UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

0.10

STARTTIDSPUNKT

28-09-2016 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-09-2016 18:00:00


PUNKTER

185. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. september 2016
186. Beslutningssag - 2. behandling af budget 2017 - 2020185. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. september 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. september 2016

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
  1. dagsorden for Økonomiudvalget den 28. september 2016 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2016
Godkendt.
186. Beslutningssag - 2. behandling af budget 2017 - 2020

Beslutningssag - 2. behandling af budget 2017 - 2020

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at Økonomiudvalget:
  1. sender de indkomne ændringsforslag og mulige underændringsforslag til byrådets 2. behandling med eventuelle bemærkninger og anbefalinger
  2. givet, der er et politisk flertal for selvbudgettering, vedtager et ændringsforslag til budgettet indeholdende et provenu fra selvbudgettering på 21,4 mio. kr. og eventuelle andre ændringer      
  3. indstiller teknisk ændringsforslag vedrørende lånoptag på yderligere 6 mio.kr. i 2017

Beskrivelse af sagen
Byrådet 1. behandlede budgettet 2017 – 2020 den 6. september 2016. Byrådssagen med tilhørende bilag er vedlagt denne sag som bilag efter de nytilkomne bilag.
 
Efter byrådets 1. behandling af budgettet er der indkommet ændringsforslag fra følgende fire politiske grupperinger:
Ændringsforslagene er vedlagt som bilag.
 
Til hvert ændringsforslag har administrationen udarbejdet et overbliksskema, en resultatopgørelse samt en likviditetsoversigt. Disse dokumenter er også vedlagt som bilag.
 
Selvbudgettering af udskrivningsgrundlag
Til brug for de politiske forhandlinger om budget 2017-2020 har administrationen den 15. september 2016 udarbejdet et notat om det forventede provenu ved valg af selvbudgettering. Notatet viste et forventet provenu ved valg af selvbudgettering på 28,5 mio. kr. Koncerndirektionen indstillede i notatet, at der ikke selvbudgetteres i 2017. Alternativt indstillede koncerndirektionen, at der vælges selvbudgettering, men i 2017 budgetteres med indtægter svarende til det udmeldte udskrivningsgrundlag fra statsgarantien, og at den mulige gevinst ved selvbudgettering først budgetteres i 2020 til styrkelse af likviditeten.
 
Efter udarbejdelsen af notatet af 15. september 2016 er Holbæk Kommune blevet kontaktet af KL, da KL var blevet opmærksom på, at der i de tidligere beregninger indgik et beløb på ca. 3 mia. kr., som kan tænkes at være engangsindtægter, der trak skønnet over udskrivningsgrundlaget i 2015 op på landsplan. Da disse indtægter stammede fra ganske få personer, har de kun betydning i enkelte kommuner. På den baggrund vurderer KL, at det tidligere skøn over udskrivningsgrundlaget i 2016 og frem var for høje, og KL har derfor foretaget nye beregninger.
 
Som det er beskrevet af administrationen i vedlagte notat af 22. september 2016, betyder de nye beregninger for Holbæk Kommune, at det forventede provenu ved selvbudgettering i 2017 falder fra 28,5 mio. kr. til 21,4 mio. kr. I notatet af 22. september 2016 indstiller koncerndirektionen fortsat, at der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017, da den potentielle gevinst ved valg af selvbudgettering ikke er tilstrækkelig høj i forhold til risikoen ved at vælge selvbudgettering. Alternativt indstiller koncerndirektionen, at der vælges selvbudgettering, forudsat at der i 2017 budgetteres med indtægter svarende til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og at den mulige gevinst ved selvbudgettering først budgetteres i 2020 til styrkelse af likviditeten.
 
Da der i tre af de fire indkomne ændringsforslag er valgt selvbudgettering, og da der i de tre forslag er anvendt tallet (28, 5 mio. kr.) fra den oprindelige beregning, bør Økonomiudvalget - givet der er et politisk flertal for selvbudgettering - udarbejde et ændringsforslag indeholdende et provenu fra selvbudgettering på 21,4 mio. kr. og eventuelle andre ændringer.
 
Såvel notatet af 15. september 2016 som notatet af 22. september 2016 vedlægges som bilag.
Tekniske ændringer
Lån
Der er i budgetforslaget indarbejdet lån på 10 mio. kr. til energiforanstaltninger og 15 mio. kr. til andre formål. Lån til energiforanstaltninger kræver ikke dispensation.
 
Holbæk Kommune har søgt om lånedispensation fra lånepuljen på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Kommunen har modtaget tilsagn på lånedispensation på 21 mio. kr.
 
Da kommunen har opnået dispensation på 21 mio. kr., men i budgetforslaget alene har indarbejdet lån på 15 mio. kr., foreslås der indarbejdet yderligere lånoptag på 6 mio. kr.
 
Anlæg og drift
KL har på baggrund af borgmestermøde den 22. september 2016 vurderet, at kommunerne vil overskride den samlede anlægsramme med 1,1 mia. kr. og omvendt har luft i den samlede serviceramme på 0,9 mia. kr.
 
For at overholde aftalen med regeringen opfordrer KL derfor kommunerne til at overveje forholdet mellem drifts- og anlægsudgifter.
 
Administrationen vil frem til Økonomiudvalgsmødet undersøge i hvilket omfang, Holbæk Kommune kan omfordele udgifter imellem drift og anlæg. Det sker med henblik på, at Økonomiudvalget eventuelt flytter midler mellem drift og anlæg i et ændringsforslag.
 
Underændringsforslag
Fristen for aflevering af underændringsforslag er den 26. september 2016 kl. 12.00. Hvis administrationen inden fristens udløb modtager underændringsforslag, vil de blive eftersendt til Økonomiudvalget senest den 27. september 2016 kl. 12.00 sammen med respektive overbliksskemaer, resultatopgørelser og likviditetsoversigter, så dette materiale også indgår i Økonomiudvalgets drøftelser på mødet 28. september 2016.
 
Den videre proces
På grundlag af Økonomiudvalgets indstillinger til byrådet udarbejder administrationen et nyt dagsordenspunkt til byrådets 2. behandling af budgettet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2016
Efter udsendelsen af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde, er der indkommet underændringsforslag fra tre politiske partier. Inden mødet er underændringsforslagene med tilhørende skematiske oversigter og resultatopgørelser udsendt til Økonomiudvalgets medlemmer, og dokumenterne er indgået i Økonomiudvalgets behandling af sagen.
 
Der er også udarbejdet en likviditetsoversigt vedrørende underændringsforslagene fra liste I, som er de eneste, der påvirker de oversigter, der er udarbejdet på baggrund af de oprindelige ændringsforslag. Den nye likviditetsoversigt er også udsendt til Økonomiudvalgets medlemmer inden mødet, og den er indgået i udvalgets behandling af sagen.
 
De nævnte dokumenter bliver tilføjet dagsordenspunktet, når referatet fra mødet publiceres.
 
Ad 1: De indkomne ændrings- og underændringsforslag sendes til byrådets 2. behandling af budgettet.
 
Ad 2: Økonomiudvalget vedtager følgende to ændringsforslag:
 
a) Der indarbejdes et provenu fra selvbudgettering på 21,4 mio. kr. i 2017
 
b) For at fastholde anlægsrammen i det oprindelige budgetforslag på 134,7 mio. kr. i 2017 flyttes et beløb fra anlæg til drift svarende til de anlægsudgifter ud over den oprindelige ramme, som byrådet beslutter
 
Disse ændringsforslag sendes ligeledes til byrådets 2. behandling af budgettet.
 
Ad 3: Økonomiudvalget indstiller som et teknisk ændringsforslag, at der indarbejdes et låneoptag i budgettet på yderligere 6 mio. kr. i 2017.


caseno16-3802_#3939673_v1_punkt_beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske p.pdf
caseno16-4131_#3906787_v1_takstoversigt budget 2017-2020.pdf
caseno16-4131_#3904511_v1_totaloversigt 1. behandling.pdf
caseno16-4131_#3904507_v1_k4 nøgletal - overbliksrapport - 2016.pdf
caseno16-4131_#3904505_v1_bevillingsoversigt 1. behandling.pdf
caseno16-4131_#3904506_v1_investeringssoversigt 2017-2020.pdf
caseno16-4131_#3904966_v1_budgetbemærkninger politiske effektmål 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904967_v1_budgetbemærkninger udvalget aktiv hele livet 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904969_v1_budgetbemærkninger udvalget kultur, fritid og fællesskab 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904968_v1_budgetbemærkninger udvalget for klima og miljø 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904971_v1_budgetbemærkninger udvalget læring og trivsel 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904972_v1_budgetbemærkninger udvalget uddannelse og job 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904973_v1_budgetbemærkninger økonomiudvalget 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904975_v1_løsningsforslag - samlet oversigt for alle udvalg 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904976_v1_løsningsforslag - udvalget kultur, fritid og fællesskab 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904977_v1_løsningsforslag - udvalget læring og trivsel for børn og unge 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904978_v1_løsningsforslag - udvalget aktiv hele livet - sundhed og omsorg 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904979_v1_løsningsforslag - udvalget for klima og miljø 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904964_v1_løsningsforslag - udvalget uddannelse og job 1. behandling..pdf
caseno16-4131_#3904965_v1_løsningsforslag - økonomiudvalget 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3939682_v1_notat om ny beregning for selvbudgettering af 22.09.16.pdf.pdf
caseno16-4131_#3937519_v1_valg imellem statsgaranti og selvbudgettering notat af 15.09.16.pdf.pdf
caseno16-4131_#3937419_v1_ændringsforslag fra ø til budget 2017-2020.pdf.pdf
caseno16-4131_#3937417_v1_ændringsforslag fra v+df til budget 2017-2020.pdf.pdf
caseno16-4131_#3937418_v1_ændringsforslag fra s+r til budget 2017-2020.pdf.pdf
caseno16-4131_#3937416_v1_ændringsforslag fra la til budget 2017-2020.pdf.pdf
caseno16-4131_#3937358_v1_skematisk oversigt over ændringsforslag fra ø til budget 2017-2020.pdf.pdf
caseno16-4131_#3937357_v1_skematisk oversigt over ændringsforslag fra la til budget 2017-2020.pdf.pdf
caseno16-4131_#3937351_v1_skematisk oversigt over ændringsforslag fra s+r til budget 17-20.pdf.pdf
caseno16-3802_#3947505_v1_skematisk oversigt over ændringsforslag fra v og df til budget 2017-2020.pdf
caseno16-4131_#3937340_v1_resultatopgørelse til ændringsforslag fra la til budget 2017-2020.pdf.pdf
caseno16-4131_#3937343_v1_resultatopgørelse til ændringsforslag fra ø til budget 2017-2010.pdf.pdf
caseno16-3802_#3947540_v1_resultatopgørelse til ændringsforslag fra v og df til budget 2017-2020.pdf
caseno16-3802_#3947534_v1_resultatopgørelse til ændringsforslag fra s og r til budget 2017-2020.pdf
caseno16-4131_#3937363_v1_likviditetsoversigt til ændringsforslag fra la til budget 2017-2020.pdf.pdf
caseno16-4131_#3937364_v1_likviditetsoversigt til ændringsforslag fra r og s til budget 2017-2020.pdf.pdf
caseno16-4131_#3937365_v1_likviditetsoversigt til ændringsforslag fra v og df til budget 2017-2020.pdf.pdf
caseno16-4131_#3937366_v1_likviditetsoversigt til ændringsforslag fra ø til budget 2017-2020.pdf.pdf
caseno16-4131_#3947631_v1_underændringsforslag fra la til ændringsforslaget fra v og df.pdf
caseno16-4131_#3947628_v1_underændringsforslag fra ø til la og v og df samt s og r.pdf
caseno16-4131_#3947624_v1_underændringsforslag fra c til ændringsforslaget fra v og df.pdf
caseno16-4131_#3947622_v1_skematisk oversigt over underændringsforslag fra la til ændringsforslag fra v og df.pdf
caseno16-4131_#3947621_v1_skematisk oversigt over underændringsforslag fra ø til ændringsforslag fra v og df.pdf
caseno16-4131_#3947619_v1_skematisk oversigt over underændringsforslag fra ø til ændringsforslag fra s og r.pdf
caseno16-4131_#3947617_v1_skematisk oversigt over underændringsforslag fra ø til ændringsforslag fra la.pdf
caseno16-4131_#3947614_v1_skematisk oversigt over underændringsforslag fra c til ændringsforslag fra v og df.pdf
caseno16-4131_#3947612_v1_resultatopgørelse til underændringsforslag fra la til ændringsforslag fra v og df.pdf
caseno16-4131_#3947608_v1_resultatopgørelse til underændringsforslag fra ø til ændringsforslag fra v og df.pdf
caseno16-4131_#3947600_v1_resultatopgørelse til underændringsforslag fra ø til ændringsforslag fra s og r.pdf
caseno16-4131_#3947596_v1_resultatopgørelse til underændringsforslag fra ø til ændringsforslag fra la.pdf
caseno16-4131_#3947593_v1_resultatopgørelse til underændringsforslag fra c til ændringsforslag fra v og df.pdf
caseno16-4131_#3947590_v1_likviditetsoversigt til underændringsforslag fra la til ændringsforslag fra v og df til budget 2017-.pdf

Bilag

Punkt_Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker
Takstoversigt budget 2017-2020
Totaloversigt 1. behandling
K4 Nøgletal - Overbliksrapport - 2016
Bevillingsoversigt 1. behandling
Investeringssoversigt 2017-2020
Budgetbemærkninger Politiske effektmål 1. behandling.pdf
Budgetbemærkninger Udvalget Aktiv Hele Livet 1. behandling.pdf
Budgetbemærkninger Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab 1. behandling.pdf
Budgetbemærkninger Udvalget for Klima og Miljø 1. behandling.pdf
Budgetbemærkninger Udvalget Læring og Trivsel 1. behandling.pdf
Budgetbemærkninger Udvalget Uddannelse og Job 1. behandling.pdf
Budgetbemærkninger Økonomiudvalget 1. behandling.pdf
Løsningsforslag - Samlet oversigt for alle udvalg 1. behandling.pdf
Løsningsforslag - Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab 1. behandling.pdf
Løsningsforslag - Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge 1. behandling.pdf
Løsningsforslag - Udvalget Aktiv hele Livet - Sundhed og Omsorg 1. behandling.pdf
Løsningsforslag - Udvalget for Klima og Miljø 1. behandling.pdf
Løsningsforslag - Udvalget Uddannelse og Job 1. behandling.
Løsningsforslag - Økonomiudvalget 1. behandling.pdf
Notat om ny beregning for selvbudgettering af 22.09.16.pdf
Valg imellem statsgaranti og selvbudgettering notat af 15.09.16.pdf
Ændringsforslag fra Ø til budget 2017-2020.pdf
Ændringsforslag fra V+DF til budget 2017-2020.pdf
Ændringsforslag fra S+R til budget 2017-2020.pdf
Ændringsforslag fra LA til budget 2017-2020.pdf
Skematisk oversigt over ændringsforslag fra Ø til budget 2017-2020.pdf
Skematisk oversigt over ændringsforslag fra LA til budget 2017-2020.pdf
Skematisk oversigt over ændringsforslag fra S+R til budget 17-20.pdf
Skematisk oversigt over ændringsforslag fra V og DF til budget 2017-2020
Resultatopgørelse til ændringsforslag fra LA til budget 2017-2020.pdf
Resultatopgørelse til ændringsforslag fra Ø til budget 2017-2010.pdf
Resultatopgørelse til ændringsforslag fra V og DF til budget 2017-2020
Resultatopgørelse til ændringsforslag fra S og R til budget 2017-2020
likviditetsoversigt til ændringsforslag fra LA til budget 2017-2020.pdf
likviditetsoversigt til ændringsforslag fra R og S til budget 2017-2020.pdf
likviditetsoversigt til ændringsforslag fra V og DF til budget 2017-2020.pdf
likviditetsoversigt til ændringsforslag fra Ø til budget 2017-2020.pdf
Underændringsforslag fra LA til ændringsforslaget fra V og DF
Underændringsforslag fra Ø til LA og V og DF samt S og R
Underændringsforslag fra C til ændringsforslaget fra V og DF
Skematisk oversigt over underændringsforslag fra LA til ændringsforslag fra V og DF
Skematisk oversigt over underændringsforslag fra Ø til ændringsforslag fra V og DF
Skematisk oversigt over underændringsforslag fra Ø til ændringsforslag fra S og R
Skematisk oversigt over underændringsforslag fra Ø til ændringsforslag fra LA
Skematisk oversigt over underændringsforslag fra C til ændringsforslag fra V og DF
Resultatopgørelse til underændringsforslag fra LA til ændringsforslag fra V og DF
Resultatopgørelse til underændringsforslag fra Ø til ændringsforslag fra V og DF
Resultatopgørelse til underændringsforslag fra Ø til ændringsforslag fra S og R
Resultatopgørelse til underændringsforslag fra Ø til ændringsforslag fra LA
Resultatopgørelse til underændringsforslag fra C til ændringsforslag fra V og DF
likviditetsoversigt til underændringsforslag fra LA til ændringsforslag fra V og DF til budget 2017-2020