuligheder og investeringsbehov i et eventuelt fremtidigt friluftsbad.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Rambøll har tidligere i to notater - dateret henholdsvis den 03.10.2009 og 17.8.2012 - beskrevet tilstanden for Ugerløse Friluftsbad. Rambøll gør i begge rapporter opmærksom på, at anlægget på en række områder ikke lever op til gældende normer, vejledninger og anbefalinger. Det er stadig anlæggets situation i dag.

 

I indeværende år er der derfor behov for en politisk stillingtagen til, hvorvidt der skal iværksættes tiltag, som:

 
 1. muliggør åbning af Ugerløse Friluftsbad i sæson 2014 efter gældende normer og regler.

 2. tilvejebringer et politisk beslutningsgrundlag, som afdækker løsningsmuligheder og investeringsbehov i et fremtidigt friluftsbad.

Ad 1: Åbning af Ugerløse Friluftsbad i sæson 2014

 

Med henblik på at få afklaret hvilke tiltag der skal iværksættes for at kunne åbne friluftsbadet i sæson 2014 med en overholdelse af gældende regler og normer, blev der iværksat en besigtigelse af friluftsbadet i januar 2014 med gennemgang af friluftsbadets nuværende tilstand.

 

På baggrund heraf vurderes det, at det vil være nødvendigt at godt 0,5 mio. kr. i svømmebadet. Dog således at en del af udgiften anvendes til at tilknytte en erfaren svømmebadstekniker/bademester til anlægget i sæson 2014 via en projektkontrakt i perioden marts-september 2014. Den anslåede udgift hertil udgør 210.000 kr., forventes at kunne rummes indenfor det eksisterende driftsbudget på 714.000 kr, idet den tidligere bademester er gået på pension indeværende år.

 

Det skønnes derfor, at der med til tilførsel på 300.000 kr. oveni det eksisterende driftsbudget på 714.000 kr. i 2014 vil kunne iværksættes foranstaltninger, som muliggør overholdelse af gældende normer og regler, hvorved der kan åbnes for en badesæson i 2014.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 – 17 er der afsat en samlet pulje til en række anlægsprojekter i kommunen. De nærmere forudsætninger er uddybende beskrevet i afsnittet økonomiske konsekvenser

 

Ud over den tekniske sikring af driften vil der være behov for at indgå en samarbejdsaftale med Ugerløse Svømmeklub omkring varetagelse af billetsalg, tilsyn med livredder m.v. Denne aftale er endnu ikke indgået, men indledende dialog er iværksat.

 

Ad 2: Tilvejebringelse af politisk beslutningsgrundlag for mulig fremtidig renovering

 

Med henblik på at kunne tilvejebringe et politisk beslutningsgrundlag, som afdækker løsningsmuligheder og investeringsbehov i et eventuelt fremtidigt friluftsbad foreslås frigivet 0,5 mio. kr. til Center for Ejendomme.

 

Center for Ejendomme vil, forudsat midlerne frigives, gennemføre følgende proces i 2014.

 
 1. Frem til medio april 2014 bliver alt nuværende materiale gennemgået og kvalitetssikret. Til dette arbejde vil CFE gøre brug af assistance fra Teknologisk Institut – chefkonsulent i svømmebadsteknologi og bygningsrenovering Ole Bisted, der anses for at være en af de førende på området. Der tages afsæt i de to foreliggende notater om badets tilstand udarbejdet af Rambøll hhv. 03.10.2009 og 17.08.2012.

 2. Der udarbejdes efterfølgende en beskrivelse og prisoverslag for en renovering og/eller fornyelse af hhv. bassin og vandbehandlingsanlæg.

 3. Det samlede resultat vil kunne forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og byrådet i juni 2014, med henblik på beslutning om det videre forløb – herunder frigivelse af projekteringsbevilling.

 4. Med afsæt i den valgte løsning vil det videre forløb fra august 2014 være projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale, således at der kan foretage indstilling om frigivelse af anlægsmidler til udførelse i 2015.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

I forbindelse med vedtagelse af budget 2014-16 blev der afsat 4,5 mio. kr. til anlæg i 2014 og 4 mio. kr. i overslagsårene. Disse midler omfatter projekterne: Holbæk Arena, Ugerløse Friluftsbad, Engskovskolen, trafikanlæg som udløber af statslige anlægsprojekter, vandkister på Ahlgade, alternative effektiviseringsforslag finansieringsforslag på dagplejen, forskønnelse af lokalområderne og klimatilpasning.

 

Specifikt om Holbæk Arena, Ugerløse Friluftsbad, trafikforanstaltninger eller sikre skolestier hedder det: De afsatte beløb til Holbæk Arena og Ugerløse Friluftsbad puljes. Dertil lægges ekstra 3 mio. kr. om året i hvert af overslagsårene. Samlet udgør puljen herefter midler til Holbæk Arena, Ugerløse Friluftsbad, trafikforanstaltninger eller sikre skolestier. Midlerne prioriteres af det nye byråd i løbet af 2014.

 

Det er indenfor denne anlægsrammen er midler til denne sag eventuelt skal prioriteres.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-02-2014
 
Ad 1: Indstilles godkendt
Ad 2: Indstilles godkendt af et flertal bestående af Emrah Tuncer (B), Solvej Pedersen (A), Bjarne Kongsted (V), Morten bjørn Nielsen (V)
 
Et mindretal bestående af Steen Klink Pedersen (A) stemmer imod indstillingen
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
3, R og V anbefaler hovedindstillingen.
 
4, A, O og C tager forbehold for beslutningen.
 

Referat
Sagsfremstilling35. Beslutning om salg af Industrivej 12, Tølløse - Lukket punkt

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-02-2014
 
Ad 1: Der vedlægges et notat som tilkendegiver udvalgets holdning
Ad 2: Indstilles godkendt
Ad 3: Indstilles ikke godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler at ejendommen genudbydes til en minimumspris på kr. 500.000,- med den forudsætning, at Mini Racerklubben sikres ret til at benytte ejendommen i to år på uændrede vilkår.
 
Der tages initiativ til at hjælpe klubben med at forsøge at finde en anden placering af Mini Racerklubben.
 
Økonomiudvalget indstiller endvidere, at hvis et medlem af Byrådet afgiver et bud på en ejendom som er udbudt af kommunen, og buddet er under udbudsprisen, men over minimumsprisen, foretages der et genudbud af ejendommen med angivelse af en udbudspris, således at byrådsmedlemmet og andre bydere kan byde på samme vilkår.
 
36. Beslutning om igangsættelse af lokalplaner

Sagsgang og sagstype

 

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø og afgøres i Økonomiudvalget

 

Beslutningssag

 
 
 

Indstilling

 

Det indstilles, at udvalget:

 1. beslutter at igangsætte en lokalplanproces for et jorddeponi i Holbæk Vest

 2. beslutter at igangsætte en lokalplanproces for at muliggøre liberalt erhverv i stueetagen på Smedelundsgade 16, Holbæk.

 3. beslutter at fremrykke lokalplanprocessen for bostedet Abildgården til opstart i indeværende kvartal.

 4. beslutter at fremrykke lokalplanprocessen for dagligvarebutik på Svinninge Hovedgade til opstart i indeværende kvartal.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Jævnfør administrationsgrundlag for fysisk planlægning er det muligt for en grundejer/projektudvikler at få igangsat en lokalplanproces udenfor den halvårlige planprioritering. Igangsættelsen er betinget af, at ansøger anmoder om en udbygningsaftale om infrastrukturelle anlæg samt at omkostningerne til udarbejdelsen af planen er fuldstændigt dækket af ansøger.

 

Projekterne beskrives kort nedenfor i en kortfattet vurdering fra administrationen

 

Lokalplan for et jorddeponi i Holbæk Vest

Projektet omfatter tilkørsel af forurenet jord. Jordvolumenerne danner to bakker på området i ca. 70 meters højde. Området er en god placering til opfyldning af jord med gode tilkørselsmuligheder og kan efterfølgende bruges rekreativt. Det skal i planprocessen vurderes om højden bør nedjusteres. Til sammenligning er bakkerne i Hersted Høje ca. 35 meter høje. Området har desuden drikkevandsinteresser og der er indvindingsoplande til vandværker, hvilket skal vurderes i forhold til forureningsgraden af jorden.

 

Det vurderes, at alene størrelsen af bakkerne om mængden af jord vil kræve en VVM undersøgelse. Der skal som minimum foretages en yderligere screening. Placering af et jorddepot og efterfølgende rekreativt anlæg er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og den eksisterende lokalplan for området. Lokalplan 2.59 udlægger området til erhvervsområde på dele af arealet. Projektet vil derfor kræve kommuneplantillæg og ny lokalplan. Evt. VVM.

 

Lokalplan for liberalt erhverv i stueetagen på Smedelundsgade 16, Holbæk.

Lokalplanen ønskes igangsat på baggrund af en konkret forespørgsel om at få udvidet anvendelsesbestemmelserne, således at det muliggøres, at indplacere udadvendte, aktive, liberale erhverv, herunder bankvirksomhed, frisør- og ejendomsmæglerforretning i stueetagen.

 

Administrationen vurderer, at indplacering af udadvendte, aktive, liberale erhverv i stueetagen/stueetager i Holbæk bymidte vil medvirke til, at flere lokaler kommer i anvendelse og dermed genererer byliv. I den konkrete sag vurderes det, at forespørgslen skal imødekommes.

 

Fremrykning af lokalplanprocessen for bostedet Abildgården til opstart i indeværende kvartal.

Det er ønsket fra administrationens side (voksenområdet) at lokalplanen skal igangsættes tidligere end planlagt, for at kunne imødegå ønske om byggestart i 2015.

Planen var oprindeligt prioriteret til opstart i 3. kvartal 2014.

 

Fremrykning af lokalplanprocessen for dagligvarebutik på Svinninge Hovedgade til opstart i indeværende kvartal.

Ansøger har ønsket planprocessen igangsat i indeværende kvartal.

Planen var oprindeligt prioriteret til opstart i 2. kvartal 2014.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-02-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling37. Beslutning - Ændring af afgrænsning af lokalplan for boligområde ved Vipperød Bakker

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Det indstilles, at:

 1. Bygherres ønske om ændring af afgrænsningen af lokalplanområde imødekommes. Ændringen indebærer, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg samt, at sagen skal politisk behandles, i modsætning til tidligere prioritering om, at sagen kunne delegeres til adm. behandling.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Økonomiudvalget har prioriteret igangsat arbejde med revision af en gældende lokalplan for et nyt boligområde ved Vipperød Bakker. Prioriteringen indebar, at sagen kunne behandles administrativt.

 

Rådgiver for grundejer har udarbejdet et skitseforslag, der udvider afgrænsningen af boligområdet. Denne udvidelse ligger uden for den eksisterende kommuneplanramme, og der forudsættes derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, såfremt denne udvidede afgrænsning ønskes muliggjort.

 

Den nye skitse inddrager et areal til bebyggelse, der i den eksisterende lokalplan er friholdt for bebyggelse. Arealet er beliggende nord for den tidligere bebyggelsesplan, op til boldbanerne. Derudover udvides arealet i bredden, således at der inddrages et mindre delareal, der ikke er omfattet af kommuneplanramme.

 

Boligantallet udvides fra ca. 49 boliger på den først prioriterede skitse, til ca. 69 boliger på den nye skitse, for det pågældende lokalplanområde.

 

Rådgiver redegør for, at udvidelsen har til hensigt at skabe en optimal landskabelig placering og afgrænsning og samtidig en god sammenhæng mellem de grønne områder. Der redegøres endvidere for, at den lille udvidelse af kommuneplanrammen betyder, at der muliggøres etablering af grønne områder på begge sider af boligstrengen. Det beskrives, at boligerne herved får en attraktiv adgang til grønne arealer og en nem, sikker adgang til den centrale sti, med forbindelse til station, center og institutioner.

 

Det bemærkes endvidere af rådgiver, at skitserne har været vendt med Vipperød Lokalforum.

 

I forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2013 er udarbejdet et boligbyggeprogram. Der er statsligt fokus på, at der skal være overensstemmelse mellem udbygningsmulighederne i medfør af planlægningen, og forventningerne til den faktiske udbygning. En udvidelse af udbygningsmulighederne inden for nærværende lokalplanområde, på ca. 20 boliger i forhold til den tidligere skitse, vil imidlertid fortsat kunne rummes inden for de angivne tal i boligbyggeprogrammet, og ligger fortsat langt under det oprindelige påtænkte boligtal på ca. 165 boliger for det pågældende område i den eksisterende lokalplan.

 

Det er forvaltningens vurdering, at udlæg af bebyggelse nord for den tidligere bebyggelsesplan vil betyde, at ikke hele den ny bebyggelse visuelt vil ligge i ”læ” af bymæssig bebyggelse langs Roskildevej. Argumentet for at kunne trække bygrænsen længere mod nord, vil primært ligge i at koble bebyggelsen sammen med det eksisterende område til by formål i form af boldbaner. Ved udlæg af ny bebyggelse som vist skal det iagttages, at nærheden til motorvejen vil placere ny bebyggelse på mere støjbelastede arealer.

 

Sammenfattende vurderes, at der ikke administrativt er indvendinger imod at inddrage det nye areal til bebyggelse i nærværende lokalplan. Der tages forbehold for, at der ikke er gennemført en planlægningsmæssig granskning af evt. problemforhold inden for arealet, men alene en screening. Som nævnt i ovenstående vil inddragelse af det nye areal medføre, at bebyggelsen placeres nærmere motorvej, med deraf afledte skærpede krav til redegørelse for, hvordan de vejledende grænseværdier for støj ved boliger overholdes. Endvidere skal det påregnes, at sagsbehandlingstiden forlænges, dels ved nærværende sagsfremstilling og skitseforelæggelse, samt ved kommuneplantillæg udarbejdelse og efterfølgende politisk behandling.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser

 

Ved tiltrædelse af indstillingen vil sagsbehandlingstiden forlænges min tre måneder., som følge af udarbejdelse af kommuneplantillæg og påkrævet politisk behandling uden delegation. Endvidere kan der stilles krav om dokumentation for støjforhold (støjberegning)

 

Høring

 

Ændringerne af afgrænsning af kommuneplanramme og lokalplanområde vurderes at indebære, at der bør afholdes borgermøde i offentlighedsfasen.

 

Ændringerne vurderes imidlertid ikke at have et omfang som medfører krav efter planloven om afholdelse af et formøde, med indkaldelse af idéer og forslag.

 

Lovgrundlag – link

 

Planloven, Lov om miljøvurdering

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-02-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3409892e31.pdf
3409900e32.pdf

Bilag

Skitse Vipperød Bakker 15.1.2014.pdf
Beskrivelse dispositonsskitse 15.1.2014.pdf


38. Beslutning vedr. ejendom der ønsker at udtræde af Bukkerup Grønne Spildevandslav

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Det indstilles, at udvalget:

 1. godkender at forslag til tillæg nr. 7 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2010 – 2018” bliver vedtaget.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

En række beboerne i Bukkerup har stiftet ”Bukkerup Grønne Spildevandslav” med henblik på at etablere et privat spildevandslav, som erstatning for en offentlig kloakering af spildevandsoplandet for Bukkerup (BP01og KE04).

 

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af kommunens spildevandsplan 2010 - 2018, at den vil arbejde på at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen, som ændrer oplandet i Bukkerup fra offentligt til et privat spildevandsopland.

 

Dette blev ændret ved godkendelse af Tillæg nr. 4 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan ved byrådsmøde den 11. september 2013.

 

Efterfølgende ønsker en ejendom at udtræde af Bukkerup Grønne Spildevandslav og overgå til ”åbent land”.

 

Uddrag af vejledning til spildevandsbekendtgørelsen

 

3.3.6 Etablering af fælles privat spildevandsanlæg

 

Som alternativ til en kommunal kloakering kan spildevandsbortskaffelsen ske ved oprettelse af et fælles privat spildevandsanlæg. Fælles private spildevandsanlæg skal angives i spildevandsplanen for det eller de konkrete oplande, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr.2.

 

Bestemmelserne er rettet mod den situation, hvor en gruppe bolig- og grundejere er enige om og tager initiativ til selv at etablere og drive et fælles privat spildevandsanlæg, og derfor retter henvendelse til kommunalbestyrelsen herom. Det kan f.eks. være begrundet med, at en fælles løsning er billigere og miljømæssigt bedre end etablering af spildevandsanlæg på hver enkelt grund.

 

Bestemmelsen kan derimod ikke anvendes til at kommunalbestyrelsen ensidigt tvinger et givent område ind i en fælles privat spildevandsløsning.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Tillægget har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

 

”Bukkerup Grønne Spildevandslav” samlede økonomi ikke forringes væsentligt, og projektet kan fortsat fungere teknisk forsvarligt.

 
 

Øvrige konsekvenser

 

By og Landskab skal meddele påbud om forbedret rensning til ejendommen jf. bestemmelser for ”Åbent land”

 

Hvis flere ejendomme ønsker at træde ud, må hele projektet tages op til fornyet overvejelse.

 

Høring

 

Forslag til spildevandstillæg skal fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger.

 

Lovgrundlag – link

 

Miljølovens § 32

 

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

 

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=132218

 

Sagshistorik, henvisninger

 

11. september 2013: Tillæg nr. 4 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2010 – 2018” vedtages.

Vedr. Ændring af opland BP01 og KE04 Bukkerup fra spildevandskloakeret til privat spildevandskloakeret

 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-02-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3401960e33.docx

Bilag

Tillæg nr.7 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan


39. Beslutning for oprettelse af vejadgang til Gartnervænget 25, Regstrup

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Det indstilles, at:

 1. der foretages vejudlæg på ejendommen matr.nr. 2ag, Regstrup By, Nr. Jernløse med henblik på at sikre vejadgang til ejendommen Gartnervænget 25.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Gartnervænget 25 var i sin tid et gartneri. I starten af 1970’erne udstykkede den daværende Jernløse Kommune et parcelhuskvarter, omgivet af et lille grønt område, matr.nr. 2 ag, Regstrup By, Nr. Jernløse. Det grønne område blev vederlagsfrit overdraget til grundejerforeningen, uden hensyn til, at området blokerede for vejadgangen til gartneriet.

 

I 1998 blev gartneriet nedlagt, og Jernløse Kommune vedtog en ny lokalplan, som gav VAB mulighed for at bygge lejeboliger på det gamle gartneris areal. Heller ikke denne gang blev det bemærket, at det grønne område blokerede for vejadgang til nr. 25.

 

Imidlertid ønsker VAB nu at udstykke og frasælge den sydlige bygning. På grund af den manglende vejadgang kan udstykningssagen ikke godkendes af Geodatastyrelsen, og salget er derfor gået i stå.

 

VAB har via landinspektørfirmaet Skel.dk kontaktet grundejerforeningen for at finde en forhandlingsløsning. Grundejerforeningens bestyrelse accepterede en løsning, hvorefter VAB stillede et mindre areal til rådighed for en vende/parkeringsplads og afholdt halvdelen af udgifterne, ca. 30.000 kr. Denne løsning blev dog stemt ned på en generalforsamling i grundejerforeningen.

 

Trafik og Ejendomme har to gange afholdt møder med grundejerforeningen og Skel.dk.

Den ene gang udeblev grundejerforeningen, den anden gang mødte en sekretær i stedet for formanden. Sekretæren kunne pga. generalforsamlingens beslutning ikke tilbyde deltagelse i udgifterne fra foreningens side.

 

Privatvejslovens § 26, stk. 2 giver kommunalbestyrelsen mulighed for at foretage et vejudlæg på en tilgrænsende ejendom, her det grønne område. Der er tale om ca. 20 m² af det grønne område, som er vederlagsfrit overdraget til grundejerforeningen, som skattemæssigt er vurderet til 0 kr., og som i praksis har fungeret som adgang til Gartnervænget 25 siden 1970’erne.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Et vejudlæg indebærer en ekspropriation og spørgsmålet om erstatning er reguleret i § 40.

 

Da ejeren af arealet, Grundejerforeningen Gartnervænget, ikke kan siges at lide et tab ved vejudlægget, vurderes Holbæk Kommune ikke at skulle afholde udgifter i sagen.

 

Hvis der ikke kan opnås enighed om erstatningen, fastsættes denne del af taksationsmyndighederne.

 
 

Øvrige konsekvenser


Høring

 

Forinden vejudlægget kan foretages, skal der ske høring af Grundejerforeningen Gartnervænget, som ejer det pågældende areal.

 
 

Lovgrundlag – link

 

Privatvejsloven, §§ 26, stk. 2 og 40.

 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-02-2014
 
Indstilles godkendt
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3379035e34.pdf

Bilag

Måleblad - Gartnervænget 25.pdf


40. Beslutning om tillægsbevilling til byggemodning ved Munkholmvej/Oldvejen

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Det indstilles, at:

 1. der gives en samlet tillægsanlægsbevilling på i alt 26.802.000 kr. til etablering af 72 nye boligparceller ved Munkholmvej / Oldvejen

 2. der gives et tillægsrådighedsbeløb på 11,677 mio. kr. i 2014 til opstart af etape 1

 3. der indarbejdes et rådighedsbeløb i anlægsbudgettet for 2015 på 8,35 mio. kr. til opstart af etape 2 og færdiggørelse af etape 1

 4. der indarbejdes et rådighedsbeløb i anlægsbudgettet for 2016 på 4,6 mio. kr. til opstart af etape 3 og færdiggørelse af etape 2

 5. der indarbejdes et rådighedsbeløb i anlægsbudgettet for 2017 på 2,175 mio. kr. til færdiggørelse af etape 3

 6. de årlige rådighedsbeløb i anlægsbudgetterne kan rykkes mellem de enkelte anlægsbudgetter i takt med, at salg af etaperne realiseres

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet besluttede på mødet d. 11. september 2013 at frigive 1.625.000. kr. i anlægsmidler til forundersøgelser og projektering af byggemodningen Munkholmvej/Oldvejen.

 

Anmodningen om tildeling af tillægsanlægsbevilling på i alt 26.802.000 kr. til byggemodning af 72 parceller i åben lav bebyggelse sker i fortsættelse af byrådets beslutning.

 

Etapeopdeling

Byggemodningen sker i 3 etaper. Fremvisning og salg af etape 1 forventes at starte i påsken 2014. Her vil interesserede også kunne skrives op til grunde i etape 2 og 3, dog påbegyndes der ikke byggemodning af etape 2 før et passende antal grunde i etape 1 er solgt. Ligeledes påbegyndes der ikke byggemodning af etape 3 før et passende antal grunde i etape 2 er solgt. Hvis der fremkommer et samlet købstilbud på alle grundene i etape 3 (hvor der kan opføres rækkehuse) påbegyndes byggemodningen af denne etape uafhængigt af antallet af solgte grunde i de forudgående etaper. Hvis et samt salg af etape 3 kan realiseres, vil dette blive gennemført på trods af, at individuelle købere eventuelt måtte være skrevet op til grunde i etapen.

 

Udgifterne til etape 1 er forholdsvist større end til de efterfølgende etaper hvilket skyldes, at der er en række opstartsudgifter bl.a. vejtilslutning til Munkholmvej.

 

Etape 1 indeholder 28 parceller

Etape 2 indeholder 29 parceller

Etape 3 indeholder 15 parceller

 

Forventet tidsplanved salg af grunde enkeltvis

 

2014

2015

2016

2017

Etape 1 – 1. årsarbejder

X

Etape 1 – færdiggøres (fortov og asfalt)

X

Etape 2 – 1. årsarbejder

X

Etape 2 – færdiggøres (fortov og asfalt)

X

Etape 3 – 1. årsarbejder

X

Etape 3 – færdiggøres (fortov og asfalt)

X

Cykelstier etableres

X

X

Rekreative stier etableres

X

 

Salg af grunde

Grundsalget begyndes i april 2014 og udbydes via lokale ejendomsmæglere. Indtægterne fra salg af grunde vil finansiere de samlede udgifter til byggemodning.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

De samlede etablerings- og salgsomkostninger ved udstykningen andrager 28.427.000 kr.

 

Der er ved byrådsbeslutning til projektering forundersøgelser mv frigivet 1.625.000 kr.

 

Der ønskes frigivet 26.802.000 kr. Beløbet vil indgå i den løbende opgørelse over køb og salg af ejendomme. De 26.802.000 mio. kr. fordeles således:

2014: 11.677.000 kr.

2015: 8.350.000 kr.

2016: 4.600.000 kr.

2017: 2.175.000 kr.

 

Inkl. moms andrager etableringsomkostningerne 35.533.750 kr.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-02-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3383703e35.pdf
3430006e36.pdf

Bilag

Udstykningsplan
Anlægsoverslag byggemodning Munkholmvej.pdf


41. SAGER TIL ORIENTERING

Sagsgang og sagstype


Indstilling


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Referat
Sagsfremstilling42. Orientering - Silvan, fralytning fra Havnen

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

 

Orientering

 

Indstilling

 

Det indstilles, at:

 1. orientering om Silvan Holbæks fraflytning fra Holbæk Havn bliver taget til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Silvans lejekontrakt omhandler matr.nr. 168b Holbæk Bygrunde omtalt som havneplads nr.33.

 

Lejemålet skulle ophøre den 1. april 2013, men da Silvans nye byggeri var forsinket blev lejemålet forlænget frem til 15. maj 2014, hvor Silvan afleverer lejemålet efter de vilkår som er beskrevet i den oprindelige lejekontrakt og efterfølgende allonge.

 

Den 28. januar 2014 har kommunen holdt møde med Silvan om, hvilke krav der stilles til den forestående nedrivning. Alle bygninger og den bagvedliggende hal nedrives, og der fjernes sokler. Ledninger i jord afproppes, og grunden afleveres rengjort og planeret med brug af eksisterende jord.

 

Silvan vil gerne flytte etapevis til deres nye byggeri, og derfor kan nedrivningen m.m. først være afsluttet 30. juni 2014 – hvilket kommunen har accepteret.

 

Der er ikke truffet beslutning om, hvad der skal være på grunden fremover. Indledningsvis vil grunden blive planeret med grus, og vil herefter bl.a. kunne anvendes som parkeringsplads.

 

En del af grunden vil i resten af 2014 blive benyttet som byggepladsområde i forbindelse med den forestående renovering af Holbæk Skibsværft.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-02-2014
 
Indstilles taget til efterretning.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2014
 
Til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling