UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Dagsorden

STED

Kanalstræde 2, lok. 0.16

STARTTIDSPUNKT

31-08-2016 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

31-08-2016 18:00:00


PUNKTER

168. Godkendelse af dagsorden til mødet den 31. august 2016
169. Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker
170. Beslutning om halvårsregnskab 2016
171. Beslutning om mellemfinansiering til projekt "Turlandet Tuse Næs 1 - etablering af af friluftsamtiviteter for lokale og besøgende"
172. Beslutning om mellemfinansiering af projekt "Meget Mere Merløse"
173. Beslutning om mellemfinansiering af projekt "Grønne hjerte" i Regstrup
174. Beslutning om omstillingsprojekt - Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse
175. Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2017
176. Beslutning - Godkende at Holbæk Ældreboligselskab sælger16 ældreboliger
177. Beslutning - Vederlagsfri overdragelse af grund
178. Beslutning om finansiering og fordeling af tilskudsmidler til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra Orø
179. Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler til Bygaden 43, Orø
180. Orientering om status på igangværende planer
181. Beslutning om forlængelse af samarbejde med Nationalmuseet om renovering af træskibe
182. Orientering om anvendelse af 1,5 mio. kr. på en grundrengøring og et robust støvværn på Holbækhus
183. Beslutning - Udvikling af arealer
184. Godkendelse af mødeplan for 2017168. Godkendelse af dagsorden til mødet den 31. august 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet den 31. august 2016

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. dagsorden for Økonomiudvalget den 31. august 2016 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2016
Godkendt.
169. Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker

Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at Økonomiudvalget:
 
 1. Sender budgetforslag 2017-2020 til byrådets 1. behandling.
 2. Sender budgetforslaget med tilhørende katalog over løsninger i høring 1. september-16. september kl.16.00.
 3. Beslutter om kommunen skal søge om fritagelse for individuel sanktion ved skatteforhøjelse, og i givet fald for hvilket beløb.
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller endvidere, at byrådet:
 
 1. Beslutter, at de indtægter kommunen måtte få på baggrund af tilsagn fra Social- og Indenrigsministeriet på ansøgninger om andel i puljer, lån og ekstraordinære tilskud, skal bruges til at styrke kommunens likviditet
 2. Vedtager som nyt økonomisk pejlemærke om serviceudgifterne følgende: ”Holbæk Kommune overholder servicerammen i budgettet og i regnskabet.”
 3. Ændrer pejlemærket vedrørende likviditet til ”Holbæk Kommune skal have en gennemsnitlig likviditet på 150 mio.kr., svarende til omkring 2.000 kr. pr. borger.”
 4. Beslutter, at Østre Skole skal sælges, med det vilkår, at bygningsmassen skal udlejes til statslige arbejdspladser, private aktører og kommunens læringscenter.
 5. Beslutter, at budgetforslag 2017-2020 overgår til 2. behandling
 6. Tager Økonomiudvalgets beslutning om eventuel ansøgning om fritagelse for individuel sanktion ved en skatteforhøjelse til efterretning

Beskrivelse af sagen
Budgetforslag 2017-2020 er udarbejdet på baggrund af budgetoverslaget for 2017 i budget 2016. På indtægtssiden er budgettet tilpasset på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017, med tilhørende tilskud og udligning, og uændret skatteprocent.
 
Driftsudgifterne er reguleret i forhold til priser og mængder; blandt andet lovændringer og befolkningsudvikling, og der er indarbejdet serviceændringer på driften på 204 mio.kr..
 
For at skabe balance imellem indtægter og udgifter indeholder budgetforslaget forslag til ændringer i serviceniveauet 79 mio.kr. Forslagene er indarbejdet for at imødegå stigninger i driftsbudgettet, som følge af pris og mængdeændringer, lovændringer m.m.
 
I forbindelse med budgetudarbejdelsen er der også fundet løsninger på reduktionerne fra Holbæk i Fællesskab, som byrådet lagde ind i budgetterne for 2015 og 2016, og som ikke er blevet løst endnu. Det svarer til 125 mio.kr.
 
Byrådet var allerede tilbage i 2014 opmærksom på at skabe balance i økonomien. Derfor reducerede byrådet driftsudgifterne i årene 2015, 2016, 2017 og 2018, med henblik på balance imellem udgifter og indtægter. Driftsbudgettet blev reduceret forlods, og løsningerne skulle findes gennem Holbæk i Fællesskab i de pågældende år; gennem omstillinger til fremtiden.
 
Mange af omstillingerne i 2015 og 2016 er lykkedes, men ikke alle. Derfor er der brugt en ny metode i 2017, hvor løsninger på alle budgetreduktionerne i 2017 er indarbejdet i budgettet ved budgetvedtagelsen. Det betyder, at budget 2017 allerede ved 1. behandlingen indeholder løsninger på de budgetreduktioner, som blev indarbejdet i tidligere år.
 
Samlet set er der dermed indarbejdet løsninger i budgettet på 204 mio.kr.
 
Budgetforslaget for 2017-2020 er som følgende:
I mio.kr.
2017
2018
2019
2020
Skatteindtægter, tilskud og udligning
-4.190
-4.212
-4.299
-4.385
Driftsudgifter
3.939
3.884
3.892
3.890
Renter
16
16
16
14
PL fremskrivning
 
82
165
251
Strukturel balance
-235
-230
-226
-230
Anlæg
135
170
126
137
Lån
-25
-25
-25
-25
Afdrag og finansforskydninger
143
112
68
66
RESULTAT (- overskud, + underskud)
18
27
-57
-52
 
Budgetforslaget for 2017-2020 er baseret på følgende forhold:
 
Driftsudgifter
I forbindelse med at KL og regeringen indgik økonomiaftalen for 2017 fastsattes en ramme for, hvor meget kommunerne må bruge til serviceudgifter for året. For budgetåret 2017 er den samlede serviceramme for kommunerne 242,2 mia.kr. og Holbæks udmeldte andel heraf udgør 2.861 mio.kr.
 
Budgetforslaget indeholder serviceudgifter på 2.747 mio. kr. i 2017. Serviceudgifter er de udgifter, som bruges til skoler, daginstitutioner, ældrepleje, veje, kultur, handicappede mv.
 
Der er forsørgelsesudgifter for 845 mio. kr. Forsørgelsesudgifter er udgifter til forsørgelse. Det vil sige: kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge mv.
 
Derudover er der afsat 347 mio.kr. til kommunens bidrag til driften af sygehusene, udgiften til forsikrede ledige, refusion af særligt dyre enkeltsager samt udgifter og indtægter på ældreboliger.
 
Anlægsudgifter
Budgetforslaget indeholder anlægsudgifter for 134,7 mio. kr. Anlæg er reduceret med 61,7 mio. kr. i 2017.
 
Skat
Budgetforslaget forudsætter at byrådet vælger statsgarantien og en uændret skatteprocent:
 
Indkomstskat
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag
på 11.134 mio. kr.
Uændret skatteprocent på 25,1
Grundskyld
Grundværdi på 9.201 mio.kr.
eksklusiv produktionsjord
Uændret grundskyldspromille på 23,65
 
Kirkeskatteprovenuet er fastsat på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirken på 9.137 mio. kr., med en uændret skatteprocent på 0,96.
 
Frem imod 2. behandlingen af budget 2017-2020 vil der ske en nærmere analyse af fordele og ulemper ved valg imellem statsgaranti eller selvbudgettering.
 
Finansiering
I budgetforslag 2017-2020 er der indarbejdet et lånoptag på 25 mio.kr. pr. år i årene 2017-2020, og det ekstraordinære afdrag på lån på 50 mio.kr., som har været budgetlagt i 2018, er taget ud. 
 
Gennemsnitlig likviditet
Den gennemsnitlige likviditet er udtryk for et løbende gennemsnit af de sidste 365 dages likviditet. Den gennemsnitlige likviditet vil med det foreliggende budgetforslag 2017-2020 svinge imellem 153 og 200 mio.kr. frem til 2020, hvor den forventes at stige til 250 mio.kr.
 
Det betyder, at budget 2017-2020 forventes at opfylde likviditetspejlemærket: ”Holbæk Kommune skal have en gennemsnitlig likviditet på 150 mio.kr., svarende til omkring 2.000 kr. pr. borger.”
 
Ansøgning om fritagelse for individuel sanktion ved skatteforhøjelse.
Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at nogle kommuner skal have mulighed for at øge skatten inden for en ramme på 200 mio. kr.
 
Ordningen betyder, at kommunerne kan søge Social- og Indenrigsministeriet om fritagelse for en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse for 2017.
 
De kommuner, der får en andel af rammen for skatteforhøjelser, og som vedtager en skatteforhøjelse i overensstemmelse hermed, vil blive friholdt for en eventuel individuel modregning som følge af en samlet skatteforhøjelse.
 
Der er ansøgningsfrist den 2. september 2016, og der forventes svar på en eventuel ansøgning fredag den 16. september 2016.
 
Det er KL’s vurdering, at kommuner står sig bedst ved at oplyse ministeriet om, hvor meget provenuet ønskes forhøjet. Det er af mindre vigtighed at oplyse hvilken skattekilde, det forhøjede provenu skal komme fra.
 
KL vurderer endvidere, at hvis Holbæk Kommune søger om fritagelse for individuel modregning, og det godkendes af ministeriet, vil kommunen miste det tilskud kommunen modtager i 2017, fordi byrådet afskaffede dækningsafgiften i budget 2014. Tilskuddet udgør 3 mio.kr. i budget 2017, og 0 kr. i budgetoverslagsårene 2018-2020.
 
2. behandling af budget 2017-2020
Budgettet behandles for anden gang i byrådet den 5. oktober 2016.
 
Der er frist for politiske ændringsforslag, tirsdag 20. september kl. 12.00 og frist for underændringsforslag, mandag den 26. september 2016.
 
Nyt pejlemærke vedrørende serviceudgifter
Det anbefales, at indføre et nyt pejlemærke vedrørende serviceudgifterne: ”Holbæk Kommune overholder servicerammen i budgettet og i regnskabet.”
 
Revideret pejlemærke vedrørende gennemsnitslikviditet
Det anbefales, at revidere det eksisterende likviditetspejlemærke:
”En 365 dages likviditet på 150 mio. kr. – fra 2018 øges beløbet til minimum 170 mio. kr.”
til nyt pejlemærke:
”Holbæk Kommune skal have en gennemsnitlig likviditet på 150 mio.kr., svarende til omkring 2.000 kr. pr. borger.”
 
Salg af Østre Skole
Administrationen vurderer, at ønsket om etablering af læringscenter kan realiseres ved at sælge bygningerne under forudsætning af, at der samtidig indgås en lejekontrakt for bygningerne med henblik på at anvende dem til læringscenter og statslige arbejdspladser.
 
Modellen vil betyde et markant mindre pres på kommunens anlægsbudget, dog skal Holbæk Kommune foretage deponering for den del bygningerne som Holbæk Kommune skal anvende. Salget af Østre Skole vil blive gennemført efter reglerne om offentligt udbud.

Høring
Budgetforslaget sendes i høring i perioden 1. september til 16. september kl. 16.00.

Lovgrundlag – link
Den kommunale styrelseslov § 38, § 46 og § 57

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2016
Ad 1: Budgetforslaget 2017 – 2020 sendes til byrådet til 1. behandling.
 
Ad 2: Godkendt, idet administrationen foretager nødvendige redaktionelle tekstændringer i bilag.
 
Ad 3: Et flertalt bestående af V, A, B og O beslutter, at Holbæk Kommune skal søge om fritagelse for individuel sanktion ved en skatteforhøjelse, der giver et provenu på 40 mio. kr.
 
Imod stemmer Michael Suhr (C).
 
Ad 4 - 7: Indstilles godkendt.
 
Ad 8 -9: Udgået, da punkterne alene vedrører byrådets behandling af sagen.


caseno16-4131_#3904511_v1_totaloversigt 1. behandling.pdf
caseno16-4131_#3904973_v1_budgetbemærkninger økonomiudvalget 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904972_v1_budgetbemærkninger udvalget uddannelse og job 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904971_v1_budgetbemærkninger udvalget læring og trivsel 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904969_v1_budgetbemærkninger udvalget kultur, fritid og fællesskab 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904968_v1_budgetbemærkninger udvalget for klima og miljø 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904967_v1_budgetbemærkninger udvalget aktiv hele livet 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904966_v1_budgetbemærkninger politiske effektmål 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904975_v1_løsningsforslag - samlet oversigt for alle udvalg 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904979_v1_løsningsforslag - udvalget for klima og miljø 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904978_v1_løsningsforslag - udvalget aktiv hele livet - sundhed og omsorg 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904977_v1_løsningsforslag - udvalget læring og trivsel for børn og unge 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904976_v1_løsningsforslag - udvalget kultur, fritid og fællesskab 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904965_v1_løsningsforslag - økonomiudvalget 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904964_v1_løsningsforslag - udvalget uddannelse og job 1. behandling..pdf
caseno16-4131_#3904506_v1_investeringssoversigt 2017-2020.pdf
caseno16-4131_#3904505_v1_bevillingsoversigt 1. behandling.pdf
caseno16-4131_#3904507_v1_k4 nøgletal - overbliksrapport - 2016.pdf
caseno16-4131_#3906787_v1_takstoversigt budget 2017-2020.pdf

Bilag

Totaloversigt 1. behandling
Budgetbemærkninger Økonomiudvalget 1. behandling.pdf
Budgetbemærkninger Udvalget Uddannelse og Job 1. behandling.pdf
Budgetbemærkninger Udvalget Læring og Trivsel 1. behandling.pdf
Budgetbemærkninger Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab 1. behandling.pdf
Budgetbemærkninger Udvalget for Klima og Miljø 1. behandling.pdf
Budgetbemærkninger Udvalget Aktiv Hele Livet 1. behandling.pdf
Budgetbemærkninger Politiske effektmål 1. behandling.pdf
Løsningsforslag - Samlet oversigt for alle udvalg 1. behandling.pdf
Løsningsforslag - Udvalget for Klima og Miljø 1. behandling.pdf
Løsningsforslag - Udvalget Aktiv hele Livet - Sundhed og Omsorg 1. behandling.pdf
Løsningsforslag - Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge 1. behandling.pdf
Løsningsforslag - Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab 1. behandling.pdf
Løsningsforslag - Økonomiudvalget 1. behandling.pdf
Løsningsforslag - Udvalget Uddannelse og Job 1. behandling.
Investeringssoversigt 2017-2020
Bevillingsoversigt 1. behandling
K4 Nøgletal - Overbliksrapport - 2016
Takstoversigt budget 2017-2020


170. Beslutning om halvårsregnskab 2016

Beslutning om halvårsregnskab 2016

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. halvårsregnskabet for 2016 godkendes
 2. opgørelsen over forbrug af konsulentydelser pr. 30/6-2016 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Ad 1 Halvårsregnskabet for 2016
Jfr. § 45 a i lov om kommunernes styrelse skal kommunernes halvårsregnskab aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden en af Social- og Indenrigsministeriets fastsat frist. Halvårsregnskabet skal være ledsaget af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab for det pågældende år.
 
Halvårsregnskabet for 2016 omfatter et halvårsregnskab opgjort pr. 30/6 samt et forventet årsregnskab i forhold til det oprindelige budget.
 
Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af året: I de sædvanlige budgetopfølgninger er fokus på forventet regnskabsresultat set i forhold til det korrigerede budget. I halvårsregnskabet følges der op i forhold til det oprindelige budget i regnskabsopgørelsen og i regnskabsoversigten, som er vedlagt som bilag.
 
Det skal bemærkes, at driftsoverførslerne fra 2015 til 2016 er indefrosset, hvorimod en del af anlægsoverførslerne fra 2015 til 2016 forventes afholdt i 2016.
 
Holbæk Kommunes forventede regnskabsresultat for 2016 tager udgangspunkt i budgetrevision 2, som Holbæk Byråd behandlede i sit møde 29/6 2016.
I budgetrevision 2 var der forventet et samlet underskud i regnskabet for 2016 på 112 mio.kr. (oprindelig budgetteret med et underskud på 91 mio.kr.), hertil kommer midtvejsregulering af de generelle tilskud for 2016, hvor Holbæk Kommune skal tilbagebetale 22 mio.kr. til staten (udmeldt primo juli 2016). Det forventede underskud bliver herefter på 134 mio.kr.
 
Holbæk Kommunes forventede regnskabsresultat for regnskabsåret 2016 viser følgende:
 
Resultatopgørelse i mio.kr.
Oprindeligt budget 2016
Korrigeret budget 2016
Forbrug pr. 30/6 2016
Forventet regnskab 2016
Indtægter
-4.178,2
-4.177,7
-2.050,3
-4.167,6
Driftsudgifter
3.967,3
4.006,1
2.000,6
4.006,0
Renter
17,4
15,6
10,7
16,9
Resultat af primær drift
-193,5
-156,0
-39,0
-144,7
Anlægsudgifter netto
183,9
460,1
119,4
337,9
Forsyningsvirksomhed
-4,3
-4,3
0,5
-4,3
Resultat
-13,9
299,8
80,9
188,9
Finansiering
104,9
-55,0
108,3
-54,9
Regnskabsresultat
91,0
244,8
189,2
134,0
 
Regnskabsopgørelsen viser, at Holbæk Kommune forventer at få et underskud på 134 mio.kr., hvilket er en forringelse på 43 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget på 91 mio.kr.
 
På indtægterne (skatter og tilskud/udligning) forventes der en forringelse på 10,6 mio.kr., som hidrører fra skatter (tilbagebetaling af ejendomsskat) med 5,3 mio.kr. og tilskud og udligning, og medfinansiering af sygehusene med netto 5,3 mio.kr.
 
driftsudgifterne forventes der merudgifter i forhold til det oprindelige budget på 38,7 mio.kr., hvor merudgifterne er på udvalgene Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” og Udvalget ”Uddannelse og Job”, hvorimod Økonomiudvalget og Udvalget ”Kultur , Fritid og Fællesskab” har mindre udgifter. Årsagen er nærmere bekrevet i vedlagte bilag.
 
Anlæg har et merforbrug på 154 mio.kr., som skyldes et forventet forbrug af en del af overførslerne fra 2015 til 2016 (uforbrugte anlægsmidler fra 2015).
 
Merindtægten på finansieringen på 159,8 mio.kr. skyldes yderligere låneoptagelse til delvis finansiering af anlægsudgifterne og mindre afdrag på lån (ingen indfrielse af gælden i Holbækhus m.m.).
 
Ad 2 Oversigt over konsulentydelser pr. 30/6 2016
Økonomiudvalget besluttede den 3/11 2015, at udvalget skulle have en status for anvendelsen af eksterne konsulenter 2 gange årligt.
 
Forbruget af konsulentydelserne udgjorde henholdsvis 14,8 mio.kr. og 24,5 mio.kr. i 2014 og 2015. Målet for 2016 er et niveau svarende til forbruget for 2014.
 
Forbruget pr. 30/6 2016 er opgjort til knap 8,8 mio.kr. Koncernledelsen vil fortsat følge forbruget tæt og i øvrigt iagttage reglerne for køb af konsulentydelser.

Lovgrundlag – link
§ 45 a i lov om kommunernes styrelse

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets dagsorden den 29. juni 2016: Pkt. 176: Budgetrevision 2 og handlingsplaner

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-23262_#3899639_v1_halvårsregnskab 2016.docx
caseno16-23262_#3899489_v1_køb af konsulentydelser pr. 30.06.2016.docx

Bilag

Halvårsregnskab 2016
Køb af Konsulentydelser pr. 30.06.2016


171. Beslutning om mellemfinansiering til projekt "Turlandet Tuse Næs 1 - etablering af af friluftsamtiviteter for lokale og besøgende"

Beslutning om mellemfinansiering til projekt "Turlandet Tuse Næs 1 - etablering af af friluftsamtiviteter for lokale og besøgende"

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. det godkendes, at der afsættes en samlet ramme på 331.600 kr. som mellemfinansiering til projekt ”Turlandet Tuse Næs 1 – etablering af friluftsaktiviteter for lokale og besøgende” fra Projektudvalget for Væksts pulje vedr. lokalområdernes udvikling.

Beskrivelse af sagen
Projektudvalget for Vækst har på møde den 2. juni 2016 besluttet at give henholdsvis mellemfinansiering på 165.800 kr. og underskudsgaranti på 165.800 kr. (i alt 331.600 kr.) til projekt ”Turlandet Tuse Næs 1 – etablering af friluftsaktiviteter for lokale og besøgende” Mellemfinansiering og underskudsgarantien betales fra Projektudvalget og Væksts pulje vedr. lokalområdernes udvikling.
 
Sagen er til behandling i Økonomiudvalget og byrådet, fordi mellemfinansieringen formelt skal godkendes i byrådet.
 
Projektet drives af foreningen Turlandet Tuse Næs.(foreningen) og strækker sig over perioden 23. februar 2016 – 22. februar 2018.
 
Siden beslutningen i Projektudvalget for Vækst d. 2. juni 2016 har projektets økonomi ændret sig. Projektet har efterfølgende fået tilsagn om støtte på 70.000 kr. fra Friluftrådet. Samlet set har foreningen således modtaget tilsagn fra LAG på 262.900 kr. og 70.000 kr. fra Friluftrådet – i alt 332.900 kr. Pengene udbetales til foreningen fra tilskudsgiver, når projektet er realiseret. Foreningen har ikke økonomi til selv at afholde udgifterne indtil projektet er realiseret.
 
Foreningen ønsker derfor, at den samlede ramme, som er bevilget af Projektudvalget for Vækst på 331.600 kr., ydes som kommunal mellemfinansiering.
 
Projektet har et samlet budget på 525.800 kr., hvoraf foreningen har opgjort frivilligt arbejde til 194.200 kr.
 
Budget:
Tilskudsgiver
Beløb
Bemærkning
LAG
262.900
Tilsagn givet
Friluftsrådet
70.000
Tilsagn givet
Frivilligt arbejde værdisat til
194.200
Opgjort af foreningen
I alt finansiering
527.100
Projektet er fuldt finansieret+
 
Herudover har foreningen yderligere fremsendt ansøgninger for at supplere projektets økonomi til Danmarks Naturfredningsforening på 26.975 kr. og til Landdistriktspuljen på 20.000. Disse ansøgninger er under behandling.
 
Betingelser for kommunal mellemfinansiering
 
Generelle opmærksomhedspunkter i forhold til kommunal mellemfinansiering
Det skal bemærkes, at det er foreningen selv, som varetager og er ansvarlig for projektets gennemførsel – herunder den løbende rapportering og dialog med tilskudsgiver. Dermed er det også foreningen, der skal sikre, at alle krav og vilkår fra fonde og tilskudsgivere overholdes, ligesom foreningen selv skal indhente nødvendige tilladelser.
 
Såfremt projektet mod forventning ikke bliver fuldført efter igangsættelsen, er der risiko for, at Holbæk Kommune ikke kan – helt eller delvist – få det udlagte beløb retur. Dette kan også være tilfældet, hvis der i forbindelse med udbetalingen sker en nedsættelse af tilskudsbeløbet, hvis vilkår for tilskud ikke er overholdt og foreningen som ansvarlig projektejer ikke har økonomiske midler til at betale differencen.
 
Såfremt kommunen ikke yder mellemfinansiering, skal foreningen finde anden mellemfinansiering for at realisereprojektet.

Økonomiske konsekvenser
Mellemfinansieringen vil ikke påvirke servicerammen, da beløbet betales over mellemregningskonto (finansforskydning).
 
Det samlede budget for projektet er opgivet til 525.800 kr. Heri er angivet 194.200 kr. som frivillige timer i værdi.

Sagshistorik, henvisninger
Projektudvalget for Vækst den 2. juni 2016: Pkt. Pkt. 6: Støtte til projekt på Tuse Næs

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-38478_#3895803_v1_turlandet lag.pdf.pdf
caseno16-38478_#3895801_v1_tilsagn lag - turlandet tuse næs.pdf.pdf
caseno16-38478_#3895797_v1_friluftsrådet tilsagn friluftsrådet.pdf.pdf
caseno16-38478_#3895883_v1_vedtægter turlandet tuse næs.pdf.pdf

Bilag

Turlandet lag.pdf
Tilsagn LAG - turlandet Tuse Næs.pdf
Friluftsrådet tilsagn Friluftsrådet.pdf
Vedtægter Turlandet Tuse Næs.pdf


172. Beslutning om mellemfinansiering af projekt "Meget Mere Merløse"

Beslutning om mellemfinansiering af projekt "Meget Mere Merløse"

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der ydes kommunal mellemfinansiering på 241.400 kr. til projekt ”Meget Mere Merløse”

Beskrivelse af sagen
St. Merløse Gymnastikforening og andre frivillige har iværksat projekt ”Meget Mere Merløse (projektholder), som vil etablere en række offentlige faciliteter i St. Merløse. Projektet er under etablering og flere af projektets faciliteter er anlagt og taget i brug.
 
Til at færdiggøre projektet søger projektholder om mellemfinansiering af beløb på 61.400 kr., som er rejst fra Friluftsrådet og 180.000 kr., som er rejst fra Lokale og Anlægsfonden – i alt 241.400 kr. Disse penge udbetales, når projektet er etableret.
 
Byrådet har tidligere bevilget mellemfinansiering af projektet på 475.000 kr.
 
Betingelser for mellemfinansiering
 
Generelle opmærksomhedspunkter i forhold til mellemfinansieringen
Det skal bemærkes, at der er projektholder selv, som varetager og er ansvarlig for projektets gennemførsel – herunder den løbende rapportering og dialog med tilskudsgiver. Dermed er det også foreningen, som skal sikre, at alle krav og vilkår fra fonde o tilskudsgivere overholdes, ligesom projektholder selv skal indhente nødvendige tilladelser.
 
Såfremt projektet mod forventning ikke bliver fuldført efter igangsættelsen, er der en risiko for, at Holbæk Kommune ikke kan – helt eller delvist – få det udlagte beløb retur.
 
Dette kan også være tilfældet, hvis der i forbindelse med udbetaling sker en nedsættelse af det udbetalte tilskudsbeløb, hvis vilkår for tilskud ikke er overholdt og projektholder, som ansvarlig for projektet, ikke har økonomiske midler til at betale differencen.
 
Såfremt Holbæk Kommune ikke yder mellemfinansiering, skal projektholder finde anden mellemfinansiering for at realisere projektet.

Økonomiske konsekvenser
Mellemfinansieringen vil indebære et midlertidigt træk på kommunens kassebeholdning. Det betyder, at i det/de år, hvor mellemfinansieringen bliver udbetalt, skal der gives en tillægsbevilling, der svarer til udlægget i det pågældende år.
 
Mellemfinansieringen vil ikke påvirke servicerammen, da beløbet betales over mellemregningskonto (finansforskydning)
 
Projektets forventede samlede finansiering er således:
Tilskudsgiver
Beløb
Bemærkninger
LAG-midler
300.000
Tilsagn opnået. Byrådet har 17.6.2015 bevilget mellemfinansiering.
Lokalområdernes udviklingspulje (Holbæk Kommune)
38.562
Tilsagn givet.
Folkeoplysningsudvalgets (Holbæk Kommune)
50.000
Tilsagn givet. Byrådet har 17.6.2015 bevilget mellemfinansiering
Udvalget for Kultur og Fritid (Holbæk Kommune)
125.000
Tilsagn givet. Byrådet har 17.6.2015 bevilget mellemfinansiering
Elverdamsskolens bestyrelse
60.000
Tilsagn givet
Frivillig arbejdskraft
40.000
Værdisat af projektholder.
Privat finansiering
23.000
Opnået
Lokale og anlægsfonden
180.000
Tilsagn givet (kommunal mellemfinansiering behandles på denne dagsorden)
Friluftsrådet
61.400
Tilsagn givet. (kommunal mellemfinansiering behandles på denne dagsorden)
I alt
877.962
 
 

Sagshistorik, henvisninger
22.september 2014: Beslutning om støtte til projekt ”Meget Mere Merløse”.
17. juni 2015: Beslutning om mellemfinansiering til ”Meget Mere Merløse”

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2016
Indstilles godkendt.


caseno14-38867_#3900217_v1_bevillingsskrivelse fra friluftsrådet - meget mere merløse.pdf
caseno14-38867_#3900216_v1_bevillingsskrivelse fra lokale- og anlægsfonden - meget mere merløse.pdf

Bilag

Bevillingsskrivelse fra Friluftsrådet - Meget Mere Merløse
Bevillingsskrivelse fra Lokale- og Anlægsfonden - Meget Mere Merløse


173. Beslutning om mellemfinansiering af projekt "Grønne hjerte" i Regstrup

Beslutning om mellemfinansiering af projekt "Grønne hjerte" i Regstrup

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:
 
 1. hvorvidt der skal ydes kommunal mellemfinansiering på 180.000 kr. til Holbæk- og Regstrup Baptistspejders projektet ”Grønne hjerte”. På baggrund af støttetilsagn fra Lokale og Anlægsfonden. Mellemfinansiering gives på de betingelser, som er anført nedenfor.
 2. hvorvidt der skal ydes mellemfinansiering på op til 461.335 kr. til Holbæk- og Regstrup Baptistspejders projektet ”Grønne hjerte” på baggrund af ansøgninger, som er under behandling og under forudsætning af, at der efterfølgende gives tilsagn om støtte på ansøgningerne. Mellemfinansieringen gives på de betingelser, som er anført nedenfor.

Beskrivelse af sagen
Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup (foreningen) har iværksat projektet ”Grønne Hjerte” i Regstrup. Projektets formål er at skabe udendørsaktivitet og samvær i lokalområdet ved at skabe et grønt miljø for aktiviteter i Regstrup.
 
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskaber har tidligere besluttet at yde tilskud på 50.000 kr. til projektet under forudsætning af, at foreningen kan rejse 1. mio. kr. til projektet ud over kommunens tilskud. Desuden har projektet modtaget tilskud på 50.000 kr. fra Holbæk Kommunes borgerbudgettering. Foreningen har p.t. opnået støtte på i alt 598.929 kr. incl. tilskud fra Holbæk Kommune. Det samlede budget for projektet er på 1.1 mio. kr.
 
Mellemfinansiering af tilskud fra Lokale og Anlægsfonden
Projektet har opnået tilsagn om støtte i form af 180.000 kr. fra Lokale og Anlægsfonden. Disse midler bliver først udbetalt, når projektet er etableret. Derfor søger foreningen om kommunal mellemfinansiering på 180.000 kr.
                        
Betingelser for mellemfinansiering af tilskud fra Lokale og Anlægsfonden
Mellemfinansieringen vil være betinget af:
- Projektet er fuldt finansieret
- Der er udpeget en ansvarlig for projektets gennemførsel.
- Foreningen er ansvarlig for at sikre, at projektet overholder vilkår for tilskud fra Lokale og Anlægsfonden.
- Der er sikkerhed for beløbets tilbagebetaling via transport/udlæg i finansieringstilsagn fra Lokale og Anlægsfonden..
- Mellemfinansieringen kan ikke udgøre et større beløb end 180.000 kr.
- Der sker udbetaling af mellemfinansieringen i takt med afholdelsen af faktiske udgifter (efter anmodning fra den projektansvarlige)
- Foreningen straks orienterer Holbæk Kommune, såfremt der sker afvigelser i projektet.
 
Mellemfinansiering af ansøgninger, som afventer behandling.
Foreningen har fremsendt ansøgninger til Friluftsrådet, Sparekassen Sjælland og Nordea Fonden, hvor foreningen afventer behandling af ansøgningerne. Da ansøgningerne ikke er behandlet kendes de konkrete vilkår derfor ikke.
 
Foreningen søger om forhåndstilsagn på kommunal mellemfinansiering på disse ansøgninger således:
 
Tilskudsgiver
Beløb
Bemærkninger
Friluftsrådet
230.667 kr.
Ansøgning afventer behandling i Friluftsrådet.
Sparekassen Sjælland
146.209 kr.
Ansøgning afventer behandling hos Sparekassen Sjælland.
Nordea Fonden
84.459 kr.
Ansøgning afventer behandling hos Nordea Fonden.
I alt søges om kommunal mellemfinansiering på op til
461.335 kr.
 
 
Betingelser for mellemfinansiering af ansøgninger, som afventer behandling
Mellemfinansieringen vil være betinget af:
-           Projektet er fuld finansieret.
-           Der er udpeget en ansvarlig for projektets gennemførsel.
-           Der kun tilsagn om støtte om mellemfinansiering for samme beløb som de tre tilskudsgivere yder støtte med, og kun i det tilfælde, at tilskuddet kræver mellemfinansiering.
-           Foreningen er ansvarlig for at sikre, at projektet overholder vilkår for tilskud fra
tilskudsgivere.
-           Der er sikkerhed for beløbets tilbagebetaling via transport/udlæg i finansieringstilsagn fra tilskudsgivere.
-           Mellemfinansieringen kan ikke udgøre et større beløb end højest 461.335 kr.
-           Der sker udbetaling af mellemfinansieringen i takt med afholdelsen af faktiske udgifter (efter anmodning fra den projektansvarlige).
-           Foreningen straks orienterer Holbæk Kommune, såfremt der sker afvigelser i projektet
 
Gennerelle opmærksomhedspunkter i forhold til mellemfinansieringen
Det skal bemærkes, at det er foreningen selv, som varetager og er ansvarlig for projektets gennemførsel - herunder den løbende rapportering og dialog med tilskudsgiver. Dermed er det også foreningen, som skal sikre, at alle krav og vilkår fra fonde og tilskudsgivere overholdes, ligesom foreningen selv skal indhente nødvendige tilladelser.  
Såfremt projektet mod forventning ikke bliver fuldført efter igangsættelsen, er der en risiko for, at Holbæk kommune ikke kan – helt eller delvist – få det udlagte beløb retur.
Dette kan også være tilfældet, hvis der i forbindelse med udbetalingen sker en nedsættelse af det udbetalte tilskudsbeløb, hvis vilkår for tilskud ikke er overholdt og foreningen, som ansvarlig projektejer, ikke har økonomisk midler til at betale differencen.
 
Såfremt kommunen ikke yder mellemfinansiering, skal foreningen finde anden mellemfinansiering for at realisere projektet.
 
Om projektet
Spejderne ønsker at indrette et areal i tilknytning til den lokale spejderhytte, der skal fungere som et grønt samlingspunkt i midten af Regstrup for byens borgere, foreninger og institutioner. Pladsen skal være en offentlig tilgængelig aktivitetsplads og samværsplads centralt i Regstrup. Pladsen skal bruges til udeaktiviteter, der kan understøtte det lokale fællesskab, samvær, uddannelse og naturkendskab. Pladsen vil indeholde 3 åbne bål-øer, en overdækket bål-ø hytte, rullerose og aktivitetspæle. Aktivitetspæle anvendes fx til at klatre i og spænde sovenet ud imellem (se vedlagte projektbeskrivelse).
 
Håbet er, at området ”Grønne Hjerte” skal være hjemsted for fælles begivenheder, hvor mennesker kan finde fællesskaber. Håbet er også at øge aktiviteterne i byen, samt tiltrække nye borgere.
 
Foreningerne afholder selv driftsudgifterne, når faciliteterne er opført.
 
I forhold til Kultur og Fritids områdets fokusområde/politik
Projektet understøtter den lokalt forankrede ansvarsfølelse og udbygning af faciliteter. Samtidig hermed skabes der centralt i Regstrup et uderum, hvor man kan være fysisk aktiv, og mødes over både fysisk aktivitet og nyde samvær ved fx bålpladserne. Dermed understøtter projektet fortællingen om ”det bevægende byrum”
 
Projektet kommer til at rumme faciliteter, der også er knyttet op på aktiviteter, der bl.a. anvendes af spejderne. Denne platform kan derfor være med til at synliggøre de aktiviteter, der foregår i regi af spejderne. Dermed kan det være med til at åbne øjnene for børn og unge i lokalområdet for foreningerne. Dermed understøttes fortællingen om ”Fællesskab, læring og dannelse”.

Økonomiske konsekvenser
Mellemfinansieringen vil indebære et midlertidigt træk på kommunens kassebeholdning. Det betyder, at i det/de år, hvor mellemfinansieringen bliver udbetalt, skal der gives en tillægsbevilling, der svarer til udlægget i det pågældende år.
 
Mellemfinansieringen vil ikke påvirke servicerammen, da beløbet betales over mellemregningskonto (finansforskydning).
 
Det samlede anlægsbudget for projektet er 1.103.800 kr. Heri er angivet 181.800 kr. som frivillige timer i værdi og 83.129 kr. som foreningens egenfinansiering til projektet.
 
Projektets forventede samlede finansiering er således:
Tilskudsgiver
Beløb
Bemærkninger
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
50.000
Bevilget under forudsætning af, at foreningen kan rejse en 1. mio kr. ud over kommunens tilskud.
Holbæk Kommune, borgerbudgettering
50.000
Bevilget.
Lokale og Anlægsfonden
180.000
Tilsagn givet.
Friluftsrådet
230.667
Ansøgning afventer behandling
Sparekassen Sjælland
146.209
Ansøgning afventer behandling
Nordea Fonden
84.459
Ansøgning afventer behandling
Jem og Fix
42.000
Ansøgning afventer behandling
Tilskud fra diverse tilskudsgiver
54.000
Tilsagn givet
Foreningens egen medfinansiering
83.129
Oplyst af foreningen
Foreningens opgjorte medfinansiering frivilligtimer
181.800
Oplyst af foreningen
Øvrige ansøgninger/medfinansiering
1.536
Forventes rejst.
I alt
1.103.800
 
 

Sagshistorik, henvisninger
5. januar 2016: Orientering om projekt ”Grønne hjerte”
25. januar 2016: Beslutning om tilskud til projekt ”Grønne hjerte” i Regstrup

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-08-2016
Det indstilles, at mellemfinansieringen på både 180.000 kr. og 461.335 kr. godkendes, idet den udbetales i takt med, at foreningen får tilsagn til ansøgningerne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2016
Indstilles godkendt.


caseno12-9595_#3859771_v1_det-grønne-hjerte_version_11.pdf.pdf.pdf
caseno12-9595_#3889951_v1_loa 2016-p-0022 bevilingsskrivelse.pdf.pdf

Bilag

Det-grønne-hjerte_version_11.pdf.PDF
LOA 2016-P-0022 Bevilingsskrivelse.pdf


174. Beslutning om omstillingsprojekt - Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse

Beslutning om omstillingsprojekt - Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”. Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. Finansieringen af de 4 mio. kr. for omstillingen Aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse i 2016 sker ved, at:
a. 0,3 mio kr. finansieres ved en nedsættelse af serviceniveauet for visiterede aktivitets- og samværstilbud fra 5 til 4 dage pr uge
b. 1 mio. kr. finansieres ved en målretning af de uvisiterede aktivitets- og samværstilbud som et middel i beskæftigelsesindsatsen
c. At administrationen arbejder fortsat på at finde de resteende nødvendige reduktioner på det specialiserede område


Beskrivelse af sagen
Baggrund
Byrådet besluttede den 21. april 2016, at der skulle etableres et omstillingsprojekt for ”Aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse”.
 
Den økonomiske ambition er at minimere udgifterne på området med 4 mio. kr. på tværs af kerneområderne Alle Kan Bidrage og Aktiv Hele Livet.
 
Efter at have foretaget en forundersøgelse af området for aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse har det vist sig, at forventningen om en besparelse på 4 mio. kr. allerede i 2016 som resultat af omstillingen, ikke kan nås.
 
Sagen fremlægges for økonomiudvalget den 10. august og Byrådet den 18. august til endelig godkendelse. I sagen anføres, at administrationen i august vil fremlægge forslag til kompenserende handlinger i budget 2016 inden for det specialiserede voksenområde.
 
Følgende handlinger foreslås på den baggrund gennemført:
Fremover vil borgeren som udgangspunkt visteres til aktivitets- og samværstilbud 4 dage pr uge (modsat 5 dage i dag).
Hvis nedsættelsen af serviceniveauet godkendes, vil myndighed gå i gang med en revurdering af alle borgere, der har et bevilget aktivitets- og samværstilbud. I forbindelse med dette kan der forekomme skift til andre tilbud, der er billigere og bedre samlet set. Det vil desuden kunne vise sig, at der i enkelte tilfælde er behov for 5 dages aktivitets- og samværstilbud.
Det økonomiske potentiale:
I 2016: 0,3 mio. kr. (svarende til 3 måneders effekt)
I 2017: 2,5 mio. kr.
Der vil ske en omlægning af dele af indsatsen for de uvisterede aktivitets- og samværstilbud, så den fremover målrettes beskæftigelsesindsatsen. Dermed kan en del udgifter omplaceres og der vil kunne hjemtages statslig refusion på 50 %.
Det økonomiske potentiale:
I 2016: 1 mio. kr.
I 2017: 1 mio. kr.
 
Administrationen arbejder fortsat på at finde de resterende nødvendige reduktioner på det specialiserede område. Udvalget orienteres på næste møde om status på arbejdet.
 
Det videre arbejde med omstillingen
Administrationen lægger op til, at omstillingsprojektet får et mere langsigtet perspektiv. Administrationen vil senest primo 2017 præsentere et oplæg for omstillingsprojektet samt en konkret tidsplan.


Høring
Sagen er sendt i høring i Handicaprådet.
Handicaprådets høringssvar vil blive præsenteret på udvalgenes møder.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-08-2016
Hørringssvaret taget til efterretning og indstillingen godkendt
 
Leif Juhl (Ø) godkender ikke indstillingen

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-08-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2016
Et flertal bestående af V, A, B, og C indstiller til godkendelse.
 
Imod stemmer O.
175. Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2017

Beslutning om godkendelse af Rammeaftale 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, ”Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag


Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:
 1. godkender Rammeaftale for 2017

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest den 15. oktober indgå en fornyet Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.
 
Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (som dækker kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder), og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Udkast til Rammeaftalen og et resumé er vedlagt som bilag.
 
Udviklingsstrategien
Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattende tilbud, samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder.
Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.
 
Kapacitetsbehov
Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden overordnet opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, og kommunerne oplever sammenhæng mellem behov og udbudte tilbud, men at der er områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på.
I forhold til kommunernes forventninger til ændringer i efterspørgsel og udbud er billedet, at der inden for børne- og ungeområdet efterspørges flere plejefamilier, inden for voksenhandicapområdet forventes flere senhjerne-skadede borgere og et ønske om flere § 107 tilbud, mens der på herberg/forsorgshjemsområdet forventes mangel på pladser.
 
Følgende initiativer er igangsat:
Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.
 
Fokusområder
Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var i april 2016 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2017 blev drøftet.
Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var ligeledes repræsenteret.
 
Udover en evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1. november 2016, som man ville skulle arbejde med i 2017, drøftede man andre mulige fokusområder. Der var opbakning til, at følgende er fokusområder i 2017:
Styringsaftalen
Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.
 
Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper.
Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser.
 
Jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og regioner i forbindelse med udviklingsstrategien og styringsaftalen drøfte socialtilsyn og børnehus. I rammeaftalen indgår således en kort status for begge.
 
Socialstyrelsen har pr. 1. november 2015 udsendt en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser som afrapporteres og behandles som en del af rammeaftale 2017.
Afrapporteringen indgår i rammeaftale 2017 som bilag.
 
Afsnittet om Grønland og Færøerne er revideret, så det opdateret beskriver de forpligtigelser Region Sjælland har i den pågældende bekendtgørelse. Der er rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet med henstilling om, at give mulighed for at opfylde forsyningsforpligtigelsen med botilbud efter § 107 i serviceloven og boliger efter almenboligloven med hjælp og støtte efter §§ 83 og 85 og ikke kun med § 108 tilbud som nævnt i bekendtgørelsen.
 
I styringsaftalen indgår efter forslag fra Slagelse Kommune, at tællemetoden for aflastningsdøgn ved ophold på aflastningstilbud ændres til ”hoteldøgn” dvs. fra kl. 12:00 til 12:00 næste dag. Formålet med ændringen er, at dette vil skabe mere gennemsigtighed for borgeren. Ændringen gælder fra 1. januar 2017.
 
I lighed med styringsaftale 2014, 2015 og 2016 indgår standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som bilag til styringsaftale for 2017.
 
K17 har drøftet sagen på møde ultimo maj 2016 og anbefaler indstillingen til KKR Sjælland.
 
Dialogforum med deltagelse af repræsentanter fra DH har ligeledes drøftet udkast til rammeaftale. Brugerrepræsentanter pegede i den forbindelse på, at det særligt i forhold til tilbud på kommunikationsområdet er vigtigt at have fokus på, at de nødvendige specialiserede kompetencer/tilbud er til stede.
 
KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 13. juni 2016 og anbefaler rammeaftalen til tiltrædelse i kommunalbestyrelser og regionsrådet.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-08-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 23-08-2016
 
Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-37167_#3878620_v1_allonge_specialundervisning_i_folkeskolen_2017.pdf.pdf
caseno16-37167_#3878630_v1_bilag_1_appendiks_til_rammeaftale_2017_revideret.pdf.pdf
caseno16-37167_#3878631_v1_kontrakt_b_rn_2017.pdf.pdf
caseno16-37167_#3878632_v1_kontrakt_voksen_2017.pdf.pdf
caseno16-37167_#3878633_v1_lands-_og_landsdelsd_kkende_tilbud_og_sikrede_afdelinger_udviklingsstrategi_2017.pdf.pdf
caseno16-37167_#3878625_v1_paragrafomr_der_i_rammeaftale_2017_for_det_specialiserede_socialomr_de_og_specialundervisningsomr_de.pdf
caseno16-37167_#3878626_v1_rapport_om_borgere_med_sv_re_spiseforstyrrelser.pdf.pdf
caseno16-37167_#3878627_v1_takstaftale_2017_revideret.pdf.pdf
caseno16-37167_#3878628_v1_tilbudsoversigt_til_rammeaftale_2017.pdf.pdf
caseno16-37167_#3878629_v1_vejledning_standardkontrakt.pdf.pdf
caseno16-37167_#3878434_v1_rammeaftale 2017 til behandling i kommuner og regionsråd - rammeaftale 2017 på det specialiserede so.pdf
caseno16-37167_#3878428_v1_rammeaftale 2017 til behandling i kommuner og regionsråd - ledelsesresume af rammeaftale 2017 til ko.pdf
caseno16-37167_#3878431_v1_rammeaftale 2017 til behandling i kommuner og regionsråd - rammeaftale 2017 - udviklingsstrategi og .pdf

Bilag

allonge_specialundervisning_i_folkeskolen_2017.pdf
bilag_1_appendiks_til_rammeaftale_2017_revideret.pdf
kontrakt_børn_2017.pdf
kontrakt_voksen_2017.pdf
lands-_og_landsdelsdækkende_tilbud_og_sikrede_afdelinger_udviklingsstrategi_2017.pdf
paragrafområder_i_rammeaftale_2017_for_det_specialiserede_socialområde_og_specialundervisningsområdet.pdf
rapport_om_borgere_med_svære_spiseforstyrrelser.pdf
takstaftale_2017_revideret.pdf
tilbudsoversigt_til_rammeaftale_2017.pdf
vejledning_standardkontrakt.pdf
Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde.pdf
Rammeaftale 2017 - Ledelsesresume af rammeaftale 2017 til kommunerne juni 2016.pdf
Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi for det Specialiserede social- og undervisningsområde.pdf


176. Beslutning - Godkende at Holbæk Ældreboligselskab sælger16 ældreboliger

Beslutning - Godkende at Holbæk Ældreboligselskab sælger16 ældreboliger

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. byrådet godkender, at Holbæk Ældreboligselskab sælger 16 små ældreboliger beliggende i Skamstrup, Stigs Bjergby og Mørkøv.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Ældreboligselskab ansøger om tilladelse til at sælge 16 små ældreboliger i Skamstrup, Stigs Bjergby og Mørkøv, beliggende på adresserne:
 
4 stk. - Grydebjergvej 36 – 42, Skamstrup, 4440 Mørkøv 
4 stk. - Smedelodden 1-7, Stigs Bjergby, 4440 Mørkøv
8 stk. - Martin Lønnesvej 60 – 74, 4440 Mørkøv
 
Ældreboligerne i Skamstrup og Stigs Bjergby er opført i 1971 og boligerne i Mørkøv i 1964, alle som små rækkehuse. Boligerne i Skamstrup og Stigs Bjergby er 58 m2 og boligerne i Mørkøv er 48 m2.
 
Landsbyggefonden besigtigede boligerne den 26. april 2016. Landsbyggefonden skal udarbejde en udtalelse, om et eventuelt salg til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Ministeriet skal også godkende salget.
 
Fonden har efterfølgende tilkendegivet, at fonden er positiv indstillet overfor et salg. Fonden vurderer, at det økonomisk ikke er muligt at ombygge boligerne til familieboliger samt, at der ikke er behov for yderligere familieboliger i Mørkøv.
 
Almene ældreboliger skal udlejes til ældre og personer med handicap som har behov for sådanne boliger.
 
Ældre borgere som benytter sig af tilbuddet om en ældrebolig har ofte et meget udtalt behov for socialt samvær og sociale aktiviteter med andre ældre. Det er der ikke mulighed for i Skamstrup og Stigs Bjergby.
 
De behov kan tilgodeses ved, at de ældre tilbydes en af ældreboligerne på Rosenvænget i Mørkøv.
 
Der er ikke søgning til boligerne fra målgruppen ældre og personer med handicap. Visitationen er ophørt med at visitere til boligerne, da de vurderer, at boligerne ikke længere er egnede for ældre og personer med handicap.
 
Boligernes placering i Skamstrup og Stigs Bjergby er ikke attraktiv. Boligerne er beliggende i små landsbyer uden indkøbsmuligheder, og den kollektive trafik vanskeliggør, at boligerne kan anvendes til andre borgere, herunder til boligplacering af flygtninge.
 
To af boligerne i Smedelodden er ledige. Den ene har været ledig siden juni 2014, den anden siden marts 2015. Kommunens tomgangsforpligtelse i perioden juni 2014 til udgangen af juni 2016 udgør 184.000 kr. Herefter udgør tomgangsforpligtigelsen for de to boliger 9.751 kr. pr. måned, hvilket svarer til 117.000 kr. årligt.
 
En helhedsplan for ombygning af 30 ledige 1-rums plejeboliger til 15 stk. 2-rums ældreboliger i Rosenvænget i Mørkøv forventes godkendt af byrådet og Landsbyggefonden inden udgangen af 2016. Det vurderes at de nye ældreboliger i Rosenvænget dækker behovet for ældreboliger i Mørkøv området.
 
Et mindre antal af beboerne i Skamstrup, Stigs Bjergby og på Martin Lønnesvej i Mørkøv er ældre eller handicappede, de vil få tilbudt en af de ombyggede boliger i Rosenvænget. De øvrige beboere fortsætter som lejere hos køber.
 
Ejendommenes samlede handelsværdi blev i 2015 vurderet til 5,5 mio. kr. Den samlede gæld i ejendommene udgjorde i 2015 i alt 2,4 mio. kr.
 
Handelsværdien og gælden fordeler sig således:

 
Handelsværdi
Gæld
Grydebjergvej
1,2 mio. kr.
670 tkr.
Smedelodden
1,6 mio. kr.
670 tkr.
Martin Lønnesvej
2,7 mio. kr.
1,06 mio. kr.
 
Markedsværdien og restgælden indikerer ikke tab ved salg af boligerne.
 
Bidrag til kerneopgaven
Byrådet skal i henhold til almenboligloven godkende salg af en boligorganisations ejendom. Når ejendommen omfatter almene boliger, skal afhændelsen tillige godkendes af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.


Økonomiske konsekvenser
Ejendommene bør kunne sælges uden tab for boligselskabet og kommunen.
 
Ved salg af boligerne bortfalder kommunens forpligtelse til at betale leje for ledige boliger.
 
Kommunen har ikke stillet kommunegaranti for lån i ejendommene.


Lovgrundlag – link
Almenboliglovens § 27.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-08-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2016
Indstilles godkendt.
177. Beslutning - Vederlagsfri overdragelse af grund

Beslutning - Vederlagsfri overdragelse af grund

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Holbæk Kommune overtager grunden Vestergade 3A, 4340 Tølløse vederlagsfrit fra Region Sjælland.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
A-huset i Tølløse, Nytorv 14, fungerer i dag som et dagcenter for ældreområdet i Tølløse.   Primo 2017 ændres funktionen af A-huset til et AktivCenter, da dagcenterfunktionen flytter til det nye plejecenter i Tølløse, der er under opførelse.
Det forventes at parkeringsbehovet ved A-huset vil stige, som følge af den nye anvendelse af huset, da flere friske brugere forventes at transportere sig til A-huset i egen bil. Der vil derfor blive behov for at tilvejebringe flere p-pladser tæt ved A-huset.
 
Region Sjælland har rettet henvendelse til administrationen, da de ønsker at overdrage et areal på Vestergade 3A, Tølløse vederlagsfrit til Holbæk Kommune. Vestergade 3A ligger skråt over for indkørslen til A-huset, På arealet vil det blive muligt for brugere og personale at parkere.
 
Om Vestergade 3A, Tølløse
Grunden på Vestergade 3A er forurenet (se nedenstående afsnit herom) og overdragelsen af grunden kan ske vederlagsfrit til kommunen efter jordforureningslovens § 22, stk. 3.
 
Grunden er indrettet som p-areal med stabilgrus. Der er afløb af overfladevand til 2 afløbsriste central på arealet, der er anlagt med fald mod ristene. Der er lavet imprægneret træhegn mod de 2 naboer efter tidligere dialog imellem Region Sjælland og Holbæk Kommune.
 
Regionen vil fortsat udtage grundvandsprøver for at følge forureningsudbredelsen. Udgift til dette afholdes af Regionen iht. jordforureningsloven. Hvis der skal laves yderligere for at beskytte grundvandsressourcen mod forureningen vil det ligeledes være Regionens indsats efter jordforureningslovens kap. 3.
Almindeligt vedligehold af grunden vil Holbæk Kommune skulle stå for fremover.
 
Der er 2 moniteringsboringer på grunden som Regionen fortsat skal bruge. De vil være tinglyst med en servitut på matriklen om at der skal være adgang ved prøveudtagning. Når moniteringen afsluttes vil det være regionen, der som boringsejer betaler for at sløjfning af boringerne.
 
Forureningssagen kort beskrevet:
Grunden er kraftigt forurenet med chlorerede opløsningsmidler fra et renseri i perioden 1953-80. Regionen har lavet oprensning efter jordforureningsloven for at sikre områdets grundvandsressource. I 2009 opkøbte Regionen de 5 boliger, der var på grunden og fjernede bygningerne for at afværge forureningen.
Kommunen har godkendt, at boligerne ikke genopføres iht. boligreguleringsloven, da der også efter endt afværge vil være kraftig forurening på grunden og indsatsen laves for at sikre grundvandsressourcen.
 
Efter bygninger er nedrevet har Regionen fjernet forurening ned til 7-8 meter under terræn i de 3 mest forurenede områder for at reducere forureningsstyrken nok til at sikre grundvandet. Der er fortsat forurening i terrænnært grundvand og poreluft og grunden er kortlagt som forurenet på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven.
Regionen laver årlig prøveudtagning fra 4 moniteringsboringer for at følge udbredelsen af restforureningen i grundvand.

Økonomiske konsekvenser
En overtagelse af grunden forventes at medføre en årlig driftsomkostning af arealet på ca. 20.000 kr. som dækkes af den ordinære drift.
Anvendes arealet til parkering vil der tilgå omkostninger på ca. 10.000 kr. til skiltning og en forstærkning af overkørselsbelægningen kan blive nødvendig. Anslået udgift til forstærkning af overkørselsbelægning udgør ca. 20.000 kr. Omkostninger hertil dækkes af renoveringspuljen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2016
Indstilles godkendt, idet det undersøges, om driftsomkostningerne kan nedbringes ved inddragelse af lokale / frivillige kræfter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2016
Indstilles godkendt, idet det undersøges, om driftsomkostningerne kan nedbringes ved inddragelse af lokale/frivillige kræfter.


caseno15-63026_#3777852_v1_vestergade 3a billeder.pdf.pdf
caseno15-63026_#3777844_v1_vestergade 3a.pdf.pdf

Bilag

Vestergade 3A billeder.pdf
Vestergade 3A.pdf


178. Beslutning om finansiering og fordeling af tilskudsmidler til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra Orø

Beslutning om finansiering og fordeling af tilskudsmidler til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra Orø

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Orøfærgens takster for personbilstransport til og fra Orø for ”Skuldersæsonen 2016 og fremtidige skuldersæsoner” med start pr. 08. august 2016 nedsættes, som beskrevet i bilaget ”Nye takster for personbiler”.

Beskrivelse af sagen
Folketinget har med virkning fra 1. august 2016 besluttet at yde et årlig til tilskud, der skal anvendes til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. for visse øer. Tilskuddet kan anvendes i perioden fra den 16. marts til 30. november med undtagelse af perioden fra den sidste lørdag i juni måned og 6 uger frem, inkl. lørdag og søndag i umiddelbar forlængelse heraf. Disse to perioder på hver side af sommerferieperioden benævnes af ministeriet som ”skuldersæsoner”.
 
Administrationen har været i dialog med lokale repræsentanter for øen, i form af Færgekontaktudvalget(et udvalg sammensat af Orø Lokalforum), hvilket forudsættes af ministeriets bekendtgørelse. På den foranledning foretrækkes det begrænsede tilskud, 67.000 kr. i 2016 og 130.000 kr. i 2017, anvendt på nedsættelse udelukkende af taksterne for personbiler
 
Taksterne er - med forventning om politisk godkendelse - allerede nedsat pr. 8. august 2016.  Det skyldes, at tilskuddet kun kan anvendes til nedsættelser af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra Orø, og at ikke forbrugt tilskud i yderste konsekvens skal tilbagebetales til Social- og Indenrigsministeriet, da der på et senere tidspunkt skal redegøres for, at tilskuddet er anvendt efter formålet.
 
Varegruppe
Oprindelig takst
Takst i skuldersæson 2016
Personbil u. 6m. eller MC m. sidevogn, enkelt
64,00
42,00
Personbil u. 6m. eller MC m. sidevogn, retur
110,00
72,00
Månedskort
1005,00
653,00
20-turskort
666,00
433,00
20-turskort, pensionist
632,00
410,00
 
Den videre proces
Regulering af taksterne vil fremadrettet ske i forbindelse med den årlige budgetproces hvor alle kommunens takster bliver godkendt.

Økonomiske konsekvenser
Tilskuddet kan kun anvendes til nedsættelser af færgetakster til biler, passagerer m.v. til og fra Orø. Hvis ikke beløbet anvendes skal det i yderste konsekvens tilbagebetales til Social- og Indenrigsministeriet.
 
Størrelsen af tilskuddet gør det muligt at nedsætte taksterne for personbiler i skuldersæsonen med ca. 30%. Denne procentvise nedsættelse er beregnet ud fra data vedr. overførte personbiler til og fra Orø for en tilsvarende periode i 2015. De realiserede tal for 2016 kan medføre justeringer i taksterne for skuldersæsonen 2017.

Øvrige konsekvenser
Social- og Indenrigsministeriet har fastsat et samlet tilskud på i alt 2.112.000 kr. for 2016 til nedsættelser af færgetakster til biler, passagerer m.v. til og fra Orø.
Ministeriet har fordelt tilskuddet mellem Orøfærgen og Østre færge med 67.000 kr. til Orøfærgen og 2.045.000 kr. til Østre Færge. Fordelingen af tilskuddet er foretaget på baggrund af de to færgers indmeldte trafiktal fra år 2013.
 
Administrationen har været i dialog med ministeriet om fordelingsnøglen. Orø færgen overgik først i 2014 til elektronisk billettering, og der kan således være
usikkerhed om det indmeldte trafiktal i 2013. Ministeriet vil evaluere ordningen efter 4 år, men overvejer bl.a. på baggrund af dialogen med Holbæk Kommune at fremskynder evalueringen. 
 
Det samlede tilskud udbetales til Holbæk Kommune, som sørger for udbetaling af tilskuddet til både Orøfærgen og Østre Færge. Tilskuddet til Østre Færge udbetales af Holbæk Kommune på baggrund af skriftlig aftale mellem Holbæk Kommune og Østre Færge.

Høring
Administrationen har været i dialog med lokale repræsentanter for øen, i form af Færgekontaktudvalget (et udvalg sammensat af Orø Lokalforum), hvilket forudsættes af ministeriets bekendtgørelse.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2016
Indstilles godkendt.
 
Udvalget får forelagt et oplæg om en forenkling af rabatordningerne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-38696_#3889349_v2_nye takster for personbiler.docx.pdf
caseno16-38696_#3889351_v1_bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv..pdf.pdf

Bilag

Nye takster for personbiler.docx
Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv..pdf


179. Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler til Bygaden 43, Orø

Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler til Bygaden 43, Orø

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. byrådet godkender tildeling af landsbyfornyelsesmidler til Bygaden 43, Orø, herunder at den kommunale støtteandel udgør 71.550 kr.
 

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Ansøger Niels Nielsen havde i forbindelse med ansøgningsrunden til landsbyfornyelsespuljen, der havde frist 1. marts 2016, indsendt en ansøgning om støtte til istandsættelse af hans hus Bygaden 43 i hjertet af Bybjerg på Orø. Ansøgningen blev afvist med henvisning til byfornyelseslovens regler om at ejer skal bebo ejendommen, når der er tale om istandsættelse af ejer- og andelsboliger. Ejer var ikke bekendt med bopælspligten og er nu flyttet ind i ejendommen, hvorpå administrationen vurderer at projektet kan støttes.
 
Projektet
Bygaden 43 er et byhus fra 1868, beliggende centralt i Bybjerg, og derfor meget synligt for lokalsamfund og turister. Huset er klassificeret som bevaringsværdigt med en SAVE værdi på 4, hvilket er en middel bevaringsværdi. Bygningen er væsentlig nedslidt og den omfattende istandsættelse med respekt for husets bevaringsværdier, som ejeren har planer om, vurderes at ville få en meget positiv effekt på oplevelsen af Bybjerg som en levende og indbydende by. Bygningens placering og udseende fremgår af bilag 1.
 
Der er ansøgt om støtte til:
Arbejder der kan støttes med landsbyfornyelsesmidler i henhold til byfornyelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1041 af 31. august 2015 med senere ændringer):
Der stilles krav om at den udvendige istandsættelse sker med respekt for bygningens bevaringsværdier.
 
Der er desuden søgt om midler til:
Disse arbejder kan ikke støttes med landsbyfornyelsesmidler i henhold til byfornyelsesloven.
 
Det samlede støtteberettigede beløb inkl. moms udgør 477.000 kr. Holbæk Kommune støtter projektet med halvdelen af det støtteberettigede beløb, dvs. 238.500 kr. Holbæk kommune kan hente 70 % statslig refusion, jf. den nyeste ændring af byfornyelsesloven, der trådte i kraft 1.juli (LOV nr 663 af 08/06/2016).
Den kommunale udgift bliver derfor i alt 71.550 kr.

Økonomiske konsekvenser
Der blev ved sidste ansøgningsrunde (beslutning i byrådet d. 15. juni) uddelt midler for samlet 2.907.142,5 kr. til landsbyfornyelsesprojekter. De kommunale udgifter var 1.162.857 kr. (anlægsmidler)
Der er fortsat midler til landsbyfornyelse:
Kommunale midler til strategi for byfornyelse (anlægsmidler), rest 2016: 344.847 kr.
Statslig ramme til rest 2015: 187.009,5 kr.
 
Istandsættelse af Bygaden 43, Orø støttes med 238.500 kr.
 
De kommunale udgifter (anlægsmidler) bliver i alt 71.550 kr. når der er hentet statslig refusion.
Den statslige andel er 70 %, dvs. 166.950 kr.
 
Herefter er der tilbage:
Kommunale midler til strategi for byfornyelse (anlægsmidler), rest 2016: 273.297 kr.
Statslig ramme til rest 2015: 20.059,5 kr.

Lovgrundlag – link
Tildeling af landsbyfornyelsesmidler sker med hjemmel i Byfornyelsesloven - Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer (LBK nr 1041 af 31/08/2015 med senere ændringer)

Sagshistorik, henvisninger
 
Beslutning om procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, Udvalget for Klima og Miljø den 24. marts 2015 Punkt 44
 
Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler, byrådet den 21. oktober 2015 Punkt 208
 
Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler, byrådet den 15. juni 2016 Punkt 153

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-1940_#3853675_v1_30 bygaden 43, orø_niels nielsen.pdf

Bilag

Bilag1_luftfoto&streetwiev_Bygaden 43, Bybjerg Orø


180. Orientering om status på igangværende planer

Orientering om status på igangværende planer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orientering om status på igangværende planer tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Status på igangværende planer
For at sikre overblik i forhold til de igangværende planer, er der udarbejdet en status på disse. Status er vedlagt som bilag. Det kan endvidere oplyses, at følgende planer er færdiggjort siden juni:
 
1.49 Holbæk Havneby
3.49 Udvidelse af Holbæk Marina, Holbæk Øst
12.04 Koldhal ved Rævebjerg, Mørkøv
19.11 Centerområde og kulturhus i Tølløse

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2016
Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2016
Orienteringen taget til efterretning.


caseno16-61_#3880556_v1_bilag 2 plan status.pdf

Bilag

Bilag Status på igangværende planer


181. Beslutning om forlængelse af samarbejde med Nationalmuseet om renovering af træskibe

Beslutning om forlængelse af samarbejde med Nationalmuseet om renovering af træskibe

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:
 
 1. at forlængelse aftale om samarbejde med Nationalmuseet om renovering af træskibe frem til 31.07.2019.

Beskrivelse af sagen
Den 17. juni 2015 besluttede byrådet at indgå et 3-årigt samarbejde med Nationalmuseet om renovering af træskibe i Hal 3 på Holbæk havn. Den eksisterende aftale udløber 31. december 2018.
 
Nationalmuset har ansøgt om forlængelse af aftalen, fordi restaureringsarbejdet på galeasen Anna Møller ikke vil kunne færdiggøres inden for den 3-årige periode, som er aftalt. Derfor søger Nationalmuseet om at få benyttelsesaftalen forlænget med 7 måneder, så den løber frem til 31.7.2019.
 
Under forudsætning af politisk godkendelse udarbejder administrationen en allonge til den eksisterende aftale, hvor benyttelsesaftalen forlænges. Øvrige forhold i den eksisterende aftale forbliver uændret.
                                                            
Nationalmuseet er en vigtig medspiller i forhold til den kommende kultur- og fritidspolitik, der har fokus på kommunens maritime identitet, herunder formidling, uddannelse og erhverv indenfor skibshåndværk.

Sagshistorik, henvisninger
17. juni 2015: Beslutning om samarbejde med Nationalmuseet om renovering af træskibe

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-08-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2016
Indstilles godkendt.


caseno14-84651_#3889195_v1_allonge til benyttelsesaftale for hal 3.pdf.pdf
caseno14-84651_#3544044_v1_aftale mellem nationalmuseet og holbæk kommune - skmbt_c45115061911150.pdf.pdf

Bilag

Allonge til benyttelsesaftale for hal 3.pdf
Aftale mellem Nationalmuseet og Holbæk kommune - SKMBT_C45115061911150.pdf


182. Orientering om anvendelse af 1,5 mio. kr. på en grundrengøring og et robust støvværn på Holbækhus

Orientering om anvendelse af 1,5 mio. kr. på en grundrengøring og et robust støvværn på Holbækhus

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. En anvendelse af 1,5 mio. kr. til en grundrengøring og et robust støvværn til de midlertidige flygtningeindkvarteringer på Holbækhus tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede på sit møde den 28. januar 2016, at de 51 fraflyttede kommunale almene ældreboliger på Holbækhus skulle anvendes til midlertidig indkvartering af flygtninge. Økonomiudvalget indstillede på sit møde den 21. januar 2016 endvidere, at der skulle iværksættes en inddragelsesproces med borgere og foreninger inden ibrugtagningen af Holbækhus som indkvarteringsløsning.
 
I de næste måneder blev denne inddragelsesproces igangsat med forventning om en snarlig indflytning på ejendommen. Der blev blandt andet afholdt et dialogmøde om Holbækhus den 6. april, og der har efterfølgende været iværksat drøftelser og tiltag med frivillige kræfter.
 
For at sikre de bedst mulige bygningsmæssige rammer for indflytningen, besluttede administrationen i foråret 2016 at bestille en ingeniørteknisk rapport, der skulle klarlægge det aktuelle niveau af skimmel i ejendommen. Der havde på et tidligere tidspunkt været udfordringer med fugt og skimmel i ejendommen, disse var dengang søgt udbedret og der havde ikke været sundhedsmæssige udfordringer i denne forbindelse. Kontrollerende målinger af fugt i ejendommen førte imidlertid til et ønske om entydigt at få klarlagt niveauet inden en ny anvendelse blev sat i værk.
 
Rapportens resultater viser vækstområder med skimmel på vægge og gulv i underetagen af to bygninger. Den faglige vurdering er, at hovedparten af bygningen fortsat kan benyttes. En ny anvendelse af ejendommen til boligformål vil imidlertid fordre mindst et tætsluttende og robust støvværn mod de ramte områder og en grundrengøring af de resterende etagers vandrette overflader. Støvværnet vil kun have begrænset påvirkning af boligområderne, og 47 ud af de 51 lejligheder kan fortsat tages i anvendelse. 
 
Det er administrationens vurdering, at Holbækhus vanskeligt kan undværes som midlertidig indkvarteringsløsning. Ifølge integrationsindsatsen i Alle kan bidrage vil den midlertidige indkvartering af unge enlige under 30 år blive mærkbart sværere uden de 47 lejligheder. Der er i forvejen mangel på boligplacerings- og indkvarteringsmuligheder for denne flygtningegruppe. Derudover koster det pt. Holbæk Kommune 3.286.490 kr. årligt at have boligerne stående tomme.
 
Udføres de nævnte arbejder ikke på Holbækhus, vil det betyde, at Holbæk Kommune hurtigt skal tilvejebringe et tilsvarende antal alternative indkvarteringsmuligheder. Der er en risiko for, at dette bliver dyrere og/eller nødvendiggør anvendelsen af uhensigtsmæssige løsninger, som ikke er befordrende for integrationsindsatsen. 

Økonomiske konsekvenser
Administrationen vurderer, at en grundrengøring og et robust støvværn på Holbækhus i overensstemmelse med rapportens anbefalinger vil koste 1.500.000 kr.
 
Udgiften til disse arbejder finansieres af midler fra renoveringspuljen.
 
Da der nu kun kan tages 47 boliger i anvendelse, vil det give Holbæk Kommune en manglende indtægt i de enlige flygtninges egenbetaling på 101.662 kr. i forhold til en fuld anvendelse af alle 51. Med udgangspunkt i business casen fra byrådssagen i januar 2016, vil nettoudgiften på Holbækhus være 3.277.524 kr. i stedet for 3.175.862 kr. som angivet i januar. 

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet, 28. januar 2016, punkt 7: Beslutning – Holbækhus anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge eller sættes til salg

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2016
Et flertal bestående af V, A, B og C indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
 
O indstiller, at orienteringen ikke tages til efterretning.
183. Beslutning - Udvikling af arealer

Beslutning - Udvikling af arealer

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. der igangsættes udvikling af arealet ved Bonderosevej i Jyderup Nord, etape II, i lokalplan 11.16 med henblik på efterfølgende salg som parcel- og rækkehuse.
 2. der igangsættes udvikling af arealet mellem Ringvejen og Holløsevej i Nr. Jernløse, lokalplan 14.04 med henblik på efterfølgende salg som parcel- og rækkehuse.
 3. der igangsættes udvikling af arealet ved Nordgårdsvej 3 d, 4520 Svinninge, matr. nr. 8 m Svinninge by, Svinninge, med henblik på efterfølgende salg som parcel- og rækkehuse
 4. byggemodning og klargøring af ovenstående arealer håndteres af kommunen, hvorefter arealerne sælges som enkelte parceller.
 5. nettoudgiften til at udvikle arealerne finansieres via kontoen for køb og salg.

Beskrivelse af sagen
Administrationen har været i dialog med flere lokalområder og ejendomsmæglere med henblik på at vurdere, hvordan kommunen fortsat kan understøtte den positive udvikling i bosætningen i lokalområderne.
 
Tilvejebringelse af ledige byggegrunde er et værktøj til at stimulere den fortsat positive udvikling i lokalområderne, og på baggrund heraf har administrationen været i dialog med ejendomsmæglere om, hvor det er hensigtsmæssigt at tilvejebringe byggegrunde. Nedenstående 3 områder forventes at kunne understøtte det ønskede fokus på, at tilvejebringe de fornødne bosætningsmuligheder for at kunne fortsætte den positive udvikling i tilflytningen.
 
 
Jyderup Nord
Boligområdet i Jyderup Nord, etape II er beliggende i forlængelse af Bonderosevej og kan fuldt udbygget rumme 36 parceller. Salget forventes gennemført i 2 – 3 etaper. Arealet er ejet af Holbæk Kommune.
 
Ejendomsmæglerne vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at sælge arealet som parcel- og rækkehuse, fremfor at sælge arealet som storparcel. 
 
Administrationen anbefaler, at Holbæk Kommune selv forestår byggemodningen og derefter sælger de enkelte parceller via ejendomsmægler. 
 
Byggemodning og salg af det samlede areal estimeres at koste 20,40 mio. kr. for det samlede areal.
 
Den nuværende vurdering er, at en tilsvarende byggegrund i Jyderup kan sælges for 375.000 kr., hvormed et salg af 36 byggemodnede grunde vil indbringe 13,5 mio. kr.
 
På baggrund af ovenstående vurderinger, så vil det betyde at udvikling af arealet vil koste kommunen 6,9 mio. kr. Estimaterne vil naturligvis være påvirket af den generelle udvikling på markedet, og kan dermed ændre sig over tid.
 
 
Nr. Jernløse
Boligområde i Nr. Jernløse er beliggende mellem Ringvejen og Holløsevej og besår af 3 grundstykker, hvoraf det midterste grundstykke matr. nr. 2 k Nr. Jernløse by, Nr. Jernløse er ejet af kommunen. Arealet forventes at kunne udstykkes i ca. 27 parceller og salget forventes opdelt i 2 etaper. Arealet er ejet af Holbæk Kommune.
 
Administrationen har været i dialog med ejendomsmæglere i området, og det vurderes, at der er efterspørgsel efter byggegrunde. Herudover vurderer mæglerne, at det er mest hensigtsmæssigt at sælge arealet som parcel- og rækkehuse fremfor som storparcel.
 
Administrationen anbefaler, at Holbæk Kommune selv forestår byggemodningen og derefter sælger de enkelte parceller via ejendomsmægler. 
 
Byggemodning og salgsomkostninger estimeres til 13,6 mio. kr. for det samlede areal.
 
Den nuværende vurdering er, at en tilsvarende byggegrund i området kan sælges for 450.000 kr., hvormed et salg af 27 byggemodnede grunde vil indbringe ca. 12,2 mio. kr.
 
På baggrund af ovenstående vurderinger, så vil det betyde at udvikling af arealet vil koste kommunen 1,4 mio. kr. Estimaterne vil naturligvis være påvirket af den generelle udvikling på markedet, og kan dermed ændre sig over tid.
 
 
Svinninge
Grundstykket er beliggende mellem Nordgårdsvej og Hovedgaden i Svinninge og kan på sigt udvikles til ca. 45 parceller. Henset til den vurderede konkrete efterspørgsel i området, så planlægges der i første omgang for 12 parceller. Evt. efterfølgende udvikling af området forudsætter fornyet politisk behandling.
 
Grundstykket er hverken kommune- eller lokalplanlagt og vil dermed forudsætte, at der igangsættes planlægning for området. Arealet er ejet af Holbæk Kommune.
 
Administrationen har været i dialog med ejendomsmæglere, og den nuværende vurdering er, at det er mest hensigtsmæssigt at sælge arealet som parcel- og rækkehuse fremfor som storparcel.
 
Administrationen anbefaler, at Holbæk Kommune selv forestår byggemodningen og derefter sælger de enkelte parceller via ejendomsmægler. 
 
Byggemodning og salgsomkostninger estimeres til 6,7 mio. kr.
 
Den nuværende vurdering er, at en byggegrund i området kan sælges for 300.000 kr., hvormed et salg af 12 byggemodnede grunde vil indbringe 3,6 mio. kr.
 
På baggrund af ovenstående vurderinger, så vil det betyde at udvikling af arealet vil koste kommunen 3,1 mio. kr. Estimaterne vil naturligvis være påvirket af den generelle udvikling på markedet, og kan dermed ændre sig over tid.

Økonomiske konsekvenser
Omkostningen til at udvikle og sælge arealerne overstiger det provenu, som kommunen modtager for at sælge arealerne. Såfremt alle arealerne byggemodnes og sælges til de skitserede priser, så vil det medføre en udgift for kommunen på11.4 mio. kr. (Jyderup 6.9 mio. kr., Nr. Jernløse 1.4 mio. kr. samt Svinninge 3.1 mio. kr.).
 
Hvis parcellerne skulle sælges til netop den pris, hvor Holbæk Kommune får dækket sine udgifter til byggemodning og afledte salgsomkostninger, så ville prisen for den enkelte parcel overstige det niveau, som markedet er villig til at betale.
 
Nettoudgiften til udviklingen af arealerne dækkes af kontoen for køb og salg.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2016
Økonomiudvalget indstiller punkterne 1, 3, 4 og 5 til godkendelse.
 
Økonomiudvalget indstiller punkt 2 til godkendelse, idet indstillingen præciseres:
 
 • der igangsættes udvikling af den del af arealet mellem Ringvejen og Holløsevej i Nr. Jernløse, lokalplan 14.04, som Holbæk Kommune ejer, med henblik på efterfølgende salg som parcel- og rækkehuse
 
Økonomiudvalget anmoder administrationen om at fremsende et beslutningspunkt til førstkommende møde i Økonomiudvalget om bevilling og igangsættelse af byggemodning af første etape på Skolevej i Knabstrup (forventeligt 6 parceller), jf. byrådets beslutning den 21. april 2016, sag 101.


caseno13-50002_#3898806_v1_kortbilag_svinninge.pdf.pdf
caseno13-50002_#3898801_v1_kortbilag_nr. jernløse.pdf.pdf
caseno13-50002_#3898795_v1_kortbilag_jyderup.pdf.pdf

Bilag

Kortbilag_Svinninge.pdf
Kortbilag_Nr. Jernløse.pdf
Kortbilag_Jyderup.pdf


184. Godkendelse af mødeplan for 2017

Godkendelse af mødeplan for 2017

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. økonomiudvalget godkender mødeplan for 2017.

Beskrivelse af sagen
Administrationen foreslår, at udvalget mødes kl. 14:00 – 18:00 i kommunens administrationsbygning på følgende datoer:
 
Onsdag d. 18. januar 2017
Onsdag d. 1. februar 2017
Onsdag d. 1. marts 2017
Onsdag d. 29. marts 2017
Onsdag d. 3. maj 2017
Onsdag d. 7. juni 2017
Onsdag d. 9. august 2017
Onsdag d. 6. september 2017 (inkl. 1. beh.)
Onsdag d. 4. oktober 2017 (2. beh.)
Onsdag d. 1. november 2017
Onsdag d. 6. december 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2016
Godkendt idet mødetidspunktet ændres til 15.30 - 17.30.


caseno15-27421_#3895337_v1_forslag politisk mødekalender 2017.doc

Bilag

Forslag Politisk mødekalender 2017