UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

0.10

STARTTIDSPUNKT

03-02-2016 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

03-02-2016 18:00:00


PUNKTER

22. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 3. februar 2016
23. Beslutning om godkendelse af Uddannelsesplan 2016
24. Beslutning om godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016
25. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til udførelse af 2. etape Engskovskolen afd. Jernløse
26. Beslutning om justering og afslutning af anlæg af intranet i dagtilbud
27. Beslutning om tilpasning af Vinterregulativ til dyreholdsproduktion
28. Beslutning 'Resultater gennem forenkling og tillid'. Godkendelse af administrationsgrundlag for fysisk planlægning.
29. Beslutning - Istandsættelse af skulptur(springvand) og beplantning af plantekummer - Jernbanevej 6 i Holbæk
30. Beslutning om justering og afslutning af renovering af Ugerløse Friluftsbad
31. Godkendelse af byggeregnskaber for ældreboliger og tilhørende servicearealer på Plejecenter Elmelunden
32. Beslutning om emhætter i boliger på plejecenter Samsøvej
33. Beslutning om konkurrenceudsættelse af kantinedriften
34. Orientering om evaluering i forhold til udbud af rengøring og visiteret kørsel
35. Godkendelse af Forslag til Kommuneplantillæg 24 ang. produktionsanlæg for asfalt
36. Frigivelse af energimidler og midler fra renoverings puljen
37. Beslutning om etablering af omstillingsgruppe vedrørende Vej og Park
38. Beslutning - Anlægsbevilling til vækstinitiativer i lokalområderne
39. Beslutning - Anmodning om garantistillelse fra Fors a/s (tidl. Holbæk Forsyning) for 2016
40. Beslutning om indgåelse af forlig - Lukket punkt22. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 3. februar 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 3. februar 2016

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. dagsordenen til mødet d. 3. februar 2016 bliver godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016
Godkendt

Sagsfremstilling23. Beslutning om godkendelse af Uddannelsesplan 2016

Beslutning om godkendelse af Uddannelsesplan 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. Uddannelsesplan 2016 godkendes.

Beskrivelse af sagen
Uddannelsesplan 2016 sætter retning på Holbæk Kommunes ambition om uddannelse til alle unge.
 
Henover efteråret 2015 har Udvalget for Arbejdsmarkedet drøftet udfordringer og muligheder i forhold til fire målgrupper. Sideløbende har omstillingsgruppen ’Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne’ udarbejdet en række forslag til indsatser i relation til unge med særlige behov. Uddannelsesplan 2016 samler og prioriterer indsatsen i 2016.
 
Uddannelsesplan 2016 er bygget op omkring fire målgrupper:
 
For hver målgruppe formuleres fokusområder og indsatser. Desuden angives målsætninger og indikatorer, som kan vise, om indsatsen har den ønskede effekt.

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27-01-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016
Indstilles godkendt, idet side 3 om ”udfordringer” anbefales slettet.

Sagsfremstilling

caseno15-45197_#3627743_v1_uddannelsesplan 2016 - til byrådsbehandling.pdf

Bilag

Uddannelsesplan 2016 - til byrådsbehandling


24. Beslutning om godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016

Beslutning om godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. Beskæftigelsesplan 2016 godkendes

Beskrivelse af sagen
Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for beskæftigelsespolitikken i Holbæk Kommune under kerneområdet Alle kan bidrage. Beskæftigelsesplanen udarbejdes én gang om året og beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt tilrettelægge og udøve beskæftigelsesindsatsen. Planens indsatser er gældende for 2016 men kan forlænges, hvis udvalget skønner, at det er nødvendigt.
 
Som et nyt tiltag er dette års beskæftigelsesplan udarbejdet på baggrund af tre beskæftigelsesseminarer, der blev afholdt i efteråret 2016. Til hvert seminar inviterede Udvalget for Arbejdsmarkedet relevante foreninger, arbejdsmarkedets parter, borgere, virksomheder og medarbejdere fra administrationen. På seminarerne arbejdede deltagerne i med temaer, som udvalget på forhånd havde peget på. Workshopperne gav værdifulde input til beskæftigelsesplanen.
 
Struktur og indhold
Beskæftigelsesplan 2016 er struktureret ud fra beskæftigelsesindsatsens fire hovedmålgrupper. Udvalget har vurderet udfordringer og muligheder for målgruppen og valgt tre-fire hovedindsatser for hver målgruppe. Indsatserne skal ses som aktuelle indsatsområder, som der både er lokalt og landspolitisk fokus på. Indsatser under de enkelte hovedmålgrupper er:
 
Jobklare ledige
Aktivitetsparate ledige
Borgere, som er uarbejdsdygtige på grund af sygdom
 
Ledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen
 
Opfølgning på mål og indsatser
Senest ved årets udgang vil administrationen give Udvalget for Arbejdsmarkedet en status på indsatser og effektmål. Administrationen vil desuden løbende afrapportere på beskæftigelsesplanens mål.

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27-01-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

caseno15-60438_#3606578_v1_beskæftigelsesplan 2016 - til godkendelse.pdf.pdf

Bilag

Beskæftigelsesplan 2016 - til godkendelse.pdf


25. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til udførelse af 2. etape Engskovskolen afd. Jernløse

Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til udførelse af 2. etape Engskovskolen afd. Jernløse

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalg og byråd

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærsgaard Andersen indstiller at:
 
 1. der frigives 44 mio. kr. af anlægsmidlerne til udførelse af 2. etape af Engskovskolen afd. Jernløse.

Beskrivelse af sagen
 
I budgettet for 2016 er der afsat 44 mio. kr. til udførelse af 2. etape af Engskovskolen afd. Jernløse bestående af om- og tilbygning af Blok A og D samt opførelse af 2 nye omklædningsrum.
 
Projektet har været i Totalentreprise udbud til fastpris på 35 mio. kr.
Bedømmelsesudvalget har besluttet STB Byg A/S har vundet opgaven på grundlag af de afleverede det økonomisk mest fordelagtige tilbud kr. 34.199.999,99 + moms.
 
Med STB Byg A/S projektforslag bliver skolens blok A og D udbygget og integreret. Blok A øges med 1 etage og får derudover nogle forbedrede lysforhold i midten af bygningen samt svalegange på begge facader og udvidelse i 2 plan på den nordlige side.
 
Efter licitation er der ved forhandlinger med STB Byg A/S aftalt at tilføje ønsker til byggeriet udover minimumskravene i udbuddet” så den samlede byggeudgift ender på 36 mio. kr. + moms.
 
Bedømmelsesudvalget som bestod af skolens ledelse, medarbejder repræsentanter, Vækst & Bæredygtighed og 3 rådgivere SB Arkitekter ApS., ISC Rådgivende Ingeniører A/S, Birgitte Fink Landskabsarkitekt, har vurderet og besluttet at projektet fra STB Byg A/S indeholder de krav der var stillet i udbuddet og at Engskovskolen dermed får optimeret de pædagogiske, funktionelle og arkitektoniske sammenhænge med en samlet heldhed for skolen. Skolen får optimeret omfanget af de ”effektive arealer” til både undervisning og ophold med dagslys og kontakt til uderum. Dette er med skabt med teknisk enkle, bygbare og sikre løsninger.
 
Mens etape 2 udføres skal der opstilles pavilloner til 9 klasser, 2 kontorer og toiletter. Opgaven har været i udbud og Daurehøj Erhvervsbyg A/S afgav billigste tilbud kr. 2.305.000 incl. leje i 10 mdr.
 
Funktionelle krav til byggeriet
Gennem hele etape 2 har Byggeudvalget/Bedømmelsesudvalget deltaget i udarbejdelse af projektet for at sikre skolens fremtidige forhold ifm. om- og tilbygning. Dette skulle sikre at rammerne bliver de bedste for alle elever og medarbejdere på skolen.
 
Udbudsmaterialet indeholdt minimumskrav til antal undervisningsrum, lærerarbejdspladser, faglokaler, depoter, rengøringsrum, teknikrum mv. Derudover indeholdt udbuddet en række ønsker udover minimumskravene, som fortrinsvis indeholdt renovering af fællesområder, kælderområde, de grønne arealer, legeplads og tilgængeligheden til skolen.
 
Der blev indbudt 5 konsortier men kun 2 afgav tilbud - STB Byg A/S og Daurehøj Erhvervsbyg A/S. De 3 øvrige konsortier undlod at give tilbud pga. for lille budget at bygge for.
 
Tidsplan
Uge 1-4 – passiv periode i 14 dage, forhandling med STB Byg A/S
Uge 4 – Kontrakt underskrivelse
Uge 4 – 17 Projektering (for- og hovedprojekt)
Uge 14 - Pavilloner ibrugtages
Uge 17 – 49 Byggeperiode
Uge 52 – 1 i 2017 ibrugtagning, indflytning og pavilloner nedtages.

Økonomiske konsekvenser
 
Under Udvalget for Børn var der i 2015 budgettet afsat 18,8 mio. kr. som ønskes overført til 2016. Der er afsat 25,2 mio. kr. i 2016 som til sammen giver det et budget på 44 mio. kr.
 
De økonomiske konsekvenser såfremt byrådet ikke godkender projekt og bevilling, vil udgøre ca. 4 mio. kr. + moms. Udgifterne beløber sig til:

Øvrige konsekvenser
 
Om- og tilbygningen af Blok A får den afledte konsekvens, at Holbæk Forsyning skal omlægge deres hovedkloakledning på skolens areal. Om- og tilbygningen medfører at hovedledingen kommer til at ligge under den nye tilbygning ved Blok A. Holbæk Forsyning kan ikke acceptere dette forhold og har besluttet at omlægge hovedledningen. Udgiften til omlægningen af hovedledningen betales af Holbæk Forsyning, og kommer ikke til at påvirke byggeriets økonomi.

Beslutning i Udvalget for Børn den 26-01-2016
 
Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

caseno15-2761_#3584879_v1_stb engskovskolen 2015.12.21 .pdf
caseno15-2761_#3594519_v1_ entreprenørliste.pdf.pdf
caseno15-2761_#3594502_v1_resultat af pavillon udbud.pdf.pdf

Bilag

STB Engskovskolen 2015.12.21
Entreprenørliste.pdf
Resultat af pavillon udbud.pdf


26. Beslutning om justering og afslutning af anlæg af intranet i dagtilbud

Beslutning om justering og afslutning af anlæg af intranet i dagtilbud

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
 1. udgifter til uddannelse af medarbejdere og sikring af hardware, i alt 1,1 mio. kr. finansieres indenfor rammen af den allerede godkendte anlægsbevilling til etablering af IT infrastruktur i kommunens børnehuse og dagpleje.

Beskrivelse af sagen
 
På byrådsmødet den 18. marts 2015 blev der frigivet 7.1 mio. kr. til etablering af IT infrastruktur i kommunens børnehuse og i dagplejen, herunder etablering af forældreintranet og relevant hardware.
 
De estimerede projektomkostninger på 7.1 mio. kr. var sammensat på følgende måde:
 
 
    Estimat
  Realiseret
Hardware til brugere
   2.620 t. kr.
  2.315 t. kr.
Netværk & software  
   4.010 t. kr.
  2.235 t. kr.
Administration
      470 t. kr.
     500 t. kr.
I alt
   7.100 t. kr.   
  5.050 t. kr.    
 
                                                               
Projektet er nu gennemført og i drift. Anlægsregnskabet er ikke endeligt afsluttet, men der er pt. et mindreforbrug på anlægsbudgettet på 2,05 mio. kr.
 
Der er i den oprindelige indstilling ikke taget højde for at den indkøbte hardware, i form af Ipads og Laptops bør opbevares i sikringsskabe, ligesom der ikke specifikt er afsat midler til uddannelse af medarbejdere og brugere af det nye system.
 
Administrationen anbefaler derfor, at der benyttes ca. 1,1 mio. kr. til disse formål, fordelt på:
 
 
De resterende midler på anlægsbudgettet vil blive tilbageført til kommunens generelle råderum i forbindelse med godkendelse af det endelige anlægsregnskab.

Beslutning i Udvalget for Børn den 26-01-2016
 
Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling27. Beslutning om tilpasning af Vinterregulativ til dyreholdsproduktion

Beslutning om tilpasning af Vinterregulativ til dyreholdsproduktion

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget samt Byrådet

Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Vinterregulativet justeres, således at dyreholdsproducenter der er beliggende ud til en offentlige vej uden weekend/aften rydning(vintervejklasse 3), efter konkret henvendelse tilbydes en akut service med snerydning i dette tidsrum(svarende til vintervejklasse 2).

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Vinterregulativet justeres, således at dyreholdsproducenter der er beliggende ud til en offentlige vej uden weekend/aften rydning(vintervejklasse 3) opgraderes til også at være omfattet af weekend/aften rydning(vintervejklasse 2).

Beskrivelse af sagen
Visse landbrug med dyrehold har i vinterperioder oplevet udfordringer med at drive deres virksomhed, hvis der har været snevejr i weekenden. Administrationen anbefaler, at der foretages en justering af Vinterregulativet, så kommunen får mulighed for, at tilbyde disse landbrug en akut service ved snefaldssituationer i dette tidsrum. Dette tiltag bør forbedre dyreholdsproduktionernes vækstbetingelser i kommunen.
 
En konkret henvendelse fra en svineproduktion i forbindelse med snefaldet i weekenden den 21. og 22. november 2015 belyser en problemstilling ved den manglende snerydning i weekenderne. Strækningen har været registreret uden weekendrydning siden 2010/2011.
Produktionen holder ikke weekendfri, men passer ca. 1500 søer med opdræt 365 dage om året. De er afhængige af ryddede veje til dyretransporter, foderleverancer, medarbejdere der møder ind på vagter, mv.
 
Vinterregulativet fastsætter kommunens serviceniveau for bl.a. snerydning på de offentlige veje. I dette regulativ er kommunens veje kategoriseret fra vejklasse 1 til 4, hvor vejklasse 1 er de veje med det højest serviceniveau og vejklasse 4 er dem med det laveste serviceniveau.  Efter vinteren 2010/2011 blev serviceniveauet i Vinterregulativet reduceret, da man overskred budgettet med ca. kr. 15 mio. på grund af den hårde vinter.
Det fik stor politisk opmærksomhed og medførte en reduktion af serviceniveauet i regulativet fra vinteren 2011/2012. Generelt blev der indført stop for snerydning af boligveje, samt en reduktion af serviceniveauet på veje i landområderne. Teknisk blev de gamle amtsveje og busrutter prioriteret som de to øverste vejklasser  og øvrige veje blev nedprioriteret, så de ikke blev ryddet i weekenderne.
Beredskabet (antal rydningskøretøjer) blev ligeledes halveret. Princippet med disse vintervejklasser er, at de øverste vejklasser skal være farbare, før øvrige veje indgår i snerydningen.
 
Der blev i forbindelse med reduktionen gjort opmærksom på, at der ved snefald op til en weekend kunne gå flere dage før disse veje blev ryddet for sne. I årene efter har vintrene været mildere og problemerne derfor ikke så udtalte i de områder, der blev justeret ned i serviceniveau. Der har dog været enkelte tilfælde, hvor den manglende weekendrydning har været til gene for dyreholdsproduktioner.
 
Vurdering af behov
Det har umiddelbart ikke været muligt for administrationen at skelne mellem forskellige ejendomme med svineproduktion i vurderingen af hvilke ejendomme, der på tværs af kommunen har behov for hurtig snerydning, og hvilke der ikke har.
 
Det vurderes endvidere, at ejendomme med mælkeproduktion ligeledes kan have behov for hurtig snerydning, da der skal afhentes mælk. Det er dog ikke undersøgt hvorvidt den enkelte ejendom har daglig afhentning af mælk og behov for afhentning i weekenderne.
 
Endelig vurderes det, at der kan være andre ejendomme med husdyr, der ligeledes kan have behov for hurtig snerydning. Det drejer sig især om ejendomme, hvor driftsleder eller ansatte ikke bor på ejendommen og derfor skal transportere sig til ejendommen for at passe dyrene. Dette er ikke noget administrationen har registreret. Det har derfor ikke været mulig at lave en liste over sådanne ejendomme.
 
Der er registreret 111 dyreholdsproduktioner i Holbæk Kommune, hvoraf de 46 ligger ud til en vintervejklasse 3 (ca. 40 km) og er berørt af ovennævnte situation uden aften/weekend rydning.
 
Ordningen i praksis
Rent praktisk kan dyreholdsproducenterne serviceres ved, at de tilbydes mulighed for at ringe til vagttjenesten og få tildelt en snerydning, hvor de bliver omfattet af den igangværende snerydning(vinterklasse 2). Servicen vil alene kunne bruges i snefaldssituationer, hvor Holbæk Kommune vurderer, at der er risiko for transportproblemer.
 
Det vurderes at være en lille andel af dyreholdsproducenterne, der i en normal snefaldsituation vil have behov for denne service.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Der er registreret 111 dyreholdsproduktioner, hvoraf de 46 ligger ud til en vintervejklasse 3 og er berørt af situation uden aften/weekend rydning.
 
Disse ca. 40 km vej vil her blive opklassificeret til en vintervejklasse 2, som sikrer produktionerne bedre driftsforhold i vinterperioden i forbindelse med snevejr.
 
Denne løsning vil udvide omfanget af det nuværende vinterberedskab med højere faste omkostninger til følge.


Økonomiske konsekvenser
Hovedindstillingen vurderes at have minimal økonomisk effekt og vil kunne håndteres indenfor det nuværende budget.
 
Den alternative indstilling vurderes at have større påvirkning på op til 7 pct. i forøgede udgifter til vintertjenesten. Denne løsning kan dog ligeledes håndteres indenfor det nuværende budget. Konsekvensen af denne løsning vil dog være, at budgettet til snerydning og glatførebekæmpelse hurtigere forbruges i tilfælde af snevejr med større risiko for budgetoverskridelser til følge.

Øvrige konsekvenser
Holbæk Kommunes dyreholdsproduktioner får forbedret deres vækstbetingelser.

Lovgrundlag – link
LBK nr. 1520 af 27. december 2014 ”Lov om offentlige veje mv.” kap. 8

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2016
Det indstilles, at hovedindstillingen tiltrædes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

caseno15-29230_#3577569_v1_kortbilag - dyreholdsproduktion.pdf

Bilag

Kortbilag - Dyreholdsproduktion


28. Beslutning 'Resultater gennem forenkling og tillid'. Godkendelse af administrationsgrundlag for fysisk planlægning.

Beslutning 'Resultater gennem forenkling og tillid'. Godkendelse af administrationsgrundlag for fysisk planlægning.

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. ”Administrationsgrundlag for fysisk planlægning” godkendes med en mindre rettelse i forhold til det administrationsgrundlag, som blev godkendt den 21. oktober 2015 i byrådet.

Beskrivelse af sagen
Et nyt administrationsgrundlag for fysisk planlægning blev vedtaget på byrådets møde den 21. oktober 2015.
 
Efterfølgende er administrationen blevet opmærksom på en fejl i administrationsgrundlaget i afsnittet Planprioritering og delegation. I anden sætning i afsnittet skal Økonomiudvalget erstattes med Byrådet, så sætningen kommer til at lyde:
 
Byrådet kan beslutte at delegere kompetencen til at tilvejebringe og ophæve kommuneplantillæg og lokalplaner til administrationen.
 
Administrationsgrundlaget er rettet til og er vedhæftet som bilag 1. Der er ikke foretaget andre rettelser i forhold til det administrationsgrundlag, som blev godkendt den 21. oktober 2015.

Øvrige konsekvenser
Administrationsgrundlaget erstatter tidligere administrationsgrundlag vedtaget den 21. oktober 2015 af byrådet.

Lovgrundlag – link
Lov om planlægning.
 
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
 
Lov om miljøvurdering.
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

caseno15-44986_#3570967_v1_20160105_adm_grundlag_fysisk_planlægning_uden datoer.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1_adm_grundlag.pdf


29. Beslutning - Istandsættelse af skulptur(springvand) og beplantning af plantekummer - Jernbanevej 6 i Holbæk

Beslutning - Istandsættelse af skulptur(springvand) og beplantning af plantekummer - Jernbanevej 6 i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalg, Byråd
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der fra renoveringspuljen for 2016 til renovering og vedligeholdelse, frigives 510.000 kr. til istandsættelse af skulptur/kar/springvands- anlæg samt ræling omkring kar og kummer og beplantning af plantekummer på torvet.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der fra renoveringspuljen for 2016 til renovering og vedligeholdelse, frigives 210.000 kr. til istandsættelse kun af skulptur/kar/springvandsanlæg samt ræling omkring kar. 

Beskrivelse af sagen
 
Hovedindstilling
 
Bagrund
 
Pengeinstitutterne forærede Holbæk By, en Børge Jørgensen skulptur i gave til byens 700 års jubilæum i 1986.
 
Ved budgetaftalen 2016 – 2019 er det besluttet, at der skal gennemføres en renovering af skulpturen m.m. som står på torvet på hjørnet Jernbanevej 6 og Dampmøllevej.
 
Efter en gennemgang af skulptur og planteanlæg på torv på hjørnet af Jernbanevej og Dampmøllevej er det konstateret, at både springvand, skulptur og planteanlæg trænger til ”en kærlig hånd”, hvorfor det anbefales, at der udføres følgende arbejder på det samlede anlæg:
 
Skulptur og springvand
 
 
Området omkring skulpturen
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Der udføres kun istandsættelse af skulpturen/springvand og kar/ræling og ikke området omkring skulpturen.

Økonomiske konsekvenser
 
Budgetforslag - hovedindstilling
Renovering af både torv og springvand:
 
Skulptur/bassin renovering
kr.
130.000
Bede og beplantning
kr.
120.000
Ræling bede og kumme springvand
kr.
160.000
UFO
kr.
61.500
Administration
kr.
38.500
I alt
kr.
510.000
 
Budgetforslag – alternativ indstilling
Kun renovering af skulptur og bassin:
 
Skulptur/bassin renovering
kr.
130.000
Ræling
kr.
40.000
UFO
kr.
25.000
Administration
kr.
16.000
I alt
kr.
210.000
 

Øvrige konsekvenser
 
Ved istandsættelse af både torv og springvand vil der være en årlig driftsudgift på kr. 65.000 for vanding og lugning og vedligeholdelse af beplantning og bassin.
 
Ved kun en istandsættelse af springvand, vil der være en årlig driftsudgift på kr. 10.000, som går til giftfri behandling af bassin mod alger og evt. påfyldning af bassin samt rensning.
 
Ved valg af istandsættelse af både skulptur/springvand og beplantning
af plantekummer vil byens borgere fået et ”nyt” torv med en springende skulptur, der samtidigt vil være med til at skabe en imødekommende indgang fra stationen.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-01-2016
Et flertal bestående af O, B og løsgænger Solvej Pedersen indstiller den alternative indstilling. Et mindretal bestående af V indstiller hovedindstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016
Et enigt Økonomiudvalg indstiller følgende ændringsforslag:
 
 ”Fra renoveringspuljen for 2016 til renovering og vedligeholdelse, frigives 210.000 kr. til istandsættelse af skulptur/kar/springvandsanlæg samt ræling omkring kar.
 
KFU indbyder Holbæk Byforum til en generel dialog om byforskønnelse og fremkommer efterfølgende med et oplæg til en samlet plan for initiativer, der kan forskønne bymidten.”

Sagsfremstilling

caseno15-56816_#3588585_v1_oversigtstegning over istandssættelse af torv - jernbanevej 6 -.docx

Bilag

Oversigtstegning over istandssættelse af torv - Jernbanevej 6 -


30. Beslutning om justering og afslutning af renovering af Ugerløse Friluftsbad

Beslutning om justering og afslutning af renovering af Ugerløse Friluftsbad

Sagsgang og sagstype
Udvalg for Kultur & Fritid, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:
 
 1. Udgifter til belægning med fliser på resterende areal, nye banetove, banetovsvogne, skiltning, bænke og borde, sæbeautomater, affaldspande samt afhjælpning af problemer med tilsvining af indgang til omklædning på grund af svalereder i alt 180.000 kr. finansieres indenfor rammen af den allerede godkendte anlægsbevilling til renovering af Ugerløse Friluftsbad.

Beskrivelse af sagen
På byrådsmødet den 15. januar 2015 blev det besluttet at igangsætte renoveringen af Ugerløse Friluftbad. Dette arbejde er nu afsluttet. Anlægsregnskabet er ikke endeligt afsluttet, men der er pt. et mindreforbrug på anlægsbudgettet på 200.000 kr.
 
Der er bevilget i alt 8,4 mio. kr. til renoveringen, og det forventes at anlægsarbejdet kan afsluttes med en samlet anlægssum på 8,2 mio. kr.
 
Ugeløse Friluftbad har i forbindelse med renoveringen af bassinet fået frigivet yderligere ca. 100 m2 opholdsareal i tilknytning til bassinet. I forhold til renholdelse af området vil det være hensigtsmæssigt at få anlagt fliser på arealet, således at støv og græs ikke bliver overført til badeområdet.
Da disse 100 m2 opholdsareal ikke har været med i den oprindelige plan, er der ikke afsat penge til denne flisebelægning i det oprindelige budget.
 
De banetove der i dag anvendes til adskillelse af svømmebanerne i bassinet er af ældre dato, tovværket er slidt og flyderne delvis ødelagt, hvilket betyder at de kan være til fare for de svømmende gæster. Derfor er der et ønske om at få dem udskiftet til nye og sikre tove.
 
I tilknytning til området er der ligeledes et ønske om at få opfrisket området med nye skilte, affaldsspande, sæbeautomater mv.
 
Forslagene vil samlet set koste ca. 180.000 kr.
 
I forbindelse med renoveringen løb projektet ind i komplikationer, som betød at tidsplanen blev skubbet. Ugerløse Friluftsbad nåede på den baggrund ikke at have åbent i sæsonen 2015.  Kommunen har med en investering på 8,2 mio. kr. skabt et nyt og moderne svømmemiljø, hvorfor det måske giver god mening at få opgraderet de sidste elementer i området, således at hele området fremstår som ny renoveret.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-01-2016
Indstilles tiltrådt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling31. Godkendelse af byggeregnskaber for ældreboliger og tilhørende servicearealer på Plejecenter Elmelunden

Godkendelse af byggeregnskaber for ældreboliger og tilhørende servicearealer på Plejecenter Elmelunden

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. byggeregnskabet for 70 almene ældreboliger opført i tilknytning til Plejecenter Elmelunden, med en anskaffelsessum på 129.553.267 kr. godkendes
 2. byggeregnskabet for det tilknyttede serviceareal med en anskaffelsessum på 18.341.473 kr. godkendes
 3. administrationen får bemyndigelse til at godkende dokumentationen for anvendelsen af de afsatte beløb på 306.114 kr.

Beskrivelse af sagen
Domea har på vegne af Holbæk Ældreboligselskab og Holbæk Kommune fremsendt byggeregnskaber (skema C) for 70 almene ældreboliger og de tilhørende servicearealer som er opført i tilknytning til Plejecenter Elmelunden, med en anmodning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum.
 
Byrådet skal i henhold til støttebekendtgørelsen godkende byggeregnskabet, hvilket er en forudsætning for at byggeregnskabet kan afsluttes.
 
Maksimumsbeløbet for opførelse af almene ældreboliger blev udnyttet fuldt ud ved påbegyndelsen, og der kan sædvanligvis ikke godkendes højere anskaffelsessum ved byggeriets afslutning, bortset fra indeksregulering af entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb.
 
Indeksering er en regulering af entreprisesummen i forhold til pris og lønudviklingen i samfundet, for den del af arbejderne som udføres senere end 12 måneder efter licitationsdagen.
 
Indeksering af entreprisesummen har betydet at anskaffelsessummen for ældreboligerne er overskredet med 260.267 kr. i forhold til den maksimale anskaffelsessum (godkendt af byrådet 23. oktober 2013 (skema B)), og at anskaffelsessummen for servicearealerne er overskredet med 137.473 kr.
 
 
Godkendt anskaffelsessum
(Skema B)
Byggeregnskab
(Skema C)
Overskridelse
Ældreboliger
129.293.000 kr.
129.553.267 kr.
260.267 kr.
Servicearealer
18.204.000 kr.
18.341.473 kr.
137.473 kr.
 
Indeksering af boligernes entreprisekontrakt udgør 511.000 kr., men da der har været besparelse på andre byggeomkostninger udgør den samlede overskridelse 260.267 kr.
 
Indeksering af servicearealernes entreprisekontrakt udgør 86.000 kr., den resterende del af overskridelsen skyldes ekstraarbejder.
 
Revisor har i revisionsprotokollatet redegjort for betaling af indeksering af entreprisekontrakten og har modtaget dokumentation for beregning heraf.
 
I boligernes samlede anskaffelsessum er afsat 306.114 kr. til stempel- og låneomkostninger samt rådgiverhonorar som endnu ikke er udbetalt.
 
For at punktet ikke skal politiske behandles igen, når de afsatte beløb er anvendt, beder administrationen i indstillingen om bemyndigelse til, at godkende dokumentationen for anvendelsen af de afsatte beløb.
 
Lejen er fastsat til 1.121 kr. ekskl. forbrugsafgifter pr. kvadratmeter pr. år. Fordelt på grundlag af byggeriets samlede boligareal.

Økonomiske konsekvenser
Med en stigning i ældreboligernes anskaffelsessum på 260.267 kr. i forhold til den godkendte anskaffelsessum ved byggeriets start (skema B), stiger det kommunale grundkapitallån fra 12.929.000 kr. til 12.955.000 kr., en stigning på 26.000 kr. som ikke dækkes af grundens salgspris. 
 
Anskaffelsessummen for servicearealet er steget fra 18.204.000 kr. til 18.341.473 kr., hvilket giver en netto merudgift på 149.112 kr.
 
 
Godkendt anskaffelsessum ved byggeriet start (Skema B)
Skema C – byggeregnskab
Merudgift
Anskaffelsessum for serviceareal inkl. moms
18.204.000 kr.
18.341.473 kr.
137.473 kr.
Delvis moms
Der er ikke moms på gebyr og byggerenter
-3.641.000 kr.
-3.629.361 kr.
11.639 kr.
Tilskud fra staten 70 x 40.000 kr.
-2.800.000 kr.
-2.800.000 kr.
0 kr.
Netto anskaffelsessum for serviceareal
11.763.000 kr.
11.912.112 kr.
149.112 kr.
 
Den samlede kommunale merudgift på 175.112 kr. (merudgift serviceareal 149.112 kr. samt merudgift til grundkapitallån 26.000 kr.) dækkes af Boligstrategien for ældreområdet. Midlerne er frigivet på mødet i byrådet den 11. november 2015.
 
Statens Administration udbetaler tilskud til etablering af servicearealer to gange årligt. Ultimo april og ultimo oktober. Statens Administration udbetaler først tilskuddet når de afsatte beløb er betalt og det endelige byggeregnskab for boligerne er godkendt. Tilskuddet kan derfor først forventes i oktober 2016.

Lovgrundlag – link
Almenboligloven og Støttebekendtgørelsen.
 
Indeksregulering af entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløb, i henhold til Støttebekendtgørelsens § 1, stk. 4.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådets møde den 23. oktober 2013, punkt 180: Godkende skema B for opførelse af ældreboliger med tilhørende servicearealer til Plejecenter i Elmelunden.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-01-2016
Indstillinger anbefales godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling32. Beslutning om emhætter i boliger på plejecenter Samsøvej

Beslutning om emhætter i boliger på plejecenter Samsøvej

Sagsgang og sagstype
Udvalget for voksne, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at
 
 
 1. ældreboligerne på plejecenter Samsøvej indrettes med tekøkken uden emhætte.

Beskrivelse af sagen
Det nye plejecenter på Samsøvej i Holbæk by opføres som almene ældreboliger, jf. Almenboligloven.
 
Plejecenteret opføres med et fælles køkken i hver boenhed, hvor beboerne kan spise deres måltider sammen. Hver boenhed består af 15 boliger. Boligerne får eget tekøkken med køleskab, bordplade med køkkenvask og afløb, eludtag samt skabe og skuffe.
 
Det juridiske grundlag
Almene ældreboliger skal være forsynet med selvstændigt toilet, bad og køkken med indlagt vand og forsvarligt afløb for spildevand. Der er i Almenboligloven ikke fastsat andre regler om køkkeners indretning. Byrådet kan i særlige tilfælde beslutte, at ældreboligerne ikke forsynes med selvstændigt køkken.
 
Bygningsreglementet stiller krav om, at boligerne skal have køkken/kogeniche. For at sikre et tilfredsstillende indeklima er der også krav til mængden af luft udefra. Det betyder bl.a. at der skal etableres emhætte i køkkener for at kunne opsuge forureninger fra madlavning.
 
Behov på plejecenter Samsøvej
Mange beboere i plejebolig lider enten af demens eller er sengeliggende/meget plejekrævende, og derfor ikke i stand til at lave mad selv.
 
Erfaringen fra kommunens plejeboliger er, at den ”madlavning” som beboerne i en plejebolig typisk laver er, at koge vand til the, brygge kaffe eller evt. varme mad i mikroovn.
 
Vurderingen er derfor, at der ikke er behov for emhætter i de nye boliger på plejecenter Samsøvej. Damp fra kogning og lettere madlavning kan fjernes af den ventilation, der er i køkkenet.
 
Til sammenligning er det nye plejecenter Elmelunden i Jyderup indrettet uden emhætter, da der i forbindelse med byggesagsbehandlingen er givet en administrativ dispensation.
 
Til det nye plejecenter i Tølløse er der politisk givet dispensation, så boligerne ikke indrettes med emhætte.
 
Mulighed for anden anvendelse af byggeriet senere
I tilfælde af, at omfanget af madlavning bliver så stort, at en emhætte er relevant, er boligerne forberedt til emhætte, så der kan etableres en emhætte. Det vil så gå ud over skabspladsen i køkkenet.

Økonomiske konsekvenser
Hvis ældreboligerne på plejecenter Samsøvej indrettes uden emhætte, har det ingen økonomiske konsekvenser, så længe byggeriet anvendes til plejecenter.
 
Byggeriet opfylder fortsat betingelserne for støtte boligbyggeri, ligesom beboerne kan søge individuel boligstøtte fra Udbetaling Danmark.

Øvrige konsekvenser
Hvis byggeriet senere skal benyttes til andre formål, fx til ældre, som ikke er demente, ungdomsboliger, husning af flygtninge el.lign., skal der etableres køkkener i henhold til bygningsreglementet.

Lovgrundlag – link
Almenboligloven
 
Bygningsreglementet

Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-01-2016
Indstilling anbefales godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling33. Beslutning om konkurrenceudsættelse af kantinedriften

Beslutning om konkurrenceudsættelse af kantinedriften

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. driften af kantinerne på Jernbanevej og Kanalstræde konkurrenceudsættes.
 2. driften af kantinen på Seminariet ikke konkurrenceudsættes på nuværende tidspunkt.

Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget traf den 3. november 2015 beslutning om at arbejde videre med potentialeafklaringen for kantinedrift. Udvalget ønskede belyst, hvorledes kantinedriften på Seminariet, Jernbanevej og Kanalstræde kan drives som socialøkonomisk virksomhed.
 
Administrationen har nu haft en dialog med LOS; interesseorganisationen for private opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud i Danmark, samt Selveje Danmark; brancheforeningen for selvejende non-profit organisationer.
 
På baggrund af samtalerne og de nugældende regler for udbud af offentlige kontrakter, har administrationen udarbejdet et notat omkring socialøkonomiske virksomheders mulighed for varetagelse af driften. Se bilag 1.
 
Notatet redegør for, at der findes flere socialøkonomiske virksomheder på markedet i dag, som har erfaring med kantinedrift og som har tilkendegivet deres interesse for den konkrete opgave i Holbæk Kommune.
 
Notatet beskriver også de forskellige muligheder, der er, for at etablere en socialøkonomisk kantinedrift. Her konkluderer notatet, at opgaven under alle omstændigheder skal konkurrenceudsættes, hvis en socialøkonomisk virksomhed skal varetage opgaven.
 
Ifølge potentialeafklaringen er kantinedriften på Seminariet ikke vurderet egnet til konkurrenceudsættelse på nuværende tidspunkt. Det skyldes, at kantinedriften på Seminariet fremover vil blive drevet i tilknytning til et projekt hvor unge sent udviklede med psykiske udfordringer, deltager i et udviklings- og afklaringsforløb.
 
Den samlede konklusion og anbefaling i potentialeafklaringen er, at kantinedriften på Kanalstræde og Jernbanevej konkurrenceudsættes, med henblik på at teste markedet, og herigennem forventeligt realisere de gevinster, som er synliggjort i potentialeafklaringen.
Se potentialeafklaringens kapitel 7 for den samlede vurdering og indstilling.
 
Sagen har været forelagt Projektudvalget for Vækst, der på sit møde den 18.1.2016 besluttede følgende:
Udvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at kantinerne på Jernbanevej og Kanalstræde konkurrenceudsættes, men i forhold til indstillingen præciseres det, at kantinedriften udbydes på vilkår, der fremmer socialøkonomiske virksomheders muligheder for at byde ind på opgaven.
Driften af kantinen på Seminariet ikke sættes i udbud på nuværende tidspunkt

Høring
Udbudsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175507

Lovgrundlag – link
 

Sagshistorik, henvisninger
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016
Indstilles godkendt, jævnfør protokollering fra Projektudvalget for Vækst.
 
Vedhæftet referat fra det lokale MED-udvalg er drøftet og taget til efterretning.

Sagsfremstilling

caseno15-64951_#3575847_v1_potentialeafklaring vedr. konkurrenceudsættelse af kantinedrift.pdf.pdf
caseno15-64951_#3576113_v1_notat_kantinedrift_socialøkonomiske virksomheder.docx

Bilag

Potentialeafklaring vedr. konkurrenceudsættelse af kantinedrift.pdf
Notat_Kantinedrift_Socialøkonomiske virksomheder


34. Orientering om evaluering i forhold til udbud af rengøring og visiteret kørsel

Orientering om evaluering i forhold til udbud af rengøring og visiteret kørsel

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst, Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. evalueringen af rengøringsudbuddet tages til efterretning.
 2. evalueringen af udbuddet på befordring af visiterede borgere tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommunes indkøb af både rengøring og befordring er udbudspligtige ydelser. Udbuddene er gennemført i efteråret 2015 med kontraktstart i foråret 2016.
 
Rengøringsudbuddet
Den eksisterende rengøringskontrakt med Forenede Service har været uforholdsmæssig svær at håndtere. Fagområdet har med genudbuddet af rengøringen ønsket at sikre kvaliteten i rengøringen gennem en anden rengøringsstandard; INSTA800. Det er forventningen, at overgangen til INSTA800 sammen med et tættere samarbejde med leverandøren og en bedre kontraktstyring vil sikre, at leverandøren leverer den ønskede kvalitet i rengøringen. I modsat fald er der nu formuleret meget klare bodsbestemmelser i kontrakten.
 
Allianceplus har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud for samtlige delaftaler. Vedlagt er bilag 1 omkring evaluering af udbuddet.
 
Prismæssigt har Allianceplus i overvejende grad afgivet laveste eller næstlaveste tilbudspris
Allianceplus har generelt fået højeste point i de kvalitative kriterier
Allianceplus understøtter leveringssikkerheden med høj medarbejdertilfredshed, blandt andet ved en indsats for et godt arbejdsmiljø
Allianceplus har et fast tilknyttet afløserkorps og ekstra kontrol af kvalitet ved afløsning
Allianceplus har erfaring med ledelse inden for INSTA800.
 
Økonomiske konsekvenser af rengøringsudbuddet
Den samlede årlige kontraktsum er på 21 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. lavere end budgetteret i budgettet for 2016, hvor der er afsat 23,3 mio. kr. til opgaven. I forbindelse med udbuddet var der desuden reserveret yderligere 5 mill. kr. i 2016 budgettet til imødegåelse af en evt. højere kontraktpris. Denne reservation kan nu frigives.
 
Udbud af befordring af visiterede borgere
For at optimere drift og økonomi blev flere befordringsopgaver samlet i ét udbud; kørsel af børn og voksne til specialinstitutioner, kørsel af børn til den almene folkeskole samt kørsel af ældre til aktivitetscentre.
 
I udbuddet har der været lagt vægt på at etablere en partnerskabsaftale for at sikre en stabil drift for brugerne og et samarbejde der bygger på tillid og dialog mellem parterne. Ditobus Servicetrafik A/S har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud for 13 ud af 16 delaftaler. VBT A/S har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud for de resterende tre delaftaler.
Vedlagt er bilag 2 omkring evalueringen af udbuddet.
 
Prismæssigt har Ditobus afgivet de laveste tilbudspriser på de fleste delaftaler
Ditobus har generelt fået de højeste point i de kvalitative kriterier
Ditobus redegør blandt andet for en ledelses struktur, der understøtter kvalitetsstyringen
Ditobus viser god sammenhæng mellem planlægning og afvikling. Planlægning er systemunderstøttet med faglig menneskelig gennemgang. Effektiv kommunikation, f.eks tablets i bilerne til dagens relevante informationer
Ditobus udviser forståelse for kompleksiteten i opgaven.
 
VBT har prismæssigt afgivet laveste pris på nogle delaftaler. Deres tilbudspriser varierer for de resterende
VBT understøtter kvalitetsstyringen med god driftsledelse og et gennemprøvet it-system til planlægning af opgaven
VBT viser forståelse for brugergruppens behov
VBT har korte reaktionstider, grundet god personaledækning
VBT har udarbejdet en struktureret og udførlig implementeringsplan.
 
Økonomiske konsekvenser, befordring af visiterede borgere
Den samlede, årlige kontraktsum er på 22,6 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningerne i budgettet for 2016, hvor befordringsopgaven er budgetsat til 23,1 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen blev der indarbejdet en reduktion på 4 mio. kr. på befordring af elever i de kommunale specialskoler.
 
Projektudvalget for Vækst har på deres møde den 18.1.2016 drøftet evalueringen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016
Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

caseno16-1898_#3578565_v1_bilag 1_evaluering - rengøringsudbuddet.docx
caseno16-1898_#3599294_v1_oplæg vedr. evaluering af udbud.pdf
caseno16-1898_#3578570_v1_bilag 2_evaluering - visiteret befordring.docx

Bilag

Bilag 1_Evaluering - rengøringsudbuddet
Oplæg vedr. evaluering af udbud
Bilag 2_Evaluering - visiteret befordring


35. Godkendelse af Forslag til Kommuneplantillæg 24 ang. produktionsanlæg for asfalt

Godkendelse af Forslag til Kommuneplantillæg 24 ang. produktionsanlæg for asfalt

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Byrådet.
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1. forslag til kommuneplantillæg nr. 24 vedtages og sendes i offentlig høring.
2. sende miljøvurdering og VVM af planforslagene i offentlig høring.

Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget har besluttet, at igangsætte ny planlægning for udskiftning af det eksisterende produktionsanlæg for asfalt (asfaltanlæg) på Colas asfaltfabrik, Overdrevsvej 4, Undløse, i slutningen af 2011.
 
På grund af en længerevarende dialog med staten om hvorvidt det var muligt, at gennemføre planlægningen er det konkrete arbejde først påbegyndt ultimo 2014.
 
Baggrunden for planlægningen er en konkret ansøgning om at udskifte det eksisterende produktionsanlæg for asfalt (asfaltanlæg) med et nyt og mere tidssvarende anlæg, både miljø- og produktionsmæssigt. Imødekommelse af ansøgningen forudsætter, at der vedtages både et kommuneplantillæg og en lokalplan for området. Dette dagsordenspunkt vedrører forslag til kommuneplantillæg.
 
I forbindelse med planlægningen er der udarbejdet en samlet miljørapport, omfattende en miljøvurdering samt VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet).
Administrationen har på denne baggrund udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan og har i samarbejde med ansøgers rådgiver udarbejdet den tilhørende miljørapport.
 
Planforslagenes indhold
Planområdet er beliggende Overdrevsvej 4, umiddelbart nord for Undløse. Området fungerer allerede i dag som asfaltfabrik og har vejadgang fra Overdrevsvej. Efter planens vedtagelse skal adgang til området med tung trafik ske fra den nordlige adgangsvej fra Overdrevsvej.
 
Der har ikke tidligere været planlagt for lokalplanområdet, og området er derfor ikke omfattet af en lokalplan eller kommuneplanramme. For at muliggøre realisering af ansøgers ønske om et nyt anlæg er det nødvendigt at gennemføre planlægning for området.
 
Området udlægges i planforslagene til tekniske anlæg, asfaltfabrik. Planforslagene sikrer et hensyn til omgivelserne, bl.a. med bestemmelser om miljø, placering af anlægget, støjgener fra anlægget, samt visuelle forhold.
 
Med planforslagenes vedtagelse sikres mulighed for anlæg af et nyt og mere produktions- og miljømæssigt tidssvarende produktionsanlæg. Lokalplanområdets fremtidige anvendelse begrænses til produktion af asfalt.

Høring
Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan sendes i offentlig høring i 8 uger. Der vil blive afholdt et offentligt borgermøde i høringsperioden. Datoen vil blive meldt ud i forbindelse med annoncering af den offentlige høring.
 
Den videre proces
Efter høringsperioden skal planerne til fornyet politisk behandling.

Lovgrundlag – link
Lov om planlægning.
 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

caseno15-43068_#3597704_v1_kommuneplantillæg.pdf
caseno15-43068_#3597684_v1_osd tillæg.pdf
caseno15-43068_#3597680_v1_vvm redegørelse og miljørapport.pdf

Bilag

Kommuneplantillæg
OSD tillæg
VVM redegørelse og Miljørapport


36. Frigivelse af energimidler og midler fra renoverings puljen

Frigivelse af energimidler og midler fra renoverings puljen

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. der frigives midler til renovering af kommunens bygninger på 40 mio. kr. og energibesparende foranstaltninger på 10 mio. kr. - i alt 50 mio. kr.
 2. prioriteringen af midler i renoverings- og energipuljen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
Kommunal drift varetager ejendomsdriften af kommunens bygninger herunder renovering og foranstaltninger på bygninger, der skal medvirke til at sænke energiforbruget, optimere ejendomsporteføljen og sørge for at ejendomsporteføljen til stadighed understøtter kerneområdernes mulighed for, at levere deres bidrag til levering af kerneopgaverne på en tilfredsstillende måde.
 
Der er i budget 2016 afsat anlægsmidler til renovering af kommunens bygninger på 40 mio. kr. og anlægsmidler til energibesparende foranstaltninger på i alt 10 mio. kr.
 
Hvorfor frigives midlerne på nuværende tidspunkt?
Anlægsmidlerne skal gerne være anvendt inden udgangen af budgetåret, for at minimere overførsler mellem årene. Derfor søges der allerede nu om frigivelse, for at sikre, at byggeprojekterne kan blive afsluttet.
Oversigt over renoveringsprojekter
I bilag 1 er der en oversigt over de, på nuværende tidspunkt, kendte renoveringsbehov.
Bilag 2 er en oversigt over, hvilke projekter det prioriteres at igangsætte i 2016. De prioriterede projekter er udvalgt på baggrund af registreret vedligeholdelsesbehov, energimærker, en overordnet gennemgang af bygningers tilstand og en fremtidsvurdering af bygningers brug.
Den samlede oversigt kan ændre sig over året, hvis der opstår akutte sager, der kræver en anden disponering af midlerne. Beløbene på de forskellige renoveringer er prisoverslag, da der ikke er indhentet endeligt tilbud endnu.
Oversigten kan også ændre sig som følge af arbejdet med arealoptimering, hvor bygninger løbende rømmes og/eller skal huse nye funktioner, og hvor renoveringsbehovet derfor ændrer sig.
Opfølgning
I juni 2016 vil Udvalget for Klima og Miljø få en orientering om status på renoveringsprojekterne.

Økonomiske konsekvenser
Der er i budgettet for 2016 afsat 40 mio. kr. til renovering af kommunens bygninger og 10 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.
 
Der vil blive optaget energi lån på 10 mio.kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

caseno16-2593_#3615373_v1_bilag 1.pdf
caseno16-2593_#3615377_v1_bilag 2.pdf

Bilag

Bilag 1
Bilag 2


37. Beslutning om etablering af omstillingsgruppe vedrørende Vej og Park

Beslutning om etablering af omstillingsgruppe vedrørende Vej og Park

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at:
 
 1. der nedsættes en omstillingsgruppe, som skal realisere en økonomisk gevinst svarende til 4,5 mio. kr. via effektiviseringer i Vej og Park. Arbejdet skal ske ud fra den gennemførte potentialeafdækning.
 2. effektiviseringerne ikke må indebære en reduktion i det aktuelle serviceniveau.
 3. resultatet af omstillingsgruppens arbejde skal forelægges byrådet i maj 2016 og skal kunne realiseres den 1. januar 2017.
 4. hvis omstillingsgruppens arbejde ikke muliggør, at der kan effektiviseres for 4,5 mio. kr., så iværksættes der en konkurrenceudsættelse af Vej og Park.

Beskrivelse af sagen
I andet halvår af 2015 fik Holbæk Kommune foretaget en potentialeafklaring der omhandlede konsekvenserne ved at konkurrenceudsætte kommunens entreprenørafdeling - Vej og Park. Potentialeafklaringen konkluderede bl.a., at der kunne hentes en effektiviseringsgevinst på ca. 4,5 mio. kr. ved at konkurrenceudsætte opgaven. Denne vurdering tog udgangspunkt i det nuværende serviceniveau.
 
Som en konsekvens af potentialeafklaringens resultater, ønsker Holbæk Kommune at etablere en omstillingsgruppe, der skal afdække mulighederne for, at dette økonomiske potentiale kan realiseres via interne effektiviseringer i Vej og Park. Dette skal ske uden serviceforringelser på området.
 
Deltagerne i omstillingsgruppen skal være medlemmerne af Udvalget for Klima og Miljø, udvalgte medarbejdere fra Vej og Park, medlemmer fra ledelsen i Vækst og Bæredygtighed herunder afdelingslederen i Vej og Park, samt eventuelt andre relevante bidragsydere.
 
Det første møde i omstillingsgruppen vil blive afholdt i uge 9.
 
Omstillingsgruppens anbefalinger og vurderinger bliver forelagt Byrådet på det ordinære møde i maj 2016.
 
Hvis det viser sig ikke at være muligt for omstillingsgruppen, at finde initiativer der muliggør en realisering af de 4,5 mio. kr. uden serviceforringelser, vil Holbæk Kommune igangsætte arbejdet med at konkurrenceudsætte Vej og Park.

Økonomiske konsekvenser
Omstillingsgruppens arbejde skal resultere i en effektiviseringsgevinst på 4,5 mio. kr., der kan realiseres fra den 1. januar 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016
Et flertal bestående af V, A og B indstiller til godkendelse.
 
Imod stemte Inge Langseth (O), alene fordi O er imod ”omstillingsgruppe” som arbejdstitel.

Sagsfremstilling

caseno16-4854_#3616421_v1_resume vej og park.pdf
caseno16-4854_#3616418_v1_potentialeafklaring - vej og park.pdf

Bilag

Resume Vej og Park
Potentialeafklaring - vej og park


38. Beslutning - Anlægsbevilling til vækstinitiativer i lokalområderne

Beslutning - Anlægsbevilling til vækstinitiativer i lokalområderne

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Vækst, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til vækstinitiativer i lokalområderne. Midlerne finansieres af rammebeløbet i budget 2016, og de fordeles med 0,15 mio. kr. til Undløse lokalområde, 0,15 mio. kr. til Fremtidens Jyderup, 0,15 mio. kr. til Hagested lokalområde, 0,15 mio. kr. til Fællesskab Tølløse.

Beskrivelse af sagen
For at understøtte de lokale vækstinitiativer er der i budgetaftalen for 2016 afsat midler til vækstinitiativer i lokalområderne.
 
Der er afsat 0,15 mio.kr. til henholdsvis Undløse lokalområde og Fremtidens Jyderup. Dermed er der mulighed for oprettelsen af almennyttige fonde, der kan medvirke til at realisere deres vækst- og udviklingsplaner.
 
Fællesskab Tølløse er ved at etablere et medborgerhus til byens borgere for at skabe mere liv og aktivitet i Tølløse. Der er afsat 0,15 mio.kr. til dette videre arbejde.
 
Hagested lokalområde tildeles 0,15 mio. kr. til deres videre arbejde med udviklingen af deres nye samlingssted – stedet hvor de mødes fra nær og fjern.
 
Vækstinitiativerne finansieres via vækstmidler fra Vækstudvalget. Udvalget har på deres møde den 18. januar 2016 behandlet punktet og tilsluttet sig indstillingen. Derfor sendes det nu videre til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomiske konsekvenser
I budget 2016 er der afsat et rammebeløb på 0,6 mio. kr. til vækstinitiativer i lokalområderne. Midlerne er fordelt med 0,15 mio. kr. til Undløse lokalområde, 0,15 mio. kr. til Fremtidens Jyderup, 0,15 mio. kr. til Hagested lokalområde, 0,15 mio. kr. til Fællesskab Tølløse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling39. Beslutning - Anmodning om garantistillelse fra Fors a/s (tidl. Holbæk Forsyning) for 2016

Beslutning - Anmodning om garantistillelse fra Fors a/s (tidl. Holbæk Forsyning) for 2016

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 1. Holbæk Kommune påtager sig garantiforpligtigelse på de betingelser, der fremgår af beskrivelsen af sagen, for lån på 118,5 mio.kr., som Fors A/S (tidligere Holbæk Forsyning) optager til delvis betaling af anlægsinvesteringer.

Beskrivelse af sagen
Fors A/S (tidligere Holbæk Forsyning A/S) har ved skrivelser ansøgt Holbæk Kommune om, at der meddeles garanti for lån på i alt 118,5 mio.kr.
 
Lånene skal anvendes til delvis finansiering af anlægsprojekter i 2016 på 175,1 mio.kr.
 
Lånebehovet og de forventede anlægsudgifter for de enkelte forsyningsselskaber er opgjort som følgende:
 
Selskab
Anlægsinvesteringer mio.kr.
Lånebehov mio.kr.
Holbæk Spildevand A/S
128,0
86,6
Holbæk Affald A/S
13,3
8,0
Holbæk Vand A/S
7,3
1,9
Jyderup Varme A/S
26,0
22,0
St. Merløse Varme A/S
0,5
0,0
I alt
175,1
118,5
 
Påtagelse af forpligtigelserne er betinget af:
 
· At der oprettes en byggekredit i KommuneKredit
· At der kun foretages udbetalinger i takt med afholdelse af låneberettigede anlægsinvesteringer – d.v.s. ratevis
· At udbetalingerne kun medgår til betaling af anlægsudgifter vedr. de forudsatte anlægsprojekter
· At der senest 1. april året efter fremsendes et regnskab, der godtgør, hvordan de lånte midler er anvendt
· At den foreløbige kreditkontrakt i KommuneKredit indfries med en endelig finansiering af anlægsudgiften inden for garantisummen
· At forsyningsselskaberne, ud over lånerammen, selv kan finansiere den del af anlægsprojektet, der svarer til de i anlægsperioden tilskrevne renter
· At der opkræves en årlig garantiprovision på p.t. 1 pct. årligt af de udnyttede garantier pr. 1. januar hvert år
 
Ifølge lånebekendtgørelsens § 15 stk. 1 skal beslutning om påtagelse af garantiforpligtigelser træffes af kommunalbestyrelsen i et møde.

Lovgrundlag – link
I h.t. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. ville kommunen have automatisk låneadgang til de i denne sag omhandlede anlægsinvesteringer. Som følge heraf vil påtagelse garantiforpligtigelse over for Fors A/S (tidligere Holbæk Forsyning A/S) ikke skulle henregnes til kommunens låntagning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling40. Beslutning om indgåelse af forlig - Lukket punkt