UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

0.10

STARTTIDSPUNKT

03-05-2016 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

03-05-2016 18:00:00


PUNKTER

98. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 3. maj 2016
99. Drøftelser af budget 2017 i stående udvalg
100. Beslutning - Tilsagn til opførelse af almene boliger på Vølunden, 4300 Holbæk
101. Orientering - opfølgning på delberetning nr. 21 vedr. løbende revision 2015
102. Drøftelse af Aprilfestival - teater for små og store
103. Beslutning om flytning af fodboldbane i Kundby
104. Beslutning - Etablering af Holbæk Dyrehave
105. Beslutning om anlægsbevilling til sti fra Ugerløse til Nr. Vallenderød
106. Beslutning om ekspropriation til sti Nr. Vallenderød - Ugerløse
107. Beslutning om anlægsbevilling til færdiggørelse af fortov på Gl. Ringstedvej ved Fakta i Holbæk
108. Beslutning om renovering af Vejerhusstræde i Holbæk
109. Beslutning om renovering af Vimmelskaftet - Brostensbelægning
110. Beslutning om ekstra bevilling til etablering af elevator
111. Beslutning om yderligere nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra Orø
112. Beslutning - Finansiering af vandløbsindsatsen i 2016
113. Beslutning om iværksættelse af landzoneadministrationsgrundlag
114. Beslutning om at ændre betegnelsen Borgerservice til Borgerinfo på lokalbibliotekerne
115. Beslutning om etablering af udslusningsboliger i Regstrup
116. Beslutning om CSR Awards i Holbæk 2016 og 2017
117. Beslutning - Fravigelse af gæsteprincippet ved etablering af transmissionsledning
118. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - maj 2016
119. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde maj 2016 - Lukket punkt
120. Orientering om erstatningssag - Lukket punkt98. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 3. maj 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 3. maj 2016

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1.         dagsorden for Økonomiudvalget den 3. maj 2016 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Godkendt.
99. Drøftelser af budget 2017 i stående udvalg

Drøftelser af budget 2017 i stående udvalg

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget
 
Drøftelsessag
.

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at udvalget:
 
 1. drøfter budgetaftalerne for 2015 og 2016 med henblik på dannelsen af Budget 2017.

Beskrivelse af sagen
For at inspirere og igangsætte politiske drøftelser om Budget 2017 i de stående udvalg og Økonomiudvalget, har Økonomi og Effekt samlet beslutningerne fra de seneste to års budgetaftaler i ét notat.
 
Notatet samler de konkrete beslutninger fra budgetaftalen i 2016 og 2015 for hvert udvalg. Når der ikke har været en beslutning i et af årene, står der ingenting.
 
Det er tanken, at budgetaftalerne skal tjene som inspiration til, hvor og hvordan udvalget kan dykke ned i, spørge ind til og påvirke Budget 2017.


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 25-04-2016
Rehabiliteringsindsatsen ønskes styrket
EL (Leif Juhl) ønsker at der bliver besluttet nedsættelse af et "Udsatteråd".

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-04-2016
Drøftet.

Følgende temaer skal indgå i de videre drøftelser:
 • Varige billige boliger til især unge, flygtninge og socialt udsatte. Udvalget ønsker en drøftelse af emnet på udvalgsmødet i maj med afsæt i en økonomisk vurdering fra administrationen.
 • Fælles indsats til bedre udskoling med afsæt i drøftelsen med Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” den 26. april 2016. Udvalget ønsker, at emnet tages op i den aftalte proces med Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”.
 
Udvalget ønsker desuden at drøfte yderligere temaer i forbindelse med udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2017 og Uddannelsesplan 2017 på udvalgsmøderne i maj og juni.


Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-04-2016
Drøftet. Udvalget ønsker at prioritere Brorfelde, udviklingen af en dyrehave, udmøntning af kultur- og fritidspolitikken og afholdelsen af aprilfestivalen i 2020.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Der ønskes afsat midler til cykelstier.
Der ønskes afsat midler til trafiksikkerhed.
Der ønskes alternative muligheder til flextrafik.
Der ønskes en strategi for naturbenyttelse og –beskyttelse.
Udvalget ønsker en pulje til prioritering af nye tiltag og uforudsete udgifter.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 26-04-2016
 
Drøftet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Drøftet.


caseno16-4131_#3741307_v1_igangsættelse af drøftelser vedrørende budget 2017.pdf

Bilag

Igangsættelse af drøftelser vedrørende budget 2017


100. Beslutning - Tilsagn til opførelse af almene boliger på Vølunden, 4300 Holbæk

Beslutning - Tilsagn til opførelse af almene boliger på Vølunden, 4300 Holbæk

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. Byrådet giver Vestsjællands Almene Boligselskab tilsagn til at opføre 64 almene familieboliger og 29 almene ældreboliger på Vølunden, 4300 Holbæk, med en samlet anskaffelsessum på 161,212 mio. kr.

  Det resterende beløb på 1,122 mio. kr. til finansiering af grundkapitallån indarbejdes i anlægsbudgettet for 2018.

Beskrivelse af sagen
Resume
Byrådet gav i august 2015 Vestsjællands Almene Boligselskab tilsagn til at bygge 60 almene familieboliger og 29 almene ældreboliger på Vølunden, 4300 Holbæk med en samlet anskaffelsessum på 157,885 mio. kr.
 
Projektet har været i licitation. Projektet kunne desværre ikke opføres indenfor den godkendte anskaffelsessum, hvorfor Vestsjællands Almene Boligselskab, med henblik på et billigere projekt, har ændret byggeriet fra 6 etager til 5 etager. Der er derved blevet plads til yderligere 4 1-rumsboliger.
 
Nyt projekt
Vestsjællands Almene Boligselskab søger om tilsagn til at bygge 64 almene familieboliger og 29 almene ældreboliger på Vølunden, 4300 Holbæk, med en samlet anskaffelsessum på 161,212 mio. kr.
 
Tilsagn til at bygge almene boliger betyder samtidig, at:
 
Der er tale om etagebyggeri som består af 64 almene familieboliger, 29 almene ældreboliger.
 
Antallet af familieboliger er ændret fra 60 til 64, da byggeriet på grund af økonomien er ændret fra 6 etager til 5 etager. Dermed er der blevet plads til 20 1-rumsboliger, i stedet for de 16 som det første projekt indeholdt.
 
Familieboliger
Antal tidligere projekt
Antal nuværende projekt
1-rums boliger
16
20
2-rums boliger
17
19
3-rums boliger
21
20
4-rums boliger
6
5
Familie boliger i alt
60
64
Ældreboliger
 
 
3-rums boliger
29
29
Boliger i alt
89
93
 
Den samlede anskaffelsessum udgør 161,212 mio. kr.
 
Den foreløbige gennemsnitlige leje er beregnet til 898 kr. pr. m2 pr. år plus forbrugsafgifter.
 
Bidrag til kerneopgaven
Byrådet skal i henhold til almenboligloven give tilsagn til opførelse af nye almene boliger, samt stille den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån.

Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommune finansierer grundkapitallånet på 16,122 mio. kr. med midler fra Boligstrategien på ældreområdet i perioden 2016-2018.
 
Der er i budgettet afsat 15 mio. kr. i perioden 2016-2018 til etablering af støttet boligbyggeri (ældreboliger mv.) i Holbæk by.
 
De resterende 1,122 mio. kr. bliver finansieret ved kassetræk. Beløbet indarbejdes i anlægsbudgettet for 2018.
 
Grundkapitallånet er i det nye projekt steget fra 15,789 mio. kr. til 16,122 mio. kr.
 
Differencen på kassetrækket, som i august 2015 blev godkendt med 789.000 kr. og det nødvendige kassetræk på 1,122 mio. kr. udgør 333.000 kr. som forventes finansieret ved salg af kommunale grunde på Vølunden, i forbindelse med de planlagte etaper 2 og 3 for almene boliger på Vølunden.
 
Grundkapitallånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ibrugtagelsen.
 
Når der gives tilsagn til at opføre almene boliger, giver kommunens samtidig garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.
 
Kommunegaranti for lån i alment boligbyggeri påvirker ikke kommunens låneramme.

Lovgrundlag – link
Støttebekendtgørelsen og almenboligloven.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets møde 19. august 2015: Punkt 159: Beslutning om tilsagn til opførelse af almene boliger på Vølunden, Holbæk.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Indstilles godkendt.


caseno15-28365_#3749007_v1_perspektivtegning.pdf
caseno15-28365_#3749008_v1_perspektivtegning.pdf

Bilag

Perspektivtegning
Perspektivtegning


101. Orientering - opfølgning på delberetning nr. 21 vedr. løbende revision 2015

Orientering - opfølgning på delberetning nr. 21 vedr. løbende revision 2015

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Orienteringssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
 1. opfølgende redegørelse på de af den eksterne revisions fremsatte bemærkninger tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Byrådet behandlede på sit møde den 16. marts 2016 revisionens delberetning vedr. den løbende revision for 2015.
 
Revisionens bemærkninger omhandler i hovedoverskrifter følgende:
 
2.2.1 Generelle fejl og mangler vedr. området ”Uddannelseshjælp”
 
2.2.2 Manglende økonomisk opfølgning på områderne ”Uddannelseshjælp” og ”Kontanthjælp”.
 
Byrådet godkendte delberetning og besvarelse med bemærkning om, at der på økonomiudvalgets møde den 3. maj 2016 fremlægges en opfølgende redegørelse om løsning på ovenstående bemærkninger.
 
Således er Uddannelse til Alle Unge samt Alle kan Bidrage gået konstruktivt til løsning af diverse opgaver og fremsendt redegørelser, der kort gengives nedenstående.
 
Uddannelse til Alle Unge oplyser i mail af 15/4-2016:
 
Alle kan Bidrage oplyser i mail af 16/2-16 og notat af 5/4-2016:
 
Under henvisning til ovenstående er det Regnskabsafdelingens opfattelse, at Uddannelse til Alle Unge og Alle kan Bidrage har fulgt de anbefalinger, som kommunens eksterne revision har fremsat.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Orienteringen taget til efterretning.
102. Drøftelse af Aprilfestival - teater for små og store

Drøftelse af Aprilfestival - teater for små og store

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Drøftelsessag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. drøfter om, og i givet fald under hvilken præmis, at Holbæk kommune skal arbejde videre for at tiltrække og tilbyde værtsskab for børneteaterfestivalen ”April-festivalen 2020”.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune arbejder indenfor kulturområdet vedvarende for at understøtte udviklingen af stedbundne kompetence-miljøer, som er stærkt forankret i lokalområdet.  Konkret er der særligt fokus på 1) maritimt miljø og håndværk 2) kunst i byrummet 3) Brorfelde Observatorium og 4) scenekunst.
 
Det betyder samtidig, at tiltrækning af events som enten direkte eller indirekte støtter op omkring et af disse temaer har særlig interesse for Holbæk Kommune, idet en sådan event kan medvirke til at understøtte miljøet.
 
I forhold til Scenekunst har Holbæk Kommune to i dag statsanerkendte egnsteatre placeret i kommunen, et betydeligt antal amatørteatre samt et samarbejde omkring styrkelse af læringsmiljøet for teaterinteresserede unge via understøttelse af Holbæk Drama College som afvikling i et samarbejde mellem de to egnsteatre, Stenhus Gymnasium og Holbæk Kommune. http://dramacollege.holbaek.dk/
 
Teatercentrum afholder hvert år en national børneteaterfestival (Aprilfestival), hvor børneteatre og opkøbere mødes. http://www.teatercentrum.dk/aprilfestival.asp Med henblik på at styrke den scenekunstmiljøet i Holbæk kan der være en strategisk fordel i at byde ind på et værtsskab på denne event.
 
Set i det lys havde ”Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab” inviteret teatercentrum til udvalgsmøde den 29. marts 2016 med henblik på at få forelagt præmisser og indhold for festivalen.
 
Om Aprilfestivalen:
 
Aprilfestivalen er et nationalt arrangement, der strækker sig over en uge. Under festivalen afvikles i 2016 godt 200 forskellige forestillinger og samlet set bliver til godt 800 opførelser. Festivalen beskæftiger teaterfolk, formidlere, børn og unge, internationale gæster, frivillige og personale. Værtskommunen får mulighed for at præsentere teatre for alle klasser på alle skoler (på egen matrikel), på ældrecentre, åbne pladser, virksomheder mv.
 
For de besøgende børn og voksne er festivalen et overflødighedshorn, for de tilrejsende teaterarrangører fra skoler, biblioteker, institutioner og teaterforeninger er det en enestående mulighed for at orientere sig i det store udbud og for børneteatrene selv, er det et livsvigtigt udstillingsvindue med henblik på efterfølgende salg af turneforestillinger. Detailhandel vil her opleve øget besøgstal og hertil knyttet omsætning, hvorved turismeerhvervet også styrkes.
 
Et værtsskab vil koste Holbæk kommune godt 3 mio. kr. De samlede udgifter til festivalen udgør over 5 mio. kr., men der ydes statsrefusion fra Kulturministeriet til afvikling af festivalen.
 
Den videre proces:
 
Set i lyset af ovenstående bedes udvalget/ byrådet tage stilling til om – eller på hvilken måde – Holbæk Kommune skal arbejde videre i forhold til at kunne tilbyde værtsskab for Aprilfestival 2020:
 
Følgende scenarier opstilles:
 1. Holbæk Kommune arbejder videre med en konkretisering af værtsskab for ”Aprilfestival 2020” med et sigte på en nettodriftsudgift på 3 godt 3 mio. kr.
 2. Holbæk Kommune arbejder videre med en konkretisering af værtsskab for ”Aprilfestival 2020” dog således at der arbejdes på at finde en med-værts-kommune med henblik på at nedbringe den samlede nettoudgift for Holbæk kommune.
 3. Holbæk Kommune afholder ikke ”Aprilfestival” 2020 og meddeler umiddelbart Teatercentrum, at Holbæk Kommune ikke ønsker at søge værtsskab for Aprilfestival i 2020.
 
I forhold til kerneopgaver og politikker
 
Aprilfestivalen understøtter følgende mål i ”Kultur og Fritidspolitik”:
 
 
Festivalens størrelse vil åbne byen op og trække borgere og besøgende ud til andre dele og områder af byen. Således kan deres øjne åbnes op for at besøge og benytte et nyt sted/område i byen.
 
Festivalen foregår både i det offentlige (ude)rum og i institutioner virksomheder mv. Således når festivalen uundgåeligt ud til borgere, der normalvis ikke beskæftiger sig med kultur. En nysgerrighed kan blive vakt, som kan udforskes nærmere fx i kommunens to egnsteatre, Holbæk Drama College etc.
 
Såfremt der indgås partnerskab.
 
De mange forestillinger skaber en unik mulighed for på en meget lettilgængelig måde at opleve meget varieret teater.
 
Aprilfestivalen understøtter følgende kerneopgaver:
 
Festivalen samler borgere og besøgende omkring fælles oplevelser. Den styrker oplevelsen af at have en fælles fortælling af Holbæk Kommune som et sted, hvor der sker fede kulturelle arrangementer.
 
Kommunen vil opleve en øget tilstrømning af mennesker, omsætning og muligvis overnatninger.

Økonomiske konsekvenser
Aprilfestivalens budget er i 2016 5-6 mio. kr. Da festivalen er refusionsberettiget i Scenekunstloven § 25 yder staten 50% refusion. Det vil sige at Holbæk Kommunes netto udgift i forbindelse med afholdelsen af Aprilfestivalen vil være 2,5-3 mio. kr.
 
I forbindelse med planlægning, koordinering m.v. af Aprilfestivalen vil Holbæk Kommune beskæftige en midlertidig stilling i Kultur og Fritid, denne stilling vil estimeret beløbe sig til 0,5 mio.kr.
 
Det samlede netto-budget vil således være ca. 3-3,5 millioner kr. for afholdelse af Aprilfestivalen 2020.

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse af lov om scenekunst nr. 30 af 4. januar 2014 § 25

Sagshistorik, henvisninger
29. marts 2016: Drøftelse af Aprilfestivalen 2020

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-04-2016
Det indstilles, at der arbejdes videre med scenarie 1.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Det indstilles, at der arbejdes videre med scenarie 1.
103. Beslutning om flytning af fodboldbane i Kundby

Beslutning om flytning af fodboldbane i Kundby

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, ”Økonomiudvalget” og ”byrådet”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Fodboldbanen ved Solbjergsgårdsvej i Kundby flyttes til det kommunale areal ved siden af Kundby Friskole og anlægges som en ny 11-mandsbane.
 2. Anlægget af banen udskydes til 2017, og prioriteres af puljen, idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by.

Beskrivelse af sagen
I budgetaftalen for 2016 er det anført at fodboldanlægget på Solbjerggårdsvejs i Kundby flyttes. Dette gøres for at få banen tættere på byen, børnene og foreningslivet. Der ønskes i stedet en ny bane, anlagt på det kommunale areal ved siden af Kundby friskole.
 
Anlæg
Der er i budgetaftalen afsat 250.000 kr. til flytning af banen. En flytning af banen vil blive dyrere end det afsatte beløb, da arealet som banen skal anlægges på er ren mark jord. Banen skal derfor opbygges helt fra bunden af, med bl.a. dræn og nivellering.
Da der ikke anlægges omklædningsfaciliteter i forbindelse med etableringen af den nye bane, vil det være nødvendig at fodboldklubben bruger de omklædningsfaciliteter som er på Kundby Friskole. Administrationen er i dialog med skolen om en accept af dette.
Forpligtelser på arealet
Arealet hvorpå banen skal etableres er i dag bortforpagtet til afgrødedyrkning.
Ved anlæg af banen skal forpagter kompenseres for evt. afgrøde tab samt kompensation for den resterende del af forpagtningsperioden. Administrationen anbefaler derfor at banen først anlægges efter efteråret 2016 da man på denne måde undgår at skal betale afgrøde tab til forpagter.
 
Lokalområdets input
Fodbold klubben ser fordele i at komme tættere på skolen, men har samtidig ytret ønske om at der stadig skal være plads til socialt samvær både før og efter træning/kampe.  Der er p.t 30 medlemmer af foreningen. Der er dog et stærkt lokal ønske om at starte ungdomsfodbold op igen, og her kan placeringen af banen understøtte dette ønske.
 
Skolen har følgende bemærkninger til evt. brug af omklædning og depot faciliteter.

Adgang med fodboldstøvler er ikke muligt med nuværende indretning.
Der er kun et herre og et dameomklædningsrum. Det er en udfordring ved andre aktiviteter i hallen samtidig med fodbold.
Der er ikke direkte adgang mellem foreningslokalet(klublokal) og omklædningsfaciliteter.
Der vil komme et øget slid på halgulv samt gang areal som følge af spillernes færden med fodbold støvler.

Økonomiske konsekvenser
 
Oversigt over anlægs omkostninger
Fodboldbane
Bygning
P-plads
Lysanlæg
Totalt anlæg
11-mands bane
1.193.000,-
0,-
0,-
250.000,-
1.443.000,-
 
Anlæg af banen skal prioriteres i puljen idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by i 2017.
Budgettet for puljen er i 2017-19 på 23.000.000 kr. puljen bruges til haller og idræts faciliteter udenfor Holbæk by. Ved at prioritere banen i Kundby sikre man at 1.500.000 kr. af puljen går til anlæg af banen.
 
 
Oversigt over driften
Græsslåning
Beplantning
Diverse/Bygnings drift
Lokale tilskud
Total drift
I dag
80.083,-
14.900,-
3.739,-
29.351,-
144.783,-
11-mands bane
34.267,-
9.039,-
0,-
0,-
43.306,-
 
Udover ovenstående årlige driftsomkostninger skal der i forbindelse med nyanlæg af naturgræsbaner påregnes en forhøjet driftsomkostning de første 3-5 år på 27.114 kr. årligt. Dette skyldes især at den nye randbeplantning kræver ekstra pleje de første år samt at græs plænen skal have ekstra gødning, vand o.lign.

Øvrige konsekvenser
Når den nuværende fodboldbane er afviklet, vil arealet blive sat til salg.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-04-2016
Et flertal bestående af O, B og løsgænger Solvej Pedersen indstiller, at den nuværende fodboldbane fastholdes, og der anvendes 250.000 kr. til forbedring af faciliteterne.
 
Et mindretal bestående af V indstiller, at der gennemføres en dialog med de lokale interessenter om en løsning inden for en økonomisk ramme på 250.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Sagen sendes retur til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” med henblik på afklaring af, hvorvidt fodboldbanen ønskes flyttet eller ej.
104. Beslutning - Etablering af Holbæk Dyrehave

Beslutning - Etablering af Holbæk Dyrehave

Sagsgang og sagstype
Udvalget for ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, økonomiudvalget, byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der arbejdes videre med etablering af Holbæk Dyrehave og den anviste finansiering godkendes
 2. Holbæk Kommune bidrager med op til halvdelen af etableringsomkostningerne

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. den nuværende hegning på området udbedres til en tilfredsstillende stand og den anviste finansiering godkendes

Beskrivelse af sagen
Resume af sagen
Udvalget behandlede sagen om etablering af Holbæk Dyrehave d. 27. oktober 2015. Udvalget tog sagen til efterretning, og ønskede forud for en beslutning at der blev indsamlet information om antal besøgende samt information om skolernes vurdering af det leverede indhold.
 
Den ønskede information er indsamlet og udvalget fra ”Kultur, Fritid og Fællesskab” og udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” er i marts 2016 blevet orienteret, og har besluttet at rammerne for etablering af Holbæk Dyrehave skal undersøges og afdækkes.
 
 
Etablering af Holbæk Dyrehave
Holbæk Kommune indgik i foråret 2011 en aftale med Nordvestsjællands Produktionsskole (herefter NVPRO) om udlån af naturskolefaciliteterne. Formålet med aftalen er, at det tilstræbes, at skabe mulighed for fremtidig drift og vedligehold af matriklen, herunder naturformidlingstilbud i den tidligere naturskoles lokaler og arealer. NVPRO låner naturskolefaciliteterne vederlagsfrit mod, at kunne gennemføre indtægtsdækket virksomhed på stedet.
 
NVPRO mener at de nuværende rammer og bygninger begrænser muligheden for at skabe et attraktivt naturskoletilbud. I forbindelse med arbejdet med Naturvejledning på Holbæk Naturskole, pasning af dyr og den erfaring der er indsamlet i øvrigt, har NVPRO gjort sig overvejelser om, hvilke muligheder der er for at udvikle og udvide denne vejledning, og samtidig løfte området som et rekreativt område for både de fastboende og turister. Overvejelserne er ydermere påvirket af, at størstedelen af den nuværende hegning ikke kan vedligeholdelses på et tilfredsstillende niveau. NVPRO vurderer, at det nuværende tilbud ikke kan fastholdes medmindre der sker en udbedring af den nuværende hegning. Jf. aftalen så er NVPRO forpligtiget til at vedligeholde den hegning, der blev overtaget i 2011, mens større udbedringer ikke er håndteret i aftalen.
 
På baggrund af ovenstående har NVPRO foreslået at der arbejdes videre med et projekt, hvor et større område indhegnes med et hegn og der etableres færiste m.m. Den eksisterende hegning af de mindre folde skal nedlægges således, at dyrene vil kunne færdes frit i området og således omdanne området til en dyrehave.
 
Projektet kan udvides dels med køb af omkringliggende arealer, formidlings- og oplevelsesbygninger, opdaterede og udvidede toiletforhold, flere og bedre parkeringspladser, observationsplatforme og skjul, Porte, oplysningstavler/QR-koder.
 
Der er nedsat en projektorganisering med deltagelse af NVPRO og Holbæk Kommune. Såfremt der er opbakning til det fortsatte arbejde, så inddeles projektet i minimum 3 faser, hvor første fase er, at få afdækket hvorvidt der kan ske en indhegning af det nuværende område, hvori Naturskolen er placeret. De følgende faser indeholder en udvidelse af hegningen samt evt. opførelse af nye bygninger, formidlingspunkter samt udvidelse af infrastruktur.
 
På nuværende tidspunkt afdækkes, hvad det kræver at lave en ansøgning til Naturstyrelsen vedr. tilladelse til at opføre hegningen. Samtidig arbejdes der på en proces for at sikre involvering af øvrige interessenter i og omkring Ladegårdsskovene.
 
Sagen genfremsættes til politisk behandling når det konkrete projekt foreligger.
 
Såfremt det politisk besluttes, at igangsætte projektet med etableringen af Holbæk Dyrehave, så vil der være behov for kommunal medfinansiering. På nuværende tidspunkt estimeres det, at fase 1 medfører en samlet omkostning på ca. 0,6 mio. til hegn, opsætning, færiste m.m.
 
Der er fokus på, at inddrage flere relevante aktører i projektet, og herunder afdækkes det, hvorvidt der kan findes alternative finansieringskilder. Dermed vil finansieringen af projektet forventes håndteret i en samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune, sponsorer/investorer/partnere samt NVPRO som udførende, og det vil dermed ikke være Holbæk Kommune, der skal finansiere hele projektet. 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Såfremt det ikke ønskes, at der arbejdes videre med etableringen af Holbæk Dyrehave, så er der fortsat behov for, at der sker en udbedring af den nuværende hegning, såfremt der fortsat skal være mulighed for at drive dyrehold på naturskolen. Det vurderes at næsten samtlige stopler og tråd skal skiftes, hvormed der er tale om en total udskiftning af den nuværende hegning.
 
Kontraktuelt er det ikke fast defineret, hvordan en større udskiftning skal finansieres, og NV Pro kan dermed ikke pålægges at finansiere den samlede udbedring.
 
Der er udarbejdet et overslag på den nødvendige udbedring af den nuværende hegning, og overslaget er på 511 t.kr. + moms.

Økonomiske konsekvenser
Der er ikke afsat midler i det nuværende budget. En kommunal finansiering vil dermed kræve prioritering indenfor det nuværende budget.  
 
Den kommunale finansiering i forbindelse med hovedindstillingen estimeres til 300 t.kr., mens den kommunale finansiering ved den alternative indstilling er estimeret til 511 t.kr.
 
Den kommunale finansiering findes indenfor omprioriteringer i renoveringspuljen, herunder via prioritering af de midler, der bliver i overskud i forbindelse med ombygningen af plejehotellet i Regstrup.

Sagshistorik, henvisninger
9. februar 2011: Punkt 12 – Udlån af naturskolefaciliteter til NVPRO
 
27. oktober 2015: Punkt 135 - Samarbejde og udvikling af Holbæk Naturskole
 
29. marts 2016: Punkt 65 - Orientering om skolernes brug af Holbæk Naturskole

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-04-2016
Indstilles godkendt, idet det undersøges om NVPro eller andre samarbejdspartnere kan løse opgaven.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Hovedindstillingen indstilles godkendt, idet det undersøges om NVPro eller andre samarbejdspartnere kan løse opgaven.
105. Beslutning om anlægsbevilling til sti fra Ugerløse til Nr. Vallenderød

Beslutning om anlægsbevilling til sti fra Ugerløse til Nr. Vallenderød

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. til udførelse af stianlægget fra Ugerløse til Nr. Vallenderød. Beløbet er afsat i kommunens budget for 2015 med 3 mio. kr. og 2016 med 4,3 mio. kr.

Beskrivelse af sagen
Som et led i opfyldelsen af ”Stiplan 2009” besluttede byrådet med vedtagelse af budgettet for 2015, at igangsætte arbejdet med anlæggelse af en sti langs Tølløsevej gennem Nr. Vallenderød til Ugerløse.
Stien anlægges som dobbeltrettet trafiksti i 2,5 meters bredde.
Ved stiføringen gennem Nr. Vallenderød er der vanskelige pladsforhold, hvorfor stien på en kort strækning får et lidt smallere forløb, samtidig indarbejdes trafikdæmpende foranstaltninger og hastigheden gennem Nr. Vallenderød ønskes reduceret til 40 km/t.
 
Der har været afholdt 2 borgermøder i Ugerløse i 2015 omkring projektet, og der er nedsat en følgegruppe som orienteres i takt med der er nyt i sagen. Alle berørte lodsejere har fået tilsendt dispositionsforslaget på deres ejendom forud for det 2. borgermøde, og er blevet opfordret til at komme med eventuelle bemærkninger til projektet.
 
Der er gennemført en åstedsforretning i marts 2016, med henblik på arealerhvervelse. Ekspropriationsbeslutningen fremgår af særskilt sag på denne dagsorden.
 
En række entreprenører har henvendt sig med ønske om at afgive bud på anlægsarbejdet, og der forventes afhold licitation efter en budrunde med relevante entreprenører, således arbejdet kan igangsættes straks byrådet har truffet ekspropriationsbeslutning og frigivet anlægsmidlerne.
 
Stien forventes at kunne åbne i 2016, med forbehold for at det vil være muligt at udlægge asfalt sidst på året.

Økonomiske konsekvenser
Anlægget vil koste ca. 12,1 mio. kr. og financierers med 40 % tilskud fra Vejdirektoratets stipulje. Der er givet tilsagn fra Vejdirektoratet om støtte fra stipuljemidlerne.
Holbæk Kommunes andel udgør 7,3 mio. kr.

Høring
På grundlag af dispositionsforslaget fra 2009 blev projekteringen i foråret 2015 påbegyndt for stiens placering langs sydsiden af Tølløsevej.
 
På baggrund af borgermøde den 6. maj 2015 blev det besluttet at arbejde videre med en placering af stien langs Tølløsevejs nordside. Dispositionsforslaget blev derfor ændret og sendt ud til alle berørte lodsejere og til lokalforum i juli 2015.
 
Projektet blev forelagt på et nyt borgermøde den 25. august 2015 og administrationen har i tiden efter besvaret spørgsmål og kommentarer fra beboere. På borgermødet blev endvidere nedsat en følgegruppe af interesserede ejere og beboere fra Ugerløse og Nr. Vallenderød, som er blevet orienteret, når der har været ændringer i projektet.
 
På baggrund af borgermødet udarbejdede administrationen et forslag til alternativ forslag til linjeføringen gennem Nr. Vallenderød (en såkaldt 2-1-vej), som dog ikke vandt gehør, hverken i følgegruppen eller i Udvalget for Klima og Miljø.
 
I forbindelse med Åstedsforretningen er der indkommet bemærkninger til projektet. Bemærkningerne fremgår af dagsordenspunktet om ekspropriationsbeslutningen.

Sagshistorik, henvisninger
· Orientering om borgerinddragelsesproces og tidsplan på cykelstiprojektet Nr. Vallenderød og Ugerløse Udvalget for Klima og Miljø den 26. januar 2016 punkt 18

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Indstilles godkendt.


caseno14-84225_#3752437_v1_oversigtsplan - cykelsti mellem ugerløse og nr. vallenderød - unv-h-1301_oversigtsplan_udbud.pdf.pdf

Bilag

Oversigtsplan - Cykelsti mellem Ugerløse og Nr. Vallenderød - UNV-H-1301_Oversigtsplan_UDBUD.pdf


106. Beslutning om ekspropriation til sti Nr. Vallenderød - Ugerløse

Beslutning om ekspropriation til sti Nr. Vallenderød - Ugerløse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet
 1. træffer beslutning om ekspropriation til anlæggelse af dobbeltrettet sti, som beskrevet i ekspropriationsplaner (bilag 1), arealfortegnelser (bilag 2), indvarslingsbreve (bilag 3) og den førte åstedsprotokol med protokolbilag (bilag 4), herunder
  1. tiltræder de forligstilbud, som ejerne har accepteret – jævnfør sagsfremstilling.
  2. fastholder de fremsendte forligstilbud til ejendommene, som ikke har acceptereret forligstilbud – jævnfør sagsfremstilling.
  3. bemyndiger administrationen til at indbringe evt. klager over ekspropriationsbeslutningen for klagemyndigheden.
  4. bemyndiger administrationen til at indbringe erstatningsspørgsmål for taksationskommissionen.
  5. bemyndiger administrationen til at sikre udbetaling af erstatningsbeløbene i henhold til de tiltrådte forligstilbud eller afsagte taksationskendelser.

Beskrivelse af sagen
Som et led i opfyldelsen af ”Stiplan 2009” besluttede byrådet med vedtagelse af budgettet for 2015, at igangsætte arbejdet med anlæggelse af en sti langs Tølløsevej gennem Nr. Vallenderød til Ugerløse, se oversigtskort i bilag 5.
 
For at sikre en ensartet proces for alle berørte ejere har administrationen under forsæde af byrådsmedlem Ole Brockdorff afholdt åstedsforretninger for de berørte ejendomme den 2., 4. og 9. marts 2016, hvor stiprojektet er drøftet med de pågældende lodsejere. Parterne var indvarslet i henhold til udsendte indkaldelsesbreve og annonce offentliggjort den 2. februar 2016 (bilag 6).
 
De berørte lodsejere må i henhold til ekspropriationen afstå areal i forbindelse med etablering af stien og tåle beliggenheden af Tølløsevej med sti ud for deres ejendom.
 
Projektet er beskrevet i det udsendte materiale i form af arealfortegnelse og ekspropriationsplaner.
 
Projektet er ved åstedsforretningerne søgt tilpasset de enkelte lodsejeres indvendinger og bemærkninger, jævnfør den førte åstedsprotokol med bilag, bilag 4.
 
Under forbehold for byrådets beslutning om ekspropriation er der på åstedsforretninger afgivet tilbud om erstatning til hver enkelt lodsejer. Tilbuddene er afgivet ud fra en konkret bedømmelse af stiprojektets indvirkning på den enkelte ejendom og under hensyntagen til at der på forskellige ejendomme ydes samme erstatning for samme påvirkning.
 
Ejerne havde frist indtil mandag den 18. april 2016 til at fremsætte bemærkninger til projektet og til de fremsendte erstatningstilbud.
 
Status den 20. april 2016 med modtagelse af indkomne bemærkninger er,
1. at lb. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 20, 21, 23, 25 har tiltrådt det fremsatte erstatningstilbud, jævnfør bilag 7,
2. at lb. nr 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 24, 26, 27 og 29 ikke har accepteret forligstilbuddet,
3. at lb. nr. 28 efter en ændring af projektet alligevel ikke berøres, fordi projektet er ændret med en indsnævring af kørebanen og en hævet flade,
4. at lb. nr. 12 telefonisk har gjort indsigelse mod den tilbudte erstatning, bilag 8,
5. at lb. nr. 13 har skriftligt fremsendt bemærkninger, hvori det påpeges, at stien burde være lagt på sydsiden af Tølløsevej. Ejeren gør gældende, at det fremlagte stiprojekt ikke er detaljeret nok beskrevet. Herudover gør ejer indsigelse mod den tilbudte erstatning, bilag 9,
6. at lb. nr. 14 telefonisk har gjort indsigelse mod den tilbudte erstatning, bilag 10,
7. at lb. nr. 16 har skriftligt gjort indsigelse mod erstatningen. Herudover fremsættes der supplerende kommentarer til den på åstedsforretningen aftalte støttemur, bilag 11,
8. at lb. nr. 26 har skriftligt gjort indsigelse mod erstatningen, bilag 12,
9. at lb. nr. 27 skriftligt har fremsendt bemærkninger til stiens udformning og til den tilbudte erstatning, bilag 13,
10. at lb. nr. 29 på åstedsforretningen gjorde indsigelse mod projektet og skriftlig har fremsendt bemærkninger, bilag 14. Ejer finder, at kommunen burde have undersøgt og valgt at lave en omfartsvej uden om Nr. Vallenderød eller alternativt totalekspropriere ejendommene Tølløsevej 193 og 197 for derved at opnå tilstrækkelig trafiksikkerhed gennem Nr. Vallenderød. Herudover gør ejer indsigelse mod den tilbudte erstatning,
11. at ejeren af Tølløsevej 193, protesterer mod stiprojektet gennem Nr. Vallenderød, bilag 15.
 
Administrationens kommentarer til indkomne bemærkninger:
Ad. 4:    Erstatningsspørgsmålet indbringes om nødvendigt til afgørelse i taksationskommissionen.
Ad. 5:    Åstedsforretningen er afholdt på grundlag af det foreliggende projekt for stien. Spørgsmål til den tekniske udførelse af stien blev søgt besvaret på åstedsforretningen og vil i dialog med ejer blive detaljeret afklaret i forbindelse med detailprojekteringen og anlægsarbejdets udbud og i forbindelse med arbejdets udførelse. Erstatningsspørgsmålet indbringes om nødvendigt til afgørelse i taksationskommissionen.
Ad. 6:    Erstatningsspørgsmålet indbringes om nødvendigt til afgørelse i taksationskommissionen.
Ad. 7:    Tekniske spørgsmål afklares i forbindelse med udførelsen af projektet. Erstatningsspørgsmålet indbringes om nødvendigt til afgørelse i taksationskommissionen.
Ad. 8:    Erstatningsspørgsmålet indbringes om nødvendigt til afgørelse i taksationskommissionen.
Ad. 9:    Tekniske spørgsmål afklares i forbindelse med udførelsen af projektet. Erstatningsspørgsmålet indbringes om nødvendigt til afgørelse i taksationskommissionen.
Ad. 10:  jf. ad. 4.
Ad. 11:  Ejendommen er ikke omfattet af ekspropriationen, da den ikke afgiver jord i forbindelse med anlæg af stien. Ejer har derfor heller ikke fået tilsendt ekspropriationsmateriale og har ikke været skriftligt indvarslet til åstedsforretning.
 
Anlægsarbejderne forventes at finde sted fra maj til december 2016.

Økonomiske konsekvenser
Byrådet har i budgettet for 2015 afsat 3 mio. kr. og for 2016 afsat 4,3 mio. kr. til anlæggelse af stien. Disse beløb udgør 60 % af anlægssummen. De resterende 40 % afholdes af Vejdirektoratets stipuljemidler.
Den samlede økonomiske ramme for udførelse af stien er således ca. 12,2 mio. kr.
 
Under kommunens tilsyn udføres projekteringsarbejdet af kommunens rådgiver.
 
Anlægsomkostninger udbydes i licitation med forbehold for byrådets beslutning om ekspropriation og dermed fremme af projektet.
 
Landinspektørbistand indhentes i forbindelse med ekspropriationens gennemførelse og efterfølgende matrikulær berigtigelse.
 
Kommunen forestår projektets samlede ledelse og ekspropriationssagens gennemførelse og afslutning.

Øvrige konsekvenser
Der forventes en markant forbedring af trafikforholdene på strækningen, især for de bløde trafikanter og specielt gennem Nr. Vallenderød, som modsvarer indgrebene i de berørte ejendomme.

Høring
På grundlag af dispositionsforslaget fra 2009 blev projekteringen i foråret 2015 påbegyndt for stiens placering langs sydsiden af Tølløsevej.
 
På baggrund af borgermøde den 6. maj 2015 blev det besluttet at arbejde videre med en placering af stien langs Tølløsevejs nordside. Dispositionsforslaget blev derfor ændret og sendt ud til alle berørte lodsejere og til lokalforum i juli 2015.
 
Projektet blev forelagt på et nyt borgermøde den 25. august 2015 og administrationen har i tiden efter besvaret spørgsmål og kommentarer fra beboere. På borgermødet blev endvidere nedsat en følgegruppe af interesserede ejere og beboere fra Ugerløse og Nr. Vallenderød, som er blevet orienteret, når der har været ændringer i projektet.
 
På baggrund af borgermødet udarbejdede administrationen et forslag til alternativ forslag til linjeføringen gennem Nr. Vallenderød (en såkaldt 2-1-vej), som dog ikke vandt gehør, hverken i følgegruppen eller i Udvalget for Klima og Miljø.
 
Åstedsforretningernes afholdelse blev offentliggjort ved annoncering den 2. februar 2016.
De berørte lodsejere blev skriftligt indkaldt til åstedsforretningen, som blev afholdt den 2., 4. og 9. marts 2016.
 
Ejerne har i breve af 18. marts 2016 fået tilsendt udskrift af ekspropriationsprotokollen med tilhørende erstatningstilbud.
 
Indkomne bemærkninger til projekt og erstatningstilbud er omtalt ovenfor under beskrivelse af sagen.
 
Byrådets ekspropriationsbeslutning vil skriftligt blive meddelt ejere med en frist på fire uger for at klage til Vejdirektoratet. En klage har i udgangspunktet ikke opsættende virkning.

Lovgrundlag – link
Kap. 10 i Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014.
 
Etablering af stien langs Tølløsevej indgår som et led i virkeliggørelsen af planen om at etablere sti fra Nr. Vallenderød til Ugerløse, som det er beskrevet i Stiplan 2009, der blev vedtaget som tillæg nr. 7 til Holbæk Kommuneplan 2007-2018. I stiplanen anføres, at denne trafiksti prioriteres højt og planlægges bygget inden for fire år.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets vedtagelse af budget 2015-2018 på møde den 08.10.2014, pkt. 159.
Byrådets vedtagelse af budget 2016-2019 på møde den 07.10.2015, pkt. 189.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Indstilles godkendt.


caseno15-50678_#3724926_v1_bilag 1, ekspropriationsplaner.pdf
caseno15-50678_#3724932_v1_bilag 2, arealfortegnelse.pdf
caseno15-50678_#3724935_v1_bilag 3, indvarslingsbrev med liste og vejledning.pdf
caseno15-50678_#3724986_v1_bilag 4, protokol og protokolbilag med erstatningstilbud.pdf
caseno15-50678_#3724993_v1_bilag 5, oversigtskort.pdf
caseno15-50678_#3724997_v1_bilag 6, annonce.pdf
caseno15-50678_#3751069_v1_bilag 7, underskrevne erstatningstilbud, 19.04.2016.pdf
caseno15-50678_#3751067_v1_bilag 15, bemærkninger tølløsevej 193.pdf
caseno15-50678_#3751062_v1_bilag 14, bemærkninger lb. nr. 29.pdf
caseno15-50678_#3751058_v1_bilag 13, bemærkninger lb. nr. 27.pdf
caseno15-50678_#3751054_v1_bilag 12, bemærkninger lb. nr. 26.pdf
caseno15-50678_#3751049_v1_bilag 11, bemærkninger lb. nr. 16.pdf
caseno15-50678_#3751044_v1_bilag 10, bemærkninger lb. nr. 14.pdf
caseno15-50678_#3751038_v1_bilag 9, bemærkninger lb. nr. 13.pdf
caseno15-50678_#3751035_v1_bilag 8, besvarelse til lb. nr. 12.pdf

Bilag

Bilag 1, Ekspropriationsplaner
Bilag 2, Arealfortegnelse
Bilag 3, Indvarslingsbrev med liste og vejledning
Bilag 4, Protokol og protokolbilag med erstatningstilbud
Bilag 5, Oversigtskort
Bilag 6, Annonce
Bilag 7, underskrevne erstatningstilbud, 19.04.2016
Bilag 15, Bemærkninger Tølløsevej 193
Bilag 14, Bemærkninger lb. nr. 29
Bilag 13, Bemærkninger lb. nr. 27
Bilag 12, Bemærkninger lb. nr. 26
Bilag 11, Bemærkninger lb. nr. 16
Bilag 10, Bemærkninger lb. nr. 14
Bilag 9, Bemærkninger lb. nr. 13
Bilag 8, Besvarelse til lb. nr. 12


107. Beslutning om anlægsbevilling til færdiggørelse af fortov på Gl. Ringstedvej ved Fakta i Holbæk

Beslutning om anlægsbevilling til færdiggørelse af fortov på Gl. Ringstedvej ved Fakta i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives anlægsbevilling på 175.000 kr. til færdiggørelse af fortov på Gl. Ringstedvej ved Fakta i Holbæk. Beløbet finansieres af rammebeløb til Vej – Anlæg for budget 2016.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med at Fakta blev etableret på Tåstrup Møllevej i Holbæk, blev der udført helleanlæg på Tåstrup Møllevej og Gl, Ringstedvej. Fortovet blev forlænget så gående til Fakta fik bedre forhold.
For at afslutte arbejdet i forbindelse med etablering af Fakta, mangler der 70 m fortov ud for butikken. Med etablering af de sidste 70 m fortov bliver forholdene for de mange kunder der tager bussen til Fakta bedre, da de ellers skal gå i rabatten, med de gener det giver med blød jord og vand i rabatten.
Der etableres følgende:
· Opgravning for sætning af granitkantsten
· Bortgravning af muld og jord.
· Udlægning af stabilgrus
· Udlægning af asfalt, GAB 0 og asfaltslidlag, som eksisterende forhold.
· Bortfræsning af striber og udførelse af nye striber, for cykelbane.
 
I forbindelse med arbejdet bliver der etableret en smal cykelbane, for at forbedre sikkerheden for cyklister.
 
Projektet forventes at kunne realiseres i perioden juni -juli måned 2016 og være afsluttet i slutningen af juli.

Økonomiske konsekvenser
Udgiften til etablering af anlægget beløber sig til 175.000 kr. Beløbet tages fra rådighedsbeløbet på 1.500.000 kr. budget 2016, til Vej – anlæg (rammebeløb).

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-6395_#3733046_v1_gl. ringstedvej-fortov.pdf.pdf

Bilag

Gl. Ringstedvej-fortov.pdf


108. Beslutning om renovering af Vejerhusstræde i Holbæk

Beslutning om renovering af Vejerhusstræde i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 375.000 kr. til renovering af Vejerhusstræde sydlige del. Beløbet finansieres af det afsatte rammebeløb til trafikforanstaltninger  i budget 2016Beskrivelse af sagen
Baggrund
 
Der har de sidste par år været henvendelse fra ejerforeningen Vejerhuset, om at Vejerhusstræde sydlige del, er meget ujævn, hullet og sporkørt.
Vejen er blevet anlagt med græsarmeringssten i plast. Dette kan ikke holde til skraldevogne og flyttevogne.  Ved besigtigelse af Vejerhusstræde kunne det konstateres, at vejen har fordybninger og er meget ujævn. Man kan ikke blive ved med at lægge grus ud, da det ikke vil løse problemerne eftersom det ikke er hensigten med en græsarmeringssten i plast.
 
Den nordlige del af Vejerhusstræde er udført i brosten og for at løse problemet på den sydlige del kan der også udføres brostensbelægning her. Brostensbelægningen vil desuden give harmoni og sammenhæng i havneområdet, da der er brostensbelægningen i resten af havneområdet. 
Der udføres følgende:

Økonomiske konsekvenser
Udgiften til at renovere Vejerhusstræde, sydlige del beløber sig til 375.000 kr. Beløbet tages fra rammebeløb på 5.500.000 kr. til trafikforanstaltninger budget 2016,

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Indstilles godkendt.
109. Beslutning om renovering af Vimmelskaftet - Brostensbelægning

Beslutning om renovering af Vimmelskaftet - Brostensbelægning

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives anlægsbevilling på 300.000 kr. til renovering af Vimmelskaftet, på strækningen ud for ejendommene nr. 13 og 15. Beløbet finansieres af det afsatte rammebeløb til trafikforanstaltninger i budget 2016.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives anlægsbevilling på 150.000 kr. til renovering af brostensbelægningen kun ud for indkørslerne til Vimmelskaftet 13 og 15. Beløbet finansieres af det afsatte rammebeløb til trafikforanstaltninger i budget 2016.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
 
Vejen Vimmelskaftet i Holbæk, har en brostensbelægning, som er blevet ujævn. Der har været klager fra vejens naboer, da de har svært ved at komme ind og ud af deres indkørsel. Beboernes biler skraber i mod de ujævnheder der er kommet i brostensbelægningen.
 
Vimmelskaftet er igennem årene blevet meget ujævn og sporkørt. Administrationen har besigtiget forholdene på Vimmelskaftet, og kunne bekræfte, at brostensbelægningen er meget udjævn, og beboerne i nr. 13 og 15 har svært ved at komme ind og ud af deres indkørsler, da bilen skraber i mod de ujævnheder, der er i brostensbelægningen.
 
Strækningen ud for nr. 13 og 15 er brostensbelægningen skredet, så den ikke fremstår jævn. Se bilag med billeder. Strækningen der foreslås udbedret er meget dårlig i forhold til resten af Vimmelskaftet, der er tålelig og er i en beskaffenhed, der er acceptabel.
 
Der udføres følgende:
 
 
Projektet forventes at kunne realiseres i perioden juni-august 2016 og være afsluttet i slutningen af august.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Brostensbelægningen rettes kun op ud for ind- og udkørslerne til Vimmelskaftet 13 og 15, så beboerne kan komme ind og ud af deres indkørsel.
 
Det er ikke kun lige ved selve ind og udkørslen til ejendommene der skal renoveres, men et større område, da opretningen skal tilpasses den ujævne belægning, det skal støde op til.
 
Der udføres følgende:
 
 
Forskellen mellem hovedindstillingen er vanskelig at forklare skriftligt, men er illustreret  på vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser
Hovedindstilling
 
Udgiften til at renovere en del af Vimmelskaftet beløber sig til 300.000 kr. Beløbet tages fra rammebeløb på 5.500.000 kr. til trafikforanstaltninger på budget 2016.
 
 
Alternativ indstilling
 
Udgiften til at renovere ud for indkørslerne til Vimmelskaftet 13 og 15, beløber sig til 150.000 kr. Beløbet tages fra rammebeløb på 5.500.000 kr. til trafikforanstaltninger på budget 2016.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Hovedindstillingen anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Hovedindstillingen indstilles godkendt.


caseno16-13475_#3696848_v1_renovering, del af vimmelskaftet. udfor nr. 13 og 15.pdf.pdf
caseno16-13475_#3696827_v1_renovering indkørsel vimmelskaftet 13-15.pdf.pdf
caseno16-13475_#3723723_v1_bilag billeder.pdf.pdf

Bilag

Renovering, del af Vimmelskaftet. Udfor nr. 13 og 15.pdf
Renovering indkørsel Vimmelskaftet 13-15.pdf
Bilag billeder.pdf


110. Beslutning om ekstra bevilling til etablering af elevator

Beslutning om ekstra bevilling til etablering af elevator

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en ekstra anlægsbevilling på 500.000 kr. til etablering af elevator ved trappen mellem Valdemar Sejrs Vej og Erik Menveds Vej i Holbæk.
  Beløbet finansieres af det afsatte beløb til tilgængelighed i budget 2016

Beskrivelse af sagen
I efteråret 2015 fik vi vores rådgiver Niras A/S til at udarbejde et overslag på projektering og anlægsudgifter til etablering af en platforms elevator for dårligt gående og handicappede kørestolsbrugere, ved trappen fra Erik Menveds Vej og Valdemar Sejrs Vej i Holbæk.
 
Der har ved den efterfølgende projektering været flere udgifter til dette, som ikke har været indeholdt i overslaget. Det har blandt andet været nødvendigt at holde flere møder med Banedanmark og få udarbejdet flere geotekniske undersøgelser.
 
Efter afholdt licitation den 17. februar 2016, blev den lavestbydende entreprenør dyrere end overslaget.
 
Elevatorens beliggenhed er tæt på muren ind til naboejendommen. Det er derfor nødvendig at følge arbejdet nøje, da skader på muren til naboen skal undgås. Det kan være svært, da det er store tunge maskiner der skal til for at udføre arbejdet. Derfor skal posten til tilsyn og uforudsigelige udgifter forhøjes.
 
Under projekteringen blev det opdaget at skellet ind til naboejendommen er beliggende ude på offentlige areal. Matrikelskellet skal ændres og der skal ydes erstatning til det areal der overgår til offentligt areal.
 
Oversigt over det oprindelige estimeret budget og nyt budget:
 

Økonomiske konsekvenser
Den ekstra udgift til at etablere handicapelevatoren beløber sig til 500.000 kr. og finansieres af det afsatte rammebeløb i 2016 på 1.1 mill. kr. til, tilgængelige-busstopsteder etc. Forbrug på budget 2016, 370.000 kr. til forbedringer ved Stenhusbakken. Restbeløb under rammen er 230.000 kr.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Udvalget indstiller, at finansieringen af etablering af elevatoren tilvejebringes af Udvalget Aktiv hele Livet, og at driften af elevatoren finansieres af Udvalget for Klima og Miljø.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Et flertal bestående af V, S, C og B anbefaler hovedindstillingen godkendt.
 
Inge Langseth, O, anbefaler indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø godkendt.
111. Beslutning om yderligere nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra Orø

Beslutning om yderligere nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra Orø

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Orøfærgens takster for godstransport til og fra Orø for resten af 2016 pr. start april nedsat som, som beskrevet i bilaget ”Nye takster for godstransport 2016”

Beskrivelse af sagen
Social- og Indenrigsministeriet yder et årligt tilskud, der skal anvendes til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer. Tilskuddet ydes til kommuner med mindre øer og til kommuner med øer uden fast forbindelse, der består af én kommune.
 
Da administrationen nedsatte taksterne for godstransport tilbage i juni 2015, var det en meget forsigtig nedsættelse. Der blev anlagt et forsigtighedsprincip, idet et eventuelt indtægtstab, som var større end det modtagne tilskud skulle dækkes af egne budgetmidler. Det har nu vist sig, at taksterne ikke er sat tilstrækkeligt ned. Der er derfor behov for at nedsætte dem yderligere, for at nå at anvende tilskudsbeløbet inden årets udgang.
 
Taksterne er - med forventning om politisk godkendelse - allerede nedsat pr. start april. Det skyldes, at tilskuddet kun kan anvendes til nedsættelser af færgetakster på godstransport til og fra Orø, og at ikke forbrugt tilskud skal tilbagebetales til Social- og Indenrigsministeriet.
 
De nye takster
Der er i bekendtgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet givet mulighed for at nedsætte taksterne for godstransport med maksimalt 80%. Med de seneste nedsættelser er taksterne tæt på at nå denne grænse, men beløbene er afrundede, så det gør billettering hurtigere for kunder, som betaler med kontanter(”runde beløb”, som fx 20,00 og 100,00kr).
 
En lignende takstjustering som følge af erfaringerne fra ordningens opstart har fundet sted hos andre færgeoperatører.

Økonomiske konsekvenser
Tilskuddet kan kun anvendes til nedsættelser af færgetakster på godstransport til og fra Orø. Hvis ikke beløbet anvendes skal det tilbagebetales til Social- og Indenrigsministeriet.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning om finansiering og fordeling af tilskudsmidler til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra Orø – Byrådsbeslutning fra den 17. juni 2016 – Punkt 126

Supplerende sagsfremstilling
Efter behandlingen i Udvalget for Klima og Miljø er der vedhæftet et nyt bilag, der forklarer de forskellige køretøjsformer der er angivet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Indstilles godkendt.


caseno15-26789_#3759203_v1_nye takster for godstransport2016forklaring.pdf.pdf

Bilag

Nye takster for godstransport2016forklaring.pdf


112. Beslutning - Finansiering af vandløbsindsatsen i 2016

Beslutning - Finansiering af vandløbsindsatsen i 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. den manglende finansiering på 2,3 mio. kr. til den øgede udgift til vandløbsadministration i 2016 anvises.
 2. finansieringen sker inden for områderne beskrevet i sagsfremstillingen.

Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget besluttede på møde den 3. november 2015 (punkt 220), at administrationen skulle arbejde videre med udbud og kontrolbud af vandløbsområdet. Baggrunden for denne beslutning var, at Holbæk Kommune har en ambition om at forny vandløbsadministrationen. Det kan ske gennem et øget samarbejde med en ekstern rådgiver om bistand til sagsforberedende arbejder. I perioden indtil et udbud af vandløbsområdet er gennemført, er der ikke finansierede omkostninger på i alt 2,8. kr.
 
På mødet d. 30. marts 2016 besluttede Udvalget for Klima og Miljø dels at indstille, at udgiften på 2,8 mio. kr. blev godkendt, at delvis på finansiering på 500.000 kr. i 2016 sker via Vækst og Bæredygtigheds nuværende lønbudget, samt at de øgede udgifter til vandløbsområdet indarbejdes i budget for 2017. Udvalget ønskede ikke at indstille forslag til restfinansiering på 2,3 mio. kr.
 
Økonomiudvalget behandlede sagen på møde d. 6. april 2016. Økonomiudvalget tiltrådte Udvalget for Klima og Miljøs indstilling hvad angår at udgiften på 2,8 mio. kr. blev godkendt, at delvis finansiering på 500.000 kr. i 2016 sker via Vækst og Bæredygtigheds nuværende lønbudget, samt at de øgede udgifter til vandløbsområdet indarbejdes i budget for 2017.
Hvad angår den manglende restfinansiering på 2,3 mio. kr. blev den del af sagen sendt retur til Udvalget for Klima og Miljø med krav om, at Udvalget for Klima og Miljø anviser af finansiering på 2,3 mio.kr. indenfor udvalgets budget i 2016.
 
Administration har gennemgået Udvalget for Klima og Miljø budget og har nedenstående forslag til, hvorfra finansieringen kan anvises. Afhængig af størrelsen på tilbagebetaling af à conto betaling Movia, og forudsat at udvalget ønsker at anvende tilbagebetalingen til finansiering af vandløbsindsatsen, så vil de øvrige forslag i større eller mindre omfang skulle bringes i anvendelse. Udvalget bedes derfor prioritere i hvilken rækkefølge finansieringsforslagene skal anvendes.
 
Finansiering
Udgiften på 2,3 mio. kr. til bistand vedr. vandløbsadministration i 2016 finansieres ved en prioritering blandt følgende:
 
Politikområde 10 – Miljø og planer
 
 1. Natur – kr. 250.00
  Kommunens samarbejde med ca. 15 frivilliggrupper må stilles i bero, og grejtraileren vil ikke blive vedligeholdt. På Brorfeldefredninger har kommunen som ejer en forpligtelse til at gennemføre de tiltag, som plejeplanen foreskriver. Der er bevilliget 82.500 kr. fra en fond til naturplejen på Brorfelde og der mangler ca. 150.000 kr., som kommunen selv skal finde. Der vil ikke blive udviklet - og fundraiset til - nye projekter indenfor natur og friluftsliv som følge af, at kommunen ikke vil kunne stille medfinansiering. Endelig vil stier og friluftfaciliteter ikke blive vedligeholdt.
 
 
Politikområde 11 – Ejendomme
 
 1. Gulvbelægninger, udskiftninger – kr. 200.000
  Udseende af overfladen forbliver "trist" og øger dårlig og mangelfuld rengøring. 
 
 1. Terræn – kr. 100.000
  Der vil kun ske opretning af belægninger eks. fliser, riste mv., der er alvorligt nedbrudte/ansvarspådragende. Slidtage og tilsmudsning af indvendige gulvbelægninger øges hermed.
 
 1. Legepladser og inventar i terræn - kr. 150.000
  Ingen forebyggende vedligehold af legepladser, inventar og hegn om ejendommen.
 
 1. Udvendig maling af vinduer og træværk – kr. 500.000
  Der har ikke været malet udvendigt træværk og vinduer/døre i minimum 5 år. En yderligere udsættelse vil flere steder kunne resultere i nedbrydning af vinduer og døre til grænsen/over grænsen af holdbarhed.
 
 1. Indvendig maling af vægge og lofter – kr. 400.000
  Medfører et yderligere forfald på helhedsindtrykket af vedligeholdstilstanden.

 
Politikområde 12 – Kommunale veje og trafik
 
 1. Busdrift – kr. 300.000
  Det forventes at Movias udgifter til busdrift i 2016 bliver lavere end forventet, hvorfor kommunens à conto betalingen nedsættes med ca. kr. 300.000. Holbæk kommunen forventer at modtage et første estimat på beløbsstørrelsen d. 21. april. Hvis indtægtsgrundlaget i 2016 viser sig at være lavere end estimeret, vil det medføre et underskud der overføres til kommunens trafikbestilling for 2018.  
 
 1. Vejdrift – kr. 500.000
  Der har de senere år været et mindre ’overskud’ på funktionskontrakterne som følge af, at udgiften til denne er afhængig af olieprisen. I 2015 gav dette et mindre forbrug på ca. 2,0 mio. kr. Der er allerede nu disponeret kr. 500.000 til delvis at dække det akutte reparationsarbejde på Eriksholmsvej. Dette er sket ud fra en forventning om, at funktionskontrakterne også i 2016 vil give et mindre forbrug. Det skal dog bemærkes, at funktionskontrakterne reguleres finansielt med udgangspunkt i asfaltprisindekset for 3. kvt. i regnskabsåret, og at der på det seneste har været en svag stigning i oliepriserne. Der er derfor en reel risiko for, at ’overskuddet’ i 2016 vil være lavere end i 2015.  Hvis ’overskuddet’ bliver mindre en 1 mio. kr. i 2016 vil det medfører et behov for en tillægsbevilling til finansiering af funktionskontrakterne. 
 
 1. Fortovs- og kantstensgenopretninger – kr. 1.400.000
  Der kan være en synlig konsekvens af dette spareforslag. Kommunens har et efterslæb på området, og alle eventuelle ønsker om renovering af fortove skal ske via anlægsbevillinger.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Det indstilles, at midlerne tages fra i prioriteret rækkefølge:
- 7. busdrift 0,3 mio. kr.,
- 8. vejdrift / asfaltkontrakter 1 mio. kr.,
- 6. indvendig maling af vægge og lofter 0,4 mio. kr.,
- 5. udvendig maling af vinduer og træværk 0,5 mio. kr.
- samt 0,1 mio. kr. fra midlerne til 3. terræn og 4. legepladser og inventar i terræn.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Økonomiudvalget anbefaler indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø godkendt.
113. Beslutning om iværksættelse af landzoneadministrationsgrundlag

Beslutning om iværksættelse af landzoneadministrationsgrundlag

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller,
 1. at ikke afgjorte ansøgninger om landzonetilladelse til terrænregulering på landbrugsjorder, som er indkommet før byrådets beslutning af 21. oktober 2015 om at ændre praksis, behandles i overensstemmelse med den nye praksis.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller,
 1. at ikke afgjorte ansøgninger om landzonetilladelse til terrænregulering på landbrugsjorder, som er indkommet før byrådets beslutning af 21. oktober 2015 om at ændre praksis, behandles i overensstemmelse med den praksis, som gjaldt på ansøgningstidspunktet.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Byrådet har den 21. oktober 2015 vedtaget en ændring af praksis for terrænregulering af landbrugsjorder. Med den nye praksis vil der herefter som udgangspunkt blive meddelt afslag på landzonetilladelse, hvis jordpåfyldning/terrænregulering går ud over, hvad der er nødvendigt for at forbedre jordens dyrkningsmæssige værdi og landbrugsdriften.
 
Efter byrådets beslutning opstod der behov for en afklaring af, hvornår praksisændringen skulle være gældende fra, da en ansøger havde indsendt tre ansøgninger i juni og juli 2015, som ikke er afgjorte.
 
Det blev i starten af december 2015 udmeldt, at de tre ansøgninger ville blive behandlet efter tidligere praksis. Dette blev begrundet med, at en væsentlig og for borgeren bebyrdende praksisændring som udgangspunkt bør implementeres, så borgerne gives mulighed for at indrette sig på ændringen. Udmeldingen kunne ud fra en overordnet betragtning ses som udtryk for princippet om, at Holbæk Kommune ønsker at være en stærk medspiller for den enkelte borger, vores virksomheder og samarbejdspartnere. Det vil dog altid være en konkret afvejning af samtlige hensyn i en sag, hvornår en praksis skal være gældende fra, samt hvordan Holbæk Kommune bedst varetager opgaven med at være en stærk medspiller.
 
I januar 2016 og frem opstod der et øget fokus på og ny viden om de gener, som terrænregulering indebærer, hvilket administrationen bl.a. blev vidende om ved en stor mængde henvendelser fra utilfredse borgere. Herved opstod der en ny viden om bl.a. påvirkning af beboere, boliger, natur, landskab, afvikling af trafikken og trafiksikkerheden. Hensyn, som administrationen vurderer, bør tillægges stor betydning ved vurdering af, hvornår praksisændringen skal være gældende fra.
 
Det kan yderligere oplyses, at jordtransporterne også medførte omfattende skader på de benyttede lokale kommuneveje, og at Holbæk Kommune har afholdt betydelige reparationsudgifter for at sikre, at vejene fortsat er i god og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Der kan henvises til byrådets beslutning den 16. marts 2016.
 
Uddybning af administrationens anbefaling
Med erfaringerne fra de hidtidige terrænreguleringsarbejder ved Eriksholm og Marup, finder administrationen, at byrådets beslutning af 21. oktober 2015 om at ændre praksis bør have virkning for alle fremtidige landzoneafgørelser, således at også ansøgninger, indkommet før byrådets beslutning, behandles efter den nye praksis.
 
Terrænreguleringsarbejder gennem vinteren 2016 har gjort det klart for administrationen, at terrænreguleringer med tilhørende transporter af jord er forbundet med væsentlige større gener og påvirkninger af omgivelserne, herunder beboere, boliger, natur, landskab og trafik, end der hidtil har været opmærksomhed på. Samtidig har jordtransporterne medført omfattende skader på de benyttede lokale kommuneveje, hvilket har medført betydelige reparationsudgifter for at sikre, at vejene fortsat er i god og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
 
Administrationen antager, at de gener og påvirkninger af omgivelserne, som er opstået i forbindelse med terrænreguleringsarbejderne ved Eriksholm og Marup, vil kunne opstå tilsvarende ved lignende arbejder, som der er ansøgt om.
 
 
Ved at følge hovedindstillingen vægter byrådet de almene samfundsmæssige hensyn overfor beboere, trafiksikkerhed, trafikken, naturen og landskabet højere end hensynet til den pågældende landbrugsejendom.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Ved at behandle ansøgninger, som er indkommet før byrådets beslutning om at ændre praksis, efter den ”gamle” praksis, vil der blive lagt mindre vægt på hensynet til beboere, trafiksikkerhed, trafikken, naturen og landskabet og mere vægt på hensynet til den pågældende landbrugsejendom.
 
Konsekvensen må forventes at blive gener og påvirkninger af omgivelserne, herunder beboere, boliger, naturen og landskabet, samt stærkt forøget tung trafik på små og mindre veje og en voldsom øget slitage af vejene.

Økonomiske konsekvenser
Hvis hovedindstillingen følges, vil de indkomne ansøgninger om terrænregulering blive afgjort efter byrådets beslutning den 21. oktober 2015, hvorefter der kun i begrænset omfang kan forventes tilladelse til terrænregulering på landbrugsjorder.
Med henvisning til byrådets beslutning den 16. marts 2016 om renovering af Eriksholmvej, kan det oplyses, at der må forventes uforudsete udgifter til udbedring og reparation af berørte kommuneveje ved den alternative indstilling.
           

Øvrige konsekvenser
På privat initiativ har der været afholdt borgermøde den 7. marts 2016, hvor der var udtalt protest mod at tillade terrænreguleringer på landbrugsjorder, med deraf affødt tung lastbiltrafik. I mødet deltog politikere fra byrådet og repræsentanter for administrationen.
 
Administrationen har håndteret, behandlet og besvaret et utal af henvendelser om jordtransporter på igangværende sager om terrænreguleringer på landbrugsjorder.
Administrationen forventer, at generne og påvirkningen af omgivelserne, herunder beboere, boliger, natur, landskab og trafik holdes på et normalt niveau, hvis hovedindstillingen følges.

Høring
Forud for administrationens afgørelser af de indkomne ansøgninger fra før byrådets beslutning om at ændre praksis, vil administrationen foretage partshøring af udkast til afgørelse.

Lovgrundlag – link
Planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.11.2015
Vejledning nr. 9563 af 16.10.2002 om landzoneadministration af planlovens §§34-38

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i byrådet den 21-10-2015, pkt. 206

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016
Et flertal bestående af O og Ole Brockdorff, A indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes.
 
Et mindretal bestående af I, indstiller at den alternative indstilling tiltrædes. I ønsker en oversigt over, hvilke andre kommuner, der har ændret praksis med tilbagevirkende kraft på et sammenligneligt område.
 
Et andet mindretal bestående af Ole Hansen, A undlader at stemme.
 
Christian Ahlefeldt-Laurvig, I deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Et flertal bestående af V, S, B og O anbefaler hovedindstillingen godkendt.
 
Michael Suhr, C, anbefaler den alternative indstilling godkendt.


caseno16-19013_#3758883_v1_bilag 1, korrespondance med ansøger.pdf
caseno16-19013_#3758901_v1_bilag 2, ansøgers svarbrev.pdf

Bilag

Bilag 1, Korrespondance med ansøger
Bilag 2, Ansøgers svarbrev


114. Beslutning om at ændre betegnelsen Borgerservice til Borgerinfo på lokalbibliotekerne

Beslutning om at ændre betegnelsen Borgerservice til Borgerinfo på lokalbibliotekerne

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. betegnelsen Borgerservice ændres til Borgerinfo på lokalbibliotekerne i Jyderup, Svinninge og Tølløse.


Beskrivelse af sagen
Sammenlægningsudvalget (Byrådet) besluttede i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen, at lokalbibliotekerne i Jyderup, Svinninge og Tølløse skulle varetage visse Borgerservice-funktioner. I dag yder lokalbibliotekerne meget færre borgerservicerettede opgaver. Betegnelsen og skiltningen med Borgerservice i relation til lokalbibliotekerne giver derfor anledning til frustrationer over og utilfredshed med, at de hyppigst efterspurgte services som for eksempel pas og kørekort ikke kan leveres. Administrationen anbefaler derfor, at betegnelsen Borgerservice pr 1. maj 2016 ændres til Borgerinfo på de nævnte lokalbiblioteker.
 
Færre borgerserviceopgaver på lokalbibliotekerne
Servicen på lokalbibliotekerne er populært betegnet som ’Borgerservice Light’ og bestod oprindelig i udstedelse/fornyelse af buskort, udlevering af batterier til høreapparater, modtagelse og datostempling af ansøgninger om tilskud og regninger med henblik på refusion, vejledning i selvbetjeningsløsninger og viderevisitering til den centrale Borgerservice eller andre kommunale services.
 
Omfanget af servicen er gradvist blevet reduceret. Udlevering af batterier til høreapparater varetages i dag af Region Sjælland. Der udstedes og fornys ikke buskort, og udbygningen af selvbetjeningsløsninger og overdragelse af opgaver til Udbetaling Danmark har medvirket til et markant fald i antallet af henvendelser.
 
Antallet af henvendelser om borgerservice på lokalbibliotekerne er i perioden fra 2007 til 2015 faldet fra 7.392 til 580 om året. Tallene dækker både personlige og telefoniske henvendelser.
 
Borgerserviceopgaver i dag
Aktuelt består opgaverne primært i modtagelse af regninger med henblik på refusion.
 
Formidling af offentlig information – herunder vejledning i selvbetjeningsløsninger – er en biblioteksopgave uanset betegnelsen Borgerservice (jf. Lov om biblioteksvirksomhed, § 1, stk. 3). Og biblioteket kan fortsat varetage opgaven med at modtage, datostemple og videresende regninger med henblik på refusion.
 
Lokalbibliotekerne kan ligeledes fortsat varetage opgaven med brevafstemning i forbindelse med kommunalvalg, valg til Folketinget og valg i EU-regi.


Økonomiske konsekvenser
Forslaget om at ændre betegnelsen ’Borgerservice’ til ’Borgerinfo’ indgår i den løbende tilpasning af budgetsituationen på biblioteksområdet. Den foreslåede ændring indgår således i den aktuelle budgettilpasning på kr. 1,3 mio. i 2016 i form af reduktion af funktionsløn.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-04-2016
Indstillet til godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Godkendt.


caseno16-17837_#3727799_v1_notat ii - ændring af betgenelsen borgerservice.docx.docx

Bilag

Notat - ændring af betegnelsen Borgerservice.docx


115. Beslutning om etablering af udslusningsboliger i Regstrup

Beslutning om etablering af udslusningsboliger i Regstrup

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. de 14 1-værelsesboliger på Hovedgaden 36B, 4420 Regstrup, godkendes anvendt som udslusningsboliger for unge.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Holbæk Kommune ejer 14 et-værelses ældreboliger samt en række kontor- og køkkenfaciliteter i bygningslængen Hovedgaden 36B i Regstrup (Åvang). Disse faciliteter var oprindeligt 6 ekstra boliger.
 
Efter en årrække med udlejningsvanskeligheder blev det i april 2013 besluttet, at der skulle etableres plejehotel i 14 af boligerne. De 6 resterende skulle ombygges til køkken- og kontorbrug. I beslutningen var det forudsat, at placeringen af plejehotellet i Regstrup skulle være af midlertidig karakter.
 
Primo 2015 blev det besluttet, at Holbæk Kommunes plejehotelfaciliteter skulle samles på Stenhusvej 21 i Holbæk. På denne baggrund blev de 14 boliger og de andre faciliteter på Hovedgaden 36B rømmet med udgangen af januar 2016.
 
Hovedgaden 36B er bygget sammen med ejendomme, hvor der fortsat skal være såvel boliger som faciliteter for ældre borgere. Administrationen vurderer derfor, at det vil være uhensigtsmæssigt at afhænde bygningslængen.
 
En anvendelse af Hovedgaden 36B som udslusningsboliger for unge
Holbæk Kommune har yderst vanskeligt at finde egnede boliger til unge, som er klar til egen bolig. Alternativet for disse unge vil ofte være et fortsat ophold på et kostbart botilbud eller en ny, dyr foranstaltning.
 
Administrationen foreslår derfor, at de 14 boliger anvendes som udslusningsboliger for normalt fungerende og uddannelsesaktive unge. Der vil blive tale om midlertidige lejekontrakter på 3 år.
 
I udslusningsforløbet vil de unge få både fælles og individuel støtte til efterfølgende at kunne klare sig selvstændigt. Der vil ligeledes blive tilknyttet frivillige indsatser efter mulighed og behov (eksempelvis Ungdommens Røde Kors).
 
Proces og fremgangsmåde
Der fordres en nænsom proces, såfremt boligerne anvendes til disse formål. Det skyldes de fortsat beboede ældreboliger samt de fælles faciliteter for ældre i ejendommen.
 
Forslaget har derfor været forelagt brugerrådet på Åvang og det lokale plejepersonale. De var ikke negative overfor ideen.
 
For at sikre en tryg anvendelse af boligerne til formålet vil der blive tilvejebragt følgende foranstaltninger:
Der forventes mindre omkostninger til etablering af adgangsforhold og afskærmning. Midlerne hertil er afsat i og frigivet fra anlægsbudgettets renoveringspulje.

Økonomiske konsekvenser
De uddannelsesparate unge koster i gennemsnit 50.000 kr. om måneden i botilbud eller andre foranstaltninger. Der regnes med en hjemtagelse af 14 unge svarende til antallet af boliger.
 
Uddannelse til alle unges personaleomkostning ved denne brug af boligerne vil være 48.000 kr om måneden per årsværk (2016-priser). Der regnes med 4 årsværk til denne pris inklusiv ledelse. Administrationen af lejemålene varetages af Vækst & Bæredygtighed.
 
De unges nettohusleje (2775 kr.) er på niveau med den markedsleje, en uvildig ejendomsmægler har vurderet boligerne til. Huslejeindtægterne fratrækkes kommunens driftsomkostninger på ejendommen. 
 
Nettobesparelsen ved forslaget er således besparelsen ved hjemtagelsen af de unge fratrukket personale- og driftsomkostninger (minus huslejeindtægten).
 
Årlig udgift i nuværende botilbud eller foranstaltninger
14 unge x 50.000 x 12 måneder
8.400.000 kr.
 
Årlige personaleomkostninger ved boligerne på Hovedgaden 36B
Uddannelse til alle unge
2.304.000 kr.
 
Årlige driftsomkostninger ved boligerne på Hovedgaden 36B (2015-tal)
Afskrivninger
618.566 kr.
Forrentning
211.371 kr.
Drift (inklusiv administration af lejemålene)
400.000 kr.
 
Årlige nettohuslejeindtægter ved boligerne på Hovedgaden 36B
14 x 2775 x 12 måneder
466.200 kr.
 
Nettobesparelse ved en anvendelse af Hovedgaden 36B som udslusningsboliger
Nettobesparelse
5.332.263 kr.
 
Ibrugtagningen af Hovedgaden 36B som udslusningsboliger er en vigtig forudsætning for, at Uddannelse til alle unge kan realisere budgetreduktioner på 2,5 mio. kr. i 2016.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 27-04-2016
Indstillet til godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Indstilles godkendt.
116. Beslutning om CSR Awards i Holbæk 2016 og 2017

Beslutning om CSR Awards i Holbæk 2016 og 2017

Sagsgang og sagstype
Vækstudvalget, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2016 til at finansiere CSR Award. Beløbet finansieres af Vækstudvalgets midler.
 2. Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2017 til at finansiere CSR Award. Beløbet indarbejdes i budgettet for 2017.

Beskrivelse af sagen
Baggrund:
CSR Award er en årlig konference, som har til formål at skabe synlighed og debat om virksomhedernes arbejde med bæredygtighed og socialt ansvar. CSR Award har fundet sted i 6 år – og er nu Danmarks største CSR- konference.
 
Målet med CSR Award er at give deltagerne konkrete redskaber og inspiration til, hvordan man bruge – eller blive bedre til at arbejde med social ansvarlighed. På konferencen bliver der sat fokus på udfordringer og succeshistorier indenfor CS-feltet med events, paneldebatter og talere. Og ikke mindst hyldes de rigtig gode eksempler med en Award, hvor priserne uddeles til virksomheder, der gør en markant forskel – og som kunne inspirere andre virksomheder.
 
Der forventes omkring 800 deltagere fra det private erhvervsliv, brancheorganisationer, NGO’ere, forskere, ministerier, det offentlige – og H.K.H. Prins Joakim.
 
Det foreslås, at kommunen afholder Awarden to år i træk, for det vil give bedre mulighed for at involvere det lokale erhvervsliv over en længere periode, spare ressourcer (ved år 2) og opnå en større branding.
 
Vurdering:
At være vært for CSR Award i 2016 og 2017 vil give Holbæk Kommune en unik mulighed på flere fronter.
For det første er hele ideen bag det at arbejde med bæredygtighed og socialt ansvar byggestenen i meget af det, vi allerede gør – både i regi af hele tanken bag ”Holbæk i Fællesskab” og som et helt konkret eksempel: ‘den direkte virksomhedsrettede indsats’ fra ’Alle kan bidrage”. Her vil vi på en anderledes måde kunne løfte og sætte fokus på vigtigheden i, at vi (kommunen og virksomhederne) kan finde de rigtige løsninger sammen.
 
For det andet er det en stor og markant event, som vil tiltrække deltagere bredt og vidt fra, og dermed direkte og indirekte skabe omtale af kommunen.
 
Og for det tredje vil CSR Awarden være med til at skabe aktivitet i hele kommunen, fordi Skandinavisk Service Partner ved Gregers Hastrup (tidligere Smart Guy bygninger i Jyderup) har tilbudt at lægge faciliteter til.
 
Praktik:
Muligheden er, at Holbæk Kommune kan afholde CSR Awards to år i træk (altså både 2016 og 2017). Kommunens medfinansiering er 2 mio. kr. pr år. For 2016 foreslås det, at midlerne tages fra Vækstudvalgets midler, mens det i 2017 foreslås indarbejdet i budgettet. Som udgangspunkt er der tale om en ’max’ finansiering, ifald det ikke lykkes at få lokale virksomheder til at betale en del af udgifterne. Hvis det lykkes, vil kommunens medfinansiering selvklart blive mindre. 

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 02-05-2016
Udvalget efterlyste mere viden om, hvad erfaringen fra andre kommuner, som havde været med – som kunne tages med på Byrådsmødet.
To stemte for: Marie Friis og Kurt Næsted
To undlod at stemme: Steen Klink og Søren Stavnskær
To stemte imod: Henrik Mosbæk og Jens Kristiansen (Dog kunne forslaget støttes med et beløb på op til 500.000 kr.)

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
V anbefaler hovedindstillingen godkendt.
 
Imod stemmer S.
 
B, C og O undlader at stemme.
 
Hovedindstillingen anbefales ikke godkendt.


caseno14-4378_#3756234_v1_væu 2 maj csr awards i 2016 og 2017 - venue til csr awards.pdf.pdf
caseno14-4378_#3756233_v1_væu 2 maj csr awards i 2016 og 2017 - muligt samarbejde ml. holbæk kommune og csr fonden.pdf.pdf
caseno14-4378_#3756230_v1_væu 2 maj csr awards i 2016 og 2017 - program csr awards 2015.pdf.pdf
caseno14-4378_#3756226_v1_væu 2 maj csr awards i 2016 og 2017 - program 2014_csr awards.pdf.pdf
caseno14-4378_#3756224_v1_væu 2 maj csr awards i 2016 og 2017 - vedr. samarbejde mellem csr fonden og holbæk kommune.pdf.pdf
caseno14-4378_#3756222_v1_væu 2. maj csr awards i 2016 og 2017 - image001.gif.gif

Bilag

VÆU 2 maj CSR Awards i 2016 og 2017 - Venue til CSR Awards.pdf
VÆU 2 maj CSR Awards i 2016 og 2017 - Muligt samarbejde ml. Holbæk kommune og CSR Fonden.pdf
VÆU 2 maj CSR Awards i 2016 og 2017 - Program CSR Awards 2015.pdf
VÆU 2 maj CSR Awards i 2016 og 2017 - Program 2014_CSR Awards.pdf
VÆU 2 maj CSR Awards i 2016 og 2017 - Vedr. samarbejde mellem CSR Fonden og Holbæk Kommune.pdf
VÆU 2. maj CSR Awards i 2016 og 2017 - image001.gif


117. Beslutning - Fravigelse af gæsteprincippet ved etablering af transmissionsledning

Beslutning - Fravigelse af gæsteprincippet ved etablering af transmissionsledning

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Gæsteprincippet fraviges i forbindelse med etablering af ny forsyningsledning på Dyrskuepladsen i Jyderup.

Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte d. 9. december 2015 at Fors A/S etablerer et solvarmeanlæg ved Rådbjergvej i Jyderup. I forbindelse hermed skal der etableres en forsyningsledning mellem solvarmeanlægget og fjernvarmeværket ved Lyngvej 7 i Jyderup.
 
Fors A/S har rettet henvendelse til Holbæk Kommune, med henblik på at indgå forligsaftale om fravigelse af gæsteprincippet i forbindelse med etableringen forsynsledningen på kommunens grund, matrikel nr. 31b og 13fh Jyderup By, Jyderup. Ledningsplan er vedlagt som bilag.
 
Gæsteprincippet defineres, som den regel der finder anvendelse, når der vederlagsfrit er givet tilladelse til placering af en ledning på en ejendom. Reglen indebærer, at ledningsejeren som ”gæst” på ejendommen skal betale for en eventuel flytning af ledningen, hvis ejendommens ejer ønsker at ændre anvendelsen af det areal hvor ledningen er placeret.
 
Byrådet besluttede d. 9. december 2015, at såfremt en afvigelse af gæsteprincippet måtte påføre kommunen udgifter eller begrænsninger i anvendelsen af arealer, så skal det godkendes politisk.
 
I denne konkrete sag medfører en fravigelse af gæsteprincippet, at det vil være kommunen, der skal afholde en flytning af forsyningsledningen, såfremt en kommende brug af arealet fordrer en flytning af ledningen.
 
Det pågældende areal er udlagt til rekreativt formål, hvor der må opføres mindre skure, lætag mm. På baggrund af den nuværende planlægning, så vurderes det, at der er en begrænset sandsynlighed for, at arealet skal anvendes til anden brug fremadrettet, men da en evt. fremtidig anden anvendelse af området begrænses af en fravigelse af gæsteprincippet, så fremsættes sagen til politisk behandling. 
 
Fors A/S har fremsat 2 forslag til etableringen af ledningen. Administrationen har ønsket at den alternative placering vælges, da værdiforringelsen begrænses, den nødvendige rydning af beplantning minimeres samt indskrænkningen af evt. fremtidig brug af grunden reduceres.

Økonomiske konsekvenser
Ved fravigelse af gæsteprincippet, så kompenseres Holbæk Kommune for den værdiforringelse, som fravigelsen medfører.
 
I forligsaftale fra Fors A/S kompenseres Holbæk Kommunen for rådighedsindskrænkning af 640 m2 med 12.800 kr.
 
Såfremt kommunen på et senere tidspunkt ønsker at få flyttet ledningen, så vurderes det, at omkostningen vil udgøre ca. 400.000 kr. i nuværende priser.

Lovgrundlag – link
Kommunalfuldmagtsreglerne Lov om offentlige veje § 77.

Sagshistorik, henvisninger
9. december 2015: Pkt. 263 – Beslutning, Godkendelse af solvarmeprojekt til fjernvarmeværket i Jyderup
 
9. december 2015: Pkt. 277 – Orientering, Afvigelse af gæsteprincippet

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Sagen udsættes til næste Økonomiudvalgsmøde. Der skal inden da udarbejdes en nærmere begrundelse for at gæsteprincip kan fraviges.


caseno16-6853_#3754778_v1_bilag - 160415 ledningsplan - holbæk kommune.pdf.pdf
caseno16-6853_#3754776_v1_bilag - 160415 forligsforslag - holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

Bilag - 160415 Ledningsplan - Holbæk Kommune.pdf
Bilag - 160415 Forligsforslag - Holbæk Kommune.pdf


118. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - maj 2016

Beslutning om salg af ejendomme og grunde - maj 2016

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde

Beskrivelse af sagen
Byrådet har den 10. december 2014 vedtaget, at dagsordenspunkter om salg af ejendomme og grunde fremover opdeles således, at beslutningen om salg bliver behandlet på åbent møde, og at priserne for salget bliver fastsat på lukket møde.
 
Hovedgaden 55, 4420 Regstrup
Har tidligere været udlejet til lægehus og til dagplejehus, og har stået tom i en periode. Der er 3 klubværelser på 2. sal som er i ringe stand, og ikke har været anvendt i mange år.
 
Ungdomsklubben benytter på nuværende tidspunkt lokalerne, og det bygningen sælges først, når det afklaret, hvor ungdomsklubben fremadrettet skal placeres.

Sagshistorik, henvisninger
Behandling af Hovedgaden 55, Regstrup er udsat fra sidste møde i Økonomiudvalget d. 6. april 2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2016
Indstilles godkendt, idet det præciseres, at der skal findes lokaler til ungdomsklubben i enten Jernløse eller Regstrup.


caseno13-50002_#3705868_v1_hovedgaden 55.pdf.pdf

Bilag

Hovedgaden 55.pdf


119. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde maj 2016 - Lukket punkt
120. Orientering om erstatningssag - Lukket punkt