UDVALG

14-17 Økonomiudvalget

MØDE

Referat

STED

lokale 1.C, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

06-05-2015 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-05-2015 18:00:00


PUNKTER

93. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 6. maj 2015
94. Drøftelse af en ny politisk struktur med afsæt i kerneopgaver
95. Beslutning om byudvikling i havneområdet i Holbæk
96. Beslutning om vækstpolitik
97. Godkendelse af kriterier i forbindelse med udbud af Østre Skole, Tidemandsvej 1, Holbæk
98. Beslutning om borgerpanelundersøgelse om ekstern kommunikation i Holbæk Kommune
99. Godkende Lejerbos projekt "Plads til alle - en port mellem by og fælled" overfor Landsbyggefonden
100. Godkende påbegyndelsen af 20 almene familieboliger på Jernbanevej 26 A, 4340 Tølløse
101. Beslutning vedrørende planlægning for et solcelleanlæg på Lammefjorden
102. Endelig beslutning vedrørende planlægning for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo
103. Orientering om tilbagebetaling af gensidig forsørgerpligt
104. Orientering om Socialtilsyn Øst
105. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - maj 2015
106. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - maj 2015 - Lukket punkt
107. Beslutning om salg af kommunale grunde
108. Beslutte indgåelse af aftale med Lejerbo om opførelse af små og billige boliger
109. Godkendelse af anlægsbevilling til servicearealer på plejecenter Elmelunden i Jyderup93. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 6. maj 2015

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 1. dagsordenen til mødet d. 6. maj 2015 bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Sag nr. 101 og 102 sendes tilbage til KMU for ekstraordinær drøftelse inden byrådsmødet den 17. juni. Begge sager drøftes på ekstra ordinært møde i ØU umiddelbart inden byrådsmødet.
 
Herudover godkendes dagsorden.

Referat
Sagsfremstilling94. Drøftelse af en ny politisk struktur med afsæt i kerneopgaver

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, Udvalget for Børn, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Voksne – Økonomiudvalget
 
Drøftelsessag
 

Indstilling
Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at de stående udvalg inden for det enkelte udvalgs område og Økonomiudvalget drøfter og afgiver en udtalelse til brug for byrådets drøftelse på temamødet i maj 2015 om
 1. mulige navne til udvalgene i en eventuel ny udvalgsstruktur, der tager afsæt i kerneopgaverne.
 1. hvilke opgaver, der skal ligge i de enkelte udvalg i en eventuel ny udvalgsstruktur.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede i oktober 2014 rammen for kerneopgaverne i Holbæk Kommune med de seks overordnede kerneopgaver:
I november 2014 besluttede byrådet, at administrationen i Holbæk Kommune med virkning fra den 1. januar 2015 skulle organiseres i overensstemmelse med oplægget ”En stærk medspiller” i tre tværgående stabe – Strategi og Udvikling, Økonomi og Effekt samt Koncernservice – og de fem områder, Alle kan bidrage - Beskæftigelse og Borgerservice, Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg, Uddannelse til alle unge, Læring og Trivsel - Børn og Familier samt Vækst og Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden, der hver har ansvar for en af kerneopgaverne. Derudover er der Kultur- og fritidssekretariatet samt Socialtilsyn Øst. Der ligger et organisationsdiagram på kommunens hjemmeside (organisation.holbaek.dk/organisationsdiagram/).
 
På byrådets temamøde i november 2014 blev det blandt andet tilkendegivet, at byrådet ikke bare af navn men også af gavn gerne vil organiseres og arbejde med afsæt i kerneopgaverne. Derfor blev byrådet på dets temamøde i marts 2015 præsenteret for en helt foreløbig model for en mulig ny politisk struktur med de to nuværende projektudvalg, et Økonomiudvalg og fem nye stående udvalg.
 
Det er i det vedhæftede notat nærmere beskrevet hvilke udfordringer, der er i den nuværende model og hvilke opgaver, der kunne ligge i de enkelte nye udvalg.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 27-04-2015
Oplæg til politisk struktur er drøftet. 
 
Dog bemærkes det, at kulturområdet bidrager til løsning af de øvrige kerneopgaver.

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 29-04-2015
Drøftet.
 
Udvalget kan tilslutte sig navnet ”Udvalget for Uddannelse og Job”.
 
Udvalget er enig om, at udvalgets centrale dokumenter er beskæftigelsesplanen og uddannelsesplanen.
 
Udvalget ønsker et forslag fra administrationen på, hvilke sager arbejdsmarkedsudvalget skal arbejde med, og hvilke sager, som kan henlægges til andre udvalg. Udvalget beder administrationen belyse mulighederne for en ændret arbejdsform med mere involvering og dialog.
 
Udvalget har ikke taget stilling til spørgsmålet om stående udvalg over for projektudvalg.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2015
Ole Brockdorff, John Harpøth, Christian Ahlefeldt og Søren Stavnskær mener, at navnet på udvalget skal afspejle opgaverne med kendte betegnelser som teknik, klima, miljø, planer mv. Ole Hansen mener, at navnet skal afspejle kerneopgaven. (Bæredygtig fremtid).
 
Udvalget vil fastholde de nuværende opgaver. Udvalget ønsker en politik for området.
 
John Harpøth, Christian Ahlefeldt og Søren Stavnskær anfører, at form og indhold principielt fastlægges ved starten af hver byrådsperiode, og ikke kan ændres i perioden. Det kan analyseres løbende.

Beslutning i Udvalget for Børn den 28-04-2015
Udvalget kan tilslutte sig at den politiske organisering tilpasses i forhold til den nye administrative organisering, med fokus på kerneopgaverne.
 
Det er vigtigt, at den nye fordeling af det politiske ansvar formidles klart og tydeligt, så det er muligt at forstå for borgerne:
 
Udgangspunktet for udvalget er kerneopgaven:

Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-04-2015
Udvalget kan tilslutte sig at den politiske organisering tilpasses i forhold til den nye administrative organisering, med fokus på kerneopgaverne.
 
Det er vigtigt, at den nye fordeling af det politiske ansvar formidles klart og tydeligt, så det er muligt at forstå for borgerne:
 
Udgangspunktet for udvalget er kerneopgaven:
Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Økonomudvalget kan tilslutte sig at den politiske organisering tilpasses i forhold til den nye administrative organisering, med fokus på kerneopgaverne.
 
Økonomudvalget ønsker, at de stående udvalg, på det kommende temamøde den 13. maj, fremsætter forslag til navne på en eventuel ny udvalgsstruktur.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-13557_#3269005_v1_notat om en ny politisk struktur organiseret efter kerneopgaverne.pdf

Bilag

Notat om en ny politisk struktur organiseret efter kerneopgaverne


95. Beslutning om byudvikling i havneområdet i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Der igangsættes rådgiverundersøgelser for Ny Hage for afklaring af geotekniske jordbundsforhold og forurening samt heraf afledt vurdering af økonomiske konsekvenser ved nybyggeri.
 2. Der arbejdes for, at arealet ved Filmtorvet/ Ny Hage kan anvendes til en midlertidig vestvendt havnepark med en række aktiviteter som angivet i sagsbeskrivelsen. I tilknytning hertil etablering af offentligt tilgængelige toiletfaciliteter. 
  Parallelt hermed arbejdes for en langsigtet udvikling, der indplacerer et publikumsorienteret projekt – vandkulturhus på selve hagen. Havnegruppen indhenter referencer, gennemfører studieture inddrager borgere og rådgivere m.v.
 3. For aktivering af havnebassinet muliggøres indplacering af flere lystbådepladser. Der indhentes tilbud / gennemføres udbud af opgave om anlæg / etablering af 150 -200 m fast træbro langs kajkanten i erhvervshavnebassinet, samt flydepontonbroer i tilknytning hertil. Rådgivervurdering af behov for nødvendige vedligeholdelsesarbejder ved eksisterende kajkant.
 4. Der arbejdes for placering af 3-4 husbåde ved kajkanten af Ny Hage – inkl. mulighed for placering af nybyggede husbåde. Parkering, skure etc. hørende til husbåde skal placeres samlet ved adgangsvej til Hagen, så kajarealet friholdes.
 5. Der arbejdes for etablering af wakeboardbane ved Ny Hage
 6. Der frigives de 1 mio. kr. afsat i budgettet til havneudviklingsarbejde og vandkulturhus til gennemførelse af midlertidige tiltag, rådgiverydelser, studieture m.v. som beskrevet i sagsfremstillingen.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
De i indstillingen angivne beslutningspunkter er anbefalinger fra den af byrådet nedsatte havnegruppe, efter afholdt havnegruppemøde den 23.4.2015.

Geotekniske undersøgelser Ny hage
Et af de indsatsområder, som havnegruppen skal arbejde med, er indplacering af et publikumsorienteret projekt /vandkulturhus i havneområdet. Ny Hage er en oplagt placeringsmulighed, men det er væsentligt for den videre afklaring af projektmulighederne på denne lokation, at der gennemføres de fornødne geotekniske undersøgelser af arealet, for vurdering af fremtidige bebyggelsesmuligheder og evt. afledte økonomiske konsekvenser.
 
Midlertidige aktiviteter i havneområdet
I forlængelse af byrådets beslutning om at nedsætte en havnegruppe, blev udpeget et indsatsområde omkring skabelse af mere liv i havneområdet ved midlertidige aktiviteter.
På havnegruppemøde den 23.4.2015 blev præsenteret forslag til, at arealet ved Filmtorvet/ Ny Hage kan anvendes til en midlertidig vestvendt havnepark, der udnytter stedets beliggenhed ved vandet og vestvendte orientering, til at opnå mere byliv i havnen. Arealet aktiveres ved funjump-udspring i havnebassinet, sandareal til beachvolley/ fodbold, liggestole og parasoller, græsareal til ophold / trampoliner m.v., markedsplads med containerboder, skaterareal og open air bio. I tilknytning til øget aktivering vil være behov for toiletfaciliteter. Faciliteter der allerede ved eksisterende forhold er en mangelvare, og som også efterspørges af sejlsportsforeninger ved Finsings Plads.
Parallelt med de midlertidige tiltag arbejdes for en langsigtet udvikling, der indplacerer et publikumsorienteret projekt – vandkulturhus på selve hagen, jf. ovenstående. Den fremadrettede placering af byggefelter skal friholde en fortsat bred vestvendt havnefront med parkkarakter v. Filmtorvet.
For kvalificering af projekt- og programindhold for vandkulturhuset gennemføres studieture, indhentes referencer og indkaldes idéer, der samles i et idékatalog.
 
Aktivering af vandfladen
Et andet af de indsatsområder, som havnegruppen har fået til opgave at arbejde med, er øget aktivering af vandfladen. I dialog med Holbæk Marina stilles forslag om, at der indhentes tilbud / gennemføres udbud af opgave om anlæg / etablering af 150 -200 m fast træbro i 3 m bredde centralt placeret langs kajkanten i erhvervshavnebassinet, samt flydepontonbroer i tilknytning hertil. Inden realisering af træbro skal foretages en vurdering af behov for renovering af den eksisterende kajkant
Der er afholdt møde med husbådsinteressenter, der tilkendegiver ønske om placering ved Ny Hage, langs den vestlige kajkant mod havnebassinet. Naboskabet til en aktiv havneplads med midlertidige aktiviteter ser interessenterne som et aktiv. Interessenterne ønsker mulighed for indplacering af husbåde, der er bygget til formålet, - og ikke kun tidligere ombyggede både. Det blev i havnegruppen tilkendegivet, at et mindre antal nybyggede husbåde 3-4 stk. vil kunne tillades, så længe det ikke får karakter af en lang kant af villabebyggelse.
Der er fra havnegruppen ligeledes opbakning til projekt for en ny wakeboardbane, som kulturafd. har arbejdet med, og som vurderes ligeledes at ville kunne medvirke til en øget aktivering af vandfladen.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der er indhentet tilbud på gennemførelse af geotekniske undersøgelser og jordforureningsundersøgelser på Ny Hage. Tilbuddet andrager 255.000 kr. eks. Moms. Udgifterne hertil afholdes af anlægskontoen.
 
Gennemførelse af midlertidige tiltag på Ny Hage indbefatter bl.a. udlæg af højbede med græsareal, sandareal og asfalt areal, samt etablering af toiletfaciliteter og udgifter til inventar eksempelvis skaterramper, trampoliner m.v.
Det anbefales, at der frigives 750.000 kr. af de afsatte 1 mio. kr. på budgettet til havnegruppen i 2015, til gennemførelse af de midlertidige aktiviteter. Ikke alle aktiviteter vil kunne gennemføres for dette beløb, da alene belægningsarbejderne blev anslået til ca. 1. mio. kr. og toiletfaciliteter til ca. 150.000 kr., i henhold til estimat givet på havnegruppemøde.
 
Det anbefales endvidere, at der bevilges 100.000 kr. til havnegruppens arbejde med indhentning af referencer til havneomdannelser, vandkulturhuse m.v., studieture og inddragelse af eksterne interessenter ved oplæg og lign., herunder studietur for den samlede havnegruppe den 20.5 og studietur for arb.grp. den 28.4 og 29.4.
 
Der er indhentet prisoverslag på en fast træbro langs havnekajen. Overslaget angiver en pris på ca. 12-15.000,- ekskl. moms pr. lbm. afhængig af bredde og tømmerets kvalitet., inkl. trappenedgange fra eksisterende kaj, azobé- tømmer, fortøjningsbøjler, Stiger og redningsliner.)
Der gennemføres rådgivervurdering af behov for nødvendige vedligeholdelsesarbejder ved eksisterende kajkant. Inden anmodning om frigivelse af midler til det konkrete anlæg af træbro skal denne rådgivervurdering være gennemført, og økonomi ved evt. nødvendig vedligehold være prissat.

Økonomi vedr. etablering af wakeboardbane er ikke prissat endeligt. Det forventes, at de i budgettet afsatte midler til havneomdannelse i 2016 vil kunne afholde udgifter hertil.

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Indstilles godkendt.

Referat
Sagsfremstilling96. Beslutning om vækstpolitik

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalg, byrådet

Beslutningssag


Indstilling

Vækstudvalget indstiller,
 
 1. at vækstpolitikken bliver godkendtAlternativ indstilling
Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede med vedtagelsen af Holbæk i Fællesskab, at der i den denne byrådsperiode skulle nedsættes et projektudvalg om vækst.
Kommissoriet blev godkendt af byrådet i starten af 2014 og derudover har vækst været drøftet på et temamøde i byrådet i juni måned 2014 samt i april 2015.
 
Målet for arbejdet i Vækstudvalget er at skaffe flere jobs og flere borgere i Holbæk Kommune.
 
Vækst er ikke noget Holbæk Kommune kan skabe alene, og en af udfordringerne er derfor, at finde ud af, hvem vi skal samarbejde med. Ved at lave partnerskaber og samarbejder med de aktører, som byder ind med gode konstruktive forslag, skabes de bedste og mest bæredygtige løsninger i forhold til at skabe vækst. Derfor arbejder vækstudvalget sammen med alle dem, der ved noget, dem der kan noget, og dem der vil noget.
 
Med vækstpolitikken bliver den overordnede ramme for arbejdet med vækst sat. Vækstpolitikken følges op af en handlingsplan, hvori de konkrete indsatser bliver beskrevet og prioriteret. Handlingsplanen er et dynamisk dokument der løbende udvikles og justeres i forhold til de konkrete indsatser som Vækstudvalget arbejder med.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-4378_#3268989_v1_indsatser (handleplan).pdf.pdf
caseno14-4378_#3255011_v2_vækstpolitik_print.pdf.pdf
caseno14-4378_#3255040_v1_ensidet_politik_.pdf.pdf

Bilag

Indsatser (Handleplan).pdf
Vækstpolitik_print.pdf
Ensidet_politik_.pdf


97. Godkendelse af kriterier i forbindelse med udbud af Østre Skole, Tidemandsvej 1, Holbæk

Sagsgang og sagstype
 
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Kriterierne i forbindelse med projektudbud ved salg af Østre skole godkendes.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Byrådet har på et møde den 15. april 2015 besluttet, at Østre Skole udbydes til salg gennem et projektudbud, og at byrådet efterfølgende skal godkende vinderforslaget.
 
Udbuddet gennemføres af Holbæk Kommune som en projektkonkurrence. De indkomne tilbud vil blive bedømt af et internt sammensat udvalg fra Holbæk Kommunes administration. Udvalget bedømmer de indkomne tilbud i forhold til nedenstående, ikke prioriterede kriterier:
 
 
En efterfølgende konkretisering af bedømmelseskriterierne foretages i forbindelse med udarbejdelsen af konkurrencematerialet.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
15. april 2015: referat fra byrådsmøde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Indstilles godkendt, idet processen justeres ved at der afholdes et borgermøde, hvor forslag til anvendelse af Østre Skole kan fremføres. Endelige bedømmelseskriterier præsenteres herefter for Økonomiudvalget.
 
På et kommende møde i Økonomiudvalget drøftes andre udbudsformer med henblik på at undersøge om byrådet kan inddrages mere i udvælgelsen af projektforslag.

Referat
Sagsfremstilling98. Beslutning om borgerpanelundersøgelse om ekstern kommunikation i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller at
 1. der gennemføres en borgerpanelundersøgelse i juni 2015 vedrørende emnet ekstern kommunikation i Holbæk Kommune

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Formålet med undersøgelsen om ekstern kommunikation er overordnet set at indhente repræsentativ viden om borgernes syn på kommunens kommunikation. Herunder borgernes syn på kommunens brug af kommunikationskanaler. Denne viden er et vigtigt redskab til at blive en god kommunikerende kommune. Med borgernes syn på kommunikationen kan kommunen målrette, ressourceoptimere og forbedre kommunikationen til borgerne, så borgerne kan navigere og skabe mening i de mange informationer, de får fra kommunen. Samtidigt vil en undersøgelse om ekstern kommunikation gøre kommunen skarpere på, hvordan borgerne foretrækker den gode dialog. På den måde har kommunen bedre kort på hånden til at lykkes med inddragelse og samskabelse.
 
Med andre ord vil en undersøgelse om ekstern kommunikation være en gevinst, fordi:
 
a) den giver et fingerpeg om, hvorvidt organisationen i dag lykkes med sin kommunikation til borgerne. Hvad har virket? Hvad har ikke virket?
b) den giver en ekstern kommunikationsstrategi et mere kvalificeret afsæt. Det vil gøre strategi og udviklingsplan til et langt mere effektivt redskab
c) den giver en faktisk viden om, hvilke kommunikationskanaler borgerne bruger og foretrækker. Læser borgerne f.eks. Nyt fra Holbæk Kommune, kommer de på kommunens Facebook-side, og kan de finde rundt på hjemmesiden
d) den vil give et endnu bedre grundlag for at lykkes med inddragelse og samskabelse
 
Baggrund
Direktionen besluttede i august 2014 en ny strategi for brugerundersøgelser. Den nye strategi for brugerundersøgelser har tre spor, hvoraf det ene er et borgerpanel. Borgerpanelet er et elektronisk panel med en repræsentativ gruppe af Holbæk borgere, der via internettet kan blive spurgt om aktuelle lokalpolitiske temaer (fx havnens fremtid, trafik, selvbetjeningsløsninger, frivillighed mv.).
 
På baggrund af de stående udvalgs drøftelser af temaer til borgerpanelsundersøgelser, har Økonomiudvalget tidligere besluttet, at der afsættes plads i tidsplanen til borgerpanelundersøgelser, som knytter sig til omstillingsgrupperne. Temaerne og tidsplanen til omstillingsgruppernes borgerpanelsundersøgelser skal ikke godkendes af Økonomiudvalget. Øvrige undersøgelser skal godkendes af Økonomiudvalget. Økonomiudvalget samler og koordinerer udvalgenes ønsker af undersøgelser til borgerpanelet.
 
Status:
Etablering af borgerpanelet
Rekrutteringen af borgere til Holbæk Kommunes borgerpanel er sket i perioden 2. februar – 17. marts 2015. I den periode blev der samlet opnået et paneldeltagerantal på 994 borgere, hvilket er en tilfredsstillende størrelse for et borgerpanel. Efterfølgende har det været muligt, og det vil forstsat være muligt at tilmelde sig via kommunens hjemmeside.
 
Blandt de 994 første paneldeltagere er der en meget tilfredsstillende demografisk fordeling med hensyn til køn. Paneldeltagelsen med hensyn til geografi viser en underrepræsentation af borgere i landområderne. Aldersfordelingen er også lidt skæv, idet der er en underrepræsentation af de yngre borgere (mellem 18 – 29 år) samt i lidt mindre grad den ældste gruppe (over 70 år). I både borgerpaneler og traditionelle borgertilfredshedsundersøgelser er det almindeligt med en lavere repræsentation af disse aldersgrupper.
 
Administrationen vil løbende forsøge at få flere paneldeltagere med fra de to aldersgrupper. I forbindelse med trafikundersøgelsen blev der lavet en lille kampagne rettet mod ungdomsuddannelserne i form af postkort og Facebook-post. Kampagnen indeholdt blandt andet en konkurrence. For at få flere ældre med blev en flyer delt ud på Nemt på nettet-kurserne. Administrationen vil fortsat have disse to aldersgrupper, samt landområderne for øje i planlægningen af kampagner.
 
Når der er en under- eller overrepræsentation vil man ved hver undersøgelse vurdere, om der er behov for at vægte resultaterne, fx således at man lader besvarelserne fra en underrepræsenteret gruppe tælle mere i det samlede resultat.
 
Ved gennemførelsen af den første panelundersøgelse undersøger Rambøll, om det er nødvendigt at foretage en vægtning af de samlede resultater for denne undersøgelse for at tage højde for skævhederne.
 
Borgerpanelundersøgelser
 
Evaluering
Borgerpanelet og de øvrige elementer i Strategi for brugerundersøgelser evalueres i Demokratieksperimentariet i slutningen af 2015. Forventet fokus for evalueringen er:

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling99. Godkende Lejerbos projekt "Plads til alle - en port mellem by og fælled" overfor Landsbyggefonden

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag.
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Lejerbo Holbæks projekt ”Plads til Alle – en port mellem by og fælled” godkendes overfor Landsbyggefonden.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Lejerbo Holbæks projekt ”Plads til alle – en port mellem by og fælled” godkendes overfor Landsbyggefonden.
 
Landsbyggefonden kan yde tilskud til infrastrukturændringer, der gennemføres i ghettoområder, og har i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fået godkendt, at der ydes et tilskud på 6.211.000 kr. til Lejerbos projekt.
 
Før Landsbyggefonden endeligt godkender projektet og tilskuddet, skal byrådet godkende skema A for projektet.
 
Lejerbo har med succes gennemført en fysisk renovering af afdeling 166-0 Agervang/Engvang. Renoveringen indeholder mange positive fællesskabsmæssige tiltag i og omkring det nye fælleshus, som samler Lejerbos boligafdelinger i området, samt åbner området for de omkringliggende boligområder.
 
I fortsættelse heraf har Lejerbo udarbejdet et projekt med infrastrukturændringer, som åbner muligheden for at knytte Fælledens og boligområdets grønne infrastrukturer sammen. I krydsningsfeltet, hvor stierne mødes, vil Lejerbo etablere en række aktiviteter for mennesker i alle aldre. Aktiviteterne vil både føje sig til boligområdernes eksisterende aktivitetssti og fælledens kommende nye tiltag.
 
Pladsens aktiviteter er: boldbane, parkour, skate, ophold, legeplads, festplads og scene.
 
Projektet er beliggende på Lejerbos ejendommen og ligger dermed udenfor naturbeskyttede arealer og fredningen omkring Fælleden.
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Projektet finansieres med tilskud fra Landsbyggefonden og har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Almenboligloven § 92b.
 

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Indstilles godkendt.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-6933_#3259283_v1_plads til alle - en port mellem by og fælled.pdf

Bilag

Plads til alle - en port mellem by og fælled


100. Godkende påbegyndelsen af 20 almene familieboliger på Jernbanevej 26 A, 4340 Tølløse

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet.
 
Beslutningssag.
 

Indstilling
Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:
 
 1. Byrådet godkender, at Vestsjællands Almene Boligselskab påbegynder opførelsen af 20 almene familieboliger på Jernbanevej 26A, 4340 Tølløse med en samlet anskaffelsessum af 30.360.000 kr.
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet gav i mødet den 12. november 2014 Vestsjællands Almene Boligskab tilsagn til, at bygge 20 almene familieboliger på adressen Jernbanevej 26 A, 4340 Tølløse. Boligernes anskaffelsessum udgjorde 29 mio. kr.
 
Boligerne er 3-rums boliger på 75 m2. Heraf udgør 2,6 m2 boligens andel af et fællesrum til boligerne på 54 m2.
 
Efter byggeriet har været i sendt i udbud viser det sig, at den budgetterede anskaffelsessum er for lav.
 
Vestsjællands Almene Boligselskab fremsender med skema B, en ansøgning om en anskaffelsessum på 30.360.000 kr.
 
Anskaffelsessummen kan ikke stige yderligere, da anskaffelsessummen ved skema B er bindende. Samtidig svarer anskaffelsessummen til det bindende maksimumsbeløb for almene familieboliger.
 
Boligerne forventes færdige 1. maj 2016.
 
Den foreløbige leje er beregnet til 917 kr. pr. m2, svarende til ca. 5.731 kr. pr. måned.
 
Forbrugsudgifter samt udgifter til IT er skønsmæssigt sat til 1.500 kr. pr. måned.
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Holbæk Kommune finansierer grundkapitallånet på 3.036.000 kr. ved salg af matr. nr. 4 r Kvarmløse By, Tølløse til Vestsjællands Almene Boligselskab.
 
Grundkapitallånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ibrugtagelsen.
 
Når der gives tilsagn til at opføre almene familieboliger, giver kommunen samtidig kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.
 
Den kommunale garanti vil ikke belaste kommunens økonomi.
 
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Støttebekendtgørelsen og almenboligloven.
 
 

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet beslutning af 12. november 2014. Punkt 181.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Indstilles godkendt.

Referat
Sagsfremstilling101. Beslutning vedrørende planlægning for et solcelleanlæg på Lammefjorden

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1. Følgende dokumenter sendes i offentlig høring:
a. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15
b. Lokalplanforslag nr. 6.15 for et solcelleanlæg ved Lammefjorden.
c. Miljørapport, miljøvurdering af planforslagene og VVM-redegørelse (Vurdering af virkninger på Miljøet) for det konkrete projekt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 13. januar (sag nr. 16) at igangsætte en ny planlægning for et større solcelleanlæg på Lammefjorden. Baggrunden var en konkret ansøgning om etablering af det pågældende solcelleanlæg.
 
Ansøger ønsker at etablere et solcelleanlæg på en del af Lammefjorden, der aktuelt ikke er omfattet af den gældende kommuneplan. Imødekommelse af ansøgningen forudsætter derfor, at der både vedtages et kommuneplantillæg en ny lokalplan for området. Desuden skal der udarbejdes en miljørapport, der både er en miljøvurdering af planforslagene og en VVM-redegørelse af det konkrete projekt.
 
Administrationen har udarbejdet udkast til Forslag til kommuneplantillæg nr. 15, udkast til lokalplanforslag nr. 6.15 samt den omtalte miljørapport. Dokumenterne kan ses her.
 
Planforslagenes indhold
Planområdet ligger på Lammefjorden, i den nordlige del af kommunen og har en størrelse på ca. 56 ha. Området anvendes i dag til landbrugsdrift.
 
I Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og Forslag til lokalplan 6.15 bliver området udlagt til tekniske anlæg, solcelleanlæg. Planområdet fremgår af planforslagene.
 
Planforslagene sikrer et hensyn til omgivelserne, bl.a. med bestemmelser om placering, omfang og udformning af byggeri og anlæg i området samt bestemmelser om afskærmende beplantning. Vejadgang til den vestlige del af planområdet fra Grevingevej skal ske via den eksisterende teknikvej til vindmøllerne ved Hagesholm. Vejadgangen til den østlige del af planområdet skal ske direkte fra Grevingevej.
 
Hovedkonklusionen i miljørapporten er, at hverken planforslagene eller det konkrete projekt medfører væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne. Særligt ikke fordi planforslagene er med til at sikre et hensyn til omgivelserne.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Den nye planlægning har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Øvrige konsekvenser
Høring
Der blev afholdt en fordebat om den nye planlægning for et solcelleanlæg på Lammefjorden i perioden 6. februar – 6. marts 2015. Både borgerere og Naturstyrelsen som berørt myndighed blev hørt.
 
Ligeledes blev der afholdt en fordebat om indholdet i miljørapporten (VVM-redegørelsen) i perioden 20. februar – 6. marts 2015. Både borgerere og Naturstyrelsen som berørt myndighed blev hørt.
 
I ovennævnte høringsperioder blev der indsendt 4 høringssvar, der fremgår af bilag 1 og 2. Høringssvarene vedrører hovedsageligt placeringen af solcelleanlægget og hensynet til omgivelserne. Høringssvarene er desuden behandlet i et bilag til den udarbejdede miljørapport. Naturstyrelsen indsendte ikke høringssvar i høringsperioderne.
 
Den offentlige høring af den nye planlægning for et solcelleanlæg på Lammefjorden kommer til at vare 8 uger, og der vil blive planlagt et borgermøde under den offentlige høring. Datoen vil blive annonceret i annoncen for den offentlige høring.

Lovgrundlag – link
 

Sagshistorik, henvisninger
Ansøger søgte om en ny lokalplan d. 2. maj 2014. Efterfølgende havde Administrationen en længere dialog med Naturstyrelsen om, hvor vidt det er muligt at planlægge for det ansøgte i overensstemmelse med de statslige interesser. Økonomiudvalget besluttede at igangsætte planlægningen på mødet den 13. januar 2015 (sag nr. 16).

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2015
Et flertal bestående af Ole Brockdorff, John Harpøth, Christian Ahlefeldt og Søren Stavnskær kan ikke tiltræde indstillingen.
 
Flertallet finder ikke de støjmæssige og visuelle konsekvenser tilstrækkeligt belyst.
 
Ole Hansen kan tiltræde indstillingen, og ønsker sagen behandlet i byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Dagsordenspunktet sendes tilbage til KMU til fornyet drøftelse.

Sagsfremstilling
Referat

caseno14-86373_#3251263_v1_bilag 1 - høringssvar fra fordebatten til ny planlægning for et solcelleanlæg på lammefjorden.pdf.pdf
caseno14-86373_#3278773_v1_solenergianlæg - lammefjorden - bemærkninger til projekt og vvm-undersøgelse i fordebat - 02.03.2015.pdf

Bilag

Høringssvar fra fordebatten til ny planlægning for et solcelleanlæg på Lammefjorden.pdf
Solenergianlæg - Lammefjorden - bemærkninger til projekt og VVM-undersøgelse i fordebat - 02.03.2015 - Indsigelse - solcelleanlæg


102. Endelig beslutning vedrørende planlægning for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo

Sagsgang og sagstype
Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Følgende dokumenter vedtages endeligt og offentliggøres med de ændringer, der er nævnt i bilag 5:
  1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3.
  2. Lokalplanforslag nr. 6.13 for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo.
  3. Sammenfattende miljøredegørelse til Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 6.13.
  4. VVM-tilladelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet)
  5. Miljøgodkendelse for udvidelse af det eksisterende biogasanlæg.
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede på mødet den 15. januar 2015 (sag nr. 19) at offentliggøre et Forslag til kommuneplantillæg 3 og lokalplanforslag 6.13 for det eksisterende affaldshåndteringsanlæg ved Audebo. Baggrunden var en konkret ansøgning om en udvidelse af det eksisterende biogasanlæg i området.
 
I tilknytning til planforslagene blev der offentliggjort en miljøvurdering af planforslagene samt en VVM-redegørelse for det konkrete projekt for biogasanlægget. De forskellige dokumenter kan ses her.
 
Den nye planlægning muliggør udover et affaldshåndteringsanlæg også et solenergianlæg i området. Det er vurderet, at affaldshåndteringsanlægget på sigt kan drage særlig nytte af solenergi - for eksempel til levering af strøm til anlæggene i området.
 
Lokalplanforslaget sikrer et hensyn til omgivelserne, bl.a. med bestemmelser om placering, omfang og udformning af byggeri og anlæg, bestemmelser om afskærmende beplantning samt bestemmelser om omfanget og udformningen på jord- og affaldsdeponi i området. Desuden muliggør lokalplanforslaget, at området udnyttes til landbrugsdrift og at der etableres rekreative faciliteter i området, herunder stier, samt indhegninger til græssende dyr.
 
Den sammenfattende miljøredegørelse redegør blandt andet for, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne og hvordan der er taget højde for de indsendte høringssvar. Udkastet til den sammenfattende miljøredegørelse fremgår af bilag 1.
 
Miljøgodkendelsen fastlægger krav om etablering og drift af biogasanlægget i området. VVM-tilladelsen supplerer miljøgodkendelsen med bestemmelser om, at biogasanlægget skal fjernes, når det ikke længere er i drift. Udkast til VVM-tilladelsen og udkast til den endelige Miljøgodkendelse fremgår af henholdsvis bilag 2 og 3.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Den nye planlægning har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Øvrige konsekvenser
Høring
Der blev afholdt en fordebat om den nye planlægning i foråret 2014. I perioden blev der indsendt ét høringssvar fra Hagested Lokalforum, som blev behandlet i forbindelse med Byrådets vedtagelse af planforslagene til offentlig høring d. 15. januar 2015 (sag nr. 19).
 
I forbindelse med fordebatten blev de berørte, eksterne myndigheder hørt om at komme med inputs til den nye planlægning, og dette blev fulgt op af en nærmere dialog med Naturstyrelsen og Vejdirektoratet.
 
På baggrund af Byrådets beslutning d. 15. januar 2015 (sag nr. 19) blev Forslag til kommuneplantillæg 3 med tilhørende VVM-redegørelse, lokalplanforslag 6.13 og miljøvurdering af planforslagene sendt i offentlig høring fra den 22. januar 2015 til den 19. marts 2015. I høringsperioden blev der indsendt i alt 4 høringssvar. Høringssvarene omhandler hovedsageligt planforslagenes mulighed for at etablere et solenergianlæg samt konsekvenserne ved at muliggøre en udvidelse af det eksisterende biogasanlæg i området.
Høringssvarene fremgår af bilag 4 og er behandlet i bilag 5.
 
På baggrund af den offentlige høring indstiller administrationen, at det i lokalplanen understreges, at der kan etableres rekreative faciliteter i området. Ændringsforslagene, der fremgår af bilag 5, har jf. planloven været sendt i høring hos grundejeren og ansøgeren om den nye planlægning. Hverken grundejer eller ansøger har haft bemærkninger til ændringerne.
 

Lovgrundlag – link
Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer
VVM-bekendtgørelsen
 

Sagshistorik, henvisninger
Ansøger søgte om en ny lokalplan d. 11. november 2013, og efterfølgende besluttede Økonomiudvalget at igangsætte planlægningen på mødet den 12. november (sag nr. 218). Efterfølgende var der en fordebat om den nye planlægning, som forløb fra den 15. april 2014 til den 13. maj 2014.
 
Byrådet besluttede på mødet den 15. januar 2015 (sag nr. 19) at offentliggøre Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplanforslag nr. 6.13 med tilhørende dokumenter til offentlig høring.
 
Planforslagene med tilhørende dokumenter var i offentlig høring fra den 22. januar 2015 til den 19. marts 2015.
 
 

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-04-2015
Et flertal bestående af O og de to løsgængere indstiller, at indstillingen tiltrædes. Et mindretal bestående af S indstiller, at der ikke indgår et solenergianlæg på det pågældende område.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Dagsordenspunktet sendes tilbage til KMU til fornyet drøftelse.

Referat
Sagsfremstilling

caseno15-16315_#3258374_v1_bilag 1 til endelig vedtagelse.pdf
caseno15-16315_#3258377_v1_bilag 2 til endelig vedtagelse.pdf
caseno15-16315_#3258381_v1_bilag 3 til endelig vedtagelse.pdf
caseno15-16315_#3258383_v1_bilag 4 til endelig vedtagelse.pdf
caseno15-16315_#3258384_v1_bilag 5 til endelig vedtagelse.pdf

Bilag

Udkast til sammenfattende miljøredegørelse
Udkast til VVM-tilladelse
Udkast til endelig miljøgodkendelse
Høringssvar
Behandling af høringssvar fra offentlighedsfasen


103. Orientering om tilbagebetaling af gensidig forsørgerpligt

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Arbejdsmarkedet, økonomiudvalget
Orienteringssag
 
 
 
 
 

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
1) udvalget tager orienteringen til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune administrerede fra 1. januar 2014 til august 2014 reglerne om gensidig forsørgerpligt for ikke-gifte samlevende ved at sende afgørelser til ansøgere om kontanthjælp. Det er nu blevet fastslået i Ankestyrelsens praksis og i en redegørelse fra KL, at afgørelser om gensidig forsørgerpligt skulle have været meddelt både til ansøger og til samlever, før den havde virkning.
 
Holbæk Kommunes praksis har derfor været urigtig, og vi har derfor genoptaget sagerne. Senest med udgangen af maj forventer vi, at der er blevet efterbetalt til berettigede borgere, og at der er truffet nye afgørelser ud fra den rigtige sagsbehandlingspraksis.
 
Den praktiske konsekvens kan derfor være, at borgere på samme tid vil få efterbetalt kontanthjælp så langt tilbage som til 1. januar 2014 og blive omfattet af en fremadrettet afgørelse om gensidig forsørgerpligt, der får virkning til 31. december 2015, hvor forpligtelsen bortfalder.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Ved gennemgang af de kendte sager har det vist sig, at den fulgte praksis vil føre til en forventet efterbetaling på samlet 3,7 mio. kroner. KL vurderer i deres redegørelse, at Holbæk Kommune (og øvrige kommuner, der har begået tilsvarende sagsbehandlingsfejl) som udgangspunkt har adgang til statsrefusion af de beløb, der efterbetales.
 

Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 29-04-2015
Taget til efterretning. Administrationen oplyser, at KL efter udsendelsen af dagsordenen har meddelt, at der ikke kan forventes statsrefusion.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Orienteringen tages til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling104. Orientering om Socialtilsyn Øst

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Orienteringssag
 
 

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:
 
1. Tager orienteringen fra Socialtilsyn Øst til efterretning

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Baggrund for orienteringen
Socialtilsyn Øst har været i drift siden 1. januar 2014. Tilsynschef Henriette Lindberg vil på mødet mundtligt fremlægge status og orientering om det første år fra Socialtilsyn Øst.
 
Status på driften i Socialtilsyn Øst
Socialtilsyn Øst gik i drift 2. januar 2014 og er kommet godt i gang.
Statusorienteringen vil indehold:
 
· Kvantitative data
· Kvalitative data.
· Generelle erfaringer.
· Eksternt samarbejde
· etablering af ny organisation
· Ny opgave pr. 1. september 2015 eller 1. oktober 2015. L132 Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn. (Tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere m.v.)
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Lov om socialtilsyn
 
Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn
 

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Orienteringen tages til efterretning.

Referat
Sagsfremstilling105. Beslutning om salg af ejendomme og grunde - maj 2015

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde.
 2. Administrationen bemyndiges til fremover at gennemføre projektudbud uden brug af mægler

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet har den 10. december 2014 vedtaget, at dagsordenspunkter om salg af ejendomme og grunde fremover opdeles således, at beslutningen om salg bliver behandlet på åbent møde, og at priserne for salget bliver fastsat på lukket møde.

Del af matr.nr. 581a Holbæk Bygrunde – Kasernevej/Artellerivej- i alt ca. 77 m2. Se bilag.
Ejer af Kasernevej 12, Holbæk bruger ovennævnte areal som indkørsel og har passet/vedligeholdt arealet. Arealet er i kommuneplanen en del af Østre Anlæg, men ligger helt i yderkanten af arealet og indgår som en del af indkørsel i forvejen. Da arealet er under 2.000 m2 kan det sælges uden offentligt udbud.
Køber afholder alle udgifter i forbindelse med handlen.

Del af matr.nr. 11d Jyderup By, Jyderup – Rådbjergvej 1a – i alt ca. 1.995 m2. Se bilag.
Ejer af Rådbjergvej 3, Jyderup vil gerne købe ovennævnte areal. Arealet er i lokalplanen udlagt til industriformål, og køber vil sammenlægge arealet med hans tømrer og murervirksomhed.
Køber afholder alle udgifter i forbindelse med handlen.
Da arealet er under 2.000 m2 kan det sælges uden offentligt udbud.


Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling
Referat

caseno13-50002_#3268665_v1_rådbjergvej 3.pdf.pdf
caseno13-50002_#3268648_v1_giskort kasernevejartellerivej.pdf.pdf

Bilag

Rådbjergvej 3.pdf
giskort KasernevejArtellerivej.pdf


106. Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - maj 2015 - Lukket punkt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Indstilles godkendt.
107. Beslutning om salg af kommunale grunde

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. Alle kommunalt udlagt områder til boliger uden for Holbæk by sættes til salg.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Alle kommunalt egnede områder til boliger uden for Holbæk by sættes til salg gennem mægler.
 
Når de forskellige mæglere er kommet med udbuds- og minimumspris på de enkelte arealer, vil disse efterfølgende blive godkendt i byrådet.
 
På de arealer hvor der ikke er gældende lokalplan, afholdes udgiften til denne gennem salgsindtægterne.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Indstilles godkendt.

Referat
Sagsfremstilling108. Beslutte indgåelse af aftale med Lejerbo om opførelse af små og billige boliger

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Der bliver indgået aftale med Lejerbo om opførelse af 40-70 små og billige boliger i Holbæk i overensstemmelse med Lejerbos ”Startbo”-koncept
 2. En del af matr. nr. 14 ab, Holbæk Markjorder på Samsøvej i Holbæk bliver solgt til Lejerbo

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Byrådet godkendte på mødet den 10. september 2014, at der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af 40 små og billige almene boliger på en del af matr. nr. 1 nz, Ladegården på adressen Slotshaven 3P, 4300 Holbæk.
 
Det har efterfølgende vist sig, at de trafikale forhold på Slotshaven ikke er optimale. En forbedring af disse vil minimum koste 3 mio. kr. Der arbejdes derfor ikke videre med boliger på Slotshaven.
 
Det foreslås i stedet, at Holbæk Kommune indgår en aftale med Lejerbo om, at boligerne opføres på en del af matr. nr. 14 ab, Holbæk Markjorder på Samsøvej, 4300 Holbæk (se kortbilag).
 
Samtidig ændres antallet af boliger fra 40 til det største antal boliger, der kan opføres på arealet (dog højst 70). Heraf tænkes de 40 primært udlejet til uddannelsesparate unge under 30, som modtager uddannelseshjælp.
 
Et øget antal boliger giver byggeprojektet en bedre økonomi. Det er en temmelig stor økonomisk udfordring at bygge små boliger med lav husleje.
 
Det aftales med Lejerbo, at der i en nærmere fastsat årrække er fuld kommunal anvisning til de 40 boliger, som forventes udlejet til uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp. De øvrige boliger udlejer Lejerbo på almindelige vilkår – eventuelt med fortrinsret til boligsøgende med fast arbejde. Det sidstnævnte tiltag vil bidrage til at fastholde en nuanceret beboersammensætning i boligerne.
 
Boligerne i Lejerbos ”Startbo”-koncept er 1-rumsboliger med et nettoareal på 32 m2 med eget køkken og bad. Huslejen vil inkl. forbrug udgøre 3.000 kr. pr. måned.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Udgiften til grundkapitallånet på 10 % af anskaffelsessummen modsvares af salgsprisen for grunden ekskl. moms.
 
Alle udgifter i forbindelse med byggemodningen af grunden dækkes af Holbæk Kommunes salgsindtægter.

Øvrige konsekvenser
En anvendelse af grunden på Samsøvej til billige boliger fordrer, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny lokalplan.
 
Det forventes, at denne proces vil tage 8-12 måneder.

Høring
Kommuneplantillægget er af en sådan karakter, at det vurderes nødvendigt med en foroffentlighedsfase såvel som en almindelig offentlig høring.

Lovgrundlag – link
Almenboligloven

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet, 10. september 2014; punkt 138: Godkende at der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af små og billige boliger

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Indstilles godkendt af et flertal bestående af A, V, C og B med forbehold for godkendelse af Udvalget for Voksne.
 
O kan ikke tiltræde indstillingen.

Referat
Sagsfremstilling

caseno13-39690_#3272405_v1_kortbilag - samsøvej.pdf

Bilag

Kortbilag - Samsøvej


109. Godkendelse af anlægsbevilling til servicearealer på plejecenter Elmelunden i Jyderup

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, byråd
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
 1. der frigives anlægsbevilling på 14.563.200 kr. af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2015 til betaling af servicearealer på det nye plejecenter Elmelunden, Lunderosevej 5, 4450 Jyderup.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I anlægsbudgettet for 2015 er der afsat 29,8 mio. kr. til boligstrategi på ældreområdet.
 
Byrådet godkendte den 23. oktober 2013 skema B for opførelse af ældreboliger med tilhørende servicearealer til plejecenter i Elmelunden.
 
Servicearealernes anskaffelsessum er i skema B opgjort til 14.563.200 kr. ekskl. moms.
 
Domea har været forretningsordfører på byggeriet og det er aftalt mellem parterne, at Holbæk Kommune afregner den i skema B opgjorte anlæggelsessum for servicearealerne, når disse står færdige.
 
Bygningen står nu færdigt og plejecenteret tages i drift i maj 2015.

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
20-02-2013: Holbæk Ældreboligselskab v/Domea – Tilsagn til opførelse af 70 ældreboliger med tilhørende servicearealer til Plejecenter i Elmelunden i Jyderup.
 
23-10-2013: Godkende skema B for opførelse af ældreboliger med tilhørende servicearealer til plejecenter i Elmelunden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2015
Indstilles godkendt.

Referat
Sagsfremstilling