UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

0.10

STARTTIDSPUNKT

02-03-2016 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

02-03-2016 18:00:00


PUNKTER

41. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 2. marts 2016
42. Beslutning om lukning af Abildgården
43. Beslutning om Stenhusbakken Plejehotel, ændring af tilkørselsforhold
44. Beslutning om social viceværtfunktion for midlertidige flygtningeboliger
45. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler fra halpuljen 2016
46. Beslutning om ny samarbejdsaftale 2016-2018 med Fonden Galeasen Hjalm
47. Beslutning om revision af vedtægter for "Fonden Holbæk i Pinsen" og samarbejdsaftale med Holbæk Kommune
48. Eriksholmvej, Holbæk - Renovering af vejen i forbindelse med jordkørsel
49. Beslutning om igangsætning af undersøgelse om bæredygtig nyttiggørelse af overskudsjord og bygge- & anlægsaffald
50. Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til Bognæsbroen
51. Beslutning om vedtagelse af International Strategi
52. Beslutning om igangsætning af helhedsplan for 'Holbæk Syd'
53. Beslutning om bindingsperiode for husbåde i Holbæk Havn
54. Beslutning om kommuneplantillæg nr. 7 om Detailhandel i Holbæk Bymidte.
55. Beslutning om igangsætning af planer
56. Beslutning - Delberetning nr. 21 vedr. løbende revision 2015
57. Beslutning om tilslutning til Digitaliseringsforening
58. Orientering om midtvejsevaluering af tilsynsreformen
59. Beslutning om politisk tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020
60. Beslutning om revideret økonomisk pejlemærke
61. Forslag til arealer der kan udstykkes til parcelhusgrunde - Lukket punkt
62. Beslutning om køb af bygning - Lukket punkt41. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 2. marts 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 2. marts 2016

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. dagsordenen til mødet d. 2. marts 2016 bliver godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Godkendt
42. Beslutning om lukning af Abildgården

Beslutning om lukning af Abildgården

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv hele livet – Sundhed og Omsorg”, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. bostedet Abildgården lukker den 31. maj 2016

Beskrivelse af sagen
Den 9. september 2015 besluttede byrådet, at udfase Abildgården i takt med, at beboerne fraflyttede. Forventningen var, at udfasningen ville ske over en lang periode. Efter byrådets beslutning om udfasning af botilbuddet har det vist sig, at 8 af de 12 beboere har valgt at flytte til et andet botilbud pr. 1. februar 2016.
 
Det vil være vanskeligt at opretholde et døgntilbud på Abildgården med kun 4 beboere. Både i forhold til det pædagogiske tilbud, og i forhold til økonomien. Derfor blev det den 25. januar 2016 indstillet til udvalget for voksne, at beslutte om Abildgården skal lukkes.
 
Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes en procedure og procesplan for lukningen, som skal drøftes i MED-organisationen og Handicaprådet.
 
På den baggrund har administrationen udarbejdet en plan for lukningen af Abildgården, se bilag. Planen har været drøftet på Handicaprådets møde den 9. februar 2016. Punktet med Handicaprådets beslutning er vedhæftet i bilag.
 
Procedure og procesplanen har været behandlet på MED-udvalgsmøde i område Midt den 11. februar 2016. Der var en god snak og i referatet står:
 
Der er taget udgangspunkt i vejledning som er udformet af HU (Hovedudvalget) i forhold til forståelse af begrebet større omstillinger. Derfor er der nu udformet en procedure og procesplan. Iflg. denne vil der blive taget hånd om de sidste medarbejdere som endnu ikke har truffet et valgt pt.

Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommune skal betale for indskud i en ny bolig for de 12 borgere, der bor på Abildgården. Der gives statstilskud på 2/3 af udgiften, og når borgeren fraflytter tilbuddet, bliver indskuddet betalt tilbage til kommunen. Den samlede udgift for Holbæk Kommune til indskud og flytteomkostninger skønnes at være ca. 244.000 kr.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets dagsorden den 9. september:
Punkt 184: Beslutning vedr. kapacitet på voksenspecialområdet
Voksenudvalgets Tillægsdagsorden den 25. januar 2016
Punkt 22: Besluting vedr. Abildgården

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-02-2016
Udvalget besluttede, at indstille til byrådet, at Abildgården lukker den 31. maj 2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-4063_#3656735_v1_punkt på handicaprådets dagsorden 9. februar 2016. drøftelse af lukning af abildgården.docx
caseno16-4063_#3658770_v1_proces og procedure plan abildgården februar 2016.docx

Bilag

Punkt på Handicaprådets dagsorden 9. februar 2016. Drøftelse af lukning af Abildgården
Proces og procedure plan Abildgården Februar 2016


43. Beslutning om Stenhusbakken Plejehotel, ændring af tilkørselsforhold

Beslutning om Stenhusbakken Plejehotel, ændring af tilkørselsforhold

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio . kr. til forslag 1, om ændring af tilkørselsforhold til Plejehotellet på Stenhusbakken som beskrevet. Beløbet finansieres af midler fra tilgængelighedspuljen med kr. 370.000. Restbeløbet kr. 1.130.000 finansieres af, afsatte midler på budgettet, - veje og anlæg, rammebeløb.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 1.190.000 kr. til forslag 2, om ændring af tilkørselsforhold til Plejehotellet på Stenhusbakken, uden nedre P-plads som beskrevet. Beløbet finansieres af midler fra tilgængelighedspuljen med kr. 370.000. Restbeløbet kr. 820.000 finansieres af, afsatte midler på budgettet, - veje og anlæg, rammebeløb.

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
I forbindelse med at Plejecentret Stenhusbakken ændres fra et plejecenter til Plejehotel Stenhusbakken, opstår der en række ændringer i det daglige besøgsmønter ind til Plejehotellet.
Tilkørselsvejen er ”hovedfærdselsåren” ind til centret, for personalet i hjemmeplejen og Plejehotellet. m.m., dels til leverancer til køkken og café faciliteter, og dels til alle centrets brugere og pårørende. Samtidig er det også den eneste adgangsvej til et parcelhus, - Stenhusvej 35, - og til Ældreboligerne Stenhusvej 23A -31H. (40 boliger).
I de fremtidige forhold vil der være et ændret mønster i brugerfladen. Trafikken til den daglige drift af centret forventes at være nogenlunde uændret, - men der forventes flere og ”nye” besøgende, til borgere på midlertidige ophold. Denne gruppe af borgere vil i løbet af opholdet blive mere selvhjulpne, - det vil sige at flere vil benytte sig af fortov og den offentlige transport og der vil være flere selvtransporterende brugere.
Der er derfor et ønske om forny og ændre adgangsforholdene fra stenhusvej og frem til indgangspartiet ved hovedindgangen og samtidig er der et stort behov for forbedring af parkeringsforholdende. Tilkørselsvejen ind til centret og fortovet har den oprindelige belægning fra 1976 og har udtjent sin levetid.
 
Eksisterende forhold
1. På stenhusvej er der I dag er der et asfalteret fortov på begge sider af indkørslen på
Stenhusvej (markeret med gult). På den nordlige side af indkørslen er der et offentligt stoppested. Belægningen her er blevet udskiftet i år.
2. Fra indkørslen og ca. 50 m mod syd, op mod gymnasiet, stopper fortovet, (markeret
med blå), - her er den gående trafik henvist til fortovet på den modsatte side af vejen.
3. Vejelægningen ind til bygningen og parkeringspladsen fremstår slidt og med en
udtjent levetid. Der er mange steder revner, huller og lunker i asfaltbelægningen.
4. Langs indkørselsvejen er både kantsten og fortovet medtaget af frostskader og der er
ligeledes huller, snublekanter og lunker i belægningen (markeret med rødt). Enkelte lygtestandere er gennemtærede og skal udskiftes. Fortovet lever ikke op til kravet om ”tilgængelighed for alle”, bevægelseshæmmede, svagtseende mv.
5. Den nederste parkeringsplads er anlagt senere, i takt med at behovet for flere p-
pladser er opstået. P-pladsen er her belagt med grus og har ligeledes lunker og huller. Der er samtidig mangel på daglige parkeringspladser, der er henvist til ”andre steder i lokalområdet”.
6. Foran hovedindgangen til plejecentret er belægningen slidt, men nogenlunde intakt.
Der er lunkedannelser og belægningen er sporkørt.
7. Tilkørslen er meget smal og der opstår løbende flaskehals problemer når flere biler
skal passere hinanden, særligt varevogne, minibusser, mv
Behov og ønsker til fremtidige forhold
1. Ingen aktuelle behov, - men fremtidigt kunne der være behov for udvidelse af vejen
eller etablering af en buslomme af hensyn til trafiksikkerheden.
2. Fortovet forlænges ca. 200 m hvor det mangler, (behandles i andet projekt under
cykelstier).
3. Belægningen på vej og parkeringsplads rettes op og forsynes med et nyt slidlag ca.
1900 m2. Der etableres nye orienteringsskilte med lys.
4. Kantsten og fortov udskiftes ca. 50 lbm. Belysning udskiftes langs fortov. Belægning
optimeres efter nye krav, (markeret med rødt).
5. Etablering af ny asfaltbelægning på den nedre P-plads, ca. 485 m2 og udvidelse af
arealet til etablering af nye P-pladser
6. Udskiftning af flisebelægning foran indgangsparti ca. 100 m2. (skraveret med grønt)
7. En udvidelse af indkørselsarealet og vejenbredden fra 5 m. til ca. 7 m. (sort
markering)
 
Se oversigtfoto, Stenhusbakken i bilag 1.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Alternativt anbefaler administrationen, at projektet gennemføres, uden etablering af ny nedre P-plads.
 
Konsekvens
Mangel på P-pladser vil fortsat være et problem. P-pladser og tilkørselsforhold til personalet kan på sigt flyttes andre steder på grunden.
 
Yderligere alternativt forslag
Der er udarbejdet 2 forskellige forslag. Det fulde projekt, og et, - uden den nedre parkeringsplads. Et yderligere alternativ til det fulde projekt, - kunne være at gennemføre projektet i sin helhed, men, at udelade asfalteringen til et senere tidspunkt, -og belægge den ny P-plads med grus. Anlægsomkostningen til projektet vil da være 800.000 kr.,  og de 370.000kr.  heraf, vil kunne finansieres af tilgængelighedspuljen.
 
Konsekvens
Asfalten udlagt på et senere tidspunkt vil umiddelbart være dyrere, og der vil være øgede udgifter til reparationer og vedligehold i den mellemliggende periode. Skønnet udgift hertil er ca. kr. 840.000, - omvendt kunne der være en besparelse i m2 priserne, hvis asfalteringen blev slået sammen med en større, fremtidig asfaltering af stenhusvej.

Økonomiske konsekvenser
Økonomi
De samlede anlægsomkostninger skønnes til at udgøre følgende:
 
Forslag 1.
Hele projektet gennemføres
Ny kantsten, fortov, kørebanefliser v. indgang,
udvidelse af vej fra 5-7 m og indkørsel                                                         Kr. 370.000
Etablering af ny nedre P-plads, jordarbejde og vejkloakering.                     Kr. 210.000
Asfaltering af vej og alle P-pladser                                                               Kr. 630.000
Uforudsete udgifter                                                                                        Kr. 120.000
Projektering, tilsyn og administration                                                                       Kr. 170.000
Samlet omkostning                                                                                      kr. 1.500.000
 
Forslag 2.
Projektet gennemføres, uden etablering af ny nedre P-plads. Der udføres følgende:
 
Ny kantsten, fortov, kørebanefliser v. indgang, udvidelse af vej fra 5-7 m
og indkørsel                                                                                                    Kr. 370.000
Jord og vejkloakering øvre grusbelagte P-plads                                           Kr. 100.000
Asfaltering af eksisterende vej og eksisterende P-pladser                            Kr. 500.000
Uforudsete udgifter                                                                                        Kr. 100.000
Projektering, tilsyn og administration                                                                       Kr. 120.000

Samlet omkostning                                                                                      kr. 1.190.000


Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-02-2016
Forslag 1 besluttes sendt videre til Økonomiudvalg og byråd forudsat, at der kan indrettes parkeringsrestrektion på 3 timers parkering i dagtimerne på hverdage, dog med frit parkeringskort til medarbejdere, brugerråd og borgere til det aktive center. Såfremt det ikke kan lade sig gøre indstilles forslag 2.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Forslag 1 indstilles godkendt forudsat, at der kan indrettes parkeringsrestriktion på 3 timers parkering i dagtimerne på hverdage, dog med frit parkeringskort til medarbejdere, brugerråd og borgere til det aktive center. Såfremt det ikke kan lade sig gøre indstilles forslag 2.


caseno16-6213_#3708587_v1_oversigtfoto, stenhusbakken.pdf

Bilag

Oversigtfoto, Stenhusbakken


44. Beslutning om social viceværtfunktion for midlertidige flygtningeboliger

Beslutning om social viceværtfunktion for midlertidige flygtningeboliger

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget” Aktiv hele livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller til godkendelse:
 
 1. model 2 for social viceværtsfunktion i integrationsindsatsen

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller alternativt til godkendelse:
 
 1. model 1 for social viceværtsfunktion i integrationsindsatsen

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune har for tiden 16 midlertidige boligmål til indkvarteringer af flygtninge. Flere nye er på vej, herunder tre indkvarteringer i udfasede almene plejeboliger i det gamle Elmelunden i Jyderup, Rosenvænget i Mørkøv og Østergården i Undløse. Herudover er Holbæk Hus godkendt til midlertidig indkvartering af flygtninge.
 
For mange beboere – især de enlige – må det forventes, at de skal bo i de midlertidige boliger i en længere periode, fordi det er vanskeligt at tilvejebringe det fornødne antal små, permanente boliger med et huslejeniveau, som modtagere af integrationsydelse kan betale.
 
Der er politisk ønske om, at der skal være en social vicevært-indsats i forhold til indkvarteringerne generelt og i særdeleshed i forhold til de indkvarteringer, der etableres i de udfasede plejeboliger og demensboliger.
 
En styrket indsats forventes at kunne bidrage til at skabe tryghed i lokalområdet og hos naboer gennem brobygning og forebyggelse af konflikter..
 
Administrationen vurderer, at der er to muligheder for at styrke indsatsen:
 
Model 1: Antallet af sociale viceværter opnormeres med tre årsværk, der primært tilknyttes indkvarteringerne i de udfasede plejeboliger, således at der er bemanding i aftentimerne og i weekenden (hvor beboerne er hjemme) og i et tidsrum, der aftales med plejecentre, så der er mulighed for dialog og samarbejde. I mindre omfang kan de sociale viceværter være en fleksibel ressource, der ved akut behov kan sættes ind i forhold til andre midlertidige indkvarteringer.
 
Model 2: Antallet af sociale viceværter opnormeres med fem årsværk, der som i model 1 primært tilknyttes de udfasede plejeboliger. Men med fem årsværk kan der sikres systematisk tilsyn og understøttelse af de midlertidige indkvarteringer. Desuden vurderer administrationen, at det med fem årsværk er muligt at bistå med udflytning til eventuelle permanente bofællesskaber som etableres efter almenboliglovens § 51b, efter hvilken en kommunalbestyrelse kan konvertere familieboliger i almennyttigt byggeri til bofællesskaber. Der vil være tale om en tidsbegrænset introduktionsperiode, hvor de sociale viceværter kan bistå med introduktion til de formelle og uformelle regler i bebyggelsen samt bofællesskabet. Administrationen vurderer, at dette bidrager til at øge antallet af permanente boliger og dermed et øget flow i de midlertidige boliger, idet kommunen kun er forpligtet til at give ét tilbud om permanent bolig.
 
For begge modeller gælder det, at plejecentrene og øvrige naboer får en indgang til kommunen gennem den sociale vicevært, der kan trække på de forskellige nødvendige faglige og ledelsesmæssige kompetencer ved behov.
 
Rammer for indsatsen
De sociale viceværters faglighed er ikke afgørende, men der bør stilles krav om personlig pondus, evne til at etablere relationer, håndtere konflikter og overordnet kendskab til Holbæk Kommune. Det undersøges, om der er ledige berettiget til seniorjob, der har de fornødne kompetencer.
 
De sociale viceværter kan styrke det praktiske integrationsarbejde gennem ”hjælp-til selvhjælp” og brobygning samt at sikre overholdelse af husorden og fælles pligter. Det vil bidrage til, at indkvarteringerne fx har en rimelig rengøringsstandard og at beboerne er klædt bedre på til at flytte i permanent bolig. Herudover bør de sociale viceværter medvirke til at flygtningene kommer i beskæftigelse gennem vejledning og personlig jobformidling.
 
Indsatsen forankres i kerneområdet Alle kan bidrage og koordineres med den øvrige integrationsindsats under integrationsstrategiens spor 1, herunder samarbejde med frivillige.
Hvis udvalgene peger på en af de to modeller, anbefaler administrationen iværksættelse fra marts 2016, således at der om muligt er sociale viceværter tilknyttet de midlertidige udfasede plejeboliger, når der beboerne flytter ind.
 
Indsatsen tidsbegrænses foreløbigt til tre år.
 
Integrationsrådets anbefaling
Integrationsrådet har haft temadrøftelse om de sociale viceværter og anbefaler model 2, fordi rådet vurderer, at der er behov for en systematisk indsats og i forventning om, at indsatsen kan bidrage til øget udflytning til permanente boliger. Integrationsrådet fremhæver samtidig behovet for koordinering med de øvrige indsatser og frivillige – og anbefaler om muligt, at anvendelsen af årsværk fordeles, således at der bruges flest mulige ressourcer indledningsvist, men at der efterfølgende skrues ned for indsatsen.
 
Eksisterende sociale vicevært-funktioner
Holbæk Kommune har allerede i dag sociale viceværter ansat. For at sikre, at de midlertidige indkvarteringer fungerer rimeligt for beboere, naboer og lokalsamfund er der i dag tilknyttet en social vicevært på fuld tid til den midlertidige indkvartering i Vipperød, hvor der bor 61 enlige og familier. Desuden er der en social vicevært på deltid til den midlertidige indkvartering Danhøj i Holbæk, der bebos af enlige yngre mænd. De sociale viceværter bistår med at håndtere udfordringerne i hverdagen og de understøtter beboerne i introduktion til det danske samfund, fx aftaler med det offentlige. Denne indsats har indtil nu været forankret i kerneområdet Vækst og Bæredygtighed, der har ansvar for de midlertidige indkvarteringer. Fremover overgår de sociale viceværter til kerneområdet Alle kan bidrage, da deres opgaver er relateret til den sociale integrationsindsats og ikke til bygningsmæssige forhold.
 
 

Økonomiske konsekvenser
Estimat på omkostninger ved de to modeller for en social viceværtfunktion til integrationsindsatsen. Estimatet indbefatter ikke de eksisterende sociale viceværtfunktioner.
 
Model 1: ansættelse af 3 sociale viceværter:
 
Omkostning pr år: 661.500 kr. (2016-priser)
 
Model 2: ansættelse af 5 sociale viceværter:
 
Omkostning pr år. 1.102.500 kr. (2016-priser)
 
 
Estimat på samlede omkostninger over en treårig periode
 
 
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
 
PL-16
PL-16
PL-16
Model 1
 
 
 
Bruttoudgift
1.102.500
1.323.000
1.323.000
Statsrefusion
-551.250
-661.500
-661.500
Nettoudgift
551.250
661.500
661.500
 
 
 
 
Model 2
 
 
 
Bruttoudgift
1.837.500
2.205.000
2.205.000
Statsrefusion
-918.750
-1.102.500
-1.102.500
Nettoudgift
918.750
1.102.500
1.102.500
 
Udgiften konteres på politikområde 13 funktion 5.60 (tilbud til udlændinge), og er omfattet af 50 % statsrefusion.
 
Udgifter til flygtninge på politikområde 13, funktion 5.60 (tilbud til udlændinge) vil ved evt. politisk godkendelse blive berigtiget ved budgetrevision 1, som oplyst på temamødet den 10. februar om budget 2016.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 22-02-2016
Udvalget besluttede, at indstille beslutning af model 2 til Økonomiudvalg og byråd.
 
Leif Juhl ser gerne, at det er medarbejdere med en socialfaglig uddannelse, som rekrutteres til stillingerne som sociale viceværter.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-02-2016
Udvalget indstiller model 2 til godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Model 2 indstilles til godkendelse.
45. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler fra halpuljen 2016

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler fra halpuljen 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der frigives 13 mio. kr. af anlægsbudgettet for 2016 til renovering af eksisterede idrætsfaciliteter

Beskrivelse af sagen
Administrationen varetager større renoveringsprojekter på idrætsfaciliteterne i Holbæk Kommune samt foranstaltninger, der skal medvirke til at sænke energiforbruget. Der er i budget 2016 afsat anlægsmidler til renovering af eksisterende idrætsfaciliteter Holbæk Kommune på i alt 13 mio. kr. (Halpuljen)
Der blev på Byrådets møde den 28. januar 2016 besluttet at der i 2016 skal afsættes yderligere 2 mio. kr., der finansieres via provenuet af et fremtidigt salg af Holbæk Have.
 
Hvorfor frigives midlerne så tidligt
Midlerne til renoveringsprojekter skal anvendes inden udgangen af budgetåret, for at undgå der sker overførsler mellem årene. Derfor skal frigivelsen ske så tidligt på året som muligt, for at sikre at renoveringsprojekterne kan blive afsluttet.
 
Oversigt over renoveringsprojekter
Nedenfor fremgår det, hvilke idrætsfaciliteter, som i 2016 vil blive renoveret eller, hvor der skal arbejdes med energibesparende foranstaltninger. Udvælgelsen sker med udgangspunkt i det registrerede vedligeholdelsesbehov, energimærkninger og indgivet ønsker fra foreninger og haller.
Den samlede oversigt kan ændre sig over året, hvis der opstår akutte sager, der kræver en anden disponering af midlerne. Beløbene på de forskellige projekter er prisoverslag, da der ikke er indhentet endeligt tilbud endnu.
Der er fra 2015 overført 5,8 mio. kr. til budgettet for 2016, hvormed det samlede budget i 2016 vil være (5,8 mio. kr. + 13 mio. kr + 2 mio. kr) 20,8 mio. kr.
 
Haller
Projekt
t. kr.
Tuse hallen
Opbevaring og udskiftning af regnvandsledning
260
Vipperød hallen
Renovering af tag og cafeteria
3.100
Nr. Jernløse hallen
Renovering af hal gulv
700
Stestrup Fritidsgård
Renovering af tag og vinduer
3.000
Svinninge hallen
Nyt tag, energirenovering
12.800
Knabstrup Hallen
Renovering af toiletter
250
Jyderup boldklub
Flytning af omklædning
700
Total:
 
20.810
 
Opfølgning
Der vil i august 2016 komme en status på renoveringsprojekterne til orientering i Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.

Økonomiske konsekvenser
Jf. Byrådets beslutning på mødet d. 28. januar, så skal de 2 mio. kr., der yderligere bevilliges, finansieres fra et fremtidigt salg af Holbæk Have. Da Holbæk Have ikke er sat til salg, så mellemfinansieres de 2 mio. kr. via et kassetræk. Byrådsreferat 28.01.2016
 

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-02-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Indstilles godkendt.
46. Beslutning om ny samarbejdsaftale 2016-2018 med Fonden Galeasen Hjalm

Beslutning om ny samarbejdsaftale 2016-2018 med Fonden Galeasen Hjalm

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. ny samarbejdsaftale for årene 2016-2018 med Fonden Galeasen Hjalm godkendes.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med at Fonden Galeasen Hjalm (fonden) har indgået en forpagtningsaftale med Nordvestsjællands Produktionsskole (NV-Pro), har der været brug for at tilrette aftalen, så der tages højde for nye forhold.
 
Aftalen bevirker, at Kultur og Fritid fortsat er ansvarlig for formidling af fagligt indhold, hvorimod fonden er ansvarlig for sejladsen. I forhold til sidstnævnte overdrages det praktiske ansvar for sejladserne fra fonden til NV-Pro. Den nye aftale betyder, at der ingen indvirkning er på antallet af sejladser og kravene til formidling i forhold til den gamle aftale.
 
Overdragelse til tredjemand
Den nye aftale giver mulighed for administrativt at overdrage formidlingsforpligtigelsen til tredjepart under forudsætning af, at de faglige krav fastholdes uændret.

Økonomiske konsekvenser
I forhold til den tidligere aftale, hvor kommunen betaler 210.000 kr. årligt i årene 2015 – 2018, er økonomien uændret.

Sagshistorik, henvisninger
15. januar 2015: beslutning om samarbejde med Hjalm om maritim formidling

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-02-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Indstilles godkendt.


caseno14-84002_#3646879_v1_samarbejdsaftale med hjalm opdateret februar 2016.pdf.pdf

Bilag

Samarbejdsaftale med Hjalm opdateret februar 2016.pdf


47. Beslutning om revision af vedtægter for "Fonden Holbæk i Pinsen" og samarbejdsaftale med Holbæk Kommune

Beslutning om revision af vedtægter for "Fonden Holbæk i Pinsen" og samarbejdsaftale med Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. de af bestyrelsen foreslåede ændringer af vedtægterne for ”Fonden Holbæk i Pinsen” og samarbejdsaftalen med Holbæk Kommune godkendes.

Beskrivelse af sagen
Bestyrelsen fra ”Fonden Holbæk i Pinsen” ønsker at revidere fondens vedtægter og justere den eksisterende samarbejdsaftale med Holbæk Kommune.
 
Vedtægter og samarbejdsaftalen blev godkendt i byrådet den 10. december 2014.
 
Jævnfør fondens vedtægter skal vedtægtsændringer godkendes af Holbæk Kommune. På samme måde skal ændringer i samarbejdsaftalen mellem Holbæk Kommune og ”Fonden Holbæk i Pinsen” godkendes.
 
Ændringerne i forhold til vedtægter:
Regnskabsåret ændres til 1. juli - 30. juni.
Bestyrelsens ansvarsperiode/valgperiode ændres fra kalenderåret til den 1. juli i valgåret og to år frem til 30. juni.
Fondens grundkapital ændres fra 300.000 kr. til 50.000 kr.
 
Desuden består vedtægtsændringerne af andre mindre justeringer i forhold til bestyrelsens opgaver, frist for regnskabsaflæggelse og tegningsret.
 
Ændringer i forhold til samarbejdsaftale:
Tydeliggørelse af at der ikke skal svares moms af aktiviteter.
 
Desuden sker der mindre justeringer af samarbejdsaftalen som konsekvens af vedtægtsændringerne.
 
Formål og økonomi
Der sker ikke ændringer af fondens formål eller den økonomiske ramme jf. den eksisterende samarbejdsaftale med Holbæk Kommune.
 
 Sagshistorik, henvisninger
10. december 2014: Beslutning om vedtægter for eventfonden og samarbejdsaftale hermed
18. marts 2015: Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til fonden ”Holbæk i Pinsen”

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 22-02-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Indstilles godkendt


caseno14-22762_#3646292_v2_ vedtægter for fonden - holbæk i pinsen - ændret februar 2016.docx.pdf
caseno14-22762_#3646303_v2_samarbejdsaftale holbæk i pinsen - ændret februar 2016.docx.pdf

Bilag

Vedtægter for Fonden - Holbæk i Pinsen - ændret februar 2016.docx
Samarbejdsaftale Holbæk i Pinsen - ændret februar 2016.docx


48. Eriksholmvej, Holbæk - Renovering af vejen i forbindelse med jordkørsel

Eriksholmvej, Holbæk - Renovering af vejen i forbindelse med jordkørsel

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der frigives 2,5 mio. kr. under det afsatte rådighedsbeløb i budget 2016 til broer, til akut genopretning samt løbende reparationer af Eriksholmvej, Ågerupvej og Kongsdalvej.

Beskrivelse af sagen
Administrationen meddelte i januar 2014 landzonetilladelse til terrænregulering/jordpåfyldning på ejendommen Eriksholmsvej 32, 4390 Vipperød på en række nærmere fastsatte vilkår. Landzonetilladelsen giver mulighed for at tilkøre jord til 13 delområder på ejendommens marker langs Eriksholmsvej/Ågerupvej. I forbindelse med ansøgningen blev det oplyst, at der forventes tilkørt i alt 231.000 m3 jord til de 13 delområder.
 
Jordpåfyldningen blev påbegyndt i december 2014. Siden da er der tilkørt jord til 11 af de 13 delområder. 6 af de 11 delområder, hvortil der er tilkørt jord er endeligt afsluttede. Administrationen vurderer, at yderligere 2 delområder er afsluttede, men dette er ikke endeligt bekræftet af ansøger. Aktuelt er der mulighed for at tilkøre jord til 4 delområder. Ansøger har til administrationen oplyst, at der under de 2 delområder, hvortil der endnu ikke er tilkørt jord, ligger en større kloakledning. Ansøger har endvidere oplyst, at han derfor overvejer, om der skal tilkøres jord til disse delområder.
 
Administrationen har ikke fuldt overblik over, hvor meget jord der aktuelt er tilkørt ejendommen. Det er derfor også uklart, hvor meget jord, der fortsat kan tilkøres, før den tilladte terrænregulering/jordpåfyldning er tilendebragt. Men administrationen vurderer, at der allerede er tilkørt mere end halvdelen af den tilladte jordmængde. Hvis ansøger beslutter, at der ikke skal tilkøres jord til de 2 sidste delområder, udgør den jordmængde, der allerede er tilkørt, væsentligt mere end halvdelen af den samlede mængde.
 
Håndtering af skadessituationen på kommunens veje
I slutningen af januar måned 2016 bliver administrationen gjort opmærksom på, at der sker en hurtigt udviklende nedbrydning af Eriksholmsvej, som en konsekvens af den belastning, som jordkørslerne medfører. På Eriksholmvej er der strækninger, som er stærkt nedbrudte med mange dybe skader. Entreprenøren har repareret en del af disse skader med asfaltgranulat(en midlertidig løsning). Det er dog nødvendigt med en mere gennemgribende reparation af den pågældende vejstrækning. Der er indhentet tilbud på denne opgave. Tilbuddet ligger i omegnen af 0,5 mio. kr. Hertil skal der forventes en efterfyldning af rabatten med egnet materiale, som udligner niveauforskellen efter reparationen. Denne opgave beløber sig til mellem 100.000 og 150.000 kr. Denne reparationsløsning fungerede fint i Soderup og blev foretaget af flere omgange i forbindelse med DSBs jordkørsel. Dette arbejde er allerede igangsat for at begrænse skaderne på de tilstødende veje.
 
Kommunens kontraktleverandør vurderer, at reparation kan gennemføres indenfor 3 uger fra kommunen har bestilt opgaven. Selve arbejdet forventes at vare ca. 5 dage(er dog afhængigt af vejret). Det er planen, at trafikken omlægges strækningsvist under dette arbejde.
 
Det må forventes, at denne type reparationer skal gentages flere gange indtil jordkørslerne er afsluttet. Reparationsmængderne er svære at forudsige, men et reparationsbehov på mellem 1 og 2,5 mio. kr. alt efter vejrlig(meget fugtigt vejr accelerere nedbrydningen af vejen) og kørslernes varighed må forventes på Eriksholmvej.
 
Den accelererende nedbrydning af Eriksholmvej ved udgangen af januar 2016 betød, at der blev foretaget en ruteomlægning, så jordkørslerne kunne fortsætte. Den nye strækning er ligeledes blevet beskadiget (især Ågerupvej og Kongsdalvej). Den fortsatte brug af denne strækning i de perioder hvor Eriksholmvej skal repareres, vurderes at medføre et reparationsbehov på mellem 0,5 og 1 mio. kr.
 
Når jordkørslerne er afsluttet, skal strækningerne efterses for de sidste skader. Tilslut skal Holbæk Kommune i henhold til kommunens funktionskontrakt tilkøbe et yderligere bæreslidlag, så vejen bliver bragt op på et niveau, hvor den igen kan indgå i funktionskontrakten. Denne investering vurderes at ligge mellem 1,5 og 2,3 mio. kr.
 
Samlet set vurderes de økonomiske konsekvenser at beløbe sig til mellem 3,6 og 6,5 mio. kr. Det store økonomiske spænd illustrerer den usikkerhed, der er forbundet med opgaven, da reparationsbehovet bl.a. afhænger af vejret og kørslernes varighed.
 
Der er ikke frie driftsmidler til disse ekstra reparationer i forbindelse med jordkørsel, da det ikke er en del af funktionskontrakten. Det er derfor nødvendigt, at der gives en anlægsbevilling til finansiering af opgaven. Denne bevilling skal bl.a. kunne rumme den økonomiske risiko i forhold til vejret. Det vurderes derfor, at der skal bruges ca. 2,5 mio. kr. i 2016. De resterende 4 mio. kr. foreslås indarbejdet i budget 2017. Administrationen vender tilbage med en anmodning om anlægsbevilling primo 2017.
 
Mulighed for kørselsrestriktioner
Kommunen har, når det vurderes relevant, mulighed for at fastsætte en vægtbegrænsning og/eller forbud mod visse køretøjsarter (fx lastbil forbudt) på en bestemt vejstrækning. En eventuel vægtbegrænsning og/eller forbud mod visse køretøjsarter kræver, at politiet samtykker hertil.
 
Et eventuelt forbud (lastbil forbudt) kan med vægtangivelse på undertavlen begrænses til kun at gælde for lastbiler, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne. I det omfang der skiltes sådan, er tunge landbrugskøretøjer ikke omfattet af forbuddet.
 
Inden kommunen kan træffe afgørelse om at etablere vægtbegrænsning og/eller forbud mod visse kørertøjsarter på en bestemt vejstrækning, skal eventuelle parter høres, så de får mulighed for at udtale sig til sagen. I det aktuelle tilfælde vil en begrænsning af/forbud mod tung trafik på Eriksholmsvej/Ågerupvej betyde, at tilkørslen af jord til den terrænregulering/jordpåfyldning, der er giver landzonetilladelse til ikke kan fortsætte som hidtil. Det vurderes derfor, at ansøger er part i sagen samt at han derfor skal partshøres inden kommunen kan træffe afgørelse.
 
Med forbehold for den partshøring der skal foretages forventer Holbæk Kommune, at der i hele perioden fremover vil være forbud mod at køre med lastbiler tungere end 24 tons på Kongstrupvej, Ågerupvej og Sandbakkevej. Når jordkørslerne er afsluttede, kan vægtbegrænsningen ophæves igen.
 
Byrådet fastlagde i oktober 2015 nye retningslinjer for administrationens fremtidige behandling af ansøgninger om landzonetilladelser til terrænreguleringer. Det nye administrationsgrundlag betyder i praksis, at det fremadrettet bliver meget sværere at opnå landzonetilladelse til terrænreguleringer. Som følge heraf vil antallet af tunge jordkørsler også blive reduceret i forhold til situationen inden Byrådet fastlagde nye retningslinjer.

Økonomiske konsekvenser
Der vurderes at være et anlægsbehov til reparation og genopretning af vejene i forbindelse med jordkørsel på Eriksholmvej mfl. på mellem 3,6 og 6,5 mio. kr. fordelt over budgetårene 2016 og 2017. Det store økonomiske spænd illustrerer den usikkerhed, der er forbundet med denne opgave, da reparationsbehovet bl.a. afhænger af vejret og kørslernes varighed.
 
Konsekvensen af at anlægsmidler til reparation af vejene tages fra genopretning af det konstaterede efterslæb på kommunens broer er, at efterslæbet på disse bygværker forøges i 2016. Der bliver hermed forøgede udgifter forbundet med at genoprette dette efterslæb i fremtiden.

Øvrige konsekvenser
En vægtbegrænsning for lastbiler kan få indflydelse på de økonomiske forudsætninger, der ligger til grund for den pågældende terrænregulerings-/jordpåfyldningsopgave.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-02-2016
Indstilles godkendt.
 
De mest akutte midlertidige problemer løses straks med midler fra asfaltkontrakten.
 
Christian Ahlefeldt deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Indstilles godkendt jævnfør beslutning i KMU.
 
Det undersøges hvilke muligheder kommunen har for at regulere trafikken på vejene.
 
Det noteres, at der i nedenstående afsnit i sagsfremstillingen ikke er tale om Kongsdalvej, men Kongstrupvej.:
 
”Den accelererende nedbrydning af Eriksholmvej ved udgangen af januar 2016 betød, at der blev foretaget en ruteomlægning, så jordkørslerne kunne fortsætte. Den nye strækning er ligeledes blevet beskadiget (især Ågerupvej og Kongsdalvej). Den fortsatte brug af denne strækning i de perioder hvor Eriksholmvej skal repareres, vurderes at medføre et reparationsbehov på mellem 0,5 og 1 mio. kr.”
49. Beslutning om igangsætning af undersøgelse om bæredygtig nyttiggørelse af overskudsjord og bygge- & anlægsaffald

Beslutning om igangsætning af undersøgelse om bæredygtig nyttiggørelse af overskudsjord og bygge- & anlægsaffald

Sagsgang og sagstype
Klima og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgård Andersen indstiller, at:
 
1. der i anlægsbudgettet for 2016 frigives en rammebevilling på 1,0 mio. kr. til:
  1. en kortlægning med henblik på at optimere deponering af overskudsjord og nedbrudte materialer fra kommende bygge- og anlægsprojekter
  2. en forundersøgelser og planlægning af nye deponeringsfaciliteter i Holbæk Havn
  3. en afdækning af mulighederne for etablering af et større rekreativt område, fx et ”bjerglandskab” til udsigtspunkt, motionsrute, mountainbike terræn og skibakke

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Der genereres i gennemsnit ca. 100.000 ton overskudsjord årligt i Holbæk Kommune som køres bort til andre kommuner. Med lokal nyttiggørelse og deponering af overskudsjord og genanvendeligt bygge- og anlægsaffald kan der opnås:
· samt indirekte gevinster i form af byggemuligheder, etablering af rekreative anlæg og et mindre antal nye arbejdspladser.
 
Der er umiddelbart 2 muligheder for etablering af lokale depoter:
· En udbygning af depotfaciliteter i Holbæk Havn
· Anlæg af et rekreativt landskab
Begge kan hver for sig anvendes til deponering de næste 5 – 10 år.
 
Beskrivelse
Mængden af overskudsjord
Der er i årene 2011 – 2015 bort kørt i gennemsnit 100.000 ton overskudsjord årligt fra Holbæk Kommune fra både offentligt og privatfinansierede projekter.
 
Mængderne af overoverskudsjord varierer meget fra år til år, men af de i gennemsnit ca. 100.000 ton vil 70 – 80.000 ton kunne deponeres lokalt, mens 20 – 30.000 ton anslås at være så forurenet at jorden skal renses og transporteres til godkendte anlæg uden for kommunen.
 
 
Overskudsjord og byggeaffald fra planlagte og fremtidige byggerier er ikke kortlagt, men aktiviteten over de næste 5 – 10 år forventes ikke at være mindre end i årene 2011 til 2015. Det er derfor forudsat at ca. 100.000 ton per år er et realistisk bud på fremtidige jordmængder. Derudover er mulighed for at genanvende bygge- og anlægsaffald, som ikke indgår i denne indledende analyse.
 
Hvordan gør vi nu?
Den nuværende håndtering af jord og byggeaffald foregår i vidt omfang ved, at jord og byggeaffald bortskaffes til depoter i andre kommuner, blandt andet Køge, Kalundborg, København og Korsør.
 
Mulige besparelsespotentialer
Den indledende analyse viser, at alene den reducerede transport ved lokal deponering kan give følgende besparelser for al jord der køres væk fra Holbæk Kommune:
 
Derudover vil lokal genanvendelse og deponering komme kommunen til gode i direkte besparelser på egne byggeprojekter, og indirekte vil det gøre det lettere og mere attraktivt for andre bygherrer at bygge i Holbæk Kommune.
 
Et lokalt jorddeponi vurderes endvidere at kunne skabe 2 – 3 fuldtids arbejdspladser i forbindelse med drift, hertil kommer arbejdspladser forbundet til etableringen af depotet.
 
Fysisk placering af depoter
Eksempler på muligheder for deponering:
· anlæg af wave board bane/kabelpark
· støjvolde
· højvandsikring i havneområdet.
 
Et lokalt jorddeponi skal placeres ved en større færdselsåre.

Økonomiske konsekvenser
Til gennemførelse af forundersøgelser og planlægning, ansøges om en anlægsbevilling til mellemfinansiering af projektudvikling, projektledelse, teknisk rådgivning og forundersøgelser på 1,0 mio. kr.
 
Alle udgifter kan dækkes af deponeringsafgiften og ordningen kan således være omkostningsneutralt over tid. Hertil kommer, at lokal genanvendelse og deponering vil komme kommunen til gode i direkte besparelser på egne byggeprojekter.
 
Opførelse af anlæg til genanvendelse af jord eller deponering forudsætter at der fremskaffes finansiering til disse. Det skal undersøges om finansieringen og etableringen af anlæg kan tilvejebringes gennem offentlige/private samarbejder.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-02-2016
Indstilles godkendt, idet det også undersøges, om deponi/genanvendelse af jord kan anvendes som kystbeskyttelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Indstilles godkendt, jævnfør beslutning i Klima og Miljøudvalget.
50. Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til Bognæsbroen

Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til Bognæsbroen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. der gives en anlægsbevilling på op til 100.000 kr. til indkøb af nye broelementer til Bognæsbroen. Beløbet finansieres med af det afsatte rammebeløb på 3 mio. kr. til broer, der er afsat i budgettet for 2016. Udvalgets tilsagn om finansiering gives på betingelse af, at Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab ligeledes bidrager med finansiering.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Marina (HM) har siden 1985 stået for den årlige opsætning og nedtagning af en bro ved Bognæsskoven på Tuse Næs - Bognæsbroen.
Arbejdet med opsætning og nedtagning af broen er tungt og omfattende, og samtidig er kvaliteten af den nuværende bro mærket af mange års samling og adskillelse.
 
I forbindelse med en ansøgning til Naturstyrelsen om en 4-årig (2016 - 2019) forlængelse af tilladelsen til at opsætte broen har HM gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne, og kun ca. 1/3 del af medlemmerne ønsker at fortsætte med den nuværende løsning.
 
Derfor er der behov for, at tilvejebringe en anden løsning, som ikke medfører det samme omfattende og tunge arbejde. Såfremt der ikke findes en alternativ løsning, så ønsker Holbæk Marina ikke at fortsætte med løsningen. På bagrund af ovenstående ønsker HM et tilskud fra Holbæk Kommune på 200.000 kr.
 
Bestyrelsen i HM har afsøgt markedet for en alternativ løsning, der er mere sikker og lettere at håndtere. På baggrund af afdækningen foreslår HM at der etableres en fast stålbro de første 50 meter og i forlængelse heraf en flydebro på yderligere ca. 50 meter. Den samlede udgift hertil estimeres til 340.000 kr. HM har allerede investeret 140.000 kr. i brugte flydeelementer, mens den faste bro vil koste ca. 150.000 kr. og hertil kommer yderligere 50.000 kr. til metalrammer, beslag og gummiklodser til samling af flydeelementerne.
 
HM har forespurgt Holbæk Kommune om de vil yde et tilskud på de resterende 200.000 kr., da broen benyttes af mange forskellige borgere – såvel sejlende som fra landsiden. Broen skaber en kobling mellem vand og land, hvormed broen bidrager til stor aktivitet i området omkring Bognæsbroen. HM bidrager med de indkøbte flydelementer, det årlige arbejde med at opsætte og nedtage broen samt den løbende vedligeholdelse af broen.
 
Administrationen har indledt en dialog med Friluftsrådet om at bidrage til finansieringen, men der foreligger endnu ikke en endelig aftale. Finansieringen af broen, eller dele heraf såfremt Friluftsrådet bidrager med finansiering, foreslås tilvejebragt via midler under Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab samt rammebeløbet til broer under Udvalget for Klima og Miljø – finansieringen deles ligeligt mellem de 2 finansieringspuljer.
 
Udvalget for Klima og Miljø’s tilsagn er betinget af, at Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab ligeledes giver tilsagn til finansieringen.

Økonomiske konsekvenser
Trækket på anlægsmidlerne i hhv. udviklingspuljen og rammebeløbet til broer vil medføre, at der ikke er mulighed for at disponere over de midler til andre projekter.
 
De midler, der er afsat til renovering af broer i 2016 er afsat med baggrund i en statusrapport for vedligeholdelsesstanden på broerne i Holbæk Kommune. Bognæsbroen var ikke en del af den gennemgang af broernes stand, så såfremt der anvises anlægsmidler fra puljen, så bliver puljen til de broer, der var en del af gennemgangen, mindre.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-02-2016
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Indstilles godkendt.


caseno16-6227_#3632261_v1_henvendelse fra holbæk marina vedr. tilskud til etablering af ny bro..pdf.pdf

Bilag

Henvendelse fra Holbæk Marina vedr. tilskud til etablering af ny bro..pdf


51. Beslutning om vedtagelse af International Strategi

Beslutning om vedtagelse af International Strategi

Sagsgang og sagstype
 
Vækstudvalg
Økonomiudvalg
Byråd
 
Beslutningspunkt


Indstilling


Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

Beskrivelse af sagen

Vækstudvalget har udarbejdet en international strategi som nu skal behandles med henblik på at blive vedtaget.
 
Holbæk Kommune har oparbejdet flere nære internationale relationer. Både til byer i Kina og til en række strategiske samarbejdspartnere i EU. Dette har affødt nogle konkrete internationale projekter og derudover har det medført, at organisationen løbende bliver mere opmærksom på, hvilke yderligere muligheder der kan ligge i, at deltage i internationale samarbejder.
 
På baggrund af denne udvikling, har Vækstudvalget og Byrådet drøftet Holbæk Kommunes internationale fokus og arbejde generelt. Det er deres vurdering, at Holbæk Kommune vil få det maksimale udbytte ud af det internationale arbejde, hvis internationalt samarbejde er forankret i én samlet international strategi (IS), hvis hovedformål er at skabe vækst i Holbæk Kommune.
 
Vækstudvalget har i deres udformning af den internationale strategi især haft fokus på, hvad formål og effekt. Herunder hvem målgrupperne er og, hvilke områder der kan arbejdes med for at lykkes med at skabe effekt og vækst for dem.
På baggrund af de politiske drøftelser er fokus i den internationale strategi på de følgende temaer:
· Den internationale strategi skal være den overordnede strategi for alt internationalt arbejde. Dvs. at den skal rumme både EU, Kina og resten af verden.
· Formålet med at lave en international strategi er at skabe vækst i Holbæk Kommune
· Målgruppen for den internationale strategi er borgere, virksomheder og Holbæk Kommune som organisation
· Indsatsområderne er bl.a. Erhverv, uddannelse, vidensdeling, kultur og turisme
· Effektvurdering og evaluering af de internationale aktiviteter skal prioriteres højt
· Fokus er på at opbygge strategiske vækstsamarbejder med de interessenter der kan og vil noget
Derudover har Vækstudvalget og Byrådet haft en drøftelse af at, hvis der skal være fokus på effekt, er det nødvendigt, at der gives både tid, plads og ressourcer til at organisationen løbende kan undersøge og effektvurdere de internationale muligheder. På den baggrund kan Vækstudvalget og Byrådet nemmere få skabt det politiske beslutningsrum, der skal til for at afklare, hvad Holbæk Kommune kan og vil engagere sig i.
 
Baggrund
Ligesom resten af kommunerne i Danmark, bliver Holbæk Kommune udsat for globaliseringen og de udfordringer og muligheder som følger i kølvandet på den. For at være på forkant med denne udvikling har flere kommuner set det som en fordel at udvikle en decideret international strategi.
 
En international strategi er de professionelle og moderne rammer der bliver fastlagt for en øget, koordineret og engageret international satsning. En international strategi er et signal til vores samarbejdspartnere - men også til Holbæk Kommune som organisation - om en koordineret, målrettet og langsigtet indsats, som erkender vigtigheden af og mulighederne ved at lære og arbejde sammen med andre på tværs af landegrænser.
 
Den internationale strategi er en udløber af vækstpolitikken og organisatorisk og administrativt er den placeret under kerneopgaveområdet Vækst & Bæredygtighed.
 
Tidsplan
· 28/1: Temadrøftelse i Byrådet
· 9/2: Behandles i Vækstudvalget
· 2/3: Behandles i Økonomiudvalget
· 16/3: Behandles i Byrådet


Øvrige konsekvenser

Administrationens udgifter til internationale aktiviteter var på lige under en million kroner i 2015. Omkostningerne til det internationale arbejde forventes at være på samme niveau i 2016 og 2017.Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 09-02-2016
Den internationale strategi skal drøftes på baggrund af de input, Byrådet har haft
den 28. januar, med henblik på at VÆU kan indstille strategien til godkendelse og
videre proces i Økonomiudvalget (2. marts) og Byrådet (16. marts).
 
Udvalget tiltrådte strategien - med ønsket om mulighed for at ’genbesøge’ den.
Efter en layout-mæssig finjustering sendes den til Økonomiudvalget og derefter
Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Indstilles godkendt


caseno15-48087_#3640262_v1_international strategi.pdf.pdf

Bilag

International strategi.pdf


52. Beslutning om igangsætning af helhedsplan for 'Holbæk Syd'

Beslutning om igangsætning af helhedsplan for 'Holbæk Syd'

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. igangsætte en helhedsplan for ’Holbæk Syd’.

Beskrivelse af sagen
Formålet er, at igangsætte udarbejdelse af en helhedsplan for ’Holbæk Syd’, nærmere betegnet området ved de nye idræts- og sundhedsfaciliteter, Knudskov og Tveje Merløse. I forbindelse med udviklingen af de nye idræts- og sundhedsfaciliteter skabes der en mulighed for at udvikle et nyt sammenhængende byområde med fokus på idræt, sundhed og natur.
 
Helhedsplanen skal tegne et samlet helhedsbillede af den fremtidige udvikling i området og således udgøre et godt værktøj til styring af den fremtidige lokalplanlægning, hvor helhedsplanens visioner omsættes til konkrete byggefelter, vejudlæg og andre arealdisponeringer.
 
Helhedsplanens indhold
Helhedsplanen omfatter et samlet areal på ca. 230 ha. Området ligger mellem Skagerakvej og Omfartsvejen og indeholder i dag forskellige anvendelser som skov, rekreative og fritidsområder, boligområde, landsby og landbrugsdrift.
 
De fremtidige idræts- og sundhedsfaciliteter ligger som det centrale element i det nye byudviklingsområde.
 
Helhedsplanen inddeler området i fem delområder inden for hvilke der opstilles visioner og bud på fremtidige anvendelser og aktiviteter. De fem delområder er som følger:
 
 
Læs bilag 1 ’ Prioritering af helhedsplan for ’Holbæk Syd’ for en nærmere beskrivelse af delområdernes anvendelser og de planmæssige forudsætninger.

Proces
Med denne indstilling ønskes helhedsplanen prioriteret igangsat. Helhedsplanen skal fastsætte de overordnede visioner for det nye byområde og sikre en sammenhæng i den fremtidige planlægning.
 
Lokalplan for sundheds- og idrætsfaciliteterne varetages i en separat lokalplan, som følger udbudsprocessen for projektet.
 
Ved næstkommende planprioritering indstilles en beslutning om igangsætning af kommuneplantillæg og lokalplan for en del af helhedsplanens område.

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen direkte afledte investeringer af helhedsplanen.

Høring
Der afholdes borgermøde i forbindelse med udviklingen af helhedsplanen, og der gennemføres løbende dialog med de konkrete aktører i området.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
V, A, O og B anbefaler indstillingen godkendt.
 
Michael Suhr (C) undlod at stemme.


caseno16-61_#3664352_v1_20160217_helhedsplan_holbæksyd.docx.docx

Bilag

Bilag1_Helhedsplan_HolbækSyd.docx


53. Beslutning om bindingsperiode for husbåde i Holbæk Havn

Beslutning om bindingsperiode for husbåde i Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1) Der fastsættes en bindingsperiode på 20 år for placering af husbåde i Holbæk havn, med de i sagsfremstillingen nævnte vilkår.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Byråd har på baggrund af anbefalinger fra havnegruppen besluttet at arbejde for indplacering af husbåde i Holbæk Havn. Husbådene er tænkt at bidrage med mere liv i havneområdet, og vil give et ekstra lag af historiefortælling i aktiveringen af området.
Som en første etape er peget på etablering af 4 husbådpladser langs havnebassinets østlige kaj ved Ny Hage, og der er besluttet igangsat byggemodning i forbindelse hermed ved beslutning i byrådet den 28.1.2016.

Administrationen er ved at udarbejde lejeaftale og lejevilkår for denne indplacering af husbåde i Holbæk Havn. De private husbådsinteressenter har tilkendegivet, at en bindingsperiode på 30 år i lejeaftalen, eller minimum 20 år, er nødvendig for opnåelse af den nødvendige finansiering af projektet.

Henset til den forventede kommende byudvikling på de omkringliggende arealer ved Ny Hage er det imidlertid administrationens vurdering, at der er behov for en politisk stillingtagen til lejeperiodens længde for de pågældende husbåde, set i lyset af lejeperiodens lange binding.
Det anbefales, at der fastsættes en lejeaftale med en binding på 20 år, og at der i lejeaftalen indskrives mulighed for, at evt. anvisning af anden placering inden for havnebassinet kan udpeges af udlejer (kommunen), i fald dette behov måtte opstå ved kommende byudvikling, under nærmere fastsatte vilkår, herunder fastsættelse af varselsperiode, og kommunens forpligtelse til afholdelse af udgifter ved flytning.

Sagshistorik, henvisninger
15/ 1448, Byrådsbeslutning 13.5.2015 og 28.1.2016 vedrørende byudvikling i havneområdet

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Indstilles godkendt


caseno16-11036_#3675686_v1_placering af husbåde i holbæk havn.pdf.pdf

Bilag

Placering af husbåde i Holbæk Havn.pdf


54. Beslutning om kommuneplantillæg nr. 7 om Detailhandel i Holbæk Bymidte.

Beslutning om kommuneplantillæg nr. 7 om Detailhandel i Holbæk Bymidte.

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. ”Kommuneplantillæg nr. 7, Detailhandel i Holbæk bymidte” vedtages.

Beskrivelse af sagen
Ny kommuneplanramme for udviklingen af butikslivet i Holbæk By
Med Kommuneplantillæg nr. 7 vedtages rammerne for den fremtidige udvikling af detailhandlen i Holbæk bymidte. Vedtager byrådet Kommuneplantillæg 7 gives der grundlag for en detaljeret planlægning for udvidelse af detailhandelen i Holbæk Bymidte.
 
Baggrund
Kommuneplantillæg nr. 7 er nødvendigt, fordi Natur og Miljøklagenævnets i 2013 afgjorde, at planlægningen for detailhandel i Holbæk Bymidte ikke gav mulighed for den udvikling af Holbæk Bymidte som Holbæk Byråd ønskede.  Byrådet har derfor den 14. maj 2014 besluttet, at der skal laves en ny plan.
 
Administrationen har i 2015 udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg om Detailhandel. Det godkendte byrådet den 21. oktober 2015, og det har været i hørring indtil den 2. januar 2016.
Indholdet af kommuneplantillægget
 
Kommuneplantillægget har to formål. På den ene side skal Holbæk bymidte fortsat stå stærkt i den regionale konkurrence. På den anden side skal der være mulighed for en balanceret udvikling i hele Holbæk bymidte.
 
Mulighederne som følge af Kommuneplantillægget
Kommuneplantillæg 7 erstatter alle rammer for detailhandel i den centrale del af Holbæk by.  Ændringen betyder:
 
Kommuneplantillægget vil skabe mulighed for etablering af et center på størrelse med det tidligere projekt ved Rosen. Samtidigt vil der også være mulighed for nye butikker f.eks. ved stationen eller på Ahlgade. Kommuneplantillægget er ikke i sig selv byggeretsgivende.
 
Den videre proces
Med vedtagelsen af Kommuneplantillæg nr. 7 udvider Byrådet sit råderum for planlægning for butikker i Holbæk Bymidte. Byrådet har herefter kompetence til at planlægge for samlet 15.000 m2 nye butikker i bymidten. Det er i den kommende lokalplanlægning, at Byrådet kan udpege, hvor konkret de nye butikskvadratmeter skal placeres.

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Høring
Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 7 har været i offentlig hørring i 8 uger fra den 30. oktober 2015 til den 2. januar 2016. Der er indkommet ét høringssvar fra Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk Kommune, som efter administrationens vurdering ikke bør give anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Lovgrundlag – link
Planloven

Sagshistorik, henvisninger
198. Beslutning om forslag til kommuneplantillæg nr. 7 om Detailhandel i Holbæk Bymidte.
Vedtagelse af Kommuneplan 2012-2025
Orientering om afgørelse i Natur og Miljøklagenævnet
Beslutning om hjemtagelse af bestemmelser om Detailhandel i Holbæk By

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Indstilles godkendt


caseno15-53543_#3658947_v1_indsigelsesnotat vedr. offentlig høring af forslag til kom-muneplantillæg nr. 7 - detailhandel i hol.docx
caseno15-53543_#3663479_v1_forslag-til-kommuneplantillaeg-nr-7.pdf.pdf

Bilag

Indsigelsesnotat vedr. offentlig høring af Forslag til Kom-muneplantillæg nr. 7 - Detailhandel i Holbæk Bymidte.docx
forslag-til-kommuneplantillaeg-nr-7.pdf


55. Beslutning om igangsætning af planer

Beslutning om igangsætning af planer

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget.
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Økonomivalget:
 
 1. beslutter at igangsætte følgende planer:
A. Boligområde ved Nybyvej, Vipperød
B. Bolig- og undervisningsformål på Vestre Skole, Holbæk Vest
C. Parkeringspladser for dagligvarebutik, Holbæk Vest      
D. Boligområde ved Peder Vævers gård, Tølløse Nord
E. Boligområde ved Hyldagergård, Tuse

Beskrivelse af sagen
A. Lokalplan for boligområde ved Nybyvej, Vipperød (jf. bilag 1)
Lokalplanens formål er at muliggøre en omdannelse af et erhvervsområde til boligområde.
 
At omdanne området til et boligområde med en blanding af parcelhuse og rækkehuse vurderes som en god fremtidig anvendelse af et område, som ikke længere er attraktivt for nyt erhverv. Området ligger stationsnært og støder op til eksisterende boligområder og er således en naturlig udvidelse af Vipperød by.
 
Lokalplanen vil muliggøre op til 40 parcelhuse og 20 rækkehuse.
 
 
B. Lokalplan for bolig- og undervisningsformål på Vestre Skole, Holbæk Vest (jf. bilag 2)
Lokalplanens formål er at ændre plangrundlaget fra liberalt erhverv og boligformål til bolig, skole og behandlervirksomhed.
 
Det vurderes, at den ønskede nye anvendelse er i god overensstemmelse med både de bevaringsværdige bygninger og placeringen i byen. For at sikre områdets bevaringsværdige helhed såvel som bygningernes formsprog og materialebrug, er det væsentligt, at bevaringsbestemmelserne i den gældende lokalplan 2.55 videreføres til den nye.
 
 
C. Lokalplan for parkeringspladser til dagligvarebutik (jf. bilag 3)
Lokalplanens formål er at udvide lokalplanområdet og dermed muliggøre en udvidelse af parkeringsarealet til den eksisterende dagligvarebutik.
 
En mindre udvidelse af p-arealet vil ikke ændre områdets overordnede karakter.
 
 
F. Boligområde ved Peder Vævers gård, Tølløse (jf. bilag 4)
Lokalplanen skal muliggøre boligformål i form af parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse.
 
Der planlægges for et attraktivt boligområde ud til rekreative og grønne områder, og som ligger i en naturlig forlængelse af eksisterende boligområder.
 
Lokalplanen vil muliggøre ca. 40 parcelhuse, 20 dobbelthuse og 40 rækkehuse.
 
 
E. Boligområde, Tuse (jf. bilag 5)
Lokalplanens formål er at revidere den gældende lokalplan med henblik på at udvide byggemulighederne for boligerne.
 
Den gældende lokalplan er for restriktiv i forhold til de boligtyper, som potentielle købere ønsker at opføre og en ny lokalplan skal bl.a. udvide byggefelter samt opstille lempeligere bestemmelser for farver på facader, udformning af tage og materialer på tagflader.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Godkendt


caseno16-61_#3646445_v2_20160128_prioriteringsnotat.docx.pdf
caseno16-61_#3662653_v1_prioriteringsnotat.docx.docx
caseno16-61_#3662675_v1_20160205_prioriteringsnotat.pdf.pdf
caseno16-61_#3662666_v1_20160216_prioriteringsnotat.docx.docx
caseno16-61_#3662678_v1_20160216_prioriteringsnotat.docx.docx

Bilag

Bilag 1. Boligområde ved Nybyvej, Vipperød
Bilag 2. Vestre Skole, Holbæk Vest
Bilag 3. Parkeringspladser, dagligvarebutik
Bilag 4. Boligområde, Tølløse nord
Bilag 5. Boligområde, Tuse


56. Beslutning - Delberetning nr. 21 vedr. løbende revision 2015

Beslutning - Delberetning nr. 21 vedr. løbende revision 2015

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. revisionens delberetning for 2015 tages til efterretning.
 2. den udarbejdede besvarelse godkendes .

Beskrivelse af sagen
Kommunen er, iflg. lovgivningen, underlagt lovpligtig revision. Revisionen skal påse, at byrådets og udvalgenes beslutninger samt øvrig forvaltning af kommunens anliggender, er foretaget på betryggende vis.
 
Revisionen har den 26. januar 2016 afgivet den løbende beretning for 2015. Beretningen er via mail fremsendt til byrådets medlemmer den 29. januar 2016.
 
Revisionens beretning skal behandles af Økonomiudvalget. Økonomiudvalget oversender herefter delberetningen samt forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger til byrådet.
 
Byrådet skal træffe afgørelse om revisionens bemærkninger samt økonomiudvalgets forslag til besvarelse. Byrådets afgørelse videresendes til tilsynsmyndigheden, diverse ministerier samt revisionen.
 
Delberetningen vedlægges i sin helhed.
 
Herudover er der, i vedlagte bilag, forslag til økonomiudvalgets besvarelse af revisionens bemærkninger.
 
Bemærkningerne omhandler i hovedoverskrifter følgende:
 
2.2.1     Generelle fejl og mangler vedr. området ”Uddannelseshjælp”
 
2.2.2     Manglende økonomisk opfølgning på områderne ”Uddannelseshjælp” og   ”Kontanthjælp”.
 
Opgaverne omkring ”Uddannelseshjælp” varetages fra 1/1-15 af 2 kerneområder – Uddannelse til Alle Unge og Alle Kan Bidrage. Essensen af besvarelserne fra begge områder er, at der udarbejdes og implementeres nye arbejdsgange.
 
Alle Kan Bidrage oplyser, at der inden udgangen af 2015 er gennemført økonomisk opfølgning af samtlige sager.

Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse samt bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Økonomiudvalget kan konstatere, at der i 2015 har været en velfungerende drift, samtidig med at der er påbegyndt en gennemgribende forandring af kommunens organisering.
 
De få problemstillinger, som den eksterne revision har peget på, ønskes løst hurtigst muligt.
 
På baggrund heraf skal der fremlægges en redegørelse om løsning på de af den eksterne revision fremsatte bemærkninger og anbefalinger på Økonomiudvalgets møde den 3. maj i år.
 
Det betyder, at:
 
Uddannelse til Alle Unge, Alle Kan Bidrage samt Læring og Trivsel skal
        
Uddannelse til Alle Unge skal udføre kontrol af udbetalinger til alternative modtagere.
 
Alle kan Bidrage skal udføre økonomisk tilsyn vedr. området uddannelseshjælp, kontanthjælp og aktivering


caseno15-34405_#3628764_v1_delberetning nr. 21 - løbende beretning 2015.pdf.pdf
caseno15-34405_#3662563_v1_samlet besvarelse af delberetningen nr. 21- løbende revision 2015.doc

Bilag

Delberetning nr. 21 - Løbende beretning 2015.pdf
Samlet besvarelse af delberetningen nr. 21- løbende revision 2015


57. Beslutning om tilslutning til Digitaliseringsforening

Beslutning om tilslutning til Digitaliseringsforening

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller,
 1. at Holbæk Kommune tilslutter sig Digitaliseringsforeningen.

Beskrivelse af sagen
Samtlige kommuner står overfor betydelige udfordringer på digitaliseringsområdet i disse år. Det skyldes blandt andet, at der fra centralt hold lægges pres på at gøre digitalisering til en af de vigtigste løftestænger for en mere omkostningseffektiv offentlig sektor. Dette afspejler sig i de meget ambitiøse mål i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for årene 2016 til 2020. Samtidig sker der en radikal ændring i det kommunale IT-landskab, hvor KMD’s mangeårige monopol på området er i færd med at blive brudt.
 
For at imødegå disse udfordringer har 11 kommuner i region Sjælland med Rambøll Management som rådgiver undersøgt mulighederne for et samarbejde om digitalisering. Undersøgelsen omfatter potentialer og konsekvenser ved samarbejdet samt forslag til en organisering af samarbejdet i form af en forening.
 
Foreningens formål er at fremme digitaliseringen af den kommunale opgaveløsning og derved skaffe de deltagende kommuner såvel økonomiske som strategiske fordele ved at samarbejde tæt om anskaffelse og implementering af konkrete digitale løsninger. Med kommunernes salg af KMD og etableringen af KOMBIT i 2009 blev et omfattende arbejde med at hjemtage ejerskabet af IT løsningerne fra KMD projektgjort, for at kunne konkurrenceudsætte de fagsystemer, som KMD har monopol på (monopolbrudsprojekterne). Dette medfører, at kommunerne selv har fået en væsentlig opgave ift. at udvikle, implementere nye digitale løsninger og understøtte de mål, der ligger i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Det er en klar målsætning for foreningen at være med til at understøtte netop denne opgave og udnytte potentialerne ved at være fælles om at løse de nye udfordringer. Monopolbrudsprojekterne er således også den første opgave foreningen tager fat på.
 
Stordriftsfordele og gevinster vil kunne høstes på en række områder, såsom fælles udbud, fælles projektledelse og koordineret implementering, fælles drift- og supportydelser, fælles kontrakt- og leverandørstyring samt fælles kompetenceudvikling af it-brugerne. Samtidig vil der kunne skabes synergi i et øget samarbejde i forhold til brugen, driften og supporten af it-systemer. På sigt vil Digitaliseringsforeningen også kunne skabe muligheder for fælles drift og support af de fælles systemer.
 
Samlet set vil der være betydelige gevinster ved etablering af og deltagelse i Digitaliseringsforeningen. Gevinsterne vil vise sig som billigere priser på systemleverancer og i et mindre internt timeforbrug til gennemførelse af kommende IT-projekter. Desuden i et reduceret behov for køb af eksterne konsulenter og i en lettere rekruttering af specialistfunktioner samt en mere systematisk og ensartet tilgang til digitalisering.
 
De 11 kommuner, der nu anbefaler etableringen af Digitaliseringsforeningen er Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Roskilde, Slagelse og Vordingborg. Da foreningskonstruktionen er den første af sin art, er der sikret forudgående godkendelse fra Statsforvaltningen til dannelsen.
 
Forslag til etablering af Digitaliseringsforeningen forelægges i forlængelse heraf til politisk behandling i de 11 kommuner i februar/marts 2016. Den stiftende generalforsamling planlægges afholdt den 17. marts 2016 på rådhuset i Køge.
 
Digitaliseringsforeningen etableres ved kommunernes indmeldelse i forbindelse med den stiftende generalforsamling. Efterfølgende fornyes medlemskabet løbende ved tilmeldinger til foreningens projektaktiviteter på de årlige generalforsamlinger. Betaling for deltagelse sker på baggrund af kommunernes indbyggertal og er opdelt i et grundkontingent til drift af et sekretariat og afholdelse af fællesudgifter samt et projektkontingent til de konkrete digitaliseringsprojekter, der vedtages på generalforsamlingerne. Hver enkelt deltagerkommune afholder selv udgifter til de konkrete IT-løsninger, som anskaffes.
 
Kommunerne forpligtiger sig derudover ikke økonomisk, idet kommunerne ikke hæfter for foreningens forpligtigelser.
 
Foreningsdannelsen sikrer, at samarbejdet sker på beskrevne og aftalte vilkår og den årlige tilmelding til det følgende års projekter sikrer, at kommunerne enkelt kan udmelde sig, hvis resultaterne ikke lever op til forventningerne.
 
Foreningen får i første omgang adresse på rådhuset i Roskilde.
 
Der er udfærdiget en kort fælles præsentation til brug ved kommunernes behandling af forslaget om tilslutning.

Økonomiske konsekvenser
Der er udarbejdet forslag til budget for Digitaliseringsforeningen, hvor udgifter til driften af foreningen (grundkontingentet) er opgjort til 2,8 mio. kr. årligt fra 2017. Da foreningen først idriftsættes i marts-april 2016 vil udgifterne det første år være lavere – i takt med at stillingerne i foreningens sekretariat besættes og digitaliseringsprojekterne igangsættes.
 
Udgifterne til projektkontingentet er beregnet til 5,3 mio. kr. for monopolbrudsprojekterne og øvrige foranalyser i 2016. Ved foreningsdannelse i marts-april 2016 er der taget afsæt i, at nogle af aktiviteterne formentligt først afholdes i 2017. Projektkontingentet er beregnet til 8,5 mio. kr. i 2017 og forventes herefter at være faldende i takt med at monopolbrudsprojekterne gennemføres. Det er dog samtidig forventningen, at samarbejdet i foreningen vil blive udbygget til andre områder, idet der på den stiftende generalforsamling lægges op til kommende samarbejder om ESDH-system, digital skoleportal, omsorgssystem samt løn- og økonomisystem.
Kommunernes betaling til foreningen fordeles efter indbyggertal. Der vedlægges en oversigt over de enkelte kommuners grundkontingent og projektkontingent. De enkelte kommuner vil fortsat afholde egne udgifter i forbindelse med kontrakter til IT-løsningerne og licenser.
 
For deltagelsen 2016-2018 vil udgifterne være 2,7 mio. kr. for Holbæk Kommune. Hertil kommer udgifter til evt. nye aktiviteter, der igangsættes i perioden.
 
Holbæk Kommune modtager i lighed med landets øvrige kommuner et provenu fra salget af KMDs ejendomme. Provenuet udgør 7.350.000 kr. over 5 år (2015-2019).
I brev til Holbæk Kommune af 16. juni 2015 meddeler KOMBIT at KLs bestyrelse anbefaler, at kommunerne bør målrette dette provenu til implementeringen af monopolbrudsprojekterne. Monopolbruddet vil blive løst både i regi af Digitaliseringsforeningen og i regi af kommunen selv. Det foreslås derfor, at en del af provenuet finansierer kommunens deltagelse i Digitaliseringsforeningen.
Resten af provenuet reserveres til kommunens øvrige udgifter til monopolbrudsprojekterne, som gennemføres i perioden 2016-2020. Dette for at sikre, at der er midler til rådighed til at dække de række følgeudgifter fx til nye it-administrative systemer og it-snitflader, projektledelse og undervisning samt periodevis parallel drift af systemerne, som vil komme. Det er ikke muligt i øjeblikket at komme med et bud på monopolbrudsprojektets samlede udgifter, da en kortlægning af omlægning af nuværende systemer fortsat er i gang.
Kombit har stillet kommunerne i udsigt, at de under ét vil kunne spare betydelige beløb på konkurrenceudsættelsen af KMDs monopolsystemer. Det pågældende provenu vil blive indregnet budgetmæssigt under administrative omlægninger – digitalisering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Indstilles godkendt


caseno16-6894_#3640086_v1_godkendelse fra statsforvaltningen af 21.12.2015.pdf
caseno16-6894_#3640117_v1_vedtægter for den kommunale digitaliseringsforening.docx
caseno16-6894_#3640142_v1_budget 2016-2018.docx
caseno16-6894_#3640149_v1_strategiplan 2016.docx
caseno16-6894_#3640124_v1_forretningsorden.docx
caseno16-6894_#3640173_v1_ledelsesinstruks.docx
caseno16-6894_#3640171_v1_styringsmodel - programmer og projekter.docx
caseno16-6894_#3640176_v1_dagsorden stiftende generalforsamling.docx
caseno16-6894_#3656957_v1_præsentation i powerpoint.pptx
caseno16-6894_#3640136_v1_stiftelsesdokument .docx
caseno16-6894_#3659162_v1_forundersøgelse omsorgssystem.docx
caseno16-6894_#3659158_v1_forundersøgelse itsikkerhed.docx
caseno16-6894_#3659154_v1_forundersøgelse fællesoff. strategi.docx
caseno16-6894_#3659149_v1_forundersøgelse esdh.docx
caseno16-6894_#3659145_v1_forundersøgelse brugerportal.docx

Bilag

Godkendelse fra Statsforvaltningen af 21.12.2015
Vedtægter for Den Kommunale Digitaliseringsforening
Budget 2016-2018
Strategiplan 2016
Forretningsorden
Ledelsesinstruks
Styringsmodel - programmer og projekter
Dagsorden stiftende generalforsamling
Præsentation i powerpoint
Stiftelsesdokument
Forundersøgelse Omsorgssystem
Forundersøgelse ITSIKKERHED
Forundersøgelse Fællesoff. strategi
Forundersøgelse ESDH
Forundersøgelse Brugerportal


58. Orientering om midtvejsevaluering af tilsynsreformen

Orientering om midtvejsevaluering af tilsynsreformen

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. Økonomiudvalget tager orienteringen om midtvejsevaluering af tilsynsreformen til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Til brug for den politiske opfølgning på tilsynsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, har Socialstyrelsen gennemført en faglig evaluering baseret på en række data om socialtilsynenes praksis. Evalueringen rummer ikke en kortlægning af juridiske problemstillinger i forbindelse med tilsynsreformen.
 
Evalueringen generelt
Midtvejsevalueringen er udarbejdet til brug for den politiske opfølgning på tilsynsreformen. Opfølgningen skal vurdere, om de centrale formål med reformen er opnået. Herudover skal evalueringen informere Social- og indenrigsministeren og forligskredsen om tilsynsreformens implementering og virkninger. Der udarbejdes en endelig evaluering primo 2018.
 
Et yderligere væsentligt formål med evalueringen er at opnå en vurdering af, om kvaliteten i de sociale tilbud og plejefamilierne er steget, dels ved at hæve ’bundniveauet’, dels ved kvalitetsudvikling i fortsat godkendte tilbud/plejefamilier. Evalueringen giver desuden indikationer på, om borgernes uddannelse, beskæftigelse og netværk styrkes. Evalueringen skal bl.a. bruges politisk til at vurdere, om der er behov for yderligere tiltag for at indfri reformens ambitioner.
 
Vedlagte rapport udgør midtvejsevalueringen, hvor der er samlet op på de første data, observationer og resultater godt halvandet år efter tilsynsreformens ikrafttræden.
Evalueringen består af en række punktnedslag i form af delevalueringer. De gennemførte delevalueringer er:
 1. Evaluering af implementeringen af tilsynsreformen
 2. Evaluering af whistleblowerordningen
 3. Evaluering af socialtilsynets bidrag til læring og udvikling i tilbuddene
 4. Analyse og vurdering af udviklingen i kvaliteten i tilbuddene
 5. Trivselsundersøgelse blandt anbragte børn og unge
 6. Analyse af udviklingen i tilbudsstrukturen
 
Delevalueringerne gennemføres af Socialstyrelsen (delevaluering 1-2, 4 og 6), Ankestyrelsen (delevaluering 3) og SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (delevaluering 5). Evalueringsopgaverne er løst inden for organisationernes eksisterende bevillinger/driftsrammer.
 
Delevaluering 3 og 5 er bilag til rapporten
 
Hovedresultaterne af midtvejsevalueringen
Midtvejsevalueringen konkluderer, at centrale formål med reformen og socialtilsynets etablering er realiseret i væsentligt omfang, og at socialtilsynene på kort tid har udviklet et kvalificeret og kompetent tilsyn. Det fremgår også, at der som forventet på nogle områder kræves mere tid og en fortsat implementeringsindsats, for at reformens formål om et ensartet tilsyn på tværs af landet er fuldt opnået.
 
Blandt hovedresultaterne af midtvejsevalueringen er:
 
I et mindre antal spørgsmål og svar er der opgjort fordeling over de 5 socialtilsyns resultater. Generelt ligger Socialtilsyn Øst pænt i forhold til de 5 andre.
 
Der er et enkelt område, hvor Socialtilsyn Øst præsterer et ikke tilfredsstillende resultat. Dette er på varigheden af, hvor længe der går fra tilsynsbesøg til fremsendelse af rapport. Denne problemstilling har Socialtilsyn Øst igangsat initiativer på inden rapportens resultater var kendte.
 
Vedr. fælles udviklingsområder blandt de 5 socialtilsyn er det ligeledes aftalt, at der skal igangsættes fælles initiativer i denne forbindelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Orienteringen taget til efterretning


caseno16-8398_#3658610_v1_midtvejsevaluering-af-tilsynsreformen-hovedresultater.pdf.pdf
caseno16-8398_#3658609_v1_midtvejsevaluering af tilsynsreformen.pdf.pdf
caseno16-8398_#3658608_v1_bilag-2-sfis-undersogelse-om-anbragte-born-og-unges-trivsel.pdf.pdf
caseno16-8398_#3658607_v1_bilag-1-ankestyrelsens-undersogelse-af-sociale-tilbuds-og-plejefamiliers-erfaringer-med-det-nye-soci.pdf

Bilag

Midtvejsevaluering-af-tilsynsreformen-hovedresultater.pdf
Midtvejsevaluering af tilsynsreformen.pdf
Bilag-2-sfis-undersogelse-om-anbragte-born-og-unges-trivsel.pdf
bilag-1-ankestyrelsens-undersogelse-af-sociale-tilbuds-og-plejefamiliers-erfaringer-med-det-nye-socialtilsyn.pdf


59. Beslutning om politisk tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020

Beslutning om politisk tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget.
 
Beslutningssag.
.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020 godkendes.
.

Beskrivelse af sagen
Administrationen har udarbejdet forslag til en politisk tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020.
 
I forhold til sidste år er der følgende større ændringer:
 
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Indstilles godkendt


caseno16-4131_#3672444_v3_politisk tids- og arbejdsplan budget 2017-2020.pdf

Bilag

Politisk tids- og arbejdsplan budget 2017-2020


60. Beslutning om revideret økonomisk pejlemærke

Beslutning om revideret økonomisk pejlemærke

Sagsgang og sagstype
 
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1. Pejlemærket vedrørende gældsudvikling godkendes

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med fastlæggelse af det økonomiske pejlemærke på gældsudvikling sidste år, besluttede byrådet, at gælden inden for byrådsperioden, dvs. frem til 31. december 2017, ikke måtte stige i forhold til den gæld der var ved byrådsperiodens start.
 
Vi vil foreslå, at det pejlemærke fastholdes således, at:
 
 
Glæden udgjorde den 1. januar 2016 1.010 mio. kr. gælden må ved udgangen af byrådsperioden (31. december 2017) maksimalt udgøre 995 mio. kr., svarende til gælden primo 2014.
 
Med de nuværende forudsætninger om låneoptag og afdrag vil gælden ultimo 2017 udgøre 945 mio. kr., dertil kommer at der i 2018 er budgetteret med et ekstraordinært afdrag på 49 mio. kr.
 
Gælden vil således med de nuværende forudsætninger om låneoptag og afdrag udgøre 869 mio. kr. ved udgangen af 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-03-2016
Godkendt


caseno16-4131_#3662582_v1_notat pejlemærke - gældsudvikling .docx

Bilag

Notat Pejlemærke - gældsudvikling


61. Forslag til arealer der kan udstykkes til parcelhusgrunde - Lukket punkt
62. Beslutning om køb af bygning - Lukket punkt