UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

0.13

STARTTIDSPUNKT

02-12-2015 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

02-12-2015 18:00:00


PUNKTER

248. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 2. december 2015
249. Beslutning af boligsocial helhedsplan for Ladegårdsparken
250. Beslutning om at ansætte en programleder til integrationsindsatsen
251. Beslutning om at ansætte en integrationskoordinator
252. Beslutning om forslag til ny ledelsesstruktur på skole- og dagtilbudsområdet
253. Beslutning om anlægsbevilling til udvidelse af liggehal i Børnehuset Tusenfryd i Tuse
254. Orientering om handleplan for Familiecentret
255. Beslutning - Godkendelse af forslag til revideret spildevandsplan 2016-2020
256. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af sluseporte på Audebo Pumpestation
257. Beslutning - Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 2.73 for Rishøjgård 2. behandling
258. Beslutning - Godkendelse af Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 3.48 for boliger på Samsøvej
259. Beslutning - Byggemodning af Torpet 24
260. Beslutning om frigivelse af midler til vandløbsområdet
261. Beslutning - Godkende finansiering af grundkapitallån til billige boliger på Samsøvej
262. Beslutning - Godkende Holbæk Boligselskabs salg af administrationsbygningen
263. Orientering - Arealoptimering
264. Orientering om at sagen om vedtagelse af vandhandleplanen ikke genoptages
265. Beslutning om takst for Flextur pr. januar 2016
266. Beslutning om frigivelse af midler til kinesisk festival 2016
267. Beslutning om ophør af den selvejende driftsorganisation på Søminestationen
268. Beslutning om mulige midlertidige anvendelser af plejeboliger på Elmelunden
269. Beslutning - Salg af ejendom - Lukket punkt
270. Beslutning om mulige midlertidige anvendelser af plejeboliger på Østergården
271. Beslutning om mulige midlertidige anvendelser af plejeboliger på Rosenvænget
272. Beslutning om resultater fra omstillingsgrupperne
273. Beslutning om udsendelse af forslag til Plan- og Udviklingsstrategien
274. Beslutning om delegering af lokalplaner
275. Beslutning om igangsætning af lokalplaner
276. Beslutning vedrørende Holbæk Kommunes generelle Beredskabsplan
277. Godkendelse af Holbæk Kommunes låneoptagelse 2015
278. Beslutning om takster for 2016 for det specialiserede socialområde og Socialtilsyn Øst
279. Orientering - Afvigelse af gæsteprincippet
280. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - december 2015
281. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - december 2015 - Lukket punkt
282. Beslutning vedrørende kontraktforhandlinger - Lukket punkt
283. Aftale om rettigheder til master - Lukket punkt
284. Orientering til Økonomiudvalget
285. Beslutning om valg af samarbejdspartner til brug for rekruttering af administrerende direktør248. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 2. december 2015

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. dagsordenen til mødet d. 2. december 2015 bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Godkendt

Referat
Sagsfremstilling249. Beslutning af boligsocial helhedsplan for Ladegårdsparken

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. den boligsociale helhedsplan for Ladegårdsparken og den kommunale medfinansiering heri bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Der er udarbejdet en ny boligsocial helhedsplan for Ladegårdsparken med virkning for perioden 2016-2020. Det er Holbæk Boligselskab og Landsbyggefonden, der indgår aftalen om en helhedsplan med kommunal anbefaling og medfinansiering.
 
Landsbyggefonden støtter boligsociale helhedsplaner efter bestemte indsatsområder. Helhedsplanen omfatter aktiviteter i forhold til følgende indsatsområder:
 
 
De konkrete aktiviteter på de enkelte indsatsområder er udviklet i et tæt samarbejde mellem Holbæk Boligselskab og relevante kerneområder i Holbæk Kommune. Administrationen vurderer, at helhedsplanen supplerer kommunens sociale og boligsociale indsats på hensigtsmæssig vis.
 
Samtidig har samarbejdsprocessen yderligere fremmet en bred, tværfaglig opbakning til helhedsplanen og det boligsociale arbejde. Det kommende samarbejde udgør således en konkret udmøntning af intentionerne i Holbæk i Fællesskab og den tværgående arbejdsmåde i Holbæk Kommunes nuværende organisation, En stærk Medspiller.
 
Når handlingsplanen er godkendt i byrådet, vil Holbæk Kommune og Holbæk Boligselskab indgå en overordnet samarbejdsaftale. De relevante kommunale kerneområder vil desuden indgå delsamarbejdsaftaler med Holbæk Boligselskab.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Ansøgningen om en helhedsplan for Ladegårdsparken omfatter og forudsætter en kommunal medfinansiering. Den kommunale medfinansiering udgøres af medarbejdertimer, der kapitaliseres og indberettes til Landsbyggefonden.
 
Den kommunale medfinansiering udgør i løbet af helhedsplansperioden alt: 1.708.000 kr.
 
Fordelingen af medfinansieringen fordelt på kerneområder fremgår af tabellen (2015-tal):
 
 
2016-2020
Læring og trivsel (indsatsområderne Børn, unge og familie samt Uddannelse, beskæftigelse og erhverv)
747.000
Uddannelse til alle unge (indsatsområderne Børn, unge og familie samt Uddannelse, beskæftigelse og erhverv)
621.000
Alle kan bidrage (indsatsområdet Udsatte grupper)
340.000
(elementerne er afrundet til hele tusinder)
 
De enkelte kerneområder i administrationen har været med til at udpege konkrete indsatser og fastlægge økonomien herfor. Indsatserne er forpligtende for kommunen.
 
Den samlede økonomi for helhedsplanen inklusive Landsbyggefondens tilskud og Holbæk Boligselskabs egen finansiering udgør tilsammen 12.758.000 kroner fordelt over fire år.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Almenboliglovens § 91 a

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-11-2015
Indstillingen anbefales godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-11-2015
Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning i Udvalget for Børn den 24-11-2015
 
Den boligsociale helhedsplan for Ladegårdsparken og den kommunale medfinansiering heri indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-55219_#3496957_v1_helhedsplan for ladegårdsparken.pdf
caseno15-55219_#3497027_v1_budget for helhedsplanen i ladegårdsparken.pdf

Bilag

Helhedsplan for Ladegårdsparken
Budget for helhedsplanen i Ladegårdsparken


250. Beslutning om at ansætte en programleder til integrationsindsatsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. ansættelsen af en programleder til ledelse af kommunens integrationsindsats for borgere omfattet af det treårige integrationsprogram godkendes

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune oplever i disse år, at flere flygtninge end nogensinde bliver boligplaceret i kommunen. Det skaber en særlig udfordring for kommunen, som byrådet blandt andet har valgt at imødegå med udarbejdelsen af integrationsstrategiens spor 1. Strategien har nyankommne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge som målgruppe. Strategien dækker den treårige integrationsperiode, der skal forstås som den enkelte flygtnings eller familiesammenførtes første tre år i kommunen.
 
Projektorganisering af integrationsindsatsen
Foruden strategien ønsker administrationen at etablere en projektorganisering på tværs af kerneområder. I praksis bliver der tale om en særlig afdeling, som skal stå for driften af kommunens integrationsindsats inden for den treårige integrationsperiode. De involverede kerneområder er Alle kan bidrage, Læring & Trivsel samt Vækst & Bæredygtighed.
 
Ansættelse af programleder
Administrationen anbefaler, at der ansættes en programleder for den særlige afdeling. Programlederen skal ansættes i Alle kan bidrage. Administrationen foreslår, at programlederen ansættes for en treårig periode, fordi den fremtidige flygtningesituation, og dermed placeringen af flygtninge i Holbæk Kommune, er forbundet med usikkerhed. Programlederen skal referere til en tværgående styregruppe bestående af strategiske ledere (N4) fra de involverede tre kerneområder, og med chefen for Alle kan bidrage som formand.
 
Programlederens ansvarsområde
Programlederen skal have ansvaret for at implementere integrationsstrategiens første hovedspor på tværs af kerneområderne. Det betyder, at programlederen får det faglige ledelsesansvar for integrationsindsatsen på tværs af kerneområderne. I Alle kan bidrage vil programlederen tillige have personaleledelsen for integrationsteamet. Programlederen vil også have ledelsesansvaret for den fremtidige integrationskoordinator, som skal fremme, at frivillige og civilsamfund i højere grad kan medvirke til at løse integrationsindsatsen.
 
Forventet effekt
Det er forventningen, at programlederen kan medvirke til en mere effektiv implementering af integrationsstrategiens første hovedspor, og dermed sikre, at målsætningerne i strategien indfris. Dermed er det også forventningen, at en ansættelse af en programleder vil medvirke til færre udgifter til forsørgelse og midlertidig indkvartering af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Tanken er, at flere flygtninge forventes at komme i beskæftigelse ved en fokuseret ledelsesmæssig indsats, og at de dermed selv kan finansiere egen bolig.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Udgiften til programlederen på ca. 600.000 kr. årligt foreslås finansieret ved omplacering af midler fra politikområde 13 (Funktion 5.60 – integrationsprogram og introduktionsforløb) til politikområde 2 (6.53).

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-11-2015
Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling251. Beslutning om at ansætte en integrationskoordinator

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. ansættelsen af en integrationskoordinator godkendes

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Som led i budgetaftale 2015 besluttede byrådet, at der skal ansættes en integrationskoordinator. Baggrunden er, at Holbæk Kommune i disse år modtager flere flygtninge end nogensinde før. Integrationsstrategi spor 1 sætter rammer og retning for arbejdet med de nye borgere under den treårige integrationsperiode.
 
En vigtig tanke bag integrationsstrategiens spor 1 er, at integration ikke blot er en kommunal opgave. Det er også en opgave for civilsamfundet - frivillige, virksomheder, organisationer og lokalsamfund. Holbæk Kommune ønsker at understøtte, at civilsamfundet i højere grad kan medvirke til at løfte integrationsindsatsen.
 
Ansættelse af integrationskoordinator
Administrationen anbefaler derfor, at der ansættes en integrationskoordinator, som skal styrke og koordinere integrationsindsatsen, så det er let for frivillige, foreninger, m.fl. at tage del i indsatsen.
 
Integrationskoordinatoren skal blandt andet:
 
 
 
 
 
Placering i organisationen
Integrationskoordinatoren skal være ansat i Alle kan bidrage og referere til programlederen for integrationsindsatsen (under forudsætning af, at byrådet beslutter at ansætte en sådan).
Samtidig skal koordinatoren være en del af fælles-skabergruppen, hvis arbejde koordineres under kerneopgaven Fællesskab. Som fælles-skaber får koordinatoren adgang til et netværk, som har samarbejdsflader til de kommunale kerneområder samt til foreninger og lokalsamfund. Det giver koordinatoren et stærkt fundament til at arbejde som bindeled mellem kommune og civilsamfund.
 
Stillingen forslås tidsbegrænset til to år, da den fremtidige flygtningesituation, og dermed placeringen af flygtninge i Holbæk Kommune, er forbundet med usikkerhed..

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Udgiften til integrationskoordinatoren på ca. 500.000 kr. årligt foreslås finansieret ved omplacering af midler fra politikområde 13 (Funktion 5.60 – integrationsprogram og introduktionsforløb) til politikområde 2 (6.53).

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 25-11-2015
Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling252. Beslutning om forslag til ny ledelsesstruktur på skole- og dagtilbudsområdet

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:
 
 1. beslutter forslag til ny ledelsesstruktur på skole- og dagtilbudsområdet gældende fra 1. august 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede d. 21. oktober 2015 at sende forslag til ny ledelsesstruktur på skole- og dagtilbudsområdet i høring forud for endelig beslutning i byrådet.
 
Forslaget har herefter været i høring i skole- og dagtilbudsbestyrelser samt i kommunens MED-organisation (medarbejderudvalg). Der foreligger nu høringssvar efter endt høring.
 
Forslaget til ny ledelsesstruktur tager afsæt i den distriktsstruktur for skoler og dagtilbud, som byrådet netop har besluttet skal gælde fra 1. august 2016. Her organiseres skoler og dagtilbud i større geografiske områder (4 skole- og dagtilbudsdistrikter).
 
Principper for ny ledelsesstruktur
I forslaget til ny ledelsesstruktur udgør de fire nye skole- og dagtilbudsdistrikter hvert et ”område” med henholdsvis én skole og ét dagtilbud. I hvert af de fire områder er der desuden et administrativt center og et læringsnetværk/center, der betjener hele området.
 
Området ledes af en områdeledelse bestående af to områdeledere, der har et primært ansvar for henholdsvis områdets skole (skolelederen) og områdets dagtilbud. De to områdeledere varetager tilsammen den overordnede strategiske ledelse af området.
 
Indenfor hvert af de fire områder etableres et ”pædagogisk ledelsesteam” bestående af et antal pædagogiske ledere, hvis primære opgave er at varetage den personalemæssige og faglige ledelse med udgangspunkt i områdets samlede opgaveportefølje.
 
På skoleafdelinger og børnehuse med mange medarbejdere vil der være tilknyttet mere end én pædagogisk leder. Tilsvarende kan én pædagogisk leder være tilknyttet flere små enheder med få medarbejdere og/eller lede indenfor både dagtilbud og skole.
 
Det forudsættes, at fordelingen af de ledelsesmæssige opgaver er tydelige og gennemskuelige, herunder at det er tydeligt for forældre (og børn), hvem der har det ledelsesmæssige ansvar for børnehuset eller skoleafdelingen (herunder SFO).
 
Hvad adskiller forslaget til ny ledelsesstruktur fra den nuværende struktur?
Forslaget til en ny ledelsesstruktur er en videreudvikling af den nuværende ledelsesstruktur for dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune. Det som især adskiller forslaget fra den nuværende struktur er, at:
Høringssvarene
Høringssvarene fra forældre- og skolebestyrelserne er vedlagt som bilag i sagen. I høringssvarene er der generelt bemærkninger i forhold til:
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Udvalget for Børn tilkendegav i juni 2015, at en ny ledelsesstruktur tilsammen med en ændret distriktsstruktur i alt skal frigøre 10 mio. kr.., som et led i at opnå de budgetreduktioner byrådet har vedtaget med budget 2015 og overslagsår.
 
De 10 mio. kr. indgår i de 21 mio. kr. byrådet besluttede at finde via arbejdet i omstillingsgruppen om økonomisk og faglig bæredygtige skoler og børnehuse.
 
De 10 mio. kr. forudsættes fordelt således:
 
Ny distriktsstruktur (reduktion i antal distriktsledere og skoleledere)
4,4 mio. kr.
Reduktion i antal ledere (daglige ledere, pædagogiske ledere og afdelingsledere)
2,5 mio. kr.
Effektivisering af de administrative opgaver
1,0 mio. kr.
Tilpasning af tildelingsmodel til skolerne via reduktion i matrikelbeløbet (grundbeløb pr. afdeling)
2,1 mio. kr.
I alt
10 mio. kr.
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-11-2015
 
Et flertal bestående af Venstre og Socialdemokratiet indstiller, at byrådet beslutter forslaget til ny ledelsesstruktur.
 
Enhedslisten v/ Karen Thestrup Clausen stemte imod, idet Enhedslisten mener, at den ny ledelsesstruktur ikke vil komme til at betyde en stigning i trivslen og læringen i vores skoler og dagtilbud
 
Dansk Folkeparti v/Peter Hansen stemte imod, da Dansk Folkeparti ønsker en alternativt fremlagt løsningsmodel.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Et flertal bestående af V og A indstiller, at byrådet beslutter forslaget til ny ledelsesstruktur. Imod stemte O, B og C.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-45706_#3514054_v1_høringsmateriale til forslag til ny ledelsesstruktur for holbæk kommunes dagtilbud og skoler.pdf
caseno15-45706_#3514075_v1_dagtilbudsbestyrelser - høringssvar vedr. ledelsesstruktur,.pdf.pdf
caseno15-45706_#3514077_v1_skolebestyrelser - høringssvar vedr. ledelsesstruktur,.pdf.pdf
caseno15-45706_#3513965_v1_udtalelse fra meddialogmøde vedr. forslag til ny ledelsesstruktur.pdf
caseno15-45706_#3514147_v1_med-udvalg, dagtilbud, udtalelser vedr. ledelsesstruktur.pdf
caseno15-45706_#3514151_v1_med-udvalg, skoler, udtalelser vedr. ledelsesstruktur.pdf
caseno15-45706_#3514168_v1_bupl, udtalelse.pdf
caseno15-45706_#3514179_v1_hk, udtalelse.pdf
caseno15-45706_#3514192_v1_holbæk lærerkreds, udtalelse.pdf

Bilag

Høringsmateriale til forslag til ny ledelsesstruktur for Holbæk Kommunes dagtilbud og skoler
Dagtilbudsbestyrelser - Høringssvar vedr. ledelsesstruktur,.pdf
Skolebestyrelser - Høringssvar vedr. ledelsesstruktur,.pdf
Udtalelse fra MEDdialogmøde vedr. forslag til ny ledelsesstruktur
MED-udvalg, dagtilbud, udtalelser vedr. ledelsesstruktur
MED-udvalg, skoler, udtalelser vedr. ledelsesstruktur
BUPL, udtalelse
HK, udtalelse
Holbæk lærerkreds, udtalelse


253. Beslutning om anlægsbevilling til udvidelse af liggehal i Børnehuset Tusenfryd i Tuse

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til udvidelse af eksisterende liggehal i børnehuset Tusenfryd i Tuse. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb under daginstitutioner og skoler i budget 2015.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
I dagtilbudsdistrikt Ved Tuse Næs er antallet af børn i alderen 0-2 år steget til 25, der er derfor et øget behov for plads i børnehuset Tusindfryd. I den forbindelse oprettes en til stue med børn i alderen 0 – 2 år, med en dertil hørende liggehal, hvilke medfører udvidelse af eksisterende liggehal.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Budget:
Beløb:
Tilbud Tømrer
Kr.   70.000
El-arbejde
Kr.   10.000
Bygherreomkostninger
Kr.     7.200
Uforudsete udgifter
Kr.   12.800
I alt
Kr. 100.000
 
Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb under daginstitutioner og skoler i budget 2015. Rådighedsbeløbet er pt. kr. 1.043.000. Såfremt indstillingen godkendes vil der herefter være et rådighedsbeløb på 943.000 kr. i budget 2015

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-11-2015
 
Det indstilles, at der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til udvidelse af eksisterende liggehal i børnehuset Tusenfryd i Tuse.
Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb under daginstitutioner og skoler i budget 2015.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling254. Orientering om handleplan for Familiecentret

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. orientering om handleplan for Familiecentret tages til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Familiecentret i Holbæk Kommune har gennem længere tid oplevet en stigning i antallet af sager, som handler om behov for rådgivning eller indsatser til at hjælpe familier med børn.
 
Stigningen kommer især til udtryk ved, at antallet af underretninger (det vil sige henvendelser fra borgere eller medarbejdere om bekymringer for børn og unges udvikling og trivsel) er steget de senere år. Fra 2012 er der sket en stigning på ca. 60 % til 1178 underretninger i 2014 og i 2015 tegner der sig et billede af en yderligere stigning.  
 
Det stigende pres har betydet, at der lige nu er oparbejdet en pukkel på 85 sager, hvor de lovpligtige børnefaglige undersøgelser (kaldet § 50 undersøgelser) ikke er gennemført indenfor de påkrævede fire måneder. Der er dog i de sager, hvor det skønnes nødvendigt, iværksat indsatser. Det er sket i ca. halvdelen af sagerne.
 
På den baggrund har administrationen udarbejdet en handleplan, der både på kort og længere sigt blandt andet skal sikre, at § 50 undersøgelserne gennemføres indenfor den lovpligtige tidsramme.
 
Udgangspunktet for handleplanen er, at de 85 forsinkede undersøgelser er gennemført indenfor de næste tre måneder – og således at det ikke sker på bekostning af nytilkomne sager.
 
Der er allerede nu sket en omprioritering af de samlede ressourcer indenfor både Familiecenteret og Børnekonsulentcenteret, således at der er prioriteret flere ressourcer til arbejdet med de forsinkede sager. Fra årsskiftet ansættes desuden fem nye rådgivere.
 
Fra 1. februar skal hver medarbejder have færre sager og i løbet af foråret skal der arbejdes henimod en ny intern organisering af Familiecenteret i et tæt samspil med medarbejderne og deres faglige organisation.
 
Handleplanen er vedlagt som bilag i sagen.
 
Udvalget for Børn vil hver måned få en orientering om fremdriften i handleplanen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 24-11-2015
 
Orienteringen er taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-56926_#3516267_v1_handleplan familiecentret.pdf

Bilag

Handleplan Familiecentret


255. Beslutning - Godkendelse af forslag til revideret spildevandsplan 2016-2020

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. forslag til revideret spildevandsplan bliver godkendt
 2. forslaget til spildevandsplan bliver lagt frem til offentlig høring

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Formål:
Den reviderede spildevandsplan afløser den gældende spildevandsplan og revisionen er gennemført på følgende baggrund:
 
Den reviderede spildevandsplan skal sikre, at Holbæk Kommune kan opfylde de statslige vandplaners målsætninger til miljøtilstanden i overflade- og grundvand. Spildevandsplanen giver desuden borgerne information om, hvilke planer Holbæk Kommune har på spildevandsområdet. Planen udgør retsgrundlaget for tilslutninger af ejendommes spildevand til den offentlige kloak.
 
Væsentlige ændringer i forhold til den godkendte plan:
 
Udvalget for Klima og Miljø blev på mødet den 27. oktober 2015 orienteret om de væsentlige ændringer, og tog disse til efterretning.
 
Da spildevandsplanen fastlægger rammerne for etablering af et nyt Holbæk renseanlæg på Tuse Næs, skal dette strategisk miljøvurderes, jf. Lov om Miljøvurdering.
Projektet vedr. flytningen af renseanlægget er gennemgået, for at afgrænse indholdet af miljøvurderingen. Administrationen har efterfølgende sendt projektet til høring hos berørte myndigheder/foreninger o. lign. 
 
Evt. bemærkninger som følge af høringen, vil være tilgængelige på KMU-mødet den 24. november 2015, og vil efterfølgende blive bilagt sagen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Investeringer ifølge planen afholdes af Holbæk Forsyning.


Øvrige konsekvenser
Spildevandsplanen vil medvirke til at forbedre kvaliteten i vandløb, søer og sikre rent grundvand.
 
Planen er samtidig afgørende for, at Holbæk Kommune kan leve op til de statslige vandplaners målsætninger for ferskvande og fjorde.


Høring
Efter byrådets behandling af forslaget til spildevandsplan skal det fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger med oplysning om, at der er adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for byrådet.
 
Den reviderede spildevandplan er en digital plan og vil være tilgængelig på kommunens planportal, senest ved høringsperiodens start.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Klima og Miljø den 2. juni 2015, Åbent punkt - Beslutning om revision af spildevandsplanen blev godkendt
 
Udvalget for Klima og Miljø den 27. november 2015, Åbent punkt - Orientering om revision af spildevandsplanen blev taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling256. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af sluseporte på Audebo Pumpestation

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der frigives en anlægsbevilling på 1,24 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i budget 2015 til istandsættelse af broer. Af det samlede beløb på 1,24 mio. kr. skal 0,70 mio. kr. anvendes i 2015 og de resterende 0,54 mio. kr. i 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
Sluseporte ved Audebo Pumpestation regulerer vandstanden i landkanalerne omkring Lammefjorden, og sikre området mod oversvømmelse og at saltvand fra fjorden ikke blander sig med ferskvandet i kanalerne.
 
Sluseanlægget består af 4 sluseporte som er over 60 år gamle og udskiftning er tvingende nødvendigt. I bunden af slusekammeret ligger en rem (træbjælke), som holder sluseportene. Remmen er forankret i slusekammerets betonbund med stålbolte, som er kraftigt korroderet. I tilfælde af ekstrem høj vandstand i fjorden er der risiko for at boltene ikke længere kan holde, og at sluseportene derfor bryder sammen. Hvis dette sker, er Lammefjordsområdet åben for oversvømmelse.
Arbejdet med udskiftning af portene blev påbegyndt i 2012, hvor der blev fremstillet 4 nye sæt sluseporte. I 2014 blev et sæt sluseporte udskiftet. I 2015 udskiftes yderligere 2 sæt sluseporte, mens det sidste sæt sluseporte udskiftes i foråret 2016.
 
Budgetoverslag for udskiftning af sluseporte
Fremstilling af 4 sæt nye sluseporte og udskiftning af 1 sæt sluseporte, i alt 0,7 mio. kr., blev udført i årene 2012 til 2014 som en del af driften af Audebo sluse.
Den resterende udskiftning af 3 sæt sluseporte, i alt 1,2 mio. kr. bliver udført som anlægsarbejde på Kommunens anlægsbudget for istandsættelse af broer.
 
Den videre proces
I 2015 udskiftes yderligere 2 sæt sluseporte, mens det fjerde og sidste sæt udskiftes i foråret 2016. I op til 1 år efter montage af portene er der, på grund af opfugtning af træet, behov for løbende tilpasninger af portene.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Total
Udskiftning af 2 sæt porte 2015                                                  700 t.kr.
Udskiftning af 1 sæt porte i 2016                                                350 t.kr.
Løbende tilpasninger og uforudsete arbejder                      120 t.kr.
Kommunens administration og projektledelse                    70 t.kr.
 
Samlet anlægsbevilling                                                                   1.240 t.kr.
 
Der er i anlægsbevillingen for 2015 afsat et rådighedsbeløb på i alt 3,5 mio.kr. til renovering af Munkholmbroen og øvrig istandsættelse af broer. Af rådighedsbeløbet anvendes de 1,2 mio. kr. til udskiftning af sluseportene.
 
Af de i alt 1,2 mio. kr. skal 0,7 mio. kr. bruges i 2015, og de resterende 0,5 mio. kr. i 2016.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling257. Beslutning - Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 2.73 for Rishøjgård 2. behandling

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 og Lokalplan 2.73 for boligbebyggelse ved Rishøjgård i Holbæk vest vedtages endeligt uden væsentlige ændringer

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 og Lokalplan 2.73 for boligudbygning i Holbæk vest ved Rishøjgård, har været sendt ud i offentlig høring. Planforslagene forelægges nu til endelig vedtagelse.
 
Baggrunden for udarbejdelse af planforslagene er at muliggøre en boligudbygning ved afrunding af Holbæk bys vestlige afgrænsning.

Kommuneplanrammens område er afgrænset mod nord af Nykøbingvej og Odsherredsbanen, mod syd af Nordvestbanen og mod øst af en eksisterende matrikelgrænse, mens den vestlige afgrænsning er defineret af en skitseret afgrænsende linje som afrunding af bygrænsen i sammenhæng med eksisterende bebyggelse. Lokalplanområdet omfatter ikke hele kommuneplanrammens areal, men friholder nogle arealer til efterfølgende etaper, efter aftale med de pågældende grundejere.
 
Med planlægningen bliver der mulighed for etablering af parcelhusbebyggelse, rækkehuse og klyngehuse. Bebyggelsen placeres omkring en gennemgående grøn kile centralt i området, der skaber visuel kontakt fra Kalundborgvej mod fjorden.
Bebyggelsen må maksimalt opføres i en højde af 8,5 m af hensyn til den landskabelige sammenhæng til kystlandskabet.

Planforslagene kan ses her: http://lokalplaner.holbaek.dk/dk/273---rishoejgaard/
 
Planforslagene har været sendt ud i offentlig høring. I høringsperioden er indkommet bemærkninger primært vedrørende trafikale forhold og udsigtsforhold, jf. nedenstående afsnit. Indkomne høringssvar og administrativ behandling heraf kan ses i vedhæftede bilag. Sammenfattende indstilles, at de indkomne bemærkninger ikke medfører ændringer i planforslagene.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Planforslagene har været sendt ud i offentlig høring fra den 14. september til den 9. november 2015. Der har været afholdt borgermøde på Holbæk Bibliotek den 6. oktober 2015.
 
I den offentlige høring er indkommet 2 høringssvar. Det ene indeholder bemærkninger omkring den overordnede trafikstruktur i området, med anbefaling om, at jernbaneoverskæringen på Kalundborgvej bliver nedlagt og der bliver lavet en ny vejføring ad Nykøbingvej, hvor der bliver anlagt en ny rundkørsel, og en ny forbindelsesvej under banen til Kalundborgvej.
Det andet høringssvar indeholder bemærkninger omkring udsigtsforhold, herunder relateret til en eksisterende udsigtsdeklaration, samt bemærkninger vedrørende planforslagenes indflydelse på fremadrettet mulighed for realisering af cykelstier på Kalundborgvej og bemærkninger omkring skoleforhold.
De indkomne bemærkninger, og administrativ behandling heraf, er gengivet i skema med høringssvar som bilag til sagen. Det indstilles, at de indkomne bemærkninger ikke giver anledning til ændringer. Forslag om etablering af grøn kile i kommende lokalplanlægning for resterende deletape nord for Kalundborgvej afsøges ved fremadrettet planlægning.
 
Ved borgermøde på Holbæk Bibliotek blev fremsat bemærkninger primært vedrørende udsigtsforhold og trafikale forhold. Notat fra borgermødet er vedlagt sagen som bilag.

Lovgrundlag – link
Planloven

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Indstilles godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-39328_#3497697_v1_notat borgermøde den 6.10.2015.docx.docx
caseno15-39328_#3501041_v1_skema med behandling af høringssvar.doc

Bilag

Notat borgermøde den 6.10.2015.docx
Skema med behandling af høringssvar


258. Beslutning - Godkendelse af Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 3.48 for boliger på Samsøvej

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan 3.48 for boliger på Samsøvej godkendes til udsendelse i offentlig høring
2. der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke gennemføres en egentlig miljørapport
3. indsigelser og bemærkninger til den gennemførte indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillægget svares, som det er vist i Høringsnotat fra indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillægget nr. 23.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrunden for at udarbejde Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan 3.48 for boliger på Samsøvej er at muliggøre opførelse af op til 70 små boliger i området. Boligerne forventes at blive almene boliger delvist med anvisning fra Holbæk Kommune.
Baggrunden for at etablere små boliger af denne type i Holbæk er, at det er vurderet, at der mangler mindst 250 små boliger i Holbæk by til studerende, enlige med små indkomster, og enlige der får anvist en bolig af Holbæk Kommune. Lokalplan nr. 3.48 er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en bygherre om at opføre almene etageboliger i området.
Området er ikke lokalplanlagt og er udlagt til fritidsformål, herunder kolonihaver, i kommuneplanen. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg. Der har været indkaldt idéer og forslag til Kommuneplantillæg nr. 23, hvor borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og interesserede har haft mulighed for at komme med forslag og ideer.
Området har efter anden verdenskrig været en del af HF Fælleshaven, men er i slutningen af 60’erne blevet inddraget til skolelokaler. Disse lokaler er nedrevet omkring år 2000. Siden da har området ligget hen som en tom grund. Området er ikke omfattet af Haveforeningsaftalen med HF Fælleshaven.
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at der kan opføres etageboliger i området.
Lokalplanens bestemmelser skal sikre at bebyggelsen indpasses i området, så der skabes en overgang mellem etagebebyggelsen nord for området og kolonihavernes små bygninger.
Lokalplanen giver mulighed for at opføre etageboliger i op til 2 etager. Lokalplanen giver også mulighed for opførelse af fælleshus. Bygningerne må kun placeres indenfor to anviste byggefelter. Lokalplanen fastsætter placeringen af fælles udendørs opholdsarealer, som skal placeres mellem de to byggefelter af hensyn til naboerne. Parkering til beboerne skal placeres i den nordlige del af området. Lokalplanen sikrer, at bebyggelsens facader eller gavle mod syd udformes uden vinduer, samt at der ikke etableres altaner tæt på skel. Begge dele er for at begrænse indkig i de eksisterende kolonihaver. Området trafikbetjenes fra Samsøvej, og der er et lavere parkeringskrav end fastsat i kommuneplanen, idet det forventes, at færre i bebyggelsen har bil end gennemsnittet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af forslaget.

Øvrige konsekvenser
Høring
Der har været indkaldt idéer og forslag til Kommuneplantillæg nr. 23, hvor borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og interesserede har haft mulighed for at komme med forslag og ideer.
I høringsperioden blev der indsendt ét høringssvar.
Høringssvaret omhandlede i det væsentligste bemærkninger om støjgener og ”brandvejen” til Haveforeningens fælleshus. Derudover er der flere forslag til alternativ placering af bebyggelsen.
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan 3.48 for boliger på Samsøvej sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.

Lovgrundlag – link
Planloven og Lov om miljøvurdering

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Et flertal bestående af I og O kan ikke tiltræde indstillingen.
 
Et mindretal bestående af A indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes.
 
I og O ønsker, at placeringen af små boliger sker på baggrund af en samlet planlægning herfor.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Et flertalt bestående af V, A, B og C indstiller til godkendelse.
 
Inge Langseth, O undlader at stemme

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-32341_#3502764_v1_forslag til lokalplan 3-48 boliger ved samsøvej eksl kmp23.pdf.pdf
caseno15-32341_#3502771_v1_forslag til kommuneplan nr 23..pdf.pdf
caseno15-32341_#3506980_v1_miljøscreening af lokalplan 3-48 ver 2.1.pdf
caseno15-32341_#3507436_v1_høringsnotat fordebat om kommuneplantillæg nr. 23 ver 2.pdf.pdf

Bilag

Forslag til Lokalplan 3-48 boliger ved Samsøvej eksl kmp23.pdf
Forslag til kommuneplan nr 23..pdf
Miljøscreening af lokalplan 3-48 ver 2.1
Høringsnotat fordebat om kommuneplantillæg nr. 23 ver 2.pdf


259. Beslutning - Byggemodning af Torpet 24

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller
 
 1. at kommunen selv forestår byggemodning af arealet Torpet 24 med henblik på efterfølgende salg.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Torpet 24 er beliggende i den nyere udstykning ved Stenhusvej. Arealet har gennem tiderne været tænkt brugt til forskellige formål. Administrationen har været i dialog med ejendomsmæglere, og den nuværende vurdering er, at det er mest hensigtsmæssigt at sælge arealet til parcel- og rækkehuse.
 
Administrationen anbefaler, at Holbæk Kommune selv forestår byggemodningen og derefter sælger de enkelte parceller. Alternativt kan det vælges at sælge det samlede areal som råjord, hvorefter det er køber, der skal forestå byggemodningen.
 
Byggemodning af arealet estimeres at koste 1.9 mio. DKK. Såfremt arealet sælges byggemodnet og i mindre parceller, så forventes det, at det vil indbringe 4,9 mio. DKK.
 
Såfremt arealet sælges som råjord, så er det forventningen at det vil kunne indbringe 2,4 mio. DKK.   

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Omkostninger til byggemodning finansieres via køb og salg kontoen.

Øvrige konsekvenser
Der er igangsat udarbejdelse af en ny lokalplan for området, der muliggør parcel- og rækkehuse. Dermed optimeres processen, så der kan gives byggetilladelse samtidig med at lokalplanen foreligger, hvilket er i tråd med de vilkår, der ydes for private i lignende situationer.

Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling260. Beslutning om frigivelse af midler til vandløbsområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
Økonomiudvalget
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. frigive 250.000 kr. til opmåling m.m. vedr. Åmose Å – dels som forberedelse af evt. oprensning i 2016 og dels forberedelse af kommende arbejde med nyt regulativ for Åmose Å/Halleby-å-systemet.
 2. frigive 200.000 kr. til indkøb af udstyr til kontrol af vandføring og vandstande samt til info af borgere, lodsejere m.m.
 3. frigive 50.000 kr. til projekt for genopretning af åen efter tidligere oprensning
 4. frigive 200.000 kr. til oprensning af vandløb, som efter gennemført regulativkontrol er vurderet til ikke at opfylde vandløbsregulativerne.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med budgetaftalen for 2014 blev det besluttet, at afsætte 1 mio. kr. på vandløbsområdet for at tilpasse disse til kommende klimaudfordringer.  Da en stor del af de afsatte midler ikke er brugt i 2015 indstiller administrationen ovenstående nye initiativer på vandløbsområdet.
 
Som opfølgning på budgetaftalen kom udvalget for Klima og Miljø medio 2014 med indstilling til, hvordan bevillingen skulle udmøntes. På baggrund af indstillingen fra udvalget for Klima og Miljø besluttede Byrådet på møde i august 2014, at
 
 1. at frigive 300.000 kr. til ekstra gennemgange af vandløbene,
 2. at frigive 250.000 kr. til et reguleringsprojekt i Åmose Å,
 3. at 450.000 kr. overføres til regnskabsår 2015
 
Status på implementeringen af ovenstående er:

Ad. 1:
Der er gennemført to ekstra gennemgange – dels efterår 2014 og dels forår 2015. Indsatser for i alt knap 200.000 kr. er fordelt på 2014 og 2015. Ultimo 2015 vil der blive fokuseret på at fjerne problemer vedr. vandløbene, der kan håndteres som ”nålestiksoperationer”.
 
Ad. 2:
Delvist startet op – se pkt. 1 under forslag til nye initiativer

Ad. 3
Da den første ekstra gennemgang af vandløbene skete i 2014 er den betalt i 2014, men da de resterende frigivne beløb ikke blev brugt (helt eller delvist) i 2014 blev der overført godt 900.000 kr. til 2015.
 
I bilag 1 er ovenstående punkter beskrevet nærmere.

Forslag til nye/ændrede initiativer:
 
1. Åmose Å (Halleby-å-systemet)
Der er pt. ikke gennemført et reguleringsprojekt for Åmose Å, idet der siden sommeren 2015 har været dialog med vandsynsgruppe – Åmose Å om dels grødeskæring, oprensning samt kommende nyt regulativ. P.t. arbejdes på hvordan grødeskæring og evt. oprensning skal foregå indtil nyt regulativ for Åmose Å (Halleby-å-systemet)er besluttet, hvilket tidligst sker i 2017.

Økonomi
Der afsættes 250.000 kr. til førnævnte (for)arbejde med Åmose Å (Halleby-å-system).

2. Udstyr til kontrol af vandføring og vandstande samt info til borgere, lodsejere m.fl.
I forhold til klimaændringerne er der behov for at vide, hvor meget vand der faktisk løber i vandløbene i dag. Derfor er der behov for indkøb af flere vandstandsloggere.
Desuden arbejdes der på at forbedre og udvikle digitale løsninger, hvor borgere, vandsynsgrupper og andre dels kan følge med i, hvad der sker i vandløbene (grødeskæring, vandstandsmålinger m.m.) og dels kan indberette problemer. Derfor påtænkes del af bevillingen gå til dette arbejde.

Økonomi
Der afsættes 200.000 kr. til indkøb af vandstandsloggere samt indkøb/udvikling af digitale løsninger til information/indberetning.
 
3. Tuse Å
Som følge af opgravningen mellem Tuse Å i 2012, er der senere indgået en aftale mellem Holbæk Kommune og vandsynsgruppen for Tuse Å (TØS) om retablering af åen.
På baggrund af dialogen med TØS er udarbejdet et genopretningsprojekt.

Økonomi

Der afsættes 50.000 kr. til genopretning af Tuse Å mellem Tusebroerne.

4. Regulativkontrol
Resultaterne fra regulativkontrollen i 2015 viser, at der er ca.13 km af de kontrollerede 44 km vandløb, som ikke overholder de regulativmæssige krav.
Administrationen lægger op til at få disse strækninger renset op så hurtigt som muligt.

Økonomi
Der afsættes 200.000 kr. til oprensning på baggrund af regulativkontrollen.
 
I bilag 1 er ovenstående forslag til nye/ændrede initiativer beskrevet nærmere.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Sammenfatning/overblik over foreslåede projekter/initiativer samt finansiering
 
Nr.
Projekt
Kr.
 
Bevilling (oprindelig)
1.000.000
 
Ekstra gennemgange af vandløbene (bevilget tidligere)
300.000
 
Reguleringsprojekt for Åmose Å (erstattes af projekt 1)
0
 
Rest til finansiering af nye projekter/initiativer
700.000
 
 
 
1
Åmose Å (Halleby-å-systemet)
250.000
2
Indkøb af udstyr til kontrol af vandføring og vandstande samt til info til borger, lodsejere m.fl.

200.000
3
Tuse Å - genopretningsprojekt
50.000
4
Oprensning som følge af regulativkontrol i 2015
200.000
 
 
 
 
Rest af anlægsbevilling
0
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Vandsynsgrupper, TØS m.fl. har været hørt i fbm de enkelte projekter.

Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Bevillingssag behandlet i Byrådet på møde i august 2014 (20-08-2014, pkt. 115)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
 
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Indstilles godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-32862_#3503866_v1_bilag 1 til dagsordenspunkt_november_2015.docx

Bilag

Bilag 1 til dagsordenspunkt_november_2015


261. Beslutning - Godkende finansiering af grundkapitallån til billige boliger på Samsøvej

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. 1.050.000 kr. af det grundkapitallån kommunen skal yde til de billige boliger på Samsøvej finansieres af salgsindtægter fra salg af ejendomme

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede den 13. maj 2015, at indgå aftale med Lejerbo om opførelse af små og billige boliger på Samsøvej. Byrådet besluttede i den forbindelse, at kommunens tilskud i form af grundkapitallånet modsvares af salgsprisen for grunden ekskl. moms, svarende til hidtidig praksis. Byggeomkostningerne er steget siden projektet startede. På den baggrund indstiller administrationen, at salgsprisen for grunden reduceres og kommunens tilskud i form af grundkapitallånet finansieres dels af salgspris for grunden og dels fra salgsindtægter af salg af ejendomme.
 
Det tidligere Socialcenter efterlyste primo 2013 små billige boliger med en husleje inkl. forbrug på 3.000 kr. pr. måned, til unge mellem 18 og 30 år som er på kontanthjælp.
 
I juni 2013 tilkendegav Lejerbos udviklings- og byggechef at det vil være muligt, at opføre små billige boliger med en husleje inkl. forbrug på 3.000 kr. pr. måned. Og Lejerbo har udarbejdet konceptet ”Startbo”.
 
Udgangspunktet for projektet var at det grundkapitallån på 10 % af byggeriets anskaffelsessum som kommunen skal yde modsvares af salgsprisen for grunden ekskl. moms.
 
Der har været flere placeringer i spil og den 13. maj 2015 godkendt byrådet, at der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af 40-70 små og billige boliger på Samsøvej i Holbæk.
 
Byggeomkostningerne er steget siden 2013 hvor projektet startede. For at kunne fastholde en husleje inkl. forbrug på 3.000 kr. pr. måned anmoder Lejerbo om, at grundens salgspris inkl. moms sættes til 10 % af byggeriets anskaffelsessum.
 
Da der skal betales moms ved salg af byggegrunde betyder det, at grundens salgspris ikke kan dække hele grundkapitallånet. Der er derfor behov for at kommunen yder en del af grundkapitallånet kontant med 1.050.000 kr. udover det tilskud som dækkes af grundsalget.
 
Ifølge Lejerbos Udviklings- og Byggeafdeling udgør den forventede anskaffelsessum 52.100.000 kr. med en grundkøbesum på 5.200.000 kr.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Nettoudgiften til grundkapitallån med fradrag af grundens salgspris udgør 1.050.000 kr.
 
Grundens salgspris inkl. moms
5.200.000 kr.
Moms heraf udgør
-1.040.000 kr.
Salgspris ekskl. moms
4.160.000 kr.
Grundkapitallån 10 % af 52.100.000 kr.
5.210.000 kr.
Netto udgift
1.050.000 kr.
 
Nettoudgiften finansieres af salgsindtægter ved salg af kommunale ejendomme.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Byrådets møde 13. maj 2015. Punkt 100: ”Beslutte indgåelse af aftale med Lejerbo om opførelse af små og billige boliger”.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Et flertal bestående af V, A, B og C indstiller til godkendelse.
Inge Langseth, O undlader at stemme

Referat
Sagsfremstilling262. Beslutning - Godkende Holbæk Boligselskabs salg af administrationsbygningen

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og byrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. En af boligselskabets afdelingers bygning overdrages til boligorganisationen Holbæk Boligselskab.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Boligselskab ansøger byrådet om tilladelse til at overdrage boligselskabets administrationsbygning fra en af boligselskabets afdelinger (afdeling 28/60 Kontorbygning) til boligorganisationen Holbæk Boligselskab.
 
I henhold til almenboligloven skal byrådet godkende boligorganisationens salg og køb af ejendomme.
 
Administrationsbygningen ejes af en selvstændig afdeling og blev tidligere udlejet til henholdsvis Domea s.m.b.a. og Holbæk Boligselskab.
 
Da ejendommen nu alene anvendes som administrationsbygning for Holbæk Boligselskab, ønsker boligselskabet at ejendommen overdrages til boligorganisationen for den bogførte værdi.
 
Overdragelsen vil lette de administrative byrder i boligorganisationen, idet man undgår at udarbejde årsregnskab for den afdeling som ejer administrationsbygningen, ligesom der ikke skal bogføres interne posteringer mellem enhederne.
 
Driften af ejendommen vil herefter indgå i boligorganisationens årsregnskab.
 
Ejendommen overdrages til 4.242.152 kr. som er den nedskrevne ejendomsværdi i afdelingens regnskab. Overdragelsen sker med tilbagevirkende kraft pr. 1. april 2014.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Overdragelsen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Almenboliglovens § 26 og 27.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Indstilles godkendt.

Referat
Sagsfremstilling263. Orientering - Arealoptimering

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø - økonomiudvalget – byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1. Status på arealoptimering bliver taget til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det politisk besluttet, at driften og vedligeholdelsen af kommunale ejendomme skal effektiviseres med 20 millioner kr. inden udgangen af 2018. Effektiviseringen skal ske via optimering af anvendelsen af de kommunale ejendomme. Processen indebærer, at kommunale funktioner skal samles på færre kvadratmetre, og at kommunale ejendomme skal afhændes.
 
Økonomi
Når kommunale brugere skal samles på færre kvadratmeter, så vil der ofte være engangsomkostninger for Holbæk Kommune til flytning, bygningsændringer, inventar etc.
Det må tilstræbes at holde disse engangsomkostninger på et overkommeligt niveau samt undgå nye driftsomkostninger.
 
Det skal samtidig pointeres, at det går ud over den samlede driftsudgift, og som følge deraf den samlede budgetreduktion på arealoptimeringsprojektet, når øvrige kerneområder disponerer over bygningsmassen på en uhensigtsmæssig måde. Bygningerne tilhører kommunen, der stiller dem til rådighed for den enkelte chef eller organisation. Tilgangen til anvendelsen af lokaler i Holbæk kommune skal være, at placeringen i princippet altid er midlertidig. Det vil altid være en løbende proces at optimere på bygningsporteføljen, for at afdække, om bygninger og lokaler kan bruges bedre, af flere, af andre eller kan afhændes.
 
Bygningsdriften er til og med november 2015 effektiviseret med 7,4 mio. kr. og der er pt. en potentiel effektivisering på 2,2 mio. kr. i ejendomme, der er godkendt til salg. Herudover er der for øjeblikket ejendomme, der kan forventes sat til salg, men som endnu ikke er politisk behandlet, hvor man kan effektivisere bygningsdriften med 2,4 mio. kr.
 
De potentielle effektiviseringer på de bygninger, som er godkendt til salg samt de ejendomme der forventes sat til salg, er beregnet på baggrund af driftsnøgletallet på 308 kr. Nøgletallet er udtryk for størrelsen på budgettet for bygningsdrift sammenholdt med antallet af kvadratmetre, der skal drives for det pågældende budget.
 
Tidsperspektiv
Det forventes, at der i 2016, 2017 og 2018 skal ske en gennemsnitseffektivisering pr. år på 2,7 mio. kr. for at realisere den budgetterede effektivisering. Dermed skal der årligt afhændes ca. 8.800 kvadratmeter for at sikre ovenstående.
 
Det forventes forsat, at den budgetterede effektivisering på 20 mio. kr. kan realiseres i 2018, såfremt alle kerneområder fortsat bidrager konstruktivt til den fælles opgave med at optimere anvendelsen af vores arealer.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Indstilles taget til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Orienteringen indstilles taget til efterretning

Sagsfremstilling
Referat264. Orientering om at sagen om vedtagelse af vandhandleplanen ikke genoptages

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byråd
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at
 1. det tages til efterretning, at sagen om vedtagelse af Holbæk Kommunes vandhandleplan ikke genoptages.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Den 21. oktober 2015 godkendte byrådet Holbæk Kommunes vandhandleplan. Vandhandleplanen havde forud for den politiske behandling været i en 8 ugers høring i perioden fra den 30. april 2015 til den 26. juni 2015. De indkomne høringssvar samt administrationens bemærkninger hertil fremgik af bilag ved den politiske behandling.
 
Administrationen er imidlertid efterfølgende blevet gjort opmærksom på, at der var indsendt tre yderligere høringssvar inden for høringsfristen, som imidlertid ved en fejl ikke indgik i høringsnotatet.
 
Administrationen har gennemgået de pågældende høringssvar i vedlagte notat og vurderet, at disse ikke ville have givet anledning til en ændring af kommunes vandhandleplan, såfremt der havde været kendskab til disse på tidspunktet for vedtagelsen af handleplanen. Det vurderes derfor, at det ikke er nødvendigt at genoptage behandlingen af sagen om vedtagelsen af vandhandleplanen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
21. oktober 2015: ”Vedtagelse af Vandhandleplan for Holbæk Kommune

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Indstilles taget til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling

caseno14-79888_#3502622_v1_notat om manglende høringssvar ved vedtagelse af holbæk kommunes vandhandleplan.docx

Bilag

Notat om manglende høringssvar ved vedtagelse af Holbæk Kommunes vandhandleplan


265. Beslutning om takst for Flextur pr. januar 2016

Sagsgang og sagstype
Klima og Miljøudvalget
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget
 1. beslutter at kørsel med Flextur (åben flex) i Holbæk kommune pr. januar 2016 fortsat sker til grundtaksten.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Movias bestyrelse har den 2. september 2015 besluttet at ændre taksterne for Flextur fra den 17. januar 2016. Baggrunden for den nye flextur takst er at imødekomme nogle kommuners bekymring for stigende udgifter til Flexturordningen. Det er Movias vurdering, at en forhøjelse af grundtaksten for Flextur vil medføre en reduktion i antallet af passagerer og modsat vil kommunetaksten medføre en stigning i antallet af passagerer. På den baggrund indstiller administrationen, at Flextur i Holbæk Kommune skal ske til grundtaksten og, der muliggør en fastholdelse af det nuværende budget.
 
Flextur er et supplement til den kollektive trafik og omfatter kørsel fra adresse til adresse i kommunen.
 
Beslutningen i Movias bestyrelse fremgår af nedenstående tabel:
 
Nuværende takst
Ændringer pr. 17.januar 2016
Grundtakst: 24 kr.(2 zoner) inkl. 5 km og 6 kr. pr ekstra km
Grundtaksten ændres til 36 kr. (3 zoner) inkl.10 km og 6 kr. pr. ekstra km
Kommunetaksten: 24 kr. (2 zoner) inkl. 10 km og 6 kr. pr. ekstra km.
Fastholdes
50% rabat til børn under 12 år
50% rabat til børn under 12 år ændres til at gælde børn under 16 år.
10% rabat ved online bestilling
Fastholdes
50% rabat til medrejsende
Udgår
 
I Holbæk Kommune benyttes på nuværende tidspunkt grundtaksten der i dag er 24 kr. inkl. 5 km og 6 kr. pr. ekstra km.
 
Grundtaksten er udgangspunktet for Flextur, mens kommunetakst er et alternativ, hvis en kommune ønsker at give borgerne et øget serviceniveau i form af lavere pris. Kommunetaksten kan kun anvendes inden for kommunegrænsen, mens grundtaksten anvendes, hvis man krydser kommunegrænsen.
 
Sådan bruges flextur i Holbæk Kommune
Benyttelsen af Flextur stiger. I 1. halvdel af 2015 var der 6.137 rejser, sammenlignet med samme periode i 2014, hvor der er 4.489 rejser. Det svarer til en stigning på ca. 37pct. I Holbæk Kommune fortages 46 pct. af rejserne inden for Holbæk by. Dette svarer til 39 pct. af de samlede udgifter for samme periode.
 
Kundernes turformål ligger helt klart i kørsel mellem privat adresser (60 pct.).
Herefter følger kørsel til institutioner, stationer og detailhandel.
 
Kundernes aldersfordeling kan kun registreres for internetbestillinger (12 pct. af alle bestillinger)og her fremgår det at 80 pct. af brugerne er over 50 år – heraf 50 pct. over 70 år. Formodningen om at produktet henvender sig til den ældre del af kommunens borger er svær at eftervise udover, hvad den internet baserede del viser.
 
Der er rettet henvendelse til Ældrerådet for at høre om de evt. har bemærkninger til brugen af Flextur. Ældrerådet har svaret tilbage, at de ikke kender benyttelsen af Flextur. Rådet har dog en fornemmelse af, at det er borgere i byen der benytter Flextur og ikke så mange ældre i landområderne.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Movia vurderer, at tiltagene vil medføre følgende økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.
 
Tabel - Movias økonomiske vurdering
 
Antal Passagerer
Tilskudsbehov
(1.000kr)
Holbæk Kommunes budget 2016
(1.000)
Budget 2016
Grundtakst som i 2015 24 kr./ 5 km
17.404
1.624.
1.624 kr.
Estimat 2016 med ny grundtakst
36 kr./10 km
14.821
1.429
Mindre udgift på 195.kr
Estimat 2016
Med kommune takst
24 kr./10 km
17.640
1.961
Merudgift på
337.kr
 
Hvis indstillingen følges, viser estimaterne fra Movia at der kan forventes en mindre udgift i 2016 på ca.200.000 kr. i forhold til det oprindelige budget på 1.624.000 kr.
Det skal dog bemærkes, at estimatet bygger på en formodning om en nedgang i antallet af brugere i ordningen når grundbeløbstaksten reguleres fra 24 kr. til 36 kr. Dette estimat vurderes, at være behæftet med en vis usikkerhed.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
I henhold til Lov om trafikselskaber er det Movia der fastsætter taksterne for ydelser gennem Movia.

Sagshistorik, henvisninger
Supplerende sagsfremstilling
Administrationen indstillede til Udvalget for Klima og Miljø på deres møde d. 24. november 2015 et forslag til takst for Flextur, der kunne finansieres indenfor det nuværende budget. Da Udvalget for Klima og Miljø valgte en løsning, der ligger udover det nuværende budget, skal punktet behandles i Økonomiudvalget og i byrådet.
 
Med beslutningen i Udvalget for Klima og Miljø forventer administrationen, at der bliver et årligt merforbrug på 337.000 kr. på driftsbudgettet til flextur (åben kørsel).
I 2016 findes der i budgetrevision I midler til at dække merforbruget.
I 2017 indarbejdes merforbruget i den samlede besparelse på den kollektive trafik, således at trafikbestillingen for 2017 reduceres med i alt 2.337.000 kr.
 
En nærmere beskrivelse af konsekvenserne kan ses i vedlagte notat.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
ØU indstiller at Kommunetaksten på 24 kr. (2 zoner) inklusiv 10 km og 6 kr. pr. ekstra km. fastholdes.
 
ØU anmoder KMU om at anvise finansiering af merudgift i budget for den kollektive bustrafik, jf. budgetaftalen for 2016.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-11-2015
Kommunetaksten på 24 kr. (2 zoner) inklusiv 10 km og 6 kr. pr. ekstra km. fastholdes

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-22835_#3530023_v1_ - følgenotat vedr. finansiering af ekstraomkostninger i forbindelse med beslutning om takst for fle.pdf

Bilag

- Følgenotat vedr. finansiering af ekstraomkostninger i forbindelse med beslutning om takst for Flextur pr. januar 2016..pdf


266. Beslutning om frigivelse af midler til kinesisk festival 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalg og byråd
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. det besluttes at frigive 1 mio. kr. til afvikling af ”Kinesisk festival 2016” i overensstemmelse med budgetaftalen for 2016. Pengene frigives fra politikområde 15 og finansieres af vækstmidler fra vækstudvalget jf. budgetaftalen for 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk kommune har gennem de seneste år styrket relationen til Kina med henblik på at udvikle samarbejde omkring kultur, uddannelse, erhverv mm.
 
I forlængelse heraf, har Byrådet i budgetaftalen for 2016-2019 afsat midler til at støtte en kinesisk festival i 2016. På denne baggrund er der behov for, at det besluttes at frigive de afsatte midler.
 
Som en del af det målrettede arbejde med at styrke relationen til Kina har en række borgere og institutioner, herunder Stenhus Gymnasium, Kunsthøjskolen, Holbæk Byforum, Museum Vestsjælland samt Holbæk Erhvervsforum og DGI arbejdet med at etablere og gennemføre en kinesisk festival i september 2016. Se vedlagte projektbeskrivelse.
 
Projektet er forankret i den lokale forening PANDA, som har til formål at styrke relationerne mellem Kina og Holbæk. Projektorganisationen består derudover af hele ni arbejdsgrupper, som arbejder på at skabe konkret indhold i festivalen inden for forskellige områder, fx, gastronomi, kultur, idræt.
 
Den ene arbejdsgruppe består af de to egnsteatre, som står for faciliteringen/etableringen af de fysiske rammer for den kinesiske festival. Sideløbende hermed arbejdes der også på, at kinesiske kulturaktører kommer til Holbæk, som en del af festivalen.
 
Rammer for anvendelsen af tilskud
De afsatte midler udbetales til foreningen PANDA, som er ansvarlig for at midlerne anvendes i overensstemmelse med de rammer som er fastsat i vedlagte samarbejdsaftale.
 
Af samarbejdsaftalen fremgår det, at tilskuddet skal anvendes til at skabe og styrke kulturrelationer mellem Holbæk og Kina. Derudover skal tilskuddet anvendes til at øge kendskabet til Kina i Holbæk og samtidig involvere og engagere en bred kreds af borgere, frivillige, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner mv. i en fælles, offentligt sansefestival
 
Tilskudsanvendelsen kan inddeles i følgende tre kategorier:
- Eventplanlægning, logistik og faciliteter.
- Indholdsaktiviteter
- Udvikling af samarbejde med kinesiske relationer, herunder deltagelse af kinesiske aktører under festivalen.
 
Det fremgår også af samarbejdsaftalen, at PANDA er ansvarlig for at udarbejde et regnskab, som skal vise, hvorledes det kommunale tilskud er anvendt. Regnskabet skal indsendes til Holbæk Kommune efter festivalen er afholdt.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
De frigivne midler vil blive overdraget til PANDA, som skal anvende midlerne til en kulturfestival, som styrker Holbæk borgeres kendskab til Kina
 
1: opbygning/facilitering af 3 scener
2: økonomisk tilskud til indhold (sport, gastronomi, kultur)
3: økonomisk tilskud til planlægning, tilrettelse af festival, herunder besøg af kinesiske kunstnere
 
 
skal udarbejde og fremsende et regnskab for brug af midlerne.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-11-2015
Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Det indstilles godkendt, at beløbet på 1 mio.kr., som er afsat i budget 2016 til Kinafestival overdrages til foreningen PANDA, som dermed gøres ansvarlig for at midlerne anvendes i overensstemmelse de indgåede aftaler

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-43748_#3741414_v1_vs sag vedr kinesisk festival - kinesisk festival i holbæk_dansk.pdf.pdf
caseno15-43748_#3503551_v1_projektbeskrivelse, kina-festival 2016.pdf

Bilag

Projektbeskrivelse, Kinesisk festival 2016
Projektbeskrivelse, Kina-festival 2016 (powerpoint)


267. Beslutning om ophør af den selvejende driftsorganisation på Søminestationen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. bringe den selvejende institution C til ophør med virkning fra 1. januar 2016.
2. aftaler indgået med den selvejende institution C og RUC om driften og benyttelse af Søminestationen bringes til ophør med virkning fra 1. januar 2016.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I 1998 stiftede Holbæk Kommune, Roskilde Universitetscenter (RUC) og det daværende Vestsjællands Amt en selvejende driftsinstitution – kaldet ”C”, som fik ansvaret for driften af undervisnings- og overnatningsfaciliteter på Søminestationen i Dragerup Skov. De tre stiftende parter udgør også bestyrelsen i den selvejende institution C
 
Søminestationens bygninger er ejet af staten (Bygningsstyrelsen).
 
Ved nedlæggelsen af Vestsjællands Amt overgik amtets bestyrelsespost til Region Sjælland,
 
RUC har fremsat et ønske om at bringe den selvejende institution C til ophør, idet RUC ønsker at overtage det fulde ansvar for driften af Søminestationen efter særskilt aftale med Søminestationens ejer (Bygningsstyrelsen). RUC har tilkendegivet overfor den øvrige bestyrelse, at RUC vil fortsætte driften af uddannelses- og overnatningsfaciliteter på Søminestationen.
 
Region Sjælland har skriftligt tilkendegivet, at regionen ikke har indvendinger mod at bringe den selvejende institution C til ophør.
 
Konsekvens ved ophør af den selvejende institution mv.
Ophør af den selvejende institution C og de tilhørerende aftaler vil betyde, at Holbæk Kommune ikke længere deltager i beslutninger omkring vedligeholdelse af Søminestationen.  Tilsvarende vil Holbæk Kommune heller ikke længere være økonomisk ansvarlig for vedligeholdelsen af Søminestationens bygningsmasse, som er af ældre dato.
 
Administrationen vurderer, at det vil være i overensstemmelse med kommunens arealoptimeringsstrategi samt fokus på kommunale kerneopgaver, at Holbæk Kommune udtræder af den fælles drift af Søminestationen.
 
Holbæk Kommune vil fortsat kunne leje lokaler på Søminestationen på samme vilkår som alle andre brugere – dette er en fortsættelse af den nuværende praksis.
 
Holbæk Kommune har hidtil haft driftspersonale til at forestå den daglige drift af Søminestationen. Dette personale er pr. 1. september 2015 blevet overflyttet til drift af andre kommunale bygninger på Kultur og Fritidsområdet. Ophør af den selvejende institution vil derfor ikke have personaleøkonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune. 
 
Udlodning af kontant formue i den selvejende institution C
Såfremt der i forbindelse med det endelige regnskab for den selvejende institution C bliver opgjort en kontant formue, vil denne formue blive udloddet til uddannelsesaktiviteter i Region Sjælland efter særskilt aftale mellem Region Sjælland og Holbæk Kommune.
 
Byrådet vil i så fald blive forelagt en særskilt beslutningssag om udlodning, når det endelige regnskab foreligger primo 2016.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommune har ikke et økonomisk udstående i forhold til Søminestationen, idet tidligere lån er indfriet.
 
Ophør af den selvejende institution C og de tilhørende aftaler medfører, at fremtidige udgifter til drift, vedligehold og renovering af bygningsmassen ikke påhviler Holbæk Kommune.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-11-2015
Indstilling 1 og 2 indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Indstilles godkendt.

Referat
Sagsfremstilling268. Beslutning om mulige midlertidige anvendelser af plejeboliger på Elmelunden

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, Byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. håndteringen af de afdækkede, særlige opmærksomhedspunkter godkendes.
 2. det besluttes at scenarie A skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller alternativt, at:
 
 1. det besluttes at scenarie B eller C skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.

Beskrivelse af sagen
Rammer og baggrund
Holbæk Ældreboligselskab og Holbæk Kommune står midlertidigt med i alt 28 ledige plejeboliger på Elmelunden i Jyderup. Holbæk Kommune betaler tomgangsleje for de 28 boliger. Plejeboligerne skal ombygges til moderne 2-rums ældreboliger på baggrund af en helhedsplan støttet af Landsbyggefonden.
 
Kommunen har generelt et underskud af boliger til særligt enlige flygtninge, men er juridisk forpligtiget til at finde boliger til dem. Kan dette ikke lade sig gøre, skal flygtningene i stedet tilbydes midlertidig indkvartering, hvilket der ligeledes er et pres på at tilvejebringe..
 
Det har derfor været under overvejelse, om boligerne på Elmelunden kunne anvendes til midlertidig indkvartering af flygtninge. En sådan anvendelse ville alene skulle finde sted frem til helhedsplanens opstart.
 
Modellen kan lade sig gøre, eftersom boligerne anvendes som midlertidig indkvartering af flygtninge med hjemmel i Integrationsloven, hvor beboerne kan beboerne flyttes med meget kort varsel.
 
Håndtering af særlige opmærksomhedspunkter
Der afsættes et passende antal timer til en social vicevært-funktion. De lokale beboere, brugere og ejendomsfunktionærer skal have et telefonnummer, de kan kontakte, såfremt der skulle opstå udfordringer.
 
Flygtningene visiteres under hensynstagen til boligernes særlige karakter, og de vil inden indflytningen få en fyldestgørende introduktion til denne karakter.
 
Den konkrete udformning og indfasning koordineres med lokale beboere, brugere, ejendomsfunktionærer og øvrige interessenter for at skabe tryghed samt sikre de eksisterende aktiviteter. Der kunne eksempelvis blive tale om en trappemodel, hvor der indledningsvis kun indkvarteres flygtninge i en del af boligerne. Efter en måned evalueres der på løsningen, hvorefter anvendelsen optrappes.
 
Den allerede iværksatte dialog med de involverede parter fortsættes ligeledes. Her skal modtagelsen af flygtningene eksempelvis tages op som drøftelse.
 
I forlængelse af ovenstående, så udarbejdes i; samarbejde med fælles-skaberen; en plan for flygtningenes modtagelse i byen, inddragelse i det lokale foreningsliv og deltagelse i arrangementer på Elmelunden. Disse initiativer understøttes af Holbæk Kommune i form af eksempelvis tolkebistand.
 
Anvendelsesgrad af boliger på Elmelunden
Der er afholdt et borgermøde på Elmelunden, hvor det generelt blev tilkendegivet at der var modstand mod en fuld udnyttelse af de ledige boliger. Henset til udfordringen med at tilvejebringe et passende antal midlertidig indkvarteringsmuligheder i kommunen som helhed, så er der behov for at udnytte samtlige muligheder for at tilvejebringe indkvarteringsmuligheder.
 
På baggrund af ovenstående foreslås det, at der sker en fuld udnyttelses af Elmelunden, hvilket svarer til nedenstående scenarie A.
 
Scenarie A

Beskrivelse af alternativ indstilling
Alternativ til en fuld udnyttelse, så er der udarbejdet 2 scenarier for, hvordan en reduceret anvendelse kan eksekveres.
 
Scenarie B
 
 
Scenarie C
 

Økonomiske konsekvenser
Der må forventes engangsomkostninger til en midlertidig anvendelse af boligerne på Elmelunden.
 
Det drejer sig om omkostninger til eksempelvis rengøring, indkøb af supplerende hvidevarer og indretning til fællesarealer, eventuelle supplerende afskærmnings- og aflåsningsløsninger samt reetablering og renovering ved en senere fraflytning.
 
Såfremt den alternative indstilling tiltrædes, så vil en mindre del af tomgangslejen dækkes, hvilket betyder forøgede udgifter for kommunen.

Øvrige konsekvenser
Såfremt den alternative indstilling tiltrædes, så vil det have følgende konsekvenser:
 
- Den i forvejen store opgave med at finde egnede indkvarteringsmuligheder intensiveres yderligere.
- De alternative indkvarteringsmuligheder, der skal tilvejebringes fremfor en fuld udnyttelse af Elmelunden, kan være dyrere og dermed betyde forøgede udgifter for kommunen.

Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Byrådet 9. september 2015: Punkt 185 – Mulig anvendelse af Elmelunden og Rosenvænget.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-11-2015
Et flertal anbefaler at godkende hovedindstillingen, at:
1.         håndteringen af de afdækkede, særlige opmærksomhedspunkter godkendes.
2.         det besluttes at scenarie A skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.
 
Idet det bemærkes at der skal boligplaceres et mindre antal flygtninge ad gangen
 
Finn Nielsen undlader at stemme

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Et flertal bestående af V, A, B og C anbefaler at godkende hovedindstillingen, at:
 
1. Håndteringen af de afdækkede, særlige opmærksomhedspunkter godkendes.
2. Det besluttes at scenarie A skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.
 
Idet det bemærkes, at der skal boligplaceres et mindre antal flygtninge ad gangen.
 
Inge Langseth, O undlader at stemme.

Referat
Sagsfremstilling269. Beslutning - Salg af ejendom - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Det indstilles at Østergårdsvej 49-53 (Østergården), Undløse, 4340 Tølløse tages af salgslisten med henblik på salg til Fonden ”Kulturhus Østergården”.
 
Det bemærkes at salær til ejendomsmægler udgør ca. 70.000 kr., ikke 281.250 kr.
270. Beslutning om mulige midlertidige anvendelser af plejeboliger på Østergården

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
 1. godkender håndteringen af de afdækkede, særlige opmærksomhedspunkter.
 2. det besluttes at scenarie A skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller alternativt, at:
 
 1. det besluttes at scenarie B skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.

Beskrivelse af sagen
Rammer og baggrund
Holbæk Kommune står med et antal ubeboede mindre boliger på Østergården i Undløse og et underskud af boliger til særligt enlige flygtninge. Kommunen er forpligtet til at finde boliger til flygtningene. Kan dette ikke lade sig gøre, skal flygtningene i stedet tilbydes midlertidig indkvartering.
 
Det har derfor været under overvejelse, om boligerne på Østergården midlertidigt kunne anvendes til midlertidig indkvartering af flygtninge. En sådan anvendelse ville alene skulle finde sted frem mod en omdannelse af ejendommen til Kulturhus Østergården.
 
Modellen kan lade sig gøre, eftersom boligerne anvendes som midlertidig indkvartering af flygtninge med hjemmel i Integrationsloven. Her kan beboerne flyttes med meget kort varsel.
 
Håndtering af særlige opmærksomhedspunkter
Der afsættes et passende antal timer til en social vicevært-funktion. De lokale beboere, brugere og ejendomsfunktionærer skal have et telefonnummer, de kan kontakte, såfremt der skulle opstå udfordringer.
 
Flygtningene visiteres under hensynstagen til boligernes særlige karakter, og de vil inden indflytningen få en fyldestgørende introduktion til denne karakter.
Den konkrete udformning og indfasning koordineres med lokale beboere, brugere, ejendomsfunktionærer og øvrige interessenter for at skabe tryghed og sikre de eksisterende aktiviteter. Der kunne eksempelvis blive tale om en trappemodel, hvor man efter en måned er i dialog om, hvorvidt flere flygtninge kan indkvarteres.
Den allerede iværksatte dialog med de involverede fortsættes ligeledes. Her skal modtagelsen af flygtningene eksempelvis tages op som drøftelse.
 
I forlængelse af dette udarbejdes i samarbejde med fælles-skaberen en plan for flygtningenes modtagelse i byen, inddragelse i det lokale foreningsliv og deltagelse i arrangementer på Østergården. Disse initiativer understøttes af Holbæk Kommune i form af eksempelvis tolkebistand.
 
Scenarier for anvendelsen af boliger på Østergården
Der er afholdt et borgermøde på Østergården, hvor det generelt blev tilkendegivet at der var modstand mod en fuld udnyttelse af de ledige boliger. Henset til udfordringen med at tilvejebringe et passende antal midlertidig indkvarteringsmuligheder i kommunen som helhed, så er der behov for at udnytte samtlige muligheder for at tilvejebringe indkvarteringsmuligheder.
 
På baggrund af ovenstående foreslås det, at der sker en fuld udnyttelses af Elmelunden, hvilket svarer til nedenstående scenarie A.
 
Scenarie A

Beskrivelse af alternativ indstilling
Alternativ til en fuld udnyttelse, så er der udarbejdet et alternativt scenarie for, hvordan en reduceret anvendelse kan eksekveres.
 
Scenarie B

Økonomiske konsekvenser
Der må forventes engangsomkostninger til en midlertidig anvendelse af boligerne på Østergården.
 
Det drejer sig om omkostninger til eksempelvis rengøring, indkøb af supplerende hvidevarer og indretning til fællesarealer, eventuelle supplerende afskærmnings- og aflåsningsløsninger samt reetablering og renovering ved en senere fraflytning.

Øvrige konsekvenser
Såfremt den alternative indstilling tiltrædes, så vil det have følgende konsekvenser:
 
- Den i forvejen store opgave med at finde egnede indkvarteringsmuligheder intensiveres yderligere.
- De alternative indkvarteringsmuligheder, der skal tilvejebringes fremfor en fuld udnyttelse af Østergården, kan være dyrere og dermed betyde forøgede udgifter for kommunen.

Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-11-2015
Et flertal anbefaler at godkende hovedindstillingen, at:
1.         håndteringen af de afdækkede, særlige opmærksomhedspunkter godkendes.
2.         det besluttes at scenarie B skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.
 
Idet det bemærkes at der skal boligplaceres et mindre antal flygtninge ad gangen
 
Såfremt de øvrige 6 boliger ikke kan lejes ud til oprindelige formål, kan de også anvendes til midlertidige boliger til flygtninge!
 
Finn Nielsen undlader at stemme

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Et flertal bestående af V, A, B og C anbefaler at godkende hovedindstillingen, at:
 
1.         håndteringen af de afdækkede, særlige opmærksomhedspunkter godkendes.
2.         det besluttes at scenarie B skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.
 
Idet det bemærkes, at der skal boligplaceres et mindre antal flygtninge ad gangen
 
 
Inge Langseth, O undlader at stemme

Referat
Sagsfremstilling271. Beslutning om mulige midlertidige anvendelser af plejeboliger på Rosenvænget

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, Byrådet.
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. håndteringen af de afdækkede, særlige opmærksomhedspunkter godkendes.
 2. det besluttes at scenarie A skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller alternativt, at:
 
 1. det besluttes at scenarie B eller C skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.

Beskrivelse af sagen
Rammer og baggrund
Holbæk Ældreboligselskab og Holbæk Kommune står midlertidigt med i alt 30 ledige plejeboliger på Rosenvænget i Mørkøv. Holbæk Kommune betaler tomgangsleje for de 30 boliger. Plejeboligerne skal ombygges til moderne 2-rums ældreboliger på baggrund af en helhedsplan støttet af Landsbyggefonden.
 
Kommunen har generelt et underskud af boliger til særligt enlige flygtninge, men er juridisk forpligtiget til at finde boliger til dem. Kan dette ikke lade sig gøre, skal flygtningene i stedet tilbydes midlertidig indkvartering, hvilket der ligeledes er et pres på at tilvejebringe.
 
Det har derfor været under overvejelse, om boligerne på Rosenvænget kunne anvendes til midlertidig indkvartering af flygtninge. En sådan anvendelse ville alene skulle finde sted frem til helhedsplanens opstart.
 
Modellen kan lade sig gøre, eftersom boligerne anvendes som midlertidig indkvartering af flygtninge med hjemmel i Integrationsloven, hvor beboerne kan beboerne flyttes med meget kort varsel.
 
Håndtering af særlige opmærksomhedspunkter
Der afsættes et passende antal timer til en social vicevært-funktion. De lokale beboere, brugere og ejendomsfunktionærer skal have et telefonnummer, de kan kontakte, såfremt der skulle opstå udfordringer.
 
Flygtningene visiteres under hensynstagen til boligernes særlige karakter, og de vil inden indflytningen få en fyldestgørende introduktion til denne karakter.
Den konkrete udformning og indfasning koordineres med lokale beboere, brugere, ejendomsfunktionærer og øvrige interessenter for at skabe tryghed og sikre de eksisterende aktiviteter. Der kunne eksempelvis blive tale om en trappemodel, hvor man efter en måned er i dialog om, hvorvidt flere flygtninge kan indkvarteres.
Den allerede iværksatte dialog med de involverede fortsættes ligeledes. Her skal modtagelsen af flygtningene eksempelvis tages op som drøftelse.
 
I forlængelse af dette udarbejdes i samarbejde med fælles-skaberen en plan for flygtningenes modtagelse i byen, inddragelse i det lokale foreningsliv og deltagelse i arrangementer på Rosenvænget. Disse initiativer understøttes af Holbæk Kommune i form af eksempelvis tolkebistand.
 
Anvendelsesgrad af boliger på Rosenvænget
Der er afholdt et borgermøde på Rosenvænget, hvor det generelt blev tilkendegivet at der var modstand mod en fuld udnyttelse af de ledige boliger. Henset til udfordringen med at tilvejebringe et passende antal midlertidig indkvarteringsmuligheder i kommunen som helhed, så er der behov for at udnytte samtlige muligheder for at tilvejebringe indkvarteringsmuligheder.
 
På baggrund af ovenstående foreslås det, at der sker en fuld udnyttelses af Rosenvænget hvilket svarer til nedenstående scenarie A.
 
 
Scenarie A
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Alternativ til en fuld udnyttelse, så er der udarbejdet 2 scenarier for, hvordan en reduceret anvendelse kan eksekveres.
 
Scenarie B
Scenarie C

Økonomiske konsekvenser
Der må forventes engangsomkostninger til en midlertidig anvendelse af boligerne på Rosenvænget.
 
Det drejer sig om omkostninger til eksempelvis rengøring, indkøb af supplerende hvidevarer og indretning til fællesarealer, eventuelle supplerende afskærmnings- og aflåsningsløsninger samt reetablering og renovering ved en senere fraflytning.
 
Såfremt den alternative indstilling tiltrædes, så vil en mindre del af tomgangslejen dækkes, hvilket betyder forøgede udgifter for kommunen.

Øvrige konsekvenser
Såfremt den alternative indstilling tiltrædes, så vil det have følgende konsekvenser:
 
- Den i forvejen store opgave med at finde egnede indkvarteringsmuligheder intensiveres yderligere.
- De alternative indkvarteringsmuligheder, der skal tilvejebringes fremfor en fuld udnyttelse af Rosenvænget, kan være dyrere og dermed betyde forøgede udgifter for kommunen.

Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Byrådet 9. september 2015: Punkt 185 – Mulig anvendelse af Elmelunden og Rosenvænget.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-11-2015
Et flertal anbefaler at godkende hovedindstillingen, at:
1.         håndteringen af de afdækkede, særlige opmærksomhedspunkter godkendes.
2.         det besluttes at scenarie A skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.
 
Idet det bemærkes at der skal boligplaceres et mindre antal flygtninge ad gangen
 
Finn Nielsen undlader at stemme

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Et flertal bestående af V, A, B og C anbefaler at godkende hovedindstillingen, at:
 
 1. håndteringen af de afdækkede, særlige opmærksomhedspunkter godkendes.
 2. det besluttes at scenarie A skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.
 
Idet det bemærkes at der skal boligplaceres et mindre antal flygtninge ad gangen
 
Inge Langseth, O undlader at stemme

Referat
Sagsfremstilling272. Beslutning om resultater fra omstillingsgrupperne

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør, Kenn Thomsen indstiller, at:
 1. det bliver besluttet, hvilke af idéerne fra omstillingen ’Fælles indsat på plejecentre, bosteder og i eget hjem’ der skal realiseres i forbindelse med budget 2016 og 2017.
 2. det bliver besluttet, hvilke af idéerne fra omstillingen ’Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne’ der skal realiseres i forbindelse med budget 2016 og 2017.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede på deres møde den 19. august 2015 at igangsætte fire omstillinger. To af omstillingerne er forankret i Udvalget for Voksen. Det drejer sig om omstillingen ’Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem’ og omstillingen ’Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne’. Resultatet af arbejdet i omstillingerne ligger nu klar til politisk behandling i form af to selvstændige slutprodukter.
 
I hver omstilling har der været afholdt tre temamøder hen over efteråret 2015. Her mødtes en bred kreds af borgere, foreninger, politikere og medarbejdere for at dele viden, erfaringer og ideer omkring de emner, som den politiske styregruppe havde besluttet at omstillingen skulle arbejde med.
 
De udvalgte emner for omstillingen ’Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem’ var:
 
De udvalgte emner for omstillingen ’Fælles indsats på det specialiserede område for børn og unge’ var:
 
Arbejdet i de to omstillinger er mundet ud i en række idéer til, hvordan emnerne kan udvikles. Igennem processen med omstillingerne har der været stor idérigdom, og idéerne er hen over møderne blevet kvalificeret og prioriteret. De endelige idéer fremgår af de to slutdokumenter. Omstillingernes emner er forskellige. Denne forskellighed afspejler sig også i, hvor konkrete de enkelte idéer formår at være, dels i forhold til hvilket initiativ, der skal iværksættes og dels i forhold til hvilket økonomisk potentiale idéen kan realisere
 
Udvalget får nu forelagt slutdokument (bilag 1 og 2) samt oversigt over alle fremkomne ideer fra hver af de to omstillinger (bilag 3 og 4). Udvalget skal nu træffe beslutning om, hvorvidt de enkelte idéer skal realiseres som en del af indfrielsen af Budget 2016 og 2017.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
I budget 2016 og 2017 er der indlagt reduktioner på 10,5 mio. kr. i 2016 og yderligere 8 mio. kr. i 2017 for hver af de to omstillinger. Forventningen til hver af de to omstillinger var, at de skulle finde ideer og indsatser, som til sammen kunne indfri den økonomiske ambition.
 
For begge omstillinger gælder, at der ikke er fundet ideer som samlet set indfrier den økonomiske ambition.
 
Økonomisk potentiale for omstillingen ’Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem’:
Såfremt udvalget gennemfører de idéer, der giver økonomiske besparelser kan en ambition være, at der kan realiseres følgende. Oversigten indeholder ikke beregninger på eventuelle investeringer.
 
 
 
2016
2017
Hjemmeplejens serviceniveau
1,5
2,5
Involvering af frivillige
1
2
Sygepleje i klinikker
0,5
1
Ambition i alt
3
5,5
 
 
Økonomisk potentiale for omstillingen ’Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne’:
Såfremt udvalget gennemfører de idéer, der giver økonomiske besparelser kan en ambition være, at der kan realiseres følgende. Oversigten indeholder ikke beregninger på eventuelle investeringer.
 
 
2016
2017
Særligt tilrettelage uddannelsesforløb
0,5
1
Alternative boformer
1
3
Sundhedsfremme på det specialiserede område
1
2
Selvstændige og aktive borgere hele livet
1
2
Ambition i alt
3,5
8
 
 
Ideerne kræver generelt yderligere undersøgelser og beregninger, før det er muligt præcist at vurdere størrelsen af en eventuel investering og den forventede effekt.
Nogle af forslagene kan kræve en medvirken fra andre kerneområder og at en eventuel reduktion vil være på andre områder.
 
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-11-2015
Forslag 1
Forslag 2 - (anbefales af et flertal - Leif Juhl kan ikke anbefale)
Forslag 3 - (anbefales af et flertal - Leif Juhl kan ikke anbefale)
Forslag 4
Forslag 5
 
Det anbefales at der arbejdes videre med alle de konkrete forslag fra bilag 1, emne 2.
 
Det anbefales at der arbejdes videre med følgende konkrete forslag fra bilag 1, emne 3:
•           Etablering af 5 sygeplejeklinikker (anbefales af et flertal – Jørgen Jensen kan ikke anbefale)
 
Det anbefales at der arbejdes videre med de konkrete forslag fra bilag 2 – Forslagene skal når de er bearbejdet behandles i det respektive udvalg, der har budgetansvaret.
 
Da forslagene ikke indeholder tilstrækkelig mulighed for kunne overholde det vedtagne budget for 2016, anbefales det at anmode administrationen udarbejde katalog om mulige besparelser for at finde alternative muligheder for at overholde det vedtagne budget for 2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Indstilling fra Udvalget for Voksne følges, således, at der fra omstillingen ”Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem” beskrevet i bilag 1, skal arbejdes videre med:
 
Emne 1:
Forslag 1
Forslag 2
Forslag 3
Forslag 4
Forslag 5
 
Emne 2.
Det anbefales at der arbejdes videre med alle forslag.
 
Emne 3:
Etablering af 5 sygeplejeklinikker
 
Det anbefales at der arbejdes videre med de konkrete forslag fra omstillingsgruppen ”Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne” beskrevet i bilag 2. Forslagene skal, når de er bearbejdet, behandles i det respektive udvalg, der har budgetansvaret.
 
Da forslagene ikke indeholder tilstrækkelig mulighed for kunne overholde det vedtagne budget for 2016, anbefales det, at anmode administrationen udarbejde katalog om mulige besparelser for at finde alternative muligheder for at overholde det vedtagne budget for 2016.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-43286_#3507002_v1_bilag 1 slutdokument for omstillingen 'fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem'.docx
caseno15-43286_#3506353_v1_bilag 2 slutdokument for omstillingen 'fælles indsats på det specialiserede område for unge og voks.docx
caseno15-43286_#3503997_v1_bilag 3 oversigt over ideer fra omstillingen 'fælles indsats på plejecentre...'.docx
caseno15-43286_#3503990_v1_bilag 4 oversigt over ideer fra omstillingen 'fælles indsatser på det specialiserede område for ung.docx

Bilag

Bilag 1: slutdokument for omstillingen 'Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem'
Bilag 2: slutdokument for omstillingen 'Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne'
Bilag 3: oversigt over ideer fra omstillingen 'Fælles indsats på plejecentre...'
Bilag 4: oversigt over ideer fra omstillingen 'Fælles indsatser på det specialiserede område for unge og voksne'


273. Beslutning om udsendelse af forslag til Plan- og Udviklingsstrategien

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at
 1. forslag til opdatering af Plan- og Udviklingsstrategien godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen

Formålet med opdateringen af Plan- og udviklingsstrategien er, at Byrådet, diskuterer en række vigtige strategiske spørgsmål om kommunens langsigtede udvikling.
 
Den oprindelige strategi fra 2012 indeholder 8 overordnede pejlemærker: Engageret medborgerskab, uddannet til fremtiden, gode byer at leve i, attraktive steder at flytte til, et sundere liv, flere job, ansvar for fremtiden og en samlet kommune med by og land.
 
Byrådet fastslog ved deres drøftelse i juni 2015, at indhold og målene i den strategi som Byrådet vedtog i 2012 til en hvis grad stadig er aktuelle, og at der derfor var tale om en opdatering af strategien fra 2012. Byrådet var også enigt om, at reducere de oprindelige 8 overordnede pejlemærker til 7. De to pejlemærker Gode byer at leve i og Attraktive steder at flytte til er således blevet slået sammen til pejlemærket Et godt sted at bo.
 
Da pejlemærkerne Et godt sted at bo og En samlet kommune med by og land, er meget tværgående ønskede Byrådet at have en fælles drøftelse af dem. Disse to pejlemærker er derfor blevet drøftet af Byrådet ved deres seminar i juni og igen i oktober 2015.
 
De fem resterende pejlemærker er blevet drøftet i de relevante udvalg jf. den vedlagte tidsplan.
 
 
En overordnet strategi 
 
Plan- og udviklingsstrategien skal være helhedsorienteret og sammentænke den fysiske planlægning med økonomiske aspekter og bæredygtighed. Det er her, Byrådet kan fastlægge de vigtigste og overordnede politiske pejlemærker for en langsigtet udvikling i Holbæk Kommune.
 
Plan og udviklingsstrategien er Byrådets svar på kommunens strategiske udfordringer og skal fungere som et bindeled mellem visionen og fremtidige politikker. Politikkerne går i dybden med et enkelt område, og følges op af konkrete udviklingsplaner og handlinger. Plan- og Udviklingsstrategien er langsigtet og tværgående, og har fokus på politiske valg og pejlemærker.
 
Byrådets beslutning om seks kerneopgaver og ”En stærk medspiller” har forenklet organisationen og sat fokus på den forskel kommunen skal gøre for og med borgere og virksomheder. De 6 kerneopgaver er i høj grad inspireret af de oprindelige 8 pejlemærker i Udviklingsstrategien. Den nye organisering, der udspringer af kerneopgaverne, skal derfor også opfattes som et udtryk for, hvordan Holbæk Kommune gennem arbejdet med kerneopgaverne aktivt understøtter pejlemærkerne fra udviklingsstrategien.
 
Samtidigt med at Plan- og udviklingsstrategien er forbundet til kerneopgaverne, er den også forbundet til de effektmål som Byrådet vedtog i juni. Effektmålene er således med til at give en pejling på, om Holbæk Kommune udvikler sig på den måde som Byrådet har tiltænkt i Plan- og udviklingsstrategien.
 
Inddragelse
For at give borgerne mulighed for at komme med input til Plan- og udviklingsstrategien blev der afholdt et borgermøde i oktober måned. Mødet blev afholdt på Makvärket på initiativ fra interesserede repræsentanter fra lokalområderne der havde planlagt processen i samarbejde med Fællesskaberne.
Formelle krav
I følge planloven skal kommunerne i løbet af første halvdel af byrådsperioden lave en strategi for de kommende års udvikling af kommunen og den kommende kommuneplanrevision. Med strategien besluttes det, i hvilket omfang den efterfølgende kommuneplan skal revideres. Kommuneplanen fastlægger arealanvendelsen i hele kommunen. Regeringen har varslet, at planloven vil blive ændret, for at give kommunerne bedre muligheder for at realisere lokale vækstpotentialer. Det besluttes, at foretage en fuld revision i forbindelse med den kommende kommuneplan. Derved sikres det, at kommunen med det samme kan anvende de nye muligheder som følge af planlovsændringerne.
 
Plan- og Udviklingsstrategien er endvidere kommunens Agenda 21-strategi, det vil sige den beskriver kommunens målsætninger for bæredygtig udvikling.
 
Se forslag til Plan- og udviklingsstrategi


Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link

Den juridiske baggrund for projektet er planloven der beskriver krav til indhold og borgerinddragelse.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-24950_#3516272_v1_pus - tidsplan for politisk behandling - 2015.11.19.pdf.pdf

Bilag

PUS - Tidsplan for politisk behandling - 2015.11.19.pdf


274. Beslutning om delegering af lokalplaner

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Byrådet.
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Byrådet:
 
 1. delegerer kompetencen til at tilvejebringe lokalplaner til administrationen for så vidt angår:
  1. Lokalplan for institutioner og boliger, Mørkøv
  2. Lokalplan for boligområde, Jyderup Nord

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
A. Lokalplan for institutioner og boliger, Mørkøv (jf. bilag 1)
Formålet er at give mulighed for at indrette en satellit/udvidelse af Børnehuset Krummeluren (Ringstedvej 12-14) på ejendommen Ringstedvej 9B.
 
Lokalplan for institutioner og boliger i Mørkøv er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanen vurderes at kunne delegeres til administrativ behandling.
 
 
B. Lokalplan for boligområde, Jyderup Nord (jf. bilag 2)
Formålet er at muliggøre opførelse af murstenshuse i gældende lokalplan 10-84’s delområde III, der pt. er udlagt til træhuse.
 
Lokalplan for boligområde i Jyderup Nord er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanen vurderes at kunne delegeres til administrativ behandling.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Indstilles godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-695_#3508725_v1_lokalplan for institutioner på ringstedvej.pdf.pdf
caseno15-695_#3508718_v1_lokalplan for boliger i jyderup nord .pdf.pdf

Bilag

Bilag 1. Lokalplan for institutioner og boliger på Ringstedvej.pdf
Bilag 2. Lokalplan for boliger i Jyderup Nord .pdf


275. Beslutning om igangsætning af lokalplaner

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget.
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Økonomiudvalget:
 
 1. beslutter at igangsætte følgende lokalplaner:
  1. Lokalplan for institutioner og boliger, Mørkøv
  2. Lokalplan for boligområde, Jyderup Nord

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
A. Lokalplan for institutioner og boliger, Mørkøv (jf. bilag 1)
Formålet er at give mulighed for at indrette en satellit/udvidelse af Børnehuset Krummeluren (Ringstedvej 12-14) på ejendommen Ringstedvej 9B.
 
 
B. Lokalplan for boligområde, Jyderup Nord (jf. bilag 2)
Formålet er at muliggøre opførelse af murstenshuse i gældende lokalplan 10-84’s delområde III, der pt. er udlagt til træhuse.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Indstilles godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-695_#3508725_v1_lokalplan for institutioner på ringstedvej.pdf.pdf
caseno15-695_#3508718_v1_lokalplan for boliger i jyderup nord .pdf.pdf

Bilag

Bilag 1. Lokalplan for institutioner og boliger på Ringstedvej.pdf
Bilag 2. Lokalplan for boliger i Jyderup Nord .pdf


276. Beslutning vedrørende Holbæk Kommunes generelle Beredskabsplan

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Økonomiudvalget og i byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærsgaard Andersen indstiller, at
 1. udkast til en revision af Holbæk Kommunes generelle beredskabsplan, plan for fortsat drift for Holbæk Kommune med tilhørende bilag (herefter benævnt beredskabsplan) – herunder Holbæk Kommunes Vandforsyningsplan til Brandslukning, godkendes.
 2. Holbæk Brandvæsen bemyndiges til at udarbejde, revidere og ajourføre de instrukser, procedurer, organisationsplaner m.v. samt bilag, der fremgår af revisionen af beredskabsplanen.
 3. Holbæk Brandvæsen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer af beredskabsplanen som følge af sammenlægningen til Vestsjællands Brandvæsen.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Mindst én gang i hver kommunale valgperiode skal byrådet godkende beredskabsplanen. Beredskabskommissionen har på mødet d. 28.10.2015 indstillet den generelle beredskabsplan til godkendelse.
 
I henhold til Beredskabsloven (§ 25 i LBK nr. 660 af 10/06/2009) skal byrådet udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab.
 
Beredskabsloven redegør for, hvilke krav Holbæk Kommune skal opfylde i forbindelse med planlægning, forebyggelse og indsats ved ulykker samt varslede og uvarslede krisesituationer.
 
Med baggrund i den i 2013 godkendte beredskabsplan har Holbæk Brandvæsen udarbejdet et udkast til en revision af beredskabsplanen for Holbæk Kommune (bilag 1).
 
Efter godkendelsen af forslag til den generelle beredskabsplan udarbejder og reviderer Holbæk Brandvæsen (efter 1. januar 2016 Vestsjælland Brandvæsen) de instrukser, procedurer, organisationsplaner m.v. samt bilag, som der henvises til i forslaget til generel beredskabsplan for Holbæk Kommune.
 
Den generelle beredskabsplan justeres og ajourføres løbende efter behov. Holbæk Brandvæsen er frem til 31. december 2015 under instruks fra beredskabschefen ansvarlig for ajourføring af denne plan. Efter 1. januar 2016 følger revidering og ajourføring af beredskabsplanen beslutningen for den fremtidige varetagelse af opgaven i forbindelse med Holbæk Brandvæsen sammenlægning med Vestsjællands Brandvæsen.
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
 
Implementeringen af den generelle beredskabsplan sker inden for Holbæk Brandvæsens budget.
 
Håndteringen af større kriser o.l. vil ikke kunne håndteres inden for Holbæk Brandvæsens budget.
 
Etableringen og driften af kommunikationslinjer (TV, radio, internet og telefon), samt indretningen og det nødvendige udstyr i forbindelse med Holbæk Kommunes lokaler til Holbæk kommunes krisestab påhviler Holbæk Kommune. Lokalerne til krisestab indrettes i eksisterende mødelokaler ved behov.

Øvrige konsekvenser
Den generelle beredskabsplan forudsætter, at Holbæk Kommunes afdelinger, institutioner og enheder udarbejder og vedligeholder beredskabsplaner for eget ressort område. Holbæk Brandvæsen rådgiver og vejleder afdelingerne, institutionerne og enhederne omkring udarbejdelsen af beredskabsplaner.

Høring
Lovgrundlag – link
Beredskabsloven

Sagshistorik, henvisninger
Beredskabskommissionen har d. 28.10.2015 indstillet den generelle beredskabsplan til godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Indstilles godkendt

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-45399_#3428276_v2_beredskabsplan.pdf
caseno15-45399_#3480201_v1_plan til vandforsyning - holbæk kommunes vandforsyningsplan brandslukning 2015.pdf.pdf

Bilag

Beredskabsplan
Plan til vandforsyning - Holbæk Kommunes Vandforsyningsplan brandslukning 2015.pdf


277. Godkendelse af Holbæk Kommunes låneoptagelse 2015

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. restlåneoptagelsen for regnskabsåret 2015 for i alt 54 mio.kr. i KommuneKredit godkendes

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet har i forbindelse med budgetrevision 3 for 2015 taget til efterretning, at der bliver foretaget anlægsinvesteringer for brutto 187 mio.kr. Tilhørende låneoptagelse til de forventede anlægsudgifter incl. erstatningssagen på gadelys er opgjort til 74 mio.kr.
 
Låneadgangen for regnskabsåret for 2015 på 74 mio.kr. er til finansiering af følgende udgifter:
 
· 21 mio.kr. til energibesparende foranstaltninger
· 36,5 mio.kr. til vejbelysning
· 9 mio.kr. til ordinære anlægsudgifter (renovering af bygninger, broer, stier, veje m.v.)
· 7,5 mio.kr. til styrkelse af likviditeten
 
I den samlede låneadgang for 2015 på 74 mio.kr., skal der dog trækkes for meget hjemtaget lån i 2014 på 20 mio.kr., hvorved der resterer en manglende låneoptagelse for 2015 på 54 mio.kr. Det indstilles derfor, at vi hjemtager lån på 54 mio.kr.
 
Eventuelt for meget hjemtaget lån i 2015 vil blive reguleret i forbindelse med låneoptagelsen for 2016.
 
Af låneoptagelsen på 54 mio.kr. kan:
 
· 46,5 mio.kr. hjemtages som et 25 årigt lån. Lånet er fastforrentet i hele lånets løbetid med en rente på p.t. 1,49 % p.a. Det sidste afdrag er ultimo 2040.
· 7,5 mio.kr. (styrkelse af likviditeten) hjemtages som et 10 årigt lån jfr. godkendelsen fra Social og Indenrigsministeriet, hvor det er anført, at løbetiden er på max 10 år. KommuneKredit har tilbudt kommunen et 3 måneders variabelt forrentet lån med en rente på p.t. -0,15 % p.a. (negativ rente) Det sidste afdrag er ultimo 2025.
 
Det bemærkes, at lånene med 10 bankdages varsel til en rentetermin kan omlægges eller opsiges til fuldt indfrielse.
 
Det forventes, at provenuet vil tilgå kommunen i uge 51/52.
 
Afdraget i 2016 bliver på 2,6 mio.kr. og renter mv. på 0,7 mio.kr. Den samlede ydelse i 2016 bliver på 3,3 mio.kr.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
I budgettet for 2015 og efterfølgende år er der budgetteret med denne låneoptagelse.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1580 af 17.12.2013 fra Social og Indenrigsministeriet.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Indstilles godkendt

Referat
Sagsfremstilling278. Beslutning om takster for 2016 for det specialiserede socialområde og Socialtilsyn Øst

Sagsgang og sagstype
 
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
 1. Taksterne for det specialiserede børne- og voksenområde for 2016 bliver godkendt
 2. Taksterne for Socialtilsyn Øst for 2016 bliver godkendt

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I henhold til bekendtgørelse nr. 9 af 12. januar 2015 og bekendtgørelse nr. 551 af 28. april 2015 skal byrådet fastsætte takster for tilbud på det specialiserede børne- og voksenområde, samt takster for objektiv finansiering af tilsyn med plejefamilier og takster for tilsyn med opholdssteder.
 
Efter budgetvedtagelsen for budget 2016 er der foretaget korrektioner af samtlige takster, hvorfor taksterne bliver fremlagt til godkendelse.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-75679_#3516116_v1_takstoversigt 2016 - det specialiserede område og socialtilsyn.pdf.pdf
caseno14-75679_#3516130_v1_takstoversigt 2016 - det specialiserede område og socialtilsyn 2.pdf.pdf

Bilag

Takstoversigt 2016 - Det specialiserede område og Socialtilsyn.pdf
Takstoversigt 2016 - Det specialiserede område og Socialtilsyn 2.pdf


279. Orientering - Afvigelse af gæsteprincippet

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orienteringen tages til efterretning.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Forsyning har rettet henvendelse til Holbæk Kommune, med henblik på at indgå aftale om en vederlagsfri fravigelse af gæsteprincippet, for forsyningsledninger på Kommunens grunde.
 
Aftalen ønskes tinglyst som deklaration på de konkrete kommunale ejendomme og indgået inden fusionen af Holbæk Forsyning, Lejre Forsyning og Rosilde Forsyning 1. januar 2016. Deklarationerne er vedlagt som bilag.
 
Gæsteprincippet defineres, som den regel der finder anvendelse, når der vederlagsfrit er givet tilladelse til placering af en ledning på en ejendom. Reglen indebærer, at ledningsejeren som ”gæst” på ejendommen skal betale for en eventuel flytning af ledningen, hvis ejendommens ejer ønsker at ændre anvendelsen af det areal hvor ledningen er placeret.
 
Holbæk Forsyning ønsker at indgå aftale om fravigelse af gæsteprincippet for:
 
Holbæk Kommune har bedt Advokatfirmaet Bech-Bruun, ved specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, om en vurdering af kommunens retsstilling i forhold til forsyningsselskaber med ledningsanlæg på ejendomme tilhørende kommunen, når der ikke er tinglyst ledningsdeklarationer.
 
 
Advokatfirmaet Bech-Bruun konkluderer at;
 
”Det vurderes, at Kommunen ikke er generelt forpligtet til at indgå aftale eller tinglyse deklaration om, at gæsteprincippet skal være fraveget, for så vidt angår Holbæk Forsynings ledninger på Kommunens ejendomme.
 
Tværtimod er udgangspunktet, at gæsteprincippet er gældende, og der er ikke i retspraksis nogen støtte for, at andet skal gælde for ledninger, der ikke oprindeligt har været ”gæster”.
 
Da en deklaration om fravigelse af gæsteprincippet i de fleste tilfælde vil medføre en værdiforringelse af den ejendom, deklarationen tinglyses på, vil Kommunens eventulle accept af en fravigelse af gæsteprincippet – hvis der ikke samtidig modtages fuld økonomisk kompensation – kunne være i strid med den forpligtigelse, som Kommunen i henhold til kommunalfuldmagten er underlagt, om økonomisk forsvarlig forvaltning.
 
Heraf følger imidlertid også, at Kommunen efter en konkret vurdering lovligt kan acceptere aftaler om fravigelse af gæsteprincippet mod vederlag eller en erstatning, med mindre der opnås enighed om, at rettighedsafståelsen skal være erstatningsfri, fx fordi det vurderes, at det pågældende indgreb ikke medfører et økonomisk tab for Kommunen.
 
Særligt for ledninger i vejarealer anbefales det, at Kommunen – uden at acceptere principielle bindinger – i forbindelse med nedlæggelsen af en vej konkret tager stilling til, hvilke rettigheder, Kommunen vil medvirke til at sikre for ledninger i det nedlagte vejareal. Også her gælder det, at en eventuel fravigelse af gæsteprincippet har betydning for værdien, hvis Kommunen vil afstå arealet.
 
Sammenfattende anbefales det således, at Kommunen forbeholder sig retten til i et hvert konkret tilfælde at beslutte, om Kommunen vil acceptere en fravigelse af gæsteprincippet og i givet fald, om Kommunen vil forlange kompensation herfor.”
 
 
Administrationen vil, på baggrund af Bech Bruuns juridiske vurdering af henvendelsen fra Holbæk Forsyning, gå i dialog med Forsyningen omkring de enkelte kommunale ejendomme med henblik på en konkret vurdering af hvorvidt:
- Kommunen kan acceptere en fravigelse på det konkrete areal.
- Såfremt gæsteprincippet fraviges, hvorvidt der skal kræves kompensation samt størrelsen heraf.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Hvis Holbæk Kommune indgår aftale om fravigelse af gæsteprincippet for forsyningsledninger på kommunale grunde og vejarealer, kan det betyde en værdiforringelse af de enkelte ejendomme. Derfor er det væsentligt at kommunen foretager en konkret vurdering af, om aftalen ønskes indgået samt hvilken økonomisk betydning indgåelsen af aftalen har for Kommunen.
 
Aftaler om fravigelse af gæsteprincippet, som vurderes konkret at medføre et økonomisk tab for Kommunen, skal i medfør af reglerne om økonomisk forsvarlig forvaltning, søges kompenseret fuldt ud.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Kommunalfuldmagtsreglerne
Lov om offentlige veje § 77.

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Taget til efterretning, idet beslutninger, der måtte påføre kommunen udgifter eller begrænsninger i anvendelsen af arealer, skal godkendes politisk.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-58791_#3515882_v1_44049 deklaration vedr. vandledninger.pdf.pdf
caseno15-58791_#3515880_v1_44049 deklaration vedr. kloakledninger.pdf.pdf

Bilag

Deklaration vedr. vandledninger.pdf
Deklaration vedr. kloakledninger.pdf


280. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - december 2015

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet har den 10. december 2014 vedtaget, at dagsordenspunkter om salg af ejendomme og grunde fremover opdeles således, at beslutningen om salg bliver behandlet på åbent møde, og at priserne for salget bliver fastsat på lukket møde.
 
Bagmarken 2, 4370 St. Merløse
Ejendommen har tidligere været brugt af vej og park, men står nu tom og ubenyttet. Der er tinglyst servitut, at grunden ikke må bebygges, og kun benyttes som sten og skærveplads samt havebrug. Påtaleberettiget vil ikke hæve servitutten.
 
Sikringsrum, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk
Sikringsrummet på Strandparken står tomt og ubenyttet, og vurderes solgt.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Indstilles godkendt.

Referat
Sagsfremstilling281. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - december 2015 - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Indstilles godkendt.
282. Beslutning vedrørende kontraktforhandlinger - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Indstilles godkendt.
283. Aftale om rettigheder til master - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Indstilles godkendt.
284. Orientering til Økonomiudvalget

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Økonomiudvalget tager følgende til efterretning:

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Orientering taget til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling285. Beslutning om valg af samarbejdspartner til brug for rekruttering af administrerende direktør

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller,
 1. at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvilket rekrutteringsfirma der ønskes benyttet som samarbejdspartner i forbindelse med ansættelse af administrerende direktør.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget besluttede på møde den 3. november 2015 at bede om tilbud og mundtlig fremlæggelse fra KLK, Mercuri Urval og Lundgaard konsulenterne.
 
Der er afsat en samlet tidsramme på 3 timer i tidsrummet kl. 15.00 – 18.00 til fremlæggelsen fra de 3 firmaer.
 
Hvert konsulentfirma har 45 minutter til præsentation og 15 minutter til spørgsmål/drøftelse.
 
Kl. 15.00 – 16.00: Mercuri Urval
Kl. 16.00 – 17.00: Lundgaard Konsulenterne
Kl. 17.00 – 18.00: KLK
 
Tilbud fra alle 3 rekrutteringsfirmaer er medsendt dagsorden.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2015
Økonomiudvalget vælger Lundgaard Konsulenterne som samarbejdspartner i forbindelse med ansættelse af administrerende direktør.

Referat
Sagsfremstilling