UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

0.13

STARTTIDSPUNKT

07-12-2016 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

07-12-2016 18:00:00


PUNKTER

225. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 7. december 2016
226. Beslutning om budget 2018-2021 - den politiske tids- og arbejdsplan
227. Beslutning om budgetrevision 4
228. Beslutning om skift af investeringsstrategi inden for gældende aftale om genforsikring af pensionsudbetalinger til kommunens tjenestemænd
229. Godkendelse af helhedsplanen for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling på Svinget og Isefjordsvej, Holbæk
230. Beslutning om legalitetsgodkendelse af Forsyningens takster på vand, spildevand og varme
231. Beslutning om proceduren i forbindelse med ansættelse af ny direktør
232. Beslutning - Udmøntning af besparelse på budget 2017 som følge af manglende pris-fremskrivning
233. Beslutning - Godkendelse af Takstregulativ 2017 for Holbæk Havn
234. Beslutning - indførelse af dobbelt takst på Flextur i udvalgte områder fra 2017
235. Beslutning vedr. tilslutning af spildevand fra Audebo Miljøcenter til forsyningens kloak
236. Beslutning om Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø
237. Beslutning om anlægsbevilling til ændring af belægning på Hvedevænget i Svinninge
238. Beslutning om etablering af adgang til byggemodning
239. Beslutning om igangsættelse af lokalplaner
240. Beslutning om klubhus til Jyderup Boldklub
241. Orientering om forsinkelse af byggeriet ved Skovvejens Skole i Jernløse
242. Beslutning om overførsel af 1 mio. kr. fra Projektudvalget for Vækst til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"
243. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - december 2016
244. Godkendelse af salgspriser - december 2016 - Lukket punkt225. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 7. december 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 7. december 2016

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller at:
 1. dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 7. december 2016 godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016
Godkendt.
226. Beslutning om budget 2018-2021 - den politiske tids- og arbejdsplan

Beslutning om budget 2018-2021 - den politiske tids- og arbejdsplan

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021 vedtages

Beskrivelse af sagen
Antallet af ansatte i den offentlige sektor er faldet med 25.000 personer i løbet af de seneste år. Der er blevet 4.000 flere regionale arbejdspladser, 1.000 flere statslige arbejdspladser og 30.000 færre kommunale arbejdspladser.
 
Der er ikke udsigt til at denne udvikling ændres i den nærmeste fremtid. Tværtimod. Den tilladte vækst i den offentlige sektor er netop, med det nye regeringsgrundlag, angivet til 0,3 pct. Regeringen har fokus på innovation, frit valg af leverandører på flere områder, afbureaukratisering og regelforenklinger og fokus på resultater. Hertil kommer at flere opgaver skal konkurrenceudsættes. Alle forslag, der peger i retning af en mindre offentlig sektor.
 
Dette vilkår er en af årsagerne til det metodeskift, som vedlagte procesplan for budget 2018-2021er udtryk for. Der er behov for at byrådet kommer tættere på økonomien, så kommunen får så meget som muligt ud af de penge, der er til rådighed. Det spiller også fint sammen med resultatet af evalueringen af budgetprocessen for budget 2017-2020, hvor byrådet har ønsket en tidligere og yderligere involvering i budgetprocessen.
 
Metodeændring i budgetproces 2018-2021
Budgetprocessen lægger således op til at inddrage de stående udvalg i budgetlægningen allerede fra januar måned og hele foråret igennem. De stående udvalg skal arbejde med politiske prioriteringer, herunder servicejusteringer og effektiviseringer.
 
Der lægges også op til større fokus på den sammenhæng, der er imellem fortid, nutid og fremtid. Der lægges derfor også op til at budgetopfølgningerne i 2017 lægges på andre tidspunkter af året, så de kan understøtte budgetprocessen for 2018-2021 bedre. Dertil kommer løbende opfølgning på implementering af budget 2017.
 
Endelig er en væsentlig nyskabelse, at Hovedudvalget tiltænkes en større rolle i forhold til den rolle de tidligere har haft. Foruden dialogmøderne i foråret og sensommeren, inviteres HU således også til at deltage i første del af byrådets budgetseminar i august måned.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-52223_#4025621_v1_politisk tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021.docx

Bilag

Politisk tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021


227. Beslutning om budgetrevision 4

Beslutning om budgetrevision 4

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. der gives tillægsbevillinger på drift, anlæg og finansiering på samlet set -0,5 mio.kr., fordelt i henhold til bilag 7

Beskrivelse af sagen
Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr, og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr. til 2017. Begge dele blev besluttet af byrådet i juni måned ved budgetrevision 2, og samlet set betyder det, at forbruget skal reduceres med ca. 95 mio. kr. i 2016. Det er en stor udfordring, som kræver, at hele organisationen arbejder med økonomistyring på en ny måde.
 
Budgetrevision 4 viser, at skønnet for de samlede driftsudgifter er vokset med 23,8 mio.kr i forhold til budgetrevision 3.
 
Resultatet af budgetrevisionen kræver handling. Resten af året vil blive brugt til at forberede handlingsplaner, som skal sikre budgetoverholdelse i 2017. Handlingsplanerne præsenteres for de stående udvalg i januar.
 
Også budgetrevision 3 viste, at vi målt i forhold til Budgetrevision 2 fortsat var udfordrede på at overholde driftsbudgettet. Derfor blev byrådet præsenteret for administrative og politiske handleplaner. I alt viste budgetrevision 3 en stigning i driftsudgifterne på 24,9 mio. kr. i forhold til budgetrevision 2.
 
Den væsentligste del af forklaringen på stigningen er den fejl på 10 mio. kr. i skønnet over kontanthjælp, som vi blev opmærksomme på ved behandling af budgetrevision 3. Udvalget ”Uddannelse og Job” blev orienteret om regnefejlen, da udvalget behandlede budgetrevision 3.
 
Hertil kommer, at vi alene på grund af periodeforskydninger får merudgifter på sygedagpenge på 8 mio. kr. Alternativt skulle dette beløb betales i 2017. Disse to forhold udgør 18 mio. kr. af stigningen i driftsudgifter på i alt 23,8 mio. kr.
 
Endelig har hjemmeplejen under Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” et merforbrug, fordi kapaciteten ikke er tilpasset til den lavere visitation af hjemmeplejetimer.
 
Budgetrevision 4 viser:
 
Særligt i forhold til Økonomiudvalget
Det iværksatte ansættelsesstop, indkøb med omtanke samt udskydelse af projekter og puljemidler til 2017 betyder, at det forventede forbrug falder i forhold til forventningen ved budgetrevision 4. Når hertil lægges en forventning om, at der ikke udskrives valg i år, er forventningen til forbruget faldet med samlet set 3,2 mio.kr.
 
Budgetrevision 4 viser også en stigning i forventet overførsel til 2018, på 5,2 mio.kr. i forhold til budgetrevision 3.
 
Udvalgsbehandling
Budgetrevision 4 har været behandlet i alle stående udvalg i møder fra 28. november til 30. november.
 
I alle udvalg var indstillingen, at:
 1. Budgetrevision 4 pr. oktober 2016 godkendes
 
Beslutningerne fra de stående udvalg refereres her:

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”s dagsorden den 28. november 2016: pkt. 110: Beslutning om budgetrevision 4 pr. oktober 2016
 
Udvalget for Klima og Miljøs dagsorden den 29. november 2016: pkt. 162: Budgetrevision 4 oktober 2016 Klima og Miljø
 
Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"s dagsorden den 28. november 2016: pkt. 150: Budgetrevision 4 2016 KFF
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”s dagsorden den 29. november 2016: pkt. 156: Beslutning om budgetrevision 4
 
Udvalget ”Uddannelse og Job”s dagsorden den 29. november 2016: pkt. 138: Beslutning om budgetrevision 4

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-10621_#4027161_v1_br4. samlet oversigt til øu og byr.pdf
caseno16-10621_#4027228_v1_br4 notat - øu.pdf
caseno16-10621_#4020659_v1_br4 notat - asu.pdf
caseno16-10621_#4020571_v1_budgetrevision 4 notat - ukm.pdf
caseno16-10621_#4020515_v1_budgetrevision 4 notat - kff.pdf
caseno16-10621_#4020473_v1_budgetrevision 4 notat - lot.pdf
caseno16-10621_#4027919_v1_oversigt over ønskede tillægsbevillinger og omplaceringer.pdf
caseno16-10621_#4020510_v1_br4 notat - uj.pdf

Bilag

BR4. Samlet oversigt til ØU og BYR
BR4 Notat - ØU
BR4 Notat - ASU
Budgetrevision 4 Notat - UKM
Budgetrevision 4 Notat - KFF
Budgetrevision 4 Notat - LOT
Oversigt over ønskede tillægsbevillinger og omplaceringer
BR4 Notat - UJ


228. Beslutning om skift af investeringsstrategi inden for gældende aftale om genforsikring af pensionsudbetalinger til kommunens tjenestemænd

Beslutning om skift af investeringsstrategi inden for gældende aftale om genforsikring af pensionsudbetalinger til kommunens tjenestemænd

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller at:
 1. investeringsstrategien inden for den gældende aftale om genforsikring af pensionsudbetalinger til kommunens tjenestemænd ændres

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har i dag 131 tjenestemandsansatte samt 269 tjenestemandspensionister.
 
Holbæk Kommune har indgået en genforsikringsaftale med Sampension, som skal afløfte og udligne vores udgifter til tjenestemandspensioner. Sampension har i den forbindelse henvendt sig til Holbæk Kommune med tilbud om, at vi kan ændre forsikringsaftalen, så det er muligt at skifte investeringsstrategi inden for gældende aftale om genforsikring af tjenestemænd.
 
Aftalen med Sampension som er gældende i dag, giver Holbæk Kommune en ydelsesgaranti i forhold til den enkelte tjenestemandansatte. Hver tjenestemand har sin egen police tilknyttet i genforsikringsordningen. Policerne har tilknyttet en garanti, der betyder, at Sampension skal dække en bestemt ydelse på hver police, som blev fastsat, da policen blev tegnet. Denne ydelse er fastsat ud fra en beregning af forventet pensionsalder, slutløntrin, levetid samt en garanteret grundlagsrente. Dette giver en stor grad af budgetsikkerhed i forhold til de fremtidige pensionsudbetalinger.
 
Ydelsesgarantien har desuden en væsentlig begrænsning. Garantien er nominel, gældende fra den dag en tjenestemand går på pension. Vi er derfor ikke sikret i forhold til automatiske reguleringer af tjenestemandspensionerne som følge af pris- og lønudviklingen.
 
Hidtil har vi kunnet dække de øget udgifter ind via træk på vores bonuskonto hos Sampension (bonuskontoen er den værdi, vi har til gode i Sampension, udover Sampensions gældende forpligtigelser over for os).
 
I øjeblikket reduceres Holbæk Kommunes bonuskonto imidlertid hvert år, og den vil formentlig være tømt i løbet af 6 til 8 år. Herefter skal Holbæk Kommune selv finansiere de løbende reguleringer af tjenestemandspensionerne.
 
Bonuskontoen reduceres løbende, fordi pris- og lønreguleringen af tjenestemandspensionerne koster mere, end vi får tilskrevet på bonuskontoen via merafkast på Sampension nuværende investeringer. Årsagen til det lave merafkast er dels et meget lavt renteniveau og dels det forhold, at vi har en aftale med garanterede ydelser:
 
Formålet med at ændre investeringsstrategien er således at øge sandsynligheden for et højt afkast, så Holbæk Kommune ikke oplever store stigninger i udgifterne til tjenestemandspensioner i de kommende år.
 
Sampension kan kun ændre investeringsstrategi, hvis vi går over til en aftale uden garanterede ydelser. I praksis er de væsentligste forskelle ved den ændring, at vi skal overtage hele ansvaret i forhold til:
 
Hvis vi skifter til en aftale uden garanterede ydelser, kan Sampension til gengæld frigive de midler som er hensat i regnskabet til potentielle tab på deres aftale med os. Midlerne bliver indsat på vores bonuskonto. Bonuskonto hæves derved væsentligt – fra ca. 16 mio. kr. til ca. 107 mio. kr. Bonuskontoen udgør herefter vores økonomiske buffer i forhold til de risici, som er beskrevet ovenfor.
 
Ændringen betyder desuden, at Sampension kan ændre investeringsstrategi, fordi de ikke længere har de risici, som vi har overtaget. Dermed øges muligheden for, at vi kan få et højere afkast til bonuskontoen – både fra den gældende forsikringsportefølje og på værdien af selve bonuskontoen (som jo øges med knap 91 mio. kr.).
 
Set over en 4 årig periode med en anslået depotrente på henholdsvis 3 % og 5 % vil regnestykket blive således:
 
Beregning november 2016
3 % i depotrente
5 % i depotrente
Fremregning af bonuskonto
2016-2020 i t.kr.
Nuværende
Ugaranteret
Nuværende
Ugaranteret
Bonuskonto pr. 1.11.2016
16.156
107.046
16.156
107.046
Lønfremskrivning af tj.pension
på 1,2 % årligt
-11.499
-11.499
-11.499
-11.499
Bonus fra policer
4.525
-3.011
11.215
14.912
Overført bonuskapital
0
2.329
0
2.329
Forrentning af bonuskonto
1.438
11.807
2.958
22.212
Bonuskonto forventet
pr. 30.11.2020
10.620
106.672
18.830
134.999
 
Der forventes en depotrente på 3 % i 2017, og det vil som man kan se af ovennævnte tabel give et minus knap 0,4 mio. kr. (107.046-106.672) og således være næsten neutralt ved den ugaranteret model mod en nedgang ved den nuværende ordning på ca. 5,5 mio. kr.
 
De samlede fremtidige konsekvenser af et skifte er selvsagt svære at forudsige. Sampension har dog gennemført scenarieanalyser, hvor de har taget udgangspunkt i en række forskellige forudsætninger om renteniveau, afkast på ejendomme, afkast på aktier, inflation m.m.
 
Analysen viser, at der i alle scenarier er stor sandsynlighed for, at Holbæk Kommune kan forbedre det økonomiske resultat ved at skifte til den ugaranterede model.
 
Tages der udgangspunkt i de basisforudsætninger, som Finansrådet og Forsikring & Pension beregner ud fra, så er der 94 % sandsynlighed for, at den ugaranterede model vil forbedre det økonomiske resultat set over 10 år. Men der er altså også 6 % sandsynlighed for, at Holbæk Kommune får et dårligere økonomisk resultat ved at skifte til den ugaranterede model.
 
Det kan oplyses, at der er 86 forsikrede kommuner, og pt. har 81 tiltrådt den nye model.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016
Indstilles godkendt.
229. Godkendelse af helhedsplanen for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling på Svinget og Isefjordsvej, Holbæk

Godkendelse af helhedsplanen for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling på Svinget og Isefjordsvej, Holbæk

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. helhedsplanen for renovering af Boligselskabet Sjællands boligafdeling på Svinget og Isefjordsvej, Holbæk godkendes med
- en samlet anlægssum på 14.160.613 kr.
- en kommunegaranti for realkredit lån med 12.965.000 kr.
- den i konsekvens heraf afledte huslejestigning på 10,1 %.
- en fritagelse af afdelingen for betaling til boligselskabets dispositionsfond ved udamortiserede lån
- en kapitaltilførsel fra kommunen med 200.000 kr., som optages som kommunens andel af indskud i Landsbyggefonden i budgettet for 2019 ”anlæg”, under forudsætning af, at de øvrige parter yder lån og tilskud til kapitaltilførslen med i alt 800.000 kr.

Beskrivelse af sagen
Resume
Boligselskabet Sjællands afdeling 01-406 Svinget 2-12 og Isefjordsvej 11-16, Holbæk, består af 12 almene familieboliger opført som fritliggende enfamiliehuse i 1945.
 
Husene er forholdsvis små med et beboelsesareal på 73 m2.
 
Boligselskabet har ansøgt Landsbyggefonden om en helhedsplan for et omfattende renoveringsprojekt af afdelingen.
 
Byrådet skal godkende helhedsplanen, før Landsbyggefonden kan give den endelige godkendelse.

Baggrund
Der er skimmelsvamp og dårligt indeklima i flere af boligerne. De boliger som endnu ikke er ramte, bruger i dag en hel del ressourcer for at holde problemerne fra dørene.
 
Helhedsplan
Boligselskabet Sjælland har fremsendt helhedsplanen (skema A) for renovering af boligerne på Svinget og Isefjordsvej i Holbæk til byrådets godkendelse. Helhedsplanen indeholder samtidig en ansøgning om kommunegaranti og kapitaltilførsel til genopretning af afdelingens økonomi. Kommunens andel af kapitaltilførslen udgør 200.000 kr. af den samlede kapitaltilførsel på 1.000.000 kr.
 
Derudover søges der om fritagelse for betaling til boligselskabets dispositionsfond ved udamortisering/udløb af oprindelige realkreditlån.
Boligafdelingen betaler efter gældende regler 11.500 kr. årligt til boligselskabets dispositionsfond for lån, som er udløbne (udamortiserede lån). På grund af afdelingens pressende økonomi kan byrådet i forbindelse med helhedsplanen ekstraordinært fritage afdelingen for betalingen, som i stedet anvendes til medfinansiering af helhedsplanen. Fritagelsen er en forudsætning i Landsbyggefondens finansieringsplan.
 
Den samlede anlægssum på 14.160.613 kr. er fordelt med støttet og ustøttet finansiering. Støttede lån for 9.910.000 kr. og ustøttede lån for 3.064.000 kr., samt anden finansiering i form af tilskud fra Landsbyggefonden m.m. for 1.195.613 kr.
 
Beskrivelse af projektet
Helhedsplanen omfatter blandt andet, at de utidssvarende badeforhold i kældrene nedlægges og erstattes af nye og tidssvarende badeværelser i stueplan. Nedlæggelse af badeværelserne i kælderene er en betingelse fra Landsbyggefonden. Bad i kælderen giver på grund af de begrænsede ventilations- og opvarmningsmuligheder en øget risiko for skimmelsvamp i såvel kælder som i bolig.
 
Ud over at badeværelserne fjernes fra kældrene, gennemføres der en række installationsmæssige og bygningsforbedrede tiltag, som skal hjælpe yderligere til at forbedre indeklimaet i boligerne til gavn for både bygninger og beboere.
 
Der indrettes nyt badeværelse i et eksisterende kammer i stueetagen. Nedlæggelsen af kammeret medfører, at der bliver et opholdsrum mindre i boligen. Det eksisterende toilet i stueetagen og den indvendige kældertrappe nedlægges som kompensation herfor.
 
Nyindretning af køkkener vil sammen med den tilførte plads fra toilettet og kældertrappen give mulighed for en spiseplads i køkkenet, hvilket vil forbedre de samlede vilkår for ophold i boligen.
 
Eksisterende døre og vinduer i stueplan udskiftes til nye i træ og med energiruder.
 
Der installeres nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding, og de eksisterende gaskedler udskiftes med nye kedler. Anlægget forventes at medføre en markant besparelse på varmeudgiften i den enkelte bolig. Og endelig renoveres de eksisterende kloaker, som løber under bygningerne.
 
Som konsekvens af ovennævnte arbejder vil huslejen stige med ca. 10,1 %, hvilket betyder, at lejen stiger fra 1.004 kr. pr. m2 pr. år til 1.105,44 kr. pr. m2 pr. år.
 
Den nuværende husleje er 6.108 kr. pr. måned, og den vil stige til 6.720 kr. pr. måned.
 
En stor del af lejeforhøjelsen vil blive modsvaret af besparelser på varmeudgiften.
 
Bidrag til kerneopgaven
Kommunen fører i henhold til almenboligloven tilsyn med de almene boligorganisationer, og byrådet skal i henhold til almenboligloven godkende helhedsplanen (skema A) m.m., samt stille kommunegaranti for lånene.
 
Renoveringen af boligerne vil sikre, at boligerne bliver tidsvarende og får et bedre indeklima. Dermed opnår boligerne en større bæredygtighed.

Økonomiske konsekvenser
Med godkendelse af helhedsplanen forpligter byrådet sig til at stille kommunegaranti og yde kapitaltilførsel.
 
Lån til de støttede arbejder udgør 9.901.000 kr. og kræver 100 % kommunegaranti. Landbyggefonden stiller regaranti for 50 % af kommunegarantien for det støttede lån.
 
Lån til de ustøttede anlægsarbejder udgør 3.064.000 kr. og kræver 100 % kommunegaranti.
 
Den samlede kommunegaranti udgør 12.965.000 kr. Kommunegaranti for lån i alment boligbyggeri påvirker ikke kommunens låneramme.
 
Kommunens andel af kapitaltilførsel er 1/5 af den samlede kapitaltilførsel og udgør 200.000 kr.
 
Der skal afsættes midler til kapitaltilførsel i budgettet for 2019 under kommunens andel af indskud i Landsbyggefonden ”anlæg”.
 
De resterende 4/5 af kapitaltilførslen fordeler sig således:
 
Boligselskabet
200.000 kr.
Kreditforeningen
200.000 kr.
Landsbyggefonden
400.000 kr.
I alt
800.000 kr.
 

Lovgrundlag – link
Almenboliglovens §§ 28, 29, 91 stk. 6 og 7, § 98, stk. 1 og 127.
Driftsbekendtgørelsens § 45.
Almenlejelovens § 10.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016
Indstilles godkendt.


caseno11-81701_#4000107_v1_plantegning - eksisterende indretning.pdf
caseno11-81701_#4000111_v1_plantegning - ny indretning.pdf

Bilag

Plantegning - eksisterende indretning
Plantegning - ny indretning


230. Beslutning om legalitetsgodkendelse af Forsyningens takster på vand, spildevand og varme

Beslutning om legalitetsgodkendelse af Forsyningens takster på vand, spildevand og varme

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. takster vedrørende vand, varme og spildevand legalitetsgodkendes
 2. takster vedrørende affald godkendes

 

Beskrivelse af sagen
Bestyrelserne for Fors Vand Holbæk A/S, Fors Spildevand Holbæk A/S, Fors Affald Holbæk A/S, Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S og Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S har fremsendt takster for 2017.
 
Byrådet skal godkende, om de fastsatte takster opfylder gældende lovgivning, herunder at de fastsatte prisrammer er overholdt (legalitetsgodkendelse).
 
Taksten for fjernvarme skal anmeldes til Energitilsynet og forelægges byrådet til orientering.
 
Byrådet skal godkende taksterne for affald.
 
Bestyrelserne for Fors Vand Holbæk A/S, Fors Spildevand Holbæk A/S, Fors Affald Holbæk A/S, Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S og Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S har på deres møde den 23. november 2016 besluttet at indstille følgende takster for 2017 til godkendelse:
 
Spildevand:
Der henvises til vedlagte prisblad for takstoverblik.
Udkast til afgørelse om prisramme er udsendt fra Forsyningssekretariatet 15. november 2016 Indtægtsrammen udgør 124,7 millioner kr. ekskl. afgifter, og den vedtagne takst overholder indtægtsrammen.
 
Vand:
Der henvises til vedlagte prisblad for takstoverblik.
Udkast til afgørelse om prisramme er udsendt fra Forsyningssekretariatet 14. november 2016. Indtægtsrammen udgør 10,4 millioner kr. ekskl. afgifter, og den vedtagne takst overholder indtægtsrammen.
 
Byrådet skal godkende taksterne for vand og spildevand ud fra en legalitetskontrol (vandsektorlovens kapitel 3) og i henhold til vandforsyningslovens § 53 samt betalingslovens § 3.
Legalitetsgodkendelse indebærer, at kommunen skal sikre, at taksterne er i overensstemmelse med ”hvile i sig selv”-princippet og overholder Forsyningssekretariatets udmeldte prislofter for 2016. Efter gældende lovgivning skal økonomien i vand- og spildevandsforsyningen hvile i sig selv. Dette betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække.
 
Forvaltningen har gennemgået taksterne og kan bekræfte, at gældende lovgivning samt fastsatte prislofter er overholdt.
 
Fjernvarme:
Der henvises til vedlagte prisblad for takstoverblik.
Taksterne for fjernvarme anmeldes til Energitilsynet.
Den variable takst for fjernvarme for Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S er på 568,52 kr. pr. mwh og for Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S er den variable takst 539,44 kr. pr. mwh
 
Taksterne oplyses alene til orientering for byrådet.
 
Affald:
Der henvises til vedlagte prisblad for takstoverblik.
Taksterne for affald skal godkendes af byrådet i henhold til affaldsbekendtgørelsens kapitel 8.

Lovgrundlag – link
Vandsektorloven
Vandforsyningsloven Paragraf 53
Betalingsloven - Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. - retsinformation.dk
Affaldsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om affald

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-4131_#4027642_v1_byrådets godkendelse af takster 2017 - varme_stmerloese_2017 1.0.pdf.pdf
caseno16-4131_#4027640_v1_byrådets godkendelse af takster 2017 - varme_jyderup_2017 1.0.pdf.pdf
caseno16-4131_#4027637_v1_byrådets godkendelse af takster 2017 - vand_holbaek_2017 1.0.pdf.pdf
caseno16-4131_#4027634_v1_byrådets godkendelse af takster 2017 - spildevand_holbaek_2017 1.0.pdf.pdf
caseno16-4131_#4027632_v1_byrådets godkendelse af takster 2017 - fors_gebyrer_2017 1.0.pdf.pdf
caseno16-4131_#4027623_v1_byrådets godkendelse af takster 2017 - fors vand holbæk_udkast - fors vand holbæk as (v094) - ør1718.pdf
caseno16-4131_#4027620_v1_byrådets godkendelse af takster 2017 - fors spildevand holbæk_udkast - fors spildevand holbæk as (s0.pdf
caseno16-4131_#4027618_v1_byrådets godkendelse af takster 2017 - affald_husholdning_2017 1.0.pdf.pdf
caseno16-4131_#4027616_v1_byrådets godkendelse af takster 2017 - affald_erhverv_2017 1.0.pdf.pdf

Bilag

Byrådets godkendelse af takster 2017 - Varme_StMerloese_2017 1.0.pdf
Byrådets godkendelse af takster 2017 - Varme_Jyderup_2017 1.0.pdf
Byrådets godkendelse af takster 2017 - Vand_Holbaek_2017 1.0.pdf
Byrådets godkendelse af takster 2017 - Spildevand_Holbaek_2017 1.0.pdf
Byrådets godkendelse af takster 2017 - Fors_Gebyrer_2017 1.0.pdf
Byrådets godkendelse af takster 2017 - FORS Vand Holbæk_Udkast - FORS Vand Holbæk AS (V094) - ØR1718 1.0.pdf
Byrådets godkendelse af takster 2017 - FORS Spildevand Holbæk_Udkast - FORS Spildevand Holbæk AS (S047) - ØR2017 1.0.pdf
Byrådets godkendelse af takster 2017 - Affald_Husholdning_2017 1.0.pdf
Byrådets godkendelse af takster 2017 - Affald_Erhverv_2017 1.0.pdf


231. Beslutning om proceduren i forbindelse med ansættelse af ny direktør

Beslutning om proceduren i forbindelse med ansættelse af ny direktør

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller - forudsat byrådet godkender direktør Kenn Thomsen fratrædelse - at:
 1. der indgås kontrakt med Lundgaard Konsulenterne om bistand i forbindelse med ansættelse af ny direktør
 2. der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af Økonomiudvalget, et medlem af Liberal Alliances byrådsgruppe, et medlem af Enhedslistens byrådsgruppe, to direktører, to chefer og to medlemmer af Hovedudvalget
 3. administrerende direktør Rasmus Bjerregaard gives mandat til endeligt at godkende stillingsopslaget i forbindelse med ansættelse af ny direktør

Beskrivelse af sagen
Den 21. november 2016 drøftede Økonomiudvalget rekrutteringsprocessen i forbindelse med ansættelse af ny direktør. Den administrerende direktør blev herunder bedt om at finde et konsulentfirma, der kan bistå i ansættelsesforløbet. Der skal desuden nedsættes et ansættelsesudvalg.

Rekrutteringsfirma
Der er indhentet tilbud fra Genitor Aps og Lundgaard Konsulenterne. Tilbudene er vedlagt som lukkede bilag, da de indeholder fortrolige oplysninger. Det anbefales, at der indgås kontrakt med Lundgaard Konsulenterne.
 
Administrationen vurderer, at Lundgaard Konsulenterne har det bedste kendskab til Holbæk Kommune.
 
Lundgaard Konsulenternes pris er samtidig konkurrencedygtig på markedet, og firmaet giver en garanti for de første 12 måneder efter en ny direktørs tiltræden. Det betyder, at hvis Holbæk Kommune træffer beslutning om at afbryde det nye ansættelsesforhold inden for de første 12 måneder efter tiltrædelsen, fordi man oplever, at den pågældende ikke slår til i stillingen, tilbyder Lundgaard Konsulenterne at medvirke ved en fornyet fuld ansættelsesproces uden beregning for konsulenternes bistand.
 
Lundgaard Konsulenternes tidsplan lægger op til en interviewrunde den 15. december 2016 med relevante nøglepersoner for udarbejdelse af en job- og personprofil.
Annoncering vil ske i januar måned med ansøgningsfrist den 1. februar 2017. Samtaler afholdes medio februar 2017, så en ny direktør kan tiltræde den 1. april 2017. Der skal i givet fald afholdes et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde og et ekstraordinært byrådsmøde ultimo februar 2017.
 
Ansættelsesudvalg
Det foreslås, at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af:
 
og således, at Liberal Alliance og Enhedslistens byrådsgrupper selv vælger, hvem fra de respektive grupper, der skal være medlem af ansættelsesudvalget. På samme måde vælger koncernledelsen, hvilke chefer, der skal være medlemmer, og Hovedudvalget vælger blandt sine medlemmer selv to medlemmer til ansættelsesudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Udgiften til rekrutteringsfirmaet udgør i størrelsesordenen 100.000 kr. Dertil kommer udgifterne til annoncering og til mødeforplejning m.m. i forbindelse med ansættelsessamtalerne.
 
Udgifterne afholdes af direktionens konto.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-56672_#4026406_v1_procesplan - tilbud.pdf

Bilag

Procesplan - Tilbud


232. Beslutning - Udmøntning af besparelse på budget 2017 som følge af manglende pris-fremskrivning

Beslutning - Udmøntning af besparelse på budget 2017 som følge af manglende pris-fremskrivning

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalg og Byråd

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
 1. der træffes beslutning om udmøntning af besparelse på 1,9 mio. kr. på udvalget for Klima og Miljøs budget i 2017 som følge af manglende pris-fremskrivning.

Beskrivelse af sagen
Byrådet har ved vedtagelsen af budgettet for 2017 besluttet, at der ikke skal ske prisfremskrivning i 2017 på varekøb og tjenesteydelser.
 
Normal praksis ved budgetvedtagelse er, at priserne automatisk prisfremskrives. Det betyder, at budgettet tilpasses udviklingen på priserne i samfundet eks. som følge af inflation. Derved sikres det, at der kan indkøbes den samme mængde vare og tjenesteydelser fra år til år. Når der ikke prisfremskrives medfører det, at der i budgettet ikke tages højde for inflation og andre prisstigninger i samfundet. Reelt kan der derfor købes færre vare og tjenesteydelser i 2017 sammenlignet med 2016. Den manglende prisfremskrivning betyder at Udvalget for Klima og Miljøs budget er reduceret med 1,9 mio. kr.
 
En sådan budgetreduktion er ikke mulig at gennemfører alene ved mådehold, men vil få betydning for serviceniveauet. Vækst og Bæredygtighed har på den baggrund udarbejdet en række forslag til prioriteringsmuligheder på i alt 8,35 mio. kr. Summen er større end nødvendigt for at give rum til politisk prioritering. Se oversigt over prioriteringsmuligheder herunder og bilag med nærmere beskrivelse af de enkelte muligheder.
 
Prioriteringsmulighed titel
Reduktion i kr.
Bilag
Fortove og kantsten
    1.876.390
1
Besparelse på indvendig vedligeholdelse - bygningsdrift
    3.000.000
2
Besparelse på udvendig vedligeholdelse - bygningsdrift
    2.000.000
3
Vejbeplantning
       172.000
4
Vandløbsadministration
1.300.000
5
Total sum
 8.348.390
 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016
Det indstilles, at besparelsen udmøntes med 1,9 mio. kr. på indvendig vedligeholdelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016
Det indstilles, at besparelsen udmøntes med 1,9 mio. på indvendig vedligeholdelse.


caseno16-56159_#4015783_v2_fortove, kantsten.xlsx.pdf
caseno16-56159_#4015784_v2_2 indvendig vedligeholdelse - bygningsdrift.xlsx.pdf
caseno16-56159_#4015790_v2_3 udvendig vedligeholdelse - bygningsdrift.xlsx.pdf
caseno16-56159_#4015791_v2_4 vejbeplantning.xlsx.pdf
caseno16-56159_#4015796_v2_5 vandløbsadminsitration.xlsx.pdf

Bilag

Fortove, kantsten.xlsx
2 Indvendig vedligeholdelse - bygningsdrift.xlsx
3 Udvendig vedligeholdelse - bygningsdrift.xlsx
4 Vejbeplantning.xlsx
5 Vandløbsadminsitration.xlsx


233. Beslutning - Godkendelse af Takstregulativ 2017 for Holbæk Havn

Beslutning - Godkendelse af Takstregulativ 2017 for Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Takstregulativer 2017 for Holbæk Havn godkendes

Beskrivelse af sagen
Taksterne for at anløbe og benytte Holbæk Havn er fastsat i Takstregulativet for Holbæk Havn. For at lette overblikket over de forskellige takster, så er der udarbejdet et takstregulativ for hhv. Lystsejlere og Erhverv.
 
Takstregulativet reguleres i udgangspunkter med udviklingen i nettoprisindekset, men taksterne i 2017 indstilles reguleret med mere end udviklingen i nettoprisindekset, idet taksterne foreslås hævet med ca. 10 % i forhold til 2015 niveauet. Baggrunden herfor er, at taktsten for 2016 ikke blev tilpasset samt for at sikre et nogenlunde jævnt prisniveau på taksterne i de omkringliggende havne i fjorden, så Holbæk Havn ikke skævvrider konkurrencen i forhold til selvadministrerende og private havne. Ydermere har administrationen valgt at tegne en kollektiv forsikring til fjernelse af evt. sunkne både grundet de sidste års erfaringer med sunkne både. Den kollektive forsikring skal finansieres via taktsen, hvilket ligeledes bidrager til en takstforhøjelse, som overstiger udviklingen i nettoprisindekset.
 
Den fastsatte takst for gæstesejlere medfører fortsat fri adgang til toilet og bad. 
 
I forhold til de tidligere godkendte regulativer, så er der i regulativet for 2017 fastsat 3 forskellige takstniveauer for gæstesejlere. Den konkrete takst afhænger af længden på båden. Ydermere ønskes det indført, at der kan opkræves et årligt gebyr på 200 kr. for at være aktiv på en venteliste. Baggrunden herfor er, at skabe et bedre overblik over, hvem der reelt ønsker en bådplads i Holbæk Havn.

Økonomiske konsekvenser
Sammenholdes udgifter og indtægter i 2016, så er det et netto underskud på driften af havnen på 450 t.kr. En stigning på ca. 10 % på takster for bådpladser vil medføre, at indtægterne vil stige med ca. 35 t.kr. Nettounderskuddet vil dermed mindskes, men driften af Holbæk Havn vil fortsat samlet medføre en udgift for Holbæk Kommune.

Sagshistorik, henvisninger
10.december 2014: Sag 220 – Godkendelse af reviderede takstregulativer

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016
Indstilles godkendt.


caseno14-71166_#4020201_v1_takstregulativ 2017 erhverv_final.pdf.pdf
caseno14-71166_#4020200_v1_takstblad 2017 lystsejlere_final.pdf.pdf

Bilag

Takstregulativ 2017 Erhverv_FINAL.pdf
Takstblad 2017 Lystsejlere_FINAL.pdf


234. Beslutning - indførelse af dobbelt takst på Flextur i udvalgte områder fra 2017

Beslutning - indførelse af dobbelt takst på Flextur i udvalgte områder fra 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at:
 1. der indføres dobbelttakst for interne ture med Flextur i udvalgte områder af Holbæk by fra 2017 frem til medio 2018, hvor forsøgsordningen slutter.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at:
 1. de nuværende takster for Flextur bibeholdes.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
På grund af de stigende udgifter til Flextur ordningen besluttede Klima og Miljøudvalget på mødet den 23. august 2016, at administrationen skulle afdække kommunale erfaringer med at indføre dobbelttakst for Flextur.
 
Movia har redegjort for, at det på baggrund af det nuværende kørselsmønster i Flextur, alene giver mening at indføre dobbelttakst for interne ture i et område af Holbæk By.
 
Særlige forhold
Administrationen har valgt at tage enkelte områder ud af dobbelttakst området da disse områder i forbindelse med den nye busplan fra december 2016 får reduceret deres mulighed for at benytte den kollektive trafik.
 
Erfaring fra kommuner med dobbelt takster.
Forsøg i andre kommuner har kørt i så kort tid at det ikke er muligt at drage solide erfaringer fra disse. Der er dog visse indikationer på, at kommunernes udgifter til ordningen falder.
 
Hvilke borgere bliver berørt af ordningen
Hver fjerde bruger i Holbæk Kommune har et hjælpemiddel med på deres tur. Tidligere undersøgelser viser, at folk med hjælpemidler ofte bruge Flextur på trods af billigere alternativer som kollektiv trafik. Vurderingen er, at selv en kort afstand til stoppestedet kan være uoverkommeligt for en dårligt gående med rollator.
 
Det er ikke muligt at vurdere, om den ændrede takst på Flextur i en del af Holbæk by vil medføre øgede omkostninger på f.eks den visiterede kørsel.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Ordningen fortsætter uændret med ens takster i alle områder af kommunen

Økonomiske konsekvenser
Movia skønner at Holbæk Kommune kan opnå en besparelse på 110.000 kr. ved uændret kørselsmønster, hvis kommunen implementerer dobbelttakst i Holbæk by.
 
Hvis ordningen medfører en reduktion af kørslen i byområdet på anslået 30% kan forventes en besparelse på yderligere 155.000 kr.
 
Økonomisk konsekvenser for alternativ indstilling.
 
Det må forventes, at udgiften for Flextur stiger yderligere 100.000 kr. i 2017. Estimeret budget for flextur bliver 2.000.000 kr. Hvis den alternative model vælges, vil Udvalget for Klima og Miljø blive præsenteret for prioriteringsmuligheder indenfor driftsområdet, der kan finansiere denne stigning i udgifterne.

Høring
Der er ikke foretaget høring.

Lovgrundlag – link
Lov om Trafikselskaber.

Sagshistorik, henvisninger
Referat fra Udvalget for Klima og Miljø den 14.10.2016
 
Referat fra Udvalget for Klima og Miljø den 23.8.2016
 
Referat fra Udvalget for Klima og Miljø den 31.5.2016

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016
Godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016
Hovedindstillingen indstilles godkendt.


caseno16-14223_#3928840_v1_byzone kort dobbelt takst.pdf.pdf
caseno16-14223_#4020523_v1_bemærkninger til kort med dobbelt taks - pdf.pdf

Bilag

Byzone kort dobbelt takst.pdf
Bemærkninger til kort med dobbelt taks - pdf


235. Beslutning vedr. tilslutning af spildevand fra Audebo Miljøcenter til forsyningens kloak

Beslutning vedr. tilslutning af spildevand fra Audebo Miljøcenter til forsyningens kloak

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. forslag til tillæg nr.1 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2016 – 2020” vedr. tilslutning af spildevand fra Audebo Miljøcenter til forsyningens kloak, godkendes.

Beskrivelse af sagen
I den gældende spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020 er Audebo Miljøcenter udlagt til et privat spildevandsopland (ikke tilsluttet offentlig kloak). Ejendommen er ikke og har aldrig været tilsluttet forsyningens kloak. Afløbsforholdene er i BBR registreret som: Anden type afløb.
 
I dag transporteres spildevand fra Audebo Miljøcenter i tankvogne til Holbæk Renseanlæg. Fremover ønsker Audebo Miljøcenter at blive tilsluttet den offentlige kloak, så spildevandet fra Miljøcentret kan pumpes til den eksisterende spildevandsledning i Hagested, og videre til Holbæk Renseanlæg.
Dette medfører, at det er nødvendigt at lave et tillæg til den eksisterende spildevandsplan.
 
Primo 2015 er spildevandet fra miljøcenteret forsøgsvis i en periode kørt til pumpestationen i Hagested og via eksisterende spildevandsledninger pumpet videre til rensning på Holbæk Renseanlæg.
Tilkørsel af spildevandet til pumpestationen har i tilkørselsperioden ikke givet anledning til problemer med kapacitet, lugt eller lign. i kloaksystemet på vej til Holbæk Renseanlæg.
 
Der er lavet en vurdering som viser, at der ved kraftig nedbør er en minimal risiko for overløb til vandløb. Der etableres styring af udpumpning, således at der ikke pumpes spildevand fra Audebo Miljøcenter til spildevandsledningen, i perioder med kraftig nedbør. Hermed sikrer man at der ikke sker overløb af spildevand fra Audebo Miljøcenter i pumpestationen ved Tuse Å og to nødoverløb med udløb i Holbæk Fjord.
 
Der må afledes følgende typer spildevand:
- Sanitært spildevand
- Overfladevand fra komposteringspladsen
- Overfladevand fra affaldssorteringspladsen
- Overfladevand fra modtagepladsen for jern- og metal
- Vaskevand fra vaskepladsen
- Perkolat[1] fra miljøcentrets deponi.
 
Audebo Miljøcenter tillades med denne beslutning, at udlede max. 100 m3 spildevand pr. døgn og har kapacitet til at tilbageholde ca. 5.300 m3 spildevand.
 
Da spildevandet fra Audebo Miljøcenter allerede nu modtages på Holbæk renseanlæg, vurderes det at tilførsel via kloaksystemet, ikke at påvirke Holbæk Renseanlæg negativt.

[1] Forurenet vand fra deponier kaldes perkolat. Perkolatet dannes, når nedbør trænger gennem affaldet.
.

Økonomiske konsekvenser
Tillægget har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune, idet Fors A/S anlægger pumpeledningen fra Audebo Miljøcenter til offentlig kloak i Gl. Hagested.
 
Audebo Miljøcenter betaler for afledt spildevand jf. gældende betalingsvedtægt.
.

Øvrige konsekvenser
Der er i 2014 tilkørt ca.25.000 m3 spildevand fra Audebo Miljøcenter til Holbæk renseanlæg, og ved den planlagte tilslutning til den offentlige kloak, vil man kunne undgå ca. 800 tankvognstransporter årligt, fra Miljøcenteret til renseanlægget.
.

Høring
Kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplan skal offentliggøres med oplysning om, at der inden for en frist på mindst 8 uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for kommunalbestyrelsen.
.

Lovgrundlag – link
"Lov om miljøbeskyttelse" nr. 1189 af 27/09 2016.  Lovens bestemmelser om spildevands-planer fremgår af § 32.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184047
"Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4" nr. 726 af 1. juni 2016. indeholder yderligere regler om spildevandsplanens indhold, § 5, stk. 1:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180360
Link til vedtaget spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020:
http://planer.holbaek.dk/dk/temaplaner/spildevand-02/spildevand.htm
.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-45009_#4009499_v2_tillæg nr.1.pdf

Bilag

Tillæg nr.1


236. Beslutning om Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø

Beslutning om Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø godkendes.


Beskrivelse af sagen
Indsatsplan for grundvandbeskyttelse på Orø har været i offentlig høring og er klar til endelig vedtagelse. Det er med vandforsyningsloven bestemt, at alle kommuner skal lave indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet i områder udpeget af staten. Indsatsplanen skal sikre at grundvandet også i fremtiden er så rent, at det kan bruges som drikkevand. Især overvågning af grundvandets nitratindhold skærpes med denne indsatsplan. Det gøres for at kunne tage de rette beslutninger, hvis indholdet af nitrat i grundvandet skulle begynde at stige.

Indsatsplanen udgør grundlaget for, at der kan laves frivillige aftaler mellem vandværkerne og landbruget om nedsættelse af belastningen med kvælstof inden for vandværkernes indvindingsoplande.
 
Indholdet i Indsatsplanen
Planen beskriver grundvandets tilstand på Orø, hvordan grundvandet skal beskyttes og rollefordelingen mht. den fremtidige indsats for grundvandsbeskyttelse.
 
Indsatsplanen har været i offentlig høring i 12 uger efter Klima og Miljøudvalgets vedtagelse af planforslaget den 23. juni. 2015.

Der er kommet 3 høringssvar i høringsperioden. Et fra to beboere på øen, et fra Grundejerforening og Vandværk Færgebakkerne og et fra Naturstyrelsen. Høringssvarene og administrationens kommentarer til høringssvarene er vedlagt som bilag.
 
Høringssvar nr. 1 kritiserer planen for at være kortsigtet og varetage landbrugets interesser.
 
I høringssvar nr. 2 meddeler Naturstyrelsen, at formalia er overholdt og går ikke ind i en vurdering af de foreslåede indsatser.
 
Høringssvar nr. 3 kritiserer planen for at mangle en konkret tidsplan, at alle udgifter pålægges vandværkerne og at planen ikke lægger op til brug af indskrænkninger og restriktioner efter miljøbeskyttelsesloven. Det meddeles endvidere, at vandværkerne ikke er indstillede på at indgå frivillige aftaler med lodsejere om beskyttelse af grundvandet.
 
Administrationen har vurderet, at de tre indkomne høringssvar ikke giver anledning til at ændre planen. Dog er vi meget opmærksomme over for de bekymringer der fremgår af høringssvarene mht. grundvandets indhold af nitrat. Administrationen vil derfor få lavet en ”nitratfremskrivning”, dvs. en beregning der vil vise, hvordan nitrat-koncentrationen forventes at udvikle sig frem til år 2150 for vandværkernes boringer på Orø. Fremskrivningen vil blive igangsat såfremt der ses en stigning i nitratindholdet i de fire overvågningsboringer der er etableret på Orø. Kommunen opnår ved nitratfremskrivningen et meget bedre grundlag end det nuværende til vurdering af det konkrete beskyttelsesbehov.

Økonomiske konsekvenser
De frivillige aftaler er som udgangspunkt udgiftsneutrale, da vi forventer at få lavet aftaler som kan dækkes af tilskudsberettigede ordninger.
Igangsættelse af ovennævnte analyse vil koste mellem 50 t. kr. og 100. t. kr. Udgiften dækkes af en afgift der er pålagt ledningsført vand, som betales over vandafgiften. Kommunen får en procentdel af denne afgift til dækning af udgifter i forbindelse med indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse.

Øvrige konsekvenser
Indsatsplanen kan få konsekvenser for landbrugsdriften på Orø og vandværkerne, herunder ved indgåelse af frivillige dyrkningsaftaler og for vandværkerne ved øgede udgifter til monitering af grundvandets nitratindhold. Virksomhed og Miljø vurderer, at der er proportionalitet mellem planens omkostninger og indsats for at sikre rent vand til borgerne på Orø.

Høring
Indsatsplanen har forud for denne endelige vedtagelse været i 12 ugers offentlig høring fra den 23. juni 2015.
 
Virksomhed og Miljø har gennemført en strategisk miljøvurdering (SMV) af forslaget til indsatsplanen. Miljøvurderingen har været i høring i oktober 2016. Der har ikke været bemærkninger til miljøvurderingen.

Lovgrundlag – link
Vandforsyningslovens §13a

Bekendtgørelse om Indsatsplan

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016
Indstilles godkendt.


caseno12-8923_#3627396_v2_hvidbog.pdf
caseno12-8923_#4002283_v1_endelig indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på orø.pdf

Bilag

Hvidbog
ENDELIG Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø


237. Beslutning om anlægsbevilling til ændring af belægning på Hvedevænget i Svinninge

Beslutning om anlægsbevilling til ændring af belægning på Hvedevænget i Svinninge

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         der prioriteres 252.000 kr. i puljen ”Infrastruktur – Veje, broer og bygningsværker” i budget 2017 til ændring af belægning på Hvedevænget i Svinninge. Beløbet frigives samtidig med puljen i januar 2017.

Beskrivelse af sagen
Hvedevænget, Svinninge er en offentlig boligvej i byzone, der fra udstykningstid er udlagt som grusvej.
 
Der har af flere omgange efter kommunesammenlægningen været henvendelser om, at vejen burde omlægges til en asfalteret vej. Det er tidligere blevet afvist med begrundelse i manglende finansiering. For at imødekomme kritikken dengang besluttedes det, at tilføre vejen et lag skræver (sten) som ny belægning i 2013.
 
Byrådet behandlede i 2014 spørgsmålet om ændring af belægning på baggrund af en ny henvendelse fra Jørgen Nyholm og Benny Jørgensen (Kildehaven) efter, at De i 2013 købte ejendommen på Hvedevænget 16. Kildehaven, der er et botilbud til yngre handicappede, har daglige brugere der benytter Hvedevænget 16 og smutvej til deres dagtilbud. Ved vejkrydsninger er kørestolsbrugere særligt generet at stenene, der gør det meget vanskelig at krydse. Belægningen er ikke egnet set i forhold til tilgængelighed for kørestolsbrugere mv.
 
Der igen kommet en henvendelse fra Benny Jørgensen, på vegne af Kildehaven og grundejerforeningen Hvedevænget tilbyder en medfinansiering på 100.000 kr. så belægningen kan udskiftes til asfalt. Der er ligeledes et tilbud med fra et asfaltfirma på udførelse af asfaltbelægning.
Administrationen har indhentet tilbud på den samme udførelse af belægning, men samtidig fået et alternativ tilbud.
 
Tilbuddet der er med henvendelsen, har en samlet pris på kr. 335.100 ekskl. Moms. I prisen indgår fjernelse af eksisterende skærver og afslutning med asfaltslidlag.
Administrationen har også indhentet et tilbud på samme opbygning, der stort set er til samme pris.
Administrationen foreslår, at arbejdet bliver udført med en anden opbygning der også sluttes af med et asfaltslidlag. Denne løsning har været anvendt andre steder og der er god erfaring med dette. Prisen er incl. fjernelse af eksisterende skærver. Prisen kr. 284.700 ekskl. Moms.
 
Budgettet for udførelsen:
 
Entreprenørudgifter:               284.700 kr.
Uforudsete udgifter:                 35.000 kr.
Administrationsbidrag:             32.300 kr.
I alt                                          351.700 kr.
 
Medfinansiering                    -100.000 kr.
 
Samlet budget:                        252.000 kr.

Økonomiske konsekvenser
Udgiften til at udføre asfaltbelægning på Hvedevænget beløber sig til 252.000 kr.
Beløbet prioriteres af puljen ”Infrastruktur – Veje, broer og bygningsværker” i 2017. Beløbet frigives i forbindelse med puljen i januar 2017.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets tillægsdagsorden den 10.09.2014: pkt 154

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016
Det indstilles, at projektet ikke gennemføres

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016
Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Udvalget for Klima og Miljø.
238. Beslutning om etablering af adgang til byggemodning

Beslutning om etablering af adgang til byggemodning

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 1. Der gives en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til etablering af ca. 175 meter Ringvej i Regstrup, samt til projektforslag til resten af Ringvejen frem til den del af Ringvejen som Vejdirektoratet udfører for Holbæk Kommune.                                                                    

Beskrivelse af sagen
Lokalplan 14.04 åbner mulighed for etablering af nyt boligområde ved Regstrup, en del af dette område er privat ejet, og en privat udvikler har nu besluttet at igangsætte sin del af byggemodningen har derfor påbegyndt grundsalget.
 
Adgangen til boligudstykningen skal ske fra den planlagte forlængelse af Ringvejen i Regstrup.
I forbindelse med Vejdirektoratets etablering af motorvej syd om Regstrup etableres den sydligste del af Ringvejen frem til Gl. Skovvej.
Af hensyn til en korrekt sammenhæng mellem de spredte vejstykker, skal der udarbejdes et projektforslag for den samlede strækning for Ringvejen, hvorefter de ca. 175 meter frem til byggemodningen kan udføres.
 
Der skal erhverves ca.150 - 200 m2 landbrugsjord fra Matr.nr. 5a for at muliggøre anlægget af de 175 meter vej, dette forventes at kunne ske ved forhandling.
 
Tidsplan:
Arealerhvervelse og rådgiver udbud 1 måned
Opmåling, projektforslag og detailprojekt frem til byggemodningen 2 måneder.
Licitation         1 måned
Udførelse 2 - 3 måneder
 
Samlet anlægsperiode 7 måneder.

Økonomiske konsekvenser
Udgifterne på 2 mio. kr. finansieres af køb og salg.

Sagshistorik, henvisninger
Der henvises til principbeslutning for linjeføring af Ringvej i Regstrup sag. 15/29142 besluttet i Byrådet 11.11.2015  og Beslutning om etablering af Ringvejen mellem Skovvejen og Gl. Skovvej, sag 15/29142 besluttet i Byrådet 21.04.2016.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016
Indstilles godkendt.


caseno15-29142_#3468118_v1_plan - c1_1_001.pdf.pdf
caseno15-29142_#4020875_v2_kortbilag - ringvejen i regstrup.pdf

Bilag

Plan - C1_1_001.pdf
Kortbilag - Ringvejen i Regstrup


239. Beslutning om igangsættelse af lokalplaner

Beslutning om igangsættelse af lokalplaner

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Økonomiudvalget:
 
 1. beslutter at igangsætte følgende planer:
  1. Ny boligbebyggelse ved Brunhøjskolen, Holbæk
  2. Budvikling ved Rosen og Smedelundsgade i Holbæk, boliger og detailhandel

Beskrivelse af sagen
Nye planer
Lokalplan og kommuneplantillæg for boligbebyggelse ved Brunhøjskolen, Holbæk Have 11, Holbæk (bilag 1)
Byrådet besluttede på møde den 15. juni 2016, at sælge arealet hvor Brunhøjskolen tidligere lå. Planerne skal udarbejdes for at muliggøre realiseringen af det projekt for boligbyggeri, som byrådet valgte efter et gennemført projektudbud. Projektet fremviser potentialet for et attraktivt nyt boligområde i Holbæk By, der sigter på flere forskellige målgrupper, og dermed kan bidrag til løsning af Holbæk Kommunes boligudfordringer. Endvidere vil projektet bidrage til at skabe en rekreativ forbindelse mellem Holbæk bymidte og Fælleden.
 
Lokalplan og kommuneplantillæg for byudvikling ved Rosen og Smedelundsgade i Holbæk, boliger og detailhandel (bilag 2)
Det vurderes, at projektet vil medvirke til at skabe vækst og udvikling i området omkring Rosen og Smedelundsgade. Projektet vil bevare den bevaringsværdige bygning ”komediegården” og der fastholdes en rytme og skala i bebyggelsen mod Smedelundsgade, der vil understøtte den eksisterende gades kvaliteter. Projektet indplacere et punkthus på op til 7 etager, hvilket må forventes at medføre offentlig debat. Endvidere indebærer projektet ny bebyggelse i skel mod øvrige grundejere (mod syd), som også kræver nærmere afklaring i processen.   
 
Status på igangværende planer
For at sikre overblik i forhold til de igangværende planer, er der udarbejdet en status på disse. Status er vedlagt som bilag 3. Det kan endvidere oplyses, at følgende planer er færdiggjort siden seneste status:
 
7.09 Boligområde ved Hyldeagergård, Tuse

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016
Et flertal bestående af V, S, B og C godkender indstillingens pkt. a.
 
Imod pkt. a stemte Inge Langseth (O). Inge Langseth er principielt positiv overfor projektudbud, men kan ikke tilslutte sig offentligt støttet byggeri.
 
Indstillingens pkt. b godkendt.


caseno16-61_#4004695_v1_prioriteringsnotat lokalplan for ny boligbebyggelse ved brunhøjskolen, holbæk have 11.pdf.pdf
caseno16-61_#4004697_v1_prioriteringsnotat lokalplan for byudvikling ved rosen og smedelundsgade, holbæk.pdf.pdf
caseno16-61_#4004699_v1_status planer.pdf

Bilag

Prioriteringsnotat lokalplan for ny boligbebyggelse ved Brunhøjskolen, Holbæk Have 11.pdf
Prioriteringsnotat lokalplan for byudvikling ved Rosen og Smedelundsgade, Holbæk.pdf
status planer


240. Beslutning om klubhus til Jyderup Boldklub

Beslutning om klubhus til Jyderup Boldklub

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og fællesskab”, økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. det træffes beslutning om, hvilket af de 2 scenarier, som administrationen skal arbejde videre med for Jyderup boldklubs klubhus.

Beskrivelse af sagen
Jyderup Boldklubs klubhus er i meget dårlig stand, hvilket er blevet bekræftet af den gennemførte miljøscreening.
Administrationen har med udgangspunkt i nuværende budgetramme opstillet 2 mulige scenarier til, hvordan opgaven kan løses:
 
 
Scenarie 1:
Er det oprindelige forslag, som blev fremlagt til beslutning d. 26/9 2016 i udvalget.
I dette scenarie ombygges den tidligere børneinstitution Troldhøjen til klubhus mens det gamle klubhus rives ned. Administrationen estimerer at omkostningen for dette er på 2.6 mio.
Jyderup Boldklub har udtrykt at de ikke ønsker at eje et evt. nyt klubhus, de ønsker ligeledes heller ikke at være ansvarlige for driften (selv adm. enhed). Derfor vil Holbæk kommunen være ejere af det nye klubhus. Drift omkostningen estimeres til 165.000 kr.
 
 
 
Scenarie 2:
Det gamle klubhus sættes i stand og energioptimeres. Administrationen har genbesøgt muligheden for at istandsætte klubbens nuværende klubhus. Administrationen vurderer at det er muligt at istandsætte det nuværende klubhus, det anbefales at alle lofter og vægge skiftes til gips samt at der efterisoleres på taget. Der vil være omkostninger i forbindelse med at den delte varmeforsyning mellem Troldhøjen og klubhuset skal nedlægges.
Administrationen estimerer at omkostningen for dette er på 2 mio.
Jyderup boldklub vil være ejere af huset og vil derfor kunne søge lokaletilskud til drift omkostninger. Jyderup boldklub får i dag et lokale tilskud på 103.000 kr.


Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 0,7 mio. til renovering og fornyelse af klubfaciliteterne i Jyderup i puljen ”idræts faciliteter udenfor Holbæk by i 2016. Der er i 2016 brugt 100.000 kr. på miljøscreeningen af det nuværende klubhus.
Der overføres 0,6 mio. til 2017.
 
I puljen for 2017 har administrationen foreslået at der afsættes 2 mio. kr. til ombygning af klubhus. Der vil derfor være et totalt anlægsbudget på 2,6 mio. til Jyderup boldklubs klubhus
 
Anlægsmidler til projekterne i puljen ”Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By” for 2017 frigives på særskilt sag i januar 2017.

Høring
Administrationen har haft et møde med repræsentanter fra Jyderup Boldklubs bestyrelse.
Jyderup Boldklub har udtrykt at de ikke ønsker at eje et evt. nyt klubhus, de ønsker ligeledes heller ikke at være ansvarlige for driften.
Jyderup boldklub har fremsendt et notat på udvikling af området omkring klubhuset samt de ønsker som de har til et nyt klubhus.
 
Administrationen vurderer, at der grundet Holbæk Kommunes økonomiske situation ikke kan afsættes flere penge på budgettet i 2017 til at imødekomme yderligere udvikling på området.
Derfor er der ikke på nuværende tidspunkt arbejdet med at beregnet overslag.

Sagshistorik, henvisninger
KFFU møde d. 26. september 2016: Sag 120 - Beslutning om nyt klubhus til Jyderup boldklub

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28-11-2016
Det indstilles, at der arbejdes videre med scenarie 1.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016
Det indstilles, at der arbejdes videre med scenarie 1.


caseno15-59119_#4013189_v1_boldklubbens ønsker.pdf

Bilag

Boldklubbens ønsker


241. Orientering om forsinkelse af byggeriet ved Skovvejens Skole i Jernløse

Orientering om forsinkelse af byggeriet ved Skovvejens Skole i Jernløse

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget og byrådet.
Orienteringssag.

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Status
Blok A med undervisnings- og faglokaler forventes tidligst klar til indflytning medio juni 2017. Dvs. en forsinkelse på 5-6 måneder.
 
Forsinkelser
Siden sommerferien – august 2016 har administrationen været i dialog med STB Byg A/S, der er totalentreprenør på projektet, da der har været en række forsinkelser og manglende delafleveringer på byggeriet.
På nuværende tidspunkt fungerer dialogen og samarbejdet med entreprenøren efter omstændighederne fornuftigt og professionelt, men der pågår en uafklaret tvist om hvorvidt Holbæk Kommune som bygherre er ansvarlig for uforudsete jordbundsforhold – der giver totalentreprenøren ret til tidsfristforlængelse samt betaling for øget omkostninger.
Administrationen vurderer ikke at jordbundsforholdene er uforudsete forhold, der i sig selv giver ret til 5-6 måneders tidsfristforlængelse og har derfor varslet dagbod i perioden fra 1. januar 2017 og frem til aflevering. Samlet dagbod på anslået 5 mio. kr.
STB Byg A/S har afvist at der er berettiget krav om dagbod – og derfor har vi en uafklaret tvist. 
 
Holbæk Kommune har gjort følgende for at løse tvisten med STB Byg A/S
 
Entrepriseretsligt og juridisk
Administrationen har bedt om en ekstern vurdering af de entrepriserestlige handlemuligheder, da vi endnu ikke selv har fået afklaret og løst tvisten.
 
En stærk medspiller
Som bygherre er Holbæk Kommune interesseret i et godt samarbejde med de udførende. Derfor har vi valgt at holde fokus på et ’stærkt medspil’ på byggepladsen, hvilket betyder at dagligdagen på byggepladsen kun i begrænset omfang bliver påvirket af den entrepriseretlige afklaring. Håndtering af tvisten kører parallelt med den daglige byggeledelse og dialogen foregår med en direktør hos STB Byg A/S og ikke med den daglige byggeleder.

Økonomiske konsekvenser
 
Udfaldet af tvisten er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men forsinkelsen vil betyde øget bygherreomkostninger pga. forlænget byggetid, transport med busser, pavillonleje, vinterforanstaltninger etc.

Øvrige konsekvenser
 
Hvad betyder forsinkelsen for skoleeleverne og de ansatte?
Forsinkelsen vil betyde at undervisningen fortsætter i de midlertidige pavilloner resten af skoleåret 2016/17.
For at muliggøre sløjdundervisning vil elever blive transporteret med bus til søsterskolen i Undløse første halvår 2017.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016
 
Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016
Orienteringen indstilles taget til efterretning.
242. Beslutning om overførsel af 1 mio. kr. fra Projektudvalget for Vækst til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

Beslutning om overførsel af 1 mio. kr. fra Projektudvalget for Vækst til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der i budget 2017 overføres 1 mio. kr. fra Projektudvalget for Vækst til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” til ”Kultur gi’r vækst”.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med vedtagelsen af budgetaftalen 2016 – 2019 besluttede byrådet at satse på kultur som vækstfaktor under overskriften ”Kultur gi’r vækst”.
 
Denne satsning er der enighed blandt medlemmerne i Projektudvalget for Vækst og Udvalget ”Kultur, Fritid, og Fællesskab” om at fortsætte med at understøtte i 2017. Imidlertid er der også enighed om, at støtten til events har en højere grand af kulturelement en et egentligt vækstelement i sig, hvorfor det foreslås, at der i budget 2017 overføres 1 mio. kr. fra Projektudvalget for Vækst til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fælleskab”, hvorefter kultur- og fritid må varetage opgaven i forhold til at kunne støtte koncertaktiviteter.

Økonomiske konsekvenser
En del af midlerne til Projektudvalget for Vækst er placeret under politikområde 2, Administration. Der flyttes derfor 1 mio. kr. fra Politikområde 2, Administration til politikområde 15, Kultur og Fritid.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 01-12-2016
Søren Stavnskær stemte imod, da han ikke fandt, forslaget skaber vækst.
 
Det øvrige udvalg indstiller, at der i budget 2017 overføres 1 mio. kr. fra Projektudvalget for Vækst til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” til ”Kultur gi’r vækst”.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016
Indstilles godkendt.
243. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - december 2016

Beslutning om salg af ejendomme og grunde - december 2016

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde
 2. administrationen sætter udviklingen af arealer i henholdsvis Svinninge og Regstrup i bero

Beskrivelse af sagen
Præstemarken 1, 4420 Regstrup (Silver park)
Kommunen har i 2 år haft den tidligere sportsplads i Sdr. Jernløse til salg. I denne periode har der været flere henvendelser på arealet, men det er indtil videre ikke lykkedes at realisere et salg af arealet.
 
I forbindelse med det fremtidige motorvejsbyggeri bliver en del af arealet eksproprieret til regnvandsbassin. Administrationen anbefaler derfor, at arealet først sælges, efter eksproprieringen har fundet sted, idet det er usikkert om, hvor meget af arealet der bliver eksproprieret.
 
Dansk Modelsports Union, Afdeling Holbæk, har spurgt om muligheden for at erhverve arealet til en reduceret pris. Foreningen ønsker at etablere 3 asfaltbaner til kørsel med benzinmodelbiler, en stor hal til indendørskørsel samt flyvning med modelfly.
 
Ligeledes ønsker foreningen at indgå i en dialog med Vejdirektoratet, omkring benyttelse af det kommende regnvandsbassin, idet de kan bruges til sejlads med miniature sejlbåde.
 
Udvikling i arealer i Svinninge og Regstrup
Byrådet godkendte på mødet d. 6. september at udvikle blandt andre følgende arealer:
 
Vedr. arealet i Nr. Jernløse, så har ejeren af nabogrundstykket (matr.nr. 5 a Nr. Jernløse by, Nr. Jernløse) Kjeld Johannessen sat fase 1, bestående af 13 byggemodne parcelhusgrunde, til salg via Danbolig Holbæk. Når fase 1 er solgt, igangsættes fase 2, som ligeledes består af 13 byggemodne parcelhusgrunde.
 
Grundene er til salg hos Danbolig til en gennemsnitpris på 475.000 kr.
 
Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at udviklingen af det kommunale areal sættes i bero for ikke at overfylde markedet med byggegrunde.
 
Vedr. arealet i Svinninge, så har administrationen fået en forespørgsel fra 2T Arkitekt og Ingeniør, v/Morten Kjær Jakobsen, som ønsker at igangsætte udstykningen af 12 parcelhusgrunde ved Ringstedvej i Svinninge samt efterfølgende forberedelse til etape 2.
 
Udstykningen er omfattet af lokalplan 10.01 Boligområde i Svinninge – området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej.
 
Morten Kjær Jakobsen ønsker, at vi udskyder vor igangsættelse af byggemodning og salg af parcelhusgrunde ved Skolevej, Svinninge.
 
På baggrund af ovenstående, så anbefales det at udviklingen af kommunens areal sættes i bero indtil 1. marts 2017. Såfremt den private udstykning ikke er igangsat på det tidspunkt, så igangsættes arbejdet med at tilvejebringe en plangrundlag for salget af de kommunale areal ved Skolevej igen.

Økonomiske konsekvenser
Nettoudgiften finansieres via kontoen for køb og salg.

Sagshistorik, henvisninger
Møde i Byrådet 6. september 2016: Sag nr. 199 - Udvikling af arealer

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016
Indstillingens pkt. 1 indstilles godkendt.
 
Indstillingens pkt. 2. Det indstilles at planarbejdet fortsætter, og at byggemodning ikke fortsætter. Det præciseres endvidere, at arealet mellem Ringvejen og Holløsevej i Nr. Jernløse er Nordgårdsvej 3d, 4520 Svinninge, matrikel nr. 8 m Svinninge.


caseno13-50002_#4014672_v1_giskort, præstemarken 1.pdf

Bilag

GISkort, Præstemarken 1


244. Godkendelse af salgspriser - december 2016 - Lukket punkt