UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, 0.13

STARTTIDSPUNKT

02-11-2016 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

02-11-2016 18:00:00


PUNKTER

209. Godkendelse af dagsordenen til mødet 2. november 2016
210. Beslutning om det økonomiske pejlemærke vedrørende likviditet
211. Beslutning om principper for økonomistyring af kommunens driftsudgifter
212. Beslutning om reduktion i antallet af fælles-skabere som følge af besparelser på lokal udvikling
213. Beslutning om takster for det specialiserede socialområde og Socialtilsyn Øst
214. Beslutning om igangsættelse af lokalplaner
215. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Tuse Idrætsanlæg
216. Godkende kommissorium: Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier
217. Orientering om status på flygtningeområdet oktober 2016
218. Beslutning om ændring af den politiske mødekalender 2017
219. Orientering om tidsplan for regnskabsafslutningen 2016
220. Orientering om krav til bistand fra kommunen i afvikling af menighedsrådsvalg
221. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - oktober 2016
222. Godkendelse af salgspriser - oktober 2016 - Lukket punkt209. Godkendelse af dagsordenen til mødet 2. november 2016

Godkendelse af dagsordenen til mødet 2. november 2016

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. dagsordenen til Økonomiudvalgets møde d. 2. november 2016 godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016
Godkendt.
210. Beslutning om det økonomiske pejlemærke vedrørende likviditet

Beslutning om det økonomiske pejlemærke vedrørende likviditet

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Det eksisterende pejlemærke vedrørende likviditet ændres til: ”Holbæk Kommune skal have en gennemsnitlig likviditet på 1.500-2.000 kr. pr. borger., svarende til 100-150 mio. kr.”

Beskrivelse af sagen
På baggrund af vedtagelsen af budget 2017-2020 lægges op til en ændring af det økonomiske pejlemærke for likviditet.
 
Ved vedtagelse af denne ændring vil de økonomiske pejlemærker være:
 1. Holbæk Kommune skal have en gennemsnitlig likviditet på 1.500-2.000 kr. pr. borger., svarende til 100-150 mio. kr.
 2. Overskud på den strukturelle balance, skal finansiere vores anlægsinvesteringer
 3. Aktiv gældspleje
 4. Gælden må maksimalt udgøre 983 mio. kr. ved udgangen af byrådsperioden
 5. Der kan ikke foretages ændringer af skatten, herunder fordelingen på former, medmindre alle partierne bag aftalen er enige herom
 6. Holbæk Kommune overholder servicerammen i budgettet og i regnskabet
 
Der lægges med denne ændring op til en revidering af det pejlemærke, som byrådet vedtog ved 1. behandlingen af budget 2017-2020 den 6. september 2016.
 
Pejlemærket blev ved 1. behandlingen ændret til: ”Holbæk Kommune skal have en gennemsnitlig likviditet på 150 mio.kr., svarende til omkring 2.000 kr. pr. borger.”

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets dagsorden den 6. september 2016: Pkt. 196: Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016
Indstilles godkendt.
211. Beslutning om principper for økonomistyring af kommunens driftsudgifter

Beslutning om principper for økonomistyring af kommunens driftsudgifter

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. de 12 principper for økonomistyring af kommunens udgifter godkendes

Beskrivelse af sagen
På byrådets budgetcamp i august måned drøftede byrådet 12 principper for økonomistyring af kommunens driftsudgifter.
 
Formålet med principperne er dels at styrke den politiske styring af og ansvar for kommunens økonomi. Derudover skal principperne understøtte realiseringen af de politiske effektmål, og være med til at skabe klare rammer for organisationens styring af økonomi og effekt. Principperne skal supplere de økonomiske pejlemærker og være med til at sikre en bedre budgetoverholdelse.
 
Der lægges med dette punkt op til en vedtagelse af 12 principper med følgende ordlyd:
 1. Den økonomiske politik evalueres hvert år forud for budgetlægningen.  Det vedtagne budget skal overholdes.
 2. Hensynet til kommunens samlede økonomi går altid forud for andre økonomiske hensyn og tiltag, herunder politiske omstillinger.
 3. Der kan ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Undtaget herfra er merudgifter som følge af midtvejsreguleringen af det kommunale bloktilskud
 4. Der anvendes ramme- og effektstyring. Rammerne skal overholdes og effekterne realiseres.
 5. Niveauet for de samlede overførsler mellem årene skal reduceres. Der er og skal fortsat være overførselsadgang mellem årene. Men når overførslerne er blevet reduceret til 1 pct. af kommunens samlede serviceudgifter, svarende til 30 mio. kr., skal reglerne for overførselsadgang justeres.
 6. Hvert politikområde er én bevilling, så bevillingsansvaret er entydigt.
 7. Budgettet skal indeholde et råderum til politisk prioritering.
 8. Forudsætninger for bevillinger skal være baseret på pris x mængde.
 9. Der anvendes nøgletal, benchmark og analyser til fastlæggelse af priser og mængder.
 10. Forudsætningerne for budgettet skal besluttes politisk, og forslag til ændringer skal altid indeholde klare forslag til politiske prioriteringer.
 11. Budgetrevisionerne skal indeholde en tydelig beskrivelse af økonomien på politikområder og klare forslag til politiske prioriteringer.
 12. De politiske prioriteringer gennemføres og evalueres.
 
Indenfor kort tid vil den del af de 12 principper, som kræver det, blive udmøntet i konkrete tiltag, som kan bruges i den daglige styring. Tiltagene vil, i det omfang de kræver en politisk beslutning, blive fremlagt for byrådet til godkendelse.
 
Ved næste revision af kasse- og regnskabsregulativet indarbejdes de 12 principper heri.
 
De nuværende politikområder er:
 
 
 
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016
Indstilles godkendt med følgende forslag til justering af tekst hvor ændringer er markeret med understregning.
 
 1. Den økonomiske politik evalueres hvert år forud for budgetlægningen. Det vedtagne budget skal overholdes.
 2. Hensynet til kommunens samlede økonomi går altid forud for andre økonomiske hensyn og tiltag, herunder politiske omstillinger.
 3. Der kan ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Undtaget herfra er merudgifter som følge af midtvejsreguleringen af det kommunale bloktilskud
 4. Der anvendes ramme- og effektstyring ved budgetopfølgningen. Rammerne skal overholdes og effekterne realiseres.
 5. Niveauet for de samlede overførsler mellem årene skal reduceres. Der er og skal fortsat være overførselsadgang mellem årene. Men når overførslerne er blevet reduceret til 1 pct. af kommunens samlede serviceudgifter, svarende til 30 mio. kr., skal reglerne for overførselsadgang justeres.
 6. Hvert politikområde er én bevilling, så bevillingsansvaret er entydigt.
 7. Budgetforslaget skal indeholde et råderum til politisk prioritering.
 8. Budgetlægning baseres på pris x mængde.
 9. Der anvendes nøgletal, benchmark og analyser til fastlæggelse af priser og mængder.
 10. Forudsætningerne for budgettet skal besluttes politisk, og forslag til ændringer skal altid indeholde klare forslag til politiske prioriteringer.
 11. Budgetrevisionerne skal indeholde en tydelig beskrivelse af økonomien på politikområder og klare forslag til politiske prioriteringer.
 12. De politiske prioriteringer gennemføres og evalueres.
 
Økonomiudvalget ønsker, at der til sagen udarbejdes et notat om baggrunden for brug af pris x mængde i budgetlægningen. Notatet skal knyttes til sagen og indgå i byrådets behandling.
212. Beslutning om reduktion i antallet af fælles-skabere som følge af besparelser på lokal udvikling

Beslutning om reduktion i antallet af fælles-skabere som følge af besparelser på lokal udvikling

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. godkende en reduktion fra 13 til 7 fælles-skabere (fra 6,5 årsværk til 3,25 årsværk)

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med byrådets vedtagelse af budget 2017 blev der besluttet en besparelse på 2,5 mio. kr. inden for Projektudvalget for Lokal Udviklings område. I forlængelse heraf besluttede Projektudvalget for Lokal Udvikling på sit møde d. 11.10.16 at:
 
 
Beslutningen betyder, at den resterende del af besparelsen på 1,5 mio. kr. skal findes inden for fælles-skaberaktiviteterne.
 
Det nuværende antal fælles-skabere har hidtil været tilpasset af administrationen ud fra de politiske ønsker til Dialogmodellens virke. Da Projektudvalget for Lokal Udvikling ikke har beslutningskompetence i forhold til udmøntningen af reduktion i antallet af fælles-skabere, blev udvalget orienteret om konsekvenserne af beslutningen.
 
Det har i den forbindelse været et politisk ønske, at antallet af fælles-skabere behandles politisk i Økonomiudvalget. 
 
Model for antallet af fælles-skabere
Der er i dag 13 medarbejdere, der bruger halvdelen af deres arbejdstid på opgaven som fælles-skaber. I en ny model reduceres dette antal til 6 fælles-skabere samt fælles-skaberen på kultur- og fritid, ansat på ¼ tid, 7 i alt.
 
Modellen for fælles-skaberne har fortsat sit omdrejningspunkt i Dialogmodellen og med 7 fælles-skabere kan fælles-skaberne forsat arbejde med udgangspunkt i hver sit kerneområde.
 
Reduktionen i antallet af fælles-skabere vil betyde et ændret opgavefokus. Fælles-skaberne vil tilrettelægge arbejdet sådan, at de målretter indsatsen mod de lokalområder, der har særligt behov for støtte til egen lokal udvikling. Samtidig vil fælles-skabernes indsats omkring frivillighed og samarbejde med frivillige aktører blive mindre og alene være af rådgivende karakter. Det er i tråd med Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag, at det er en ledelsesopgave at øge samskabelse og inddragelse af frivillige.
 
Udarbejdelsen af en endelig og mere detaljeret model for arbejdet som fælles-skabere sker sammen med kerneområderne, fælles-skaberne, de lokale fora og Frivilligrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016
Et flertal bestående af V, S, C og O godkendte indstillingen.
 
Imod stemte Emrah Tuncer (B).
 
Christina K. Hansen (A) deltog ikke under behandling af punktet.
213. Beslutning om takster for det specialiserede socialområde og Socialtilsyn Øst

Beslutning om takster for det specialiserede socialområde og Socialtilsyn Øst

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. taksterne for det specialiserede børne- og voksenområde for 2017 bliver godkendt
 2. taksterne for Socialtilsyn Øst for 2017 bliver godkendt

Beskrivelse af sagen
I henhold til bekendtgørelse nr. 9 af 12. januar 2015 og bekendtgørelse nr. 730 af 15. juni 2016 skal byrådet fastsætte takster for tilbud på det specialiserede børne- og voksenområde, samt takster for objektiv finansiering af tilsyn med plejefamilier og takster for tilsyn med opholdssteder.
 
Efter budgetvedtagelsen for budget 2017 er taksterne nu færdigberegnet, hvorfor taksterne bliver fremlagt til godkendelse.
 
Den 5. oktober vedtog byrådet at reducere taksterne på det specialiserede børne- og voksenområde med 5 % for 2017. Vedtagelsen betyder, at taksterne for 2016 pris- og lønfremskrives og herefter fratrækkes 5 %. Reduktionen af taksterne medfører, at de takstfinansierede institutioner skal finde besparelser for ca. 16,6 mio. kr.
 
Såfremt Holbæk Kommune køber pladser hos egne institutioner i samme omfang som i 2016, så vil Holbæk Kommune opnå en besparelse på ca. 9,1 mio. kr. Årsagen til at Holbæk Kommune ikke opnår den fulde besparelse er, at ca. 45 % af pladserne i de takstfinansierede institutioner sælges til andre kommuner - primært til kommuner inden for Region Sjælland, men også til kommuner i resten af landet samt Færøerne og Grønland. Den resterende besparelse på ca. 7,5 mio. kr. kommer derfor andre kommuner til gode.

Lovgrundlag – link
Byrådets dagsorden 5. oktober 2016: Pkt. 16: Beslutningssag - 2. behandling af budget 2017-2020

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-4131_#3979439_v1_takstoversigt 2017 - det specialiserede område og socialtilsyn.pdf.pdf

Bilag

Takstoversigt 2017 - Det specialiserede område og Socialtilsyn.pdf


214. Beslutning om igangsættelse af lokalplaner

Beslutning om igangsættelse af lokalplaner

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima- og Miljø og Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. følgende planer igangsættes:
  1. tillæg til lokalplan for Sportsbyen, Holbæk
  2. lokalplan og kommuneplantillæg for boliger ved L.C. Worsøesvej i Holbæk
  3. lokalplan for husbåde i Holbæk havn

Beskrivelse af sagen
Nye planer
Tillæg til lokalplan for sportsbyen (bilag 1)
Det har vist sig hensigtsmæssigt at flytte atletikstadion og kunstgræsbaner i forhold til den placering der indgår i lokalplan 2.67 for sportsbyen. Endvidere har der vist sig behov for at placere mere overskudsjord fra byggeriet af sportsbyen end først antaget. Det er derfor nødvendigt at der udarbejdes et tillæg til lokalplan 2.67 for sportsbyen.
 
Planer for boligområde ved L.C. Worsøesvej (bilag 2)
Der har været store udfordring med, at finde egnede placeringer til billige boliger og skæve boliger. Projektets formål er at tilvejebringe plangrundlaget for etablering af boliger på området. Konkret ønsker kommunen at indgå en aftale med Lejer-bo om opførelse af 100 billige boliger og 6 boliger til skæve eksistenser.
Planområdet er centralt beliggende i Holbæk med korte afstande til indkøbsmuligheder, og det vurderes derfor, at området er egnet til opførelse af små boliger. Området er kommunalt ejet og der skal udarbejdes et kommuneplantillæg for at ændre anvendelsen fra erhvervsformål til boliger.
 
Planer for husbåde i Holbæk havn (bilag 3)
Udarbejdelse af planlægningen har til formål at muliggøre indplacering af flere end de første 4 husbåde, der allerede er besluttet realiseret, forud for lokalplanlægningen. Det er intentionen, at skabe et levende havneområde, og husbådene i Holbæk Havn skal bidrage til miljøet. Det foreslås, at husbåde langs Krags Brygge alene skal være ombyggede både, oprindeligt bygget til sejlads, for at fastholde historien om det maritime liv, der har udspillet sig over kajkanten.
 
Status på igangværende planer
For at sikre overblik i forhold til de igangværende planer, er der udarbejdet en status på disse. Status er vedlagt som bilag 4.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 14-10-2016
Udvalget indstiller, at planerne under b og c igangsættes.
 
Et flertal bestående af O og I indstiller, at planen under a først igangsættes, når de økonomiske konsekvenser er belyst. Et mindretal bestående af S indstiller, at planen under a igangsættes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016
Økonomiudvalget indstiller punkterne b) og c) til godkendelse.
 
Et flertal bestående af V, A og B indstiller punkt a) til godkendelse.
 
Michael Suhr (C) stemte imod pkt. a). Michael Suhr ønsker punkt a) behandlet i byrådet.
 
Inge Riis Langseth (O) undlod at stemme ved punkt a).
 
Eftersendt notat til Økonomiudvalget tilknyttes sagen.


caseno16-61_#3945480_v1_prioriteringsnotat tillæg til lokalplan for sportsbyen.pdf.pdf
caseno16-61_#3945469_v1_prioriteringsnotat lokalplan for boliger l.c worsøesvej, holbæk.pdf.pdf
caseno16-61_#3945474_v1_prioriteringsnotat lokalplan for husbåde i holbæk havn.pdf.pdf
caseno16-61_#3945908_v1_status oktober.pdf

Bilag

Prioriteringsnotat tillæg til lokalplan for sportsbyen.pdf
Prioriteringsnotat lokalplan for boliger L.C Worsøesvej, Holbæk.pdf
Prioriteringsnotat lokalplan for husbåde i Holbæk havn.pdf
status oktober


215. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Tuse Idrætsanlæg

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Tuse Idrætsanlæg

Sagsgang og sagstype
Udvalget for ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 1. frigiver anlægsbevillingen på 150.000 kr. til forbedringer af Tuse Idrætsanlæg. Beløbet er afsat som selvstændigt punkt i anlægsbudget for 2016.

Beskrivelse af sagen
I budgetaftalen 2016 er der afsat 150.000 kr. til forbedringer af Tuse Idrætsanlæg i forbindelse med oprykningen til Danmarksserien.
Følgende stadionforbedringer foretages for bevillingen:
 
Det bliver prioriteret at opgradere stadionfaciliteterne, da Tuse Boldklub har oplevet stigende tilskuertal til hjemmekampe. Derfor er ønsket at bruge de fleste af midlerne til nye toiletter.
 
Link til budgetpublikationen for 2016

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 24-10-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016
Indstilles godkendt.
216. Godkende kommissorium: Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier

Godkende kommissorium: Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. Kommissorium for projekt ”Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier” godkendes

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Byrådet besluttede at etablere omstillingsprojektet ”Tværfaglig indsats for mest udsatte familier” i april 2016. Erfaringer fra andre kommuner viste dog ret hurtigt, at det var urealistisk at realisere den økonomiske ambition om at hente de 4 mio. kr. på denne omstilling allerede i 2016. Derfor besluttede byrådet den 17. august at justere omstillingsprojektet, så det vedrører budget 2017 og frem. På den baggrund fremlægger administrationen nu et nyt og uddybende kommissorium for omstillingsprojektet.
 
Centrale punkter i kommissoriet
Målgruppen er familier med komplekse problemer, som modtager offentlig forsørgelse, og hvor der samtidig er mindst én børnesag. Hovedformålet er at omstille og effektivisere Holbæk Kommunes indsats for at opnå større effekt af kerneopgaverne:
 
 
Den grundlæggende idé: Projektet tilrettelægges som et pilotprojekt med 10-12 familier, som inviteres med i projektet. I første fase er familier og medarbejdere m.fl. medudviklere af de løsninger, der skal arbejdes med. I næste fase pilottestes de udvalgte løsninger, og indsatserne udvikles og justeres undervejs. Til slut udbredes indsatsen til flere familier i målgruppen, hvis det viser gode resultater.
 
Ny tilgang i indsatsen: Projektet tager udgangspunkt i forståelse af, at der er ressourcer og potentialer i alle familier. Og at det er tilgangen til de udsatte familier, der udgør et problem i forhold til at rykke familien positivt. Vi skal som kommune være langt bedre til at prioritere på tværs af kerneopgaverne for at opnå effekt og skabe helhed og sammenhæng for den enkelte familie.
 
Med afsæt i erfaringer fra andre kommuner vil følgende elementer indgå i løsningerne:
 
Tidsramme: Pilotprojektet begynder forberedelserne i november 2016. Senest februar 2018 tages der politisk stilling til om projektet skal stoppe eller evt. udbredes til flere familier. Projektets hovedfaser fremgår af vedlagte kommissorium.
 
Politisk forankring i Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” bliver projektejer og følger løbende op på projektets fremdrift og resultater. Udvalget bliver samtidig ansvarlig for at inddrage andre relevante udvalg – særligt Udvalget ”Uddannelse og Job”, når der er behov for principielle, tværgående drøftelser. Desuden er udvalget ansvarlig for at afrapportere til byråd, som minimum inden endelig beslutning og eventuelt ved midtvejsstatus.

Økonomiske konsekvenser
Omstillingsprojektet forventer først fra 2018 at kunne bidrage til – på tværs af kerneopgaverne - at reducere udgifterne til forsørgelse og foranstaltninger. Potentialet for at reducere udgifterne vil blive nærmere vurderet, når de 10-12 familier til pilotprojektet er fundet primo 2017, og igen i forbindelse med en eventuel beslutning om at udvide indsatsen til flere familier primo 2018.
 
Der er stor usikkerhed forbundet med at beregne potentialet for budgetreduktioner. Erfaringer fra andre kommuner viser, at indsatser af denne karakter typisk kræver en investering det første år, men at prognoserne på længere sigt er positive. Dog er der også kommuner, der har forventninger om at reducere udgifterne allerede år ét ved at sikre stærkt fokus på og prioritering af indsatsen.
 
Konkret bliver projektet finansieret ved en administrativ prioritering af de nødvendige ressourcer til indsatsen fra kerneopgaverne Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge og Alle Kan Bidrage.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"
Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-10-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-23527_#3951683_v1_kommissorium tværfaglig indsats for særligt udsatte familier.doc
caseno16-23527_#3951826_v1_bilag 2. processen i hovedtræk - tværfaglig indsats for særligt udsatte familier.pptx

Bilag

Kommissorium: Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier
Bilag 2. Processen i Hovedtræk - Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier


217. Orientering om status på flygtningeområdet oktober 2016

Orientering om status på flygtningeområdet oktober 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. status på flygtningeområdet, oktober 2016, tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Administrationen fremlægger hver måned en status på flygtningeområdet. Formålet er at give en generel orientering om udviklingen på centrale indsatser for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under den treårige integrationsindsats. Orienteringen har tre fokusområder: midlertidig boligindplacering af nyankomne flygtninge, beskæftigelsesindsatsen samt indsatsen i samarbejde med frivillige. De tre områder er uddybet i et bilag, som er vedlagt sagen.
 
Det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på integrationsprogrammet udgør primo oktober 2016 391 personer. Derudover er der familiesammenført 223 børn under integrationsprogrammet.
 
Modtagelsen af flygtninge
Antallet af flygtninge, som Holbæk Kommune skal modtage i perioden marts 2016 - marts 2017 (2016-kvoten) er nedjusteret fra 241 til 111 personer. Indtil nu har Holbæk Kommune konkret modtaget 79 personer.
 
Midlertidig boligindplacering af flygtninge
Primo juni 2016 er 162 flygtninge midlertidigt indkvarteret i Holbæk Kommune. 62 pct. af flygtningene er indkvarteret i private ejendomme, 26 pct. er indkvarteret i almene boliger og 12 pct.er indkvarteret i kommunale ejendomme.
 
De 162 midlertidigt indkvarterede er fordelt på indkvarteringsløsninger, der er beliggende i 7 af kommunens byer.  Fire af disse indkvarteringsløsninger havde primo august 2016 mindst 10 midlertidigt indkvarterede. Disse indkvarteringer er beliggende i Vipperød, Holbæk by, Stigs Bjergby samt i Jyderup.
 
Beskæftigelse, aktivering og danskuddannelse
Af det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på 391 personer, modtager 335 personer integrationsydelse. Disse borgere er målgruppen for beskæftigelsesindsatsen.
 
De fleste flygtninge er i aktivering. Således var 78,7 pct. af borgerene i større eller mindre grad aktiverede i august 2016, som er de seneste tal. Til sammenligning er andelen 83 pct. på landsplan.
 
Indsatsen med branchepakker er godt i gang. Branchepakker er længerevarende opkvalificering og afklaring af deltagerne kompetencer, så de matcher behovet på arbejdsmarkedet, primært i brancher, hvor der er – eller vurderes snart at komme jobmuligheder. De brancher, der er prioriteret i Holbæk, er brancher med størst omsætning af jobs og laveste krav til indgangskvalifikationer. Baggrunden er, at de fleste nyankomne flygtninge har meget begrænset skolegang bag sig.
 
Som udgangspunkt er alle nyankomne flygtninge tilmeldt en danskuddannelse frem til gennemført uddannelse. Undtagelser herfra kan for eksempel skyldes barselsorlov eller svær sygdom. I alt er 301 flygtninge er tilmeldt danskuddannelse, mens én person går på FVU (Forberedende Voksenundervisning).
 
Integration, frivillige aktiviteter og tilbud i hele Holbæk

Mange frivillige er involveret i at modtage og inddrage nye borgere. Blandt aktiviteterne kan nævnes:
 
 
Mange foreninger engagerer sig i flygtningearbejdet. Blandt aktiviteterne kan nævnes.
 
 
 
 
Integrationsrådet bidrager med dialog: I Integrationsrådets forretningsorden er ét af fire hovedtemaer for rådets virke at ”Sikre og styrke integrationsindsatsen via dialog og brobygning”.  Som et led i denne indsats stod Integrationsrådet for et vellykket arrangement ”Fakta og Følelser” den 20.9 i Elværket med ca. 200 deltagere. De fremmødte blev præsenteret for et oplæg fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) med fakta om integration især i forhold arbejdsmarkedet. Dernæst kom unge flygtninge fra teatergruppen Contact på scenen med fortællinger om deres baggrund, flugt og fremtidsdrømme. Efterfølgende var der debat mellem gæster og et indbudt panel.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-10-2016
Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016
Orienteringen indstilles taget til efterretning.


caseno16-31142_#3961725_v1_månedsstatus på flygtningeindsatsen - oktober 2016.pdf.pdf

Bilag

Månedsstatus på flygtningeindsatsen - oktober 2016.pdf


218. Beslutning om ændring af den politiske mødekalender 2017

Beslutning om ændring af den politiske mødekalender 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Økonomiudvalget godkender ændring af den politiske mødekalender 2017

Beskrivelse af sagen
Byrådet behandlede den 12. oktober 2016 under punkt 239 den politiske mødeplan for 2017.
 
Af bilaget til punktet fremgår det, at Økonomiudvalget har møde den 29. marts 2017.
 
Af hensyn til byrådets møder er det nødvendigt at flytte mødet den 29. marts 2017 til onsdag d. 5. april 2017 samt indsætte et ordinært møde onsdag d. 11. oktober 2017. Det betyder, at i 2017 mødes Økonomiudvalget kl. 15:30 – 17:30 i kommunens administrationsbygning på følgende datoer:
 

Lovgrundlag – link
Byrådets dagsorden den 12. oktober 2016: Pkt. 239: Beslutning om godkendelse af mødeplan for 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016
Godkendt.


caseno15-27421_#3964949_v1_politisk mødekalender - 2017.pdf.pdf

Bilag

Politisk mødekalender - 2017.pdf


219. Orientering om tidsplan for regnskabsafslutningen 2016

Orientering om tidsplan for regnskabsafslutningen 2016

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Orienteringssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. tidsplan for afslutning af regnskabet for 2016 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Lov om kommunernes styrelse indeholder bestemmelser om procedure for aflæggelse og revision af det kommunale regnskab. Således kan nævnes:
 
På baggrund af ovenstående retningslinier har regnskabsafdelingen udarbejdet et forslag til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2016.
 
Ved udarbejdelse af tidsplanen er der taget udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2017.

Lovgrundlag – link
Den kommunale styrelseslov § 45, 46 og 47

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016
Orienteringen taget til efterretning.


caseno16-23262_#3974090_v1_tidsplan for regnskabsafslutningen 2016.xls

Bilag

Tidsplan for regnskabsafslutningen 2016


220. Orientering om krav til bistand fra kommunen i afvikling af menighedsrådsvalg

Orientering om krav til bistand fra kommunen i afvikling af menighedsrådsvalg

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Orienteringssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. orientering om krav til bistand fra kommunen i forbindelse med afholdelsen af menighedsrådsvalg tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Kommunen har fået en forespørgsel på medhjælp til optælling samt udlån af valgmateriel fra et sogn, som den 8. november 2016 afholder menighedsrådsvalg. Kommunens valgsekretariat har derfor undersøgt lovgivningen på området, og det viser sig, at kommunen er forpligtet til at bistå menighedsrådsvalget.
 
I loven står der, at kommunalbestyrelsen skal bistå valgbestyrelsen (menighedsrådet) i forbindelse med menighedsrådsvalget, hvis de anmoder om det. Det handler også om bistand fra kommunens folkeregister, som bistår med hjælp i forbindelse med brevstemmer, valglister, valgkortog lign.
 
I et cirkulære står der desuden, at denne bistand blandt andet består i udlån af valgmateriel, og at der mod betaling kan kræves medhjælp til optælling.
 
Til orientering bistår kommunen et sogn i 2016, hvor vi bistår med opsætning og nedtagning af valgmaterial samt en person til optælling ved valgets afslutning den 8. november.
 
Økonomiudvalget orienteres derfor om, at der ved fremtidige menighedsrådsvalg kan komme lignende forespørgsler fra sognene vedr. bistand.
 
Det vil ikke have nogen økonomiske konsekvenser, da udgiften til medhjælp og evt. opsætning og nedtagning af valgmateriel afholdes af menighedsrådet. Dog skal Økonomiudvalget være opmærksom på, at kommunen er forpligtet til at stille mandskab til rådighed til opgaven. Til orientering afholdes der menighedsrådsvalg hver 4. år.

Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd
Cirkulære om valg til menighedsråd den 8. november 2016

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016
Orienteringen taget til efterretning.
221. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - oktober 2016

Beslutning om salg af ejendomme og grunde - oktober 2016

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde
 2. administrationen gennemfører et projektudbud i forbindelse med salg en udviklingsgrund

Beskrivelse af sagen
Hovedgaden 36b, Regstrup (Matr. nr. 11 m Regstrup by, Nr. Jernløse)
Ejendommen anvendes i dag til ældre- og udslusningsboliger, men Danske Baptisters Spejderkorps, afdeling Holbæk- og Regstrupspejderne har rettet henvendelse idet de ønsker at bruge en del af arealet til shelterplads. Shelterpladsen er en del af projekt ”Grønne hjerter” i Regstrup. Projektet består af 4 dele, og Byrådet har tidligere besluttet, at give økonomisk tilskud til projektet.
 
Arealet er beliggende nordligt på den nuværende matrikel og udgør ca. 210 m2. Det er administrativt vurderet, at den kommunale anvendelse kan fortsætte uændret selvom en del af arealet sælges.
 
Samsøvej 48, Holbæk (Matr.nr. 14 gt Holbæk Markjorder)
Ejendommen har tidligere været i spil som grund til billige boliger, og i forlængelse heraf godkendte byrådet lokalplan 3.48 for ejendommen.
 
Grunden er på 5083 m2 og er ubebygget.
 
For at afprøve markedet, så foreslås det at igangsætte et projektudbud. Bedømmelsen gennemføres af et administrativt nedsat bedømmelsesudvalg, der vil evaluere de indkomne tilbud i forhold til nedenstående, ikke prioriterede, evalueringskriterier:
 
Det vil være en forudsætning i udbudsmaterialet, at de afgivne tilbud skal være i overensstemmelse med den gældende lokalplan.
 
Udbuddet gennemføres i de kommende måneder, og det forventes, at byrådet præsenteres for resultatet af evalueringen samt en opsummering af de indkomne tilbud i første kvartal 2017, hvorefter byrådet træffer endelig beslutning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016
Indstilles godkendt.


caseno13-50002_#3961198_v1_kortbilag_samsøvej 48, holbæk.pdf.pdf
caseno13-50002_#3961468_v1_lokalplan 3.48 - samsøvej.pdf.pdf
caseno13-50002_#3965431_v1_gis - hovedgaden 36b, regstrup.pdf.pdf

Bilag

Kortbilag_Samsøvej 48, Holbæk.pdf
Lokalplan 3.48 - Samsøvej.pdf
Gis - Hovedgaden 36b, Regstrup.pdf


222. Godkendelse af salgspriser - oktober 2016 - Lukket punkt