UDVALG

Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

01-11-2017 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

01-11-2017 17:30:00


PUNKTER

189. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 1. november 2017
190. Beslutning om reviderede vedtægter for fonden Holbæk i Pinsen
191. Beslutning om samarbejdsaftale for SKVULP i perioden 2018-2021
192. Beslutning om spærring og nedklassificering af Truelsdalvej til privat fællesvej
193. Beslutning om gratis cykler og forenkling af færgetakster til og fra Orø
194. Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelse om Demokrati
195. Beslutning om vedtagelse af takster på de specialiserede områder samt Social Tilsyn Øst
196. Beslutning: Mageskifte af arealer på Slotshaven med SOSU Sjælland og 3C Sjælland A/S parkeringspladser
197. Orientering om tidsplan for regnskabsafslutningen 2017
198. Beslutning om salg af byggerettigheder ved fodboldstadion i Holbæk Sportsby
199. Beslutning om salg af ejendom og grunde - oktober 2017
200. Beslutning om salgspriser på ejendomme - oktober 2017 - Lukket punkt
201. Beslutning om tildeling af kontrakt vedr. Revisionsydelser - Lukket punkt189. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 1. november 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 1. november 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller at:
 1. dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 1. november 2017 godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-11-2017
Godkendt.
190. Beslutning om reviderede vedtægter for fonden Holbæk i Pinsen

Beslutning om reviderede vedtægter for fonden Holbæk i Pinsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. de reviderede vedtægter for Fonden – Holbæk i Pinsen godkendes.

Beskrivelse af sagen
Fonden - Holbæk I Pinsen arrangerer det årlige SKVULP-event, som er en kulturel folkefest på Holbæk Havn. Fonden har besluttet at justere sine vedtægter. Det fremgår af fondens gældende vedtægter, at Holbæk Kommunes byråd skal godkende vedtægtsændringer.
 
Baggrund for ændring af vedtægterne
Fondes ønske om at ændre vedtægterne skal ses i lyset af fondes forslag om et reduceret kommunal tilskud til SKVULP i de kommende 4 år (2018-2021).
 
Det reducerede tilskud indebærer i sagens natur en ændring af de organisatoriske rammer for SKVULP, derfor er der behov for at justere i fondens vedtægter.
 
Hvad ændres i vedtægterne
Vedhæftet er de nye vedtægter samt en sammenstilling af de gældende vedtægter og de nye.
 
- Ændring af bestyrelsens sammensætning
o Intet krav om bopæl uden for Holbæk kommune
o Fokus på lokalt forankret bestyrelse
o Antallet ændres fra 5 til 5-9 bestyrelsesmedlemmer
 
- Ændring af udpegningsprocedure
o Holbæk Kommune skal ikke længere udpege bestyrelsesmedlemmer
o Bestyrelsen bliver selvsupplerende.
 
- Kunstnerisk / administrativ leder
o Kravet om at der skal ansættes en kunstnerisk / administrativ leder fjernes.
 
- Mindre konsekvensændringer som følge af ovenstående
 
Den videre proces
De ændrede vedtægter træder i kraft, når byrådets godkendelse foreligger.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-10-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-11-2017
Indstilles godkendt.


caseno14-22762_#4332538_v1_sidestillet opstilling af hidtidige og nye vedtægter for fonden - holbæk i pinsen, oktober 2017.pdf
caseno14-22762_#4332526_v1_vedtægter, fonden holbæk i pinsen, oktober 2017.pdf

Bilag

sidestillet opstilling af hidtidige og nye vedtægter for Fonden - Holbæk i Pinsen, oktober 2017
Vedtægter, Fonden - Holbæk i Pinsen, oktober 2017


191. Beslutning om samarbejdsaftale for SKVULP i perioden 2018-2021

Beslutning om samarbejdsaftale for SKVULP i perioden 2018-2021

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. samarbejdsaftale for SKVULP i perioden 2018-2021 godkendes.

Beskrivelse af sagen
SKVULP er en årlig folkefest på Holbæk havn, som arrangeres af Fonden – Holbæk i Pinsen. Byrådet har besluttet at reducere det kommunale tilskud til arrangementet SKVULP i de kommende 4 år (2018-2021). Derfor skal der nu godkendes en samarbejdsaftale, som afspejler det reducerede tilskud.
 
Økonomiske rammer
Byrådet vedtog den 11. oktober 2017 budgettet for 2018, samt overslagsårene. Den økonomiske ramme for tilskud til arrangementet SKVULP er som følger:
 
2018: 1.500.000 kr.
2019: 1.500.000 kr.
2020: 1.300.000 kr.
2021: 1.100.000 kr.
 
Indhold i samarbejdsaftale
Den vedlagte samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og Fonden – Holbæk i Pinsen for perioden 2018-2021 indeholder følgende hovedelementer:
 
- Fonden – Holbæk i Pinsen er ansvarlig for at gennemføre en årlig kulturbegivenhed af høj kvalitet – kaldet SKVULP.
- SKVULP skal være for hele Holbæk Kommune, og være forankret på fællesskab og lokalt sammenhold.
- SKVULP skal have en maritim profil og indeholde kunst- og kulturoplevelser af høj kvalitet.
- Fonden – Holbæk i Pinsen forestår arrangementets planlægning og gennemførelse
- Holbæk Kommune betaler et årligt tilskud jf. ovenfor.
- Holbæk Kommune bidrager med administrativ og praktisk assistance i form af en række præciserede opgaver, nævnt i aftalen.
- Parterne skal afholde et årligt dialogmøde.
 
Den videre proces
Efter samarbejdsaftalens godkendelse vil Fonden – Holbæk i Pinsen iværksætte planlægningen af SKVULP 2018.
 
Relation til Kultur- og Fritidspolitikken
Samarbejdsaftalen for SKVULP understøtter bl.a. temaet ”Bevægende Byrum” som har indsatsen ”Vi vil bruge kunst og kultur til at styrke byudviklingen og skabe ejerskab og fællesskab i alle kommunens byer”

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-10-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-11-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-41286_#4332497_v1_samarbejdsaftale om skvulp, 2018-2021.pdf

Bilag

samarbejdsaftale om SKVULP, 2018-2021


192. Beslutning om spærring og nedklassificering af Truelsdalvej til privat fællesvej

Beslutning om spærring og nedklassificering af Truelsdalvej til privat fællesvej

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. spærringen af Truelsdalvej for motorkøretøjer gøres permanent
 2. Truelsdalvej søges nedklassificeret til privat fællesvej
 3. der gives principiel godkendelse til, at offentlige veje kan nedklassificeres til private fællesveje i tilsvarende situationer som beskrevet nedenfor

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. Spærringen af Truelsdalvej for motorkøretøjer ophæves
 2. Truelsdalvej fortsat skal være offentlig vej

Beskrivelse af sagen
Truelsdalvej er en offentlig vej, som er særdeles smal, snoet og bakket. På anmodning fra vejens beboere har Vej og Trafik givet tilladelse til, at vejen spærres for gennemgående motorkørsel. I første omgang blev tilladelsen givet i en prøveperiode, da Vej og Trafik ikke havde mulighed for på forhånd at afklare, om spærringen ville medføre gener for andre end vejens egne beboere.
 
Anmodningen med underskrift fra samtlige beboere er vedlagt som bilag 1.
 
Prøveperioden er udløbet, og Vej og Trafik har modtaget en enkelt henvendelse fra en borger, som ikke bor på Truelsdalvej, men som fortsat ønsker at anvende vejen til gennemkørsel. Som følge af spærringen må borgeren køre en omvej på 1,3 km, men får ikke længere transporttid.
 
Henvendelsen er vedlagt som bilag 2.
 
Som det fremgår af vedlagte oversigtsplot – bilag 3 - kan gennemkørende trafik anvende andre og bedre veje i området.
 
Både Vej og Trafik og Midt- og Vestsjællands Politi har vurderet, at vejen er uegnet til gennemkørende trafik og har derfor givet tilladelse til spærringen. Da samtlige beboere som nævnt står bag ønsket om spærringen, og da en færdselssikkerhedsmæssig og trafikal vurdering peger på at opretholde spærringen, vurderer Vej og Trafik, at spærringen skal gøres permanent.
 
Efter en evaluering har Vej og Trafik sammen med beboerne og politiet vurderet, at spærringen bør flyttes ca 180 m mod nord. Det skyldes, at der er mulighed for at køre uden om afspærring ved den midlertidige placering, hvilket ikke er tilfældet ved den tiltænkte permanente placering, som ligger mellem et mosehul og en indhegning. Den nye placering fremgår af bilag 4.
 
Spærringens tiltænkte permanente placering er aftalt med jordejerne.
 
Den permanente afspærring tænkes udført med to stolper, som kan fjernes med en nøgle. Denne nøgle kan så udleveres til beboere, jordejere, forpagtere m.v., så disse har mulighed for at passere afspærringen.
 
Vej og Trafik har udsendt et høringsbrev til alle grundejere og forpagtere langs vejen. I brevet redegøres for den nye placering og udformning af spærringen. Der er kommet en enkelt tilbagemelding, som vedlægges som bilag 5.
 
Kriteriet om, at trafikken på vejen langt overvejende er til ejendommene på vejen er sammenfaldende med kriteriet for, om en given vej bør være en offentlig vej eller en privat fællesvej.
 
Da det efter etablering af spærringen ikke er muligt at anvende vejen til gennemkørende trafik, er det nærliggende ved samme lejlighed at søge vejen nedklassificeret til privat fællesvej. Dette ud fra en betragtning om, at når kommunens borgere generelt ikke kan køre på vejen, giver det ikke mening at kommunen vedligeholder den.
 
En sådan nedklassificering tager normalt 4-6 år, men kan udføres relativt enkelt gennem en frivillig aftale med vejens beboere, hvis denne aftale indgås på et fuldt oplyst juridisk grundlag. En sådan aftale blev f.eks. indgået i 2013 med Berendsen Textil Service A/S og EUC Nordvestsjælland for en del af Vølundsvej.
 
Vej og Trafik har omtalt nedklassificeringen som en mulighed for beboere og grundejere, men har ikke mødt positive reaktioner. Der er dermed intet, der tyder på, at beboerne og jordejerne på Truelsdalvej vil være indstillet på at indgå en sådan aftale.
 
Muligheden for nedklassificering har ikke været kendt af beboerne, da de henvendte sig om afspærringen, den er opstået ifm. administrationens sagsbehandling.
 
Administrationen anmoder om en principiel tilkendegivelse om, hvorvidt der i denne og tilsvarende situationer skal iværksættes en nedklassificering. Det er ikke hensigten at indlede en generel nedklassificering af offentlige veje, men der opstår nogle gange situationer som denne, hvor spørgsmålet på grund af en udefra kommende henvendelse bliver relevant.
 
Hvis der sker en nedklassificering, skal den fremtidige vedligeholdelse iflg. privatvejsloven forestås af de vejberettigede, dvs. grundejere med ret til at anvende Truelsdalvej som adgang til deres ejendomme, både bygninger og jordstykker. Fordelingen skal ske efter brugen af vejen.
 
En jordejer, der nedlægger sin overkørsel mod Truelsdalvej, vil således ikke få del i de fremtidige udgifter til vedligeholdelsen. Dette kan skyldes, at jordejeren ansøger om eller i forvejen har en overkørsel til en anden vej.
 
Som udgangspunkt er Vej og Trafik positivt indstillet til ansøgninger om overkørsler. Dog skal der altid ske en konkret vurdering, og af hensyn til trafiksikkerheden kan en ansøgning om en markoverkørsel til Roskildevej eller Hjortholmvej ikke forvente en tilladelse. Det skyldes risikoen for færdselsuheld, når et tungt og langsomt landbrugskøretøj skal ud eller ind til en tæt trafikeret landevej, hvor der kan køres 80 km/t.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Da der stadig er borgere, der ønsker at anvende Truelsdalvej som gennemkørselsvej, er der ikke grundlag for at spærre vejen.
 
Spærringen skal derfor fjernes, nu da prøveperioden er udløbet.
 
Når der ikke spærres for gennemgående trafik, er der ingen anledning til at nedklassificere vejen.

Økonomiske konsekvenser
En permanent spærring af Truelsdalvej og en efterfølgende nedklassificering til privat fællesvej vurderes at kunne gennemføres uden merudgifter i forhold til den almindelige vedligeholdelse.
 
Tværtimod vil kommunen fremover spare udgifterne til drift af ca. 1,4 km offentlig vej. Denne udgift er vanskelig at vurdere, men består af to årlige slåninger af rabatter, oprensning af grøfter efter behov samt vedligeholdelse af asfaltlaget.

Høring
Midt- og Vestsjællands Politi har allerede godkendt en permanent spærring af vejen, og nedklassificeringen kræver ikke godkendelse fra andre myndigheder.
 
Hvis en nedklassificering ikke kan gennemføres via en frivillig aftale, skal der ske en høring af vejens beboere som led i den almindelige procedure for nedklassificering.

Lovgrundlag – link
Vejloven (Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v., § 15 og §§ 124-129
 
Kommunen kan som vejmyndighed beslutte, at en vej skal nedlægges som offentlig vej, jf. § 15. Hvis vejen skal opretholdes om privat fællesvej, skal nedlæggelsen normalt ske efter en procedure, der tager min. 4 år. Denne procedure kan dog fraviges efter aftale, hvis samtlige berørte grundejere er enige, jf. § 126

Sagshistorik, henvisninger
Sagen har været behandlet på Udvalget for Klima og Miljø den 21. februar 2017, hvor den blev udsat til undersøgelse af, hvordan lodsejerne langs vejen kunne få vejadgang.
 
Sagen har desuden været behandlet på Udvalget for Klima og Miljø den 26. september 2017, hvor den igen blev udsat til undersøgelse af lodsejernes udgifter til vedligeholdelse, hvis vejen bliver nedklassificeret.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-10-2017
Det anbefales, at den alternative indstilling tiltrædes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-11-2017
Indstilles godkendt, jf. beslutning i Udvalget for Klima og Miljø.


caseno16-17687_#4330225_v1_underskrift fra samtlige beboere.pdf.pdf
caseno16-17687_#4325225_v1_henv fra adv palle andersen.pdf.pdf
caseno16-17687_#4107581_v1_truelsdalvej plot.pdf.pdf
caseno16-17687_#4249823_v1_permanen afspærring af truelsdalvej - plot.pdf.pdf
caseno16-17687_#4332724_v1_bilag 5 - høringssvar.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Beboernes ansøgning om afspærring
Bilag 2 - Borgenhenvendelse om offentlig gennemkørsel
Bilag 3 - Truelsdalvej oversigtsplot.pdf
Bilag 4 - Permanen afspærring af Truelsdalvej - plot.pdf
Bilag 5 - Høringssvar.pdf


193. Beslutning om gratis cykler og forenkling af færgetakster til og fra Orø

Beslutning om gratis cykler og forenkling af færgetakster til og fra Orø

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Orøfærgens takster for personbilstransport, passagerer m.v. til og fra Orø for 2018 ændres som følge af ny bekendtgørelse for området, samt ny fordelingsaftale indgået mellem Holbæk Kommune og Østre Færge A/S.
 2. taksten for cykler fjernes og indtægtstabet på anslået 62 t.kr. opjusteres tilsvarende taksten på personbiler.
 3. der i 2018 bliver indført en administrativ forsøgsordning for alle folkeskoleelever indenfor distrikt Holbæk By Skole, der skal reducere hindringer ”for et godt samarbejde mellem afdelingerne eller for relationerne mellem eleverne”.

Beskrivelse af sagen
Folketinget har med virkning fra 15. august 2017 besluttet at yde et årlig til tilskud, der skal anvendes til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. for visse øer. Tilskuddet kan anvendes hele året med undtagelse af perioden fra den sidste lørdag i juni måned og 6 uger frem, inkl. lørdag og søndag i umiddelbar forlængelse heraf. Disse to perioder på hver side af sommerferieperioden benævnes af ministeriet som ”skuldersæsoner”.
 
Administrationen har været i dialog med lokale repræsentanter for øen, samt direktøren for Østre Færge A/S. Resultatet er en skitse til en ny lokalaftale for fordeling af det ministerielle tilskud for pågældende ordning. Dette vil medføre et tilskudsmæssigt løft for den kommunale færgerute. Intentionen er, at man fremadrettet vil opleve samme procentvise takstnedsættelse for begge færgeruter, som besejler Orø, i 2018 og de kommende år. Med kommende år forstås, så længe bekendtgørelsen er i kraft. Denne nedsættelse, anslået til ca. 40%, vil åbne muligheden for en længe ønsket forenkling af billetteringstyperne for den kommunale færge. Nogle rabatformer er allerede udfaset fx rabat til vandrehjemsgæster, som ikke er aktuelt, da vandrehjemmet ophørte driften. For at få andel i det pågældende tilskud, så kan sejladsen ikke gøres gratis, hvorefter mange takster må bibeholdes. Forenklingen vil primært blive, at alle rabatordninger udover månedskort og 20-turskort nedlægges. Dette vil medføres en administrativ forenkling om bord, samt når der skal udfærdiges fakturaer til kontokunder.
 
Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag 2018-2021
I den budgetaftale for 2018-2021 som et flertal i byrådet har indgået, er følgende besluttet:
 
”Vi ønsker at fremme turismen og udviklingen af Orø. Derfor gives der gratis adgang for cykler i forbindelse med almindelig persontransport med Orøfærgen.
 
Alle folkeskoleelever indenfor distrikt Holbæk By Skole rejser fremover gratis med Orøfærgen. Der skal ikke være hindringer i vejen for et godt samarbejde mellem afdelingerne eller for relationerne mellem eleverne. Taksterne reguleres inden for den samlede ramme til Orøfærgen.”
 
Gratis adgang for cykler
Færgens budget afhænger delvist af billetindtægter, hvoraf der i 2016 var en indtægt på ca. 62 t.kr. fra cykler. For at indfri ønsket og dække indtægtstabet opjusteres taksterne på biler tilsvarende med 62 t.kr. i budget 2018. 
 
Gratis folkeskoleelever indenfor distrikt Holbæk By Skole
Det er administrationens vurdering, at det ikke er lovligt for kommunen generelt at tilbyde gratis transport med Orø-færgen til en bestemt kreds af borgere, defineret ud fra, om borgerne er indskrevet på bestemte skoler i Holbæk Kommune, da det vil være usaglig forskelsbehandling.
 
Hvis kommunen ønsker at tilbyde gratis transport til elever og lærere på folkeskoler i Holbæk Kommune, kan det alene gælde for transport i skoletiden. Det er administrationens vurdering, at det ikke vil være usaglig forskelsbehandling at tilbyde elever og lærere fra folkeskoler i Holbæk Kommune gratis transport med færgen i skoletiden, da skolens aktiviteter, herunder transport med færgen i forbindelse med skolearrangementer, finansieres af kommunen. Der vil derfor alene være tale om en budgetmæssig ompostering, som sparer kommunen administrative ressourcer.
 
Gratis transport for børn og lærere fra folkeskoler i Holbæk Kommune i skoletiden kan have en indvirkning på det statslige færgetilskud vedr. personbefordring, der beregnes efter færgens omsætning. Det kan endvidere have en indvirkning på kommunens udgiftslofter og -rammer, at en udgift, der normalt vil belaste den enkelte skoles budget, flyttes over til et andet sted i kommunen.
 
Modsat indtægtsgrundlaget på cykler baseret på realiseret omsætningstal fra budget 2016, så er det på nuværende tidspunkt usikkert, hvad omsætningen har været for denne passagertype i budget 2016.
Derfor foreslår administrationen, at der indføres en forsøgsordning i 2018, hvor skoleelever og øvrige tilknyttede blot skal tilkendegive deres tilhørsforhold til Holbæk By Skole, hvorefter de kan transporteres med færgen uden beregning i forbindelse med undervisningsformål i skoletiden.
 
Bilag A og B belyser nuværende færgetakster og billetteringsmuligheder og bilag C angiver, hvordan færgetaksterne sammensættes i 2018.  
 
Den videre proces
Regulering af taksterne vil fremadrettet ske i forbindelse med den årlige budgetproces, hvor alle kommunens takster bliver godkendt, samt i overensstemmelse med den kommende lokalaftale med Østre Færge A/S, som tager afsæt i mulighederne beskrevet i den pågældende ministerielle bekendtgørelse.

Økonomiske konsekvenser
Tilskuddet kan kun anvendes til nedsættelser af færgetakster til biler, passagerer m.v. til og fra Orø. Hvis ikke beløbet anvendes skal det i yderste konsekvens tilbagebetales til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 
Størrelsen af tilskuddet gør det muligt at nedsætte taksterne for personbiler, passagerer m.v. i skuldersæsonen med ca. 40%. De samlede økonomiske konsekvenser forventes at blive uændrede, da takstnedsættelserne skulle modsvares af et forhøjet tilskud til den kommunale færge. Dog forventes det, at den kommunale færge vil få flere spontane bil- og personoverførsler, når det erkendes, at der er sket en markant prismæssig nedsættelse af billetpriserne.
 
Administrative udgifter
Beløbet til administrationsomkostninger tages forlods af den samlede pulje inden fordelingen mellem færgeruterne og beløbets størrelse var en del af byrådsbeslutningen d. 13-09-2017. Beløbet er nedsat fra de tidligere forudsatte 100 t.kr. til 20 t.kr., da en større del af tilskuddet nu reelt forventes at kunne anvendes til takstnedsættelse. Den nye aftale om fordeling betyder, at samarbejdet med Østre Færge A/S fremadrettet vil fungere på en sådan måde, at de administrative udgifter kan holdes på et minimum.

Øvrige konsekvenser
Det vil ingen konsekvens få for gods- og erhvervstrafik, da disse billetpriser allerede er nedsat markant med hjemmel i en anden tilskudsordning fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. For sommerhusejerne har den kommunale færge i flere år kørt med specielle priser, såfremt man kunne fremvise dokumentation. Denne ordning vil nu ophøre, men sommerhusejerne vil komme til at betale det samme som hidtil, når denne forenkling sættes i værk. Men der ville undgås en del misforståelser og administration om bord, når Sommerhusejerordningen og tilsvarende ordninger ophører.
 
Det samlede tilskud udbetales til Holbæk Kommune, som sørger for udbetaling af tilskuddet til både Orøfærgen og Østre Færge. Tilskuddet til Østre Færge udbetales af Holbæk Kommune på baggrund af skriftlig aftale mellem Holbæk Kommune og Østre Færge.

Høring
Administrationen har været i dialog med lokale repræsentanter for øen, i form af Færgekontaktudvalget (et udvalg oprindeligt sammensat af Orø Lokalforum), hvilket forudsættes af ministeriets bekendtgørelse.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-10-2017
Et flertal bestående af O og A anbefaler, at indstillingen tiltrædes.
 
I kan tiltræde punkt 1 og 2, og kan ikke tiltræde punkt 3.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-11-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-38479_#4307693_v2_orø bilag a.docx.pdf
caseno17-38479_#4307695_v2_orø bilag b.docx.pdf
caseno17-38479_#4324171_v3_bilag c- korrigeret med gratis cykler.pdf

Bilag

Orø bilag A.docx
Orø bilag B.docx
Bilag C- korrigeret med gratis cykler


194. Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelse om Demokrati

Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelse om Demokrati

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. nedenstående emner for borgerpanelundersøgelse om demokrati i Holbæk Kommune i oktober/november 2017 godkendes.

Beskrivelse af sagen
I februar 2017 godkendte Økonomiudvalget årshjulet for undersøgelser i Borgerpanelet for 2017, herunder en undersøgelse om demokratiet i Holbæk Kommune, som Projektudvalget for Lokal Udvikling havde meldt ind. Undersøgelsen er en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse fra 2015, som kan ses her: holbaek.dk/borgerpanel/demokrati/
 
Formålet med denne undersøgelse er dels at få en temperaturmåling på det lokale demokrati i Holbæk Kommune, og dels at kunne foretage en sammenligning med svarene fra 2015, for at kunne vurdere effekten af de indsatser og aktiviteter, der har været gennemført til udvikling og forbedring af det lokale demokrati.
 
For at kunne sammenligne resultater med sidste undersøgelse, foreslås det, at emner og spørgsmål i 2015-undersøgelsen gentages, dog med lidt færre spørgsmål, da ikke alle er relevante at stille igen. Derudover suppleres undersøgelsen med spørgsmål om deltagelse i kommunalvalget.
 
Emnerne vil dermed være:
 
 
 
Når undersøgelsen er blevet gennemført og resultaterne analyseret, vil udvalget få en afrapportering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-11-2017
Godkendt.
195. Beslutning om vedtagelse af takster på de specialiserede områder samt Social Tilsyn Øst

Beslutning om vedtagelse af takster på de specialiserede områder samt Social Tilsyn Øst

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. taksterne for det specialiserede børne- og voksenområde for 2018 godkendes
 2. taksterne for Social Tilsyn Øst for 2018 godkendes
 3. taksterne for beboerbetalinger v. Handicap Voksen og CSU Studiegården godkendes

Beskrivelse af sagen
 
I henhold til bekendtgørelse nr. 1674 af 16. december 2016 skal byrådet fastsætte takster for tilbud på det specialiserede børne- og voksenområde, og i henhold til bekendtgørelse nr. 1675 af 16. december 2016 takster for objektiv finansiering af tilsyn med plejefamilier og takster for tilsyn med opholdssteder.
 
Efter budgetvedtagelsen for budget 2018 er taksterne nu færdigberegnet, hvorfor taksterne fremlægges til godkendelse.
 
Der foregår dog fortsat beregninger for de takstfinansierede institutioner v. Aktiv hele Livet. Det forventes, at disse takster kan forelægges til politisk godkendelse i starten af december 2017.
 
Den 11. oktober vedtog byrådet at reducere taksterne på det specialiserede børneområde med 2% for 2018. Vedtagelsen betyder, at taksterne for 2017 pris- og lønfremskrives og herefter fratrækkes 2%. Reduktionen af taksterne medfører at de takstfinansierede børnespecial-institutioner skal finde besparelser for ca. 3,0 mio. kr.
 
Såfremt Holbæk Kommune køber pladser hos egne institutioner i samme omfang som i 2017, vil Holbæk Kommune opnå en besparelse på ca. 2,0 mio. kr. Årsagen til, at Holbæk Kommune ikke opnår den fulde besparelse er, at ca. 35% af pladserne i de takstfinansierede institutioner sælges til andre kommuner – primært til kommuner inden for Region Sjælland. Den resterende besparelse på ca. 1,0 mio. kr. kommer derfor andre kommuner til gode.
 
Endvidere vedtog byrådet, at det specialiserede voksenundervisningsområde skal finde reduktioner for 0,4 mio. kr. Denne reduktion er tilrettelagt således, at Holbæk Kommune opnår en besparelse på 0,2 mio. kr., idet ca. 50% af pladserne sælges til andre kommuner.
 
I henhold til bekendtgørelse nr. 1675 af 16. december 2016, skal byrådet godkende taksterne for Socialtilsyn Øst: objektiv finansiering af tilsyn med plejefamilier og takster for tilsyn med opholdssteder.
Socialtilsyn Øst er i 2018 dimensioneret ud fra det forventede antal tilbud og plejefamilier samt ud fra en række antagelser om gennemsnitligt tidsforbrug på tilsynets opgaver. Yderligere detaljer omkring takstgrundlaget for 2018 ses i vedhæftede bilag.
 
 
Bilag

Sagshistorik, henvisninger
Byrådsmøde d. 11. oktober 2017 - Pkt. 186

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-11-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-52223_#4343033_v1_takstoversigt 2018 - det specialiserede område.pdf.pdf
caseno16-52223_#4343039_v1_tilsyn øst - tilbud og kommuner takster 2018.pdf.pdf
caseno16-52223_#4343040_v1_ahl oversigt over priser - serviceydelser 2018..pdf
caseno16-52223_#4343043_v1_csu studiegården husleje og kost..pdf

Bilag

Takstoversigt 2018 - Det specialiserede område.pdf
Tilsyn Øst - tilbud og kommuner takster 2018.pdf
AHL Oversigt over priser - serviceydelser 2018.
CSU Studiegården Husleje og kost.


196. Beslutning: Mageskifte af arealer på Slotshaven med SOSU Sjælland og 3C Sjælland A/S parkeringspladser

Beslutning: Mageskifte af arealer på Slotshaven med SOSU Sjælland og 3C Sjælland A/S parkeringspladser

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Holbæk Kommune, for at give mulighed for at opføre billige boliger i 2018, indgår aftaler med SOSU Sjælland og 3C Sjælland A/S om mageskifte af matr.nr. 10a og del af matr.nr. 1akl Ladegården, Holbæk Jorder, beliggende i Slotshaven med de eksisterende P-pladser på Slotshaven tilhørende SOSU Sjælland og 3C Sjælland A/S.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
I forbindelse med at Holbæk Kommune i 2016 fik tilsagn om statslig støtte til grundkapitallån til etablering af 154 små billige almene boliger, blev det på byrådets møde den 12. oktober 2016 besluttet, at der bl.a. skulle arbejdes videre med en placering af billige boliger i Slotshaven.
 
En del af tilskuddet vil blive anvendt til etablering af 100 små billige almene boliger på L. C. Worsøesvej, der resterer dermed mulighed for tilskud til 54 boliger i Slotshaven.
 
Da boligerne primært tænkes udlejet til uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp, vil de kunne rummes i den eksisterende lokalplan, som giver mulighed for etablering af ungdomsboliger.
 
Godkendelse af boliger i Slotshaven vil blive fremsendt til politisk behandling i december 2017, idet der skal gives tilsagn til boligerne inden udgangen af 2017 for, at opnå tilskuddet til det kommunale grundkapitallån.
 
Mageskifte
Ved mageskiftet skal Holbæk Kommune etablere grus parkeringspladser på matr.nr. 10a og del af matr.nr. 1akl Ladegården, Holbæk Jorder. P-pladserne skal svarer til de nuværende grus parkeringspladser tilhørende SOSU Sjælland og 3C Sjælland A/S (tidlige M. Goldschmidt Kollegierne ApS) i Slotshaven, beliggende på matr.nr. 1aqn og del af matr.nr. 1øv Ladegården, Holbæk Jorder.
 
Der mageskiftes parkeringspladser i forholdet 1:1, så der hverken tilføres eller reduceres i det samlede antal parkeringspladser på området.
 
Der bliver tale om to parkeringspladser på to selvstændige matrikler – en til SOSU Sjælland, hvor der anlægges ca. 95 p-pladser og en til 3C Sjælland A/S, hvor der anlægges ca. 60 p-pladser og hvor der tinglyses en vejret til SOSU Sjælland til overkørsel til deres p-plads.
 
Såfremt SOSU skolen nedlægges vil matriklen, hvor parkeringspladsen er anlagt, gå tilbage til Holbæk Kommune, i henhold til tinglyst servitut.
 
Parkeringspladsen til 3C Sjælland A/S forbliver deres ejendom.
 
Ankestyrelsen har den 21. august 2017 godkendt, at der kan ske mageskifte uden udbud med parkeringspladsen til 3C Sjælland A/S. Mageskifte til SOSU Sjælland A/S kan ligeledes foretages uden udbud, da der er tale om en uddannelsesinstitution som kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte til.
 
På matr.nr. 10a (Slotshaven 9) har der tidligere været placeret en pavillonbygning, som har været anvendt til kontor og legestue for Dagplejen i distrikt vest. Pavillonen er solgt for 100.000 kr. + moms, og blev fjernet fra området i sommeren 2017. 

Økonomiske konsekvenser
Etablering af parkeringspladserne på Slotshaven til erstatning af SOSU Sjællands og 3C Sjællands A/S parkeringspladser forventes at koste ca. 1.700.000 kr. 
 
Derudover vil der være udgifter til landinspektør
 
Alle udgifter afholdes i 2018, da der først skal udarbejdes en lokalplan for den nye parkeringsplads.
 
Omkostningerne til anlæg af parkeringspladser finansieres af anlægsbudgettet for 2018.
 
Der har været en indtægt på 100.000 kr. + moms fra salg af pavillonbygningen på Slotshaven 9.

Øvrige konsekvenser
Lokalplan 2.85 Parkeringsplads ved Slotshaven 9 er under udarbejdelse.
 
Tilsagn til etablering af små billige almene boliger vil blive fremsendt til særskilt behandling af Økonomiudvalget og byrådet. Grundens salgspris samt tilskud fra staten anvendes til finansiering af det kommunale grundkapitallån.
 
Trafikken på Slotshaven
En trafiktælling foretaget i februar 2017 viser, at det er i korte perioder morgen og eftermiddag, der er meget trafik på slotshaven og ved krydset Slotshaven/Lundemarksvej.
 
Administrationen vurderer, at den ekstra trafik som de billige boliger genererer, ikke er problematisk rent fremkommelighedsmæssigt, da kørselsmønsteret fra disse boliger vil være anderledes end trafikken til og fra de store institutioner på Slotshaven. Sideløbende behandlede byrådet i oktober måned en sag om etablering af trafikforanstaltninger, som skal forbedre trafiksikkerheden på Slotshaven, især for de bløde trafikanter, samt en overordnet trafikanalyse for et større område omkring Slotshaven.

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets beslutning af 12. oktober 2016. Punkt 222: Beslutning – principper for etablering af billige boliger og forsalg til løsninger på kort og lidt længere sigt
 
Byrådets beslutning af 15. juni 2016. Punkt 167: Godkende at kommunen ansøger om tilskud til grundkapital til små og billige boliger
 
Økonomiudvalgets beslutning af 9. august 2017. Punkt 126: Beslutning om igangsættelse af planer og status for igangværende planer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-11-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-42073_#4329189_v1_bilag 1 - p-plads slotshaven 9, holbæk..pdf
caseno17-42073_#4329194_v1_bilag 2 - eksisterende p-pladser sosu skolen og 3c sjælland as..pdf

Bilag

Bilag 1 - P-plads Slotshaven 9, Holbæk.
Bilag 2 - Eksisterende P-Pladser SOSU Skolen og 3C Sjælland A/S.


197. Orientering om tidsplan for regnskabsafslutningen 2017

Orientering om tidsplan for regnskabsafslutningen 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Orienteringssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. tidsplan for afslutning af regnskabet for 2017 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Lov om kommunernes styrelse indeholder bestemmelser om procedure for aflæggelse og revision af det kommunale regnskab.
 
Således kan nævnes:
· at årsregnskabet posteringsmæssigt skal være afsluttet senest den 1. marts
· at aflæggelse til byrådet skal ske, så årsregnskabet kan afgives til revisionen inden 1. maj
· at revisionen afgiver beretning om revisionen af årsregnskabet senest 15. juni
· at byrådet senest d. 31. august godkender regnskabet og behandler beretning med tilknyttede bemærkninger fra Økonomiudvalget Materialet fremsendes herefter til tilsynsmyndigheden (Ankestyrelsen) samt diverse ministerier.
 
På baggrund af ovenstående retningslinier har Koncernservice, Løn og Regnskab udarbejdet et forslag til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2017.
 
Ved udarbejdelse af tidsplanen er der taget udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2018.
 
Det skal bemærkes, at selv om vi skifter økonomisystem pr. 1.1.2018 fra Prisme til KMD Opus, vil regnskabsafslutningen for 2017 blive afsluttet i Prisme, da det er aftalt, at KMD Opus først er gældende fra regnskabsår 2018.

Lovgrundlag – link
Den kommunale styrelseslov § 45, 46 og 47.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-11-2017
Taget til efterretning.


caseno17-18223_#4331625_v1_tidsplan regnskabsafslutning 2017.xls

Bilag

Tidsplan regnskabsafslutning 2017


198. Beslutning om salg af byggerettigheder ved fodboldstadion i Holbæk Sportsby

Beslutning om salg af byggerettigheder ved fodboldstadion i Holbæk Sportsby

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der udbydes byggerettigheder i felt A, B og C i forbindelse med Holbæk Sportsby
 2. byggerettighederne sættes til salg for 480 kr. ekskl. moms. pr. kvm.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Administrationen anbefaler, at byggerettighederne i byggefelt A, B, C i Sportsbyen sættes til salg. Salget af byggerettighederne vil muliggøre, at der f.eks. kan arbejdes videre med planerne om at etablere et Sportel, hvor sportsudøvere og lignende kan overnatte. Herudover skal det samtidig muliggøre permanente overnatningsmuligheder til deltagerne i Badminton Europa.
 
Salget af byggerettigheder har indgået på de månedlige temamøder efter sommerferien om sportsbyen i regi af Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab.
 
Byggerettighederne er vist på bilag 1 og består af byggeretter i hhv. felt A, B og C.
I henhold til Lokalplan 2.67 Holbæk Sportsby kan der maksimalt opføres 45.000 kvm på området, hvor hovedbygningen er placeret. Hovedbygningen er på ca. 22.000 kvm mens varmecentralen og de allerede godkendte tribuner ved multihallen udgør ca. 900 kvm. Der er mulighed for, at etablere tribuner på de 3 andre sider af fodboldstadion, hvilket estimeres til at udgøre ca. 4.000 kvm. Der er i henhold til lokalplanen således en restrummelighed i området på ca. 18.000 kvm til aktiviteter såsom udvidelse af sundhedscenter, idræts- og uddannelsesrelaterede erhvervsfunktioner samt kontor- og idrætsfaciliteter. Byggerettighederne udbydes til aktiviteter indenfor lokalplanens rammer.
 
Byggerettighederne i felterne A, B og C udgør ca. 2.515 kvm i grundplan jf. bilag 1.
 
Det anbefales at sætte byggerettighederne til salg for 480 kr. eks. moms pr. byggeretskvadratmeter.
 
Såfremt samtlige byggerettigheder i felt A, B og C sælges i ét plan til den udbudte pris, så vil de indbringe ca. 1,21 mio. kr. ekskl. moms
 
Byggerettighederne sælges i offentligt udbud jf. § 1, stk. 1, i udbudsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser
Der er allerede afholdt byggemodningsomkostninger i forbindelse med jordarbejdet i tilknytning til Sportsbyen. Der er anslåede salgsomkostninger på ca. 50.000 kr. forbundet med salget af byggerettighederne i felt A, B og C.
 
Det samlede regnskab for salg byggerettighederne ser således ud:
 
Indtægter for salg af samtlige byggerettigheder i felt A, B og C i ét plan
1,21 mio. kr.
Salgsomkostninger
50.000 kr.
Provenu ved salg af samtlige byggerettigheder i felt A, B og C i ét plan
1,16 mio. kr.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-11-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-46230_#4321968_v1_byggeretter_fodboldstadion.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1: Byggeretter_fodboldstadion.pdf


199. Beslutning om salg af ejendom og grunde - oktober 2017

Beslutning om salg af ejendom og grunde - oktober 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1.         administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde

Beskrivelse af sagen
Matr.nr. 1aok Ladegården, Holbæk Jorder – beliggende Torpet 40, Holbæk.
Arealet udgør 6.027 m2 og er beliggende i et boligområde. I henhold til kommuneplan 2.B01 og i lokalplan 2.76 - Boliger ved Torpet, kan arealet sælges som råjord med mulighed for udstykning af 7 parcelhusgrunde eller opførsel af 12-15 tæt lav bebyggelser.
På nabo grundstykket udstykkede og solgte Holbæk Kommune 8 parcelhusgrunde i efteråret 2016. Der er ved at blive opført parcelhuse på grundene, og grundstykket er snart fuldt udbygget

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-11-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-60160_#4326288_v1_torpet 40, holbæk - giskort.pdf.pdf

Bilag

Torpet 40, Holbæk - Giskort.pdf


200. Beslutning om salgspriser på ejendomme - oktober 2017 - Lukket punkt
201. Beslutning om tildeling af kontrakt vedr. Revisionsydelser - Lukket punkt