UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

lokale 0.13, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

09-08-2017 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

09-08-2017 17:30:00


PUNKTER

121. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 9. august 2017
122. Godkendelse af regnskab og beretning for 2016
123. Beslutning om dispensation fra anvendelsesbestemmelse i lokalplan 2.75
124. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.83 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 37 for Boliger ved L.C. Worsøevej
125. Beslutning om 1. behandling af forslag til 3.52 - Bevarende lokalplan for et område ved Bakkekammen, Isefjordsvej, Orøvej og Munkholmvej
126. Beslutning om igangsættelse af planer og status for igangværende planer
127. Beslutning - Emner til borgerpanelundersøgelse om ekstern kommunikation
128. Anmodning om garantistillelse fra Fors Spildevand Holbæk A/S og Fors Vand Holbæk A/S
129. Orientering om Socialtilsyn Øst's årsrapport
130. Orientering - Aftale med Bygningsstyrelsen i forbindelse med salget af Østre Skole
131. Beslutning - Godkendelse af vinderprojekt for Slagelsevej 21 og 40, Jyderup - Lukket punkt
132. Beslutning - Tilbagekøb af havnearealer - Lukket punkt
133. Orientering om byggeriet ved Skovvejens Skole i Jernløse - Lukket punkt121. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 9. august 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 9. august 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller at:
 1. dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 9. august 2017 godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-08-2017
Godkendt
122. Godkendelse af regnskab og beretning for 2016

Godkendelse af regnskab og beretning for 2016

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg, byråd
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Holbæk Kommunens regnskab for 2016 godkendes
 2. Revisionens beretning for 2016 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Iflg. styrelseslovens regler er kommunen underlagt lovpligtig revision. Revisionen skal påse, at byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er foretaget på betryggende vis. Revisionens bemærkninger til årsregnskaber meddeles økonomiudvalget. Økonomiudvalget oversender beretningen m/tilhørende bemærkninger til byrådet, der skal orienteres om fremkommende revisionsbemærkninger og godkende kommunens regnskab for 2016.
 
BDO statsautoriseret Revisionsaktieselskab har den 15. juni 2017 afgivet den afsluttende beretning (nr. 24) for 2016. Beretningen er via mail fremsendt til byrådets medlemmer 19. juni 2017.
Beretningen for 2016 vedhæftes i sin helhed.
 
Efter at byrådet ved møde den 19. april 2017 besluttede, at oversende regnskabet til revision, er der fremkommet nye oplysninger omkring evt. gældsforpligtigelse vedr. tilbagekøb af gadelys, som bør fremgå af årsregnskabet. Således er vedhæftet et nyt regnskab 2016 – bind I, hvor den foretagne tilretning er beskrevet på side 51 – jfr. tilføjet tekst nedenstående:
 
”Efter at Holbæk Kommunes regnskab er oversendt til revision, er der fremkommet yderligere oplysninger vedr. tilbagekøb af gadelys – jfr. nedenstående:
 
Holbæk Kommune er blevet kontaktet af SEAS-NVE med henblik på indgåelse af nye drifts- og vedligeholdelsesaftaler vedr. dele af vejbelysningen i Holbæk Kommune, nemlig de eksisterende anlæg af gadelys i de tidligere Tølløse og Svinninge kommuner, som ejes af SEAS-NVE.
Først efter regnskabet er overgivet til revision, har Holbæk Kommune modtaget bilag, herunder opgørelser af værdien af de pågældende belysningsanlæg, som ifølge SEAS-NVE udgør ca. 35 mio. kr. (eksklusiv renovering). Aftaleudkastet er baseret på, at SEAS/NVE finansierer værdien af anlægget via en leasingaftale. Holbæk Kommune har p.t. ikke accepteret værdien af anlæggene. Det kan oplyses, at samme fremgangsmåde øjensynligt er anvendt i flere andre kommuner. I Holbæk Kommune pågår der p.t. en række nærmere juridiske undersøgelser. I den forbindelse vil der blive taget kontakt til andre kommuner samt KL for at undersøge, hvorledes andre kommuner har håndteret disse sager”.
 
Såfremt tilbud fra SEAS-NVE gennemføres, er det ensbetydende med, at Holbæk Kommune skal tilbagekøbe lysanlæg for ca. 35 mio. kr. pr. 1/1-2018. Dette har således ingen betydning for aflæggelse af regnskabet for 2016.
 
Da der ikke er enighed omkring de juridiske aspekter ved et eventuelt tilbagekøb, har Vækst og Bæredygtighed iværksat en nærmere undersøgelse af sagen.
 
I beretningens afsnit 1.5 afgiver revisionen de bemærkninger, der skal behandles af byrådets og fremsendes til tilsynsmyndigheden.
 
Jfr. afsnit 1.5.2 har den udførte revision ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Regnskabsafdelingen vil følge op på de af revisionen fremsatte anbefalinger m.v.

Lovgrundlag – link
§ 45 i lov om kommunernes styrelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-08-2017
Ad 1) Indstilles godkendt.
Ad 2) Orienteringen indstilles taget til efterretning.


caseno16-31448_#4235731_v1_regnskab 2016 - bind i ny.pdf.pdf
caseno16-31448_#4232479_v1_beretning 2016 holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

Regnskab 2016 - Bind I ny.pdf
Beretning 2016 Holbæk Kommune.pdf


123. Beslutning om dispensation fra anvendelsesbestemmelse i lokalplan 2.75

Beslutning om dispensation fra anvendelsesbestemmelse i lokalplan 2.75

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der meddeles midlertidig dispensation i op til 2 år fra lokalplan 2.75, § 3.2, således at det bliver muligt at etablere 31 studieboliger og en trænerbolig i et delområde udlagt til idrætsaktiviteter.

Beskrivelse af sagen
Procedure
Grundet byrådets sommerferie har det alene været muligt at udsende selve dagsordenspunktet til det ekstraordinære byrådsmøde inden for den i § 8, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse angivne frist. Indstillingerne fra henholdsvis Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget vil først foreligge umiddelbart før byrådsmødet.
 
Indhold
Badminton Europe har blandt flere europæiske byer valgt at placere deres Centre of Excellence i Holbæk. Elitespillerne er mellem 16 og 20 år og skal frem til 2020 træne og bo i byen.
 
Valget af Holbæk hænger sammen med opførelsen af Holbæk Sportsby. Når Sportsbyen står færdigt, er det planen, at spillerne skal bo og træne ved Sportsbyen. Indtil da, skal der findes en midlertidig løsning til beboelse for badmintonspillerne.
 
Spillernes træning skal i første omgang foregå på Stenhus Sportsakademi. Stenhus Kostskole har indsendt en ansøgning om at opføre midlertidige studieboliger indenfor delområdet i lokalplan 2.75, der er udlagt til idrætsformål.
 
Lokalplan 2.75 er inddelt i flere delområder, herunder til undervisning, idræt, beboelse, kostskole og rekreativt formål. Placeringen af studieboligerne indenfor delområde til beboelse eller kostskole vil ikke kræve dispensation. Stenhus Kostskole ønsker at studieboligerne placeres mellem fodboldbaner og atletikstadion, hvilket strider imod lokalplanens anvendelsesbestemmelser, da dette område er udlagt til idrætsaktiviteter.
 
Sagen er principiel, da det er første gang i Holbæk Kommune, at der søges om dispensation fra en lokalplans anvendelsesbestemmelse. Den nye planlov, der trådte i kraft den 15.juni 2017, giver mulighed for at meddele dispensation i op til 10 år til placering af studieboliger indenfor et område, der er udlagt til andet formål i en lokalplan.
 
Sager af principiel karakter skal forelægges politisk, og der er ikke delegeret kompetence til administrativ beslutning i sager om dispensation fra en lokalplans anvendelsesbestemmelse.
 
Der søges om en midlertidig periode i op til 2 år, da det forventes, at Sportsbyen står klar derefter. Det er endvidere sådan, at pavillonerne påtænkes opvarmet med el-varme, og kommunen har kun mulighed for at dispensere til denne opvarmningsform i op til 2 år.
 
I uge 27 er der på grunden nivelleret og gjort klar til placering af studieboligerne. Dette krævede ikke tilladelse, og såfremt placeringen ikke godkendes, er det Stenhus Kostskole, der selv skal afholde udgiften for at genoprette grunden.
 
Der vil i byggeperioden blive etableret en midlertidig byggepladsvej til byggepladsen via parkeringspladsen ved Stenhus Hallen og bag om atletikstadion. Der vil i forbindelse med byggeriet blive etableret 25 nye parkeringspladser ved Stenhus Hallen.
 
Såfremt indstillingen godkendes, vil forholdet blive tinglyst for ansøgers regning, jf. byggelovens § 27

Høring
Sagen er sendt i naboorientering den 28. juni 2017 med frist for udtalelse den 12. juli 2017, jf. planlovens § 20. Fristen er efter ønske fra naboerne blevet forlænget til den 23. juli 2107. Naboorienteringen er udsendt til ejere og beboere indenfor lokalplanområdet. Det er vurderet at naboer til lokalplanområdet ikke skal høres om placeringen, da den ønskede placering er midt indenfor området, og således ikke placeres op ad lokalplangrænsen.
 
De høringsberettigede har den 18. juli 2017 meddelt, at de frafalder deres tidligere indsigelser.

Lovgrundlag – link
Lokalplan 2.75
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_2995023_1450778947589.pdf
 
Planloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176182#ida6b0f6e3-7324-4f96-8fbb-6072ccb98c62
 
Byggeloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183662#id477e6b6c-6136-4707-8e8e-135a4c3baed9
 
Styrelsesloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=187084

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 09-08-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-08-2017
Indstilles godkendt.
124. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.83 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 37 for Boliger ved L.C. Worsøevej

Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.83 samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 37 for Boliger ved L.C. Worsøevej

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 samt Lokalplan 11.17 for Boliger ved L.C.Worsøevej godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport.

Beskrivelse af sagen
Udarbejdelsen af planforslagene er sket på baggrund et konkret projekt for et nyt boligbyggeri, hvor Lejerbo opfører op til 100 billige almene boliger samt 6 ’skæve’ boliger til skæve eksistenser på L.C. Worsøevej. Byrådet har d. 12. okt. 2016 godkendt beslutningen om, at dette projekt skal opføres. Holbæk Kommune har behov for omkring 400 billige boliger, så lokalplanen er dermed med til at realisere en del af det behov.
 
Nærværende planforslag vedrører alene en muliggørelse af de planmæssige rammer for projektet. Planforslagene er udarbejdet med henblik på at sende planforslagene i 8 ugers høring.
 
Projektet stiller særlige krav til disponering af arealerne eksempelvis ift. en effektiv drift. Det har været udfordringsfuldt at finde egnede placeringer til boligerne, da arealerne skal være bynære og af en vis størrelse. Placeringen af boligerne ved L.C. Worsøevej er i overensstemmelse med kommuneplanens intentioner om fortætning af den eksisterende by, der skal medvirke til at skabe en mere dynamisk og bæredygtig by.
Planområdet omfatter et areal på ca. 3,5 ha og er beliggende syd for L.C. Worsøesvej og vest for jernbanen i Holbæk Vest. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om at sikre tilpasning af ny bebyggelse til omgivelserne, herunder nødvendig afstand og støjafskærmning mod jernbanen.
Det er en forudsætning for anvendelse af lokalplanområdet til boligformål, at lokalplanområdet udformes, så Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner kan overholdes. Ydermere fremsætter lokalplanen bestemmelser om, at sammenhæng med omgivende byområde og eksisterende infrastruktur skal sikres gennem stisystem.
 
 
Lokalplanen er inddelt i delområde A, B og C:
• I delområde A muliggøres en opførelse af op til 100 boliger. 

• I delområde B muliggøres 6 ’skæve’ boliger, placeret lidt for sig selv de øvrige boliger på en særskilt matrikel, hvilket skal muliggøre en mere skærmet placering af boligerne.

• På et areal i delområde C giver lokalplanen mulighed for opførelse af åben/lav bebyggelse. Den eksisterende vejadgang i delområde C udlægges som en privat fællesvej.

Bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager, med en maksimal højde på 8,5 m over eksisterende terræn.

Økonomiske konsekvenser
Det er nødvendigt at få sendt lokalplanen i høring nu, hvis Holbæk Kommune skal nå at udnytte muligheden for tilskud fra staten til opførelse af boligerne. Muligheden for tilskud udløber med udgangen af 2017 og er blandt andet betinget af at lokalplanen er endeligt vedtaget i indeværende år. Tilsagn til at opføre boligerne vil blive fremsendt til politisk godkendelse, i december, da der skal gives tilsagn til boligerne inden udgangen af 2017, og der skal være en endelig godkendt lokalplan før der kan gives tilsagn.
 
I forbindelse med udarbejdelse af planforslagene er der udpeget en række anbefalinger til mindre anlæg, der kan forbedre infrastrukturen for gående i tilknytning til planområdet. Disse strækninger er under Holbæk Kommunes administrations observation og indgår i administrationens fremadrettede overvejelser. Planforslagenes vedtagelse er ikke afhængig af disse forbedringer.

Høring
Der er afholdt fordebat med indkaldelse af idéer og forslag i perioden forud for planudarbejdelsen. Her kom der høringssvar fra fire parter vedr. støj, natur, vådområder, trafikadgang, samt bemærkninger om beboermålgruppen. Indholdet i høringssvarene er tilgængelige på sagen. Høringssvarene er blevet vurderet og har påvirket planlægning, hvor det har været muligt.

Lovgrundlag – link
Planloven
Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning - principper for etablering af billige boliger og forslag til løsninger på kort og lidt længere sigt
Kortbilag, L.C. Worsøesvej, 4300 Holbæk
Kortbilag, Slotshaven, 4300 Holbæk
Kortbilag, Samsøevej 48, 4300 Holbæk
 
 
 
Beslutning om placering af små og billige boliger samt skæve boliger
Bilag til beslutning om placering af små og billige boliger samt skæve boliger


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-06-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-08-2017
Indstilles godkendt


caseno16-54378_#4219966_v1_kommuneplantilæg nr. 37.pdf.pdf
caseno16-54378_#4219964_v1_miljøscreening lp 2.83 + kt 37.pdf.pdf
caseno16-54378_#4222144_v1_lokaplanforslag 2.83 boliger ved l.c.worsøevej.pdf.pdf

Bilag

Kommuneplantilæg nr. 37.pdf
Miljøscreening LP 2.83 + KT 37.pdf
Lokaplanforslag 2.83 Boliger ved L.C.Worsøevej.pdf


125. Beslutning om 1. behandling af forslag til 3.52 - Bevarende lokalplan for et område ved Bakkekammen, Isefjordsvej, Orøvej og Munkholmvej

Beslutning om 1. behandling af forslag til 3.52 - Bevarende lokalplan for et område ved Bakkekammen, Isefjordsvej, Orøvej og Munkholmvej

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Forslag til lokalplan 3.52 – Bevarende lokalplan for et område ved Bakkekammen, Isefjordsvej, Orøvej og Munkholmvej godkendes til udsendelse i 8 ugers offentlig høring.
 2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport.

Beskrivelse af sagen
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en konkret sag, hvor der var et ønske om, at udstykke en grund foran et af de særligt bevaringsværdige huse i området. Byrådet besluttede på møde den 6. september 2016 at nedlægge et forbud efter §14 i planloven, da kommunen vurderede, at den ønskede udstykning ville have negativ effekt på gadebilledet, miljøet og den fine sammenhæng i lokalområdet. Brug af §14 betyder, at kommunen for at opretholde forbuddet skal udarbejde og offentliggøre et nyt lokalplanforslag indenfor 1 år.
 
Udvalget for Klima- og Miljø og Økonomiudvalget har på flere møder drøftet igangsættelsen af den nye lokalplan, herunder særligt drøftet principper for udstykning indenfor området. På møde i Økonomiudvalget den 5. april 2017 (efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø på møde den 21. marts 2017) blev det således besluttet, at igangsætte lokalplanarbejdet og at den nye lokalplan kun skal tillade udstykning af grunde bag de bevaringsværdige huse, og der må kun ske udstykning hvis det sikres, at de enkelte grunde er større end 800 m2. Derved sikres de særlige værdier i området. Forslag til lokalplan som fremlægges er udarbejdet i overensstemmelse hermed.
 
Formålet med udarbejdelse af lokalplanen er at fastsætte retningslinjer for bevaring af områdets særlige karaktertræk, nybyggeri, tilbygning, og fremtidig udstykning i området. Bestemmelser i den nye lokalplan giver et klarere grundlag at sagsbehandle udfra end den hidtil gældende 3.07. Det var nødvendigt at nedlægge forbud, da den gældende lokalplan ikke indeholder tilstrækkelige bestemmelser om muligheden for udstykning.
 
Planområdet dækker ca. 16,5 ha i den østlige del af Holbæk By. Området omfatter Bakkekammen, Møllevangen, Orøvej, Svinget, størstedelen af Isefjordsvej, samt mod syd et stykke af Munkholmvej. Området indeholder helt særlige eksempler på bygninger i stilen Bedre Byggeskik. En arkitektonisk retning med særlig lokal tilknytning til Holbækområdet.
 
Der er i forbindelse med lokalplanarbejdet foretaget en registrering af bevaringsværdierne i området. Registreringen er foretaget som SAVE-registrering, en registreringsstandard udviklet af Slots- og Kulturarvsstyrelsen. Hvor de enkelte huse er vurderet ud fra deres arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdi, samt på deres originalitet og tilstand. En sådan registrering blev sidst foretaget omkring 1992 ved udarbejdelsen af Holbæk Kommuneatlas. I forbindelse med den nye registrering, er der blandt andet foretaget en genvurdering af de enkelte huses sårbarhed overfor evt. tilbygning og ændring i udtryk.
Kvarteret har med de mange røde tegltage, omhyggeligt proportionerede facader og håndværksmæssige detaljer en flot sammenhæng, som man med lokalplanen ønsker både at styrke og bevare. Bestemmelserne om nybyggeri og tilbygning tilskynder til at disse karaktertræk udbredes endnu mere i området. Samtidig giver lokalplanen til en vis grad mulighed for at bruge moderne formgivning og materialer, hvor det tilpasser sig, eller ikke påvirker den overordnede sammenhæng.
 
Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanområdet. Screeningen giver ikke anledning til, at der skal udarbejdes en miljørapport. Da området allerede er næsten fuldt udbygget, vil det kun i begrænset omfang være muligt at opføre nybyggeri og udstykke. Der er ikke særlige naturforhold i området. På den baggrund er det vurderet, at der ikke er behov for yderligere miljøvurdering i forbindelse med lokalplanen.

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Høring
I forbindelse med SAVE-registrering i området er beboerne på forhånd varslet om at arbejdet udføres. Lokalforum er orienteret i forbindelse med planens opstart. Der afholdes borgermøde i forbindelse med den offentlige høring på 8 uger.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet den 6. september 2016: punkt 210 – Godkendelse af forbud mod udstykning af Møllevangen 1
Udvalget for Klima og Miljø den 24. januar 2017 og Økonomiudvalget den 1. februar 2017: punkt 18 – Beslutning om igangsættelse af planer
Udvalget for Klima og Miljø den 21. marts 2017 og Økonomiudvalget den 5. april 2017: punkt 74 – Beslutning om igangsættelse af planer

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-06-2017
Indstilles godkendt. For stemte 3 (O og I). Imod stemte 1 (A), idet A ønsker en lokalplan baseret på den eksisterende lokalplan med skærpede krav til det fysiske udseende.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-08-2017
Indstilles godkendt. For stemte 5 (V, O, B og UP) Imod stemte 1 (A).


caseno17-16729_#4219350_v1_3_52 miljøscreening.pdf.pdf
caseno17-16729_#4220020_v1_352_bakkekammen_lokalplanforslag.pdf.pdf

Bilag

3_52 Miljøscreening.pdf
352_bakkekammen_lokalplanforslag.pdf


126. Beslutning om igangsættelse af planer og status for igangværende planer

Beslutning om igangsættelse af planer og status for igangværende planer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget.
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. lokalplan for et parkeringsareal ved Slotshaven 9, Holbæk Vest, igangsættes.
 
Udvalgsformand John Harpøth indstiller supplerende, at:
 
 1. Lokalplan for parkeringspladser igangsættes sideløbende med en helhedsplan/lokalplan for hele Slotshaven, så trafikale trafikudfordringer bliver løst på en gang.

Beskrivelse af sagen
Parkeringsareal ved Slotshaven 9, Holbæk Vest. (bilag 1)
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre et parkeringsareal til brug for SOSU-skolen og Slotshaven3-3G, samt herigennem forbedre den eksisterende trafikafvikling i området, hvor parkeringen i dag er placeret uhensigtsmæssigt. Lokalplanen vil give mulighed for at parkeringspladsen der pt. er placeret syd for VUC kan flyttes om foran skolen. Herved frigives samtidig mulighed for realisering af ny almen boligbebyggelse syd for VUC, i overensstemmelse med tidligere politisk beslutning. Endvidere er det formålet, at sikre der etableres et grønt bælte mellem p-areal og eksisterende bebyggelseskant mod boligområdet ved Slotshaven, samt at fastholde eksisterende stiforbindelser i området, f.eks. stiforbindelsen mellem Absalonsvej og Knudskoven. 
Som supplerende bilag til beskrivelse af ovenstående er vedlagt dispositionsskitse (bilag 3) og luftfoto med indtegnet parkeringsareal (bilag 4) samt analyse af trafikforholdene (bilag 5).
 
På ejendommen ligger i dag en pavillonbygning som tidligere har været anvendt til kontor og legestue for Dagplejen i distrikt Vest. Ejendommen anvendes ikke længere til formålet.
 
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og vurderes ikke at være underlagt krav om foroffentlighed jf. planlovens § 23c. Det vurderes, at lokalplanen er egnet til delegation. Det vil sige at forslag til lokalplan og endelig lokalplan vedtages administrativt. En beslutning om delegation af lokalplanen vil blive forelagt byrådet.
 
Lokalplanen ønskes igangsat af Holbæk Kommune.
 
Status på planer
For at sikre overblik i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet en status (Bilag 2).

Økonomiske konsekvenser
Det er nødvendigt at få igangsat lokalplanen nu, hvis Holbæk Kommune skal nå at udnytte muligheden for tilskud fra staten til opførelse af boligerne på det eksisterende parkeringsareal syd for VUC. Muligheden for tilskud udløber med udgangen af 2017 og er blandt andet betinget af at lokalplanen er endeligt vedtaget i indeværende år. Tilsagn til at opføre boligerne vil blive fremsendt til politisk godkendelse efterfølgende. Finansiering af etablering af parkeringspladsen forsøges indarbejdet i projektet om etablering af boligerne.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-06-2017
Hovedindstillingen indstilles tiltrådt.
 
KMU får i september forelagt forslag til forbedring af de trafikale forhold for de lokale beboere.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-08-2017
Hovedindstillingen indstilles godkendt.


caseno17-6963_#4220108_v1_bilag 1 - parkeringsareal ved slotshaven 9, holbæk vest.pdf.pdf
caseno17-6963_#4220233_v1_bilag 2 - status juni2017.pdf.pdf
caseno17-6963_#4229951_v1_dispositionsskitse med nyt parkeringsareal og boliger.pdf.pdf
caseno17-6963_#4229955_v1_p-plads slotshaven_.pdf.pdf
caseno17-6963_#4229999_v1_analyse af trafikken slotshaven.docx.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Parkeringsareal ved Slotshaven 9, Holbæk Vest.pdf
Bilag 2 - Status juni2017.pdf
Dispositionsskitse med nyt parkeringsareal og boliger.pdf
P-Plads slotshaven_.pdf
Analyse af trafikken Slotshaven.docx.pdf


127. Beslutning - Emner til borgerpanelundersøgelse om ekstern kommunikation

Beslutning - Emner til borgerpanelundersøgelse om ekstern kommunikation

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Økonomiudvalget godkender nedenstående emner for undersøgelsen i borgerpanelet om ekstern kommunikation i august/september 2017.

Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget godkendte i februar 2017 årshjulet for undersøgelser i Borgerpanelet for 2017. I årshjulet indgår en undersøgelse af kommunens eksterne kommunikation, som er en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse fra 2015, som kan ses her: holbaek.dk/politik/holbaek-i-faellesskab/borgerpanel/kommunikation/
 
Formålet med 2017-undersøgelsen om ekstern kommunikation er dels at få en tilbagemelding fra deltagerne i borgerpanelet om, hvor godt de føler sig informeret, og hvad de har af ønsker til den kommunale kommunikation, og dels at kunne foretage en sammenligning med svarene fra 2015, for at kunne vurdere effekten af de indsatser, der har været gennemført for at udvikle og forbedre den eksterne kommunikation.
 
For at kunne sammenligne resultater med sidste undersøgelse, foreslås det, at emner og spørgsmål i 2015-undersøgelsen gentages, dog med lidt færre spørgsmål, da ikke alle er relevante at stille igen.
 
Emnerne vil dermed fortsat være:
 
Når undersøgelsen er blevet gennemført og resultaterne analyseret, vil Økonomiudvalget få en afrapportering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-08-2017
Godkendt.
128. Anmodning om garantistillelse fra Fors Spildevand Holbæk A/S og Fors Vand Holbæk A/S

Anmodning om garantistillelse fra Fors Spildevand Holbæk A/S og Fors Vand Holbæk A/S

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg, byråd
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. der på nedenstående betingelser meddeles kommunegaranti på 40 mio. kr. til Fors Spildevand Holbæk A/S
 2. der på nedenstående betingelser meddeles kommunegaranti på 4,935 mio. kr. til Fors Vand Holbæk A/S
 3. der ved fremtidige garantiansøgninger skal fremsendes anlægs- og driftsbudget for ansøgningsåret samt driftsbudgetter for de 3 overslagsår for såvel Fors Holding A/S som for det/de selskaber der søges garanti til (krav at garantiprovision fastsættes ud fra konkrete forhold og være på markedsvilkår).
 
Påtagelse af forpligtigelserne er betinget af, at:
 • der oprettes en byggekredit i KommuneKredit
 • der kun foretages udbetalinger i takt med afholdelse af låneberettigede anlægsinvesteringer – d.v.s. ratevis
 • udbetalingerne kun medgår til betaling af anlægsudgifter vedr. de forudsatte anlægsprojekter
 • der senest 1. april året efter fremsendes et regnskab der godtgør, hvordan de lånte midler er anvendt
 • den foreløbige kreditkontrakt i KommuneKredit indfries med en endelig finansiering af anlægsudgiften inden for garantisummen
 • forsyningsselskaberne, ud over lånerammen, selv skal finansiere den del af anlægsprojektet, der svarer til de i anlægsperioden tilskrevne renter
 • der opkræves en årlig garantiprovision på p.t. 1 pct. Årligt af de udnyttede garantier pr. 1. januar hvert år
 • der senest 3 måneder efter regnskabsperiodens udløb, uopfordret, fremsendes årsregnskaber for Fors Holding A/S samt alle underliggende selskaber.

Beskrivelse af sagen
Koncernen Fors A/S har i mail af 2. juni 2017 ansøgt Holbæk Kommune om, at der meddeles garanti for lå på i alt 44,935 mio. kr. Iflg. indhentet budgetmateriale m.v. skal lånene anvendes til delvis finansiering af anlægsprojekter i 2017.
 
Hvis Holbæk Kommune meddeler de ønskede kommunegarantier, vil det ske på følgende betingelser:
der oprettes en byggekredit i KommuneKredit
der kun foretages udbetalinger i takt med afholdelse af låneberettigede anlægsinvesteringer – d.v.s. ratevis
udbetalingerne kun medgår til betaling af anlægsudgifter vedr. de forudsatte anlægsprojekter
der senest 1. april året efter fremsendes et regnskab der godtgør, hvordan de lånte midler er anvendt
den foreløbige kreditkontrakt i KommuneKredit indfries med en endelig finansiering af anlægsudgiften inden for garantisummen
forsyningsselskaberne, ud over lånerammen, selv skal finansiere den del af anlægsprojektet, der svarer til de i anlægsperioden tilskrevne renter
der opkræves en årlig garantiprovision på p.t. 1 pct. Årligt af de udnyttede garantier pr. 1. januar hvert år
der senest 3 måneder efter regnskabsperiodens udløb, uopfordret, fremsendes årsregnskaber for Fors Holding A/S samt alle underliggende selskaber.
 
Fors Spildevand Holbæk A/S har et bruttoanlægsbudget på 91 mio. kr. i 2017, som forudsættes delvist finansieret med en lånoptagelse på 40 mio. kr. (renoveringer, udbygninger og separate kloakeringer).
 
Fors Vand Holbæk A/S har et bruttoanlægsbudget på 7,6 mio. kr., som forudsættes delvist finansieret med en lånoptagelse på 4,935 mio. kr. (målersystem, udbygning og renoveringer).
 
Selskab
Anlægsinvesteringer mio. kr.
Lånebehov mio. kr.
Fors Spildevand Holbæk A/S
91
40
Fors Vand Holbæk A/S
7,6
4,935
 
I.h.t. retslige afgørelser, tidligere udstukne retningslinjer fra EU-Kommissionen m.v. er der ekstern fokus på, at fastsættelse af garantiprovisionens størrelse foretages på markedsvilkår. Kommunen er således forpligtet til, at foretage en individuel vurdering af selskabernes økonomiske stilling og status, hvorfor specifikationer og økonomiske resultater i drifts- og anlægsbudgetter samt årsrapporter fremadrettet skal indgå i sagsbehandlingen.

Lovgrundlag – link
Lånebekendtgørelse om kommunernes låntagning

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-08-2017
Indstilles godkendt.
129. Orientering om Socialtilsyn Øst's årsrapport

Orientering om Socialtilsyn Øst's årsrapport

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:
 
 1. Orientering fra Socialtilsyn Øst tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Årsrapporten beskriver Socialtilsyn Østs erfaringer med tilbuddenes og plejefamiliernes faglige og organisatoriske kvalitet på udvalgte fokuspunkter. Socialtilsynets kvantitative virke beskrives ligeledes.
 
I 2016 har Socialtilsyn Øst haft tilsynsforpligtelsen for 1.204 plejefamilier og 384 sociale tilbud og misbrugsbehandlingssteder.
 
Socialtilsyn Øst har været på minimum ét tilsynsbesøg i samtlige af de plejefamilier og sociale tilbud som socialtilsynet har tilsynsforpligtelsen med. Samlet set er der gennemført 2.082 tilsyn.
 
Socialtilsyn Øst har ny-godkendt:
 
Derudover, har Socialtilsyn Øst blandt andet udført følgende opgaver:
 
Overordnet set, kan det konkluderes:
 
Den samlede vurdering er, at der er en positiv udvikling i de sociale tilbud og at samarbejdsrelationerne mellem socialtilsynet, tilbuddene og kommunerne udvikles kontinuerligt via eks høj grad af dialog.
Socialtilsyn Øst kan med udgangspunkt i årsrapporten resultater anbefale, at:
o Antallet af ny ansøgninger falder
o Antallet af aktive plejefamilier falder.
På baggrund af ovenstående udfordringer vedr. plejefamilier er det indskrevet i KKR’s rammeaftale at KKR, Region Sjælland skal arbejde med rekruttering og fastholdelse af plejefamilier.

Lovgrundlag – link
Lov om socialtilsyn
Bekendtgørelse om socialtilsyn
Vejledning om socialtilsyn
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185568

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-08-2017
Orienteringen taget til efterretning.


caseno17-28801_#4250453_v1_årsrapporten 2016 endelig udgave.docx.docx

Bilag

Årsrapporten 2016 endelig udgave.docx


130. Orientering - Aftale med Bygningsstyrelsen i forbindelse med salget af Østre Skole

Orientering - Aftale med Bygningsstyrelsen i forbindelse med salget af Østre Skole

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. orienteringen om aftalen med Bygningsstyrelsen i forbindelse med salget af Østre Skole tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Byrådet godkendte på mødet d. 21. juni 2017 hhv. udbuds- og mindstepris for salget af Østre Skole. Nærværende orientering har til formål at beskrive det endelige indhold af udbuddet, herunder aftaleforholdet med Bygningsstyrelsen samt den videre proces.
 
Projektudbuddet er offentliggjort d. 30. juni 2017 og tilbudsfristen for afgivelse af tilbud er 1. september 2017 – klokken 12:00.
 
Udbuddet omfatter ikke den bygning, der i dag er indrettet til Læringscenter, da denne del af ejendommen ved udstykning vil forblive kommunal ejendom. Dermed vil det ejendomsareal, som udbydes til salg udgøre ca. 5.450 m2. 
 
Aftaleforhold med Bygningsstyrelsen
Holbæk Kommune har aftalt med Bygningsstyrelsen at betinge et køb af kommunens ejendom Østre Skole med, at en ny køber skal indgå lejeaftale med Bygningsstyrelsen og ombygge skolen i overensstemmelse med styrelsens ønsker.
 
Bygningsstyrelsen lejer kun en del af ejendommen (ca. 4.044 m2), som skal anvendes til udflytning af statslige arbejdspladser til Holbæk. Dele af den udbudte ejendom skal således anvendes til arbejdsplads for Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Akkrediteringsinstitut og Danida Fellowship Centre. Bygningsstyrelsen har bundet sig til en uopsigelig lejeaftale i 10 år, hvor der betales ca. 4 mio. kr. i årlig leje (2017-pris)
 
Bygningsstyrelsen har til brug for Holbæk Kommunes udbud udarbejdet lejeaftale (Bygningsstyrelsens leje af ejendommen af ny køber) og leverancekontrakt (ny købers forpligtelse til at ombygge ejendommen i overensstemmelse med Bygningsstyrelsens krav). De nærmere krav til ombygningen har Bygningsstyrelsen præciseret i en kravsspecifikation. Kontrakterne er vedlagt udbuddet.
 
Det er af stor betydning for Bygningsstyrelsen, at indflytning kan ske til det aftalte tidspunkt, hvilket afspejler sig i Bygningsstyrelsens kontrakter.
 
Forinden de statslige arbejdspladser kan tage lejemålet i brug, skal Ejendommen ombygges af køberen. Ombygningen er estimeret til at udgøre et 2-cifret millionbeløb.  
 
En køber vil skulle gennemføre projektering af anlægsopgaven og indhente de fornødne myndighedstilladelser til realisering af projektet. Da lejemålet skal anvendes af en offentlig myndighed (Bygningsstyrelsen), forpligter en ny køber sig til at gennemføre anlægsopgaven under iagttagelse af reglerne for offentligt udbud (EU-udbud).
 
Bygningsstyrelsen og Holbæk Kommune har været i løbende dialog omkring udarbejdelse af lejekontrakt og leverancekontrakt. Bygningsstyrelsen har ikke selv ønsket at købe ejendommen og gennemføre ombygningen. Holbæk Kommune har derfor i processen skulle balancere hensynet til at skabe en markedskonform lejekontrakt, sikre en attraktiv investering for både køber og sælger samt tilvejebringe grundlaget for, at udflytningen af de statslige arbejdspladser kan realiseres. 
 
De resterende m2, ca. 1.406 m2 er på nuværende tidspunkt ikke udlejet. Der vil være mulighed – men ikke et krav - for ved tilbudsgivning at sammentænke andre kommunale formål i de ledige bygninger, således at Holbæk Kommune kan være lejer for en periode, dog med forbehold for økonomi- og indenrigsministeriets godkendelse heraf.
 
 
Den videre proces
Tilbudsfristen er 1. september 2017 kl. 12:00. De indkomne tilbud vil blive evalueret i uge 36 og 37, og der er ligeledes afsat tid til, at der kan afholdes eventuelle afklaringsmøder med tilbudsgiverne i den periode.
 
Tilbudsgiverne vil få besked i løbet af uge 38 om resultatet af evalueringen, og det forventes at ejendommen dermed kan overtages 1. oktober 2017. Forud for orienteringen til tilbudsgiverne vil der ske en direkte orientering til Byrådet via mail.
 
Salget af ejendommen er betinget af, at Bygningsstyrelsen og køber underskriver leje- og leverancekontrakt senest 10 dage efter indgåelsen af købsaftalen.
Bygningsstyrelsen forventes at kunne tage lejemålet i brug den 1. i en måned, 14 måneder efter lejer og udlejers underskrift på lejekontrakten. Det forventes, at lejemålet kan tages i brug til statslige arbejdspladser primo 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-08-2017
Orienteringen indstilles taget til efterretning.
131. Beslutning - Godkendelse af vinderprojekt for Slagelsevej 21 og 40, Jyderup - Lukket punkt
132. Beslutning - Tilbagekøb af havnearealer - Lukket punkt
133. Orientering om byggeriet ved Skovvejens Skole i Jernløse - Lukket punkt