UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

01-02-2017 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

01-02-2017 17:30:00


PUNKTER

13. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 1. februar 2017
14. Beslutning om tidsplan for borgerpanel 2017
15. Beslutning om økonomisk pejlemærke
16. Budgetramme 2018
17. Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til produktionskøkken på Stenhusbakken
18. Beslutning om igangsættelse af planer
19. Beslutning om tildeling af byfornyelsesmidler i Ugerløse Hovedgade
20. Beslutning - Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 20.18 for boligområde Vipperød Bakker
21. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 12.07 samt tilhørende kommuneplantillæg for Mørkøv Station
22. Orientering om sag om fredning af Orøs østkyst
23. Beslutning om værtsskab for børneteaterfestivalen "Aprilfestival 2020"
24. Beslutning om Frigivelse af anlægsmidler i puljen "Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By"
25. Beslutning om gennemførelse af budgetreduktion på 2,9 mio. i daginstitutioner og skoler (SFO)
26. Beslutning om afvikling af pavilloner ved Holbæk By Skole, afd. Bjergmarken
27. Beslutning om finansiering af lejet pavilloner ved skoleafdeling Bjergmarken
28. Beslutning om at godkende Beskæftigelsesplan 2017
29. Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2017
30. Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af nyt børnehus i Knabstrup
31. Orientering om udmøntning af budget 2017
32. Orientering om proces for valg af revisor
33. Orienteringer til mødet d. 1. februar 2017
34. Beslutning om salg af ejendommen og grunde - februar 2017
35. Godkendelse af salgspriser - februar 2017 - Lukket punkt13. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 1. februar 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 1. februar 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller at:
 1. dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 1. februar 2017 godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Godkendt.
14. Beslutning om tidsplan for borgerpanel 2017

Beslutning om tidsplan for borgerpanel 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. Økonomiudvalget beslutter tidsplan for og emner til borgerpanelundersøgelser i 2017

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommunes Strategi for brugerundersøgelser skal sikre, at byrådet kan anvende brugerundersøgelser mere systematisk til at udvikle kerneopgaverne og følge op på politiske målsætninger.
 
Det ene af strategiens tre spor er Borgerpanelet, som er et elektronisk panel med en bred gruppe af Holbæks borgere, der via internettet besvarer spørgsmål om aktuelle lokalpolitiske temaer. Økonomiudvalget har ansvaret for at koordinere indkomne forslag til undersøgelser til borgerpanelet fra fagudvalgene og fra Økonomiudvalget.
 
Emner og tidsplan for borgerpanelundersøgelser
De stående udvalg har ultimo 2016 drøftet, hvilke undersøgelser og spørgsmål, de ønsker behandlet i borgerpanelet i 2017. På baggrund heraf, foreslår administrationen følgende tidsplan for borgerpanelet i 2017:
 
 
Øvrige ønsker til undersøgelser uden for tidsplan
Udvalget ”Uddannelse og Job” ønsker at anvende Borgerpanel til aktuelle politiske spørgsmål.
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” ønsker at afvente udarbejdelsen af udviklingsplanen for den nye kultur- og fritidspolitik Kultur og Fritid i Fællesskab, inden der tages stilling til en evt. undersøgelse i borgerpanelet.
 
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget i løbet af 2017, beslutter eventuelle supplerende undersøgelser eller tillægsspørgsmål fra Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” og/eller Udvalget ”Uddannelse og Job”, når udvalgene melder tilbage.
 
Gennemførte borgerpanelundersøgelser i 2016
I 2016 blev borgerpanelet inviteret til fire borgerpanelundersøgelser:
 
Resultaterne fra undersøgelserne i borgerpanelet kan ses på Holbæk Kommunes hjemmeside www.holbaek.dk/borgerpanel.
 
Strategi for brugerundersøgelser på pause i 2017
Ud over borgerpanelet består Strategi for brugerundersøgelser også af sporene
 
Da koncerndirektionen har besluttet, at hele Strategi for brugerundersøgelser, bortset fra borgerpanelet, sættes på pause i 2017, vil der kun i meget begrænset omfang blive gennemført brugerundersøgelser og brugerpejlinger på kerneområderne i 2017.
 
 
________________________________________
[1] Undersøgelserne om kommunikation og demokrati er en opfølgning på undersøgelser fra 2015 med henblik på at se udviklingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Godkendt.
15. Beslutning om økonomisk pejlemærke

Beslutning om økonomisk pejlemærke

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. Pejlemærket vedrørende gældsudvikling fastsættes til 965 mio. kr., så Holbæk Kommunes gæld ikke stiger.

 

Beskrivelse af sagen
Ved vedtagelsen af budget 2017-2020 blev gældspejlemærket videreført således, at gælden ved udgangen af byrådsperioden ultimo 2017, maksimalt må udgøre 983 mio. kr. Gælden udgjorde pr. 1. januar 2017 957 mio. kr. Med de nuværende forudsætninger om låneoptag og afdrag vil gælden ultimo 2017 udgøre 965 mio. kr., og dermed vil pejlemærkets målsætning blive mødt.
 
Administrationen anbefaler fortsat at føre en gældspolitik, der medfører en fastholdt eller faldende gæld, og foreslår derfor at pejlemærket videreføres med en målsætning om, at gælden fra 2018 fortsat ikke må stige. Det betyder at gælden ultimo 2018 ikke må overstige gælden ultimo 2017 på 965 mio. kr. Dette indebærer:
 
Hvis disse forudsætninger overholdes, vil gældsudviklingen betyde et nogenlunde fastholdt niveau ultimo 2018 på 962 mio. kr., og herefter et mere faldende niveau i overslagsårene.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Et flertal bestående af V, O, C og B godkender pejlemærket.
 
A undlader at stemme og ønsker sagen oversendt til behandling i byrådet.


caseno16-52223_#4102920_v2_gældsudviklingen i holbæk kommune.docx

Bilag

Gældsudviklingen i Holbæk Kommune


16. Budgetramme 2018

Budgetramme 2018

Sagsgang og sagstype
Beslutningssag
 
Økonomiudvalget

 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. de økonomiske rammer for de stående udvalg og Økonomiudvalget fastsættes som beskrevet.

Beskrivelse af sagen
Styringsprincip om rammer for budgettet
Byrådet vedtog den 8. november 2016 12 principper for økonomistyring. Det 4. princip vedrører, at der i forbindelse med budgetlægningen arbejdes med rammer.
 
Det betyder, at hvert udvalg får en budgetramme at arbejde indenfor. Udvalget skal indenfor rammen lave et forslag til budget 2018 for de politikområder, som udvalget har ansvaret for. Rammen skal jf. styringsprincipperne overholdes. Hvis udvalget har merudgiftsdrivende ønsker på et område, skal udvalget selv anvise finansiering. Udvalget skal også anvise finansiering til eventuelle merudgifter grundet den demografiske udvikling.
 
Udmeldingen i februar af rammen for budget 2018 følger den vedtagne tidsplan for budgetprocessen 2018-2021. Det giver de stående udvalg mest mulig tid til budgetarbejdet. Udvalgets forslag til budget indenfor egne politikområder præsenteres for byrådet på sommerseminaret.
 
Beregning af budgetramme og råderum
Rammen for budget 2018 er beregnet med udgangspunkt i budgetoverslaget for 2018 fra det vedtagne budget 2017-2020. Det budgetterede kassetræk på 11,2 mio. kr. i 2018 er ved beregning af rammen neutraliseret og fordelt mellem politikområderne.
 
I rammen for budget 2018 er der indarbejdet 0,5 % reduktioner af serviceudgifterne, så der bliver et råderum på 13,8 mio. kr. til politisk prioritering – jf. det 7. styringsprincip.
 
Råderummet kan af byrådet bruges til:
· at finansiere eksisterende reduktioner, så besparelserne bliver mindre
· at regulere for demografi i stedet for at spare det tilsvarende beløb
· at modregne forskydninger i indtægter, som følger af aftalen om kommunernes økonomi. Aftalen indgås i juni og vi kender konsekvenserne for Holbæk Kommune i august
· at lægge penge i kassen og dermed styrke likviditeten
· at vælge andre politiske prioriteringer
 
Budgetramme
Udvalg                             Beløb i mio. kr.
Budgetramme uden kassetræk og med 0,5% råderum
Økonomiudvalget
459,8
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
1.038,9
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”
1.042,5
Udvalget ”Uddannelse og Job”
1.131,7
Udvalget ”Klima og Miljø”
138,9
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
113,1
Udvalg I alt
3.924,9
Byrådets råderum
13,8
I alt
3.938,7
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Et flertal bestående af V, O og C tiltræder indstillingen.
 
Et mindretal bestående af A og B kan ikke tilslutte sig indstillingen, idet partierne ønsker, at budgetforslaget for 2018 tager afsæt i partiernes budgetforslag for 2017. Herudover ønskes råderummet fundet gennem øgede skatteindtægter og ikke gennem reduktioner af serviceudgifterne.


caseno16-52223_#4109025_v1_rammer for budget 2018 -beregningsmetode.docx

Bilag

Rammer for budget 2018 -beregningsmetode


17. Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til produktionskøkken på Stenhusbakken

Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til produktionskøkken på Stenhusbakken

Sagsgang og sagstype
Udvalget Aktiv Hele Livet – Sundhed og omsorg, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. der frigives anlægsbevilling på 1 mio. kr. til renovering af produktionskøkkenet på  Stenhusbakken, Holbæk fra kommunens anlægsbudget under udvalget Aktiv Hele Livet.

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede d. 12. oktober 2016, at madproduktionen fremover skal samles på Stenhusbakken og at produktionen ændres til halvfabrikata, som bearbejdes videre på de enkelte plejecentre.
 
En samling og ændring af madproduktionen kræver en tilpasning af produktionskøkkenet på Stenhusbakken. Tilpasningen består bl.a. i udvidelse af kølerum, udskiftning til større gryder, indkøb af 2 pakkemaskiner samt mindre ændringer i installationer.
 
Der er i anlægsbudgettet ikke afsat midler til ombygning af produktionskøkkenet, hvorfor ombygningen finansieres af en del de afsatte midler til ombygning af plejehotellet.


Økonomiske konsekvenser
Der er i anlægsbudgettet for 2017 afsat 1,5 mio. kr. til ombygningen af Plejehotel Stenhusbakken. Såfremt der prioriteres 1 mio. kr. til renoveringen af køkkenet, så vil der være 0,5 mio. kr. tilbage i anlægsmidler, som forventeligt vil blive disponeret senere i 2017.
 
De resterende midler anvendes til den planlagte ombygning af foyer og gangareal.


Sagshistorik, henvisninger
Referat fra byrådsmøde d. 12.10.2016 pkt. 224: Beslutning vedr. mad til ældre og beboere på bosteder


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 23-01-2017
Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Indstilles godkendt
18. Beslutning om igangsættelse af planer

Beslutning om igangsættelse af planer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. følgende planer igangsættes:
  1. Ny boligbebyggelse på ejendommen Jernbanevej 21-23, Holbæk
  2. Ny planlægning for Jyderup Præstegård, Jyderup
  3. Bevarende lokalplan for et område ved Bakkekammen, Holbæk

Beskrivelse af sagen
Nye planer
Planlægning for ny boligbebyggelse Jernbanevej 21-23, Holbæk (bilag 1)
Udarbejdelsen af ny lokalplan har til formål at muliggøre yderligere boliger på ejendommen Jernbanevej 21-23 i Holbæk. Ejendommen er centralt beliggende, med en attraktiv placering direkte til grønt fredet område ved kirken. En fortætning med centerfunktioner og boliger på det pågældende sted er i overensstemmelse med den overordnede planlægning.
 
Planlægning for Jyderup Præstegård (bilag 2)
Da menighedsrådet har besluttet, at Jyderup Præstegård ikke fremadrettet skal anvendes af kirken, er ejendommen sat til salg. Der skal derfor udarbejdes en ny plan, da huset fremover ønskes anvendt til restaurant, gårdbutik, forsamlingshus og bed and breakfast. Den nye lokalplan vil endvidere fastsætte bestemmelser, for at fastholde bevaringsværdierne i huset. Det vurderes, at projektet vil medvirke til en positiv udvikling for lokalsamfundet.
 
Planlægning for et område ved Bakkekammen, Holbæk (bilag 3)
Byrådet besluttede på møde den 17. august 2016, at fremsætte et forbud mod udstykning af Møllevangen 1 i Holbæk, Øst. Som en konsekvens af denne beslutning, skal der udarbejdes en ny lokalplan, der afløser den eksisterende lokalplan 3.07. Kvarteret er et af Holbæks mest attraktive områder, ikke mindst på grund af de stærke arkitektoniske kvalitative og velbevarede huse i området, hvilket også gør det til et særligt kulturhistorisk kvarter på nationalt plan. Den nye lokalplan udarbejdes i overensstemmelse med kommuneplanen, og medvirker særligt til at understøtte kommuneplanens mål om bevaringsværdige bygninger og sammenhænge.
 
Status på igangværende planer
For at sikre overblik i forhold til de igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 4.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017
Indstilles godkendt, idet de nuværende bestemmelser for udstykning i planlægningen for området ved Bakkekammen videreføres og vilkårene skærpes i overensstemmelse med kommuneplanen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Plan A og B igangsættes, og plan C tilbagesendes til KMU med henblik på en præcisering af rammerne for udarbejdelsen af lokalplanen.


caseno16-61_#4047597_v1_prioriteringsnotat ny planlægning for jyderup præstegård.pdf.pdf
caseno16-61_#4048307_v1_prioriteringsnotat bevarende lokalplan for bakkekammen mv.pdf.pdf
caseno16-61_#4096551_v1_prioriteringsnotat lokalplan for boligbyggeri på ejendommen jernbanevej 21-23 holbæk by .pdf.pdf
caseno16-61_#4096546_v1_status bilag 4.pdf.pdf

Bilag

Prioriteringsnotat ny planlægning for Jyderup Præstegård.pdf
Prioriteringsnotat bevarende lokalplan for Bakkekammen mv.pdf
Prioriteringsnotat lokalplan for boligbyggeri på ejendommen Jernbanevej 21-23 Holbæk by .pdf
status bilag 4.pdf


19. Beslutning om tildeling af byfornyelsesmidler i Ugerløse Hovedgade

Beslutning om tildeling af byfornyelsesmidler i Ugerløse Hovedgade

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         tildeling af byfornyelsesmidler og igangsættelse af de byfornyelsesprojekter, som det fremgår nedenfor, og af bilag 1 godkendes. Herunder at den kommunale støtteandel udgør 109.357 kr.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
I 2015 blev det besluttet at øremærke 260.000 kr. til byfornyelse i Hovedgaden i Ugerløse. Formålet var at forskønne det fysiske miljø i Hovedgaden, der er præget af en nedslidt bygningsmasse, som følge af den stærkt trafikerede Hovedvej der løber igennem Ugerløse. Holbæk Kommune åbnede derfor i juni 2016 op for en ansøgningsrunde, der udelukkende omfattede de bygninger der ligger ud til Hovedgaden i byens kerne. For at få ejernes opmærksomhed på mulighederne for at søge om støtte til istandsættelse og nedrivning, sendte Holbæk Kommune brev ud til alle bygningsejere og lejere, samt til Ugerløse lokalforum. Her blev der givet information om puljen og ansøgningsproceduren (se bilag 2). Ansøgningsfristen blev forlænget med en måned til d. 15. november 2016, grundet for få ansøgninger. Holbæk Kommune modtog i alt 4 ansøgninger.
 
Behandling af indkomne ansøgninger
De 4 ansøgninger er behandlet i forhold til de gældende regler i byfornyelsesloven. Det er vurderet at 3 ud af de 4 ansøgninger kan støttes med byfornyelsesmidler.
Der har i behandlingen af ansøgningerne været en tæt dialog med ansøgerne omkring detaljer i projekterne. De bygningsmæssige og historiske detaljer har været drøftet og vurderet i samarbejde med Museum Vestsjælland, da området er udpeget som værdifuldt kulturmiljø.
 
Det har været en betingelse, at de udvalgte projekter opfylder byfornyelseslovens regler for refusionsberettiget støtte, og Holbæk Kommune kan derfor hente 70 % statsrefusion på alle tre projekter.
 
Nr.
Sted
Projektbeskrivelse
1
Ugerløse forsamlingshus, Hovedgaden 2, Ugerløse
Udskiftning af vinduer i de to gavle i forsamlingshusets to sidefløje.
2
Hovedgaden 28, Ugerløse
Renovering af facade og udskiftning af vinduer, samt renovering af udvendig trappe.
3
Hovedgaden 37, Ugerløse
Omfattende renovering (nyt tag, udskiftning af vinduer, renovering af facade)
 
En nærmere gennemgang af alle projekterne, krav til udførelse, placering og andelen der støttes med, fremgår af bilag 1.
 
Da der er deadline i slutning af februar 2017 på indmeldelse af projekter, for at få del i den ordinære statslige ramme til byfornyelse, er det vigtigt at der træffes beslutning om dette punkt.

Økonomiske konsekvenser
Der er samlet ansøgt om 729.048 kr. De tre projekter støttes med samlet 364.524 kr.
 
Kommunale udgifter
Den kommunale udgift til de 3 projekter er 109.357 kr.
 
Der blev øremærket 260.000 kr. af de afsatte midler til strategi for byfornyelse i 2015, til forskønnelse i Ugerløse. Hvis projekterne støttes er der 150.643 kr. til rest til andre byfornyelsesprojekter i Ugerløse.
 
Statslig Ramme
Støttes de indstillede projekter vil det statslige rammetræk være 255.166,63 kr. Holbæk Kommunes statslige ramme lyder pt på 1.300.000 kr. til ordinær byfornyelse i 2016. Disse midler skal hentes hjem inden slutningen af februar 2017. Det er således fra den ordinære ramme til byfornyelse for 2016 at der hentes refusion til de 3 projekter i Ugerløse Hovedgade.
 
En mere detaljeret oversigt over de økonomiske detaljer fremgår af bilag 1.

Lovgrundlag – link
Tildeling af landsbyfornyelsesmidler sker med hjemmel i Byfornyelsesloven: Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr. 1228 af 03/10/2016

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning om procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, Udvalget for Klima og Miljø den 24. marts 2015 Punkt 44
 
Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler, byrådet den 21. oktober 2015 Punkt 208

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-1940_#4083357_v1_bilag 1 vurdering af ansøgninger_hovedgaden2016.pdf.pdf
caseno16-1940_#4083363_v1_bilag 2 informationsbrev_landsbyfornyelsesmidler i ugerløse hovedgade_2016.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 Vurdering af ansøgninger_Hovedgaden2016.pdf
Bilag 2 Informationsbrev_Landsbyfornyelsesmidler i Ugerløse Hovedgade_2016.pdf


20. Beslutning - Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 20.18 for boligområde Vipperød Bakker

Beslutning - Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 20.18 for boligområde Vipperød Bakker

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 og lokalplan 20.18 for byudviklingsprojektet ”Vipperød Bakker” godkendes til udsendelse i offentlig høring
 2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport

Beskrivelse af sagen
Byrådet har prioriteret udarbejdelse af planlægning for et nyt boligområde nord for Vipperød By, derfor skal denne sag behandles politisk.
 
Der er forudgående vedtaget en lokalplan for hovedparten af området i 2007. Formålet med lokalplan 20.13 var at udlægge området til tæt-lav bebyggelse med en høj bebyggelsestæthed. Lokalplan 20.18 er ændret så boligområdet i dag vil rumme både tæt-lav og åben-lav bebyggelse.
 
Planområdet udvides mod nord
Planområdet udvides i lokalplan 20.18 mod nord, hvilket indebærer en mere klar og veldefineret afgrænsning. Forslag til kommuneplantillæg nr. 31 udlægger området til boligformål i overensstemmelse med den gældende overordnede planlægning, men udvider områdeafgrænsningen i forhold til eksisterende kommuneplanramme 2.B11, og inddrager dermed delareal af rammeområde 20.R02 ved Kongstrupbanen.
 
Det nye planområde omfatter et areal på ca. 12 ha og er beliggende mellem jernbanen, Asmindrupvej og Roskildevej i Vipperød.
 
Planlægningens formål: en udvidelse af et beboelsesareal tæt på den eksisterende bymidte
Det er planlægningens formål at tilvejebringe det planmæssige grundlag for realisering af nyt beboelsesområde på arealet, og i forlængelse heraf ligeledes realisering af hhv. grønne fællesområder, en grøn støjvold mod motorvejen, en grøn kile langs jernbanen samt offentlige veje, stisystemer og parkeringspladser i området.
 
Projektet bidrager til en udvidelse af et beboelsesareal tæt på den eksisterende bymidte, og vurderes således at understøtte en bæredygtig udvikling.
 
Mere konkret kommer den nye planlægning til at sikre
- at bebyggelsen giver mulighed for tæt-lavt byggeri (ca. 39 stk.) mod Asmindrupvej samt ca. 81 parcelhuse på det resterende areal. Mellem parcelhusarealet og tæt-lav- byggeriet anlægges et større grønt fællesareal. I forbindelse med parcelhusene anlægges mindre grønne friarealer. Hele beboelsesområdet forbindes med en offentlig sti, som udgår fra eksisterende grøn sti fra Asmindrupvej
- at bebyggelse tilpasses det kuperede terræn. Minimum halvdelen af arealet skal udlægges til åben/ lav bebyggelse
- at den grønne kile og den højeste bakke på fællesarealet friholdes for bebyggelse
- at lokalplanen holder sig indenfor rammetillægget for Vipperød Bakker, herunder en maksimal bebyggelsesprocent på 30-40, maksimalt etageantal på 2 og maksimal bygningshøjde på 8,5 meter
 
 
Idet lokalplan 20.18 forholder sig til den ændrede afgrænsning, vil den nye planlægning sikre
- udformningen af et afskærmende og støjdæmpende beplantningsbælte op mod Holbæk motorvejen. Herigennem sikres et hensyn til omgivelserne. En del af beplantningen er allerede etableret i form af det eksisterende beplantningsbælte langs med jernbanen. De to adgangsveje til det nye boligområde vil ske fra Roskildevej

Øvrige konsekvenser
Det vurderes, at der ikke stedkommer væsentlige trafikale ændringer ved realisering af projektet.

Høring
Ved tiltrædelse af indstillingen sendes planerne ud i offentlig høring i 8 uger. Der afholdes offentligt borgermøde på Vipperød Sognegård, onsdag den 1. marts 2017, kl. 19-21.
Efter høringsperiodens udløb behandles indkomne høringssvar, der forelægges ved politisk anden behandling.
 
Projektmaterialet for Vipperød Bakker er annonceret i offentlig fordebat fra den 12.09.2016-10.10.2016. Ved den indledende informationsperiode fremkom bemærkninger primært vedr. enkelte lokale interesser for køb af byggegrunde, samt bemærkning fra en lokal beboer om at lokalplanforslaget bør holde sig til det tidligere ønske (jf. lokalplanforslag 20.13) om at holde en vis afstand (minimum 15 meter) mod eksisterende beboelse mod Syd.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om Miljøvurdering

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-43369_#4080249_v1_kommuneplantillæg nr 31_forslag.pdf.pdf
caseno16-43369_#4080247_v1_samlet pdf. vipperød bakker 20.18.pdf.pdf
caseno16-43369_#4081442_v1_punkt_beslutning - forslag til kommu_05-01-2017 09-10-48.pdf.pdf

Bilag

Kommuneplantillæg nr 31_forslag.pdf
Samlet pdf. Vipperød Bakker 20.18.pdf
Punkt_Beslutning - Forslag til Kommu_05-01-2017 09-10-48.pdf


21. Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 12.07 samt tilhørende kommuneplantillæg for Mørkøv Station

Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 12.07 samt tilhørende kommuneplantillæg for Mørkøv Station

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 34 samt Lokalplan 12.07 for Mørkøv Station godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
 2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport

Beskrivelse af sagen
Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen er, at Mørkøv stationsbygning igennem en årrække har stået tom, og ikke fremadrettet skal benyttes til jernbaneformål. DSB har som grundejer ansøgt Holbæk Kommune om tilladelse til at nedrive stationsbygningen, men da denne er en bærende del af kulturmiljøet omkring Mørkøv Stationsby, er en tilladelse til nedrivning ikke opnået. I dialog med DSB har Holbæk Kommune derfor i stedet iværksat nærværende planlægning med henblik på en ændret, udvidet mulig anvendelse af bygningen.
 
Formålet med lokalplanen er at udvide anvendelsesmulighederne af den tidligere stationsbygning fra stationsformål til centerformål, herunder café, restaurant, liberale erhverv, kultur- og foreningsformål, institution, undervisningsformål o. lign samt fortsat anvendelse til stationsformål. Herved gives mulighed for ny anvendelse af bygningen, så der kan skabes nyt liv og indhold på stationsområdet. Nærområdet skal også fremadrettet fungere som byens station, så planens bestemmelser skal samtidig sikre, at mulighederne for en forbedring af vilkår for fremtidige ændringer til glæde for togkunder fortsat består, eksempelvis vedrørende adgangs- og servicefaciliteter, etablering af serviceområde med læskærm samt cykel p-pladser.
Stationsbygningen er et væsentligt element i kulturmiljøet omkring Mørkøv Stationsby, og lokalplanen fastsætter derfor endvidere bestemmelser omkring bygningens bevaring.

Høring
Der er afholdt idéfase med indkaldelse af idéer og forslag, herunder møde ved Lokalforum Mørkøv, den 10. august 2016, kl. 19 i Multihuset, hvor spørgsmålet omkring stationens fremadrettede anvendelse blev drøftet. Der fremkom i idéfasen et forslag på vegne af flere lokale foreninger og interessenter med konkrete forslag til anvendelse af stationen, herunder foreningsformål, caféfunktion, mødelokaler, øvelokaler til musikere, udstillingslokaler m.v.
Forslaget er inddraget i udarbejdelsen af lokalplanen.Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-63299_#4089462_v1_lokalplanforslag 12_07 mørkøv station inkl. kp tillæg nr. 34_redsize.pdf.pdf

Bilag

Lokalplanforslag 12_07 Mørkøv station inkl. Kp tillæg nr. 34_redsize.pdf


22. Orientering om sag om fredning af Orøs østkyst

Orientering om sag om fredning af Orøs østkyst

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller,
 1. at orienteringen om fredningssagen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Danmarks Naturfredningsforening rejser fredningssag
Danmarks Naturfredningsforening (herefter DN) har meddelt Holbæk Kommune, at foreningen om kort tid rejser en sag om fredning af Orøs marine forland (Orøs østkyst).
 
Generelt om fredninger
Fredning er det stærkeste instrument til sikring af et landskab med dets geologiske, biologiske, kulturhistoriske og rekreative værdier. En fredning er karakteriseret ved, at den principielt kan fortrænge næsten enhver anden form for regulering af fast ejendom. Fredning kan komme på tale i de tilfælde, hvor behovet for beskyttelse, pleje, naturgenopretning eller fremme af befolkningen friluftsliv ikke kan opfyldes ved anvendelse af de øvrige bestemmelser og virkemidler i lovgivningen.
 
Den foreslåede frednings indhold og formål
Fredningen på Orøs østkyst vil berøre et ca. 188 hektar stort område, som udgøres af Orøs østkyst fra næsset i nord til den sydlige spids, bortset fra sommerhusområdet Gamløse og landsbyen Næsby, samt øerne og holmene syd og vest for Orø. Desuden indgår enkelte landbrugsarealer.
 
DN begrunder behovet for fredningen med bl.a.
· bevarelse - og sikring af muligheden for en målrettet pleje - af områdets naturtyper for at fastholde og skabe et artsrigt plante- og dyreliv,
· sikring af sjældne/truede plante- og dyrearter, herunder arterne mygblomst og grønbroget tudse,
· sikring af øerne og holmene som forstyrrelsesfrie yngleområder for kystfugle,
· fastholdelse og forbedring af adgangsmulighederne for offentligheden gennem et veludbygget stisystem samt
· sikring og forbedring af offentlighedens muligheder for friluftsaktiviteter.
 
Fordele og ulemper
Det meste af området er i forvejen beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det vil sige, at lodsejernes muligheder for at foretage ændringer i områdets tilstand er meget begrænsede. Denne beskyttelse sikrer dog ikke området mod at gro til, hvorved naturtilstanden forringes. Den væsentligste fordel ved en fredning er derfor, at den giver kommunen ret til at gennemtvinge nødvendige naturplejetiltag – typisk rydning og afgræsning - samt etablere diverse publikumsfaciliteter i mod lodsejernes vilje, såfremt dette måtte blive nødvendigt.
 
Kommunen har et særdeles godt samarbejde med lodsejerne i det område, ”Forklædet” (se evt. kortbilag), hvor den mest værdifulde natur findes. Administration vurderer derfor ikke, at fredningen i den aktuelle situation vil forbedre kommunens muligheder for at pleje naturen i området. Men der kan naturligvis komme nye ejere til, som ikke ønsker naturpleje, og i en sådan situation kan en fredning vise sig nyttig.
 
Ulemperne ved en fredning, set fra kommunens synspunkt, er de omkostninger, kommunen vil blive pålagt som følge af fredningen.
 
Administrationen har på et offentligt møde, som DN afholdt på Orø, noteret sig, at der er en vis modstand mod fredningen blandt lodsejerne. Administrationen har et godt samarbejde med lodsejerne og har derfor valgt at holde sig neutral i sagen. Kommunen er således ikke medrejser af fredningen.
 
 
Kommuneplanen
Fredningsområdet er i Kommuneplan 2013-2025 omfattet af retningslinjer for værdifulde naturområder og værdifulde landskaber. Gl. Snave Færgested og et område ved Østre Færge er udlagt som værdifuldt kulturmiljø. Fredningsforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens mål og intentioner.
 
Den videre proces
Efter budgethøringen sender DN fredningsforslaget til Fredningsnævnet. Herefter skal Fredningsnævnet afholde et offentligt møde hvor alle – også kommunen – kan kommentere fredningsforslaget. Efter mødet kan nævnet beslutte at afvise sagen eller at realitetsbehandle den. Fredningsnævnet skal afsige en fredningskendelse senest 2 år efter at sagen er rejst, som kan ankes til Natur- og Miljøklagenævnet, der så afsiger en endelig fredningskendelse. En fredningskendelse indeholder bestemmelser om det fredede områdes fremtidige brug samt om erstatning til de enkelte ejere.

Økonomiske konsekvenser
Fredningsforslaget er, som naturbeskyttelsesloven påbyder, ledsaget af et budgetoverslag over de omkostninger, som DN forventer vil knytte sig til gennemførelsen, herunder erstatning til berørte lodsejere og etablering af diverse publikumsfaciliteter i form af p-plads, sti, låger, trappe mm. I følge DNs beregninger vil disse omkostninger beløbe sig til 1.515.660 kr.
 
Kommunens administration har i høringssvar i forbindelse med budgethøringen blandt andet bemærket,
 
Kommunens andel af udgifterne vil normalt være 25 % men kan være både større og mindre afhængig af, om fredningen er af meget lokal eller mere national interesse. Eftersom erstatningen er større end 500.000, skal hele sagen dog om alle omstændigheder vurderes af Natur- og Miljøklagenævnet, uanset om den bliver påklaget eller ej.
 
Erstatningsspørgsmålet kan i øvrigt påklages til en særlig taksationskommission.

Lovgrundlag – link
Naturbeskyttelseslovens kapitel 6.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017
Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Indstilles taget til efterretning.


caseno16-48913_#4089062_v1_fredningsforslag_orøs marine forland.pdf.pdf
caseno16-48913_#4089110_v1_bilag 1_areal-og_lodsejerliste.pdf.pdf
caseno16-48913_#4089118_v1_bilag 2_budgetoverslag.pdf.pdf
caseno16-48913_#4089125_v1_kortbilag 1a.pdf.pdf
caseno16-48913_#4089127_v1_kortbilag 1b.pdf.pdf
caseno16-48913_#4089129_v1_kortbilag 2.pdf.pdf
caseno16-48913_#4089132_v1_kommunens høringssvar vedr. budgetoverslag.pdf.pdf

Bilag

Fredningsforslag_Orøs marine forland.pdf
Bilag 1_Areal-og_lodsejerliste.pdf
Bilag 2_Budgetoverslag.pdf
Kortbilag 1a.pdf
Kortbilag 1b.pdf
Kortbilag 2.pdf
Kommunens høringssvar vedr. budgetoverslag.pdf


23. Beslutning om værtsskab for børneteaterfestivalen "Aprilfestival 2020"

Beslutning om værtsskab for børneteaterfestivalen "Aprilfestival 2020"

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget, Byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. det godkendes, at Holbæk Kommune i 2017 indgår en bindende aftale indenfor rammerne af de afsatte budgetmidler i overslagsårene 2019 og 2020 om værtsskab for ”Aprilfestival 2020”.

Beskrivelse af sagen
Den 18. maj 2016 drøftede byrådet, at Holbæk kommune skulle arbejde videre med en konkretisering af værtsskab for ”Aprilfestival 2020”. Dette arbejde har nu resulteret i vedlagte udkast til en rammeaftale om værtsskab, som fremlægges til byrådets godkendelse. Ligeledes søges om byrådets endelige godkendelse af, at Holbæk Kommune i 2017 indgår en bindende aftale indenfor rammerne af de afsatte budgetmidler i overslagsårene 2019 og 2020.
 
En bindende aftale om værtsskab for ”Aprilfestivalen 2020” skal indgås primo 2017 for at sikre den fornødne tid til planlægning af festivalen i 2020. Derudover sikres det, at værtsskabet fastholdes i Holbæk.
 
I fald Holbæk by vælger at satse på værtsskabet for ”Aprilfestivalen 2020” vil det betyde, at vi spiller vores særlige, stedbundne kvaliteter på teaterområdet stærke. Værtsskabet for Aprilfestivalen 2020 vil styrke det tværgående samarbejde og den fælles identitet for det unikke stedbundne teatermiljø på de to egnsteatre, talentmiljøet på Holbæk Drama College og amatørscenerne.
 
Hvad er ”Aprilfestival 2020”?
Det er en årlig, ugelang, national børneteaterfestival, hvor børneteatre og opkøbere mødes. Festivalen afholdes af Teatercentrum i samarbejde med forskellige værtskommuner. Ved Aprilfestival 2016 deltog 200 forskellige teaterforestillinger, som samlet set resulterede i ca. 800 opførelser rundt om i værtskommunen.  Holbæk Kommune får mulighed for at lave teatervisninger for alle klasser på alle årgange i alle lokalområder.
 
Yderligere information om aprilfestivalen kan ses her: Aprilfestival
 
Indhold i rammeaftale om værtsskab
Aftalen om værtsskab indebærer, at Holbæk Kommune yder et tilskud til Teatercentrum på i alt 5,5 mio. kr.  Heraf er 500.000kr. øremærket til en ekstraordinær indsats for involvering af særlige målgrupper efter nærmere aftale med Holbæk Kommune
 
Frigivelse af afsatte budgetmidler
I det vedtagne budget for 2017-2020 har et flertal af byrådet afsat midler til at realisere et værtsskab for Aprilfestivalen i 2020.  Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2019 og 5,2 mio. kr. i 2020.
 
Det er disse afsatte midler, som nu skal frigives til brug for rettidig planlægning og afvikling af festivalen. Godkendes nærværende aftale, vil det ikke være muligt at eliminere denne udgift i de følgende budgetforhandlinger for årene 2018, 2019 og 2020.
 
Sammenspil med kultur- og fritidspolitikken ”Kultur og Fritid i Fællesskab”
Holbæk Kommunes værtsskab for Aprilfestivalen 2020 understøtter følgende temaer i kultur- og fritidspolitikken: Kreative miljøer, Bevægende byrum, Udsyn og oplevelse.

Økonomiske konsekvenser
Børneteaterfestivalen er omfattet af en statslig refusionsordning for børneteater.
 
De samlede kommunale udgifter efter refusion forventes at være godt 3 mio. kr., som bliver udbetalt til Holbæk kommune i 2021

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse af lov om scenekunst

Sagshistorik, henvisninger
Drøftelse i Udvalget for Kultur og Fritid, den 29. marts 2016, punkt 39
Drøftelse i Byrådet den 18. maj 2016, punkt 118

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-13605_#4087056_v1_aftale om værtsskab aprilfestival 2020..pdf

Bilag

Aftale om værtsskab Aprilfestival 2020


24. Beslutning om Frigivelse af anlægsmidler i puljen "Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By"

Beslutning om Frigivelse af anlægsmidler i puljen "Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By"

Sagsgang og sagstype
Udvalget for ”Kultur, Fritid og Fællesskab”. Økonomiudvalget og byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der frigives 5 mio.kr. af anlægsbudgettet til renovering eksisterende idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by.
 2. der frigives 2.6 mio. kr. via kassetræk som besluttet på byrådsmødet d. 28.01.2016
 3. der vælges mellem de foreslåede besparelser i scenarie 1 og 2

Beskrivelse af sagen
Administrationen varetager større renoveringsprojekter på idrætsfaciliteterne i Holbæk Kommune samt foranstaltninger, der skal medvirke til at sænke energiforbruget. Der er i budget 2017 afsat anlægsmidler til renovering af eksisterende idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By på i alt 5 mio. kr. (Halpuljen)
 
Der blev på byrådets møde den 28. januar 2016 besluttet at der i årene 2017-19 skal afsættes yderligere 8 mio. kr., der finansieres via provenuet af et fremtidigt salg af hele Holbæk Have.
 
Dermed er budgettet for 2017 på 7,6 mio. kr.
 
Hvorfor frigives midlerne så tidligt
Midlerne til renoveringsprojekter skal anvendes inden udgangen af budgetåret, for at undgå der sker overførsler mellem årene. Derfor skal frigivelsen ske så tidligt på året som muligt, for at sikre at renoveringsprojekterne kan blive afsluttet.
Nedenstående tabel viser hvordan de frigivne midler vil blive fordelt i mellem de forskellige haller.
 
Facilitet
Budget
Note
Knabstrup hallen
1.101.500,-
Renovering af skydebane. Murværk, lyskasser og spær bliver ikke lavet i år.
Svinninge hallen
1.000.000,-
Blev sidste år brugt til gulv i Jernløse hallen.
Jyderup boldklub
2.000.000,-
Ombygning af Troldhøjen til klubhus.
Jyderup Hallen
1.997.000,-
I forbindelse med op føringen af en ny tilbygning til Jyderup hallen, har administrationen fået beregnet en pris som er 1,4 mio. kr. over det budget lagte. Da der ikke tidligere har været beregnet på udbygning så tages de ekstra midler fra Knabstrup og Tølløse hallen. Der er ydermere afsat 0,59 mio. kr. til renovering af hallen.
Tølløse Hallen
1.101.500,-
Renovering af skydebane og renovering af toiletter. Omklædningsrum bliver ikke lavet i år.
Diverse og uforudsete udgifter
400.000,-
Beløbet er bl.a. prioriteret til finansiering af den kommunale andel af medfinansieringen til kunstgræsbanen i Vipperød.
Totalt
7.600.000,-
 
Der har været en henvendelse fra Mørkøv hallen som har ønsket, at få fremrykket en del af deres investering til 2017. Med denne prioritering til Jyderup hallen vil det blive svært, at imødekomme ønsket fra Mørkøv i indeværende budget år.
Mørkøv har bedt om maling af en del af hallen, og adgangskontrol.

Prioritering
På mødet i KFFU d. 28. november 2016, blev prioriteringen af hallernes renovering besluttet.
Som følge af omprioritering af midler til Jyderup hallen i 2017, vil budgettet for halpuljen i årene 2017-19 blive overskredet med 0,985 mio. kr. hvis alle de besluttede renoveringsopgaver i hallerne bliver løst. Administrationen foreslår derfor, følgende scenarier for at opnå en besparelse på 0,985 mio.kr så budgettet på 22,8 mio. kr. bliver holdt
 
 
 
 
 
 
Scenarie 1:
Facilitet
Budget
Renovering som ikke laves
Gislinge Hallen
100.000,-
Maling udendørs
Gislinge Hallen
50.000,-
Maling indendørs
Gislinge Hallen
10.000,-
Fliser i køkken
Hagested Hallen
75.000,-
Rep. Af omklædningsbygning
Stestrup Hallen
75.000,-
Beton og puds af trapper, belægning bag klubhus og revner i vægge i omklædningsbygningen
Knabstrup Hallen
100.000,-
Renovering af materiale bygning
Knabstrup Hallen
175.000,-
Vinduer i værelsesgang
Mørkøv Hallen
250.000,-
Vinduer og Døre i udlejningsbolig
Mørkøv Hallen
100.000,-
Maling af Springbrættet og døre/vinduer
Undløse Hallen
50.000,-
Pudsning af fundament
Total
985.000,-
 
 
Scenarie 2:
Facilitet
Budget
Renovering som ikke laves
Gislinge Hallen
670.000,-
Renovering af hallen udskydes, hallen vurderes at være den som bedst kan udskydes.
Stestrup Hallen
315.000,-
Renoveringen af hallen bliver skåret til så det kun er sløjfning af Olietank og nyt brusersystem som bliver udført.
Total
985.000,-
 
 

Økonomiske konsekvenser
De 2,6 mio. kr. finansieres via et kassetræk indtil provenuet af et fremtidigt salg af hele Holbæk Have er realiseret.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådsreferat 28.01.2016
 
Kultur, fritid og fællesskabs referat 28.11.2016, sag 147

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-01-2017
Det indstilles, at punkt 1 og 2 godkendes, idet skydebanen i Knabstrup ikke renoveres, og dermed bortfalder de to scenarier.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Indstilles godkendt, jf. beslutning i udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab d. 23. januar 2017.
25. Beslutning om gennemførelse af budgetreduktion på 2,9 mio. i daginstitutioner og skoler (SFO)

Beslutning om gennemførelse af budgetreduktion på 2,9 mio. i daginstitutioner og skoler (SFO)

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ” Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. I 2017 finansieres besparelsen på 2,5 mio. kr. på dagtilbud ved:
a) 1,5 mio. kr. af de midler, der er afsat til fokuserede indsatser i dagtilbud,
b) 0,1 mio. kr. der er disponeret til brugerundersøgelse i dagtilbud, samt
c) 0,9 mio. kr. fra de midler, der er tildelt til de fire dagtilbudsområder til styrket læring og trivsel.
 1. fra 2018 og frem finansieres besparelsen ved, at de 2,5 mio. kr., der er afsat til fokuserede indsatser i dagtilbud, bortfalder.
 2. besparelsen på 0,4 mio. kr. på skoleområdet (SFO) gennemføres som en rammebesparelse på SFO.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget traf på sit møde d. 10. januar beslutning om, at:
 
 1. I 2017 finansieres besparelsen på 2,5 mio. kr. på dagtilbud ved:
 1. Fra 2018 og frem finansieres besparelsen ved, at de 2,5 mio. kr., der er afsat til fokuserede indsatser i dagtilbud, bortfalder.
 2. Besparelsen på 0,4 mio. kr. på skoleområdet (SFO) gennemføres som en rammebesparelse på SFO.
 
Beslutningen var foreløbig, idet udvalget samtidig besluttede at sende spørgsmålet om indarbejdelse af budgetreduktionerne i høring. Referat af udvalgets møde blev efterfølgende sendt i høring i forældre- og skolebestyrelser.
 
Referatet er desuden drøftet på et MED-dialogmøde med medarbejdernes repræsentanter.
 
Sagen genoptages med henblik på endelig beslutning.

Høring
Der er indkommet høringssvar fra alle dagtilbuds områder og skoleområder, ligesom implementeringen er drøftet på MED-dialogmøde. Høringssvar og referat er vedlagt som bilag.
 
Hovedsynspunkterne er gengivet nedenfor.
 
Alternativ disponering af daginstitutionsbudgettet svarende til 2,5 mio.
 
Besluttet d. 10. januar
Hovedsynspunkter ved høringen
1. Omfordeling af 1,5 mio. i 2017 og 2,5 mio. i 2018 fra rammen til fokuseret indsats til områderne
Den fokuserede indsats er nødvendig for at løfte kvaliteten, således at alle børnehus kan løfte opgaven.  Derfor vil områderne alternativt skulle igangsætte og finansiere lignende indsatser selv.
 
2. Omfordeling af 0,1 mio. som var påtænkt anvendt til brugerundersøgelse i 2017
Dagtilbud Kildedammen peger på, at brugerundersøgelsen kan bidrage med vigtig viden om, hvordan forældrene oplever hverdagen i tilbuddene
 
3. Anvendelse af 0,9 mio. af de midler der er tilført til øget læring og trivsel i 2017.
Områderne peger på, at midlerne er disponerede og tre ud af fire peger på, at midler afsat til forsøg med åbningstider alternativt omfordeles.
 
 
 
Alternativ disponering af SFO-budget svarende til 0,4 mio.
 
Besluttet d. 10. januar
Hovedsynspunkter ved høringen
1. Reduktionen fastholdes som en rammebesparelse
Bestyrelserne påpeger, at det bliver vanskeligt at realisere rammebesparelsen set i lyset af, at der samtidig er gennemført budgetreduktioner svarende til 10 % af kommunens udgifter til SFO.
 
Desuden peges der på, at skolernes økonomi generelt er under pres. Ligesom det problematiseres, det ikke defineres politisk hvad der skal spares på.
 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-01-2017
 
Et flertal bestående af Venstre og Dansk Folkeparti indstiller, at indstillingen godkendes.
 
Enhedslisten og Socialdemokratiet kan ikke tilslutte sig indstillingen og forslår følgende alternativ indstilling:
Punkterne 1b og 1c i indstillingen udgår til fordel for et nyt punkt 1b. I nyt punkt 1b forslås det, at 1. mio. kr. afsat til forsøg med ekstra udvidet åbningstid i 2017 anvendes til, at finansiere besparelsen. Samt at der i den kommende brugerundersøgelse sker en afdækning af behovet for en ekstraordinær udvidet åbningstid. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Et flertal bestående af V, O og C indstiller, at indstillingen fra flertallet i Udvalget for Læring og Trivsel tiltrædes.
 
Et mindretal bestående af A og B indstiller, at indstillingen fra mindretallet i Udvalget for Læring og Trivsel tiltrædes.


caseno16-60848_#4097633_v1_dagtilbud holbæk by- høringssvar om besparelser 2017.pdf.pdf
caseno16-60848_#4097597_v1_dagtilbud og skole katrinedal- høringssvar implementering af budgetreduktion.pdf.pdf
caseno16-60848_#4097498_v1_dagtilbud skovvejen høringssvar - implementering af budgetreduktion januar 2017.pdf.pdf
caseno16-60848_#4097368_v1_kildedamsskolen - høringssvar sfo sommerferie.pdf.pdf
caseno16-60848_#4097293_v1_høringssvar område kildedam - implementering af budgetreduktion.pdf.pdf
caseno16-60848_#4098097_v1_referat fra med-dialogmøde den 17. januar 2017 - referat fra med-dialogmøde den 17. januar 2017.pdf.pdf
caseno16-60848_#4098221_v1_holbæk by skole høringssvar vedr. besparelser på sfo.pdf.pdf
caseno16-60848_#4098375_v1_skovvejens skole - høringssvar vedr. besparelser sfo_ujj.pdf.pdf

Bilag

Dagtilbud Holbæk By- Høringssvar om besparelser 2017.pdf
Dagtilbud og skole Katrinedal- høringssvar implementering af budgetreduktion.pdf
Dagtilbud Skovvejen Høringssvar - implementering af budgetreduktion januar 2017.pdf
Kildedamsskolen - Høringssvar SFO sommerferie.pdf
Høringssvar Område Kildedam - Implementering af budgetreduktion.pdf
Referat fra MED-dialogmøde den 17. januar 2017 - Referat fra MED-dialogmøde den 17. januar 2017.pdf
Holbæk By Skole Høringssvar vedr. besparelser på SFO.pdf
Skovvejens Skole - Høringssvar vedr. besparelser SFO_ujj.pdf


26. Beslutning om afvikling af pavilloner ved Holbæk By Skole, afd. Bjergmarken

Beslutning om afvikling af pavilloner ved Holbæk By Skole, afd. Bjergmarken

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at:

 1. kommunen ikke benytter mulighederne for, at forlænge lejekontrakten af pavillon opstillet ved Holbæk By Skoles afdeling Bjergmarken frem til sommeren 2018.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller alternativt, at:

 1. leje af pavilloner opstillet ved Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken forlænges frem til sommeren 2018.
 2. udgiften ved at forlænge lejekontakten afholdes af Holbæk By Skole.

Beskrivelse af sagen
Udvalget besluttede på sit møde d. 29. november 2017, at bede skolebestyrelsen ved Holbæk By Skole udtale sig om konsekvenserne af, at de opstillede pavilloner ved afdeling Bjergmarken afvikles i sommeren 2017.
 
Det fremgik af dagsordenspunktet til mødet, at pavillonerne i dag benyttes af:
 
 
Skolen har efterfølgende oplyst at yderligere en klasse med 20 elever benytter faciliteterne.
 
Administrationen har i dialog med skoleledelsen fra Holbæk By Skole udarbejdet en foreløbig plan for, hvordan der skabes plads på skolens afdelinger til at rumme de funktioner, der på nuværende tidspunkt rummes i pavilloner på afdeling Bjergmarken. Planen synliggør, hvordan der skabes plads på Holbæk By Skoles to afdelinger.
 
Det er administrationens vurdering, at der via en anden disponering af lokalerne på de to afdelinger vil kunne skabes den nødvendige plads til de funktioner, der i dag rummes i pavillonerne. Administrationen anbefaler, at denne mulighed udnyttes fra skoleåret 2017-18 for at spare lejeudgiften til pavillonerne i kommende skoleår, og dermed bidrage til realiseringen af byrådets budgetmål om at reducere kommunens udgifter til bygningsdrift.   
 
De konkrete løsningsmuligheder fremgår af vedlagte notat og er i overskrifter gengivet nedenfor.
 
Fordeling af kapacitet

Økonomiske konsekvenser
Udløbet af pavillonlejen vil betyde, at udgifterne til bygningsdrift på skoleområdet reduceres med ca. 0,4 mio. kr. i 2017 og ca. 0,55 mio. kr. i 2018. Reduktionen
indgår i arealoptimeringen, og bidrager dermed til at realisere byrådets budgetmål for arealoptimering.
 
Nedtagningen af pavillonerne koster 0,4 mio. kr. og anbefales finansieret af et ikke
disponeret beløb i anlægsbudget 2016, som blev afsat til omstillingsgruppernes
arbejde under udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”.
 
Derudover vil der være udgifter til ombygning af lokaler og flytning af klasser.
Det anslås, at disse udgifter beløber sig til 0,15 mio. kr. som finansieres via anlægsbudgettets renoveringspulje.
 
Endvidere kan flytning af elever udløse en begrænset udgift til transport for et mindre antal elever.
 
Økonomiske konsekvenser ved alternativ indstilling
Såfremt leje af pavillonerne forlænges til sommeren 2018, anbefaler administrationen at udgiften ved at forlænge lejekontakten afholdes af Holbæk By Skole. Det vil sige i alt 0,95 mio. kr. i skoleåret 2017-18.
 
Det skal bemærkes, at økonomien ved Holbæk By Skole jf. tidligere orienteringer til udvalget i forvejen er hårdt presset.    
 
Da forslaget om, at udgiften dækkes af skolen ikke tidligere har indgået i sagen vil skolebestyrelsen forud for byrådets behandling af sagen d. 25. januar 2017 blive bedt om at udtale sig om dette forslag, såfremt det indstilles til vedtagelse i Byrådet.

Høring
 
Skolebestyrelsens udtalelse af 15. december 2016 vedlægges sagen. Skolebestyrelsen kan ikke anbefale at pavillonerne afvikles i sommeren 2017. Bestyrelsen har følgende hovedargumenter:
 

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 10-01-2017
 
Et enigt udvalg kunne ikke godkende hovedindstillingen.
 
Et flertal af udvalget bestående af Lars Dinesen, Jens Kristiansen Steen Klink Pedersen, Rolf Rasmussen og Karen Thestrup Clausen godkendte pkt. 1 i den alternative indstilling om, at leje af pavilloner opstillet ved Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken forlænges frem til sommeren 2018.
 
Rasmus Brandstrup Larsen afstod fra at stemme til den alternative indstilling pkt. 1
 
Et enigt udvalg kunne ikke godkende den alternative indstilling pkt. 2 om, at udgiften ved at forlænge lejekontakten afholdes af Holbæk By Skole med den bemærkning, at administrationen bedes fremkomme med alternative forslag til finansiering, når sagen behandles i byrådet, samt at udvalget forudsætter at skolen nu på begynder sin planlægning med henblik på skoleåret 2018-19.
 
Maria Friis Keyani deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Et flertal bestående af V, O og C indstiller, at sagen udsættes indtil Udvalget for Læring og Trivsel har taget stilling til en model, der indebærer, at lejekontrakten ikke forlænges, og at administrationen i samarbejde med skoleledelsen på Holbæk By Skole og bestyrelsen for CSU arbejder på at udarbejde en løsningsmodel – med respekt for de meget forskellige grupper af unge der i dag anvender seminariet – for at skabe plads på seminariet til de funktioner, der i dag rummes i pavilloner i Holbæk By Skole afdeling Bjergmarken, og sendt denne model i høring i de relevante organer.
 
Et mindretal C, indstiller, at det undersøges om kapaciteten på Holbæk By Skole afdeling Absalon kan indgå i en løsning.
 
Et mindretal bestående af A og B, indstiller at pavillonerne fastholdes frem til sommeren 2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2017
Sagen udsættes, indtil der fra Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” foreligger forslag til finansiering.


caseno16-47088_#4053618_v1_høringssvar vedr. afvikling af pavillonerne pa° holbæk by skole afdeling bjergmarken. .pdf.pdf
caseno16-47088_#4066320_v1_bilag - foreløbig plan for fordeling af kapacitet.pdf.pdf

Bilag

Høringssvar vedr. afvikling af pavillonerne pa° Holbæk By Skole afdeling Bjergmarken. .pdf
Bilag - Foreløbig plan for fordeling af kapacitet.pdf


27. Beslutning om finansiering af lejet pavilloner ved skoleafdeling Bjergmarken

Beslutning om finansiering af lejet pavilloner ved skoleafdeling Bjergmarken

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalg, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. 0,4 mio. kr. til leje af pavilloner ved skoleafdeling Bjergmarken i 2017 (skoleåret 2017-18) finansieres af midler til bygningsdrift på skoleområdet.
 2. 0,55 mio. kr. til leje af pavilloner ved skoleafdeling Bjergmarken i 2018 finansieres af Holbæk By skoles driftsbudget.
 3. 0,4 mio. kr. til nedtagning af pavilloner i 2018 finansieres af Holbæk By skoles driftsbudget.

Beskrivelse af sagen
Udvalget indstillede på møde d. 10. januar 2017 til byrådet, at leje af pavilloner opstillet ved Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken forlænges frem til sommeren 2018.
 
Udvalget bad samtidig administrationen om at fremkomme med alternative forslag til finansiering af leje af pavillonerne i skoleåret 2017-18.
 
Administrationen har udarbejdet et forslag til finansiering af pavillonerne i kommende skoleår.

Baggrunden herfor er, at der sikres budgetneutralitet i 2017 og fuld finansiering af konsekvenserne ved at forlænge lejeaftalen i skoleåret 2017-18.
 
Inden behandling af sagen i byrådet d. 8. februar 2017 indhentes en udtalelse fra skolebestyrelsen for Holbæk By skole.
 
I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen d. 18. januar 2017, er der stillet uddybende spørgsmål omkring lokaleforhold på Holbæk By skole. Administrationen udarbejder et notat herom, som udleveres på udvalgets møde d. 24. januar 2017.
 
Administrationen vil i samarbejde med Holbæk By skole snarest igangsætte den nødvendige planlægning af, hvordan skolens samlede lokalekapacitet udnyttes bedst muligt i skoleåret 2018-19, hvor det er en klar forudsætning, at pavillonerne er taget ned.

Økonomiske konsekvenser
Forlængelse af lejeaftalen af pavillonerne i skoleåret 2017-18 indebærer en lejeudgift på 0,4 mio. kr. i 2017 og en lejeudgift på 0,55 mio. kr. i 2018. Nedtagning af pavillonerne i sommeren 2018 koster 0,4 mio. kr.
Forslag til finansiering er beskrevet ovenfor i sagen.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-01-2017
 
Udvalget kan ikke tilslutte sig indstillingen og forslår i stedet følgende alternativ indstilling:
 
1. 0,4 mio. kr. til leje af pavilloner ved skoleafdeling Bjergmarken i 2017 (skoleåret 2017-18) finansieres af midler til bygningsdrift på skoleområdet.
2. 0,55 mio. kr. til leje af pavilloner ved skoleafdeling Bjergmarken i 2018 finansieres af Holbæk By skoles driftsbudget.
3. 0,4 mio. kr. til nedtagning af pavilloner i 2018 indarbejdes i det tekniske budget for 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Et flertal bestående af V, O og C indstiller den udsat jf. pkt. 26
A og B ønsker sagen videresendt til beslutning i byrådet jf. pkt. 26


caseno16-47088_#4103266_v1_170123-notat kapacitet holbæk by skole.pdf.pdf

Bilag

170123-Notat kapacitet Holbæk By Skole.pdf


28. Beslutning om at godkende Beskæftigelsesplan 2017

Beslutning om at godkende Beskæftigelsesplan 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Beskæftigelsesplan 2017 godkendes.

Beskrivelse af sagen
Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for beskæftigelsespolitikken i Holbæk Kommune. Beskæftigelsesplanen udarbejdes én gang om året og beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt tilrettelægge og udøve beskæftigelsesindsatsen. 
 
 
Principper bag Beskæftigelsesplan 2017
 
 
Beskæftigelsesplanens indhold
 
Beskæftigelsesplanens indledende afsnit rummer et forord, en redegørelse for ministerens beskæftigelsesmål for 2017, herunder administrationens kommentar til hvert ministermål med fokus på, hvordan opgaven løftes i Holbæk Kommune. Desuden er der en kort redegørelse for, hvordan arbejdsmarkedet omkring Holbæk ser ud.
 
Planens hoveddel redegør for de fire hovedmålgrupper i beskæftigelsesindsatsen
 
 
For hver hovedmålgruppe beskrives målsætninger for indsatsen samt nuværende og kommende indsatser. 
 
Bemærk, at de økonomiske mål for indsatserne er fremlagt på en lidt anden måde i forhold til det udkast, som administrationen fremlagde den 11. januar 2017. Dette for at give et mere retvisende billede af den økonomiske ambition.
 
Processen bag Beskæftigelsesplanen
 
Beskæftigelsesplan 2017 er udarbejdet med input fra fire temamøder, der er holdt i løbet af 2016. Hvert temamøde omhandlede et af beskæftigelsesindsatsens fire hovedmålgrupper. Til hvert møde udvalget inviterede udvalget arbejdsmarkedets parter, borgere, virksomheder, foreninger samt medarbejdere fra administrationen.
 
Det videre forløb
 
Planen behandles i Økonomiudvalget den 1. februar 2017 og forelægges byrådet til endelig godkendelse den 8. februar 2017.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-59800_#4098533_v1_beskæftigelsesplan 2017.pdf.pdf

Bilag

Beskæftigelsesplan 2017


29. Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2017

Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. der frigives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til fornyelse af kommunens legepladspladser i 2017.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2014, at der med virkning fra budgetåret 2015 afsættes 2 mio. kr. årligt til fornyelse og renovering af kommunens legepladser.
 
Baggrunden for beslutningen var en gennemgang af sikkerheden på kommunens legepladser. Gennemgangen afdækkede et stort behov for løbende at kunne udskifte legeredskaber og forbedre læringsmiljøet på legepladserne i takt med, at de legeredskaber, der er slidt op, fjernes.
 
Der anmodes nu om, at rammen på 2 mio. kr. for 2017 frigives og anvendes således:
 1. Der dedikeres 1,8 mio. kr. til skolernes multibaner, opfølgning på udskiftning af nedslidte legeanlæg, udskiftning af slidte reservedele på eksisterende redskaber, sikring og nedtagning af legepladser på nedlagte enheder samt indkøb af nye legeredskaber på baggrund af dialog med områdeledere fra skole og dagtilbud området. Nyanskaffelser prioriteres efter kriterier nedenfor.
 2. Der reserveres en pulje på 0,2 mio. kr. til renovering af legeplads på Orø Camping. Renoveringen er en del af Budgetaftale 2017. Renovering er med forbehold for salg. Der er et købstilbud på Orø Camping, hvorfor renoveringen bortfalder ved byrådets godkendelse af et salg. I tilfælde af et salg, indgår puljen på 0,2 mio. kr. i puljen ovenfor.
Ved prioriteringen anvendes nedenstående kriterier.
 
Når kommunen fraflytter ejendomme med legepladser vurderer Vækst & Bæredygtighed, Kommunal drift, om redskaberne skal flyttes og genanvendes et nyt sted.
Fordelen ved centralisering af legepladsernes drift, ses tydelig nu hvor der anvendes dele af kasserede redskaber på andre enheder. Ligeledes er der en økonomisk fordel ved at samle indkøb af nye redskaber i store puljer, hvorved der opnås klækkelige rabatter.
 
Status på arbejdet for 2016 og prioriteringer for 2017
Liste over legeredskaber der forventes prioriteret i 2017, og liste over anlægsarbejder for 2016 vedlægges som bilag.

Økonomiske konsekvenser
 
Der frigives en anlægsbevilling på 2 mio. kr., der skal dække samtlige omkostninger til fornyelse af kommunens legepladser i 2017.
Beløbet kan anvises af det afsatte rådighedsbeløb til fornyelse af kommunens legepladser i Budgetaftale 2017.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-01-2017
 
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-59858_#4079520_v1_legepladsrenovering 16 fotodok områdeopdelt.pdf

Bilag

Legepladsrenovering 16 fotodok områdeopdelt


30. Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af nyt børnehus i Knabstrup

Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af nyt børnehus i Knabstrup

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. der frigives anlægsbevilling på 2 mio. kr. til projektering af et nyt børnehus i Knabstrup. Beløbet er overførte midler afsat i kommunens anlægsbudget 2016 under Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020, at afsætte anlægsmidler til et nyt børnehus i Knabstrup. Børnehuset skal erstatte de fysiske rammer for det nuværende børnehus Kirsebærhaven. Der er afsat et beløb på 2 mio. kr. i 2017 til projektering og 10 mio. kr. i 2018 til byggeri.
 
Baggrunden for beslutningen var, at:
 
Børnehuset Kirsebærhaven er beliggende på samme matrikel som Skovvejens Skole, afd. Knabstrup. Det er derfor vigtigt, at der i forbindelse med projekteringen, fokuseres på at den samlede bygningsmasse bliver udnyttet optimalt, således at der skabes et velfungerende og fleksibelt læringsmiljø for såvel dagtilbud som skole.
 
Helt konkret går projektering ud på at planlægge projektet bedst muligt, for at sikre et godt og tilfredsstillende resultat. Alle projektets facetter skal nøje undersøges med henblik på at finde frem til de absolut bedste og mest effektive løsninger, arbejdsgange og materialer.
 
Som et led af projekteringen nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter på tværs af administrationen. Arbejdsgruppen tilrettelægger processen frem mod realiseringen af det nye børnehus, herunder også at afklare husets kapacitet og belyse fordele og ulemper ved forskellige placeringer og sammensætninger af det nye børnehus.
 
Arbejdsgruppen arbejder indenfor rammerne af følgende forudsætninger.
 
 
Resultatet af projekteringen skal danne grundlag for, at frigive anlægsmidler til byggeri i 2018.

Økonomiske konsekvenser
 
Der frigives en ramme på 2 mio. kr., der skal dække samtlige omkostninger til projektering af et nyt børnehus i Knabstrup.
Beløbet kan anvises af et ikke disponeret beløb i anlægsbudget 2016 på 5,9 mio. kr. under Udvalget for Læring og Trivsel for børn og unge. Herefter er der 3,9 mio. kr. ikke disponerede anlægsmidler tilbage i anlægsbudget 2017.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-01-2017
 
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Indstilles godkendt.
31. Orientering om udmøntning af budget 2017

Orientering om udmøntning af budget 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget
 
Orienteringssag

 

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet har udtrykt ønske om større involvering i såvel budgetlægning som opfølgning på overholdelse af budgettet.
 
Derfor konkretiseres budget 2017 nu i de stående udvalg og i Økonomiudvalget. Udvalgene vil på møderne i foråret løbende blive orienteret om økonomien på de enkelte områder. Det gælder både forudsætningerne for budget 2017, opfølgning på forbruget i 2017, regnskabet for 2016 og budgetlægningen for 2018.
 
Budgetopfølgningerne vil ske på møderne i marts, april, august, september og november. Regnskab 2016 præsenteres på møderne i april. Budgetlægning af 2018 drøftes på møderne i februar, marts, april og maj.
 
Udmøntning af budget 2017
Administrationen har arbejdet intenst med implementering af budgettet og planlagt handlinger, der skal sikre, at budget 2017 overholdes, og at rammereduktioner, herunder reduceret prisfremskrivning, udmøntes i konkrete besparelser.
 
I budget 2014 og 2015 vedtog byrådet med ’Holbæk i Fællesskab’ budgetreduktioner i form af politiske og administrative omstillinger. Begge år rakte beslutningerne ind i 2017, og en stor del af de reduktioner, som er navngivet i budget 2017, stammer oprindeligt fra reduktionerne i ’Holbæk i Fællesskab’.
 
Overholdelse af budget 2017 kræver, at de identificerede handlinger iværksættes så hurtigt, det er muligt. Hvis der går lang tid, inden de ændrede arbejdsgange og servicejusteringer sættes i værk, vil den økonomiske effekt komme senere. Dermed vil budgettet ikke kunne overholdes. Dertil kommer, at det forventede merforbrug i 2016 forstærker behovet for hurtig og effektiv implementering af budget 2017.
 
På udvalgsmødet orienterer kerneområdechefen om forudsætningerne for budget 2017, herunder om udmøntning af rammereduktioner, i det omfang udmøntningen sker i handlinger, som kræver politisk beslutning.
 
De handlinger, der kræver politiske beslutninger – f.eks. ændringer af politisk vedtagne serviceniveauer – vil, når de relevante høringer er foretaget, blive forelagt de respektive udvalg til godkendelse på de ordinære udvalgsmøder i februar. 
 
I de tilfælde, hvor det er byrådet, der har beslutningskompetencen, vil byrådet få forelagt handlingerne til godkendelse på det ordinære byrådsmøde i marts – efter der er foretaget høring af de relevante organer og udvalgsbehandling i de respektive udvalg.
 
Budgetoverholdelse i 2017
For at skabe et solidt fundament for de kommende års økonomi er det afgørende, at budget 2017 overholdes. Det kræver, at de nødvendige aktivitetsændringer og servicejusteringer sættes i gang så hurtigt, det er muligt.

Høring
De handlinger, der skal sendes i høring er beskrevet i bilagene Høring – Aktiv Hele Livet og Høring – Læring og Trivsel. Af bilagene fremgår, hvem der høres, og fristen for høringen.

 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Taget til efterretning.


caseno17-1642_#4100093_v1_bilag vedr. serviceændringer.pdf
caseno17-1642_#4098268_v1_høring læring og trivsel.pdf

Bilag

Bilag vedr. serviceændringer
Høring Læring og Trivsel


32. Orientering om proces for valg af revisor

Orientering om proces for valg af revisor

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg, byråd
 
Orienteringssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Søren Bjerregaard indstiller at:
1.         Processen for indgåelse af ny kontrakt omkring kommunens revision tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af sagen
Kontrakten med kommunens nuværende revisor BDO udløber den 31. december 2017. Efter styrelseslovens § 42 er det byrådet, der ansætter revisor.
 
Ydelsen kan - som kommunen gør nu - købes på SKI rammeaftale 17.01 dvs. i form af et udbud blandt følgende revisionsfirmaer:
 
Da kontrakten er på over 500.000 kr. gennemføres et udbud, der således giver en fornyet konkurrence blandt aftalens leverandører og hvor vi evaluerer dem ud fra kriteriet ”Det økonomisk mest fordelagtige tilbud”. Det vil blive baseret det på følgende kriterier og vægtning:
· Organisation og bemanding 40 – 50%
· Løsningsbeskrivelse 20 – 30%
· Pris 30 – 40 %
Når byrådet har tildelt kontrakten skal Statsforvaltningen efterfølgende godkende denne.
 
Processen forventes at se ud som følger:
 
og være færdig inden sommerferien.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Indstilles taget til efterretning.
33. Orienteringer til mødet d. 1. februar 2017

Orienteringer til mødet d. 1. februar 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Orienteringssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller at:
 1. Økonomiudvalget tager orienteringen vedrørende fraværsindsatsen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Taget til efterretning.
34. Beslutning om salg af ejendommen og grunde - februar 2017

Beslutning om salg af ejendommen og grunde - februar 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1.         administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde

Beskrivelse af sagen
Wegenersminde – Dragerupvej 9A+B, Holbæk, matr.nr. 50B Holbæk Markjorder
Grundstykket udgør 102.128 m2 og er omfattet af lokalplan 3.26, der indeholder bestemmelse om at området skal anvendes til wellness- og livsstilcenter, samt boligbebyggelse dels som helårsboliger og dels som ferieboliger.
Administrationen indstiller at ejendommen sælges som råjord med gældende lokalplan og har i den forbindelse fået foretaget 2 mæglervurderinger til brug for dette.
Danbolig, Holbæk og Nybolig, Holbæk har vurderet ejendommen.    
Ejendommen udbydes til salg i et vanligt udbud.   
 
Historik:
Oktober 2014, Nybolig vurdere ejendommen.
April 2007, byråd godkender nuværende lokalplan 3.26 men grundet finanskrisen bliver ejendommen ikke solgt. 
 
Foreninger på stedet:
Rollespil (depot) flyttes til Hagested Skole
Datafolk flyttes til Mårsø Plejehjem
Hjerteforeningen (depot) flyttes til Kasernen
Lystfisk flyttes til Kasernevej
MC-klubben flyttes til Hagested Skole
Administrationen har indkaldt foreningerne til orienteringsmøde, hvor genhusningsplanen vil blive fremlagt. Foreningerne har 3 måneders opsigelsesvarsel til den første i måneden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017
Indstilles godkendt.


caseno16-60160_#4107127_v1_wegenersminde - giskort.pdf.pdf

Bilag

Wegenersminde - GisKort.pdf


35. Godkendelse af salgspriser - februar 2017 - Lukket punkt