UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

0.13

STARTTIDSPUNKT

10-08-2016 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

10-08-2016 18:00:00


PUNKTER

155. Godkendelse af dagsorden til mødet den 10. august 2016
156. Beslutning om justering af omstillingsprojekt - Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse
157. Beslutning om justering af omstillingsprojekt - Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier
158. Beslutning om den fremtidige forankring af akutlinjen
159. Beslutning - Regulering af leje på Orø Havn
160. Beslutning om tiltrædelse af revideret planforslag for tværkommunalt redningsberedskab
161. Beslutning om realisering af mål og indsatser i omstillingsprojekt - Flere flygtninge i beskæftigelse
162. Orientering om status på flygtningeområdet - juni 2016
163. Godkendelse af regnskab og beretning for 2015
164. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - august 2016
165. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - august 2016 - Lukket punkt
166. Orientering om salg af Karré 3 og 5 på Holbæk Havn - Lukket punkt
167. Beslutning om arealoptimering - Lukket punkt155. Godkendelse af dagsorden til mødet den 10. august 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet den 10. august 2016

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. dagsorden for Økonomiudvalget den 10. august 2016 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2016
Godkendt
156. Beslutning om justering af omstillingsprojekt - Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse

Beslutning om justering af omstillingsprojekt - Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. tidsperspektivet for det poliske omstillingsprojekt på det specialiserede voksenområde justeres, så det vedrører budget 2017 og frem.
 2. administrationen fremsætter forslag til kompenserende handlinger indenfor det specialiserede voksenområde i budget 2016 til august

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Et flertal i byrådet besluttede den 21. april at godkende igangsættelsen af tre politiske omstillinger. På byrådets sommerseminar den 23. juni skal der præsenteres uddybende information om alle omstillingsprojekternes økonomi. Det besluttede Økonomiudvalget på sit møde den 6. april.
 
Efter at have foretaget en forundersøgelse af området for aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse har det vist sig, at forventningen om en besparelse på 4 mio. kr. i 2016 som resultat af omstillingen, ikke kan nås. Derfor fremlægger administrationen nu en status på omstillingsprojektet ”Nytænkning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse” samt en plan for det videre arbejde med at til finde kompenserende handlinger i budget 2016.
 
Hovedbudskaber i status:
 
 
Status på omstillingsprojektet ’aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse’
Forundersøgelse af området viser, at det er urealistisk at forvente, at omstillingsprojektet kan reducere budgettet med 4 mio. kr. allerede i 2016. De sociale og økonomiske gevinster kan først høstes på længere sigt.
 
Administrationen vil hen over efteråret arbejde med en beskrivelse af et omstillingsprojekt på det specialiserede voksenområde.
 
Form og indhold i omstillingen vil også være afhængig af, om byrådet godkender det fremlagte oplæg til omorganisering af det specialiserede voksenområde (kendt som ’Nytænkning af den specialiserede indsats’).
 
Det videre arbejde med fremsættelse af forslag til kompenserende handlinger i budget 2016
Administrationen vil til august udarbejde forslag til kompenserende handlinger indenfor det specialiserede voksenområde i budget 2016
Forslaget vil blive sendt i høring i Handicaprådet forud for politisk behandling i Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget samt byrådet.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-06-2016
Indstillingerne godkendt, idet udvalget ønsker at, forslagene fra administrationen også rækker frem i 2017.
Leif Juhl ønsker ikke at stemme for indstillingen.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Indstillingen godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2016
Et flertal bestående af V, A og B anbefaler indstillingen godkendt.
 
Inge Langseth (O) kan ikke godkende indstillingen, da omtalte omstillingsprojekter og omstillingsgrupper samlet set har vist at have ringe effekt. Dansk Folkeparti ønsker at få klarlagt de administrative omkostninger ved omstillingsgrupper.
157. Beslutning om justering af omstillingsprojekt - Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier

Beslutning om justering af omstillingsprojekt - Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. tidsperspektivet for det politiske omstillingsprojekt ”Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier” justeres, så det vedrører budget 2017 og frem
 2. administrationen fremsætter til august forslag til kompenserende handlinger i budget 2016 inden for det specialiserede børneområde

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Et flertal i Byrådet besluttede den 21. april at godkende igangsætningen af tre politiske omstillinger. På byrådets sommerseminar den 23. juni skal der præsenteres uddybende information om alle omstillingsprojekternes økonomi. Det besluttede Økonomiudvalget på sit møde den 6. april. Derfor fremlægger administrationen her en status på omstillingsprojektet ”Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier”.
Hovedbudskaber i sagsfremstillingen
Kort om erfaringer fra 10 andre kommuner
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) gennemfører i 2014-2016 et forsøg med helhedsindsatser for udsatte familier i 10 kommuner (Assens, Brøndby, Furesø, Hedensted, Kolding, Lolland, Randers, Silkeborg, Skive og Thisted kommuner).
 
Målgruppen i disse projekter er udsatte familier, hvor en eller begge forældre modtager offentlig forsørgelse, og hvor familien har komplekse og sammensatte problemer af social, helbredsmæssig og beskæftigelsesmæssig karakter, der involverer flere forvaltninger og indsatsområder i kommunen.
 
Samlet set har 303 familier deltaget i projektet det første år, herunder 448 voksne og 672 børn og unge. Hver kommune har løbende optaget mellem 15 og 40 familier.
 
Konsulentfirmet Deloitte har udarbejdet en midtvejsevaluering, som i meget korte træk viser følgende efter det første år med en konkret indsats i projekterne (dec. 2014- dec. 2015).
 
Fremskridt med hensyn til:
Ingen fremskridt med hensyn til fald i børns skolefravær samlet set.
 
Foreløbig endnu ingen budgetreduktioner samlet set:
Det videre arbejde med omstillingsprojektet
Administrationen har netop meldt Holbæk Kommune til et samarbejde med en række andre kommuner, der arbejder med tilsvarende projekter. Samarbejdet har til formål hurtigt at finde frem til modeller og løsninger, som kan iværksættes i kommunerne. Dette samarbejde bliver koordineret af Kommunernes Landsforening (KL).
 
Administrationen forventer, at erfaringerne fra dette samarbejde giver konkret inspiration til, hvordan vi i Holbæk Kommune smartest kan tilrettelægge omstillingsarbejdet, så gevinsterne for familierne og kommunen høstes hurtigst muligt.
 
På den baggrund forventer administrationen at kunne præsentere udvalget for et oplæg til en mere konkret indsats i oktober måned. Det betyder samtidig, at omstillingsprojektet får et mere langsigtet perspektiv og antagelig vil løbe frem til udgangen af 2018.
Det videre arbejde med at fremsætte forslag til kompenserende handlinger i budget 2016
Administrationen vil til august fremsætte forslag til kompenserende handlinger i budget 2016. Forslagene vil blive sendt i høring i relevante fora, hvis de lægger op til servicereduktioner.Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-06-2016
Indstillingerne godkendt, idet udvalget ønsker at, forslagene fra administrationen også rækker frem i 2017.
Leif Juhl ønsker ikke at stemme for indstillingen.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Indstillingen anbefales godkendt

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-06-2016
 
Et flertal af udvalget godkendte indstillingen
 
Dansk Folkeparti kan ikke godkende indstillingen, da omtalte omstillingsprojekt og omstillingsgrupper samlede set, har påvist at have ringe effekt. Dansk Folkeparti ønsker at få klarlagt de administrative omkostninger vedr. omstillingsgrupper.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2016
Et flertal bestående af V, A og B anbefaler indstillingen godkendt.
 
Inge Langseth (O) kan ikke godkende indstillingen, da omtalte omstillingsprojekter og omstillingsgrupper samlet set har vist at have ringe effekt. Dansk Folkeparti ønsker at få klarlagt de administrative omkostninger ved omstillingsgrupper.
158. Beslutning om den fremtidige forankring af akutlinjen

Beslutning om den fremtidige forankring af akutlinjen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ’Uddannelse og Job’, Udvalget ’Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg’, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at:
 1. den fremtidige forankring af akutlinjen besluttes.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
I drøftelsen af ’Nytænkning af den sociale indsats’ spurgte Udvalget ’Uddannelse og Job’ på deres møde den 25. maj ind til samarbejdet mellem misbrugsindsatsen og akutlinjen, herunder den ledelsesmæssige forankring. Dette spørgsmål blev også drøftet på byrådets møde d. 15. juni.
 
Med afsæt i den drøftelse, som udvalg og byråd har haft om akutlinjen, forelægges Udvalget ’Uddannelse og Job’ og Udvalget ’Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg’ et ændringsforslag til den fremtidige forankring af akutlinjen.
 
Det oprindelige notat om Nytænkning af den sociale indsats er tilrettet efter Ældrerådets ønske og i forhold til ændringerne i forankringen af akutlinjen. Det opdaterede notat er vedlagt som bilag. Desuden er notatet vedrørende samarbejdet mellem akutlinjen og misbrugsindsatsen vedlagt som bilag.
 
Kort om akutlinjen
Akutlinjen har til formål at være én indgang for hele kommunen i forhold til borgere, som kommer i akut psykisk eller social krise, og som har brug for rådgivning og vejledning – og måske yderligere støtte fra kommunen.
Såfremt akutlinjen vurderer, at borgeren har behov for yderligere støtte, videreformidler akutlinjen borgeren til den rette afdeling i kommunen – og på tværs af kerneområder. Afhængig af behov kan dette være forsorgshjemmet, misbrugsindsatsen, ungeindsatsen, Familiecentret, akutsygeplejeteamet, borgerens botilbud, jobcentret, den udvidede akutindsats mm. Akutlinjen er med andre ord et selvstændigt tilbud, som samarbejder med en række andre selvstændige tilbud i kommunen med henblik på at understøtte borgernes behov for at komme i uddannelse, beskæftigelse eller have et aktivt liv – på trods af sociale eller psykiske problemer.
 
Forslaget om den fremtidige forankring af akutlinjen
Indtil nu bliver opgaven med akutlinjen løst i Mental Sundhed. I dagtimerne varetager to medarbejdere telefonvagten, mens telefonvagten mellem kl. 15.30 og 8.00 dækkes af medarbejdere fra støttekontaktpersonteamet og botilbuddene Hybenvang og Ungekollegiet. I dagtimerne udfører de to medarbejdere også udgående krisehjælp.
 
Som en konsekvens af projektet ’Nytænkning af den sociale indsats’ lægger forslaget op til, at hele akutlinjen fra den 1. september 2016 bliver forankret i Aktiv Hele Livet.
 
I det oprindelige oplæg til ’Nytænkning af den sociale indsats’ er de medarbejdere, som varetager aften- og nattevagten i akutlinjen flyttet til Aktiv Hele Livet, da alle botilbud fremover vil være forankret på dette kerneområde. For at fastholde hele akuttilbuddet som en samlet enhed, vil ansvaret for akutlinjen i dagtimerne ifølge forslaget også blive flyttet til Aktiv Hele Livet sammen med to medarbejdere, som varetager denne funktion. Dette gøres for at fastholde en samlet forankring af hele akutlinjen.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-06-2016
Udvalget indstiller, at forankringen af akutlinjen fremover forankres i Aktiv hele livet.
Herudover indstiller udvalget, at den opsøgende indsats efter § 99 også forankres i Aktiv hele livet sammen med akutlinjen.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Udvalget indstiller, at forankringen af akutlinjen fremover forankres i Aktiv hele livet. Herudover indstiller udvalget, at den opsøgende indsats efter § 99 forankres i Aktiv hele livet sammen med akutlinjen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2016
Økonomiudvalget indstiller, at forankringen af akutlinjen fremover forankres i Aktiv hele Livet. Herudover indstiller udvalget, at den opsøgende indsats efter § 99 forankres i Aktiv hele Livet sammen med akutlinjen.


caseno15-57887_#3825752_v1_notat vedr. misbrugsindsatsen og akutlinjen.pdf.pdf
caseno16-3802_#3827488_v1_anbefalingsnotat juni 2016.pdf

Bilag

Notat vedr. misbrugsindsatsen og akutlinjen.pdf
Anbefalingsnotat juni 2016


159. Beslutning - Regulering af leje på Orø Havn

Beslutning - Regulering af leje på Orø Havn

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur, Fritid & Fællesskab, Økonomiudvalg og Byråd
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Den fastlagte lejebetaling for Orø Bådelaugs brug af Orø havn reguleres, så den samlede totale leje udgør 59.492,51 kr. (2015-priser)  

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede d. 17. juni 2015, at Orø Bådelaug skal betale en årlig leje på 59.492,51 kr. (2015 priser). Lejen er fastsat til at dække en del af de udgifter, som Holbæk Kommune fortsat har til drift og vedligeholdelse af Orø Havn.
 
Efterfølgende har der været tvivl om, hvorvidt lejeaftalen skal tillægges moms, men det er nu afklaret, at der skal tillægges moms til den årlige leje.
 
Orø Bådelaug ønsker at den samlede totale leje skal udgøre 59.492,51 kr., når der er tillagt moms.
 
Det foreslås derfor, at der træffes beslutning om, at lejen skal fastlægges til 47.594,01 kr. + moms = 59.492,51 kr. 

Økonomiske konsekvenser
Reguleringen af lejen vil medføre, at Holbæk Kommune mister en indtægt på ca. 11.899 kr.
 
Den manglende lejeindtægt finansieres via den generelle drift af havnene.

Sagshistorik, henvisninger
17. juni 2015: Sag 127, Beslutning om nybygning på Orø Havn

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-06-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2016
Indstilles godkendt.
160. Beslutning om tiltrædelse af revideret planforslag for tværkommunalt redningsberedskab

Beslutning om tiltrædelse af revideret planforslag for tværkommunalt redningsberedskab

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget samt byrådet.
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Den foreliggende risikobaserede dimensionering tiltrædes.

Beskrivelse af sagen
Planen for risikobaseret dimensionering beskriver hvorledes det kommunale redningsberedskab (brandvæsen) er organiseret samt inden for hvilke rammer og servicemål redningsberedskabet skal løse sine opgaver.
 
I forbindelse med etableringen af Vestsjællands Brandvæsen startede sammenskrivningen af  de respektive ejerkommuners planer for risikobaseret dimensionering i efteråret 2015. Udgangspunktet var, at serviceniveau mv. skulle være uændret, men at der skulle etableres en samlet plan for det nye selskab.
Som følge af Slagelse Kommunes beslutning om at udtræde af samarbejdet den 23. december 2015, besluttede Beredskabskommissionen på sit ekstraordinære møde den 5. januar 2016, at revidere materialet.
 
Et revideret planforslag blev fremlagt og behandlet på Beredskabskommissionens møde d. 29. januar 2016. Beredskabskommissionen besluttede at sende det reviderede planforslag i høring med høringsfrist den 7. marts 2016, samt, jf. gældende lovgivning, at sende planforslaget til udtalelse i Beredskabsstyrelsen.
 
Planforslaget er så omfattende, at det ikke udsendes. Der henvises i stedet til Vestsjællands Brandvæsens hjemmeside http://www.vsbv.dk/da-dk/nyheder.aspx (nyhed dateret d. 19-04-2016 / Risikobaseret Dimensionering for Vestsjællands Brandvæsen )
 
Ved høringsfristens udløb er der modtaget 2 høringssvar fra henholdsvis brandmandskabet ved Kalundborg Brandstation samt brandmandskaberne i Odsherred Kommune (Lumsås, Nykøbing og Asnæs brandstationer.)
 
Ud fra høringssvarene fra brandmandskaberne vurderes der ikke behov for at ændre i nuværende planforslag. De forhold og punkter brandmandskabet peger på, medtages i de kommende revisioner, ligesom en del af punkterne umiddelbart kan imødekommes i forbindelse med den daglige planlægning af arbejdet i det operative beredskab.
Det fremgår af udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen, at planforslaget findes gennemarbejdet og at de ikke har yderligere kommentarer.
 
Planforslaget bilagt høringssvar samt udtalelse fra Beredskabsstyrelsen blev behandlet på Beredskabskommissions møde fredag d. 29. april 2016. Beredskabskommissionen godkendte, at planforslaget sendes til behandling og vedtagelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd med beredskabskommissionens anbefaling med den tilføjelse, at væsentlige ændringer i de faktiske udrykningstider ud fra den nye risikobaserede dimensionering kun sker efter en forudgående dialog med den involverede kommune.
 
Bilag: http://www.vsbv.dk/da-dk/nyheder.aspx (nyhed dateret d. 19-04-2016 / Risikobaseret Dimensionering for Vestsjællands Brandvæsen )

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen budgetmæssige konsekvenser.

Høring
Ledelsens kommentarer til høringssvar findes som bilag.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-06-2016
Indstilles tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2016
Indstilles godkendt.


caseno14-36310_#3805429_v1_ledelsens kommentarer til høringssvar til planforslag for tværkommunalt redningsberedskab .pdf

Bilag

Ledelsens kommentarer til høringssvar til planforslag for tværkommunalt redningsberedskab


161. Beslutning om realisering af mål og indsatser i omstillingsprojekt - Flere flygtninge i beskæftigelse

Beslutning om realisering af mål og indsatser i omstillingsprojekt - Flere flygtninge i beskæftigelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. forslag til realisering af mål og indsatser i det politiske omstillingsprojekt ”Flere flygtninge i beskæftigelse” besluttes.
 2. forankringen af projektet i kerneområdet Alle kan bidrage besluttes.

Beskrivelse af sagen
Et flertal i Byrådet besluttede den 21. april at godkende igangsætningen af tre politiske omstillinger. På byrådets sommerseminar den 23. juni skal der præsenteres uddybende information om alle omstillingsprojekternes økonomi. Det besluttede Økonomiudvalget på sit møde den 6. april. Derfor fremlægger administrationen her et forslag til, hvordan mål og indsatser i omstillingsprojektet ” Flere flygtninge i beskæftigelse” tænkes realiseret.
 
Hovedbudskabet i omstillingen
Formålet med omstillingen er at nedbringe udgifterne til nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med 4 mio. kr. i 2016. Administrationen forventer, at midlerne kan findes – men ikke i forlængelse af selve omstillingen. Dette uddybes nærmere nedenfor.
 
Rammerne – effekt og økonomi
Udgangspunktet for integrationsindsatsen og dermed omstillingen er Integrationsstrategierne spor 1 og 2 samt en revideret beskæftigelseshandleplan: ”Flygtninge i job”. Dertil kommer, at integrationsloven m.fl. netop er blevet ændret.  Dette betyder, at indsatsen – og omstillingen - skal tilpasses nye, udefrakommende rammer. Ovennævnte rammer og omstillingens indsatser vedrører primært kerneområdet Alle kan bidrage. Det samme gælder forslaget til, hvordan midlerne skal findes. Derfor foreslår administrationen, at omstillingsprojektet forankres i Alle kan bidrage.
 
Det politiske ansvar for at fremskaffe midlertidige og permanente boliger til flygtninge, som ligger dog i Udvalget for Klima og Miljø. Derfor forelægges denne sag også dette politiske udvalg til godkendelse.
 
Ønsket effekt
Foruden den økonomiske reduktion er den ønskede effekt af omstillingen:
 
Således kan de fire millioner kr. findes:
Baggrund: De nyankomne flygtninge – som ikke er i job – overgår senest 1. juli 2016 fra kontanthjælp til integrationsydelse. Flygtningene bliver omfattet af reglen om, at kontanthjælpsmodtagere, som ikke har opholdt sig i landet i sammenlagt 7 ud af de seneste 8 år, fremover modtager integrationsydelse.
Satserne for integrationsydelsen er lavere end de tilsvarende kontanthjælpssatser, og der kan derfor hentes et provenu.
 
Baggrund: I henhold til ny lovgivning ydes der 50 pct. refusion af de serviceudgifter, som kommunen afholder til midlertidig boligindkvartering, og som ikke kan dækkes af flygtningen selv, dog maksimalt 2.000 kr. pr. måned. pr. flygtning.
 
 
Forudsætning for ovenstående er, at kommunen i 2016 ikke modtager flere flygtninge end den tildelte kvote.
 
 
Det videre arbejde med omstillingsprojektet
 
Inden for rammerne af omstillingen arbejder administrationen videre med følgende udfordringer:
 
 1. Hvordan får vi flere flygtninge hurtigere i permanent boligindplacering?
 2. Hvordan får vi flere i beskæftigelse? Herunder: hvordan sikrer vi en vellykket implementering af branchepakker? (Se evt. link)
 3. Hvordan kan vi effektivisere samspillet mellem danskuddannelse og beskæftigelse så integrationen via arbejdsmarkedet understøttes bedst og med færrest ressourcer?
 
Administrationen vil løbende afrapportere til Udvalget ”Uddannelse og Job”.
 
Kommissoriet for omstillingen er vedlagt denne sag som bilag.

Lovgrundlag – link
Læs mere om branchepakker på Foreningen Nydanskers hjemmeside

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-06-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Indstillingen anbefales godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2016
Indstilles godkendt.


caseno15-60438_#3814152_v1_omstilling flere flygtninge i beskæftigelse.pdf.pdf

Bilag

Omstilling Flere flygtninge i beskæftigelse.pdf


162. Orientering om status på flygtningeområdet - juni 2016

Orientering om status på flygtningeområdet - juni 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. status på flygtningeområdet, juni 2016, tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Administrationen fremlægger hver måned en status på flygtningeområdet. Formålet er at give en generel orientering om udviklingen på centrale indsatser for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under den treårige integrationsindsats. Orienteringen har tre fokusområder; midlertidig boligindplacering af nyankomne, beskæftigelsesindsatsen samt indsatsen i samarbejde med frivillige. De tre områder er uddybet i et bilag, som er vedlagt sagen.
 
Det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på det treårige integrationsprogram udgør april 2016 318 personer. Derudover er der i alt 193 børn under integrationsprogrammet.
 
Modtagelsen af flygtninge
 
Holbæk Kommune skal modtage 241 flygtninge i perioden marts 2016 - marts 2017 (2016-kvoten). Siden sidste statusopgørelse har Holbæk Kommune modtaget 47 personer, herunder 9 medbragte børn samt 3 uledsagede unge.
 
Antallet af modtagne flygtninge er fortsat lavere end forventet sammenholdt med 2016-kvoten på 241 personer.
 
Midlertidig boligindplacering af flygtninge
 
Primo juni 2016 er 155 flygtninge midlertidigt indkvarteret i Holbæk Kommune. 53 pct. af flygtningene er indkvarteret i private ejendomme, 32 pct. er indkvarteret i almene boliger og 15 pct.er indkvarteret i kommunale ejendomme.
 
De 155 midlertidigt indkvarterede er fordelt på indkvarteringsløsninger, der er beliggende i 7 af kommunens byer.  Fire af disse indkvarteringsløsninger havde primo maj 2016 mindst 10 midlertidigt indkvarterede. Disse indkvarteringer er beliggende i Vipperød, Holbæk by, Stigs Bjergby samt i Jyderup.
 
Den midlertidige indkvartering af flygtningene baserer sig på et princip om, at flytte dem mindst muligt. Desværre er det for tiden svært at indfri dette princip, specielt hvad angår unge enlige under 30. Der er ikke er boliger nok til denne målgruppe, da mange boliger kun må tildeles enlige over 30. På samme måde er det svært at fastholde princippet om, at børnefamilier så vidt muligt skal permanent boligplaceres med det samme for at skabe tilknytning til skole og daginstitution.
 
Beskæftigelse og danskuddannelse
 
Ud af det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på 318 personer, modtager 293 personer kontanthjælp efter integrationsloven eller integrationsydelse. Disse borgere er målgruppen for beskæftigelsesindsatsen.
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” besluttede 24. februar 2016 at iværksætte en handleplan for at opfylde målene for integrationsstrategien spor 1 og at understøtte jobrettet fokus allerede fra flygtningenes ankomst. Handleplanen lægger vægt på, at flygtningene kommer hurtigt ud på arbejdsmarkedet, og virksomhedsbaseret praktik er oftest det første skridt på vejen.
 
138 flygtninge er pt. i aktive tilbud (ved siden af sprogskole), hvilket vil sige, at de enten er i praktik i en virksomhed eller i introforløb før praktikken.
 
Som udgangspunkt er alle nyankomne flygtninge tilmeldt en danskuddannelse frem til gennemført uddannelse. Undtagelser herfra kan for eksempel skyldes barselsorlov eller svær sygdom. I alt er 303 flygtninge er tilmeldt danskuddannelse, mens én person går på FVU (Forberedende Voksenundervisning).
 
 
Integration, frivillige aktiviteter og tilbud i hele Holbæk
Der er stor interesse fra frivillige og foreninger for at bidrage til integrationsindsatsen, eksempelvis:
 
Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Holbæk (RKH), AOF Sprogcenter Nordvest og Holbæk Kommune: Medio juni er underskrevet en ny samarbejdsaftale med integrationsgruppen i RKH, der yder en meget stor indsats på integrationsområdet i Holbæk Kommune.  Gruppen startede i 2011, og aktiviteterne er aktuelt:
 
Røde Kors Holbæk Integrationsgruppe støtter også opstart af nye lokale integrationsgrupper – senest i Jyderup-Mørkøv området – som efter opstart fungerer som selvstændige grupper.
 
Fritidsaktiviteter: Et af målene i integrationsstrategien spor 1 er, at nyankomne flygtninge skal deltage i fællesskabet i Holbæk Kommune. Når nyankomne flygtninge ankommer til Holbæk Kommune spørges der i forbindelse med udarbejdelse af integrationskontrakt og ”Min plan” ind til eventuelle fritidsinteresser. Kontakten formidles via lokale frivillige, de frivillige fritidsguider og de sociale viceværter og KUF er behjælpelige med at udpege eventuelle relevante foreninger m.v.
 
Det er dog en stor økonomisk udfordring for de nyankomne flygtninge på integrationsydelse at deltage i fritidsaktiviteter på ordinære vilkår. Generelt er klubberne gode til at hjælpe med udstyr, og nogle giver nedsat kontingent, får støtte fra fritidsguide-midler eller søger støtte i DIF. Som noget nyt kan der via Dansk Flygtningehjælp søges støtte til fritidsaktiviteter for alle under 30 på integrationsydelse.
 
Flere flygtninge er startet i lokale fodboldklubber (herunder en tidligere landsholdsspiller), i Holbæk Cykelsport (også kvinder), i Volleyballklubben Holbæk, i Holbæk Judo, og andre steder.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Orienteringen taget til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2016
Orienteringen indstilles taget til efterretning.


caseno15-60438_#3819167_v1_månedsstatus på flygtningeindsatsen - juni 2016. pdf.pdf

Bilag

Månedsstatus på flygtningeindsatsen - juni 2016. pdf


163. Godkendelse af regnskab og beretning for 2015

Godkendelse af regnskab og beretning for 2015

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. Holbæk Kommunes regnskab for 2015 godkendes
 2. Revisionens beretning for 2015 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Iflg. styrelseslovens regler er kommunen underlagt lovpligtig revision. Revisionen skal påse, at byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er foretaget på betryggende vis. Revisionens bemærkninger til årsregnskabet meddeles økonomiudvalget. Økonomiudvalget oversender beretningen med tilhørende bemærkninger til byrådet, der skal orienteres om fremkomne revisionsbemærkninger og godkende kommunens regnskab for 2015.
 
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har den 15. juni 2016 afgivet den afsluttende beretning for 2015. Beretningen er, via mail, fremsendt til byrådets medlemmer 16. juni 2016. Som følge af en præcisering af teksten i afsnit 2, omhandlende kommunens økonomi, er der udsendt en korrigeret beretning til samtlige byrådsmedlemmer 24. juni 2016 (præciseringen har ingen indflydelse på de fremsatte konklusioner for det udførte revisionsarbejde).
 
Beretningen for 2015 (senest udsendte) vedhæftes i sin helhed.
 
I beretningens afsnit 1.4 afgiver revisionen de bemærkninger, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden.
 
Jfr. afsnit l.4.2 har den udførte revision ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Regnskabsafdelingen vil følge op på de af revisionen fremførte anbefalinger og øvrige bemærkninger.

Lovgrundlag – link
§ 45 i lov om kommunernes styrelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2016
Indstilles godkendt.


caseno15-34405_#3838041_v1_ny beretning nr. 22 - afsluttende beretning 2015, holbæk kommune.pdf.pdf
caseno15-34405_#3825822_v1_beretning - påtegning på årsregnskabet 2015.pdf.pdf
caseno15-34405_#3825817_v1_afsluttende beretning 2015, underskrift.pdf.pdf

Bilag

NY beretning nr. 22 - Afsluttende beretning 2015, Holbæk Kommune.pdf
Beretning - Påtegning på årsregnskabet 2015.pdf
Afsluttende beretning 2015, UNDERSKRIFT.pdf


164. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - august 2016

Beslutning om salg af ejendomme og grunde - august 2016

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde

Beskrivelse af sagen
Byrådet har den 10. december 2014 vedtaget, at dagsordenspunkter om salg af ejendomme og grunde fremover opdeles således, at beslutningen om salg bliver behandlet på åbent møde, og at priserne for salget bliver fastsat på lukket møde.
 
Kirkevej 1a, 5432 Gislinge
Klubhuset er beliggende Kirkevej 1a, 5432 Gislinge (del af matr.nr. 23q, Gislinge By). Klubhuset er oprindeligt opført i 1950 og herefter udbygget i 1973 samt 1992.
 
Bygningen er opført på kommunal grund, men der nu opstået tvivl om det juridiske ejerskab af selve bygningen, idet der ikke foreligger skriftlig dokumentation for ejerforholdet. Gislinge Boldklub har opfattet sig selv som værende ejer af bygningen og har varetaget drift og vedligehold af bygningen. Holbæk Kommune har i vid udstrækning opfattet Gislinge Boldklub som værende ejer af bygningen og har derfor udbetalt lokaletilskud til boldklubben.
 
Derfor ønsker både administration og Gislinge Boldklub at skabe juridisk klarhed over ejerforholdet ved at overdrage bygningen til Gislinge Boldklub.
 
Holbækvej 102, 4450 Jyderup
Ejendommen anvendes i dag til børnehuset Mariendal. Sammenlægges den 1. september med Børnehuset Troldhøjen i det nybyggede institution Galaxen.
Ejendommens anvendelses muligheder Skole, rådhus m.v.
 
Fællesarealer til grundejerforeninger
 
I forbindelse med gennemgang af uafsluttede sager er det konstateret at der en del sager hvor grundejerforeningen ikke har fået overdraget fællesarealer.
 
Det omhandler overdragelse af ubebyggede arealer til grønne fælles og stiarealer, hvor ejerskabet af arealerne ikke er overdraget til grundejerforeningerne, da grundejerforeningerne ikke i lokalplanen er forpligtiget til at tage skøde på arealerne.
 
Ejerskabet på arealerne ønskes overdraget til grundejerforeningerne som er pålagt at forestå drift og vedligehold af arealerne.
 
Gennem dialog opfordres grundejerforeningen til at tage skøde på arealerne.
Hvis grundejerforeningen ikke ønsker at tage skøde på arealerne lukkes sagen.
 
Østre Hovvej, 4520 Svinninge.
Fællesarealet udgør matrikel 27a og 27fl, Svinninge by, Svinninge.
 
Hvedevænget, 4520 Svinninge.
Fællesarealet udgør matrikel 7dg, vold, Svinninge by, Svinninge.
 
Vestre Hovvej, 4520 Svinninge
Fællesareal udgør matr. nr. 27eh og 27fo Svinninge By, Svinninge.
 
Barnekow Parken, 4340 Tølløse
Fælles friarealer udgør matr. nr. 1du og 1em, Tølløse Hgd. Tølløse.

Økonomiske konsekvenser
Kirkevej 1a, 5432 Gislinge
Et salg af bygningen til Gislinge Boldklub forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune, idet driften af klubhuset i en årrække har været varetaget af Gislinge Boldklub.
Gislinge Boldklub vil som hidtil kunne modtage lokaletilskud, som vil kunne udbetales inden for den afsatte ramme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2016
Indstilles godkendt.
165. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - august 2016 - Lukket punkt
166. Orientering om salg af Karré 3 og 5 på Holbæk Havn - Lukket punkt
167. Beslutning om arealoptimering - Lukket punkt