UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

15-01-2014 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

15-01-2014 18:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde den 15. januar 2014
2. Politisk tids- og arbejdsplan vedrørende budget 2015-2018
3. Ekspropriation til busholdeplads
4. Kommunaldirektøraftale 2014
5. Ny styrelsesvedtægt
6. Delegering af kompetence til Socialtilsyn Øst
7. Videreførelse af kommunegaranti for den ustøttede andelsboligforening Kongstruplund
8. Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2013
9. Orientering om samlet køb og salg af ejendomme og grunde i 20131. Godkendelse af dagsorden til møde den 15. januar 2014

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. dagsordenen bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2014
 
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling2. Politisk tids- og arbejdsplan vedrørende budget 2015-2018

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. den politiske tids- og arbejdsplan vedrørende budget 2015-2018 godkendes.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Administrationen har udarbejdet en politisk tids- og arbejdsplan for den kommende budgetperiode 2015-2018.

 

Planen tager højde for, at budgettet for 2015-2018 bliver til på en ny måde i forhold til tidligere. Det gælder både i byrådet – og ikke mindst, fordi vi inddrager borgerne med henblik på udvikling af ideer til nye måder, hvorpå vi kan løse vores opgaver.

 

Dette sker som følge af, at byrådet, ved vedtagelse af budget 2014-2017, bad direktionen om at udvikle nye løsninger, hvor der bliver stillet spørgsmålstegn ved ”plejer”. Der skal tænkes i nye løsninger, nye samarbejdspartnere, udvikling af nye samarbejdsformer og nye kompetencer.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3365022e1.docx

Bilag

Politisk tids- og arbejdsplan


3. Ekspropriation til busholdeplads

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 
 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at byrådet:

 1. træffer beslutning om ekspropriation af 1510 m² til busholdeplads, iht. arealfortegnelse, ekspropriationsplan og åstedsprotokol.

 2. godkender det af ejeren tiltrådte forligsudkast.

 3. tiltræder, at erstatningsbeløbet udbetales til ejer uden panthaversamtykke.

 

Alternativ indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller alternativt, at byrådet:

 1. ikke træffer beslutning om ekspropriation.

 

Beskrivelse af sagen

 

Formål

Formålet med ekspropriationen er at tilvejebringe det fornødne areal for at kunne anlægge en busholdeplads ved Tuse Skole.

 

Sagsbeskrivelse

Byrådet har den 12. juni 2013 truffet principiel beslutning om ekspropriation.

 

Anlægget medfører inddragelse af 1510 m² landbrugsjord.

 

Der er afholdt åstedsforretning med den berørte lodsejer den 15. november 2013.

 

Ejeren har tiltrådt det fremsatte forligstilbud.

 

Kommunen kan disponere over arealet, når klageperioden er udløbet, medmindre Vejdirektoratet som klagemyndighed beslutter at tillægge klagen opsættende virkning.

 

Projektet er vurderet ikke at være omfattet af hverken planlovens bestemmelser om lokalplanpligtige anlæg, planlovens landzonebestemmelser eller naturbeskyttelseslovens bestemmelser om anlæg i det åbne land.

 

Projektet er vurderet ikke at være omfattet af planlovens bestemmelser om virkninger på miljøet (VVM).

 

Projektet er ikke i strid med naturbeskyttelsesloven.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling

 

Da anlægget ikke prioriteres til gennemførelse indstilles det, at ekspropriationssagen opgives.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Udgifterne til ekspropriation og anlæg omfatter administration, opmålings- og afsætningsarbejder, arealerhvervelse, erstatninger, anlægsarbejder, overkørsel og ejendomsberigtigelse.

 

Der er en anlægsramme på anlægget på 1.000.000 kr. til projektering, landinspektørarbejder og udførelse.

 

Ud fra det tiltrådte forligsudkast må udgiften til arealerhvervelse og erstatning forventes at andrage ca. 62.000 kr.

 

Ekspropriationsomkostningerne vil blive dækket af Center for Ejendommes salgsindtægter.

 

Øvrige konsekvenser

 

Der forventes en markant forbedring af trafikforholdene omkring Tuse Skole, herunder forbedret trafiksikkerhed for skolebørn og bløde trafikanter.

 

Høring

 

Offentliggørelse ved annoncering af åstedsforretning fandt sted den 15. oktober 2013.

Den berørte lodsejer blev skriftligt indkaldt til åstedsforretningen, som afholdtes de 15. november 2013.

 

Byrådets ekspropriationsbeslutning offentliggøres ved annoncering og skriftlig meddelelse herom til lodsejer med en frist på fire uger for at klage til Vejdirektoratet. En klage har i udgangspunktet ikke opsættende virkning.

 

Lovgrundlag – link

 

§ 43 i Lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011.

 

Sagshistorik, henvisninger

 

Byrådets møde den 12. juni 2013, punkt 116.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Sagsfremstilling
Referat

3338706e2.pdf
3338712e3.pdf
3338715e4.pdf
3338720e5.pdf
3338727e6.pdf
3341087e7.pdf
3341111e8.pdf

Bilag

Bilag 1, Arealfortegnelse
Bilag 2, Ekspropriationsplan
Bilag 3, Indvarslingsbrev
Bilag 4, Indvarsllingsvejledning
Bilag 5, annonce
Bilag 6, Ekspropriationsprotokol
Bilag 7, Forligstilbud


4. Kommunaldirektøraftale 2014

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. byrådet godkender kommunaldirektøraftalen for 2014.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Som en del af ’Koncept for dialogbaseret aftalestyring i Holbæk Kommune’ er kommunaldirektøraftalen for 2014 udarbejdet.

 

Kommunaldirektøraftalen er vedlagt, ligesom Strategiplan 2014+ er det, da der er tæt sammenhæng mellem kommunaldirektøraftalen og Strategiplan 2014+.

 

Formålet er at sætte retning på strategisk tænkning og handling og derved at styrke sammenhængen mellem de politiske visioner og direktionens arbejde i Holbæk Kommune.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2014
 
Indstilles godkendt.
 
Med udløbet af denne aftale udarbejdes ikke længere en kommunaldirektøraftale, idet indholdet er dækket af kommunens politikker og styringsredskaber.
 

Sagsfremstilling
Referat

3355534e10.docx
3355248e9.pdf
3355777e11.doc

Bilag

Forslag til kommunaldirektøraftale
Strategiplan 2014+
Koncept for dialogbaseret aftalestyring


5. Ny styrelsesvedtægt

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at:

 
 1. byrådet vedtager det vedlagte udkast til ny styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet vedtog den 23. oktober 2013 en styrelsesvedtægt, der trådte i kraft den 1. januar 2014.

 

Et flertal af det nyvalgte byråd bestående af A, B, C, O og V har i forbindelse med konstitueringen indgået en politisk aftale, som indebærer, at styrelsesvedtægten skal ændres, sådan at der nedsættes et Udvalg for Arbejdsmarkedet med 5 medlemmer, og antallet af medlemmer i Udvalget for Voksne ændres fra 7 til 5.

 

Den politiske aftale, flertallet af det nyvalgte byråd har indgået, indebærer tillige, at rammen for vederlag til formænd for projektudvalg nedsættes til 40 % af borgmesterens vederlag, men at byrådet kan tillægge op til 12 menige medlemmer af projektudvalg et vederlag svarende til det vederlag, de menige medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn og Unge-udvalget for fremtiden skal have.

 

Endelig indebærer den politiske aftale, at den samlede ramme i vederlagsbekendtgørelsen for vederlag til udvalgsformænd og menige medlemmer af udvalg på 315 % af borgmesterens vederlag for fremtiden skal anvendes fuldt ud. Efter den gældende styrelsesvedtægt anvendes alene 275 % af borgmesterens vederlag til udvalgsvederlag. Ændringen betyder, at vederlaget til et menigt udvalgsmedlem ændres fra 1/27 af 135 % af borgmesterens vederlag til 1/41 af 165 % af borgmesterens vederlag. Det svarer i dag til, at vederlaget for et menigt udvalgsmedlem nedsættes fra 3.074,61 kr. til 2.474,68 kr. månedligt.

 

Udkastet er udarbejdet i overensstemmelse med den indgåede politiske aftale.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Vedtages udkastet, medfører det en årlig merudgift på ca. 295.000 kr. årligt. Dette beløb kan ikke afholdes inden for budgettet, hvorfor der må gives en tillægsbevilling.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 – bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

 

Bekendtgørelse nr. 1224 af 21. oktober 2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv (vederlagsbekendtgørelsen)

 

Sagshistorik, henvisninger

 

Sag nr. 13/22908

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2014
 
Indstilles godkendt.
 
O tager forbehold.
 

Referat
Sagsfremstilling

3334246e12.doc

Bilag

Udkast til ny styrelsesvedtægt


6. Delegering af kompetence til Socialtilsyn Øst

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

 1. forslag til delegering af kompetence til Socialtilsyn Øst bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Socialtilsyn Øst går i drift 1. januar 2014.

 

Det foreslås, at kompetencen omkring Socialtilsyn Øst myndighedsvirke i det væsentligste delegeres til tilsynschefen, idet dog taksterne og det bagvedliggende budget altid godkendes af byrådet, ligesom byrådet hvert år skal have Socialtilsyn Øst årsrapport til orientering.

 

De opgaver, der delegeres til tilsynschefen, er opgaver, der fremgår af Lov om Socialtilsyn med tilhørende bekendtgørelser og vejledning.

 

Herudover kan tilsynschefen undtagelsesvis forelægge konkrete sager, hvor der er brug for særlig politisk stillingtagen.

 

Socialtilsynets opgaver

Socialtilsynet vil i sit virke som myndighed løbende skulle tage stilling til en række afgørelser af både lettere og sværere karakter. Nogle vil have begunstigende karakter (godkendelser); mens andre vil være det modsatte.

 

I den sidste kategori vil der være mere komplicerede afgørelser – eksempelvis påbud om udgiftsdrivende foranstaltninger, inddragelse af eksisterende driftsgodkendelse og afgørelser om skærpet tilsyn. Sidstnævnte afgørelser vil medføre en ekstra takst, som ministeriet senest har betegnet som en bod.

 

Disse afgørelser kan omfatte såvel private som kommunalt/regionalt drevne tilbud. Men de vil altid skulle hvile på en række konstaterede kritiske forhold, som er i strid med konkrete bestemmelser i lovgrundlaget.

 

Alle socialtilsynets afgørelser kan påklages.

 

Når snittet mellem det politiske og administrative niveau foreslås som anført, skyldes det dels denne retssikkerhed omkring tilsynets afgørelser; men også for at sikre en smidig og fleksibel administration.

 

Byrådet vil blive underrettet grundigt om tilsynets virke gennem årsrapporten, som i øvrigt vil indgå i den nationale evaluering af tilsynet.

 

Såfremt kompetencerne gives til tilsynschefen, vil der ske en administrativ delegering til de forskellige organisatoriske lag i Socialtilsynets administration via en kompetenceplan. I kompetenceplanen vil det klart fremgå, hvem der har kompetencerne i forhold til de enkelte myndighedsopgaver, så der ikke er tvivl om, hvem der kan beslutte hvad. 

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Lov om Socialtilsyn

 
 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2014
 
Indstilles godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling7. Videreførelse af kommunegaranti for den ustøttede andelsboligforening Kongstruplund

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

 

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

 1. kommunegarantien for den ustøttede andelsboligforening Kongstruplund, Roskildevej 285, 4390 Vipperød overføres til et nyt lån.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Andelsboligforeningen Kongstruplund, Roskildevej 285, 4390 Vipperød anmoder om, at den kommunale garanti for realkreditlån overføres til et nyt lån. Ved udgangen af 2012 udgjorde den kommunale garanti 347.018 kr.

 

Andelsboligforeningen består af seks ustøttede andelsboliger, som blev etableret i 2004 på den tidligere Kongstrup Møllekro.

 

Byrådet godkendte i forbindelse med etableringen at stille kommunegaranti for realkreditlånene.

 

Lånet, der er stillet kommunegaranti for, er et stående lån på 1.840.000 kr., som udløber pr. 31. december 2013.

 

Andelsboligforeningen har besluttet at refinansiere dette lån med et F5 lån, som afdrages over 25 år.

 

Det nuværende stående lån på 1.840.000 kr. erstattes af et F5 lån på 1.860.000 kr. med en løbetid på 25 år.

 

Ifølge almenboliglovens § 160p kan byrådet ved omprioritering af lån til ustøttede andelsboliger, hvortil der ydes garanti, overføre garantien til omprioriteringslånet. Der ydes samme procentvise kommunale garanti for omprioriteringslån som for det indfriede lån på indfrielsestidspunktet.

 

Herudover stilles der ikke krav til omprioriteringen. Det er alene op til byrådet at vurdere, om det fortsat vil yde garanti.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Den garanterede restgæld på 18,75 pct. af restgælden videreføres til det nye lån.

 

Den garanterede restgæld udgjorde pr. 31. december 2012 347.018 kr.

 

Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Almenboligloven.

 
 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2014
 
Det indstilles, at der ikke stilles garanti for andelsboligforeningen.
 
Det indstilles endvidere, at der fremover ikke stilles garanti for ustøttede andelsboligforeninger i forbindelse med etablering eller låneomlægninger.
 
Eksisterende ustøttede andelsboligforeninger orienteres herom.
 

Referat
Sagsfremstilling8. Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2013

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at:

 1. økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. november bliver taget til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Resultatet for 2013 skønnes pr. 30. november 2013 at blive et overskud på 17,9 mio. kr. Mindreforbruget på anlæg er den væsentligste årsag til det nye skøn for regnskabsresultatet.

 

Driftsudgifter

De samlede driftsudgifter er estimeret til 3.886,3 millioner kroner, hvilket er 35,3 millioner kroner mindre end korrigeret budget. Administrationen forventer, at størstedelen af mindreforbruget overføres til 2014.

 

De væsentligste årsager til det forventede mindreforbrug på 35,3 mio. kr. vedrører trepartsmidler, forårets lockout af lærerne på folkeskoleområdet, færre udgifter til forsikrede ledige samt færre udgifter til sygedagpenge og til kontanthjælp.

 

Anlæg

Anlægsudgifterne forventes at blive 121,1 mio. kr. lavere end korrigeret budget. En stor andel af det ikke forbrugte budget – 77,9 mio. kr. - vil blive overført til 2014 til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter. Derudover er budgettet til energirenovering af Holbæk Seminarium ikke anvendt i 2013, og der har samtidig været indtægter fra salg af jord og bygninger, som ikke har været budgetlagt.

 

Det endelige regnskab for 2013 behandles politisk i maj 2014.

 

Tabel 1. Mer-/ mindreforbrug fordelt på udvalg

I mio. kr.

Op-rindeligt budget

Korrigeret budget pr. november

Forventet regnskab pr. november

Forventet afvigelse pr. november

For-ventet over-førsel

For-ventet rest

afvigelse

 

A

B

C

D=C-B

E

F

Indtægter (skat, tilskud, udligning)

-4.033,3

-4.014,7

-4.014,7

0,0

0,0

0,0

Driftsudgifter

3.881,6

3.921,6

3.886,3

-35,3

-30,9

-4,5

- Økonomiudvalget

465,2

462,8

450,5

-12,3

-12,3

0,0

- Udvalget for Børn

1.185,2

1.187,2

1.167,4

-19,8

-18,9

-0,9

- Udvalget for

Voksne

1.123,3

1.148,5

1.150,2

1,8

0,4

1,3

- Udvalget for

Klima og Miljø

140,3

142,6

143,1

0,5

1,0

-0,5

- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

859,2

870,1

865,2

-5,0

-0,5

-4,5

- Udvalget for

Kultur og Fritid

108,3

110,4

109,8

-0,6

-0,6

0,0

Renter

31,1

23,1

23,1

0,0

0,0

0,0

Strukturel balance

-120,5

-70,0

-105,3

-35,3

-30,9

-4,5

Anlæg

186,4

270,7

149,7

-121,1

-77,9

-43,2

Lån

-121,5

-121,5

-121,5

0,0

0,0

0,0

Afdrag og finansforskydninger

59,6

59,7

59,7

0,0

0,0

0,0

Forsyning (Renovation)

0,0

-0,4

-0,4

0,0

0,0

0,0

Resultat (-overskud, +underskud)

4,0

138,5

-17,9

-156,4

-108,8

-47,7

 

Den forventede afvigelse på anlægsområdet har ingen umiddelbar effekt på lånoptaget eller finansforskydningerne i Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. ultimo november. Lånoptaget er endelig godkendt af byrådet i november 2013 og ligger dermed fast.

 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2014
 
Indstilles taget til efterretning.
 

Sagsfremstilling
Referat

3355147e13.doc
3355142e14.docx

Bilag

Økonomiudvalget, Økonomi- og aktivitetsopfølgning november 2013
Økonomi- og aktivitetsopfølgning Politikområde 1 og 2 pr. november 2013


9. Orientering om samlet køb og salg af ejendomme og grunde i 2013

Sagsgang og sagstype

 

Økonomiudvalget

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

 1. orienteres om den samlede oversigt over køb og salg af ejendomme og grunde i 2013.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommunes har i 2013 haft en samlet indtægt på salg af ejendommen og grunde på i alt: 46.157.198 kr. samt en samlet udgift på køb af ejendomme og grunde på 15.875.000 kr. Fordelingen på ejendomme og grunde kan ses herunder.

 

Fordelingen af indtægt

 

Fordelingen af udgift

 

Udgifter til advokat, landinspektør, ejendomsmæglere mv. er ikke med indregnet i ovenstående beløb. Holbæk Kommune udbyder hovedsageligt salget af ejendomme og grunde via lokale ejendomsmæglere.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Økonomiudvalget den 15-01-2014
 
Taget til efterretning, idet der skal afregnes moms af de fleste salgsindtægter og for enkelte købsudgifter, udgør nettoindtægterne 21,1 mio.kr.
 
Fremover vises oversigten med nettobeløb.
 

Referat
Sagsfremstilling

3361437e15.pdf

Bilag

opgørelse 2013.pdf