UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

05-02-2014 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-02-2014 18:00:00


PUNKTER

10. Godkendelse af dagsorden til møde den 5. februar 2014
11. Godkendelse af opfølgning på opstartsseminar
12. Beslutning om Budgetrevision 1 2014
13. Godkendelse af møder i Økonomiudvalget 2014
14. Orientering om årsplan for Økonomiudvalget 2014
15. Fastlæggelse af tidsplan for temadrøftelser i Økonomiudvalget10. Godkendelse af dagsorden til møde den 5. februar 2014

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

  1. dagsordenen bliver godkendt.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2014
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling11. Godkendelse af opfølgning på opstartsseminar

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at følgende punkter godkendes som opfølgning på opstartsseminaret:

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet var på opstartsseminar den 27.-28. januar. Der er lavet en kort opsamling af seminaret, og denne opsamling er vedlagt sagen.

 

På baggrund af drøftelserne på opstartsseminaret kan det bl.a. slås fast at Holbæk byråd:

 

Indstillingen viser de første skridt i den retning.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2014
 
Indstilles godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling

3401641e1.pdf

Bilag

Noter fra byrådets opstartsseminar januar 2014


12. Beslutning om Budgetrevision 1 2014

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at

  1. der gives en negativ tillægsbevilling på indtægter på 4,1 mio. kr.

  2. der gives en samlet negativ tillægsbevilling på driften på 6,7 mio. kr.

  3. der på driften omplaceres mellem politikområderne som beskrevet i sagsbeskrivelsen.

  4. der omplaceres mellem finansforskydninger og forsyningen som beskrevet i sagsbeskrivelsen.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Der gives en negativ tillægsbevilling på indtægter på 4,1 mio. kr.

 

Den samlede negative tillægsbevilling på driften på 6,7 mio. kr. fordeler sig således:

 

Politikområde 1, Politisk organisation

0,6 mio. kr.

Politikområde 2, Administration

5,4 mio. kr.

Politikområde 4, skoler

0,1 mio. kr.

Politikområde 5, Almene dagtilbud

-7,0 mio. kr.

Politikområde 7, Sundhed

0,1 mio. kr.

Politikområde 8, Ældre

0,7 mio. kr.

Politikområde 9, Voksenspecial

0,2 mio. kr.

Politikområde 10, Miljø og planer

0,1 mio. kr.

Politikområde 12, Kommunale veje og trafik

0,6 mio. kr.

Politikområde 13, Uddannelse og beskæftigelse

-7,5 mio. kr.

I alt

-6,7 mio. kr.

 

Driften omplaceres mellem politikområderne på følgende måde:

 

Politikområde 2, Administration

2,7 mio. kr.

Politikområde 4, skoler

-1,6 mio. kr.

Politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov

0,1 mio. kr.

Politikområde 7, Sundhed

1,2 mio. kr.

Politikområde 8, Ældre

-1,3 mio. kr.

Politikområde 9, Voksenspecial

-0,6 mio. kr.

Politikområde 10, Miljø og planer

-0,2 mio. kr.

Politikområde 11, Ejendomme

2,5 mio. kr.

Politikområde 12, Kommunale veje og trafik

-0,1 mio. kr.

Politikområde 13, Uddannelse og beskæftigelse

-3,4 mio. kr.

Politikområde 14, Erhverv

-0,6 mio. kr.

Politikområde 15, Kultur og fritid

1,2 mio. kr.

 

Mellem finansforskydninger og forsyningen omplaceres der på følgende måde:

 

Finansforskydninger

-7,4 mio. kr.

Forsyningen

7,4 mio. kr.

 

Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne på grund af en højere kompensation fra staten for nedsættelse af skatten, da dækningsafgiften på forretningsejendomme blev afskaffet i forbindelse med Budget 2014-2017.

 

Hensigten med Budgetrevision I er at tilrette budgettet for 2014 med den information, som er tilgået kommunen, siden budgettet blev vedtaget i oktober 2013. Det omhandler lovændringer, ændringer i demografi og konjunkturer, som har konsekvenser for budgettet. Der er ved budgetrevision I, ikke lavet nyt forbrugsskøn for 2014.

 

I tabel 1 vises ønskede budgetændringer i forhold til det oprindelige budget.

 

Tabel 1: Forventet strukturel balance samt resultat

 

Oprin-deligt budget

Korri-geret budget

Forventet regnskab

Afvi-gelse

Tillægs-bevilling

Overfør-selsret

Ompla-cering

I mio. kr.

A

B

C

D = C-A

E

F

G

Indtægter - i alt (skat, tilskud, udligning)

-4.081,3

-4.081,3

-4.085,4

-4,1

-4,1

0,0

0,0

Driftsudgifter - i alt

3.908,4

3.908,4

3.901,7

-6,7

-6,7

0,0

0,0

- Økonomiudvalget

445,4

445,4

454,0

8,7

6,0

 

2,7

- Udvalget for Børn

1.172,9

1.172,9

1.164,5

-8,4

-6,9

 

-1,4

- Udvalget for Voksne

1.150,5

1.150,5

1.150,9

0,3

1,0

 

-0,7

- Udvalget for Klima og Miljø

139,2

139,2

142,1

2,9

0,7

 

2,2

- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

889,5

889,5

878,0

-11,5

-7,5

 

-4,0

- Udvalget for Kultur og Fritid

111,0

111,0

112,1

1,2

 

 

1,2

Renter

27,7

27,7

27,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Strukturel balance

-145,2

-145,2

-156,0

-10,8

-10,8

0,0

0,0

Anlæg

143,8

143,8

143,8

0,0

 

 

 

Lån

-131,4

-131,4

-131,4

0,0

 

 

 

Afdrag

60,4

60,4

60,4

0,0

 

 

 

Finans-forskydninger

7,2

7,2

-0,2

-7,4

 

 

-7,4

Forsyning (Renovation)

0,0

0,0

7,4

7,4

 

 

7,4

Resultat (-overskud, +underskud)

-65,1

-65,1

-76,0

-10,8

-10,8

0,0

0,0

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2014
 
Indstilles godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3402087e2.pdf
3402101e3.pdf

Bilag

Budgetrevision 1 notat til ØU
Politikområde 13 - Budgetrevision 1 2014 forklaring på estimat.pdf


13. Godkendelse af møder i Økonomiudvalget 2014

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

  1. Økonomiudvalget godkender mødedatoer og mødetidspunkter for 2014.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Møder i 2014 

Udvalget mødes hver måned. I august og oktober er det dog to gange pr. måned pga. budgetbehandlingen. Derudover bliver der holdt dialogmøder med Hovedudvalget to gange årligt.

 

Administrationen foreslår, at udvalget mødes på onsdage kl. 14-18 i kommunens administrationsbygning på følgende datoer:

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2014
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling14. Orientering om årsplan for Økonomiudvalget 2014

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

  1. Økonomiudvalget tager de i årsplanen placerede dagsordenspunkter til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Årsplanen for Økonomiudvalget viser hvilke punkter, der er planlagt til at skulle på udvalgets dagsordener i 2014.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2014
 
Taget til efterretning
 

Referat
Sagsfremstilling

3388736e4.docx

Bilag

Årsplan 2014 - Økonomiudvalget


15. Fastlæggelse af tidsplan for temadrøftelser i Økonomiudvalget

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at Økonomiudvalget:

  1. beslutter hvilke velfærdsområder, der skal drøftes på hvilke Økonomiudvalgsmøder i perioden april til juni.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

På Kommunaløkonomisk Forum (KØF) blev der uddelt en række materialer til inspiration for det videre arbejde i kommunerne. Det foreslås, at Økonomiudvalget løbende drøfter indholdet i materialerne, herunder nøgletallene, med henblik på at samle viden. Drøftelserne foreslås gennemført i første halvår 2014.

 

På dette møde skal rækkefølgen for temadrøftelserne fastlægges på baggrund af et oplæg fra direktionen, som fremlægges på mødet.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2014
 
Godkendt
 
Marts: skoler og daginstitutioner
April: Ældre og sundhed
Maj: Børne- og voksenspecialområdet
Juni: Beskæftigelse
 

Referat
Sagsfremstilling