UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

07-06-2017 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

07-06-2017 17:30:00


PUNKTER

95. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 7. juni 2017
96. Beslutning om konkurrenceudsættelse af dagbehandlingsskole tilbud i privat regi
97. Beslutning - Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi
98. Drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, maj
99. Drøftelse af status for initiativer i byrådsperioden 2014 - 2017
100. Orientering om udvikling i restancer for borgere og virksomheder
101. Beslutning om ændring af takster og tilskud på dagtilbudsområdet pr. 1. september 2017
102. Frigivelse af anlægsbevilling til modtagekøkkener i kommunens dagtilbud
103. Orientering om muligheder for modulordninger på ugebasis (fravalgsmodel)
104. Orientering om forsinkelse af byggeriet ved Skovvejens Skole i Jernløse
105. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.80 samt tilhørende kommuneplantillæg Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk
106. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.79 samt tilhørende kommuneplantillæg for Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej
107. Beslutning endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 20.18 og Kommuneplantillæg 31 for boligområde ved Vipperød Bakker
108. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 12.07 samt tilhørende kommuneplantillæg for Mørkøv Station
109. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 1.51 med tilhørende Kommuneplantillæg for ny byudvikling ved Smedelundsgade og Rosen
110. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 11.17 samt tilhørende kommuneplantillæg for Jyderup Præstegård
111. Beslutning om igangsættelse af planer
112. Orientering om projektaktiviteter ved Fjordstien
113. Beslutning - Vedtægtsændring om nyt navn til KARA/NOVEREN
114. Beslutning om fastholdelse af potentialeafklaring vedr. drift af kommunale plejecentre, ejendomsadministration og administrative funktioner
115. Drøftelse af nøgletal for Holbæk Kommune
116. Beslutning - Salg af Havnevej 1 i Holbæk
117. Beslutning - Salg af ejendomme og grunde juni 2017
118. Beslutning - Godkendelse af salgspriser juni 2017 - Lukket punkt
119. Beslutning om at anlægge vej - Lukket punkt
120. Beslutning om at arbejde videre med et eventuelt salg af ejendom - Lukket punkt95. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 7. juni 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 7. juni 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller at:
 1. dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 7. juni 2017 godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Godkendt
96. Beslutning om konkurrenceudsættelse af dagbehandlingsskole tilbud i privat regi

Beslutning om konkurrenceudsættelse af dagbehandlingsskole tilbud i privat regi

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Læring og Trivsel for Børn og Unge, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at,  
 
 1. køb af private dagbehandlingsskole tilbud konkurrenceudsættes.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede den 15. juni 2016 at få afdækket potentialet ved en konkurrenceudsættelse af specialundervisning. Koncernservice har i samarbejde med Læring og Trivsel samt Økonomi lavet en potentialeafklaring omkring konkurrenceudsættelse af Holbæk Kommunes indkøb af dagbehandlingsskole tilbud i privat regi jf. Folkeskoleloven §20,5.

Kommunen skal, ifølge Folkeskoleloven, stille kommunale tilbud til rådighed, og derfor er den del af specialundervisningen, som varetages i kommunalt regi ikke medtaget i nærværende potentialeafklaring (se bilag). Ydermere vil en reduktion i de kommunale tilbuds sammensætning mindske synergierne og driftsfordelen i de kommunale behandlingsskoler.

En konkurrenceudsættelse vil have betydning for nye elever, der visiteres til et dagbehandlingsskoletilbud. Det vil sige at ingen eksisterende elever flyttes fra et nuværende tilbud medmindre de, som en del af den lovpligtige årlige re-visiteringsproces, re-visiteres til et andet tilbud.
Markedet for dagbehandlingsskoler er mangfoldigt med mange lokale leverandører, som allerede i dag levere dagbehandlingsskoletilbud til kommunen. Det forventes derfor, at flere lokale leverandører vil byde ind i en udbudsproces.

En konkurrenceudsættelse forventes at sænke det nuværende prisniveau på køb af dagbehandlingsskoletilbud med 20 procent svarende til en årlig gevinst på 3,3 millioner kroner. Det er besluttet at gennemføre en forhandlingsrunde i foråret 2017 over for dagbehandlingsskoletilbuddene med henblik på at opnå en sænkning af priserne med 15 procent. Hvis der opnås en sænkning af priserne på 15 procent, forventes en efterfølgende konkurrenceudsættelse at give en gevinst på 700.000 kroner årligt.
Hvis forhandlingsresultatet bliver mindre end 15 procent, forventes gevinsten ved en konkurrenceudsættelse tilsvarende at blive større.
Der ud over vil kommunen opnå to gevinster:
 -De kommunale sagsbehandleres rolle styrkes overfor leverandørerne, da de ydelser, der skal leveres, vil være klart beskrevet i kontrakten. Det bliver enklere og lettere for sagsbehandleren at have fokus på og følge op overfor leverandørerne med hensyn til den enkelte borgers behov og mål.
 -En højere grad af budgetsikkerhed, da priserne for den fulde ydelse vil være kendt for hele kontraktperioden.

Da en konkurrenceudsættelse udelukkende vil omfatte de dagbehandlingsskoletilbud, der i dag købes i privat regi, vil en konkurrenceudsættelse ikke have betydning for kommunale medarbejdere.
Økonomiske konsekvenser
 
En konkurrenceudsættelse forventes at sænke det nuværende prisniveau på køb af dagbehandlingsskoletilbud med 20 procent svarende til en årlig gevinst på 3,3 millioner kroner. Det er besluttet at gennemføre en forhandlingsrunde i foråret 2017 over for dagbehandlingsskoletilbuddene med henblik på at opnå en sænkning af priserne med 15 procent. Afhængig af resultatet af denne forhandlingsrunde forventes en efterfølgende konkurrenceudsættelse at give en gevinst på mellem 700.000 kroner og 1,5 millioner kroner årligt.

Øvrige konsekvenser
 
De kommunale sagsbehandleres rolle styrkes overfor leverandørerne og kommunen opnår en højere grad af budgetsikkerhed.

Høring
 
Potentialeafklaringen blev forlagt den følgegruppe som Hovedudvalget har nedsat. På mødet med følgegruppen d. 31. marts 2017, havde gruppen ingen bemærkninger at tilføje givet, at potentialeafklaringen ikke berører kommunale medarbejdere.

Lovgrundlag – link
 
§20 stk. 5, i bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 25-04-2017
 
Et flertal bestående af Lars Dinesen (Socialdemokratiet) og Rasmus Brandstrup Larsen, Maria Friis Keyani, Rolf Rasmussen (Venstre) tilslutter sig indstillingen og indstiller den til godkendelse.
 
Karen Thestrup Clausen (Enhedslisten), Solvej Pedersen (Det Radikale Venstre) og Steen Klink Pedersen (Dansk Folkeparti) undlader at stemme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2017
Sagen udsættes til behandling på næstkommende møde. Økonomiudvalget ønsker bedre beskrivelse af hvilke forudsætninger, der ligger til grund for potentialeafklaringen.

Supplerende sagsfremstilling
Efter sagens behandling i Økonomiudvalget den 3. maj 2017 har administrationen udarbejdet et notat, hvor det beskrives, 
 1. Hvad en konkurrenceudsættelse vil betyde for den måde, specialundervisnings- og dagbehandlingstilbud indkøbes på, og hvordan der kan følges op over for de private leverandører
 2. Hvordan der godkendes priser og føres tilsyn på området
 3. Hvordan et udbud vil blive gennemført med en tæt inddragelse af fagområdet igennem hele processen

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Et flertal bestående af V, A, B og Finn Martensen (UP) indstiller, følgende ændringsforslag til godkendelse:
1.         At det fulde potentiale af forhandlingsrunden afdækkes.
2.         At Økonomiudvalget drøfter resultatet af forhandlingsrunden forinden beslutning om konkurrenceudsættelse.
3.         At der præsenteres en beskrivelse af arbejdsgruppens arbejde og processen herfor.
4.         At der præsenteres en yderligere præcision og uddybning af indholdet i behandlingsdelen og undervisningsdelen
 
O og C undlod at stemme.


caseno17-15231_#4182759_v1_sagsnotat_potentialeafklaring specialundervisning_2017.04.20.pdf.pdf
caseno17-15231_#4204331_v1_bilag til sagsfremstilling_øu_møde den 7. juni 2017_ku af specialundervi...pdf.pdf

Bilag

Sagsnotat_Potentialeafklaring specialundervisning_2017.04.20.pdf
Bilag til supplernde sagsfremstilling


97. Beslutning - Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi

Beslutning - Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Byrådet godkender, at tillæg til Plan- og udviklingsstrategien udsendes i offentlig høring i perioden 21. juni 2017 til 16. august 2017.

Beskrivelse af sagen
Sagens proces
Byrådet træffer beslutning om at udsende tillæg til planstrategi i offentlig høring i perioden 21. juni 2017 til 16. august. Efter udløbet af fristen tager Byrådet stilling til de fremkomne bemærkninger. Byrådet kan i forbindelse hermed vedtage ændringer af den offentliggjorte strategi.
 
Baggrund
Baggrunden er, at lovforslag om modernisering af Planloven indeholder nogle nye muligheder for kommunerne. Lovforslaget blev vedtaget 1. juni 2017 med ikrafttrædelse 15. juni 2017. Lovforslaget åbner bl.a. mulighed for at udpege udviklingsområder inden for kystnærhedszonen, hvor der gives større adgang til at planlægge for byudvikling og give tilladelse til anlæg.
 
Holbæk Kommune har i forbindelse med kommuneplanrevisioner i 2009 og 2013 forsøgt at åbne op for byudvikling af et område i den vestlige del af Holbæk by (Rishøjgård). Staten nedlagde veto mod byudvikling af området med henvisning til kystnærhedszonens regler. Ved den seneste kommuneplan i 2013 fik kommunen mulighed for at medtage den østligste del af Rishøjgårdarealet, som et rammeområde for boligbebyggelse. Der er efterfølgende udarbejdet lokalplan for en del af arealet og byggeriet er i fuld gang.
 
Det er kommunens vurdering, at der er stor efterspørgsel på boliger i nærheden af Holbæk By. Dette understøttes af befolkningstallet, som generelt har været stigende i de foregående 12 år med undtagelse af en mindre opbremsning under finanskrisen. Den seneste befolkningsprognose peger på, at den positive udvikling vil fortsætte, og der kommer flere borgere til Holbæk Kommune i de kommende år. Der er således behov for at udlægge mere areal til boligudvikling særligt i nærheden af Holbæk by. I forbindelse med den forestående kommuneplanrevision i 2017 vil Holbæk Kommune medtage det resterende areal ved Rishøjgård i kommuneplanen.
 
Formelle rammer for ansøgningsprocedure for, at Rishøjgård kan indgå som udviklingsområde
Erhvervsministeren har med brev af den 10. februar 2017 inviteret kommunerne til at forberede ansøgninger om udviklingsområder med henblik på, at disse kan indsendes med frist den 15. oktober 2017. Rammerne for ansøgningsproceduren er bl.a., at de skal baseres på en endelig vedtaget kommuneplanstrategi, eventuelt i form af en strategi for en eller flere relevante emner. For at opfylde dette krav udarbejdes der et tillæg til plan- og udviklingsstrategien – Holbæk i Fællesskab som byrådet vedtog den 21. april 2016. I tillægget vil der være en nærmere beskrivelse af Rishøjgård.
 
Miljøvurdering
Med henvisning til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 425 af 18. maj 2016, er det Holbæk Kommunes vurdering, at tillæg til plan- og udviklingsstrategi 2015 med sit strategiske sigte ikke fastlægger bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser. Holbæk Kommune vurderer derfor, at tillæg til plan- og udviklingsstrategi 2015 ikke er omfattet af §8, stk. 1, og at der derfor ikke skal foretages en screening og miljøvurdering af strategien med dertil hørende miljørapport.
 
I overensstemmelse med loven vil Holbæk Kommune gennemføre screeninger af de kommende planer, der folder strategien ud og fastlægger bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser.

Økonomiske konsekvenser
Der vurderes ikke at være nogen økonomiske konsekvenser af tillægget

Høring
I henhold til planlovens § 23a, stk. 4 skal Kommunalbestyrelsen fastsætte en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af ideer, forslag mv. og kommentarer til den offentliggjorte strategi.
Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi udsendes i offentlig høring i perioden 21. juni 2017 til 16. august 2017.
 
Annoncering sker via kommunens hjemmeside. Der tages ikke yderligere skridt til at inddrage offentligheden ved borgermøde eller andet, da der alene er tale om, at kommunen vil opfylde de formelle rammer for ansøgningsproceduren ved ansøgning om udpegning af nye udviklingsområder inden for kystnærhedszonen.
 
Efter udløbet af fristen efter stk. 4 tager kommunalbestyrelsen stilling til de fremkomne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse hermed vedtage ændringer af den offentliggjorte strategi.

Lovgrundlag – link
Planloven

Sagshistorik, henvisninger
Sag nr. 15/24950 - Plan- og udviklingsstrategi

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-15191_#4167744_v2_tillæg til plan- og udviklingsstrategi 2015.docx

Bilag

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi 2015


98. Drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, maj

Drøftelse af budget 2018-2021 stående udvalg, maj

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Drøftelsessag.

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Udvalget fortsætter drøftelser, og anviser løsninger på budgetudfordringen på udvalgets ressortområde i budget 2018-2021.

 

Beskrivelse af sagen
Udvalgenes opgave i forbindelse med budgetlægningen
Det fremgår af den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde deres andel af budgetforslag 2018-2021.
 
Udvalget skal indenfor den økonomiske ramme lave et forslag til budget 2018 for de politikområder, som udvalget har ansvaret for. Rammen må ifølge de 12 styringsprincipper for økonomistyring ikke overskrides. Hvis udvalget har merudgiftsdrivende ønsker på et område, skal udvalget selv anvise finansiering. Udvalget skal også anvise finansiering til eventuelle merudgifter grundet den demografiske udvikling, lovændringer eller andre årsager.
 
Udvalgene skal arbejde med politiske prioriteringer - effektiviseringer, arealoptimering, og servicejusteringer - alt sammen indenfor de økonomiske rammer, som byrådet har besluttet.
 
Det forslag hvert udvalg laver for budget 2018 inden sommerferien, bliver baggrunden for byrådets efterfølgende forhandlinger om budget 2018 efter sommerferien.
 
Ovennævnte retningslinjer gælder alle de stående udvalg, undtagen Udvalget ”Uddannelse og Job”, fordi hovedparten af forsørgelsesudgifterne er konjunkturfølsomme. Her skal der arbejdes med ambitiøs og realistisk budgetlægning, hvilket kan resultere i at rammen bliver overskredet. Efter sommerferien, senest ved 2. behandlingen af budgettet skal det eventuelle behov for ekstra budget finansieres.
 
Udvalgets møde i maj
 
På mødet i maj foregår de sidste drøftelser af budget 2018, inden udvalgsformændenes fremlæggelse af udvalgets andel af budget 2018 på byrådets sommerseminar den 22. juni.
 
Udvalget drøfter den samlede udfordring for budget 2018 på udvalgets ressortområde, og der findes løsninger på alle eventuelle overskridelser af udvalgets budgetramme (fra pris x mængde ændringer, lovændringer mv.), samt løsninger på tidligere besluttede budgetreduktioner.
 
Løsninger/reduktioner skal have et så konkret indhold som muligt, så der fremgår hvorledes besparelsen realiseres, og hvor stor en reduktion der forventes.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Drøftet.
99. Drøftelse af status for initiativer i byrådsperioden 2014 - 2017

Drøftelse af status for initiativer i byrådsperioden 2014 - 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
Drøftelsessag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. udvalget drøfter om udkastet til et statusoverblik over initiativer, der er iværksat i byrådsperioden 2014-2017, er fyldestgørende eller skal suppleres med yderligere aktiviteter.


Beskrivelse af sagen
Byrådet skal på byrådets sommerseminar den 22. juni 2017 drøfte et statusoverblik over vedtagne initiativer i byrådsperioden 2014-2017. Overblikket fra de forskellige udvalg bliver fremlagt af udvalgsformændene. Initiativerne er politikker og strategier, men kan også være f.eks. større projekter, tiltag eller omstillingsgrupper, som har haft stor betydning for udvalget. Det samlede statusoverblik er tiltænkt det kommende byråd, og skal sammen med anbefalinger fra Projektudvalget for Vækst og Projektudvalget for Lokal Udvikling overleveres til det nye byråd. Formålet er, at det nye byråd får et overblik over de væsentligste politiske initiativer i denne byrådsperiode som et afsæt for deres arbejde i byrådsperioden 2018-21. 
  
Som indledende arbejde har administrationen samlet en status i overskrifter. Udvalget bedes drøfte:
  
· Er statusoverblikket fyldestgørende, eller skal det justeres eller suppleres med andre initiativer? 
 
Som forberedelse til drøftelse og forslag til indhold til oplægget på sommerseminaret bedes udvalget drøfte: 
· Tilbageblik på udvalgets arbejde
o Hvordan har arbejdsformen været i udvalget (fx borgerinddragelse, mængden af sager, mulighed for at sætte politisk retning, etc.)? 
o Hvad har været de største succeser?  
o Hvis du havde fire år til, hvad vil du gerne arbejde videre med? 
· Anbefalinger til det nye udvalg  
o Hvad vil du gerne give videre til et nyt udvalg? 
o Hvad er den største udfordring, som et nyt udvalg skal tage fat i først?  
o Et godt råd til et nyt udvalg: Hvordan kommer nye udvalgsmedlemmer bedst fra start og hurtigst i gang med arbejdet? 
 
Overblik over aktiviteterne i Økonomiudvalget
 
· Politikker og strategier
o Personalepolitikken (2014) er med til at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads præget af nytænkning og effektivitet.
o ”En Stærk Medspiller” (2014) forandrer den administrative organisation ud fra ét styrende perspektiv – at Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for den enkelte borger, vores virksomheder og øvrige samarbejdspartnere.
o Plan og Udviklingsstrategi (2015-16) angiver retningen for kommunens arealudvikling og rammerne for vækst og udvikling.
· Planer
o Personaleforhold – herunder strategisk kompetenceudvikling (2014 og 2015)
o Kommuneplanrevision (2017 – igangværende) skal angive rammene for kommunens arealudvikling. 
· Omstillinger og borgerinvolverende aktiviteter
o Havnegruppen (2014 – igangværende) inddrager havnens aktører i beslutningsarbejdet med omdannelse af havnen.
o Borgerpanelet (2015 – igangværende) spørger en stor gruppe borgere om emner, som byrådet gerne vil have et borgerperspektiv på.
· Andre større tiltag
o Kasse- og regnskabsregulativet (2015) fastsætter de nærmere regler for indretning af kommunens kasse- og regnskabsvæsen.
o Ledelsesgrundlaget (2015) udstikker rammerne for udøvelse af ledelse i Holbæk Kommune.
o Ledelsesevaluering (baseline 2016, evaluering 2017) sætter fokus på ledelse og identificerer områder, hvor vi kan udvikle lederne ud fra de forskellige funktioner i ledelsesgrundlaget. 
o Principper for økonomistyring af kommunens driftsudgifter (2016) bidrager til at styrke den politiske styring af og ansvar for kommunens økonomi.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Drøftet.
100. Orientering om udvikling i restancer for borgere og virksomheder

Orientering om udvikling i restancer for borgere og virksomheder

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. restanceudviklingen i Holbæk kommune med tilhørende statusbilleder tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Administrationen giver én gang årligt en status på udviklingen af restancer fra borgere og virksomheder til Holbæk Kommune. Opkrævning og inddrivelse af udeståender til det offentlige blev ved en lovændring i 2005 adskilt. Opkrævningsopgaven varetages i kommunerne, mens inddrivelsesopgaven varetages af staten (SKAT). I Holbæk Kommune er opgaven organiseret i Borgerservice under kerneområdet Ansvar for Fællesskabet.
 
Opkrævningsopgaven
Opgaven med at opkræve restancer indeholder udsendelse af opkrævninger/regninger til borgere, virksomheder m.v. og kontrol af, hvorvidt betaling finder sted indenfor den fastsatte betalingsfrist samt efterfølgende udsendelse af rykkere. Som led i opkrævningen kan indgås aftaler om afdragsvis betaling og/eller henstand.
 
Følgende krav opkræves:
• Ejendomsskat
• Daginstitution
• Parkeringsafgift
• Boligindskudslån
• Boligstøttekrav
• Kontanthjælp mod tilbagebetaling
• Regningskrav
 
 
Restancer i hovedtal
Restanceudviklingen og fordelingen fremgår af bilag 1 og er yderligere kommenteret i bilag 2.
 
Restancerne i Holbæk kommune pr. 31/12 2016 udgjorde 80 mio. kr., hvilket er et fald på 2,1 mio. kr. i forhold til 31/12 2015. Årsagen er et fald i restancerne til offentlige myndigheder på 3.9 mio. kr., mens der er sket en stigning på øvrige restancearter. Stigningen på de øvrige restancer, skyldes SKAT’s suspendering af al automatisk inddrivelse af gæld til det offentlig via it-systemet EFI.
 
Der er i 2016 afskrevet for i alt 6,1 mio. kr., heraf udgør 3,6 mio. kr. bortfald på tilbagebetalingspligtig kontanthjælp.
 
SKAT har fortsat suspenderet automatisk inddrivelse af gæld
 
Inddrivelsesopgaven varetages af SKAT, og indeholder tvangsinddrivelse (herunder lønindeholdelse, udlæg m.v.) af ovennævnte krav. Holbæk Kommune overdrager efter rykkerprocedure ubetalte krav til SKAT.
SKAT besluttede den 8. september 2015 at suspendere al automatisk inddrivelse af gæld til det offentlige via it-systemet EFI, fordi en rapport konkluderede, at EFI gennemførte ulovlig inddrivelse. Som følge af endelige analyser af systemet, som forelå ved udgangen af september 2015, besluttede regeringen med Finansudvalgets godkendelse, at EFI ikke længere skulle anvendes som it-understøttelse.
 
Skatteministeriet har meldt følgende ud i foråret 2017:
 
Ny opgave – inddrivelse af ejendomsskat (fortrinsberettigede krav).
Den 2. februar 2017 overtog kommunerne opgaven med inddrivelse af ejendomsskat (fortrinsberettigede krav). Restancen udgør pr. 31. maj 2017 2.5 mio. kr. (pr. 31. december  2016 2.6 mio. kr.). Heraf ligger 1.1 mio. kr. til inddrivelse i SKAT.
Alle øvrige krav inddrives fortsat i SKAT.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Orienteringen indstilles taget til efterretning.


caseno17-21220_#4203602_v1_restancebilleder 2016.pdf
caseno17-21220_#4203559_v1_notat om restanceudviklingen 2016.docx

Bilag

Restancebilleder 2016
Notat om restanceudviklingen 2016


101. Beslutning om ændring af takster og tilskud på dagtilbudsområdet pr. 1. september 2017

Beslutning om ændring af takster og tilskud på dagtilbudsområdet pr. 1. september 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:
 
 1. takster og tilskud indenfor dagtilbudsloven reguleres pr. 1. september 2017, som beregnet.

Beskrivelse af sagen
 
I forbindelse med budgetreduktion på dagtilbudsområdet skal der træffes beslutning om nedsættelse af takster (forældrebetaling) og tilskud til private daginstitutioner.
 
Byrådet beslutter hvert år i forbindelse med budgetlægningen satser for det kommende års takster for forældrebetaling og tilskud til private daginstitutioner og pasningsordninger. Takster og tilskud fastsættes med udgangspunkt i kommunens bruttoudgifter til drift af en plads, således at forældrenes egen andel udgør 25 % af den samlede udgift. Det betyder, at hvis budgettet forøges stiger taksten, hvis budgettet reduceres falder taksten.
 
Årets første budgetrevision (BR1) viste, at Holbæk Kommune samlet set med et uændret forbrug ville overskride budgettet for 2017 med 41 mio. kr., hvorfor der skal findes kompenserende besparelser ved blandt andet ansættelse og indkøb med omtanke.
 
Dagtilbudsområdets andel af de 41 mio. kr. udgør i alt 3,1 mio. kr.  
 
Dertil kommer, at antallet af børn i dagtilbud i 2017 forventes at blive højere end forudsat ved budgetlægningen, og der er sket en mindre stigning i udgifterne til fripladser.
 
Jf. byrådets økonomiske styringsprincipper skal merudgifterne pga. demografi (stigning i antal børn) mm. afholdes indenfor Læring og Trivsels eget område via kompenserende besparelser og/eller omlægninger for i alt 6,1 mio. kr. Heraf udgør dagtilbudsområdets andel i alt 2,1 mio. kr., der fordeler sig således:
 
Reduktion på ressourcepædagoger
0,3 mio.
Rammebesparelse på dagtilbud
1,3 mio.
Restbeløb fra pulje til fokuserede indsatser i dagtilbud efter fuld opbremsning af alle aktiviteter
0,5 mio.
 
Samlet set betyder det, at budgettet til dagtilbud (børnehuse) i 2017 reduceres med 5,2 mio. kr.
 
Ifølge dagtilbudsloven skal områdets takster og tilskud reguleres ved større ændringer af budgettet. Takstændringer skal ifølge loven varsles med 3 måneders varsel. Der er på den baggrund beregnet nedenstående nye takster for plads i daginstitution (børnehus) tilskud til privatinstitutioner pr. 1. september 2017:
 
Takster 2017
Daginstitution (opkræves i 11 rater)
Nuværende takst
Takst pr. 1. september 2017
0-2 år og 8 mdr.
3.092 kr.
2.858 kr.
2 år og 9 mdr. - 5 år
1.816 kr.
1.692 kr.
 
 
 
Tilskud til privatinstitutioner pr. måned
Nuværende tilskud
Tilskud pr. 1. september 2017
Samlet tilskud pr. barn under 3 år pr. måned
8.743 kr.
8.496 kr.
Samlet tilskud pr. barn over 3 år pr. måned
4.537 kr.
4.409 kr.
 

Økonomiske konsekvenser
 
Som konsekvens af udgiftsreduktionerne på dagtilbudsområdet reduceres udgifterne til dagtilbud og dermed beregningsgrundlaget for takster og tilskud med i alt 5,2 mio. kr.
 
Reduktionen betyder, at tildelingen til dagtilbud samlet set reduceres med ca. 6,2 mio. kr., når de manglende indtægter fra forældrebetaling pga. takstændringen er indregnet.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-05-2017
Fraværende: Maria Friis Keyani
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Indstilles godkendt. For stemte V og C. Imod stemte B. O og Finn Martensen (UP) undlod at stemme.
102. Frigivelse af anlægsbevilling til modtagekøkkener i kommunens dagtilbud

Frigivelse af anlægsbevilling til modtagekøkkener i kommunens dagtilbud

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge", Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. der frigives en anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. til modtagekøkkener i kommunens dagtilbud. Beløbet er overførte midler afsat i kommunens anlægsbudget 2016 under Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede i 2010 på byrådsmøde den 23. marts, at køkkenerne i kommunens dagtilbud skulle renoveres i 2010, og at køkkenerne renoveres til en standard som modtagekøkken jævnfør byrådsbeslutning af 9. juni 2009.
 
Formål med renovering var, at køkkener skulle leve op til lovgivningen (dagtilbud loven) på området på en måde, der fremmer børns adgang til et fælles og sundt frokostmåltid i kommunens dagtilbud.
 
Seneste valg om frokostordning for 2017 og 2018 med start pr. 1. april 2017, har bevirket, at der skulle foretages ændringer til eksisterende modtagekøkkener i enkelte dagtilbud, hvor forældrene/bestyrelsen har valgt frokostordningen. Tillige har der været behov for, at udskifte defekte hvidevare.
 
Resultatet af valg af frokostordning blev afgjort ultimo november 2016, hvorfor det ikke har været muligt, at budgettere med eventuelle ændringer til eksisterende modtagekøkkener i renoveringspulje for 2017. Administrationen er primo 2017 blevet bekendt med omfang og behov for ændringer til enkelte modtagekøkkener. Ændringer er udført, således modtagekøkkener var klar til start af frokostordning pr. 1. april 2017.

Økonomiske konsekvenser
 
Der frigives en ramme på 0,15 mio. kr., der skal dække samtlige omkostninger til modtagekøkkener i 2017.
Finansiering anvises af et ikke disponeret beløb i anlægsbudget 2016 under Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”. I forbindelse med byrådets behandling af anlægsprojekterne under budgetrevision I den 19. april 2017 er det besluttet, at projektet omkring modtagekøkkener skal gennemføres i år, da projektet enten er kontraktbundet og/eller en konsekvens af lovgivningen.

Lovgrundlag – link
 
Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=182051

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-05-2017
 
Fraværende: Maria Friis Keyani
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Indstilles godkendt.
103. Orientering om muligheder for modulordninger på ugebasis (fravalgsmodel)

Orientering om muligheder for modulordninger på ugebasis (fravalgsmodel)

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge, Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:
 
 1. orienteringen om mulighederne for etablering af modulordninger på ugebasis (fravalgsmodel) tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev det besluttet at indføre såkaldte ”sommermoduler”, hvor forældrene betaler separat for pasningstilbuddet i dagtilbud og SFO i juli måned. Besparelsen herfra udgjorde i alt 2,9 mio. kr. fordelt med 2,5 mio. kr. på dagtilbud og 0,4 mio. kr. på SFO.
 
Efterfølgende (januar 2017) meddelte Børne- og Socialministeriet Holbæk Kommune, at ministeriet ikke finder, at der er lovhjemmel for etablering af sommermoduler med særskilt takst.
 
På den baggrund blev det vedtaget, at beslutningen om at etablere alternativ pasning i form af sommermoduler bortfaldt og byrådet godkendte den 8. februar 2017 en alternativ finansiering af budgetreduktion på 2,9 mio. i daginstitutioner og skoler (SFO). Byrådet vedtog desuden, at der fortsat skulle arbejdes videre med at undersøge, hvorvidt der kan findes alternativ finansiering på de 2,9 mio. kr. (helt eller delvist) via en fravalgsmodel.
 
Administrationen har på den baggrund arbejdet med en model, der er baseret på:
 
Det kan f.eks. være i form at et 48 ugers modul og hvor de 4 uger, der ikke er købt pasning til, skal placeres som hele uger indenfor en nærmere defineret periode (f.eks. 16. juni til 15. august).
 
Modellen er baseret på dagtilbudsvejledningens beskrivelse af, at en kommune kan vælge at tilbyde modulordninger, som giver forældre mulighed for, at deres børn kan benytte et dagtilbud i andre pasningsmoduler end en fuldtidsplads med en betaling i forhold til den tid, familien kan disponere over pladsen, eller i forhold til konkret brug af pladsen. (Dagtilbudsvejledningen kap. 10, afsnit 191)
 
Forslaget til model har været fremsendt til vurdering i Børne- og Socialministeriet med henblik på om modellen opfylder dagtilbudslovens bestemmelser.
 
Der er den 1. maj 2017 modtaget svar fra ministeriet, hvor det fremgår, at der er Børne- og Socialministeriets vurdering, at modulordninger skal organiseres så modulerne placeres inden for dagtilbuddenes ugentlige åbningstid. Det er med andre ord ikke indenfor dagtilbudslovens rammer muligt, at etablere en model, hvor forældre på årsbasis kan fravælge en eller flere ugers pasning.

Økonomiske konsekvenser
 
Ministeriets vurdering betyder, at der ikke indenfor dagtilbudslovens rammer kan findes alternativ finansiering af budgetreduktionen på de 2,9 mio. kr. via en ”fravalgsmodel”.
 
Budgetreduktion på de 2,9 mio. kr. er jf. Byrådets beslutning den 8. februar 2017 gennemført således indenfor dagtilbudsområdet i 2017:
 
Fokuserede indsatser i dagtilbud
1,5
Disponeret til brugerundersøgelse
0,1
Midler til styrket læring og trivsel
0,9
I alt
2,5
 
Fra 2018 og frem finansieres besparelsen ved, at de 2,5 mio. kr., der er afsat til fokuserede indsatser i dagtilbud, bortfalder.
 
Besparelsen på 0,4 mio. kr. på skoleområdet (SFO) er gennemført som en rammebesparelse på SFO.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-05-2017
Fraværende: Rolf Rasmussen, Steen Klink Pedersen, Maria Friis Keyani
Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Sagen sendes tilbage til Udvalget for Læring og Trivsel for fornyet drøftelse.


caseno17-15882_#4196650_v2_svar på henvendelse om modulordninger (sm id nr. 470086) - svar på henvendelse fra holbæk kommune .pdf

Bilag

Svar på henvendelse om modulordninger (SM Id nr.: 470086) - Svar på henvendelse fra Holbæk Kommune om modulordninger 4. april.docx


104. Orientering om forsinkelse af byggeriet ved Skovvejens Skole i Jernløse

Orientering om forsinkelse af byggeriet ved Skovvejens Skole i Jernløse

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Orienteringssag

Indstilling
 
 Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orienteringen om forsinkelse af byggeriet ved Skovvejens Skole i Jernløse tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Status
Byggeriet er yderligere forsinket og forventes tidligst klar til indflytning medio august 2017. Dvs. en samlet forsinkelse på 8-9 måneder. Udearealerne forventes tidligst klar medio oktober 2017.
 
Forsinkelser
Administrationen er løbende i dialog med STB Byg A/S, der er totalentreprenør på projektet vedr. forsinkelser og manglende delafleveringer på byggeriet.
Administrationen vurderer ikke, at der er uforudsete forhold, der i sig selv giver ret til 8-9 måneders tidsfristforlængelse og har derfor varslet dagbod i perioden fra 1. januar 2017 og frem til aflevering. Samlet dagbod på nuværende tidspunkt andrager mere end 7 mio. kr.
STB Byg A/S har afvist, at der er berettiget krav om dagbod – og derfor er der en uafklaret tvist. 
 
Den videre proces
 
Entrepriseretsligt og juridisk
Administrationen har i samarbejde med STB Byg A/S bedt om en uvildig sagkyndig vurdering hos en skønsmand til brug for at vurdere de entrepriserestlige handlemuligheder.
Administrationen afventer vurderingen og besvarelsen fra skønsmanden inden videre afklaring.  
 
En stærk medspiller
Som bygherre og ejendomsejer er Holbæk Kommune interesseret i en hurtig afslutning af byggeriet, så eleverne og lærerne kan få glæde af de nye faciliteter.
Samtidigt skal byggeriet være helt klar til ibrugtagning – uden fejl og mangler, så indflytningen ikke bliver påvirket efterfølgende af mangelafhjælpning og forstyrrelser i undervisningen.
Derfor er der løbende dialog med skolelederen i relation til tæt koordinering af forventninger til endelig indflytning og ibrugtagning

Økonomiske konsekvenser
 
Udfaldet af tvisten er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men forsinkelsen vil betyde øget bygherreomkostninger pga. forlænget byggetid, transport med busser, pavillonleje, vinterforanstaltninger etc.
 
 
 

Øvrige konsekvenser
 
Hvad betyder forsinkelsen for skoleeleverne og de ansatte?
Forsinkelsen vil betyde at undervisningen fortsætter i de midlertidige pavilloner resten af skoleåret 2016/17 og muligvis også nogle uger i starten af skoleåret 2017/18.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 30-05-2017
 
Fraværende: Rolf Rasmussen, Steen Klink Pedersen, Maria Friis Keyani
Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Orienteringen indstilles taget til efterretning, men Økonomiudvalget udtrykker utilfredshed med forløbet.
105. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.80 samt tilhørende kommuneplantillæg Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk

Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.80 samt tilhørende kommuneplantillæg Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 og Lokalplan 2.80 for nyt boligområde ved Ny Taastrupvej 2 vedtages endeligt, med de i sagsbeskrivelsen angivne rettelser

Beskrivelse af sagen
Planforslagene er udarbejdet på baggrund af et konkret byggeønske fra Lejerbo. Det tidligere specialcenter Abildgården er ikke længere i brug, da dets tidligere aktiviteter er flyttet. Derfor har Holbæk Kommune besluttet, at der skal etableres almennyttige boliger på området. Planforslaget har været i offentlig høring fra den 9. marts til den 4. maj, det er her fremlagt til endelig vedtagelse, med enkelte rettelser som bliver fremlagt nedenfor.
 
Udarbejdelsen af lokalplanforslaget har til formål at muliggøre etableringen af ny boligbebyggelse på det allerede kommuneplanlagte område for Ny Taastrupvej 2. Derudover vil lokalplanen muliggøre etableringen af den kommuneplanlagte offentlige sti, der planlagt til at gå igennem planområdet, samt sikre området vejadgang fra Ny Taastrupvej.
 
Lokalplanområdet består af matrikel 4ka Tåstrup, Holbæk Jorder, er ca. 15.400kvm stort. Området afgrænses af villavejen Ny Taastrupvej mod syd, Roskildevej mod øst, jernbanen mod vest og rækkehus og etagebyggeri mod nord. Området mod vest fremstår som uplejet græsområde og jernbanevold, i midten er den tidligere institution Abildgården, og mod øst de sidste rester af plantagen, der tidligere dækkede hele matriklen.
Lokalplanforslaget udlægger områdets anvendelse til boligområde bebygget med højst 2 etagers boligbebyggelse mod Roskildevej og højst 3 etager på det resterende område. Der er for området som helhed fastsat en maksimal bebyggelsesprocent på 45.
 
Boligbebyggelsen forventes at blive en blanding af familieboliger og single- eller seniorboliger. Boligbebyggelsen består af rækkehuse i 2-3 etager, hvor boligerne i stueetagerne vil have egen lille have eller terrasse. Boligbebyggelsen vil have adgangsvej fra Ny Taastrupvej, og lokalområdet forbinder den eksisterende offentlige gangsti mod nord med Ny Taastrupvej. Der er flere stiforbindelser i områdets nærhed. Ny Taastrupvej er en del af en eksisterende stiforbindelse med stibro over jernbanen. Roskildevej har cykelsti i begge retninger samt en eksisterende gangsti langs jernbanevolden nord for planområdet, der planlægges videreført gennem planområdet.
 
Rettelser
 
Foruden redaktionelle konsekvensrettelser er der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslaget indstilles følgende ændringer:
 
Vedrørende etablering af støjhegn på 1,8 m, samt beplantning af dette, mod Roskildevej

Høring
Forslaget til lokalplanen og kommuneplantillæg var i offentlig høring fra den 9. marts til den 4. maj 2017. Der blev holdt borgermøde på Kanalstræde den 26. april 2017 klokken 19.00 – 21.00. På borgermødet blev der udtrykt bred bekymring blandt de fremmødte naboer om bebyggelsens højde i 3 etager, 11,5 m højde, som lokalplanen muliggør i anvendelsesområde B.
 
Der kom i perioden 8 høringssvar. Der er vedhæftet et bilag (Høringssvar 2.80) med oversigt over administrationens vurderinger og indstillinger af høringssvarene. Høringssvarenes temaer var følgende: 
 
· Etagehøjde på bebyggelserne.
· Etablering af stiforbindelser og forhold for bløde trafikanter.
· Terrænregulering mod skel.
· Støjforhold og bevarelse af støjvold.
· Bebyggelsens karakter og hensyntagen til omgivelserne.
· Beplantningsbælte mod det nordlige skel.

Lovgrundlag – link
Planloven

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Indstilles godkendt, idet der skal skabes større afstand udfra matrikel 4kr, og beplantningen omkring brandvejen i videst muligt omfang søges bevaret.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-26460_#4203623_v1_referat fra møde om 2.80_26.april.docx.docx
caseno16-26460_#4203620_v1_lokalplanforslag_280_boliger_ved_ny_taastrupvej_kp-tillæg.pdf.pdf
caseno16-26460_#4203619_v1_kortbilag 3 anvendelseplan 1_1000.pdf.pdf
caseno16-26460_#4203618_v1_miljøscreeninglokalplan2.80.pdf
caseno16-26460_#4203671_v1_skema til behandling af høringssvar 2.80 & kp 35.pdf.pdf

Bilag

Referat fra møde om 2.80_26.april.docx
Lokalplanforslag_280_boliger_ved_ny_taastrupvej_kp-tillæg.pdf
Kortbilag 3 Anvendelseplan 1_1000.pdf
MiljøScreeninglokalplan2.80
Skema til behandling af høringssvar 2.80 & kp 35.pdf


106. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.79 samt tilhørende kommuneplantillæg for Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej

Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 2.79 samt tilhørende kommuneplantillæg for Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 samt Lokalplan 2.79 for Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej vedtages endeligt, med de mindre rettelser, der fremgår af sagsfremstillingen samt bilag 5.

Beskrivelse af sagen
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 samt Lokalplan 2.79 for Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej har været sendt i høring og fremlægges nu til endelig vedtagelse, med de mindre rettelser der fremgår af sagsfremstillingen nedenfor samt bilag 5

Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen er et ønske fra Dansk Supermarked om at flytte Netto fra Gl. Ringstedvej 22-24 over på den modsatte side af Ringstedvej til Spånnebæk 1 og samtidig give mulighed for etablering af benzinpåfyldningsanlæg og restaurant, café, kontor eller liberalt erhverv.
 
Lokalplanområdet udlægges til centerformål med mulighed for etablering af dagligvarebutik, benzinpåfyldningsanlæg og restaurant, café, kontor eller liberalt erhverv. Lokalplanen giver mulighed for, at dagligvarebutikken kan opføres med et butiksareal på op til 1000 kvm. Herudover kan der opføres op til 200 kvm bruttoetageareal til personalefaciliteter.
 
I forbindelse med lokalplanlægningen har udvikler indgået en aftale om beplantning langs Valdemar Sejrsvej samt etablering af sti. Aftalen indeholder vilkår omkring ønsket fra udvikler om at udtynde beplantningen til trægrupper samt etablering af stiforløb.
 
 
Ny bebyggelse til dagligvarebutik, restaurant, café, kontor eller liberalt erhverv skal placeres inden for de byggefelter der er vist på kortbilag 5 i forslaget til lokalplanen. Ny bebyggelse til benzinpåfyldningsanlæg kan placeres inden for delområde I som vist på samme kortbilag.
 
Den planlagte dagligvarebutik placeres i den nordlige del af planområdet tæt på et større boligområde. Parkering etableres syd for butikken. Lokalplanen sikrer at vareindlevering og indgang for bløde trafikanter i videst muligt omfang holdes adskilt. I den sydlige del af planområdet kan etableres restaurant, café, kontor eller liberalt erhverv.
 
Den eksisterende dagligvarebutik på Gl. Ringstedvej vil blive nedrevet i forbindelse med opførelse af nyt boligbyggeri som en randbebyggelse ved hjørnet af Valdemar Sejrsvej og Gl. Ringstedvej. Der skal udarbejdes særskilt lokalplan herfor, hvilket forventes at forløbe i indeværende år.
 

Ændringer der indstilles
I forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslagene indstilles mindre ændringer, der fremgår nedenfor:

”9.1 Arealet langs Valdemar Sejrsvej skal fremstå med spredte trægrupper med mindst 3 træer i hver gruppe. Trægrupperne etableres i græs eventuelt suppleret med en lav underbeplantning. Trægrupperne fordeles således, at der tillades indkig fra Valdemar Sejrsvej til de bagvedliggende bygninger. Beplantningen skal ske efter principperne vist på kortbilag 5 og er en del af et sammenhængende grønt udtryk langs Valdemar Sejrsvej.
 
9.2 Befæstelsesgraden for den enkelte ejendom i planområdet må maksimalt være 0,7.”
 
”Ny bebyggelse skal fortrinsvis placeres tættest ved Valdemar Sejrsvej.”
 

Økonomiske konsekvenser
En udmøntning af planforslagets mulighed for at ændre på beplantningen langs Valdemar Sejrsvej vil medføre en mindre driftsforøgelse for Holbæk Kommune i vedligeholdelsen af beplantningen. Der vil ligeledes foreligge en mindre driftsforøgelse for Holbæk Kommune mht. vedligehold af sti fra krydset mellem Valdemar Sejrsvej og Gl. Ringstedvej til lokalplanområdet.
 

Øvrige konsekvenser
Deklaration om forbud mod dagligvarebutik på Gl. Ringstedvej 22-24

Planmæssigt kan antallet af dagligvareforretninger ikke forøges i området. For at forhindre hidtil lovlig anvendelse af Gl. Ringstedvej 22-24, kræver gennemførelse af lokalplanen derfor, at der er tinglyses en deklaration om forbud mod at anvende Gl. Ringstedvej 22-24 til dagligvarebutik forinden Lokalplan 2.79 vedtages.

Da Netto ønsker at forblive på den nuværende ejendom, til opførelse af ny dagligvareforretning er gennemført og indflyttet, fastsætter deklarationen en overgangsbestemmelse. Overgangsbestemmelsen anviser, at nuværende ejer ikke må drive dagligvareforretning fra ejendommen, efter 1 år, eller fra åbning af ny dagligvareforretning, hvis dette tidspunkt ligger tidligere.
Holbæk Kommune vil være medvirkende til, at servitutten ophæves, såfremt Lokalplan 2.79 ikke endeligt vedtages.  


Høring
Der indkom i den offentlige høringsperiode 19 høringssvar. Høringssvar og administrationens vurdering og indstilling i medfør af fremgår af bilag 5.
 
Vedr. dagligvarebutikken omhandlede høringssvarene:
 • trafikale forhold, skiltning, mulighed for benzinpåfyldning, fremtidige tilladte maximale etageantal samt støjgener ved vareindlevering.
Vedr. kommuneplantillæggets boligramme omhandlede høringssvarene:
 • værdiforringelse af omkringliggende huse, påvirkning af bevaringsværdige bebyggelse i området, formidling af kommuneplantillægget, høringsproces samt flest indsigelser mod tilladte bygningshøjde i fremtidige boligramme.
I den offentlige høringsperiode blev der afholdt møde på Holbæk Bibliotek og referat fra borgermødet er vedlagt sagen som bilag.
Der blev endvidere afholdt idéfase forud for den offentlige høring med indkaldelse af idéer og forslag fra den 23. maj 2016 til den 20. juni 2016.
 
 

 
 


Lovgrundlag – link
Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-37142_#4190176_v1_kortbilag 5 - anvendelsesplan.pdf.pdf
caseno16-37142_#4190175_v1_referat fra borgermøde om lokalplan 2.79 samt kommuneplantillæg nr. 28 d. 5.april 2017.pdf.pdf
caseno16-37142_#4190171_v1_miljøscreening 2.79.pdf.pdf
caseno16-37142_#4203657_v1_lokalplanforslag_279_dagligvarebutik_ved_gl_ringstedvej_og_kommuneplantillaeg_nr28.pdf.pdf
caseno16-37142_#4200070_v1_bilag 5 skema til behandling af høringssvar .pdf.pdf

Bilag

Kortbilag 5 - Anvendelsesplan.pdf
Referat fra borgermøde om lokalplan 2.79 samt kommuneplantillæg nr. 28 d. 5.april 2017.pdf
Miljøscreening 2.79 og kommuneplantillæg nr. 28 pdf
lokalplanforslag_279_dagligvarebutik_ved_gl_ringstedvej_og_kommuneplantillaeg_nr28.pdf
Bilag 5 Skema til behandling af høringssvar .pdf


107. Beslutning endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 20.18 og Kommuneplantillæg 31 for boligområde ved Vipperød Bakker

Beslutning endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 20.18 og Kommuneplantillæg 31 for boligområde ved Vipperød Bakker

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 og Lokalplan 20.18 for nyt boligområde ved Vipperød Bakker vedtages endeligt, med de i sagsbeskrivelsen angivne justeringer og ændringer

Beskrivelse af sagen
Planforslagene har været i offentlig høring, og fremlægges til endelig vedtagelse, med enkelte justeringer og ændringer, som beskrevet i nedenstående.

Planforslagene er udarbejdet på foranledning af grundejer, der ønsker det tidligere plangrundlag ændret, for at muliggøre en ny bebyggelse med ca. 80 parcelhuse og ca. 40 rækkehuse, i bedre overensstemmelse med den faktiske efterspørgsel. Den tidligere lokalplan gav mulighed for en meget tæt rækkehusbebyggelse med 335 boliger, som det ikke har synes muligt at realisere.
 
Det er planlægningens formål at tilvejebringe det planmæssige grundlag for realisering af et nyt attraktivt boligområde, i samspil med de landskabelige omgivelser og den eksisterende omkringliggende bebyggelse, samt at udvide afgrænsningen af lokalplanområdet, ved inddragelse af restareal i den nordlige del af området, herunder den tidligere Kongstrupbane.
 
Der er i den offentlige høring omkring projektet udtrykt stor tilfredshed med, at planerne for realisering af nye boliger nu ser ud til at kunne bringes videre.
 
Der er dog samtidig i den offentlige høring fremsat bemærkninger med ønsker om ændringstiltag i planerne, herunder særligt vedrørende bredden af grønt område mellem eksisterende bebyggelseskant og nye boliger samt ønsker om tiltag for forbedring af trafiksikkerheden på Roskildevej.
 
I alt indkom 10 høringssvar, der er vedlagt sagen som bilag, inklusiv den administrative behandling heraf, samt indstilling om ændringer i planforslagene.
 
Ved tiltrædelse af hovedindstillingen godkendes, at der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslagene gøres følgende ændringer:
 
- Der udtages to grunde mod Malthesminde-bebyggelsen og i stedet gives mulighed for at indplacere et mindre fælleshus, hvorved der etableres større grønt areal mellem eksisterende og ny bebyggelse. Nyt fælleshus gives en maksimal tilladt bygningshøjde på 5 m, jf. høringssvar 3 i bilag til sagen med behandling af indkomne høringssvar.
 
- Ved nordlig adgangsvej fra Roskildevej tilrettes bebyggelsesplanen, således, at eksisterende vejføring ændres lidt, og trækkes væk fra eksisterende bebyggelse, jf. høringssvar 7 i bilag til sagen med behandling af indkomne høringssvar.
 
- Der ændres i bebyggelsesplanen, således, at der sikres en minimumsbredde på 10 m grønt bælte mellem eksisterende bebyggelse ved Vipperød Byvej og ny bebyggelse.
 
Som bilag til sagen er endvidere vedlagt reviderede bilag, der viser den tilrettede bebyggelsesplan, herunder også bilag vedr. støjvoldens udformning mod motorvejen, jf. høringssvar 10 i bilag med behandling af høringssvar.

 Høring
Planforslagene har været sendt ud i offentlig høring i 8 uger, og der er afholdt borgermøde den 1. marts 2017 i Vipperød Sognegård. Notat fra afholdt borgermøde er vedlagt sagen som bilag.
I den offentlige høringsperiode indkom 10 høringssvar, der er vedlagt sagen som bilag inklusiv administrationens behandling heraf.

Lovgrundlag – link
Planloven

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-43369_#4195933_v1_skema med indkomne høringssvar og behandling heraf.docx.docx
caseno16-43369_#4195980_v1_kortbilag _rev_04.05.17.pdf.pdf
caseno16-43369_#4195985_v1_revideret plantegning støjvold.pdf.pdf
caseno16-43369_#4195939_v1_referat borgermøde vipperød bakker.docx.docx
caseno16-43369_#4194917_v1_forslag_20.18_inkl_kptillæg_31.pdf.pdf

Bilag

Skema med indkomne høringssvar og behandling heraf.docx
Kortbilag _rev_04.05.17.pdf
Revideret plantegning støjvold.pdf
Referat borgermøde Vipperød Bakker.docx
Forslag_20.18_inkl_kptillæg_31.pdf


108. Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 12.07 samt tilhørende kommuneplantillæg for Mørkøv Station

Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 12.07 samt tilhørende kommuneplantillæg for Mørkøv Station

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 34 samt Lokalplan 12.07 for Mørkøv Station vedtages endeligt, med de mindre rettelser, der fremgår af sagsfremstillingen

Beskrivelse af sagen
Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen er, at Mørkøv stationsbygning igennem en årrække har stået tom, og ikke fremadrettet skal benyttes til jernbaneformål. DSB har som grundejer ansøgt Holbæk Kommune om tilladelse til at nedrive stationsbygningen, men da denne er en bærende del af kulturmiljøet omkring Mørkøv Stationsby, er en tilladelse til nedrivning ikke opnået. I dialog med DSB har Holbæk Kommune derfor i stedet iværksat nærværende planlægning med henblik på en ændret, udvidet mulig anvendelse af bygningen.
 
Formålet med lokalplanen er at udvide anvendelsesmulighederne af den tidligere stationsbygning fra stationsformål til centerformål, herunder café, restaurant, liberale erhverv, kultur- og foreningsformål, institution, undervisningsformål o. lign samt fortsat anvendelse til stationsformål. Herved gives mulighed for ny anvendelse af bygningen, så der kan skabes nyt liv og indhold på stationsområdet. Nærområdet skal også fremadrettet fungere som byens station, så planens bestemmelser skal samtidig sikre, at mulighederne for en forbedring af vilkår for togkunder fortsat består. Planforslagene er således ikke til hinder for, at der kan ske forbedringer vedrørende adgangs- og servicefaciliteter, etablering af serviceområde med læskærm samt cykel p-pladser m.v.
Stationsbygningen er et væsentligt element i kulturmiljøet omkring Mørkøv Stationsby, og lokalplanen fastsætter derfor endvidere bestemmelser omkring bygningens bevaring.
 
I forhold til indholdet i planforslagene, som byrådet godkendte til udsendelse i offentlig høring, anbefales kun mindre ændringer ved den endelige vedtagelse, herunder en tilføjelse til bestemmelse i lokalplanens § 11, jf. nedenstående, foruden redaktionelle konsekvensrettelser;

”§ 11.2 Eksisterende beplantning skal i videst muligt omfang bevares. Ved etablering af p-plads skal opsætning af støjhegn mod naboskel mod øst ske i samspil med grøn beplantning.”

Høring
Der indkom i den offentlige høringsperiode 2 høringssvar, uden væsentlige indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene. Høringssvarene og administrationens behandling heraf er vedlagt som bilag.
I den offentlige høringsperiode blev afholdt møde i Mørkøv Hallen, og notat fra borgermødet er vedlagt sagen som bilag.
Der blev endvidere afholdt idéfase forud for den offentlige høring med indkaldelse af idéer og forslag, herunder møde ved Lokalforum Mørkøv, hvor spørgsmålet omkring stationens fremadrettede anvendelse blev drøftet. Der fremkom i idéfasen et forslag på vegne af flere lokale foreninger og interessenter med konkrete forslag til anvendelse af stationen, herunder foreningsformål, caféfunktion, mødelokaler, øvelokaler til musikere, udstillingslokaler m.v.


Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-63299_#4185037_v1_mødereferat af borgermøde vedr. mørkøv station.docx.docx
caseno16-63299_#4089462_v1_lokalplanforslag 12_07 mørkøv station inkl. kp tillæg nr. 34_redsize.pdf.pdf
caseno16-63299_#4185034_v1_skema med behandling af indkomne høringssvar.docx

Bilag

Mødereferat af borgermøde vedr. Mørkøv Station.docx
Lokalplanforslag 12_07 Mørkøv station inkl. Kp tillæg nr. 34_redsize.pdf
Skema med behandling af indkomne høringssvar


109. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 1.51 med tilhørende Kommuneplantillæg for ny byudvikling ved Smedelundsgade og Rosen

Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 1.51 med tilhørende Kommuneplantillæg for ny byudvikling ved Smedelundsgade og Rosen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 og Lokalplan 1.51 for ny byudvikling ved Smedelundsgade og Rosen godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
 2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport
 3. Det godkendes, at de mindre kommunale arealer, som beskrevet i afsnit om økonomi, sælges til udvikler til vurderingspris.

Beskrivelse af sagen
Formålet med udarbejdelsen af lokalplanen er at imødekomme et konkret projektønske om opførelse af boliger og butikker ved Smedelundsgade og Rosen. Lokalplanen foreskriver således en anvendelse til centerformål, og disponerer butiksarealer i stueplan samt boliger på de øvre etager. Formålet med lokalplanen er at sikre ny bebyggelse, der bidrager til aktive, åbne facader langs handelsgaderne, Smedelundsgade og Rosen, og tilpasser sig bygningstypologierne mod gadens byrum.
 
Planområdet omfatter et areal på ca. 0,5 ha og er beliggende i bymidten i Holbæk by. Området afgrænses af Smedelundsgade mod vest, af Rosen mod nord og af eksisterende parkeringsareal og bebyggelse mod syd og øst. Området indgår i naturlig sammenhæng med den eksisterende gadestruktur og detailhandelsmiljøet i Smedelundsgade, der hovedsageligt rummer detailhandelsfunktioner i stueplan og liberalt erhverv eller boliger på de øvre etager.
 
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et projektforslag, der forudsætter nedrivning af den eksisterende bebyggelse på hjørnet af Smedelundsgade og Rosen. Samtidig sikres en bevaring af den eksisterende bevaringsværdige ejendom, ”Komediegården”, der indgår i det nye projekt. Bebyggelsen placeres som randbebyggelse ud mod Smedelundsgade og Rosen, med tilpasning til eksisterende gadeprofil og bygningstypologi i 2 1/2 etage. I projektet er endvidere skitseret indplacering af ny bagvedliggende boligbebyggelse, herunder et punkthus i op til 7 etager, hvilket forudsætter udarbejdelse af nyt kommuneplantillæg.
 
I den gennemførte idéfase er fremkommet bemærkninger om, at punkthuset bør reduceres i højden, så rammerne i stedet tilpasses de eksisterende krav om maks. 2,5 etager mod gaden og maks. 4 etager for bagvedliggende bebyggelse, jf. afsnit omkring høring. I materiale fra udvikler, som vist i fordebatten, var punkthusets højde angivet til 21,7 m. Udvikler har ved efterfølgende skitsering oplyst en højdeangivelse på 23,2 m, med ønske om 23,5 m højdeangivelse i planforslagene.
 
Administrationen har vurderet, at placeringen af punkthuset på bagsiden af gadebebyggelsen er mindre sårbar, med beliggenhed ud til store parkeringsflader, samt at området kan bære punkthusets samlede bygningshøjde. I nærområdet forefindes eksisterende bebyggelse på op til ca. 16 m, og punkthuset vil fortsat være ca. 23,5 m lavere end kirketårnet/spiret.
 
Endvidere er fremsat bemærkninger om, at projektets facadelinje bør trækkes tilbage fra Rosen, således at der sikres plads til evt. fremtidig cykelsti. Udvikler har tilkendegivet, at en sådan tilbagetrækning vil medføre en uhensigtsmæssig reduktion i projektet og vanskeliggøre indretning af fremtidige butiksarealer i stueplan, da der ikke kan reduceres på bredden af de bagvedliggende parkeringsarealer.

Økonomiske konsekvenser
Der er i forbindelse med planlægningen udarbejdet et udkast til udbygningsaftale. Udbygningsaftalen vedrører etablering af ny adgangsvej og omlægning af eksisterende kryds ved Rosen / Markedsgade i forbindelse hermed, i henhold til anbefalinger i udarbejdet trafikrapport.
 
Inden for lokalplanområdet ligger kommunalt ejede, mindre arealer (del af vejareal matr.nr. 7000 cc og bi samt del af matr.nr. 92a, i alt ca. 698 m2), der forudsættes at indgå i projektet. Administrationen indhenter mæglervurdering på arealerne. Udgiften hertil afholdes af indtægt ved salg af de pågældende arealer til udvikler.

Høring
Der er afholdt idéfase-møde på Holbæk Bibliotek, den 9. februar 2017. På mødet, og under idéfasen, blev tilkendegivet bemærkninger om, at det i projektskitserne viste punkthus vurderes at være for højt, og at de skitserede 7 etager bør reduceres, som fastholdelse af rammer i eksisterende lokalplan 1.27. Det blev endvidere bemærket, at der bør sikres gode forhold for de bløde trafikanter, herunder trafiksikkerhed og fremkommelighed bl.a. ved Rosen. Forslag om evt. at se på Rosen som en "sivegade" med prioritering af cyklister og busser. Der tilkendegives, at der bør skabes flere p-pladser, evt. i p-kælder og mere friareal,- gerne som grønne tage. Endelig blev tilkendegivet opbakning til ny byudvikling det givne sted og et løft af det eksisterende miljø omkring Smedelundsgade. De fremkomne bemærkninger er indgået i den videre behandling og vurdering af sagen, og notat fra borgermødet er vedlagt sagen som bilag.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Indstilles godkendt. For stemte V, C, O og Finn Martensen (UP). Imod stemte B.


caseno17-14896_#4196023_v1_notat borgermøde idéfase den 9.2.2017.docx.docx
caseno17-14896_#4206490_v1_kptillæg_36_lokalplan 1.51_forslag.smallsize_.pdf.pdf

Bilag

Notat borgermøde idéfase den 9.2.2017.docx
Kptillæg_36_Lokalplan 1.51_forslag.smallsize_.pdf


110. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 11.17 samt tilhørende kommuneplantillæg for Jyderup Præstegård

Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 11.17 samt tilhørende kommuneplantillæg for Jyderup Præstegård

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 38 samt Lokalplan 11.17 for Jyderup Præstegård godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
 2. Der ikke udarbejdes en egentlig miljørapport, på baggrund af gennemført miljøscreening.

Beskrivelse af sagen
Med udgangspunkt i begrundelsen om, at Jyderup Præstegård er utidssvarende som tjenestebolig, har Jyderup og Holmstrup Menighedsråd besluttet, efter afslag på tilladelse til at nedrive den bevaringsværdige præstegård, at Jyderup Præstegård sættes til salg og fremadrettet derfor ikke anvendes til præstebolig. I forlængelse heraf har en kommende køber med fuldmagt fra menighedsrådet, ansøgt om ændring af plangrundlaget, således at der muliggøres en fremadrettet anvendelse af præstegården til restaurant hotelvirksomhed, forsamlingshus, detailhandel, liberale erhverv, kultur- og foreningsformål, institution, undervisningsformål o. lign, samt fortsat anvendelse til bolig.

Formålet med lokalplanen er således, at der gives mulighed for ny anvendelse af præstegården, der kan skabe nye aktiviteter i lokalområdet med udgangspunkt i præstegårdens bygningsramme. Kommuneplantillægget der følger lokalplanafgrænsningen, matrikel nr. 1a, Jyderup By, Jyderup ændrer således anvendelsen af planområdets formål fra offentlige formål til centerformål.
Det er vurderet, at kommuneplantillægget i øvrigt er i overensstemmelse med den kommunale planlægning.
 
 
Planområdet omfatter et bevaringsværdigt bygningsanlæg. Den omkringliggende præstegårdshave er fredet for at sikre den fri beliggenhed af Jyderup Kirke. Området omkring Jyderup Kirke er ligeledes i kommuneplanen udpeget som kulturhistorisk bevaringsværdigt, hvor præstegårdsanlægget er det infrastrukturelle midtpunkt i Jyderups ældste bydel, og det sammenbindende led i landsbybebyggelsen.
 
Bevaringsbestemmelser
Lokalplanen fastsætter derfor ligeledes bestemmelser omkring præstegårdsbygningernes bevaring, der foreskriver at
 
 
 

Høring
Der er afholdt idéfase med indkaldelse af idéer og forslag i perioden 3. marts til 3. april forud for lokalplansudarbejdelsen, hvor omkringliggende grundejere til præstegården alle er blevet direkte orienteret herom. Jyderup og Holmstrups Menighedsråd tilkendegav deres støtte til planudarbejdelsen. Indkaldelsen til idéer og forslag har ligeledes være annonceret på Holbæk Kommunes hjemmeside.    

Lovgrundlag – link
Planloven
Lov og Miljøvurdering af planer og programmer

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Indstilles godkendt.


caseno17-8750_#4189173_v1_screening for miljøvurdering.pdf
caseno17-8750_#4203643_v1_samlet_lokalplan 11.17 jyderup præstegård samt kommuneplantillæg nr. 38_reduceret størrelse.pdf.pdf

Bilag

Screening for miljøvurdering
Samlet_Lokalplan 11.17 Jyderup Præstegård samt Kommuneplantillæg nr. 38_reduceret størrelse.pdf


111. Beslutning om igangsættelse af planer

Beslutning om igangsættelse af planer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. følgende planer igangsættes:
 
  1. Boliger på Gl. Ringstedvej 22, Holbæk Vest
  2. Nyt boligområde Oldhøjen, Holbæk Øst
  3. Nyt boligområde Olden, Holbæk Øst
  4. Ny boligbebyggelse Kirkebakken, Kundby
  5. Udvidelse af erhvervsområde i Svinninge

Beskrivelse af sagen
Nye planer
A Boliger på Gl. Ringstedvej 22, Holbæk Vest (bilag 1)
Formålet med planprocessen er at give mulighed for opførelse af etagebebyggelse til boliger på arealet. I dag anvendes arealet til dagligvarebutik (Netto) og grønt område. Dagligvarebutikken ønsker at flytte til en placering syd for Gl. Ringstedvej, og lokalplanen udarbejdes for at give mulighed for at området fremover kan udnyttes til boligformål.
Området ligger centralt i Holbæk tæt på offentlig service og transport, og er derfor egnet til boligformål i form af etagebebyggelse.
 
B Nyt boligområde Oldhøjen, Holbæk Øst (bilag 2)
Formålet med udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg er at give mulighed for etablering af et attraktivt boligområde i den østlige del af Holbæk. Det er administrationens vurdering, at projektet vil videreføre den igangværende udvikling i Holbæk Øst og bidrage til byens vækst mod øst. Der er i lokalplanen fokus på, at sikre stiforbindelser så området på en sikker måde kobles sammen med det eksisterende byområde mod vest.
 
C Nyt boligområde Olden, Holbæk Øst (bilag 3)
Formålet med udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg er at give mulighed for etablering af et attraktivt boligområde i den østlige del af Holbæk. Projektet har en tæt sammenhæng med det ovenstående projekt, men på grund af ejerforholdene i området udarbejdes der to selvstændige lokalplaner. Det er administrationens vurdering, at projektet vil videreføre den igangværende udvikling i Holbæk Øst og bidrage til byens vækst mod øst. Der er i lokalplanen fokus på, at sikre stiforbindelser så området på en sikker måde kobles sammen med det eksisterende byområde mod vest.
 
D Boligbebyggelse Kirkebakken, Kundby (bilag 4)
Lokalplanen udarbejdes for at give mulighed for opførelse af ca. 20 boliger i form af tæt-lav bebyggelse. Området ligger i den vestlige del af Kundby og støder op til Kundby Kirke. Det er administrationens vurdering, at projektet vil bidrage positivt til udviklingen i Kundby ved at skabe grundlaget for flere indbyggere og bidrage til forskønnelse i byen, da den nedslidte lade, der i dag ligger på området rives ned for at give plads til nybyggeri.
 
E Udvidelse af erhvervsområde i Svinninge (bilag 5)
En eksisterende erhvervsejendom inden for det eksisterende erhvervsområde er opkøbt af en produktionsvirksomhed, som har behov for yderligere areal til udvidelse af virksomheden.
Planlægningen skal tilvejebringe grundlaget for at muliggøre de ønskede erhvervsaktiviteter, herunder inddragelse af en del af det offentlige område til erhvervsudvidelsen. Endvidere skal planlægningen sikre samspillet med de eksisterende aktiviteter i området. Det er administrationens samlede vurdering, at planlægningen og projektet vil kunne medvirke til at styrke lokalområdet i Svinninge, herunder erhvervsaktivitet og beskæftigelse, med heraf afledte potentielle effekter i form af øget bosætning m.v.
Det er væsentligt for projektets realisering, at de miljømæssige påvirkninger, herunder i særdeleshed de støjmæssige påvirkninger belyses, således at væsentlige miljøgener for naboer kan forebygges. Endelig vil realiseringen indebære behov for lukning af eksisterende vej, Nordgårde, til og med erhvervsvirksomheden, og etablering af ny adgangsvej til ejendomme beliggende nord for Nordgårde 1a via Smedevej.

Status på planer
For at sikre overblik i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 6.
 
 
Vedrørende ændret afgrænsning af lokalplan 11.12 Søbæksparken, Jyderup
Det politiske udvalg orienteres endvidere om ændret afgrænsning af lokalplan 11.12 Søbæksparken, Jyderup. Lokalplanen har til formål at give mulighed for opførelse af 60 tæt-lav boliger. Planen er første gang opstartet i januar 2011, hvor grundejer ansøgte om udarbejdelse af lokalplan for arealet markeret med rødt. Grundejer ønsker nu at udvide lokalplanområdet, så arealet markeret med blåt medtages. Det er naturligt at medtage dette område, da det ikke længere er reserveret til offentlige formål (fængsel), og administrationen vurderer derfor, at dette er i tråd med den ønskede udvikling, som kommuneplanens rammebestemmelser udlægger området til.
Det nye lokalplanområde fremgår af nedenstående kort.
 
Vedrørende kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplan nr. 12.06, Dagligvarebutik i Mørkøv
Planforslagene der skal muliggøre etablering af en ny dagligvarebutik på 1000 m2 tæt på Skovvejen i Mørkøv har været i offentlig høring. Erhvervsstyrelsen har i forbindelse hermed nedlagt et veto mod planforslagene (bilag 7). Erhvervsstyrelsen anfører, at en udvidelse af bymidten i Mørkøv, for at muliggøre en dagligvarebutik i den sydlige del - tæt på Skovvejen, er i strid med de statslige interesser. Vetoet betyder, at planerne ikke kan vedtages i deres nuværende form. Erhvervsstyrelsen anviser i høringssvaret et løsningsforslag og anbefaler, at Mørkøv ændrer status fra bymidte til lokalcenter. Konsekvensen af denne ændring er, at der fremover ikke kan planlægges for detailhandelsbutikker større end 1000 m2, og at der i alt ikke kan være mere end 3000 m2 detailhandelsbutikker i Mørkøv. Til gengæld kan detailhandelsbutikkerne placeres mere frit end i dag, hvor de skal placeres indenfor område udlagt til bymidte. Den nuværende kommuneplan giver mulighed for i alt 4.262 m2 detailhandelsbutik i Mørkøv, men rammen udnyttes ikke. De nuværende detailhandelsbutikker i Mørkøv bymidte og den ny dagligvarebutik kan således være indenfor et lokalcenter. Borgmesteren vil overfor Erhvervsministeren politisk forfølge hensigtsmæssigheden af den statslige indsigelse henset til rammerne for det kommunale handlerum og at den faktiske placering af en ny dagligvarebutik slet ikke problematiseres fra statslig side.
 
I høringsperioden er der kommet flere høringssvar bl.a. en indsigelse fra COOP Danmark (bilag 8). COOP Danmark driver Dagli’Brugen i Mørkøv og anfører, at der ikke er grundlag for yderligere dagligvarebutik i en by af Mørkøvs størrelse. Konkurrencehensyn er ikke et forhold, der varetages med planloven, og planlægningen skal derfor ikke varetage en butiksindehavers interesse i at en eksisterende butik ikke udsættes for konkurrence. Det vurderes derfor, at indsigelsen fra COOP ikke skal medføre ændringer og at planprocessen skal fortsætte for at muliggøre endnu en dagligvarebutik i Mørkøv. 
 
Arbejdet med at udarbejde et kommuneplantillæg der ændre status for Mørkøv fra bymidte til lokalcenter, igangsættes med det samme, for at kunne vedtage lokalplan 12.06 hurtigst muligt, så der kan etableres en ny dagligvarebutik tæt på Skovvejen. 
 
 
Siden sidste orientering er følgende plan vedtaget endeligt

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Indstilles godkendt for så vidt angår a, b, c og e.
 
Christian Ahlefeldt og Søren Stavnskær deltog ikke i behandlingen af d grundet inhabilitet, hvorfor udvalget ikke er beslutningsdygtigt for så vidt angår denne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Godkendt.


caseno17-6963_#4196703_v1_bilag 8 indsigelse fra coop danmark.pdf.pdf
caseno17-6963_#4196705_v1_bilag 7 indsigelse fra erhvervsstyrelsen.pdf.pdf
caseno17-6963_#4196712_v1_bilag 4 prioriteringsnotat boligbebyggelse kirkebakken, kundby.pdf.pdf
caseno17-6963_#4197823_v1_bilag 1 nyt boligområde gl ringstedvej, holbæk vest.pdf.pdf
caseno17-6963_#4197820_v1_bilag 2 nyt boligområde oldhøjen, holbæk øst.pdf.pdf
caseno17-6963_#4197825_v1_bilag 3 nyt boligområde olden, holbæk øst.pdf.pdf
caseno17-6963_#4200234_v1_bilag 6 status planer.pdf.pdf
caseno17-6963_#4206151_v1_bilag 5 udvidelse af erhvervsområde ved svinninge.pdf.pdf

Bilag

bilag 8 indsigelse fra COOP Danmark.pdf
bilag 7 indsigelse fra Erhvervsstyrelsen.pdf
bilag 4 prioriteringsnotat boligbebyggelse Kirkebakken, Kundby.pdf
Bilag 1 Nyt boligområde Gl Ringstedvej, Holbæk Vest.pdf
bilag 2 Nyt boligområde Oldhøjen, Holbæk Øst.pdf
bilag 3 Nyt boligområde Olden, Holbæk Øst.pdf
bilag 6 status planer.pdf
bilag 5 Udvidelse af erhvervsområde ved Svinninge.pdf


112. Orientering om projektaktiviteter ved Fjordstien

Orientering om projektaktiviteter ved Fjordstien

Sagsgang og sagstype
 Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Fjordstien rundt om Isefjorden mangler som det eneste sted at blive anlagt på
strækningen mellem Mårsø og Lammefjordsdæmningen.
 
Udvalget for Klima og Miljø vedtog den 27.09.2016, at der blev afsat 3,6 mio. kr. (heraf 1,66 mio. fra Grøn Ordning) til anlæg af det manglende stiforløb langs Tuse Næs Vej mellem Mårsø og Uglerupvej og strækningen mellem Audebo og Lammefjordsdæmningen med tilhørende krydsningspunkter samt nødvendige arealerhvervelser og deklarationer.
 
Byrådet vedtog d. 19.04.2017 af udskyde realiseringen af Fjordstien pga. kommunens samlede likviditetsudfordring.
 
Administrationen har derfor igangsat en vurdering af, hvilke projektaktiviteter det er muligt at udføre allerede i 2017 for de 1,66 mio. kr. fra Grøn Ordning.
 
Denne vurdering pågår, og endvidere undersøger administrationen om det er muligt at søge andre puljemidler til de resterende projektaktiviteter.

Økonomiske konsekvenser
Der vil blive brugt tid i administrationen på de nævnte projektaktiviteter, men samtlige udvalgte projektomkostninger kan afholdes af puljemidlerne på max. 1,66 mio.
Der igangsættes ikke yderligere projektaktiviteter uden der er taget hensyn til kommunens samlede likviditet, og byrådet har prioriteret midlerne til den endelige anvendelse.  

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-05-2017
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Orienteringen indstilles taget til efterretning.
113. Beslutning - Vedtægtsændring om nyt navn til KARA/NOVEREN

Beslutning - Vedtægtsændring om nyt navn til KARA/NOVEREN

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. ændringen af KARA/NOVERENs vedtægter pkt. 1.1. – nyt navn til KARA/NOVEREN godkendes.

Beskrivelse af sagen
KARA/NOVEREN´s bestyrelse traf på bestyrelsesmøde den 15. maj 2017 beslutning om at ændre selskabets navn fra KARA/NOVEREN til ARGO.
ARGO er forkortelse af Affald, Ressourcer, Genbrug og Overskud, hvilket også er de ord, der danner selskabets byline. En ændring af selskabets navn kræver en konsekvensrettelse af vedtægternes punkt 1.1, hvoraf navnet fremgår. Vedtægterne vedlægges til godkendelse.
 
Inden bestyrelsens igangsættelse af proces om nyt navn blev ejerkommunernes borgmestre orienteret herom på et borgmestermøde den 9. februar 2017. Der blev her givet opbakning til, at bestyrelsen arbejdede videre med processen.
 
Bestyrelsen har med beslutningen om et navneskifte arbejdet ud fra ejerstrategien, hvoraf det fremgår at ejerkommunerne har en fælles vision om at virksomheden drives effektivt, med særlig fokus på at skabe miljømæssige og økonomisk bæredygtige løsninger. Virksomheden skal være innovativ og gå foran i udviklingen af affaldssektoren, gerne i samarbejde med virksomheder, forskningsinstitutioner og øvrige aktører i branchen.
 
Bestyrelsen har endvidere lagt vægt på, at det er vigtigt at virksomhedens nye navn er nemt at udtale og skrive, at det siger noget om virksomhedens aktiviteter – og at såvel navn som logo er nemme at anvende i sammenhæng med ejerkommunernes egne visuelle identiteter. En uddybning af baggrunden for valg af navn samt et eksempel på selskabets kommende visuelle identitet vedlægges til orientering.
 
Vedtægtsændringerne indebærer følgende:
 
Nuværende formulering:
Pkt. 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S.
 
Ny formulering
Pkt. 1.1 Fællesskabets navn er ARGO I/S.
 
De opdaterede vedtægter skal godkendes i samtlige 9 ejerkommuner og af det kommunale tilsyn (Ankestyrelsen), samt af selskabets bestyrelse en anden gang, jf. vedtægterne. Under forudsætning af dette, træder vedtægtsændringen i kraft den 1. oktober 2017.

Implementeringen af et nyt navn og en ny visuel identitet forventes at kunne afholdes indenfor selskabets eksisterende budget. Der er pt. udskudt en række forestående indkøb indtil beslutningen om navn er truffet – blandt andet indkøb af tøj samt etablering af ny hjemmeside.


Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-4711_#4210067_v1_brev fra bestyrelsesformand niels hörup om nyt navn til karanoveren - vedtaegter_2017.docx
caseno16-4711_#4210185_v1_brev fra bestyrelsesformand niels hörup om nyt navn til karanoveren - visuel identitet eksempler.pp.pptx
caseno16-4711_#4210180_v1_brev fra bestyrelsesformand niels hörup om nyt navn til karanoveren - argo_nyt navn-argument_final_.doc
caseno16-4711_#4210056_v1_brev fra bestyrelsesformand niels hörup om nyt navn til karanoveren - brev til borgmestre om nyt na.docx

Bilag

Nyt navn til KARA/NOVEREN - Vedtægter2017
Eksempler på visuel identitet med nyt navn
Nyt navn til KARA/NOVEREN - ARGO
Brev fra bestyrelsesformand Niels Hörup om nyt navn til KARA/NOVEREN


114. Beslutning om fastholdelse af potentialeafklaring vedr. drift af kommunale plejecentre, ejendomsadministration og administrative funktioner

Beslutning om fastholdelse af potentialeafklaring vedr. drift af kommunale plejecentre, ejendomsadministration og administrative funktioner

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Byrådet
Beslutning

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. de politisk besluttede potentialeafklaringer vedrørende driften af de kommunale plejecentre, ejendomsadministration og administrative funktioner fastholdes, men udskydes til foråret 2018

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. det besluttes, at administrationen i stedet bruger ressourcer på, at udarbejde analyser, der fokusere på muligheder for effektivisering inden for rammerne af den kommunale organisation

Beskrivelse af sagen
Den 15. juni 2016 besluttede Byrådet, jævnfør budgetaftalen for 2015, at få afklaret potentialet ved at konkurrenceudsætte driften af de to kommunalt drevne plejecentre og indkøbet af specialundervisnings- og dagbehandlingstilbud.  Byrådet besluttede samtidig at få udarbejdet potentialeafklaringer vedrørende driften af de kommunalt drevne bosteder, ejendomsservice og administrative funktioner.
 
I foråret 2017 har administrationen afklaret potentialet ved en konkurrenceudsættelse af driften af de kommunalt drevne bosteder og indkøbet af specialundervisnings- og dagbehandlingstilbud.
 
I forhold til bostederne estimeres en konkurrenceudsættelse at kunne indbringe en årlig gevinst på mellem 1,8 og 3,8 mio. kr. (hvoraf Holbæk Kommunes andel vil være 1-1,5 mio. kr.). Tilsvarende estimeres der en gevinst på 3,3 mio. kr. årligt ved at konkurrenceudsætte indkøbet af tilbud på specialundervisnings- og dagbehandlingsområdet. Dertil kommer kvalitative gevinster i form af en styrket bestiller- og opfølgningsrolle og større budgetsikkerhed.
 
Den estimerede gevinst ved en konkurrenceudsættelse følger blandt andet af, at de private leverandører er underlagt andre rammebetingelser end den kommunale leverandør. Private leverandører kan tilrettelægge og organisere opgaveløsningen på tværs af kommunegrænser og derved opnå stordriftsfordele, som ikke er mulige for en kommune. Private leverandører har typisk også en større fleksibilitet til løbende at tilpasse medarbejderstaben til opgaveløsningen. Desuden er de private leverandører underlagt et dagligt konkurrencepres, der fordrer et konstant fokus på udviklingen af omkostningseffektive metoder og tilgange.
 
Den 24. april 2017 behandlede udvalget Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg potentialeafklaringen vedrørende de kommunalt drevne bosteder. Udvalget besluttede, at den estimerede gevinst ikke skal søges realiseret ved en konkurrenceudsættelse. Bostederne pålægges til gengæld at realisere potentialet i form af et effektiviseringskrav. En lignende beslutning blev truffet i forhold til Vej og Park i januar 2016.
 
Det betyder, at den kommunale organisation pålægges et effektiviseringskrav, der er estimeret med udgangspunkt i nogle produktionsmuligheder, der er grundlæggende anderledes end de muligheder der er i en kommunal organisation.
 
På den baggrund er der behov for en afklaring af, om administrationen fortsat skal udarbejde potentialeafklaringer i forhold til konkurrenceudsættelse vedrørende de kommunalt drevne plejecentre, ejendomsservice og administrative funktioner.
 
Det bemærkes i den forbindelse, at det også er muligt, at udskyde udarbejdelsen af de politisk besluttede potentialeafklaringer vedrørende driften af plejecentre, ejendomsadministration og administrative funktioner til foråret 2018, så det nye Byråd kan tage stilling til, om potentialeafklaringerne ønskes udarbejdet.
 
Hvis det på forhånd står klart, at en potentialeafklaring ikke skal føre til konkurrenceudsættelse, bør det overvejes, om administrationen i stedet for skal bruge ressourcer på at udarbejde andre typer analyser, der kan fokusere på mulighederne for effektivisering inden for rammerne af en kommunal opgaveløsning. Det kan fx ske ved budgetanalyser og ved at afdække mulighederne for bedre arbejdstilrettelæggelse, organisering samt anvendelse af ny viden og ny teknologi.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Økonomiudvalget indstiller følgende ændringsforslag til godkendelse:
 
De politisk besluttede potentialeafklaringer vedrørende driften af ejendomsadministration og administrative funktioner fastholdes, men udskydes til foråret 2018. I forhold til plejecentre bruger administrationen i stedet ressourcer på at udarbejde analyser, der fokusere på muligheder for effektivisering inden for rammerne af den kommunale organisation
115. Drøftelse af nøgletal for Holbæk Kommune

Drøftelse af nøgletal for Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
Drøftelsessag

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Økonomiudvalget drøfter de fremlagte nøgletal

Beskrivelse af sagen
Gruppeformændene i byrådet har i en periode modtaget nøgletal, hver 14. dag. Nøgletallene beskriver forskellige dele af den kommunale økonomi.
 
Nøgletallene omfatter udviklingen i:
 
Derudover præsenteres en status på udviklingen i forsørgelsesudgifterne:
 
Disse nøgletal fremsendes nu også til orientering og drøftelse i Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Drøftet.


caseno16-19663_#4218412_v1_nøgletal - information til gruppeformænd 22. maj.pptx
caseno16-19663_#4218413_v1_status på udgifter på til forsørgelsesområder.pdf

Bilag

Nøgletal - Information til gruppeformænd 22. maj
Status på udgifter på til forsørgelsesområder


116. Beslutning - Salg af Havnevej 1 i Holbæk

Beslutning - Salg af Havnevej 1 i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. arealet på Havnevej 1 i Holbæk ikke sælges.

Beskrivelse af sagen
Administration har modtaget en forespørgsel om, hvorvidt Holbæk Kommune er interesseret i at sælge det areal på Havnevej 1, 4300 Holbæk, hvor Foreningen Sidesporet i dag driver Havnekiosk. Da der tidligere er truffet beslutning om at sælge så mange arealer som muligt, og der samtidig er politiske interesse for udvikling af arealerne på havneområdet bringes denne sag op til politisk behandling.
Arealerne omkring Gl. havn, herunder området ved havnekiosken, ligger i sammenhæng med det samlede havnepromenadeforløb og fjordstien. Fremadrettet er området fortsat tænkt at bevare en åbenhed og offentlig tilgængelighed i sammenhæng med den samlede havnepromenade. Et salg vil medføre en begrænsning i Holbæk Kommunes fremadrettede muligheder for at styre udviklingen på det areal, som Sidesporet i dag lejer. Administrationen anbefaler på den baggrund, at arealet på Havnevej 1 ikke sælges.
 
På nuværende tidspunkt lejer Sidesporet arealet af Holbæk Kommune, og herfor betales der en årlig leje på ca. 120.000 kr. (2016-priser). Lejekontrakten er uopsigelig indtil 2025. Som en del af lejeaftalen stiller lejer bad og toiletter vederlagsfrit til rådighed for offentligheden. Det lejede areal udgør 200 m2, hvoraf de 106 m2 er bebygget areal, mens udenoms arealerne udgør 94 m2. Herudover stiller Holbæk Kommune et mindre areal omkostningsfrit til rådighed for ophold for cafeens gæster samt for offentligheden generelt. Sidesporet sørger for fjernelse af affald, mens Holbæk Kommune forestår græsklipning.
 
I umiddelbar tilknytning til cafeen er placeret en offentlig parkeringsplads, der også er ejet af Holbæk Kommune. Der er overvejelser om, hvorvidt der fremadrettet skal ændres på det offentlige stiforløb, der løber nord for cafeen. Såfremt Holbæk Kommune på et senere tidspunkt ønsker en ændring af promenade, p-areal, stiforbindelser eller lignende, vil det blive nødvendigt at ekspropriere arealet, hvis det sælges fra nu.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Sagen udsat med henblik på fornyet drøftelse, efter at der er indhentet vurderinger fra 2 ejendomsmæglere.


caseno16-60160_#4207633_v1_havnevej 1, del af matr. 168n.pdf.pdf

Bilag

Havnevej 1, del af matr. 168n.pdf


117. Beslutning - Salg af ejendomme og grunde juni 2017

Beslutning - Salg af ejendomme og grunde juni 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde
 2. administrationen bemyndiges til at købe den nævnte ejendom og igangsætte udstykning

Beskrivelse af sagen
Tåstrup Byvej 33B, 4300 Holbæk - del af matr.nr. 4ev, Tåstrup, Holbæk Jorder
Området er i dag udlagt til erhvervsformål og har tidligere været brugt til planteskole.
Arealet har tidligere været udlejet i en længerevarende periode til ejerne af Tåstrup Byvej 33A.
 
I forbindelse med opførelse af 100 billige almene boliger, samt 6 ’skæve’ boliger på matr.nr.4ev bliver der i forbindelse med udstykning af hele matriklen, et grundstykke til overs hvor det er muligt at udstykke en parcelhusgrund.
 
Planområdet omfatter et areal på ca. 3,5 ha og er beliggende syd for L.C. Worsøesvej og vest for jernbanen i Holbæk Vest
Der udstykkes et grundstykke på 1.120 m2 som efterfølgende vil indgå i en ny lokalplan for området.
Lokalplanforslaget er under udarbejdelse og sendes til politisk behandling i slutningen af juni 2017.
 
I samme forbindelse udskilles et vejareal til privat fællesvej.
 
Administrationen indstiller til at grundstykket sælges.
 
 
Mageskifte af areal med Region Sjælland
Byrådet godkendte d. 12. oktober 2016 at administrationen kunne arbejde videre med mageskifte af areal med Region Sjælland.
 
Region Sj. ønsker at købe Rosenvænget 13, Holbæk af Holbæk Kommune for at kunne tilvejebringe flere parkeringspladser til sygehuset. Samtidig har Holbæk Kommune et ønske om at købe Hybenvang 63-65, Holbæk, med henblik på at udstykke og efterfølgende videresælge en del af grunden i offentlig udbud. Et fremtidigt salg og vilkår vil senere forelægges til politisk behandling.
 
Hybenvang 63-65, 4300 Holbæk
I forbindelse med erhvervelsen af ejendommen bemyndiges administrationen samtidig til at igangsætte udstykning af ejendommen med henblik på et fremtidigt videresalg.
Ejendommen har været benyttet af Region Sj. til administrative formål samt til anlægsgartnervirksomheden Grøn Vækst A/S som udfører arealpleje af Regionens grønne arealer. Holbæk Kommune overtager benyttelsesaftalen med Grøn Vækst A/S fra Regionen frem til 30 april 2018.
 
Rosenvænget 13, 4300 Holbæk
Ejendommen er tom. Den har tidligere været benyttet af Bevilling og Hjælpemidler, som nu er flyttet til Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk.
 
Køb/salg af begge ejendomme Region Sj. og Holbæk Kommune i mellem er ikke omfattet af udbudspligt jf. udbudsbekendtgørelsen.

Sagshistorik, henvisninger
Referat fra byrådsmøde d. 12. oktober 2016 pkt. 221: https://holbaek.meetingsplus.dk/committees/byradet/12-10-2016

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017
Indstilles godkendt. For stemte V, B og Finn Martensen (UP). C og O undlod at stemme.


caseno16-60160_#4207633_v1_havnevej 1, del af matr. 168n.pdf.pdf
caseno16-60160_#4207629_v1_tåstrup byvej 33b.png.png
caseno16-60160_#4202839_v1_kortbilag rosenvænget 13.pdf.pdf
caseno16-60160_#4202843_v1_kortbilag hybenvang 63-65.pdf.pdf

Bilag

Havnevej 1, del af matr. 168n.pdf
Tåstrup Byvej 33B.PNG
Kortbilag Rosenvænget 13.pdf
Kortbilag Hybenvang 63-65.pdf


118. Beslutning - Godkendelse af salgspriser juni 2017 - Lukket punkt
119. Beslutning om at anlægge vej - Lukket punkt
120. Beslutning om at arbejde videre med et eventuelt salg af ejendom - Lukket punkt